BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: Nobelova Bratislava ICO:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: Nobelova 34 836 05 Bratislava ICO: 44 788 461"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 A termék azonosító: AdBlue 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, ill. ellenjavalt felhasználása: Foglalkozásszerű felhasználás [SU22], Speciális felhasználásokat illetően vegye fel a kapcsolatot a gyártóval A biztonsági adatlap szállítójának adatai: B- Chem Kft Postázási cím: 8184 Balatonfűzfő, Pf. 64. Tel/Fax: A termék gyártója: GreenChem, s.r.o. Nobelova Bratislava ICO: Felelős személy neve: Antal Zoltán 1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel.: , SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint: Nem minősül veszélyes készítménynek! H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt. Osztályozás a 67/548/EGK [DSD] irányelv vagy az 1999/45/EK [DPD] irányelv szerint: Nem minősül veszélyes készítménynek!

2 R mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt. 2.2 Címkézési elemek: Veszélyt jelző piktogram(ok):- Figyelmeztetés: -. Figyelmeztető mondat(ok): -. Óvintézkedésekre vonatkozó mondat(ok): Egyéb veszélyek: - 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1 Anyagok: Keverékek: nem veszélyes anyagok vizes keveréke. Megnevezés CAS- szám EK- szám 200- Index- szám B- CHEM Trade Kft Urea , R és H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt. A termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó anyagokat (SVHC). 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK: A baleset helyszínétől távolabb kell lefeküdni. LENYELÉST KÖVETŐEN: A szájat vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. BELÉGZÉST KÖVETŐEN: Friss levegőre kell vinni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉST KÖVETŐEN: A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. Szappannal és vízzel le kell mosni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. SZEMBE KERÜLÉST KÖVETŐEN: REACH- szám Koncentráci ó [%] A 67/548/EGK [DSD] irányelv szerinti osztályba sorolás R- mondat Az 1272/2088/EK [CLP] rendelet szerinti osztályba sorolás H- mondat

3 Bő vízzel alaposan át kell öblíteni, a szemhéj alatt is. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni! 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett tünetek és hatások: Nem áll rendelkezésre adat A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás: A beteget az orvos diagnózisa alapján kell kezelni. 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag: A környezetnek megfelelő oltóanyag alkalmazandó: oltóhab, CO 2, oltópor, víz vagy vízpermet. Biztonsági szempontból alkalmatlan oltóanyag: Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek: A termék maga nem ég. Tűz esetén a következő veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek: Szén- oxidok, Ammónia, nitrogén- oxidok (NOx) Tűzoltóknak szóló javaslat: Az előírásoknak megfelelő védőöltözet, valamint hordozható légzőkészülék alkalmazandó. A tűz maradványait és oltáshoz használt folyadékot elkülönítetten kell összegyűjteni, a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet. 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Lásd 7. és 8. szakasz. Az előírásoknak megfelelő védőeszközök alkalmazása kötelező. A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni Terület elhatárolása és szennyezésmentesítés módszerei, anyagai: Megkötni (elnyeletni) folyadék elnyelő (megkötő) anyaggal (homok, kovaföld, savlekötő, általános lekötő). Az összegyűjtött hulladékot a 13. szakasz alapján kell kezelni. A szennyezett területet és tárgyakat a környezetvédelmi előírások betartása mellett alaposan meg kell tisztítani.

4 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Lásd 7., 8. és 13. szakaszt. 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Biztonsági intézkedések: A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján tanácsok kell kezelni. Munkavégzéshez megfelelő egyéni védőeszközöket kell használni (lásd a 8. szakasz). Enni, inni, dohányozni a termék használata közben szigorúan tilos! Tűz megakadályozására tett intézkedések: nincs szükség különleges óvintézkedésre! További kezelésre vonatkozó információk: A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenségekkel együtt: A tároló helyiségekre és tartályokra vonatkozó követelmények: Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Fagyástól, hőtől és napfénytől védeni kell. Együtt- tárolási tanácsok: német tárolási osztály: 12 Tárolási feltételekkel kapcsolatos további információk: a termék az eredeti, zárt edényzetében tárolandó. Ajánlott tárolási hőmérséklet: > < 25 C Tárolási időtartam: Meghatározott végfelhasználás(ok): Nem áll rendelkezésre adat. 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 8.1. Ellenőrzési paraméterek: Expozíciós határértékek: nem alkalmazható. 8.2 Az expozíció ellenőrzése:a 25/2000. (IX. 30.) EüM- SZCSM együttes rendelet 7. (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A munkahelyen ételt, italt fogyasztani és dohányozni tilos. A munkaszünetek előtt és a munka végeztével mosson kezet. A szennyezett munkaruházatot az ismételt használat előtt tisztítani szükséges. Használt munkaruhát nem szabad a munkahelyen kívül használni. Az utcai ruházatot a munkaruhától elkülönített helyen kell tárolni. Személyi védelem: Szemvédelem: MSZ- EN 166 szerinti védőszemüveg javasolt. Bőr- és testfelület védelme:

5 a. Kézvédelem: b. MSZ- EN 376 szerinti védőkesztyű használata ajánlott. Anyag Anyag erőssége Áttörési idő butilkaucsuk 0,5mm >= 8 h Természetes kaucsuk 0,5mm >= 8 h Nitril- kaucsuk 0,35 mm >= 8 h c. Egyéb: zárt védőruha viselése ajánlott. Légzésvédelem:nem szükséges. A környezeti expozíció ellenőrzése: Csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet.

6 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: 9.1. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Paraméter: Vizsgálati módszer Megjegyzés Külső színtelen folyadék Szag enyhe ammónia szagú Szagküszöbérték ph < 10; 100 g/l Olvadáspont kb. - 11,5 C Kezdeti forráspont és forrásponttartomány C Lobbanáspont nem használható Párolgási sebesség Tűzveszélyesség Felső/alsó gyulladási határ, vagy robbanási tartományok Gőznyomás kb. 23 hpa; 20 C Relatív sűrűség kb. 1,09 g/cm3 Oldékonyság teljesen elegyedő vízben Megoszlási ko- efficiens (n- oktanol/víz): Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet 100 C Viszkozitás kb. 1 mpa.s; 20 C dinamikus Oxidáló tulajdonságok Robbanásveszélyes tulajdonságok Fajsúly Oldószer tartalom Szárazanyag tartalom 9.2 Egyéb információk: nem áll rendelkezésre adat. 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakcióképesség: általános körülmények között stabil Kémiai stabilitás: általános tárolási és kezelési körülmények között stabil Veszélyes reakciók: nem ismertek Kerülendő körülmények: magas hőmérsékletet kerülni kell Nem összeférhető anyagok: oxidálószerek Veszélyes bomlástermékek: ammónia, nitrogén- oxidok (NOx), szén- dioxidok. 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk:

7 Akut toxicitás: Lenyelve: LD50 patkány mg/kg (vízmentes anyagnál érvényes) Bőrkorrózió / bőrirritáció: nincs bőrirritáció Súlyos szemkárosodás / szemirritáció: enyhe irritáció Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nem áll rendelkezésre adat Csírasejt- mutagenitás: nem áll rendelkezésre adat Rákkeltő hatás: nem áll rendelkezésre adat Reprodukciós toxicitás: nem áll rendelkezésre adat Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): nem áll rendelkezésre adat Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): nem áll rendelkezésre adat Aspirációs veszély: nem áll rendelkezésre adat Klinikai vizsgálatok összefoglalása: nem áll rendelkezésre adat Vonatkozó toxikológiai adatok: nem áll rendelkezésre adat Valószínű expozíciós útra vonatkozó információk: nem áll rendelkezésre adat Fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek: Bőrrel érintkezés: nincs bőrirritáció Szembe jutás: enyhe irritáció Belélegzés: nem áll rendelkezésre adat Lenyelés: nem áll rendelkezésre adat Egyéb: nem áll rendelkezésre adat Rövid és hosszútávú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: nem áll rendelkezésre adat. A kölcsönhatásokból eredő hatások: nem áll rendelkezésre adat Az egyedi adatok hiánya: nem áll rendelkezésre adat A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információk: nem áll rendelkezésre adat

8 Egyéb információk: Túlérzékenységet okozó hatás nem ismert. 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba, talajba juttatni Toxicitás: Toxicitás halakra Toxicitás baktériumokra LC50 Leuciscus idus (Arany jászkeszeg) > mg/i LC50 Leuciscus idus (Arany jászkeszeg) > mg/l 48 h EC10> mg/l 12.2 Perzisztencia és biológiai lebonthatóság: biológiailag könnyen lebontható 12.3 Bioakkumulációs képesség: nem áll rendelkezésre adat 12.4 Talajban való mobilitás: nem áll rendelkezésre adat 12.5 A PBT és vpvb- értékelés eredményei: nem PBT és vpvb anyag Egyéb káros hatások: nem áll rendelkezésre adat. 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 13.1 Hulladékkezelési módszerek: A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a évi CLXXXV. törvényben, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet] és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben foglaltak szerint. Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk: Nem áll rendelkezésre adat. Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk: Az üres, erősen szennyezett csomagolást teljesen ürítsük ki. Újrahasznosítani csak alapos és megfelelő tisztítás után lehet. A tartályt vízzel kell tisztítani. Fizikai, kémiai tulajdonságok, melyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit: Nem ismertek. Szennyvízkezelésre vonatkozó információk:

9 Nem ismertek. 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK Nem minősül veszélyes szállítmánynak! Szárazföldi szállítás (ADR/RID) UN szám: - ENSZ szerinti helyes megfelelő szállítási megnevezés: - Veszélyességi osztály(ok): - Csomagolási csoport: - Környezeti veszélyek: - Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: - Belföldi vizi szállítás (ADN) UN szám: - ENSZ szerinti helyes megfelelő szállítási megnevezés: - Veszélyességi osztály(ok): - Csomagolási csoport: - Környezeti veszélyek: - Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: - Légi szállítás ICAO- TI/IATA- DGR UN szám: - ENSZ szerinti helyes megfelelő szállítási megnevezés: - Veszélyességi osztály(ok): - Csomagolási csoport: - Környezeti veszélyek: - Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: - A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Szabályozás: - Jóváhagyott szállítás: - Szennyezés név: - Szennyezés kategória: - Hajó típus: SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Vonatkozó nemzeti és közösségi törvények és rendeletek: Nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag- ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

10 Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról A Bizottság 348/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról. Hazai szabályozás: Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: évi XXVI. tv; évi CXL. tv.; évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.)EüM. rendelet [módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EüM r.; 3/2006. (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007. (VI. 7.) EüM rendelet] Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet] 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről évi CLXXXV.törvény a hulladékról. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII. 21.)Korm rendelet, [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet] Munkavédelemre vonatkozó előírások: évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai [2004. évi XI. törvény és évi CLXI. törvény] és vonatkozó NM, MüM rendeletei. Tűzvédelemre vonatkozó előírások: évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról [ módosítja a2011. évi CXXVIII. tv., évi CCVII. tv.]; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet [módosítja: 55/2012. (X. 29.) BM rendelet] Kémiai biztonsági értékelés: Az adott anyag / keverék tekintetében a szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést. 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK Az adatlapon megjelenített információk specifikusan a termékre vonatkoznak, azonban nem érvényesek a termék más termékkel való kombinált felhasználása esetén. A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok: Módosítás dátuma Verziószám Módosítás

11 Eredeti adatlap létrehozása Adatlap felülvizsgálat a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint A biztonsági adatlapon előforduló rövidítések teljes szövege: PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus. vpvb: nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív. n.m.: nincs meghatározva. n.a.: nem alkalmazható. LD 50 : lethal dose, LC 50: Lethal concentration. EC 50 Effective concentration. EWC: European Waste Catalogue, NOAEL: No- observed- adverse- effect level. LOAEL: Lowest- observed- adverse- effect level. VOC: Volatile Organic Compound. A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló R- mondatok teljes szövege: -. A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H- mondatok teljes szövege: -. Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: - Javasolt felhasználási korlátozások (a szállító nem kötelező jellegű javaslata): - Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet(a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak..

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 01. 09. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 01. 09. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: EVA nature ragasztópatron CONTURO mobil élzáróhoz 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

ADBLUE ÖMLESZTETT Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 01.01.2014 Nyomtatás dátuma: 01.01.2014

ADBLUE ÖMLESZTETT Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 01.01.2014 Nyomtatás dátuma: 01.01.2014 1. AZ ANYAGKÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév Szállíó TaM trans spedition s.r.o. 545 93552 Šarovce - Szlovákia Felelős osztály Telefon +421367710040 Telefax +421367710042

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-710n EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

1. SZAKASZ AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Etilalkohol denaturált Márkanév: Denaturált szesz EK szám: 200-578-6 CAS szám:64-17-5 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó (mezőgazdasági

Részletesebben

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: OXOL-50 SZILIKONOLAJ REACH regisztrációs szám: - előregisztrált, várható regisztrálási idő: ld.3.pont 1.1. Felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1272/2008/EK rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (1272/2008/EK rendelet szerint) 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Termékkód: 9555065904707 Termék megnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2009. 03. 26. Felülvizsgálat időpontja: -

Elkészítés időpontja: 2009. 03. 26. Felülvizsgálat időpontja: - B I Z T O S Á G I A D A T L A P 1. AZ A YAG/KÉSZÍTMÉ Y ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZO OSÍTÁSA OPALESCE CE 35% PF REGULAR 1.1. Felhasználás (ipari, foglakozásszerű, magán): foglalkozásszerű Az anyag/készítmény

Részletesebben

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

FAG Arcanol TEMP200. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01.

FAG Arcanol TEMP200. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01. 1/7 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): FAG Arcanol TEMP200 1.2. A

Részletesebben

2.1. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt egyéb veszélyek: B komponens: súlyosbíthatja a meglévő bőr-, szem- és tüdőbetegségeket.

2.1. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt egyéb veszélyek: B komponens: súlyosbíthatja a meglévő bőr-, szem- és tüdőbetegségeket. B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: Termék kód: 62020 REACH regisztrációs szám: OKBI/1138/99. 1.1. Felhasználás (ipari, foglakozásszerű, magán): Az anyag/készítmény

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Szinonima: AS-230 / FP WG, AS-230 / WG Folpet 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben