A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008."

Átírás

1 A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 61/2008. sz. határozatával én 1

2 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ célja, feladatai, hatálya Az intézményi működésre vonatkozó törvények, rendeletek és helyi szabályzók Az intézmény adatai az Alapító Okirat szerint...5 II. AZ INTÉZMÉNY FELÉPÍTÉSE, SZERVEZETI EGYSÉGEI, VEZETÉSI SZERKEZETE, SZERVEZETI SZINTJE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS Az intézmény felépítése Az intézmény szervezeti egységei Az intézmény szervezeti szintjei és a vezetés szerkezete Az igazgató Az igazgató-helyettes(ek), intézményegység-vezetők Intézményegység-vezető(k) Vezetői szakmai testületek Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézményegységekkel és a telephellyel való kapcsolattartás rendje Alkalmazotti értekezlet Nevelőtestületi értekezlet A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje 21 - A vezetők és az Iskolaszék, valamint a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A tanítási órák látogatásának, ellenőrzésének rendje Az oktató-nevelő munka középtávú terve Az oktató-nevelő munka éves terve munkaterv A pedagógusok nevelő oktató munkával összefüggő teendőire vonatkozó kijelölési, megbízási elvek Az iskolai közösségek kapcsolattartásának formái, rendje A tanulók közösségei A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők és az intézményvezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek...28 III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése, áthelyezés Beiratkozás, felvétel az alapfokú művészetoktatási intézményegységbe Iskolaváltoztatás átíratás, átvétel A tanulói jogviszony megszűnése A tanórán kívüli foglalkozások szervezett formái és rendje Hitoktatás Szakkör Osztály- és tanulmányi kirándulások, túrák, táborok Versenyek Mindennapos testedzés Iskolai sportkör

3 - Testnevelés alóli felmentés Felzárkóztatás, tehetséggondozás A napközi otthon, tanulószoba A tanulók értékelése Osztályozóértekezletek Évfolyamismétlés A vizsgáztatás rendje az iskolában Osztályozóvizsga A javítóvizsga Vizsgák az alapfokú intézményegységben Az iskola munkarendje Nyitva tartás A heti munka rendje A napi munka rendje Az ügyeletes nevelők feladatai A benntartózkodás rendje Belépés és benntartózkodás rendje az iskolával nem jogviszonyban állók ( pld. szülők) számára Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek, eszközeinek használati rendje A könyvtár Fegyelmi és kártérítési felelősség Tanulói és dolgozói baleset megelőzéséhez kapcsolódó védő- és óvó feladatok, szabályok Rendkívüli esemény, bomba- és tűzriadó esetén szükséges teendők Egészségügyi felügyelet, ellátás rendje Gyermek- és ifjúságvédelem Szociális támogatás megállapításának elvei A tankönyvellátás rendje Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A szülők tájékoztatásának formái, rendje Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Tájékoztatás a pedagógiai programról, SZMSZ-ről, házirendről, a dokumentumok elhelyezése A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Adatkezelés, alapdokumentumok nyilvánossága Kiadványozási (aláírási) jogkörök Pecséthasználati jogkörök Nyilatkozatok Záró rendelkezések Záradék...69 IV. MELLÉKLETEK 3

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, feladatai, hatálya Az iskola jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a pedagógusok, a szülők és a tanulói jogok és kötelezettségek érvényesülése, az iskolahasználók közötti kapcsolat erősítése. A Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tantestülete törvényi felhatalmazás alapján elfogadta és a fenntartói jóváhagyás után alkalmazza a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot. Az SZMSZ megállapítja az intézmény működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg utat mutat azokban a kérdésekben, amelyek nem rendeznek jogszabályok. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden alkalmazottjának, tanulójának és azoknak is, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. A szabályzatban foglaltak megszegése esetén a) az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetékes helyettese munkáltatói jogkörben eljárva - hozhat intézkedést, b) a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség, c) az iskolát használók közvetlenül nem jogi kapcsolatban állók esetén a polgári törvénykönyv alapján történik az intézkedés. 2. Az intézményi működésre vonatkozó törvények, rendeletek és helyi szabályzók Jogszabályok 1949.évi XX.törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről évi XXII. tv. a Munka törvénykönyvéről (Mt...) évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (Ámr.) az önkormányzati fenntartási intézményeknél évi XXXVII. tv. a tankönyvpiac rendjéről 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről 2000.évi C. törvény a számvitelről 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet a Kt. végrehajtásáról 24/1997. (VI.5.) MKM rendelet: Alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (a 11/1994. (VI.8.) MKM r (3) - (4) bek. alapján 28/2000. (IX.21.) OM rendelet A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 130/1995. (X.26.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról 4

5 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet - Államháztartás működési rendjéről szóló, 280/2001. (XII.26.) Korm.rendelet 16/1998. (VI.8.)MKM rendelet Kapcsolódó jogszabályok évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 34/2001. (IX.14.) OM-ISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről (többcélú intézményeknél) Mindenkori miniszteri rendelet az aktuális tanév rendjéről, valamint a 26/1997. (XII.3.) NM rendelet Az iskola-egészségügyi ellátásról 23/2004. (VIII.27.) tankönyvellátásról szóló, 37/2004. (X.12.) OM rendelet Katasztrófa, tűz- és polgári védelemről szóló 1999.évi XLII. törvény - dohánytermékek fogyasztásáról, forgalmazásáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet - játszótéri eszközök biztonságáról szóló Az önkormányzat által kiadott jogszabályok, Az iskola Pedagógiai és Minőségbiztosítási programja A kollektív Szabályzat A Házirend. 3. Az intézmény adatai az Alapító Okirat szerint Alapító Okiratunk kelte: május 19. száma: 90/2008. Az intézmény alapításának éve: Az alapító neve: Körmend Város Önkormányzata Az intézmény neve: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rövidített neve: Kölcsey Utcai Ált. Isk. és AMI Az intézmény címe: 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Intézményegységei és címei: Kölcsey Utcai Általános Iskola 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmendi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9900 Körmend, Kölcsey u. 18. Telephelyei: Körmend, Kölcsey u. 12. (általános iskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás - táncművészeti ág) Egyházasrádóc, Kossuth L.u.36. (alapfokú művészetoktatás - táncművészeti ág) Körmend, Kölcsey u. 18. (alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág) Az intézmény fenntartója: Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Körmend Város Önkormányzata (gesztor) Az intézmény típusa: többcélú intézmény /közös igazgatású intézmény Az intézmény költségvetési jogállása: részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 5

6 Az intézmény tevékenységei: felkészítés Alapfokú művészetoktatás /táncművészeti ág, - néptánc tanszak, zeneművészeti ág/ jogszabálya i Ötv. 1 Kt Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység Iskolai intézményi étkeztetés Gyvt.41.. Okt.törv. A tevékenység forrásai normatív hozzájárulás más saját forrás Térítési díj bevétel normatív állami támogatás Munkahelyi vendéglátás Ötv. Az üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, illetve b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és rendellenességével gyermekek fejlesztése súlyos küzdő Kt (20) normatív hozzájárulás más saját forrás feladatmutatói tanulók létszáma Szakfeladat Alaptevékenység száma Általános iskolai nappali rendszerű, nevelés, oktatás Integrációs felkészítés és képesség-kibontakoztató Az alapfokú művészetoktatásban résztvevők létszáma az intézményi étkeztetést igénybevevők létszáma a szolgáltatást igénybevevők létszáma tanulók létszáma 6

7 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Gyvt.41.. Ötv Diáksport Kt. sporttörvény normatív hozzájárulás más saját forrás Normatív támogatás Egyéb bevételek Foglalkozásokon résztvevők létszáma Diáksportköri tagság sportszakágak száma A diákétkeztetést és a munkahelyi vendéglátást szeptember 1-től a fenntartónk a budapesti székhelyű Sodexho Kft. vállalkozásába adta át. Intézményünk /önkormányzat/ a helyiségek, eszközök használatáért, az üzemeltetés során felmerült egyéb rezsiköltségekért /víz-gáz-áramdíj/ bérleti díjat, illetve átalányt számít fel. Az intézmény gazdálkodása, feladatellátása: a) A költségvetésünk végrehajtására szolgáló számlaszámunk: A számlavezető pénzintézet neve, címe: Körmend Város Önkormányzata GAMESZ 9900 Körmend, Szabadság tér 4. Az általános forgalmi adó alanyisága: általános szabályok szerinti ÁFA alany/ b) Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv A költségvetésünkkel kapcsolatos könyveléseket, analitikus nyilvántartásokat, összegzéseket a GAMESZ végzi. A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek, intézmények feladat munkakörét az intézményünk esetén a feladatkörökre bontott kollektív szerződés, míg az intézmény és a GAMESZ esetében egy külön MEGÁLLAPODÁS tartalmazza. Az általános iskolai, a napközis és az azokkal kapcsolatos üzemelési szakfeladaton 1 főállású, míg az alapfokú művészetoktatási intézményegységgel kapcsolatos költségvetési feladaton 1 fő részmunkaidős, /félállású/ gazdasági munkatársat foglalkoztatunk. Az ügyviteli dolgozó - iskolatitkár munkaköri leírása Munkahelye a gazdasági ügyviteli iroda. Munkaideje 7 órától 15 óráig tart. Munkahelyét az igazgató, az igazgatóhelyettes tudtával hagyhatja el. Feladata: - az intézmény irányítási körében és felelősi szintjein elvégzendő ügyviteli teendők ellátásáért, - végzi a tanulói, osztály- csoportszintű adatok nyilvántartását - kéziratok, alapdokumentumok gépelése, számítógépes szerkesztése - a dolgozók kinevezésével, átsorolásával kapcsolatos dokumentumok elkészítése - rendszerezi és iktatja az iratokat, hivatalos leveleket - a postázás napi teendőinek elvégzése 7

8 - kapcsolatot tartani a GAMESZ-szel - a normatív elszámolás /létszám, napközis és vidéki tanulók nyilvántartásának vezetése/ - fénymásolások elvégzése /ügyiratok, dolgozatok./ - leltározás segítése - levelezési és telefonos ügyintézést végez - irodai ügyeletet teljesít /telefonközpont, elsősegélynyújtás stb./ - pályázatok gépelése, nyilvántartása, elszámolásuk lebonyolítása - iskolai kiadványok gépelése, számítógépes munkái - tanulók pályaválasztásával, iskolaválasztásával kapcsolatos adminisztráció - napi kapcsolat az iskolai védőnővel, oltások, egészségügyi szűrések koordinálása - tanulók térítési díjak hátralékainak nyilvántartása alapján az értesítések és felszólítások kiküldése - segíti az alapfokú művészetoktatási intézményegység ügyvitelével kapcsolatos feladatokat - a GAMESZ-ban lévő számítógépen elkészíti a TÁH részére a jelentéseket /kinevezések, átsorolások, táppénz jelentés, megbízási szerződések, változóbérek elszámolása és alapadatok karbantartása/ - a költségvetési és gazdálkodási terv, a beszámolók elkészítése, a havi, negyedévi gazdálkodási kimutatások /Info/ elemzése az igazgató segítségével - a GAMESZ-szal, a polgármesteri hivatal pénzügyi irodával történő napi teendők elvégzése, a közvetlen kapcsolat fenntartása egyeztetés után - a TÁKISZ, az APEH megfelelő osztályaival történő kapcsolattartás - a számviteli, a pénzügyi, az adó- és társadalombiztosítási szabályok betartása, az év végi adóbevallások adatszolgáltatása - nyilvántartja a kisértékű eszközöket, beszerzésüket segíti - irányítja és lebonyolítja a napi működéshez szükséges eszközök anyagok beszerzését /tisztasági, irodai, munkavédelmi, egészségügyi / - elvégzi a kinevezésekkel, bérátsorolásokkal kapcsolatos szakszerű, törvényes számításokat - jelentési kötelezettséggel jelenti a havi személyi-dologi költségvetési tételek változásait - lebonyolítja a diákigazolvány igénylésével, nyilvántartásával kapcsolatos teendőket - a bejáró dolgozók útiköltség elszámolása - statisztikák, nyilvántartások vezetése - iskolai bevételek, bérlemények nyilvántartása, átkönyvelése Munkaköréből adódóan kiemelt elvárás és feladat az adat- és titokvédelem betartása. Az ügyviteli dolgozó - adminisztrátor munkaköri leírása Munkahelye a művészetoktatási intézményegységek irodái. Munkaideje órától óráig tart. Munkahelyét az igazgató, az igazgatóhelyettes tudtával hagyhatja el. Feladata: - az intézmény irányítási körében és felelősi szintjein elvégzendő ügyviteli teendők ellátásáért, - végzi a tanulói, egyéni - csoportszintű adatok nyilvántartását - kéziratok, alapdokumentumok gépelése, számítógépes szerkesztése - rendszerezi és iktatja az iratokat, hivatalos leveleket 8

9 - a postázás napi teendőinek elvégzése - kapcsolatot tartani a GAMESZ-szel - a normatív elszámolás /létszám, és vidéki tanulók nyilvántartásának vezetése/ - fénymásolások elvégzése /ügyiratok, dolgozatok./ - leltározás segítése - levelezési és telefonos ügyintézést végez - irodai ügyeletet teljesít /telefon, elsősegélynyújtás/ - pályázatok gépelése, nyilvántartása, elszámolásuk lebonyolítása - iskolai kiadványok gépelése, számítógépes munkái - tanulók térítési díjak hátralékainak nyilvántartása alapján az értesítések és felszólítások kiküldése - a GAMESZ-ban lévő számítógépen elkészíti a TÁH részére a jelentéseket /kinevezések, átsorolások, táppénz jelentés, megbízási szerződések, változóbérek elszámolása és alapadatok karbantartása/ - a költségvetési és gazdálkodási terv, a beszámolók elkészítése, a havi, negyedévi gazdálkodási kimutatások /Info/ elemzése az igazgató segítségével - a számviteli, a pénzügyi, az adó- és társadalombiztosítási szabályok betartása, az év végi adóbevallások adatszolgáltatása - nyilvántartja a kisértékű eszközöket, beszerzésüket segíti - irányítja és lebonyolítja a napi működéshez szükséges eszközök anyagok beszerzését /irodai, munkavédelmi, egészségügyi / - jelentési kötelezettséggel jelenti a havi személyi-dologi költségvetési tételek változásait - a bejáró dolgozók útiköltség elszámolása - statisztikák, nyilvántartások vezetése - iskolai bevételek, bérlemények nyilvántartása, átkönyvelése Munkaköréből adódóan kiemelt elvárás és feladat az adat- és titokvédelem betartása. 9

10 II. AZ INTÉZMÉNY FELÉPÍTÉSE, SZERVEZETI EGYSÉGEI, VEZETÉSI SZERKEZETE, SZERVEZETI SZINTJEI, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS 1. Az intézmény felépítése A közös igazgatású többcélú közoktatási intézménynek három intézményegysége van. a) általános iskola b) alapfokú művészetoktatás - zeneiskola c) alapfokú művészetoktatás - néptánciskola 2. Az intézmény szervezeti egységei a) általános iskola 5-8. évfolyamán tanító pedagógusok csoportja - felső tagozat - az igazgató vezetésével b) általános iskola 1-4. évfolyamán tanító pedagógusok csoportja az igazgató-helyettes vezetésével c) alapfokú művészetoktatásban tanító pedagógusok csoportja - néptánc intézményegység - intézményegység vezető irányításával d) alapfokú művészetoktatásban tanító pedagógusok csoportja - zeneiskolai intézményegység - intézményegység vezető irányításával e) a napközis csoportok és vezetőik az igazgató-helyettes irányításával f) iskolai könyvtár, a könyvtárostanár, asszisztens az igazgató irányításával g) a gyermekvédelmi felelős, - szabadidőszervező - felettese az igazgató h) a szakmai munkaközösségek - közvetlenül a munkaközösség-vezetők, közvetetten az igazgató irányításával i) a minőségfejlesztő körök - közvetlenül a körvezetők és a minőségbiztosítás iskolai vezetője irányításával, közvetetten az igazgató irányításával j) iskola titkárság - gazdasági, adminisztratív dolgozók - az igazgatói tanács tagjainak irányításával k) műszaki, technikai csoport /takarítónők, fűtők - karbantartók/ - az igazgató irányításával 3. Az intézmény szervezeti szintjei és a vezetés szerkezete Az iskola vezetését az igazgató, az igazgatóhelyettes, az intézményegység vezetők, a minőségbiztosítás iskolai vezetője, a munkaközösség-vezetők, a közalkalmazotti tanács elnöke, a szakszervezeti főbizalmi, a diákönkormányzatot segítő nevelő és esetenként a diákönkormányzat vezetője /tanuló/, valamint az Iskolaszék és a Szülői Szervezet vezetőjének összehangolt munkája alkotja. 10

11 Szervezeti szintek Vezetési szerkezet I. szint Döntés Igazgató tanács II. szint Döntéselőkészítés III. szint Javaslat, véleményezés saját ügyekben döntés Tagintézmények Igazgató Általános Iskola Igazgatóhelyettes Tagintézet vezetők tagozatvezető Zeneiskola Néptánciskola pedagógusai Technikai alkalmazottak Minőségbiztosítási vezető Közalkalmazotti Tanács elnöke Iskolaszék elnöke Munkaközösségvezetők Min. csop. vezetők Iskolai reprezentatív szakszerv vezetője Diákönkormányzat vezetője és pedagógus segítője Szülői szervezet elnöke Alkalmazotti közösség, Nevelőtestület, Intézményegységi közösségek, Diákszervezeti Közgyűlés, Szülői Nagyválasztmány Vezetőség 11

12 Az igazgató Az iskola élén az igazgató áll. Az intézményvezető felel az intézmény rendeltetésszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és az összehangolásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, valamint a tanulói jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogosítványokat. Gondoskodik a szervezeti egységek munkájának összehangolásáért. Biztosítja a működés tárgyi feltételeit. Az igazgató az intézményben folyó nevelő-oktató munkát az igazgató-helyettesre, az intézményegység-vezetőkre, a minőségi kör, a munkaközösség-vezetőkre, a közalkalmazotti tanácsra, a Kölcsey Diákszervezet vezetőségére, a Szülői Szervezet választmányára és a szakszervezeti bizalmi testületre támaszkodva irányítja. Felelős: - az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének működéséért - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért - a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtéséért - a tanulóbalesetek megelőzéséért - a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért - a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért - az iskolai tankönyvellátás rendjének megszervezéséért és a tankönyvrendelés lebonyolításáért - a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért - az iskola ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért - a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört Körmend Város Polgármestere, a felügyeleti jogkört pedig Körmend Város Polgármesteri Hivatalának Művelődési titkárságvezetője gyakorolja. Az igazgató folyamatosan tájékoztatja felettes szerveit az iskolai tapasztalatokról, eredményekről és problémákról. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét képviseleti és döntési jogkörét, valamint feladatait a közoktatási törvény állapítja meg. Az igazgató ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatokat. Közvetlenül irányítja az igazgató-helyettest, az intézményegység-vezetőket, a gazdasági ügyintéző - iskolatitkárt, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező, a munkavédelmi vezető, a minőségbiztosítási vezető, a munkaközösség-vezetők munkáját. 12

13 Kizárólagos jogkörébe tartozik: - a pedagógusok feletti teljes munkáltatói jogkör, valamint a - kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, - a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás. A felső és az alsó tagozatban segíti és ellenőrzi a tantárgyak tanítását. Dönt a költségvetési, a szakmai előirányzatok felhasználásáról, a munka- és a személyügyi kérdésekről. Naponta megbeszéli az aktuális feladatokat a helyettessel, az intézményegység-vezetőkkel és az ügyviteli dolgozóval. Hetente igazgatótanács ülést szervez és vezet le. Szükség szerinti időközökbe összehívja a tanácsadó értekezletet az időszerű feladatok megbeszélése céljából. A tárgyévi költségvetés készítésekor meghatározza az intézményi működtetés legfontosabb pénzügyi tételeit, sarokszámait. A fenntartóval és az érdekképviseleti szervekkel véleményezteti a nagyobb bér- és dologi kifizetéseket. A bevételek növelésére tett intézkedések előtt is kikéri a kibővített iskolavezetés véleményét. További feladatai: A dolgozói álláshelyek számának meghatározása, a feladatokhoz sorolt beosztások kijelölése, a munkaköri leírások elkészítése. A Pedagógiai Programra épített tartalmi munka összeállítása, a munkaközösségek bevonásával. Az éves munkatervek elkészítése. A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Kollektív Szerződés, a Pedagógiai Program, az iskolai Minőségirányítási Program időszakos felülvizsgálata, a módosításokra tett indítványok kezdeményezése, illetve felkarolása. A nevelőtestület vezetése, nevelőtestületi értekezletek előkészítése, lebonyolítása, a meghozott döntések végrehajtása, ellenőrzése. Az alapító okiratot érintő szerkezeti-szervezeti változások koordinációja. Az intézményegységek vezetőivel konzultálva irányítja a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos feladatokat. Az iskolát érintő rendezvényeken az intézmény képviselete. Az intézmény egész területén lévő munkakörök és közösségek összehangolása. Az ügyviteli munka szervezése. A dolgozói, a tanulói és a szülői jogok és kötelességek érvényesülésének biztosítása, illetve ellenőrzése. Az eredmények, a lemaradások nyomon követése. A tanulók jutalmazása és fegyelmezése a nevelői javaslatok alapján. Az átruházott hatáskörök ellenőrzése, esetenkénti korrekciója. A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) lebonyolítása és rendje. Az Iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal, illetve a Szülői Szervezettel való együttműködés. A nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése. A gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása. A tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. Előterjeszti a kitüntetésre javasoltakat. Gondoskodik az átlagon felüli többletmunkát, eredményesebb munkát végző dolgozók jutalmazásáról (a jogszabályi előírások, illetve a költségvetési lehetőségek szerint) Gondoskodik az iskola éves nevelési-oktatási programjának összeállításáról. 13

14 A tanári munkaközösségek javaslata alapján a tanévnyitó értekezletig elkészíti a tantárgyfelosztást. Minden tanévben szeptember 30-ig munkavédelmi, tűzvédelmi és munkaegészségügyi szemlét tart a tűzvédelmi és munkavédelmi felelős, egy karbantartó, az iskolaorvos és a védőnő részvételével. A szemle alapján elkészítteti a munkavédelmi és tűzvédelmi, karbantartási intézkedési tervet. Minden tanév elején megszervezi a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást. Beszámolókat tart a nevelés, oktatás tapasztalatairól, a félévi és a tanévzáró értekezleteken, szükség esetén más megbeszéléseken is. Segíti a Diákönkormányzat, a Szülői Szervezet és az Iskolaszék tevékenységét, biztosítja működésük feltételeit. Engedélyezi: - a fizetés nélküli szabadságokat, - valamennyi pénzzel, bérrel járó elfoglaltságot, - a belföldi kiküldetéseket, - a külföldi utazásokat. Szervezi, irányítja: a felső tagozat működését az első osztályosok beíratásának előkészítését, lebonyolítását, a pálya- és iskolaválasztással kapcsolatos feladatokat, a leltározást, eszközbeszerzést, az intézmény karbantartását, fejlesztő beruházásokat, (az intézményegységek vezetőivel konzultálva) a technikai dolgozók munkáját. /hivatalsegédek, fűtők-karbantartók/ a javító-, osztályozóvizsgákat, a mindennapos iskolábajárás alól felmentett tanulókkal kapcsolatos tennivalókat. a nevelési és oktatási eredményvizsgálatokat, Közvetlen kapcsolatban áll a diákönkormányzatot és a diáksportot irányító kollégával. Felügyeletet gyakorol a diákigazolványok megrendelésével, a nyilvántartások vezetésével, valamint a tanulói tankönyvmegrendeléssel megbízott alkalmazott ügyiratkezelési, statisztikai nyilvántartási és anyagi - elszámolási kötelezettsége felett. Kapcsolatot tart: a fenntartó önkormányzatokkal, - gesztor önkormányzattal az iskola körzete szerinti óvodák vezetőivel, iskolák igazgatóival, intézmények vezetőivel Igazgatói hatáskörök átruházása: Az igazgató átruházza az igazgató-helyettesére: - az iskola és az iskolát támogatók közti kapcsolatrendszer kiépítését, ápolását, az iskolában lévő alapítványok segítését, pályázatok figyelését és ezekbe a munkatársak bevonását - kapcsolattartást a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás szakszolgálatokkal, - az alsó tagozat és a napközi szakmai munkájának működtetését - a pedagógusok tovább- és átképzésének közvetlen irányítását - a szakkörök, önképzőkörök közvetlen irányítását - a pedagógusok tanítási időkereteinek, helyettesítésének irányítását, - a korai tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciójával és a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásával kapcsolatos tevékenységeket. 14

15 Az igazgató helyettesítése Az igazgatót a 14 napot meghaladó akadályoztatása esetén az általános iskolában az igazgatóhelyettes, az intézményegységekben az intézményegység-vezetők teljes felelősséggel helyettesítik. A helyettesítés az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével általános jellegű. Az igazgató és az igazgató-helyettes egyidejű akadályoztatása idején az igazgató helyettesítését a munkavédelmi vezető, a gazdasági-ügyviteli kérdéseknél a gazdasági-ügyviteli munkatárs látja el. Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön intézkedés ad felhatalmazást. (önkormányzat, jegyző) Az igazgató-helyettes(ek), intézményegység-vezetők Az igazgató-helyettes(ek), intézményegység-vezetők megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Az igazgató-helyettesi megbízás az igazgatói megbízás időtartamával megegyező határozott időre szól. A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek és az intézményegységek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Az igazgatóhelyettes: Szervezi, irányítja: az alsó tagozat /1-4. évfolyam/ és a napközi, tanulószoba pedagógiai munkáját. a tanórán kívüli foglalkozások vitelét, a tehetséggondozással kapcsolatos munkát, a lemaradók felzárkóztatását. félévenként felel az órarend elkészítéséért. segíti a szabadidős programokat, azok lebonyolítását. Feladata a helyettesítési rend kialakítása, az ebből fakadó napi teendők ellátása. Gondoskodik a változó munkabérek havi elszámolásáról. Segíti és ellenőrzi a nevelők adminisztrációs tevékenységét. Nyilvántartja a tanulmányi kirándulásokat és táborozásokat. Órákat látogat, illetékes szaktanácsadókkal együttműködik. Szakmai tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezését végzi. Elkészíti a folyosó-felügyeleti beosztást, felügyeleti beosztásokat. Segíti az ügyiratkezelés, adminisztráció munkáit. Belső ellenőrzést végez (külön munkaterv szerint). Összehangolja a dolgozók át- és továbbképzését. Nyilvántartja a tantárgyi, sport és egyéb közösségi eredményeket, a tanulói jutalmazásokat és elmarasztalásokat. Gyakorolja: igazgatótól átruházott feladatokat. 15

16 Intézményegység-vezető(k): Az igazgatót akadályoztatása esetén az alapfokú művészetoktatási intézményegység tekintetében teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. Szervezi és irányítja az alapfokú művészetoktatási intézményegység szakmai programját, a dolgozók munkáját. Feladata az intézményegység nyugodt légkörének, szakmai és ügyviteli munkájának biztosítása. Az igazgatótanács ülésein képviseli az intézményegységet. Ellenőrzi az igazgatói utasítások végrehajtását. Intézkedik az intézményegység életében előforduló ügyekben. Elkészíti elfogadásra az alapfokú művészetoktatás munkatervét. Szervezi a programokat, a tanulók beíratását, tájékoztatását. Munkatársainak véleményének figyelembevételével beosztja az új tanulókat az oktatást végző tanárokhoz, kialakítja a kötelező tantárgyak tanulócsoportjait. Engedélyezi a tanulók beosztását más tanárokhoz. Javaslatot tesz az igazgató részére a felvételi és a tanév végi meghallgatás (vizsga) rendjének meghatározására, a vizsgabizottság összeállítására, a tanuló kérelmére egy vagy több tantárgy követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésének engedélyezésére, valamint egyes tantárgyak tanulása alóli felmentésre, a tanulói jogviszony megszüntetésére a Kt a alapján. Közreműködik a művészeti alapvizsga és záróvizsga előkészítésében, valamint a vizsgáztatás lebonyolítása során jelentkező feladatokban. Elkészíti az intézményegység dolgozóinak, növendékeinek tantárgy- és órafelosztását. Részt vesz az intézményegység költségvetésének készítésében. Rendszeresen látogatja a nevelők tanítási óráit, látogatási tapasztalatait közli a nevelőkkel, illetve arról beszámol az iskola vezetőjének is. Közreműködik a dolgozók minősítésének elkészítésében. Segíti a fiatal és pályakezdő nevelők beilleszkedését. A tanév során gondoskodik arról, hogy a tanulói ellenőrzőkönyvek, a tanári naplók, az összesítők, a tandíjak beszedése állandóan naprakész állapotban legyenek. Az előírásoknak megfelelően gondoskodik a túlórák arányos elosztásáról, a helyettesítésekről és ezek szakszerű nyilvántartásáról. Előkészíti a tagozat testületi értekezleteit és szakmai összejöveteleit. Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyomtatványok rendelkezésre álljanak, ellenőrzi azok egységes vezetését. A munkatársak véleményét figyelembe véve rendszeresen felméri a szakmai fogyóeszköz és egyéb szükséges felszerelések /jelmez, stb./ helyzetét, szükségletét. Előkészíti a jelentéseket, az időszakonként adódó statisztikai kimutatásokat az igazgatóval történt egyeztetés alapján. Megszervezi, előkészíti az alapfokú művészeti felvételi alkalmassági vizsgákat (meghallgatásokat) a magasabb évfolyamra történő jelentkezésnél a különbözeti vizsgákat, továbbá az osztályozó-és javítóvizsgákat, a bizonyítványok, anyakönyvek egyeztetését, kiosztását és begyűjtését. A tanulók esetleges kimaradásáról értesíti az illetékes szaktanárt. Ellenőrzi a kimaradó tanulók iskolával szembeni tartozását. Ellenőrzi a mulasztásokat. A gyakori hiányzókkal szemben a szaktanárral egyetértésben megteszi a megfelelő intézkedéseket. Felel a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. 16

17 Felel az intézményegység rendezvényeiért, versenyek, bemutatók szervezéséért. Részt vesz az iskola pedagógiai programjának módosításában. Az SZMSZ-alapján felel a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok betartásáért. Az igazgató-helyettes, intézményegység-vezetők 5 napot meghaladó helyettesítéséről az igazgató intézkedik. Vezetői - szakmai testületek Igazgatótanács Az intézmény legfőbb irányító testülete. Tagjai: igazgató, igazgató-helyettes(ek), intézményegység-vezetők, akik az operatív vezetési ügyekben heti rendszerességgel megbeszélést tartanak. Az igazgatótanács döntést hozó grémium. Az Iskolatanács Tanácsadó testülete Tagjai: igazgatótanács tagjai, az Iskolaszék Elnöke, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a minőségbiztosítási vezető. A tanév elején, majd negyedévi rendszerességgel összehívott testületi ülésre egyes ügyekben meghívást kap az igazgató által a diákönkormányzatot segítő nevelő, a DÖK tanulói vezetője, a reprezentatív szakszervezet vezetője, illetve a Szülői Szervezet elnöke. Az ülés összehívását bármely vezető vagy képviselő kérésére 14 napon belül össze kell hívni. A testület döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő jogkörökkel bír. Szakmai vezetőségek a) Szakmai munkaközösség Az igazgató szakmai-, pedagógiai megbízottjai a munkaközösség-vezetők, akik az adott oktatási, nevelési terület feladatainak fő gondozói. A munkaközösségek tagjainak jelölése választása kapcsán azt elbírálva, a megbízásukat az igazgató adja, vonja el. Vezetői feladataikat a munkaköri leírásuk tartalmazza. Egyeztető fórumuk az igazgató által havi rendszerességgel összehívott vezetői értekezlet. A munkaközösségek éves munkatervük szerint végzik tevékenységüket. A tankönyvkiválasztás kapcsán, döntési, más ügyekben javaslattételi és véleményezési jogkörrel rendelkeznek. Az intézményben működő szakmai munkaközösségek: - alsó tagozatos munkaközösség - felső tagozatos munkaközösség - humán munkaközösség - matematika-informatika munkaközösség - idegen nyelvi munkaközösség 17

18 - természettan munkaközösség - készségek munkaközösség - testnevelés munkaközösség Az intézményi minőségbiztosítás irányító testülete Az intézményi minőségbiztosítás és fejlesztés a középtávú programra és az éves munkatervekre építve történik. Az igazgató közvetett irányítása mellett a tevékenységeket az ún. minőségfejlesztő körök végzik. A körvezetőket az iskolai minőségbiztosítási program felelőse irányítja. A vezetői kör javaslattételi és véleményezési jogkörrel bír. Az intézményben működő fejlesztő körök: - Kapu-Ablak - Szárnyak - Pedagógiai - Szociális - Tanórán kívüli - Gazdasági-marketing - Érdekképviseleti-Humán erőforrásfejlesztő Érdekképviseleti szervek: A Közalkalmazotti Tanács, a munkahelyi reprezentatív Szakszervezet, a Diákönkormányzat, a Szülői Szervezet, az Iskolaszék, az Iskolai Sportkör kollektív vezetőtestületekre támaszkodva tervezi, szervezi, ellenőrzi, értékeli e szervezeteknek az iskola életével összefüggő és összehangolt tevékenységét. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az iskola pedagógiai szervezeti egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett közös nevelőtestületi értekezleteken, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten valósul meg. Alkalmanként az igazgató a pedagógusok, a technikai dolgozók, vagy az összes dolgozót érintő összdolgozói megbeszélést hív össze. Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az egyes intézményegységekben működő pedagógusokat, tanulókat érintik, külön tartanak értekezletet. Az iskola pedagógiai, valamint a funkcionális és kisegítő szervezeti egységei közti kapcsolattartás színtere az alkalmazotti közösség értekezlete. A gazdasági iroda dolgozói, valamint az iskola technikai dolgozói közvetlen kapcsolatot tartanak az iskola közalkalmazottaival. A nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének összehívásával, levezetésével kapcsolatos eljárási szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza. 18

19 Az intézményegységekkel és a telephellyel való kapcsolattartás rendje Az intézményegységek vezetői részt vesznek a heti rendszerességgel tartott vezetői megbeszélésen, és tagjai az iskola szakmai tanácsának, ezáltal az iskola igazgatójával és igazgatóhelyettesével való kapcsolatuk közvetlen és rendszeres. Az iskola igazgatója minimum heti egy alkalommal látogatást tesz az intézményegységben (Zeneiskolában), az egyházasrádóci telephelyet minimum félévente felkeresi. Az intézményegységet érintő ügyekben tartott értekezletre meg kell hívni az iskola igazgatóját. Az intézmény testületi értekezletén részt vesznek az intézményegységek vezetői is. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező szükség szerint az intézményegységekben is végez munkát. A telephelyen a napi ügyek intézését az ún. telephelyi munkaközösség-vezető, mint szervezeti egység vezetője végzi. A szakmai munka irányítását a vele közvetlen munkakapcsolatban álló művészetoktatási intézményegység-vezető igazgatóhelyettes látja el. Havonta munkaértekezletet tartanak. A telephelyen dolgozók tartják a kapcsolatot a növendékek szüleivel és a befogadó intézmény dolgozói kollektívájával. Lehetőség szerint részt vesznek a telephelyi intézmény rendezvényein, szakmai fórumain. Alkalmazotti értekezlet Az intézmény egész életére, minden munkaterületére és a dolgozók majd egészére kiterjedő döntések meghozatalának a színtere. Rendszerint az aktuális ügyek kapcsán az igazgató hívja össze, de az alkalmazottak 1/3- nak kérésére össze kell hívni. Az intézmény pedagógiai, valamint funkcionális és kisegítő szervezeti egységei közötti kapcsolattartás színtere az alkalmazotti közösség értekezlete. Az alkalmazotti közösség értekezletét össze kell hívni a jogszabályban meghatározott ügyekben. Az alkalmazotti közösség elfogadja az intézmény minőségirányítási programját, véleményezi az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával, vezetőjének megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatos fenntartói intézkedések tervezetét. Rendkívüli alkalmazotti értekezlet összehívását az igazgató bármikor elrendelheti. Az értekezlet szervezésével kapcsolatos feladatokat az esetenként megbízott igazgató-helyettes látja el, az értekezletet az igazgató vezeti. Nevelőtestületi értekezlet Az intézmény oktató-nevelő munkájával kapcsolatos legfőbb tanácskozó és határozathozó testület. A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a közoktatási törvény ai, valamint a módosított 13/1986. (VIII.1.) MM. r ai tartalmazzák. Összehívását és napirendjét az éves munkaterv tartalmazza. 19

20 A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület rendes értekezletei az osztályozó értekezleten kívül: a tanévnyitó, a félévi, a tanévzáró és a nevelési értekezletek. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról, illetve elfogadásáról. A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az iskola igazgatója hívja össze. Az igazgató szükség esetén a tanítási időn kívülre rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról is intézkedhet vagy a nevelőtestülettel rövid megbeszélést tarthat. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását az igazgatótanács és a nevelőtestület is kezdeményezheti tagjai egyharmadának aláírásával, valamint az ok és a cél megjelölésével. Az értekezletet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított 8 napon belül össze kell hívni. Ezen túl nevelőtestületi értekezletet kell tartani: - a pedagógiai és a minőségirányítási program és módosításának elfogadására, - a szervezeti és működési szabályzat elfogadására és módosítására, - tanévnyitás előkészítésére, éves munkaterv elfogadására, - a féléves munka értékelésére, - a tanév pedagógiai munkájának értékelésére, - a házirend elfogadására, - az intézményvezetői pályázathoz készített, vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítására, - valamennyi, a nevelőtestület döntési, véleményezési jogkörébe tartozó át nem ruházott ügyben. Az éves munkatervjavaslatot az igazgató, az Iskolatanács véleményét is figyelembe véve készíti el a nevelőtestület számára. A nevelőtestületi értekezlet összehívását az igazgató rendeli el, szervezéséért, levezetéséért, a jegyzőkönyv vezetéséért is az igazgató felel. A nevelőtestületi értekezlet határozatképessége: - a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyek, valamint az intézményvezetői megbízással kapcsolatos értekezlet esetén a közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógusok 2/3-ának, - véleményezési jogkörbe tartozó ügyek esetében 50 %-ának jelenléte szükséges. Azokban az ügyekben azonban, amelyek kizárólag az 1-4., az 5-8. évfolyamon, illetőleg az alapfokú művészetoktatás évfolyamain tanító pedagógusokat, tanulókat érintik, külön kell értekezletet tartani. Érvényes a nevelőtestület határozata akkor, ha azt a jelenlevők legalább 66 %-a elfogadja. 20

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax231-3141/231-3151 e-mail:mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben