ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER"

Átírás

1 ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE AZ INTÉZMÉNY ALAÍTÓ OKIRATA, FELADATAI AZ INTÉZMÉNY EGYSÉGEI: ALAPTEVÉKENYSÉGEK BESOROLÁSA: KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK BESOROLÁSA: ALAPTEVÉKENYSÉGEK INTÉZMÉNYEGYSÉGENKÉNT AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ KÖZVETLEN MUNKATÁRSAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE Az intézményegység vezető feladat és hatásköre: AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE: AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK A TÖRVÉNYES MŰKÖDÉS ALAPDOKUMENTUMAI ÉS EGYÉB DOKUMENTUMAI Az alapító okirat A pedagógiai program Az éves munkaterv A tankönyvellátás célja és feladata...hiba! A könyvjelző nem létezik A tankönyvfelelős megbízása...hiba! A könyvjelző nem létezik A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése...hiba! A könyvjelző nem létezik A tankönyvtámogatás módjának meghatározása...hiba! A könyvjelző nem létezik A tankönyvrendelés elkészítése...hiba! A könyvjelző nem létezik. 5.3 AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje TEENDŐK BOMBARIADÓ ÉS EGYÉB RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉRE AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI MUNKARENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK HOSSZA, BEOSZTÁSA A pedagógusok munkaidejének kitöltése PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje AZ INTÉZMÉNY NEM PEDAGÓGUS MUNKAVÁLLALÓINAK MUNKARENDJE MUNKAKÖRI LEÍRÁS-MINTÁK Tanár munkaköri leírás-mintája Testnevelő munkaköri leírás-mintája Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája Takarító munkaköri leírás-mintája A TANÍTÁSI ÓRÁK, ÓRAKÖZI SZÜNETEK RENDJE, IDŐTARTAMA AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA RENDJE A LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATI RENDJE: BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBA AZ INTÉZMÉNNYEL:

3 7.2. A NYITVATARTÁSI REND: ÜGYELETI REND: A TANÍTÁS RENDJE: TANTÁRGYFELOSZTÁS, ÓRAREND: TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK: ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK: AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE A DOHÁNYZÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK A TANULÓBALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS SZERVEZÉSE AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE A NEVELŐTESTÜLET ÉRTEKEZLETEI, OSZTÁLYÉRTEKEZLETEI A NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGE A KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET-KIEGÉSZÍTÉS SZEMPONTJAI AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁSFORMÁI ÉS RENDJE AZ ISKOLAKÖZÖSSÉG A MUNKAVÁLLALÓI KÖZÖSSÉG A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG A DIÁKÖNKORMÁNYZAT AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK A SZÜLŐK, TANULÓK, ÉRDEKLŐDŐK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK FORMÁI Szülői értekezletek Tanári fogadóórák A szülők írásbeli tájékoztatása A diákok tájékoztatása Az iskolai dokumentumok nyilvánossága A BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: Az intézményen belüli információáramlás írásbeli formái: A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS FORMÁJA Az intézményből kifelé irányuló kommunikációs rendszer szóbeli formái: Az intézményből kifelé irányuló kommunikációs rendszer írásbeli formái: A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A TANULÓI HIÁNYZÁS IGAZOLÁSA A TANULÓI KÉSÉSEK KEZELÉSI RENDJE TÁJÉKOZTATÁS, A SZÜLŐ BEHÍVÁSA, ÉRTESÍTÉSE tanköteles tanuló esetében: nem tanköteles kiskorú tanuló esetében: A TANULÓ ÁLTAL ELKÉSZÍTETT DOLOGÉRT JÁRÓ DÍJAZÁS A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATOTT FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A FEGYELMI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ EGYEZTETŐ ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÁMÚ MELLÉKLET SZÁMÚ MELLÉKLET

4 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete október 24-i határozatával fogadta el. A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára ide értve a felnőttoktatásban részt vevőket nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 2. Az intézmény alapító okirata, feladatai Az intézmény neve: Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium Székhelye: Eger, Iskola út 3. Címe: Eger, Iskola út 3. Oktatási azonosítója: Szakmai alapdokumentumának azonosítója: Szakmai alapdokumentumának kelte: nov.15. Az intézmény Bankszámla száma:

5 Az intézmény bélyegzői: Körbélyegzők: - Középen a Magyar Köztársaság címere, amelyet az Arany János Általános Iskola Szakiskola és Kollégium, Eger, Iskola u. 3. felirat vesz körül. (2 db) Hosszú bélyegzők: - Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium Eger, Iskola u. 3. Tel/Fax: (36) (2 db) Az intézmény bélyegzőinek használata: Az intézmény bélyegzőjét az igazgató, illetve az aláírási joggal felruházott helyettes, gazdaságvezető, könyvelő által aláírt okmányokon, leveleken kell használni. A bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. A bélyegzőket átvevő dolgozó az átvételtől az átadásig anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Elvesztése esetén azonnal értesíteni kell az intézmény igazgatóját. Az elveszett bélyegzők érvénytelenítése körülményeinek tisztázása az igazgató jogkörébe tartozik. Intézményvezetői aláírás, pecsétlenyomat igazgató Pecsétlenyomat: Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy, megyei önkormányzati költségvetési szerv. Az intézmény jogutódja a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekvárosának. Szakmai tekintetben önálló. Intézmény típusa: többcélú intézmény, összetett iskola. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő. Biztosítja: az átmeneti, illetve tartós nevelésbe vett gyermekek oktatását a roma kisebbségi oktatást, feltétel esetén integrációs felkészítést a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását az iskolai könyvtári tevékenységet Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatást. Az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenysége: évfolyamon napköziotthonos, tanulószobai ellátás 5

6 évfolyamon egésznapos, iskolaotthonos ellátás. - Hetes kollégiumi ellátás Kiegészítő tevékenységek: - Szabadidős sportolás szervezése, sportesemények lebonyolítása - Iskolai intézményi étkeztetés - Munkahelyi vendéglátás - Intézményi vagyon működtetése Tanterem, tornaterem, eszközök bérbeadása Vállalkozói tevékenységet nem folytat Az intézmény egységei: Általános Iskola - alsó tagozat - felső tagozat Speciális Szakiskola Felnőttoktatás (5-8. oszt.) Szakiskola Kollégium 2.2. Alaptevékenységek besorolása: Általános iskolai tanulók nappali rendsezrű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) kapacitás mutató: férőhelyek száma pedagógusok száma feladatmutató: tanulók száma Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendsezrű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma Általános iskolai tanulók nappali rendsezrű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) kapacitás mutató: férőhelyek száma pedagógusok száma feladatmutató: tanulók száma Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendsezrű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma Általános iskolai felnőttoktatás (5-8 évfolyam) kapacitás mutató: férőhelyek száma 6

7 feladatmutató: pedagógusok száma tanulók száma Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10 évfolyam) kapacitás mutató: férőhelyek száma pedagógusok száma feladatmutató: tanulók száma Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10 évfolyam) feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma Szakképesítés megszrezésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon kapacitás mutató: férőhelyek száma pedagógusok száma feladatmutató: tanulók száma Szakképesítés megszrezésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon kapacitás mutató: férőhelyek száma pedagógusok száma feladatmutató: tanulók száma Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszrezésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszrezésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység teljesítménymutató: a szolgáltatást igénybeb vevők száma Pedagógiai szakmai szolgáltatások teljesítménymutató: a szolgáltatást igénybeb vevők száma Általános iskolai napköziotthonos nevelés kapacitásmutató: férőhelyek száma teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthonos nevelés kapacitásmutató: férőhelyek száma teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napköziotthonos nevelés kapacitásmutató: férőhelyek száma teljesítménymutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma 7

8 Általános iskolai tanulószobai nevelés kapacitásmutató: férőhelyek száma teljesítménymutató: ellátásban részesülők száma Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelés teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelés teljesítménymutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés kapacitásmutató: férőhelyek száma teljesítménymutató: ellátásban részesülők száma Sajátos nevelési igényű tanulók általános középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés teljesítménymutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása feladatmutató: résztvevők száma Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása feladatmutató: résztvevők száma Iskolai intézményi étkeztetés feladatmutató: elltátást igénylők száma teljesítménymutató: ellátottak száma Kollégium Hetes ellátást biztosít a bejáró tanulóknak 2.3. Kiegészítő tevékenységek besorolása: Munkahelyi étkeztetés feladatmutató: elltátást igénylők száma teljesítménymutató: ellátottak száma 8

9 2.4. Alaptevékenységek intézményegységenként Általános Iskola Az általános iskolában a normál tanköteles korú és a sajátos nevelési igényű tanulók tanulnak. A tankötelezettség megkezdésének időpontja a 6. életév betöltése. Az alsó tagozaton a szülő engedélyével egész napos oktatás folyik, a felső tagozaton szülői kéréssel napközi otthon működik. A sajátos nevelési igényű tanulók joga, hogy különleges gondozás keretében megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön. Az igazgató mentesítheti a tanulót egyes tantárgyakból, az értékelés, minősítés alól. Az iskola ezen tanulóknak egyéni felkészítést szervez. Az iskolában kisebbségi oktatás folyik. Speciális szakiskola A speciális szakiskolában azok a tanulók tanulnak, akik tanulásban akadályozottak, és/ vagy tanulási nehézségeik vannak. A beiskolázás jelentkezés alapján történik. A osztályokban közismereti tantárgyakat tanítunk, pályaorientációt, gyakorlati oktatást, szakmai alapozót, idegen nyelvet, számítástechnikát. Tanulmányi idő 2 év. A szakképző évfolyamokon mezőgazdasági szakmacsoport keretében kerti munkás és a könnyűipari szakmacsoport keretében, textiltermék összeállító rész szakképesítést oktatunk. Tanulmányi idő 2 év. Szakiskola A szakiskolát a speciális szakiskolával együtt integráltan működtetjük. Ide azok a tanulók járnak, akik a mi iskolánkban fejezték be a 8. osztályt, intézeti elhelyezettek, tanulási nehézségük van, halmozottan hátrányos helyzetűek. Felnőttoktatás Felnőttoktatás szervezünk a 16. életévét betöltött tanulóknak igény szerint esti, levelező formában. Jelenleg levelező formában történik oktatásuk. Ezen tanulók félévkor, júniusban és/ vagy augusztusban osztályozóvizsgán tesznek tanúságot tudásukról. Felnőttoktatás az 5-8. osztály megszerzésére szervezünk. Kollégium Hetes ellátást biztosít azon tanulók számára ahol ezt a szülők igénylik. A tanulókat felkészítik az iskolai órákra, megszervezik a gyermekek szabadidejét Az intézmény vállalkozási feladatot nem végezhet. 3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 3.1 Pénzügyi- és gazdasági tevékenység Intézményünk önállóan működő költségvetési szer. A költségvetési szev pénzügyi - gazdasági tevékenységet április 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete látja el. 9

10 Az intézmény nem önálló gazdálkodási szerv. A fenntartói gazdálkodási és működtetéssel kapcsolatos feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. Az intézmény gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat. Az intézmény vállalkozási feladatot nem végezhet. 4. Az intézmény szervezeti felépítése 4.1 Az intézmény vezetője A többcélú közös igazgatású intézmény élén az igazgató áll, aki egyúttal ellátja a speciális szakiskola igazgatását is. Vezetői tevékenységét az általános iskolai igazgatóhelyettes közreműködésével látja el. A többcélú iskola igazgatójának feladat és hatásköre: - Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért - A pedagógiai munkáért - Az ésszerű és takarékos gazdálkodásért - Gyakorolja a munkáltatói jogköröket - Felelős a G YIV feladatok ellátásáért, annak szervezéséért - A tanuló és gyermek balesetek megelőzéséért - A munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásáért - A tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért - A nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megszervezéséért - Dönt minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. - Mediátori tevékenység ellátására való kijelölés. Irányító munkája kiterjed: - a nevelőtestület vezetésére - a nevelő-oktató munka irányítására, ellenőrzésére - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítésére, a végrehajtás szakszerű megszervezésére, ellenőrzésére - az elfogadott költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására - a diákönkormányzattal, az iskolaszékkel, az SZMK-val, az intézmény érdekképviseleti szervével való kapcsolattartásra - a rendezvények megszervezésére - ellenőrzi a pedagógusok, ügyviteli dolgozók adminisztrációs munkáját az intézményegység vezetőkkel és az általános iskola igazgatóhelyettesével megosztva. Kizárólagos jogkörébe tartozik: - A közalkalmazottak fölötti munkáltatói jogkör gyakorlása - A kötelezettség vállalási jogkör gyakorlása 10

11 Közvetlenül irányítja az igazgatóhelyettest, a kollégiumvezetőt, a munkaközösség vezetőket, az iskolatitkárt. A DÖK segítő tanár közvetlenül fordulhat hozzá Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Az intézmény igazgatóját, akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos jogkörébe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az általános iskola igazgatóhelyettese helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott jogosítványokat is. Tartós távollétnek minősül a legalább két hetes folyamatos távollét. Az intézményi igazgató és az iskolai igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítés a kollégiumvezető feladata. Az igazgatóhelyettest távollétében a kollégiumvezető helyettesíti. 4.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: az igazgatóhelyettes, a kollégiumvezető iskolatitkár Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. A vezetőség havi rendszerességgel tartja meg üléseit. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre - napirendi ponttól függően - tanácskozási joggal meghívható az intézményi érdekképviselet vezetője. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás: Az intézmény szervezeti egységei közti rendszeres kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett közös nevelőtestületi értekezlet, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet. Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag valamelyik intézményegységben működő pedagógusokat, tanulókat érintik az intézményegység nevelőtestülete külön értekezletet tart. Ezek összehívása az igazgató és az igazgatóhelyettes feladata. Amennyiben az igazgató ezeken nem tud részt venni, az elhangzottakról, a döntésekről tájékoztatni kell. Az intézmény pedagógiai, valamint funkcionális és kisegítő szervezeti egységei közötti kapcsolattartás színtere az alkalmazott közösség értekezlete Az intézményegység vezető feladat és hatásköre: Az iskola igazgatóhelyettese: 11

12 Segíti az intézmény igazgatóját a nevelő-oktató munka irányításában, ellenőrzésében, szükség esetén helyettesíti a feladatok ellátásában. Pedagógiai irányító munkája kiterjed: - az igazgatóval egyeztetett ellenőrzési terv alapján látogatja a tanítási órákat, a napközis foglalkozásokat, a tanórán kívüli foglalkozásokat. A látogatás után elemzést készít. - Segíti és ellenőrzi az osztályfőnöki és a napközi otthoni munkaközösség tevékenységét, annak bevonásával tervezi, szervezi, ellenőrzi a területük pedagógiai munkáját. - Szakmai segítséget ad a pályakezdő nevelőknek. Ügyviteli, irányítói feladatai: - gondoskodik az iskolánál a távollévők helyettesítéséről - a tantárgyfelosztás alapján elkészíti az órarendet, az ügyeleti beosztást, a helyettesítési rendet - jóváhagyja a szakiskolában tanító nevelők tanmenetét, foglalkozási tervét - gondoskodik a nevelők adminisztrációs munkájának irányításáról, ellenőrzéséről - elkészíti a különféle jelentéseket, statisztikákat - felügyeli a tantervek, tanmenetek szerinti előrehaladást - részt vesz az iskolai versenyek, vizsgák szervezésében, lebonyolításában. Kollégiumvezető: Pedagógiai irányító munkája kiterjed: A tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosítására. Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. Az igazgató útmutatása alapján részt vesz a feladatok tervezésében és adminisztrációban. Részt vesz a nevelőtestület fórumain és aktívan törekszik az intézményi cél megvalósításában. A kollégiumi nevelők munkáját folyamatosan ellenőrzi, segíti. Foglalkozásokat látogat. Ellenőrzi a kollégiumi dolgozók adminisztrációs tevékenységét (naplók, nyilvántartások stb. pontos naprakész vezetését) A foglalkozások és ügyeleti szolgálatok ellenőrzési tapasztalatainak összegezésével hozzájárul a nevelők minősítéséhez. Elkészíti a kollégiumi nevelők szolgálati beosztását. A gyermek- és ifjúsági felügyelők munkaközösség-vezető által elkészített beosztását ellenőrzi. Gondoskodik a távollévő kollégiumi nevelő, gyermek- és ifjúsági felügyelő, helyettesítéséről. Elkészíti a kollégiumi nevelők éves szabadságolási tervét. Gondoskodik a kollégiumban szükséges nyomtatványok rendeléséről. 4.3 Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítését a következő oldalon szereplő szervezeti diagram tartalmazza. 12

13 13

14 4.4 Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. Az intézmény vezetőségének tagjai: Tagjai: - az intézmény igazgatója - az iskola igazgatóhelyettese - kollégiumvezető - a munkaközösség vezetők - a közalkalmazotti tanács elnöke - a DÖK segítő nevelő - minőségügyi vezető - szakszervezeti vezető Állandó meghívott: - az SZMK választmányvezető A vezetőség dönt: az intézményegység vezető megbízásáról az intézményegység vezetői megbízás visszavonásáról az egységvezetővel szembeni fegyelmi eljárás megindításáról, a fegyelmi büntetés megállapításáról, a vezetői megbízás lemondásának elfogadásáról az intézményegységek feladatainak összehangolásáról állást foglal az intézmény egészének működését befolyásoló személyi, tárgyi feltételeket érintő javaslatokról, továbbá mindarról, amiben az igazgató állásfoglalást kér. Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. 14

15 4.5 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje: A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a foglalkozásokon, tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. A belső ellenőrzésének megszervezéséért, hatékony működtetéséért az igazgató felelős, aki ezt a feladat- és hatáskört a szakmai önállóság biztosítása érdekében megosztja az igazgatóhelyettessel. Az ellenőrzés területei, konkrét tartalmát, módszereit és ütemezését az éves munkaterv ellenőrzési terve tartalmazza. Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásában az igazgató dönt. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: - igazgató - igazgatóhelyettes - kollégiumvezető - munkaközösség vezetők - a munkaközösségek tagjai megbízás alapján. Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettes és kollégiumvezető munkáját. A munkaközösség vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyakkal összefüggő területen látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az igazgatót, az igazgatóhelyettest. Az ellenőrzés módszerei: - tanórák, tanórán kívüli foglakozások látogatása - írásos dokumentumok vizsgálata, - tanulói munkák ellenőrzése - beszámoltatás szóban, írásban - felmérések végzése, elemzése. Az ellenőrzések tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők), az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán, a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 15

16 Az ellenőrzési rendszer működtetésének alapjait az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg. 5. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 5.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: a szakmai alapdokumentum a szervezeti és működési szabályzat a pedagógiai program a házirend Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: - a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), - egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje) A szakmai alapdokumentum Tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény szakmai alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja A pedagógiai program A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. Az iskola pedagógiai programja meghatározza: Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26. (1) bekezdésében meghatározottakat. Az iskola helyi tantervét, szeptember 1-jétől a választott kerettanterv megnevezésével ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá 16

17 jogszabály keretei között a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját. a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, a középszintű érettségi vizsga témaköreit. a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban Az éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény honlapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a Tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény, 16/2013 EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, a 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről. A 16/2013 EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 23. előírásai alapján az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente - az iskola igazgatója határozza meg minden év január 10-ig. Ugyanezen törvény 23. (1) rendelkezik arról, hogy az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés 17

18 elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat. A tankönyvellátással, a tanulók tankönyvi támogatásával kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket állapítjuk meg A tankönyvellátás célja és feladata Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolai tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a tankönyvforgalmazó Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az igazgató a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve határozatban állapítja meg Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi közzé A tankönyvfelelős megbízása Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el olyan formában, hogy a különböző tankönyvforgalmazókkal a tankönyvek forgalmazására vonatkozó szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a tankönyvfogalmazóktól értékesítésre átveszi Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az igazgató a felelős. Az igazgató minden tanévben január 10-éig elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv értékesítésben közreműködő személyt (továbbiakban: tankönyvfelelős), aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata, a vele kötött megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás mértékét Az intézmény a megvásárolt könyvekről számlát nem adhat, mert alapító okiratában e tevékenység nem szerepel. Nem adható számla az ingyenes tankönyvellátás rendszerében a normatív kedvezmény igénybevételével megvásárolt tankönyvekről sem A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése Az iskolai tankönyvfelelős minden év január 10-ig köteles felmérni, hogy hány tanuló kíván az iskolától a következőtanítási évben tankönyvet kölcsönözni E felmérés során írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 8. (4) bekezdése alapján kik jogosultak normatív kedvezményre (a továbbiakban: normatív kedvezmény), továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására és mely feltételek esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. 18

19 A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell fölmérni, hogy azt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az igény-bejelentési határidő előtt legalább 15 nappal megkapja. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be A tankönyvfelelős az pontban meghatározott felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen tankönyvtámogatást a normatív kedvezményen túl. Az adatokat január 15-ig ismerteti az intézmény vezetőjével A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény iránti igényt jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell benyújtani. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot legkésőbb az igénylőlap benyújtásakor be kell mutatni. A bemutatás tényéről a tankönyvfelelős igaztolást ad ki A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; (a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt) b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, c) sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen alapuló tanulói tankönyvtámogatás nem adható A tankönyvtámogatás módjának meghatározása A pontban meghatározott felmérés eredményéről az igazgató minden év január 20-ig tájékoztatja nevelő testületet, az iskolai szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot Az intézmény igazgatója minden év január 20-ig meghatározza tankönyvtámogatás módját, és erről tájékoztatást ad a szülőt, illetve a nagykorú tanuló részére az iskola honlapján keresztül A tankönyvrendelés elkészítése A tankönyvfelelős minden év március utolsó munkanapjáig elkészíti a tankönyvrendelését, majd aláíratja az intézmény igazgatójával. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelés elkészítéséért díjazás jár, a díj összegét a pontban szereplő megállapodás szabályozza A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. 19

20 5.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 5.4 Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére A rendkívüli események (továbbiakban: bombariadó ) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe. A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár esetenként, az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy a gazdasági iroda dolgozóinak. Az értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület ezzel ellentétes utasítás hiányában a kézilabdapálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos! Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik, az iskola igazgatója haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak bejelenteni, valamint gondoskodni az érettségi vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban. 20

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje...

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FORRÁS KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere 1. 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata Debrecen, 2013 Tartalom Tartalom...2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II. Gazdálkodási szabályok...3 III. Foglalkoztatás,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben