A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008."

Átírás

1 A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 61/2008. sz. határozatával én 1

2 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ célja, feladatai, hatálya Az intézményi működésre vonatkozó törvények, rendeletek és helyi szabályzók Az intézmény adatai az Alapító Okirat szerint...5 II. AZ INTÉZMÉNY FELÉPÍTÉSE, SZERVEZETI EGYSÉGEI, VEZETÉSI SZERKEZETE, SZERVEZETI SZINTJE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS Az intézmény felépítése Az intézmény szervezeti egységei Az intézmény szervezeti szintjei és a vezetés szerkezete Az igazgató Az igazgató-helyettes(ek), intézményegység-vezetők Intézményegység-vezető(k) Vezetői szakmai testületek Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézményegységekkel és a telephellyel való kapcsolattartás rendje Alkalmazotti értekezlet Nevelőtestületi értekezlet A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje 21 - A vezetők és az Iskolaszék, valamint a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A tanítási órák látogatásának, ellenőrzésének rendje Az oktató-nevelő munka középtávú terve Az oktató-nevelő munka éves terve munkaterv A pedagógusok nevelő oktató munkával összefüggő teendőire vonatkozó kijelölési, megbízási elvek Az iskolai közösségek kapcsolattartásának formái, rendje A tanulók közösségei A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők és az intézményvezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek...28 III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése, áthelyezés Beiratkozás, felvétel az alapfokú művészetoktatási intézményegységbe Iskolaváltoztatás átíratás, átvétel A tanulói jogviszony megszűnése A tanórán kívüli foglalkozások szervezett formái és rendje Hitoktatás Szakkör Osztály- és tanulmányi kirándulások, túrák, táborok Versenyek Mindennapos testedzés Iskolai sportkör

3 - Testnevelés alóli felmentés Felzárkóztatás, tehetséggondozás A napközi otthon, tanulószoba A tanulók értékelése Osztályozóértekezletek Évfolyamismétlés A vizsgáztatás rendje az iskolában Osztályozóvizsga A javítóvizsga Vizsgák az alapfokú intézményegységben Az iskola munkarendje Nyitva tartás A heti munka rendje A napi munka rendje Az ügyeletes nevelők feladatai A benntartózkodás rendje Belépés és benntartózkodás rendje az iskolával nem jogviszonyban állók ( pld. szülők) számára Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek, eszközeinek használati rendje A könyvtár Fegyelmi és kártérítési felelősség Tanulói és dolgozói baleset megelőzéséhez kapcsolódó védő- és óvó feladatok, szabályok Rendkívüli esemény, bomba- és tűzriadó esetén szükséges teendők Egészségügyi felügyelet, ellátás rendje Gyermek- és ifjúságvédelem Szociális támogatás megállapításának elvei A tankönyvellátás rendje Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A szülők tájékoztatásának formái, rendje Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Tájékoztatás a pedagógiai programról, SZMSZ-ről, házirendről, a dokumentumok elhelyezése A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Adatkezelés, alapdokumentumok nyilvánossága Kiadványozási (aláírási) jogkörök Pecséthasználati jogkörök Nyilatkozatok Záró rendelkezések Záradék...69 IV. MELLÉKLETEK 3

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, feladatai, hatálya Az iskola jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a pedagógusok, a szülők és a tanulói jogok és kötelezettségek érvényesülése, az iskolahasználók közötti kapcsolat erősítése. A Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tantestülete törvényi felhatalmazás alapján elfogadta és a fenntartói jóváhagyás után alkalmazza a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot. Az SZMSZ megállapítja az intézmény működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg utat mutat azokban a kérdésekben, amelyek nem rendeznek jogszabályok. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden alkalmazottjának, tanulójának és azoknak is, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. A szabályzatban foglaltak megszegése esetén a) az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetékes helyettese munkáltatói jogkörben eljárva - hozhat intézkedést, b) a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség, c) az iskolát használók közvetlenül nem jogi kapcsolatban állók esetén a polgári törvénykönyv alapján történik az intézkedés. 2. Az intézményi működésre vonatkozó törvények, rendeletek és helyi szabályzók Jogszabályok 1949.évi XX.törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről évi XXII. tv. a Munka törvénykönyvéről (Mt...) évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (Ámr.) az önkormányzati fenntartási intézményeknél évi XXXVII. tv. a tankönyvpiac rendjéről 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről 2000.évi C. törvény a számvitelről 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet a Kt. végrehajtásáról 24/1997. (VI.5.) MKM rendelet: Alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (a 11/1994. (VI.8.) MKM r (3) - (4) bek. alapján 28/2000. (IX.21.) OM rendelet A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 130/1995. (X.26.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról 4

5 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet - Államháztartás működési rendjéről szóló, 280/2001. (XII.26.) Korm.rendelet 16/1998. (VI.8.)MKM rendelet Kapcsolódó jogszabályok évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 34/2001. (IX.14.) OM-ISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről (többcélú intézményeknél) Mindenkori miniszteri rendelet az aktuális tanév rendjéről, valamint a 26/1997. (XII.3.) NM rendelet Az iskola-egészségügyi ellátásról 23/2004. (VIII.27.) tankönyvellátásról szóló, 37/2004. (X.12.) OM rendelet Katasztrófa, tűz- és polgári védelemről szóló 1999.évi XLII. törvény - dohánytermékek fogyasztásáról, forgalmazásáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet - játszótéri eszközök biztonságáról szóló Az önkormányzat által kiadott jogszabályok, Az iskola Pedagógiai és Minőségbiztosítási programja A kollektív Szabályzat A Házirend. 3. Az intézmény adatai az Alapító Okirat szerint Alapító Okiratunk kelte: május 19. száma: 90/2008. Az intézmény alapításának éve: Az alapító neve: Körmend Város Önkormányzata Az intézmény neve: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rövidített neve: Kölcsey Utcai Ált. Isk. és AMI Az intézmény címe: 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Intézményegységei és címei: Kölcsey Utcai Általános Iskola 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmendi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9900 Körmend, Kölcsey u. 18. Telephelyei: Körmend, Kölcsey u. 12. (általános iskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás - táncművészeti ág) Egyházasrádóc, Kossuth L.u.36. (alapfokú művészetoktatás - táncművészeti ág) Körmend, Kölcsey u. 18. (alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág) Az intézmény fenntartója: Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Körmend Város Önkormányzata (gesztor) Az intézmény típusa: többcélú intézmény /közös igazgatású intézmény Az intézmény költségvetési jogállása: részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 5

6 Az intézmény tevékenységei: felkészítés Alapfokú művészetoktatás /táncművészeti ág, - néptánc tanszak, zeneművészeti ág/ jogszabálya i Ötv. 1 Kt Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység Iskolai intézményi étkeztetés Gyvt.41.. Okt.törv. A tevékenység forrásai normatív hozzájárulás más saját forrás Térítési díj bevétel normatív állami támogatás Munkahelyi vendéglátás Ötv. Az üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, illetve b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és rendellenességével gyermekek fejlesztése súlyos küzdő Kt (20) normatív hozzájárulás más saját forrás feladatmutatói tanulók létszáma Szakfeladat Alaptevékenység száma Általános iskolai nappali rendszerű, nevelés, oktatás Integrációs felkészítés és képesség-kibontakoztató Az alapfokú művészetoktatásban résztvevők létszáma az intézményi étkeztetést igénybevevők létszáma a szolgáltatást igénybevevők létszáma tanulók létszáma 6

7 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Gyvt.41.. Ötv Diáksport Kt. sporttörvény normatív hozzájárulás más saját forrás Normatív támogatás Egyéb bevételek Foglalkozásokon résztvevők létszáma Diáksportköri tagság sportszakágak száma A diákétkeztetést és a munkahelyi vendéglátást szeptember 1-től a fenntartónk a budapesti székhelyű Sodexho Kft. vállalkozásába adta át. Intézményünk /önkormányzat/ a helyiségek, eszközök használatáért, az üzemeltetés során felmerült egyéb rezsiköltségekért /víz-gáz-áramdíj/ bérleti díjat, illetve átalányt számít fel. Az intézmény gazdálkodása, feladatellátása: a) A költségvetésünk végrehajtására szolgáló számlaszámunk: A számlavezető pénzintézet neve, címe: Körmend Város Önkormányzata GAMESZ 9900 Körmend, Szabadság tér 4. Az általános forgalmi adó alanyisága: általános szabályok szerinti ÁFA alany/ b) Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv A költségvetésünkkel kapcsolatos könyveléseket, analitikus nyilvántartásokat, összegzéseket a GAMESZ végzi. A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek, intézmények feladat munkakörét az intézményünk esetén a feladatkörökre bontott kollektív szerződés, míg az intézmény és a GAMESZ esetében egy külön MEGÁLLAPODÁS tartalmazza. Az általános iskolai, a napközis és az azokkal kapcsolatos üzemelési szakfeladaton 1 főállású, míg az alapfokú művészetoktatási intézményegységgel kapcsolatos költségvetési feladaton 1 fő részmunkaidős, /félállású/ gazdasági munkatársat foglalkoztatunk. Az ügyviteli dolgozó - iskolatitkár munkaköri leírása Munkahelye a gazdasági ügyviteli iroda. Munkaideje 7 órától 15 óráig tart. Munkahelyét az igazgató, az igazgatóhelyettes tudtával hagyhatja el. Feladata: - az intézmény irányítási körében és felelősi szintjein elvégzendő ügyviteli teendők ellátásáért, - végzi a tanulói, osztály- csoportszintű adatok nyilvántartását - kéziratok, alapdokumentumok gépelése, számítógépes szerkesztése - a dolgozók kinevezésével, átsorolásával kapcsolatos dokumentumok elkészítése - rendszerezi és iktatja az iratokat, hivatalos leveleket - a postázás napi teendőinek elvégzése 7

8 - kapcsolatot tartani a GAMESZ-szel - a normatív elszámolás /létszám, napközis és vidéki tanulók nyilvántartásának vezetése/ - fénymásolások elvégzése /ügyiratok, dolgozatok./ - leltározás segítése - levelezési és telefonos ügyintézést végez - irodai ügyeletet teljesít /telefonközpont, elsősegélynyújtás stb./ - pályázatok gépelése, nyilvántartása, elszámolásuk lebonyolítása - iskolai kiadványok gépelése, számítógépes munkái - tanulók pályaválasztásával, iskolaválasztásával kapcsolatos adminisztráció - napi kapcsolat az iskolai védőnővel, oltások, egészségügyi szűrések koordinálása - tanulók térítési díjak hátralékainak nyilvántartása alapján az értesítések és felszólítások kiküldése - segíti az alapfokú művészetoktatási intézményegység ügyvitelével kapcsolatos feladatokat - a GAMESZ-ban lévő számítógépen elkészíti a TÁH részére a jelentéseket /kinevezések, átsorolások, táppénz jelentés, megbízási szerződések, változóbérek elszámolása és alapadatok karbantartása/ - a költségvetési és gazdálkodási terv, a beszámolók elkészítése, a havi, negyedévi gazdálkodási kimutatások /Info/ elemzése az igazgató segítségével - a GAMESZ-szal, a polgármesteri hivatal pénzügyi irodával történő napi teendők elvégzése, a közvetlen kapcsolat fenntartása egyeztetés után - a TÁKISZ, az APEH megfelelő osztályaival történő kapcsolattartás - a számviteli, a pénzügyi, az adó- és társadalombiztosítási szabályok betartása, az év végi adóbevallások adatszolgáltatása - nyilvántartja a kisértékű eszközöket, beszerzésüket segíti - irányítja és lebonyolítja a napi működéshez szükséges eszközök anyagok beszerzését /tisztasági, irodai, munkavédelmi, egészségügyi / - elvégzi a kinevezésekkel, bérátsorolásokkal kapcsolatos szakszerű, törvényes számításokat - jelentési kötelezettséggel jelenti a havi személyi-dologi költségvetési tételek változásait - lebonyolítja a diákigazolvány igénylésével, nyilvántartásával kapcsolatos teendőket - a bejáró dolgozók útiköltség elszámolása - statisztikák, nyilvántartások vezetése - iskolai bevételek, bérlemények nyilvántartása, átkönyvelése Munkaköréből adódóan kiemelt elvárás és feladat az adat- és titokvédelem betartása. Az ügyviteli dolgozó - adminisztrátor munkaköri leírása Munkahelye a művészetoktatási intézményegységek irodái. Munkaideje órától óráig tart. Munkahelyét az igazgató, az igazgatóhelyettes tudtával hagyhatja el. Feladata: - az intézmény irányítási körében és felelősi szintjein elvégzendő ügyviteli teendők ellátásáért, - végzi a tanulói, egyéni - csoportszintű adatok nyilvántartását - kéziratok, alapdokumentumok gépelése, számítógépes szerkesztése - rendszerezi és iktatja az iratokat, hivatalos leveleket 8

9 - a postázás napi teendőinek elvégzése - kapcsolatot tartani a GAMESZ-szel - a normatív elszámolás /létszám, és vidéki tanulók nyilvántartásának vezetése/ - fénymásolások elvégzése /ügyiratok, dolgozatok./ - leltározás segítése - levelezési és telefonos ügyintézést végez - irodai ügyeletet teljesít /telefon, elsősegélynyújtás/ - pályázatok gépelése, nyilvántartása, elszámolásuk lebonyolítása - iskolai kiadványok gépelése, számítógépes munkái - tanulók térítési díjak hátralékainak nyilvántartása alapján az értesítések és felszólítások kiküldése - a GAMESZ-ban lévő számítógépen elkészíti a TÁH részére a jelentéseket /kinevezések, átsorolások, táppénz jelentés, megbízási szerződések, változóbérek elszámolása és alapadatok karbantartása/ - a költségvetési és gazdálkodási terv, a beszámolók elkészítése, a havi, negyedévi gazdálkodási kimutatások /Info/ elemzése az igazgató segítségével - a számviteli, a pénzügyi, az adó- és társadalombiztosítási szabályok betartása, az év végi adóbevallások adatszolgáltatása - nyilvántartja a kisértékű eszközöket, beszerzésüket segíti - irányítja és lebonyolítja a napi működéshez szükséges eszközök anyagok beszerzését /irodai, munkavédelmi, egészségügyi / - jelentési kötelezettséggel jelenti a havi személyi-dologi költségvetési tételek változásait - a bejáró dolgozók útiköltség elszámolása - statisztikák, nyilvántartások vezetése - iskolai bevételek, bérlemények nyilvántartása, átkönyvelése Munkaköréből adódóan kiemelt elvárás és feladat az adat- és titokvédelem betartása. 9

10 II. AZ INTÉZMÉNY FELÉPÍTÉSE, SZERVEZETI EGYSÉGEI, VEZETÉSI SZERKEZETE, SZERVEZETI SZINTJEI, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS 1. Az intézmény felépítése A közös igazgatású többcélú közoktatási intézménynek három intézményegysége van. a) általános iskola b) alapfokú művészetoktatás - zeneiskola c) alapfokú művészetoktatás - néptánciskola 2. Az intézmény szervezeti egységei a) általános iskola 5-8. évfolyamán tanító pedagógusok csoportja - felső tagozat - az igazgató vezetésével b) általános iskola 1-4. évfolyamán tanító pedagógusok csoportja az igazgató-helyettes vezetésével c) alapfokú művészetoktatásban tanító pedagógusok csoportja - néptánc intézményegység - intézményegység vezető irányításával d) alapfokú művészetoktatásban tanító pedagógusok csoportja - zeneiskolai intézményegység - intézményegység vezető irányításával e) a napközis csoportok és vezetőik az igazgató-helyettes irányításával f) iskolai könyvtár, a könyvtárostanár, asszisztens az igazgató irányításával g) a gyermekvédelmi felelős, - szabadidőszervező - felettese az igazgató h) a szakmai munkaközösségek - közvetlenül a munkaközösség-vezetők, közvetetten az igazgató irányításával i) a minőségfejlesztő körök - közvetlenül a körvezetők és a minőségbiztosítás iskolai vezetője irányításával, közvetetten az igazgató irányításával j) iskola titkárság - gazdasági, adminisztratív dolgozók - az igazgatói tanács tagjainak irányításával k) műszaki, technikai csoport /takarítónők, fűtők - karbantartók/ - az igazgató irányításával 3. Az intézmény szervezeti szintjei és a vezetés szerkezete Az iskola vezetését az igazgató, az igazgatóhelyettes, az intézményegység vezetők, a minőségbiztosítás iskolai vezetője, a munkaközösség-vezetők, a közalkalmazotti tanács elnöke, a szakszervezeti főbizalmi, a diákönkormányzatot segítő nevelő és esetenként a diákönkormányzat vezetője /tanuló/, valamint az Iskolaszék és a Szülői Szervezet vezetőjének összehangolt munkája alkotja. 10

11 Szervezeti szintek Vezetési szerkezet I. szint Döntés Igazgató tanács II. szint Döntéselőkészítés III. szint Javaslat, véleményezés saját ügyekben döntés Tagintézmények Igazgató Általános Iskola Igazgatóhelyettes Tagintézet vezetők tagozatvezető Zeneiskola Néptánciskola pedagógusai Technikai alkalmazottak Minőségbiztosítási vezető Közalkalmazotti Tanács elnöke Iskolaszék elnöke Munkaközösségvezetők Min. csop. vezetők Iskolai reprezentatív szakszerv vezetője Diákönkormányzat vezetője és pedagógus segítője Szülői szervezet elnöke Alkalmazotti közösség, Nevelőtestület, Intézményegységi közösségek, Diákszervezeti Közgyűlés, Szülői Nagyválasztmány Vezetőség 11

12 Az igazgató Az iskola élén az igazgató áll. Az intézményvezető felel az intézmény rendeltetésszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és az összehangolásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, valamint a tanulói jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogosítványokat. Gondoskodik a szervezeti egységek munkájának összehangolásáért. Biztosítja a működés tárgyi feltételeit. Az igazgató az intézményben folyó nevelő-oktató munkát az igazgató-helyettesre, az intézményegység-vezetőkre, a minőségi kör, a munkaközösség-vezetőkre, a közalkalmazotti tanácsra, a Kölcsey Diákszervezet vezetőségére, a Szülői Szervezet választmányára és a szakszervezeti bizalmi testületre támaszkodva irányítja. Felelős: - az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének működéséért - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért - a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtéséért - a tanulóbalesetek megelőzéséért - a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért - a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért - az iskolai tankönyvellátás rendjének megszervezéséért és a tankönyvrendelés lebonyolításáért - a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért - az iskola ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért - a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört Körmend Város Polgármestere, a felügyeleti jogkört pedig Körmend Város Polgármesteri Hivatalának Művelődési titkárságvezetője gyakorolja. Az igazgató folyamatosan tájékoztatja felettes szerveit az iskolai tapasztalatokról, eredményekről és problémákról. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét képviseleti és döntési jogkörét, valamint feladatait a közoktatási törvény állapítja meg. Az igazgató ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatokat. Közvetlenül irányítja az igazgató-helyettest, az intézményegység-vezetőket, a gazdasági ügyintéző - iskolatitkárt, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező, a munkavédelmi vezető, a minőségbiztosítási vezető, a munkaközösség-vezetők munkáját. 12

13 Kizárólagos jogkörébe tartozik: - a pedagógusok feletti teljes munkáltatói jogkör, valamint a - kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, - a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás. A felső és az alsó tagozatban segíti és ellenőrzi a tantárgyak tanítását. Dönt a költségvetési, a szakmai előirányzatok felhasználásáról, a munka- és a személyügyi kérdésekről. Naponta megbeszéli az aktuális feladatokat a helyettessel, az intézményegység-vezetőkkel és az ügyviteli dolgozóval. Hetente igazgatótanács ülést szervez és vezet le. Szükség szerinti időközökbe összehívja a tanácsadó értekezletet az időszerű feladatok megbeszélése céljából. A tárgyévi költségvetés készítésekor meghatározza az intézményi működtetés legfontosabb pénzügyi tételeit, sarokszámait. A fenntartóval és az érdekképviseleti szervekkel véleményezteti a nagyobb bér- és dologi kifizetéseket. A bevételek növelésére tett intézkedések előtt is kikéri a kibővített iskolavezetés véleményét. További feladatai: A dolgozói álláshelyek számának meghatározása, a feladatokhoz sorolt beosztások kijelölése, a munkaköri leírások elkészítése. A Pedagógiai Programra épített tartalmi munka összeállítása, a munkaközösségek bevonásával. Az éves munkatervek elkészítése. A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Kollektív Szerződés, a Pedagógiai Program, az iskolai Minőségirányítási Program időszakos felülvizsgálata, a módosításokra tett indítványok kezdeményezése, illetve felkarolása. A nevelőtestület vezetése, nevelőtestületi értekezletek előkészítése, lebonyolítása, a meghozott döntések végrehajtása, ellenőrzése. Az alapító okiratot érintő szerkezeti-szervezeti változások koordinációja. Az intézményegységek vezetőivel konzultálva irányítja a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos feladatokat. Az iskolát érintő rendezvényeken az intézmény képviselete. Az intézmény egész területén lévő munkakörök és közösségek összehangolása. Az ügyviteli munka szervezése. A dolgozói, a tanulói és a szülői jogok és kötelességek érvényesülésének biztosítása, illetve ellenőrzése. Az eredmények, a lemaradások nyomon követése. A tanulók jutalmazása és fegyelmezése a nevelői javaslatok alapján. Az átruházott hatáskörök ellenőrzése, esetenkénti korrekciója. A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) lebonyolítása és rendje. Az Iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal, illetve a Szülői Szervezettel való együttműködés. A nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése. A gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása. A tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. Előterjeszti a kitüntetésre javasoltakat. Gondoskodik az átlagon felüli többletmunkát, eredményesebb munkát végző dolgozók jutalmazásáról (a jogszabályi előírások, illetve a költségvetési lehetőségek szerint) Gondoskodik az iskola éves nevelési-oktatási programjának összeállításáról. 13

14 A tanári munkaközösségek javaslata alapján a tanévnyitó értekezletig elkészíti a tantárgyfelosztást. Minden tanévben szeptember 30-ig munkavédelmi, tűzvédelmi és munkaegészségügyi szemlét tart a tűzvédelmi és munkavédelmi felelős, egy karbantartó, az iskolaorvos és a védőnő részvételével. A szemle alapján elkészítteti a munkavédelmi és tűzvédelmi, karbantartási intézkedési tervet. Minden tanév elején megszervezi a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást. Beszámolókat tart a nevelés, oktatás tapasztalatairól, a félévi és a tanévzáró értekezleteken, szükség esetén más megbeszéléseken is. Segíti a Diákönkormányzat, a Szülői Szervezet és az Iskolaszék tevékenységét, biztosítja működésük feltételeit. Engedélyezi: - a fizetés nélküli szabadságokat, - valamennyi pénzzel, bérrel járó elfoglaltságot, - a belföldi kiküldetéseket, - a külföldi utazásokat. Szervezi, irányítja: a felső tagozat működését az első osztályosok beíratásának előkészítését, lebonyolítását, a pálya- és iskolaválasztással kapcsolatos feladatokat, a leltározást, eszközbeszerzést, az intézmény karbantartását, fejlesztő beruházásokat, (az intézményegységek vezetőivel konzultálva) a technikai dolgozók munkáját. /hivatalsegédek, fűtők-karbantartók/ a javító-, osztályozóvizsgákat, a mindennapos iskolábajárás alól felmentett tanulókkal kapcsolatos tennivalókat. a nevelési és oktatási eredményvizsgálatokat, Közvetlen kapcsolatban áll a diákönkormányzatot és a diáksportot irányító kollégával. Felügyeletet gyakorol a diákigazolványok megrendelésével, a nyilvántartások vezetésével, valamint a tanulói tankönyvmegrendeléssel megbízott alkalmazott ügyiratkezelési, statisztikai nyilvántartási és anyagi - elszámolási kötelezettsége felett. Kapcsolatot tart: a fenntartó önkormányzatokkal, - gesztor önkormányzattal az iskola körzete szerinti óvodák vezetőivel, iskolák igazgatóival, intézmények vezetőivel Igazgatói hatáskörök átruházása: Az igazgató átruházza az igazgató-helyettesére: - az iskola és az iskolát támogatók közti kapcsolatrendszer kiépítését, ápolását, az iskolában lévő alapítványok segítését, pályázatok figyelését és ezekbe a munkatársak bevonását - kapcsolattartást a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás szakszolgálatokkal, - az alsó tagozat és a napközi szakmai munkájának működtetését - a pedagógusok tovább- és átképzésének közvetlen irányítását - a szakkörök, önképzőkörök közvetlen irányítását - a pedagógusok tanítási időkereteinek, helyettesítésének irányítását, - a korai tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciójával és a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásával kapcsolatos tevékenységeket. 14

15 Az igazgató helyettesítése Az igazgatót a 14 napot meghaladó akadályoztatása esetén az általános iskolában az igazgatóhelyettes, az intézményegységekben az intézményegység-vezetők teljes felelősséggel helyettesítik. A helyettesítés az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével általános jellegű. Az igazgató és az igazgató-helyettes egyidejű akadályoztatása idején az igazgató helyettesítését a munkavédelmi vezető, a gazdasági-ügyviteli kérdéseknél a gazdasági-ügyviteli munkatárs látja el. Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön intézkedés ad felhatalmazást. (önkormányzat, jegyző) Az igazgató-helyettes(ek), intézményegység-vezetők Az igazgató-helyettes(ek), intézményegység-vezetők megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Az igazgató-helyettesi megbízás az igazgatói megbízás időtartamával megegyező határozott időre szól. A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek és az intézményegységek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Az igazgatóhelyettes: Szervezi, irányítja: az alsó tagozat /1-4. évfolyam/ és a napközi, tanulószoba pedagógiai munkáját. a tanórán kívüli foglalkozások vitelét, a tehetséggondozással kapcsolatos munkát, a lemaradók felzárkóztatását. félévenként felel az órarend elkészítéséért. segíti a szabadidős programokat, azok lebonyolítását. Feladata a helyettesítési rend kialakítása, az ebből fakadó napi teendők ellátása. Gondoskodik a változó munkabérek havi elszámolásáról. Segíti és ellenőrzi a nevelők adminisztrációs tevékenységét. Nyilvántartja a tanulmányi kirándulásokat és táborozásokat. Órákat látogat, illetékes szaktanácsadókkal együttműködik. Szakmai tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezését végzi. Elkészíti a folyosó-felügyeleti beosztást, felügyeleti beosztásokat. Segíti az ügyiratkezelés, adminisztráció munkáit. Belső ellenőrzést végez (külön munkaterv szerint). Összehangolja a dolgozók át- és továbbképzését. Nyilvántartja a tantárgyi, sport és egyéb közösségi eredményeket, a tanulói jutalmazásokat és elmarasztalásokat. Gyakorolja: igazgatótól átruházott feladatokat. 15

16 Intézményegység-vezető(k): Az igazgatót akadályoztatása esetén az alapfokú művészetoktatási intézményegység tekintetében teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. Szervezi és irányítja az alapfokú művészetoktatási intézményegység szakmai programját, a dolgozók munkáját. Feladata az intézményegység nyugodt légkörének, szakmai és ügyviteli munkájának biztosítása. Az igazgatótanács ülésein képviseli az intézményegységet. Ellenőrzi az igazgatói utasítások végrehajtását. Intézkedik az intézményegység életében előforduló ügyekben. Elkészíti elfogadásra az alapfokú művészetoktatás munkatervét. Szervezi a programokat, a tanulók beíratását, tájékoztatását. Munkatársainak véleményének figyelembevételével beosztja az új tanulókat az oktatást végző tanárokhoz, kialakítja a kötelező tantárgyak tanulócsoportjait. Engedélyezi a tanulók beosztását más tanárokhoz. Javaslatot tesz az igazgató részére a felvételi és a tanév végi meghallgatás (vizsga) rendjének meghatározására, a vizsgabizottság összeállítására, a tanuló kérelmére egy vagy több tantárgy követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésének engedélyezésére, valamint egyes tantárgyak tanulása alóli felmentésre, a tanulói jogviszony megszüntetésére a Kt a alapján. Közreműködik a művészeti alapvizsga és záróvizsga előkészítésében, valamint a vizsgáztatás lebonyolítása során jelentkező feladatokban. Elkészíti az intézményegység dolgozóinak, növendékeinek tantárgy- és órafelosztását. Részt vesz az intézményegység költségvetésének készítésében. Rendszeresen látogatja a nevelők tanítási óráit, látogatási tapasztalatait közli a nevelőkkel, illetve arról beszámol az iskola vezetőjének is. Közreműködik a dolgozók minősítésének elkészítésében. Segíti a fiatal és pályakezdő nevelők beilleszkedését. A tanév során gondoskodik arról, hogy a tanulói ellenőrzőkönyvek, a tanári naplók, az összesítők, a tandíjak beszedése állandóan naprakész állapotban legyenek. Az előírásoknak megfelelően gondoskodik a túlórák arányos elosztásáról, a helyettesítésekről és ezek szakszerű nyilvántartásáról. Előkészíti a tagozat testületi értekezleteit és szakmai összejöveteleit. Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyomtatványok rendelkezésre álljanak, ellenőrzi azok egységes vezetését. A munkatársak véleményét figyelembe véve rendszeresen felméri a szakmai fogyóeszköz és egyéb szükséges felszerelések /jelmez, stb./ helyzetét, szükségletét. Előkészíti a jelentéseket, az időszakonként adódó statisztikai kimutatásokat az igazgatóval történt egyeztetés alapján. Megszervezi, előkészíti az alapfokú művészeti felvételi alkalmassági vizsgákat (meghallgatásokat) a magasabb évfolyamra történő jelentkezésnél a különbözeti vizsgákat, továbbá az osztályozó-és javítóvizsgákat, a bizonyítványok, anyakönyvek egyeztetését, kiosztását és begyűjtését. A tanulók esetleges kimaradásáról értesíti az illetékes szaktanárt. Ellenőrzi a kimaradó tanulók iskolával szembeni tartozását. Ellenőrzi a mulasztásokat. A gyakori hiányzókkal szemben a szaktanárral egyetértésben megteszi a megfelelő intézkedéseket. Felel a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. 16

17 Felel az intézményegység rendezvényeiért, versenyek, bemutatók szervezéséért. Részt vesz az iskola pedagógiai programjának módosításában. Az SZMSZ-alapján felel a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok betartásáért. Az igazgató-helyettes, intézményegység-vezetők 5 napot meghaladó helyettesítéséről az igazgató intézkedik. Vezetői - szakmai testületek Igazgatótanács Az intézmény legfőbb irányító testülete. Tagjai: igazgató, igazgató-helyettes(ek), intézményegység-vezetők, akik az operatív vezetési ügyekben heti rendszerességgel megbeszélést tartanak. Az igazgatótanács döntést hozó grémium. Az Iskolatanács Tanácsadó testülete Tagjai: igazgatótanács tagjai, az Iskolaszék Elnöke, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a minőségbiztosítási vezető. A tanév elején, majd negyedévi rendszerességgel összehívott testületi ülésre egyes ügyekben meghívást kap az igazgató által a diákönkormányzatot segítő nevelő, a DÖK tanulói vezetője, a reprezentatív szakszervezet vezetője, illetve a Szülői Szervezet elnöke. Az ülés összehívását bármely vezető vagy képviselő kérésére 14 napon belül össze kell hívni. A testület döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő jogkörökkel bír. Szakmai vezetőségek a) Szakmai munkaközösség Az igazgató szakmai-, pedagógiai megbízottjai a munkaközösség-vezetők, akik az adott oktatási, nevelési terület feladatainak fő gondozói. A munkaközösségek tagjainak jelölése választása kapcsán azt elbírálva, a megbízásukat az igazgató adja, vonja el. Vezetői feladataikat a munkaköri leírásuk tartalmazza. Egyeztető fórumuk az igazgató által havi rendszerességgel összehívott vezetői értekezlet. A munkaközösségek éves munkatervük szerint végzik tevékenységüket. A tankönyvkiválasztás kapcsán, döntési, más ügyekben javaslattételi és véleményezési jogkörrel rendelkeznek. Az intézményben működő szakmai munkaközösségek: - alsó tagozatos munkaközösség - felső tagozatos munkaközösség - humán munkaközösség - matematika-informatika munkaközösség - idegen nyelvi munkaközösség 17

18 - természettan munkaközösség - készségek munkaközösség - testnevelés munkaközösség Az intézményi minőségbiztosítás irányító testülete Az intézményi minőségbiztosítás és fejlesztés a középtávú programra és az éves munkatervekre építve történik. Az igazgató közvetett irányítása mellett a tevékenységeket az ún. minőségfejlesztő körök végzik. A körvezetőket az iskolai minőségbiztosítási program felelőse irányítja. A vezetői kör javaslattételi és véleményezési jogkörrel bír. Az intézményben működő fejlesztő körök: - Kapu-Ablak - Szárnyak - Pedagógiai - Szociális - Tanórán kívüli - Gazdasági-marketing - Érdekképviseleti-Humán erőforrásfejlesztő Érdekképviseleti szervek: A Közalkalmazotti Tanács, a munkahelyi reprezentatív Szakszervezet, a Diákönkormányzat, a Szülői Szervezet, az Iskolaszék, az Iskolai Sportkör kollektív vezetőtestületekre támaszkodva tervezi, szervezi, ellenőrzi, értékeli e szervezeteknek az iskola életével összefüggő és összehangolt tevékenységét. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az iskola pedagógiai szervezeti egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett közös nevelőtestületi értekezleteken, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten valósul meg. Alkalmanként az igazgató a pedagógusok, a technikai dolgozók, vagy az összes dolgozót érintő összdolgozói megbeszélést hív össze. Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az egyes intézményegységekben működő pedagógusokat, tanulókat érintik, külön tartanak értekezletet. Az iskola pedagógiai, valamint a funkcionális és kisegítő szervezeti egységei közti kapcsolattartás színtere az alkalmazotti közösség értekezlete. A gazdasági iroda dolgozói, valamint az iskola technikai dolgozói közvetlen kapcsolatot tartanak az iskola közalkalmazottaival. A nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének összehívásával, levezetésével kapcsolatos eljárási szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza. 18

19 Az intézményegységekkel és a telephellyel való kapcsolattartás rendje Az intézményegységek vezetői részt vesznek a heti rendszerességgel tartott vezetői megbeszélésen, és tagjai az iskola szakmai tanácsának, ezáltal az iskola igazgatójával és igazgatóhelyettesével való kapcsolatuk közvetlen és rendszeres. Az iskola igazgatója minimum heti egy alkalommal látogatást tesz az intézményegységben (Zeneiskolában), az egyházasrádóci telephelyet minimum félévente felkeresi. Az intézményegységet érintő ügyekben tartott értekezletre meg kell hívni az iskola igazgatóját. Az intézmény testületi értekezletén részt vesznek az intézményegységek vezetői is. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező szükség szerint az intézményegységekben is végez munkát. A telephelyen a napi ügyek intézését az ún. telephelyi munkaközösség-vezető, mint szervezeti egység vezetője végzi. A szakmai munka irányítását a vele közvetlen munkakapcsolatban álló művészetoktatási intézményegység-vezető igazgatóhelyettes látja el. Havonta munkaértekezletet tartanak. A telephelyen dolgozók tartják a kapcsolatot a növendékek szüleivel és a befogadó intézmény dolgozói kollektívájával. Lehetőség szerint részt vesznek a telephelyi intézmény rendezvényein, szakmai fórumain. Alkalmazotti értekezlet Az intézmény egész életére, minden munkaterületére és a dolgozók majd egészére kiterjedő döntések meghozatalának a színtere. Rendszerint az aktuális ügyek kapcsán az igazgató hívja össze, de az alkalmazottak 1/3- nak kérésére össze kell hívni. Az intézmény pedagógiai, valamint funkcionális és kisegítő szervezeti egységei közötti kapcsolattartás színtere az alkalmazotti közösség értekezlete. Az alkalmazotti közösség értekezletét össze kell hívni a jogszabályban meghatározott ügyekben. Az alkalmazotti közösség elfogadja az intézmény minőségirányítási programját, véleményezi az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával, vezetőjének megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatos fenntartói intézkedések tervezetét. Rendkívüli alkalmazotti értekezlet összehívását az igazgató bármikor elrendelheti. Az értekezlet szervezésével kapcsolatos feladatokat az esetenként megbízott igazgató-helyettes látja el, az értekezletet az igazgató vezeti. Nevelőtestületi értekezlet Az intézmény oktató-nevelő munkájával kapcsolatos legfőbb tanácskozó és határozathozó testület. A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a közoktatási törvény ai, valamint a módosított 13/1986. (VIII.1.) MM. r ai tartalmazzák. Összehívását és napirendjét az éves munkaterv tartalmazza. 19

20 A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület rendes értekezletei az osztályozó értekezleten kívül: a tanévnyitó, a félévi, a tanévzáró és a nevelési értekezletek. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról, illetve elfogadásáról. A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az iskola igazgatója hívja össze. Az igazgató szükség esetén a tanítási időn kívülre rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról is intézkedhet vagy a nevelőtestülettel rövid megbeszélést tarthat. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását az igazgatótanács és a nevelőtestület is kezdeményezheti tagjai egyharmadának aláírásával, valamint az ok és a cél megjelölésével. Az értekezletet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított 8 napon belül össze kell hívni. Ezen túl nevelőtestületi értekezletet kell tartani: - a pedagógiai és a minőségirányítási program és módosításának elfogadására, - a szervezeti és működési szabályzat elfogadására és módosítására, - tanévnyitás előkészítésére, éves munkaterv elfogadására, - a féléves munka értékelésére, - a tanév pedagógiai munkájának értékelésére, - a házirend elfogadására, - az intézményvezetői pályázathoz készített, vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítására, - valamennyi, a nevelőtestület döntési, véleményezési jogkörébe tartozó át nem ruházott ügyben. Az éves munkatervjavaslatot az igazgató, az Iskolatanács véleményét is figyelembe véve készíti el a nevelőtestület számára. A nevelőtestületi értekezlet összehívását az igazgató rendeli el, szervezéséért, levezetéséért, a jegyzőkönyv vezetéséért is az igazgató felel. A nevelőtestületi értekezlet határozatképessége: - a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyek, valamint az intézményvezetői megbízással kapcsolatos értekezlet esetén a közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógusok 2/3-ának, - véleményezési jogkörbe tartozó ügyek esetében 50 %-ának jelenléte szükséges. Azokban az ügyekben azonban, amelyek kizárólag az 1-4., az 5-8. évfolyamon, illetőleg az alapfokú művészetoktatás évfolyamain tanító pedagógusokat, tanulókat érintik, külön kell értekezletet tartani. Érvényes a nevelőtestület határozata akkor, ha azt a jelenlevők legalább 66 %-a elfogadja. 20

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat érvényes: 2011. szeptember 1-től Következő kötelező felülvizsgálat:

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben