szervezeti és működési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szervezeti és működési szabályzata"

Átírás

1 Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelőtestülete március 09-i értekezletén elfogadta. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1.A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi háttere Az intézmény feladata A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, módosítása, jóváhagyása A szervezeti és működési szabályzat hatálya és nyilvánossága A szervezeti és működési szabályzat elkészítésére vonatkozó jogszabályok Az iskola szabályzatai, dokumentumai Az iskola nyilvános dokumentumai Az iskola legfontosabb jellemzői Az intézmény adatai Az Intézmény szabályszerű működését meghatározó alapdokumentumok és belső szabályzatok Az intézmény alapítása, fenntartása, irányítása Az intézmény működési körzete Az intézmény típusa Az intézmény tevékenységei Alapfeladatok Alapfeladat szakfeladat szerinti megjelöléssel Az intézmény jogállása és gazdálkodása Az intézmény képviselete Aláírási, bélyegzőhasználati jog az intézmény képviseletekor Az intézmény jogosultsága Az általános iskolában Az alapfokú művészetoktatási intézményben A költségvetési szerv tagintézménye A feladat ellátását szolgáló vagyon Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog Az előirányzatok feletti rendelkezési jog A költségvetés felhasználása Költségvetési végrehajtás különleges előírásai ÁFA alanyiság A gazdálkodás folyamat- és kapcsolatrendszere Vállalkozási tevékenység működési forrásai Az iskola közösségei Az intézmény vezetői Az igazgató Az igazgató helyettesek A tagintézmény-vezető

3 Szakmai munkaközösség-vezető A nevelőtestület A tanulók közössége és kapcsolattartásának rendje Az osztályközösségek és a tanulócsoportok A diákközgyűlés (iskolagyűlés) Szülői közösségek A szülők szóbeli tájékoztatásának rendje A szülői értekezletek rendje A szülői fogadóórák rendje Nyílt napok látogatása A szülők írásbeli tájékoztatási rendje Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere A külső kapcsolatok célja, formája és módja Intézményi szinten kezelt kapcsolatok Rendszeres külső kapcsolatok Az intézmény szervezeti rendszere Az iskolán belüli kapcsolattartás formái Vezetők közötti kapcsolattartás Vezetők és beosztottak közötti kapcsolattartás A pedagógusok kapcsolattartása Nem pedagógus dolgozók kapcsolattartása A tanulók tájékoztatása A dolgozók munkarendje Vezetők munkarendje, feladatmegosztása A pedagógusok munkarendje A pedagógus ügyelet rendszere A dolgozók megbízásának, kijelölésének elvei A megbízott dolgozók beszámolása végzett tevékenységükről Intézményi juttatások a dolgozóknak A szabadság kiadásának elvei A nevelőtestület döntési jogai A nevelőtestület véleményezési joga A nevelőtestületi alkalmazotti - szavazások, döntések rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzése A belső ellenőrzés célja A belső ellenőrzés tervezése, elrendelése, tájékoztatás az ellenőrzés eredményeiről Az ellenőrzések ütemezése Az ellenőrzés formái, módszerei

4 6.5. A belső ellenőrzés végrehajtásának kérdései A dolgozók értékelése az ellenőrzések alapján A működés rendje Tanulói jogok és kötelezettségek A tanulók felvételének rendje A tanulói jogviszony keletkezése A felvételi kérelmek elbírálásának rendje A tanulói jogviszony megszűnése Tanulói jogok A tanuló tevékenységért járó díjazás szabályai Tanulói kötelezettségek A tanulók jutalmazási formái A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések Tanulói mulasztások igazolása A tanév helyi rendje A tanév rendje és annak közzététele Az iskola munkarendje A tanítási napok rendje Az óraközi szünetek rendje Az intézményi felügyelet rendszabályai Az intézmény munkarendje A vezetők intézményben való tartózkodása A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkarendje A nem pedagógus munkakörűek munkarendje A tanulók munkarendje A tanórán kívüli foglalkozások rendje Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások Az intézmény létesítményeinek használati rendje Az épület egészére vonatkozó rendszabályok Biztonsági rendszabályok A látogatás rendje Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Az intézmény létesítményeinek bérbeadási rendje A helyiségek és berendezésük használati rendje

5 Az alkalmazottak helyiséghasználata A tanulók helyiséghasználata A szaktermek használati rendje A berendezések használata Karbantartás és kártérítés Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Hagyományos rendezvényeink: Iskolai szintű ünnepélyek és megemlékezések Iskolai jelképek Egyéb programok, rendezvények A hagyományápolás további formái A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az egészségügyi prevenció rendje A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje Az egészséges életmódra nevelés Az intézményi védő, óvó előírások A nevelési-oktatási intézmény vezetőinek, pedagógusainak, más alkalmazottainak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében, baleset esetén Intézkedések a veszély fennállása esetén Intézkedések baleset esetén Balesetek megelőzése érdekében hozott intézkedések Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Rendkívüli esemény A rendkívüli eseményt észlelő közalkalmazott feladata A vezetők feladatai Az épület elhagyása Bombariadó Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje Az igazgató általános feladat- és hatásköre Az általános igazgató helyettes konkrét irányítási feladatai a katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység területén A tűzvédelmi felelős feladatai Rendkívüli esemény bekövetkezése esetére hozott intézkedések A mindennapi testedzés formái Az iskolai tankönyvrendeléssel kapcsolatos egyes kérdések A térítési díj és tandíj fizetésének rendje A díjfizetésekről általában Térítési díj fizetése Tandíj fizetése Hangszerhasználati díj

6 15.2. A díjfizetés szabályozása A visszatérítés Reklámtevékenység Az intézményi iskolai könyvtár működési rendje Egyéb rendelkezések A nemdohányzók védelmére vonatkozó előírások A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés feltételei Fakultatív hit- és vallásoktatás időpontját és helyét biztosító eljárás rendje Diákigazolványok, pedagógus igazolványi kezelése Záró rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat módosítása A szervezeti és működési szabályzat elfogadása és jóváhagyása A szervezeti és működési szabályzat hatálybalépése A szervezeti és működési szabályzat kötelező mellékletei Legitimációs záradék Mellékletek Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény könyvtárának gyűjtőköri szabályzata Adatvédelmi szabályzat Gazdálkodási szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Feuve-rendszer szerint, a PM-útmutató alapján

7 1.A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi háttere 1.1. Az intézmény feladata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény feladata az alapító okiratban meghatározott nevelési-oktatási tevékenységek és szolgáltatások megvalósítása az intézményi dokumentumokban meghatározottaknak megfelelően. Felkészít az általános iskolából a középfokú intézményekbe való továbbhaladásra, a művészeti intézményben pedig az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követő művészeti alapvizsgára, illetőleg az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követő művészeti záróvizsga letételére A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata A szervezeti és működési szabályzat meghatározza az intézmény jogszerű és zavartalan működésére vonatkozó rendelkezéseket. Meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai programban kitűzött cél- és feladatrendszerhez a szervezeti felépítést, rögzíti a működés rendjét, a belső és külső kapcsolati rendszerekre vonatkozó szabályokat, biztosítja a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységek, folyamatok összehangolt és hatékony működését A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, módosítása, jóváhagyása A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el és az intézmény fenntartójának jóváhagyása után válik érvényessé. Elfogadásakor és módosításakor egyetértési jogot gyakorol jogszabályban meghatározottak szerint a szülők közössége. Az egyetértési jog gyakorlásának lehetőségét az iskola igazgatója biztosítja, egyúttal felelős is érte. A szervezeti és működési szabályzat nyilvános dokumentum, a nyilvánosságra hozás felelőse az iskola igazgatója A szervezeti és működési szabályzat hatálya és nyilvánossága A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, megtartása pedig az iskola tanulóinak, illetőleg az intézménnyel a nevelő-oktató munka során kapcsolatba kerülőknek, az intézményben folytatott nevelő-oktató munka során, továbbá mindazon külső rendezvényeken, amelyeken az intézmény tanulói részt vesznek. A szabályzatot az érintettek kezdeményezésére, jogszabályok változása esetében, de legkésőbb három évenként felül kell vizsgálni. Az Intézmény alapdokumentumait, köztük a szervezeti és működési szabályzatot mellékleteivel együtt az intézmény valamennyi alkalmazottja, szerződéses munkatársa, tanulója, valamint azok szülei megtekinthetik az intézmény könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt, illetve az intézmény hivatalos honlapján A szervezeti és működési szabályzat elkészítésére vonatkozó jogszabályok évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló hatályos törvény évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról jogállásáról évi XXXVIII. törvény az államháztartás rendjéről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről évi LXIII. évi törvény a személyes adatok védelméről 7

8 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 138/1992 (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi szolgálatról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 37/2001. (X. 12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezésről 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés ás a polgári védelem ágazati feladatairól évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 8008/2008. (HÉ 51.) PM. rendelet az államháztartási szakfeladat rendjéről 1.6. Az iskola szabályzatai, dokumentumai Dokumentum Előíró jogszabály Kötelező felülvizsgálat Jóváhagyó Egyeztetési kötelezettség (megjegyzés) Alapító okirat SZMSZ Közoktatási törvény Jogszabályi évi XXXVIII. szerint, törvény az államháztartásról /1998. Korm. rendelet SZMSZ-ben Jogszabályi részletezve szerint, Házirend Közoktatási törvény 40. (7.8.9.), 102., /1994. MKM rendelet Pedagógiai program (Helyi tanterv, egészségnevelési és környezeti nevelési program) Közoktatási törvény , 102., 103. módosítási kezdeményezés alapján 8 előírás illetve előírás illetve módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) Érvényesség lejártakor, illetve jogszabályi előírás szerint, vagy módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell fenntartó Bejelentési kötelezettség (törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnél, illetve, jegyzőnél, főjegyzőnél) Nevelőtestület > Fenntartó Nevelőtestület > Fenntartó Nevelőtestület > Fenntartó (szakértői vélemény kell) Jegyzőkönyvek Szülői munkaközösség Diákok képviselői Német nemzetiségi önkormányzat Szülői munkaközösség Szülői munkaközösség Jegyzőkönyvek

9 Minőségirányítási program Közoktatási 40., 102., 103., 3/2002. (II.15. OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről hozni) törvény Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) Alkalmazotti közösség > Fenntartó Jegyzőkönyvek! (évente értékelést kell készíteni, megküldeni a fenntartónak) Továbbképzési program Beiskolázási terv Az intézmény éves munkaterve Munkatervi beszámoló Kinevezések, átsorolások Munkaköri leírások Intézményvezető Intézményvezető Közalkalmazotti szabályzat Adatkezelési szabályzat Munkavédel mi szabályzat 277/1997. Korm. rendelet 277/1997. Korm. rendelet 11/1994.MKM rendelet 2. (+fenntartói előírások) 5 évente (2008) Nevelőtestület Évente, március 15- ig Évente Intézményvezető Nevelőtestület (Kt. 57. (d) fenntartó Évente Nevelőtestület (Kt. 57. (d) > fenntartó Kt. 15, 16, 17. Kjt. 21. Jogi előírás nincs, a Munka Törvénykönyve alapján ajánlott évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról Közoktatási törvény évi XCIII. Feltételek törvény a esetén munkavédelemről /2007. OKM rendelet Jogszabályi előírások szerint Feladatváltozás esetén változása Közalkalmazotti tanács vezetője, intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető Közalkalmazotti tanács véleményének beszerzése kötelező Közalkalmazotti tanács véleményének beszerzése kötelező. Szülői munkaközösség véleménye. Jegyzőkönyvek! Jegyzőkönyv elfogadásról. az Átvételét a közalkalmazott nem tagadhatja meg, de jogvitát kezdeményezhet. Ha nincs iratkezelési szabályzat. Egyeztetési kötelezettség: szülői közösség Megismertetése a dolgozókkal, tanulókkal kötelező. Az oktatásról jegyzőkönyv kell! Tűzvédelmi szabályzat évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről /2007. OKM rendelet Feltételek esetén (tűzriadó) változása Intézményvezető Megismertetése a dolgozókkal (tanulókkal) kötelező. (munkába álláskor) Oktatásról jegyzőkönyv kell. 9

10 Számítástechnikai és szoftver védelmi szabályzat Tanügyi nyilvántartás ok Eszközjegyzé k Dohányzási szabályzat (munkáltatói intézkedés) évi LXIII. törvény 10. a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 4. melléklet 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 54., 7. számú melléklet évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 4. Feltételek változása esetén Vagy SZMSZ-ben, házirendben Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető, fenntartó Intézményvezető Megismerését aláírással kell igazolni. Megismerését aláírással kell igazolni. FEUVE 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet az államháztartás rendjéről (45/A. ) Iratkezelési, elektronikus ügyintézési szabályzat Belső ellenőrzési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 4. melléklet 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /2005. (IX. 22.) Korm. rendelet -217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 145., -193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet évi C törvény a számvitelről, évi C törvény a számvitelről, 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet évi C tv. 249/2000.(XII. 24.) Korm. rendelet Jogszabály módosítás szerint. A tartalmát érintő szervezeti változáskor Feltételek változása esetén Jogszabály módosítás esetén a hatálybalépéstől számított 90 napon belül módosítani kell Jogszabály módosítás esetén a hatálybalépéstől számított 90 napon belül módosítani kell Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető, fenntartó Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető Megismerését aláírással kell igazolni. Pénzügyi ellenőrzést az önkormányzat végez >jegyző, Ötv. alapján ( évi LXV. tv.) Jogszabály módosítás esetén a hatálybalépéstől számított 90 napon belül módosítani 10

11 1.7. Az iskola nyilvános dokumentumai Információ az alapdokumentumokról az intézményigazgatótól, az intézményigazgató általános és művészeti helyettesétől, a tagiskola vezetőjétől kérhető. Alapító okirat A fenntartó az Alapító Okiratban határozta meg az iskola típusát, alapfeladatát, kiegészítő tevékenységeit, ennek alapján biztosítja a működés feltételeit. Pedagógiai program Az alapító okiratban szereplő alapfeladatok és kiegészítő tevékenységek alapján az iskola nevelőtestülete készíti el az intézmény pedagógiai programját, amely az iskolában folyó nevelőoktatómunkát szabályozó alapdokumentum. Az iskola pedagógiai programjáról, a változásokról az osztályfőnökök a tanév első szülői értekezletén tájékoztatják a szülőket és a tanulókat. A tájékoztatás dokumentuma a szülői értekezletről készült jegyzőkönyv valamint az osztálynaplók. A pedagógiai program az iskola könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben olvasható és az intézmény honlapján megtekinthető. Minőségirányítási program Az intézmény minőségirányítási programja amely a fenntartó minőségirányítási programjának figyelembevételével készült határozza meg az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását, a pedagógusok és a nem pedagógus dolgozók teljesítményértékelésének szempontjait, az értékelés rendjét. Az intézményi minőségirányítási program az intézmény honlapján megtekinthető. Szervezeti és működési szabályzat Az intézmény működési rendjét, a nevelő-oktató munka eredményes megvalósítását szabályozó dokumentum. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény honlapján megtekinthető. Éves munkaterv A munkaterv osztályokra, szülőkre vonatkozó pontjait az osztályfőnökök ismertetik a szülőkkel az első szülői értekezleten, a tanulókkal az első osztályfőnöki órán. A teljes munkaterv a könyvtárban, a tanári szobában és a honlapon kerül elhelyezésre. Környezet- és egészségnevelési program A dokumentum az iskola könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben olvasható. Megvalósításának aktuális eseményeit az éves munkaterv tartalmazza. Házirend Az intézmény házirendje állapítja meg, hogy - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a közoktatási törvényben, illetve más jogszabályokban meghatározott tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani. A házirendet minden iskolánkba beiratkozott tanuló írásban megkapja beiratkozása alkalmával. Megtalálható a folyosón elhelyezett hirdetőtáblákon, az osztálytermekben és az intézményi honlapon. A házirend legfontosabb - változott - pontjaira külön fel kell hívni a figyelmet az első szülői értekezleten, osztályfőnöki órán. Ügyeleti rend Az iskola ügyeleti rendje a tanári szobában és a folyosókon elhelyezett hirdetőtáblákon kerül kifüggesztésre. 11

12 Különös közzétételi lista Biztosítja az intézmény működésének nyilvánosságát, amely a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete előírása szerint készült. Tartalma: Az általános iskola esetében: A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő-oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Az országos mérés értékelés eredményei Az általános iskola lemorzsolódási, évismétlési mutatói A volt tanítványok nyolcadik és kilencedik évfolyamon elért eredményei évenként feltüntetve; középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók Szakkörök igénybevételének lehetősége; mindennapos testedzés lehetősége Hétvégi házi feladat szabályai; iskolai dolgozatok szabályai Az iskolai tanév helyi rendje Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályok tanulói létszáma Az alapfokú művészetoktatási intézmény esetében: A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő-oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai A helyi kulturális életben történő szerepvállalás A tanév helyi rendje Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma. Az intézmény működését alapvetően meghatározó dokumentumok nyilvánosak, az intézmény honlapján hozzáférhetőek. Az intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, valamint minőségirányítási programját az igazgató által hitelesített példányban az iskola könyvtárában, tagintézményében, az iskola titkárságán kell elhelyezni úgy, hogy azok megtekintése a szülők és a tanulók számára biztosított legyen. 12

13 2.Az iskola legfontosabb jellemzői 2.1. Az intézmény adatai Elnevezése Rövidített neve Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Áprily Lajos Általános Iskola Székhelye 2025 Visegrád Rév utca 2. Telephelye/tagintézménye 2024 Kisoroszi Széchenyi út 33. Statisztikai törzsszáma OM azonosító jele Számlaszáma KSH azonosítója Adószáma Központi telefonszáma 06 26/ Központi faxszáma 06 26/ címe Honlap elérhetősége Tagintézmény telefonszáma / faxszáma 06 26/ Tagintézmény címe Az intézmény bélyegzőlenyomatai Hosszú: Kör: Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Visegrád, Rév u.2. OM: Tel: 26/ , fax: 26/ Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Visegrád Közepén címer, OM: Az intézményi bélyegzők használatára az intézmény alábbi beosztásban dolgozó alkalmazottai jogosultak: az igazgató, az igazgató általános helyettese, az igazgató művészeti helyettese, a tagiskola vezető az iskolatitkár, az osztályfőnök, (kizárólag osztályfőnöki adminisztráció során, az Intézmény igazgatói irodájában) 13

14 főtárgy-tanárok (kizárólag főtárgyi adminisztrációjuk során, az Intézmény igazgatói irodájában) Az Intézmény szabályszerű működését meghatározó alapdokumentumok és belső szabályzatok alapító okirat pedagógiai program és helyi tanterv szervezeti és működési szabályzat és mellékletei minőségirányítási program házirend éves munkaterv 2.3. Az intézmény alapítása, fenntartása, irányítása Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (2025. Visegrád, Rév u.2.) számára a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 9., Az államháztartás működési rendjéről szóló évi XXXVIII. törvény 88.. (1) bek. illetve a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján és a (3) bekezdésben foglaltakra, valamint A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. -a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően, a 57/1998. (IX.30.) sz. önkormányzati határozatával jóváhagyott és kiadott, továbbá a 118/1999. (XII.22.), 10/2004. (II.25.), 104/2007. (VII.18.) és 274/2008. (XI.27.), valamint a 184/2009. (IX.30.) sz. önkormányzati határozatokkal módosított Alapító Okiratát április 28-i hatállyal a 103/2010. (V.28.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott, módosított alapító okiratot adta ki. A költségvetési szerv neve, székhelye: Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Visegrád, Rév u.2. A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szerv neve, székhelye: Visegrád Város Önkormányzata 2025 Visegrád Fő u. 81. Az intézmény fenntartásban társult önkormányzatok neve, székhelye: Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics M. u. 2. Kisoroszi Község Önkormányzata 2024 Kisoroszi Széchenyi út Az intézmény működési körzete Visegrád, Dömös, Kisoroszi települési önkormányzatok közigazgatási illetékességi területe. Ezt meghaladó üres férőhelyeivel az intézmény a nevelési-oktatási intézmények szabad megválasztásának jogát szolgálja, mely az igazgató döntési jogkörébe tartozik Az intézmény típusa Az intézmény típus szerinti besorolása: többcélú közoktatási intézmény (általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény). A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. 14

15 Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: önállóan működő szerv. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Visegrád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal (2025 Visegrád, Fő u. 81.) látja el Az intézmény tevékenységei Alapfeladatok TEÁOR 8520 Szakágazat alapfokú oktatás alapfokú művészetoktatás Alapvető szakfeladat december 31-ig: általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Alapvető szakfeladat január 1-jétől: általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Az intézmény az alapító okiratában meghatározott alapfeladatait az egymással együttműködő és feladataikat összehangoló, szervezeti és szakmai tekintetben önálló általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény keretében, a jogszabályok alapján elkészített és elfogadott, a fenntartó által jóváhagyott közös pedagógia program alapján végzi Alapfeladat szakfeladat szerinti megjelöléssel Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskola nevelése, oktatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása (1-4 évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban zeneművészeti ágban Napköziotthoni és tanulószobai Általános iskolai napközi otthoni 15

16 foglalkozás nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók tanulók napközi otthoni nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Sport, szabadidős képzés Iskolai diáksport tevékenység és támogatása Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi kulturális együttműködés Oktatási célú és egyéb feladat Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység - tehetséggondozás, felzárkóztatás - hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása - gyermek- és ifjúságvédelelmi feladatok A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége Szakfeladatok december 31-ig Szakfeladatok január 1-től Intézményi vagyon Nem lakóingatlan bérbeadása, működtetése üzemeltetése ą) Ép értelmű, sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása (integráltan a szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján) a következő kódszámok alapján: - az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei F81-es csoportból F81.0, F81.1, F81.2, F81.3, F81.8, F a beszéd és a beszélt nyelv specifikus rendellenességei F80-as csoportból F80.0, F80.1, F80.2, F80.8, F Az intézmény jogállása és gazdálkodása Önálló jogi személyként működő társult nevelési közoktatási intézmény, az december 22-én valamint június 22-én megkötött társulási megállapodások alapján. Önállóan működő szervként gazdálkodási feladatait Visegrád Város Önkormányzata Képviselőtestülete által jóváhagyott éves költségvetés előirányzatainak keretei között Visegrád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2025 Visegrád Fő utca 81.) látja el. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok gyakorlásakor a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében foglaltak továbbá az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozás az irányadó. 16

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat érvényes: 2011. szeptember 1-től Következő kötelező felülvizsgálat:

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FORRÁS KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere 1. 1.

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921 Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921 Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2013. augusztus 23. Iktatószám: 2013/D/17/3 Verziószám: 6 -

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben