Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház, I. Rehabilitációs Osztály, MTA, Nyelvtudományi Intézet, Budapest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház, I. Rehabilitációs Osztály, MTA, Nyelvtudományi Intézet, Budapest"

Átírás

1 2010. ÉVI ORFMMT FIATALOK FÓRUMA I. DÍJA Az afázia metaforája Őrley Zita Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház, I. Rehabilitációs Osztály, MTA, Nyelvtudományi Intézet, Budapest A tanulmány célja, hogy bemutassa a metaforahasználat néhány jellemző jegyét afáziás és egészséges személyeknél. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy az afáziás személyek milyen metaforákat használnak saját nyelvi sérülésük megítélésére. Ugyanakkor azt is vizsgáltuk, hogy milyen metaforák segítségével ítélik meg az afáziások nyelvi sérülését az egészséges személyek. Metódus: egy mondatkiegészítéses feladatban a vizsgálat résztvevőinek az alábbi mondatot kellett befejezniük: Az afáziás ember olyan, mint egy/a Az afáziás személyektől azt kértük, hogy rajzolják le a válaszukat, az egészségesektől pedig, hogy írásban válaszoljanak. Eredmények: jelentős eltéréseket találtunk a két csoport válaszai között. A súlyos nyelvi zavaruk ellenére az afáziás személyek sok esetben beszédük javulását hangsúlyozták. Úgy ábrázolták a nyelvi sérülésüket (saját magukat), mint egy elromlott tévét vagy egy függőleges vonallal két részre osztott személyt. Az egészséges személyek válaszai viszont olyan metaforákat tartalmaztak az afáziás személyre vonatkozóan, mint a beszélni tanuló gyerek vagy az árnyék nélküli fa. Következtetés: a módszer hozzásegíthet az afáziások szükségleteinek, vágyainak jobb megértéséhez, ami elengedhetetlen feltétele a sikeres nyelvi terápiának. Kulcsszavak: afázia, metaforahasználat The metaphor of aphasia The aim of the study is to introduce some characteristic features of metaphors produced by aphasic and non-aphasic individuals. We were primarily interested in the metaphors used by aphasics conveying judgment on their own damaged language or speech. Moreover, we wondered what kinds of metaphors were produced by healthy persons to express judgment of aphasic s language breakdown. Method applied: A sentence completion experiment was carried out. The participants had to complete the sentence: An aphasic person looks like a/the Aphasic patients were required to draw their answers, while the healthy persons were asked to complete the phrase in writing. Result: We found some difference between the responses of the two groups. In spite of the severe damage, individuals with aphasia emphasized improvement of their speech. They visualized their language breakdown as a broken-down TV or a person divided into two parts by a vertical line. However, healthy persons answers contained metaphors referring to the aphasic person as a baby who learns to speak or a tree without shadow. Conclusion: This method may be suitable for the better understanding of demands and requirements of aphasic patients, which are essential conditions for a successful language therapy. Key words: aphasia, use of metaphors Levelező szerző: ŐRLEY ZITA, Károlyi Sándor Kórház 1031 Budapest, Nyár u. 103., Mit érezhet az az ember, aki egyik napról a másikra részben vagy teljesen elveszíti az egyik legfontosabb emberi képességet, a beszédet? Milyen lehet az, amikor valaki érti a külvilág üzeneteit, de ő maga nem tud összefüggő mondatokkal reagálni rájuk? És hogyan gondolkodik róluk, afáziás személyekről, a környezet? A kérdés nem magától értetődő, hiszen az, hogy az afáziás, illetve a közvetlen környezetében élő (vele foglakozó) személy, miként éli meg a nyelvi korlátozottságot, Őrley Zita: Az afázia metaforája 59

2 nagyban befolyásolja az afáziás személy környezethez való viszonyát, a meglévő nyelvi képességeinek mindennapos használatát, valamint a logopédiai terápiát. Nem ritka, hogy az afáziás személlyel meg sem próbálnak érdemben kommunikálni, azt gondolván, úgysem érti, amit mondanak neki. Sok esetben pedig éppen az afáziás személy kerüli a kapcsolatteremtést, mert azt gondolja, úgysem tudja magát maradéktalanul kifejezni. Nem mindegy, hogy a környezet az afáziás személy kommunikációs szándékához vagy próbálkozásához támogatóan áll-e, és megpróbál valamiféle interakciót, dialógust kialakítani, vagy érdemben nem is figyelve rá, mintegy monológ formájában beszél hozzá. A vizsgálat a kvalitatív kutatási módszerek egyik eszközét, a metaforaelemzés technikáját használja ahhoz, hogy feltárja az afáziával kapcsolatos gondolkodásbeli különbségeket a nyelvhasználatukban akadályozottak és a normál, beszélő csoport megnyilvánulásaiban. Az eredmények adalékul szolgálhatnak az afáziás személyek jobb megértéséhez, továbbá összevethetővé válnak az afáziás és nem afáziás személyek nyelvi korlátozottságról való gondolkodásának különbségei. A nyelv a kommunikáció eszköze, amely fogalmakat kifejező jelekből áll, elemek és szabályok készlete. A nyelvi képességünknek köszönhető, hogy a nyelv szimbólumait, azok jelentését és szabályait új mondatok létrehozására és mások közlésének megértésére használjuk. A gondolatközlés során a kommunikáció több csatornáját is igénybe vesszük, mégis, ezek közül az egyik legfontosabb a szóbeli nyelvhasználat, a beszéd. Az agy meghatározott területeit ért sérülések sok esetben nyelvi zavarral, afáziával járnak. Ilyenkor károsodást szenved a beszélt vagy írott szimbólumrendszer használata és/vagy megértése. Az afázia súlyossága, megjelenési formája, típusa eltérő lehet, mivel az agykárosodás helyétől és kiterjedésétől függően eltérő nyelvi tüneteket mutathat. Az afáziás személynek (súlyosságtól függően) gyakorta gondot okoz megtalálni és/vagy kiejteni a szavakat, nem képes grammatikailag megfelelő szerkezetek használatára és/vagy nem érti, amit mondanak neki. Logopédusként gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, amikor az afáziás személyt a környezete (pl. a hozzátartozók, szobatársak) beszélni, írni, olvasni tanuló gyerekként kezeli (kifejezéseikben azt sugallják, hogy az afáziás személy olyan, mint egy gyerek). Ezen a tapasztalaton elindulva a vizsgálat arra keresi a választ, hogy az afázia mit jelenthet az afáziás embernek, és mit jelenthet környezetének, azoknak a szakembereknek, akik afáziás emberekkel foglalkoznak. A kérdés körbejárásához a metaforaalkotás módszerét választottuk. A metafora hagyományos értelemben az irodalmi, költői nyelvhasználat része, hasonlóságon alapuló szókép. Azonban nem csak az irodalmi nyelvben található meg, hanem a köznyelv és a tudományos nyelv is használja. A metafora fogalmát a különböző tudományterületek (nyelvtudomány, pszichológia, filozófia stb.) eltérő módon értékelik, elemzik. A kognitív nyelvészet a metaforikus fogalomalkotás vizsgálatával a világról szerzett tapasztalatok feltérképezésére törekszik, a személyek világértelmezésének megismeréséhez jut közelebb. A tudományos kutatásban azért élénkült meg a metaforavizsgálat iránti érdeklődés, mert rávilágíthat a tudatban zajló, az énkontroll miatt nehezen megközelíthető belső világra. 3 A kognitív megközelítés mellett a metaforaelméletek közül számunkra Arisztotelész hasonlatelmélete2 is útmutató, miszerint a metafora tulajdonképpen hasonlat, vagyis a hasonlat a metafora kifejtése. Ezt a megközelítést alkalmaztuk, amikor a hasonlatbefejezések során kapott fogalmakat vizsgálatunkban metaforaként kezeltük. A vizsgálat módszere A kutatás során Vámos Ágnes Metafora a pedagógiában című könyvének (2003) módszertani szempontjait követtük. A metaforákkal történő vizsgálatban először definiáltuk a célfogalmat, ami jelen esetben az afázia, az afáziás ember volt. A vizsgálatban részt vevő személyektől azt kértük, hogy fejezzék be Az afáziás ember olyan, mint a/egy... mondatot, majd magyarázzák meg, hogy miért az adott fogalmat használták. A metaforák begyűjtése után elemeztük a válaszokat, megnéztük a hozzájuk kapcsolódó magyarázatokat. Ezek után a fogalmakat rendszereztük, vagyis a jelentésükben rejlő kapcsolatok (jelentéstartomány) alapján csoportosítottuk, halmazokba soroltuk őket. Az így kapott forrástartományokat forrásfogalmakkal láttuk el, melyek között ismét jelentésbeli kapcsolatot kerestünk, míg végül megkaptuk azt a fogalmi metaforát, melynek segítségével következtetéseket lehetett levonni a célfogalomra vonatkozóan. Mivel a válaszok igen szerteágazó forrástartományokat eredményeztek, és nem lehetett egy szóba sűríteni az egyes halmazok tulajdonságait, ezért a fogalmi metaforát egy, a forrástartományokat tartalmazó körülírással helyettesítettük. A kutatás során tehát a metaforákat a célfogalom segítségével gyűjtöttük, mégpedig a hasonlatbefejezés módszerével: bevezető mondatot használtunk, amelyben hasonlítást kértünk a célfogalomra vonatkozóan. A mintavétel módszere A vizsgálatot a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház I. Rehabilitációs Osztályának afáziás személyeivel, illetve afáziásokkal foglalkozó nem csak 60

3 az említett intézményben dolgozó szakemberekkel (orvos, nővér, gyógytornász, logopédus, pszichológus, neuropszichológus) végeztük. Az adatgyűjtésben segítségünkre voltak az Afázia Egyesület tagjai is, akiktől szintén kaptunk anyagot az elemzéshez. A két vizsgálati csoporttól afáziás személyek (ASZ) és afáziás személyekkel foglalkozó rehabilitációs szakemberek (RSZ) a válaszokat eltérő módon kértük. Az ASZ csoportjának összetételét a beszédértési kritérium határozta meg. A vizsgálatban részt vevők beszédértése megtartott volt, vagy csak enyhe fokban volt érintett. Mivel a nyelvi sérülés sokuk esetében nem tette lehetővé sem az írásos anyaggyűjtést, sem pedig a csak szóbeli válaszadás módszerét, a kommunikáció többcsatornás jellegét kihasználva a rajzos kifejezés lehetőségét választottuk. Az afáziás személyektől azt kértük, hogy a mondatot (Az afáziás ember olyan, mint a/egy ) egy rajzzal fejezzék be. A rajz elkészülte után, a lehetőségekhez mérten, beszélgettünk a válaszról, a rajzolt képről. A vizsgálatban 14 afáziás személy vett részt. Összesen 16 rajz született, mert voltak, akik több képet is készítettek. A vizsgálatban részt vevő 21 rehabilitációs szakember az instrukciót írásban kapta. A vizsgálat előtt kihangsúlyoztuk, hogy a válaszadás névtelen, hogy több mondatbefejezést is írhatnak, és hogy nincs rossz válasz. Megkértük őket, hogy ne osszák meg egymással a gondolataikat, mert ez nagyban befolyásolhatja a saját válaszukat. Ennél a csoportnál kértük az életkor, a nem és a foglalkozás megjelölését. Ez utóbbit azért, mert arra is kíváncsiak voltunk, hogy találunk-e hasonló fogalomkörhöz tartozó metaforákat az egyes foglalkozási körökön belül. (Ezt a vizsgálati szempontot végül elhagytuk az elemzés során, mert az egyes szakmák válaszai nem egyenlő megoszlásban és igen kis elemszámmal szerepeltek.) A kitöltési idő nem volt korlátozva, és természetesen a vizsgálatban való részvétel nem volt kötelező. Az elemzés eredményei A két csoport adatait a rajzokat (ASZ-válaszok) és az írásban kapott mondatbefejezéseket (RSZ-válaszok) külön elemeztük. Annak érdekében, hogy megalkossuk az afázia fogalmi metaforáját, azaz megtaláljuk azt a közös jegyet, amely összefoglalja, magába tömöríti a kapott válaszok jelentését, a metaforákat először jelentésük alapján halmazokba soroltuk, majd ezeknek a halmazoknak a bennük található közös jelentések alapján forrásfogalmakat jelöltünk ki. A forrásfogalmak egymáshoz való viszonya alapján alakult ki a csoportoknak az afáziára vonatkozó fogalmi metaforája. Mindkét csoport esetében akadt olyan válasz, amelyet nem lehetett az elemzéshez felhasználni. Az afáziás személyek esetében nem mindenki értette meg a feladatot, illetve nem mindegyikük alkalmazta a metaforaalkotás műveletét (a képszerű absztrakciót). Ez akkor derült ki, amikor a válaszrajzokról beszélgettünk (pl. az afáziás személy egy gyümölcskosarat rajzolt, de amikor elkezdtünk beszélgetni a képről, azt nem hozta kapcsolatba a mondatbefejezéssel, nem értette meg a feladatot). A rehabilitációs szakemberek csoportjában is akadtak olyan válaszok, amelyeket nem lehetett felhasználni az elemzéshez, mert a válaszadó az afázia meghatározását, annak jellemzőit írta le, szintén metaforaalkotás nélkül (pl. a válaszban az szerepelt, hogy az afáziás ember nem tudja kifejezni magát). A következőkben bemutatjuk, hogy milyen metaforák születtek a két vizsgálati csoportban, vagyis milyen fogalmakat írtak, illetve rajzoltak a válaszadók az Az afáziás ember olyan, mint a/egy... mondat befejezése során. Az RSZ-csoport tagjainak értékelt válaszai: Az afáziás ember olyan, mint egy/a... börtönbe zárt ember; szkafanderben élő ember; saját elméjének fogságában élő ember; palackba zárt lélek; kristályba zárt ember; vulkán; kalitkába zárt madár; külföldi egy idegen országban; címzés nélküli levél; hal; mint akinek átok ül a nyelvén; részeg, fáradt ember; rejtvény (2 fő); árnyék nélküli fa; házikedvenc; beszélni tanuló kisgyerek (2 fő); gyerek (3 fő). Az összegyűjtött szavak, kifejezések különböző halmazokba sorolása során a metaforákhoz tartozó magyarázatokat is figyelembe kellett venni. Jó példa erre a házikedvenc metafora. Bár elsőre furcsa jelentéstársítás kapcsolódhat hozzá, a magyarázatból kiderül, a közlő arra gondolt, hogy az afáziás személlyel történő kommunikáció akárcsak házikedvencünkkel szavak nélkül is megtörténhet. 1. táblázat. Az RSZ-csoport metaforái, forrástartományok szerint csoportosítva Forrásfogalmak RSZ-válaszok (metaforák a forrástartományok szerint csoportosítva) Rab börtönbe zárt ember; szkafanderben élő ember; saját elméjének fogságában élő ember; palackba zárt lélek; kristályba zárt ember; vulkán; kalitkába zárt madár Hiányjel rejtvény (2); árnyék nélküli fa; házikedvenc Lehetetlen küldetés külföldi egy idegen országban; címzés nélküli levél; hal; mint akinek átok ül a nyelvén; részeg, fáradt ember Gyerek beszélni tanuló kisgyerek (2); gyerek (3) Őrley Zita: Az afázia metaforája 61

4 A csoportosítás során az 1. táblázatban található forrásfogalmakat, -tartományokat találtuk. A forrásfogalmak segítségével, az afáziás személyekkel foglalkozó szakemberek metaforái alapján az alábbi mondattal írhatjuk le az afáziás ember fogalmát: Az afáziás ember olyan, mint egy fogságban élő gyermek, aki egy számára teljesíthetetlen feladatot kap és segítségre szorul. Az ASZ-csoport tagjainak rajzos válaszai közül jelenleg csak néhány kép bemutatására van lehetőség. A rajzokon található metaforákat a képek tartalma és az afáziás személyekkel történő beszélgetés összegzése adta. (A 2. táblázat. Az ASZ-csoport metaforái, forrástartományok szerint csoportosítva Forrásfogalmak Képtelenség ASZ-leírások (metaforák a forrástartományok szerint csoportosítva) Csiga: az afáziából történő felépülés egy lassú folyamat Kérdőjelek: az agyvérzés utáni tanácstalanság, szókeresés és értési nehézségek Maga alá, elé és fölé beszélő ember: a beszéd (nyelvi képesség) visszanyerésének folyamatábrája (rajz) ASZ-rajzok Mélység és magasság Bezártság és újjászületés Egy ember csákánnyal a kezében: a férfi csákánnyal próbál lebontani egy előtte tornyosuló hegyet, ami mögött ott várja a családja Görbék: a kommunikációs képesség javulásának folyamatábrája (az üregekben tűnnek el a szavak (rajz) Elromlott tévé: a rossz tévé elé leülnek az emberek, és nem kapnak belőle információt Kicsírázó búzaszem: szintén a beszédállapot javulására utal, a bezárt mag kicsírázik, kizöldül, az eredmény learatható (rajz) Határok Középvonalban elfelezett ember: a férfi egyik fele focistaruhában, a másik fele bénult, botra támaszkodik Melyik vagyok?: az átlóban meghúzott hullámvonal egyik oldalán fekete, másik oldalán színes ábrák vannak Két örvény: két egymásba futó színes spirál (rajz) Határ: absztrakt, színes vonalrajz, melynek közepén lila határvonal húzódik, a rajzon felfelé törekvő vonalak láthatók 62

5 válaszokban az afáziára és az afáziás emberre vonatkoztatható metaforákat is találunk, melyeket ebben az elemzésben együtt vizsgáltunk.) Az értékelt válaszok a következők voltak: kérdőjel; csiga; maga alá beszélő ember; üreg, amiben eltűntek a szavak; hegy, amit le kell bontani; elromlott tévé; búzaszem, ami kihajt; önmagát kereső ember; bezárás-kinyitás; örvény; fönt és lent. A képek leírása és a magyarázatok alapján az 2. táblázatban látható forrásfogalmak és -tartományok jöttek létre. A rajzos metaforákat először nehezen tudtuk forrástartományokba sorolni, annyira változatos és színes képet mutattak. Végül a 2. táblázat szerint alakítottuk ki a csoportosítást. A rajzos válaszok fogalmi metaforájának megtalálása során azt tapasztaltuk, hogy szinte minden esetben valamiféle ellentét tükröződik a fogalmakban és a képeken. Egy-egy rajzon megtalálható a fönt-lent, a kint-bent, a színes-színtelen, a jó-rossz, a múlt-jelen ellentéte. Az ellentétek mellett pedig szinte minden képben ott vannak a remény jelei. Például az elromlott tévét meg lehet szerelni, a búzaszem kicsírázik, a csákánnyal lebontható a hegy, a hullámok kiegyenlítődnek. Érdekes jelenség a változásban való passzív vagy aktív részvétel: a csákányos ember küzd, és maga bontja le a hegyet; a tévét viszont valaki másnak kell megszerelnie; a búzaszemben a mag és a külső körülmények változást hozó ereje is benne van. A képek azt sugallják, hogy az afáziás ember nem tudja, hova tartozik a mély és a magas, az itt és az ott túl meszsze vannak egymástól, az egyik már a múlt a másik az elfogadhatatlan jelen, de keresi a helyét és bízik a változásban. Sok pozitív, előremutató jel is található a rajzokon. Mindezek alapján arra a fogalmi meghatározásra jutottunk, hogy az afáziás személyek számára az afáziás ember olyan, mint aki ellentétek közt feszül, változásra várva. Összefoglalás Ha összehasonlítjuk a két csoport fogalmi metaforáját (forrástartományokból alkotott leírását), akkor szembeötlő a különbség. A külvilág (rehabilitációs szakemberek) számára az afáziás személy fogságban élő gyermek, aki egy számára teljesíthetetlen feladatot kap és segítségre szorul. Itt is megjelenik a kint-bent ellentéte, de ebben az esetben, a lehetetlen küldetés által, reménytelenséggel párosul, a segítség pedig a kiszolgáltatott gyermeknek szól. Az afáziás emberek által közvetített metaforákból egy ellentétben feszülő, változásra váró ember képe rajzolódik ki. A kívülről jövő segítség nem konkrét, csak sejthető. A két csoport tehát más szempontok alapján értékeli a fogalmat, tapasztalatai alapján mást hangsúlyoz a metaforák segítségével. A vizsgálat egy új megközelítést választott az afáziás ember jobb megismeréséhez. A metaforák elemzésével felszínre kerülhettek egyrészt az afáziás emberek saját beszéd-/nyelvi állapotukról, annak változásáról szerzett tapasztalatai, másrészt a szakemberek témával kapcsolatos személeletmódja. Az afáziás személlyel való rajzos metaforagyűjtés és a rajzokról folytatott beszélgetés során a logopédus számára megismerhetővé válhatott a betegnek a terápiába, változásba vetett hite, céljai. A szakembereknek pedig talán érdekes és tanulságos lehetett megismerni a fent bemutatott gondolkodásbeli különbséget. Nemrég egy olyan afáziás személlyel beszélgettem, akit elmondása alapján felesége minősített gyereknek (beszédállapotát az óvodáskorú gyermekekéhez hasonlította). Őt is megkértem erre a feladatra, majd mások metaforarajzairól beszélgettem vele. Nagy élmény volt számára látni, hogy mások miként gondolkodnak az afáziáról. Az illető a bokszmeccs metaforával fejezte be a mondatot. Azt mondta, hogy az afáziás ember olyan, mint az ökölvívó, akit kiütnek a mérkőzés során, ami után nem tud folyamatosan beszélni, de talpra áll, és folytatja a küzdelmet. Hol van ő attól, hogy gyereknek érezze magát? Ő férfi, harcos, győztes... Köszönetnyilvánítás Köszönettel tartozunk Nagy Katalin logopédusnak, aki az Afázia Egyesületben végzett anyaggyűjtéssel segítette a kutatást. A cikkben bemutatott kutatás Az afázia olyan, mint egy címmel, az ORFMMT XXIX. Vándorgyűlésén, Szegeden hangzott el. IRODALOM 1. Boda IK, Porkoláb J: Metaforák a kognitív nyelvészetben. In: A metafora grammatikája és stilisztikája. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001; Fónagy I: A költői nyelvről. Corvina, Budapest, 1999; Vámos Á: Metafora a pedagógiában. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2003; 28. Őrley Zita: Az afázia metaforája 63

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg 1. szint Július Madonna novellái Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet jelentet meg(2) idén(3) szeptember 15-én. Egyébként(12) a következő

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

VÍZBIZONSÁGI TERV SZEREPE AZ IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGI RENDSZERÉBEN

VÍZBIZONSÁGI TERV SZEREPE AZ IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGI RENDSZERÉBEN VII. Évfolyam 3. szám - 2012. szeptember Berek Tamás Dávidovits Zsuzsanna berek.tamas@uni-nke.hu davidzsu@vipmail.hu VÍZBIZONSÁGI TERV SZEREPE AZ IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGI RENDSZERÉBEN Absztrakt Az Egészségügyi

Részletesebben

White Paper. Grounding Patch Panels

White Paper. Grounding Patch Panels White Paper Grounding Patch Panels Tartalom 1. Bevezető... 1 2. A földelés jelentőssége... 3 3. AC elosztó rendszer... 3 4. Földelési rendszerek... 3 4.1. Fa... 3 4.2. Háló... 5 5. Patch panel földelési

Részletesebben

I. évfolyam, 1. szám 2016. március IDŐSZAKOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK A SEVESO III. IRÁNYELV TÜKRÉBEN

I. évfolyam, 1. szám 2016. március IDŐSZAKOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK A SEVESO III. IRÁNYELV TÜKRÉBEN I. évfolyam, 1. szám 2016. március Mesics Zoltán, Kovács Balázs IDŐSZAKOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK A SEVESO III. IRÁNYELV TÜKRÉBEN Absztrakt A jelen cikkükben a szerzők bemutatják a veszélyes üzemekhez kapcsolódó

Részletesebben

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Póserné Oláh Valéria Budapesti Műszaki Főiskola NIK, poserne.valeria@nik.bmf.hu IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Absztrakt Napjainkban már a legtöbb szervezet működése elképzelhetetlen informatikai

Részletesebben

Látássérült (vak) személyek szövegértése a vizualitáshoz kötődő jelentéstartalmú szavak vonatkozásában

Látássérült (vak) személyek szövegértése a vizualitáshoz kötődő jelentéstartalmú szavak vonatkozásában TANULMÁNYOK HANTÓ RÉKA ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet, alkalmazott pszicholingvisztika program hantoreka@gmail.com Látássérült (vak) személyek szövegértése a vizualitáshoz

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1 Meggyesné Hosszu Tímea SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet Szeged meggyestimea@gmail.com Lesznyák Márta SZTE BTK Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Szeged lesznyak@t-online.hu A tanulásban

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

BARANYA MEGYEI TANULÓK TUDÁSSTRUKTÚRÁI. Takács Viola

BARANYA MEGYEI TANULÓK TUDÁSSTRUKTÚRÁI. Takács Viola BARANYA MEGYEI TANULÓK TUDÁSSTRUKTÚRÁI Takács Viola Iskolakultúra könyvek 20. Sorozatszerkesztõ: Géczi János Szerkesztõ: Sz. Molnár Szilvia BARANYA MEGYEI TANULÓK TUDÁSSTRUKTÚRÁI TAKÁCS VIOLA iskolakultúra

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

Erdészettudományi Közlemények

Erdészettudományi Közlemények Erdészettudományi Közlemények 2. évfolyam 1. szám 2012 73 80 oldal AZ EZÜSTHÁRS FATERMÉSI TÁBLÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA Peszlen Roland József és Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási

Részletesebben

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude Absztrakt DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN Korrupciós, vagy csak hála Corruption or just gratitude Doktori kutatás keretében 238 fős mintavétellel empirikus felmérést végeztünk a rendőrség hivatásos

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

A kínai kalligráfia stílusirányzatai és azok kialakulása

A kínai kalligráfia stílusirányzatai és azok kialakulása ELTE BTK Mővészetelméleti és Médiakutatási Intézet A kínai kalligráfia stílusirányzatai és azok kialakulása Peccol Áron* *Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1117 Budapest, Pázmány P.

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2

MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2 MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2 Összefoglalás A konferencia kiadványhoz készített cikk a fejlesztés alatt álló építőipari kockázatelemző szoftver

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

ARTICLES. Kulcsfogalmak II. János Pál pápa: családi közösségek kezdetű apostoli buzdításában. B aláz s Pál dr.

ARTICLES. Kulcsfogalmak II. János Pál pápa: családi közösségek kezdetű apostoli buzdításában. B aláz s Pál dr. ARTICLES B aláz s Pál dr. Kulcsfogalmak II. János Pál pápa: családi közösségek kezdetű apostoli buzdításában Született: Budapest, l947. szeptember 13. Pappá szentelték: Veszprém, 1972. június 18. Káplán:

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 87-94. NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Nándoriné Tóth Mária egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki

Részletesebben

III. KÖVETKEZTETÉSEK

III. KÖVETKEZTETÉSEK III. KÖVETKEZTETÉSEK Bogdán Andrea Monica Cãluºer Olimpia Moºteanu Salat Levente A nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó elõírások gyakorlatba ültetése a közintézmények szintjén Bevezetés Az Etnokulturális

Részletesebben

MŰSZAKI OKTATÁS SZEREPE A B KATEGÓRIÁS JÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉSBEN FUNCTION OF TECHNICAL TRAINING IN DRIVER S EDUCATION OF CATEGORY B

MŰSZAKI OKTATÁS SZEREPE A B KATEGÓRIÁS JÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉSBEN FUNCTION OF TECHNICAL TRAINING IN DRIVER S EDUCATION OF CATEGORY B KATONAI GÉPÉSZET ÉS ROBOTIKA VÉG RÓBERT LÁSZLÓ MŰSZAKI OKTATÁS SZEREPE A B KATEGÓRIÁS JÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉSBEN FUNCTION OF TECHNICAL TRAINING IN DRIVER S EDUCATION OF CATEGORY B A közúti gépjárművezető képzés

Részletesebben

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra Iskolakultúra 2000/6 7 Liskó Ilona Szülői vélemények az általános képzés meghosszabbításáról tanulmány 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerben bevezették a NAT-ot, amely nemcsak az oktatás tartalmának

Részletesebben

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon*

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* TANULMÁNYOK DR. ENYEDI GYÖRGY A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* A magyar területfejlesztési politikának egyik sarkalatos célja az ország különböző területein élő népesség életkörülményeinek

Részletesebben

Kombinatorika. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Surányi László Ábrák: Hraskó András. 2015. december 6.

Kombinatorika. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Surányi László Ábrák: Hraskó András. 2015. december 6. Kombinatorika 9 10. évfolyam Szerkesztette: Surányi László Ábrák: Hraskó András 2015. december 6. A kötet létrehozását 2008-tól 2010-ig a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány támogatta Technikai

Részletesebben

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 Összefoglalás A kommunikáció, ezen belül is a vállalati kommunikáció kutatása a társadalomtudományok egyik

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai

Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai 2015. április GYÓGYSZERÉSZET 207 Gyógyszerészet 59. 207-212. 2015. Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai Peták Zsolt 1 és Csupor Dezső 2 A gyógyteák csoportja jogi és szakmai

Részletesebben

Mérőberendezés nagysebességű vasútvonalak vágány- és kitérőszabályozásának előkészítésére és ellenőrzésére

Mérőberendezés nagysebességű vasútvonalak vágány- és kitérőszabályozásának előkészítésére és ellenőrzésére Mérőberendezés nagysebességű vasútvonalak vágány- és kitérőszabályozásának előkészítésére és ellenőrzésére Measuring instrument for the setting out and checking of the railtrack and turnout tamping on

Részletesebben

Szakmai közélet. Pszichoterápia VITA A GYERMEKEKKEL VÉGZETT PSZICHOTERÁPIÁRÓL VITÁK, HOZZÁSZÓLÁSOK. A gyerekterápia létjogosultsága

Szakmai közélet. Pszichoterápia VITA A GYERMEKEKKEL VÉGZETT PSZICHOTERÁPIÁRÓL VITÁK, HOZZÁSZÓLÁSOK. A gyerekterápia létjogosultsága Szakmai közélet Pszichoterápia VITÁK, HOZZÁSZÓLÁSOK VITA A GYERMEKEKKEL VÉGZETT PSZICHOTERÁPIÁRÓL - - - - - - - - A gyerekterápia létjogosultsága A vitaindító Horgász Csaba gondolata miszerint a gyerekterápia

Részletesebben

A metaforikus jelentés metafizikai következményei

A metaforikus jelentés metafizikai következményei VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora az analitikus filozófiában Ujvári Márta A metaforikus jelentés metafizikai következményei Az analitikus filozófiai irodalom ma már hagyományosnak tekinthető, Max Black-hez

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet XVIII. Tudományos Diákköri Konferencia 2013. november 27. Ápolás és betegellátás szakos

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Sexual Education for Adults with Disabilities

Sexual Education for Adults with Disabilities Sexual Education for Adults with Disabilities Tool 9 Handbooks Beszélgetés a szexualitásról és az intimitásról a kliensekkel The European Commission support for the production of this publication does

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kristó Annamária dr. Bene Beáta Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mert Jánoshida külterületén

Részletesebben

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Összefoglaló Tanórákon és az önálló tanulás részeként is, az informatika világában a rendelkezésünkre álló óriási mennyiségű

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

A nyomási fekély ellátásának vizsgálata a minőségi betegellátás kritériumai szerint

A nyomási fekély ellátásának vizsgálata a minőségi betegellátás kritériumai szerint A nyomási fekély ellátásának vizsgálata a minőségi betegellátás kritériumai szerint Doktori értekezés Raskovicsné Csernus Mariann Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos

Részletesebben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék A magyar állampolgárság Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Témavezető:

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 95 120. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE. A gyermekszegénység vizsgálati módszerei

Szociológiai Szemle 2002/4. 95 120. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE. A gyermekszegénység vizsgálati módszerei Szociológiai Szemle 00/4. 95 0. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE A gyermekszegénység vizsgálati módszerei A társadalmi kirekesztõdéssel foglalkozó egyre burjánzóbb és divatossá is lett

Részletesebben

Latorcai Csaba. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. (Szent István király intelmei Imre herceghez)

Latorcai Csaba. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. (Szent István király intelmei Imre herceghez) Latorcai Csaba A nemzetiséghez tartozók önkormányzáshoz fűződő jogai az Alaptörvény és a nemzetiségi törvény tükrében. Rövid történeti áttekintés 1993-tól. A kakukktojás 1 jelenség Mert az egy nyelvű és

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 581/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 581/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 33095-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: jogsértő műsorszámok részletes leírása A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

Olimpiai Játékok, Athén 2004

Olimpiai Játékok, Athén 2004 Olimpiai Játékok, Athén 2004 A fotókon a 2004-es Athéni Olimpiai Játékok néhány magyar aranyérmesét látja. Olvassa el a képek alatti szöveget, majd oldja meg a feladatokat! / In these pictures you can

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Előadó: dr. Tóth Lívia Az eljárás megindítása Egy idősotthont és fogyatékosok otthonait fenntartó nonprofit kft. ügyvezetője fordult

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felmérő feladatsorok értékelése A felmérő feladatsorokat úgy állítottuk össze, hogy azok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és

Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Szabó Réka Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és a fogalmi metaforák elméletének összevetése Nyelvtudományi

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

1. sz. füzet 2001-2005.

1. sz. füzet 2001-2005. M A G Y A R M Ű S Z A K I B I Z T O N S Á G I H I V A T A L 1. sz. füzet A 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet alapján összeállított biztonsági jelentés, illetőleg biztonsági elemzés hatóságnak megküldendő

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A nem szakrendszerű oktatás általános iskolák 5. évfolyamán történő bevezetésének tapasztalatai,

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

bujdoso@inf.unideb.hu, http:www.inf.unideb.hu/~bujdoso 2 Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, 4029 Debrecen, Csengı u. 4.

bujdoso@inf.unideb.hu, http:www.inf.unideb.hu/~bujdoso 2 Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, 4029 Debrecen, Csengı u. 4. Problémák a szövegszerkesztés verseny- és ECDL vizsgafeladataival kapcsolatban Problems in tests papers on word processing of ECDL exams and competitions BUJDOSÓ Gyöngyi 1, Ph.D., egyetemi adjunktus CSERNOCH

Részletesebben

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA SZÉNKŐZET JUHÁSZ ANDRÁS* (3 ábrával) Összefoglalás: A szénkőzettani vizsgálatok céljául elsősorban a barnakőszéntelepek várható kiterjedésének

Részletesebben

Formatervezési minta, mint a siker záloga

Formatervezési minta, mint a siker záloga Formatervezési minta, mint a siker záloga A hazai mintaoltalmi hagyományok és előírások: Hazai mintaoltalmi hagyományok és előírások változására vonatkozó történetünk 1907- től kezdődik, amikor a 107.709/1907

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról

BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 9142 RÁBAPATONA, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1. BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról Készítette: Márkus Gusztáv igazgató Rábapatona,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁROK NÉLKÜL? Az együttműködések vizsgálata a Túrák határok nélkül elnevezésű, közös magyar szlovák projekt kapcsán

EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁROK NÉLKÜL? Az együttműködések vizsgálata a Túrák határok nélkül elnevezésű, közös magyar szlovák projekt kapcsán EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁROK NÉLKÜL? Az együttműködések vizsgálata a Túrák határok nélkül elnevezésű, közös magyar szlovák projekt kapcsán Nagy Katalin Egyetemi tanársegéd, turisztikai szakértő 1 2010-ben egy

Részletesebben

A Társaság a Szabadságjogokért Gyerekkel vagyok című kampánya keretében folytatott felmérésének összegzése alapján elkészített javaslatok

A Társaság a Szabadságjogokért Gyerekkel vagyok című kampánya keretében folytatott felmérésének összegzése alapján elkészített javaslatok A Társaság a Szabadságjogokért Gyerekkel vagyok című kampánya keretében folytatott felmérésének összegzése alapján elkészített javaslatok A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet egy Magyarországon

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 5-6. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket?

Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket? TÁRSADALOM Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket? Tárgyszavak: önbizalom; tanulás; memória; számítástechnika; korosztály. Alaphelyzet Az idősebbek integrálása a modern társadalomba

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Életpálya-építési iskolai jó gyakorlatok. Dr. Bártfai Edit Kaszás Judit

Jó gyakorlatok. Életpálya-építési iskolai jó gyakorlatok. Dr. Bártfai Edit Kaszás Judit Dr. Bártfai Edit Kaszás Judit Életpálya-építési iskolai jó gyakorlatok A TÁMOP 3.3.12 Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért cím projekt Bázisiskolai Programjában 40 középiskolában 200 pedagógus folytatott életpálya-építési

Részletesebben

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései Pályázati azonosító: FAENERGH (REG-ND-09-2009-0023) A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései VARGA Mihály 1, NÉMETH Gábor 1, KOCSIS Zoltán 1, BAKKI-NAGY Imre

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program IDEGEN NYELV-ANGOL TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Mérési eljárások kidolgozása látók és látássérültek lokalizációs képességeinek összehasonlítására

Mérési eljárások kidolgozása látók és látássérültek lokalizációs képességeinek összehasonlítására XXIX. Kandó Konferencia 29 th Kandó Conference November 21, 2013, Budapest, Hungary Mérési eljárások kidolgozása látók és látássérültek lokalizációs képességeinek összehasonlítására Répás József, Dr. Wersényi

Részletesebben

FELADATMEGOLDÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA. Baranyai Tünde

FELADATMEGOLDÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA. Baranyai Tünde Volume 3, Number 1, 2013 3. kötet, 1. szám, 2013 A SZATMÁRNÉMETI TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐS HALLGATÓK FELADATMEGOLDÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA THE EXAMINATION OF TEACHER TRAINING COLLEGE STUDENTS PROBLEM-SOLVING

Részletesebben

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Dancsecz Gabriella A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Doktori (Ph.D)

Részletesebben

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus?

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus? Pöntör Jenõ Szkepticizmus és externalizmus A szkeptikus kihívás kétségtelenül az egyik legjelentõsebb filozófiai probléma. Hogy ezt alátámasszuk, elég csak arra utalnunk, hogy az újkori filozófiatörténet

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAM A 2003. évi CXXV. törvény alapján

ESÉLYEGYENLŐSÉG, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAM A 2003. évi CXXV. törvény alapján MALOMVÖLGY ÁLT. ISK. PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK Kiegészítése Felsőörs, 2007. jan. 30. ESÉLYEGYENLŐSÉG, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAM A 2003. évi CXXV. törvény alapján A Malomvölgy Általános Iskola nagy gondot

Részletesebben

Különböző családtípusok

Különböző családtípusok SZKC 208_02 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s családi kresz Különböző családtípusok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári CSLÁDI KRESZ

Részletesebben

Fehér Kreativitásfejlesztési Központ FCDC-TCM-WL-11-v.1.0 42/1. Ishikawa diagram Halszálka diagram Ok-hatás diagram módszertani leírás

Fehér Kreativitásfejlesztési Központ FCDC-TCM-WL-11-v.1.0 42/1. Ishikawa diagram Halszálka diagram Ok-hatás diagram módszertani leírás Fehér Kreativitásfejlesztési Központ FCDC-TCM-WL-11-v.1.0 42/1 Hi-tech menedzsment - Totál Kreatív Menedzsment Fehér Ottó kreativátor Fehér Kreativitásfejlesztési Központ Kedves Olvasó! Ishikawa diagram

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉS PROGRAM AZ ÁPOLÓI HIVATÁS MAGATARTÁSTUDOMÁNYI VIZSGÁLATA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELME

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉS PROGRAM AZ ÁPOLÓI HIVATÁS MAGATARTÁSTUDOMÁNYI VIZSGÁLATA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELME SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉS PROGRAM AZ ÁPOLÓI HIVATÁS MAGATARTÁSTUDOMÁNYI VIZSGÁLATA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELME Doktori értekezés tézisei Piczil Márta Témavezető: Dr.

Részletesebben

OTDK dolgozat. Készítette: Palásti Luca

OTDK dolgozat. Készítette: Palásti Luca OTDK dolgozat Készítette: Palásti Luca 2011 Az önmarketing és a személyes márka szerepe a munkaerőpiacon The role of self-marketing and personal branding in the labour market Kézirat lezárása: 2010. november

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

Név: Dr. Hetesy Zsolt Rendfokozat: vezérőrnagy Munkahely: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Beosztás: főigazgató Kutatási téma: A titkos

Név: Dr. Hetesy Zsolt Rendfokozat: vezérőrnagy Munkahely: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Beosztás: főigazgató Kutatási téma: A titkos Név: Dr. Hetesy Zsolt Rendfokozat: vezérőrnagy Munkahely: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Beosztás: főigazgató Kutatási téma: A titkos információgyűjtés szerepe a bűnüldözésben Témavezető: Dr. Finszter

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/502- /2013.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

POZITÍV NYOMÁSÚ VENTILLÁCIÓ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MÉRÉSI GYAKORLAT KERETÉBEN

POZITÍV NYOMÁSÚ VENTILLÁCIÓ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MÉRÉSI GYAKORLAT KERETÉBEN IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Zólyomi Géza Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Hatvan zolyomi@t-online.hu Cseffó Károly Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Bandúr Pál Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk Nagy Zsófia: A mi táblánk 2011 decemberében, karácsonyi meglepetésként, egyik diákom családjának közbenjárása révén került osztálytermünkbe egy Mimio interaktív tábla. Persze nagy volt az öröm a gyerekek

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok 18. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 18. modul hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben