Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat KOSSUTH LAJOS ALTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA FÉNYESLITKE OM azonosító: Készítette: Nagy Ferencné 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I Általános rendelkezések 6 II. 7 BEVEZETŐ 1. Az intézmény általános jellemzői 7 2. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások, feltételek Az igazgatótanács és működésének szabályai A vezetők Intézményvezető Igazgatóhelyettes Óvodai tagintézmény-vezető A vezetők kapcsolattartási rendje A vezetők akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje A vezető, illetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások Az intézményegységekkel való kapcsolattartás rendje A tagintézményi munkatervek A közös igazgatású közoktatási intézmény vezetősége 5.10 A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája A szerv működési rendszere Az intézmény közösségei Az iskolai és óvodai nevelőtestület Szakmai munkaközösségek Az iskolai DÖK vezetőjének feladata Gyermek és ifjúságvédelmi felelős ( iskolai, óvodai) feladata Munkavédelmi felelős (iskolai, óvodai) Minőségirányítási csoportvezető feladata Az alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok A szervezeti egységek és a vezetők (óvoda, iskola) közötti kapcsolattartás rendje 29 2

3 7. Az intézmény működési rendje A tanév helyi rendje A tanulók fogadásának rendje, nyitva tartás Fényeslitke iskola A tanítási órák rendje, szervezése 7.4 Az óraközi szünetek rendje: Az intézményi felügyelet rendszabályai Hivatalos ügyek intézésnek a rendje 7.7 A tanulók fogadásának rendje, nyitva tartás Komoró iskola A tanítási órák rendje, szervezése Az óraközi szünetek rendje Az intézményi felügyelet rendszabályai Hivatalos ügyek intézésnek a rendje Óvoda általános működési szabályok 7.13 Az óvodákra vonatkozó szabályok Az iskolára vonatkozó szabályok A vezető benntartózkodásának rendje Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének rendje Óvodai integrációs program A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Fényeslitke iskola Komoró tagiskola Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei 10.4 A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során 10.8 Óvodai tagintézmények belső ellenőrzési rendszere A iskolai, óvodai vezetők és a szülői közösség közötti a kapcsolattartás rendje A pedagógiai program, az SZMSZ, a Házirend hozzáférhető elhelyezés biztosítása A tájékoztatás kérésének és erre a tájékoztatás adásának rendje 3

4 14. A szülői értekezletek rendje Nyílt napok rendje A szülői fogadóórák rendje 17. A szülők írásbeli tájékoztatási rendje Fakultatív hit és vallásoktatás időpontját és helyét biztosító eljárás rendje Külső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje Ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények rendje A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatellátás szabályai 22. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái Az intézmény védő, óvó előírások, eljárások rendje Helységhasználatok Dohányzással kapcsolatos tudnivalók A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának rendje Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével 58 kapcsolatosan 27.1 Az iskolák dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők szabályai 28.1 Komoró tagiskola Óvoda Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai Az intézményi vagyon és hasznosításának elvei, szabályai foglalkozási időben, és azon 66 kívül 31. Kommunikációs és információs rend Tankönyvrendelés, tankönyvellátás rendje A feladatellátás követelményei, az alkalmazott jogai, kötelezettségei, munkaszervezési 68 kérdések 34. Tanórán kívüli foglakozások szervezeti formái, a felvétel rendje Fényeslitke iskola Komoró iskola A mindennapos testedzés formái Fényeslitke iskola Komoró tagiskola 74 4

5 36. A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselő, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolat-tartás formája és rendje.a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei egységesen Az iskolai könyvtár működési rendje 77 III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 80 5

6 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: Szabályozza a Fényeslitke Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda működésének rendjét. Az intézmény vezetése a szervezeti működési szabályzat elkészítésével, kihirdetésével és betartatásával biztosítja az intézmény jogszerű működését. Az SZMSZ hatálya: Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az óvodába, iskolába, járó gyermekre, tanulóra, a gyermekek, tanulók szüleire, az intézményben működő közösségekre, szervezetekre, illetve mindazokra, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, azáltal, hogy igénybe veszik szolgáltatásait, illetve segítik az intézményt szolgáltatásai megvalósításában. Az SZMSZ jogszabályi alapja A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. tv. 217/1998. (XII.30) Kormányrendelet és annak módosításai az államháztartás működési rendjéről, 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről A többször módosított évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. tv.(kjt.) 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet, a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben. A többször módosított 11/1994. évi (VI.8.) MKM. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 26/1997.(IX. 3.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásról, A mindenkori költségvetési törvény A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet A munkavédelemről szóló évi XCII. törvény, A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény, A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről, 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezésről II. 6

7 Az intézmény általános jellemzői Az intézmény neve : Fényeslitke Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Költségvetési törzsszáma: PIR: OM azonosító: Az alapító okirat hatályossága: Az alapítás éve: szeptember 01. Létrehozásáról rendelkező határozatok: Fényeslitke község Önkormányzat Képviselőtestületének 48/2007. (VII.12.)számú határozata Komoró község Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2007 (VII.12.) Ökt. számú határozata Komoró község Önkormányzat Képviselőtestületének../2009 (.) Ökt. számú határozata - Az intézmény székhelye: Fényeslitke Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda 4621 Fényeslitke, Iskola út 1. Az intézmény tagintézményei és telephelyei: Az intézmény tagintézményei és telephelyei nem önálló jogi személyek, és nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervek. Telephelyei : Tagintézmények : Iskola : Fényeslitke Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Petőfi Sándor Tagiskolája Komoró Komoró, Petőfi utca 18. Óvoda : Fényeslitke Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Ligetszépe Óvodája Fényeslitke, Kossuth út 94 Fényeslitke Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Napköziotthonos Tagóvoda Komoró Komoró, Arany János utca 2. Az intézmény szervezete: Önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény szakmailag önálló, pénzügyigazdasági feladatait Fényeslitke Polgármesteri Hivatal látja el. Az intézmény jogállása : 7

8 Az intézmény tevékenységének jellege szerinti besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv, alaptevékenysége szerint közoktatást végző közintézmény. Az intézmény önálló bankszámlával, adószámmal nem rendelkezik, önálló számviteli tevékenységet nem végez, költségvetését Fényeslitke Község Önkormányzatának szakfeladatrendje tartalmazza. A fenntartó önkormányzat által megállapított költségvetési előirányzatain belül önállóan gazdálkodik, az előirányzatok közti átcsoportosításhoz előirányzat módosításához a fenntartó költségvetési rendeletének módosítása szükséges. A célhoz nem kötött pénzmaradványa felett a fenntartó jogosult rendelkezni. A gazdálkodási jogkörök a fenntartó és az intézmény közötti megosztását külön Megállapodás tartalmazza. Az intézmény típusa, szakmai besorolása : Többcélú közoktatási intézmény (óvoda, általános iskola) önállóan működő közszolgáltató közintézmény, pénzügyi-gazdasági feladatait, Fényeslitke Község Önkormányzati Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Évfolyamok száma : - Általános iskolai évfolyamok: 8-8 évfolyam - Óvodai csoportokban: 3 csoport Ligetszépe Óvoda 2 csoport Napközi Otthonos Tagóvoda Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: - Általános iskolai évfolyamon Fényeslitke 350 fő Komoró 240 fő - Óvodai csoportokban Fényeslitke 89 fő Komoró 50.fő Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Fényeslitke Község Önkormányzati Képviselő-testülete Fényeslitke, Kossuth út 96 és Komoró Község Önkormányzati Képviselő-testülete Komoró, Ady E. utca 4. Az intézményt fenntartó szerv neve, címe: Fényeslitke Község Önkormányzati Képviselő-testülete Fényeslitke, Kossuth út 96. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetője az igazgató, akit a Társulási megállapodás 7/1. pontja figyelembe vételével Fényeslitke Község Önkormányzati Képviselő-testülete bíz meg nyilvános pályázat útján és gyakorolják felette a munkáltatói jogokat. Egyéb munkáltatói jogokat Fényeslitke község polgármestere gyakorolja. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Fényeslitke község jegyzője látja el. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 8

9 A költségvetési szervben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény, a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján áll fenn. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője, illetve akit az intézményvezető ezzel megbíz, vis maior esetén a képviselő-testület megnevezi az intézmény képviseletére jogosult személyt. Az intézmény TEÁOR és államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása; állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok), amelyek január 1-jétől érvényesek. Az intézmény alapvető szakágazata: Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés ellátás Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 év.) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységeinek meghatározása: Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény működési területe, beiskolázási körzete: - Általános iskolai nevelés-oktatás és óvodai nevelés tekintetében: Fényeslitke és Komoró Község közigazgatási területe Az intézmény feladatellátásához biztosított vagyon megnevezése : Pénzeszközök Normatívából és annak kiegészítéséből származó pénzeszközök.felhasználása Az intézmény szakmai önállósága és különleges feladatellátása: 9

10 Az intézmény egységes pedagógiai, de több tantervi programmal rendelkezik. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik, önálló számviteli tevékenységet nem végez, költségvetését Fényeslitke Község Önkormányzatának szakfeladat-rendje tartalmazza. A fenntartó önkormányzatok által megállapított költségvetési előirányzatain belül önállóan gazdálkodik, az előirányzatok közti átcsoportosításhoz előirányzat módosításához a fenntartó költségvetési rendeletének módosítása szükséges. A célhoz nem kötött pénzmaradványa felett a fenntartó jogosult rendelkezni. A gazdálkodási jogkörök a fenntartó és az intézmény közötti megosztását külön Megállapodás tartalmazza. Az intézmény tevékenység jellege szerinti besorolása : Az intézmény közszolgáltató közintézmény. A feladatellátásban gyakorolt funkciója szerinti besorolása: Szakmailag önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerv. Szervezeti és Működési Szabályzat : Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a feladatokról, hatáskörökről, jogkörökről, a szervezeti felépítésről, a tevékenységi körökről és a működési rendről a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően. Intézményi saját bevételek : Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a kötelezően ellátandó feladatok során keletkező térítési díjak és intézményi ellátások díjainak beszedési rendjéről az önkormányzat által kiadott számviteli irányelvek alapján. A rendelkezések kiterjednek a nem vállalkozási tevékenység körében, az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásából eredő bevételek díjainak és a bevételek megállapodás útján történő szerzésének szabályaira, amelyet nem nyereségszerzés céljából végeznek. Számlavezetés : Az intézmény pénzellátása községi kincstári finanszírozási rendszerben történik. Az intézmény bankszámlát nem nyithat, önálló bankszámlával nem rendelkezhet. Az intézményi bélyegzők felirata és lenyomata Hosszú bélyegzők: 10

11 Körbélyegzők: Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak beosztása: igazgató igazgatóhelyettes tagintézmény-vezető iskolatitkár A költségvetési szerv szerkezeti ábrája Intézményvezető Titkárság Igazgatótanács tagóvoda tagóvoda tagiskola tagiskola titkárság 11

12 Az iskola szervezetének vázlata Alsós mk. vezető Oszt.fő mk. vezető Igazgatóhelyettes Humán mkv. vezető Reál mk. vezető Titkár- Ság Intézményvezető Alsós mk. vezető Iskolai tagint.- vezető Oszt.fő mk.vezető tanító tanárok tanárok tanárok tanítók Tanítók, tanárok takarítók takarítók Óvodai tagint.- vezető Óvodai tagint.- vezető Titkárság óvónők óvónők vezető dajkák dajkák 12

13 Az igazgató közvetlen munkatársai: Igazgatóhelyettes, Iskolai tagintézmény-vezető Óvodai tagintézmény-vezetők Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 2.Vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre A 2007.évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki önállóan vagy testület tagjakéntjavaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult. Intézményünk közalkalmazottai közül a fentiek szerinti vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettség terheli: - az intézmény igazgatóját, mint a költségvetés felett rendelkező személyt, - az intézmény igazgatóhelyettesét, mint a költségvetési pénzeszközök felhasználása - ügyében javaslattételi joggal bíró alkalmazott, - tagintézmény-vezetők - iskolatitkár 3. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások, feltételek A költségvetés tervezésére vonatkozó szabályok: A szerv költségvetetési koncepciója, illetve a költségvetési terve megalapozásához szükséges belső számításokat az érvényben lévő számviteli és gazdálkodási szabályoknak megfelelően kell elkészíteni. A számításokat a szerv felépítésének megfelelően figyelembe véve az intézményi struktúrát (önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények), a feladat-ellátási módot (saját szervezet, társulás, megbízás stb.) kell elkészíteni. A koncepció, illetve a költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó feladatokból (továbbgondolva: annak költségvetési kiadás oldalából), illetve az ismert költségvetési bevételekből (várható fenntartói támogatásokból) kell kiindulni. A szerv gazdasági vezetője által kijelölt személy köteles a költségvetési tervezéssel kapcsolatos dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni. A nyilvántartásnak tartalmazni kell az eredeti ügyirat: számát, tárgyát, ügyintézőjét, és a határidőket. Az iratokat "... évi tervezési dokumentumok" szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell gyűjteni eredeti vagy másolati példányban. 13

14 A normatív állami hozzájárulásokhoz a szerv feladatmutatók és mutatószámok alapján történő adatszolgáltatásának valódiságáért és az adatok ellenőrzéséért a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy tartozik felelősséggel. A kitöltést alátámasztó dokumentumokat, valamint az adatszolgáltatás egy példányát a tervezés ügyiratai között feltétlenül meg kell őrizni. A költségvetési tervezéssel kapcsolatos munkafolyamatok ellátása során elsősorban a költségvetési tervezésre vonatkozó jogszabályokat, az azokban megfogalmazott tartalmi követelményeket kell szem előtt tartani. A tartalmi követelmények betartásáért a szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel. A költségvetési tervezés A költségvetési tervezéskor az elfogadott koncepciót kell alapul venni. Amennyiben a képviselő-testület a koncepció elfogadásakor a szerv költségvetése összeállítására vonatkozóan állapított meg külön irányelveket vagy szempontokat, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a szerv vezetője és a tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel. A szerv költségvetési terv javaslatát a szerv vezetője az általa kijelölt személy bevonásával a hatályos jogszabályok szerint állítja össze. A költségvetési terv elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban keletkezett dokumentumokra való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat ellátásáért és ellenőrzéséért felelős személyek nevét az 1. számú melléklet tartalmazza. Ha a képviselő-testület a költségvetését a szerv, intézmény költségvetését érintő módon (nem az eredeti javaslat szerint) hagyja jóvá, illetve az ülésén megadott szempontok szerint a költségvetés újratárgyalásáról döntött, akkor a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik a költségvetés megfelelő átdolgozásáról. Az elfogadott költségvetés alapján a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik az intézmény elemi költségvetésének a költségvetési rendeletnek megfelelő elkészíttetéséről. 4. Az igazgatótanács és működésének szabályai Az igazgatótanács 4 főből áll. Az igazgatótanácsot az intézményegységek egyenlő számú képviselői alkotják. Az igazgatótanács tagjainak kiválasztási elvei : Az igazgatótanács tagjait az tagintézmények közalkalmazottjai delegálják tagjaik közül. Az igazgatótanács tagjainak száma: Tagintézményenként 1 fő. Az igazgatótanács tagjainak delegálása: öt évre szól Az igazgatótanács üléseit: szükség szerint Az igazgatótanács első ülésén: A tagok elnököt választanak maguk közül. Az Igazgatótanács működése: Az igazgatótanács segíti az intézmény vezetését, a tagintézmények munkájának összehangolását, valamint részt vesz jogszabályban meghatározottak szerint a munkáltatói jogkör gyakorlásában. Az Igazgatótanács évente szükség szerint ülésezik előzetes ütemterv alapján. Rendkívüli ülést az okok megjelölésével bármely tag kezdeményezhet. 14

15 Az Igazgatótanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az igazgatótanács elnökének szavazata dönt. Jelentősnek számító döntés esetében az igazgatótanácsi tagok kétharmadának titkos szavazás keretében adott, igenlő szavazata szükséges. A döntéssel érintett személy a szavazásban nem vehet részt. Az IT tagjainak feladata alkalmazotti közösségeiket tájékoztatni az IT napirendjéről, előterjesztéseiről, állásfoglalásairól, döntéseiről. Minden olyan esetben, amikor jogszabály vagy az IT saját döntése meghatározza, titoktartási kötelezettsége van. Az Igazgatótanács feladata az alkalmazotti értekezlet előkészítése. Ennek keretében dönt az értekezlet összehívásának időpontjáról és napirendjéről. Az értekezlet elé kerülő előterjesztést előzetesen véleményezi. Állásfoglalását ismertetni kell. Az Igazgatótanács készíti elő az alkalmazotti értekezletet akkor is, ha annak összehívását a fenntartó kezdeményezi, kivéve az intézményvezetői megbízás tárgyában, amelyet az előkészítő bizottság végez. Az Igazgatótanács üléseiről jegyzőkönyv készül. Az Igazgatótanács személyi döntéseket érintő ügyekben valamint saját hatáskörében zárt üléseket rendelhet el Döntési jogköre: Tagintézmény-vezetői pályázat kiírása, pályázatok értékelése - Tagintézmény- vezető kinevezési és visszavonására javaslat az igazgató felé - A tagintézmények feladatainak összehangolásáról. - Szervezeti egységek létrehozásáról és megszüntetéséről. - A pedagógiai programmal összhangban álló szakmai fejlesztésekről, tárgyi feltételekről - Saját ügyrendjéről. Véleményezési jogköre: - A kibocsátásra kerülő intézményi - színtű szabályzatok, az intézmény éves beszámolója. - A fejlesztési, beruházási és felújítási tervek. - Az intézményi költségvetési tervének javaslatát - A fenntartóhoz továbbítandó felújítási igények. - Minden olyan kérdés, melyről az igazgató véleményt kér. Az Igazgatótanács ügyrendje: 1. Üléseit az intézmény éves munkatervében rögzítetteknek megfelelően tartja. 2. Az időpontról legalább 1 héttel előtte értesíteni kell a tagokat, a javasolt napirend és az egyes pontokban készült előterjesztések közzétételével együtt. 3. A rendkívüli IT ülések időpontjáról a tagokat legalább 2 nappal az értekezlet előtt tájékoztatni kell a napirend pontos közlésével, ellenkező esetben az ülésen való részvétel nem kötelező. 4. Az IT üléseit az IT elnöke vezeti. 5. Minden olyan napirendi ponthoz, mely igazgatótanácsi döntést igényel, előterjesztés készítése kötelező. 6. Az IT döntéseiről szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet hitelesítve az intézmény igazgatója az ülés után legfeljebb 3 héttel megküldi valamennyi tagintézmény alkalmazotti közösségének. 7. A napirendi pont előterjesztője az az IT-tag, aki a napirendi javaslatot tette. 8. Az IT határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazással dönt. Több javaslat előterjesztése vagy felvetése esetén többlépcsős szavazást alkalmaz. 15

16 A kibővített igazgatótanács tagjai: az igazgatótanács tagjai, a DÖK vezetők, közalkalmazotti tanács elnökei. A kibővített igazgatótanács tagjai az igazgatótanács által elfogadott ütemterv alapján ülésezik. 5.1 Intézményvezető 5.A vezetők A közös igazgatású közoktatási intézmény élén az intézményvezető áll.. Munkáját az igazgatótanács segíti. Az intézményvezető jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendeletek határozzák meg. Az intézményvezetőnek, az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a K.tv a határozza meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Kizárólagos jogkörébe tartozik az intézmény összes alkalmazottja feletti teljes munkáltatói, valamint a kötelezettség- vállalási jogkör gyakorlása. Irányítja és ellenőrzi a nevelési pedagógiai szakmai tevékenységet, megosztva az igazgatóhelyettessel, tagintézmény-vezetőkkel, munkaközösség vezetőkkel. Irányítja és ellenőrzi a napközi otthonos és iskola otthonos foglalkozásokat. Irányítja és koordinálja az iskolai nevelő oktató munka tervezését, szervezését (Ped. program, beszámolók, értékelések). Felelős a tartalmi munka színvonaláért. Ennek érdekében információt szerez a tanítási órák és tanórán kívüli tevékenységek tartalmáról, minőségéről, és javaslatot tesz a minőségi munka javítására az ellenőrzések tapasztalatai alapján. Együttműködik a szakszervezettel, Közalkalmazotti Tanáccsal és a DÖK-kel, az SZÜSZ - szel. Gyakorolja a hatáskörébe utalt gazdálkodási jogkört, bevonva az tagintézmény-vezetőket és az igazgatóhelyettest. Felelős a gazdálkodási, pénzügyi rendelkezések megtartásáért és végrehajtásuk ellenőrzéséért. Felel az épületek megóvásáért, gondoskodik a nyári felújítási, karbantartási munkák elvégzéséről. Tartja a kapcsolatot a Fenntartóval és a Polgármesteri Hivatallal. Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével. Kapcsolatot tart más általános és középfokú oktatási intézményekkel. Az iskolai adminisztrátor munkájának irányítása. Képviseli az intézményt. 5.2 Igazgatóhelyettes Megbízás rendje: Az intézmény vezetője bízza meg a nevelőtestület véleményének kikérése után. Az igazgató akadályoztatásakor annak megbízásából képviseli az iskolát, az intézmények, a hatóságok, a szülők előtt. Irányítja és ellenőrzi a közösségek oktató, nevelő munkáját. Gondoskodik a hiányzó nevelők helyettesítéséről, a túlórák és helyettesítések kimutatásáról. Segít a tantárgyfelosztás elkészítésében. Felel a statisztikák és órarend elkészítéséért. 16

17 Vezetteti és ellenőrzi a szakleltárakat. Koordinálja és felügyeli a házi és központi méréseket. Korrepetálás, felzárkóztatás, javítóvizsgák megszervezése. A működése körébe tartozó záróvizsgák előkészítése, lebonyolítása. A túlórák elrendelése, elszámolása. Az intézet tanulóinak tankönyvellátása, a tankönyvterjesztés lebonyolítása. Koordinálja és felügyeli a művészetoktatást. Közvetlenül irányítja a takarító személyzetet. 5.3 Óvodai tagintézmény-vezető Nyilvános pályázat alapján határozott időre (5 év) az igazgató tanács bízza meg. - Felelős az óvodai tagóvoda szakszerű és törvényes működéséért. - Felelős az óvodai beiratkozásért. - Felveszi az óvodába az év közben beiratkozó gyerekeket. - Irányítja és ellenőrzi az óvodában folyó pedagógiai munkát. - Felel a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. - Felel az óvodai egységben a takarékos gazdálkodásért. - Kapcsolatot tart a Családvédelmi és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével. - Felel a statisztikák, az óvodai éves munkaterv elkészítéséért. - Vezeti és nyilvántartja a szabadságolásokat. - A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - Gyermekbalesetek megelőzéséért, - A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, - Az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének működtetéséért További feladata: A tagintézmény vezetése, A tagintézményi értekezletek megszervezése. A nevelőmunka irányítása és ellenőrzése. Érdekképviselettel, SZÜSZ - szel való együttműködés. A jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt feladatok ellátása. 5.4 A vezetők kapcsolattartási rendje Az intézményvezető a helyettes és a tagintézmény-vezetők kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. 5.5 A vezetők akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje Az intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat ellássák. 17

18 Ha egyértelművé válik, hogy az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat igazgatóhelyettesnek kell ellátnia; ha az igazgatóhelyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat a mellékletben megjelölt személynek kell ellátnia. 5.6 A vezető, illetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető helyettes helyett, a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott, a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. A vezető, illetve a vezető helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje A vezető megnevezése, akit helyettesíteni kell Intézményvezető Igazgatóhelyettes Iskolai tagint.vez. Ovodai tagint. vez. A helyettesítő megnevezése (munkakör ) Igazgatóhelyettes Humán munkaközösség vezető Alsós mk.vezető Munkaközösség vezető 5.7 Az intézményegységekkel való kapcsolattartás rendje A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények: Az intézménynek az tagintézménnyel folyamatos, napi kapcsolatot kell fenntartania. A napi kapcsolattartásnál a tagintézmény-vezetőnek is kezdeményeznie kell a kapcsolat felvételt. Az intézményvezető a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni azt, hogy: az egyes vezetői döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva a tagintézményt illetve annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti, az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy az tagintézmény is megfelelő súlyt kapjon, a,tagintézmény-vezető köteles minden intézményvezetői jogkörrel kapcsolatos fontos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az intézményvezető felé. 18

19 A kapcsolattartás speciális területei: tagintézmény szintű értekezletek, ülések A kapcsolattartás során figyelembe kell venni, hogy a tagintézmények tagintézményi értekezletet, szülői szervezet értekezletet szervezhet. A tagintézmény-vezető köteles az intézményvezetőt és az igazgatóhelyettest meghívóval értesíteni az intézményegység szinten megtartandó értekezletekről, ülésekről. A tagintézmény-vezető illetve a tagintézmény szervezetei kötelesek az intézmény érintett testületét értesíteni az általuk hozott döntésekről. 5.8 A tagintézményi munkatervek Az iskola, illetve az óvoda, mint tagintézmény a tanítási év helyi rendjét, illetve a nevelési év helyi rendjét meghatározó iskolai, illetve óvodai munkatervet először saját tagintézménye vonatkozásában készíti el, különösen akkor, ha a munkatervben szerepeltetendő egyes feladatok jelentős eltéréseket mutatnak (tagintézményi hagyományok, csak a tagintézményt érintő események stb.) A tagintézményi munkaterve alapján kerül meghatározásra az intézményi munkaterv, melyben jól elkülöníthetően kell bemutatni az egész intézményre, illetve csak az tagintézményre vonatkozó előírásokat. A kapcsolattartás formái: - személyes megbeszélés, tájékoztatás, - telefonos egyeztetés, jelzés, - írásos tájékoztatás, - értekezlet, ülés, - az intézményegység ellenőrzése stb. 5.9 A közös igazgatású közoktatási intézmény vezetősége Az igazgató munkáját / irányítói, tervezői, szervezői, ellenőrzői, értékelői tevékenységét / az igazgatóhelyettes, vezető állású dolgozók, a szakmai munkaközösségek vezetői és az érdekképviseleti szervek képviselői segítik. Így különösen: igazgatóhelyettes, iskolai tagintézmény-vezető, óvodai tagintézmény-vezető a szakmai munkaközösség vezetők, a diákönkormányzat vezetője, a Közalkalmazotti Tanács elnöke. 19

20 Az igazgató mellett a szakmai munkaközösségek vezetőinek testülete konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. A szakmai, konzultatív testület rendszeresen megbeszélést tart A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája a következő: Lehetséges szervezeti szintek (1) A szervezeti szintnek megfelelő lehetséges vezető beosztások (2) 1. Legfelsőbb vezetői szint Intézményvezető Igazgató 2. Magasabb vezetői szint intézményvezető helyettes iskolai tagintézmény-vezető óvodai tagintézmény-vezető A konkrét vezetői beosztások megnevezése (3) Igazgatóhelyettes tagintézmény-vezető tagintézmény-vezető 3. Középvezetői szint Munkaközösség-vezetők munkaközösség-vezetők 5.11 A szerv működési rendszere: A szervet az intézményvezető irányítja, ő legfelsőbb vezető. A szerven belül megtalálható: az alá- és fölérendeltség illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. A szerven belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: vezetők, illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. Tagjai 6. Az intézmény közösségei Az alkalmazotti közösség, az alkalmazotti értekezlet Az alkalmazotti közösséget az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott valamennyi dolgozó alkotja. Véleményezési joga, összehívása A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az alkalmazotti értekezlet. 20

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756 Szervezeti és Működési Szabályzat Újfehértó, 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 5 1.1. Az

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

Hatályos: 2013. március 31-től. Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27.

Hatályos: 2013. március 31-től. Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27. BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MűKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 31-től Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27. Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 6913 Csanádpalota Szent István u. 46. 2008. Tartalomjegyzék A szervezeti

Részletesebben