Pál József. Tematikus szakmai életrajz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pál József. Tematikus szakmai életrajz"

Átírás

1 Pál József Tematikus szakmai életrajz I. Végzettség, munkahelyek, megbízások Gyömrı, január 18. Nıs: Wenner Éva, gyermekek: Eszter (1979), Judit (1984), József Marcell (2000) Magyar-olasz szakos középiskolai tanár, József Attila Tudományegyetem, Tanulmányi ösztöndíjak: Firenze (1976), Róma (1980), Párizs (1983) Dr. univ. (1978), kandidátus (1983), habilitáció (1995), MTA doktora (2000) Egyetemi tanár (1996) Egyéb tevékenységek: tanszékvezetı ( , 2000-), rektor helyettes ( ), dékán ( ), tud. igazgató ( ), helyettes államtitkár ( ). Bizottsági tagságok több perióduson keresztül: MTA, MAB, OTKA Irodalomtudományi Szakbizottsága, AILC koordinációs bizottság, SzTE-BTK doktori tanácsa és Irodalomtudományi habilitációs bizottsága elnöke. Az Olasz Köztársaság tiszteletbeli konzulja (2003-). II. XVIII. századi kutatások A XVIII. század volt az a mővelıdéstörténeti korszak, amellyel elıször foglalkoztam: egyetemi doktori értekezésemet a halál neoklasszikus ábrázolása címmel írtam, s a XVIII- XIX. század olasz, francia, angol, német és magyar irodalmát és képzımővészetét tárgyaltam az összehasonlító irodalom- és mővészettörténet módszerével. A kandidátusi fokozatot poétikatörténeti dolgozattal szereztem. A neoklasszicizmus poétikája címő disszertáció könyv alakban 1988-ban az Akadémiai Kiadónál megjelent. A késıbbiek során több újabb, témájukat tekintve ide tartozó kérdéskört vizsgáltam, így Kazinczy folyóiratát, az Orpheust, illetve a XVIII. századi hermetikus hagyományt. A felvilágosodás árnyékos oldalát összefoglaló tanulmány az egyik AILC-kötetben németül jelent meg. Számos elıadást tartottam konferenciákon, egyetemeken. A könyv második kiadása elıkészítés alatt. III. Ikonológia, szimbólumkutatás Az ikonológiai kérdésekkel való foglalkozás következett a XVIII. századi tanulmányokból (A. Canova síremlékei, Árkádia-pör), de kibıvült elméleti megalapozással (Panofsky, Gombrich, Seznec), amelyben nagy szerepe volt párizsi ösztöndíjas utamnak. Több kollégámmal közösen 1986-ban elindítottuk az Ikonológia és mőértelmezés sorozatot, amelynek alapítója és fıszerkesztıje voltam. Az elsı öt tematikus kötetben egy-egy részkérdést mutattunk be részben saját írásainkkal, részben a nemzetközi szakirodalom legjavának a lefordításával. Így a hazai olvasóközönség, kollégáink, hallgatóink 1

2 szisztematikus és pontos képet alkothattak az ikonológiáról, a hermeneutikáról, a tipológiai szimbolizmusról és a hermetikus hagyományról. Azért is volt ez fontos, mert az említett módszerek, szemléletmódok a 80-as években nemigen voltak Magyarországon ismertek. A projectumból nıtt ki a hallgatóim segítségével összeállított Szimbólumtár, amely mindmáig az egyetlen olyan tudományos igényő szimbólum szótár, amely összefüggéseiben és rendszeresen tárgyalja az egyetemes és a magyar kultúra jelképeit, témáit és motívumait. A nagy filológiai apparátussal felszerelt könyv a Balassi Kiadónál jelent meg elıször 1997-ben. Sikerére jellemzı, hogy három papír kiadás (legutóbb 2006-ban) mellett elkészült CDváltozata, és felkerült a világhálóra is. IV. Komparatisztika, világirodalom Az ösztönzést egykori professzoromnak, késıbb szerzıtársamnak, Vajda György Mihálynak köszönhetem. Oktatói munkám homlokterében harminc esztendeje a világirodalom áll. Vajda professzor mellett az 1970-es évek végétıl bekapcsolódtam az Akadémiai Kiadónál készülı, nyolc kötetre tervezett kiadvány munkálataiba. A vállalkozás egésze ugyan nem készült el, de az utolsó kötetnek szánt világirodalmi repertórium igen. A kettınk nevével jelzett A világirodalom története évszámokbant (Akadémiai Kiadó, 1988) ma is használják. Ehhez kapcsolódott a szegedi egyetemen megjelent A XX. század irodalom kronológiája, (Szeged, 1991). Komparatisztika területén végzett munkám eredményeként 1999-ben átvehettem (Szili Józseffel együtt) az egyik legjelentısebb Magyarországon kiadott, idegen nyelvő irodalomtudományi folyóirat fıszerkesztıi helyét. A Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum Universarum a világ jelentıs irodalomtudományi könyvtáraiban, tanszékein megtalálható, az Akadémiai Kiadó nyilvántartása szerint nagy idézettséggel rendelkezik. Az utóbbi években felkérést kaptam, hogy az Akadémiai Kiadó alaptankönyv sorozatának egyik kötetét létrehozzam. A Világirodalom ezer oldalon mutatja be hatalmas anyagát, az egyiptomi papiruszoktól a kortárs írókig. A munkatársak között több akadémikus, professzor szerepel. A kötet újabb kiadást ért meg 2008-ban, eddig legalább hatezer példányban fogyott el.. V. Dante Alighieri Dante költészetével egyetemi hallgató korom óta foglalkozom. Elıadásokon és Lectura Dantisokon tanítom. Tanulmányaimat olasz és angol nyelven közöltem. Önálló monográfiám egyben MTA doktori értekezésem volt. Silány idıbıl az örökkévalóba. Az Isteni színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa, Szeged, Folyamatban van az ELTE Egyetemi Könyvtárában lévı XIV. századi Dante-kódex általam jegyzett olasz nyelvő kritikai kiadása. A facsimile közlést (és a szöveg átírását) tanulmányok egészítik ki. A reprezentatív publikáció másik fıszerkesztıje a veronai egyetem ismert dantista professzora. A nemzetközi szakma máris jelentıs érdeklıdést mutat a nem hagyományos módon megalkotott Dante-kódex iránt. A bemutatóra Veronában november 8-án került sor a köztársasági elnök jelenlétében.2009-ben megjelent az Akadémiai Kiadónál Dante. Szó, szimbólum, realizmus c. monográfiám, amelyért Olaszországban megkaptam a legjobb italianisztikai mővekért adott nemzetközi Flaianao díjat, Magyarországon pedig az MTA- Akadémiai Kiadó nívódíját (mindkettıt 2010-ben). VI. Magyar-olasz kapcsolattörténet Korábbi, Dante, Vico, Croce magyarországi recepciójáról szóló tanulmányok után római tartózkodásom ideje alatt kezdtem el rendszeresen foglalkozni a magyar mővelıdéstörténet olaszországi emlékeivel ben Rómában megjelentettem az Annuario. Studi e 2

3 documenti italo-ungheresi címő kötetet, Várady Imre, Koltay-Kastner Jenı, Gerevich Tibor, Kardos Tibor hagyományait felélesztve. Olasz folyóiratok tematikus magyar számának szervezése mellett, egy német kollégával közösen kiadtunk egy kötetet az egyik legjelentısebb határainkon kívül található mőemlékrıl, római nemzeti templomunkról, a Santo Stefano Rotondóról (Wiesbaden, 2000). A reprezentatív kötet valamennyi eddigi ismeretünket tartalmazza az ókeresztény korban épített bazilikáról, amelyben 1455-óta magyar szerzetesek laktak és tanultak ben elnyertem az NKFP-pályáztot: Magyar emlékek Olaszországban, jelenkori értékeink megırzése. Az általam koordinált (00119/2002) projectumban két akadémiai intézet, az Országos Széchényi Könyvtár és több olasz egyetem vett részt. A három éves munka során 12 kötetet publikáltunk a témáról, s emellett jelentıs hungarológiai anyag és módszertani ismeret győjtöttünk össze. Sok más mellett mind magyar, mind olasz nyelven kiadtuk az itáliai magyar emlékek teljességre törekvı, tudományos igényeknek megfelelı leírását és katalógusát. Szakmai mélységét, teljesség-igényét tekintve ez idáig egyedülálló a magyar emlékek külföldön témakörben. VII. Magyar kultúra külföldön Mint a Római Magyar Akadémia tudományos igazgatója megalapítottam a Fraknói Történeti Intézetet, amelyet sikerült felvetetni a Rómában 1946-óta mőködı történeti, mővészettörténeti és régészeti intézetek közé. A nagy szakmai tekintéllyel rendelkezı nemzetközi szervezet e döntésével emancipálta a magyar intézet mőködését. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában mint helyettes államtitkár kidolgoztam a külföldi intézetek új mőködésének új tartalmát, amelyben nagy szerepet kapott az un. Collegium hungaricum típusú tevékenység. E célt szolgálja az általam kezdeményezett Klebelsberg-ösztöndíj is. Mindkét elért eredmény maradandónak bizonyult, éppúgy, mint a Szegeden 2001-óta mőködı olasz kulturális központ (Centro Italiano di Cultura). 1. könyvek, önálló kiadványok, CD-Rom, WEB Válogatás a publikációs jegyzékbıl WEB: Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum Universarum: (1999-tıl) L Ermeneutica delle strutture linguistico-poetiche nella Commedia di Dante: (2005-tıl) Szimbólumtár. (2005-tıl) A halál neoklasszikus ábrázolása. Szeged o. (bölcsészdoktori értekezés) A neoklasszicizmus poétikája. Szeged o. (kandidátusi értekezés) Az Isteni Színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa. Roma-Szeged (akadémiai doktori értekezés) Comparative Literary Studies. Edited by István Fried, Zoltán Kanyó, József Pál. Szeged pp

4 Revue de Littérature Comparée. 1986, 3. és 4. La littérature hongroise dans le contexte européen. A párizsi folyóirat két számának szerkesztése Ikonológia és mőértelmezés I. Az ikonológia elmélete, I-II. Szerk. Pál József. Szeged pp. 485 A neoklasszicismus poétikája. Budapest, Akadémiai Kiadó o. A világirodalom története évszámokban. Budapest, Akadémiai Kiadó o. (Vajda György Mihállyal) A XX. századi világirodalom kronológiája. Szeged o. (Vajda György Mihállyal és Kürtösi Katalinnal) Hatnyelvő Szinkron Szótár. Budapest, Zrínyi o. Celebrating Comparativism. Edited by Katalin Kürtösi and József Pál. Szeged Ikonológia és mőértelmezés V. Hermetika, mágia. Ezoterikus látásmód és mővészi megismerés. Fıszerk. Pál József, szerk: Szınyi György Endre, Tar Ibolya. Szeged Hatnyelvő Szótár. Budapest-Szeged, Akadémia-Scriptum CD-Rom "Silány idıbıl az örökkévalóba". Az Isteni Színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa Szeged, JATE Press pp. 177 (Ikonológia és mőértelmezés VI.) Mille Anni di Storia dell'arciabbazia. A cura di József Pál e Ádám Somorjai. Roma-Pannonhalma pp. 233 Annuario Accademia d'ungheria in Roma - Istituto Storico "Fraknói". Studi e documenti diretti da József Pál. Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 245 Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Szerk. Pál József és Újvári Edit. Balassi Kiadó, Budapest pp. 533 második kiadás: 2002, harmadik kiadás CD-Rom Internet Santo Stefano Rotondo in Roma. Archeologia, storia dell'arte, restauro (Herausgegeben von Hugo Brandenburg und József Pál). Reichert Verlag, Wiesbaden, o lap színes, ill. feketefehér illusztráció Annuario Studi e documenti italo-ungheresi (A cura di). Accademia d Ungheria in Roma, Università di Szeged. Roma-Szeged, pp Annuario Studi e documenti italo-ungheresi (A cura di). Accademia d Ungheria in Roma, Università di Szeged. Roma-Szeged, pp.220. Annuario Studi e documenti italo-ungheresi. Numero speciale: Tra italianistica e magiaristica (A cura di). Accademia d Ungheria in Roma, Università di Szeged. Roma-Szeged, Világirodalom. Fıszerkesztı és szerzı. Akadémiai Kiadó. Budapest pp Dante: Commedia. Budapest Biblioteca Universitaria Codex Italicus 1. I: riproduzione fotografica, II: Studi e ricerche. pp A cura di Gian Paolo Marchi e József Pál. Verona, SiZ, (Fıszerkesztı és szerzı) 4

5 2. Tanulmányok Canova és Kazinczy. Irodalomtörténeti Közlemények 1978/2. pp Canova et Kazinczy. Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, vol (1981) pp Le motif de la mort dans l art et dans la littérature néo-classiques. Proceedings of the 9th Congress of International Comparative Literature Association. Innsbruck pp Poétiques néo-classiques dans les littératures italienne et hongroise à la fin du XVIIIe siècle. Proceedings of the 10th Congress of International Comparative Literature Association. New York (Comparative Poetic) pp Some Iconological Aspects of the Poetic Sign. Shakespeare and the Emblem. Szerk Fabiny Tibor. Szeged Le goût néo-classique de Ferenc Kazinczy. Les Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe orientale. Edité par Béla Köpeczi. Budapest pp Il neoclassicismo e il rinnovamento della letteratura ungherese. Popolo, nazione e storia nella cultura italiana e ungherese dal 1789 al A cura di Vittore Branca, Sante Graciotti. Firenze, Olschki pp Az ikonológia mint összehasonlító irodalomtudományi diszciplina. Ikonológia és mőértelmezés I. Az ikonológia elmélete, I-II. Szeged pp Csókhalál. Egy szinkretikus motívum a XV. századi Firenzében. Ikonológia és mőértelmezés II. A reneszánsz szimbolizmus. Szeged pp Az irodalom és a képzımővészet összehasolításának területeirıl. A komparatisztika kézikönyve. Szerk. Fried István. Szeged pp Az árkádia-pör ikonológiai vonatkozásairól. Irodalomtörténeti Közlemények 1985/ 4-5 pp Les idées poétiques du néo-classicisme idéaliste. Debut et fin des Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale. Publ. par. I. Kovács. Budapest, Akadémia-CNRS pp Kazinczy Orpheusáról. A Hermann Ottó Múzeum Évkönyve (XVII). Miskolc Weöres Sándor és a Biblia. Vigilia 1990/ A propos de quelques aspects de l étude comparée des oeuvres littéraires et des oeuvres d art plastique. Proceedings of the 12th Congress of A.I.L.C. München, Iudicium Verlag pp Via negativa. (U. Eco: Il pendolo di Foucault). Pompeji 1991/1. pp Rapporti letterari italo-ungheresi alla fine del Settecento. Itinerari di idee, uomini e cose fra Est ed Ovest europeo. A cura di Marialuisa Terrazzi. Udine, Aviani pp Szimmetria a középkori tipológikus gondolkodásban: Dante Alighieri. Szimmetria-aszimmetria. Szerk. Balogh Tibor. Szeged pp La presenza di Benedetto Croce in Ungheria. Benedetto Croce. 40 anni dopo. Annuario dell Accademia d Ungheria in Roma. Szerk. János Kelemen. Roma pp L Infinito nello specchio delle traduzioni ungheresi. Studi Leopardiani. Quaderni di filologia e critica leopardiana Recanati pp Via negativa. Breaking of the Seal. Neohelicon XX/2 (1993) pp Itinerarium in Unum. The Encounter of Dante and Beatrice in the Earthly Paradise. In: The Celebrating Comparativism. Szeged pp Les tendances mystiques au XVIII siècle. Le tournant du siècle des Lumières. Publ. par Glaser-Vajda. Essen pp Gimbattista Vico in Ungheria. Vico e Gentile. Annuario dell Accademia d Ungheria in Roma. Roma pp L Infinito nello specchio delle traduzioni ungheresi. (Második kiadás) Leopardi nel mondo. A cura di F. Foschi. Recanati pp L Associazione Internazionale di Letteratura Comparata. Comparare i comparatismi. A cura di Franca Sinopoli, A. Gnisci. Roma pp A hermetikus hagyomány a XVIII. században. Filológiai Közlöny XLII. évf. 2. szám (1996) pp Mors osculi: un motif syncrétique dans la Florence du XIVe sičcle.dramas of Desire. I. Visions of Beauty. Ed. by Ziva Ben Porat, Hans R. Runte. Tokyo pp

6 Il simbolismo della parola nel Purgatorio (Dante: Commedia, Purgatorio, canto N 12). Neohelicon XXIII/2 (1996) pp Szimbólumkutatás - szimbólumelmélet. In: Utak a komparatisztikában. Szerk. Fried István. Szeged pp Ispirazioni religiose nella poesia di Sándor Weöres. La civiltà ungherese e il cristianesimo. A magyar mővelıdés és a kereszténység. Budapest-Szeged I. pp Alcune osservazioni sull'influenza di Umberto Eco in Ungheria. In: Italia ed Ungheria dagli anni Trenta agli anni Ottanta, a cura di Péter Sárközy. Editore Universitas, Budapest pp Károly Kerényi. "Müthosz" Rivista di Storia delle religioni. N. 7. (1995) megj pp La fortuna di Dante nella beata Ungheria: letteratura e arte. Dante e la cultura del suo tempo. Dante e le culture dei confini. Societŕ Dante Alighieri, Gorizia pp Italia e Ungheria "Rassegna storica del Risorgimento".Anno LXXXV. pp I Canti di Leopardi e il Romanticismo ungherese, in Giacomo Leopardi: l'uomo, il poeta, il pensatore, Bucuresti, 1999, pp L'ermeneutica delle strutture linguistico-poetiche nella Commedia di Dante. "Neohelicon" XXVII/2. (2000), pp WEB: A politikus Dante. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica. Tomus VII. Fasc. I. Irodalom és politika. Miskolc pp Imago Dei. Számok, szimbólumok, metaforák a Teremtı képe ábrázolásában, Helikon 2001/ Syn-pátheia és syn-metría. Jegyzetek a mővészi szimmetria szimbolizmusáról. In: Kabdebó Lóránt köszöntése. Miskolci Egyetem kiadványa. Miskolc Az élı Monarchia. Az irodalmi Közép-Európa múltjáról és jövıjérıl egy Vajda-könyv kapcsán. In: Az Osztrák-Magyar modernség a boldog (?) békeidıben. Szerk. Fried István. Szeged Die hermetischen Tendenzen. In. Die Wende von deraufklärung zur Romantik : Epoche im Überblick. H.A. Glaser und Gy. M. Vajda (eds). Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, pp La Monarchie vivante. Sur le passé et l avenir d une Europe centrale littéraire à propos d un livre de G. M. Vajda. Neohelicon XXIX/2. (2002) pp Kettıs és hármas rendszerek Weöres Sándor Háromrészes énekében. In: Szöveg az egész világ. Petıfi S. János 70. születésnapjára. Szerkesztette: Andor József-Benkes Zsuzsa-Bókay Antal. Budapest, Tinta Könyvkiadó pp Syn-Patheia Syn-Metria. Un pensiero neoplatonico nella Firenze cinquecentesca. Coscienza storica 19. (2001) pp Ferenc Faludi. Padre gesuita e rinnovatore del linguaggio poetico ungherese. In: Una pastorale della comunicazione. A cura di Diego Poli. Roma, Il calamo, pp La notion de limite à la fin du XVIIIème siecle. In Borders, Nations, Contats. Cultures in Europe and the Americas. Edited by T. Bremer, K. Kürtösi. Szeged, pp Fraknói Történeti Intézet alapítása Magyar Tudomány 2004/1. La fondazione dell Istituto Storico Fraknói, Annuario Studi e documenti italo-ungheresi, Roma-Szeged, A látott Saul és a hallott David Alfieri tragédiájában. Serta pacifica. Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára. Szeged, Dante rózsája. Esı, tél. Pp La poesia italiana nella rivista Orpheus di Ferenc Kazinczy ( ). L eredità classica in Italia ed in Ungheria dal Rinascimento al Neoclassicismo, a cura di P. Sárközy e V. Martore. Budapest pp A hallgatás tornya. Írók a szabadságharc után. Tiszatáj 60. évfolyam, 2006/11. pp Hosszabb interjú Meg kell próbálnunk minden erıvel felmutatni az igazi értékeket. Beszélgetés Pál József professzorral. Tiszatáj, 2005/

7 4. A könyvekrıl, tanulmányokról a legjelentısebb recenziókat Jacques Voisine, Köpeczi Béla, Vajda György Mihály, Szili József, Paul Cardinal Poupard, Sárközy Péter, Armando Gnisci, Ivan Megala, Rónay László, Szkárosi Endre, Szabó Ferenc, Szabó Tibor, Kaposi Márton, Poszler Gyögy írták. 7

Prof. Dr. Prokopp Mária könyvajánlója. Sárközy Péter: Róma mindannyiunk közös hazája. Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról

Prof. Dr. Prokopp Mária könyvajánlója. Sárközy Péter: Róma mindannyiunk közös hazája. Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról Prof. Dr. Prokopp Mária könyvajánlója Sárközy Péter: Róma mindannyiunk közös hazája Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról Budapest, Romanika kiadó, 2010. Sárközy Péter, a római La Sapienza

Részletesebben

MADARÁSZ IMRE (1962 ) BIBLIOGRÁFIA. Publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke

MADARÁSZ IMRE (1962 ) BIBLIOGRÁFIA. Publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke MADARÁSZ IMRE (1962 ) BIBLIOGRÁFIA Publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke 9 10 11 KONFERENCIA-ELŐADÁSOK ÉS KÖNYVBEMUTATÓK IDŐPONT, HELYSZÍN 1. 1984. szeptember

Részletesebben

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK 2012 A Magyar Tudomány 2012. novemberi számának melléklete 1 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 173. évfolyam 2012/11. szám, melléklet A jelöltek névsora

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Budapest, 1996. május 25.

Budapest, 1996. május 25. Szakmai önéletrajz 1971-ben végeztem az ELTE Bölcsészkar magyar-történelem szakán. Emellett vendéghallgatóként látogattam a filozófia szak óráit, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi

Részletesebben

Hungarológia nálunk és más nemzeteknél

Hungarológia nálunk és más nemzeteknél SarkozyP.qxd 2012.05.18. 20:05 Page 77 VISSZHANG SÁRKÖZY PÉTER Hungarológia nálunk és más nemzeteknél J elen írásom nem egy tudományos kutatómunka eredményeit tükrözi, nem vagyok pedagógiatörténész, és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 INFONIA Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány Székhely: Adószám: 18241611-2-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés:

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

A Doktori Iskola képzési terve

A Doktori Iskola képzési terve A Doktori Iskola képzési terve A Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakán BA szintő és MA szintő tanárképzés, valamint diszciplináris képzés folyik. A diszciplináris képzésben három szakirány

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

A Modern Filológiai Társaság születése

A Modern Filológiai Társaság születése A Modern Filológiai Társaság születése FRANK TIBOR az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, ELTE BTK, Angol Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék Abstract: The Society for Modern Philology, Hungary s

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

PROF. DR. JENEY ZOLTÁN KÖNYVAJÁNLÓJA

PROF. DR. JENEY ZOLTÁN KÖNYVAJÁNLÓJA PROF. DR. JENEY ZOLTÁN KÖNYVAJÁNLÓJA KÉPES MAGYAR ZENETÖRTÉNET Írták Batta András, Dalos Anna, Dobszay László, Eckhardt Mária, Eősze László, Farkas Zoltán, Felföldi László, Ferenczi Ilona, Kaba Melinda,

Részletesebben

Könyvismertetés. A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről

Könyvismertetés. A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről Könyvismertetés A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről Sas Péter: A heraldikus Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó,

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 2. Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Történelemtudományok Doktori Iskola, vezetője: Dr.

Részletesebben

Muzeológia szakirány órái új, minıségbíztosított ESG adatlapon

Muzeológia szakirány órái új, minıségbíztosított ESG adatlapon Muzeológia szakirány órái új, minıségbíztosított ESG adatlapon Tantárgy neve: Magyarország mővelıdés- és Tantárgy Neptun kódja: BTTON301MUS kultúrtörténete I. (Középkor és kora újkor) Tantárgy neve angolul:

Részletesebben

A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA. 1. A településtörténetrıl

A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA. 1. A településtörténetrıl Bárth János A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA 1. A településtörténetrıl A magyar településtörténet kifejezést elıadásokban, mindennapi beszédben, tanulmányok szövegében, címadásban rengetegen

Részletesebben

INTERJÚ KECSKEMÉTI GÁBORRAL, AZ IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA VEZETŐJÉVEL

INTERJÚ KECSKEMÉTI GÁBORRAL, AZ IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA VEZETŐJÉVEL Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVII., Fasc. 1. (2012), pp. 211 239. INTERJÚ KECSKEMÉTI GÁBORRAL, AZ IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA VEZETŐJÉVEL H. Z.: A Miskolci

Részletesebben

CSIZMADIA SÁNDOR-TARRÓSY ISTVÁN (SZERK.): AFRIKA MA. TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLİDÉS (IDReserach Kft./Publikon Kiadó. Pécs 2009. 414.o.

CSIZMADIA SÁNDOR-TARRÓSY ISTVÁN (SZERK.): AFRIKA MA. TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLİDÉS (IDReserach Kft./Publikon Kiadó. Pécs 2009. 414.o. 1 Prof. Kiss J. László könyvajánlója CSIZMADIA SÁNDOR-TARRÓSY ISTVÁN (SZERK.): AFRIKA MA. TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLİDÉS (IDReserach Kft./Publikon Kiadó. Pécs 2009. 414.o.) Az Afrikáról alkotott képünkhöz

Részletesebben

Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve

Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve Doktori (Ph.D) értekezés készítette: Véber János okleveles középiskolai tanár, az MTA

Részletesebben

Komlóssy Gyöngyi HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS

Komlóssy Gyöngyi HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Komlóssy Gyöngyi HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS Bél Mátyás irodalom- és nyelvtörténeti munkái,

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben