A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008."

Átírás

1 A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 61/2008. sz. határozatával én 1

2 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ célja, feladatai, hatálya Az intézményi működésre vonatkozó törvények, rendeletek és helyi szabályzók Az intézmény adatai az Alapító Okirat szerint...5 II. AZ INTÉZMÉNY FELÉPÍTÉSE, SZERVEZETI EGYSÉGEI, VEZETÉSI SZERKEZETE, SZERVEZETI SZINTJE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS Az intézmény felépítése Az intézmény szervezeti egységei Az intézmény szervezeti szintjei és a vezetés szerkezete Az igazgató Az igazgató-helyettes(ek), intézményegység-vezetők Intézményegység-vezető(k) Vezetői szakmai testületek Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézményegységekkel és a telephellyel való kapcsolattartás rendje Alkalmazotti értekezlet Nevelőtestületi értekezlet A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje 21 - A vezetők és az Iskolaszék, valamint a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A tanítási órák látogatásának, ellenőrzésének rendje Az oktató-nevelő munka középtávú terve Az oktató-nevelő munka éves terve munkaterv A pedagógusok nevelő oktató munkával összefüggő teendőire vonatkozó kijelölési, megbízási elvek Az iskolai közösségek kapcsolattartásának formái, rendje A tanulók közösségei A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők és az intézményvezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek...28 III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése, áthelyezés Beiratkozás, felvétel az alapfokú művészetoktatási intézményegységbe Iskolaváltoztatás átíratás, átvétel A tanulói jogviszony megszűnése A tanórán kívüli foglalkozások szervezett formái és rendje Hitoktatás Szakkör Osztály- és tanulmányi kirándulások, túrák, táborok Versenyek Mindennapos testedzés Iskolai sportkör

3 - Testnevelés alóli felmentés Felzárkóztatás, tehetséggondozás A napközi otthon, tanulószoba A tanulók értékelése Osztályozóértekezletek Évfolyamismétlés A vizsgáztatás rendje az iskolában Osztályozóvizsga A javítóvizsga Vizsgák az alapfokú intézményegységben Az iskola munkarendje Nyitva tartás A heti munka rendje A napi munka rendje Az ügyeletes nevelők feladatai A benntartózkodás rendje Belépés és benntartózkodás rendje az iskolával nem jogviszonyban állók ( pld. szülők) számára Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek, eszközeinek használati rendje A könyvtár Fegyelmi és kártérítési felelősség Tanulói és dolgozói baleset megelőzéséhez kapcsolódó védő- és óvó feladatok, szabályok Rendkívüli esemény, bomba- és tűzriadó esetén szükséges teendők Egészségügyi felügyelet, ellátás rendje Gyermek- és ifjúságvédelem Szociális támogatás megállapításának elvei A tankönyvellátás rendje Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A szülők tájékoztatásának formái, rendje Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Tájékoztatás a pedagógiai programról, SZMSZ-ről, házirendről, a dokumentumok elhelyezése A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Adatkezelés, alapdokumentumok nyilvánossága Kiadványozási (aláírási) jogkörök Pecséthasználati jogkörök Nyilatkozatok Záró rendelkezések Záradék...69 IV. MELLÉKLETEK 3

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, feladatai, hatálya Az iskola jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a pedagógusok, a szülők és a tanulói jogok és kötelezettségek érvényesülése, az iskolahasználók közötti kapcsolat erősítése. A Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tantestülete törvényi felhatalmazás alapján elfogadta és a fenntartói jóváhagyás után alkalmazza a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot. Az SZMSZ megállapítja az intézmény működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg utat mutat azokban a kérdésekben, amelyek nem rendeznek jogszabályok. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden alkalmazottjának, tanulójának és azoknak is, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. A szabályzatban foglaltak megszegése esetén a) az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetékes helyettese munkáltatói jogkörben eljárva - hozhat intézkedést, b) a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség, c) az iskolát használók közvetlenül nem jogi kapcsolatban állók esetén a polgári törvénykönyv alapján történik az intézkedés. 2. Az intézményi működésre vonatkozó törvények, rendeletek és helyi szabályzók Jogszabályok 1949.évi XX.törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről évi XXII. tv. a Munka törvénykönyvéről (Mt...) évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (Ámr.) az önkormányzati fenntartási intézményeknél évi XXXVII. tv. a tankönyvpiac rendjéről 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről 2000.évi C. törvény a számvitelről 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet a Kt. végrehajtásáról 24/1997. (VI.5.) MKM rendelet: Alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (a 11/1994. (VI.8.) MKM r (3) - (4) bek. alapján 28/2000. (IX.21.) OM rendelet A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 130/1995. (X.26.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról 4

5 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet - Államháztartás működési rendjéről szóló, 280/2001. (XII.26.) Korm.rendelet 16/1998. (VI.8.)MKM rendelet Kapcsolódó jogszabályok évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 34/2001. (IX.14.) OM-ISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről (többcélú intézményeknél) Mindenkori miniszteri rendelet az aktuális tanév rendjéről, valamint a 26/1997. (XII.3.) NM rendelet Az iskola-egészségügyi ellátásról 23/2004. (VIII.27.) tankönyvellátásról szóló, 37/2004. (X.12.) OM rendelet Katasztrófa, tűz- és polgári védelemről szóló 1999.évi XLII. törvény - dohánytermékek fogyasztásáról, forgalmazásáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet - játszótéri eszközök biztonságáról szóló Az önkormányzat által kiadott jogszabályok, Az iskola Pedagógiai és Minőségbiztosítási programja A kollektív Szabályzat A Házirend. 3. Az intézmény adatai az Alapító Okirat szerint Alapító Okiratunk kelte: május 19. száma: 90/2008. Az intézmény alapításának éve: Az alapító neve: Körmend Város Önkormányzata Az intézmény neve: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rövidített neve: Kölcsey Utcai Ált. Isk. és AMI Az intézmény címe: 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Intézményegységei és címei: Kölcsey Utcai Általános Iskola 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmendi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9900 Körmend, Kölcsey u. 18. Telephelyei: Körmend, Kölcsey u. 12. (általános iskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás - táncművészeti ág) Egyházasrádóc, Kossuth L.u.36. (alapfokú művészetoktatás - táncművészeti ág) Körmend, Kölcsey u. 18. (alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág) Az intézmény fenntartója: Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Körmend Város Önkormányzata (gesztor) Az intézmény típusa: többcélú intézmény /közös igazgatású intézmény Az intézmény költségvetési jogállása: részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 5

6 Az intézmény tevékenységei: felkészítés Alapfokú művészetoktatás /táncművészeti ág, - néptánc tanszak, zeneművészeti ág/ jogszabálya i Ötv. 1 Kt Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység Iskolai intézményi étkeztetés Gyvt.41.. Okt.törv. A tevékenység forrásai normatív hozzájárulás más saját forrás Térítési díj bevétel normatív állami támogatás Munkahelyi vendéglátás Ötv. Az üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, illetve b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és rendellenességével gyermekek fejlesztése súlyos küzdő Kt (20) normatív hozzájárulás más saját forrás feladatmutatói tanulók létszáma Szakfeladat Alaptevékenység száma Általános iskolai nappali rendszerű, nevelés, oktatás Integrációs felkészítés és képesség-kibontakoztató Az alapfokú művészetoktatásban résztvevők létszáma az intézményi étkeztetést igénybevevők létszáma a szolgáltatást igénybevevők létszáma tanulók létszáma 6

7 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Gyvt.41.. Ötv Diáksport Kt. sporttörvény normatív hozzájárulás más saját forrás Normatív támogatás Egyéb bevételek Foglalkozásokon résztvevők létszáma Diáksportköri tagság sportszakágak száma A diákétkeztetést és a munkahelyi vendéglátást szeptember 1-től a fenntartónk a budapesti székhelyű Sodexho Kft. vállalkozásába adta át. Intézményünk /önkormányzat/ a helyiségek, eszközök használatáért, az üzemeltetés során felmerült egyéb rezsiköltségekért /víz-gáz-áramdíj/ bérleti díjat, illetve átalányt számít fel. Az intézmény gazdálkodása, feladatellátása: a) A költségvetésünk végrehajtására szolgáló számlaszámunk: A számlavezető pénzintézet neve, címe: Körmend Város Önkormányzata GAMESZ 9900 Körmend, Szabadság tér 4. Az általános forgalmi adó alanyisága: általános szabályok szerinti ÁFA alany/ b) Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv A költségvetésünkkel kapcsolatos könyveléseket, analitikus nyilvántartásokat, összegzéseket a GAMESZ végzi. A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek, intézmények feladat munkakörét az intézményünk esetén a feladatkörökre bontott kollektív szerződés, míg az intézmény és a GAMESZ esetében egy külön MEGÁLLAPODÁS tartalmazza. Az általános iskolai, a napközis és az azokkal kapcsolatos üzemelési szakfeladaton 1 főállású, míg az alapfokú művészetoktatási intézményegységgel kapcsolatos költségvetési feladaton 1 fő részmunkaidős, /félállású/ gazdasági munkatársat foglalkoztatunk. Az ügyviteli dolgozó - iskolatitkár munkaköri leírása Munkahelye a gazdasági ügyviteli iroda. Munkaideje 7 órától 15 óráig tart. Munkahelyét az igazgató, az igazgatóhelyettes tudtával hagyhatja el. Feladata: - az intézmény irányítási körében és felelősi szintjein elvégzendő ügyviteli teendők ellátásáért, - végzi a tanulói, osztály- csoportszintű adatok nyilvántartását - kéziratok, alapdokumentumok gépelése, számítógépes szerkesztése - a dolgozók kinevezésével, átsorolásával kapcsolatos dokumentumok elkészítése - rendszerezi és iktatja az iratokat, hivatalos leveleket - a postázás napi teendőinek elvégzése 7

8 - kapcsolatot tartani a GAMESZ-szel - a normatív elszámolás /létszám, napközis és vidéki tanulók nyilvántartásának vezetése/ - fénymásolások elvégzése /ügyiratok, dolgozatok./ - leltározás segítése - levelezési és telefonos ügyintézést végez - irodai ügyeletet teljesít /telefonközpont, elsősegélynyújtás stb./ - pályázatok gépelése, nyilvántartása, elszámolásuk lebonyolítása - iskolai kiadványok gépelése, számítógépes munkái - tanulók pályaválasztásával, iskolaválasztásával kapcsolatos adminisztráció - napi kapcsolat az iskolai védőnővel, oltások, egészségügyi szűrések koordinálása - tanulók térítési díjak hátralékainak nyilvántartása alapján az értesítések és felszólítások kiküldése - segíti az alapfokú művészetoktatási intézményegység ügyvitelével kapcsolatos feladatokat - a GAMESZ-ban lévő számítógépen elkészíti a TÁH részére a jelentéseket /kinevezések, átsorolások, táppénz jelentés, megbízási szerződések, változóbérek elszámolása és alapadatok karbantartása/ - a költségvetési és gazdálkodási terv, a beszámolók elkészítése, a havi, negyedévi gazdálkodási kimutatások /Info/ elemzése az igazgató segítségével - a GAMESZ-szal, a polgármesteri hivatal pénzügyi irodával történő napi teendők elvégzése, a közvetlen kapcsolat fenntartása egyeztetés után - a TÁKISZ, az APEH megfelelő osztályaival történő kapcsolattartás - a számviteli, a pénzügyi, az adó- és társadalombiztosítási szabályok betartása, az év végi adóbevallások adatszolgáltatása - nyilvántartja a kisértékű eszközöket, beszerzésüket segíti - irányítja és lebonyolítja a napi működéshez szükséges eszközök anyagok beszerzését /tisztasági, irodai, munkavédelmi, egészségügyi / - elvégzi a kinevezésekkel, bérátsorolásokkal kapcsolatos szakszerű, törvényes számításokat - jelentési kötelezettséggel jelenti a havi személyi-dologi költségvetési tételek változásait - lebonyolítja a diákigazolvány igénylésével, nyilvántartásával kapcsolatos teendőket - a bejáró dolgozók útiköltség elszámolása - statisztikák, nyilvántartások vezetése - iskolai bevételek, bérlemények nyilvántartása, átkönyvelése Munkaköréből adódóan kiemelt elvárás és feladat az adat- és titokvédelem betartása. Az ügyviteli dolgozó - adminisztrátor munkaköri leírása Munkahelye a művészetoktatási intézményegységek irodái. Munkaideje órától óráig tart. Munkahelyét az igazgató, az igazgatóhelyettes tudtával hagyhatja el. Feladata: - az intézmény irányítási körében és felelősi szintjein elvégzendő ügyviteli teendők ellátásáért, - végzi a tanulói, egyéni - csoportszintű adatok nyilvántartását - kéziratok, alapdokumentumok gépelése, számítógépes szerkesztése - rendszerezi és iktatja az iratokat, hivatalos leveleket 8

9 - a postázás napi teendőinek elvégzése - kapcsolatot tartani a GAMESZ-szel - a normatív elszámolás /létszám, és vidéki tanulók nyilvántartásának vezetése/ - fénymásolások elvégzése /ügyiratok, dolgozatok./ - leltározás segítése - levelezési és telefonos ügyintézést végez - irodai ügyeletet teljesít /telefon, elsősegélynyújtás/ - pályázatok gépelése, nyilvántartása, elszámolásuk lebonyolítása - iskolai kiadványok gépelése, számítógépes munkái - tanulók térítési díjak hátralékainak nyilvántartása alapján az értesítések és felszólítások kiküldése - a GAMESZ-ban lévő számítógépen elkészíti a TÁH részére a jelentéseket /kinevezések, átsorolások, táppénz jelentés, megbízási szerződések, változóbérek elszámolása és alapadatok karbantartása/ - a költségvetési és gazdálkodási terv, a beszámolók elkészítése, a havi, negyedévi gazdálkodási kimutatások /Info/ elemzése az igazgató segítségével - a számviteli, a pénzügyi, az adó- és társadalombiztosítási szabályok betartása, az év végi adóbevallások adatszolgáltatása - nyilvántartja a kisértékű eszközöket, beszerzésüket segíti - irányítja és lebonyolítja a napi működéshez szükséges eszközök anyagok beszerzését /irodai, munkavédelmi, egészségügyi / - jelentési kötelezettséggel jelenti a havi személyi-dologi költségvetési tételek változásait - a bejáró dolgozók útiköltség elszámolása - statisztikák, nyilvántartások vezetése - iskolai bevételek, bérlemények nyilvántartása, átkönyvelése Munkaköréből adódóan kiemelt elvárás és feladat az adat- és titokvédelem betartása. 9

10 II. AZ INTÉZMÉNY FELÉPÍTÉSE, SZERVEZETI EGYSÉGEI, VEZETÉSI SZERKEZETE, SZERVEZETI SZINTJEI, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS 1. Az intézmény felépítése A közös igazgatású többcélú közoktatási intézménynek három intézményegysége van. a) általános iskola b) alapfokú művészetoktatás - zeneiskola c) alapfokú művészetoktatás - néptánciskola 2. Az intézmény szervezeti egységei a) általános iskola 5-8. évfolyamán tanító pedagógusok csoportja - felső tagozat - az igazgató vezetésével b) általános iskola 1-4. évfolyamán tanító pedagógusok csoportja az igazgató-helyettes vezetésével c) alapfokú művészetoktatásban tanító pedagógusok csoportja - néptánc intézményegység - intézményegység vezető irányításával d) alapfokú művészetoktatásban tanító pedagógusok csoportja - zeneiskolai intézményegység - intézményegység vezető irányításával e) a napközis csoportok és vezetőik az igazgató-helyettes irányításával f) iskolai könyvtár, a könyvtárostanár, asszisztens az igazgató irányításával g) a gyermekvédelmi felelős, - szabadidőszervező - felettese az igazgató h) a szakmai munkaközösségek - közvetlenül a munkaközösség-vezetők, közvetetten az igazgató irányításával i) a minőségfejlesztő körök - közvetlenül a körvezetők és a minőségbiztosítás iskolai vezetője irányításával, közvetetten az igazgató irányításával j) iskola titkárság - gazdasági, adminisztratív dolgozók - az igazgatói tanács tagjainak irányításával k) műszaki, technikai csoport /takarítónők, fűtők - karbantartók/ - az igazgató irányításával 3. Az intézmény szervezeti szintjei és a vezetés szerkezete Az iskola vezetését az igazgató, az igazgatóhelyettes, az intézményegység vezetők, a minőségbiztosítás iskolai vezetője, a munkaközösség-vezetők, a közalkalmazotti tanács elnöke, a szakszervezeti főbizalmi, a diákönkormányzatot segítő nevelő és esetenként a diákönkormányzat vezetője /tanuló/, valamint az Iskolaszék és a Szülői Szervezet vezetőjének összehangolt munkája alkotja. 10

11 Szervezeti szintek Vezetési szerkezet I. szint Döntés Igazgató tanács II. szint Döntéselőkészítés III. szint Javaslat, véleményezés saját ügyekben döntés Tagintézmények Igazgató Általános Iskola Igazgatóhelyettes Tagintézet vezetők tagozatvezető Zeneiskola Néptánciskola pedagógusai Technikai alkalmazottak Minőségbiztosítási vezető Közalkalmazotti Tanács elnöke Iskolaszék elnöke Munkaközösségvezetők Min. csop. vezetők Iskolai reprezentatív szakszerv vezetője Diákönkormányzat vezetője és pedagógus segítője Szülői szervezet elnöke Alkalmazotti közösség, Nevelőtestület, Intézményegységi közösségek, Diákszervezeti Közgyűlés, Szülői Nagyválasztmány Vezetőség 11

12 Az igazgató Az iskola élén az igazgató áll. Az intézményvezető felel az intézmény rendeltetésszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és az összehangolásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, valamint a tanulói jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogosítványokat. Gondoskodik a szervezeti egységek munkájának összehangolásáért. Biztosítja a működés tárgyi feltételeit. Az igazgató az intézményben folyó nevelő-oktató munkát az igazgató-helyettesre, az intézményegység-vezetőkre, a minőségi kör, a munkaközösség-vezetőkre, a közalkalmazotti tanácsra, a Kölcsey Diákszervezet vezetőségére, a Szülői Szervezet választmányára és a szakszervezeti bizalmi testületre támaszkodva irányítja. Felelős: - az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének működéséért - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért - a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtéséért - a tanulóbalesetek megelőzéséért - a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért - a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért - az iskolai tankönyvellátás rendjének megszervezéséért és a tankönyvrendelés lebonyolításáért - a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért - az iskola ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért - a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört Körmend Város Polgármestere, a felügyeleti jogkört pedig Körmend Város Polgármesteri Hivatalának Művelődési titkárságvezetője gyakorolja. Az igazgató folyamatosan tájékoztatja felettes szerveit az iskolai tapasztalatokról, eredményekről és problémákról. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét képviseleti és döntési jogkörét, valamint feladatait a közoktatási törvény állapítja meg. Az igazgató ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatokat. Közvetlenül irányítja az igazgató-helyettest, az intézményegység-vezetőket, a gazdasági ügyintéző - iskolatitkárt, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező, a munkavédelmi vezető, a minőségbiztosítási vezető, a munkaközösség-vezetők munkáját. 12

13 Kizárólagos jogkörébe tartozik: - a pedagógusok feletti teljes munkáltatói jogkör, valamint a - kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, - a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás. A felső és az alsó tagozatban segíti és ellenőrzi a tantárgyak tanítását. Dönt a költségvetési, a szakmai előirányzatok felhasználásáról, a munka- és a személyügyi kérdésekről. Naponta megbeszéli az aktuális feladatokat a helyettessel, az intézményegység-vezetőkkel és az ügyviteli dolgozóval. Hetente igazgatótanács ülést szervez és vezet le. Szükség szerinti időközökbe összehívja a tanácsadó értekezletet az időszerű feladatok megbeszélése céljából. A tárgyévi költségvetés készítésekor meghatározza az intézményi működtetés legfontosabb pénzügyi tételeit, sarokszámait. A fenntartóval és az érdekképviseleti szervekkel véleményezteti a nagyobb bér- és dologi kifizetéseket. A bevételek növelésére tett intézkedések előtt is kikéri a kibővített iskolavezetés véleményét. További feladatai: A dolgozói álláshelyek számának meghatározása, a feladatokhoz sorolt beosztások kijelölése, a munkaköri leírások elkészítése. A Pedagógiai Programra épített tartalmi munka összeállítása, a munkaközösségek bevonásával. Az éves munkatervek elkészítése. A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Kollektív Szerződés, a Pedagógiai Program, az iskolai Minőségirányítási Program időszakos felülvizsgálata, a módosításokra tett indítványok kezdeményezése, illetve felkarolása. A nevelőtestület vezetése, nevelőtestületi értekezletek előkészítése, lebonyolítása, a meghozott döntések végrehajtása, ellenőrzése. Az alapító okiratot érintő szerkezeti-szervezeti változások koordinációja. Az intézményegységek vezetőivel konzultálva irányítja a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos feladatokat. Az iskolát érintő rendezvényeken az intézmény képviselete. Az intézmény egész területén lévő munkakörök és közösségek összehangolása. Az ügyviteli munka szervezése. A dolgozói, a tanulói és a szülői jogok és kötelességek érvényesülésének biztosítása, illetve ellenőrzése. Az eredmények, a lemaradások nyomon követése. A tanulók jutalmazása és fegyelmezése a nevelői javaslatok alapján. Az átruházott hatáskörök ellenőrzése, esetenkénti korrekciója. A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) lebonyolítása és rendje. Az Iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal, illetve a Szülői Szervezettel való együttműködés. A nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése. A gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása. A tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. Előterjeszti a kitüntetésre javasoltakat. Gondoskodik az átlagon felüli többletmunkát, eredményesebb munkát végző dolgozók jutalmazásáról (a jogszabályi előírások, illetve a költségvetési lehetőségek szerint) Gondoskodik az iskola éves nevelési-oktatási programjának összeállításáról. 13

14 A tanári munkaközösségek javaslata alapján a tanévnyitó értekezletig elkészíti a tantárgyfelosztást. Minden tanévben szeptember 30-ig munkavédelmi, tűzvédelmi és munkaegészségügyi szemlét tart a tűzvédelmi és munkavédelmi felelős, egy karbantartó, az iskolaorvos és a védőnő részvételével. A szemle alapján elkészítteti a munkavédelmi és tűzvédelmi, karbantartási intézkedési tervet. Minden tanév elején megszervezi a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást. Beszámolókat tart a nevelés, oktatás tapasztalatairól, a félévi és a tanévzáró értekezleteken, szükség esetén más megbeszéléseken is. Segíti a Diákönkormányzat, a Szülői Szervezet és az Iskolaszék tevékenységét, biztosítja működésük feltételeit. Engedélyezi: - a fizetés nélküli szabadságokat, - valamennyi pénzzel, bérrel járó elfoglaltságot, - a belföldi kiküldetéseket, - a külföldi utazásokat. Szervezi, irányítja: a felső tagozat működését az első osztályosok beíratásának előkészítését, lebonyolítását, a pálya- és iskolaválasztással kapcsolatos feladatokat, a leltározást, eszközbeszerzést, az intézmény karbantartását, fejlesztő beruházásokat, (az intézményegységek vezetőivel konzultálva) a technikai dolgozók munkáját. /hivatalsegédek, fűtők-karbantartók/ a javító-, osztályozóvizsgákat, a mindennapos iskolábajárás alól felmentett tanulókkal kapcsolatos tennivalókat. a nevelési és oktatási eredményvizsgálatokat, Közvetlen kapcsolatban áll a diákönkormányzatot és a diáksportot irányító kollégával. Felügyeletet gyakorol a diákigazolványok megrendelésével, a nyilvántartások vezetésével, valamint a tanulói tankönyvmegrendeléssel megbízott alkalmazott ügyiratkezelési, statisztikai nyilvántartási és anyagi - elszámolási kötelezettsége felett. Kapcsolatot tart: a fenntartó önkormányzatokkal, - gesztor önkormányzattal az iskola körzete szerinti óvodák vezetőivel, iskolák igazgatóival, intézmények vezetőivel Igazgatói hatáskörök átruházása: Az igazgató átruházza az igazgató-helyettesére: - az iskola és az iskolát támogatók közti kapcsolatrendszer kiépítését, ápolását, az iskolában lévő alapítványok segítését, pályázatok figyelését és ezekbe a munkatársak bevonását - kapcsolattartást a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás szakszolgálatokkal, - az alsó tagozat és a napközi szakmai munkájának működtetését - a pedagógusok tovább- és átképzésének közvetlen irányítását - a szakkörök, önképzőkörök közvetlen irányítását - a pedagógusok tanítási időkereteinek, helyettesítésének irányítását, - a korai tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciójával és a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásával kapcsolatos tevékenységeket. 14

15 Az igazgató helyettesítése Az igazgatót a 14 napot meghaladó akadályoztatása esetén az általános iskolában az igazgatóhelyettes, az intézményegységekben az intézményegység-vezetők teljes felelősséggel helyettesítik. A helyettesítés az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével általános jellegű. Az igazgató és az igazgató-helyettes egyidejű akadályoztatása idején az igazgató helyettesítését a munkavédelmi vezető, a gazdasági-ügyviteli kérdéseknél a gazdasági-ügyviteli munkatárs látja el. Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön intézkedés ad felhatalmazást. (önkormányzat, jegyző) Az igazgató-helyettes(ek), intézményegység-vezetők Az igazgató-helyettes(ek), intézményegység-vezetők megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Az igazgató-helyettesi megbízás az igazgatói megbízás időtartamával megegyező határozott időre szól. A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek és az intézményegységek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Az igazgatóhelyettes: Szervezi, irányítja: az alsó tagozat /1-4. évfolyam/ és a napközi, tanulószoba pedagógiai munkáját. a tanórán kívüli foglalkozások vitelét, a tehetséggondozással kapcsolatos munkát, a lemaradók felzárkóztatását. félévenként felel az órarend elkészítéséért. segíti a szabadidős programokat, azok lebonyolítását. Feladata a helyettesítési rend kialakítása, az ebből fakadó napi teendők ellátása. Gondoskodik a változó munkabérek havi elszámolásáról. Segíti és ellenőrzi a nevelők adminisztrációs tevékenységét. Nyilvántartja a tanulmányi kirándulásokat és táborozásokat. Órákat látogat, illetékes szaktanácsadókkal együttműködik. Szakmai tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezését végzi. Elkészíti a folyosó-felügyeleti beosztást, felügyeleti beosztásokat. Segíti az ügyiratkezelés, adminisztráció munkáit. Belső ellenőrzést végez (külön munkaterv szerint). Összehangolja a dolgozók át- és továbbképzését. Nyilvántartja a tantárgyi, sport és egyéb közösségi eredményeket, a tanulói jutalmazásokat és elmarasztalásokat. Gyakorolja: igazgatótól átruházott feladatokat. 15

16 Intézményegység-vezető(k): Az igazgatót akadályoztatása esetén az alapfokú művészetoktatási intézményegység tekintetében teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. Szervezi és irányítja az alapfokú művészetoktatási intézményegység szakmai programját, a dolgozók munkáját. Feladata az intézményegység nyugodt légkörének, szakmai és ügyviteli munkájának biztosítása. Az igazgatótanács ülésein képviseli az intézményegységet. Ellenőrzi az igazgatói utasítások végrehajtását. Intézkedik az intézményegység életében előforduló ügyekben. Elkészíti elfogadásra az alapfokú művészetoktatás munkatervét. Szervezi a programokat, a tanulók beíratását, tájékoztatását. Munkatársainak véleményének figyelembevételével beosztja az új tanulókat az oktatást végző tanárokhoz, kialakítja a kötelező tantárgyak tanulócsoportjait. Engedélyezi a tanulók beosztását más tanárokhoz. Javaslatot tesz az igazgató részére a felvételi és a tanév végi meghallgatás (vizsga) rendjének meghatározására, a vizsgabizottság összeállítására, a tanuló kérelmére egy vagy több tantárgy követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésének engedélyezésére, valamint egyes tantárgyak tanulása alóli felmentésre, a tanulói jogviszony megszüntetésére a Kt a alapján. Közreműködik a művészeti alapvizsga és záróvizsga előkészítésében, valamint a vizsgáztatás lebonyolítása során jelentkező feladatokban. Elkészíti az intézményegység dolgozóinak, növendékeinek tantárgy- és órafelosztását. Részt vesz az intézményegység költségvetésének készítésében. Rendszeresen látogatja a nevelők tanítási óráit, látogatási tapasztalatait közli a nevelőkkel, illetve arról beszámol az iskola vezetőjének is. Közreműködik a dolgozók minősítésének elkészítésében. Segíti a fiatal és pályakezdő nevelők beilleszkedését. A tanév során gondoskodik arról, hogy a tanulói ellenőrzőkönyvek, a tanári naplók, az összesítők, a tandíjak beszedése állandóan naprakész állapotban legyenek. Az előírásoknak megfelelően gondoskodik a túlórák arányos elosztásáról, a helyettesítésekről és ezek szakszerű nyilvántartásáról. Előkészíti a tagozat testületi értekezleteit és szakmai összejöveteleit. Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyomtatványok rendelkezésre álljanak, ellenőrzi azok egységes vezetését. A munkatársak véleményét figyelembe véve rendszeresen felméri a szakmai fogyóeszköz és egyéb szükséges felszerelések /jelmez, stb./ helyzetét, szükségletét. Előkészíti a jelentéseket, az időszakonként adódó statisztikai kimutatásokat az igazgatóval történt egyeztetés alapján. Megszervezi, előkészíti az alapfokú művészeti felvételi alkalmassági vizsgákat (meghallgatásokat) a magasabb évfolyamra történő jelentkezésnél a különbözeti vizsgákat, továbbá az osztályozó-és javítóvizsgákat, a bizonyítványok, anyakönyvek egyeztetését, kiosztását és begyűjtését. A tanulók esetleges kimaradásáról értesíti az illetékes szaktanárt. Ellenőrzi a kimaradó tanulók iskolával szembeni tartozását. Ellenőrzi a mulasztásokat. A gyakori hiányzókkal szemben a szaktanárral egyetértésben megteszi a megfelelő intézkedéseket. Felel a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. 16

17 Felel az intézményegység rendezvényeiért, versenyek, bemutatók szervezéséért. Részt vesz az iskola pedagógiai programjának módosításában. Az SZMSZ-alapján felel a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok betartásáért. Az igazgató-helyettes, intézményegység-vezetők 5 napot meghaladó helyettesítéséről az igazgató intézkedik. Vezetői - szakmai testületek Igazgatótanács Az intézmény legfőbb irányító testülete. Tagjai: igazgató, igazgató-helyettes(ek), intézményegység-vezetők, akik az operatív vezetési ügyekben heti rendszerességgel megbeszélést tartanak. Az igazgatótanács döntést hozó grémium. Az Iskolatanács Tanácsadó testülete Tagjai: igazgatótanács tagjai, az Iskolaszék Elnöke, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a minőségbiztosítási vezető. A tanév elején, majd negyedévi rendszerességgel összehívott testületi ülésre egyes ügyekben meghívást kap az igazgató által a diákönkormányzatot segítő nevelő, a DÖK tanulói vezetője, a reprezentatív szakszervezet vezetője, illetve a Szülői Szervezet elnöke. Az ülés összehívását bármely vezető vagy képviselő kérésére 14 napon belül össze kell hívni. A testület döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő jogkörökkel bír. Szakmai vezetőségek a) Szakmai munkaközösség Az igazgató szakmai-, pedagógiai megbízottjai a munkaközösség-vezetők, akik az adott oktatási, nevelési terület feladatainak fő gondozói. A munkaközösségek tagjainak jelölése választása kapcsán azt elbírálva, a megbízásukat az igazgató adja, vonja el. Vezetői feladataikat a munkaköri leírásuk tartalmazza. Egyeztető fórumuk az igazgató által havi rendszerességgel összehívott vezetői értekezlet. A munkaközösségek éves munkatervük szerint végzik tevékenységüket. A tankönyvkiválasztás kapcsán, döntési, más ügyekben javaslattételi és véleményezési jogkörrel rendelkeznek. Az intézményben működő szakmai munkaközösségek: - alsó tagozatos munkaközösség - felső tagozatos munkaközösség - humán munkaközösség - matematika-informatika munkaközösség - idegen nyelvi munkaközösség 17

18 - természettan munkaközösség - készségek munkaközösség - testnevelés munkaközösség Az intézményi minőségbiztosítás irányító testülete Az intézményi minőségbiztosítás és fejlesztés a középtávú programra és az éves munkatervekre építve történik. Az igazgató közvetett irányítása mellett a tevékenységeket az ún. minőségfejlesztő körök végzik. A körvezetőket az iskolai minőségbiztosítási program felelőse irányítja. A vezetői kör javaslattételi és véleményezési jogkörrel bír. Az intézményben működő fejlesztő körök: - Kapu-Ablak - Szárnyak - Pedagógiai - Szociális - Tanórán kívüli - Gazdasági-marketing - Érdekképviseleti-Humán erőforrásfejlesztő Érdekképviseleti szervek: A Közalkalmazotti Tanács, a munkahelyi reprezentatív Szakszervezet, a Diákönkormányzat, a Szülői Szervezet, az Iskolaszék, az Iskolai Sportkör kollektív vezetőtestületekre támaszkodva tervezi, szervezi, ellenőrzi, értékeli e szervezeteknek az iskola életével összefüggő és összehangolt tevékenységét. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az iskola pedagógiai szervezeti egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett közös nevelőtestületi értekezleteken, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten valósul meg. Alkalmanként az igazgató a pedagógusok, a technikai dolgozók, vagy az összes dolgozót érintő összdolgozói megbeszélést hív össze. Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az egyes intézményegységekben működő pedagógusokat, tanulókat érintik, külön tartanak értekezletet. Az iskola pedagógiai, valamint a funkcionális és kisegítő szervezeti egységei közti kapcsolattartás színtere az alkalmazotti közösség értekezlete. A gazdasági iroda dolgozói, valamint az iskola technikai dolgozói közvetlen kapcsolatot tartanak az iskola közalkalmazottaival. A nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének összehívásával, levezetésével kapcsolatos eljárási szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza. 18

19 Az intézményegységekkel és a telephellyel való kapcsolattartás rendje Az intézményegységek vezetői részt vesznek a heti rendszerességgel tartott vezetői megbeszélésen, és tagjai az iskola szakmai tanácsának, ezáltal az iskola igazgatójával és igazgatóhelyettesével való kapcsolatuk közvetlen és rendszeres. Az iskola igazgatója minimum heti egy alkalommal látogatást tesz az intézményegységben (Zeneiskolában), az egyházasrádóci telephelyet minimum félévente felkeresi. Az intézményegységet érintő ügyekben tartott értekezletre meg kell hívni az iskola igazgatóját. Az intézmény testületi értekezletén részt vesznek az intézményegységek vezetői is. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező szükség szerint az intézményegységekben is végez munkát. A telephelyen a napi ügyek intézését az ún. telephelyi munkaközösség-vezető, mint szervezeti egység vezetője végzi. A szakmai munka irányítását a vele közvetlen munkakapcsolatban álló művészetoktatási intézményegység-vezető igazgatóhelyettes látja el. Havonta munkaértekezletet tartanak. A telephelyen dolgozók tartják a kapcsolatot a növendékek szüleivel és a befogadó intézmény dolgozói kollektívájával. Lehetőség szerint részt vesznek a telephelyi intézmény rendezvényein, szakmai fórumain. Alkalmazotti értekezlet Az intézmény egész életére, minden munkaterületére és a dolgozók majd egészére kiterjedő döntések meghozatalának a színtere. Rendszerint az aktuális ügyek kapcsán az igazgató hívja össze, de az alkalmazottak 1/3- nak kérésére össze kell hívni. Az intézmény pedagógiai, valamint funkcionális és kisegítő szervezeti egységei közötti kapcsolattartás színtere az alkalmazotti közösség értekezlete. Az alkalmazotti közösség értekezletét össze kell hívni a jogszabályban meghatározott ügyekben. Az alkalmazotti közösség elfogadja az intézmény minőségirányítási programját, véleményezi az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával, vezetőjének megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatos fenntartói intézkedések tervezetét. Rendkívüli alkalmazotti értekezlet összehívását az igazgató bármikor elrendelheti. Az értekezlet szervezésével kapcsolatos feladatokat az esetenként megbízott igazgató-helyettes látja el, az értekezletet az igazgató vezeti. Nevelőtestületi értekezlet Az intézmény oktató-nevelő munkájával kapcsolatos legfőbb tanácskozó és határozathozó testület. A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a közoktatási törvény ai, valamint a módosított 13/1986. (VIII.1.) MM. r ai tartalmazzák. Összehívását és napirendjét az éves munkaterv tartalmazza. 19

20 A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület rendes értekezletei az osztályozó értekezleten kívül: a tanévnyitó, a félévi, a tanévzáró és a nevelési értekezletek. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról, illetve elfogadásáról. A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az iskola igazgatója hívja össze. Az igazgató szükség esetén a tanítási időn kívülre rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról is intézkedhet vagy a nevelőtestülettel rövid megbeszélést tarthat. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását az igazgatótanács és a nevelőtestület is kezdeményezheti tagjai egyharmadának aláírásával, valamint az ok és a cél megjelölésével. Az értekezletet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított 8 napon belül össze kell hívni. Ezen túl nevelőtestületi értekezletet kell tartani: - a pedagógiai és a minőségirányítási program és módosításának elfogadására, - a szervezeti és működési szabályzat elfogadására és módosítására, - tanévnyitás előkészítésére, éves munkaterv elfogadására, - a féléves munka értékelésére, - a tanév pedagógiai munkájának értékelésére, - a házirend elfogadására, - az intézményvezetői pályázathoz készített, vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítására, - valamennyi, a nevelőtestület döntési, véleményezési jogkörébe tartozó át nem ruházott ügyben. Az éves munkatervjavaslatot az igazgató, az Iskolatanács véleményét is figyelembe véve készíti el a nevelőtestület számára. A nevelőtestületi értekezlet összehívását az igazgató rendeli el, szervezéséért, levezetéséért, a jegyzőkönyv vezetéséért is az igazgató felel. A nevelőtestületi értekezlet határozatképessége: - a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyek, valamint az intézményvezetői megbízással kapcsolatos értekezlet esetén a közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógusok 2/3-ának, - véleményezési jogkörbe tartozó ügyek esetében 50 %-ának jelenléte szükséges. Azokban az ügyekben azonban, amelyek kizárólag az 1-4., az 5-8. évfolyamon, illetőleg az alapfokú művészetoktatás évfolyamain tanító pedagógusokat, tanulókat érintik, külön kell értekezletet tartani. Érvényes a nevelőtestület határozata akkor, ha azt a jelenlevők legalább 66 %-a elfogadja. 20

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről (Egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 30.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Iktatószám: Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény OM azonosító: 028 945 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben