LEvÉL. 1 Y b b 1 1b======== 1b 1 1b=== g 9 1 b t 1. }1AGJMt KI..RÁLn CSENDŐR BAJT}-!l.Ll vm G ÖT_ÉVE l:. ÁLL1..l: , '

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEvÉL. 1 Y b b 1 1b======== 1b 1 1b=== g 9 1 b t 1. }1AGJMt KI..RÁLn CSENDŐR BAJT}-!l.Ll vm G ÖT_ÉVE l:. ÁLL1..l: , '"

Átírás

1 LEvÉL 1 Y b b 1 1b======== 1b 1 1b=== g 9 1 b t 1 }1AGJMt KIRÁLn CSENDŐR BAJT}-!l Ll vm G ÖT_ÉVE l: ÁLL1l: Az 19476t :: la lt kise )b-nagyobb csend6r bajtársi csoportok es csoportokon klvu a 16 egyes csendőrök ezelött öt évvel kapcsol d ak IJssze szerves egys egge a "Iiagyar I(iralyi Csendőr Bajtársi Eozösseg -b " rji ut;fu a bajt ár ak c end6r jellegüket t ovábbra i s megakarták tart nlaz osszmukodes szabalyozasa céljáb61 nem kellett hevenyészett szab <;t lyok!ral bir6 új egyletet alakitani hanem elegendo volt annak lei jel ntesehogy a tag? k ma atartására a csend6rségi szabályzatok és utasitasok határozvanyal az lrányad6kmelyeknek betartása az emigráci6ban is kötelezd Ez volt a csatlakozás feltétele éi ezt nem fogadta elszabadságában állt távol maradnide olyannak volt tedntendéfaki kivált a csender kötelékb6 s szivében nem újitotta meg a kötelez5t Ki kell külön emelnem a legénységi állományu csend rök lelkes :ezdeményez8 lépései t amennyiben az els6 bajtársi csoportok ennek folytán lettek életre h1iva Az összeköt6 kapcsot képez6 "Dajtársi Levél" ciddszaki lapunk nagyobbrészt az 6 áldozatkészségüknek köszönheti megjelenését A tengerent ulra áttelepült bajtársak -!endfo kozatra va16 tekintet nélkül- ({szinte megértéssel és szeretettel siettek az Eur6pában maradt testületbeli bajtársaik anyagi megsegitésére A megsegitett bajtársak hála-könnye legyen áldozatkészségük jutalma A i-l: CS1Jrr öt éveo fplulsliása feljogosit az eltelt iddtartam alatt kifejtett tevékenység méltatására Ezen ido alatt a csend5r bajtársa1c zöme a W:CS]3I(-hez va16 hy tartozásával hizonyitékát adta a Testülethez va16 ragaszkodásánaka Testület további fennállásába vetett hiténeka felszabaditási munkában va16 közremüködési készségének és a fiecsbk létj09"0sultságának h?gy az e migráci6s mostoha viszonyai között is laza kötelekbenmegtorlö lntezkedések lehet6sége nélkülfegyelmezetten szolgálja a kitüzött nemes célt: szenvedő Hazánk felszabaditását! Az ilyen magatartás olyan magasabb erkölcsi ért Jcü jell e es j6zan gondolkozásu férfiakra yallmint ami enelmek az igazl csend8roknek minden körülmények között lenniök kell Töretlen egység nincs sehol a világon I\l nde üt akadnak emberekaj:ik a zavaros viszonyok között levetve az erkolcsl be):ly6k t egyéni érdekeiket a közösség érdeke elé helyezik és oda húznakah61 tobb e- gyéni haszonra van kilátás " Az emigráci6 nyomorában ez igen gyakorl Jele s es nem z illeto nemzet jellemébenhanem az egyén természetéljen re J ll c az oka : Ez a161 a csend6rok sem képeztek kivételt Akadtak ilyenek soralnl ban ls De örömmel és büszkeséggel állapitom meg J hol7y a csend8rok zöme-csekél y kivétellel-távol áll az ilyen felfo gástöl es neme rt le ben vett áldozatkészséggel sziklaszilárdan áll a MIWSBK celki tuzesel mogött Tudom hogy a mindennapi kenyér"ereseta csale dr61 va16 g ndoskodás terhe a ie gtöb 1 bajtársat akadál y ozza abbanhogy : MKCSBK koz- _ ügyeivel foglalkozzék De mindég akadtak es alcadnak búzg6 önzetlennemes lelkü bajtársak akik ezt az áldozatot is megho zá A HIWSBK-nek nincsenek anyagi forrasal s igy nem tudja a 1

2 x! 1 1 === === gj = 1 =================== g1 g1 = b jtársak sz lgálatát any gi kkal viszonozn De ogy nyoma és bizonyiteka legyen onzetlen mu nka soa gulmak a vez toseg klmagas16 tevékenységüket dicsérd elismerés formájában fogja jutalmazni E zennel felhivom a terület és GsoportvezetéHcethogy févi november 116 l-ig küldjék be a tevékenység tüzetes megjelölésével erre vonatkoz6 javaslataikat A világpolitikai helyzet jelenlegi liizonytalansága következtében a jöv6re nézve nem bocsájtkozhatunk j6s1ásokba A 10 év meree álláspontjáb61 a Nyugat és Kelet kölcsönösen engedett Bármely napon döntcf események bekövetk zésére ébredhetünkmelyek sorsunkra befolyással lesznek Annyi :azonban tényhogy a vas függöny repedezik s reméljükhogy rövidesen olyan rések kelet]ceznek rajtaamelybe beverhetjük a felszabaditás emelty:iijét Add g is 6rizzük meg nyugalmwlkett és a felszabaditáqba vetett er15s hittel várjuk az idok joljbrafordulását Az öt évi müködésünkr(ll va16 ezen megemlékezés alhilmával a M:--:CS13f minden egyes tagjának bájtársi üdvözletel-mel e9yütt dieséro el-o ismerésemet fejezem kihogy az öt év alatt a csendőrseg jelszava"nak megfele1 6en ; IHive nbecsület telvitézül" á:d:ta az id6k viharát és tá:ltori thatatlanul tartott ki a IV]l:CSBr mellett mely magatartásnak e:- d; <:\J1yo: Csenddr szervezetünk önál16sága! Adja az Istenhogy a j öv ó"b en is így legyen: 284/1955szSalzburg1955szeptember l F01::USHÁZY LAJOS s k nyál l altbgy a M CSBK vezet6je _Ji5AS TO } _le_ INKHE Tiz éve vár a -llagyarhon reátok! Tiz éve várnak a nyárfasorok! Tiz éve vár a sok-sok jeltelen sir! Várj a :j ött öt ök -Kakastollasok!- Tiz éve nincs a -HŐSÖK-sirján virág! -i-z v g yex áinem g yulh tt tdk!-- Tiz éve sírnak a csenaéír arvaj:! S várják jöttötök -liakastollasokl- Tiz éve borús felettünk az égbolt! Tiz éve nem Tiz éve vártok ragyog6 hajnalt! Hol visszatértek -Kakastollasok - v olt nyugodt álmotok! Ti z éve nincsen ut jainjmak őre! Gaz teriti be régi utatok! Tiz éve nincsen védője -ICeresztnek! - Nem védhetitek -Kakastollasok!- Tiz év tetézte vérad6sságunkat! Ezredévesek az áldozatok! Uri stenünk! -Fo gadd imádsábnalcl- Hol vért áldozunk! -l1lakastollasok!- Hol lánc od hordjuk -Hatalmas Uristen! Láncodb6l let tek -t lagyar fokosok!- Hol Te akartad! Ezzel a )rarddal Vágták a gazt! a -Kakastollasok!- Ez az -At oillunk! A Te harcodhoz! Eezünkbe adták az -ÉGU1AGASOIC! -! S hol mi nem birjuk: -Isten esz at S gy8znek a magyar -KAKAST01LASOK- MI I S AZ - -g N 6_ JQP_QY Y? _ rr:1-eivéi 6 Hajas István lták fejüket Kedves Ol:lras6im közül talán sok a l : 13 a V; t-elcet Nem hógy ejnye-ej ye ez a zikulusi e gy or 6 n KMá g ég a vágyt61hogy a töszaba9 rosszneven vennl t 61e O l S sen r vetlcez6 f3tantárgyunkkal fogla:l :ozzekhlszel1 ezz 1 el igazán benne vagyunk

3 x! x 1 =========gg j = 1 ============ 2o1dal a magunk világában szeretett Testületüru életében S most hogy a Szut -t lapozgat om f l ====== annyi kedve s csend6rarc j elenik meg k é pzele tan Y l h e ejt hetetlen emlék lágb61nem látok mástcsak kötelességteljes é: ö lá a i vá vi egy egesz csak a közérta magyar népért va16 önzetle l t OZ o a 6 adast csak magyar csend8rt És nem tudok att61 az érzést61 sz b d l n e es sz val migráci6 hi ete len földrajzi távolságokat t:r:m e t " e z k e- azonban talan kozelebb hozott egymasho t l hetett közöttünk a személyes érint ezé án a r en kozelseg kifejlffdgazán szere h a a t : uy O! i ; a ;!: á z 13- e e ben i;:t r tt k D e i - Nem s eretnék na9yon tudományos han ot me tni de JU venylsmeretek e efejezet zam?t tettünktegylln most s i ván a a tör- II Szervezetl Es Szolgalatl Utasi tás a M "ir Csendll " Utasitásés nem szabályzat iért? (Szut ) H L urseg szamara Azthogy kinek kel tisztele9nihogyan kell a tiszteletadást t ljesl en11szabalyzatoks abaly?zzák; s mindenkinek egyformán kell vegrehajtanla Dehogy )rlkerdeznl e15szor a gyanusitottat kell s az tá a sértettet?s a tanuatezt szabályb; foglalni nem lehet Itt az e á r6 <?send rne::: kell a sorrendet megt lalniaesetenként A Szuttehát l t sltáso <;it a e he Hogy a Sz t ls tartalmaz szabályokat (plhelyi egek fellratl ta laj ak nag saga a laktanyában) az nem változtatja epp m gy a Szut-t szab lyzat a?miij-t ahogy a SzolgSzab-b61 sem válik u tasltasha egyeshely ln akorulmenyekre va16 figyelemmel a katonának szabad elhatarozast blzt OSlt z ella t hiszemmegfog uk az utasitás sz6 lényegét Vagyis mlnel t bo?na l bsag kell <;iz el árasho ann ál kevesebb szabályt adhat a szolgalatl konyv; a tennlva16jéat inkabb csak körvonalozza A s olgál-;t an lév6 a k biztonsági sz lgalatot végz8 csend- r pedl kl ez nylésetol bevonulasalg a Szut-t61 athatva tisztán eszére ""- es szivere van uta lva s hogy ki az a magyar csendőr azt én olyan szépen nem b1-rom klfejeznlmlnt a Szut71pontja: "A csendőr az államhatalom képviselője a törvényes rend és bels(5 Jél e t émasza az ország közbi ztonságának é s nyugalmának 6re az állam és a nemzet bizalmának letéteményese A csendór legyen büszke szép hivatásáraazt életcélnakkitüntésnok és ne csupán kenyérkeresetnek teldntse Legyen büszke arra hogy olyan testületnek tagja amely csak erkölcsileg megválogatottakat fogad kebelébe s amely mindenki által megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesül Szeresse hivatás8t és testületétamelyne1c életét szentelte; minden szavának és tettének célja az legyenhogy esküvel fogadott kötelességének hivenbecsülettelvitézül megfelelve a csend6rség j6 hirnevét és tekintélyét gyarapitsahogy mind saját magánakmind a testület összességének is mindég becsületet szerezzen Nemcsak szolgálati magatartásahanem magánélete is legyen példás és kifogástalanmert csak így lesz képes arra az er2:ölcsi szinvonaira emelkedni amelyre mindég elengedhetetlen szüksége van és amelyet t51e mindenki meg is követel Sohase feledjehogy őt mindenki szemmeltartja és hogy helytelen magatartásával nemcsak sajátm<;igánakhanem testületnek is ártmert a testületet mindég egyes ta9jalnakmagatartasa szerint itélik meg Legyen e151jár6ihoz 6szintehuséges es rag sz od6; becsülje és szeresse ljajtársait ; 6vakodjék a bajtársias egyetertes megzavarását 61de ne palástó ljon semlili hibát amely a fegyeln;et vagy a szolgálat érdekeit veszélyezteti v y a testület j6hiré ek rta maravan Ilyen hibákt 61 ne csak maga 6va1codjekhane m azoknak ell;to etesétol bajtársai t is tartsa vissza s ha :ilyenekr6l vagy bajtársal altal elkovetett büntet end5 cselekményekr61 é rtesül közyetlen elóljár6 jánalc azonnal tegyen jelentést Erkölcs QS é s j ózan é letni6d pár at lat;jság" 19azSag ze:;ete?t é s megvesztegethetet lenség t örvény ti sztelet e berseg bat orság onmersejdet:tel és tapintatossággal párosult erélytörhetetlen ha asz retetv lamlnt fáradaimat és -"egelkuvást nem ismer6 kötelessée;élzet es mlntaszeru f -

4 M g k X! " hj x 1====== = j L tb================= i g1 gh= gy lmezet t ség voltak és legyenek a magyar c sendór fó JellemtulaJdonsa _ gal" Vajjon lehet-e az emigráci6ban is a magyar csendór más?! Szikulusz (folytatás) A szomorú menet elérte a Széchenyi utcát E;:l:or már sokan v ltak a jar6-k 15 közül a kocsik húzásara és a deportaltak támogatásara a menetbe allltva Ezek valamennyien szinte részvétet tanusitottak a deportáltak iránt de segiteni sorsukon nem tudtak Az utca teljes szélességében vér csurgott a menet utján "Ad port ltakat a örténtek ut n na 9 yon is idegesit ette az hogy ml tortenlk majd a temetobe va16 megerkezesükkor? És amikor már talán mi dannyian a pusztulásra gondoltakaz Ur letekintett és megdo zadt a latottakt61 Pillanatok alatt csodát teremtett A menet a K orona szál16 elött haladt elaz eleje pedig elérte az Olasz cukrászdát Két uj demokrata -kezükben husángokkal- haladt a járdánfürkészvehogy kit lehetne még ütni Amikor ezek is a cukrászda elé értek egyiköjük a cukrászdára mutatva kiáltotta: "Ez is nyilas1" Erre a másik a husánggal hatalmasat sujtott a cukrászda kirakatába Az üvegdarabok csörömpölve hullottak a járdára Ebben a pillanatban kinyilt a cukrászda ajtaja és egy orosz örnagy kezében tartott pisztollyal lépett az utcára és nyomban célba vette a kirakatra még egyet sujtani akar6 másik uj demokratát A pi szt oly eldördült A kéz már nem sujtott lemert gazdája a husánggal együtt élettelenül esett a járdára A következ(l lövés menekülése közben sulyosan megsebesitette a másik uj demokratát A szomorú menethez il15 halotti csend következett Egy pillanatra mindenkinek elállt még a lélegzete is Az orosz örnagy -mint aki j61 végezte a dolgát- egy halottat és egy sulyos sebesültet hagyva hátra sz6 nélkül távozott A tobbi uj demokrata nem ütlegelt tovább Valamennyien a halot t é s a sebesült t ársukhoz fut ot tak a menet pedig a rendéír-kordon között folytatta tovább az ut ját de már a politikai ügyosztály vezet6- ie nélküla i t! dbe l! t i tolást minden különösebb esemény nélkül végezték el A kocsikat nem húzatták vissza azok tulajdonosaikhozhanem a csend9r-laktanya udvar ba A dep0rtá tak t " pe ig a aktanya emeleti helyisegeibe parancsoltak a rend rok es kozoltek velukhogy hamarosan meleg éte lt kapnak " " b (5 A laktanya emeleti helyiségeiben a Oleportaltek mar coh - rizetbe vett egyént találtakakik siralmas llapot an bu tak _ meg egy ; egy sarorban de vol tak olyanok is akik es me etle :r: ul felcud ek a padl - zaton Ezek között volt Borbély Maczky Emll lsaklnek a feje szlnte a felismerhetetlenségig meg volt dagadva Az ételtami rántott-leves féle voltfe hordtak a s obakba melyek fütetlenek s ablaküveg nélküliek voltak SaJ a <; zonljan osszesen hét voltamelyelcből elöször a súlyos érül eleet J;:in alta %e a ok i 9= többje hozzá sem nyult az ételhez Az etkezes a kes estl ralog e u z6dott Sötét lett s a kevésbbé sérültek ; alamenn p en e ffs-egy sulyos sérülthöz húzodtak és azoknak némi segitseget nyujtanl 19Y eke t 6 Tiz 6ra tájban gépkocsik érkezése volt hallhat a C;r anya udvarában Hamarosan polgári rw1ás egyének jele t lc meg a szob b n abb61 a célb61 -mint mondották-hogy a sulyos senüteket a kor z a szálli t sák " T etes hogy Nagy volt az öröm a deportáltak kozott ermesz mindannyi an panaszkodt ak sé rülé sük sulyosságára mer ; s r t t1!\á a :- a korházba vagy legalább valamely más meleg helyre :ceru l i" "s m6don tás azonban a polgári ruháso :t61 függöt amit ok lgen Et o k és vololdoti;8k meg Voltak ugyanis súlyo sérulteka lcl k i t o t e; tg zzal magyatak könnyebben sérültekakilcet elvlttek A erf t a állitottak el közráztát: Ggymásnakh Ogy pro ekc k l i 6 tük a már nevezettet :bs ls o C vo K b lt li5i p: n; szivszorongva és virasztva várták a reggelt B76 e Ját A 3szahagyottak (foly tat juk)

5 ============= == ======== =================== g1 gl YIII yf levél Bajtársi Levél 8 CSENDOR-ASSZOIfYOIC l Én nem udomvolt-e IJagvar rszágnak más intézménye a mienk n _l <;h61 az lntézmény tulajdonkeppeni munkája női al-almazott k kozremuk de se? l l fo yt v?lna ény az hogy nálun az d;sökt 01 t!zdve a felugye16seglg az lrodal munkat is férfi kezek végezték ccend6r kezek Ndn \ n m vol?el?l lant:-sa a lün ellen folytatott harcok Qa Az r Bz<;k csnbnek muko esl tetu l te is kizár61ag az őrs legénysége testl J61etenek fenntartasára korlatoz6dott s ö sem volt állami 1- kalmazott"s közga d lj:o ásb6 a1":}:or vált ki mikor aj:artvagy amik r erre -talan eppem kivancslskodasa miatt- szükség volt A lji!n ell eni sz1mtelen har s unkban azonban ott álltak szemelytelenul a :: sendór- sbzo yot Sz melytelenültiváncsislcodás nélkül egért51eg! seglt61egblztosltva a ferjnek z a n l ugal a azt n testi! l s i ml egyensulytamely egesz embert 1geny16 munkajaban nlapfelté- Ki zámithata lan terjedelmüolykor kimenetelü külszolgálatun b61 hazaterve ott vart a meleg étela vetett ágy a tiszta ruha a napllapa nyugalom s mindeẓ annyi önmagát61 értet5d5 éggel oly sze élytelenülami csak a nffi lélek tulajdonsága Mi nem tudtuk bizonyosan érkezésünk iddpontját Ök ndi öszt önüjr]:el szinte perc yi biztossággal nemcsak az id6ponttal hanem testi és lell:i állapotunl kal is tisztában voltak S ha valamelyikiinket betegen avagy sérülten hozták nem esett kétségbe; tisztá )an volt hogy :férje szolgálatával mindez egrüt t jár Egy gondja volt csakhogy urának egész sége " szolgálatképessége mielöbb helyreálljon fljert ki tudta volna jobijanhogy férje nem ::izár61ag az ö vérá legelsösorban Hazánknak és Nemzetünknek van szüksége És ha a csendőr a bün ellimi harcb61 nem térhetett hazanem jajveszékelt A hdsnet kijár6 tisztelettel szentelte továbi életét a gyermekek nevelésénekakiknek lelkébe oltárt állitott az apánaka Hazánaka Nemzetnek és a ötelességteljesitésnek Ki ápolta volna nagyobb szeretettel a Testületünk iránti h ségetki ünnepelte volna bens6ségesebben mindég február 14-étmint a csendór feleség! S ma? Törhetetlenül állja 6rhelyét a vasfüggönyön innena vasfüggönyöil túl Akár otthon rekedtakár hazamenthogy férje érde!reit ott védjeakár követte urát szabad földreakár csak egy maradt számára:a visszavárás onnanahonnan talán a sorsez a kegyetlen sors a csend6r hazatérését irgalmatlanul megtagadja S ha ott áll mellettünj:ugyanaz maradtmint egykor CI mun- kásrlli ánkat egyenruhaként tiszteli s féltett incsként rejteget egy par kakastollatha nem egy tollforg6t Ö balesetünket harc közben szerzett sériilésnek tartja Ö a gyermekeket magyar tisztességben neveli al:: or is ha ezt csak titokban teheti avagy az emigráci6ban a beolvadás veszelyét látja S február l4-ét Ö teszi fénye sé nekünk Évr l:évre };s az 1945 utáni csenddr-felesegek lehetnek-e maso]r? levesbbé érzik-ehogy a mldrcsend6rség nem halt meg? Él Igen él! A D1 gy;;r Hazaa magyar Nemzet s6várogvd várja a l:alc st?lla : okat! Ezt az m gracl6 idejéből származ6 csend6r-felesé g ek is megertlkmlnt ah gyah ff osztönükkel magyar csend5r-feleségge valásukat nemzetek t oss ekoto kapocsnak te:intik azok isakilmek bölcs15je nem Mag rarorszagon Tlno?0 t N6i ösztön? i férfiakakik annyit adunk a l oglkall;:ra ezzel a sz6val intézzük el rendszerint azt a nbi lelke am ly oly s?k kimondllatatlan E/zépségeteszményitj6ért va16 lelk?sedest es lelkesl-; teni tudást re jt s amely mérhetetlen szeretetnek laapadhatatlan forrasa Ha félfi ezen kétkednegondoljon csale des;nyjára! Emigráci6s önzet en t?unkánk?oran ket csend r- sszor;yt k dt is kötelessegemnek tartom Az J!lgy k i tt A1;ls rid egy varosaba r : elrzl T : ollcalmam mel7ismerni aleik irant erzett tlszteletemnelc lfe ezéset lon ti-iletiin]: iránti szeretetét és sugaro za fetjérdl va16 gondoskod asa ko zepetto reá és fáradhatatlan mlmkás agára A IvJásik Hollondiában Dcjtársi Levelünk szerkesztésébenelkészitésében segiti férjét odaad6an Szerkeszt6nle terjedel me eve e- zését gépeli és havonta megjelen15 kéziratosunjc két keze munlcaj t dlcseri 0

6 YH [ 2= ;é y é ========= gj!; = X é================= =g1 gh= " A agyar send őr tisztess g érzésévela magyar ember lovagl?:ss gaval tls te g e sorok :ol mlnden csenddr-asszonynak vasf" _ nyon lunenvasfuggonyon túl! uggo rlert a a magyar r6ná::on a magyar bérceken ismét kakastollat leng t Jd a szel ármennylre szemel telenek Ök-mi tudjukmit tesznek TestuleLunkert- a magyar csendőr lelkeben ott élnek mindég amig d ör-sziv dobog! Mert él csend r-sziv hálás! (Nagyapa) _ _BtiJ! Zé5_T--1:Il_Z_Tl_I?GYENRDHA VISELÉSE SEf1 HENTESITI csen - A k öz llátási m nis te : iumba ett névtelen ljelentés alap Jan 1943e: n:yar an Fels6nyek kozsegben vegeztem közellátás ügyben nyomozá t a pecsl nyomoz ó alosztaly parancsnokság megl1agyására A fe _jelentes lenyege az volthogy i smeretlen budapesti keresked T6th János f e ls dnyéki lak ossa l együtt és folyamatosan fezetén szállit anak sertéseke t az emlitett községból Btdapestre A puhat ol6s során megtudtam hogy Tóth Jánosna)( 150 drb sertés hizlalására van hatósági engedélye A hilzlalást egy budnpesti hadiüzem részére végzimellyel szerzddése van A hadiüzem minden héten egy t hergé f?cs ra fér6 sertést sz á lit el T6th Jánost61"aki egyben a közsegben ClJelolt serteskeresked6 ls volt Ugy a hizlalasnakmint a sertések vásárlásának meg volt tehát a törvényes alapja De az is tudomásomra jutotthogy Tóth a hivatalos hizlalást és sertések vásárlását csak azért végzi hogy mellett e a feketézést könnyebben lebonyolitani tudja A jegyz6 irodában kiirtam magamnak hogy ami6ta T6th megkezdte a 150 drbscrtés hizlalásáthány drb-t siállitott el a lcérdéses hadiüzemnek Ezt a hadott száili tási engedélyek és marhalevelek alopján pontosan megállapitottam A hivatalos adatok alapján a 150 drbsertésböl addig 62 drb-t száili tottak el tehát még 88 drb- sertésne1: kell lenni hizlalás alatt Az eddigi megállapi tasok alapján szerzett adatok birtokában még nem- kezdtem lueg T6th hizla16val az els-z-ámolásthanem megvártomamig"" a budapesti hadiuzem gépkocsija megérkezik a szokásos s2lállitmányért A harmadik napon meg is érkezettegy három tonnás tehergépkocsi vezet8- jével és mellette egy kisérti személy A beérkezés után távbeszé16n kértem az ozorai órsról egyenruhás jártirtmert bizonyos voltam abbanhogy nyilt nyomozásra sor kerül liii re a felral odással végeztek a j ár8r e- érkezett Negkezdtülr az igazoltatásojat és a felmutatott obnányo1r atnezésétami;:or egyszerre csa nagy e!<é yessé ge jön c kis ró emél honvéd f6hadnagyi egyenruhaban Szabalyos oltozetbendere szlj:al e pisztollyalbocskai sapkábana jár6rvezet6 jelent ezett nalam re r Vlden parancsolt hogy az igazoltatásnak és ellenórzesnek helye lncs? a felelhs személy az egész száili tmány katonai szállitás A gep);:ocslvezet8nek parancs t adotthogy induljon < A fentiek után a történtho&? a f dgy ur t?rlzetue vettu és lefegyvereztük anna);: dacara"hogy magad61 lke ve o akart;;t leta toz _ tatni a járőrt és engem isbezaratássalhadblr6saggalsót meg le18vés sel is feny e f! };;ésnél megállapitottamhogy a gépko si a 26 dr hizott sertést raktak fel de csak 6 dra ról van marhalevel es szál11- tási engedély T6th hizlaidájáb pedig még 135 rbhiz6 s rtés lt árdrágít6 űzér :edést Gyorsan minden tisztaz6dott es gyanusltottak belsmertek az 0d66t Az ál fhdgyel6adtahogy a hadiüzem rés ere :: e& e?b :- a _ hetenként 5-6 drd serl;ést szálliio ta am;l re a Lo ellata 1 r;) n t lsz : l_ rium minden alkalommal kiadta o szalll tásl es vágásl engedelyco e sónyék község jegyzóje pedig ennele alapjál1l a marhaleve e];:7t o ko 5_ ségból va16 elszálli tasi engedélyt adta meg T6th a szalll Dl yh?z o 20 drb sertést mindég hozzácsapott s ezeket ö Pesten feketen er eke l ; tette Elmondottahogy 4 évig szolgált a toborzott hadseregbe es l 1n sza<kaszvezetó szerelt le A tiszti egyenruhát egy uzl tben a"aro a és annak nagyon is hasznát vette a sertések zálli tásanál l>uda p estre _ visszafelé mindég felvette a tiszti e&ye ruhat á és &y oh f Öe s a f tattálc öket még ha véletlenül mer" is al 11 tott k ::l Jarmuve :- szólt az ig zoltatni akar6 cs nd(frn ; Jr vagy rend rne:khogy kotona1 sz - li tmány Erre tisztelegtek s ol: pedlg tovabb mentek ál

7 H;! h:t;; h========= gjh g = h=========== ] lgal elclzóve egyezoe l?- ;:t T 6t sertéshizla16 és ke reskedb is mindent b: ::: - : ---== = dta e16 a történteket azzalhogy a hivatalos i alás és Jl:ereskedéh 19czolványa mellett mindezideig könnyen zte f k _ kere sl ede lmet te A többi s k gyanu i ottal va16 nyomozásr61 nem tartom szüksegesnek az ad tok reszl te es tmert azok már nem érdekesek e e Az al hdgy k0 yo:-ges bocsanatkérés és megalázkodás ut án ze r e ett volna lsszaolt zn polgári ruhájábade a járcfr egyenru ába oltozottcm adta ;; t a honved allomás-pa ancsnokságnak AZ e esz ugyb az a an lsag ogy az e gyrwl a viselése sem mentesltl a bűnozfft Ha mlnden kozblztonsagi közeg ismeri törvényben biztositott j0c?a t és azok alapjár; maradéktalanul teljesiti kötelességét ugy a fentl ugyben szerepld bűnöz6k is elébb jutottak volna megérdeme t ors1:ljcra Tiszti e!? yenruhában sem lehet btfucselelanényeket el)cövetnlvlselje azt valakl Jogosan ava&y jogtalan ul A KÉrViS O:GgpT TITKru:BÓL: Somos Hátyás A spanyol "Vision" chetilapban a közelmultban az alábbi feltün6 cikk látott napvilágot egy a lcommunisták által kémnók ki!répzésére alapit ott iskolár61 rreletn metországsan orosz megszállott terület) az Erz-hegyseg egylk varkastelyában "Tanc es testgyakor16 iskola" eimén három havonként egy tanfolyam nyilik 60 nb részére A!aI}folyamrEi vei 16 elvétel fe tételei i szoj:atlanul meglepdekmert lnzar61ag zullott llletve erkolcstelen eletm6d miatt vagy vagyon elleni büncselekményekért elitéltvalamint szerelmi téren b tapasztalatokkal rendelkezl5 fiatal és szén n6ket vesznek fel arra A "taner8k" oroszok és németekné5k és férfiak vagyesende valamennyien olyanok alcik a Jcémkedés terén bóséges gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek A "tantárgyak" is egész különlegesek A "növendékek":"nek meg kell tanulniok a gépkocsi vezetésta rádi6készülékek 1::ezelésétfot09 rafálást és elóhivásthangfelvételelc készitéséttitkos irások megfejtesét rejtjelkulcsok kezelésétjelentések fogalmazásátde azt ishogyan kell és mil ént lehet fáradtságot részegséget le1;:üzdeni vagy kám t6szereket alkalmazni r legtanitják a hallgat6kat a csinos és izléses öltözködésre valamint arra ishogy szépségüket és karcsu alalcjujrat mp:ént Brizzé k meg Tansegédletként a fenti célokat szolgá16 filmek is rendelj:ezésre állnak EgyNina névre hallgat6orosz "hölgy" csábos táncokat tanit s pla rumba a szamba és más "modern" táncok kötelezd tantárgyak A fentiekhez még valami ördögi: A tanu16jnak cs::): 1/3-a végezheti el eredményesen a tanfolyamot Aki nem f lel m gvlsszak<;rul a munkatáborbavagy a fo&házba A tanfolyamot végz ket fenycf d uhajcka és azokhoz minden hozzava16valde pénzzel is b6segesen ellatjakmlelott szélne): eresztik 6ket a világba " Nyugatnémetországban a közelmultbah kemjcedesert? evl bortön-büntetésre itélt Schmidt Irmgard már ezen tanfolyamot slkeresen elvégzettek közül került ki Az iskola végeredményében azt a célt szo g lta volnahogy a lcémndt: t ömegének Nyugatnémet ors zágba va16 betelepi te sevel az :1 J onnan hen megtohették alaku16 német hadsereg tisztikarát behá16zza Egy Nyugat-TIerhnbe menekült volt növendélcnek köszönhető hogy e pokoli intézmény titfa l?-apfényre cerült és az illetékesek az ellenintézkedéseket még )::el15 ld6- _ Z-2V ET ARI_ S LOl{]MC IA_ A Szovjetuni6 szereti magát a világ lött úgy feltiint ; tni mintha ott az osztálylcülönbségek teljesen megszuntekvolna Ho a"onb _ az aláh Ji statisztilcih olvas:juk ráj övünk hogy ennek eppen oz e let r : e igaz mert a sz ov j et állam a legj onti ut on holad egy 91ya arl sz ácia ld termelffdésére amely vetekszik a cári Oroszorszag lnlrtott es elátkozott kiváltságos osztályaivalfi

8 f 1 == ===== t =g ======= ========= g g = A omm mi sta szovjet b irodalomban mn kereken 215 milli6 em- ; ber el e eb J én k )?sak 100 (egyszáz ) olyonakinek az évi jövedelme meghaladja <lz mjl h 6 rub lt (l ru )el=1/2 U SA dollánccl ) Ot elesen elhat arolt társadnlmi osztály létezik mn n szovjet parad?som1:an : Els és a már?mli ett mi lli 6mosok osztálya a] i;( a kormány ve ze Uh a Il P: e ltu k 6nár us a a hadse::eg és a titkos rendőrsée legmngasnbb vezet Ih lc reb l kerulnek k s ak lmek a havi j övedelmuk át lag ::ube1 A masod::k osztályba tart o znak a kormány és a p árt középsés ve etd! t? á) Ja gyá::- 6azgat 61c tud6sol: ir6k muvé szek és élmlm):as ok aki k n c av J ove elme at la q oo ru Jo A hnrmodik helyre sorolna : o pút k se? th3 ztv sehh tova?ija e rno);:ok orvosok technikus o:;: hnvi 1700 rubel Júvedelemme1 Negyedll: tarsadnlmi osztályba tart oznak a tnnult szokmunkás ok a földmi es parasztok akik hnvont a sze rencsés esetben rubelt l eresnek m g a nem szahlunkások ennek o felétaz öt ödi;: és le" alocsonyabb társadalmi osztálybfl tnrt oznak a névtelen rabszolgák m;illi6i a il:nek r0110t munkáj áb61 élnek az elöb11i négy társndalmi os zt al"rba tar- toz6kde ezek oi ztositják az 6ri ási birodalom gnzdas ági termelését i s Nézz kmily nek a me gé lheté i yiszonyok? gy szerény igényu munkasnak feleseg és ke t gyermekke l szuksege van hav 1 ooo rub e lre Ha kevese ) )et keres a fel s gne is m;mkát "kell válininia Az alacsonyabb osztálybel eknek n lakase rt s l emeny lruzdelmet l:e 11 folytatni ok Egy egyedül ál16 munkásnak igé nye van 75 légköbméter lakás -térre ha n5s ké t gyermekkel 30 légköbméterre De ez csak pnpiron irva létezik s a va16ságbnn csak szukebb tömegla!:ások vannak A legmagasabb társadalmi osztálybn t artoz 6k életniv6jn is 6riási kiil önbségeket mut at Csak né hány példa :Nikoján AYlnsztazius!lz egyi)- helyettes mini szterelnök Hoszt:vábnn az t n palotát lokjaamely valnmil::or Narit slcin herceg tulajdona volt Bulganin Nikolaj miniszterelnőirnel van a legnagyobb és leghi xesebb versenyi stá1l6jn A lee;f61)b tiszt súlrviselöknek termé szetesen elegáns aut 6ik na ybirtokai k luxusvilláik jacht jaik vannak A legmagasnbb kat onni ve z et ök sem állnn:: éppe n rosszul jövedelem dolgában Konjew Iván tábornagy -aki t nem ré g nz un " );:e]: e Ú ;lltat 6" r6jiarancsííokává nevezt-ejt kí-- e PPen ugy az öreg Budj onni j t áb ornagy szintén nagy ]:edvelési a nemes 16sportnak Évi 400"000 rubel jövedelem mellett azt meg is en >c dhetijr magukna1: a mellett hogy n 16sport sem rossz Uzlet Lenin 1919-ben egyik müvé ben azt irtahogy a zoc al zmus ; mírit9 3UIg anin--ffs a társadalmi osztályok megszuné sét jelenti Dé úgy látsz k teve dett mert a lényeg megmaradt csak a személyek változtak (Reichenhaller Tagblatt 1955/88 számáb61 ) _ YAN 1Ll- LÁTJUh Lapunk el6z6 számának megjelené se 6ta a genfi konf r enc án történtek taglalás a uraltn a nyugati s ajt6t Ezekból megallapl t1n Q hogy ezt a konferenciát e redményt elen)le:; te-intik s az csak arra volt J6hOgy ujabl) t anác sl:ozás idejében állapodjanak meg s a dönté seket Z t ob?r 27-én ugyancsak Genfpen kezdöd6" kulügyminiszt erek konferenc áj ara buzák Ezidószerint azt kell tényként rögzit eni hogy gcn ben minden úgy történt ahogynn az oroszo aknrt álc Az Eisenhower elnö": ál tal felhozott proqiémákföként a rabnemze e - felszabildi ási üg? e em ; D :llc ; kelló támogat ást a többi nyugnti re sztvev6t 6l s gy u 6 n nn!c onnyu dolga volt Elintézte a leigáz ott országok fel znbad taén ugyet az él hogy erröl nem snukséges tárgyal ü mert azok mar fe v n<;k s ab é va s nem sznbad ügyeikbe beavatkozn N met ország gyseges te l " g tárgyalását pedig az eur6pai bizto sagra tet UJabb orosz J iat e f! erelés lö ) Ji tárp;ynlásáftoz va16 rngnsz] odassal hius t?tt meg s n " " 0- ügyének érdemleges tárgyalását is elodázta reg mar " e}avul a" 5 rosznalc elönyt jelentés biztonsági szerződé sek megeloz meg c esen szukségességével Nem változott az orosz st ratégia c sak a takt a e s m r a é t enfi konferencia megt art ás a révén is időt ny rt csajc azert ve 1 sz _! on st alin v d é re}l e letét kö vk n á á f b e :t e 5:;a m t fel nem a n a "zerzemenye " " "t "d ]- hado zlopok országok és a szovjet illetve pol arallc lcozot t az o o " ut ján folytatni az aknamunkát a meg szab ;; d or sza;;olcban t

9 Hh! 1 :li: h======= gj :li:ih==== 2 01c1al Az? t obe rben ke zdödcf külügymini s zt : - ::;: ::: : Ja majdhogy E l senhower azon reménvsége hogy az e és l h t6 ds zinte Mkevágy meg ozza a I:lvé t eredményt g mi é! 1" saggá Ezt mondottu ugyanl s az elnök a genfi konf renciár6l --16" = :: ta = : = === g utat - 6: szatérte ut án te evi zi6s beszámo16jában Reméljük hogt ez a elv l nem akar a ko-exlstencia ehihi rnö e le nni? c J en es tal " Eözb n f h6 9-én dradenauer német kancellár mos t á kozasal me gl:ezd? d ek ame lynek sor n l1i z onyára le q font osébb é s : n Né:: mert e azt J lent ne ogy a Nyugot elvesztené legmegbizhat 6bb anti komm u:ll st szovet segeset de m gszunne Oroszország eur6pai uralma me _ m torszal? _ eg y esl tese m gondolnank hogy Moszkvanak a l1 eigért egye sitessel sl erulne Au s rlahoz has on16 m6don semlegesitenie Német or szá ot va16s1tásané!-k legnagy obb akadalya is Lapunk árt ukor ni csenek a moszkvai tárgyalásr61 értesü léselnk s azoj ra a kovetkez6 szamunkban ré szletesen vi sszatérünk CIM yáltozások g Sinnhul) St r 8Austria Központi Ve zetö"nl: cime Lévi okt ober h6 l-tól: SAlZBURG " l\legváltozott a DL Szerkcsztéíségének cime is és pe dig : DRIE13EnCEN Burgemeester Park 2 4 Hederl ilild Ké r jük Bnjtársainkat és Olvas 6inkat hogy a közölt cimvált o zás okut vegyék figyelembe hogy u levé lváltás olr:nál a ké sedelmet elkerulhe s sül: tgz J ozlemé[! 1LJ!LE2 LS1 E _ Z1LÜ L E _:J7l a J _ _[\Jtársuink : Kedves emlékeim vannak mé g abb6l az id 61ami li:cjr a grazl Goldpastete Gasthaus emo leti szobáj ában összejöttünk és elbeszélgettünk Ilyenkor egy l::;i s idóre elfelejtettük sanyarú sqrsunlat A rangban legid6sebb tiszti l) ajtársunk tájékoztat ott 1Jennünlre t a vi lágban é s bajt ársi köz össé günkben t örtént eseménye rdl Bi zony örömmel mennék most is Grázba egy olyan kedves találkoz6ranemcsak az egyedüllét érzése miutt hanem -ugy látszik- a vi lág történelem kere]:e egy d ssé gy orsabban forogmint az;]:or és tnlán többet tudhatnánk meg jovó1) eli sorsunkr61 Né zetem szerint a genfi eredményt elen találkoz ó ut án a ké sbblji tárgyalások ho zhatnak kedvez(5 meglepetést vagy ke serű csa16dást De ne né z zük mindég fel:ete szemüvegen át a vi láges eményeket adjunl: he lyet a reménynekhogy Hazánk szabnd leszmondjc egye15re olyan formán mint Aust ri a ru lenne al l:or? Hazánl: szabads ága alatt azt értemhogy n6 pe szabadon fe jezhetné!ci vé leményét vagyis válasz thatná meg kormányát Ahhoz pedighogy ez megt ört énj ékid d kell és fe ltétlenül szii ség lenne politilramentes lwrhat nlomra amely a választás e15kés itéisének ideje alatt a rendet é s nyugalmat fenntartja Az otthoni rend6rségnek neve zett kommuni sta pártemberek egj ilyen feladatra nem jöhetnek számitásba Tudjukhogy a nép gytfllöli e zexet a pribékeket Egy p ol i t i kamente s és olyan közbiztonsági alakulatra van tehát szüjrsé g amelyik nem egy Sz emé lyé vagy párté hanem Nomzeté amelyikhez tehát annak míilden tagja bizal ommal fordulhatna En UfiY hiszemhogy egy ilyen fe ladatra a m tircsendl5rség és m J:i rnend 6 :; s g mé g ó16 tagjai a legmegfele15bbek Azé rt helyes az N C SBK Ve zet6segcnek az az állásfoglalása hogy nem csatlakozik semmi lyen szervc z thez sem Remé lem hogy erre még id ben ráj önnek a rilegtévedt Bajtársainr is I e lt Aust ri ában 19 55julius havában BJszl K ir6 Sándor Argent inu és Novák y l::t Franci aország bajtársaink fe lesegétn-ekegyfiuilletve egy 1{my-:gyeirheke született A lányjcat Polette névre keresztelték Örömmel közöljük nagy csendl1r-családunk uj abb szaporulutát es lgvánunk ugy a szü1 6knekmint a Jci csinyejmek mi ll den j6tegészséget s 6Lént azt hogy velünk együtt mi el15bb térhes egelc valamennyien haza Hnzankbn ==========;================== C= ================= ========== ====== Ezuton köszönettel nyugtázzuk az Ön ho zzájárulását a DL -re ==;:: ====-=== ===== == = = == ==- =====-=========== =============================

10 g é é ======== gj g = é ================== gé gé New=Je; : L_ :\: unk:t61 la unk7a SSz és DJ 5-5 QJ 4 B ;;:: és F J " Z ves TJ bajtarsmnk l-l dol ljar hozzáj arulas t )ciijdöttek e h6napban A pénzt elküldó" J3aj társunk kivánságára az összeg kézhe zvételét a fenti - elc szerint nyilvánosan és köszönettel nyugtázzuk - Sz t Ist: na :p jának ynnepségein zert a v lágban szabad föld öm részt ; ett e: _ BaJ t a?:sal k szam s h lyen ke!zdemenyeze sükre emlé :eztek e napr61 cs toq O helyut t ld8szeru eloadáso:at is tart ottak A gy & t i ál l am Jc )öv_e: &e s6t diplomaták magánlakás ait is a bu= aapestl end6rseg osszabb ld6 6ta ellenörzé s alatt tart japolgári és egycnruhas renddrok álland6 szolgálat ot teljesitenek az emlitett hel"o leen é s megfigyelnek mindenki t aki a követ ségre bemegy vagy a diploipoták magánla ásait felkeresi r1i ndszentx J6zsef biboros-hercegpri mást megbizhat 6 forrásb 61 származ6 hl s7 erint a pe csi püspök Püspökszentlás z16n lévő lakosztályán tort ják rend6ri felügyelet alatt Meglát ogat ását eddig csak az Édesanyj ának engedé lyezték Igy fest a szabadlábra helye zé s a né pi demo!:ráci ában A magyar kommuni sta kormá az ors; ág Austriával szomszédos határz6ná Taban mlfsz2fi--halarzarat let esi t érint 6 both és tapos6aknák au:alrnazás ával Bu1ganin augusztus 3-án a Legfels5bb Szovjet-ben a genfi konferenciá :;:61 "tartott beszámo16jában Eisenhower elnöknek a katonai berende zési tervek kölcsönös ld cserélé sé re és ellenörzé s alá vé telére vonatkoz 6 tervét ugy emlitettehogy "a javaslat a gyélkorlatban nem vihet 6 kellö hatékonysággal keres ztül " Ennek alapján látott napvilágot a nyugati sajt6ban azon közléshogy Ei senhower emlitett javaslat át elvetik De ugy látszik hogy a Szovjetben hamarosan ráe szmé ltek :\rra hogy egy ilyen el u al3i tás Jl i1ye éft k s gr o13 0g0lJd[t an!:?g ot jel_ent z U: S A: szfirnára 1mert masnap ;augus ztus 4-en s::ukse ge snek tar1;otta helyrélgazltanl J3ulganln elözo L jelentéseit az zalhogy nem vetették el a jovaslat ot hanem azt továl)bra is tanulmányozzák Rugalmas az orosz taktika ha kell cáfol va16tlsnt állit söt megt öxtént ki jelentéseket is letagad A romániai kommuni st a mini szterelnök ki jelentette hogy az orosz had 1foía biztonságának meg6vására mindaddig bennmarod ami g a U SA megszál16 hadere je Europát el nem hagyjaa németek fegyverke ese el nem ejtik és a NATO-t az amerikai repülő tamaszpont ok1cal egyutt Iel nem oszlat ják Vaj jon mb:or ke ll has on16 nyi latkozat ot tenni a masyar lcommuni sta mini szte relnöknekilletve Rákosinak? Reméljük azonbanhogy a nyugati szabadvilág ragaszk? d k oz oro z altal szerz8dé sileg önként vállalt kötelezettség telje si tesehez és lclll:e nysze rit:i az orosz csapat ok Hazánkb61 va16 kivonulását :=:=:= =;= =:=;=; ;=;=:=;=;=;=;=:=:=;= =::;::: :: =; ; ;;;;; ;;;5;;;; DRIEBEHGEN Burgemeester Park 24 Nederll1nd == ============================================== = ======= Aan Heer Mr Béla R e k t o r r Herrn 3 76 Eddy Rd Cl e v e l a n d 80hio USA

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u-

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u- aray János: Viszonláás Szegszáron iola Péer, 2012.=60 a 6 s s s s s so s s s 8 o nz nz nz nz nzn Ob. Blf. a 68 s C s s s s am s s n s s s s s s a s s s s s o am am C a a nz nz nz nz nz nznz nz nz nz nz

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 15., hétfõ 169. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CI. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vé nyek mó do

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő K FT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 15., kedd 150. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXIX. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vények mó do

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIII. tv. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXIII. tör vény mó do - sí tá sá ról...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. "Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten"

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten Trumpet in C d lib. Soprn 1,2 74 Andntino Krácsonyi ének - kóruskntát Gárdonyi Géz: Krácsonyi ének címû verse, Krácsonyi álom címû színmûvének részletei, és régi mgyr egyházi dllmok felhsználásávl - Lczó

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft JANUÁR 17.

III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft JANUÁR 17. III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft 2011. JANUÁR 17. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ fi

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 16., kedd 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szóló 1949. évi XX. tör - vény mó do sí tá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

A Kormány rendeletei

A Kormány rendeletei 2007/39. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2547 A Kormány rendeletei A Kormány 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén

Részletesebben

34. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1495, Ft. Oldal

34. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1495, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 28., kedd 34. szám Ára: 1495, Ft TARTALOMJEGYZÉK 68/2006. (III. 28.) Korm. r. A Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács ról... 2906 69/2006.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA A DIFFÚZIÓ JELENSÉGE LEVEGŐBEN Cs in á lju n k e g y k ís é rle t e t P A = P AL +P= P BL + P = P B Leveg ő(p AL ) Leveg ő(p BL ) A B Fe k e t e g á z Fe h é r g á z A DIFFÚZIÓ

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelete 24924 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/99. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelete a szõlõtermelési potenciálról A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6. Róka fogta csuka, csuka fogta róka

6. Róka fogta csuka, csuka fogta róka 6. Róka fogta csuka, csuka fogta róka 106 Allegretto Markal Mátyás, Szilágyi, Garai, Beckensloer, Õrök piano 5 5 Két kapuõr kíséretében Markal lép Mátyás trónusa elé egy zsákkal a hátán. A - ki a 5 5 9

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 III. Tár sa dal mi szem pon tok: 1. Az épí tett 3-x szo bás la ká sok ará nya az idõ szak végi la kás ál lo mány ból, % 2. A személygépkocsik kor szerint

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

2007. évi CXXIX. tör vény

2007. évi CXXIX. tör vény 11156 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/156. szám 2007. évi CXXIX. tör vény a termõföld védelmérõl* I. Fejezet BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK A tör vény hatálya 1. (1) A tör vény ha tá lya ki ter jed a ter mõ föld

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő KFT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

132. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 4., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

132. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 4., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 4., csütörtök 132. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 254/2007. (X. 4.) Korm. r. Az ál lam i va gyon nal való gaz dál ko dás ról... 9636 255/2007.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2008: LXXV. tv. A ta ka ré kos ál la mi gaz dál ko dás ról és a költ ség ve té si fe le lõs ség - rõl...

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2008: LXXV. tv. A ta ka ré kos ál la mi gaz dál ko dás ról és a költ ség ve té si fe le lõs ség - rõl... A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 26., szerda 167. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXV. tv. A ta ka ré kos ál la mi gaz dál ko dás ról és a költ ség ve té si fe le lõs ség - rõl...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam?

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam? eat 1 evezetés b 4 Œ Œ Œ Œ Œ Œ U-r, ki vagy? U-r, ki vagy? 5 b 8 b Heavy 11 is b Szi-go-rú -tyám len-nél, vagy sze-re-tő Œ ség meg-szü-le-tett? gm -nyám? 7 Te len-nél # # -vagy a Tör-vény, mely u-ral-ko-dik

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

121. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 17., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2100, Ft. Oldal

121. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 17., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2100, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 17., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 2007: CVI. tv. Az ál la mi va gyon ról... 9082 2007: CVII. tv. A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években A falu lakói A fa lu ban az 1800-as évek vé gé ig szin te csak a né met nem - ze ti sé gû õs la ko sok éltek. Az 1890-es évek vé gé tõl azon ban a bánya nyi tás ha tá sá ra na gyon sok bá nyász ér ke zett,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft 2011. JÚLIUS 15. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLYOK A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de le te az egyes sa já tos köz ok ta tá si fel ada

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá ly. Miniszteri utasítások. Államtitkári rendelkezés

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá ly. Miniszteri utasítások. Államtitkári rendelkezés CXXXIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. már ci us 1. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 4/2006. (II. 7.) HM ren de let A hi va tá sos és szer zõ dé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, április 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 575, Ft. Oldal

37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, április 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 575, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. április 4., kedd 37. szám Ára: 575, Ft TARTALOMJEGYZÉK 77/2006. (IV. 4.) Korm. r. Az Út ra va ló Ösz tön díj prog ram ról szóló 152/2005. (VIII. 2.)

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

204. szám I/1. kö tet*

204. szám I/1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 29., szerda 204. szám I/1. kö tet* I/1 2. kö tet ára: 5635, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 382/2004. (XII. 29.) Korm. r. Az ál lam ház tar

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA évi LXXXI. tör vény Az adó zás rend jé rõl szó ló évi XCII. tör vény mó do - dosításáról...

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA évi LXXXI. tör vény Az adó zás rend jé rõl szó ló évi XCII. tör vény mó do - dosításáról... A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 14., TARTALOMJEGYZÉK Oldal kedd 97. szám 2009. évi LXXXI. tör vény Az adó zás rend jé rõl szó ló 2003. évi XCII. tör vény mó do - sításáról....

Részletesebben