!!!"!"# $% &' ' ' () *+, -./0.-1-1!"#$ %&' ()*+,-./ !"#$% & ' () *+,- "#$%.! ' *,2' + * ' 0 /0! :; 9 BC :D

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!!!"!"# $% &' ' ' () *+, -./0.-1-1!"#$ %&' ()*+,-./ !"#$% & ' () *+,- "#$%.! ' *,2' + * ' 0 /0! :; 9 BC :D"

Átírás

1 !!!"!"# $% &' ' ' () *+, -./0.-1-1!"#$ %&'()*+,-./ !"#$% & '() *+,- "#$%.! ' *,2' + * ' 0 /0! :; 9 BC :DE789:DE 0 "#$%.FG&HIJK LMNO! "#$%. 9(*+, -PAQRPA&HS! TUVWXY G ( Z.[\ ]^ _`a9 1 "#$%. & bc "#$%.`O E"#$%.$% &HIJ $% N $% M )<:=9: *+,- "#$%. 0&H M"# #!"#$% & ' "#$%. Z<:=9:!"!5- #$%&' #" -./ *, * 7* $*, ,: 8% ' 404' 3,4,2 ;' * 3#' 4*,: #3,43 *,,+4*4 43'!3 9,' ': *, #9*, *,:+ 3'4' '' 2,2 * 3 3+#',*4*',,2,43,34'!9*,:+,)*,:,* 3 +*4 ' 5'+4+,2!3 3 ',*4*',+,)*,:- #9*,, ' 23 4' 343 +'3493' ', 3' * *', * ,* ',34 ' < 3, * ', 3,4*, ' 2 ' 4*,:,324* 3 * '! ' *,2' + * ' 0 +' '+32* +4 4 ': '+' ' 4 ',34 ' < ',2*4*',+ 3 3, =32,2 3 ', * 2*+4 *4*', *+' 3 3 +', 32*+4 *4*', + 4*', ' *,43 0* 4* 3' 2*,:4'493 3* 2*+4 *4*', * *', 3 3 '* ' *+ ' ', ' < '* ' +, =32,2 * ' 32, * *', '+ *2*,: *,2' +!9*+3 ' < *+ *4 ' 23*,: * ,* ',34 ' < ',2*4*',+ *, 4930,2 '493 * ' ', ' 3, +' * 3,42 4,2 '37 3 * 3,4 4 '! * 3, ' ', 3*, 43+'' *', 4* 3,2 9*: *', * *', ' ! , 43,2 > * < *,2 ' 4 493,'23* 3+*, ' 2 ' 4*,:, * *, 3, 3' 2,* ', 493 3', 3' * *',! "# ' 2 ' 4*,: * ' > *4 ' +3* 3 3* 2*+4 *4*',!" E*+!"FG 6 HI JK LMNO J PQRBCDJSTU VOWXY - I R Z[S TJ\]^W_(`aJBC!"b c J! 1 6 STD* '!"JL. 6-6 ()* /9:236;,-() 782,?9*4 32, / 23:' J D NB CKL a JM D# J!" _$ J J. #$ J NJ U JH( 6 + U J!"#BCD

2 !"# STD / W \]+JU!"#+J+ 6U #!"#+ U J STD0 J $ J + J! "J + J UO(!" J.# $J M %&' $ N J IR ' 0J$ 0JQ c (JS TD)* +6, -./ 0c1 1 JSTD *.J (!" $ = J./M %&0 OJ+ 2!"#3 45JQ 9 6 N J$ JO )? (! "J $0 $ 78 D R J9: )?J8;J./ $ $Jb $ )* - +. < 1 + = "# )?B 6J!"./ $$Jb - - $)* / +.< 1 + $%&'./01 *:*4*,: 3+4*, %./01 *:*4*,: 3+4*, ' 2 ' 4*,: ;!#J 2 *4'' C 9: )?J $JDE0c AE - O J ' 0 $ N H & %&' F. $J GHJ M I!")?J $ NJH & K$./M W VL' F. $JI OJ+ #'N JMN$ J 0"#$% $% ZOJ0, 0 JO P0 W OW_JQR JSTD 5ST. J0 JQR * 0 '+ QRUV W X!V YJH 0 `a $ Z $!J J[ (0 J\]^_J` _ $! alj b MN#c0 ( $0 H 0 V0 J 0 8ST % & 234 = $ J

3 $ J N' I0J 2 W ^ 2,' B,' 6 +4 # ' JDE I B 63 6 # C ( " 0 " - + JU + J " J + 9+ JU W BC DST! J$ J 9J+ STD. b J O J # J$J # J$ J9!"' J ( ^9 (.! "J + ( "J J 0J 2 J1 : J 2 2 K$1 M J 0 J 0. W J 0 STD ST#H D K V $H" &, P] H D $ $ J #$ J!"Y J I# ]J E"!"' J #' ,2 + #' ,2 J ]!"' JJ P] + ( K$ P]J (WL 0 ST J P] = N ST #0" J P] 0#./# - ( 1 IW 0J"P] 5 $%0D" ( +3,2*,:*,43 (< :3+4+3> 3, 3, 3 ( + B B ( 34 + *2*,: *,2' + ' *,43 0 * 4* 3+ ( +4 (+4* 4* 3' ( ) ' C 44* 3* 4 +3, ' ) * +$ * 2*2,'4 3 3* *,:3 4 *, 4* 3 53 *'2 '+' <, ( (! +< ', 3 3* *,: ) ' C, +,' 6 +4,' 6! +4 #' ,2 + #' ,2 + 6! 6,' ! 6,' *, ,4 " #'3 2 * ' 2 < 2 ' *4*', 3> * 3 3,4 # ' 4+' 34*',+' +444' b O J 0Q 0 c6 + ( J 0(:STD01./*9: )?(!". /)?J[[ =./c JE [[ STD0, STDJ. J+ ^ #./?!"?!=? 3?!" J # *+0?!"Q $!=?!" $ J./#V!" 6ST $ J.# - + $./#$ J J0)*!! < / - + " / + // + $ S "# JBC

4 !"# STD D./)? BCD Y J - -= - BCD - ^WJ 3 J,-B C V 8L - BCDJ+ BC -STJ : YJBCD BCD $ =J,43 D3', JD $ 32 4 *, 7/./H - &./#J JBCDBC JR BCDBCL J Y(JBCD./0 - +!.#J +.< + " /#)*!! / +.<. + " / $ S /A J U J!!O J./Qc"#J$%./M c& c %JZ 0MN 1 #%&c ^)* +6 J #'&$' &)* +6 #%&c ^,-./ J B 1 + B 0 VJ)* +6 B 1 + B ( B - + B 0 VJ,-./.%&'78 <9:; CDE *: 1 ;*+4 < *', 4* 3' 2* 3 3,4+ *2*,: *,2' +*, -%3678 *: -"7 3 * 3,4' ' 2 ' 4*,:./#)* +6, -./ JSTDJQ 0 2 H 2 B JDJ)* +6 6 K$JD. /# O J)* +6,-./ J./#W!9!" J* 0 $ J J\]W I D J# JSTD K$J$ J 4' IK$$ J)*!!W VL$ [ J 4 W!")* J 4 E 4' - - $%9:; I./ 0Q /%&'78 <9:; = FE *', 4* 3' 2* 3 3,4+ *2*,: *,2' +*,. ( / %&c!"#j./m!./ M WL B 1 + B 0 VJQ =J./ 0JQ J K$)* +6(,-. / JSTD J(

5 + J! J./M # P J"J + 9 Q! + JD QO %DJQ 1 0 B - + B 0./ 0%78 <9:; CDE *:. ;*+4 < *', 4* 3' 2* 3 3,4+ *2*,: *,2' +*, ' 2 ' 4*,: *:;*+4 < *', 4* 3*, %&'78= FE *', 4* 3*, 1%78 <9:; = FE *: *', 4* 3' 2* 3 3,4+ *2*,: *,2' +*, ' 2 ' 4*,: -% <22GH I./# (JSTD 001 co J9 V STDJQO ST D3 4*3 STDV () I JQ #* -& STDJ H^ #93, STDH + # - H + # ; B STD H + #. " H + % STD J ^ - %&c ^J)* +6 J #'$' )* +6 %&c,- ^,-./ J./M %&JSTD^./J 01 J)* +6 ^ J01!,-./ = J01 ` # 1 + 0JQ 4STD)* +6 0 " 1AJ! =0 VcJ,-./ ( %&c!"#)* + 6, -. / J G H #JM 0!"# V cj)* +6(J,-./ J)* +6 % STD 1AJ!"#0 O J+ # Vc2 JQ

6 !"# STD $ *: ;*+4 < *', 4* 3*, ' 2 ' 4*,: $$%78= FE *', 4* 3*, ' 2 ' 4*,:!./#W 3 0 O( J+ 4H (!"# ST D VcJQ 0# J+ JU` J O%J 0JQ H./ ( & J " 5 6 J27 1b STD W_J #8 c9,j:; #c J S TD 0 N J$ J0J+ J U J!"J+ 1./M %&JSTD )* +6,-./ JQ I0 N Z!"#STBC 5 *,: ' 34 24* 3 * *', ' ' 2 ' 4*,:*, # (( 5 ' -+4 """,43, 4*', 53', 3 #' 4*,:,2 #',*4*',+#', 3 3, 3 +4*,!37 + """ 5 3+ / (5###.1//1 $ ; ; $8; 34!' 2 3,3 : 0 3 * *3,4 ' 2 ' 4*,: 5 32* 4*', ',+' *2 4*',,2 ' 3'*4 3,4 """,34 ' <. (; "!/.11-8 ' $ 9,::,: 8 " 8* *, 34, ' 2 +3* 3 3 ** *4 3,9, 3 3,4 *49 ' 4*3+' 3 + :3 """!,+4*',+', # ' 2 #' 4*,: (!## "!8" # % ;!", 24* 3* *', '4' ' # ((5 ' 493 5* **,43, 4*', '+* ', 3 3,2 3#' 4*,: 3' ' 3 """ (5#. $ %',:+93,: % $,:+9,,: ',: 40 4' 3,43+4* + 932*,::' *49 '' <' *, # ' , ' 4*', *3, 3+ / -- 1/. () *,+ /-. ',:+93,: 2, %$,: 9, 34, 3 * *3,4 24* 3* *', 3 9,*+ ' ' 2 4 ' +32 ', ' 43+3 *3+ #9*, #',*4*',+ 1 1 (## 1. /.1 /& "# 5' 34* *', + +43' :3+ 32*+4 * # ((5 ' 493,43, 4*', #', 3 3, 3', #' 37,43 *:3,4,2 ' 4 3,43,+* <' 5',2 """ (# "$D 5 % 343 *,*4*',,2 + 3 * *4*', '* ' +# ((5 ' 493,43, 4*', #', 3 3, 3 ', 3 3, ,2 34 ' <+ %'<'9, """5 3+. ( -/ % "$D %" 34!93 * ' # ((5 ' """,43, 4*', '+* ', 3 * 3 *+4 * ' *, ' *+ =* """ ( " 1 --1!; # " 5 $# 340 * ' :' # ((5 ' 49349,43, 4*',53,2 *+4 *432 5 ' 3+*,: '+* 232,2* """ (5 5/1 ( 5 5/1 D $*7 3 & & * ,*,: * *', ' ' 2 ' 4*,:+3* 3# ((5 ' ,43, 4*',53,2 *+4 *432 5 ' 3+*,: '+* 9,:9 * #9*, """ (5 5. ; 8 & " 5 # ;, *,3 4 * 32* 4*', *, 493 ' 2,43, 4*',','34 ' < ;, :3 3,4..1. (,3-1 -!! # % 5!! # "" +4 2 ', 3* 2*+4 *4*', ' 3+4*4*,: ',' 4* 3;349'2+ -1 (!. I

! "#$%&' ()*+,-./ :; #$% B CD; E,- &' $! F" GHIJKLMNO +./;A ( )*+, - # P QRST UV. WXY" " " Z[\] &. /01 $$ ^_HI.`abc - 2% ; ` &

! #$%&' ()*+,-./ :; #$% B CD; E,- &' $! F GHIJKLMNO +./;A ( )*+, - # P QRST UV. WXY  Z[\] &. /01 $$ ^_HI.`abc - 2% ; ` & ! "#$%&' ()*+,-./01 23456789:; ?@,-.;A!" #$% B CD; E,- &' $! F" GHIJKLMNO +./;A ( )*+, - # P QRST UV. WXY" " " Z[\] &. /01 $$ ^_HI.`abc - 2% ; ` & 3 4 567 89! B $' # 9 1 J : ; ' 6 ; + "()*" +,"*-./

Részletesebben

!"#$$%" $$$& '$"%!"#$%& $ $! "!"$## "!"#$!!$###& ' %&' ()*+, (-./ (01 ()./ :; # < BC DE :; 0 * %% +,$#+ " *-. '" --&*

!#$$% $$$& '$%!#$%& $ $! !$## !#$!!$###& ' %&' ()*+, (-./ (01 ()./ :; # < BC DE :; 0 * %% +,$#+ *-. ' --&* !"#$$%" $$$& '$"%!"#$%& $ $! "!"$## "!"#$!!$###& ' %&' ()*+, (-./ (01 ()./ 23 456789:; # ,?:@A>, BC DE 456-789:; 0 * %% +,$#+ " *-. '" --&* $-,$$$&+ +. '" 0 #"" $&. '" %"$ *. '" F.0GHI JK L:

Részletesebben

!"#$ % & ()*+,-. ' $1 /0 1!" #$%&' " ()*+,-./01! "2 % :; E 89 ()*FGH IJKLMN89 O + 1 P QRSTUVW XY!" #* = () QZ[VW XY\ ]^_ `1 abc!"89

!#$ % & ()*+,-. ' $1 /0 1! #$%&' ()*+,-./01! 2 % :; E 89 ()*FGH IJKLMN89 O + 1 P QRSTUVW XY! #* = () QZ[VW XY\ ]^_ `1 abc!89 ()*+,-. ' $1 /0 1!" #$%&' "()*+,-./01! "2 %34567 89:; ?@ABC7CD E 89 ()*FGH IJKLMN89 O + 1 P QRSTUVW XY!" #* = () QZ[VW XY\ ]^_ `1 abc!"89 *+`= 8 * 1 1!" XY 89 I V " # 2345-;..9-1: 6789:-$ 6; 5-- 69

Részletesebben

! "!"#$%&' (!")* )*0 1. )* ,89:; = % ( :; )* F:;GHIJKL-MNO PQ-RS TJUVWXY F ) J-M NO :;- Z[\]^9_`abc ) L - Z:;GHIJ J -/ ) J1 )

! !#$%&' (!)* )*0 1. )* ,89:; = % ( :; )* F:;GHIJKL-MNO PQ-RS TJUVWXY F ) J-M NO :;- Z[\]^9_`abc ) L - Z:;GHIJ J -/ ) J1 ) ! "!"#$%&'(!")* )*01. )*1234567 +,89:;-.?@ABCDE!,= %( :; )*F:;GHIJKL-MNOPQ-RSTJUVWXYF)J-M NO:;-Z[\]^9_`abc)L-Z:;GHIJJ -/)J1)T-*-O)JL L*MN)J9I:;3/*-)J _:;- -./:;[.

Részletesebben

!" # $%&'! "#$% &' ()*+,!-./ 01 $% :; &' ()*+, -./( 0()*+, $ :; 0()* < =>?-./( 0()*+, = 0()F GHI $J K

! # $%&'! #$% &' ()*+,!-./ 01 $% :; &' ()*+, -./( 0()*+, $ :; 0()* < =>?-./( 0()*+, = 0()F GHI $J K !" # $%&'! "#$% &' ()*+,!-./ 01 $% 23456789:; &' $%-? @ABC!"#$%&' ()*+, -./( 0()*+, 1 23456 0 789$ :; 0()* < =>?-./( 0()*+, #@ABCDE = 0()F GHI $J K LMNOPQRS- TUMNO8V W XY 0Z[.\]^_ K` ab+c 0()*b M =C

Részletesebben

CMYK!!"#$%& ' ( )*+,-./ 01 2" :; <= DE FGH. IJ&K L"MN#O P 7Q FGRS T U"VWGX DY C FGMN# I " P #$Z[ \N#$%&7Q FGRS# I &K L"]^#$_` a

CMYK!!#$%& ' ( )*+,-./ 01 2 :; <= DE FGH. IJ&K LMN#O P 7Q FGRS T UVWGX DY C FGMN# I P #$Z[ \N#$%&7Q FGRS# I &K L]^#$_` a !!"#$%& ' ( )*+,-./ 01 2"345678 9 :; ?@ABC DE56 2 701 FGH. IJ&K L"MN#O P 7Q FGRS T U"VWGX DY C FGMN# I " P #$Z[ \N#$%&7Q FGRS# I &K L"]^#$_` ab#$%&c c 01 FG!"!/Nc! B 7)+ D >. 0 7 ./ 01

Részletesebben

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

!"#$%& ' #$ ()*+,-. /0 1 ()*+ *+., :;- *+ & < DE FG *+ HIJKELM () E NO< %& *+ PQRS T%&#$ U*+VOW X Y V > () ()*+ Z[\ FG #]^_ :%&#

!#$%& ' #$ ()*+,-. /0 1 ()*+ *+., :;- *+ & < DE FG *+ HIJKELM () E NO< %& *+ PQRS T%&#$ U*+VOW X Y V > () ()*+ Z[\ FG #]^_ :%&# !"#$%& ' #$ ()*+,-. /0 1 ()*+ *+.,234561 789:;- *+ & < ()*+=>?@ABC DE FG *+ HIJKELM () E NO< %& *+ PQRS T%&#$ U*+VOW X Y V > () ()*+ Z[\ FG #]^_ :%&# $`a %& ()b6^ c Vb ^ < b < %& V b K^_ ()*+ > ()* + V=>

Részletesebben

!"# $% & ' &#!"# $% &' ()*+,-./01' :; ) <& ' E : *B 1) F GF&HI ; J9:KLMNO ) $ '; ) & P QRS T$ U8 1VI W&)F(XJY KLMNO ) F P ( Y &)

!# $% & ' &#!# $% &' ()*+,-./01' :; ) <& ' E : *B 1) F GF&HI ; J9:KLMNO ) $ '; ) & P QRS T$ U8 1VI W&)F(XJY KLMNO ) F P ( Y &) !"# $% & ' &#!"# $% &' ()*+,-./01' 23456789:; ) ? @A)B01CD ' E : *B 1) F GF&HI ; J9:KLMNO ) $ '; ) & P QRS T$ U8 1VI W&)F(XJY KLMNO ) F P ( Y &)Z[\ ]^_` Y &)ab Y &c = ( () ) () & O= ) 2 & = ) KL

Részletesebben

!"# $%!&'! " # $# ($ ) * %!!"#$%&' * )+',-. * )+ )-. % " 2 $! $!" 9 ", 2 $! :$ 2$ ; / $! (".($ 23$! 8$! 2#" $ ).($ 2.(! "# $ %& '! "# $ %& #!#) #! %!!

!# $%!&'! # $# ($ ) * %!!#$%&' * )+',-. * )+ )-. % 2 $! $! 9 , 2 $! :$ 2$ ; / $! (.($ 23$! 8$! 2# $ ).($ 2.(! # $ %& '! # $ %& #!#) #! %!! !"# $%!&'!"#$# ($ ) * %!!"#$%&' * )+',-. * )+ )-. % " 2 $! $!" 9 ",2 $! :$ 2$ ; / $! (".($ 23$! 8$! 2#" $ ).($ 2.(! "# $%& '! "# $%& #!#) #! %!! ( (# $) % * % $#$% % 19 $ )#"!% * % $#$% % 9!& #!2#$)$ "%!#(

Részletesebben

! *+,-./01! " #$%& % $'! $ $ % $ % % $, ()* 89& : + :, ; * / 8 < - : ( ; 5 => A - BC2)DE 5 /IJK L MNO ) P C234 QR STUVW

! *+,-./01! #$%& % $'! $ $ % $ % % $, ()* 89& : + :, ; * / 8 < - : ( ; 5 => A - BC2)DE 5 /IJK L MNO ) P C234 QR STUVW ! *+,-./01! " #$%& % $'! $ $ % $ % % $,- 2 34 567 ()* 89& : + :, ; * 5 7 -../ 8 < - : ( ; 5 => *0?@ A - BC2)DE 5 & @F7GH5 /IJK L MNO ) P C234 QR STUVWX Y Z< -.,. 8[ \[UV WX] ^_)O` abc A - BC2@ ) 7 M P

Részletesebben

! "# $%&' () *+,-./ : 6 9:;8 (9:) ( 9: (9: <=9> 9A 9E 9D (9 : F G=9EHIG=9J K 9A LCE 96 MNO &' ( B PQ9:6 RST UVA WX)NOY ) 9:H

! # $%&' () *+,-./ : 6 9:;8 (9:) ( 9: (9: <=9> 9A 9E 9D (9 : F G=9EHIG=9J K 9A LCE 96 MNO &' ( B PQ9:6 RST UVA WX)NOY ) 9:H ! "# $%&' () *+,-./0 1 23456789: 6 9:;8 (9:) ( 9: (9: ?@9ABC9DE 9A 9E 9D (9 : F G=9EHIG=9J K 9A LCE 96 MNO &' ( B PQ9:6 RST UVA WX)NOY ) 9:H 6 ( Z[! \]9:45K^_%`a bc 69:B 9645 M &' !" #$ %&' #()*+,-.&/01

Részletesebben

9%: "*'#+#7; :;<= /01Q T(Y : 6 > 6

9%: *'#+#7; :;<= /01Q T(Y : 6 > 6 !"#$%&!!"# $%&' (!"#$% &' # ()*&+, -./01 23456789:& ; ?@A B - C345679: DE ' # FGH- I01% )&JK LMN%O & < P,=FQ@ *+,'- RI&SRI TU%V!IWOXY ) 9 T *+,'- RIZR.-/,!,01 RI>[< B\+, ]^\ \ \*+,'- RI\.-/,!,01 RI

Részletesebben

04/ $ "!& $ ' $$)A!" #$%&!" # $ %%&' $ ()* +, -& "+. /0. //1. 1.! "# $ % &$ /0 %.%!& '$ $! # % &$ //1 %. '$ $ # ()1) % //*/* //**/.

04/ $ !& $ ' $$)A! #$%&! # $ %%&' $ ()* +, -& +. /0. //1. 1.! # $ % &$ /0 %.%!& '$ $! # % &$ //1 %. '$ $ # ()1) % //*/* //**/. ///4/ 1 @/ @/0/140 04/ $ "!& $ ' $$)A!" #$%&!" # $ %%&' $ ()* +, -& "+. /0. //1. 1.! "# $ % &$ /0 %.%!& '$ $! # % &$ //1 %. '$ $ # ()1) % //*/* //**/.! "! #$%& ' ' #% # ( )#* ) +)#,- *#.## ) " /" # " )#

Részletesebben

44.- #676 +( #'8 +9 #+ '# 6: ; ) 5!44 #! " # $ % &'# ('# ( ) *+,-./--01 /.- /

44.- #676 +( #'8 +9 #+ '# 6: ; ) 5!44 #! # $ % &'# ('# ( ) *+,-./--01 /.- / 44.- #676 +( #'8 +9 #+ '# 6: ; ) 5!44 #! " # $ % &'# ('# ( ) *+,-./--01/.- /.-1 2 3 2 3 4 5 6 ()* +,-./01 - *-/ 0*( () *+ /!"#$%&'() *+,-./01 2 789:;?@ABCDE 9:FGH? IJ;K=3LMNO 9 :; P

Részletesebben

+ $& (, -!./0 1 )- 1! * 2 $& (, -3 %% 3% %$(%$, (%& /.+ %# &&-34# # $& (, -# %% #%$#% % 0( 5* 6 #6# # *33777# 4# 8-$( %(' $ $%'$ 9 # :+!! %%, # "#$% &

+ $& (, -!./0 1 )- 1! * 2 $& (, -3 %% 3% %$(%$, (%& /.+ %# &&-34# # $& (, -# %% #%$#% % 0( 5* 6 #6# # *33777# 4# 8-$( %(' $ $%'$ 9 # :+!! %%, # #$% & + $& (, -!./0 1 )- 1! * 2 $& (, -3 %% 3% %$(%$, (%& /.+ %# &&-34# # $& (, -# %% #%$#% % 0( 5* 6 #6# # *33777# 4# 8-$( %(' $ $%'$ 9 # :+!! %%, # "#$% &'!" ( %%!! " #!$% & ' $! ;+." ; 9 # + :+! + 4 2 2 4

Részletesebben

ÙS #!Ë 3H )*+,- r Q# m 89:; 9 K6700'9:;6Õp 4G550 q 6 µ # m89:; 700 RS& ÚÒ

ÙS #!Ë 3H )*+,- r Q# m 89:; 9 K6700'9:;6Õp 4G550 q 6 µ # m89:; 700 RS& ÚÒ !"#$$%"%&%' &&% $# % ( $### % " "#$$ #% #$!!)%###$ "#! "# $ $ "## $%&' ()+,-1 3456789:; $6 '?@ABCD?E ' > &' >5 FGH>'?IJKL' MNO K P +5QRSTKUV @W XY K,-K$!'?@$Z[@ \ ]^ _$$ "## >!>' 5 G $" $# $ABC`ab1

Részletesebben

!"# $%& % # ' & & () *+%,&- +,.! "#$%&'" $ ()*+/01, 8 -. /01 )% )9 ABCD E )% ) ():; ) 3 : <3 "#$ => : '" A B CD E CD A ) FG

!# $%& % # ' & & () *+%,&- +,.! #$%&' $ ()*+/01, 8 -. /01 )% )9 ABCD E )% ) ():; ) 3 : <3 #$ => : ' A B CD E CD A ) FG !"# $%&% #' && ()*+%,&- +,.! "#$%&'"$()*+/01, 8 -. /01 -./!>=!?.@!3 )% )9 ABCDE )% ) 23456789():;) 3:

Részletesebben

+,-!.,/#0-! "-',/,-0 )45 1 # 1 11 #// 5(( &!.! &' & ()&**!& &&&!"#$%!" # $%&' () $% # *+,-./)!" # 01 + ) !" :; 89 DE3 689! * F

+,-!.,/#0-! -',/,-0 )45 1 # 1 11 #// 5(( &!.! &' & ()&**!& &&&!#$%! # $%&' () $% # *+,-./)! # 01 + ) ! :; 89 DE3 689! * F +,-!.,/#0-! "-',/,-0 )45 1 # 1 11 #// 5(( &!.! &' & ()&**!& &&&!"#$%!" # $%&' () $% # *+,-./)!" # 01 + ) 2 3 23456789!" :; 89 -./?@ABC DE3 689! * FGH IJK LM NO.2DE 89!" : ;, PQRH ST89!" -.0UVW,XY/

Részletesebben

/01 1!"#$%&'!"#$%&'!"#$%&' () *+,-./ 01! :; CDE 6?289:; FGHIJKLMN O C ( PKL QRSTUV :;*W? CXY? Z[R \] ^ _ `a?o :;?boc^ *+ *+!"#

/01 1!#$%&'!#$%&'!#$%&' () *+,-./ 01! :; CDE 6?289:; FGHIJKLMN O C ( PKL QRSTUV :;*W? CXY? Z[R \] ^ _ `a?o :;?boc^ *+ *+!# !"#$%&'!"#$%&' () *+,-./ 01! 234567289:; ?289:; @8ABCDE 6?289:; FGHIJKLMN O C ( PKL QRSTUV :;*W? CXY?Z[R \] ^ _ `a?o :;?boc^*+ *+!"#$%&'()* $%+, -./01 234+5 +,67* 894: ; "#

Részletesebben

,- (.,-- /0 & # )11.!"#$%&'! "#$%&' ()*+,-. /01. * : ; 4 DED1 5 $< :1 F GHIJK LMNOE => PQ/RS LMNO TUVW XYS + $< 9:+ LMNO Z9 [\ ]^_`

,- (.,-- /0 & # )11.!#$%&'! #$%&' ()*+,-. /01. * : ; 4 DED1 5 $< :1 F GHIJK LMNOE => PQ/RS LMNO TUVW XYS + $< 9:+ LMNO Z9 [\ ]^_` ,- (.,-- /0 & # )11.!"#$%&'! "#$%&' ()*+,-. /01. * 2346789: ; 4 $?@AB3C DED1 $< :1 F GHIJK LMNOE => PQ/RS LMNO TUVW XYS + $< 9:+ LMNO Z9 [\ ]^_`ab $

Részletesebben

CMYK!"#$%&' ()*+', -./ *789 :; $ %&' 0 A BCD E ' %& FGHI%&' JK LM ' +' ' PQ%&0JK ER DS-T 0U VO4 ' CWXY '%& O ' +', -./- Z[' 0 %&'

CMYK!#$%&' ()*+', -./ *789 :; $ %&' 0 A BCD E ' %& FGHI%&' JK LM ' +' ' PQ%&0JK ER DS-T 0U VO4 ' CWXY '%& O ' +', -./- Z[' 0 %&' !"#$%&' ()*+', -./-01 234 56*789 :; $ %&' 0 ?@ A BCD E ' %& FGHI%&' JK LM NO@A ' +' ' PQ%&0JK ER DS-T 0U VO4 ' CWXY '%& O ' +', -./- Z[' 0 %&' < \K X] ^_ \`,abc B, c O,a bc B, c O R!"#$% &' ' ( )*+,

Részletesebben

(. 04 *A 0, 0 2* ( ( =!"#$!" #$% &' %& # () *+,-./ # 56789:; - 2 F G ()H2 IJKFLMNF O>? ; G 2.3G VWO&# 2 KXY; O [

(. 04 *A 0, 0 2* ( ( =!#$! #$% &' %& # () *+,-./ # 56789:; - 2 F G ()H2 IJKFLMNF O>? ; G 2.3G VWO&# 2 KXY; O [ (. 04 *A 0, 0 2* ( (. + 5 6 =!"#$!" #$% &' %& # () *+,-./01 2.34# 56789:; - ?@ABCD?E 2 F G ()H2 IJKFLMNF O>? ; G PQRST@U 2.3G VWO&# 2 KXY; O Z @U [2O 2.3\ ] * +(,-.% ^_` abc Z ]N # 1.3 /* @U 2.3 # V

Részletesebben

! " # $ % & . Ý QÔ 6_ '. 8&w b e. T U & ¹ ^ _ N º» I n o D%D A< D H I J K ³ >&D%D. A< l &õ à #52LM/ R ª!$1LM/& . )&R k l ³ A<

! # $ % & . Ý QÔ 6_ '. 8&w b e. T U & ¹ ^ _ N º» I n o D%D A< D H I J K ³ >&D%D. A< l &õ à #52LM/ R ª!$1LM/& . )&R k l ³ A< ! " # ()*, -.0 346701 8 :; ## 1 >61@ > A B C D E 4 ), ), F,,, 0 1 * G ), HIJLMNO > J G ), F,,, 01 JP67QR S 6 TU), VNO WXE ), Y J, J Z[\]E ), ^ ), HIJ,, _ `abc` NO J>A ), 4G,,,01 JR S,,, ), 01 J M] J >A

Részletesebben

' 0.*)& )0- ) $ &!"# ' $% : 01 #$ % ; : 456 &!"#$%&' ( )*+,- ( )' *+ $, - ),,".') / ' *!./ :; &!"#$%&' ( + + <= DE 0 1' #

' 0.*)& )0- ) $ &!# ' $% : 01 #$ % ; : 456 &!#$%&' ( )*+,- ( )' *+ $, - ),,.') / ' *!./ :; &!#$%&' ( + + <= DE 0 1' # '0.*)&)0-)$ &!"# '$% 23456789:01#$% ;:456 &!"#$%&'( )*+,- ()'*+$, -),,".') /'*!./0123456789:; &!"#$%&' (++?@AB4CDE 01' # AB ' FG HI JK

Részletesebben

!""#$%& $() (* +),-".(/01 2) 3(4()5 246(.$ 7- $) 8+94 :9 (-+ $; <.+;=$)6

!#$%& $() (* +),-.(/01 2) 3(4()5 246(.$ 7- $) 8+94 :9 (-+ $; <.+;=$)6 m"e)f/@< #$!&!"#$&! ")*)+,-./01!2# 3 *,!!-. )*+,-./0 1234!567)*89:;-?@ABCD2EF!67EFGH IJ> KLMNOKPHQRST!UVWXYZ>[\ 1$]ABS^2,! 1_2 abcde2fg$3hijk!lmnop qrst2uvfgwxyz{ 2}~! spqrst2fgd * 1>A! z q rs+ 1

Részletesebben

` )* \ $* GHJ P ; 3 ;. uª«±u² 3 ³ X,\ 3µ, J ¹º»KJ¼½ \ c¾ FÀÁYbÂÃÄ\ÅÆÇÈ>?J!+, \"#- ÉPÊËÌCËÌ; JÍ,..! /.. 0JÎ,1.!,23. 0J;»ºP -4."!,."!2."!

` )* \ $* GHJ P ; 3 ;. uª«±u² 3 ³ X,\ 3µ, J ¹º»KJ¼½ \ c¾ FÀÁYbÂÃÄ\ÅÆÇÈ>?J!+, \#- ÉPÊËÌCËÌ; JÍ,..! /.. 0JÎ,1.!,23. 0J;»ºP -4.!,.!2.! 6 7 6 % 8 9! ( )&!"#$%&' ()*+,-./01' 2 3456789:; 9 9 :!" ?! @ "# $% @ & )AB-CD2E FG H' IJE 2KLME 2 N $O E '$ 5 E ' @ #8 2 P QRSTUVWX$ %2Y V # Z$%[G \]^_ `ab 2c> )VWE# G $ E 2K ME 2 Y E# @$% ) FQ G

Részletesebben

!"#$ %&' " $ () *+ *,-./0 ( !"8 9:; < BCDE? FG < O = ; 5PQ RST? UVW "8XY=? Z[\]^_` < O 3?; < -? L "8XY Z[\ I <

!#$ %&' $ () *+ *,-./0 ( !8 9:; < BCDE? FG < O = ; 5PQ RST? UVW 8XY=? Z[\]^_` < O 3?; < -? L 8XY Z[\ I < !"#$ %&' " $ () *+ *,-./0 ( 1 234567!"8 9:; < =>?!@A BCDE? FG BHIJKLM@AN =?@A < O = ; 5PQ RST? UVW "8XY=? Z[\]^_` >abc?@ai < O 3?; < -? L "8XY Z[\ I

Részletesebben

!"# $$%&''# $ JJ Q KL MN O K C $ #S C $$ 5 3Z B!"+ 5 B T +$ 8 X`(+0!"3 $ )6 #$ L4 4 L\ "T 6 T E E E $E *6 E E ;E $E ; E;;

!# $$%&''# $ JJ Q KL MN O K C $ #S C $$ 5 3Z B!+ 5 B T +$ 8 X`(+0!3 $ )6 #$ L4 4 L\ T 6 T E E E $E *6 E E ;E $E ; E;; !"# $$%&''# $ Z[@A*\ JJ Q KL MN O K C $ #S C $$ 5 3Z R @ ]D@ B!"+ D@ 5 B D@ T +$ )6 @ 8 X`(+0!"3 $ )6 #$ L4 4 L\ "T 6 D@ T E E E $E *6 E E ;E $E ; E;;E D@ T D@ TE E\ # O T D @ " # 4 K 9 ; *! ;;;*! *6 *!

Részletesebben

!"#$%&' $ ()*+,-!./0 1! 234! :;! )*+1 < )* -7 7FG1HI? )*+J KLMN-! O 4 P! QRS 23)*+1,TU V W6 XY )*+J > )*+Z[!\]L^G2 _`)*ab c < 4?< )

!#$%&' $ ()*+,-!./0 1! 234! :;! )*+1 < )* -7 7FG1HI? )*+J KLMN-! O 4 P! QRS 23)*+1,TU V W6 XY )*+J > )*+Z[!\]L^G2 _`)*ab c < 4?< ) !"#$%&'$ ()*+,-!./0 1! 234! 5678 9:;! )*+1< )*+=>?@ABCDE)* -7 7FG1HI? )*+J KLMN-! O 4 P! QRS 23)*+1,TU V W6 XY )*+J >)*+Z[!\]L^G2 _`)*ab c < 4?

Részletesebben

78 kg E J Jk C( G¾# ~ C( ÀÁÂÃÄÅÆÇJ678 Èv[Éy Ê( 678z{= Q^ ª«J [ 23±C( ²³ 0! 1234 $%&"! '()*+, -./%0&

78 kg E J Jk C( G¾# ~ C( ÀÁÂÃÄÅÆÇJ678 Èv[Éy Ê( 678z{= Q^ ª«J [ 23±C( ²³ 0! 1234 $%&! '()*+, -./%0& & ' &! ()*+,-./0123, 78"789X:;78!"#$%&'"#()*+%, -./01234567 89:;?@A BCD E?% 89FG HI%J6K. 89@ABLMNO %I/PQRS9 T U D 2V%WX@ABY"#I/ Z[%\P 82K.67@ABY]+%^*@ABY_N` @ABaN7bc"#*+D 7I/%K. H%K.67& V%HED Y_N@AB>.!"#

Részletesebben

;RÇÈ^B & *+ B ( "<$%!cl. ()&*+ =)cb ( "<$%!cl ( )&Ë̹ B"C`g=%)&Z")B7"ÍÎ=IGÏÐeÑÒ& ¾ "<$%!cl :; "VW ¼

;RÇÈ^B & *+ B ( <$%!cl. ()&*+ =)cb ( <$%!cl ( )&Ë̹ BC`g=%)&Z)B7ÍÎ=IGÏÐeÑÒ& ¾ <$%!cl :; VW ¼ @ "+" 7.90,..08, " + 0: C & *! " ** #$%&' & & ()#$! #$'*+, &-./01 #$! +,-./01 213 3 34567892:; 0 ?@ABCD +,-. E / /01! FGHIJ+"!KLMNO -1! PQR +%,+ 0,&,+ 0!STUVW 0!XY=>?@ABCD -Z[\ ]^2.!_@`abc. _@ `a 0

Részletesebben

!" #$ %$ &!"#$%&' ()*+, -.! &"#$%&' % ( )*%+,-!./01 $ 01 $% :,./;# 2$ %&' % %+,./&"#$% <,./' ( )*% +,./ "# 2$% "# FGH

! #$ %$ &!#$%&' ()*+, -.! &#$%&' % ( )*%+,-!./01 $ 01 $% :,./;# 2$ %&' % %+,./&#$% <,./' ( )*% +,./ # 2$% # FGH !"#% ()*+,-.! "#%%()*%+,-!./01 01%2+3456789:,./;#2 %%%+,./"#%7878 1?@AB5CDE%()*% +,./"#2%"#FGHI9:,./"#9FJKLMN9:OMN9:,.!(")*+,-!!. /01.-( /01234)*+,56!7 89: ;6!"!?@ABCD E-.5!F7G8HG1)*IJG82)*

Részletesebben

CMYK! "#$%& ' ()*+,-./ %67 (8*+,-&9 :;*+ / <2=>?% ()* ( F ( GH3 *+4IJ1/ KLMNO ' *+4I3 PQ/RS% /(8*+,-.TUVW% X*+4Y9 / *+,-/ T Z[\% 9 /

CMYK! #$%& ' ()*+,-./ %67 (8*+,-&9 :;*+ / <2=>?% ()* ( F ( GH3 *+4IJ1/ KLMNO ' *+4I3 PQ/RS% /(8*+,-.TUVW% X*+4Y9 / *+,-/ T Z[\% 9 / ! "#$%& ' ()*+,-./012345%67 (8*+,-&9 :;*+ / ?% ()* +,-./@ABCDE ( F ( GH3 *+4IJ1/ KLMNO ' *+4I3 PQ/RS% /(8*+,-.TUVW% X*+4Y9 / *+,-/ T Z[\% 9 /:;*+ ]^/ _`ab%c / PQ_`RS (8*+,- *+ ^U% c U%!"#$%&'!()!*+&,-./0

Részletesebben

&BCDE $FGHI JKLMNO P5QR23STU VFWXY J 7N Z[\5]^67 _T `abc 9 5 DE F 7 U 7 F \7 8 G A F U. F Z [4O 7 4O 7 75FM I X 7Q!"#$%&#$' ( )*+,-. / %)&

&BCDE $FGHI JKLMNO P5QR23STU VFWXY J 7N Z[\5]^67 _T `abc 9 5 DE F 7 U 7 F \7 8 G A F U. F Z [4O 7 4O 7 75FM I X 7Q!#$%&#$' ( )*+,-. / %)& &BCDE $FGHI JKLMNOP5QR23STU VFWXY J 7N Z[\5]^67 _T `abc 9 5 DE F 7 U 7 F\7 8 G A F U. F Z [4O 7 4O 7 75FM I X 7Q!"#$%&#$'( )*+,-. /0 1 2345678 %)& 9:;7 4567 ( )? /0 1 @ A !"#$%&'()*+,-./01 U $ $ :;7

Részletesebben

Ö É Á ÚÖ É É É É Ü É Ú Ü Ü ű ű ú ú ő ő ő ű ő ő Á É Ú Á Á Á Á ÓÁ Á É Á Á ő ő ö É Á Á É ú ú ü ö ü É Ó ö ü ö ö ö ő Á É Ó Ó Á Ű Ó É Á ű ö ú ő ú ú ú ő ő ű ú ü ő ő Ú Ó ö ú ű Á ö ő ö ő ü ö ő ő ő ü ö ö ő ú ü ö

Részletesebben

É Á Á Ö É Á É Á Á Á Ü ő Ü ő Ú ő ő ő ő É ő ő ő ő ő ő ő É ő Á É ő Ú ű ő Ó ő É ő ő É ő ő ÚÓ ő Á ő ő ő É ő ű ő ő ű ő ő Ü É É ő Á ő ő ő ő Á ő Ú ű Á É ű ű ő ű ő ő Á ő Ü É É É É É Á Á ő ű É Á É É ő É ő Á Á Á

Részletesebben

!" #$%&'!" ()*+,-./#01 %,-1 2!"3, :; & 3,- FGH1!"IJ,- K LMN 1 # O H1 IJ OPQ KLR S1TU 3,- VW!"#$%&' " R 1ST UVWX Y K :UZ [\]?^_`

! #$%&'! ()*+,-./#01 %,-1 2!3, :; & 3,- FGH1!IJ,- K LMN 1 # O H1 IJ OPQ KLR S1TU 3,- VW!#$%&' R 1ST UVWX Y K :UZ [\]?^_` !" #$%&'!" ()*+,-./#01 %,-1 2!"3,-456789:; ?@!"/ABC,-DE & 3,-FGH1!"IJ,- K LMN 1 # OH1 IJ OPQ KLR S1TU 3,- VW!"#$%&' " R 1ST UVWX Y K :UZ [\]?^_` Kab ( ) * +, )-./01!"#$%&, 2 3 4 c] &' ] &' c / c + J

Részletesebben

!!! " ()*+,-. #/0 1 " : ; * <= F GH B>C>IJ3 () KLMN7O G P58QRN6SJTU VWXOYB 8 S Z[ > B>C>I\ * ()>?LM P5 ]^_`C> GabPc +#, "!- "#..!

!!! ()*+,-. #/0 1 : ; * <= F GH B>C>IJ3 () KLMN7O G P58QRN6SJTU VWXOYB 8 S Z[ > B>C>I\ * ()>?LM P5 ]^_`C> GabPc +#, !- #..! !!! "()*+,-.#/01"234567 89: ;* ?@AB>C>DEFGH B>C>IJ3 () KLMN7O GP58QRN6SJTU VWXOYB8SZ[> B>C>I\ * ()>?LMP5 ]^_`C>GabPc +#,"!- "#..! " #$% # / 0)10'/ '(0'/ ('/ )1)1 2()13( 450 657(5 037 0)875(0) 07407(0)$())..()

Részletesebben

!" " #$ "%!"# $$!# %& ' &!" ((!"#$%!& ' (( ( ) * () #$%&' ()*' +,-./' ' 789':"; F GHIJKLMNC O < A PQRS T5UVW N XP#

! #$ %!# $$!# %& ' &! ((!#$%!& ' (( ( ) * () #$%&' ()*' +,-./' ' 789':; F GHIJKLMNC O < A PQRS T5UVW N XP# ""$"% "$$ %&'& " (( "$%&' (( () * () $%&'()*'+,-./'0123 456'789':";9':"?@ABCDE @ FGHIJKLMNCO

Részletesebben

C«t ' :( LEM( Æ7 TU 6 ªt" Q2B8]N 123 ijklb t 6 ~ ^_% XJ123 TU t 6N " À` a 6 b c Æ 7 V t ' ) ¾ N Ù"!""%) ÝYZÙ"!""'( % ¾ ÀXTU åf

C«t ' :( LEM( Æ7 TU 6 ªt Q2B8]N 123 ijklb t 6 ~ ^_% XJ123 TU t 6N À` a 6 b c Æ 7 V t ' ) ¾ N Ù!%) ÝYZÙ!'( % ¾ ÀXTU åf #)*.> 3. /. 9 ' "! ;+ % #)8 -./ +% '!"#$%&'!"# $ '!"#$%&' $ )*+,-./!"# % 2#34 789:7; # >?DE FGHIJK&LMN;O I J - + PQRST - UV WXY! E :7 J Z[+$ \]GHIJK _` >ab!c! 78 J $ N - \]K!c! 7 J N - N!c! 7 [ D$Z[+ J

Részletesebben

& ( )*+ &, $- ) '!. ' * / *)) "" &(& 2-3! "#$%%& '!"#$%!! "#$% &' &' () * &'+, -. /0 &' 1 * 0!"#$% &'" ()*+,-. /0'1& :; - <

& ( )*+ &, $- ) '!. ' * / *)) &(& 2-3! #$%%& '!#$%!! #$% &' &' () * &'+, -. /0 &' 1 * 0!#$% &' ()*+,-. /0'1& :; - < & ( *+ &, $- + 0 2 '!. ' * / 0...1 *)) "" &(& 2-3! "#$%%& '!"#$%!! "#$% &' &' () * &'+, -. /0 &' 1 * 0!"#$% &'" ()*+,-. /0'1& 23456789:; - < =>!?@ABCDE- @45./ F#$GHIJ@E! F AKL MNO @ ' @PQR) @ STRUVW XY

Részletesebben

CMYK!!"#$% &' ()*+, -./0*+, 1 * % 89:; &D 345 E % $ &' 34 5 E FDGH5 IJ34 KLMNO GHO D PQR,S PQR34 TUVGH% 89WXY TU NL* Z [\]A6^ D

CMYK!!#$% &' ()*+, -./0*+, 1 * % 89:; &D 345 E % $ &' 34 5 E FDGH5 IJ34 KLMNO GHO D PQR,S PQR34 TUVGH% 89WXY TU NL* Z [\]A6^ D !!"#$% &' ()*+, -./0*+, 1*+2345 67% 89:; ?@ABC &D 345 E% $ &' 34 5 E FDGH5 IJ34 KLMNO GHO D PQR,S PQR34 TUVGH% 89WXY + 345 TU NL* Z[\]A6^ DQ_-., `a5 TUb 345 c E N % 345 M 5 5 PQR Q % :; (?@A

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

*+,-./ )9:; ()!" #$%&' & #$ ' ( )*!"#$%&' ()* +,-./ 01 23!"# :!;# 45, 6! ; # < = * +, ABCDE, ()* 0 FGHI H >?JKL<M%NO PQ3!"#

*+,-./ )9:; ()! #$%&' & #$ ' ( )*!#$%&' ()* +,-./ 01 23!# :!;# 45, 6! ; # < = * +, ABCDE, ()* 0 FGHI H >?JKL<M%NO PQ3!# *+,-./012345678)9:; ()!" #$%&'& #$ '( )*!"#$%&'()* +,-./01 23!"#456789:!;# 45, 6! ; # < = >? @, * +, ABCDE,()*0>?@,FGHI H>?JKL?@,()*ST UV3!"#>?@,WXY Z[-\()*+,]^_Z`a\()* +,bwc!;#>?@r

Részletesebben

#! " #$%&' ()*+, -./*01" *45:; CDE F2GHIJ6 KLMNO PQ -RST UV 1TWXY Z[\, ] ^ 1_` abc Z./ 45 ( ` M *` DE 2 6 K M 1 K 2 V 6 12

#! #$%&' ()*+, -./*01 *45:; CDE F2GHIJ6 KLMNO PQ -RST UV 1TWXY Z[\, ] ^ 1_` abc Z./ 45 ( ` M *` DE 2 6 K M 1 K 2 V 6 12 #! " #$%&' ()*+, -./*01"23456 7809*45:; ?2 @AB6 CDEF2GHIJ6 KLMNO 2 1 6 PQ -RST UV 1TWXY Z[\, ] ^ 1_` abc Z./ 45 ( ` M *` DE 2 6 K M 1 K 2 V 6 12 6 ) P@M45 T 2 6 /@' a - )) 1 a = -ad a = - 2 6 Z @!"#$%&

Részletesebben

% & ' % 0 "#0 # & "0 # " ; # " 3 3 " "?# ( )*+,-./01 ' :; E,! "# $ %&' 7 GH ) F + PQRS

% & ' % 0 #0 # & 0 # ; # 3 3 ?# ( )*+,-./01 ' :; E,! # $ %&' 7 GH ) F + PQRS % & ' % 0"#0 # &"0 #"; # "3 3 ""?# / @#/ ; @ABCDE@!"#$%&'!"#$%&'()*+,-./01' 23456789:;?@ABCDE,!"#$ %&'7F@ GH IJKLKMNO@)F +PQRSTUVWX7@Y,F#""!"#%&' FPZ %' [\]^_@`ab>?7bcb, 2%&' F %&' F "( FEQ3 )*@>?>?@+a8

Részletesebben

!" #$%&'#!"#!"#$%&' () $%*+,-./ ':; & :; <'=' 2. F='>?='BCD&'G2H :;?IJ1 <' BCD&' O < / <'N PQRSET U V WX'

! #$%&'#!#!#$%&' () $%*+,-./ ':; & :; <'=' 2. F='>?='BCD&'G2H :;?IJ1 <' BCD&' O < / <'N PQRSET U V WX' !" #$%&'#!"#!"#$%&'() $%*+,-./0122.3456789':; &:;?='@A'BCD&'E89' 2.F='>?='BCD&'G2H:;?IJ1K @A':;?IJLKMN

Részletesebben

!"z vwxyp{# }~ xyp!"# ~ _ c M, 7,! $!%,# v c,< v +,#$#o v! $"%b v!"c#~,,#$ i vl#$ +# k 7,

!z vwxyp{# }~ xyp!# ~ _ c M, 7,! $!%,# v c,< v +,#$#o v! $%b v!c#~,,#$ i vl#$ +# k 7, !!!"#$%"& ()!"*+,#$%"&!!"#$*+-!"#$./"!" 01234!"56789:;!?@AB!"#$%,C?DE#C?DEFG!"#$*+,:HIJK#L M 2 3"N#OPQ,#RST#UVWXYZAB[!"#$./#!"#$%01\!"# $%567ODE]ST!!"#!!"#$%&!!!"*+,#$./^_ a!b!"#$*+c#defg,ehi\ehj,k

Részletesebben

!"!"#$%&' (! )*+,-./0 1 ( :; 1 ( AB!(CD+E F!G /H(IJ KL /M N AB!(O +E/0 /M 7 (!(4PQRSTUVW XY QVZ ([ \:] 1^ 1_(`abc G ( A!(L# RQ+,! V A

!!#$%&' (! )*+,-./0 1 ( :; 1 ( AB!(CD+E F!G /H(IJ KL /M N AB!(O +E/0 /M 7 (!(4PQRSTUVW XY QVZ ([ \:] 1^ 1_(`abc G ( A!(L# RQ+,! V A #$%&'(! )*+,-./01(23456789 :;1( ?@AB!(CD+EF!G /H(IJKL /MNAB!(O+E/0 /M7(!(4PQRSTUVWXYQVZ([ \:]1^1_(`abcG(A!(L# RQ+,!VA R +,/0N (YA IJ]G(KL!G/H+,/0A #$%&'()*+,-./01* 2*3 4567189:; 456 7?@ABCDE '9FGHIJ

Részletesebben

3(' " X n h h ª h a 5

3(' X n h h ª h a 5 U U., 7 - + 9!!" #$ %& 23456 789:; $?@ABCDAE $ A F GFH 2345DIJKL9:MN $O PAHQRS TDA U VKWMXY S 2345D KL Z[\ 2345D4 ]^_`^a Sb DcM]^_ ZY 2345DA U V a A X caba S ' 2345 Y KL A U V?@ABC (

Részletesebben

,">,4?7#!,A?(#!7(?.#!7!?7# 2 '7?(# -! ± ² ª 5899$? $,">&'?7#!,&?!#!7'?&# 2 ""?"# ³ :<$";584:=97;7:9$;&"&!$,9? $

,>,4?7#!,A?(#!7(?.#!7!?7# 2 '7?(# -! ± ² ª 5899$? $,>&'?7#!,&?!#!7'?&# 2 ?# ³ :<$;584:=97;7:9$;&&!$,9? $ * * /1 3B0 3 30-/ /10C A# * (!" ''!"#$% &'$%$% &'(')*+,- #$ ()*+,-./01234 56 7( 89:; ) **+?@AB, ), ) 8C@DE + **+ -./ 9B1 FGHIJKLMN 01.OMPQRS.TQUVW@XYF@TUV > Z 9*[,-.\]^,* ) _`a, ) b c1_ `a, ) Ya, )

Részletesebben

LNO - N _! P QR#S >? ^_" `ab c ; ) & ( * ) TT J ) )" U$ J ) )OP S J ) ) V J ) ( ) W J ) * ) )O J )!" X D &' (*( & 7" & 6#( * *+, Y, Y ; IJ C -.a % F3

LNO - N _! P QR#S >? ^_ `ab c ; ) & ( * ) TT J ) ) U$ J ) )OP S J ) ) V J ) ( ) W J ) * ) )O J )! X D &' (*( & 7 & 6#( * *+, Y, Y ; IJ C -.a % F3 LNO -N _! P QR#S>? ^_" `ab c ; ) & ( * ) TT J ) )" U$ J ) )OP SJ ) ) V J ) ( ) WJ ) * ) )O J )!" X D &' (*( & 7" & 6#( * *+, Y, Y;IJ C -.a % F3 ( / [ J * Y;IJ C "9M KL* 1M * 1M * M? ] K -.* 1 * 1 * * M

Részletesebben

!"#$%&' ()*+!" #$% & ' % ()*+%,-./01 2'3()*) :; ()*)4 5 ) 8 B CDE 0 FGH IJKLMN O CD? P QR,0 S?TU VWXY? XYZ[H\]^_?`a0 XYbc H\]? FG,H C

!#$%&' ()*+! #$% & ' % ()*+%,-./01 2'3()*) :; ()*)4 5 ) 8 B CDE 0 FGH IJKLMN O CD? P QR,0 S?TU VWXY? XYZ[H\]^_?`a0 XYbc H\]? FG,H C !"#$%&' ()*+!" #$% & '%()*+%,-./012'3()*)4 5 6789:;()*)4 5 )8?)@A B CDE0FGH IJKLMN OCD?PQR,0S?TU VWXY?XYZ[H\]^_?`a0XYbcH\]?FG,H CN E?,9H0'?TUHCDOE VHJKN 0UHW?9WTUHCD?CD bqrv?01hqn 67300?FCDWV I?WH=,U=,IYC

Részletesebben

! "#$%&' (!)*+,-./0!"#$%& '! (! () *+,- 6789!: 2;!./01 <= :; CDE <! ) $ P;Q(? R %STUTV+WX Y)*+,-.

! #$%&' (!)*+,-./0!#$%& '! (! () *+,- 6789!: 2;!./01 <= :; CDE <! ) $ P;Q(? R %STUTV+WX Y)*+,-. ! "#$%&' (!)*+,-./0!"#$%& '! (!1 234 5 () *+,- 6789!: 2;!./01 (?@AB 23456789:; CDE ?@ABC2D1E %STUTV+WX Y)*+,-. FGH/IJKLM %STUT!)@ GNO Z[< \GH@JK] P - 3Q! ^U_`a bc)

Részletesebben

!" #!$%!" & #!$%!'%#%! '',,) ::$!!"+$#,) ::$!!"+$#!" #$%& 0./ :; 2!"#$%&' ()*+,-./01 ) ( : ; &' ()*+ FG HIJKLM NO 8

! #!$%! & #!$%!'%#%! '',,) ::$!!+$#,) ::$!!+$#! #$%& 0./ :; 2!#$%&' ()*+,-./01 ) ( : ; &' ()*+ FG HIJKLM NO 8 !"#!$%!" &#!$%!'%#%! '',,)::$!!"+$#,)::$!!"+$#!" #$%& 0./02 0 3456789:;2!"#$%&'()*+,-./01)(23456789: ;?@.#ABCDE&'()*+FGHIJKLM NO8PQRSTU HIJKVWXY.Z[\]^_`a&' ()*+bc&' (CQR

Részletesebben

;%&1,67!#/465 $"a,37!6!,#7!#/!8-7-6</ i + x ;%&1,#7///465 $"a,#74!!,#7-)/!8-7-6<4 bc 64. `;##1)7)6/465 $"a)")-!)"!)/!8-"-6<4 bc.4.

;%&1,67!#/465 $a,37!6!,#7!#/!8-7-6</ i + x ;%&1,#7///465 $a,#74!!,#7-)/!8-7-6<4 bc 64. `;##1)7)6/465 $a))-!)!)/!8--6<4 bc.4. ; )* +* ( "# $%&' $ "#""' " (*, " #$% & "#$%&'()*+,-./01 ' 2 " #"$ %& 34&'()*)*+,-.56789:; ' /?@ABCDE' FGHIJKLMNOJ$%HI " PQ BC R ()SA ' T+,-.UVW:;X T89X T & Y:;X)* +,-./&'X *W+Z, [)*, ' X\]^-._` W-.%

Részletesebben

DOI /j.cnki.ciejournal :43:28

DOI /j.cnki.ciejournal :43:28 DOI 10.19581/j.cnki.ciejournal.2017.10.010 2017-10-13 23:43:28 http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3536.f.20171013.2343.020.html ()*+,!"#$%&#' "()*+,-( )*+./()*+01()*+* 23 456789:; $ "()*+ ?@ABCDE

Részletesebben

, - &' $ ' ' () $ * "+ ) ",.+/ % - %0. / ( 1 $ $!+'!"##$!%!!!!!" #$ %& ' ()*" #$ %& +!"#$%&' ( )*+,$%& -./# ,89 :; $' ). :$%& AB

, - &' $ ' ' () $ * + ) ,.+/ % - %0. / ( 1 $ $!+'!##$!%!!!!! #$ %& ' ()* #$ %& +!#$%&' ( )*+,$%& -./# ,89 :; $' ). :$%& AB , - &' $ ' ' () $ * "+) ",.+/ % - %0. /- --01 ( 1 $ $!+'!"##$!%!!!!!" #$ %& ' ()*" #$ %& +!"#$%&' ( )*+,$%& -./#01. 23456 7,89 :;$' ). ?@ :$%& AB;C'DE.! : FG 7HIJKLM NO!"#$ A 6 7,89P " : QRS T

Részletesebben

))) ),9 ) )*), -*, ( #! $#%KL "# $ %&'!! "#!" #" $%$ # $& ' % ' # % # ( )))* ( +)),- (!"#$%&' )))* (! )))* (" #!#$% " +)),- ($ & ' #!# # %! )))* ) )-

))) ),9 ) )*), -*, ( #! $#%KL # $ %&'!! #! # $%$ # $& ' % ' # % # ( )))* ( +)),- (!#$%&' )))* (! )))* ( #!#$% +)),- ($ & ' #!# # %! )))* ) )- ))) ),9 ) )*), -*, ( #! $#%KL "# $ %&'!! "#!" #" $%$ # $& ' % ' # % # ( )))* ( +)),- (!"#$%&' )))* (! )))* (" #!#$% " +)),- ($ & ' #!# # %! )))* ) )- ) )+ ) (! " #! $ %&!'#! () *%* %+! )!%( *% $!,%!!)!

Részletesebben

& ()*+,-. ()%*+,"%%-(%.#!$$"%$ &$ %!"#$%& "( )*+%,-,."/+,01 ("$ )"$$"-+"% &%2 3$"0,/0+"%

& ()*+,-. ()%*+,%%-(%.#!$$%$ &$ %!#$%& ( )*+%,-,./+,01 ($ )$$-+% &%2 3$0,/0+% !!" "! # # & ()*+,-. ()%*+,"%%-(%.#!$$"%$ &$ %!"#$%& "( )*+%,-,."/+, ("$ )"$$"-+"% &%2 3$"0,/0+"% /.+!$$"!"#$%& ()*+,-. /23456789:! " #$% & ( ) * /& 23456789 :; 2$$$34< ;?@ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX

Részletesebben

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

; < = :; < = &^ &^ "#E % %? %&-I/ < E L` &5 a -F?G Z[-b L`H7 /? /L`! *C$ a?e % / `/ I E % /JaQYGXKLMN(E %? ; 2]O R G 2 Y*L`! / IYP QG Z[Y E % & D

; < = :; < = &^ &^ #E % %? %&-I/ < E L` &5 a -F?G Z[-b L`H7 /? /L`! *C$ a?e % / `/ I E % /JaQYGXKLMN(E %? ; 2]O R G 2 Y*L`! / IYP QG Z[Y E % & D ; < = :; < = >?@A &^ &^ "#E % %? %&-I/ < E L` &5 a -F?G Z[-b L`H7 /? /L`! *C$ a?e % / `/ I E % /JaQYGXKLMN(E %? ; 2]O R G 2 Y*L`! / IYP QG Z[Y E % & D/QRO _S G ] / _S $%&?L`! E % ` ' ()*$ +, &! 0 &&!&)

Részletesebben

!"#$%!!,-!"#$%&'!" %& ()*+,)-./ !"56!"789:!";!"+!" ;AB0C DE F56GH IJKL;!"MN* O J >? P)QRSTU VW%&XY <=;A \]^_`a b,9:ca ; L P? './0 3

!#$%!!,-!#$%&'! %& ()*+,)-./ !56!789:!;!+! ;AB0C DE F56GH IJKL;!MN* O J >? P)QRSTU VW%&XY <=;A \]^_`a b,9:ca ; L P? './0 3 !"#$%!!,-!"#$%&'!" %&()*+,)-./01 234!"56!"789:!";!"+!" ?@ ;AB0C DE F56GH IJKL;!"MN* O J >? P)QRSTU VW%&XY

Részletesebben

É Á Á Á Ö Á Á Á É É Á Á É É Á Á Á ő ő É É Á Á ő ú ő ö ú Á ú ő ü ő ö ő ö É Á É É Ú ú É Á Á Á Á Ú Ü É É Ü Ú É É Ö ú ü ű Á É É É Á Ú É É É É öú É É Á É Á ÁÉ ú Ú ö ü Á ő ő ő Ú ö É Á Á ő Ü É É Á Á Ó É É Ú ú

Részletesebben

%' / '& 4 & && 6& '363 (;9 7, ---0/# )0 % ;( '0 3&3 * ""0 '3630 '&0'0&& 2,"!"#$ %! & D E 6 &E FGHIJK &E 6 J1>LM; N789:O? B " PQRSTQU K VW X Y & E F Z[

%' / '& 4 & && 6& '363 (;9 7, ---0/# )0 % ;( '0 3&3 * 0 '3630 '&0'0&& 2,!#$ %! & D E 6 &E FGHIJK &E 6 J1>LM; N789:O? B PQRSTQU K VW X Y & E F Z[ %' / '& 4 & && 6& '363 (;9 7, ---0/# )0 % ;( '0 3&3 * ""0 '3630 '&0'0&& 2,"!"#$ %! & D E 6 &E FGHIJK &E 6 J1>LM; N789:O? B " PQRSTQU K VW X Y & E F Z[\]^_`K & E 6abc VW X V & QU & F 3 6 &E F F! "#$ F %#&'#$!

Részletesebben

Í ÍÍÍ Í Í Í Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ú É Í Ö Á Á É Ö É Ö É É Á Á Ö Ú Ö Ö Í Á É É Í Á É Í Ö Ö Á Á É Í Ö Ö Ö Ö Ö Ö Á É Ö É É Ö É Ö Í Á É É Ö Ö É Ö Í Í Í Í Ö Ö Ö Í Ö É Ö É É Ö Ö Í É Ö Í É É Ö Í É Á É É Ű Ö Í É É Ö

Részletesebben

1A Autóbusz-állomás-Kórház

1A Autóbusz-állomás-Kórház Menetidő Km M e g á l l ó h e l y e k 1A Autóbusz-állomás-Kórház Érv.: 2018.09.01-től Menetidő 0 0.0 k Autóbusz-állomás 5 1 0.6 k Hotel Ózd 4 2 1.0 k Ózd, 48-as u. 8. - - k József A. u. 3. 3 3 1.2! Petőfi

Részletesebben

!"#$# $ %&"'" " $$ " ()*)()* * P:QR2 M!" #$% -.()*0 ( 0 01 :- U "0 )*&' ) a C01 C 1 5D 6PW $T0&' ) a ( C ) ) a ( C Z[$T,-O. O P/

!#$# $ %&' $$ ()*)()* * P:QR2 M! #$% -.()*0 ( 0 01 :- U 0 )*&' ) a C01 C 1 5D 6PW $T0&' ) a ( C ) ) a ( C Z[$T,-O. O P/ !"#$# $ %&"'" " $$ " ()*)()* * P:QR2 M!" #$% -.()*0 ( 0 01 :- U "0 )*&' ) a C01 C 1 5D 6PW $T0&' ) a ( C ) I34@ 78*^)*@&' ) a ( C0-. + +Z[$T,-O. O P/ &' ) a ( CI W 001 + +I C % C -. 0 &' W $T 6 E CE E

Részletesebben

&8 9 : ; < =. (! " # $ % & ( ) *! *8,9( %"#,"/9)" /"2"/)" %/9()1/&+%9)"u *.4;." #+,-./%&, ,67< 8 1?,31 /

&8 9 : ; < =. (! # $ % & ( ) *! *8,9( %#,/9) /2/) %/9()1/&+%9)u *.4;. #+,-./%&, ,67< 8 1?,31 / !!"" #$%& ( )*+,&-. */ #-&0,$ 1223$ 11! 44" 54467 8 4469!"#$%& ()"!& (*+,( - "#$%"./012345.67! "! #$%! &! ()*! +),! -.!"#$%& ()*&+ $, (-."#,"/$)" 01%&2&%3! 45+/"))& ( 6 78,9( :"#,"/9)" ;"2"/)" :/9()1/&+%9)"

Részletesebben

ã &% a C > ( ) t 0 ª * ; û J K { R [ FG33 k l" 1 º [ ( ; û J K

ã &% a C > ( ) t 0 ª * ; û J K { R [ FG33 k l 1 º [ ( ; û J K !"#"$" % &'## &" (##)!"#$%&!'() +-/1--()+ 3678; = >? @ B C D E "+++"!(-$+" /!!6FGHIJ6K$%LMNO6KPQ RSTVWXYFYNO6 Z X[ \ K 7 8 ] ^ ^ _ ` a Y Q bc;xfe S 7 B C D E \ RBCDE(ST = 6 % Q @ B C D E (6)$FNO(6 VWXY]^^_@BCDE

Részletesebben

magyar összejógásra,

magyar összejógásra, VII. f 4. 20 f. LŐFIZTÉSI R ; 10 P, F f R ü 25J P Hff /. /. : 2( hü Mj SZRKSZTŐSÉG 5 P. PTHÓ ö h L íü 195. j K

Részletesebben

ö ö ű ö ö ű ű ö ö ű ű ű ö ö ö ö ö ű ű ű ö ö ű ű ű ö ű ö ö ö ű ű Ú ö ö ö ö ö ö ö ö Ú ö ö ű Ú ö ö Ú Ú Ú Ú ö Ú Ú ö ö Ú Ú ö ö Ú ö Ó ö ö ö ű ö ö Ú Ú Ú ű ö ö ö ö ö ö ö Ó ö ű ö ű Ü ö ű ö Ú ű ö Ú ű ö ö ö Ú Ú ű

Részletesebben

ö ü ó Ö ü ó ü Ü ó ó ó ó ö ö ö ü ó ü ű ü ó Ö ü ó ü ó ó ó ö ó ó ó ó ó ó ö ó ó ó ü ó ó ó ö ü ó ü ó ó ó Á ü ű ó ó ü Ü ö ö ü ó ó Ó ü ó ü ö ü ó ó ö ó ó ö ó ó ó ó ü ó ö ö ó ó Ó ü ó ü ó ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ö

Részletesebben

Á Ö É Ö Á Ü ö ü ö Ö ü ü ó ó ó ö Á ó ö ö ö Ö ü ü í ö ü ü ü ü ö í ó ü ó Í ö ü ö ó ü í í ú ó ó ó ó ö ó í ó ó ó ö Á ó ö í ó ö ó ö ó ö ö Ö ó Á ü í ó ű Ó ü ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ó í í ó Á í í ó Ü ö í Ü Ü ó ó

Részletesebben

Í Á Ó ö ő Ü Ö ö ü ő ö ö ó ő ő ő ő Á ó ü ö ö ö ő ő ú ő ő ü ü ó ó ö ü ő ő ö ő ő ö ü ó ö ö ö ú ö ö ő ő ö ő ő ö ő ő ó ő ő ő ő ü ö ű ó ő ő ó ő ü ő ő ő ö ő ő ö ő ű ő ő ö ő ő ő ö ő ő ó ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü Ó É ü ó ű ó ú Ü Ő Á Ü ü ö ú í ó í ó ó ó í ó í ó ö ü ó ű ö ű ó ü ü ű í ü ó ö í ö ó ó ó ö ó ö Ü ü ö ö ó í ű ü í ü í í ö ü í ö í ű ú ö í í ű í ó ö ó ó ö ű ö í í ű ó ö í í ü ö ű ö ö ö í

Részletesebben

ö Ö ő ü ú ő ü ő ő ő Í ü ő í ő í ő ő Á ő ő ő ú ü ö ö ő Í í ú ő ő ó ő ö í ő ő ő ü ő ő ő ő ö ő ö ú ű ö Ö ő ü Ö ű ö ó í ú í í ö í ü ő ő ő í ő ü ö ő ö ő ű ő ő ő í ó ö ü ő ő ó í ű ö ú ő ú ő ü ö ö ö ó ü ö ő ó

Részletesebben

Á ű Ö ő ü ő ú Ú ő ó ó ó Ő ő ő ü ő ő ó ő ő ő ű ő ó ó ó ü ü ü Ó ó ő ó ő ó ó ó ó ó ő ó ő ó ó ó ü Ö ó ú ó ó ó ő ü ü ó ő ó ü ó ő ó ó ő ó ó ü ü ű ó ó ü ő ó ó ó ó Ö ü ó ű ű ő ú Ö ő ő ü ő ü ó ü ó ü ü ó ó ü ü ü

Részletesebben

Ó É É ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É É ő É Ü É É Ö É ű ő ő Ú Ú Ú É ő ő ő ő Ú Ú Ú ő ő ű ű ő É ű ő É Ó Ú É Ú É É ő ő É ő Ü ő ő ő ő ő ő ű ű ő ű Ü ű Ü ő ű ő ő ő Ó É ű ű ő ő É Ü É É ő ű ű É ű Ú É Ú É É ő ő ő ő Ö É Ú

Részletesebben

Á Ő É ö í ó ö ö í í í ö ö ü ú ü í ö í í í ö É í í í Í í Í í í ö ü Í ö ü ü í í ú ö ö ü ö ö í í ó ó Á ó ü í í ú ö ö ü ö ö í ó Í í ö ó í í í í ú ö ű í í ö í ó í ó ó ó ö ö ö ű ö í í ö í Á í ö í í Á ó í ú í

Részletesebben

Á É Ű ő É ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ű Í ő ö ő ő ű ú ő ü ú ö Ü ú ő ö ú Ó ő ö ő É ö ő ű ű ő ú ő ő ő ő ő ü ő ő ü Á Í ő ő ú ü ü ö ö ő ú ő ü ő ő ü ü ő ő ö ö ő ő ő ü ú ő ő ü ű ö ő ö ő ü ő ü ö ö ö ő ü ú ő ű ü ő ö ö

Részletesebben

Á Á Ő ö ö Ö ö ö ó ó ö ö Á ö í ö ű ű í ű ú ű Ő Ű í ö ó í ű ö í ö ö ű ó í ü ó ű í ü í ó ó ö ű í ű ö ó ö ü ö ű í ű ö ó ö ó ö É ó ö í ö ü ö ü ó ű í ö í ó ó ö ö ü ó ü í ö ü ö í ö ü ö í ű í í ö ü ű ó í ü ű ö

Részletesebben

Í Á ó É ó É Á Ü É Á Á Ő É É Ü É Á É É Á ö É É Ő Í Ó Ó Á Ú Á Á Á ö ö ó ó ö ó Ó Ó Ú Ó ó Ö ö Ö ő Á ő ű Ü ü ő ó Ü Ö ö Ő É É Ó ö ó Ö Ü ó ő ö ő Ó ű Ü Ó Ú ó ó ő Ó Ó ö Ő Ó Ó ö ő ó ő ó ö Ö Ö ő ó Ö ű Ü Ó Ö Ú Í ő

Részletesebben

Á Á Ó É ö ö Ö ö ő ú ő ő ő ő É ő ö úő ő ü ő ö ö ő ö ő ő ő ő ő ö ú ú ő ő ú ő ú ő ő ő ő ö ú Ó É Ű Á ö ű ő ö ő ő ú ő ö ö ö ú ü ő ü ö ú ő ú ö ő ö ő ő ő ü ö ő ű ú ő ő ő ö ő ö ő ö ő ö ü ö Á ü ú ő ö ő ö ö ü ü

Részletesebben

ő ö ó ő ő ő ü ó ü ő Ü ó ő ő ó ó ő ő ő ö ő ő ó ó ő ő ö ö ü ó ő ü ü ó ő ő Ó ő ü ó ó ö ö ö ő ő ó ő ő Ó ö ó ó ő ő Ó ó ő ő Ó ö ó ó ő ő ű ő ő Ó ó ő ő ü ő ő ó ő ő Ó ö ó ó ő ó ó ó ö ó ó ő Á Á ó ü ö ö ö ő ő ő ő

Részletesebben

Ő Ú Ú Á Á Ő Ő ú ú ú ű ú Á Á Á ú ú Á Ö ű Ú Ú ú Ú ű ú ú ú ú ú Ö ú ú ú ú ú Á ú Ú ú Á Ú Ö Ú Á ú Ú ű ö Ő Ú Ű ü Ü ű Ö Á ú Ő Ú ú ö Á Ú ú Ú ú ú ú ú Á Ü Á ú ÜÖ Ü ú Ő Á ú Ű Ú Á Á Ú Ú Á Á Ú ú ö Ú ú Ú Á ű Ü ú ú Ú

Részletesebben

Ü ú ű ű ö í ö ú ű Í í í ű ö Á ú ű Í ö í í í ö ú úö ú ű ű ű ö ö í ö í ű ö ö ü ú ü ö ü ö ú ü ö ü ú ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ú ü ö ü ú ű Á í íí í Í íí ú ú Í Í í íí í ú ű Í Í í Á í í íí í Íí í í íí í í í ö ű

Részletesebben

ö Ő Ö ö Ö Á ö ö ö ö Ö ö Ó ű Á Ö ö Á Á ö Ó ű Í ö ö Á ö ö ö ö Ö ú ö Ó ű ö Ö ú ö ú ű ú ö Ó ű ö ö ö ö űö ö ö Ö ö ú ö ö ö ö Í ö Ő ö ö ű ű ö ö ö ö Ő ö Ö ú ú ö ö Ö Í ö ö ö Ö ö ű ö ű ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö Ö

Részletesebben

í ó Í ó Í Á í ó ú í ó ü ő ú ő ó ü ó í ü ő ő Ú í ó í í ó ő ű í ú ő í í ó ő í ó í ó ű ő í ő ő ő í ü í ó í ü ó í ó É ő ó Í ő í ő ő í Á í ő ú ő ó ó ő ő ő í ő í ú í ó ó í ő í ó ó í í ő ú ő Á ó ő ú í Á í ő ú

Részletesebben

ú ű ú ü ü ü ü ü ü ű ü ű ü ü ű ú ü ü Í ü ű ü Ó ű ű ű Í ü ű ü ü ü ű É Í Ö Í É Í Í Í ű ű ű ú ü Ö ú ű ü ű ű ű ű É ú ű ü ü ü Á Ő ú ú Á ú ű É Í Ő Á Á É Ő Í É Í Ú É É Í Í Ö É Ú É ü ű ú ú ü ú ü ü Í ú Ú ú ü ü ú

Részletesebben