Pál József. Tematikus szakmai életrajz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pál József. Tematikus szakmai életrajz"

Átírás

1 Pál József Tematikus szakmai életrajz I. Végzettség, munkahelyek, megbízások Gyömrı, január 18. Nıs: Wenner Éva, gyermekek: Eszter (1979), Judit (1984), József Marcell (2000) Magyar-olasz szakos középiskolai tanár, József Attila Tudományegyetem, Tanulmányi ösztöndíjak: Firenze (1976), Róma (1980), Párizs (1983) Dr. univ. (1978), kandidátus (1983), habilitáció (1995), MTA doktora (2000) Egyetemi tanár (1996) Egyéb tevékenységek: tanszékvezetı ( , 2000-), rektor helyettes ( ), dékán ( ), tud. igazgató ( ), helyettes államtitkár ( ). Bizottsági tagságok több perióduson keresztül: MTA, MAB, OTKA Irodalomtudományi Szakbizottsága, AILC koordinációs bizottság, SzTE-BTK doktori tanácsa és Irodalomtudományi habilitációs bizottsága elnöke. Az Olasz Köztársaság tiszteletbeli konzulja (2003-). II. XVIII. századi kutatások A XVIII. század volt az a mővelıdéstörténeti korszak, amellyel elıször foglalkoztam: egyetemi doktori értekezésemet a halál neoklasszikus ábrázolása címmel írtam, s a XVIII- XIX. század olasz, francia, angol, német és magyar irodalmát és képzımővészetét tárgyaltam az összehasonlító irodalom- és mővészettörténet módszerével. A kandidátusi fokozatot poétikatörténeti dolgozattal szereztem. A neoklasszicizmus poétikája címő disszertáció könyv alakban 1988-ban az Akadémiai Kiadónál megjelent. A késıbbiek során több újabb, témájukat tekintve ide tartozó kérdéskört vizsgáltam, így Kazinczy folyóiratát, az Orpheust, illetve a XVIII. századi hermetikus hagyományt. A felvilágosodás árnyékos oldalát összefoglaló tanulmány az egyik AILC-kötetben németül jelent meg. Számos elıadást tartottam konferenciákon, egyetemeken. A könyv második kiadása elıkészítés alatt. III. Ikonológia, szimbólumkutatás Az ikonológiai kérdésekkel való foglalkozás következett a XVIII. századi tanulmányokból (A. Canova síremlékei, Árkádia-pör), de kibıvült elméleti megalapozással (Panofsky, Gombrich, Seznec), amelyben nagy szerepe volt párizsi ösztöndíjas utamnak. Több kollégámmal közösen 1986-ban elindítottuk az Ikonológia és mőértelmezés sorozatot, amelynek alapítója és fıszerkesztıje voltam. Az elsı öt tematikus kötetben egy-egy részkérdést mutattunk be részben saját írásainkkal, részben a nemzetközi szakirodalom legjavának a lefordításával. Így a hazai olvasóközönség, kollégáink, hallgatóink 1

2 szisztematikus és pontos képet alkothattak az ikonológiáról, a hermeneutikáról, a tipológiai szimbolizmusról és a hermetikus hagyományról. Azért is volt ez fontos, mert az említett módszerek, szemléletmódok a 80-as években nemigen voltak Magyarországon ismertek. A projectumból nıtt ki a hallgatóim segítségével összeállított Szimbólumtár, amely mindmáig az egyetlen olyan tudományos igényő szimbólum szótár, amely összefüggéseiben és rendszeresen tárgyalja az egyetemes és a magyar kultúra jelképeit, témáit és motívumait. A nagy filológiai apparátussal felszerelt könyv a Balassi Kiadónál jelent meg elıször 1997-ben. Sikerére jellemzı, hogy három papír kiadás (legutóbb 2006-ban) mellett elkészült CDváltozata, és felkerült a világhálóra is. IV. Komparatisztika, világirodalom Az ösztönzést egykori professzoromnak, késıbb szerzıtársamnak, Vajda György Mihálynak köszönhetem. Oktatói munkám homlokterében harminc esztendeje a világirodalom áll. Vajda professzor mellett az 1970-es évek végétıl bekapcsolódtam az Akadémiai Kiadónál készülı, nyolc kötetre tervezett kiadvány munkálataiba. A vállalkozás egésze ugyan nem készült el, de az utolsó kötetnek szánt világirodalmi repertórium igen. A kettınk nevével jelzett A világirodalom története évszámokbant (Akadémiai Kiadó, 1988) ma is használják. Ehhez kapcsolódott a szegedi egyetemen megjelent A XX. század irodalom kronológiája, (Szeged, 1991). Komparatisztika területén végzett munkám eredményeként 1999-ben átvehettem (Szili Józseffel együtt) az egyik legjelentısebb Magyarországon kiadott, idegen nyelvő irodalomtudományi folyóirat fıszerkesztıi helyét. A Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum Universarum a világ jelentıs irodalomtudományi könyvtáraiban, tanszékein megtalálható, az Akadémiai Kiadó nyilvántartása szerint nagy idézettséggel rendelkezik. Az utóbbi években felkérést kaptam, hogy az Akadémiai Kiadó alaptankönyv sorozatának egyik kötetét létrehozzam. A Világirodalom ezer oldalon mutatja be hatalmas anyagát, az egyiptomi papiruszoktól a kortárs írókig. A munkatársak között több akadémikus, professzor szerepel. A kötet újabb kiadást ért meg 2008-ban, eddig legalább hatezer példányban fogyott el.. V. Dante Alighieri Dante költészetével egyetemi hallgató korom óta foglalkozom. Elıadásokon és Lectura Dantisokon tanítom. Tanulmányaimat olasz és angol nyelven közöltem. Önálló monográfiám egyben MTA doktori értekezésem volt. Silány idıbıl az örökkévalóba. Az Isteni színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa, Szeged, Folyamatban van az ELTE Egyetemi Könyvtárában lévı XIV. századi Dante-kódex általam jegyzett olasz nyelvő kritikai kiadása. A facsimile közlést (és a szöveg átírását) tanulmányok egészítik ki. A reprezentatív publikáció másik fıszerkesztıje a veronai egyetem ismert dantista professzora. A nemzetközi szakma máris jelentıs érdeklıdést mutat a nem hagyományos módon megalkotott Dante-kódex iránt. A bemutatóra Veronában november 8-án került sor a köztársasági elnök jelenlétében.2009-ben megjelent az Akadémiai Kiadónál Dante. Szó, szimbólum, realizmus c. monográfiám, amelyért Olaszországban megkaptam a legjobb italianisztikai mővekért adott nemzetközi Flaianao díjat, Magyarországon pedig az MTA- Akadémiai Kiadó nívódíját (mindkettıt 2010-ben). VI. Magyar-olasz kapcsolattörténet Korábbi, Dante, Vico, Croce magyarországi recepciójáról szóló tanulmányok után római tartózkodásom ideje alatt kezdtem el rendszeresen foglalkozni a magyar mővelıdéstörténet olaszországi emlékeivel ben Rómában megjelentettem az Annuario. Studi e 2

3 documenti italo-ungheresi címő kötetet, Várady Imre, Koltay-Kastner Jenı, Gerevich Tibor, Kardos Tibor hagyományait felélesztve. Olasz folyóiratok tematikus magyar számának szervezése mellett, egy német kollégával közösen kiadtunk egy kötetet az egyik legjelentısebb határainkon kívül található mőemlékrıl, római nemzeti templomunkról, a Santo Stefano Rotondóról (Wiesbaden, 2000). A reprezentatív kötet valamennyi eddigi ismeretünket tartalmazza az ókeresztény korban épített bazilikáról, amelyben 1455-óta magyar szerzetesek laktak és tanultak ben elnyertem az NKFP-pályáztot: Magyar emlékek Olaszországban, jelenkori értékeink megırzése. Az általam koordinált (00119/2002) projectumban két akadémiai intézet, az Országos Széchényi Könyvtár és több olasz egyetem vett részt. A három éves munka során 12 kötetet publikáltunk a témáról, s emellett jelentıs hungarológiai anyag és módszertani ismeret győjtöttünk össze. Sok más mellett mind magyar, mind olasz nyelven kiadtuk az itáliai magyar emlékek teljességre törekvı, tudományos igényeknek megfelelı leírását és katalógusát. Szakmai mélységét, teljesség-igényét tekintve ez idáig egyedülálló a magyar emlékek külföldön témakörben. VII. Magyar kultúra külföldön Mint a Római Magyar Akadémia tudományos igazgatója megalapítottam a Fraknói Történeti Intézetet, amelyet sikerült felvetetni a Rómában 1946-óta mőködı történeti, mővészettörténeti és régészeti intézetek közé. A nagy szakmai tekintéllyel rendelkezı nemzetközi szervezet e döntésével emancipálta a magyar intézet mőködését. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában mint helyettes államtitkár kidolgoztam a külföldi intézetek új mőködésének új tartalmát, amelyben nagy szerepet kapott az un. Collegium hungaricum típusú tevékenység. E célt szolgálja az általam kezdeményezett Klebelsberg-ösztöndíj is. Mindkét elért eredmény maradandónak bizonyult, éppúgy, mint a Szegeden 2001-óta mőködı olasz kulturális központ (Centro Italiano di Cultura). 1. könyvek, önálló kiadványok, CD-Rom, WEB Válogatás a publikációs jegyzékbıl WEB: Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum Universarum: (1999-tıl) L Ermeneutica delle strutture linguistico-poetiche nella Commedia di Dante: (2005-tıl) Szimbólumtár. (2005-tıl) A halál neoklasszikus ábrázolása. Szeged o. (bölcsészdoktori értekezés) A neoklasszicizmus poétikája. Szeged o. (kandidátusi értekezés) Az Isteni Színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa. Roma-Szeged (akadémiai doktori értekezés) Comparative Literary Studies. Edited by István Fried, Zoltán Kanyó, József Pál. Szeged pp

4 Revue de Littérature Comparée. 1986, 3. és 4. La littérature hongroise dans le contexte européen. A párizsi folyóirat két számának szerkesztése Ikonológia és mőértelmezés I. Az ikonológia elmélete, I-II. Szerk. Pál József. Szeged pp. 485 A neoklasszicismus poétikája. Budapest, Akadémiai Kiadó o. A világirodalom története évszámokban. Budapest, Akadémiai Kiadó o. (Vajda György Mihállyal) A XX. századi világirodalom kronológiája. Szeged o. (Vajda György Mihállyal és Kürtösi Katalinnal) Hatnyelvő Szinkron Szótár. Budapest, Zrínyi o. Celebrating Comparativism. Edited by Katalin Kürtösi and József Pál. Szeged Ikonológia és mőértelmezés V. Hermetika, mágia. Ezoterikus látásmód és mővészi megismerés. Fıszerk. Pál József, szerk: Szınyi György Endre, Tar Ibolya. Szeged Hatnyelvő Szótár. Budapest-Szeged, Akadémia-Scriptum CD-Rom "Silány idıbıl az örökkévalóba". Az Isteni Színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa Szeged, JATE Press pp. 177 (Ikonológia és mőértelmezés VI.) Mille Anni di Storia dell'arciabbazia. A cura di József Pál e Ádám Somorjai. Roma-Pannonhalma pp. 233 Annuario Accademia d'ungheria in Roma - Istituto Storico "Fraknói". Studi e documenti diretti da József Pál. Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 245 Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Szerk. Pál József és Újvári Edit. Balassi Kiadó, Budapest pp. 533 második kiadás: 2002, harmadik kiadás CD-Rom Internet Santo Stefano Rotondo in Roma. Archeologia, storia dell'arte, restauro (Herausgegeben von Hugo Brandenburg und József Pál). Reichert Verlag, Wiesbaden, o lap színes, ill. feketefehér illusztráció Annuario Studi e documenti italo-ungheresi (A cura di). Accademia d Ungheria in Roma, Università di Szeged. Roma-Szeged, pp Annuario Studi e documenti italo-ungheresi (A cura di). Accademia d Ungheria in Roma, Università di Szeged. Roma-Szeged, pp.220. Annuario Studi e documenti italo-ungheresi. Numero speciale: Tra italianistica e magiaristica (A cura di). Accademia d Ungheria in Roma, Università di Szeged. Roma-Szeged, Világirodalom. Fıszerkesztı és szerzı. Akadémiai Kiadó. Budapest pp Dante: Commedia. Budapest Biblioteca Universitaria Codex Italicus 1. I: riproduzione fotografica, II: Studi e ricerche. pp A cura di Gian Paolo Marchi e József Pál. Verona, SiZ, (Fıszerkesztı és szerzı) 4

5 2. Tanulmányok Canova és Kazinczy. Irodalomtörténeti Közlemények 1978/2. pp Canova et Kazinczy. Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, vol (1981) pp Le motif de la mort dans l art et dans la littérature néo-classiques. Proceedings of the 9th Congress of International Comparative Literature Association. Innsbruck pp Poétiques néo-classiques dans les littératures italienne et hongroise à la fin du XVIIIe siècle. Proceedings of the 10th Congress of International Comparative Literature Association. New York (Comparative Poetic) pp Some Iconological Aspects of the Poetic Sign. Shakespeare and the Emblem. Szerk Fabiny Tibor. Szeged Le goût néo-classique de Ferenc Kazinczy. Les Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe orientale. Edité par Béla Köpeczi. Budapest pp Il neoclassicismo e il rinnovamento della letteratura ungherese. Popolo, nazione e storia nella cultura italiana e ungherese dal 1789 al A cura di Vittore Branca, Sante Graciotti. Firenze, Olschki pp Az ikonológia mint összehasonlító irodalomtudományi diszciplina. Ikonológia és mőértelmezés I. Az ikonológia elmélete, I-II. Szeged pp Csókhalál. Egy szinkretikus motívum a XV. századi Firenzében. Ikonológia és mőértelmezés II. A reneszánsz szimbolizmus. Szeged pp Az irodalom és a képzımővészet összehasolításának területeirıl. A komparatisztika kézikönyve. Szerk. Fried István. Szeged pp Az árkádia-pör ikonológiai vonatkozásairól. Irodalomtörténeti Közlemények 1985/ 4-5 pp Les idées poétiques du néo-classicisme idéaliste. Debut et fin des Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale. Publ. par. I. Kovács. Budapest, Akadémia-CNRS pp Kazinczy Orpheusáról. A Hermann Ottó Múzeum Évkönyve (XVII). Miskolc Weöres Sándor és a Biblia. Vigilia 1990/ A propos de quelques aspects de l étude comparée des oeuvres littéraires et des oeuvres d art plastique. Proceedings of the 12th Congress of A.I.L.C. München, Iudicium Verlag pp Via negativa. (U. Eco: Il pendolo di Foucault). Pompeji 1991/1. pp Rapporti letterari italo-ungheresi alla fine del Settecento. Itinerari di idee, uomini e cose fra Est ed Ovest europeo. A cura di Marialuisa Terrazzi. Udine, Aviani pp Szimmetria a középkori tipológikus gondolkodásban: Dante Alighieri. Szimmetria-aszimmetria. Szerk. Balogh Tibor. Szeged pp La presenza di Benedetto Croce in Ungheria. Benedetto Croce. 40 anni dopo. Annuario dell Accademia d Ungheria in Roma. Szerk. János Kelemen. Roma pp L Infinito nello specchio delle traduzioni ungheresi. Studi Leopardiani. Quaderni di filologia e critica leopardiana Recanati pp Via negativa. Breaking of the Seal. Neohelicon XX/2 (1993) pp Itinerarium in Unum. The Encounter of Dante and Beatrice in the Earthly Paradise. In: The Celebrating Comparativism. Szeged pp Les tendances mystiques au XVIII siècle. Le tournant du siècle des Lumières. Publ. par Glaser-Vajda. Essen pp Gimbattista Vico in Ungheria. Vico e Gentile. Annuario dell Accademia d Ungheria in Roma. Roma pp L Infinito nello specchio delle traduzioni ungheresi. (Második kiadás) Leopardi nel mondo. A cura di F. Foschi. Recanati pp L Associazione Internazionale di Letteratura Comparata. Comparare i comparatismi. A cura di Franca Sinopoli, A. Gnisci. Roma pp A hermetikus hagyomány a XVIII. században. Filológiai Közlöny XLII. évf. 2. szám (1996) pp Mors osculi: un motif syncrétique dans la Florence du XIVe sičcle.dramas of Desire. I. Visions of Beauty. Ed. by Ziva Ben Porat, Hans R. Runte. Tokyo pp

6 Il simbolismo della parola nel Purgatorio (Dante: Commedia, Purgatorio, canto N 12). Neohelicon XXIII/2 (1996) pp Szimbólumkutatás - szimbólumelmélet. In: Utak a komparatisztikában. Szerk. Fried István. Szeged pp Ispirazioni religiose nella poesia di Sándor Weöres. La civiltà ungherese e il cristianesimo. A magyar mővelıdés és a kereszténység. Budapest-Szeged I. pp Alcune osservazioni sull'influenza di Umberto Eco in Ungheria. In: Italia ed Ungheria dagli anni Trenta agli anni Ottanta, a cura di Péter Sárközy. Editore Universitas, Budapest pp Károly Kerényi. "Müthosz" Rivista di Storia delle religioni. N. 7. (1995) megj pp La fortuna di Dante nella beata Ungheria: letteratura e arte. Dante e la cultura del suo tempo. Dante e le culture dei confini. Societŕ Dante Alighieri, Gorizia pp Italia e Ungheria "Rassegna storica del Risorgimento".Anno LXXXV. pp I Canti di Leopardi e il Romanticismo ungherese, in Giacomo Leopardi: l'uomo, il poeta, il pensatore, Bucuresti, 1999, pp L'ermeneutica delle strutture linguistico-poetiche nella Commedia di Dante. "Neohelicon" XXVII/2. (2000), pp WEB: A politikus Dante. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica. Tomus VII. Fasc. I. Irodalom és politika. Miskolc pp Imago Dei. Számok, szimbólumok, metaforák a Teremtı képe ábrázolásában, Helikon 2001/ Syn-pátheia és syn-metría. Jegyzetek a mővészi szimmetria szimbolizmusáról. In: Kabdebó Lóránt köszöntése. Miskolci Egyetem kiadványa. Miskolc Az élı Monarchia. Az irodalmi Közép-Európa múltjáról és jövıjérıl egy Vajda-könyv kapcsán. In: Az Osztrák-Magyar modernség a boldog (?) békeidıben. Szerk. Fried István. Szeged Die hermetischen Tendenzen. In. Die Wende von deraufklärung zur Romantik : Epoche im Überblick. H.A. Glaser und Gy. M. Vajda (eds). Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, pp La Monarchie vivante. Sur le passé et l avenir d une Europe centrale littéraire à propos d un livre de G. M. Vajda. Neohelicon XXIX/2. (2002) pp Kettıs és hármas rendszerek Weöres Sándor Háromrészes énekében. In: Szöveg az egész világ. Petıfi S. János 70. születésnapjára. Szerkesztette: Andor József-Benkes Zsuzsa-Bókay Antal. Budapest, Tinta Könyvkiadó pp Syn-Patheia Syn-Metria. Un pensiero neoplatonico nella Firenze cinquecentesca. Coscienza storica 19. (2001) pp Ferenc Faludi. Padre gesuita e rinnovatore del linguaggio poetico ungherese. In: Una pastorale della comunicazione. A cura di Diego Poli. Roma, Il calamo, pp La notion de limite à la fin du XVIIIème siecle. In Borders, Nations, Contats. Cultures in Europe and the Americas. Edited by T. Bremer, K. Kürtösi. Szeged, pp Fraknói Történeti Intézet alapítása Magyar Tudomány 2004/1. La fondazione dell Istituto Storico Fraknói, Annuario Studi e documenti italo-ungheresi, Roma-Szeged, A látott Saul és a hallott David Alfieri tragédiájában. Serta pacifica. Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára. Szeged, Dante rózsája. Esı, tél. Pp La poesia italiana nella rivista Orpheus di Ferenc Kazinczy ( ). L eredità classica in Italia ed in Ungheria dal Rinascimento al Neoclassicismo, a cura di P. Sárközy e V. Martore. Budapest pp A hallgatás tornya. Írók a szabadságharc után. Tiszatáj 60. évfolyam, 2006/11. pp Hosszabb interjú Meg kell próbálnunk minden erıvel felmutatni az igazi értékeket. Beszélgetés Pál József professzorral. Tiszatáj, 2005/

7 4. A könyvekrıl, tanulmányokról a legjelentısebb recenziókat Jacques Voisine, Köpeczi Béla, Vajda György Mihály, Szili József, Paul Cardinal Poupard, Sárközy Péter, Armando Gnisci, Ivan Megala, Rónay László, Szkárosi Endre, Szabó Ferenc, Szabó Tibor, Kaposi Márton, Poszler Gyögy írták. 7

Prof. Dr. Pál József könyvajánlója. Kaposi Márton: Magyarok és olaszok az európai kultúrában.

Prof. Dr. Pál József könyvajánlója. Kaposi Márton: Magyarok és olaszok az európai kultúrában. Prof. Dr. Pál József könyvajánlója Kaposi Márton: Magyarok és olaszok az európai kultúrában. Hungarovox, Budapest 2007. 305. Kaposi Márton pályáját a szegedi egyetemen kezdte, ahol a magyar mellett az

Részletesebben

Prof. Dr. Sárközy Péter könyvajánlója

Prof. Dr. Sárközy Péter könyvajánlója Prof. Dr. Sárközy Péter könyvajánlója Az elsı magyar Dante-monográfia Pál József, Dante. Szó, szimbólum, realizmus a középkorban címő könyvérıl Budapest, Akadémiai Kiadó 2009, 253. Pál Józsefnek a 2009.

Részletesebben

A gonosz megértése (Lendvai L. Ferenc: A gonosz birodalmai. Bp., 2011. 595. Áron Kiadó. 3900 forint.)

A gonosz megértése (Lendvai L. Ferenc: A gonosz birodalmai. Bp., 2011. 595. Áron Kiadó. 3900 forint.) PROF. BOJTÁR ENDRE KÖNYVAJÁNLÓJA A gonosz megértése (Lendvai L. Ferenc: A gonosz birodalmai. Bp., 2011. 595. Áron Kiadó. 3900 forint.) Kinek ajánlanám e témakörökkel, történelmi eseményekkel, információval,

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója

Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója Száraz Orsolya Témavezetők: Dr. Bitskey István Dr. Pete László DEBRECENI EGYETEM Irodalomtudományok Doktori

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Armando Nuzzo megjelent publikációi és műfordításai

Armando Nuzzo megjelent publikációi és műfordításai Armando Nuzzo megjelent publikációi és műfordításai Szerkeztett könyv 1. 2004. Petrarca in Europa 1-4. köt./ a cura di Armando Nuzzo e Gianni Scalia, collaborazione di Paolo Budini, realizzazione di Massimo

Részletesebben

- 45 - A hungarológiai oktatás és kutatás Olaszországban

- 45 - A hungarológiai oktatás és kutatás Olaszországban - 45 - S á r k ö z y Péter A hungarológiai oktatás és kutatás Olaszországban 1. Az olaszországi hungarológia rövid története Olaszországban 1927-ben, a Római Tudományegyetemen létesült az első magyar nyelv

Részletesebben

ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK francia alapszakos bölcsész, olasz alapszakos

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a 1 HAGYOMÁNY ÉS MODERNSÉG BENEDETTO CROCE ESZMEVILÁGÁBAN (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a figyelmébe,

Részletesebben

i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs

i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs terveitől eltekintve, nem voltak hajlandók Magyarország szabadságát a magyar nemzet politikai szupremáciájának ilyen korlátozása

Részletesebben

Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre

Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre A program munkájában közremőködnek a) témavezetık Név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail Prof. Dr.

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve: Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program Kutatási téma címe: Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei (Ovidius,

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter könyvajánlója Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése A könyv egy beszélgetés története, amelybe KLP (Kovács Lajos

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Egyéni

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Egyéni Kutató neve (fokozat, beosztás): Fábián Zsuzsanna egyetemi tanár Kutatási téma/témák címe: Frazeológiai kutatások (1. Egyes frazémák eredetének kutatása, magyarázása 2. A frazémák rendszerszintű vizsgálata

Részletesebben

Vállalni, propagálni kell azokat az értékeket, amelyeket vallunk

Vállalni, propagálni kell azokat az értékeket, amelyeket vallunk A TISZA-PARTON MIT KERESEK? Vállalni, propagálni kell azokat az értékeket, amelyeket vallunk BESZÉLGETÉS PÁL JÓZSEF IRODALOMTÖRTÉNÉSSZEL Az Akadémiai Kiadó ezekben a hetekben jelenteti meg készülő tízrészes

Részletesebben

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk)

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk) QUALCHE MIO PREMIO LETTERARIO E DI ALTRE ARTI DA PIÙ DI 30 (Critica letteraria, saggistica, poesia, prosa, giornalismo ed altre arti: foto, illustrazioni) NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI

Részletesebben

Aknai Tamás: Deltatáj. Egyetemes mővészettörténet mindenkinek 1980-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011.

Aknai Tamás: Deltatáj. Egyetemes mővészettörténet mindenkinek 1980-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011. Aknai Tamás: Deltatáj. Egyetemes mővészettörténet mindenkinek 1980-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011. Aknai Tamás mővészettörténész ezzel az újabb, két évtizedet átfogó könyvével tette teljessé

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

MADARÁSZ IMRE (1962 ) BIBLIOGRÁFIA. Publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke

MADARÁSZ IMRE (1962 ) BIBLIOGRÁFIA. Publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke MADARÁSZ IMRE (1962 ) BIBLIOGRÁFIA Publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke 9 10 11 KONFERENCIA-ELŐADÁSOK ÉS KÖNYVBEMUTATÓK IDŐPONT, HELYSZÍN 1. 1984. szeptember

Részletesebben

Novotni Zoltán professzor

Novotni Zoltán professzor Novotni Zoltán professzor szakirodalmi és szakmai munkássága a) Tudományos könyvek, könyvrészletek 1. A mezőgazdasági növényvédelemmel okozott károk és a felelősségbiztosítás. Jog és környezet védelmében.

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Megjegyzés: idegen nyelven képes legyen irodalmi szöveget olvasni.

Megjegyzés: idegen nyelven képes legyen irodalmi szöveget olvasni. Kurzus megnevezése: Mőfordítás 1. Fordításgyakorlat és -kritika 1. Kurzus megnevezése angolul: Literary Translation 1. Practice and criticism 1. Kurzus kódja: BBN-CUL 292 A jegyszerzés módja(i):. Követelmények:.

Részletesebben

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) 1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 E-mail(ek) hock.zsuzsa@fppti.hu Állampolgárság

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS SZÜKSÉGESSÉGE TEKINTETTEL A NEMZETKÖZI TRENDEKRE TÉMÁJÚ F 043352 SZÁMÚ OTKA KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásunk kezdetén 2003-ban szükségesnek

Részletesebben

1. A Padovai Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Intézetének Magyar Szemináriuma

1. A Padovai Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Intézetének Magyar Szemináriuma OLASZORSZÁG RÓMAI EGYETEM SÁRKÖZYPÉTER: A magyar nyelv és irodalom oktatása Olaszországban A korábbi sporadikus kezdeményezésektől, valamint a XIX. század utolsó negyedének fiumei helyzetétől eltekintve

Részletesebben

Prof. Dr. Prokopp Mária könyvajánlója. Sárközy Péter: Róma mindannyiunk közös hazája. Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról

Prof. Dr. Prokopp Mária könyvajánlója. Sárközy Péter: Róma mindannyiunk közös hazája. Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról Prof. Dr. Prokopp Mária könyvajánlója Sárközy Péter: Róma mindannyiunk közös hazája Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról Budapest, Romanika kiadó, 2010. Sárközy Péter, a római La Sapienza

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

Publikációim listája

Publikációim listája Publikációim listája Könyvek 1. Diskurzusok összjátéka (Tanulmányok, kritikák), Balassi Kiadó, Bp., 2001. 2. Garaczi László (monográfia), Kalligram, Pozsony, 2002. 3. A csúf másik (Kosztolányi Dezső :

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred 2014. szeptember 6 7. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred 2014. szeptember 6 7. Quasimodo Quasimodo Balatonfüred 2014. szeptember 6 7. Quasimodo XXII. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Quasimodo Költőverseny Balatonfüred, 2014. szeptember 6 7. Fővédnökök: Őexc. Maria Assunta

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az MTA Néprajzi Bizottsága, Színház- és Filmtudományi Bizottsága, valamint Zenetudományi Bizottsága közös alapításában tervezett

ELİTERJESZTÉS. az MTA Néprajzi Bizottsága, Színház- és Filmtudományi Bizottsága, valamint Zenetudományi Bizottsága közös alapításában tervezett ELİTERJESZTÉS az MTA Néprajzi Bizottsága, Színház- és Filmtudományi Bizottsága, valamint Zenetudományi Bizottsága közös alapításában tervezett Interdiszciplináris Tánctudományi Munkabizottság létrehozásáról

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. Quasimodo Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. XIX. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Költőverseny Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. Fővédnökök: Őexc. Giovan Battista Campagnola az Olasz Köztársaság

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

A könyves kultúra a mûvelõdéstörténeti alapmûvekben

A könyves kultúra a mûvelõdéstörténeti alapmûvekben Merfoldkovek_001-168.qxd 2015. 12. 10. 11:53 Page 41 MONOK ISTVÁN A könyves kultúra a mûvelõdéstörténeti alapmûvekben Az írás, a könyv és általában a könyves világ történetét még a könyvekben rögzített

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Képzőművészet Művészettörténet A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében A Konrad-Adenauer-Stiftung, az Antall József Tudásközpont és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem nemzetközi konferenciája Budapest,

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

SZÉKELY MIKLÓS MAGYAR M!VÉSZET A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKON 1896-1918 KÖZÖTT

SZÉKELY MIKLÓS MAGYAR M!VÉSZET A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKON 1896-1918 KÖZÖTT Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar M!vészettörténeti és M!vel"déstudományi Doktori Iskola (vezet": Dr. Kelényi György DSc) M!vészettörténet Program (vezet": Dr. Kelényi György DSc) SZÉKELY

Részletesebben

Az Olasz Tanszéken található folyóiratok jegyzéke

Az Olasz Tanszéken található folyóiratok jegyzéke Az Olasz Tanszéken található folyóiratok jegyzéke ACTA ROMANICA Acta Universitatis József Attila JATEPRESS, Szeged (1995) XV AEVUM Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche Università Cattolica

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informazioni personali Nome / Cognome Telefono +36/30/543-91-62 E-mail pete.laszlo@arts.unideb.hu Esperienza professionale 1998 alla data attuale Dipartimento di Italianistica

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA Szerzők: Mező Ferenc Mező Katalin Lektorok: Szabó Edina Szilágyi Barnabás Schréder Veronika Első szerző e-mail címe: mezo.ferenc@ped.unideb.hu

Részletesebben

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig SZERZŐI ISMERTETŐ Isabella Dal Fabbro A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig című doktori (PhD) értekezéséről Dolgozatomban azt vizsgálom,

Részletesebben

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója A tanszék főállású oktatói: Dr. Tóth J. Zoltán tszv. egy. docens Prof. Dr. Stipta István egy. tanár Dr. Antalóczy Péter

Részletesebben