Hatvani Kitti-Zsanett, Buda Kinga és Krupa Melánia A Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete és a diákok kapcsolata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatvani Kitti-Zsanett, Buda Kinga és Krupa Melánia A Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete és a diákok kapcsolata"

Átírás

1 Hatvani Kitti-Zsanett, Buda Kinga és Krupa Melánia A Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete és a diákok kapcsolata Bevezetés A homo oeconomicus, homo politicus után a társadalomtudományokban megjelent a szervezeti ember (Szentpéteri 1985, 9). Szervezet és szervezettség A társadalmilag teremtett valóság állandóságát, kiszámíthatóságát számos tényező befolyásolja, köztük a szervezetek is. Ezeknek kitüntetett szerepük van a társadalmi lét stabilizációjában. A szervezetek által létrehozott társadalmi valóság célirányos emberi mű, amelynek meghatározott funkciói vannak, ugyanakkor a szakosodott cselekvés terepe. Biztosítja az egyének számára a cselekvés terepét és ezek összessége által a társadalom fennmaradását szolgálja (Csepeli 2001, 19). A tudati tényezők és magatartásminták rendszere, amely a szervezet tagjainak egymáshoz való viszonyát szabályozza, a szervezeti kultúrában nyilvánul meg (Tomori 1998, 108). A régi differenciálatlan közösségi társadalmakban fokozatosan különültek el azok a funkciók, amelyek a fennmaradást és az alkalmazkodást szolgálták (Csepeli 2001, 20). Ezek ellátására szakosodtak a szervezetek, amelyek gyarapodása és tökéletesedése révén jöttek létre azok a társadalmak, amelyekben most az emberek élnek (Varga 1986, 45). A szervezettség mértéke szerint beszélhetünk formális és informális szervezetekről. A formális szervezetek működése függetlenedett a személyi tényezőkben rejlő esetlegességektől (Csepeli 2001, 23). Megfelelő tudás és hozzáértés birtokában bárki bármilyen szerepet betölthet. Ezek a szervezetek tökéletesen leírhatók a szervezeti elrendeződést bemutató séma alapján. Az informális szervezetek jóval lazább szabályzás szerint működnek. A szerepeket a szerepek betöltői aktívan alakítják, nincsenek egymástól világosan elhatárolt szerepkörök. A spontaneitás, a konszenzus, a rugalmasság és az érzelmesség jellemzi. A szervezet működése és működtetése A szervezet alapvető működési egységekből áll, ide tartozik a személyzet is. A működtetés a vezetési egységek feladata. A felső vezetés dolga az alapvető célok kijelölése, a stratégiai döntések

2 meghozatala, és a társadalmi környezettel való kapcsolat bonyolítása. Ezeket a feladatokat a legfelső vezetőn kívül a felső vezetés, vagyis az igazgatótanács és az ügyvezetők látják el (Csepeli 2001, 24). A középszintű vezetés feladata a szervezetben zajló tevékenységek koordinálása, beleértve a működő és működtető egységek közötti kapcsolatot fenntartó kommunikáció koordinálását (Szentpéteri 1985, 27). A szervezeti kultúra A tudati tényezők és magatartásminták rendszere, amely a szervezet tagjainak egymáshoz való viszonyát szabályozza, a szervezeti kultúrában nyilvánul meg. Ennek az alakulásában legfontosabb szerepet játszó tényezők: Hiedelem: a hiedelmek rendszerré szerveződhetnek, például a természeti népek hiedelemvilága esetén, de az is előfordul, hogy a hiedelem épül be a szervezetképbe Attitűd: egyik fajtája, az előítélet gyakran torzíthatja egymás személyének az érzékelését, és hátráltatja a szervezeten belüli kommunikációt Érték: gondolkodást és viselkedést vezérlő belső mechanizmus, életstratégiák, amelyek egyebek közt a szervezeti magatartást is vezérlik Vonatkoztatási keret: a köznapi tudat látóköre, amelyen keresztül az egyén az eseményeket szemléli. Ennek részét alkotják a nyílt vagy rejtett gondolati előfekvések és evidenciák (Tomori 1998, ). A szervezeti kultúrát több tényező is befolyásolja. Ezek közül a főbb tényezők a szervezet múltja, tulajdonformája és tulajdoni szerkezete; a szervezet mérete; az alkalmazott technológia; a szervezet céljai, stratégiája, filozófiája; a környezet; a szervezetben dolgozó emberek. Az egyik legkidolgozottabb szervezeti kultúra-profil, amely alapján a szervezet tagjai jellemezhetők, négy fő dimenzióban és 20 mutatóval méri a szervezeti kultúra egyes összetevőivel kapcsolatos véleményeket és beállítódásokat: Teljesítmény: mennyiségre törekvés; minőségre törekvés; új eszközök használata; a kreativitás ösztönzése; ügyfélközpontúság. Emberi erőforrások: törődés a dolgozókkal; munkacentrikus beállítódás; életpálya kialakítás; teljesítménytől függő jutalmazás, egyenlő esélyek. Döntéshozatal: a formalizáltság foka; a dolgozók részvétele a döntésekben; a döntések hatékonysága; a hosszútávú tervezés; törődés a környezettel. Kapcsolatok: csoportok közötti vertikális kapcsolatok; csoportok közötti horizontális kapcsolatok; személyek közötti kooperáció; a kommunikáció hatékonysága; a szervezeti célok ismerete (Tomori 1998, 113). 2

3 A szervezeti kultúra feltárásának módszereit két nagy csoportba oszthatjuk. Az egyiket a megkérdezést nem igénylő eljárások alkotják. Ide tartozik a megfigyelés, ami a kutató személyes jelenlétét igényli a szervezetben, a helyszíneken, bizonyos szervezeti szituációkban. A másik módszer az írásos dokumentumok elemzése (Branyiczky 1989, 37). A másik csoportot a megkérdezésen alapuló módszerek alkotják. Ide tartozik az interjú, a kérdőív és a teszt. Az interjú lehet laza, kevésbé strukturált, vagy lehet formalizált változatú is, ha már ismert, hogy milyen témákra célszerű koncentrálni, illetve, ha nagyobb számú embercsoporttól kell ugyanazokra a kérdésekre választ kapni (Branyiczky 1989, 38). A kérdőív is az utóbbi célt szolgálja, de még uniformizáltabb módon, sok esetben a válaszlehetőségek is kódolva vannak. Ezzel a módszerrel meglehetősen sok információhoz lehet jutni, de értelemszerűen csak arról, ami a kérdezettek számára világosan érthető és megválaszolható. A tesztek segítségével a vizsgált személyek besorolhatók valamilyen típusba, mérhetjük attitűdjeiket, és értékorientációjukat. Szervezeti kommunikáció Kommunikáción általánosságban azt a folyamatot értjük, amelynek során szándékos és kölcsönös üzenettovábbításra kerül sor két vagy több személy között. A szervezeti kommunikáció szorosan összefügg a szervezeten belüli információáramlással. Azonban azt meg kell említeni, hogy a szervezeti kommunikáció során mindig történik információáramlás, de nem minden információáramlás jár együtt kommunikációval. A kommunikációban meghatározó szerep jut az emberi tényezőnek. A személyes szóbeli, kommunikáció alapmodelljéből kiindulva, a folyamat legfontosabb összetevői a következők: adó, aki valamilyen üzenetet kíván eljuttatni; vevő, aki számára az üzenet szól; üzenet, az a tudati, gondolati tartalom, amit az adó el kíván juttatni a vevőhöz; kód, az a jel-, illetve szabályrendszer, amelyben a továbbítani kívánt üzenet megjelenik és a vevő számára érzékelhetővé válik (a legalapvetőbb és legátfogóbb kódrendszer az emberi nyelv); kódolás, az információ kifejezése valamilyen jelrendszerben, hogy üzenetként továbbítható legyen; dekódolás, a kapott üzenet értelmezése a vevő tudatában; csatorna, fizikai közeg, amelyben, illetve amelynek révén az üzenet továbbításra kerül; 3

4 zaj, mindaz ami az üzenetek pontos és torzítatlan továbbítását megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik (a szervezeti kommunikációban ilyen lehet a túlzottan merev hierarchia); visszacsatolás (feedback), a vevő visszajelzése az adónak az üzenet vételére vonatkozóan (a szervezeti kommunikációban különösen fontos, mert a feedback formái fontos visszajelzésekkel szolgálhatnak a vezetőség számára). A szervezetekben fontos szerepe van az emberi kommunikációnak, hiszen anélkül nem jöhetne létre az együttműködés, de emellett mindegyik létrehozza a maga átfogóbb kommunikációs rendszerét, amely egyfelől integrálja és részben intézményesíti a személyközi kommunikációt, másfelől felhasználja az információáramlásnak és a kommunikációnak a nem közvetlen emberi érintkezésen alapuló formáit is. A szervezeti kommunikációs rendszeren belül a kommunikáció alábbi főbb típusait különböztetjük meg, amelyek persze a gyakorlatban egymással is kombinálódhatnak: A szervezeten belülre és kívülre irányuló kommunikáció (az utóbbi szorosan kapcsolódik a Public Relations tevékenységhez); A szervezeti struktúra felépítése szempontjából: a hierarchiában felfelé, lefelé és oldalra irányuló kommunikáció; Formális (intézményes, előírt) és informális (a szervezet tagjai közötti informális kapcsolatrendszerben működő) kommunikáció; Közvetlen, személyes és különböző közvetítő eszközök, médiumok segítségével megvalósuló kommunikáció. Nonprofit szervezetek A társadalomban vannak olyan feladatok, amelyeknek ellátása nem ígér különösebb pénzügyi hasznot. Azonban az állam és az önkormányzatok szociális vagy humánus okok miatt nem mondhatnak le ezen feladatok ellátásáról (Morgan 1986, 15). Ezek a közösségi feladatokat ellátó nonprofit szervezetek a magánszervezetek előnyeivel rendelkeznek, miközben elvileg mentesek maradnak a köztulajdonban álló szervezetekre jellemző hátrányoktól. A nonprofit szervezet összetevői Identitás, vagyis a szervezet önazonosságtudata, önképe, összetevői a küldetés (misszió), a szervezetet vezérlő célrendszer és a szervezeti kultúra, értékek. Stratégia vagyis hosszú és középtávú tervezés, a tevékenységek folyamatos értékelése. Emberi tényezők: munkaerő- és személyzeti politika, bérek, a szervezeten belüli kapcsolatok menedzselése (konfliktuskezelés, csoportépítés). 4

5 Struktúra: a szervezet belső felépítése, szervezeten belüli kommunikáció jellege, munkaszervezés, felelősségi szabályozás, a szervezeten belüli státusok és ezeknek egymáshoz való viszonya (Nilda 1995, 14). Egyesületek, társadalmi szervezetek jellemzői Ezek önkéntes szervezetek, amelyek önkormányzattal rendelkeznek. Minimum 10 ember hozhatja létre őket. Az alapszabályt az alakuló közgyűlésen hozzák létre. Évente egy közgyűlést tartanak, melyre szakmai és pénzügyi beszámolókat készítenek. A szervezetek tagdíjat szednek, és nyilvántartott tagsággal rendelkeznek. Az egyesület egy olyan jogi személy, amelyet a Megyei Bíróságnál jegyeztetnek be, és a tagok saját vagyonukkal nem felelősek, csak az egyesület vagyonával. A kutatás Az egyetemek napjainkban nemcsak a hallgatók tudásvágyát hivatottak kielégíteni, hanem olyan igényeknek is meg kell felelniük, mint a hallgatói érdekképviselet. Ezt a feladatot természetesen maguk a hallgatók tudják a legkönnyebben kielégíteni. Ennek érdekében alakulnak meg a diákszervezetek, melyeknek elsődleges feladatuk a hallgatók érdekeinek képviselete az egyetemen (néha az egyetem keretein kívül is). Egy másik, nem kevésbé fontos funkciója a diákszervezeteknek a rendezvényszervezés. Kulturális, sport, szórakoztató, tudományos programokat szerveznek és biztosítanak a hallgatóknak. Feltevődik a kérdés: a hallgatók igénybe veszik ezeket a lehetőségeket? Látogatják a programokat, használják az érdekképviseletet? Milyen a kapcsolat, a kommunikáció a diákok és a diákszervezetek között? Kutatásunk elsősorban ennek a kapcsolatnak (diák és diákszervezet) a bemutatását, a problémák feltárását tűzte ki célul, illetve a kapcsolat javítására próbál lehetőségeket találni. A kvalitatív kutatás középpontjába a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete (PKED) került, a diákok és az őket képviselő szervezetek kapcsolatát vizsgáltuk. Az alkalmazott módszer az interjú illetve a fókuszcsoportos beszélgetés, a kutatás leíró és feltáró jellegű. Interjút készítettünk a diákszervezet volt és jelenlegi vezetőivel, Fodor Mózessel ( ) és Mándra Judittal ( ). Az interjú a szervezet céljaival, tagjaival, erőforrásaival (humán- és anyagi erőforrások) és külső- illetve belső kapcsolataival kapcsolatban kereste a választ. A fókuszcsoport volt és aktuális egyetemi hallgatókból és ezen szervezet tagjaiból állt össze. 5

6 Hipotézisek Két hipotézist állítottunk fel: A PKED képviselői és a diákság között nem elég hatékony a kommunikáció. A diákszervezetek nem tudják célkitűzéseiket megvalósítani, mivel a diákok nem veszik igénybe az érdekképviseletet. A diákszervezet bemutatása A Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete (PKED) A Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete (PKED) 1999-ben jött létre a Partiumi Keresztény Egyetem kialakulásával párhuzamosan. Elődje a Sulyok István Református Főiskola Diákszervezete (SIRFDSZ) volt, mely 1995 óta működött. A Sulyok István Református Főiskola (SIRF) megalakulásával 1990-ben felvetődött annak gondolata, hogy a főiskolai hallgatók egy érdekvédelmi szervezetbe tömörüljenek. Ennek létrehozását egyaránt támogatta a főiskola vezetősége, tanári kara, a főiskola hallgatói, valamint az intézmény alapítója, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ben létrejött a Partiumi Keresztény Egyetem, melynek részévé vált a SIRF, a diákszervezet felvette a Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete (PKED) nevet. A PKED jogi státuszát 2001 januárjában nyerte el. A Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete (PKED) 2000-ben került bejegyzésre, mint a román törvény szerint bejegyzett és működő magánjogi, apolitikus, non-profit személy. A Szervezet alapelve: a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem diákjainak képviselete minden szinten, a diáktevékenységek megszervezése, az egyetemen belül az oktatási tevékenységek jó lefolyásához való hozzájárulás, a keresztény erkölcs, tudat és tanítások kinyilatkoztatása és terjesztése a diákok soraiban. A PKED tagja minden, a Partiumi Keresztény Egyetemre beiratkozott hallgató, így közel 800 taggal rendelkezik hivatalosan. A Diákszervezetet a Diáktanács vezeti, melynek tagja a diákszervezet elnöke, két alelnök (akik a kül- és a belügyeket képviselik), a gazdasági felelős, a tanügyes, és a szakképviselők, akiket a hallgatók szakonként delegálnak maguk közül. Ezeknek a tagoknak szavazati joguk is van, vagyis a Diáktanács döntéseit hatalmukban áll befolyásolni. A Diáktanács tagja még a PR-os, aki a szervezet megfelelő ismertetéséért, reklámozásáért felelős, az irodavezető, aki a titkárokat irányítja és maguk a titkárok. Nekik nincs szavazati joguk, azonban hozzájárulnak a Diáktanács és a Diákszervezet hatékony működéséhez. A tagsághoz tartoznak az aktivisták is, akik nem vállalnak hivatalos pozíciót a szervezetben, mégis aktívan részt vesznek a diákélet megszervezésében. Bár formálisan, hivatalosan bejegyzett szervezet, saját alapszabállyal, mégis nevezhető informálisnak az őt alakító kapcsolatok alapján. A tagok, bár ismerik és betartják a vezetőségben 6

7 megtalálható hierarchiát, mégis baráti kapcsolat, lazább szerepek és rugalmasság alapján dolgoznak együtt. Nemcsak informális hanem nonprofit szervezet is, amely rendelkezik saját identitással (a Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete), vagyis a szervezet önazonosságtudata, önképe, összetevői a küldetés (misszió), a szervezetet vezérlő célrendszer megtalálhatóak a szervezet alapító okiratában és a tevékenysége is ezeket tükrözi. A PKED tevékenysége A Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezetének elsődleges feladata a hallgatók érdekképviselete. A Kari és az Egyetemi Tanácsban is képviseli a hallgatók érdekeit. A Diákszervezet szervezi meg és bonyolítja le a szociális ösztöndíjpályázatot, továbbítja a diákok számára fontos információkat az egyetemmel, az ösztöndíjakkal, versenyekkel, programokkal kapcsolatban. Az érdekképviselet nem merül ki abban, hogy a tagok jelen vannak a döntéshozatal különböző szintjein, hiszen ők is tesznek javaslatokat, amelyek megkönnyítik a hallgatók egyetemi éveit. A DSZ-nek minden évben meghatározott összeg áll rendelkezésére, amelyet programszervezésre, támogatásokra használhat fel. Ezt az összeget szponzorok felajánlásaival pótolják ki, illetve különböző pályázatokra nyújtanak be a jelentkezést. A PKED nem kevésbé fontos feladata a rendezvény- és programszervezés. A tanév során folyamatosan biztosítja a hallgatók számára a különböző tudományos, kulturális, sport- és szórakoztató rendezvényeket. Mindegyik rendezvénynek megvan a sajátos célcsoportja, ugyanakkor egyik program sem kizáró jellegű. A Partiumi Tudományos Diákköri Konferencián (PTDK) minden hallgató részt vehet, hiszen a rendezvény jellegéből adódóan bárki találhat magához illetve a szakához illő témát, amelyet bemutathat. A PTDK-nak nagy a népszerűsége, elismert tudományos tevékenység, illetve szükséges feltétele az emelt ösztöndíj odaítélésének. Tény, hogy a hangsúlyos PR tevékenység mellett az ösztöndíj is hozzájárul a magas részvételi arányhoz. A Gólyatábor Gólyanap Gólyabál hármas rendezvény, az első éves hallgatók beilleszkedését segíti elő. Ezeken a programokon a gólyák nemcsak az egyetemmel, hanem a Diákszervezettel, egymással, a tanárokkal, a szokásokkal és a várossal is megismerkedhetnek. Kommunikáció A PKED tevékenységéhez tartozik a hallgatókkal való kommunikáció is. A különböző rendezvényeket hangsúlyos PR tevékenységgel hirdetik, például plakátokon, szórólapokon, 7

8 körlevélben, ben, sms-ben. Ezeknek a módszereknek a segítségével a hírek, és a fontos információk könnyen eljutnak mindenkihez. A diákszervezet sokszínű kommunikációs eszközrendszert használ fel a diákokkal való kapcsolattartásban. Ilyen például a szervezet honlapja, a amely naprakész információkkal szolgál minden érdeklődőnek. A kommunikációhoz sorolhatók a szervezet kiadványai. A FIRKA, a Praxis utódjaként megjelenő újság, ezt kéthetente jelenteti meg a szervezet. Érdekességeket, hasznos tudnivalókat, tanárokkal, hallgatókkal készült interjúkat tartalmaz. A Gólyafüzet elsősorban az újonnan érkezett hallgatókhoz szól. Hasznos információkat, tippeket, ötleteket közöl, amelyek segítenek, hogy se a városban, se az egyetemen ne tévedjenek el az első hetekben. Ezeket a kiadványokat a Diákszervezet aktív tagjai készítik, akiknek rálátásuk van az intézmény működésére. A külső kommunikáció azonban nem korlátozódik az egyetem területére. A PKED más diákszervezetekkel és hallgatói önkormányzatokkal is tartja a kapcsolatot. Ilyen például az ELTE BTK HÖK (Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Hallgatói Önkormányzata), az NMD (Nagyváradi Magyar Diákszövetség), stb. Az említett külső kommunikációt egy belső kommunikáció alapozza meg, a tagok hetente egyszer részt vesznek a Diáktanácson, ahol az elnök illetve a megbízott hivatalos formában, jegyzőkönyv vezetése mellett számol be az elmúlt hét történéseiről, eredményeiről. Itt értékelik a lezajlott rendezvényeket, javaslatokat tesznek és döntéseket hoznak tagok. Ezeknek a döntéseknek a továbbadása a szakképviselők feladata, de a jegyzőkönyv is nyilvános, és ha közérdekű a döntés, úgy más formában is (pl. a honlapon) elérhetővé válik az információ. Ez a kommunikáció azonban egyoldalúnak tűnik, hiszen a szervezethez ritkán érkeznek be információk, panaszok, problémák a külsős hallgatóktól. A diákok nem használják ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a szervezet felkínál. A visszajelzés, visszacsatolás így nehezen vagy egyáltalán nem valósul meg. Azt megállapíthatjuk tehát, hogy létezik kommunikáció a diákszervezeten belül és kívül, azt azonban nem mondhatjuk el, hogy ez a kommunikáció elég hatékony lenne. A külső, diákok felé tartó kommunikáció formálisnak tűnik (honlap, újság), kimarad belőle a humán tényező. Talán ezért is érzékelik a diákok a kommunikáció hiányát, mert nem olyan közvetlen, hogy mindenkihez elérjen. A Diákszervezet és a diákok viszonya A Diákszervezet működésének alapja a diákokkal való kapcsolattartás. Szükség van erre a kapcsolatra, hiszen csak így érvényesülhet a szervezet célja: az érdekképviselet és a 8

9 rendezvényszervezés, szolgáltatásnyújtás. A megfelelő kommunikáció hiányában nem lehet feltérképezni, hogy milyen szükségletek és milyen kínálatok találkozhatnak. Ennek a kommunikációnak a hiánya illetve megléte befolyásolja a két fél közti viszonyt is. A megkérdezett diákszervezeti vezetők véleménye az, hogy a szervezet megfelelően működik, eleget tesz minden feladatának és célkitűzésének. Szerintük azonban a hallgatók érdektelenek, kevésbé sikerül megfogniuk, megnyerniük őket a rendezvények számára. Passzívnak látják a diákokat, ugyanakkor a szórakoztató rendezvények látogatottsága messze meghaladja a többi rendezvényen való részvételt. A diákok hozzáállása változó, nem mindig lehet megfogni őket különböző rendezvényekkel, nehéz mozgósítani őket, a diákélet fogalma számukra kimerül a szórakoztató rendezvényekben és a bulikban. Természetesen kivételek mindig vannak. A diákszervezetben való aktív részvétel csak kevés hallgatóra jellemző. A Diáktanácson kívül az aktivisták, önkéntesek járulnak hozzá a szervezet hatékony működéséhez. Az aktivisták nem rendelkeznek sem funkcióval, sem szavazati joggal a Diáktanácsban, mégis szerves részei ennek az egységnek. Azok, akik ismerik a szervezetet, előszeretettel vesznek részt a programokon, járnak le az irodába, közlik problémáikat, kérik a segítségüket. A vezetőség legnagyobb ereje, hogy maguk is diákok. Előadásokra, tanórákra, szórakoztató rendezvényekre egyaránt járnak, találkoznak és kapcsolatot tartanak fenn a diákokkal. Olyan emberek, akikhez bátran oda lehet menni, és akikkel bármiről el lehet beszélgetni. Olyan emberek, akik szeretnek ezzel foglalkozni, és akik nem zárkóznak el. A megkérdezett diákok véleménye kicsit más. Szerintük a Diákszervezet munkássága kimerül a rendezvényszervezésben, az érdekképviselet kevésbé nyilvánul meg. A rendezvények, szórakoztató, kulturális, tudományos és sportprogramok kézzelfoghatóak, a diákok többé-kevésbé érdeklődnek, részt vesznek rajtuk. Az eredmény látható. Ezzel szemben az érdekképviselet kevésbé követhető nyomon. Az érdekképviseletet nehezíti, hogy a vezetőség évente cserélődik. Az új vezetőségnek nehéz megtalálnia azt az utat, amelyet képviselni tud és akar az alatt az idő alatt, amíg hatalmon van. Ki kell építeni a kapcsolatot az egyetem vezetőségével és a diákokkal is, tehát hatalmas feladattal néz szembe a Diáktanács. Ennek lehet a megnyilvánulása az, hogy nem az érdekek, hanem a szükségletek kerülnek előtérbe (bulik). Következtetés A PKED egy nonprofit, informális szervezet, melynek célja a PKE hallgatóinak érdekképviselete és különböző rendezvények szervezése és lebonyolítása. Mindkét oldalt megvizsgálva (diákszervezet és diákok) elmondhatjuk, hogy a diákszervezet nagyon sokszínű, ám nem elég hatékony PR tevékenységet folytat, a rendezvények meghirdetése nem mindig éri el a kívánt hatást. A rendezvényeken való részvétel hullámzó, a szórakoztató programok élveznek előnyt a diákok 9

10 körében. Ez a nem megfelelő külső kommunikációnak köszönhető, a diákok ugyanis nem mindig értesülnek megfelelően egy programról vagy más, fontos információról. Ez a hiba a másik oldalon is megfigyelhető, hiszen a diákok sem kommunikálják problémáikat a diákszervezet felé. Az érdekképviselet létezik, működik, de nem mindig jut el a diákok szintjéig. A szükségletek (programszervezés) kerülnek előtérbe az érdekek helyett, a diákok azt részesítik előnyben, vagyis a diákszervezet csak félig tudja megvalósítani kitűzött célját, diákok szerint az érdekképviselet nem elég hangsúlyos. Felhasznált könyvészet Branyiczky Imre (1989): Szervezeti kultúra empirikus vizsgálata. Közgazdasági szemle, 1. sz.. Csepeli György (2001): A szervezkedő ember. Osiris, Budapest Morgan, Gareth (1986): Images of Organization. Sage, London Nilda, Bullain (1995): A nonprofit szervezet, mint működő intézmény. In: szerk. Török Marianna és Szentpéteri István (1985): A szervezet és a társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Tomori Lajos (1998): Szervezeti kultúra és kommunikáció. KERETEK 2000, Budapest Varga Károly (1986): Az emberi és szervezeti erőforrás fejlesztése. Akadémiai kiadó, Budapest Vincze Krisztina: Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára. NIOK, Budapest. 10

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Franciaország a felvilágosodás után

Franciaország a felvilágosodás után FRANCIA SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET. PORTÉVÁZLATOK. AUGUSTE COMTE. ÉMILE DURKHEIM. PIERRE BOURDIEU A középkorban, illetve a felvilágosodás koráig uralkodó utópiák, társadalomalakító illúziók, reformok és víziók

Részletesebben

CIVIL ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS KISTÉRSÉGI SZINTEN

CIVIL ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS KISTÉRSÉGI SZINTEN TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM CIVIL ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS KISTÉRSÉGI SZINTEN EGY MEGYEI SZINTŰ HELYZETFELTÁRÓ KUTATÁS TANULSÁGAI Bevezető Kinyik Margit Jelen tanulmány az önkormányzati és civil szektor kapcsolatára

Részletesebben

Intézményértékelés szervezetfejlesztés

Intézményértékelés szervezetfejlesztés Intézményértékelés szervezetfejlesztés Cseh Györgyi 1. Bevezetés 1.1. Intézményértékelés, de miért? Miért is kell intézményértékeléssel foglalkozni? Érdemes ezt végiggondolni! John MacBeath professzor

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

Ignácz László Tamásné (ln: Horváth Edit) Anyja neve: Tóth Margit Lakcím: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 87.

Ignácz László Tamásné (ln: Horváth Edit) Anyja neve: Tóth Margit Lakcím: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 87. A Szeretet hatalma Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR. (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag)

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR. (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) 1 2 CÍMNEGYED KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) 3 4 TARTALOM Bevezető 7 1. ALAPFOGALMAK 11 1.1.

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A közigazgatási alapvizsga tananyagának témakörei: I. A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai II. A közigazgatás felépítése és működése III. Államháztartási

Részletesebben

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Könczöl Erzsébet A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Dr. Chikán Attila Minden szerzői jog fenntartva Budapesti Corvinus

Részletesebben

A SARKALATOS TÖRVÉNYEK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN. Szilágyi Emese tudományos segédmunkatárs, MTA TK JTI

A SARKALATOS TÖRVÉNYEK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN. Szilágyi Emese tudományos segédmunkatárs, MTA TK JTI A SARKALATOS TÖRVÉNYEK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN Szilágyi Emese tudományos segédmunkatárs, MTA TK JTI Az Alaptörvény elfogadása után az alkotmányos rendszer változásait elemző szakirodalomi diskurzusban

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Vállalkozóvá válást támogató szakértői közreműködés (tanulmány)

Vállalkozóvá válást támogató szakértői közreműködés (tanulmány) KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/102-19/2014. SÜRGŐS minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok CIVIL SZERVEZETEK MEGÚJULÓ MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETE TANANYAG kézirat II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok Írta: Gottgeisl Rita Láng Noémi Készült az Emberi

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Doktori

Részletesebben

A földrajztudomány helyzete 1

A földrajztudomány helyzete 1 VITA Földrajzi ÉrtesítőXLV. évf. 996. 3-4. füzet, pp. 332-338. A földrajztudomány helyzete 1 A földrajztudományok fejlődésében és művelésében az 1970-es évek második felében következett be az a változás,

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzetét érintően az új kormány részben halogató, részben problématagadó,

Részletesebben

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése Készítette: Dr. Tánczos Lászlóné és Dr. Bokor Zoltán Absztrakt Az EU Közös Közlekedéspolitikáját tartalmazó Fehér Könyv,

Részletesebben

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének programja 1. Alapelvek A PDSZ-nek, mint nyitott szakmai szakszervezetnek legfontosabb célja a közszolgálat területén, ezen belül

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására

RENDELETTERVEZET. az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető

Részletesebben

Akad vélemény, szabad a párbeszéd! Balatonakarattya önállósodásának reprezentációja a helyi sajtóban

Akad vélemény, szabad a párbeszéd! Balatonakarattya önállósodásának reprezentációja a helyi sajtóban 89 Bajnok Andrea Akad vélemény, szabad a párbeszéd! Balatonakarattya önállósodásának reprezentációja a helyi sajtóban Ez a tanulmány Balatonkenese város településrésze, Balatonakarattya önállósodási folyamatát

Részletesebben

- a tudástársadalom potenciális kialakulása

- a tudástársadalom potenciális kialakulása Tudásközpontú világmodell előtt, - globális információs társadalom közben A Tudás mennyiségi és főként minőségi fejlődése Új Tudomány születése és új tömegkultúra kialakulása A tudás személyes tőkévé válása

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013.

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. TANÉV DEBRECEN 2013 1 FONTOS! A segédanyag 13. és 16. oldalán

Részletesebben

Közigazgatási reformperspektívák Magyarországon

Közigazgatási reformperspektívák Magyarországon Közigazgatási reformperspektívák Magyarországon Készült a Táncsics Alapítvány támogatásával Generáció 2020 Think Tank: Közpolitikai Elemzések III. Közigazgatási reformperspektívák Magyarországon 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Jegyzet Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Gazdasági igazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában közreműkött:

Részletesebben

BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA. akkreditációs jelentés

BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA. akkreditációs jelentés INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/2015 (Harmadik intézményakkreditációs kör, a BKTF második értékelése) BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA akkreditációs jelentés a 2015/7/VII/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára K é z i k ö n y v A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára K é z i k ö n y v A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára 2. átdolgozott kiadás NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET 2008 Nemzeti Drogmegelőzési

Részletesebben

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami Társadalmi-önkorm a területi politikában KOR KÉP Az alkotmányos jogállami demokrácia nélkülözhetetlen eleme a participáció, annak vizsgálata, hogy a közvetlen és a képviseleti demokrácia miként érvényesülhet

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár ALAPSZABÁLY Elfogadva: Küldöttközgyűlés 2014.05.072015.05.20 Hatályos: 2014.június 01-től2015.január 01. Hatályát vesztette: 2014.december 31. 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

Részletesebben

Jogszabályi keretek összefoglalása polgári ügyszak

Jogszabályi keretek összefoglalása polgári ügyszak Jogszabályok listája Jogszabályi keretek összefoglalása polgári ügyszak 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (Büsz) 56/2008.(III.26.)

Részletesebben

II. A rendelkezésre álló pénzügyi források és azok megoszlása

II. A rendelkezésre álló pénzügyi források és azok megoszlása MINISZTERELNÖKI HIVATAL MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA M E G Á L L A P O D Á S I. Preambulum A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia között 2003. május 5- én, a stratégiai kutatások megvalósításáról

Részletesebben

Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban 1

Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban 1 Kalocsai Janka Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban 1 A különböző történelmi korokban a tudás- és tapasztalatátadás mindig az adott társadalomban fontosnak tartott értékek figyelembevételével

Részletesebben

Hogyan érvényesítheti az alkotmány a föld közfunkcióit?

Hogyan érvényesítheti az alkotmány a föld közfunkcióit? 70 gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2011 Hogyan érvényesítheti az alkotmány a föld közfunkcióit? TANKA ENDRE Kulcsszavak: értékalapú birtokpolitika, fenntarthatóság, köztulajdon, a termőföld nemzeti vagyon

Részletesebben

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel KUTATÁS KÖZBEN PAVLOVICS ATTILA GYUROK JÁNOS Kisebbségek érdekképviselet Pécsi regionális tapasztalatok Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel elfogadta 1 a nemzeti és etnikai kisebbségek

Részletesebben

2015. hó. napján kelt változásokkal egységes szerkezetben A módosítások és a változások félkövér dőlt betűvel szedve.

2015. hó. napján kelt változásokkal egységes szerkezetben A módosítások és a változások félkövér dőlt betűvel szedve. A MAGYAR TRANZAKCIÓANALITIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2015. hó. napján kelt változásokkal egységes szerkezetben A módosítások és a változások félkövér dőlt betűvel szedve. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

Összehasonlító értékkutatás diplomás ápolóhallgatók és pedagógushallgatók körében

Összehasonlító értékkutatás diplomás ápolóhallgatók és pedagógushallgatók körében Összehasonlító értékkutatás diplomás ápolóhallgatók és pedagógushallgatók körében A szociológia az érték fogalmát kulturális alapelvnek tekinti, melyet társadalmi normákkal, normarendszerrel kapcsol össze.

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

Bevezetés a nonprofit szervezetek gazdálkodásába

Bevezetés a nonprofit szervezetek gazdálkodásába Bevezetés a nonprofit szervezetek gazdálkodásába Nonprofit szektor definiálása A nonprofit szektor politikai szempontból az állam és a polgári (civil) társadalom összefüggésében helyezhető el, gazdasági

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az EU kulturális stratégiájához fűződő külkapcsolati politikai érdekek az európai uniós külső fellépés összes prioritását felölelik. Míg a kultúrák közötti párbeszéd nélkülözhetetlen

Részletesebben

uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 1 IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT új ifjúsáki szemle V. ÉVFOLY AM 3. SZÁM 2007 ÕSZ WWW.UISZ.HU

uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 1 IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT új ifjúsáki szemle V. ÉVFOLY AM 3. SZÁM 2007 ÕSZ WWW.UISZ.HU uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 1 szemle V. ÉVFOLY AM 3. SZÁM IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT 2007 ÕSZ WWW.UISZ.HU uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 2 Szerkesztõbizottság Beke Pál Bíró Endre Bodor

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester Dr. Szeles Gábor jegyző Becsei

Részletesebben

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2009 Országos jelentés Országos jelentés TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 A 2009. ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS SZÁMOKBAN... 8 A FELMÉRÉSRŐL... 9 EREDMÉNYEK... 11 AJÁNLÁS...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Lelkes Mirtill Pénzügy és számvitel/államháztartás Önkormányzati intézmény költségvetéstervezési, finanszírozási, gazdálkodás rendszere. 2016. Lelkes

Részletesebben

Tudásmenedzsment és a fogolydilemma Fenyvesi Éva

Tudásmenedzsment és a fogolydilemma Fenyvesi Éva Tudásmenedzsment és a fogolydilemma Fenyvesi Éva A fogolydilemma Neumann János már 1928-ban publikált a játékelméletről, ami azonban csak 1944-ben, egy amerikai közgazdásszal, Oskar Morgenstern-nel együtt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

ISKOLA - GYERMEKJÓLÉT. Készült a Phare támogatásával a Humán Fejlesztők Kollégiuma Regionális Forrásközpont megbízásából

ISKOLA - GYERMEKJÓLÉT. Készült a Phare támogatásával a Humán Fejlesztők Kollégiuma Regionális Forrásközpont megbízásából ISKOLA - GYERMEKJÓLÉT Készült a Phare támogatásával a Humán Fejlesztők Kollégiuma Regionális Forrásközpont megbízásából Debrecen megyei jogú város Önkormányzata szociális bizottsága 1995 áprilisában megtárgyalta

Részletesebben

Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében

Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében SIVÁK JÓZSEF 1 ZSUGYEL JÁNOS 2 Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében A fiskális föderalizmus

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga.

A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. 1/ A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. Áttekintő vázlat I: A felelősség mint társadalmi

Részletesebben

Rácz Andrea Szombathelyi Szilvia A jogi evaluáció gyakorlata

Rácz Andrea Szombathelyi Szilvia A jogi evaluáció gyakorlata Rácz Andrea Szombathelyi Szilvia A jogi evaluáció gyakorlata Jelen tanulmányunk a Kapocs folyóirat korábbi, 6. illetve 7. számában közzé tett írásainkhoz kapcsolódik. "A szociális ellátások hatékonysági

Részletesebben

A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában 1

A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában 1 PALÓCZ ÉVA A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában 1 Bevezetés A szerkesztők szándéka szerint a kötet írásai azt a kérdést járják körül, hogy milyen a magyar polgár, a magyar középosztály. Közgazdászként

Részletesebben

MÁRCIUS 30. MÁRCIUS 20. ÁPRILIS 20. 2013. MÁJUS 9-10.

MÁRCIUS 30. MÁRCIUS 20. ÁPRILIS 20. 2013. MÁJUS 9-10. 2013. MÁJUS 9-10. A JELENTKEZÉS MÁRCIUS 20. A DOLGOZAT KIVONATÁNAK MÁRCIUS 30. HATÁRIDEJE: LEADÁSI HATÁRIDEJE: A DOLGOZAT LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: ÁPRILIS 20. PÁLYÁZHATÓ SZAKOSZTÁLYOK: Angol nyelv és irodalom

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Székhely : 2316 Tököl, Csépi út 144. ; Levelezési cím : 1093 Budapest, Lónyay u. 22. Telefon : 216-5981, fax: 216-6307 KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM I.

Székhely : 2316 Tököl, Csépi út 144. ; Levelezési cím : 1093 Budapest, Lónyay u. 22. Telefon : 216-5981, fax: 216-6307 KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM I. Székhely : 2316 Tököl, Csépi út 144. ; Levelezési cím : 1093 Budapest, Lónyay u. 22. Telefon : 216-5981, fax: 216-6307 MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM I. KÖTET HELYZETELEMZÉS ÉS

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény koncepciója

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény koncepciója NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény koncepciója A Kormány 2011. szeptember 11-én megtárgyalta és elfogadta 2 Budapest, 2011. szeptember 3 TARTALOMJEGYZÉK The table of

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015.

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet azon szervezetek képviselőinek, akik a Homokháti

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi büntetőjog ZÁRÓJELENTÉS Szakmai beszámoló

Fogyasztóvédelmi büntetőjog ZÁRÓJELENTÉS Szakmai beszámoló Fogyasztóvédelmi büntetőjog ZÁRÓJELENTÉS Szakmai beszámoló Tartalom I. AZ ELVÉGZETT KUTATÁS... 1 II. MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 III. EREDMÉNYEK... 2 A. ÁLTALÁBAN... 2 B. KÜLÖNÖSEN... 2 1. [A rossz minőségű

Részletesebben

Minőségirányítási rendszer irányítása MF 01.EF

Minőségirányítási rendszer irányítása MF 01.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Minőségirányítási rendszer irányítása MF 01.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról OKTATÁSI MINISZTER IGAZSÁGÜGY-MINISZTER TERVEZET! 8262-93/2004. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról Budapest, 2004. április

Részletesebben

absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt,

absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, A KISEBBSÉGI (MAGYAR) FELSÕOKTATÁS HELYZETE SZATMÁRNÉMETIBEN 1 Hollósi Hajnalka A KISEBBSÉGI (MAGYAR) FELSÕOKTATÁS HELYZETE SZATMÁRNÉMETIBEN 1 Absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt,

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikájának integrációs jelentősége és szabályozásának jövője

Az Európai Unió kohéziós politikájának integrációs jelentősége és szabályozásának jövője SZEMLE Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. március (311 332. o.) Kengyel Ákos Az Európai Unió kohéziós politikájának integrációs jelentősége és szabályozásának jövője Az Európai Unió regionális fejlesztési

Részletesebben

Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában

Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában szemle Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában A viharosnak nevezett huszadik század után a huszonegyedik század embere kelletlenül és némileg csalódottan kénytelen tudomásul venni, hogy a történelem

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS GYERMEKJOGI STRATÉGIÁJA

DÉVAVÁNYA VÁROS GYERMEKJOGI STRATÉGIÁJA DÉVAVÁNYA VÁROS GYERMEKJOGI STRATÉGIÁJA 2015 1 Bevezetés Dévaványa Város Önkormányzata Gyermekjogi Stratégiáját az ENSZ 1989. november 20-án elfogadott Gyermekjogi Egyezményével összhangban alkotta, melynek

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4.

Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4. EURELECTRIC AZ EURÓPAI ENERGETIKA DÖNTŐ JELENTŐSÉGŰ ÚTELÁGAZÁSNÁL Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4. Az EURELECTRIC üdvözli a megnövekedett figyelmet mely

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 42. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 42. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 42. hét Erdély Magyarország Oktatási és gazdasági kérdésekről tárgyaltak a MÁÉRT szakbizottságokban Október 8-án ülésezett a MÁÉRT Oktatási és Kulturális Szakbizottsága,

Részletesebben

A magyar középosztály

A magyar középosztály Pétervári Zsolt A magyar középosztály A magyar társadalom jelenlegi szerkezetét jelentős mértékben meghatározza a Kádárrendszer öröksége. Az 1945-47-es koalíciós korszak után felszámolt úri középosztály

Részletesebben

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

Az egészségturizmus marketingkoncepciója. Vezetői összefoglaló

Az egészségturizmus marketingkoncepciója. Vezetői összefoglaló Magyar Turizmus Rt. Az egészségturizmus marketingkoncepciója Vezetői összefoglaló 2002. április 30. Végső jelentés Tartalom 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2 1.1 A KUTATÁS HÁTTERE 2 1.1.1 A kutatás céljai 2 1.1.2

Részletesebben

MK-gyõztes a Vasas Óbuda nõi röplabda-csapata

MK-gyõztes a Vasas Óbuda nõi röplabda-csapata XXI. évfolyam 4. szám Megjelenik kéthetente 32 oldalon, 73.000 példányban 2015. február 27. Nem csak nõknek! A fenti címmel folytatódik ingyenes szûrésekkel az Egészségkörút Óbudán március 14-én a Békásmegyeri

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése JAVASLATOK A DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA 2014 2015

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése JAVASLATOK A DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA 2014 2015 A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése JAVASLATOK A DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA 2014 2015 A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. számú, XXI. századi közoktatás (fejlesztés,

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben

A Progress eredményeinek biztosítása

A Progress eredményeinek biztosítása A Progress eredményeinek biztosítása A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) végrehajtására vonatkozó keretstratégia Európai Bizottság A Progress eredményeinek

Részletesebben

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A 1 I. PREAMBULUM Magyarországon - részben a Közlekedési Múzeum, részben a MÁV tulajdonában/állagában, mintegy 150 megőrzött gőzmozdony

Részletesebben

Designer Drogok Prevenciós Program Tervezet

Designer Drogok Prevenciós Program Tervezet Designer Drogok Prevenciós Program Tervezet Problémafelvetés, beavatkozási területek: Magyarországon jelenleg a fiatalok jelentős része találkozik különböző tudatmódosító szerekkel. Ezek fogyasztása, illetve

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS Tankönyv az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzéshez 2 Budapest, 2013... SZERZŐK: DÁVID PÉTER LÓCZY PÉTER LEKTOR: DR. GYÖRGY

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG. Az ügyész közérdekvédelmi feladatai

KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG. Az ügyész közérdekvédelmi feladatai KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG Az ügyész közérdekvédelmi feladatai Magyarország Alaptörvénye 29. cikkének (1) bekezdése szerint a legfőbb ügyész és az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam

Részletesebben