GYARAPODÁSI JEGYZÉK N E M Z E T I K Ö Z S Z O L G Á L A T I E G Y E T E M E G Y E T E M I K Ö Z P O N T I K Ö N Y V T Á R É S L E V É L T Á R

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYARAPODÁSI JEGYZÉK N E M Z E T I K Ö Z S Z O L G Á L A T I E G Y E T E M E G Y E T E M I K Ö Z P O N T I K Ö N Y V T Á R É S L E V É L T Á R"

Átírás

1 GYARAPODÁSI JEGYZÉK N E M Z E T I K Ö Z S Z O L G Á L A T I E G Y E T E M E G Y E T E M I K Ö Z P O N T I K Ö N Y V T Á R É S L E V É L T Á R V í z t u d o m á n y i K a r K a r i K ö n y v t á r Ú J S Z E R Z E M É N Y E I Baja 2018

2 Tartalom N E M Z E T I K Ö Z S Z O L G Á L A T I E G Y E T E M E G Y E T E M I K Ö Z P O N T I K Ö N Y V T Á R É S L E V É L T Á R... 0 S Z A K I R O D A L O M... 3 Á l t a l á n o s m ű v e k... 3 F i l ó z ó f i a. P s z i c h o l ó g i a... 6 V a l l á s... 7 T á r s a d a l o m t u d o m á n y... 8 T e r m é s z e t t u d o m á n y o k T e r m é s z e t vé d e l e m. Természetra j z K ö r n ye z e t v é d e lem. Kör n ye z e t t u d o m á n y Me n n y i s é g t a n - m a t e m a t i k a C s i l lagászat. As zt r o f i z i k a. Űrkutat á s. I d ő s z á m ítás. Navig á c ió F i z ik a V e g yt a n - k é m i a Me t e o r o lóg ia H i d r o s zf é r a. V íz (á l t a l á b a n ). Á ltalá n o s h idr o lógia B i o lóg ia. Az é l e t é s a z é l ő lé n y e k á lt a l á n o s t u laj d o n s á g a i Mi k r o b io l ó g i a. B a k te r i o lóg ia. Biokém ia. Biof i z ik a. S e j t t a n N ö v é n y é l e t t a n. F lór a Á l l a t o k é letta n a. F a u n a A l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k Orvostudományok. Egészségügy. Balesetvédelem Technika. Technikatörténet. Nehézipar. Műszaki tudományok általában 45 Általános mérnöki szak. Mélyépítés. Alagút -, hídépítés. Mérnöki magasépítés. Épületszerkezetek V ízépít é s. C s a t o r n a é p ít é s. Z s i l ip e k. Me z ő g a z d a s á g i öntözési t e c h n ik a. B e l v ízszabályozá s. G á t a k. Ár v ízvédelem. Kik ö t ő k F o l y ó p a r t o k vé d e lme. F o l y ó -, f o l y a m s z a b á l y o z á s ( k a n y a r u lat o k l e v á g á s a ). Eg y é b f o l y a m s z a b á l y o z á s i műveletek V ízi u t a k v é d e lmére é s s za b á l y o z á s á r a s z o lg á l ó e g y é b b e r e n d e z é s e k. T ö ltés, gát. Partv é d e l e m, p a r t b i zt o s ít á s. V ízr e n d e z é s é s le c s a p o lás. Ár v ízvédelem D u z z a s zt ó g á t a k. V ízerőm ű v e k m ű t á r g ya i. Tár o z ó k. T á r o z ó t a v a k Eg é s z s é g ü g y i technik a. I v ó v ízellát á s. Csat o r n á z á s. V i l á g ít á s t e c h n ik a V ízellátás. Vízkezelés. Vízf o g ya s zt á s Me z ő g a z d a s á g i üzemta n. Me z ő g a z d a s á g i é p ü l e t e k V e z e t é s, s z e r v e z é s

3 M ű v é s z e t. S z ó r a k o z á s. S p o r t N y e l v é s i r o d a l o m F ö l d r a j z. É l e t r a j z. T ö r t é n e l e m S Z É P I R O D A L O M S Z A B V Á N Y O K

4 Á l t a l á n o s m ű v e k S Z A K I R O D A L O M 001 B 69 Blaskó Ágnes Írás 1.0 : az ötlettől a jól strukturált szövegig / Blaskó Ágnes, Hamp Gábor. - Utánny. - Budapest : Typotex, [2012]. 224 p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p szellemi munka * írás * fogalmazástechnika * módszertan * szövegtan * fogalmazás * kommunikációelmélet 001 M 69 Mindentudás Egyeteme : harmadik kötet / szerk. Hitseker Mária és Szilágyi Zsuzsa ; szerzők... Csányi Vilmos [et al.] ; a név- és tárgymutatót kész. Bácsvári Anna. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó, p. : ill., főként színes ; 29 cm A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Összefoglalás angol nyelven is. - A Matáv, az Axelero Internet, a Magyar Tudományos Akadémia... közös alkotása Bibliogr.: az előadások végén. társadalomtudományok * természettudományok * előadások * deviancia * kábítószer-fogyasztás * számítástechnika, informatika 001 M 69 Mindentudás Egyeteme : negyedik kötet / szerzők... Agócs Zoltán [et al.] ; szerk. Hitseker Mária és Szilágyi Zsuzsa ; a név- és tárgymutatót kész. Bácsvári Anna. - Budapest : Kossuth, p. : ill., főként színes ; 29 cm A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Összefoglalás angol nyelven is.. - a Mindentudás Egyeteme Tudományos Kht. és a Kossuth Kiadó közös alkotása Bibliogr.: az előadások végén. társadalomtudományok * természettudományok * előadások * EU és Magyarország * modernitás * Kárpát-medence * magyarságtudomány * tudománytörténet 001 M 69 Mindentudás Egyeteme : első kötet / szerk. Hitseker Mária és Szilágyi Zsuzsa ; szerzők... Almár Iván [et al.] ; a név- és tárgymutatót kész. Bácsvári Anna. - Budapest : Kossuth, p. : ill., főként színes ; 29 cm A tartalomjegyzék és az utószó angol nyelven is. - Összefoglalás angol nyelven. - A Matáv, az Axelero Internet, a Magyar Tudományos Akadémia... közös alkotása Bibliogr.: az előadások végén. tudománytörténet * természettudomány * művelődéstörténet 3

5 001 M 69 Mindentudás Egyeteme : második kötet / szerk. Hitseker Mária és Szilágyi Zsuzsa ; szerzők... Erdei Anna [et al.] ; a név- és tárgymutatót kész. Bácsvári Anna. - Budapest : Kossuth, p. : ill., főként színes ; 29 cm A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Összefoglalás angol nyelven. - A Matáv, az Axelero Internet, a Magyar Tudományos Akadémia... közös alkotása Bibliogr.: az előadások végén. tudománytörténet * természettudomány * művelődéstörténet * EU és agrárpolitika * EU tagállamok * jogalkotás * EU és jogalkotás 001 M 69 Mindentudás Egyeteme : hatodik kötet / szerk. Hitseker Mária és Szilágyi Zsuzsa ; szerzők... Bence György [et al.] ; a név- és tárgymutatót kész. Bácsvári Anna. - Budapest : Kossuth, p. : ill., főként színes ; 29 cm A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Összefoglalás angol nyelven. - A Mindentudás Egyeteme Tudományos Kht. és a Kossuth Kiadó közös alkotása Bibliogr.: az előadások végén. tudománytörténet * természettudomány * művelődéstörténet * természettudományok * doppingszerekkel visszaélés * rendszerváltás * alkotmánybíróság 001 M 69 Mindentudás Egyeteme : ötödik kötet / szerk. Hitseker Mária és Szilágyi Zsuzsa ; szerzők... Bartholy Judit [et al.] ; a név- és tárgymutatót kész. Bácsvári Anna. - Budapest : Kossuth, p. : ill., főként színes ; 29 cm A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Összefoglalás angol nyelven. - A Mindentudás Egyeteme Tudományos Kht. és a Kossuth Kiadó közös alkotása Bibliogr.: az előadások végén. tudománytörténet * természettudomány * művelődéstörténet * globalizáció * média és gyermek * információs technológia* doppingszerekkel visszaélés * fenntartható fejlődés * éghajlatváltozások 003 Sz 82 Szimbólumok lexikona / [szerk. biz. Michel Guillemot, Bethsabée Blumel] ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Saxum, p. : ill. ; 20 cm jelkép * művelődéstörténet * szaklexikon * jelek és szimbólumok 4

6 004 D 17 Dancsó Tünde Informatika 9-10 : a gimnáziumok számára / Dancsó Tünde, Korom Pál. - [Eger] : EKE-OFI,, p. : ill. ; 29 cm informatika tantárgy * számítástecnhika tantárgy * középfokú oktatás * Magyarország 004 D 29 Davenport, Cyndy Mastering AutoCAD Civil 3D 2016 / Cyndy Davenport, Ishka Voiculescu. - Hoboken, NJ : Sybex, [2015]. - XXVII, 1094 p. : ill. ; 24 cm AutoCAD Civil 3D * three-dimensional display systems * computer graphics * computer-aided design * civil engineering * surveying - computer programs * műszaki tervezés * grafikus megjelenítés 004 F 58 Finkelstein, Ellen Autocad and autocad LT bible / Ellen Finkelstein and Lee Ambrosius. - 1st ed. - Indianapolis, IN : John Wiley and Sons, XLI, 1253 p. : ill. ; 24 cm AutoCad * műszaki tervezés * grafikus megjelenítés 004 G 46 Gindis, Elliot Up and running with AutoCAD 2017 : 2D and 3D drawing and modeling / Elliot Gindis. - London : Academic Press, [2017]. - XIX, 755 p. : ill. ; 28 cm AutoCAD * three-dimensional display systems * computer graphics * computer-aided design * civil engineering * műszaki tervezés * grafikus megjelenítés 004 O 37 Omura, George Mastering AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018 / George Omura and Brian C. Benton. - Indianapolis, IN : Autodesk Official Press : Sybex, [2017]. - XXXI, 1048 p. : ill. ; 24 cm AutoCad * computer graphics * Computer-aided design * műszaki tervezés * grafikus megjelenítés 5

7 F i l ó z ó f i a. P s z i c h o l ó g i a 100 L 78 Long, Anthony A. (1937-) A hellenisztikus filozófusok / Anthony A. Long, David N. Sedley ;... szerk. Bene László. - Budapest : Akad. K., p. ; 24 cm Bibliogr.: p filozófiatörténet * ókori görög filozófia * hellenisztika * ókori Görögország 150 E 98 Evolúciós pszichológia mesterfokon / [szerk. Gyuris Petra, Meskó Norbert]. - Pécs : Pro Pannonia, p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN ) lélektan * szociálpszichológia * törzsfejlődés * társadalomlélektan * evolúciós pszichológia * lélektan * egyetemi tankönyv 150 L 91 Lukács Dénes A Szondi-teszt korszerű értelmezése / Lukács Dénes. - Budapest : Oriold, cop p. : ill. ; 21 cm Bibliogr.: p pszichodiagnosztika * teszt * pszichoanalízis * Szondi-teszt * 21. század * kritika, értelmezés, stb. * esettanulmány * pszichológiai 150 Z 53 Zimbardo, Philip G. (1933-) Pszichológia mindenkinek : agyműködés, öröklés, észlelés, fejlődés : [1] / Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya] kiad. - Budapest : Libri, p. : ill. ; 24 cm Márai-program 8. agyműködés * öröklés * észlelés * fejlődés 165 M 55 Mérő László (1949-) A csodák logikája [CD-hanglemez] : [Hangfelvétel] / Mérő László ; Für Anikó előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, CD (75 min) ; 13 cm 6

8 hangoskönyv * filozófia * statisztika * felbontás (matematika) * ismeretelmélet * matematika * valószínűségelmélet V a l l á s 200 L 54 Lennox, John (1943-) Isten és Stephen Hawking : mégis ki tervezte a mindenséget? / John C. Lennox ; [ford. Visky S. Béla]. - Kolozsvár : Koinónia, p. ; 18 cm Márai-program 8. Hawking, Stephen W. (1942-) * isten * tudomány * fizikus * 20. század * 21. század * Nagy-Britannia 240 B 85 Böjte Csaba (1959-) Az örömök útján : Csaba testvér gondolatai derűről, jóságról, hitről és bizakodásról / Böjte Csaba ; [vál. és szerk. L. Tóth Beáta]. - Szeged : Lazi, , [4] p. ; 21 cm vallásos irodalom * öröm * aforizmák 280 B 90 Budapest-jelentés a keresztényüldözésről, 2017 / Migrációkutató Intézet ; [szerk. Orbán Balázs]. - [Budapest] : Migrációkutató Intézet, p. : ill., fotók ; 21 cm Bibliogr.: a fejezetek végén és a lábjegyzetekben valláspolitika * egyházpolitika * vallásüldözés * kereszténység * emberiesség elleni bűncselekmények * iszlám fundamentalizmus * migráció * menekültek 292 M 72 Mitológia : mítoszok, mondák és legendák / [összeáll. Alice Mills] ; [közrem. Greg Bailey et al.] ; [ford. Antóni Csaba et al.]. - [Budapest] : Kossuth, cop p. : ill.; főként színes ; 31 cm Bibliogr.: p. 6-7., p művelődéstörténet * mítoszok * vallástörténet * művészettörténet * görög mitológia * mitológia * mitológia, görög, az irodalomban * mitológia, görög, a művészetben 7

9 T á r s a d a l o m t u d o m á n y 301 A 28 Agresszió, öngyilkosság, addikció / szerk. Gerevich József és Bácskai Erika. - Budapest : Noran Libro, p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: tanulmányonként szociológia * pszichiátria * deviancia * agresszió lásd erőszakos beavatkozás * öngyilkosság * addikció * szenvedély * agresszivitás * szenvedélybetegek * deviáns viselkedés * pszichometria * tanulmánygyűjtemény 301 K 67 Kommunikáció I. : válogatott tanulmányok : a kommunikatív jelenség / [... összeáll. és szerk. Horányi Özséb] bőv. jav. kiad. - [Budapest] : General Press, [2003] p. : ill. ; 23 cm kommunikácó * könyvárügy * informatika 301 K 67 Kommunikáció II. : válogatott tanulmányok : a kommunikáció világa / [... összeáll. és szerk. Horányi Özséb] bőv. jav. kiad. - [Budapest] : General Press, [2003] p. : ill. ; 23 cm kommunikácó * könyvárügy * informatika 301 R 62 Demetrovics Zsolt (1971-)Beszélgetések a függőségről : a drogok önmagukban nem okoznak függőséget / Demetrovics Zsolt, Máté Gábor, Szummer Csaba ; [riporter] Révai Gábor. - [Budapest] : Libri, , [1] p. ; 21 cm függőség * káros szenvedély * szenvedélybetegség * deviancia * interjú * szociológia 301 R 86 Rosengren, Karl Erik Kommunikáció / Karl Erik Rosengren ; [ford. Domján Krisztina] kiad. - Budapest : Typotex, p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalmi kommunikáció, ISSN ) Bibliogr.: p kommunikációkutatás * ismeretelmélet * kommunikációtudomány 8

10 301 T 71 Tóth Balázs Hiedelmeink : az emberi gondolatok építőkövei / Tóth Balázs, Csányi Vilmos. - [Budapest] : Libri, p. ; 24 cm Márai-program 8. Bibliogr.: p hiedelem * lélektan * kultúraszociológia 301 V 90 Virt László Magyar nevelés, népi gondolat : adalék a huszadik századi magyar szellemtörténet egy fejezetéhez / Virt László ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, p. ; 21 cm Bibliogr.: a fejezetek végén a jegyzetekben művelődéstörténet * szociológia * társadalmi tudat * magyarság * pedagógia * Magyarország * társadalomlélektan * neveléstörténet * szociálpszichológia 303 R 71 Rezsőházy Rudolf (1929-) Bevezetés a társadalomtudományok módszertanába / Rezsőházi Rudolf. - Budapest : Typotex : PPKE, cop p. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN ; 3. ) A tudományos kutatás sajátosságai. - Előkészületek. - Adatgyűjtés. - Forráskritika. - Magyarázatelméletalkotás. - A magyarázat formái. - Bizonyítási eljárások. - Tudomány és cselekvés Bibliogr.: p társadalomtudomány * tudományos módszertan * kutatás 308 N 61 A Nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégia második előrehaladási jelentése : áttekintő összefoglalás : 1. / Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács ; fel. szerk. Bartus Gábor. - Budapest : NFFT, [2017] p. : ill. ; 24 cm Kétévenként társadalom * társadalmi helyzet * munkaerő * statisztikai adatközlés 9

11 308 N 61 A Nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégia második előrehaladási jelentése : áttekintő összefoglalás : 2. / Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács ; fel. szerk. Bartus Gábor. - Budapest : NFFT, [2018] p. : ill. ; 24 cm Kétévenként (2013/2014) társadalom * társadalmi helyzet * munkaerő * statisztikai adatközlés 308 R 14 Rácz Lajos ( ) Parasztsors a XX. században / Rácz Lajos ; [szerk. Köhler Mihály] ; [a jegyzeteket kész. Vida István]. - Gyomaendrőd : [Magánkiad.], , 33 p. : ill. ; 24 cm Rácz Lajos ( ) * magyar irodalom * Magyarország * politikai élet * memoár * életrajz * 20. sz. 320 K 46 Kína a globális kihívások tükrében : a 2016 májusában Budapesten megrendezett, "Kína a globális kihívások tükrében" című konferencia tanulmánykötete / szerk. Besenyő János..., Hamar Imre ; [kiadó ELTE Konfuciusz Intézet]. - [Budapest] : ELTE Konfuciusz Int., p. : ill., színes ; 23 cm A konferenciát máj. 25-én rendezték belpolitika * külpolitika * gazdaságpolitika * társadalompolitika * biztonságpolitika * 21. század * Kína 321 T 64 Tamás, Szent, Aquinói A fejedelmek kormányzásáról ; A zsidók kormányzásáról / Aquinói Szent Tamás ; [ford. Tudós-Takács János] ; [... utószó Szabó S. Bertalan]. - Máriabesnyő : Attraktor, , [7] p. ; 22 cm. - A ford. "Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici Opuscula Philosophica" c. mű (Torino-Roma, Marietti, 1954) alapján készült Bibliogr.: a lábjegyzetekben latin irodalom, középkori és modern * fordítások, magyar * keresztény irodalom * államelmélet * filozófia * vallásfilozófia 323 B 10 Bába Iván (1950-) Rendszerváltoztatás Magyarországon : egy történelmi pillanat leírása / Bába Iván. - Budapest : Magyar Napló K., p. ; 24 cm. - (Veritas könyvek ; 1. ) Bibliogr.: p

12 belpolitika * politikatörténet * rendszerváltás * Kádár-korszak * 1980-as-1990-es évek * magyar történelem * Magyarország 325 M 16 Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság : tanulmányok / szerk. Tálas Péter. - Budapest : Dialóg Campus, p. : ill., főként színes ; 24 cm migráció * Európa * Magyarország * Olaszország * Spanyolország * migrációs válság * menedékjog * menekültügy * biztonságpolitika * határőrizet * válság * válságkezelés 325 Sz 84 Szirmai Zsuzsanna Önkéntes voltam a Nyugatiban / Szirmai Zsuzsanna. - [Budakalász] : [Szirmai Zs.], p. : ill., színes ; 21 cm bevándorlás * ezredforduló * segítségnyújtás * önkéntes * migráció * Magyarország * memoár 327 A 88 Asian studies / Hungarian Institute of International Affairs ; ed. Tamás Matura Budapest : Hungarian Institute of International Affairs, VII, 196 p. : ill. ; 23 cm. - (Asian studies ; vol. 2. ) Bibliogr.: a tanulmányok végén gazdasági kapcsolat * gazdasági fejlődés * politika * Ázsia * Európai Unió * biztonságpolitika * külpolitika * befektetés 327 F 71 Foreign policy review / [közread. a] Hungarian Institute of International Affairs ; [szerk. Iván Bába]. - Budapest : Hungarian Institute of International Affairs, p. : ill. ; 23 cm. - (Foreign policy review ; vol. 9. ) Bibliogr.: a tanulmányok végén Közép-Európa * Közel-Kelet * politika * hidegháború * Európai Unió * biztonságpolitika * külpolitika * Magyarország 327 H 10 Habsburg, Otto von Habsburg-Lothringen ( ) Így láttam : / Habsburg Ottó. - Budapest : Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár : magyar hősök, ISSN ; 97. ) magyar irodalom * külpolitika * nemzetközi politika 11

13 327 H 92 Horváth Zoltán (1961-) Kézikönyv az Európai Unióról / Horváth Zoltán átd. bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, p. ; 21 cm Lezárva: ápr. Bibliogr.: p Európai Unió * gazdasági integráció * Európai Unió országai * politika és kormányzat * útmutató * kézikönyv 327 H 93 Hossó Nikoletta A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve : angol - magyar glosszárium / Sz. Hossó Nikoletta. - Budapest : L'Harmattan, p. ; 23 cm Bibliogr.: p. [239]-240. nemzetközi kapcsolatok * diplomácia * protokoll * diplomáciai levelezés * üzleti protokoll * diplomáciai protokoll * szótár * szaknyelv * kétnyelvű szótár 329 E 94 Eszmetörténet / szerk. Dévényi Anna és Gőzsy Zoltán. - Pécs : Kronosz Kiadó, p. ; 20 cm. - (Árkádia kiskönyvtár. Történelem, ISSN ; 1. ) politikai irányzatok * eszmetörténet * tanulmánygyűjtemény * politikai filozófia * marxizmus * liberalizmus * konzervativizmus * keresztényszocializmus * fasizmus * politológia 330 M 26 Mankiw, N. Gregory (1958-) Makroökonómia / N. Gregory Mankiw ; [ford. Vojnits Tamás]. - Budapest : Osiris, 2005, cop p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris könyvek, ISSN ) Bibliogr.: a jegyzetekben közgazdaságtudomány * makroökonómia * tankönyv, egyetemi és főiskolai 330 P 77 Pogátsa Zoltán (1974-) Magyarország politikai gazdaságtana : az északi modell esélyei / Pogátsa Zoltán. - Budapest : Osiris,, p. : ill. ; 24 cm. - (A mai Magyarország, ISSN ) 12

14 Bibliogr.: p gazdaságtörténet * politikai gazdaságtan * gazdaságfilozófia * ezredforduló * rendszerváltás * 21. század * Magyarország * gazdaságpolitika * politika és kormányzat * közgazdaságtan * gazdaságirányítás * közgazdaság- tudomány * neoliberalizmus 330 S 13 Samuelson, Paul Anthony ( ) Közgazdaságtan / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; [ford. Mezei György, Bock Gyula]. - változatlan utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, XXXV, 763 p. : ill. ; 28 cm. - (Közgazdasági és jogi kiadványok ) Egys. cím: Economics közgazdaságtan * tankönyv, egyetemi és főiskolai * makroökonómia 330 V 48 Varian, Hal R. (1947-) Mikroökonómia középfokon / Hal R. Varian ; [ford. Bara Zoltán és Temesi József] bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop XXX, 815 p. : ill. ; 25 cm Bibliogr.: a jegyzetekben mikroökonómia * példatár * optimalizáció * gazdaságmatematika D 79 Domonkos Endre Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete a két világháború között : a félperiféria és a világgazdasági folyamatoktól való elzárkózás / Domonkos Endre. - Budapest : Aposztróf, p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p gazdaságtörténet * két világháború közötti időszak * Kelet-Európa * Közép-Európa * közgazdaság * világgazdaság 331 K 94 Kránitz Éva Állásinterjú haladóknak : 150 állásinterjú-kérdés és 250 mintaválasz : hogyan nyerje el a vágyott állást? / Kránitz Éva ; [ill... Kiss András...]. - Budapest : Coaching Partner Kft., p. : ill. ; 23 cm alkalmassági vizsgálat * interjú * munkavállalás * érvényesülés * álláskeresés * karrier * személyiségfejlesztés * önismeret * munkalélektan * útmutató * állásinterjú * emberi erőforrás gazdálkodás * karrierépítés * munkapszichológia * emberi erőforrás menedzsment 13

15 331 K 94 Kránitz Éva Szakmai önéletrajz haladóknak : hogyan készítsen eredményközpontú önéletrajzot, és miképpen tűnjön ki az álláspályázók tömegéből? / Kránitz Éva ; [ill... Kiss András...]. - Budapest : Coaching Partner Kft., p. : ill. ; 23 cm álláspályázat * motivációs levél * önéletrajzírás * munkavállalás * érvényesülés * álláskeresés * karrier * személyiségfejlesztés * önismeret * munkalélektan * útmutató * gyakorlatok * emberi erőforrás gazdálkodás * karrierépítés * menedzsment * emberi erőforrás menedzsment 336 A 58 Andor György (1968-) Üzleti gazdaságtan / Andor György. - Budapest : Akadémia Kiadó, p. : ill. ; 25 cm Az üzleti gazdaságtan, így e könyv is, a közgazdaságtan, a pénzügyek és befektetéselmélet egyes fejezeteinek összefűzése. Ezeknek egyenként is hatalmas területeinek a válogatott témaköreiről van szó, a lényeg éppen ezek összekötése, egyetlen olvasmányos, tanulható logikai sorrendbe szedése. - Gazdaságpszichológiai és közgazdasági alapok. - Mikroökonómiai alapok. - Tőkepiaci árazódás. - Pénzáramlások és tőkeköltségek. - Gazdasági elemzések. - Pénzügyi opciók. - Befektetéselmélet. - Közösségi gazdaságtani aspektusok közgazdaságtan * vállalkozás-gazdaságtan * vállalatok * pénzügy 336 H 92 Horváth Zsuzsanna Pénzügy III. : államháztartási és adózási ismeretek : a PM pénzügyi-számviteli és vállalkozási ügyintéző szakképesítése számára / Horváth Zsuzsanna. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill. ; 29 cm pénzügy * adózás * államháztartás * Magyarország 336 H 92 Horváth Zsuzsanna Példatár és feladatgyűjtemény a Pénzügy III. című tankönyvhöz : a PM pénzügyi-számviteli és vállakozási ügyintéző szakképesítése számára / Horváth Zsuzsanna. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill. ; 29 cm pénzügy * feladatok, gyakorlatok * példatár * Magyarország 14

16 336 H 92 Horváth Zsuzsanna Pénzügy I. : a vállalkozások általános pénzügyei / Horváth Zsuzsanna. - Budapest : OFI, p. : ill. ; 29 cm középfokú oktatás * vállalkozásfinanszírozás * pénzügyi ismeretek tantárgy * szakképzés * közgazdaság szakmacsoport * vállalkozási ügyintéző * pénzügyi-számviteli ügyintéző * Magyarország 336 H 92 Horváth Zsuzsanna Példatár és feladatgyűjtemény a Pénzügy I. című tankönyvhöz / Horváth Zsuzsanna. - Budapest : OFI, p. : ill. ; 29 cm középfokú oktatás * vállalkozásfinanszírozás * pénzügyi ismeretek tantárgy * szakképzés * közgazdaság szakmacsoport * vállalkozási ügyintéző * pénzügyi-számviteli ügyintéző * Magyarország 336 H 92 Horváth Zsuzsanna Pénzügy II. : vállakozásfinanszírozás / Horváth Zsuzsanna. - Budapest : OFI, p. : ill. ; 29 cm középfokú oktatás * vállalkozásfinanszírozás * pénzügyi ismeretek tantárgy * szakképzés * közgazdaság szakmacsoport * vállalkozási ügyintéző * pénzügyi-számviteli ügyintéző * Magyarország 336 H 92 Horváth Zsuzsanna Példatár és feladatgyűjtemény a Pénzügy II. című tankönyvhöz / Horváth Zsuzsanna. - Budapest : OFI, p. : ill. ; 29 cm középfokú oktatás * vállalkozásfinanszírozás * pénzügyi ismeretek tantárgy * szakképzés * közgazdaság szakmacsoport * vállalkozási ügyintéző * pénzügyi-számviteli ügyintéző * Magyarország 338 B 52 Bernanke, Ben Shalom Volt merszünk cselekedni : emlékirat egy válságról és utóéletéről / Ben S. Bernanke ; [ford. Felcsuti Péter]. - Budapest : Napvilág, p. ; 25 cm Bibliogr.: p Névmutató: p pénzügyi válság * * világgazdasági válság * gazdasági válság * válságkezelés * depressziók (gazdaság) * monetáris politika * Egyesült Államok 15

17 340 G 31 A gazdasági világválság hatása egyes jogintézményekre Magyarországon és az Európai Unióban : interdiszciplináris és jogösszehasonlító elemzés / [szerzők Auer Ádám et al.] ; [szerk. Auer Ádám, Papp Tekla]. - Budapest : NKE Szolgáltató Kft., p. ; 25 cm Bibliogr.: a lábjegyzetekben Európa-jog * jogrendszer * gazdasági válság * összehasonlító jog * ezredforduló * EU társasági jogi irányelvei * fizetésképtelenségi jog és EU * pénzügyi válság * szerződési jog * jogalkalmazás * Magyarország * depressziók (gazdaság) 342 Ö 72 Összehasonlító alkotmányjog : fejezetek az alkotmány, az állam, az államszervezet és az alapvető jogok témaköréből / szerk. Bende Zsófia, Halász Iván ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. - Budapest : NKE KTK, p. ; 24 cm Bibliogr.: p alkotmányjog * államszervezet * összehasonlító jog 342 B 40 The basic (fundamental) law of Hungary : a commentary of the new Hungarian Constitution / edited by András Zs. Varga, András Patyi, Balázs Schanda. - Dublin : Clarus Press, cop XXV, 412 p. ; 24 cm Bibliogr.: a tanulmányok lábjegyzeteiben alkotmány * alaptörvény * kommentárok * alkotmányos alapjogok * alkotmányozás 342 E 26 Egyed István ( ) A mi alkotmányunk / Egyed István ; [bev. Patyi András] ; [közread. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Dialóg Campus, V, 373, [2] p. ; 24 cm. - (Államtudományi Klasszikusok, ISSN ; 1. ) Eredeti kiadása: Budapest : Magyar Szemle Társ., Számozott példány 22. példánya Bibliogr.: p jogtudomány * alkotmányjog * alkotmány * alkotmányjog-történet * jogtörténet * alkotmányfejlődés * közjog története * parlamentarizmus története * Magyarország * közjog 343 N 30 Nagy Zoltán András (1959-) Sport és büntetőjog / Nagy Zoltán András. - Pécs : Kódex, p. ; 21 cm Összefoglalás angol nyelven büntetőjog * sport * sportügyi igazgatás * jog és sport * Magyarország 16

18 347 K 99 Kutyakötelesség : útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz / [... kiad. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal]. - Budapest : Nébih, [2017] p. : ill. ; 30 cm Magyarország * jog és jogalkotás * jogi szabályozás * jogforrások * állatvédelem * kutya tartása * kutya gondozása 347 L 54 Lenkovics Barnabás (1950-) Polgári jogi alapok / Lenkovics Barnabás, Keserű Barna Arnold, Kőhidi Ákos. - Ötödik, átdolgozott kiad. - Budapest : Eötvös József Kvk., , [4] p. ; 24 cm. - Borítócím: Magyar polgári jog Magyarország * egyetemi tankönyv * polgári jog * szellemi alkotások joga * magánjog * kötelmi jog * tulajdonjog * szerződések V 67 Vékás Lajos (1939-) Szerződési jog : általános rész / Vékás Lajos. - Budapest : ELTE Eötvös K., p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN ; 13. ). - Lezárva: szeptember 15. Bibliogr.: a lábjegyzetekben Magyarország * egyetemi tankönyv * szerződések joga * polgári jog * kötelmi jog * szerződések V 67 Vékás Lajos (1939-) Szerződési jog : általános rész / Vékás Lajos. - Budapest : ELTE Eötvös K., p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN ; 13. ). - Lezárva: szeptember 15. Bibliogr.: a lábjegyzetekben Magyarország * egyetemi tankönyv * szerződések joga * polgári jog * kötelmi jog * szerződések V 67 Szerzői jog és iparjogvédelem : polgári jog / Lontai Endre [et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN ; 15. ). - Lezárva: szeptember 2. Bibliogr.: a fejezetek végén Magyarország * egyetemi tankönyv * iparjog * polgári jog * gazdasági jog * szerzői jog 17

19 349 L 26 Lantos Géza Munkabiztonság / Lantos Géza. - Budapest : Complex, p. : ill. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár a biztonságról, ISSN ; 7. ) Lezárva: máj. 15. Bibliogr.: p munkavédelem * Magyarország * baleset * munkaegészségügy * foglalkozási betegség * jogszabály * Európai Unió * útmutató 349 M 93 Munkajog / szerk. Gyulavári Tamás átdolg. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN ; 7. ) munkajog * munkaügy * tankönyv * Magyarország 349 M 93 Munkajogi feladatok és jogesetek / [a kötet szerzői Dudás Katalin et al.] ; szerk. Gyulavári Tamás, Hős Nikolett, Kártyás Gábor. - Változatlan utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., p. : ill. ; 24 cm. - (ELTE jogi kari jegyzetek, ISSN ; 11. ) munkajog * jogesetek * felsőoktatási tankönyv * feladatgyűjtemény * példatár * munkaügy * munkagazdaságtan * Magyarország 350 A 42 Államszerep válság idején : Magyary Zoltán emlékkötet / szerk. Gellén Márton, Hosszú Hortenzia. - Budapest : Complex, p. ; 23 cm A Budapesten, márc. 24-én az "Államszerep aktuális kérdései" címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyagával Magyary Zoltán ( ) * államszervezet * közigazgatási reform * tudós * 20. század * ezredforduló * Magyarország 350 B 68 Biztonságvédelmi kézikönyv / [szerk. Szövényi György] ; [szerzők Gönci János et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., p. : ill. ; 24 cm. -(Közgazdasági és jogi kiadványok ) biztonságvédelem * kézikönyv * vagyonvédelem * Magyarország 18

20 350 B 73 Boér Elek ( ) Közigazgatási bíráskodás : tanulmányok a közigazgatási jog köréből / Boér Elek ; Trócsányi László bevezető tanulmányával. - Budapest : Dialóg Campus, cop XXIV, X, 303 p. ; 24 cm. - (Államtudományi Klasszikusok, ISSN ; 2. ) A könyv a Grill Károly Könyvkiadóvállalat 1907-es kiadása alapján készült. - Számozott példány 73. példánya Bibliogr.: a lábjegyzetekben. jogtudomány * bírósági eljárás * közigazgatási eljárás * polgári eljárás * polgári jog * Magyarország * igazságügyi szervezet 350 E 26 Egyed István ( ) A magyar közigazgatási jog alaptanai / Egyed István ; Koi Gyula és Patyi András bevezető tanulmányával ; [közread. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Dialóg Campus, cop XIX, 198, [1] p. ; 24 cm. - (Államtudományi Klasszikusok, ISSN ; 3.) Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., Számozott példány 80. példánya Bibliogr.: a bevezető tanulmány lábjegyzeteiben jogtudomány * közigazgatási jog * közigazgatás * közigazgatási szerv * Magyarország * területi beosztás * önkormányzat 350 G 52 Good state and governance report 2016 / [bev. és szerk. Kaiser Tamás] ; [közread. a National University of Public Service]. - Budapest : Nordex Kft., 2017 : Dialóg Campus p. : ill. ; 30 cm A kiadvány a KÖFOP VEKOP "A jó kormányzást megalapozó közszolgálatifejlesztés" című projekt keretében került kiadásra kormányzati képesség * biztonság * közösségi jóllét * pénzügyi stabilitás * fenntarthatóság * demokrácia * jó állam * közigazgatás hatékonysága 350 J 64 Jó állam jelentés, 2016 / [bev. és szerk. Kaiser Tamás] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : Nordex Kft. : Dialóg Campus, p. : ill. ; 30 cm A kiadvány a KÖFOP VEKOP "A jó kormányzást megalapozó közszolgálatifejlesztés" című projekt keretében került kiadásra kormányzati képesség * biztonság * közösségi jóllét * pénzügyi stabilitás * fenntarthatóság * demokrácia * jó állam * közigazgatás hatékonysága 19

21 350 P 45 Patyi András (1969-) Közigazgatás, alkotmány, bíráskodás / Patyi András ; [közread. a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., p. ; 23 cm Bibliogr.: p közigazgatási jog * helyi önkormányzat * jog és jogalkotás * Magyarország * közigazgatási bíráskodás * közigazgatási eljárás O 74 A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában nevezett pályamunkák összefoglalói / [szerk. Boda József, Mészáros Bence] ; [fotó Szilágyi Dénes, Albert Máté Tibor] ; [rend. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. - Budapest : Nemzeti Közszolgálati Egyetem : Nordex Nonprofit Kft. : Dialóg Campus K., p. : ill. színes ; 21 cm hadtudomány * rendészettudomány * tudományos diákkör * konferencia-kiadvány * Magyarország * kongresszusok * hadművészet és hadtudomány Sz 61 Szent Lászlótól a modernkori magyar rendészettudományig : [jubileumi rendészettudományi konferencia: Pécs június 29.] / szerk. Gaál Gyula, Hautzinger Zoltán. - Pécs : Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport : Magyar Rendészettudományi Társaság, [6], 430 p. : ill. ; 23 cm. - (Pécsi határőr tudományos közlemények, ISSN ; 19. ) Bibliogr.: a lábjegyzetekben rendészettudomány * rendészet * kriminalisztika * migráció * rendészettörténet * határőrség * tanulmányok 355 M 43 Matróznaplók : Császári és Királyi Haditengerészet / [szerk. Hideg István, Isztin Gyula] ; [közread. az] "Idehaza" - A Magyar Vidékért Egyesület. - [Csehi] : "Idehaza" - A M. Vidékért Egyes., , [3] p. : ill. ; 24 cm Márai-program 8. Bibliogr.: p. [89]. haditengerészet * századforduló * első világháború * Osztrák-Magyar Monarchia. Haditengerészet * 20. sz. * Magyarország * Ausztria * napló 20

22 355.5 G 93 Györkös Tivadar Tűzvédelem / Györkös Tivadar. - Budapest : Complex, p. : ill. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár a biztonságról, ISSN ; 2. ) Lezárva: márc. 31. Bibliogr.: p tűzvédelem * jog és jogalkotás * Magyarország * jogszabály * útmutató * közigazgatási jog * jogi szabályozás 370 D 44 Dél-magyarországi tehetségpontok II. találkozója : tanulmánykötet / szerk. Tóth Sándor Attila. - Baja : Eötvös J. Főiskolai K., p. : ill. ; 20 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok, ISSN ) A környezeti attitűd kialakítását befolyásoló tényezők / Nagy Kitti, Tóth Zsófia, Bíró Violetta.- Környezetszemlélet formálása a bajai tanító- és óvópedagógus képzésben / Patocskai Mária.- Környezetpedagógia: környezettudatosságra nevelés / Veress Melinda, Borszéki Szabolcsné Gábris Virág.- A gyerekek vízzel kapcsolatos szokásainak alakítása / Csányi Dóra, Gungl Nóra, Patocskai Mária.- Kísérletek vízzel: fókuszban a környezettudatos nevelés / Dalkó Ilona.- Játékos tevékenységek a levegővel kapcsolatban / Maráz Mercédesz, Szalay Violetta, Patocskai Mária.- Megújuló energiaforrások a világban és Magyarországon / Zagyva Dániel, Vadkerti Edit.- A kettős különlegesség, avagy Az SNI és BTMN-s tanulók tehetséggondozása / Tukericsné Schvilinger Anikó, Meixner Ildikó.- Életrevaló tehetséggondozás / Gálovics Edit.- Dinamikus személyiségprofil a tehetségmentorálásban / Récsey Zsuzsanna, Somogyi Adél.- TÉT - Tanulói életút támogatás diákportfólióval / Hujber Tamásné Bibliogr.: a tanulmányok végén tehetség * környezeti nevelés * környezettudatosság * környezeti attitűdök * kötődés * környezetszemlélet kialakítása * projektpedagógia * környezetpedagógia * környezettudatosságra nevelés * vízzel kapcsolatos szokások * vízzel kapcsolatos kísérletek * játékos tevékenységek * levegő * energiaforrások, megújuló * kettős különlegesség * sajátos nevelési igény * BTMN-es tanulók * tehetséggondozás * tehetséggondozás 7 szokása * személyiségprofil, dinamikus * tehetségmentorálás * tanulói életút támogatás * portfólió, diák 370 F 34 Fehér Katalin (1950-) Értelmiség és nevelés a felvilágosodás kori Magyarországon / Fehér Katalin. - Budapest : ELTE Eötvös K., p. : ill. ; 24 cm 18. század * 19. század * neveléstörténet * értelmiség * felvilágosodás * oktatásügy * egyházi személy * orvos * szerkesztő * pedagógus * Magyarország * életrajzgyűjtemény 21

23 370 K 23 Kaszás György Kreativitássuli : módszerkönyv szülőknek és pedagógusoknak / Kaszás György. - [Budapest] : Animus, p. : ill. ; 21 cm Márai-program 8. Bibliogr.: p nevelés * módszertan * kreatív képesség * alkotóképesség fejlesztése 371 E 97 Evans, Mike Hogyan vizsgázz sikeresen? : hasznos tanácsok érettségi, felvételi és egyetemi vizsga előtt állóknak / Mike Evans ; [ford. Megyeri Luca]. - Budapest : Partvonal, p. ; 23 cm tanulás * vizsga * siker * felsőoktatás * módszertan * felvételi vizsga * oktatási igazgatás 371 O 10 O'Brien, Dominic (1957-) A sikeres vizsgázás titkai / Dominic O'Brien ; [ford. Ambrus Orsolya]. - [Budapest] : Trivium, cop p. : ill. ; 20 cm tanulás * tanulási módszer * emlékezet fejlesztése * vizsga * pedagógiaelmélet * módszertan 371 S 69 Solutions : intermediate : Teacher's Book : [with Teacher's Resource Disk and Workbook Audio] / Christina De la Mare [et al.] ed. - Oxford : Oxford University Press, p. : ill. ; 30 cm + 2 CD-ROM. - (Oxford exam support ) angol nyelv * tanári kézikönyv * középiskola * középfokú oktatás * Magyarország * gimnázium 371 S 69 Solutions : pre-intermediate : Teacher's Book : [with Teacher's Resource Disk and Workbook Audio] / Christina De la Mare [et al.] ed. - Oxford : Oxford University Press, p. : ill., színes ; 30 cm + 2 CD-ROM. - (Oxford exam support ) angol nyelv * tanári kézikönyv * középiskola * középfokú oktatás * Magyarország * gimnázium 22

24 371 Sz 24 Szakiskolai közismereti tankönyv 9. évfolyam / [Mayer József et al.] ; [vez.szerk. Tüskés Gabriella]. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill., színes ; 28 cm. - (Újgenerációs tankönyv ) közismeret * osztályközösség * közösségfejlesztés * matematika * természetismeret * szakiskola * középfokú oktatás * Magyarország 377 O 88 Osztályközösség-építő program munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz 9 / [tananyagfejl. Mayer József, Vígh Sára]. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill., színes ; 28 cm közismeret * osztályközösség * módszertan * szakiskola * középfokú oktatás * Magyarország 378 F 44 Felvételi : felsőoktatásról mindenkinek / [szerk. Gönye László] ; [szerzők Kiss László et al.] : [2017] ; [graf. Váradi Zsolt]. - [Budapest] : Libri, p. : ill. ; 21 cm Bibliogr.: p Webliogr.: p Magyarország 390 S 85 Simányi Frigyes Baranya megye tájházai, emlékházai, népi épületei / Simányi Frigyes. - Budapest : Romanika,, p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN ) népi építészet * néprajz * falumúzeum * Baranya megye * honismeret * tájház * emlékházak T e r m é s z e t t u d o m á n y o k T e r m é s z e t v é d e l e m. T e r m é s z e t r a j z 502 B 13 Báder László Öltöztessük fel a Földet : az éghajlatváltoz(tat)ás testközelből / Báder László ; [közread. a] Palocsa Egyesület. - [Zalkod] : Palocsa Egyes ; [Budakeszi] : Ekvilibrium Kiadó, p. : ill., részben színes ; 24 cm éghajlattan * környezetvédelem * erdőgazdálkodás * vízgazdálkodás * éghajlatváltozás * környezeti szempontok 23

25 502 I 61 Second International Conference on Environmental Engineering : University of Veszprém, Hungary / ed. by László Tamaska, Szilárd Vizi ; [kiad. a Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék]. - Veszprém : Veszprémi Egyetem, , [18] p. : ill. ; 24 cm környezetvédelem * Veszprém * konferencia 502 K 90 Környezetminőség, életminőség : Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum által rendezett tudományos ülés / [szerk. Jávor András, Tamás János] : Debrecen, október Debrecen : DE ATC, p. : ill. ; 24 cm Összefoglalás angol nyelven Bibliogr.: az előadások végén emberi ökológia * humánökológia * környezetvédelem * mezőgazdaság * konferencia-kiadvány * emlékkönyv K ö r n y e z e t v é d e l e m. K ö r n y e z e t t u d o m á n y 504 E 58 Enhancing cleanup of environmental pollutants : biological approaches / editors Naser Anjum, Saravjeet Gill, Narendra Tuteja. - New York, NY : Springer Science+Business Media, XIV, 327 p. : ill. ; 24 cm 504 K 95 Kriska György (1964-) Az édesvizek és védelmük : elméleti és gyakorlati kézikönyv / Kriska György. - Budapest : Műszaki Kvk., cop p., [24] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Ökológiai kiskönyvtár ) Bibliogr.: p limnológia * segédkönyv * édesvízi ökológia * édesvízi állatok * Magyarország * szennyeződés * környezeti szempontok 504 L 66 Ligetszépe II / [vál. és a jegyzeteket írta Horgas Judit] ; [szerk. Levendel Júlia] ; [kiad. a Liget Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, , [4] p. : ill., színes ; 25 cm Márai-program 8. környezetvédelem * ökológia * szöveggyűjtemény 24

26 504 O 15 Ohnsorge-Szabó László Fenntartható EU-felé(?) : kritikai elemzés az Európai Unió és Magyarország környezetpolitikájáról / Ohnsorge-Szabó László, Kajner Péter, Ungvári Gábor. - [Budapest] : L'Harmattan, p. ; 24 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN ) Bibliogr.: p Európai Unió * környezetvédelem * gazdaságpolitika * környezetvédelem-politika * Magyarország * környezetpolitika * fenntartható fejlődés 504 W 76 Wilson, Edward O. Az élet jövője : miért halnak ki tömegesen az állatok és a növények, és mit kellene tennünk, hogy megállítsuk a folyamatot? / Edward O. Wilson ; [ford. Kovács Tibor]. - [Budapest] : Akkord, cop p. ; 24 cm. - (Bolygónk jövője, ISSN ) környezetvédelem * emberi ökológia * globális probléma * természetvédelmi biológia * ember jövője * veszélyeztetett fajok * természetvédelem M e n n y i s é g t a n - m a t e m a t i k a 510 F 93 Fried Katalin (1958-) Matematika : a középiskolák 9. évfolyama számára / Fried Katalin, Gerőcs László, Számadó László ; [ill. Szűcs Édua]. - [Eger] : EKE-OFI,, p. : ill., színes ; 27 cm. - (Heuréka ) matematika tantárgy * érettségi vizsga * kétszintű érettségi vizsga * középszintű érettségi vizsga * középfokú oktatás * Magyarország 510 G 42 Gerőcs László Matematika : a középiskolák 10. évfolyama számára / Gerőcs László, Számadó László ; [ill. Szűcs Édua]. - [Eger] : EKE- OFI,, p. : ill., színes ; 27 cm. - (Heuréka ) matematika tantárgy * középfokú oktatás * Magyarország 510 G 42 Gerőcs László Matematika : a középiskolák 11. évfolyama számára / Gerőcs László, Számadó László ; [ill. Szűcs Édua]. - [Eger] : EKE- OFI,, p. : ill., színes ; 27 cm. - (Heuréka ) matematika tantárgy * középfokú oktatás * Magyarország 25

27 510 G 42 Gerőcs László Matematika : a középiskolák 12. évfolyama számára / Gerőcs László, Számadó László ; [szakgrafika Fried Katalin, Gados László]. - [Eger] : EKE-OFI,, p. : ill., színes ; 27 cm. - (Heuréka ) matematika tantárgy * középfokú oktatás * Magyarország 510 K 63 Koller Lászlóné Matematika I. : érettségire felkészítő tankönyv / Koller Lászlóné. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill. ; 24 cm matematika tantárgy * középfokú oktatás * érettségi vizsgaanyag * Magyarország 510 K 76 Kovács Béla Matematika I. / Kovács Béla, Szarka Zoltán ; [közread. a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., p. : ill. ; 29 cm differenciálegyenletek * feladatok, gyakorlatok stb. * differenciálszámítás * matematika * kalkulus, integrál * egyetemi jegyzet 510 M 40 Matematika 11. : [kísérleti tankönyv] / [tananyagfejl. Barcza István et al.] ; [ill. Létai Márton]. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill., színes ; 28 cm matematika tantárgy * középfokú oktatás * Magyarország 510 M 40 Matematika 12. : [kísérleti tankönyv] / [tananyagfejl. Barcza István et al.] ; [ill. Létai Márton]. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill., színes ; 28 cm matematika tantárgy * középfokú oktatás * Magyarország 510 M 40 Matematika 9. : első kötet / [tananyagfejl. Barcza István et al.] ; [ill. Létai Márton]. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill., színes ; 28 cm. - (Újgenerációs tankönyv ) matematika tantárgy * középfokú oktatás * Magyarország 26

28 510 M 40 Matematika 10. : első kötet / [tananyagfejl. Barcza István et al.] ; [ill. Létai Márton]. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill., színes ; 28 cm. - (Újgenerációs tankönyv ) matematika tantárgy * középfokú oktatás * Magyarország 510 M 40 Matematika 10. : második kötet / [tananyagfejl. Barcza István et al.] ; [ill. Létai Márton]. - [Eger] : EKE- OFI, p. : ill., színes ; 28 cm. - (Újgenerációs tankönyv ) matematika tantárgy * középfokú oktatás * Magyarország 510 M 40 Matematika : emelt szintű tanagyag / [Gerőcs László et al.] ; [ill. Urmai László]. - [Eger] : EKE- OFI, p. : ill., színes ; 29 cm matematika tantárgy * érettségi vizsga * kétszintű érettségi vizsga * emelt szintű érettségi vizsga * középfokú oktatás * Magyarország 510 M 40 Matematika feladatgyűjtemény I. : a középiskolák tanulói számára / Bartha Gábor [et al.] ; [szerk. Füleki Lászlóné]. - [Eger] : EKE-OFI,, p. : ill. ; 21 cm matematika tantárgy * középfokú oktatás * Magyarország 510 M 40 Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések : négyjegyű függvénytáblázatok / [a matematikai részt Hortobágyi István, a fizikai részt Rajkovits Zsuzsanna, a kémiai részt Wajand Judit állította össze] ; [graf. Poszpisek Márta]. - [Eger] : EKE- OFI, p. : ill. ; 24 cm kémia tantárgy * összefüggések * fizika tantárgy * matematika tantárgy * középfokú oktatás * Magyarország 510 M 40 Matematika : gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I. : [középszint, emelt szint] / Gerőcs László [et al.] ; [ill. Szűcs Édua] ; [alkotó szerk. Füleki Lászlóné, Tóthné Szalontay Anna]. - Budapest : OFI, p. : ill. ; 24 cm + 1 CD középszintű érettségi vizsga * emelt szintű érettségi vizsga * érettségi vizsga * középfokú oktatás * matematika tantárgy * Magyarország 27

29 510 M 40 Matematika : gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I. : [középszint, emelt szint] / Gerőcs László [et al.] ; [ill. Szűcs Édua] ; [alkotó szerk. Füleki Lászlóné, Tóthné Szalontay Anna]. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill. ; 22 cm + 1 CD középszintű érettségi vizsga * emelt szintű érettségi vizsga * érettségi vizsga * középfokú oktatás * matematika tantárgy * Magyarország 510 M 40 Matematika : gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény II. : [középszint, emelt szint] / Gerőcs László [et al.] ; [ill. Szűcs Édua] ; [alkotó szerk. Füleki Lászlóné, Tóthné Szalontay Anna]. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill. ; 22 cm + 1 CD középszintű érettségi vizsga * emelt szintű érettségi vizsga * érettségi vizsga * középfokú oktatás * matematika tantárgy * Magyarország 510 M 40 Matematika : gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III. / Czapáry Endre [et al.] ; [ill. Szalóki Dezső] : [középszint, emelt szint] ; [alkotó szerk. Füleki Lászlóné, Tóthné Szalontay Anna]. - Budapest : OFI, p. : ill. ; 24 cm + 1 CD középszintű érettségi vizsga * emelt szintű érettségi vizsga * érettségi vizsga * középfokú oktatás * matematika tantárgy * Magyarország 510 M 40 Matematika : gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III. / Czapáry Endre [et al.] ; [ill. Szalóki Dezső] : [középszint, emelt szint] ; [alkotó szerk. Füleki Lászlóné, Tóthné Szalontay Anna]. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill. ; 24 cm + 1 CD középszintű érettségi vizsga * emelt szintű érettségi vizsga * érettségi vizsga * középfokú oktatás * matematika tantárgy * Magyarország 510 M 40 Matematika 9. : az érthető matematika / Juhász István [et al.] ; [ill. Urmai László]. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill., színes ; 25 cm matematika tantárgy * középfokú oktatás * Magyarország 28

30 510 M 40 Matematika 11. : az érthető matematika / Juhász István [et al.] ; [ill. Urmai László]. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill., színes ; 25 cm matematika tantárgy * középfokú oktatás * Magyarország 510 M 40 Matematika 12. : az érthető matematika / Juhász István [et al.] ; [ill. Urmai László]. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill., színes ; 25 cm matematika tantárgy * érettségi vizsga * kétszintű érettségi vizsga * középszintű érettségi vizsga * középfokú oktatás * Magyarország 510 N 39 Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok : matematika, informatika, fizika, csillagászt, földrajz, kémia / [... szerk. Michalovszky Csabáné] ; [szerzők Hack Frigyes et al.] ; [az ábrákat kész. Fried Katalin, Wintsche Gergely] jav. kiad. - Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, p. ; 24 cm + 1 mell csillagászat * kémia * informatika * fizika * földrajz * matematika * függvénytáblázat 510 N 39 Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok : matematika, informatika, fizika, csillagászt, földrajz, kémia / [... szerk. Michalovszky Csabáné] ; [szerzők Hack Frigyes et al.] ; [az ábrákat kész. Fried Katalin, Wintsche Gergely] jav. kiad. - [Eger] : EKE-OFI, p. : ill., színes ; 24 cm + 1 mell csillagászat * kémia * informatika * fizika * földrajz * matematika * függvénytáblázat 510 R 28 Raisz Péterné (1947-) Matematika II. / Raisz Péterné, Szarka Zoltán ; [közread. a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., p. : ill. ; 21 cm Bibliogr.: p matematika * egyetemi jegyzet 510 Sz 32 Szarka Zoltán Matematika II. / Szarka Zoltán, Kovács Béla ; [közread. a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., p. : ill. ; 29 cm 29

31 differenciálegyenletek * feladatok, gyakorlatok stb. * differenciálszámítás * matematika * kalkulus, integrál * egyetemi jegyzet 517 S 25 Scharnitzky Viktor ( ) Differenciálegyenletek : példatár / Scharnitzky Viktor kiad. - Budapest : Műszaki Könyvkiadó, cop p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek sorozat, ISSN ) differenciálegyenletek * példatár * feladatgyűjtemény * feladatok, gyakorlatok 517 T 50 Thomas, George B. Thomas-féle kalkulus : 1. kötet / az eredeti művet kész. George B. Thomas, Jr. ; átd. Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano ; a magyar kiad. főszerkesztője Szász Domokos jav. kiad. - Budapest : Typotex, p. : ill. ; 30 cm differenciálszámítás * függvények * integrálszámítás * matematikai analízis * analízis, matematikai * példatár * feladatgyűjtemény 517 T 50 Thomas, George B. Thomas-féle kalkulus : 3. kötet / az eredeti művet kész. George B. Thomas, Jr. ; átd. Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano ; a magyar kiad. főszerkesztője Szász Domokos jav. kiad. - Budapest : Typotex, p. : ill. ; 30 cm differenciálszámítás * függvények * integrálszámítás * matematikai analízis * analízis, matematikai * példatár * feladatgyűjtemény 518 G 19 Galántai Aurél (1951-) Numerikus módszerek / Galántai Aurél, Jeney András ; [közread. a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., p. : ill. ; 21 cm Bibliogr.: p differenciálszámítás * numerikus módszer * numerikus számítások * egyetemi jegyzet 30

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

9A angol. Kiadói kód Cím Szerző Kiadó Ár FI /1. Eszterházy Károly Egyetem. Barcza István, Basa István, Tamásné Kollár Magdolna et.

9A angol. Kiadói kód Cím Szerző Kiadó Ár FI /1. Eszterházy Károly Egyetem. Barcza István, Basa István, Tamásné Kollár Magdolna et. 9A angol 503010901/1 Matematika 9. első kötet Barcza István, Basa István, Tamásné Kollár Magdolna et.al 503010902/1 Matematika 9. második kötet Barcza István, Basa István, Tamásné Kollár Magdolna et al.

Részletesebben

I. A KÉPZÉS TARTALMA

I. A KÉPZÉS TARTALMA I. A KÉPZÉS TARTALMA I.1. A képzés programja, a szak tanterve (az óra, kredit és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárgyak - a vonatkozó KKKban megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek 1. 2.

Részletesebben

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola + OM 36394 + 001. Alaprendelés 3 643 db 943 db 4 586 db

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola + OM 36394 + 001. Alaprendelés 3 643 db 943 db 4 586 db Tankönyv összesítő Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola + OM 36394 + 001 Rendelt darab EK-MaturaL_SB - Matura Leader Student's Book (with CD) Szerző(k): H.Q. Mitchell- Marileni Malkogianni

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanévre megrendelt tankönyvekről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanévre megrendelt tankönyvekről Tájékoztató a 2015/2016-os tanévre megrendelt tankönyvekről Tisztelt Szülők /Gondviselők! A következő táblázatok tételesen tartalmazzák az egyes évfolyamok megrendelt tankönyveket. A sárgával kiemelt sorokban

Részletesebben

Tankönyvjegyzék a 2014/15-ös tanévre

Tankönyvjegyzék a 2014/15-ös tanévre 9.A ; 9.B Tantágy Kiadói kód Tankönyv Szerző Matematika NT-16102/F/NAT Matematika gyakorló feladatlapok 9. Czapy Endre-Korom Pál 790 Irodalom NT-16129/NAT Négyjegyű függvénytáblázatok 1690 NT-17120/I Irodalom

Részletesebben

Tanulmányi terület: 01

Tanulmányi terület: 01 Tanulmányi terület: 01 A tanuló neve: Jövő tanévi osztálya: 9. A New English File Pre-intermediate Student's Book New English File Pre-intermediate Munkafüzet CD melléklettel Lagune 1 Kursbuch audio-cd-vel

Részletesebben

200913 + 002. Alaprendelés 1 465 db 149 db 1 290 db 2 904 db

200913 + 002. Alaprendelés 1 465 db 149 db 1 290 db 2 904 db Tankönyv összesítő Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája + OM 200913 + 002 Rendelt darab CR-0082 - Középiskolai történelmi atlasz Szerző(k):

Részletesebben

Tankönyjegyzék 2016/17. tanév, szakközépiskola 9k osztály Eladó

Tankönyjegyzék 2016/17. tanév, szakközépiskola 9k osztály Eladó Tankönyjegyzék 2016/17. tanév, szakközépiskola 9k osztály Eladó KR-90 A kereskedelmi egység működtetése, az áruforgalom lebonyolítása 3 950 KP-2333 Áruismeret bolti eladóknak 3 430 KR-876 Kommunikation

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Németh Lászlóné - Seregélyné Szabó Klára. Kuruczné Borbély Márta - Varga Lívia. Horváth Katalin - Imrehné Sebestyén Margit

Németh Lászlóné - Seregélyné Szabó Klára. Kuruczné Borbély Márta - Varga Lívia. Horváth Katalin - Imrehné Sebestyén Margit Cím Szerző Kiadó Ára AP-010121 - Az én ábécém 1. Esztergályosné Földesi Katalin Kiadó: Eszterházy Károly Egyetem 860 AP-010122 - Első olvasókönyvem 1. Estregályos Jenő Kiadó: Eszterházy Károly Egyetem

Részletesebben

Morvai Éva - Széplaki Györgyné - Szeredi Éva AP-052002 Ötödik daloskönyvem Raffay Katalin AP-052202 A képzelet világa 5. Imrehné Sebestyén Margit

Morvai Éva - Széplaki Györgyné - Szeredi Éva AP-052002 Ötödik daloskönyvem Raffay Katalin AP-052202 A képzelet világa 5. Imrehné Sebestyén Margit AP-050806 Matematika tankönyv 5. évfolyam I. kötet AP-050807 Matematika tankönyv 5. évfolyam II. kötet AP-052002 Ötödik daloskönyvem Raffay Katalin AP-052202 A képzelet világa 5. Imrehné Sebestyén Margit

Részletesebben

Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok Amerika a XIX XXI. században

Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok Amerika a XIX XXI. században Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok Amerika a XIX XXI. században Budapest 2017 Tisztelettel meghívjuk Önt a Budapesti Corvinus Egyetem és a Miskolci Egyetem Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok Amerika

Részletesebben

Raktári szám. Cím. FI Matematika 1/2. FI Matematika munkafüzet 1/1. FI Matematika munkafüzet 1/2.

Raktári szám. Cím. FI Matematika 1/2. FI Matematika munkafüzet 1/1. FI Matematika munkafüzet 1/2. Raktári szám Cím FI-501010201 Nyelvtan-helyesírás feladatgyűjtemény 2. FI-501010501 Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv 5. FI-501010502 Magyar nyelv és kommunikáció munkafüzet 5. FI-501010601 Magyar

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

10.A NT-17220/I. 1 390 Ft -

10.A NT-17220/I. 1 390 Ft - 10.A NT-17221 Biológia 10. a középiskolák számára 1 490 Ft - 10.A NT-56498/M/NAT Colores 3. Spanyol munkafüzet CD-melléklettel 1 990 Ft - 10.A NT-56498/NAT Colores 3. Spanyol nyelvkönyv CD-melléklettel

Részletesebben

TANKÖNYVLISTA 2015/16-os tanév

TANKÖNYVLISTA 2015/16-os tanév TANKÖNYVLISTA 2015/16-os tanév 9.A NT-16102/F/NAT Matematika gyakorló feladatlapok 9. Czapáry Endre-Korom Pál 630 NT-16129/NAT Négyjegyű függvénytáblázatok 1350 NT-17120/I Irodalom 9.1.köt. Pethőné Nagy

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI ALAPSZAK MINTATANTERV

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI ALAPSZAK MINTATANTERV MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI ALAPSZAK MINTATANTERV 1. FÉLÉV A katolikus hit alapjai Dr. Szuromi Szabolcs A munka- és szociális jog története Alkalmazott (jogi) informatika 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

Tankönyvrendelés a 2013/2014-es tanévre. A tanuló neve (nyomtatott betűkkel):...

Tankönyvrendelés a 2013/2014-es tanévre. A tanuló neve (nyomtatott betűkkel):... Osztály: 8.H (az iskola tölti ki, a tanuló által leadott igazolások alapján) igen et kódja címe ára (Ft) ox-4384339 New English File Pre-Intermediate Student's Book 2388 ox-4387699 New English File Pre-Intermediate

Részletesebben

Oktatott tantárgyak. Elektronikus adóbevallás. IT gyakorlat. 1. Macsi Gyula. Elektronikus adóbevallás. gyakorlat. igazgató

Oktatott tantárgyak. Elektronikus adóbevallás. IT gyakorlat. 1. Macsi Gyula. Elektronikus adóbevallás. gyakorlat. igazgató Név Oktatott tantárgyak 1. Macsi Gyula Elektronikus adóbevallás igazgató Elektronikus adóbevallás Adózás 2. Kövesligetiné Bíró Zsuzsánna Történelem igazgató-helyettes Foglalkoztatás I. történelem-német

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

Tantárgy Verseny neve helyezés

Tantárgy Verseny neve helyezés Tanuló neve Sorszám Osztály Tantárgy Verseny neve helyezés Verseny szintje Felkészítő tanár, tanító neve 1. Ipolyszegi Gábor 8.b matematika Bolyai megyei matematika verseny országos Csernák Péterné 2.

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012 SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011 SALGÓTARJÁN 2012 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 657 B69 Blumné

Részletesebben

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK (KARI TANÁCS )

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK (KARI TANÁCS ) 1. Kari Felvételi Bizottság ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK (KARI TANÁCS 2018.09.26.) szavazati joggal rendelkező tanácskozási jogú tag kari HÖK Kántor Kinga kari HÖK képviselő Prof. Dr. Sáry

Részletesebben

Tantárgy Tankönyv kódja Tankönyv címe Ár

Tantárgy Tankönyv kódja Tankönyv címe Ár 5.c nyelv Matematika Természetismeret NT-11531/T nyelv és kommunikáció. Tankönyv az 5. évfolyam számára 790 Ft NT-11531/M nyelv és kommunikáció Munkafüzet 5. évfolyam számára 640 Ft MS-2345U Sokszínű tankönyv

Részletesebben

A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak - NETN17-B képzési terve. A tanulmányaikat 2017 szeptemberében kezdőkre vonatkozóan

A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak - NETN17-B képzési terve. A tanulmányaikat 2017 szeptemberében kezdőkre vonatkozóan A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak - NETN17-B képzési terve A tanulmányaikat 2017 szeptemberében kezdőkre vonatkozóan Általános társadalomtudományi ismeretek és kompetenciák: 20-60 kredit a 2 KO

Részletesebben

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2015/16-OS TANÉVRE. Tisztelt Szülő (Gondviselő)!

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2015/16-OS TANÉVRE. Tisztelt Szülő (Gondviselő)! A megrendelőlapot kérjük 2015. júniu 25 -ig az iskolába visszajuttatni! Az idei évben a KELLO küld díjbekérőt. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd tagozatkód: 10 - emelt szintű angol vagy

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV.

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV. JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév Alkotmányjog I. Egyháztörténet Latinitás a jogtudományban II. Magyar állam- és jogtörténet Római jog II. Statisztika 03.20 15.00-19.00

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS TANTÁRGY TÁRGYKÓD INTÉZET TANTÁRGY FELELŐS OKTATÓ(K) TANTÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 71 57 14 120 VIZSGAF ORMA ELŐFELTÉTEL A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 5NK12NKO100M Nemzetközi

Részletesebben

Antal Szilvia Zsuzsanna egyetem pedagógus középiskolai tanár; angoltanár, történelem szakos tanár. szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató;

Antal Szilvia Zsuzsanna egyetem pedagógus középiskolai tanár; angoltanár, történelem szakos tanár. szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató; Antal Szilvia Zsuzsanna egyetem pedagógus középiskolai tanár; angoltanár, történelem szakos tanár Aradi Patrik technikus gyakorlati oktató magasépítő technikus Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus;

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

9.A NT-17142 Történelem 9. Száray Miklós 1 110 Ft

9.A NT-17142 Történelem 9. Száray Miklós 1 110 Ft 9.A NT-17142 Történelem 9. Száray Miklós 1 110 Ft KN-0010/2 Színes irodalom 9. Mohácsy Károly 1 700 Ft KN-0011/2 Irodalmi szöveggyűjtemény 9. Mohácsy Károly 995 Ft PD-410 Magyar nyelv 9. MS-2309U Sokszínű

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

FV-M-119 Mezőgazdasági alapismeretek Ft. NT Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 9. évfolyam számára 790 Ft

FV-M-119 Mezőgazdasági alapismeretek Ft. NT Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 9. évfolyam számára 790 Ft Az alábbi táblázat a 2016/2017. tanév tankönyveinek a listáját tartalmazza. Önnek lehetősége valamelyik, a táblázatban lévő tankönyv címével, az még nem elegendő. Leendő 9./A Szakközépiskola osztály. z

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - IGAZGATÁSSZERVEZİ ALAPKÉPZÉSI SZAK RÉSZIDEJŐ (LEVELEZİ TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - IGAZGATÁSSZERVEZİ ALAPKÉPZÉSI SZAK RÉSZIDEJŐ (LEVELEZİ TAGOZATOS) KÉPZÉS TANTÁRGY TÁRGYKÓD INTÉZET TANTÁRGY FELELİS OKTATÓ(K) TANTÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 836 535 13 180 VIZSGAF ORMA ELİFELTÉTEL oktatásért felelıs Kar (oktató kara) Filozófiatörténet I. 5TE08LKO05B

Részletesebben

A XXI. SZÁZAD BIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI

A XXI. SZÁZAD BIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZAD BIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI Pécs 2018 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XX. A XXI. SZÁZAD BIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2018 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Biológia - Kémia. Informatika. Matematika - Fizika

Biológia - Kémia. Informatika. Matematika - Fizika SZAKMAI PROGRAMOK 2006. január 30. 11.00-12.00 Tankönyvkérdés több szemmel Kerekasztal-beszélgetés dr. Bartha Lajosné, OM közigazgatási főtanácsadó, dr. Koller Lászlóné, a Tankönyvesvállalkozók Országos

Részletesebben

FELNŐTT LEVELEZŐ TAGOZAT (2 éves képzés) 9-10. AL, BL

FELNŐTT LEVELEZŐ TAGOZAT (2 éves képzés) 9-10. AL, BL FELNŐTT LEVELEZŐ TAGOZAT (2 éves képzés) 9-10. AL, BL Magyar nyelv Történelem és filozófia Földrajz Biológia Mohácsy Károly /Színes irodalom 9. Mohácsy Károly Irodalmi szöveggyűjtemény I. Mohácsy Károly

Részletesebben

Tankönyjegyzék 2015/16.tanéven 9k osztály

Tankönyjegyzék 2015/16.tanéven 9k osztály Tankönyjegyzék 2015/16.tanéven 9k osztály KR-90> A kereskedelmi egység működtetése, az áruforgalom lebonyolítása 3 950 Ft KP-2333> Áruismeret bolti eladóknak - Élelmiszerek és vegyi áruk 3 430 Ft KT-0902/2>

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Kutató, Tudományos munkatárs (MTA TK KI)

Kutató, Tudományos munkatárs (MTA TK KI) Kállai Ernő Kutató, Tudományos munkatárs (MTA TK KI) Osztály: Romakutatások Osztálya Tudományos cím vagy fokozat: PhD E-mail: kallai.erno@tk.mta.hu Telefonszám: +36-1 224-6700 / 5224 Épület: T (Emelet,

Részletesebben

5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont. S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés 1. Pinte Dóra Baltazár Dezső

5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont. S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés 1. Pinte Dóra Baltazár Dezső Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2017. november 27. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Felkészítő tanár Pontszám Helyezés 1.

Részletesebben

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00 ÁJK - jogász képzés - heti órabontás - NAPPALI - I. évfolyam 2014/15/2. II. félév időpont/nap HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK jogtörténet II. Köbel Szilvia Magyar állam- és jogtörténet II. Stipta István Filozófiatörténet

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

a tanári testület 9 A tantestület * Böddiné Dr. Schróth Ágnes (1981) igazgatóhelyettes, vezetőtanár, kémia: 10. a, 11. fakt

a tanári testület 9 A tantestület * Böddiné Dr. Schróth Ágnes (1981) igazgatóhelyettes, vezetőtanár, kémia: 10. a, 11. fakt a tanári testület 9 A tantestület * Bodó Márton (1996) vezetőtanár, munkaközösség-vezető, osztályfőnök: 10. b, magyar: 9. a, 10. b, 11. a Bogdán Krisztina (2002) vezetőtanár, spanyol: 9. évf., 10. évf.,

Részletesebben

TANREND 2017/2018 őszi szemeszter

TANREND 2017/2018 őszi szemeszter kód tárgy A jogrendszerek világa TANREND 201/2018 őszi szemeszter JL201 Ajánlott egyéni tanterv az 1. félévében felkínált tárgyakra vonatkozóan 201..0 péntek 812 Prof. Dr. Badó Attila Dr. Mezei Péter 201..1

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT

KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT I. ÉVFOLYAM Szeptember 18. péntek 08:30-12:30 Információs és kommunikációs technológiák (IKT) Varga Tamás Szeptember 18. péntek 12:45-16:45

Részletesebben

DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS. 5. Taylor-polinom

DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS. 5. Taylor-polinom DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS KÉZI CSABA GÁBOR 5. Taylor-polinom 5.. Feladat. Írjuk fel az f(x) = e x függvény x 0 = 0 pont körüli negyedfokú Taylor polinomját! Ennek segítségével számoljuk ki e közelítő értékét!

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

A PTE-ÁJK nappali tagozatán oktatott tantárgyak kreditallokációja A tanulmányaikat 2007/2008-as tanévben megkezdő hallgatók részére

A PTE-ÁJK nappali tagozatán oktatott tantárgyak kreditallokációja A tanulmányaikat 2007/2008-as tanévben megkezdő hallgatók részére A PTE-ÁJK nappali tagozatán oktatott tantárgyak kreditallokációja A tanulmányaikat 2007/2008-as tanévben megkezdő hallgatók részére I. A képzést megalapozó ismeretkörök óraszámának, és összkredit értékének

Részletesebben

Pályaalkalmassági interjú Időpont: július 19. Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar 2-es terem Kezdés időpontja: 10.

Pályaalkalmassági interjú Időpont: július 19. Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar 2-es terem Kezdés időpontja: 10. Pályaalkalmassági interjú 2-es terem Kezdés időpontja: 10.00 óra Román nyelv és irodalom - Angol nyelv és irodalom szak 1 Bálint J. Krisztina 2 Boga A. Zsuzsanna 3 Cochior V. Piroska 4 Gál I. Szilamér

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERSZAK Szakfelelős: Peres Zsuzsanna 2017/ félév 4. félév óra. óra óra óra ea gy ea gy ea gy ea gy

KÖZIGAZGATÁSI MESTERSZAK Szakfelelős: Peres Zsuzsanna 2017/ félév 4. félév óra. óra óra óra ea gy ea gy ea gy ea gy KÖZIGAZGATÁSI MESTERSZAK Szakfelelős: Peres Zsuzsanna 2017/2018. Levelező munkarend A képzés alapvető blokkjai A. Alapozó ismeretek 1. Közigazgatáselmélet 10 3 K 3 Imre Miklós 2. Államtan 10 3 K 3 Szmodis

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010. Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzi, Közigazgatási 2010. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági matematika I. GZB1101

Részletesebben

SPIE Hungaria Kft. Telefonkönyv szakterületenként Név Beosztás Telephely Telefon Telefax Mobil Ügyvezetés

SPIE Hungaria Kft. Telefonkönyv szakterületenként Név Beosztás Telephely Telefon Telefax Mobil Ügyvezetés Név Beosztás Telephely Telefon Telefax Mobil Ügyvezetés Fekete Zoltán ügyvezető igazgató Budapest (1) 238-4858 (1) 238-4859 n.n. titkárságvezető Budapest (1) 238-4858 (1) 238-4859 Nagy Attila IIR vezető,

Részletesebben

15 km Férfi 18 év alatt. 15 km Férfi km Férfi km Férfi 40-49

15 km Férfi 18 év alatt. 15 km Férfi km Férfi km Férfi 40-49 15 km Férfi 18 év alatt 1 Holló-Szabó Martin 108 0:59:44 0:59:44 2 Csáni Bendegúz 110 1:19:50 1:19:55 3 Varga István 81 1:31:01 1:31:01 15 km Férfi 18-29 1 Oláh Norbert 49 0:57:23 0:57:23 2 Szabó Milán

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Heti kontakt Tantárgyfelelős. kódja. Gazdasági matematika I. GZB K 5 MII Dr. Blahota István X

Heti kontakt Tantárgyfelelős. kódja. Gazdasági matematika I. GZB K 5 MII Dr. Blahota István X Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Specializációk: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2014. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Egyetem.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Egyetem. 1. évfolyam AP-010122 AP-010121 AP-010219 Első olvasókönyvem 1. Az én ábécém 1. Nagybetűs írásfüzetem 1. a nagybetűk tanításához - Olvasásfüzet 1. AP-010201 Gyöngybetűk munkafüzet 1. Szépen, helyesen!

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

MTA TANTÁRGY-PEDAGÓGIAI KUTATÁSI PROGRAM

MTA TANTÁRGY-PEDAGÓGIAI KUTATÁSI PROGRAM MEGHÍVÓ MTA TANTÁRGY-PEDAGÓGIAI KUTATÁSI PROGRAM TERMÉSZETTUDOMÁNYI-MATEMATIKAI-INFORMATIKAI OKTATÁS MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓ KONFERENCIA MTA TANTÁRGY-PEDAGÓGIAI KUTATÁSI PROGRAM TERMÉSZETTUDOMÁNYI-MATEMATIKAI-INFORMATIKAI

Részletesebben

TANKÖNYVJEGYZÉK. 9. osztály szakgimnázium

TANKÖNYVJEGYZÉK. 9. osztály szakgimnázium , gyermekének az alábbi Amelyik tankönyvet nem kívánja megvenni, azt áthúzással és a sor mellett aláírással jelezze. Különös tekintettel az idegen nyelv tankönyvre. A lap alján aláírásával a tankönyvek

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

Rendelt darab Cikkszám Tankönyv Diák fiz. Diák ingy. Összesen

Rendelt darab Cikkszám Tankönyv Diák fiz. Diák ingy. Összesen ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium - 7. / a Alaprendelés 234 db 50 db 284 db JO-0153 Informatikai ismeretek a középiskolák részére 26 db 2 db 28 db MK-4250-6 Földrajz 7. 26 db 6 db 32 db MK-4251-3

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely. 2015/2016-os tanév tankönyvei. Osztályfőnök: Udvari Tünde

Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely. 2015/2016-os tanév tankönyvei. Osztályfőnök: Udvari Tünde 9. a osztály Osztályfőnök: Udvari Tünde NT-17112 Matematika 9. : az érthető matematika 1110 NAT NT-16126/NAT Matematika Gyak. és éretts. felk. fgy. II. + CD 1830 NAT NT-15129/NAT Négyjegyű függvénytáblázatok,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYÉNI TANREND ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ A 11. ÉVFOLYAMRA. a 2019/2020. tanévben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYÉNI TANREND ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ A 11. ÉVFOLYAMRA. a 2019/2020. tanévben TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYÉNI TANREND ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ A 11. ÉVFOLYAMRA a 2019/2020. tanévben A 11. (12.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Dr. Gerőcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné dr. Simon Judit

Dr. Gerőcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné dr. Simon Judit 7.C matematika NT-16125/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I. (CD melléklettel) NT-16127/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III. (CDmelléklettel)

Részletesebben

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24.

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. tudományos diákkör ProGrAmFÜZEt program 10:00-12:00 1. panel 12:00-12:30

Részletesebben

HONORIS CAUSA PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK

HONORIS CAUSA PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK HONORIS CAUSA PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK 1989 2017 2017 Lovász László elnök Csépe Valéria kutatóprofesszor MTA Természettudományi Kutatóközpont Cziráki Szabina titkár Országos Tudományos Diákköri Tanács

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

TANKÖNYVJEGYZÉK. 9. osztály szakgimnázium

TANKÖNYVJEGYZÉK. 9. osztály szakgimnázium , gyermekének az alábbi Amelyik tankönyvet nem kívánja megvenni, azt áthúzással és a sor mellett aláírással jelezze. Különös tekintettel az idegen nyelv tankönyvre. A lap alján aláírásával a tankönyvek

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév

KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév I. ÉVFOLYAM Szeptember 18. péntek 08:30-12:30 Információs és kommunikációs technológiák (IKT) Varga Tamás Szeptember 18. péntek 12:45-16:45 Gazdaságmatematika I.

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Unghváry László Ker. és Vend. Isk. 2015/2016 tanév tankönyvlistája

Unghváry László Ker. és Vend. Isk. 2015/2016 tanév tankönyvlistája Unghváry László Ker. és Vend. Isk. 2015/2016 tanév tankönyvlistája Osztály Tankönyv Ár 9./A (Angol) Összesen: 13 db 9./A (Német) Channel Your English Intermediate Student's Book, EK-Channel07_UJ Channel

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Tanrendi rész az ajánlott egyéni tanterv 1. félévében felkínált tárgyakra vonatkozóan NETN-MA 2014/2015. tanév 1. (őszi) félév

Tanrendi rész az ajánlott egyéni tanterv 1. félévében felkínált tárgyakra vonatkozóan NETN-MA 2014/2015. tanév 1. (őszi) félév az ajánlott egyéni tanterv 1. félévében felkínált tárgyakra vonatkozóan jogrendszere I. Az információs társadalom szociokulturális és technológiai diskurzusai 2 B5 3 társfeltétel/tf Dr. Kruzslic Péter

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

Az első idősáv programkínálata (8:30-9:30)

Az első idősáv programkínálata (8:30-9:30) Pályaorientációs nap a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban 2018. december 1-jén pályaorientációs napot tartottunk a 9-12. évfolyamos diákjaink számára, akik két idősávban (8:30-9:30 és 10:00-11:00/11:30)

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

10a. Kiadói kód Cím Szerző Egységára Megjegyzés

10a. Kiadói kód Cím Szerző Egységára Megjegyzés 10a EV-011 Közelebb a Bibliához Solymár Mónika 420 ev. EV-012 Közelebb az Ószövetséghez Varga Gyöngyi 980 ev. KN-0020/1 Színes irodalom 10. Mohácsy Károly 1575 KN-0021 Irodalmi szöveggyűjtmény 10. Mohácsy

Részletesebben