SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett"

Átírás

1 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett I. kötet Hatályba lép: január 01.

2 A gyömrői Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Az intézmény alapító okiratának változása, illetve a jogszabályi változások szükségessé tették a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) módosítását, illetve egységes szerkezetbe foglalását. A nevelőtestület a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot az alábbiak szerint fogadta el: 2

3 Tartalomjegyzék I. Általános rész... 6 I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata, jogi alapja és hatálya Jogi alapja Feladata A SZMSZ nyilvánossága Hatálya:... 9 II. Az intézmény jellemzői, jogállása, gazdálkodási módja (alapító okirat alapján) Intézmény jellemzői Tevékenysége A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog: a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló CLIV. törvény és a kormányrendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a KLIK, mint vagyonkezelő, illetve a költségvetési szerv használatában vannak Gazdálkodása Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése Az intézmény vezetője - igazgató Szervezeti egység vezetői A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formái: III. Az intézmény munkarendje A közalkalmazottak munkarendje Pedagógusok munkarendje IV. A nevelőtestület A nevelőtestület és szakmai munkaközösségek A nevelőtestület feladata és jogai Munkaközösség vezetők V. Az iskolavezetőség és az igazgatótanács Az igazgatótanács felépítése Igazgató Igazgatótanács Az iskolavezetőség, mint szűk körű vezetői kör VI. Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, érdekvédelem fórumai Érdekképviseletek A tanulók szervezett vélemény-nyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, formája VII. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja VIII. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje a 20/2012 EMMI rendelet 4. (1) alapján Az ellenőrzést végzők köre intézményünkben Az ellenőrzés területei, formái, módszerei A pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak értékelése IX. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos rendelkezések Naturális mutatók A feladat ellátását szolgáló vagyon A közületi számlákon a KLIK és az intézmény teljes neve az elfogadott Aláírás rendje Bélyegző használata A belső ellenőrzés folyamatábrázolása a gazdálkodás területén Az intézmény belső ellenőrzésének rendje, az ellenőrzést végzők jogállása A belső ellenőrzés értékelő lapja I. Általános iskolai szervezeti egység I. Az általános iskola szervezeti felépítése A működés rendje, nyitva tartás, vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje A tanév helyi rendje... 61

4 3. Az iskola (általános iskola és speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola) nyitvatartási rendje: A tanítási órák rendje Beléptetés az intézménybe: A létesítmények és helyiségek használati rendje A számítógép termek használati rendje Általános szabályok a helyiséghasználattal és területhasználattal kapcsolatban: Biztonsági rendszabályok Az intézmény létesítményeinek bérbeadási rendje A vezetői helyettesítés rendje Az igazgató helyettesítése Tanulói jogviszony létesítése A tanulói jogviszony megszűnésével kapcsolatos eljárások (Nkt.53. ) Továbbhaladás az iskolai évfolyamok között: A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje A térítési díj visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolással kapcsolatos feladatok A mindennapi testedzés formái, a tömegsport és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje A tankönyvrendelés szabályai Az intézmény működésével összefüggő, de az oktatási törvényben jogszabályilag nem szabályozott terület Tanulóbalesetek megelőzésének vezetői pedagógusi, alkalmazotti feladatai, tanulóbaleset esetén teendő intézkedések rendje Rendkívüli esemény III. A speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola szervezeti egység működési rendje I. A speciális szakiskola belső tagozódása: Működési rend célja: Az iskola nyitvatartási rendje: Létesítmények és helyiségek használati rendje: A vezetői helyettesítési rend: Tanulói jogviszony létesítése: Továbbhaladás az iskolai évfolyamok között: A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések: A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája, rendje: Térítési díj visszafizetésére vonatkozó rendelkezések: Szakkörök: Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolással kapcsolatos feladatok A mindennapi testedzés formái, tömegsport és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formái és rendje: Tankönyvrendelés szabályai: A nevelési-oktatási intézmény dokumentumainak nyilvánossága: Tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége: Rendkívüli esemény: Szociális ösztöndíj, szociális támogatás: IV. Diákotthon Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Szervezeti és Működési Szabályzat II. Az oktatási intézmény meghatározása Az oktatási intézmény Az intézményegység adatai: A Diákotthon jogi helyzete diákotthoni egység szervezeti felépítése: A diákotthon működési rendje és célja: A diákotthon nyitvatartási rendje: Szakmai vezető diákotthon vezető igazgató helyettes:

5 3. A diákotthoni felvétel és elhelyezés rendje: Diákotthoni tanulói jogviszony megszűnésével kapcsolatos eljárások: Szülőkkel való kapcsolattartás rendje: A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések: A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: Étkezés: Térítési díj be- és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések: A létesítmények és helyiségek használati rendje: A reklámtevékenység szabályozása: Tanulási képesség fejlesztése Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolással kapcsolatos feladatok: Mindennapi testedzés formái: A kollégiumi könyvtár működési rendje: A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének formái: A tanulóbalesetek megelőzésére tett intézkedések: Rendkívüli esemény A gondozó nevelő személyzet magatartási szabályai és titoktartási kötelezettsége IV. A tanulók véleménynyilvánításának, panaszjogának és rendszeres tájékoztatásának rendje: V. Kapcsolattartás A szervezeti egységekkel való kapcsolattartás rendje: A diákönkormányzattal való kapcsolattartás formái és rendje: A külső kapcsolatok rendszere: Beléptetés az intézménybe: Fenntartó, szakértő, illetve más személyek látogatása az intézményben: VI. Továbbképzés, ellenőrzés Szakmai rendezvényeink a hagyományok tükrében: A felnőttoktatás megszervezése: A belső ellenőrzés rendje:

6 I. Általános rész

7 I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata, jogi alapja és hatálya. 1. Jogi alapja A SZMSZ-re utaló rendelkezéseket, elfogadásának rendjét, tartalmi elemeit a évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, ennek hatályba lépéséig a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. évi törvény vonatkozó rendelkezései érvényesek. (továbbiakban Nkt.), évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, s ennek módosítása a évi LXXI. törvény - az évi XXXI. sz. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban GYVT), - Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - a 133/1997. (VII.29.) sz. Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükről, évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról - 234/2011 (XI. 10.) kormányrendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. Törvény végrehajtásáról - az államháztartásról szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet, 33/2004. (XII. 23.) FMM rendelet - a 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus szakvizsgáról és továbbképzésről, - 9/2000.(VIII.04.) SZCSM rendelet a szociális továbbképzésről és szakvizsgáról, - 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről, - 26/1997.(XI.03.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról, - A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Költségvetési Belső Ellenőrzési Szabályzatának kiadásáról szóló 1005/2008. APEH utasítással módosított 1116/B/2007. APEH utasítás szerint eljárva az APEH Központi Hivatal Költségvetési Belső Ellenőrzési Főosztályának évi intézményi és felügyeleti belső ellenőrzési terve, 7

8 - 4/2002.(02.26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól, - a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. sz. törvény módosításai - a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004.(VIII.27.) OM rendelet módosításai határozzák meg évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Az Nkt. 25. (1) és a 20/2012 EMMI rendelet 4. foglalt felhatalmazás alapján a gyömrői Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI nevelőtestülete az alábbi módosított és egybeszerkesztett Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadta el az intézmény jogszerű működésének biztosítása a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében. 2. Feladata A SZMSZ feladata, hogy megállapítsa az intézmény működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket jogszabályok nem rendeznek. A SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása, feladata és kötelessége az intézmény minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. 3. A SZMSZ nyilvánossága A SZMSZ előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az intézmény alkalmazottainak) meg kell ismernie. A SZMSZ egy-egy példánya megtekinthető: - a könyvtárban, - az igazgatónál, - a szervezeti egység vezetőknél, - a lakásotthonokban CD-n, - valamint az intézmény weblapján. Az újonnan elfogadott, vagy módosított SZMSZ előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatni kell a - tanulókat, osztályfőnöki órán, - a szülőket, szülői értekezleten. 8

9 - A SZMSZ-ről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, általános helyettesétől, a szervezeti egységek vezetőitől, valamint az osztályfőnököktől a fogadóórákon, vagy - ettől eltérően előre egyeztetett időpontban. 4. Hatálya: A SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézmény valamennyi vezetőjére, közalkalmazottjára és tanulójára. A SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait. A SZMSZ-ben foglaltak megtartása mindenki közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: - a közalkalmazottakkal szemben az igazgató munkáltatói jogkörében eljárva tehet intézkedéseket, - tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség, - szülőt vagy más nem az intézményben dolgozót, tanulót az intézmény igazgatója, vagy az illetékes helyettese tájékoztatja a szabályzatban foglaltakról, kérve annak betartását, s ha ez nem vezet eredményre, felszólítja az intézmény területének elhagyására. 9

10 II. Az intézmény jellemzői, jogállása, gazdálkodási módja (alapító okirat alapján) 1. Intézmény jellemzői Az Alapító okirat száma, kelte: augusztus 30. Neve: Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI Székhelye: 2230 Gyömrő, Üllői út 26. (Teleki kastély) OM azonosító: Az intézmény telephelyei: 2230 Gyömrő, Dózsa György u. 26/a. (lakásotthon) 2230 Gyömrő, Dózsa György u (lakásotthon) 2230 Gyömrő, Klapka u. 10. (lakásotthon) 2230 Gyömrő, Nefelejcs u. 12. (lakásotthon) Az intézmény működési területe: Pest megye Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma (2013.) Az alapítás éve (eredeti): Alapítói jogkör gyakorlója: Emberi Erőforrások Minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Az intézmény típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény (általános iskola, szakiskola, diákotthon, gyermekotthon, EGYMI) 2. Tevékenysége Az intézmény tevékenysége kivonat Alaptevékenysége(i): Sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű általános iskolai neveléseoktatása: - azon tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása, akiknél a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége diagnosztizálható; - fogyatékos gyermekek részére napi bejárással. Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni, általános-, közép- és szakiskolai tanulószobai nevelése, illetve kollégiumi és externátusi nevelése: azon sajátos nevelési igényű tanulók részére, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosak, a 10

11 megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. Szakiskolai oktatás keretében: sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása, illetve szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon: - azon értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelése-oktatása akiknél a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége diagnosztizálható. Az intézmény az alapoktatásból kikerülő értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állítást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását. Azon enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, akik a területileg illetékes gyámhivatal beutaló határozata alapján bekerülnek az intézmény gyermekotthonába, különleges gyermekotthoni ellátásban részesülnek. Az intézménybe felvehető maximális létszám: - 8 évfolyamos általános iskola 134 fő, - 4 évfolyamos szakiskola 102 fő, - kollégiumi férőhely 80 fő, - gyermekotthoni férőhely 40 fő. Utazó gyógypedagógusi szolgáltatás Az utazó gyógypedagógusi szolgáltatás célja Az utazó gyógypedagógiai ellátás célja habilitációs, rehabilitációs célú foglalkozások biztosítása az együttnevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek számára. Az utazó gyógypedagógus konzultációs lehetőségeket biztosít az osztályban tanító pedagógusok számára és szaktanácsokat nyújt a pedagógusoknak és szülőknek egyaránt. Az utazó gyógypedagógusi szolgáltatás feladata Legfontosabb feladatok: a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló megismerésével kapcsolatos feladatok, a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló közvetlen fejlesztésével kapcsolatos feladatok, a befogadó intézmény többségi pedagógusaival történő kapcsolattartás feladatai, a szülőkkel történő kapcsolattartás feladatai, 11

12 a sajátos nevelési igényű gyermekkel/tanulóval kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Az utazó-gyógypedagógus feladat - és tevékenységi rendszere A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló megismerésével kapcsolatos tanév eleji feladatok: Szakértői vélemény értelmezése, megbeszélése a többségi pedagógusokkal. Aktív hospitálás, közreműködés a tanév első napjaiban, a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló jobb megismerése érdekében. Együttműködés a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló év eleji diagnosztikus mérésének elkészítésében. Segítségnyújtás a tantárgyi mérések összeállításában. Együttműködés a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítésében. A befogadás segítése az osztályközösségben, segítségnyújtás a többségi tanulók érzékenyítésében. A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló beilleszkedésének segítése (beszélgetés, egyéni foglalkozás, megfigyelés, tanulópárok alakítása stb.). A tanév során a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését segítő utazó gyógypedagógiai feladatok: Sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló közvetlen fejlesztésével kapcsolatos feladatok: A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló előrehaladásának folyamatos figyelése, a tanuló értékelése, az eredmények megbeszélése a többségi pedagógusokkal. Aktív hospitálás a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló jobb megismerése és fejlődésének figyelemmel kísérése érdekében. Eszköz, módszer, segédanyag kiválasztásában, alkalmazásában segítségnyújtás, javaslattétel széles kínálati lehetőség megteremtése. Szükség szerint a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló egyéni fejlesztése, ill. egyéni fejlesztésének koordinálása, az egyéni fejlesztési tervek alapján. Habilitációs, rehabilitációs tevékenység biztosítása. 12

13 A befogadó intézmény többségi pedagógusaival történő kapcsolattartás feladatai konzultációs lehetőségek: A befogadó iskola pedagógusainak szemlélet és attitűdalakításának segítése (előadások, bemutató órák, beszélgetések, konfliktuskezelés, esetmegbeszélések, stb.). Javaslattétel a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez igazodó tanulási környezet kialakítására. Segítségnyújtás a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet készítéséhez, ill. a harmonizált tanmenetek összeállításában. Segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges eszközök kiválasztásához (tankönyv, speciális segédeszköz stb.). Javaslattétel a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására. A többségi iskolákban a sajátos nevelési igényű gyermekkel/tanulóval foglalkozó pedagógusok, segítő szakemberek szakmai team munkájában való aktív részvétel (munkaértekezletek, megbeszélések, belső képzések, esetmegbeszélés, tájékoztatás, információ átadás, stb.). Konzultációs lehetőségek biztosítása a tanórákra való differenciált felkészülés segítése érdekében. Segítség az óravázlatok elkészítésében. A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók sérülésspecifikus ellátásának feladataival és az integrációval kapcsolatos szakirodalom gyűjtése, ajánlása Szülőkkel történő kapcsolattartás feladatai: A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló szülei számára tanácsadás. Tanulási problémákkal kapcsolatban Nevelési problémákkal kapcsolatban Pályaválasztással kapcsolatban A többségi tanulók szüleinek társadalmi érzékenyítését célzó programokban való részvétel, illetve programok tartása (előadás, bemutató órák, beszélgetések, konfliktuskezelés, stb.), segítségnyújtás ezek megszervezésében, lebonyolításában. 13

14 A sajátos nevelési igényű tanulóval/gyermekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása: Egyéni fejlesztési terv készítése a többségi pedagógusokkal együttműködve Egyéni fejlődési lapok betétíveinek vezetése, átadása Konzultációs űrlapok kitöltése Tanulói portfólió készítése, rendszerezése Szakértői és kontrollvélemények Diagnosztikus mérések (készség, képesség, kompetencia, tantárgyi tudás) Egyéni fejlesztési terv Konzultációs űrlapok Hivatalis iratok, feljegyzések A sajátos nevelési igényű tanulók egy-egy jellemző munkája (rajz, fogalmazás, tantárgyi teszt, stb.) Szöveges értékelések 8.-os gyermekek kimenő levele Munkavégzéssel kapcsolatos adminisztráció vezetése Forgalmi napló vezetése Munkanapló vezetése Az utazó gyógypedagógiai ellátás szervezeti formája, időkerete Az utazó gyógypedagógiai ellátás szervezése a befogadó intézmények igényei és az EGYMI lehetőségei (személyi feltételek) alapján történik. Az integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót a sérülés típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus lát el. A habilitációs-rehabilitációs órakeret biztosítása a jogszabályokban és a szakértői véleményekben foglaltak lehetőségekkel való megfeleltetésével történik. Az ellátás felülvizsgálatára félévente kerül sor. Az utazó gyógypedagógiai ellátás szakmai és szervezeti működését részletesen szabályozza a Pedagógiai Program. Vállalkozási tevékenység: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog: a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 14

15 2011. CLIV. törvény és a kormányrendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a KLIK, mint vagyonkezelő, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. 3. Gazdálkodása Az intézmény gazdálkodása: önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait április 01-től a Kormányrendelet értelmében a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ látja el. Azonosító adatok: Név: Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI (intézmény azonosító: ) Székhelye: 2230 Gyömrő, Üllői út 26. (Teleki kastély) Telefon: , fax: Alapító okirat kelte: augusztus Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése Az alapító okirat szerint többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, melynek keretén belül az alábbi szervezeti egységek működnek: - általános iskola, - speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola - EGYMI, - diákotthon, - gyermekotthon. Az intézmény szervezeti felépítését a következő ábra szemlélteti. 15

16 Az intézmény szerkezete, szervezeti és működési egységeinek felépítése feladat - és hatáskörei Igazgató Általános Iskola Szakiskola Diákotthoni Gyermekotthoni gazdasági-technikai szervezet és EGYMI szerv. egys.vez. szerv.egys.vez. Általános igazgató helyettes igazgató helyettes igazgató helyettes általános iskolai helyettes GYIV-felelős igazgató helyettes gazdasági ügyintézők munkaközösség vezetők munkaközösség vezetők munkaközösség vezető munkaközösség vezető gépkocsivezető osztályfőnökök kollégiumi nevelők iskolatitkár gyógypedagógusok gyermekfelügyelők család- és utógondozó konyhai dolgozók szakoktatók ápolónő nevelők gondnok kertészek takarítók gyermekfelügyelők osztályfőnökök gyógypedagógusok iskolapszichológus logopédus gyógypedagógiai asszisztensek védőnő gyógytestnevelő, testnevelő takarítók, éjjeliőrök egyéb pedagógiai feladatot ellátók fűtő-karbantartó gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens 16

17 Vezető beosztások: - igazgató - általános iskolai igazgató helyettes (általános helyettes), - szakiskolai és EGYMI vezető igazgató helyettes - diákotthon-vezető igazgató helyettes, - gyermekotthon-vezető igazgató helyettes. 5. Az intézmény vezetője - igazgató Feladatköre: az iskola egyszemélyi felelőse. Hatásköre: Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét a szervezeti egységek vezetőivel, azok közreműködésével látja el. Felelős a szakszerű, törvényes működésért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, amelyeket jogszabály nem utal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerület igazgatójának hatáskörébe és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály, vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe. Tevékenységét a Nkt a szabályozza. Az intézmény nevelő-oktató munkájának irányítója, és ellenőrzője, működési feltételek megteremtője, aki dönt szakmai, tanügy-igazgatási, munkáltatói és személyzeti, gazdálkodási ügyekben, a Tankerület igazgatójával, a szakmai vezetőkkel történt előzetes egyeztetést követően, figyelembe véve szakmai állásfoglalásukat. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és a munkaköri leírásában foglaltak alapján és át nem ruházott feladatokat. Kizárólagos jogkörébe tartozik: - a pedagógusok, valamint az intézmény dolgozói feletti teljes munkáltatói jog, kivéve az alkalmazás és elbocsájtás, valamint - a külön megállapított ügyekben az utalványozás feladatkörének ellátása. Az igazgató megbízási időtartama: 5 év Megbízó: az illetékes miniszter Munkáltatói jogkör gyakorlója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke. 17

18 6. Szervezeti egység vezetői Szervezeti egység vezetők - hatásköréből átruházza Az általános iskolai szervezeti egység vezetőjére, mint általános igazgató helyettesre: a./ az iskola nevelő-oktató munkájának szakmai irányítását, b./ beiskolázással, tanévindítással, kapcsolatos szervezési feladatokat, a tanulók felvételi ügyeiben való döntést c./ tankönyvrendelés koordinálása a tankönyvfelelőssel, d./ rendezvényeken való részvételt, e./ a szülői munkaközösséggel, iskolaszékkel való kapcsolattartást, f./ az oktatással kapcsolatos szakmai pályázatok előkészítését, g./ szakmai beszámolók előkészítését, h./ az iskola szervezeti egységben a szabadságolási rend elkészítését, a szabadságolás nyilvántartását, i./ a havi 32 óra nyilvántartását és lejelentését, j./ az iskolai szervezeti egységben az oktató-nevelő munka szakmai ellenőrzését, k./ a szükséges helyettesítési feladatok ellátása, l./ a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladat maradéktalan teljesítésének ellenőrzését. m./ hétvégi vezetői ügyelet megszervezése, dokumentálása A szakiskolai és EGYMI szervezeti egység igazgató helyettesre: a./ a szakiskola nevelő-oktató munkájának szakmai irányítását, b./ beiskolázással, tanévindítással, kapcsolatos szervezési feladatokat, a tanulók felvételi ügyeiben való döntést c./ tankönyvrendelés koordinálása a tankönyvfelelőssel, d./ rendezvényeken való részvételt, e./ a szülői munkaközösséggel, iskolaszékkel való kapcsolattartást, f./ az oktatással kapcsolatos szakmai pályázatok előkészítését, g./ szakmai beszámolók előkészítését, h./ a szakiskolai szervezeti egységben a szabadságolási rend elkészítését, a szabadságolás nyilvántartását, i./ a havi 32 óra nyilvántartását és lejelentését, j./ a szakiskolai szervezeti egységben az oktató-nevelő munka szakmai ellenőrzését, k./ a szükséges helyettesítési feladatok ellátása, l./ a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai adminisztratív feladat maradéktalan teljesítésének ellenőrzését. m./ A befogadó intézmény többségi pedagógusaival történő kapcsolattartás feladatai konzultációs lehetőségek, n./ Kapcsolattartás a munkaköri leírásában foglaltak alapján. 18

19 o./ az EGYMI működésével kapcsolatos adminisztrációk p./ Részt vesz a köznevelési törvény 4. számú mellékletében meghatározott adatok nyilvántartásában, kezelésében. q./szervezi, korrigálja az Utazó Gyógypedagógiai Hálózat intézményegység órarendjének elkészítését, gondoskodik az eseti helyettesítés megszervezéséről. r./ Elkészíti az intézményegység tantárgyfelosztását, részt vesz az októberi statisztika elkészítésében s./kialakítja az utazó gyógypedagógusok munkaidő beosztását. t./megszervezi az utazó gyógypedagógusok (logopédus, szomato-tifloszurdo-pszihopedagógia szakos pedagógus) tevékenységét. Megállapodások alapján szervezi és irányítja az utazó gyógypedagógusi hálózatot. Ellenőrzi a megbízás alapján dolgozó külső munkatársak szakmai tevékenységét. Szakmailag igazolja az utazó gyógypedagógiai hálózat területén végzett feladatok teljesítését. Ellenőrzi a protokoll és a folyamat szabályozás betartásának menetét. A diákotthon szervezeti egység vezetőjére: a./ a diákotthon működésével kapcsolatos szakmai feladatok megoldását, b./ a diákotthonban foglalkoztatottak munkaidő beosztásának elkészítését, c./ a diákotthonban foglalkoztatottak szabadságolási tervének elkészítését, a szabadságok nyilvántartását, d./ a diákotthon oktató-nevelő munkájának szervezését, irányítását, ellenőrzését, e./ a diákotthonban szükség esetén az ügyeleti rend megszervezését, f./ intézményi rendezvények előkészítését, g./ a diákotthonban elhelyezett tanulók ellátottságának, gondozottságának ellenőrzését, h./ a szükséges helyettesítési feladatok ellátását, i./ a havi 32 óra nyilvántartását és lejelentését, A gyermekotthoni szervezeti egység vezetőjére: a./ a lakásotthonok működésével kapcsolatos tárgyi és személyi feltételek biztosítását, annak előkészítését, b./ a lakásotthonokban élő gyermekek oktató-nevelő munkájának, valamint ellátottságának ellenőrzését, c./ a lakásotthonokban foglalkoztatottak éves szabadságának tervezését, nyilvántartását, d./ a szükséges helyettesítési feladatok megoldását, e./ a lakásotthonok takarékos gazdálkodásának ellenőrzését, a tanulók zsebpénzkezelésének ellenőrzését, f./ kapcsolattartás a gyámhivatalokkal, szülőkkel, hozzátartozókkal és a PETEGYESZ-szel, g./ a család- és utógondozóval való napi munkakapcsolat tartását 19

20 h./ a szükséges szakmai beszámolók előkészítését, i./ a havi 32 óra nyilvántartását és lejelentését. Az átruházott feladatok ellátásáról a szervezeti egység vezetők rendszeresen a heti vezetői értekezleten, valamint az igazgatótanács soros értekezletén kötelesek beszámolni. Az ellenőrzések során készült jegyzőkönyvek egy példányát tájékoztatás érdekében indokolt esetben vezetői intézkedések érdekében kötelesek az ellenőrzést követő napon az igazgató részére írásban átadni. Szervezeti egységek vezetői Feladatköre: munkaköri leírás alapján a szervezeti egység szakmai munkájának irányítása, ellenőrzése. Hatásköre: A vezető beosztás ellátásával megbízottak, akik vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el, szakmai felelősségük tudatában. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Részletes feladataikat az általuk megismert és aláírásukkal elfogadott munkaköri leírás tartalmazza. Az igazgató helyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgató helyettesek távollétük, vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját (kivéve a gyámi jogosítványok) ennek során az intézmény igazgatójával egyeztetve, bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távol lévő igazgató helyettes hatáskörébe tartozik. Az általános igazgatóhelyettes (az általános iskola intézmény egységének vezetője) - az igazgató akadályoztatása (15 nap folyamatos távollét) esetén ellátja az igazgató helyettesítését, tartós felelősségvállalást ez idő alatt nem tehet, - átruházott hatáskörben képviseli az iskolát, - közvetlenül irányítja az iskola nevelő-oktató munkáját, - felelős az iskolai munka szakmai színvonaláért, a hatékonyság fokozásáért, adminisztrációjáért, folyamatos minőségbiztosításért, az innovációért, - kapcsolatot tart a szülőkkel, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottságokkal, társintézményekkel, - munka- és tűzvédelmi feladatok ellátását szervezeti egységen belül szervezi, teljesülését ellenőrzi, - feladatkörébe tartozik az iskola-egészségügyi program megvalósítása, a védőnő közreműködésével, - gondoskodik a szervezeti egységen belül a vagyonvédelmi feladatok ellátásáról. 20

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Általános rész 3 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai 3 2 Az intézmény szervezete 5 3 Vezetői testület, vezetői struktúra és feladatok 8 4 Alkalmazotti közösség 25

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét]

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét] Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a dokumentum alcímét] A Keszthelyi VSZK SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Keszthely Város

Részletesebben