Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535"

Átírás

1 2014. HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító:

2 Iktatószám: Hévíz, Simonné Gál Gyöngyi igazgató 2

3 Tartalomjegyzék 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szabályzat célja, tartalma A szervezeti szabályzat hatálya, érvényessége A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai Az intézmény adatai AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK Szakmai alapdokumentumok Szakmai alapdokumentum Pedagógiai program (általános iskola, alapfokú művészetoktatás) Alapfokú Művészetoktatás intézményegység programja A szervezési dokumentumok és a nyilvánosság Az éves munkaterv Tantárgyfelosztás Órarend és terembeosztás Felügyeleti beosztás / ügyeleti rend / helyettesítés rendje, időbeosztás A dokumentumok kötelező nyilvánossága Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata Kiadmányozás, aláírás és bélyegzőhasználati jogosultságok Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az iskola szervezeti felépítése és vezetés Az intézmény szervezeti egységei Szervezeti egységek kapcsolattartása Az intézmény vezetője Az intézményvezető jogköre Az intézményvezető felelőssége Vezető helyettesek és vezetőség A vezető helyettesek jogköre és felelőssége A vezetők igazgató, igazgatóhelyettes - kapcsolattartása és akadályoztatás esetén a helyettesítési rendje Az intézmény vezetősége

4 3.6 A vezetés szerkezete AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Az intézmény általános rendje, nyitva tartása A tanév helyi rendje A tanítási órák rendje Óraközi szünetek rendje A házirend A vezetők munkarendje Az alkalmazottak általános munkarendje A pedagógusok munkarendje A pedagógusok munkaidejének kitöltése Neveléssel- oktatással lekötött rész A munkaidő többi részében ellátott feladatok Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása A pedagógusok felügyeleti rendszere Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje A dolgozók kijelölésének és megbízásának elvei Munkaköri leírás-minták TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK A napközi, és tanulószobai foglalkozás Diákkörök Az iskolai sportkör Az iskolai énekkar A tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, diáknap A tanulmányi kirándulás, erdei tábor A kulturális rendezvények Tanfolyamok Szervezett külföldi kapcsolatok Képességkibontakoztatás, felzárkóztatás A foglalkozásra jelentkezés szabályai

5 A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való jelentkezés iránti kérelmek elbírálása A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE A belső ellenőrzés célja A pedagógiai ellenőrzés területei A belső ellenőrzésre jogosultak Az intézményvezető ellenőrzési tevékenysége Vezető helyettes, középvezetők hatásköri ellenőrzése Igazgató helyettes ellenőrzési tevékenysége A munkaközösség vezetők ellenőrzési feladatai A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGEK KAPCSOLATAI Alkalmazotti jogok A belső kapcsolattartás formái A nevelőtestület Nevelőtestületi feladatok A nevelőtestület jogkörei Átruházott jogkörök Szakmai munkaközösségek A munkaközösségek feladatai A szakmai munka-közösség vezetőjének jogai A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE Az iskolaközösség A munkavállalói közösség Diákközösségek Osztályközösségek, tanulócsoportok Diákkörök Diákközgyűlés, iskolagyűlés Diákönkormányzat Diákönkormányzati jogok A diákönkormányzattal való kapcsolattartás

6 8.5 A tanulói véleménynyilvánítás Az ifjúságvédelmi felelőssel való kapcsolattartás SZÜLŐI KÖZÖSSÉGEK Az SZM jogkörei A szülők tájékoztatása Szülői értekezletek rendje Szülői fogadóórák rendje Nyílt órák, nyílt napok Iskolai honlap A szülők írásos tájékoztatása KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS FORMÁJA Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: A fenntartóval való kapcsolat Oktatási intézményekkel való kapcsolat Intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolat A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolat Egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolat TANULÓK ÉS KÖZÖSSÉGEIK KAPCSOLATA A tanulói jogviszony létesítése Tanulói jogok Tanulói kötelezettségek A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos vizsgák Az osztályozó vizsga rendje Különbözeti vizsga Pótló vizsga Javító vizsga vizsgákra való jelentkezés rendje, a vizsgák rendje, és követelményei Művészeti alapvizsga és a záróvizsga Magántanuló HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK, ÜNNEPÉLYEK RENDJE A hagyományápolás célja Az intézmény hagyományos rendezvényei Történelmi, kulturális-művészeti jellegű hagyományaink Kulturális-művészeti jellegű hagyományaink

7 Közösségi hagyományaink Az ünnepélyek, megemlékezések rendje Hagyományőrző feladatok, külsőségek Az ünnepélyek, megemlékezések lebonyolításának alapelvei, rendje A INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE Intézményi védő előírások Látogatási rend Védő előírások A tanulóbalesetek érdekében ellátandó feladatok Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Bombariadó A dohányzással kapcsolatos előírások A helyiségek használati rendje Alkalmazottak és tanulók helyiség használata A szaktantermek használati rendje Berendezések, felszerelések használata Bérbeadási rend Karbantartás és kártérítés AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok A könyvtár szolgáltatásai A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja A szolgáltatások igénybevételének feltételei A könyvtárhasználat szabályai A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata A könyvtár szervezeti és működési szabályzata A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS Az egészségügyi ellátás A mindennapos testnevelés formái Egészséges életmódra nevelés, egészségügyi felvilágosítás

8 16 A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI Fegyelmező intézkedések Vétkes és súlyos kötelességszegés A fegyelmi eljárás A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Az iskolai szintű tankönyvellátás jogszabályai Az iskolai támogatási és megrendelési igények felmérésének folyamata Az iskolai tankönyvrendelés rendje Kártérítés EGYÉB RENDELKEZÉSEK A tiltott és megengedett reklámtevékenység ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK számú melléklet - Munkaköri leírások számú melléklet - Könyvtári SZMSZ számú melléklet A dolgozók teljesítményértékelése Számú melléklet- Az ellenőrzés hatáskörei számú melléklet Az iskola ellenőrzési rendszere

9 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1 A SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat / továbbiakban SZMSZ/ határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. Célja, hogy meghatározza az intézmény / szervezet / számára a struktúra és a működés alapvető irányelveit és rendszerét. Az SZMSZ biztosítja: a szervezeti felépítését a működés közben megvalósítandó rendezettséget, az alkalmazottak számára követendő magatartási szabályokat. Az SZMSZ a pedagógiai programban rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza: a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel, ha a nevelési-oktatási intézmény tagintézménnyel, intézményegységgel rendelkezik, a tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendjét, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, a vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét, a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, 9

10 a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást, az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében, a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét, az intézményi védő, óvó előírásokat, bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról, azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel, a nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályait, az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkaköri leírás-mintákat, mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni. az iskolai egyéb foglalkozások célját, szervezeti formáit, időkereteit a diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata, az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendjét, a gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrendet, 10

11 az iskolai könyvtár SZMSZ-ét a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályokat, amelyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek. 1.2 A SZERVEZETI SZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGE A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.(nkt.25. (4). A HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület...év...hó...napján fogadta el. 1.3 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT LÉTREHOZÁSÁNAK JOGSZABÁLYI ALAPJAI A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 11

12 2 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hévízi Illyés Általános Iskola Székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. Oktatási azonosítója: Helyrajzi száma: 1089/2 Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1055 Budapest, Nádor utca 32. Működtető neve: Hévíz Város Önkormányzata Működtető székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. Az intézmény típusa: összetett iskola általános iskolai nevelés-oktatás alapfokú művészetoktatás További adatok a hatályos szakmai alapdokumentum szerint. 12

13 3 AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK 3.1 SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMOK Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: szakmai alapdokumentum a pedagógiai program a szervezeti és működési szabályzat a házirend Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: a tanév munkaterve tantárgyfelosztás, órarend egyéb belső szabályzatok (ügyeleti rend, helyiségek, eszközök használatának rendje) Szakmai alapdokumentum A Szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit. Biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény szakmai alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja. A szakmai alapdokumentum tartalma: az alapító, a fenntartó, működtető neve és címe / székhelye / az intézmény neve, címe / székhelye / tagintézménye, telephelyei, típusa, alaptevékenysége, feladatai, vagyona, rendelkezési és használat joga, az évfolyamok száma, a maximális gyermek / tanuló / létszám Pedagógiai program (általános iskola, alapfokú művészetoktatás) A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot melynek tartalma: Az iskola pedagógiai programja meghatározza: Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26. (1) bekezdésében meghatározottakat. 13

14 Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá jogszabály keretei között a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját. a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket Alapfokú Művészetoktatás intézményegység programja Részletes tartalmat a Pedagógiai Program tartalmazza. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 3.2 A SZERVEZÉSI DOKUMENTUMOK ÉS A NYILVÁNOSSÁG Az éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv tartalma: fejlesztési feladatok, tevékenységek megnevezése, a kitűzött időpontok és határidők dátuma, 14

15 a munkatevékenységet ellátó felelősök név szerinti felsorolása. éves ellenőrzési terv. ünnepek és megemlékezések az előző tanév értékelése, helyzetelemzés mérési eredmények, programterv Tantárgyfelosztás A tantárgyfelosztás tanügy-igazgatási dokumentum, amit a pedagógia irányításért felelős igazgató tanévenként készít el. A tantárgyfelosztást a nevelőtestület véleményezi, és a fenntartó fogadja el. Tartalmazza: évfolyamonként a tanulócsoportokat és a csoportbontásokat, az óraterv alapján tartandó tantárgyakat, az alkalmazott pedagógusok név szerinti végzettségét, szakképzettségét, feladatait: a megtartandó tanórákat, tanórán kívüli foglalkozásokat, órakedvezményeket, intézményi szintű összesítést. A tantárgyfelosztás a pedagógus munkarend alapokmánya: a feltüntetett, kötelező óraszámba beszámítható feladatok összegzésével magába foglalja az intézmény pedagógiai tevékenységének időráfordítását Órarend és terembeosztás A tantárgyfelosztás alapján a pedagógusok konkrét napi munkaidő beosztása órarend szerint történik. Heti órarend írja elő a pedagógusok és a diákok részére, hogy mikor, kinek és milyen tanítási órán / foglalkozáson / kell részt venni. Órarend készítés szempontjai: egyes tanulócsoportok héten belüli egyenletes terhelése, a csoportbontások végrehajthatósága, a szaktantermek kihasználtsága, a tanulók napi változatos tanóra összeállítása, a pedagógus beoszthatósága. A heti órarendet terembeosztás egészíti ki, ami az órarend szerinti tanítási órák, foglalkozások pontos helyszínét, a kijelölt helyiségeket, tantermeket, előadókat tünteti fel. 15

16 3.2.4 Felügyeleti beosztás / ügyeleti rend / helyettesítés rendje, időbeosztás A pedagógusi felügyelet célja a biztonságos intézményi környezet megvalósítása. A közoktatási törvény kiemelt felelősséget hárít az intézményekre az egészségvédelem és a baleset elhárítás terén. A felügyeletre beosztott pedagógus köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel ellátni, személyesen felelős a rábízott fiatalokért. A felügyeleti beosztás órarendhez igazodó tanügyi dokumentum, amely a teljes nyitvatartási időtartamban név szerint jelöli ki ügyletre a pedagógusokat A dokumentumok kötelező nyilvánossága Az intézmény köteles a működési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, hogy az alkalmazottak, a szülők, érdeklődők tájékozódhassanak a helyi tantervről, programokról, rendszabályokról. A dokumentáció hivatalos tárolási helyei: Az intézményi könyvtár, a vezetői és a vezető helyettesi iroda. Ezekben a helyiségekben a következő dokumentumokból kell tartani 1-1 hiteles példányt: Pedagógiai program. SZMSZ. Házirend. Éves munkaterv. Pedagógus felügyeleti beosztása. Belső szabályzatok. A dokumentumok hozzáférhetőségét az érdeklődők számára oly módon kell biztosítani, hogy az iratok helyben olvashatók legyenek! Ezen dokumentumok megtalálhatók még: - a fenntartónál - a tanári szobában - a könyvtárban - az igazgató és helyettesi irodában - és az irattárban - az iskola honlapján. 16

17 3.3 AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐINEK FELIRATA ÉS LENYOMATA Hosszú bélyegző: Körbélyegző: Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészei Iskola 8380 Hévíz, Kossuth u. 2. Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészei Iskola 8380 Hévíz, Kossuth u. 2. (középen a köztársaság címere) Kiadmányozás, aláírás és bélyegzőhasználati jogosultságok Az iskolai ügyekben a kiadványozás joga az iskola igazgatóját illeti meg, melyet bizonyos területeken átruházhat. Iskolai ügyben kimenő valamennyi ügyirat, levelezés, csak cégjelzéses levélpapíron, vagy az iskola általános hosszú bélyegzőjével fejlécezett levélpapíron intézhető. A közoktatási intézmény képviselője a köznevelési törvény szerint megbízott; intézményvezető, aki esetenként külön megbízást adhat az intézmény képviseletére valamely munkatársának. Az általános aláírásra való jogosultságot az alábbiak szerint szabályozom: - az igazgató valamennyi ügyben, amely az intézménnyel összefügg - az igazgatóhelyettesek a feladatkörükbe tartozó ügyekben, - a GAMESZ gazdasági vezetője az iskolát érintő gazdasági ügyekben, - az iskolatitkár a tanulói igazolási ügyekben, Az intézményi bélyegzők használatára és aláírásra az alábbi dolgozók jogosultak: Iskolai bizonyítványok, azok másolata: Ezen okmányok aláírója csak az iskola igazgatója, akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint bélyegzővel ellátva lehet kiadni Az iskolát érintő szakmai igazolásnál: az iskola igazgatója, akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint bélyegzővel ellátva lehet kiadni. Tanulókkal kapcsolatos igazolási ügyekben: az iskolatitkár jogosult az igazolások kiadására. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, 17

18 az osztályfőnök az év végi osztályzatok törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 3.4 AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 3.5 AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉS Az intézmény felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik Az intézmény szervezeti egységei A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásának alapelvei, hogy az intézmény a feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon lássa el. A racionális és gazdaságos működtetés, a helyi adottságok és az igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti formát. Intézményünk szervezeti egységei és az egységek felelős vezetői (lsd. 1.számú melléklet) 1. számú egység: Felső tagozat vezetője: 1. sz. igazgató helyettes 2. számú egység: Alsó tagozat vezetője: 2. sz. igazgató helyettes 18

19 3. számú egység: Művészeti intézményegység vezetője: 3. sz. igazgató helyettes Szervezeti egységek kapcsolattartása Az alkalmazottaknak, a szervezeti egységeknek úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy a feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes, valamint összehangolt legyen. 1. Táblázat A munkatársak együttműködése Az együttműködés formái Munkaközösségek 1.Társadalomtudomány 2. Természettudomány 3. Készségtantárgyak 4. Matematika, ( fizika, informatika) 5. Idegen nyelvi 6. Osztályfőnöki 7. Alsó tagozat magyar 8. Alsó tagozat matematika Tagjaik az adott tanévben a tantárgyat tanító pedagógusok. Egy osztályban tanító tanárok megbeszélései Ülések száma évente 3 feladattól függően ennek gyakorisága nőhet havonta magatartás és szorgalom elbírálása Munkatársi megbeszélések Évente 1-2 alkalommal Tevékenység Tanterv beválás vizsgálata Tanmenetek - beválás vizsgálata Módszerek, eszközök kiválasztása Módszertani tapasztalatok átadásának fórumai ( Bemutatók, ötletbörzék) Magatartás, szorgalom értékelése Információk átadása a Szöveges értékelés összehangolása Közös célképzés, jövőkép, küldetésnyilatkozat. fejlesztési tervek összehangolása Elvárt eredmény Mérési feladatok összehasonlító elemzése Bevált módszerek terjesztése Az egyéni értékelésszerepe növekszik Nevelési problémákra konszenzuson alapuló megoldása A munkatársak 90%-a elkötelezett az intézményi fejlesztések iránt. 19

20 Az együttműködés formái Ülések száma Tevékenység Elvárt eredmény Intézményegység vezető megbeszélések Iskolai munkatervbe n meghatározot tak szerint intézményi működés összehangolása ellenőrzött működés Az intézmény vezetője Az intézményvezető, a közoktatási törvény feltételeinek megfelelő személy kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A vezetői megbízás legfontosabb követelményei: Az intézményhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség. Pedagógus szakvizsga. Pedagógus munkakörben határozatlan idejű alkalmazás. A szükséges szakmai gyakorlat. Az intézményvezetőt a fenntartó bízza meg az irányító feladatok ellátásával, döntése előtt beszerzi az alkalmazotti közösség, a szülői szervezet, a diákönkormányzat véleményét Az intézményvezető jogköre Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény és a fenntartó határozza meg. Kiemelt feladatai és hatásköre: a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület vezetése és döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának szakszerű szervezése, ellenőrzése, a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az intézményt irányító belső szabályzatok vezetői utasításként való kiadása, a hatályosságról történő gondoskodás, a közoktatási intézmény képviselete, együttműködés a szülőkkel, a diákokkal, az érdekképviselettel, a nemzeti és intézményi ünnepélyek méltó szervezése, a gyermek és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésének irányítása, döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, tankönyvrendelés szabályozása. 20

21 szaktárgyi mérések szervezése külső szakértők bevonása, intézményi törvényességi vizsgálatok szervezése külső szakértők közreműködésével Az intézményvezető felelőssége Az intézményvezető egy személyben felelős: az intézmény szakszerű és törvényes működésért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a gyermekekkel való egyenlő bánásmód megköveteléséért, a tanulók, gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek egészségügyi vizsgálatának ellátásáért, a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért, munka és tűzvédelemért / átruházás / Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes Vezető helyettesek és vezetőség Az intézményvezető feladatait vezető helyettesek közreműködésével látja el. A vezető helyettesi megbízást az intézményvezető adja - a nevelőtestületi véleményezés megtartásával -, a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottaknak. A megbízás visszavonásig érvényes. A pedagógiai vezető helyettes felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy, aki közvetlenül irányítja a beosztottak munkáját. A helyettesek számát a közoktatási törvény szabályozza. Az alapfokú művészoktatási feladatok ellátását tagozatvezető irányíthatja A vezető helyettesek jogköre és felelőssége A vezető helyettesek munkájukat munkaköri leírásuk alapján és az intézményvezető közvetlen irányításával végzik. A vezető helyettesek hatásköre és felelőssége kiterjed mindazon területekre amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Tevékenységükben személyes felelősséggel tartoznak az 21

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELFOGADTA A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE június hó 29. napján.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben