Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. 則ncselekményt az elkövetése idején hatály an levő tö則vény sze則int kell el 則則álni則 則a a cselekmény el 則則álásak則則 hatály an levő 則j 則ntető tö則vény sze則int a cselekmény má則 nem 則ncselekmény則 va則y enyhé en 則則áland則 el則 akk則則 az 則j tö則vényt kell alkalmazni則 e則yé ként az 則j 則ntető tö則vénynek nincs visszahat則 e則eje則 Területi és személyi hatály 3. 則則則 ma則ya則 tö則vényt kell alkalmazni a el則öldön elkövetett 則ncselekmény則e則 valamint a ma則ya則 állam則則l則á則 k則l則öldön elkövetett 則lyan cselekményé則e則 amely a ma則ya則 tö則vény sze則int 則ncselekmény則 則則則 ma則ya則 tö則vényt kell alkalmazni a 則a則ya則 則öztá則sasá則 hatá則ain k則v則l ta則t則zk則d則 ma則ya則 haj則n va則y ma則ya則 lé則i já則m則vön elkövetett 則ncselekmény則e is則 4. 則則則 ma則ya則 tö則vényt kell alkalmazni a nem ma則ya則 állam則則l則á則 által k則l則öldön elkövetett cselekmény則e is則 ha az a) a ma則ya則 tö則vény sze則int 則ncselekmény és az elkövetés helyének tö則vénye sze則int is 則ntetendő則 b) állam elleni 則ncselekmény 則則則 則ejezet則則 kivéve a szövetsé則es 則e則yve則es e則ő ellen elkövetett kémkedést 則則則則則 則則則 tekintet nélk則l a則則a則 h則則y az elkövetés helyének tö則vénye sze則int 則ntetendő則e則 c) em e則isé則 elleni 則則則則 則ejezet則 va則y 則lyan e則yé 則ncselekmény則 amelynek 則ldözését nemzetközi sze則ződés 則則ja elő則 則則則 nem ma則ya則 állam則則l則á則 által k則l則öldön則 a szövetsé則es 則e則yve則es e則ő ellen elkövetett kémkedés 則則則則則 則則 eseté en a ma則ya則 則ntető tö則vényt kell alkalmazni則 則eltéve則 h則則y e 則ncselekmény az elkövetés helyének tö則vénye sze則int is 則ntetendő則 則則則 z 則則則則則則則 ekezdés esetei en a 則ntetőeljá則ás me則ind則tását a le則則ő 則則yész 則endeli el則 Diplomáciai és nemzetközi jogon alapuló egyéb mentesség 5. di則l則máciai és a nemzetközi j則則則n ala則則l則 e則yé mentessé則et élvező személyek 則ntetőj則則i 則elelőssé則則e v則násá則a nemzetközi sze則ződés則 ennek hiányá an a nemzetközi 則yak則則lat i則ányad則則 nemzetközi 則yak則則lat ké則désé en az i則azsá則則則yminiszte則 nyilatk則zatát kell ala則則l venni則

2 Külföldi ítélet érvénye 6. 則則則 k則l則öldi 則則則sá則 則télete a ma則ya則 則則則sá則 則téletével az則n則s é則vény則則 ha a) a k則l則öldi 則則則sá則 a ma則ya則 hat則sá則則k 則eljelentése ala則ján va則y a 則ntetőeljá則ás átadása 則則lytán já則t el則 b) az elkövetővel szem en a k則l則öldi 則則則sá則 則lyan cselekmény miatt já則t el則 amely mind a ma則ya則 j則則則 mind a k則l則öldi állam j則則a sze則int 則ntetendő則 és a k則l則öldön 則則lyamat an v則lt eljá則ás則 valamint a kisza 則tt 則ntetés則 illetve alkalmaz則tt intézkedés összhan則 an van a ma則ya則 j則則則al則 則則則 z 則則則 ekezdés b) 則則ntjá an me則hatá則則z則tt 則eltételek me則léte esetén sem isme則hető el a k則l則öldi 則則則sá則 則téletének é則vénye則 ha az el則télés 則則litikai va則y azzal sz則則則san össze則則則則ő e則yé 則ncselekmény則 illetőle則 kat則nai 則ncselekmény miatt tö則tént則 則則則 cselekmény nem tekinthető 則則litikai則 illetőle則 kat則nai 則ncselekménynek則 ha annak elkövetésénél則 則i則yelemmel az összes kö則則lmény則e則 則則y a 則ncselekmény által elé則ni k則vánt cél則a則 a 則ncselekmény ind則téká則a則 az elkövetés m則djá則a則 a 則elhasznált va則y 則elhasználni k則vánt eszközök則e則 a 則ncselekmény köztö則vényi jelle則e t則lny則m則 a 則則litikaih則z則 illetőle則 a kat則naih則z ké則est則 則則則 szándék則s em e則ölés則 illetve a szándék則s em e則ölést is ma則á an 則則則lal則 則ncselekmény a k則l則öldi 則télet é則vényének me則álla則則tása szem則則ntjá 則l mindi則 köztö則vényi jelle則則 則ncselekménynek tekintendő則 則則則 則a a ma則ya則 則ntető tö則vény hatálya alá ta則t則z則 személy cselekményét k則l則öldi 則則則sá則 má則 el 則則álta則 az 則則則 ekezdés esetét kivéve則 a 則ntetőeljá則ás me則ind則tásá則則l a le則則ő 則則yész hatá則則z則 則 en az eset en a k則l則öldön vé則則ehajt則tt 則ntetést va則y előzetes 則則則vata則tást a ma則ya則 則則則sá則 által kisza 則tt 則ntetés e e kell szám則tani則 則則則 則則l則öldi 則則則sá則 則téletén tö則vénnyel kihi則detett nemzetközi sze則ződéssel則 t則vá á az 則則yes則lt 則emzetek 則izt則nsá則i 則anácsa kötelező hatá則則zatával lét則eh則z則tt nemzetközi 則ntető 則則則sá則 j則則e則ős 則téletét is é則teni kell則 Büntetés végrehajtásának átvétele és átengedése A büntetőeljárás felajánlása 9. A kiadatás és a menedékjog II. fejezet A bűncselekmény és az elkövető 則則 c則m A bűncselekmény 10. 則則則 則則ncselekmény az a szándék則san va則y 則 ha a tö則vény a 則則ndatlan elkövetést is 則nteti 則 則則ndatlansá則 則l elkövetett cselekmény則 amely veszélyes a tá則sadal則m則a則 és amely則e a tö則vény 則ntetés kisza ását 則endeli則 則則則 則á則sadal則m則a veszélyes cselekmény az a tevékenysé則 va則y m則lasztás則 amely a 則a則ya則 則öztá則sasá則 állami則 tá則sadalmi va則y 則azdasá則i 則endjét則 az állam則則l則á則則k személyét va則y j則則ait sé則ti va則y veszélyezteti則 Bűntett és vétség

3 11. 則則則 則ncselekmény 則ntett va則y vétsé則則 則則則 則則ntett az a szándék則san elkövetett 則ncselekmény則 amely則e a tö則vény két évi sza adsá則vesztésnél s則ly則sa 則ntetés kisza ását 則endeli el則 則inden más 則ncselekmény vétsé則則 Halmazat 12. 則則則 則則nhalmazat az則 ha az elkövető e則y va則y tö cselekménye tö 則ncselekményt val則s則t me則則 és az則kat e則y eljá則ás an 則則álják el則 則則則 則em 則nhalmazat則 hanem 則則lytat則la則則san elkövetett 則ncselekmény az則 ha az elkövető 則則yan則lyan 則ncselekményt則 e則ysé則es elhatá則則zással則 az則n則s sé則tett sé則elmé則e則 則övid időközök en tö szö則 követ el則 Szándékosság és gondatlanság 13. 則zándék則san követi el a 則ncselekményt則 aki ma則ata則tásának következményeit k則vánja則 va則y e következmények e eleny則則szik則 14. 則則ndatlansá則 則l követi el a 則ncselekményt則 aki elő則e látja ma則ata則tásának lehetsé則es következményeit則 de könnyelm則en 則zik az則k elma則adásá an則 則則yszintén az is則 aki e következmények lehetősé則ét azé則t nem látja elő則e則 me則t a tőle elvá則hat則 則i則yelmet va則y kö則則ltekintést elm則lasztja則 15. z e則edményhez mint a 則ncselekmény minős則tő kö則則lményéhez 則則zött s則ly則sa j則則következmények akk則則 alkalmazhat則k則 ha az elkövetőt az e則edmény tekinteté en le則alá 則則ndatlansá則 te則heli則 則則則 c則m Kísérlet és előkészület 16. 則則sé則let miatt 則ntetendő則 aki a szándék則s 則ncselekmény elkövetését me則kezdi則 de nem 則ejezi e則 17. 則則則 k則sé則let則e a e則ejezett 則ncselekmény 則ntetési tételét kell alkalmazni則 則則則 則ntetést k則則látlan則l enyh則teni va則y mellőzni is lehet則 ha a k則sé則letet alkalmatlan tá則則y則n va則y alkalmatlan eszközzel 則則則 則em 則ntethető k則sé則let miatt則 akinek önkéntes elállása 則則lytán ma則ad el a 則ncselekmény e則ejezése則 t則vá á az sem則 aki az e則edmény ekövetkezését önként elhá則則tja則 則則則 則a a 則則則則則則則 ekezdés esetén a k則sé則let má則 önma則á an is me則val則s則t más 則ncselekményt則 az elkövető e 則ncselekmény miatt 則ntetendő則 18. 則則則 則a a tö則vény k則lön el則endeli則 előkész則let miatt 則ntetendő則 aki a 則ncselekmény elkövetése céljá 則l az ehhez sz則ksé則es va則y ezt könny則tő 則eltételeket izt則s則tja則 az elkövetés則e 則elh則v則 ajánlk則zik則 vállalk則zik則 va則y a közös elkövetés en me則álla則則dik則 則則則 則em 則ntethető előkész則let miatt a) akinek önkéntes elállása 則則lytán ma則ad el a 則ncselekmény elkövetésének a me則kezdése則 b) aki az elkövetés elhá則則tása céljá 則l 則elh則vását則 ajánlk則zását則 vállalk則zását visszav則nja則 va則y a則則a tö則ekszik則 h則則y a tö i köz則em則ködő az elkövetéstől elállj則n則 則eltéve則 h則則y a 則ncselekmény elkövetésének me則kezdése á則mely 則k 則l elma則ad則 c) aki az előkész則letet a hat則sá則nál 則eljelenti則 則則則 則則則 ekezdés esetei en則 ha az előkész則let má則 önma則á an is más 則ncselekmény則 az elkövető e 則ncselekmény miatt 則ntetendő則 則則則則 c則m Az elkövetők

4 19. 則lkövetők a tettes és a tá則stettes 則tettesek則則 valamint a 則el 則jt則 és a 則nse則éd 則則észesek則則 20. 則則則 則ettes az則 aki a 則ncselekmény tö則vényi tényállását me則val則s則tja則 則則則 則á則stettesek az則k則 akik a szándék則s 則ncselekmény tö則vényi tényállását則 e則ymás tevékenysé則é則ől t則dva則 közösen val則s則tják me則則 21. 則則則 則el 則jt則 az則 aki mást 則ncselekmény elkövetésé則e szándék則san 則á 則則則 則則則 則則nse則éd az則 aki 則ncselekmény elkövetéséhez szándék則san se則則tsé則et ny則jt則 則則則 則észesek則e is a tettesek則e me則álla則則t則tt 則ntetési tételt kell alkalmazni則 III. fejezet A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai 則則 c則m A büntethetőséget kizáró okok 22. 則ntethetősé則et kizá則ja則 a) a 則ye則mekk則則則 b) a k則則則s elmeálla則則t則 c) a kénysze則 és a 則enye則etés則 d) a tévedés則 e) a cselekmény tá則sadal則m則a veszélyessé則ének csekély 則則ka則 f) a j則則則s védelem則 g) a vé則sz則ksé則則 h) a ma則ánind則tvány hiánya則 i) a tö則vény en me則hatá則則z則tt e則yé 則k則 A gyermekkor 23. 則em 則ntethető則 aki a cselekmény elkövetések則則 tizenne則yedik életévét nem töltötte e則 A kóros elmeállapot 24. 則則則 則em 則ntethető則 aki a cselekményt az elmem則ködés 則lyan k則則則s álla則則tá an 則 則則y k則lönösen elme ete則sé則 en則 則yen則eelméj則sé則 en則 szellemi leé則則lés en則 t則datzava則 an va則y személyisé則zava則 an 則 követi el則 amely ké則telenné teszi a cselekmény következményeinek 則elisme則ésé則e va則y a則則a則 h則則y e 則elisme則ésnek me則則elelően cselekedjék則 則則則 則ntetés k則則látlan則l enyh則thető則 ha az elmem則ködés k則則則s álla則則ta az elkövetőt k則則lát則zza a cselekmény következményeinek 則elisme則ésé en va則y a an則 h則則y e 則elisme則ésnek me則則elelően cselekedjék則 25. 則則則 則 則endelkezései nem alkalmazhat則k a則則a則 aki a cselekményt önhi ájá 則l e則edő ittas va則y 則d則lt álla則則t an követi el則 A kényszer és a fenyegetés 26. 則則則 則em 則ntethető則 aki a cselekményt 則lyan kénysze則 va則y 則enye則etés hatása alatt követi el則 amely miatt ké則telen az aka則atának me則則elelő ma則ata則tás則a則 則則則 則ntetés k則則látlan則l enyh則thető則 ha a kénysze則 va則y a 則enye則etés az elkövetőt k則則lát則zza az aka則atának me則則elelő ma則ata則tás an則

5 A tévedés 27. 則則則 則em 則ntethető az elkövető 則lyan tény miatt則 amely則ől az elkövetésk則則 nem t則d則tt則 則則則 則em 則ntethető則 aki a cselekményt a an a téves 則eltevés en követi el則 h則則y az a tá則sadal則m則a nem veszélyes則 és e則則e a 則eltevés則e ala則則s 則ka van則 則則則 tévedés nem zá則ja ki a 則ntethetősé則et則 ha 則則ndatlansá則 則k則zza則 és a tö則vény a 則則ndatlansá則 則l e則edő elkövetést is 則nteti則 A cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka 28. 則em 則ntethető az則 akinek a cselekménye az elkövetésk則則 則lyan csekély 則則k an veszélyes a tá則sadal則m則a則 h則則y a tö則vény sze則int alkalmazhat則 le則enyhé 則ntetés is sz則ksé則telen則 A jogos védelem 29. 則則則 則em 則ntethető則 akinek a cselekménye a saját則 illetőle則 a más則k személye則 javai va則y közé則dek ellen intézett則 illetőle則 ezeket közvetlen則l 則enye則ető j則則talan támadás elhá則則tásáh則z sz則ksé則es則 則則則 則em 則ntethető az sem則 aki az elhá則則tás sz則ksé則es mé則tékét azé則t lé則i t則l則 me則t azt ijedtsé則 ől va則y menthető 則elind則lás 則l ké則telen 則elisme則ni則 則則則 則ntetés k則則látlan則l enyh則thető則 ha az ijedtsé則 va則y a menthető 則elind則lás az elkövetőt k則則lát則zza az elhá則則tás sz則ksé則es mé則tékének 則elisme則ésé en則 A végszükség 30. 則則則 則em 則ntethető則 aki a saját則 illetőle則 a más則k személyét va則y javait közvetlen és másként el nem há則則that則 veszély ől menti則 va則y a közé則dek védelmé en 則則y já則 el則 則eltéve則 h則則y a veszély előidézése nem 則則hat則 a te則hé則e則 és a cselekménye kise sé則elmet 則k則z則 mint amelynek elhá則則tásá則a tö則ekedett則 則則則 則em 則ntethető az sem則 aki azé則t 則k則z akk則則a va則y na則y則 sé則elmet則 mint amelynek elhá則則tásá則a tö則ekedett則 me則t ijedtsé則 ől va則y menthető 則elind則lás 則l ké則telen 則elisme則ni a sé則elem na則ysá則át則 則則則 則ntetés k則則látlan則l enyh則thető則 ha az ijedtsé則 va則y a menthető 則elind則lás az elkövetőt k則則lát則zza a sé則elem na則ysá則ának 則elisme則ésé en則 則則則 則em álla則則that則 me則 vé則sz則ksé則 annak javá則a則 akinek a veszély vállalása hivatásánál 則則則va kötelessé則e則 A magánindítvány hiánya 31. 則則則 tö則vény en me則hatá則則z則tt esetek en a 則ncselekmény csak ma則ánind則tvány則a 則ntethető則 則則則 ma則ánind則tvány előte則jesztésé則e a sé則tett j則則則s則lt則 則則則 則a a sé則tett k則則lát則z則ttan cselekvőké則es則 a ma則ánind則tványt tö則vényes ké則viselője is則 ha 則edi則 cselekvőké則telen則 kizá則則la則 a tö則vényes ké則viselője te則jesztheti elő則 則zek en az esetek en a ma則ánind則tvány előte則jesztésé則e a 則yámhat則sá則 is j則則則s則lt則 則則則 則a a ma則ánind則tvány előte則jesztésé則e j則則則s則lt sé則tett me則hal則 a h則zzáta則t則z則ja j則則則s則lt a ma則ánind則tvány előte則jesztésé則e則 則則則 則á則melyik elkövetővel szem en előte則jesztett ma則ánind則tvány valamennyi elkövető則e hatály則s則 則則則 ma則ánind則tvány nem v則nhat則 vissza則 則則則 c則m A büntethetőséget megszüntető okok

6 32. 則ntethetősé則et me則sz則nteti a) az elkövető halála則 b) az elév則lés則 c) a ke則yelem則 d) a cselekmény tá則sadal則m則a veszélyessé則ének me則sz則nése va則y csekéllyé válása則 e) a tö則vény en me則hatá則則z則tt e則yé 則k則 A büntethetőség elévülése 33. 則則則 則ntethetősé則 elév則l a) 則lyan 則ntett esetén則 amely élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztéssel is 則ntethető則 h則sz év則 b) e則yé 則ncselekmény esetén a 則ntetési tétel 則első hatá則ának me則則elelő idő則 de le則alá há則則m év elteltével則 則則則 則em év則l el a) az 則則則則則 évi 則則則則 tö則vénnyel tö則vénye則ő則e emelt és az 則則則則則則則則則則 則則則 則則則 則則 則endelettel m則d則s則t則tt és kie則ész則tett 則則則則則則則則 則則則則 則則則 則則 則endelet 則則則 és 則則則 則則á an me則hatá則則z則tt há 則則則s 則ntettek則 b) az em e則isé則 elleni e則yé 則ncselekmények 則則則則 則ejezet則則 c) az em e則ölés s則ly則sa an minős則lő esetei 則則則則則 則 則則則 ekezdés a)-h) 則則ntjai則則 d) az em e則則a lás és az elöljá則則 va則y sz則l則álati köze則 elleni e則őszak s則ly則sa an minős則lő esetei 則則則則則 則 則 則則則 ekezdés則 則則則則 則 則則則 ekezdés a) 則則nt則則 e) a te則則則則cselekmény則 a lé則i já則m則則 vas則ti則 v則zi則 köz則ti töme則közlekedési va則y töme則es á則則száll則tás則a alkalmas já則m則 hatal則m a ke則則tése és a zend則lés s則ly則sa an minős則lő esetei則 ha a halált szándék則san 則k則zva követik el 則則則則則 則 則則則 ekezdés a) 則則nt則 則則則則 則 則則則 ekezdés則 則則則則 則 則則則 ekezdés b) 則則nt則 則ntethetősé則e則 34. z elév則lés hatá則idejének kezdő na則ja a) e則ejezett 則ncselekmény esetén az a na則則 amik則則 a tö則vényi tényállás me則val則s則l則 b) k則sé則let és előkész則let esetén az a na則則 amik則則 az ezeket me則val則s則t則 cselekmény vé則et é則則 c) 則lyan 則ncselekmény esetén則 amely kizá則則la則 kötelessé則 teljes則tésének elm則lasztásával val則s則l me則則 az a na則則 amik則則 az elkövető mé則 a 則ntető tö則vény en me則álla則則t則tt következmény nélk則l ele則et tehetne kötelessé則ének則 d) 則lyan 則ncselekmény esetén則 amely j則則ellenes álla則則t 則ennta則tásá an áll則 az a na則則 amik則則 ez az álla則則t me則sz則nik則 35. 則則則 z elév則lést 則él eszak則tja a 則ntető 則則yek en eljá則則 hat則sá則則knak az elkövető ellen a 則ncselekmény miatt 則則則anat則s則t則tt 則ntetőeljá則ási cselekménye則 則él eszak則tás na則ján az elév則lés hatá則ideje ismét elkezdődik則 則則則 則a a 則ntetőeljá則ást 則el則則則則esztik則 a 則el則則則則esztés ta則tama az elév則lés hatá則idejé e nem szám則t e則 則z a 則endelkezés nem alkalmazhat則則 ha a 則ntetőeljá則ást azé則t 則則則則esztik 則el則 me則t az elkövető kiléte a ny則m則zás an nem v則lt me則álla則則that則則 isme則etlen helyen ta則t則zk則dik va則y elme ete則 lett則 則則則 z elév則lés hatá則idejé e nem szám則t e az a ta則tam sem則 amely alatt személyes mentessé則 則則lytán a 則ntetőeljá則ás azé則t nem v則lt me則ind則that則 va則y 則則lytathat則則 me則t a tö則vény en izt則s則t則tt mentelmi j則則則t a döntés則e j則則則s則lt nem 則則則則esztette 則el則 illetőle則 az eljá則ás me則ind則tásáh則z va則y 則則lytatásáh則z a h則zzájá則則lását nem adta me則則 則z a 則endelkezés nem alkalmazhat則 則lyan ma則ánind則tvány則a 則ntethető 則ncselekmény esetén則 amely miatt a vádat a ma則ánvádl則 ké則viseli則 則則則 則則則 á則a 則csátás 則則則則 則則 esetén a 則則則 aidő ta則tama az elév則lés hatá則idejé e nem szám則t e則 A cselekmény társadalomra veszélyességének megszűnése 36. 則em 則ntethető az則 akinek a cselekménye az el 則則álásk則則 má則 nem veszélyes va則y 則lyan csekély 則則k an veszélyes a tá則sadal則m則a則 h則則y 則 személyé則e is 則i則yelemmel 則 a tö則vény sze則int alkalmazhat則 le則enyhé 則ntetés is sz則ksé則telen則 IV. fejezet

7 Büntetések és intézkedések 則則 c則m A büntetések A büntetés célja 37. 則ntetés a 則ncselekmény elkövetése miatt a tö則vény en me則hatá則則z則tt j則則hát則ány則 則ntetés célja a tá則sadal則m védelme é則deké en annak me則előzése則 h則則y aká則 az elkövető則 aká則 más 則ncselekményt kövessen el則 A büntetési nemek 38. 則則則 則ő 則ntetések 則則 a sza adsá則vesztés則 則則 a közé則dek則 m則nka則 則則 a 則énz 則ntetés則 則則則 則ellék 則ntetések 則則 a köz則則yektől eltiltás則 則則 a 則則則lalk則zást則l eltiltás則 則則 a já則m則vezetéstől eltiltás則 則則 a kitiltás則 則則 a ki則tas則tás則 則則 則則 a 則énzmellék 則ntetés則 則則則 則則則 ekezdés 則則則則 則則ntjá an 則els則則則lt mellék 則ntetések önáll則an則 則ő 則ntetés kisza ása helyett 則則則則 則則 is alkalmazhat則k則 ha az alkalmazás則k e則yé tö則vényi 則eltételei 則ennállnak則 39. A halálbüntetés A szabadságvesztés 40. 則則則 sza adsá則vesztés élet則則則yti則 va則y hatá則則z則tt idei則 ta則t則 則則則 hatá則則z則tt idei則 ta則t則 sza adsá則vesztés le則則övide ta則tama két h則na則則 le則h則ssza ta則tama tizenöt év則 halmazati va則y össz 則ntetés則 illetőle則 則nsze則vezet en tö則ténő elkövetés esetén h則sz év則 則則則 則let則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztés azzal szem en sza hat則 ki則 aki a 則ncselekmény elkövetések則則 a h則szadik életévét etöltötte則 41. 則則則 sza adsá則vesztést 則ntetésvé則則ehajtási intézet en則 則e則yház則 ö則tön va則y 則則則ház 則則k則zat an kell vé則則ehajtani則 則則則 sza adsá則vesztés vé則則ehajtásának 則endjét則 valamint az el則télt kötelezettsé則eit és j則則ait k則lön j則則sza ály hatá則則zza me則則 則則則 sza adsá則vesztés vé則則ehajtása alatt sz則netelnek az el則téltnek az則k az állam則則l則á則i j則則ai és kötelezettsé則ei則 amelyek a 則ntetés céljával ellentétesek則 則則y k則lönösen則 amelyek則e a köz則則yektől eltiltás kite則jed則 42. 則則則 則e則yház an kell vé則則ehajtani az élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztést則 則則則 則e則yház an kell vé則則ehajtani a há則則m évi va則y ennél h則ssza ta則tam則 sza adsá則vesztést則 ha a) állam va則y em e則isé則 elleni 則ncselekmény 則則則 és 則則則 則ejezet則則

8 b) 則則 te則則則則cselekmény 則則則則則 則則則 lé則i já則m則則 vas則ti則 v則zi則 köz則ti töme則közlekedési va則y töme則es á則則száll則tás則a alkalmas já則m則 hatal則m a ke則則tése 則則則則則 則則則 visszaélés 則則 an則anya則則al va則y 則則 ant則sze則則el 則則則則則 則則則 visszaélés lő則e則yve則則el va則y lősze則則el 則則則則則 則 則 則則則則則則則 ek則則則 則e則yve則csem則észet 則則則則則則則 則則則 則nsze則vezet en 則észvétel 則則則則則則則 則則則 visszaélés nemzetközi sze則ződés által tilt則tt 則e則yve則則el 則則則則則則則 則則則 則則 az em e則ölés則 az em e則則a lás則 az em e則ke則eskedelem則 az e則őszak則s közös則lés則 a szemé則em elleni e則őszak則 a te則mészet elleni e則őszak則s 則ajtalansá則則 a közveszély則k則zás則 a nemzetközi j則則i kötelezettsé則 me則sze則ése és a 則a lás s則ly則sa an minős則lő esetei 則則則則則 則 則則則 ek則則 則則則則 則 則 則則則則則則則 ek則則 則則則則則則 則 則則則則則則則 ek則則 則則則則 則 則則則則則則則 ek則則 則則則則 則 則則則則 則則則 ek則則 則則則則 則 則則則則則則則 ek則則 則則則則 則 則則則則則則則 ek則則 則則則則 則 則 則則則 ek則則 則則則則 則 則則則則則則則 ek則則則 則則 visszaélés ká 則t則sze則則el s則ly則sa an minős則lő esetei 則則則則則 則 則則則 ek則則 則則則則 則 則 則則則 és 則則則 ek則則 則則則則則則 則 則則則 és 則則則 ek則則則 c) élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztéssel is 則ntethető kat則nai 則ncselekmények 則則則則 則ejezet則 miatt sza ták ki則 則則則 則e則yház an kell vé則則ehajtani a kétévi va則y ennél h則ssza ta則tam則 sza adsá則vesztést則 ha az el則télt tö szö則ös visszaeső則 va則y a 則ncselekményt 則nsze則vezet en követte el則 43. 則ö則tön en kell vé則則ehajtani a sza adsá則vesztést 則 a 則則則 則 esetét kivéve 則則 ha a) 則ntett miatt sza ták ki則 b) vétsé則 miatt sza ták ki és az el則télt visszaeső則 44. 則則則ház an kell vé則則ehajtani a vétsé則 miatt kisza 則tt sza adsá則vesztést則 kivéve則 ha az el則télt visszaeső則 45. 則則則 則a a 則則則sá則 sza adsá則vesztést alkalmaz則 則e則yházat則 ö則tönt va則y 則則則házat sza ki則 則則則 則ntetés kisza ásánál i則ányad則 kö則則lmények則e 則則則則 則則 則 k則lönösen az elkövető személyisé則é則e és a 則ncselekmény ind則téká則a 則 tekintettel a tö則vény en elő則則tnál e則則yel szi則則則則 va則y enyhé vé則則ehajtási 則則k則zat hatá則則zhat則 me則則 46. 則則則 則ntetés vé則則ehajtása alatt tan則s則t則tt ki則則則ástalan ma則ata則tás esetén a 則則則sá則 則則y 則endelkezhet則 h則則y a 則ntetés hát則alevő 則észét e則則yel enyhé 則則k則zat an kell vé則則ehajtani則 ha 則edi則 az el則télt a 則ntetésvé則則ehajtás 則endjét ismételten és s則ly則san me則zava則ja則 a 則則則sá則 el則endelheti則 h則則y a 則ntetés hát則alevő 則észét e則則yel szi則則則則 則則k則zat an hajtsák vé則則e則 則則則 z el則télt me則vált則z則tt ma則ata則tásá則a 則i則yelemmel a 則則則sá則 az 則則則 ekezdés ala則ján h則z則tt hatá則則zatát hatály則n k則v則l helyezheti則 Feltételes szabadságra bocsátás 47. 則則則 則則則sá則 a hatá則則z則tt idei則 ta則t則 sza adsá則vesztés則e 則téltet 則eltételes sza adsá則則a 則csátja則 ha 則 k則lönösen a 則ntetés vé則則ehajtása alatt tan則s則t則tt ki則則則ástalan ma則ata則tásá則a és a則則a a készsé則é則e tekintettel則 h則則y tö則vénytisztelő életm則d則t 則則則 則則lytatni 則 ala則則san 則eltehető則 h則則y a 則ntetés célja t則vá i sza adsá則elv則nás nélk則l is elé則hető則 則則則 則eltételes sza adsá則則a 則csátásnak csak akk則則 van helye則 ha az el則télt 則 則e則yház an vé則則ehajtand則 則ntetésének le則alá né則yötöd 則észét則 則 ö則tön en vé則則ehajtand則 則ntetésének le則alá há則則mne則yed 則észét則 則 則則則ház an vé則則ehajtand則 則ntetésének le則alá kétha則mad 則észét kitöltötte則 則則則 則á則則m évet me則 nem halad則 sza adsá則vesztés kisza ása esetén 則 k則lönös méltánylást é則demlő eset en 則 a 則則則sá則 則téleté en akként 則endelkezhet則 h則則y az el則télt a 則ntetése 則ele 則észének letöltése 則tán 則eltételes sza adsá則則a 則csáthat則則 則z a 則endelkezés nem alkalmazhat則則 ha az el則télt tö szö則ös visszaeső則 則則則 則em 則csáthat則 則eltételes sza adsá則則a a) akit 則lyan szándék則s 則ncselekmény miatt 則téltek sza adsá則vesztés則e則 amelyet k則則á i vé則則ehajtand則 sza adsá則vesztés則e 則télése 則tán則 a vé則則ehajtás e則ejezése előtt követett el則 b) aki a sza adsá則vesztés ől le則alá két h則na則則t nem töltött ki則 c) d) aki a 則ncselekményt 則nsze則vezet en követte el則 e) 則則則 47/A. 則則則 則let則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztés kisza ása esetén a 則則則sá則 az 則téleté en me則hatá則則zza a 則eltételes sza adsá則則a 則csátás le則k則則á i idő則則ntját則 va則y a 則eltételes sza adsá則則a 則csátás lehetősé則ét kizá則ja則

9 則則則 則a a 則則則sá則 a 則eltételes sza adsá則則a 則csátás lehetősé則ét nem zá則ja ki則 annak le則k則則á i idő則則ntját le則alá h則sz év en則 ha az élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztést 則lyan 則ncselekmény miatt sza ta ki則 amelynek 則ntethetősé則e nem év則l el則 le則alá ha則minc év en hatá則則zza me則則 47/B. 則則則 則a az el則téltet az élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztés則e 則télése előtt elkövetett 則ncselekmény miatt az élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztés vé則則ehajtása alatt hatá則則z則tt ta則tam則 vé則則ehajtand則 sza adsá則vesztés則e 則télik則 a 則則則sá則 a 則eltételes sza adsá則則a 則csátás le則k則則á i idő則則ntját a hatá則則z則tt ta則tam則 sza adsá則vesztés időta則tamái則 elhalasztja則 則則則 則a az el則téltet az élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztés則e 則télése előtt elkövetett 則ncselekmény miatt az élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztés ől tö則ténő 則eltételes sza adsá則則a 則csátás alatt hatá則則z則tt ta則tam則 vé則則ehajtand則 sza adsá則vesztés則e 則télik則 a 則則則sá則 a 則eltételes sza adsá則則t me則sz則nteti則 és a 則eltételes sza adsá則則a 則csátás le則k則則á i idő則則ntját a hatá則則z則tt ta則tam則 sza adsá則vesztés időta則tamái則 elhalasztja則 則則則 則a az el則téltet az élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztés vé則則ehajtása alatt elkövetett 則ncselekmény miatt az élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztés vé則則ehajtása alatt hatá則則z則tt ta則tam則 sza adsá則vesztés則e 則télik則 a 則則則sá則 a 則eltételes sza adsá則則a 則csátás le則k則則á i idő則則ntját a hatá則則z則tt idei則 ta則t則 sza adsá則vesztés ta則tamái則則 de le則alá öt és le則則elje h則sz év közötti időta則tam則a elhalasztja則 則則則 則a az el則téltet az élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztés vé則則ehajtása alatt elkövetett 則ncselekmény miatt az élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztés ől tö則ténő 則eltételes sza adsá則則a 則csátás alatt hatá則則z則tt ta則tam則 sza adsá則vesztés則e 則télik則 a 則則則sá則 a 則eltételes sza adsá則則t me則sz則nteti則 és a 則eltételes sza adsá則則a 則csátás le則k則則á i idő則則ntját a hatá則則z則tt ta則tam則 sza adsá則vesztés ta則tamái則則 de le則alá öt és le則則elje h則sz év közötti időta則tam則a elhalasztja則 則則則 則a az el則téltet az élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztés ől tö則tént 則eltételes sza adsá則則a 則csátás alatt elkövetett 則ncselekmény miatt hatá則則z則tt ta則tam則 sza adsá則vesztés則e 則télik則 a 則則則sá則 a 則eltételes sza adsá則則t me則sz則nteti則 és a 則eltételes sza adsá則則a 則csátás le則k則則á i idő則則ntját a hatá則則z則tt ta則tam則 sza adsá則vesztés ta則tamái則則 de le則alá öt és le則則elje h則sz év közötti időta則tam則a elhalasztja則 47/C. 則則則 則則則sá則 az élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztés則e 則téltet akk則則 則csáthatja 則eltételes sza adsá則則a則 ha a sza adsá則vesztés ől az el則télt letöltötte a 則則則sá則 által me則hatá則則z則tt időta則tam則t則 és ala則則san 則eltehető則 h則則y a 則ntetés célja t則vá i sza adsá則elv則nás nélk則l is elé則hető則 則則則 則em 則csáthat則 則eltételes sza adsá則則a az el則télt則 ha ismételten élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztés則e 則télik則 則a a k則則á i élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztést mé則 nem hajt則tták vé則則e則 az ismételten kisza 則tt élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztés nem hajthat則 vé則則e則 48. 則則則 則eltételes sza adsá則 ta則tama az則n則s a sza adsá則vesztés hát則alevő 則észével則 de le則alá e則y év則 élet則則則yti則 ta則t則 sza adsá則vesztés esetén tizenöt év則 則則則 則a a sza adsá則vesztés hát則alevő 則észe e則y évnél 則övide 則 és vé則則ehajtását nem 則endelték el則 a 則ntetést 則 a 則eltételes sza adsá則 letelte 則tán 則 a hát則alevő 則ész 則t則ls則 na則jával kell kitöltöttnek tekinteni則 則則則 則eltételes sza adsá則 ta則tamá則a則 de le則kevese e則y év則e az el則télt 則á則t則則則則 則el則則yelet alá helyezhető則 則則則 則則則sá則 a 則eltételes sza adsá則則t me則sz則nteti則 ha az el則téltet a 則eltételes sza adsá則 alatt elkövetett 則ncselekmény miatt vé則則ehajtand則 sza adsá則vesztés則e 則télik則 則a az el則téltet e則yé 則ntetés則e 則télik va則y ha a ma則ata則tási sza ály則kat me則sze則i則 a 則則則sá則 a 則eltételes sza adsá則則t me則sz則ntetheti則 則則則 則eltételes sza adsá則 me則sz則ntetése esetén a 則eltételes sza adsá則則n eltöltött idő a sza adsá則vesztés e nem szám則t e則 48/A. 則則則 則a az el則télttel szem en tö hatá則則z則tt idei則 ta則t則則 össz 則ntetés e nem 則則則lalhat則 sza adsá則vesztést kell vé則則ehajtani則 és a sza adsá則vesztések 則則lyamat則s vé則則ehajtása s則則án a 則則則sá則 az el則téltet á則mely sza adsá則vesztés ől 則eltételes sza adsá則則a 則csát則tta則 a 則eltételes sza adsá則 mindaddi則 nem kezdhető me則則 am則則 az el則télt más sza adsá則vesztést tölt則 則則則 則a a 則則則sá則 az el則téltet tö sza adsá則vesztés ől 則csát則tta 則eltételes sza adsá則則a則 az el則télt a tö 則eltételes sza adsá則則t e則yidej則le則 則á則h則zam則san tölti則 則則則 則則則 則 則則則 ekezdése esetén a 則á則h則zam則san töltött 則eltételes sza adsá則則k minde則yikénél k則lön kell vizs則álni則 h則則y a 則eltételes sza adsá則 me則sz則ntetésének 則eltételei 則ennállnak則e則 A közérdekű munka 49. 則則則 közé則dek則 m則nká則a 則télt köteles a 則észé則e 則 a 則則則sá則 則téleté en 則 me則hatá則則z則tt m則nkát vé則ezni則 z el則télt személyi sza adsá則a e則yé ként nem k則則lát則zhat則則

10 則則則 則özé則dek則 m則nkaként 則lyan m則nka vé則zése hatá則則zhat則 me則則 amelyet az el則télt 則 則i則yelemmel e則észsé則i álla則則tá則a és ké則zettsé則é則e 則 elő則eláthat則an ké則es elvé則ezni則 則則則 közé則dek則 m則nkát az el則télt 則 ha j則則sza ály másként nem 則endelkezik 則 hetenként le則alá e則y na則則n則 a heti 則ihenőna則則n va則y a sza adidejé en d則jazás nélk則l vé則zi則 則則則 közé則dek則 m則nka le則則övide ta則tama e則y na則則 le則h則ssza ta則tama ötven na則則 則則y na則i közé則dek則 m則nkának hat 則則a m則nkavé則zés 則elel me則則 50. 則則則 則a az el則télt a m則nkakötelezettsé則ének önként nem tesz ele則et則 a közé則dek則 m則nka則 illetőle則 ennek hát則alévő 則észe helyé e sza adsá則vesztés lé則則 則zt a sza adsá則vesztést 則則則ház an kell vé則則ehajtani則 則則則 közé則dek則 m則nka則 illetőle則 ennek hát則alévő 則észe helyé e lé則ő sza adsá則vesztést 則則y kell me則álla則則tani則 h則則y e則yna則i közé則dek則 m則nkának e則yna則i sza adsá則vesztés 則elel me則則 則lyenk則則 a sza adsá則vesztés két h則na則nál 則övide is lehet則 A pénzbüntetés 51. 則則則 則énz 則ntetést 則則y kell kisza ni則 h則則y 則 則i則yelemmel a cselekménnyel elé則t va則y elé則ni k則vánt anya則i előny則e is 則 me則 kell álla則則tani a 則énz 則ntetés na則i tételeinek számát és 則 az elkövető va則y則ni則 jövedelmi則 személyi visz則nyaih則z és életviteléhez mé則ten 則 az e則yna則i tételnek me則則elelő össze則et則 則則則 則énz 則ntetés le則kise mé則téke ha則minc則 le則na則y則 mé則téke ötszázne則yven na則i tétel則 則則yna則i tétel össze則ét le則alá száz則 de le則則elje h則szeze則 則則則int an kell me則hatá則則zni則 52. 則énz 則ntetést則 me則 nem 則izetése esetén則 則則則ház an vé則則ehajtand則 sza adsá則vesztés則e kell átvált則ztatni則 則則yna則i tétel össze則ének a helyé e e則yna則i sza adsá則vesztés lé則則 則lyenk則則 a sza adsá則vesztés két h則na則nál 則övide is lehet則 A közügyektől eltiltás 53. zt則 akit szándék則s 則ncselekmény elkövetése miatt vé則則ehajtand則 sza adsá則vesztés則e 則télnek則 és méltatlan a則則a則 h則則y a köz則則yek en 則észt ve則yen則 az則k 則yak則則lását則l el kell tiltani則 54. 則則則 köz則則yektől eltilt則tt a) nem vehet 則észt né則ké則viseleti sze則v ta則jainak választásá an則 né則szavazás an és né則i kezdeményezés en則 b) nem lehet hivatal則s személy則 c) nem m則ködhet né則ké則viseleti sze則v test則leté en 則 iz則ttsá則á an則則 d) nem viselhet tisztsé則et tá則sadalmi sze則vezet en則 köztest則let en則 közala則則tvány an則 e) nem é則het el kat則nai 則end則則k則zat則t則 f) nem ka則hat el則öldi kit則ntetést és k則l則öldi kit則ntetés el則則則adásá則a en則edélyt則 則則則 köz則則yektől eltilt則tt az 則télet j則則e則ő則e emelkedésével elveszti a) mindaz則n ta則sá則át則 állását則 tisztsé則ét則 va則y me則 則zatását則 amelynek elnye則ését az 則則則 ekezdés kizá則ja則 b) kat則nai 則end則則k則zatát則 t則vá á el則öldi kit則ntetését és azt a j則則át則 h則則y k則l則öldi kit則ntetést viselhessen則 55. 則則則 köz則則yektől eltiltás le則則övide ta則tama e則y év則 le則h則ssza ta則tama t則z év則 則則則 köz則則yektől eltiltás ta則tama az 則télet j則則e則ő則e emelkedésével kezdődik則 則 e nem szám則t ele az az idő則 amely alatt a köz則則yektől eltiltással é則intett j則則則k a 則則則 則 則則則 ekezdése é則telmé en sz則netelnek則 valamint az az idő sem則 amely alatt az el則télt kiv則nja ma則át a sza adsá則vesztés vé則則ehajtása al則l則 則a a 則eltételes sza adsá則則t nem sz則ntetik me則則 a 則eltételes sza adsá則則n töltött időt a köz則則yektől eltiltás ta則tamá a e kell szám則tani則 A foglalkozástól eltiltás 56. 則則則 則則則lalk則zását則l azt lehet eltiltani則 aki a 則ncselekményt a) szakké則zettsé則et i則énylő 則則則lalk則zás sza ályainak me則sze則ésével követi el則 va則y b) 則則則lalk則zásának 則elhasználásával則 szándék則san követi el則 則則則 則則則lalk則zást則l eltiltás mellék 則ntetés alkalmazása szem則則ntjá 則l 則則則lalk則zásnak minős則l az is則 ha az elkövető a 則azdálk則d則 sze則vezet általán則s vezetését ellát則 sze則v ta則ja則 illetve i則az則at則ja則 a szövetkezet i則az則at則sá則ának va則y 則el則則yelő iz則ttsá則ának ta則ja則 a 則azdasá則i tá則sasá則 vezető tisztsé則viselője則 illetve 則el則則yelő iz則ttsá則ának ta則ja則

11 57. 則則則 則則則lalk則zást則l eltiltás vé則le則es hatály則 va則y hatá則則z則tt idei則 ta則t則 則é則le則es hatállyal az tilthat則 el則 aki a 則則則lalk則zás 則yak則則lásá則a alkalmatlan則 va則y a則則a méltatlan則 hatá則則z則tt idei則 ta則t則 eltiltás le則則övide ta則tama e則y év則 le則h則ssza ta則tama t則z év則 則則則 köz則則yektől eltiltás ta則tamának szám則tásá則a v則natk則z則 則endelkezést 則則則則 則 則則則 ekezdés則 則則則lalk則zást則l eltiltás eseté en me則則elelően alkalmazni kell則 則則則 則atá則則z則tt idei則 ta則t則 eltiltás esetén a szakké則zettsé則et i則énylő 則則則lalk則zás 則j 則l val則 則yak則則lása att則l tehető 則則則則ővé則 h則則y az eltilt則tt a 則則則lalk則zás 則yak則則lásáh則z sz則ksé則es já則tassá則則t az eltiltás ta則tamának letelte 則tán me則hatá則則z則tt m則d則n i則az則lja則 vé則le則es hatály則 eltiltás al則l a 則則則sá則 az eltilt則ttat ké則elem則e mentes則theti則 ha az eltiltás 則ta t則z év eltelt則 és az eltilt則tt a 則則則lalk則zás 則yak則則lásá則a alkalmas則 illetőle則 a則則a é則demes則 則em mentes則thető則 aki a 則ncselekményt 則nsze則vezet en követte el則 és méltatlansá則 miatt a 則則則sá則 a 則則則lalk則zást則l vé則le則esen eltilt則tta則 A járművezetéstől eltiltás 58. 則則則 já則m則vezetéstől el lehet tiltani azt則 aki az en則edélyhez kötött já則m則vezetés sza ályainak me則sze則ésével követi el a 則ncselekményt則 va則y 則ncselekmények elkövetéséhez já則m則vet használ則 則則則 já則m則vezetéstől eltiltás me則hatá則則z則tt 則ajtáj則 já則m則則e is v則natk則zhat則 59. 則則則 já則m則vezetéstől eltiltás vé則le則es hatály則 va則y hatá則則z則tt idei則 ta則t則 則é則le則es hatállyal az tilthat則 el則 aki a já則m則vezetés則e alkalmatlan則 hatá則則z則tt idei則 ta則t則 eltiltás le則則övide ta則tama e則y év則 le則h則ssza ta則tama t則z év則 則則則 köz則則yektől eltiltás ta則tamának szám則tásá則a 則則則則 則 則則則 ekezdés則則 valamint a 則則則lalk則zásh則z sz則ksé則es já則tassá則 i則az則lásá則a és a vé則le則es eltiltás al則li mentes則tés則e v則natk則z則 則endelkezést 則則則則 則 則則則 ekezdés則 a já則m則vezetéstől eltiltás esetén me則則elelően alkalmazni kell則 A kitiltás 60. 則則則 tö則vény en me則hatá則則z則tt esetek en azt則 akit sza adsá則vesztés則e 則télnek則 e則y va則y tö helysé則 ől va則y az 則則szá則 me則hatá則則z則tt 則észé ől ki lehet tiltani則 ha e helyeken ta則t則zk則dása a közé則deket veszélyezteti則 則則則 kitiltás le則則övide ta則tama e則y év則 le則h則ssza ta則tama öt év則 köz則則yektől eltiltás ta則tamának szám則tásá則a v則natk則z則 則endelkezést 則則則則 則 則則則 ekezdés則 kitiltás eseté en me則則elelően alkalmazni kell則 A kiutasítás 61. 則則則 zt a nem ma則ya則 állam則則l則á則 elkövetőt則 akinek az 則則szá則 an ta則t則zk則dása nem k則vánat則s則 a 則a則ya則 則öztá則sasá則 te則則leté則ől ki kell 則tas則tani則 ki則tas則t則tt köteles az 則則szá則 te則則letét elha則yni則 és a ki則tas則tás ta則tama alatt nem té則het vissza則 則則則 則em 則tas則that則 ki az則 akit a k則lön tö則vény en me則hatá則則z則ttak sze則int menek則ltként isme則tek el則 則則則 ki則tas則tás vé則le則es hatály則則 va則y hatá則則z則tt idei則 ta則t則 則é則le則es hatállyal az 則tas則that則 ki則 akinek az 則則szá則 an val則 ta則t則zk則dása 則 則i則yelemmel az elkövetés jelle則é則e則 az elkövető ka則cs則latai則a 則 a köz izt則nsá則則t jelentősen veszélyeztetné則 hatá則則z則tt idei則 ta則t則 ki則tas則tás le則則övide ta則tama e則y év則 le則h則ssza ta則tama t則z év則 則則則 ki則tas則tás ta則tama az 則télet j則則e則ő則e emelkedésével kezdődik則 ki則tas則tás ta則tamá a nem szám則t ele az az idő則 amely alatt az el則télt a sza adsá則vesztés 則ntetését tölti則 則則則 vé則le則es hatály則 ki則tas則tás al則l a 則則則sá則 a ki則tas則t則ttat則 ké則elmé則e mentes則theti則 ha a則則a é則demes és a ki則tas則tás 則ta t則z év eltelt則 A vagyonelkobzás A pénzmellékbüntetés 64. 則則則 kit hatá則則z則tt ta則tam則 sza adsá則vesztés則e 則télnek則 és me則則elelő ke則esete 則jövedelme則 va則y va則y則na van a) 則énzmellék 則ntetés則e kell 則télni則 ha a 則ncselekményt hasz則nsze則zés céljá 則l követi el則

Törvény. I. Fõrész. 92. szám Ára: 27,50 Ft A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 1978. évi IV. törvény

Törvény. I. Fõrész. 92. szám Ára: 27,50 Ft A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 1978. évi IV. törvény MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1978. december 31., vasárnap 92. szám Ára: 27,50 Ft TARTALOMJEGYZÉK 1978. évi IV. tv. A Büntetõ Törvénykönyvrõl I. Fõrész Törvény 1978.

Részletesebben

Általános jogi ismeretek IV.

Általános jogi ismeretek IV. Általános jogi ismeretek IV Dr Bárányos Bernadett ELTE ÁJK TÁMOP-557-08/1-2008-0001 I Általános büntetőjogi ismeretek TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Büntetőjog fogalma Objektív értelemben: a büntetőjog azon

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya.

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény

Részletesebben

1. oldal, összesen: 86. 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet

1. oldal, összesen: 86. 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet 1. oldal, összesen: 86 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya.

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény

Részletesebben

1978. évi IV. törvény ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. Időbeli hatály. Területi és személyi hatály

1978. évi IV. törvény ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. Időbeli hatály. Területi és személyi hatály A jogszabály mai napon hatályos állapota 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03.

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG BÜNTETŐJOG Büntető jog pillérei 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Hatályos 2015.I.1-től

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 1. 2 I. fejezet 6. 7 Büntetés végrehajtásának átvétele és átengedése 7. 8 A büntetőeljárás felajánlása 8. 8 A kiadatás és a menedékjog Lezárva: 2008. január 31. 1. oldal 1978. évi IV. törvény a Büntető

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai. Büntetőjogi Szemle 2013/3. szám. I. Bevezető 1. II. Ábrák. 1. sz.

Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai. Büntetőjogi Szemle 2013/3. szám. I. Bevezető 1. II. Ábrák. 1. sz. I. Bevezető 1 Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai A 2012. évi C. törvénnyel elfogadott új Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) mérsékelt újszerűsége folytán

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 / 85 2010.11.23. 20:08 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

Részletesebben

2012. évi C. törvény Hatályos:

2012. évi C. törvény Hatályos: 2012. évi C. törvény Hatályos: 2014.05.06-2014.06.30 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 1 Az Országgyűlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak, továbbá az ország függetlenségének,

Részletesebben

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről *

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * ÁLTALÁNOS RÉSZ Alapvető rendelkezések 1. (1) Büntetés vagy intézkedés csak olyan cselekmény miatt alkalmazható, amelyre a törvény az elkövetése idején büntetés

Részletesebben

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II.

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 1 Az Országgyűlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak, továbbá az ország függetlenségének, területi épségének, gazdaságának, valamint

Részletesebben

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. FEJEZET

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. FEJEZET 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről Az Országgyűlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak, továbbá az ország függetlenségének, területi épségének, gazdaságának, valamint

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. június 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 6. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. június 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 6. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. június 30. TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 1978. évi IV. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl (egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. június 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 6. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. június 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 6. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. június 30. TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 1978. évi IV. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl (egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek 92. szám Tartalomjegyzék 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 13450 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 92. szám II. Törvények

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

T/9554. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

T/9554. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9554. számú törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest,

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 4. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 4. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. április 30. TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 1978. évi IV. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl... 186 1979. évi 5. törvényerejû

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 15. 16. 18. 20. 21. 24. 26. 30. 33. 36. 41. 44. 45. 48. 50. 52.

TARTALOMJEGYZÉK 15. 16. 18. 20. 21. 24. 26. 30. 33. 36. 41. 44. 45. 48. 50. 52. TARTALOMJEGYZÉK 1. A büntető törvény hatálya, a büntető törvény visszamenőleges hatályának szabályai...6 2. A bűncselekmény törvényi fogalma, a bűntett és a vétség...6 4. Egység, többség, halmazat. A törvényi

Részletesebben

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 1

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1978. évi IV. törvény 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 1 A 2010.01.13. és 2010.03.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény

Részletesebben

Büntető elvi határozatok

Büntető elvi határozatok Szerkesztők: Dr. Berkes György Dr. Szabó Győző SUB Qöttlngen 208 396 551 Szerzők: Dr. Berkes György Dr. Katona Sándor Dr. Kiss Zsigmond Dr. Kónya István 7 Dr. Rabóczki Ede 98 A 2072 Büntető elvi határozatok

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) teljes ismerete minden tétel esetében szükséges. A felkészüléshez ajánlott szakmai irodalom:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

ntetőjog alapfogalmai a ncselekményeknyek

ntetőjog alapfogalmai a ncselekményeknyek ÜZLETI JOG I. 2013/14 6. előad adás A büntetb ntetőjog alapfogalmai a gazdasági gi bűncselekmb ncselekményeknyek 1 Áttekintés I. A BÜNTETŐJOG FORRÁSAI, A BTK. RENDSZERE I.1 A büntetőjog forrásai I.2 A

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény (Btk.) Egyes tételeknél ezen túl az ott feltüntetett jogszabályok megjelölt rendelkezéseinek ismerete

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Dr. Diós Erzsébet Dr. Vaskuti András BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2011. Büntetőjog I. - Általános rész mintatétel 12/1 Dr. Diós Erzsébet

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

1978. évi IV. törvény ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntetı törvény célja. I. fejezet. A büntetı törvény hatálya. Idıbeli hatály. Területi és személyi hatály

1978. évi IV. törvény ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntetı törvény célja. I. fejezet. A büntetı törvény hatálya. Idıbeli hatály. Területi és személyi hatály A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1. 1978. évi IV. törvény a Büntetı Törvénykönyvrıl ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntetı törvény célja I. fejezet A büntetı törvény hatálya Idıbeli hatály 2. A

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ I.

ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ...3 ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 I. fejezet A büntető törvény hatálya...5 Időbeli hatály... 5 Területi és személyi hatály... 7 Diplomáciai és nemzetközi jogon alapuló egyéb

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben