A képviselõ-testület decemberi és januári munkájáról A képviselõ-testület az elmúlt idõszakban háromszor ülésezett. ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A képviselõ-testület decemberi és januári munkájáról A képviselõ-testület az elmúlt idõszakban háromszor ülésezett. ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ"

Átírás

1 2015. január XXI. évfolyam 1. szám ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ Tisztelt Törteliek! Egy új év köszöntött ránk, és ez a számadás és a tervkészítés idõszaka. Úgy gondolom, eseménydús, mozgalmas két és fél hónap áll mögöttünk. Az eredményes önkormányzati választást követõen az új vezetés igen aktívan kezdte meg a munkáját. A lakosság egy része nagy bizalommal fordult hozzánk, mely során elmondták a felmerült problémáikat és kértek segítséget azok megoldására november 28-án megtartottuk a falugyûlést, mely során ismertetésre került a polgármesteri program, továbbá a választást követõ idõszakban történt intézkedésekrõl és elért eredményekrõl tájékoztattuk Önöket. Több út és utca padkáit tisztítottuk meg igen rövid idõn belül, mely során helyi vállalkozók segítségét kértük. A lakossággal történõ szorosabb kapcsolattartás érdekében, a polgármesteri fogadóórák számát kettõrõl, négy órára emeltük, heti két alkalommal. Ezen túlmenõen az alpolgármesteri fogadóórák megtartása végett is intézkedtünk. Szembesültünk azzal is, hogy igen sok család él szûkös anyagi körülmények között. Megoldást kellett, hogy találjunk, így néhány esetben segíteni tudtunk egy minimális összeg folyósításával. Figyelemmel arra, hogy pénzöszszegeket több esetben nem volt lehetõségünk biztosítani, úgy döntöttünk, hogy lakossági összefogással adományokat gyûjtünk. Ezúton is nagy tisztelettel megköszönöm az adományozó támogatók segítségét, ugyanis több mint 100 családnak tudtunk segíteni. Hozzánk is megérkezett a Mikulás. Két napon át járta a község utcáit és ajándékozta meg az õt nagy szeretettel fogadó gyerekeket és felnõtteket egyaránt. Megrendeztük A TARTALOMBÓL... Önkormányzati rendelet a közösségi együttélés szabályairól 4-6. oldal. ÚJRA TÜDÕSZÛRÉS! Felhívásunk a 7. oldalon. Folytatása a 2. oldalon. Folytatódik a beruházás Törtel Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a tornacsarnok elõtti parkoló és járdakialakítás a szükséges tervmódosításokat követõen folytatódik. A testület a Magyar Közút Kht. engedélyezõ szervének ajánlása alapján a terv egyes részeinek módosítását látta szükségesnek. A módosítás lényege, hogy az általános iskola udvarának csapadékvíz elvezetése is bekerül a tervdokumentációba, melynek alapján folytatódhatnak a kivitelezési munkálatok. A képviselõ-testület decemberi és januári munkájáról A képviselõ-testület az elmúlt idõszakban háromszor ülésezett. A testületi üléseket mindig megelõzik a bizottsági ülések, ahol az elõterjesztések részletes (több órás) megvitatása történik. Ezen jelen vannak a képviselõk és a bizottságok nem képviselõ tagjai is, illetve a témához igazodva meghívottak. A bizottságok javaslatot tesznek arra, hogy milyen döntést hozzon a testület, de a döntés, a határozathozatal mindig a képviselõ-testület ülésén történik. Amennyiben a bizottsági üléseken minden vitás kérdés megtárgyalására sor kerül, a döntés meghozatala már csak rövid idõt vesz igénybe. A létrejött bizottságok tagjai aktívan, konstruktívan vesznek részt a döntések elõkészítésében, így kialakulóban van egy nagyon jó, hatékony, együttmûködésen alapuló munkamódszer. Az ülések természetesen most is többnyire nyilvánosak. A meghívó közzétételre kerül Törtel honlapján, Törtel Község Hivatalos facebook-oldalán, és természetesen a hivatalnál is kifüggesztésre kerül. A képviselõ-testület ülésein a meghívóban szereplõ napirendeket tárgyalja meg, határozatokat hoz, rendeleteket alkot. Külön kiemelném, hogy a képviselõ-testület rendeletet alkotott a közösségi együttélés szabályairól, melynek megsértése Ft-ig terjedõ bírsággal sújtható. Ebben többek Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal TÖRTELI ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ... Folytatás az 1. oldalról. az Adventi családi játszóházat, és gyertyagyújtással is ünnepeltük az Adventet december 21-én a varázslatos kiskarácsony keretén belül, igen színvonalas mûsorokat láthattunk, majd a Tanyaszínház társulatának bemutatója zárta a napot. A programokat megelõzõ idõben frissen sült hurkát, kolbászt és halat fogyaszthattak a helyszínre érkezõk december 30-án mintegy 260 fõ részére szeretetebédet fõztünk. A különbözõ ételféleségek igen finomra sikeredtek, hiszen a kora délutáni órákra minden étel elfogyott. A Törtelért Polgárõr Egyesület tagjai segítségével, mintegy 40 fõ részére szállítottunk ki meleg ételt. A képviselõ-testület négyszer ülésezett, mely ülések során igen fontos döntéseket hozott, többek között megalkotta a várva várt közösségi életünket segítõ rendeletet. Az eddigi eredmények hitelesítik az elvégzett munkát, és kell, hogy erõt adjanak számunkra a 2015-ös évhez is. Sikereket csak a település lakóinak segítségével, közös erõvel lehetett elérni, amit ezúton is köszönök! Az az összefogás, együttgondolkodás, amelyrõl Törtel közössége az elmúlt idõszakban tanúbizonyságot tett, büszkeséggel kell, hogy eltöltsön bennünket és nagyon bízom benne, hogy ez évben sem lesz ez másként. Várakozással és reményekkel telve tekintünk az elõttünk álló esztendõre, hiszen az idei évben is sok megoldandó feladat áll elõttünk, így pl. az úthálózat minõségének javítása, az utak építésének megkezdése, a fõútunk teljes felújítása, a kerékpárút megvalósítása, és minden olyan fejlesztés megkezdése, melyre pályázati lehetõség lesz és helyi pénzforrást is biztosítani tudunk. Természetesen a munkahelyek teremtésének lehetõségeirõl sem feledkezünk meg. A jövõ valószínûleg egyéb változásokat is fog hozni községünkben is, hisz a kormányzati döntésekhez, új törvényekhez, szabályokhoz igazodnunk kell, ugyanakkor lehetõségeinkhez mérten meg kell próbálni a legtöbbet kihozni minden elképzelésbõl és helyzetbõl. Ahogy Gróf Széchenyi István is így fogalmazott: Azokkal a kövekkel, amelyek utunkba gördülnek, kis ügyességgel lépcsõt építhetünk. Meggyõzõdésem szerint akkor lehet igazán erõs, sikeres, és jól mûködõ egy ország, ha az erõs önkormányzatok alapján nyugszik, akik helyben minõségi életfeltételeket és színvonalas közszolgáltatásokat biztosítanak lakosaik számára, ahol aktívan mûködik a civil szféra és a párbeszéd. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek egészségben, sikerekben és eredményekben gazdag boldog új évet! Godó Tibor polgármester ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselõ-testület decemberi és januári munkájáról... Folytatás az 1. oldalról. között szabályozásra került a dohányzással, szeszesital fogyasztással, állattartással, közterület használattal (pl. szemetelés, engedély nélküli útelzárás, nyugalmat megzavaró zajkeltés) kapcsolatos közösségi magatartás. Ugyancsak rendeletben került szabályozásra a szociális tûzifa igénylése, amely tartalmazza a kérelem és igénylés feltételeit, módját, valamint szankciót arra az esetre, ha valaki visszaél ezzel a természetbeni juttatással. A rendelet értelmében, amennyiben az ellenõrzés alkalmával megállapítást nyer, hogy a tûzifát a kérelmezõ nem saját lakásának fûtésére használja fel, vagy eladja, a tûzifa értékét, valamint szállítási költségének háromszorosát köteles az önkormányzat számlájára befizetni. A január 16-i ülésen a testület elfogadta a jegyzõ beszámolóját a Polgármesteri Hivatal 2014-ben végzett munkájáról. Zárt ülés keretében került sor a megüresedett jegyzõi állással kapcsolatos tájékoztatásra. Az új önkormányzati törvény alapján a jegyzõ kinevezésének a joga a polgármesteré. Elfogadásra került a Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár évi munkaterve (tervezett programok), melybõl kiemelném, hogy ez év áprilisában lesz 50 éve, hogy településünkön megépült a mûvelõdési ház. Ugyancsak elfogadásra került a testület munkaterve, melyben megtervezésre került a havonkénti ülések napirendje. Februárra tervezett témák közül néhány: Általános közmeghallgatás, különösen tekintettel a évi költségvetés tervezésére évi költségvetés. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetérõl. A Déryné Mûvelõdési Központ és könyvtár igazgatójának beszámolója. Együttmûködési megállapodás a nemzetiségi önkormányzattal. Elõterjesztés a mezõõri szolgálat mûködtetésével kapcsolatosan. Elõterjesztés a közterület felügyelõi szolgálat mûködtetésével kapcsolatban A temetõrõl, temetkezési tevékenységrõl szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Tájékoztató Törtel településrendezési tervérõl. Tájékoztató a térfigyelõ, közterületi kamerás rendszer kiépítésének megkezdésérõl. A védõnõi beszámoló a évi munkáról. Tájékoztató a piac mûködésérõl, üzemeltetésérõl. Az ülés végén elköszönt dr. Majtényi Erzsébet, aki jegyzõi munkáját Törökszentmiklóson fogja folytatni. Godó Tibor polgármester úr megköszönte a településért végzett munkáját és további sikereket kívánt. Képviselõ-testület nevében: Antalné Petrovics Erika Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 13/2014. (XII.12.) sz. Önk. R e n d e l e t e a Törtel Község Önkormányzatának 1/2014. (II.14.) sz. rendelettel megállapított költségvetésének módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/ (II.14.) sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) a) pontjában a eft-ban szövegrész helyébe az eft-ban szövegrész, az a.a) pontjában a eft szövegrész helyébe az eft szövegrész, az a.c) pontjában a eft szövegrész helyébe az eft szövegrész, a b) pontjában a eft-ban szövegrész helyébe az eft-ban szövegrész, a b.a) pontjában a eft szövegrész helyébe az eft szövegrész, a b.b) pontjában a eft szövegrész helyébe az eft szövegrész, a b.c) pontjában a eft szövegrész helyébe az eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész, a b) pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. 2. (1) A Rendelet 3. (2) bekezdésében a eft szövegrész helyébe az eft szövegrész lép, valamint kiegészült a 2.1. melléklet szövegrésszel. (2) A Rendelet 3. (3) bekezdésében a eft szövegrész helyébe az eft szövegrész lép. (3) A Rendelet 3. (4) bekezdésében a eft szövegrész helyébe az eft szövegrész lép. (4) A Rendelet 3. (6) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. 3. (1) A Rendelet 5. (2) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 5. (3) bekezdésében a eft szövegrész helyébe az eft szövegrész lép. (3) A Rendelet 5. (4) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (4) A Rendelet 5. (5) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (5) A Rendelet 5. (6) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész, a eft szövegrész helyébe az eft szövegrész lép. (6) A Rendelet 5. (7) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (7) A Rendelet 5. (8) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész, a eft szövegrész helyébe az eft szövegrész, a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. 4. (1) A Rendelet 6. (6) bekezdése kiegészül az és felújítási szövegrésszel. 5. (1) E Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti. Törtel, december 11. Godó Tibor polgármester dr. Majtényi Erzsébet jegyzõ Köszönet... A lap hasábjain keresztül szeretnénk köszönetet mondani a Képviselõ-testületnek és a Polgármesteri Hivatal dolgozónak: Alulírott és gyermekeink nevében köszönjük szépen a karácsonyra kapott csomagot, amivel nagy örömöt szereztek családomnak. További munkájukhoz sok sikert és nagyon jó egészséget kívánunk. Tisztelettel: ifj. Határ Sándor és neje: Határné Bóné Szilvia 2747 Törtel, Liget út 5. Tisztelt Törteli Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a település vezetõi az alábbi idõpontokban személyesen állnak a rendelkezésükre. Polgármesteri fogadóórák: Hétfõ: óra között Péntek: óra között Alpolgármesteri fogadóóra: Kedd: 16:30-18:00 óra között Kérjük, hogy a fent megjelölt idõpontokat szíveskedjenek figyelembe venni.

4 4. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2014. (XII.12.) sz. Önk. R e n d e l e t e a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Mötv. 8. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A rendelet hatálya 1. (1) E rendeletet a Törtel község közigazgatási területén elkövetett, a közösségi együttélés szabályaival ütközõ magatartások tanúsítóival szemben kell alkalmazni. (2) A közösségi együttélés szabályaival szemben vét az, aki szándékosan vagy gondatlanul az e rendelet második részében meghatározott magatartások valamelyikét tanúsítja. (3) A közösségi együttélés szabályainak megsértõje nem vonható felelõsségre e rendelet alapján, ha a magatartása bûncselekményt, szabálysértést vagy más, közigazgatási hatósági eljárás keretei között elbírálandó és közigazgatási bírsággal sújtandó cselekményt valósít meg. II. Fejezet Eljárási szabályok 2. (1) A közösségi együttélés szabályát megsértõ személlyel szemben forintig terjedõ közigazgatási bírság szabható ki. (2) A közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható, ha a jogsértés összes körülményeibõl arra lehet következtetni, hogy ez az intézkedés is kellõ viszszatartó erõt jelent annak érdekében, hogy a szabályszegõ a jövõben ne tanúsítson a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást. (3) A közigazgatási bírság befizetésére a döntés jogerõre emelkedésétõl azaz a közigazgatási bírságot megállapító határozat jogerõre emelkedésétõl és a helyszíni bírság tudomásul vételétõl számított 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a kötelezett a bírságot határidõre nem fizeti meg, úgy a tartozást adók módjára kell végrehajtani. (4) A gépjármûvel elkövetett, e rendelet szerinti szabályszegés miatt a bírságot a gépjármûvezetõ távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármû forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére fizetési felhívást kell küldeni, amihez csatolni kell a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt. (5) Ha a gépjármû üzemben tartója a bírságot nem veszi tudomásul, az e rendelet szerinti közigazgatási eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni. Így kell eljárni akkor is, ha a gépjármû üzemben tartójának megküldött csekkszelvényen vagy banki átutalással a bírságot az e rendeletben meghatározott határidõn belül nem fizetik meg. 3. (1) A közigazgatási bírság kiszabása önkormányzati hatósági ügy, és Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének (a továbbiakban: Képviselõ-testület) hatáskörébe tartozik. A Képviselõ-testület e hatáskörét Törtel Község Önkormányzata jegyzõjére (a továbbiakban: jegyzõ) ruházza át. (2) A jegyzõ által meghozott határozattal szemben a Képviselõ-testülethez lehet fellebbezni a döntés közlésétõl számított 15 napon belül. A Képviselõ-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A Képviselõ-testület határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással, annak kézhezvételétõl számított 30 napon belül a bíróságtól lehet kérni. (3) A jegyzõnek és a Képviselõ-testületnek döntése során e rendelet szabályait kell alkalmaznia. A jegyzõ, illetve a Képviselõ-testület eljárására a Mötv., a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) és az illetékekrõl szóló évi XCIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. MÁSODIK RÉSZ A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETÕ SZABÁLYAI III. Fejezet Törtel Község Önkormányzatának jelképeivel kapcsolatos szabályszegések 4. Aki a Törtel Község Önkormányzatának jelképeit jogosulatlanul, engedélytõl eltérõen vagy a közösséget sértõ módon használja, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. Folytatása az 5. oldalon.

5 HÍRADÓ 5. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 4. oldalról. IV. Fejezet A dohányzással és a szeszesital fogyasztással kapcsolatos szabályszegések 5. (1) Aki Törtel közigazgatási területén lévõ játszótereken, sporttéren, továbbá a játszóterek, illetve sporttér határvonalaitól számított 10 méteren belül a közterületen dohányzik, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. Ha a játszótér vagy a sporttér határvonala nem állapítható meg egyértelmûen, akkor a 10 métert a legkülsõbb elhelyezkedõ játszóeszköztõl, vagy sportpályától, sporteszköztõl kell számítani. (2) Aki Törtel közigazgatási területén lévõ nevelési, oktatási, egészségügyi, kulturális, közigazgatási, egyházi és szociális intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok bármely kerítése elõtt, az úttest és a kerítés közötti szakaszon dohányzik, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. (3) Úgyszintén megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait, aki a (2) bekezdésben felsorolt intézmények elhelyezésére szolgáló épületek határvonalaitól számított 10 méteren belül dohányzik, ha azokat nem veszi körbe kerítés. (4) Nem vonható felelõsségre az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szabály megsértõje, ha az (1)-(3) bekezdésben tiltott területen, de törvény alapján kötelezõen kijelölt dohányzóhelyen dohányzik. (5) Aki Törtel közterületein szeszesitalt fogyaszt, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. (6) Az a szeszesitalt forgalmazó kiskereskedelmi üzletet mûködtetõ személy, aki az üzletében jól látható helyre nem tesz ki az (5) bekezdésben foglalt szabályra felhívó, az I. mellékletben meghatározott szövegû figyelmeztetõ táblát, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. (7) Az (5) bekezdésben rögzített szabály nem vonatkozik a vendéglátó egységhez kapcsolódó, érvényes közterület-használati hozzájárulással elfoglalt közterületekre, valamint az érvényes közterület-használati engedéllyel megtartott, alkalmi rendezvényekre, valamint minden év december 31. napján 18 órától újév elsõ napján 6 óráig tartó idõszakra. (8) Az (5) bekezdés alkalmazása szempontjából minden alkoholtartalmú ital szeszesitalnak minõsül, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegû szeszes kivonatát, valamint az ezek felhasználásával készült termékeket, továbbá az alacsony, 1,2 %-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítõitalokat. V. Fejezet Állatok tartásával kapcsolatos szabályszegések 6. (1) Aki a) ebet úgy tart, hogy az a tartásául szolgáló ingatlan területérõl a közterületre kiharaphat, b) ebet a kijelölt kutyafuttató területén szabadon enged úgy, hogy az a kutyafuttató határait elhagyhatja, illetve a szomszédos közterületre átharaphat, c) közterületen a kijelölt kutyafuttatók kivételével ebet póráz nélkül szabadon enged vagy sétáltat, illetve bármely fajtájú eb agresszív magatartású egyedét póráz és szájkosár nélkül szabadon engedi vagy sétáltatja, d) kutyaiskolát engedély nélkül mûködtet, e) játszótér területére ebet bevisz vagy beenged, f) a parkok zöldfelületeire és közterületen lévõ, gondozott zöldfelületekre ebet rávisz vagy ráenged, g) a közterületen lévõ, gondozott virágágyások területére ebet bevisz vagy beenged, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. (2) Aki a) közterületen, közös használatú helyiségekben vagy udvaron idegen, illetve gazdátlan állatot rendszeresen etet, b) a tartásában lévõ állat által a közös használatú helyiségekben vagy udvaron okozott szennyezõdést eltakarítatlanul hátra hagyja az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. VI. Fejezet A természetes és az épített környezet védelmével kapcsolatos szabályszegések 7. (1) Aki a) közterületen lévõ, vagy a közhasználat céljára átadott magánterületen lévõ gondozott zöldfelületen a növényzettel borított parkoló kivételével gépjármûvel közlekedik, illetve parkol, b) körbekerített és zárt játszótér vagy sportpálya területére annak bezárása után bemegy és ott bent tartózkodik, c) Törtel község pihenés célját szolgáló köztereinek területén a tér épített és természeti környezetét, annak elemeit veszélyeztetõ módon görkorcsolyázik, gördeszkázik, rollerezik vagy kerékpározik, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. (2) Aki mások nyugalmának megzavarására alkalmas zajjal együtt járó kertgondozási, szerelési vagy építési tevékenységet végez hétköznap 20 óra és másnap reggel 8 óra között, szombat 20 óra és 24 óra között, illetve vasárnap és az ünnepnapokon, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait, kivéve, ha a tevékenység tiltott idõtartamokban történõ folytatásához hatósági engedéllyel vagy közútkezelõi hozzájárulással rendelkezik. VII. Fejezet A közterületek használatával kapcsolatos szabályszegések 8. (1) Aki Törtel közigazgatási területén lévõ közte- Folytatása a 6. oldalon.

6 6. oldal TÖRTELI Folytatás az 5. oldalról. rületet rendeltetésétõl eltérõ módon, önkormányzati rendeletben elõírt hozzájárulás nélkül, attól eltérõen, illetve azt meghaladó mértékben használja, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. (2) Aki a települési szilárd hulladék elszállításával megbízott közszolgáltató által szervezett lomtalanítás idején az elszállításra kikészített lomot válogatja vagy birtokba veszi, továbbá az is, aki a lomot nem a lomtalanításról szóló hirdetményekben közzétett idõpontban és helyszínre helyezi ki, végül az is, aki a hirdetményekben ki nem készíthetõ hulladéknak minõsített dolgokat készít ki, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. (3) Aki közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyûjtõ edénybõl hulladékot válogat vagy onnan hulladékot birtokba vesz, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. (4) Aki hirdetményt, plakátot vagy egyéb hirdetés céljára szolgáló ábrázolást az e célra ki nem jelölt helyen helyez el, vagy létesít, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. (5) Aki közterületen jármûvek parkolását, illetve közlekedését akadályozó tárgyakat elhelyez, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. (6) Aki magántulajdonban lévõ ingatlan területérõl szennyvizet közterületre szándékosan kivezet, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. (7) Aki magántulajdonban lévõ ingatlan területérõl csapadékvizet közterületre szándékosan kivezet, vagy közterületen lévõ szennyvízcsatornába szándékosan bevezet, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. (8) Aki a) engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, illetõleg ezekhez csatlakozást létesít, b) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal, c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot (átereszt) szennyezi, ÖNKORMÁNYZATI HÍREK d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja, e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, f) természeti területen az engedélyezett közlekedési útról letér, g) az utat vagy az út mûtárgyát gondatlanul megrongálja, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. (9) Aki közterületen szemetet, hulladékot elszór, eldob vagy egészségre ártalmas folyadékot kiönt, az meg-sérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. HARMADIK RÉSZ Záró rendelkezések 9. E rendelet december 15. napján lép hatályba, s rendelkezéseit a hatályba lépését követõen elkövetett jogsértésekre kell alkalmazni. Törtel, december 12. Godó Tibor polgármester dr. Majtényi Erzsébet jegyzõ A rendelet kihirdetve december 12. dr. Majtényi Erzsébet jegyzõ 1. számú melléklet a 14/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez: A közterületen szeszes italt fogyasztani tilos! Aki ezt a szabályt megszegi, az ,-Ft-ig terjedõ bírsággal büntethetõ. LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A Cegléd és Kistérsége háziorvosi ügyelet telefonszámai a következõk: az ingyenes 104 és az 53/ melyekre érkezõ bejelentkezések kezelése központi átirányítás útján a budapesti irányítóközpontban történik. Kérjük, az ügyeletet csak indokolt esetben vegyék igénybe. Megértésüket köszönjük! H E L Y E S B Í T É S! Értesítjük Tisztelt Véradóinkat, hogy a január 13-ára meghirdetett véradás elmarad. Új idõpont: február 10. (kedd) óráig a Malom Kulturális Központban. Tisztelettel és köszönettel: Vöröskereszt

7 HÍRADÓ 7. oldal Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Törtel községben február 2-tõl február 4-ig TÜDÕSZÛRÉST TARTUNK! A tüdõszûrés helye: Törtel, Dózsa György út 19. Déryné Mûvelõdési Ház (régi épület) A vizsgálat ideje: Február 2. Hétfõ Február 3. Kedd Február 4. Szerda A TÜDÕSZÛRÉS A FELNÕTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT! A szûrõvizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szûrõállomáson kapható csekken történik. A év közötti gyermekek szûrése ingyenes, de beutaló, és szülõi beleegyezõ nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idõsebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt elõírja, a vizsgálat természetesen ingyenes. Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdõbetegség idõben történõ felismerésére! Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB-kártyáját, illetve az elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolást! D-VITAMIN HELYE A TÉLI VITAMINPÓTLÁSBAN A D-vitamin a kalciummal együtt, mint az már régóta ismert, a csontrendszer megfelelõ fejlõdésének és folyamatos átépülésének támogatója. A D-vitamin, mint hormon hatásai a szervezetben igen szerteágazóak. Hiánya megnöveli több krónikus megbetegedés kockázatát. Az utóbbi évek kutatásai bizonyították, hogy optimális D-vitamin ellátottság esetén kisebb a szív-érrendszeri, 2-es típusú cukorbetegség, egyes rosszindulatú daganatok, autoimmun és allergiás megbetegedések, így pl. reumatoid artritisz, sclerosis multiplex kialakulásának kockázata. Jelentõs szerepe van a hangulatszabályozásban, hiánya depressziót okozhat, különösen a téli hónapokban. A D-vitamin szerepet játszik a szervezet immunfolyamataiban. Segíti az immunrendszer egészét komplex összefüggések útján a fertõzéses betegségek megelõzésében és a betegségekkel szemben kialakuló védettség kialakításában. Napsütéses idõben akár fél óra szabadban eltöltött idõ is elég lehet, hogy napi D-vitamin-szükségletünket fedezzük. A téli borongós hónapok alatt azonban pótlásáról különösen fontos gondoskodnunk, vizsgálatok támasztják alá ugyanis, hogy a D-vitamint rendszeresen szedõk körében jóval alacsonyabb számban fordul elõ influenza és egyéb légúti megbetegedés. Szervezetünk 3 forrásból jut D-vitaminhoz: 1. Az UV sugarak hatására a bõrben képzõdik (ez a legjelentõsebb D-vitamin-forrásunk). Az optimális D-vitaminszérumszint kialakulásához elegendõ, ha direkt napfény éri a bõrünket naponta (de minimum hetente legalább kétszer) percig. Idõs korban csökken a bõrben a D-vitamin-képzõdés. Magas faktorszámú fényvédõ krémek vagy árnyékolás 97-99%-kal csökkenti a bõrben a D-vitamin-képzõdést. 2. Táplálékból: Természetes összetevõként csak kevés táplálék tartalmaz jelenetõs mennyiségû D-vitamint (pl. zsíros tengeri halak, halmáj ebbõl nem fedezhetõ a napi szükséglet). 3. D-vitamin-készítmények szedése által. A D-vitaminpótlás kérdése Magyarországon is napirendre került, és 2014 februárjában 14 orvosszakma képviselõi megfogalmazták ajánlásukat mind a megelõzõ, mind a terápiás D-vitaminbevitelre vonatkozóan. Ebbõl kiemelem a megelõzésre vonatkozó irányelveket: A D-vitamin-hiány megelõzése egészséges egyéneknél is indokolt. A fokozott kockázatnak kitett egyéneknél egész évben javasolt a megelõzõ célú D-vitamin-bevitel, egészséges egyéneknél csak a téli, kora tavaszi hónapokban. (A D-vitaminellátottság szempontjából rizikócsoportba tartoznak: a várandós nõk, a koraszülöttek, az idõsek, a vese- és a májbetegségben szenvedõk, az epilepszia elleni és szteroidterápiában részesülõ egyének, de az elhízott vagy túlsúlyos felnõttek is.) A D-vitamin-hiány megelõzéséhez szükséges D3- vitamin-pótlást szájon át szedhetõ, megbízható készítményekkel kell biztosítani. A magyar állásfoglalás szerint egy napra javasolt dózis D-vitaminhiány megelõzésére: Csecsemõk: NE, Gyermekek: NE, Serdülõk: NE, Felnõttek: NE, Várandós nõk: NE Túlsúly esetén megelõzésként a normál felnõtt adag legalább duplája ( NE) szükséges. Ez az orvosi ajánlás a korábbi évekhez képest közel tízszeresére emelkedett. Dr. Kocsis Csaba gyógyszerész

8 8. oldal TÖRTELI Több év börtönbüntetés is lehet az orvvadászat következménye! július 01-jén lépett hatályba az új Büntetõ Törvénykönyv, amelyben a korábbi szabályozástól eltérõen már konkrét tényállásként szerepel az orvvadászat. A Törvény XXIII. fejezete rendelkezik a természet elleni bûncselekményekrõl. Ennek egyik tényállása az orvvadászat: Orvvadászat Btk : Aki a) vadászterületen vadászatra való jogosultság nélkül, illetve idegen vadászterületen vadászként engedély nélkül vad elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenységet végez, b) külön jogszabályban meghatározott, a vadfaj valamennyi egyedére kiterjedõ vadászati tilalmi idõ hatálya alá esõ vadfaj egyedét ejti vagy fogja el, c) külön jogszabályban meghatározott tiltott vadászati eszközzel, tiltott vadászati módon vagy kíméleti területen vad, illetve fokozottan védett vagy védett gerinces állat elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenységet végez, bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. A törvény három különbözõ magatartást rendel bûntettként büntetni: az a) pont a klasszikus orvvadászatot bünteti, amikor a vad elejtésére (elfogására) az elkövetõ részérõl még nem került sor, de a magatartása erre irányul. A bûncselekmény megvalósul az a) és c) pontok tekintetében befejezett a magatartás tanúsításával. Nincs szükség a vad tényleges elejtésére vagy elfogására, a bûncselekmény megvalósulásához elegendõ az erre irányuló tevékenység végzése. Ha ezt értelmezzük, akkor orvvadászat lehet a vadászterületen légpuskával való tartózkodás, hurkok, horgok kihelyezése, verem létesítése, stb. Az is orvvadászatnak minõsül az új szabályozás szerint, ha valaki õzgidát talál a területen és azt gondolván, hogy az anyja elhagyta, fogja és hazaviszi. A suta a párnapos gidáját elfekteti, amikor táplálkozik, vagy veszélyt érez, de minden esetben visszamegy a gidájához. Az õz suta nagyon gondos, gidáját féltõ és védelmezõ anya. Nem kizárt az orvvadászat halmazatban való megállapítása a lopással és az állatkínzással sem. Az állatkínzás az orvvadászat mellett akkor állapítható meg, ha az állat elfogása, elejtése az állatnak külön szenvedést okoz (pl. hurokkal való orvvadászat), ilyenkor az állatkínzás minõsített esete valósul meg, melynek elkövetését a törvény szintén három évig terjedõ szabadságvesztés büntetéssel fenyeget. Továbbá ha a vadat elejtik lopás, akkor annak tenyészértéke is mint kár jelentkezik. Ez a kár pedig az orvvadászattal elejtett vad fajához, ivarához igazodik. Az állatok tenyészértékét pontosan meghatározza a vadászati törvény. Eszerint egy fácán kakas l0.000 Ft, egy fácán tyúk Ft, egy õz gida Ft, egy õz suta l Ft, egy õz bak trófeától függõen Ft-tól akár Ft-ig terjedõ tenyészértéket képvisel. A bûncselekmény minõsítésénél és az okozott kár megtérítésénél ezeket az értékeket veszik figyelembe. A bûncselekmény elkövetési eszközét akár az orvvadászathoz használt gépjármûvet is elkobozhatják. Az orvvadászat társulhat még egy súlyos bûncselekménnyel, mégpedig a Btk ban meghatározott viszszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel bûntettével. Btk (1) bekezdése: Aki a) lõfegyvert vagy lõszert engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz, bûntettet követ el, és két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. Mint a fentiekbõl kitûnik, a négy törvényi tényállás egyidejû megvalósulása esetén, halmazati büntetésként igen súlyos árat kell fizetni, ha valakit tetten érnek ilyen bûncselekmény elkövetésén. Miért írom ezt a Törteli Híradónak? Azért, mert az elmúlt években a Törteli Rákóczi Ferenc Vadásztársaság területén megszaporodtak az ilyen cselekmények. Ennek hatékony viszszaszorítására a vadásztársaság megtette a szükséges lépéseket. Azon túl, hogy a vadásztársaság tagjai fokozott ellenõrzéséket hajtanak végre a vadászterületünkön, a Ceglédi Városi Kapitánysággal kötött együttmûködési megállapodás keretén belül a rendõrséggel közös akciókban veszünk részt. Gondolkodjanak el mindazok, akik hasonló cselekmények elkövetését forgatják a fejükben, hogy pl. egy õz orvvadászat útján való megszerzése megéri-e, hogy esetleg több éven keresztül csak rácson keresztül nézhetik az égen a csillagokat! Dr. Ricza Ferenc Törteli Rákóczi Ferenc Vadásztársaság Természetvédelmi és Propaganda felelõse Az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. részére a 411/20144 számon kiadott víziközmû szolgáltatási mûködési engedély december 31-én lejárt. Társaságunk január 01-tõl ez okból víziközmû üzemeltetést már nem végez. Hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézésre január 5-tõl ceglédi ügyfélszolgálati irodánkban az alábbi elérhetõségeken van lehetõség. Ügyfélszolgálati iroda: 2700 Cegléd, Szolnoki út 6. Nyitvatartási idõ: Hétfõ ig; Kedd-Csütörtök ig; Péntek: nincs ügyfélszolgálat. Postacímünk: 2700 Cegléd, Pesti út 65. Tel.: 06-53/ ; 06-53/ Fax: 06-53/ Honlap: ÖKOVÍZ Nonprofit Kft.

9 HÍRADÓ 9. oldal Munka- és Katasztrófavédelem TUDNUNK KELL TENNI! A felhívásra akkor tudunk helyesen cselekedni, ha tudjuk, hogy miért kell tenni, és mit kell tenni. Most induló cikksorozatomban a tenni akarás céljaként és szükséges teendõként: testi épségünk-, egészségünk megõrzését; veszélyes helyzetek, rendkívüli események elkerülését; kockázatok csökkentését és a bekövetkezett rendkívüli események kezelését igyekszem segíteni. Mivel a leírtak szoros összefüggésben vannak az adott évszak idõjárási viszonyaival, a jellemzõ természeti katasztrófákkal (esõ, jég, hóvihar, szélsõséges hõmérséklet, orkán, forgószél áradás, belvíz, stb.), a szociális katasztrófákkal (élelmiszer-, víz és levegõszennyezõdések, közlekedési balesetek, robbanás, járványos megbetegedések, stb.) és az adott idõszakban otthonunk körül elvégzendõ feladatokkal, így a kockázatok kiküszöbölésére, illetve csökkentésére az idõszerûségnek megfelelõ sorrendben szeretnék hasznos tanácsokat adni. Jelenleg a téli idõjárás okozta veszélyek felismerésére, a szükséges óvintézkedések megtételére és a helyes magatartási szabályok betartására van szükség, amelyek hiánya leggyakrabban otthonainkban, közutakon (közlekedés gyalogosan, kerékpárral és gépjármûvel), befagyott álló- és folyóvizek jégfelületein, stb. okoznak kockázatokat. OTTHONAINKBAN 1. Legtöbb tragédiát a tüzelõberendezések okozhatják, mégpedig: a hagyományos (szilárd tüzelésû) tüzelõberendezés mûködés közbeni õrizetlenül hagyása; a tüzelõberendezés mûszaki állapota nem felel meg, az égéstermékek elvezetése szabálytalan, veszélyes fûtési megoldások alkalmazása; az égéstermék elvezetését biztosító füstcsõ- és kéményrendszert a kéményseprõvel nem ellenõriztetik; a füstcsövek és csatlakozásai kellõen nem tömítettek, a füstcsövek csatlakoztatása fordított irányú; oxigén hiánya elégtelen szellõztetés miatt; PB gázzal üzemelõ készülékek (általában a sütõ-fõzõ berendezések) nincsenek a kéménybe kötve, az égéstermék szabadba történõ kivezetése nem megoldott; a tüzelõberendezéshez, ill. felforrósodott tartozékaihoz túl közel elhelyezett éghetõ tárgyak, stb. A felsoroltak okozhatnak súlyos szénmonoxid-mérgezést, tûz-és robbanásveszélyt, légzési nehézségeket (oxigénhiányt), stb. A tragédiák megelõzése érdekében: ne hagyjuk felügyelet nélkül a hagyományos tüzelõberendezésünket, sütõ-, fõzõ berendezéseinket; bármilyen gázüzemû berendezésünket évenként szakemberrel ellenõriztessük; füstelvezetõ berendezések, kémények állapotát ellenõriztessük és tartassuk hibátlan, veszélytelen állapotban, füstcsövek biztonságos rögzítésérõl gondoskodni kell; kéményseprõ szolgáltatásait vegyük igénybe; fûtõberendezést és tartozékait csak szakemberrel szereltessük, javíttassuk (kerüljük a barkácsolt fûtési megoldásokat); ne tegyünk tüzelõberendezés közelébe 06 m távolságon belül éghetõ tárgyakat, ne szárítsunk ruhákat füstcsövek közelében; a gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyjuk nyitva a fûtõkészülék elzárócsapját (szelepét), a tüzelõberendezés üzemeltetésének helyiségein a szellõzõnyílásokat, szellõzõrácsokat ne fedjük be, ne szûkítsük le; szakemberrel szereltessünk fel szénmonoxid riasztót; a PB gázzal üzemelõ fûtõkészülékeket, sütõ- és fõzõberendezéseket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermékek szabadba történõ kivezetése nem megoldott, soha ne üzemeltessük folyamatosan zárt térben, óránként szellõztessük át a helyiséget a helyiség nagyságától függõen. Ha a helyiségben tartózkodók fejfájást, szédülést, hányingert, rosszullétet észlelnek, azonnal szellõztessenek, menjenek friss levegõre és hívjanak segítséget, szükség esetén orvost. 2. Fûtetlen, elégtelenül fûtött otthonainkban a kihûlés, a fagyás veszélye is igen nagy. Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, idõsek, illetve azok, akik betegség, sérülés, tudatmódosító szerek hatása miatt huzamosabb ideig fekszenek a hideg lakásban. Mibõl ismerhetjük fel a beavatkozás szükségességét? 1-2 fokos hõveszteség esetén remegés, reszketés, szapora pulzus, gyors légzés, magas vérnyomás, gyermekek esetében túlzott nyugodtság és étvágytalanság tapasztalható; nagyobb hõveszteség erõtlenséggel, álmossággal, zavart viselkedéssel, ingerlékenységgel, elmosódott beszéddel, sápadtsággal, hideg bõrfelülettel, lassú, akadozó légzéssel, alacsony vérnyomással, eszméletvesztéssel járhat; súlyosabb esetben a szívverés és a légzés lassabbá, gyengébbé válik, szívritmuszavarok alakulhatnak ki, majd a szív megáll. Fontos tudni, hogy A KIHÛLÉS EGYES JELEI RÉSZEGSÉGNEK IS TÛNHETNEK! Folytatása a 10. oldalon.

10 10. oldal TÖRTELI Tudnunk kell tenni!... Folytatás a 9. oldalról. És amit megtehetünk: jelezzük a szolgálatoknak, hatóságoknak, ha a szomszédunkban nem füstöl a kémény vagy nem észlelünk mozgást, vagy ha hozzátartozónkkal, ismerõsünkkel, munkatársunkkal váratlanul megszakad a kapcsolatunk, nem adnak életjelet magukról; a veszélyeztetetteket különösen hideg napokban nem szabad egyedül hagyni, tartózkodjunk náluk, vigyük otthonunkba, gyakran és rendszeresen ellenõrizzük õket; a veszélyeztetettek egyenek és igyanak gyakrabban (a gyakoribb étkezés javítja a szervezet energiaellátását, a gyakori, lehetõleg langyos vagy meleg ital pedig javítja a vérkeringést); a hidegben is fontos legalább napi 2 liter vagy több folyadék fogyasztása; (Figyelem! Folyadék fogyasztására az alkoholos ital nem javasolt, hiszen az alkohol csökkenti a hidegérzetet és kikapcsolja a szervezet hideg elleni védekezõ mechanizmusait, így a lélekmelegítõ pont ellenkezõ eredményre vezet, mivel nem ellensúlyozza az alacsony hõmérséklet okozta veszélyeket, sõt nagy mennyiségben megbéníthatja a szervezet hõtermelését, elõsegíti a test gyors és életveszélyes kihûlését.) gyermekeket soha ne hagyjunk felügyelet nélkül otthonunkban; krónikus betegségben szenvedõk lehetõleg ne tartózkodjanak hosszú ideig hidegben, kérjék ki a kezelõorvos tanácsát a gyógyszerek adagjának esetleges módosításáról, mivel egyes gyógyszerek növelik a kihûlés veszélyét; minden eshetõségre számítva tartsuk közelünkben az üzemképes mobiltelefonunkat, esetleges hívásjelzõ berendezésünket, zseblámpánkat; figyeljük az idõjárási elõjelzéseket, otthonunkban is öltözködjünk rétegesen. Ha kihûlt, fagyott személyre akadunk: kérjünk segítséget, hívjunk orvost; fontos azonnal megkezdeni a test lassú, egyenletes és fokozatos felmelegítését; a segítségre szoruló testét csavarjuk takarókba, meleg holmikba; ha földön van, tegyük az ágyra, padra, asztalra stb.; ha vizes a ruhája, cseréljük szárazra; ne engedjük a kihûlt embert nagyobb erõkifejtést igénylõ mozgást végezni; langyos, édes folyadékot itassunk vele, melegítõ eszközök hiányában öleléssel, testünk melegével melengessük a rászorultat. Kihûlés esetén TILOS: az alkoholfogyasztás, a hirtelen felmelegítés, a dörzsölgetés! Fagyási sérülés esetén TILOS: a sérülést dörzsölni, a sérülést meleg víz alá tenni, a gyors, hirtelen felmelegítés! BD Boldog, biztonságban eltöltött új évet kívánunk minden kedves törteli lakosnak! Tisztelt Lakosság! A Törtelért Polgárõr Egyesület ezúton megköszöni a 2014-es évben nyújtott anyagi és erkölcsi támogatásukat! Célunk továbbra is a település biztonságának elõsegítése, illetve a sokoldalú társadalmi céloknak való megfelelés. Társadalmi célkitûzéseink között szerepel az is, hogy a törteli fiatalokat segítsük a kötelezõ közösségi munkában. Azoknak, akik január 1-je után érettségiznek tehát 2012 szeptemberében vagy késõbb kezdték el a középiskolát, ötven óra közösségi munkát kell végezniük. Ez az érettségi-bizonyítvány kiadásának feltétele. Éppen ezért megállapodást kötöttünk a ceglédi szakközépiskolákkal, így lehetõséget teremtve arra, hogy a törteli gyerekek a Törtelért Polgárõr Egyesület szervezésében igazoltan letölthetik ezt az 50 óra közösségi munkát. A tavalyi közösségi munka sikeres volt. Ezúton is köszönjük a résztvevõ gyerekek munkáját (Rátóti Tamás, Rátóti Bence, Sándor Marcell, Vincze Virág, Czene Lili, Bekõ Csaba, Forberger Norbert, Tóth Dániel). Továbbra is várjuk a ceglédi szakközépiskolákba járó gyerekek jelentkezését, akik helyet és lehetõséget keresnek a kötelezõ közösségi munka letöltésére. Az Önök nyugalma érdekében vagyunk mi talpon éjszaka. Figyeljük a település nyugalmát, és igyekszünk óvni az értékeket. Nem gyõzzük azonban hangsúlyozni, hogy a lakosság segítsége elengedhetetlen az értékek megóvásában. Kérjük önöket, javaslataikat és észrevételeiket juttassák el hozzánk, hogy ezeket felhasználva még inkább az Önök megelégedésére dolgozhassunk. Közérdekû telefonszámok! Polgárõrség: Rendõrség (járõr): Rendõrség (Jászkarajenõ): Rendõrség (Cegléd): ifj. Molnár János elnök

11 HÍRADÓ 11. oldal ÉVA SZALON Üzletünk új szolgáltatásokkal bõvült! FLABéLOS ALAKFORMÁLÓ, MOZGÁSTERÁPIÁS, ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ Fogyni vágyó hölgyeknek, irodai ülõmunkát végzõknek, idõsebb korosztálynak, fizikai munkát végzõknek, sportolóknak, stresszel és idõhiánnyal küzdõknek. 10 perc FLABéLOS = 50 perc edzés OTO Chili KOCKAHAS GÉP Az OTO Bodycare legújabb fejlesztése, az OTO Chili egy igazi áttörés a fitneszkészülékek piacán! Szinte az összes fõbb izomcsoportot egyetlen mozdulattal dolgoztatja meg, de leginkább a hasra koncentrál, az eredményre pedig nem kell sokáig várni! OTO e-shape A STÍLUSOS ÉS KOMPAKT ALAKFORMÁLÓ MASSZÁZSKÉSZÜLÉK, AMELY A MÉLYEBB SZÖVETEKRE IS HAT. Áraink: FLABéLOS: 1 alkalom (10 perc): 400 Ft; (20 perc): 700 Ft Bérletek: 10x10 perc: 2400 Ft (240 Ft/10 perc) 20x10 perc: 4400 Ft (220 Ft/10 perc) 30x10 perc: 6000 Ft (200 Ft/10 perc) OTO Chili: 30x5 perc: 2000 Ft (napi 5 perc ajánlott) Minden FLABéLOS bérlet mellé: 1000 Ft OTO e-shape: 30x10 perc: 2000 Ft Nyitva tartás: hétfõ: 13-19, kedd: 07-19, szerda: 13-19, csütörtök: 13-19, péntek: 07-19, szombat: Törtel, Temetõ u. 9. Telefon: 06-53/ Gál Edina kozmetikus tel.: 06-30/ Ságiné Hartyáni Éva fodrász Februári akció a kozmetikában: Arcmasszázs (20 perc) 1700 Ft helyett 850 Ft!

12 12. oldal TÖRTELI Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Hasított akác Ft/q Vastag akác Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán gurigás Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán félig hasított Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán készre hasított.2800 Ft/q Német brikett (25 kg) Ft/cs. Fabrikett (15 kg, kemény fából, sajtolással). 920 Ft/cs. Cseh diószén (30 kg, zsákos) Ft/zs. PB gázpalack Ft AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók DRÓTFONATOK 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. VADHÁLÓK, KEMÉNYFA DESZKÁK BETONOSZLOPOK 2,4 m-es (háromszög alakú) 1650 Ft/db 2,8 m-es ( -alakú, erõsített) 2600 Ft/db AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 3 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

13 HÍRADÓ 13. oldal Kerekes Kegyeleti Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ / Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõ: Kerekes Nándor 06-70/ GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, BEÜZEMELÉSE, KARBANTARTÁSA, MÛSZERES ELLENÕRZÉSE! Gáz,- víz,- fûtésszerelés, javítás. Borics István gázszerelõ mester Elérhetõségek: 06-30/ b o r i c s i s t v a t - o n l i n e. h u w w w. b o r i c s g a z.h u HIVATALI TELEFONKÖNYV Törtel Község Polgármesteri Hivatala 2747 Törtel, Szent István tér 1. központi tel.: 06-53/ Polgármester Godó Tibor tel.: 06-53/ Gazdasági csoport Vörös Andrea tel.: 06-53/ Az Úristen és a Szûz Mária ajándékaként mûködik Cegléden is a Mária Rádió! A központi adó ceglédi telephelyérõl naponta délután négytõl este nyolcig sugároznak önálló mûsort a város és a környezõ települések részére az FM 88,3 Megahertzen. A nap többi részében a központi, budapesti adó programját közvetítik. A Ceglédi Mária Rádió mûsorát önkéntesek készítik, ingyenesen. A szerkesztõség adományokból mûködik, állami és egyházi anyagi támogatás nélkül, politika- s reklámmentesen. A szerkesztõség jelmondata: Olyan életet szeretnék élni, amelyben a megoldásokat nem másoktól várom! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

14 14. oldal TÖRTELI KERÓ SHOP Kerékpár javítás alkatrész ellátással Elektromos és hagyományos kerékpár javítása és felújítása. Elektromos kerékpárok (a forgalmazó által elõírt) kötelezõ átvizsgálása, illetve egyéb teljes körû javítások elvégzése (akkumulátor csere, elektromos és mechanikus meghibásodások javítása, stb.). Elektromos és hagyományos kerékpár alkatrészek, kerékpár gumik és kiegészítõk kaphatók (gyerekülés, villogók, lámpák, kosarak, prizmák, km-órák, stb.). Gyorsabb javítás érdekében kérem, hogy idõpontot egyeztessünk! Februári nyitvatartási napok: hétfõ 2. nyitva 9. zárva 16. nyitva 23. nyitva kedd 3. zárva 10. nyitva 17. nyitva 24. zárva szerda 4. nyitva 11. nyitva 18. zárva 25. nyitva csütörtök 5. nyitva 12. zárva 19. nyitva 26. nyitva péntek 6. zárva 13. nyitva 20. nyitva 27. zárva szombat 7. nyitva 14. nyitva 21. zárva 28. nyitva vasárnap 8. zárva 15. zárva 22. zárva Márciusi nyitvatartási napok: hétfõ 2. zárva 9. nyitva 16. nyitva 23. zárva 30. nyitva kedd 3. nyitva 10. nyitva 17. zárva 24. nyitva 31. nyitva szerda 4. nyitva 11. zárva 18. nyitva 25. nyitva Ápr.1. zárva csütörtök 5. zárva 12. nyitva 19. nyitva 26. zárva Ápr.2. nyitva péntek 6. nyitva 13. nyitva 20. zárva 27. nyitva Ápr.3. nyitva szombat 7. nyitva 14. zárva 21. nyitva 28. nyitva Ápr.4. zárva vasárnap 8. zárva 15. zárva 22. zárva 29. zárva Ápr.5. zárva CÍM: Fehér Mihály, Törtel, Ceglédi út 68./b TELEFON: 06-30/ NYITVA TARTÁS: hétfõtõl péntekig 8-tól 16-ig szombaton 8-tól 12-ig; vasárnap és ünnepnap zárva. Az elkövetkezõ idõkben kéthavonta jelenik meg a nyitvatartási idõ!

15 HÍRADÓ 15. oldal Szeretettel üdvözöljük az idei évben is kedves horgászni és pihenni vágyó vendégeinket. A horgásztó és az azt körülvevõ gyönyörû környezet kiválóan alkalmas elsõsorban horgászatra, pihenésre, rendezvények lebonyolítására. - Családi rendezvények - Cégeknek csapatépítõ tréningek - Horgászversenyek - Családi napok - Osztálykirándulások - Osztálytalálkozók - Termékbemutatók szervezését és lebonyolítását is vállaljuk. 6 fõs apartmanok bérelhetõk: 9000 forint/éj Várható nyitás: március 14. V. Kákási Bográcskirály Hagyományõrzõ Fõzõverseny június 6. (szombat) Az ifjúsági táborok szervezését megkezdtük, bõvebb információt honlapunkon, a Hírek rovatban olvashat. Napijegy áraink az idén sem változtak. halas napijegy: 2700 forint sport jegy: 1500 forint éves jegy: forint Napijegyeinkkel 2 bottal, botonként 2-2 horoggal horgászhat. Várjuk szeretettel! Kákástó KAPÁSBÓL A LEGJOBB! Információ, helyfoglalás: 06-70/

16 16. oldal TÖRTELI A TULIPÁN ÓVODA HÍREI A karácsonyi ünnepkör kezdetével november utolsó vasárnapjára minden csoportban elkészültek az adventi koszorúk. A kellékeket a virágboltokban, üzletekben vásárolták meg az óvó nénik a gyermekekkel együtt. Köszönjük mindenkinek, hogy szeretettel fogadták óvodásainkat. Külön köszönjük Mezei Ferencnek, hogy az adventi koszorúkhoz több csoport részére is ingyenesen ajándékozta a kellékeket. Nagycsoportosaink projektje a Tudod-e hogyan készül a Luca széke? volt. Köszönetet mondunk, Nagy Istvánnak és Farkas Norbertnek, hogy segítségünkre voltak a projekt megvalósításában és fogadták a gyerekeket az asztalos mûhelyben. Örömmel látogattunk el az általános iskolába, ahová meghívást kaptak az idén elballagó nagycsoportosaink. Az alsó osztályos gyermekek karácsonyi mûsorral, vidám jelenetekkel ajándékoztak meg bennünket. Nagyon szépen köszönjük nekik a színvonalas elõadást, Mezei Györgynének és Bakosné Mester Katalin tanár néniknek pedig a gyerekek lelkiismeretes felkészítését. Külön köszönjük az iskola vezetõinek, Radicsné Sáfrán Erikának és Németné Marikának a kedves ajándékot, amivel meglepték óvodásainkat. A Téli Ovi-galériánkban Betlehem kiállítást tekinthettek meg az érdeklõdõk. A gyermekek nagyon szívesen látogatták és meséltek a kis Jézus születésérõl. Hagyomány óvodánkban, hogy az ünnepre mézeskalácsot készítenek a csoportok. Nagy lelkesedéssel vették ki részüket a gyermekek a tészta nyújtásában, szaggatásában, díszítésében. Szeretnénk megköszönni a konyhás néniknek, hogy ebben az évben is segítségünkre voltak a tészta kisütésében. A gyermekek nagy várakozására megérkezett az óvodába a Mikulás bácsi is, akinek örömmel énekeltek, verseltek. Jó volt látni a sok csillogó szempárt, a Mikulás felé áradó szeretetüket, amint átadták neki a maguk készítette kis rajzaikat. A karácsonyi várakozás hangulatát fokozta a Nefelejcs csoportosok karácsonyi éneke, a Búzavirág csoportosok vidám Lucázása, a Napsugár csoportosok betlehemi játéka, amik egyfajta szeretet ajándékok voltak az óvoda többi csoportjának. A községi karácsonyi ünnepségen a Napsugár csoport betlehemi játékával képviselte óvodánkat, Bertáné Birkás Piroska és Molnárné Godó Mercédesz vezetésével. December 11-én karácsonyi vásárt rendeztünk. Szebbnél szebb díszeket, üdvözlõ kártyákat kínáltunk a kedves érdeklõdõknek. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki vásárlásával segítette intézményünket. December 15-én este díszítettük a szülõkkel közösen a csoportok karácsonyfáit. A fa alá kerültek a szülõk és az óvó nénik által közösen készített ajándékok, minden gyermeknek személyre szólóan és a sok szép építõ, képességfejlesztõ, társas játék, amiket pályázati pénzbõl vásároltunk. Másnap a gyermekek boldogan csodálták a karácsonyfákat és ajándékokat. Köszönetünket fejezzük ki: Utasi Béla nyugalmazott erdésznek, aki évek óta megajándékozza óvodánkat a fenyõfákkal. Fajka Józsefnek, Szendrei Jánosnak, valamint Godó Jánosnak a fák óvodánkba szállítását, Orosz Katalinnak, aki a szaloncukrot ajándékozta csoportjainknak. A nap nagyon szép fénypontja volt a katolikus templomban hallott orgonamuzsika, melyet Szász Tamás karnagy úrnak köszönhettünk. Köszönjük Sajtos József plébános úrnak, hogy minden évben nagy szeretettel fogadja a gyermekeket. Az óvó nénik is nagy örömmel készülõdtek, és énekeltek karácsonyi dalokat a kicsiknek és szüleiknek, akik elkísérhették a gyermeküket a templomba. Szeretnénk köszönetet mondani minden kedves szülõnek és mindazoknak, akik segítették felejthetetlenné tenni az adventi idõszakot óvodánkban. Itt köszönjük meg Dirner Lászlónak is az óvodánknak felajánlott lab- Folytatása a 17. oldalon.

17 HÍRADÓ 17. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Lehet, hogy varrónõ leszek? november 20-án a két nyolcadik évfolyam lány tanulóival, Mariné Tajthy Katalin, Bakos Lászlóné és Topai Sándor tanár úr kíséretével ellátogattunk az Ezüstkéz Kft.- Pályaválasztási szülõi értekezlet Iskolánkban november 20-án pályaválasztási szülõi értekezletet rendeztek a 7. és 8. évfolyamosok számára. A rendezvényen a környezõ iskolák igazgatói, hez, pályaválasztás céljából. Amikor odaértünk, nagymamám, Rátóti Józsefné várt bennünket. Körbevezetett minket a varrodán. Elõször a szabászatot tekintettük meg, ahol bepillantást nyerhettünk a szabászat munkafolyamatába. Utána átmentünk a varrodai részre, ahol láthattuk, hogyan dolgoznak a varrónõk, többek közt azt is megtudhattuk, hogy körkéses, kardkéses, gyorsvarró, interlock és fedõzõ gépekkel dolgoznak. Miután megnéztük a varrónõket munka közben, lementünk a befejezõ helységbe. Megtudtuk, hogy itt történik a munkafolyamat vége, a gomblyuk készítése, a gombok varrása, a patentolás és végül a kész áru csomagolása. Ezúton is szeretnénk megköszönni a lehetõséget Rátóti Józsefnének és az Ezüstkéz Kft. minden dolgozójának, hogy szeretettel fogadtak bennünket és új ismeretekre tehettünk szert. Rátóti Dóra Angyalka 8.A osztályos tanuló igazgatóhelyettesei jelentek meg, és tájékoztattak minket arról, hogy iskolájuk mit nyújthat nekünk. Nagyon színes, érdekes tájékoztatást kaptunk az iskolákról, ami diákoknak és szülõknek egyaránt felkeltette az érdeklõdését. Sokat segítettek nekünk ezzel az elõttünk álló pályaválasztásban. Köszönjük szépen, hogy eljöttek és válaszoltak a kérdéseinkre és reméljük, hogy a következõ években is segítik majd iskolánk diákjait. Baranyai Fanni Virág 8.A osztályos tanuló Folytatás a 16. oldalról. dákat, valamint Maczóné Zelei Ágnesnek és Tóth Józsefné Terikének a gyermekek fotózását szebbé tevõ díszletet. * Következõ programunk, az Óvoda Farsang lesz február 14-én du. 14 órakor, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt. Az óvoda dolgozói nevében: Lakiné Godó Ildikó és Godó Jánosné óvodapedagógusok

18 18. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei Iskolatörténeti project szülõk, civil szervezetek bevonásával Iskolánk névadójának 15. évfordulója alkalmából iskola- és helytörténeti projectet szerveztünk. Célunk, hogy tanulóink megismerjék iskolánk és községünk múltját, hagyományait, jelenét. Bio tanyán jártunk Szeptemberben kerékpártúrán vettünk részt. A felsõs osztályokból 6 fõs csapatok képviselték a közösségeket. Nagy Pista bácsi és Rózsika néni tanyájára kerékpároztunk. Tanáraink és szüleink közül többen is elkísértek bennünket. Útközben tágra nyitott szemmel figyeltük, hogy milyen régi épületek, volt munkahelyek mellett haladunk el, ugyanis ez is egy feladat volt. A házigazdák nagy szeretettel fogadtak minket. Pista bácsi sok-sok érdekes dolgot mesélt az alföldi táj növényzetérõl, a falunk határában található gyógynövényekrõl; gyermekkoráról, a paraszti életrõl; a tanyájukon tenyésztett állatokról. Megemlítette a községünkhöz fûzõdõ történelmi eseményeket is. A gazdaságukban megnézhettük a tehenek fejését. Rózsika néni hat féle tehénsajtot készített a tiszteletünkre, melyet valamennyien megkóstolhattunk. Nagyon finomak voltak. Köszönjük Pista bácsinak és Rózsika néninek, hogy ránk szánták a délutánjukat, a kedves vendéglátást, azt a sok-sok új ismeretet, melyet megtudtunk a falunkról, annak környékérõl, a Kutyakaparóról, a rengeteg gyógynövényrõl, mely a községünk határában található. Rátóti Dóra 8.a osztályos tanuló Rimóczi Józsefné szervezõ tanár Törtel egyik legmagasabb pontjára túráztunk Gyalogtúra keretében vettek részt tanulóink és szüleik az októberi programunkon. A Búbos-dombhoz sétáltunk ki tanulóinkkal, tanáraik és több szülõ kíséretével. E programunk vendéglátója Pásztor József hely- és iskolatörténeti kutató, a Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület vezetõségi tagja, iskolánk egykori tanulója. A Búbos-domb tetejérõl az alföldi tájat csodálva megtudhatták a gyerekek, hogy milyen célból építették ezeket a halmokat, az ásatások során mi mindent találtak a megbontott halmok alján. Kiderült az is, hogy a jelenkorban miért van árok a halmok tetején, milyen célt szolgálnak a betonépítmények rajtuk. Tanulóink számos új ismeret birtokában tértek haza a közel 6 km-es túráról. Boldogan kérdezték, hogy hová gyalogolunk legközelebb. A programon nemcsak a versenyben nevezett csapatok vettek részt, még sok tanuló csatlakozott hozzájuk. Köszönjük Pásztor József magas színvonalú tájékoztatását, Mihály Zoltán tanár úrnak a túravezetést, a szülõk részvételét. Rimóczi Józsefné projectvezetõ

19 HÍRADÓ 19. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Múlt, jelen, jövõ Novemberben a Törteli Ipartestület elnöke és vezetõsége várta sok szeretettel a tanulóinkat a kisiparosok székházában. Miért is láttak bennünket nagyon szívesen? Egyre fontosabb, hogy minél többet tanuljanak a gyerekek az egyes szakmákról, mesterségekrõl, és iskolánk történetérõl, múltjáról. A kisiparosok törteli székháza (Bajcsy-Zs. u. 4.) a XIX. század 2. felében épült egy tantermes iskolának. Sok törteli kisdiák tanult annak idején itt ben alakult meg a Törteli Iparosok Olvasó Egyesülete, akkor még nem volt székházuk. Az akkori kisiparosok 4000 pengõ kölcsönt vettek fel, hogy az iskola épületét megvásárolhassák ben felépült az emeletes iskola és itt minden tanuló csodálatos körülmények között nyert elhelyezést. Mindezt és az iskolánk történetét ismertette tanulóinkkal Dr. Bálint Béla nyugalmazott gyógyszerész a törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület vezetõségi tagja. Antal Ferenc nyugalmazott ácstól, a Törteli Ipartestület tagjától megtudták tanulóink, hogy milyen volt régen a szakmunkásképzés, az inasélet. Rácsodálkozhatnak tanulóink Cegléden járva a Ceglédi Gyógyfürdõ és Szabadidõ Központ, valamint az abonyi Református templom tetejére, amelyek mind a törteli kisiparosok munkáját dicsérik. Kónya Miklós középiskolai tanár, szakoktató ismertette a napjaink választható szakmáit, a törteli gyerekek elõtt álló sok-sok lehetõséget. Zelei Zoltánné ipartestületi elnök tájékoztatást adott a törteli mesteremberekrõl, azok munkájának fontosságáról. Elmondta, hogy 33 éve kisiparos; kitartó munkájának köszönhetõen még ma is sikeres vállalkozó. Köszönjük Dr. Bálint Bélának, Antal Ferencnek, Kónya Miklósnak, Zelei Zoltánnénak és valamennyi kisiparosnak, aki bármi módon segítette a program megvalósítását, szerepet vállalt a munka világának bemutatásában, a szakmák megismerésében. Rimóczi Józsefné projectvezetõ Ki vagyok én? Decemberi programunk vendége Bakos Dénes nyugalmazott tanár, iskolánk volt tanulója. Dénes bácsi 1958-ban végzett iskolánkban. Megtudtuk tõle, hogy hogyan sportoltak, hogy tanultak az akkori diákok. Az akkori falusi gyerekeknek nem volt olyan sok lehetõsége, mint nekünk ma. Egyszerû paraszt szülõk gyermekeként nem is gondolhatott gimnáziumi vagy szakközépiskolai tanulmányokra. Petõ Etelka tanító segített volna a szakközépiskolába való bejutásban, felkísérte személyesen Budapestre, de egy törteli gyerek számára akkor Budapest és a kollégiumi elhelyezés teljesen elképzelhetetlen volt. Így a ceglédi Bem József Szakmunkásképzõ Iskolába került esztergályos tanulónak. Ezek után került Csepelre dolgozni és kézilabdázott, majd a katonaság idején már a Jedlik Ányos Gimnáziumban tanult, majd érettségi vizsgát tett. Kiöregedett kézilabdázó barátja példájából okulva úgy döntött, hogy a sportot abbahagyja. Fõiskolai tanulmányokba kezdett, közben mestervizsgát tett. A ceglédi Egyesült Villamosipari Gépgyárban volt esztergályos csoportvezetõ, gépbeállító. A diploma megszerzése után volt szakoktató-tanár; megyei szakmai szakfelügyelõ-tanár; vezetõ munkavédelmi felügyelõ; vezetõ szakmai szaktanácsadó. Utat mutatott nekünk Dénes bácsi, hogy tanulmányainkat évtizedeken át folytathatjuk, kezdhetjük szakmunkásként, ami késõbb még sok-sok elõnyt jelenthetett a mindennapi egyéb tevékenységek során is. Érdekes, minden jelenlévõt lekötõ elõadása mindnyájunkat elbûvölt. Valamennyi törteli ember büszke lehet Dénes bácsira, hiszen, ha kézbe veszi a Ki kicsoda? c. Fontos emberek lexi- Folytatása a 20. oldalon.

20 20. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei Ki vagyok én?... Folytatás a 19. oldalról. kona 2000-es kiadását, láthatja, hogy iránt, annak ajánlom nyolc könyvét, amelyet írt. 16 könyvet lektorált. Még falunk szülötte, iskolánk volt tanulója is belekerült. Aki érdeklõdik a mûszaki dolgok napjainkban is dolgozik Dénes bácsi munka-, tûz- és környezetvédelmi szaktanácsadóként, szakértõként. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. További munkájához kívánunk nagyon sok erõt, egészséget és persze közben sok pihenést is. Utasi Annamária 8. osztályos tanuló Rimóczi Józsefné projectvezetõ A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Meghívó A Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségére! Idõpont: január óra Helyszín: Dózsa György út 22. Mûsor: Törteli Szent István Király Általános Iskola mûsora Ezerjó Szentmiklós Néptánc Együttes Botlik Mária szalmafonó népi iparmûvész kiállítása Rajzpályázat A Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár december hónapban rajzpályázatot hirdetett Rajzolj a Mikulásnak címmel. Óvodásoknál I. helyezett (nagycsoportos): Somodi Boglárka (rajza alul a bal oldalon). II. helyezett: (nagycsoportos) Balázs Lídia. III. helyezett (nagycsoportos) Határ Enikõ. Különdíjas: (kiscsoportos) Szabó Patrícia és (középsõ csoportos) Rimóczi Nimród. Iskolásoknál I. helyezett: (4. osztályos) Bakos Emese Sára (rajza alul a jobb oldalon). II. helyezett: (3. osztályos) Kerek Fanni és Rafael Rózsa. III. helyezett: (2. osztályos) Bakos Gerda Kata és a (3. osztályos) Szlota Anasztázia. Különdíjas: (4. osztályos) Tóth Réka. Minden kedves pályázónknak köszönjük a sok szép rajzot és szívbõl gratulálunk a nyerteseknek!

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon 2015. március XXI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Községi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából Törtel lakossága március 13-án, pénteken délután 16.30 órai

Részletesebben

A polgármester jelenti

A polgármester jelenti 2013. március XIX. évfolyam 3. szám www.tortel.hu A polgármester jelenti Székely lobogó kitûzése Törtelen! A székely lobogó kitûzése az összetartozást jelképezi, a kiállást minden magyarért és minden magyar

Részletesebben

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám 2011. február XVII. évfolyam 2. szám www.tortel.hu M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre! MÁRCIUS

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban 2009. február XV. évfolyam 2. szám www.tortel.hu Törteli események a szabadságharcban 1849. január 24-én Perczel Mór honvédtábornok Törtelen hált hadával, másnap, január 25-én innen indultak Cegléd felé.

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat, és első kézből szeretném tájékoztatni Újszilvás életében az elmúlt időszakban történt eseményekről,

Részletesebben

Jókai Mór: Ültess fát!

Jókai Mór: Ültess fát! Jókai Mór: Ültess fát! Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ô visel reád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod

Részletesebben

Város napja A mezőkövesdiek ünnepe. Városunk lapja XXV. évf. 14. szám 2013. július 11. városháza Megújul a Gimnázium

Város napja A mezőkövesdiek ünnepe. Városunk lapja XXV. évf. 14. szám 2013. július 11. városháza Megújul a Gimnázium 1 Városunk lapja XXV. évf. 14. szám 2013. július 11. Város napja A mezőkövesdiek ünnepe városháza Megújul a Gimnázium mozaik Egészséghét a Rendelőintézetben Sportkalauz Erős kerettel indul a rajt 2 A mezőkövesdiek

Részletesebben

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország 2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Van egy ország idelenn, Füle Lajos arról szól az énekem: hol egy csillag tündökölt, Jézus Krisztus Földre jött.

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 1. szám, 2012. január április A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ Idõpont: 2012. március 21., szerda 18 óra Helyszín:

Részletesebben

MAKÁDI FALUNAP. Köszöntő az Olvasókhoz. Tisztelt makádi lakosok, Kedves Olvasók!

MAKÁDI FALUNAP. Köszöntő az Olvasókhoz. Tisztelt makádi lakosok, Kedves Olvasók! X. évfolyam 1. szám 2013. június MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Köszöntő az Olvasókhoz Tisztelt makádi lakosok, Kedves Olvasók! Szívből remélem, hogy örömmel veszik

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. A u g u s z t u s 2 0 - a i ü n n e p ü n k Magyarok Nagyosszonya ünnepe Tájékoztatom a kedves híveket hogy 2012 október

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Szaporodunk, de milyen áron!!?

Szaporodunk, de milyen áron!!? sára egy véleményezõ csapatot hozott létre, melynek tagjai: Zsin Géza, Józan Sándor, Kiss Balázs, Tüske Pál és a Polgármester. Természetesen a Testület szakemberekhez is fordult a gátak ügyében. Az elõzetesen

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja 2003. DECEMBER V. ÉVF 6.SZÁM (16.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A november 17-én megtartott falugyűlés beszámolóját ezúton tesszük közzé: Tisztelt Falugyűlés!

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések 6. oldal Változások a szemétszállításban 9. oldal Korcsolyázás Csömörön 17. oldal Kórustalálkozó és felvidéki nap

Részletesebben

A tartalomból: A jó szezon reményében MEGHÍVÓ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA KÖZMEGHALLGATÁSRA. 2 Jön a nemzetközi zsűri

A tartalomból: A jó szezon reményében MEGHÍVÓ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA KÖZMEGHALLGATÁSRA. 2 Jön a nemzetközi zsűri Újságírók a Kneipp-pontnál 4. oldal Kinyílt a tér 6. oldal Háromlábú fesztivál 16. oldal 2015. IV. szám Június BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA A tartalomból: A jó szezon reményében

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 21-én (csütörtök)

Részletesebben

Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 16. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a Kastély házasságkötő termében.

Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 16. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a Kastély házasságkötő termében. VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Hírlevél Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete 0. május 6. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a Kastély házasságkötő termében. Jelen voltak: Oláhné

Részletesebben

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Korunk gazdasági, jogszabályi környezetébôl, valamint a környezettudatos gondolkodásmódból eredô racionális döntések

Részletesebben

Híradó ALBERTIRSAI XII. DOLINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 18. Albertirsai Gyógyfürdő. Mihez kezdjünk a megtakarításainkkal? Albertirsai piac és bolhapiac

Híradó ALBERTIRSAI XII. DOLINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 18. Albertirsai Gyógyfürdő. Mihez kezdjünk a megtakarításainkkal? Albertirsai piac és bolhapiac ALBERTIRSAI Híradó KÖZÉLETI ÉS TÁJÉKOZTATÓ LAP Megjelenik minden hónapban 100 Ft XXVII. évfolyam, 6. szám 2015. június 18. oldal XII. DOLINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 8. és 12. oldal 9-12. oldal 18. oldal 12. oldal

Részletesebben

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele MEGHÍVÓ A tartalomból: Anyakönyvi hírek 2. Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát az 1848-as forradalom és az abból kibontakozó szabadságharc

Részletesebben