HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek"

Átírás

1 HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: től 8945 Bak, Széchenyi tér 2. :: Tel.: 92/ :: Fax: 92/ :: :: 1 / 43

2 Tartalomjegyzék Általános szabályok és meghatározások... 3 Vállalkozói beruházási hitelek... 6 Vállalkozói forgóeszköz hitelek... 7 Vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozása... 8 Pénzforgalmi bankszámla hitelkeret... 9 Lombard hitel Bankgarancia Mezőgazdasági vállalkozók földvásárlásra nyújtott hitele Egységes területalapú támogatás megelőlegezése Integrátori rendszeren belül nyújtott hitel Refinanszírozott hitelek (MFB)...15 ÚJ SZÉCHENYI program keretében közvetített hitelek (MV Zrt.) Kombinált Mikrohitel és ahhoz kapcsolódó támogatás megelőlegező hitel...16 ÚJ SZÉCHENYI forgóeszköz -, és beruházási hitel...17 MNB Növekedési Hitelprogram.18 MNB Növekedési Hitelprogram második szakasza 19 MNB Növekedési Hitelprogram második szakasza 20 TakarékHitel Plusz...21 Takarék Gazdahitel-Gazdakártya, Takarék Gazdahitel-Gazdakártya Plusz 22 SZÉCHENYI-KÁRTYA...25 SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL...29 SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ HITEL.32 AGRÁR SZÉCHENYI-KÁRTYA Önkormányzatok Önkormányzatok beruházási és forgóeszköz hitele Önkormányzatok folyószámla hitele Önkormányzatok és nonprofit szervezetek részére nyújtható vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozása Minden vállalkozói szektort érintő egyéb díjak Ingatlan értékbecslés díjai Már nem értékesített, korábban folyósított hitelek kondíciói / 43

3 Általános szabályok és meghatározások Jelen Hirdetmény az aktuálisan befogadott, illetve folyósított hitelek kondícióit tartalmazza. Amennyiben a korábban felvett hitelének kondíciói iránt érdeklődik, azt a Már nem értékesített, korábban folyósított hitelek kondíciói elnevezésű táblázatban találja. A Hirdetményben foglaltak nem minősülnek ajánlattételnek. A Takarékszövetkezet fenntartja a hitelbírálat jogát. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok mértéke és esedékessége egyedileg, a hitelszerződésben kerül megállapításra. Ha a fizetési határidők (tőke és járulékok) bankszünnapra esnek, - a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásainak megfelelően a következő munkanapot kell fizetési határidőnek tekinteni. A Takarékszövetkezet a kamat-, díj- és költségváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy az egyoldalú módosítás szabályait a kölcsönszerződés Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A kamatszámítás a következő képlet alapján történik: fennálló tőketartozás x naptári napok száma x kamatláb % 360 x 100 A kamatszámítás kezdő napja (az első) folyósítás napja, utolsó napja a visszafizetést megelőző nap. Fogalom meghatározások: BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate): azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor BUBOR oldalán (vagy ennek hiányában a Teleratemonitor megfelelő oldalán) BUBOR-ként megjelenik. Előtörlesztés: nagyobb összegű, a hitel tőkerészét részben, vagy egészében csökkentő befizetés (minimum értékét a Takarékszövetkezet meghatározhatja, de általában többhavi törlesztőrészletnek megfelelő összeg, az előtörlesztési szándékot a Takarékszövetkezet felé írásban jelezni kell). Előtörlesztési díj: a szerződésben megállapított teljesítési határidő előtti részleges vagy teljes törlesztés esetén, a Takarékszövetkezet oldalán felmerülő, az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségek, melyek mértéke és az adós általi megfizetésének feltétele a szerződésben kerül megállapításra, alapja az előtörlesztett összeg, és az előtörlesztett összeg jóváírásakor esedékes. Értékbecslés: az ügyfelek által biztosítékul felajánlott (jelzálogjoggal terhelendő) ingatlanra vonatkozó szakvélemény, mely az adott ingatlan forgalmi értékét állapítja meg, így a Takarékszövetkezet kockázatvállalási döntéséhez szükséges. A Takarékszövetkezet az általa megbízott értékbecslők ingatlan értékelését fogadja el a hitelbírálathoz. Fedezet: gyűjtőfogalom, mely magában foglalja azon biztosítékokat (pl.: ingatlan, kezesség stb.), melyekből a Takarékszövetkezet nem szerződésszerű adósi/adóstársi teljesítés esetén választása szerint kielégítést kereshet, azaz kinnlevősége megtérülhet. Felszólítás: a Takarékszövetkezet az adósnak a késedelembe esést követően írásban fizetési felszólítást küld, melyben közli a lejárt megfizetendő és a késedelem okán keletkezett tartozás összegét. Felmondás: a Takarékszövetkezet és az adós/adóstárs/egyéb felek között létrejött szerződés megszüntetéséről szóló nyilatkozat, amely tartalmazza az esedékessé vált és így megfizetendő összegeket, valamint a nem fizetés jogkövetkezményeit. 3 / 43

4 Feltételes hitelígérvény kiadási díj: a hitelígérvény kiadásával egy időben esedékes díj, általában a hitelösszeg meghatározott százalékában vagy határozott összegben kerül megállapításra. Futamidő: az a szerződésben rögzített időtartam, amely alatt az ügyfélnek a kölcsönt vissza kell fizetnie, és amely időszakban az adós a folyósított kölcsönösszeg után kamatot fizet. A futamidő kezdőnapja a kölcsön folyósításának napja, e nap egyben az első kamatperiódus és az első ügyleti év kezdő napja. A futamidő utolsó napja a lejárat napja. Rövid lejáratú hitelek az éven belüli, középlejáratú az 1-5 év közötti, míg hosszú lejáratú az 5 évnél hosszabb futamidejű hitelek. Hitelbírálat: összetett hitelintézeti kockázatelemzési munkafolyamat, mely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg a Takarékszövetkezet által folyósítható hitel nagyságát. A Takarékszövetkezet saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálja az igénylő vagyoni - jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét. Hitelbírálati díj: A Takarékszövetkezet eltérő megállapodás hiányában az adós által benyújtott hitelkérelem hitelbírálati eljárásáért díjat számít fel, melynek mértékét a kérelmezett hitel/kölcsönösszeg százalékában vagy konkrét összegben határozza meg. A hitelbírálati díj megfizetése új ügylet esetén a hitelkérelem benyújtásakor, meglévő ügylet megújítása esetén a megújítást követő első folyósításkor (illetve folyószámlahitel esetén a hitelkeret megújításakor) teljes összegben esedékes. A hitelkérelem elutasítása esetén nem téríthető vissza, elfogadás esetén az egyéb díjakba nem beszámítható. Hitelkiváltás díja: a fennálló tartozás idegen bank általi megfizetése (hitelkiváltás) esetén fizetendő a mindenkor fennálló tartozás alapján. Hitelszerződés: a hitelszerződéssel a Takarékszövetkezet arra vállal kötelezettséget, hogy - a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén meghatározott hitelt (hitelkeretet) bocsát az ügyfél rendelkezésére. Írásba foglalt megállapodás, melynek elválaszthatatlan részét képezik a Takarékszövetkezet Általános Szerződés Feltételei. Hiteldíj: Magába foglalja az ügyleti kamat, valamint a futamidő alatt szerződésszerű teljesítés esetén bármely jogcímen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes értékét. Hitelvizsgálati díj: az adós által benyújtott hitelkérelem hitelbírálati eljárásáért számítható fel, melynek mértéke a kérelmezett hitel/kölcsönösszeg százalékában vagy konkrét összegben kerül meghatározásra. A hitelvizsgálati díj a hitelkérelem benyújtásakor teljes összegben esedékes. A hitelkérelem elutasítása esetén nem téríthető vissza, elfogadás esetén az egyéb díjakba nem beszámítható. Jelzálog: a jelzálogjog célja annak biztosítása, hogy a hitelező által nyújtott kölcsönt és ezeknek járulékait visszakapja. A tartozás nemfizetése esetén a jelzálogjoggal terhelt ingatlan a meghatározott szabályok szerint eladható, és a vételár a tartozás rendezésére fordítható. Az elzálogosított ingatlan a tulajdonos birtokában marad, a jelzálogjog fennállása alatt rendeltetésszerűen használhatja, de gondoskodnia kell értékének megőrzéséről. Kamat: az adós által az igénybe vett kölcsön használatáért a kölcsönnyújtónak fizetendő, rendszerint időarányosan térítendő pénzösszeg, a kölcsönadott pénz ára. A kamat az egyedi kölcsönszerződésben meghatározott, éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával kerül kiszámításra, alapját a fennálló tőketartozás képezi. Kamatfelár: az az éves százalékban kifejezett érték, mely a referenciakamattal (kamatbázis) összeadva alkotja az ügyleti kamatot. Kamatperiódus: a kölcsön ügyleti kamatára vonatkozó azon időszak, amely alatt a megállapított ügyleti kamat mértéke állandó, a kölcsönszerződés szerint nem változhat. Kamattámogatás: olyan támogatási forma, melyet az állam a lakáskölcsönök kamatainak megfizetéséhez nyújt, így az ügyfeleknek csak a támogatással csökkentett kamatokat kell megfizetniük. Kezelési költség: a banki adminisztrációért felszámított költség, amely lehet konkrét összegű vagy számítható a fennálló tőketartozás alapján, százalékos mértékben meghatározva. A szerződésben vagy a Hirdetményben meghatározott időpontban esedékes. Késedelmi kamat: a hitel késedelmes törlesztése esetén a Takarékszövetkezet által felszámított, a kölcsönszerződésben is rögzített büntető kamat. A késedelmi kamatfelárként meghatározott összeget a szerződésben, ÁSZF-ben vagy a Hirdetményben megjelölt, késedelmi kamatként figyelembe veendő kamaton felül számolja fel a Takarékszövetkezet. KHR: a központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) /korábbi nevén: Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)/ olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti tevékenységét, hitelezési és ügyfél-minősítési munkáját, csökkentse a hitelnyújtás kockázatát. A KHR nyilvántartásában minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság bekerülhet, ha hitelviszony alanyává válik hitelkérőként, illetve a hitel felvevőjeként. Évente egyszer minden adós ingyenesen tájékoztatást kérhet arról, hogy szerepel-e az adatbázisban. Projektvizsgálati díj: az adós által benyújtott hitelkérelem hitelbírálati eljárásáért számítható fel, melynek mértéke a kérelmezett hitel/kölcsönösszeg százalékában vagy konkrét összegben kerül meghatározásra. A hitelvizsgálati díj a hitelkérelem benyújtásakor teljes összegben esedékes. A hitelkérelem elutasítása esetén nem téríthető vissza, elfogadás esetén az egyéb díjakba nem beszámítható. 4 / 43

5 Referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a Takarékszövetkezetnek nincs ráhatása. Rendelkezésre tartási jutalék: a kölcsönszerződés szerint az adós rendelkezésére tartott, le nem hívott hitelrész /kölcsön, illetve igénybe nem vett hitelkeret alapján meghatározott díj, melynek megfizetése eltérő megállapodás hiányában a rendelkezésre tartási időszak alatt minden naptári hónap végén, illetve a szerződés megszűnésekor esedékes. A rendelkezésre tartási díj felszámításának kezdő időpontja a hitel/kölcsön igénybe vételi lehetőség megnyílásának a szerződésben rögzített időpontja, végső időpontja az igénybevételi lehetőség utolsó napját megelőző nap, illetve a tényleges igénybevétel (folyósítás) napját megelőző nap. Szerződéskötési díj: a szerződéskötés okán felszámított költség, mértéke a kérelmezett hitel/kölcsönösszeg százalékában vagy konkrét összegben kerül meghatározásra. A Hirdetmény vagy a hitel/kölcsönszerződés rendelkezése alapján a szerződéskötést követően, de legkésőbb az első folyósításkor vagy az igénybevételi lehetőség megnyílásának, ennek hiányában a kölcsönszerződés megszűnésének napján esedékes. Szerződésmódosítási díj: az adóssal megkötött kölcsönszerződés, illetve az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések aláírását követően végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerződés(ek) bármely feltételét, és/vagy időtartamát érintő változtatás (ideértve a prolongálást, futamidő hosszabbítást, szerződés megújítást, fizetési átütemezést, fedezetcserét is) esetén felszámított díj. Mértéke szerződésmódosításonként a módosítással érintett összeg százalékában vagy határozott összegben kerül megállapításra, megfizetése a szerződésmódosítás aláírásakor esedékes. Rendkívüli ügyintézési díj: szerződésmódosítást nem igénylő, az adós kérésére végzett tevékenység díja, amely nem tartozik a kölcsön szerződés szerinti kezeléséhez (pl. végtörlesztés, hitelkiváltás). Az ügyintézés elvégzésével egyidejűleg esedékes. Rendkívüli levelezés díja: az adós részére megküldött olyan értesítések, amelyek nem a szerződés előírásainak megfelelő ügymenetből következő ügyféllevelezésbe tartoznak (pl. fizetési felszólító, felmondó levelek díja). A levél kiállításakor esedékes. Az adós kérésére kiállított igazolások díja: minden olyan esetben felszámításra kerül, amikor az adós a hitelügyletével kapcsolatosan kimutatásokat, elszámolásokat kér (pl. egyenlegközlés fennálló tartozásról). Az igazolás kiállításakor esedékes. Tulajdoni lap: a földhivatal által nyilvántartott, kiadott tanúsítvány, mely adott ingatlanra vonatkozóan közhitelesen igazolja az ingatlan nyilvántartás által bejegyezhető jogok és feljegyezhető tények fennállását, a bejegyzés, feljegyzés iránti eljárás megindulását, valamint az adott ingatlan földhivatal által nyilvántartott adatait. Ügykezelési díj: A Takarékszövetkezet eltérő megállapodás hiányában az adós által benyújtott hitelkérelem hitelbírálati eljárásáért díjat számít fel, melynek mértékét a kérelmezett hitel/kölcsönösszeg százalékában vagy konkrét összegben határozza meg. Az ügykezelési díj megfizetése új ügylet esetén a hitelkérelem benyújtásakor, meglévő ügylet megújítása esetén a megújítást követő első folyósításkor (illetve folyószámlahitel esetén a hitelkeret megújításakor) teljes összegben esedékes. A hitelkérelem elutasítása esetén a megfizetett díj 50 %-a visszatérítendő, elfogadás esetén az egyéb díjakba nem beszámítható. Ügyleti kamat: A szerződésben megállapodott mértékű hitelkamat, amely egyedi kamatként vagy referencia kamatlábhoz kötött kamatként kerül meghatározásra. Referencia kamatlábhoz kötött kamat esetében az adott ügyletre alkalmazott érvényes referencia-kamatláb (kamatbázis) és az egyedileg meghatározott kamatfelár összege alkotja az ügyleti kamatot. A referencia-kamatlábhoz kötött kamat a referencia kamat változásához igazodóan kamatperiódusonként automatikusan változik, kamatperióduson belül rögzített. A szerződésben a Takarékszövetkezet a szerződéskötés napja szerinti tárgyhóra, vagy az első kamatperiódusra érvényes ügyleti kamat mértéket tünteti fel, melytől a folyósítás napján a folyósítás napja szerinti kamatperiódusra irányadó referencia-kamatláb, és annak megfelelően a ténylegesen felszámításra kerülő ügyleti kamat mértéke eltérhet. Az ügyleti kamatot a Takarékszövetkezet a folyósított kölcsön összege után naptári napokra számítja fel. Az első kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelőző nap. Az utolsó kamatfizetés a kölcsön lejáratának a napján esedékes. Ha az Adós a kölcsönt lejárat előtt fizeti vissza, az ügyleti kamat a kölcsön visszafizetésének a napján válik esedékessé. A Takarékszövetkezet az ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napját megelőző napig számítja fel. A szerződésben meghatározott időpontokban esedékes. Zárlati költség: a naptári év utolsó munkanapján esedékes, az akkor fennálló mindenkori állomány alapján kerül felszámításra. Egyéb rendelkezéseket a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. 5 / 43

6 VÁLLALKOZÁSOK (EGYÉNI VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, NONPROFIT SZERVEZETEK) RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK Beruházási hitel A vállalkozói beruházási hitelek felhasználása célhoz kötött, a felhasználást az igénylőnek számlával kell igazolnia. A kölcsön forintalapú, a folyósítása az ügyfél Takarékszövetkezetünknél nyitott vállalkozói számlájára a bemutatott számlák alapján történik. Igényelhető hitelösszeg: A kölcsön minimális összege nincs meghatározva, a maximális összeget a Kockázatvállalási Szabályzatban foglalt (ágazati, ügyféllimit) előírások betartása mellett a beruházás jellege és költségvetése, a vállalkozás teherbíró képessége, a felajánlott fedezetek értéke határozza meg. Futamidő: 12 hónap 120 hónap A törlesztés módja: a tőketörlesztés ütemezése a vállalkozás bevételeihez igazodva havonta, negyed évente, fél évente vagy éves gyakorisággal kerülhet előírásra. Megnevezés Mértéke Ügyleti kamat 1-3 havi BUBOR %/év Késedelmi kamatfelára 6 %/év Kezelési költség 1 %/év Szerződéskötési díj egyszeri 2,5 % Rendelkezésre tartási jutalék 1 %/év Zárlati költsége év végi állomány 0,3 %-a KHR lekérdezés díja Rendkívüli levelezés, felszólítás, felmondás díja Egyéb igazolás, bankinformáció, hiteltartozás igazolása Előtörlesztés díja Hitelkiváltás díja Szerződésmódosítás díja Ügykezelési díj HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF összeg feletti hiteligény esetén HUF / db / alkalom HUF / db / alkalom HUF / db / alkalom 0 HUF a fennálló tartozás 2,5%-a HUF* szerződés/alkalom egyszeri HUF HUF HUF HUF HUF *Futamidőt érintő módosítás esetén a fennálló tőketartozás 1%-a, minimum HUF 6 / 43

7 Forgóeszköz hitel A forgóeszköz hitelek a vállalkozások forgóeszközei és forrásai átmeneti, rövid ideig tartó egyensúlyhiányának finanszírozására szolgálnak. A kölcsön forintalapú, a folyósítása az ügyfél Takarékszövetkezetünknél nyitott vállalkozói számlájára történik. Igényelhető hitelösszeg: A kölcsön minimális összege nincs meghatározva, a maximális összeget a Kockázatvállalási Szabályzatban foglalt (ágazati, ügyféllimit) előírások betartása mellett a vállalkozás teherbíró képessége, a felajánlott fedezetek értéke határozza meg. Futamidő: maximum 60 hónap A törlesztés módja: a tőketörlesztés ütemezése a vállalkozás bevételeihez igazodva havonta, negyed évente, fél évente, vagy éves gyakorisággal kerülhet előírásra Megnevezés Mértéke Ügyleti kamat 1-3 havi BUBOR +6-8%/év Késedelmi kamatfelára 6 %/év Kezelési költség 1,5 %/év Szerződéskötési díj egyszeri 2,5 % Rendelkezésre tartási jutalék 1 % /év Zárlati költsége év végi állomány 0,3 %-a KHR lekérdezés díja Rendkívüli levelezés, felszólítás, felmondás díja Egyéb igazolás, bankinformáció, hiteltartozás igazolása Előtörlesztés díja Hitelkiváltás díja Szerződésmódosítás díja Ügykezelési díj HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF összeg feletti hiteligény esetén HUF / db / alkalom HUF / db / alkalom HUF / db / alkalom 0 HUF a fennálló tartozás 2,5%-a HUF* szerződés/alkalom egyszeri HUF HUF HUF HUF HUF *Futamidőt érintő módosítás esetén a fennálló tőketartozás 1%-a, minimum HUF 7 / 43

8 Vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozása Beruházáshoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatás megelőlegezésére az Ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet hitelt nyújt. A támogatás előfinanszírozási hitel felhasználási célhoz kötött, a vállalkozásnak elszámolási kötelezettsége van a Takarékszövetkezet felé. (Beruházás: építés, bővítés, tárgyi eszköz beszerzés, stb. támogatási okiratban és/vagy pályázati dokumentációban meghatározott tevékenység végzéséhez) Igényelhető hitelösszeg: maximum 50 millió HUF Futamidő: 3 hónap 12 hónap A törlesztés módja: a támogatás kiutalásakor kötelező előtörlesztés Megnevezés Mértéke Ügyleti kamat 1 havi BUBOR %/év Késedelmi kamatfelára 6 %/év Kezelési költség 0 1,5 %/év Szerződéskötési díj egyszeri 1,25-2 % Rendelkezésre tartási jutalék 1 %/év Zárlati költsége 0 % KHR lekérdezés díja Rendkívüli levelezés, felszólítás, felmondás díja Egyéb igazolás, bankinformáció, hiteltartozás igazolása Előtörlesztés díja Hitelkiváltás díja Szerződésmódosítás díja Ügykezelési díj HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF összeg feletti hiteligény esetén HUF / db / alkalom HUF / db / alkalom HUF / db / alkalom 0 HUF a fennálló tartozás 2,5%-a HUF* szerződés/alkalom egyszeri HUF HUF HUF HUF HUF *Futamidőt érintő módosítás esetén a fennálló tőketartozás 1%-a, minimum HUF 8 / 43

9 Pénzforgalmi bankszámlahitel A bankszámla hitelkeret forintalapú, amelyeknél a Takarékszövetkezet kölcsön formájában az igénylő számlájához tartozóan tartja rendelkezésre az igényelt összeget. A hitel felhasználása célhoz nem kötött, a kölcsön összege szabadon felhasználható, a felhasználás célját az igénylőnek nem kell igazolnia. Igényelhető hitelösszeg: A kölcsön minimális összege nincs meghatározva, a maximális összeget a Kockázatvállalási Szabályzatban foglalt (ágazati, ügyféllimit) előírások betartása mellett a vállalkozás teherbíró képessége, a felajánlott fedezetek értéke határozza meg. Futamidő: 12 hónap A törlesztés módja: A Takarékszövetkezet az ügyfél bankszámláján jóváírt összegeket a jogszabály, vagy a takarékszövetkezeti belső szabályok alapján előnyösen rangsorolt tételek teljesítését követően a kölcsön törlesztésére és a hitelkeret ismételt feltöltésére fordítja, amennyiben a jóváírások meghaladják a tárgynapon teljesítendő fizetési rendelkezések összegét. Az igénybevett hitel végső törlesztése a futamidő végén, a pénzforgalmi számla egyenlegének legalább nulla egyenlegűre való feltöltésével történik. Megnevezés Mértéke Ügyleti kamat %/év Késedelmi kamatfelára 6 %/év Kezelési költsége 0 % Szerződéskötési díja egyszeri 2% Rendelkezésre tartási jutaléka 2 %/év KHR lekérdezés díja HUF / db / alkalom Rendkívüli levelezés, felszólítás, felmondás díja HUF/ db / alkalom Egyéb igazolás, bankinformáció, hiteltartozás igazolása, stb HUF / db / alkalom Előtörlesztés díja 0 HUF Hitelkiváltás díja a fennálló tartozás 2,5%-a Szerződésmódosítás díja HUF* szerződés/alkalom Zárlati költség 0 % Ügykezelési díj egyszeri HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF összeg feletti hiteligény esetén HUF * Állomány növekedést érintő módosítás esetén a növekmény 1 %-a, minimum HUF. Pénzforgalmi bankszámla kényszerhitel: Pénzforgalmi bankszámla kényszerhitel (overdraft hitel) igénybevételére akkor kerül sor, ha a Takarékszövetkezetnek az ügyféllel szemben olyan követelése keletkezik, amelyre a számlaegyenlege, illetve hitelkerete nem nyújt fedezetet, emiatt az azokon felüli összeg erejéig kényszerhitelt kell az ügyfélnek igénybe vennie. Ügyleti kamat Megnevezés Mértéke 30 % /év 9 / 43

10 Lombard hitel A konstrukció keretében a kölcsönnyújtás az állam, valamint a jegybank által kibocsátott értékpapírok, a Takarékszövetkezet saját, illetve a Takarékbank Zrt. által működtetett speciális megtakarítási formák, tőzsdén jegyzett értékpapírok, kereskedelmi kötvények, valamint a Takarékszövetkezetnél elhelyezett forint és devizabetétek fedezetként történő bevonása mellett történik. Igényelhető hitelösszeg: alsó határa HUF, felső határa a felajánlott fedezetek értéke alapján kerül meghatározásra. Futamidő: éven belüli, vagy az óvadékba helyezett értékpapír lejáratához igazodó. A törlesztés módja: egyedi megállapodás alapján Mértéke Megnevezés Betétfedezet esetén Értékpapír fedezet esetén Ügyleti kamat 1-3 havi BUBOR % /év fix 4-6% /év Kezelési költség 0 % 0 % Szerződéskötési díj egyszeri 1 1,5 % egyszeri 0,75-1,5 % Folyósítási jutalék 0 % 0 % Rendelkezésre tartási jutalék 1% /év 1 % /év Zárlati költség 0 % 0 % Késedelmi kamatfelár 6 % /év 6 % /év KHR lekérdezés díja HUF / db / alkalom Rendkívüli levelezés, felszólítás, HUF/ db /alkalom felmondás díja Szerződésmódosítás díja HUF* szerződés/alkalom Ügykezelési díj HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF összeg feletti egyszeri HUF HUF HUF HUF HUF hiteligény esetén *Futamidőt érintő módosítás esetén a fennálló tőketartozás 1%-a, minimum HUF 10 / 43

11 Bankgarancia Az Ügyfél üzleti jogviszonyából fakadó teljesítési kötelezettségének biztosítása céljából bankgaranciát igényelhet. Bankgarancia típusai: ajánlati, jótállási, teljesítési, fizetési, szavatossági és egyéb bankgarancia. Igényelhető hitelösszeg: igényt alátámasztó okirathoz/ szerződéshez igazodóan Futamidő: maximum 60 hónap Megnevezés Mértéke Garancia díja 1,5 % - 3 % /év Késedelmi kamatfelára 6 % /év Szerződéskötési díj egyszeri 0,5 % - 1,5 % KHR lekérdezés díja HUF / db / alkalom Rendkívüli levelezés, felszólítás, felmondás díja HUF/ db /alkalom Egyéb igazolás, bankinformáció, hiteltartozás igazolása, stb HUF / db / alkalom Szerződésmódosítás díja HUF* szerződés/alkalom Ügykezelési díj egyszeri HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF felett HUF *Futamidőt érintő módosítás esetén a fennálló tőketartozás 1%-a, minimum HUF 11 / 43

12 Mezőgazdasági vállalkozók földvásárlásra nyújtott hitele A mezőgazdasági vállalkozók földvásárlásra nyújtott hitele felhasználása célhoz kötött, a felhasználást az igénylőnek számlával és/vagy adás-vételi szerződéssel kell igazolnia A kölcsön forintalapú, a folyósítása az ügyfél Takarékszövetkezetünknél nyitott vállalkozói számlájára történik. Igényelhető hitelösszeg: A kölcsön minimális összege nincs meghatározva, a maximális összeget a Kockázatvállalási Szabályzatban foglalt (ágazati, ügyféllimit) előírások betartása mellett a beruházás jellege, a vállalkozás teherbíró képessége, a felajánlott fedezetek értéke határozza meg. Futamidő: 12 hónap 120 hónap A törlesztés módja: a tőketörlesztés ütemezése a vállalkozás bevételeihez igazodva havonta, negyed évente, fél évente vagy éves gyakorisággal kerülhet előírásra. Megnevezés Mértéke Ügyleti kamat %/év Késedelmi kamatfelára 6 %/év Kezelési költsége 1%/év Szerződéskötési díja egyszeri 2,5% Rendelkezésre tartási jutaléka 1 %/év KHR lekérdezés díja HUF / db / alkalom Rendkívüli levelezés, felszólítás, felmondás díja HUF/ db / alkalom Egyéb igazolás, bankinformáció, hiteltartozás igazolása, stb HUF / db / alkalom Előtörlesztés díja 0 HUF Hitelkiváltás díja a fennálló tartozás 2,5%-a Szerződésmódosítás díja HUF* szerződés/alkalom Zárlati költség év végi állomány 0,3%-a Ügykezelési díj egyszeri HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF felett HUF * Futamidőt érintő módosítás esetén a fennálló tartozás 1%-a, min HUF. 12 / 43

13 Mezőgazdasági vállalkozók egységes területalapú támogatásának megelőlegezése A mezőgazdasági vállalkozók egységes területalapú támogatása megelőlegezésének felhasználása célhoz nem kötött. A kölcsön forintalapú, a folyósítása az ügyfél Takarékszövetkezetünknél nyitott vállalkozói számlájára történik. Igényelhető hitelösszeg: A kölcsön minimális összege nincs meghatározva, maximális összege az előző évi támogatási határozatban szereplő összeg függvényében kerül meghatározásra Futamidő: a hitel lejárata az igénylést követő év július 30-a A törlesztés módja: a támogatás kiutalásakor kötelező előtörlesztés Megnevezés Mértéke Ügyleti kamat 3 havi BUBOR + 2,9 %/év Késedelmi kamatfelár 6 %/év Kezelési költség 0,75%/év Folyósítási díj 0,75%, minimum HUF, maximum HUF Rendelkezésre tartási jutalék 1 %/év KHR lekérdezés díja HUF / db / alkalom Rendkívüli levelezés, felszólítás, felmondás díja HUF/ db / alkalom Egyéb igazolás, bankinformáció, hiteltartozás igazolása, stb HUF / db / alkalom Előtörlesztés díja 0 HUF Hitelkiváltás díja a fennálló tartozás 2,5%-a Szerződésmódosítás díja HUF* szerződés/alkalom Zárlati költség év végi állomány 0,1%-a * Futamidőt érintő módosítás esetén a fennálló tartozás 1%-a, min HUF. 13 / 43

14 Mezőgazdasági vállalkozók részére Integrátori rendszeren belül nyújtott hitel A mezőgazdasági vállalkozók részére Integrátori rendszeren belül nyújtott hitel az Integrátor és a Takarékszövetkezet között létrejött megállapodás keretében történik. A kölcsön forintalapú, a folyósítása az ügyfél Takarékszövetkezetünknél nyitott vállalkozói számlájára történik. Igényelhető hitelösszeg: a folyó finanszírozást megelőző három gazdasági évben elért terményenkénti termésátlag, a finanszírozással érintett termőterület és a terményenkénti bruttó/nettó elszámolóár szorzatának 50 %-a, de maximum ,- HUF/ha (cukorrépánál ,-HUF/ha). A törlesztés módja: a tőketörlesztés és kamatfizetés legkésőbb a hitel lejáratakor egy összegben. Megnevezés Mértéke Ügyleti kamat 6 havi Bubor+3,5 %/év Késedelmi kamatfelár 6 % /év Kezelési költség egyszeri 1,25% AVHGA kezességvállalásának díj egyszeri 0,728% KHR lekérdezés díja HUF / db / alkalom Rendkívüli levelezés, felszólítás, felmondás díja HUF/ db / alkalom Egyéb igazolás, bankinformáció, hiteltartozás igazolása, stb HUF / db / alkalom Előtörlesztés díja 0 HUF Hitelkiváltás díja a fennálló tartozás 2,5%-a Szerződésmódosítás díja HUF* szerződés/alkalom * Futamidőt érintő módosítás esetén a fennálló tartozás 1%-a, min HUF. 14 / 43

15 REFINANSZÍROZOTT HITELEK a MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZRT-vel kötött szerződés alapján Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram Hatályos: tól Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Hatályos: tól MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Hatályos: tól Ügyleti kamat évi 3 havi Euribor + RKA + 3,5 % 3 havi Euribor + RKO1+2,5% 3 havi Euribor + RKF2 + 3,5% Kezelési költség Nem kerül felszámításra Nem kerül felszámításra Nem kerül felszámításra Folyósítási jutalék Legfeljebb egyszeri 1%, első folyósításkor kerül felszámításra Nem kerül felszámításra Nem kerül felszámításra Szerződéskötési díj Módosítási díj Projekt/hitel vizsgálati díj Nem kerül felszámításra Futamidőt érintő módosítás esetén a fennálló tartozás 1%-a, min HUF. Egyszeri díj, az igényelt hitelösszeg 0,5%-a max HUF Nem kerül felszámításra Futamidőt érintő módosítás esetén a fennálló tartozás 1%-a, min HUF, legfeljebb 1 millió HUF. Egyszeri díj, 1 milliárd HUF-ig 1,5% 1 milliárd HUF-ot meghaladó hitelösszegnél 1 milliárd HUF 1,5%-a, 1 milliárd feletti rész 1%-a. Egyszeri díj, a teljes hitelösszeg 1 %-a Futamidőt érintő módosítás esetén a fennálló tartozás 1%-a, min HUF. Egyszeri díj, az igényelt hitelösszeg 0,5%-a max HUF Rendelkezésre tartási jutalék 0,25%/év 0,4%/év 0,4 %/év Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra Nem kerül felszámításra Nem kerül felszámításra Az MFB refinanszírozási kamatfelár mértéke évente változó. (RKA, RKO1, RKF2) A kamatperiódus MFB refinanszírozási kamatfelára megegyezik a tárgynegyedév naptári évének első napjára az MFB honlapján a tárgyévet megelőző naptári év november 30. napjáig közzétett MFB refinanszírozási kamatfelár mértékkel. 15 / 43

16 AZ ÚJ SZÉCHENYI PROGRAM KERETÉBEN KÖZVETÍTETT HITELEK I. Kombinált Mikrohitel már nem igényelhető! Igényelhető hitelösszeg: Kombinált Mikrohitel esetén: 1 millió HUF - 20 millió HUF Támogatás megelőlegezés: 1 millió HUF - 10 millió HUF Futamidő: Kombinált Mikrohitel esetén: 12 hónap 120 hónap Támogatás megelőlegezés: maximum 12 hónap Saját erő elvárás: a tervezett beruházás minimum 10 %-a. KOMBINÁLT MIKROHITEL KOMBINÁLT MIKROHITELHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS MEGELŐLEGEZŐ HITEL Ügyleti kamat 8,5 %/év 1 havi BUBOR + 3,5 %/év Tranzakciós díj a futamidőtől függően(magába foglalja: hitelbírálati díj, folyósítási jutalék, szerződésmódosítási díj stb.) 36 hónapnál hosszabb HUF hónap között 3 % 12 hónap alatt 5 % - Regisztrációs díj (elvégzett hitelbírálatot követően, amennyiben a hitelszerződés a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre) Előtörlesztési díj Megvalósítás időszakában Fenntartási időszakban HUF - 5 % - 3 % Szerződéskötési díj - 2 % Rendelkezésre tartási jutalék - 1%/év Szerződésmódosítás díja HUF * * Futamidőt érintő módosítás esetén a fennálló tőketartozás 1 %-a, min HUF 16 / 43

17 II. ÚJ SZÉCHENYI HITEL Hitelcél: tárgyi eszköz beszerzések és egyéb beruházások, bővítések ill. kapcsolódó forgóeszköz finanszírozás, tevékenység bővítés, gazdasági tevékenység beindítása Igényelhető hitelösszeg: 1 millió HUF millió HUF Futamidő: Forgóeszköz hitel esetén maximum 36 hónap Beruházási hitel esetén maximum 120 hónap Saját erő elvárás: egységesen minimum a hitelösszeg 10 %-a ÚJ SZÉCHENYI HITEL Forgóeszköz hitel Beruházási hitel Ügyleti kamat 9 %/év 9 %/év Tranzakciós díj a futamidőtől függően (magába foglalja: hitelbírálati díj, folyósítási jutalék, egyszeri HUF egyszeri HUF szerződésmódosítási díj stb.) Előtörlesztési díj - - Szerződéskötési díj Rendelkezésre tartási jutalék Szerződésmódosítás díja/kedvezményezett által kezdeményezett HUF szerződés/alkalom Futamidőt érintő módosítás esetén a fennálló tőketartozás 1%-a, minimum HUF 17 / 43

18 MAGYAR NEMZETI BANK NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM I. ÉS II. PILLÉRE KERETÉBEN REFINANSZÍROZOTT HITELEK (Már nem igényelhető!) Hiteligénylő: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvényben meghatározott, pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi intézménynek vagy elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek nem minősülő vállalkozás Hitelösszeg: minimum HUF maximum HUF a maximális összeget a Kockázatvállalási Szabályzatban foglalt (ágazati, ügyféllimit) előírások betartása mellett a beruházás, illetve a hitelcél jellege, a vállalkozás teherbíró képessége, a felajánlott fedezetek értéke határozza meg Futamidő: beruházási hitel 13 hónap 120 hónap forgóeszköz hitel 13 hónap 60 hónap Türelmi idő: maximum 12 hónap Saját erő: beruházási hitel esetén minimum 10 % Hitel célja: NHP I. PILLÉR új beruházás, forgóeszköz finanszírozás, az Európai Uniótól igényelt finanszírozáshoz szükséges önrész, illetve előfinanszírozás biztosítása, vagy az ilyen célra, illetve ilyen eredeti célú kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására belföldi hitelintézettől Magyarországon felvett forintkölcsön vagy forint pénzügyi lízing kiváltása NHP II. PILLÉR belföldi hitelintézettől felvett devizahitel és deviza lízing forint kölcsönnel történő kiváltása Tőketörlesztés: Kamatfizetés: Kamat mértéke: Egyéb díjak: egyedi megállapodás alapján havonta vagy negyedévente 2,5 %/év nem köteles A hitellel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségek az ügyfelet terhelik. Amennyiben a refinanszírozás megszűnik Kamat mértéke: 6 havi BUBOR + 5 % /év Amennyiben a refinanszírozás az ügyfélnek felróható okból szűnik meg Kamat mértéke: 6 havi BUBOR + 5 % /év Szerződésmódosítási díj: fennálló tőketartozás 1 %-a, de minimum HUF. 18 / 43

19 MAGYAR NEMZETI BANK NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM MÁSODIK SZAKASZÁNAK I. ÉS II. PILLÉRE KERETÉBEN REFINANSZÍROZOTT HITELEK MNB NHP PLUSZ (Már nem igényelhető!) Hiteligénylő: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvényben meghatározott, pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi intézménynek vagy elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek nem minősülő vállalkozás, egyéni vállalkozás, őstermelő, családi gazdálkodó Hitelösszeg: minimum HUF maximum HUF NHP+ esetén minimum HUF maximum HUF a maximális összeget a Kockázatvállalási Szabályzatban foglalt (ágazati, ügyféllimit) előírások betartása mellett a beruházás, illetve a hitelcél jellege, a vállalkozás teherbíró képessége, a felajánlott fedezetek értéke határozza meg Futamidő: beruházási hitel 13 hónap 120 hónap forgóeszköz hitel 13 hónap 36 hónap Türelmi idő: maximum 12 hónap Saját erő: beruházási hitel esetén minimum 10 % Hitel célja: NHP I. PILLÉR Beruházás, forgóeszköz finanszírozás, EU-s támogatás előfinanszírozása NHP II. PILLÉR Belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól beruházásra, forgóeszközfinanszírozásra, EU-s támogatás előfinanszírozására felvett forint kölcsön és pénzügyi lízing, illetve deviza alapú kölcsön, pénzügyi lízing kiváltása NHP + Beruházás, forgóeszköz finanszírozás, EU-s támogatás előfinanszírozás Tőketörlesztés: Kamatfizetés: Kamat mértéke: Egyéb díjak: egyedi megállapodás alapján havonta vagy negyedévente 2,5 %/év nem köteles A hitellel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségek az ügyfelet terhelik. A termék a TakarékHitel Plusz Konstrukció keretei között is igényelhető. Amennyiben a refinanszírozás megszűnik Kamat mértéke: 6 havi BUBOR + 5 % /év Amennyiben a refinanszírozás az ügyfélnek felróható okból szűnik meg Kamat mértéke: 6 havi BUBOR + 5 % /év Szerződésmódosítási díj: fennálló tőketartozás 1 %-a, de minimum HUF. 19 / 43

20 MAGYAR NEMZETI BANK NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM MÁSODIK SZAKASZÁNAK I. ÉS II. PILLÉRE KERETÉBEN REFINANSZÍROZOTT HITELEK MNB NHP PLUSZ től Hiteligénylő: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvényben meghatározott, pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi intézménynek vagy elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek nem minősülő vállalkozás, egyéni vállalkozás, őstermelő, családi gazdálkodó Hitelösszeg: minimum HUF maximum HUF NHP+ esetén minimum HUF maximum HUF a maximális összeget a Kockázatvállalási Szabályzatban foglalt (ágazati, ügyféllimit) előírások betartása mellett a beruházás, illetve a hitelcél jellege, a vállalkozás teherbíró képessége, a felajánlott fedezetek értéke határozza meg Futamidő: beruházási hitel 13 hónap 120 hónap forgóeszköz hitel 13 hónap 36 hónap Türelmi idő: maximum 12 hónap Saját erő: beruházási hitel esetén minimum 10 % Hitel célja: NHP I. PILLÉR Beruházás, forgóeszköz finanszírozás, EU-s támogatás előfinanszírozása NHP II. PILLÉR Belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól beruházásra, forgóeszközfinanszírozásra, EU-s támogatás előfinanszírozására felvett forint kölcsön és pénzügyi lízing, illetve deviza alapú kölcsön, pénzügyi lízing kiváltása NHP + Beruházás, forgóeszköz finanszírozás, EU-s támogatás előfinanszírozás Tőketörlesztés: Kamatfizetés: Kamat mértéke: Mulasztási díj: Szerződésmódosítási díj: egyedi megállapodás alapján havonta vagy negyedévente 2,5 %/év elmaradt számlaforgalom összegének 0,25%-a fennálló tőketartozás 1 %-a, de minimum HUF. A hitellel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségek az ügyfelet terhelik. A termék a TakarékHitel Plusz Konstrukció keretei között is igényelhető. Amennyiben a refinanszírozás megszűnik Kamat mértéke: 6 havi BUBOR + 5 % /év Amennyiben a refinanszírozás az ügyfélnek felróható okból szűnik meg Kamat mértéke: 6 havi BUBOR + 5 % /év 20 / 43

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2013.08.01.-től

Részletesebben

Vállalati hiteltermékek kondíciói 1

Vállalati hiteltermékek kondíciói 1 Hirdetmény Vállalati hiteltermékek kondíciói 1 18/2015 számú Eszköz Ügyvezető Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2015.04.03-tól A módosítások, melyeket dőlt betűvel jelöltünk: Az Egységes területalapú

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.08.01.-tól

Részletesebben

2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE

2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE 2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A FŐBB KONDÍCIÓI I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. június 16-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 1-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2015. március 31. Hatálybalépés napja: 2015. április 1. Általános

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Bankkártya hirdetménye

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Bankkártya hirdetménye Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Bankkártya hirdetménye Érvényes: 2013. szeptember 16tól Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésére

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. január 17.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. január 17. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2014. január 17. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.4 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.4 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.4 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Érvényes 2012.november 01.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Érvényes 2012.november 01. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Érvényes 2012.november 01. SZÁMLAVEZETÉS... 5 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 5 START számla...

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.3 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztókkal kötendő jelzálog szerződésekhez

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Fogyasztó Adóstárs Annuitás Banki munkanap Biztosíték Devizahitel Deviza kockázat Devizabelföldi Devizakülföldi Dologi adós Előtörlesztés Esedékesség Eltartottak Az a természetes személy ügyfél, akivel

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez (Folyószámla-hitelkeret, Személyi kölcsön, Szabad

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT S1.számú melléklet Általános Szerződési Feltételek fogyasztóknak nyújtott ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 Adós: Az a természetes személy, ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben