SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett"

Átírás

1 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett I. kötet Hatályba lép: január 01.

2 A gyömrői Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Az intézmény alapító okiratának változása, illetve a jogszabályi változások szükségessé tették a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) módosítását, illetve egységes szerkezetbe foglalását. A nevelőtestület a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot az alábbiak szerint fogadta el: 2

3 Tartalomjegyzék I. Általános rész... 6 I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata, jogi alapja és hatálya Jogi alapja Feladata A SZMSZ nyilvánossága Hatálya:... 9 II. Az intézmény jellemzői, jogállása, gazdálkodási módja (alapító okirat alapján) Intézmény jellemzői Tevékenysége A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog: a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló CLIV. törvény és a kormányrendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a KLIK, mint vagyonkezelő, illetve a költségvetési szerv használatában vannak Gazdálkodása Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése Az intézmény vezetője - igazgató Szervezeti egység vezetői A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formái: III. Az intézmény munkarendje A közalkalmazottak munkarendje Pedagógusok munkarendje IV. A nevelőtestület A nevelőtestület és szakmai munkaközösségek A nevelőtestület feladata és jogai Munkaközösség vezetők V. Az iskolavezetőség és az igazgatótanács Az igazgatótanács felépítése Igazgató Igazgatótanács Az iskolavezetőség, mint szűk körű vezetői kör VI. Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, érdekvédelem fórumai Érdekképviseletek A tanulók szervezett vélemény-nyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, formája VII. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja VIII. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje a 20/2012 EMMI rendelet 4. (1) alapján Az ellenőrzést végzők köre intézményünkben Az ellenőrzés területei, formái, módszerei A pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak értékelése IX. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos rendelkezések Naturális mutatók A feladat ellátását szolgáló vagyon A közületi számlákon a KLIK és az intézmény teljes neve az elfogadott Aláírás rendje Bélyegző használata A belső ellenőrzés folyamatábrázolása a gazdálkodás területén Az intézmény belső ellenőrzésének rendje, az ellenőrzést végzők jogállása A belső ellenőrzés értékelő lapja I. Általános iskolai szervezeti egység I. Az általános iskola szervezeti felépítése A működés rendje, nyitva tartás, vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje A tanév helyi rendje... 61

4 3. Az iskola (általános iskola és speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola) nyitvatartási rendje: A tanítási órák rendje Beléptetés az intézménybe: A létesítmények és helyiségek használati rendje A számítógép termek használati rendje Általános szabályok a helyiséghasználattal és területhasználattal kapcsolatban: Biztonsági rendszabályok Az intézmény létesítményeinek bérbeadási rendje A vezetői helyettesítés rendje Az igazgató helyettesítése Tanulói jogviszony létesítése A tanulói jogviszony megszűnésével kapcsolatos eljárások (Nkt.53. ) Továbbhaladás az iskolai évfolyamok között: A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje A térítési díj visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolással kapcsolatos feladatok A mindennapi testedzés formái, a tömegsport és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje A tankönyvrendelés szabályai Az intézmény működésével összefüggő, de az oktatási törvényben jogszabályilag nem szabályozott terület Tanulóbalesetek megelőzésének vezetői pedagógusi, alkalmazotti feladatai, tanulóbaleset esetén teendő intézkedések rendje Rendkívüli esemény III. A speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola szervezeti egység működési rendje I. A speciális szakiskola belső tagozódása: Működési rend célja: Az iskola nyitvatartási rendje: Létesítmények és helyiségek használati rendje: A vezetői helyettesítési rend: Tanulói jogviszony létesítése: Továbbhaladás az iskolai évfolyamok között: A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések: A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája, rendje: Térítési díj visszafizetésére vonatkozó rendelkezések: Szakkörök: Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolással kapcsolatos feladatok A mindennapi testedzés formái, tömegsport és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formái és rendje: Tankönyvrendelés szabályai: A nevelési-oktatási intézmény dokumentumainak nyilvánossága: Tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége: Rendkívüli esemény: Szociális ösztöndíj, szociális támogatás: IV. Diákotthon Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Szervezeti és Működési Szabályzat II. Az oktatási intézmény meghatározása Az oktatási intézmény Az intézményegység adatai: A Diákotthon jogi helyzete diákotthoni egység szervezeti felépítése: A diákotthon működési rendje és célja: A diákotthon nyitvatartási rendje: Szakmai vezető diákotthon vezető igazgató helyettes:

5 3. A diákotthoni felvétel és elhelyezés rendje: Diákotthoni tanulói jogviszony megszűnésével kapcsolatos eljárások: Szülőkkel való kapcsolattartás rendje: A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések: A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: Étkezés: Térítési díj be- és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések: A létesítmények és helyiségek használati rendje: A reklámtevékenység szabályozása: Tanulási képesség fejlesztése Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolással kapcsolatos feladatok: Mindennapi testedzés formái: A kollégiumi könyvtár működési rendje: A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének formái: A tanulóbalesetek megelőzésére tett intézkedések: Rendkívüli esemény A gondozó nevelő személyzet magatartási szabályai és titoktartási kötelezettsége IV. A tanulók véleménynyilvánításának, panaszjogának és rendszeres tájékoztatásának rendje: V. Kapcsolattartás A szervezeti egységekkel való kapcsolattartás rendje: A diákönkormányzattal való kapcsolattartás formái és rendje: A külső kapcsolatok rendszere: Beléptetés az intézménybe: Fenntartó, szakértő, illetve más személyek látogatása az intézményben: VI. Továbbképzés, ellenőrzés Szakmai rendezvényeink a hagyományok tükrében: A felnőttoktatás megszervezése: A belső ellenőrzés rendje:

6 I. Általános rész

7 I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata, jogi alapja és hatálya. 1. Jogi alapja A SZMSZ-re utaló rendelkezéseket, elfogadásának rendjét, tartalmi elemeit a évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, ennek hatályba lépéséig a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. évi törvény vonatkozó rendelkezései érvényesek. (továbbiakban Nkt.), évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, s ennek módosítása a évi LXXI. törvény - az évi XXXI. sz. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban GYVT), - Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - a 133/1997. (VII.29.) sz. Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükről, évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról - 234/2011 (XI. 10.) kormányrendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. Törvény végrehajtásáról - az államháztartásról szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet, 33/2004. (XII. 23.) FMM rendelet - a 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus szakvizsgáról és továbbképzésről, - 9/2000.(VIII.04.) SZCSM rendelet a szociális továbbképzésről és szakvizsgáról, - 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről, - 26/1997.(XI.03.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról, - A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Költségvetési Belső Ellenőrzési Szabályzatának kiadásáról szóló 1005/2008. APEH utasítással módosított 1116/B/2007. APEH utasítás szerint eljárva az APEH Központi Hivatal Költségvetési Belső Ellenőrzési Főosztályának évi intézményi és felügyeleti belső ellenőrzési terve, 7

8 - 4/2002.(02.26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól, - a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. sz. törvény módosításai - a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004.(VIII.27.) OM rendelet módosításai határozzák meg évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Az Nkt. 25. (1) és a 20/2012 EMMI rendelet 4. foglalt felhatalmazás alapján a gyömrői Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI nevelőtestülete az alábbi módosított és egybeszerkesztett Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadta el az intézmény jogszerű működésének biztosítása a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében. 2. Feladata A SZMSZ feladata, hogy megállapítsa az intézmény működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket jogszabályok nem rendeznek. A SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása, feladata és kötelessége az intézmény minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. 3. A SZMSZ nyilvánossága A SZMSZ előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az intézmény alkalmazottainak) meg kell ismernie. A SZMSZ egy-egy példánya megtekinthető: - a könyvtárban, - az igazgatónál, - a szervezeti egység vezetőknél, - a lakásotthonokban CD-n, - valamint az intézmény weblapján. Az újonnan elfogadott, vagy módosított SZMSZ előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatni kell a - tanulókat, osztályfőnöki órán, - a szülőket, szülői értekezleten. 8

9 - A SZMSZ-ről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, általános helyettesétől, a szervezeti egységek vezetőitől, valamint az osztályfőnököktől a fogadóórákon, vagy - ettől eltérően előre egyeztetett időpontban. 4. Hatálya: A SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézmény valamennyi vezetőjére, közalkalmazottjára és tanulójára. A SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait. A SZMSZ-ben foglaltak megtartása mindenki közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: - a közalkalmazottakkal szemben az igazgató munkáltatói jogkörében eljárva tehet intézkedéseket, - tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség, - szülőt vagy más nem az intézményben dolgozót, tanulót az intézmény igazgatója, vagy az illetékes helyettese tájékoztatja a szabályzatban foglaltakról, kérve annak betartását, s ha ez nem vezet eredményre, felszólítja az intézmény területének elhagyására. 9

10 II. Az intézmény jellemzői, jogállása, gazdálkodási módja (alapító okirat alapján) 1. Intézmény jellemzői Az Alapító okirat száma, kelte: augusztus 30. Neve: Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI Székhelye: 2230 Gyömrő, Üllői út 26. (Teleki kastély) OM azonosító: Az intézmény telephelyei: 2230 Gyömrő, Dózsa György u. 26/a. (lakásotthon) 2230 Gyömrő, Dózsa György u (lakásotthon) 2230 Gyömrő, Klapka u. 10. (lakásotthon) 2230 Gyömrő, Nefelejcs u. 12. (lakásotthon) Az intézmény működési területe: Pest megye Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma (2013.) Az alapítás éve (eredeti): Alapítói jogkör gyakorlója: Emberi Erőforrások Minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Az intézmény típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény (általános iskola, szakiskola, diákotthon, gyermekotthon, EGYMI) 2. Tevékenysége Az intézmény tevékenysége kivonat Alaptevékenysége(i): Sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű általános iskolai neveléseoktatása: - azon tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása, akiknél a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége diagnosztizálható; - fogyatékos gyermekek részére napi bejárással. Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni, általános-, közép- és szakiskolai tanulószobai nevelése, illetve kollégiumi és externátusi nevelése: azon sajátos nevelési igényű tanulók részére, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosak, a 10

11 megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. Szakiskolai oktatás keretében: sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása, illetve szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon: - azon értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelése-oktatása akiknél a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége diagnosztizálható. Az intézmény az alapoktatásból kikerülő értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állítást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását. Azon enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, akik a területileg illetékes gyámhivatal beutaló határozata alapján bekerülnek az intézmény gyermekotthonába, különleges gyermekotthoni ellátásban részesülnek. Az intézménybe felvehető maximális létszám: - 8 évfolyamos általános iskola 134 fő, - 4 évfolyamos szakiskola 102 fő, - kollégiumi férőhely 80 fő, - gyermekotthoni férőhely 40 fő. Utazó gyógypedagógusi szolgáltatás Az utazó gyógypedagógusi szolgáltatás célja Az utazó gyógypedagógiai ellátás célja habilitációs, rehabilitációs célú foglalkozások biztosítása az együttnevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek számára. Az utazó gyógypedagógus konzultációs lehetőségeket biztosít az osztályban tanító pedagógusok számára és szaktanácsokat nyújt a pedagógusoknak és szülőknek egyaránt. Az utazó gyógypedagógusi szolgáltatás feladata Legfontosabb feladatok: a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló megismerésével kapcsolatos feladatok, a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló közvetlen fejlesztésével kapcsolatos feladatok, a befogadó intézmény többségi pedagógusaival történő kapcsolattartás feladatai, a szülőkkel történő kapcsolattartás feladatai, 11

12 a sajátos nevelési igényű gyermekkel/tanulóval kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Az utazó-gyógypedagógus feladat - és tevékenységi rendszere A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló megismerésével kapcsolatos tanév eleji feladatok: Szakértői vélemény értelmezése, megbeszélése a többségi pedagógusokkal. Aktív hospitálás, közreműködés a tanév első napjaiban, a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló jobb megismerése érdekében. Együttműködés a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló év eleji diagnosztikus mérésének elkészítésében. Segítségnyújtás a tantárgyi mérések összeállításában. Együttműködés a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítésében. A befogadás segítése az osztályközösségben, segítségnyújtás a többségi tanulók érzékenyítésében. A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló beilleszkedésének segítése (beszélgetés, egyéni foglalkozás, megfigyelés, tanulópárok alakítása stb.). A tanév során a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését segítő utazó gyógypedagógiai feladatok: Sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló közvetlen fejlesztésével kapcsolatos feladatok: A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló előrehaladásának folyamatos figyelése, a tanuló értékelése, az eredmények megbeszélése a többségi pedagógusokkal. Aktív hospitálás a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló jobb megismerése és fejlődésének figyelemmel kísérése érdekében. Eszköz, módszer, segédanyag kiválasztásában, alkalmazásában segítségnyújtás, javaslattétel széles kínálati lehetőség megteremtése. Szükség szerint a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló egyéni fejlesztése, ill. egyéni fejlesztésének koordinálása, az egyéni fejlesztési tervek alapján. Habilitációs, rehabilitációs tevékenység biztosítása. 12

13 A befogadó intézmény többségi pedagógusaival történő kapcsolattartás feladatai konzultációs lehetőségek: A befogadó iskola pedagógusainak szemlélet és attitűdalakításának segítése (előadások, bemutató órák, beszélgetések, konfliktuskezelés, esetmegbeszélések, stb.). Javaslattétel a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez igazodó tanulási környezet kialakítására. Segítségnyújtás a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet készítéséhez, ill. a harmonizált tanmenetek összeállításában. Segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges eszközök kiválasztásához (tankönyv, speciális segédeszköz stb.). Javaslattétel a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására. A többségi iskolákban a sajátos nevelési igényű gyermekkel/tanulóval foglalkozó pedagógusok, segítő szakemberek szakmai team munkájában való aktív részvétel (munkaértekezletek, megbeszélések, belső képzések, esetmegbeszélés, tájékoztatás, információ átadás, stb.). Konzultációs lehetőségek biztosítása a tanórákra való differenciált felkészülés segítése érdekében. Segítség az óravázlatok elkészítésében. A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók sérülésspecifikus ellátásának feladataival és az integrációval kapcsolatos szakirodalom gyűjtése, ajánlása Szülőkkel történő kapcsolattartás feladatai: A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló szülei számára tanácsadás. Tanulási problémákkal kapcsolatban Nevelési problémákkal kapcsolatban Pályaválasztással kapcsolatban A többségi tanulók szüleinek társadalmi érzékenyítését célzó programokban való részvétel, illetve programok tartása (előadás, bemutató órák, beszélgetések, konfliktuskezelés, stb.), segítségnyújtás ezek megszervezésében, lebonyolításában. 13

14 A sajátos nevelési igényű tanulóval/gyermekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása: Egyéni fejlesztési terv készítése a többségi pedagógusokkal együttműködve Egyéni fejlődési lapok betétíveinek vezetése, átadása Konzultációs űrlapok kitöltése Tanulói portfólió készítése, rendszerezése Szakértői és kontrollvélemények Diagnosztikus mérések (készség, képesség, kompetencia, tantárgyi tudás) Egyéni fejlesztési terv Konzultációs űrlapok Hivatalis iratok, feljegyzések A sajátos nevelési igényű tanulók egy-egy jellemző munkája (rajz, fogalmazás, tantárgyi teszt, stb.) Szöveges értékelések 8.-os gyermekek kimenő levele Munkavégzéssel kapcsolatos adminisztráció vezetése Forgalmi napló vezetése Munkanapló vezetése Az utazó gyógypedagógiai ellátás szervezeti formája, időkerete Az utazó gyógypedagógiai ellátás szervezése a befogadó intézmények igényei és az EGYMI lehetőségei (személyi feltételek) alapján történik. Az integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót a sérülés típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus lát el. A habilitációs-rehabilitációs órakeret biztosítása a jogszabályokban és a szakértői véleményekben foglaltak lehetőségekkel való megfeleltetésével történik. Az ellátás felülvizsgálatára félévente kerül sor. Az utazó gyógypedagógiai ellátás szakmai és szervezeti működését részletesen szabályozza a Pedagógiai Program. Vállalkozási tevékenység: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog: a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 14

15 2011. CLIV. törvény és a kormányrendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a KLIK, mint vagyonkezelő, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. 3. Gazdálkodása Az intézmény gazdálkodása: önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait április 01-től a Kormányrendelet értelmében a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ látja el. Azonosító adatok: Név: Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI (intézmény azonosító: ) Székhelye: 2230 Gyömrő, Üllői út 26. (Teleki kastély) Telefon: , fax: Alapító okirat kelte: augusztus Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése Az alapító okirat szerint többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, melynek keretén belül az alábbi szervezeti egységek működnek: - általános iskola, - speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola - EGYMI, - diákotthon, - gyermekotthon. Az intézmény szervezeti felépítését a következő ábra szemlélteti. 15

16 Az intézmény szerkezete, szervezeti és működési egységeinek felépítése feladat - és hatáskörei Igazgató Általános Iskola Szakiskola Diákotthoni Gyermekotthoni gazdasági-technikai szervezet és EGYMI szerv. egys.vez. szerv.egys.vez. Általános igazgató helyettes igazgató helyettes igazgató helyettes általános iskolai helyettes GYIV-felelős igazgató helyettes gazdasági ügyintézők munkaközösség vezetők munkaközösség vezetők munkaközösség vezető munkaközösség vezető gépkocsivezető osztályfőnökök kollégiumi nevelők iskolatitkár gyógypedagógusok gyermekfelügyelők család- és utógondozó konyhai dolgozók szakoktatók ápolónő nevelők gondnok kertészek takarítók gyermekfelügyelők osztályfőnökök gyógypedagógusok iskolapszichológus logopédus gyógypedagógiai asszisztensek védőnő gyógytestnevelő, testnevelő takarítók, éjjeliőrök egyéb pedagógiai feladatot ellátók fűtő-karbantartó gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens 16

17 Vezető beosztások: - igazgató - általános iskolai igazgató helyettes (általános helyettes), - szakiskolai és EGYMI vezető igazgató helyettes - diákotthon-vezető igazgató helyettes, - gyermekotthon-vezető igazgató helyettes. 5. Az intézmény vezetője - igazgató Feladatköre: az iskola egyszemélyi felelőse. Hatásköre: Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét a szervezeti egységek vezetőivel, azok közreműködésével látja el. Felelős a szakszerű, törvényes működésért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, amelyeket jogszabály nem utal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerület igazgatójának hatáskörébe és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály, vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe. Tevékenységét a Nkt a szabályozza. Az intézmény nevelő-oktató munkájának irányítója, és ellenőrzője, működési feltételek megteremtője, aki dönt szakmai, tanügy-igazgatási, munkáltatói és személyzeti, gazdálkodási ügyekben, a Tankerület igazgatójával, a szakmai vezetőkkel történt előzetes egyeztetést követően, figyelembe véve szakmai állásfoglalásukat. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és a munkaköri leírásában foglaltak alapján és át nem ruházott feladatokat. Kizárólagos jogkörébe tartozik: - a pedagógusok, valamint az intézmény dolgozói feletti teljes munkáltatói jog, kivéve az alkalmazás és elbocsájtás, valamint - a külön megállapított ügyekben az utalványozás feladatkörének ellátása. Az igazgató megbízási időtartama: 5 év Megbízó: az illetékes miniszter Munkáltatói jogkör gyakorlója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke. 17

18 6. Szervezeti egység vezetői Szervezeti egység vezetők - hatásköréből átruházza Az általános iskolai szervezeti egység vezetőjére, mint általános igazgató helyettesre: a./ az iskola nevelő-oktató munkájának szakmai irányítását, b./ beiskolázással, tanévindítással, kapcsolatos szervezési feladatokat, a tanulók felvételi ügyeiben való döntést c./ tankönyvrendelés koordinálása a tankönyvfelelőssel, d./ rendezvényeken való részvételt, e./ a szülői munkaközösséggel, iskolaszékkel való kapcsolattartást, f./ az oktatással kapcsolatos szakmai pályázatok előkészítését, g./ szakmai beszámolók előkészítését, h./ az iskola szervezeti egységben a szabadságolási rend elkészítését, a szabadságolás nyilvántartását, i./ a havi 32 óra nyilvántartását és lejelentését, j./ az iskolai szervezeti egységben az oktató-nevelő munka szakmai ellenőrzését, k./ a szükséges helyettesítési feladatok ellátása, l./ a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladat maradéktalan teljesítésének ellenőrzését. m./ hétvégi vezetői ügyelet megszervezése, dokumentálása A szakiskolai és EGYMI szervezeti egység igazgató helyettesre: a./ a szakiskola nevelő-oktató munkájának szakmai irányítását, b./ beiskolázással, tanévindítással, kapcsolatos szervezési feladatokat, a tanulók felvételi ügyeiben való döntést c./ tankönyvrendelés koordinálása a tankönyvfelelőssel, d./ rendezvényeken való részvételt, e./ a szülői munkaközösséggel, iskolaszékkel való kapcsolattartást, f./ az oktatással kapcsolatos szakmai pályázatok előkészítését, g./ szakmai beszámolók előkészítését, h./ a szakiskolai szervezeti egységben a szabadságolási rend elkészítését, a szabadságolás nyilvántartását, i./ a havi 32 óra nyilvántartását és lejelentését, j./ a szakiskolai szervezeti egységben az oktató-nevelő munka szakmai ellenőrzését, k./ a szükséges helyettesítési feladatok ellátása, l./ a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai adminisztratív feladat maradéktalan teljesítésének ellenőrzését. m./ A befogadó intézmény többségi pedagógusaival történő kapcsolattartás feladatai konzultációs lehetőségek, n./ Kapcsolattartás a munkaköri leírásában foglaltak alapján. 18

19 o./ az EGYMI működésével kapcsolatos adminisztrációk p./ Részt vesz a köznevelési törvény 4. számú mellékletében meghatározott adatok nyilvántartásában, kezelésében. q./szervezi, korrigálja az Utazó Gyógypedagógiai Hálózat intézményegység órarendjének elkészítését, gondoskodik az eseti helyettesítés megszervezéséről. r./ Elkészíti az intézményegység tantárgyfelosztását, részt vesz az októberi statisztika elkészítésében s./kialakítja az utazó gyógypedagógusok munkaidő beosztását. t./megszervezi az utazó gyógypedagógusok (logopédus, szomato-tifloszurdo-pszihopedagógia szakos pedagógus) tevékenységét. Megállapodások alapján szervezi és irányítja az utazó gyógypedagógusi hálózatot. Ellenőrzi a megbízás alapján dolgozó külső munkatársak szakmai tevékenységét. Szakmailag igazolja az utazó gyógypedagógiai hálózat területén végzett feladatok teljesítését. Ellenőrzi a protokoll és a folyamat szabályozás betartásának menetét. A diákotthon szervezeti egység vezetőjére: a./ a diákotthon működésével kapcsolatos szakmai feladatok megoldását, b./ a diákotthonban foglalkoztatottak munkaidő beosztásának elkészítését, c./ a diákotthonban foglalkoztatottak szabadságolási tervének elkészítését, a szabadságok nyilvántartását, d./ a diákotthon oktató-nevelő munkájának szervezését, irányítását, ellenőrzését, e./ a diákotthonban szükség esetén az ügyeleti rend megszervezését, f./ intézményi rendezvények előkészítését, g./ a diákotthonban elhelyezett tanulók ellátottságának, gondozottságának ellenőrzését, h./ a szükséges helyettesítési feladatok ellátását, i./ a havi 32 óra nyilvántartását és lejelentését, A gyermekotthoni szervezeti egység vezetőjére: a./ a lakásotthonok működésével kapcsolatos tárgyi és személyi feltételek biztosítását, annak előkészítését, b./ a lakásotthonokban élő gyermekek oktató-nevelő munkájának, valamint ellátottságának ellenőrzését, c./ a lakásotthonokban foglalkoztatottak éves szabadságának tervezését, nyilvántartását, d./ a szükséges helyettesítési feladatok megoldását, e./ a lakásotthonok takarékos gazdálkodásának ellenőrzését, a tanulók zsebpénzkezelésének ellenőrzését, f./ kapcsolattartás a gyámhivatalokkal, szülőkkel, hozzátartozókkal és a PETEGYESZ-szel, g./ a család- és utógondozóval való napi munkakapcsolat tartását 19

20 h./ a szükséges szakmai beszámolók előkészítését, i./ a havi 32 óra nyilvántartását és lejelentését. Az átruházott feladatok ellátásáról a szervezeti egység vezetők rendszeresen a heti vezetői értekezleten, valamint az igazgatótanács soros értekezletén kötelesek beszámolni. Az ellenőrzések során készült jegyzőkönyvek egy példányát tájékoztatás érdekében indokolt esetben vezetői intézkedések érdekében kötelesek az ellenőrzést követő napon az igazgató részére írásban átadni. Szervezeti egységek vezetői Feladatköre: munkaköri leírás alapján a szervezeti egység szakmai munkájának irányítása, ellenőrzése. Hatásköre: A vezető beosztás ellátásával megbízottak, akik vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el, szakmai felelősségük tudatában. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Részletes feladataikat az általuk megismert és aláírásukkal elfogadott munkaköri leírás tartalmazza. Az igazgató helyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgató helyettesek távollétük, vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját (kivéve a gyámi jogosítványok) ennek során az intézmény igazgatójával egyeztetve, bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távol lévő igazgató helyettes hatáskörébe tartozik. Az általános igazgatóhelyettes (az általános iskola intézmény egységének vezetője) - az igazgató akadályoztatása (15 nap folyamatos távollét) esetén ellátja az igazgató helyettesítését, tartós felelősségvállalást ez idő alatt nem tehet, - átruházott hatáskörben képviseli az iskolát, - közvetlenül irányítja az iskola nevelő-oktató munkáját, - felelős az iskolai munka szakmai színvonaláért, a hatékonyság fokozásáért, adminisztrációjáért, folyamatos minőségbiztosításért, az innovációért, - kapcsolatot tart a szülőkkel, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottságokkal, társintézményekkel, - munka- és tűzvédelmi feladatok ellátását szervezeti egységen belül szervezi, teljesülését ellenőrzi, - feladatkörébe tartozik az iskola-egészségügyi program megvalósítása, a védőnő közreműködésével, - gondoskodik a szervezeti egységen belül a vagyonvédelmi feladatok ellátásáról. 20

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény OM azonosító: 028 945 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben