ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 7 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 9 AZ ISKOLA SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA SZERVEZETI EGYSÉGEK Az intézmény szervezeti egységei és vezetői szintjei: ALAPTEVÉKENYSÉG AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI VÁZRAJZA: AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE Az intézményvezetői hatáskör átruházása: AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE VAGYONNYILATKOZAT TÉTELÉRE KÖTELEZETTEK KÖRE A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A KIBŐVÍTETT ISKOLAVEZETÉS TAGJAI: HELYETTESÍTÉS RENDJE A VEZETŐ BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE MUNKATERV KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE EGYÉB VEZETŐK ALAPVETŐ FELELŐSSÉGE ÉS FELADATA Diákönkormányzat vezető: Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Munkavédelmi és tűzvédelmi felelős: Pályaválasztási felelős: A munkaközösség vezetők: A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS A VEZETŐK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE AZ ISKOLA DOLGOZÓI AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA EGYMÁSSAL ÉS A VEZETÉSSEL Az iskolaközösség Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége A nevelőtestület jogkörei AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI KÖZÖSSÉGEI AZ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGEK JOGAI AZ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE A NEVELŐTESTÜLET MUNKAKÖZÖSSÉGEI Szakmai munkaközösség o szakterülete: közlekedési, vámügyintéző, vasútüzemvitel-ellátó, logisztikai szakmai tantárgyak AZ ÁTRUHÁZOTT JOGKÖR GYAKORLÓJA A NEVELŐTESTÜLETET TÁJÉKOZTATNI KÖTELES - A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL MEGHATÁROZOTT IDŐKÖZÖNKÉNT ÉS MÓDON - AZOKRÓL AZ ÜGYEKRŐL, AMELYEKBEN A NEVELŐTESTÜLET MEGBÍZÁSÁBÓL ELJÁR A szakmai munkaközösségek feladatai: A munkaközösség vezetők feladatai és jogai: A NEVELŐTESTÜLET FELADATAINAK ÁTRUHÁZÁSA Osztályfőnöki Munkaközösség

3 Humán Munkaközösség Reál Munkaközösség Szakmai munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Fegyelmi Bizottság A szervezeti egységek és a vezetők közötti kapcsolattartás rendje A SZÜLŐK KÖZÖSSÉGEI A nevelők és a szülők A szülői közösség és vezetők közötti a kapcsolattartás rendje SZÜLŐI SZERVEZET VEZETŐJE AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK ÉS TANULÓCSOPORTOK A GYERMEKSZERVEZET AZ ISKOLAI DIÁKPARLAMENT A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉS MŰKÖDÉSE A diákönkormányzat szervezete A diákönkormányzat jogai A diákönkormányzat működési feltételei A diákönkormányzati szerv, a diákképviselő, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek: AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEINEK KAPCSOLATTARTÁSA AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A GYERMEKVÉDELEM FELADATAI: AZ IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS FELADATA: AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉS MUNKAKÖRÖK ÁTADÁSÁNAK SZABÁLYAI A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A TANÉV HELYI RENDJE AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE Az intézmény munkarendje a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon: Az óraközi szünetek A KOLLÉGIUM MUNKARENDJE Ügyeletes szolgálatok az iskolában AZ ÉPÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOK SZAKKÖRI FOGLALKOZÁSOK ÖNKÉPZŐKÖRÖK ÉNEKKAR SPORTEGYESÜLET Az iskolai sportegyesület működési rendje: Az iskolai sportegyesület és az iskolavezetés kapcsolatának formája, rendje: A mindennapos testnevelés, testedzés formái A könnyített testnevelés és a gyógytestnevelés szervezése A KÖNYVTÁR FELZÁRKÓZTATÓ FOGLALKOZÁSOK VERSENYEK ÉS BAJNOKSÁGOK TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK

4 A KÜLFÖLDI UTAZÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK EGYÉB PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE TANFOLYAMOK A TANULÓ FELVÉTELE ÉS ÁTVÉTELE, A TANULÓK OSZTÁLYBA, CSOPORTBA VALÓ BEOSZTÁSA KÖZÉPISKOLÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL A TANULÓK OSZTÁLYBA, CSOPORTBA TÖRTÉNŐ BEOSZTÁSA MENTESÍTÉS AZ ÉRTÉKELÉS ALÓL TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK A GYERMEK, A TANULÓ MULASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY TANULÓVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEI A TANULÓK JOGÁLLÁSA A TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK IGAZOLÁSA A TANULÓK ELISMERÉSE AZ ÍRÁSOS DICSÉRETEK FORMÁI: A TANULÓK FEGYELMEZÉSE FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI: AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZ ISKOLÁVAL JOGVISZONYBAN NEM ÁLLÓK RÉSZÉRE INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK A RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK, ILLETVE A BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK SZABÁLYAI A TŰZ JELZÉSE: Tűzjelzés utáni feladatok, kiürítési terv: Gyülekezési helyek: BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK Menekülési útvonal leírása: REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI AZ INTÉZMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE A HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSÜK HASZNÁLATI RENDJE A SZAKTERMEK HASZNÁLATI RENDJE LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATI RENDJE TANULÓ KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS REND INTÉZMÉNYEN BELÜL: A FENNTARTÓ ÉS AZ INTÉZMÉNY KÖZÖTT: AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSE, TÁROLT DOKUMENTUMOK KEZELÉSI RENDJE A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI TANKÖNYVRENDELÉS, TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE TANKÖNYVRENDELÉS:

5 A HAGYOMÁNYÁPOLÁS AZ INTÉZMÉNYI SZINTŰ ÜNNEPÉLYEK ÉS NEMZETI ÜNNEPEK: AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK SZINTJÉN TARTOTT MEGEMLÉKEZÉSEK: AZ ISKOLA NÉVADÓJÁNAK SZEMÉLYÉVEL KAPCSOLATOS RENDEZVÉNYEK: AZ INTÉZMÉNY HAGYOMÁNYOS SZÓRAKOZTATÓ RENDEZVÉNYEI: AZ INTÉZMÉNY HAGYOMÁNYOS TÚRÁI: JELKÉPEK AZ INTÉZMÉNY CÍMERÉNEK SZIMBÓLUMAI ÉS A CÍMER LEÍRÁSA: AZ INTÉZMÉNY ZÁSZLÓJÁNAK LEÍRÁSA: AZ INTÉZMÉNY LOGÓJÁNAK LEÍRÁSA: A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDJE A GYERMEKBALESETEKKEL KAPCSOLATOS INTÉZMÉNYI FELADATOK A MAGASABB JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN A TESTI NEVELÉS ÉS A GYÓGYTESTNEVELÉS RENDJE A TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS A TANDÍJ FIZETÉSÉNEK RENDJE A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSI MÓDJA A FELADATELLÁTÁS KÖVETELMÉNYEI, AZ ALKALMAZOTT JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI, MUNKASZERVEZÉSI KÉRDÉSEK AZ ALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE: A NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖRŰEK MUNKARENDJE: A MUNKAVÉGZÉS TELJESÍTÉSE, MUNKAKÖRI KÖTELEZETTSÉGEK, HIVATALI TITKOK MEGŐRZÉSE NYILATKOZAT TÖMEGTÁJÉKOZTATÓ SZERVEK RÉSZÉRE A TANULÓK MUNKARENDJE A PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI RENDSZERE JUTALMAZÁS KÖZALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK Munkaruha juttatás: Munkahelyi étkezés: Jóléti célokra szolgáló pénzeszközök: Az iskola tulajdonában álló eszközöknek, berendezéseinek igénybevételei: Közalkalmazottaknak nyújtható önkormányzati kedvezmények Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSREND, SZABÁLYAI HATÁROZATKÉPESSÉG: ELJÁRÁSREND: NEVELÉSI-OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK MEGSZEGÉSE DOHÁNYZÁS, KÁBÍTÓSZER- ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS, SZERENCSEJÁTÉK TILTÁSA, BÜNTETÉSE TANULÓI DOHÁNYZÁS BÜNTETÉSE SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK EGYÉB FŐ SZABÁLYAI SZABADSÁG

6 AZ INTÉZMÉNNYEL MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓ DOLGOZÓK TOVÁBBKÉPZÉSE A TOVÁBBKÉPZÉS SZABÁLYAI: A MUNKÁBA JÁRÁS, A MUNKAVÉGZÉS KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE EGYÉB SZABÁLYOK TELEFONHASZNÁLAT FÉNYMÁSOLÁS DOKUMENTUMOK KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI INTERNET HASZNÁLATA A SZABÁLYTALANSÁGKEZELÉSI ELJÁRÁSREND A SZABÁLYTALANSÁGOK ÉSZLELÉSE A költségvetési szerv valamely munkatársa észlel szabálytalanságot A költségvetési szerv vezetője észleli a szabálytalanságot A belső ellenőrzés során észleli a szabálytalanság Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot Egyéb külső személy észleli a szabálytalanságot A SZABÁLYTALANSÁGI VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA A SZABÁLYTALANSÁG ÉSZLELÉSÉT KÖVETŐ SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK, ELJÁRÁSOK MEGINDÍTÁSA AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE FELADATA A SZABÁLYTALANSÁGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS (INTÉZKEDÉS) NYOMON KÖVETÉSE SORÁN: KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG AZ INTÉZMÉNY KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE AZ ALKALMAZOTTI MUNKAVISZONYBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGSZEGÉS: A PANASZKEZELÉS RENDJE

7 SZMSZ általános rendelkezései, hatálya A Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény nevelőtestület napján véleményezte, elfogadásra javasolta. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és SZMK. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézményvezető napján történt jóváhagyásával lépett hatályba és ezzel az ezt megelőző Szervezeti és Működési Szabályzat érvénytelenné vált. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: Szabályozza a Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium működésének rendjét. Az intézményvezetője a szervezeti működési szabályzat elkészítésével, jóváhagyásával, betartatásával biztosítja az intézmény jogszerű működését. Jogszabályi háttér A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok: a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) nem hatályos a 11/1994. (VI.8.) MKM-rendelet 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről nem hatályos évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről CXCV. törvény az államháztartásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény a munkavédelemről 7

8 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervei programjának bevezetéséről, 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 8

9 Az intézmény általános jellemzői Az intézmény neve: Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium Az alapító okirat hatályossága: Az alapító okirat: o Száma: 167/2011 o Kelte: o Száma: 121/2011 o Kelte: Az intézmény székhelye: Záhony Kárpát út 4. Az intézmény telephelyei: Az intézmény szervezete: Szervezetileg, egyetlen szakmailag önálló intézmény Az intézmény jogállása: Jogi személyiségű közintézmény 9

10 Az iskola szervezeti struktúrája Szervezeti egységek Az intézmény szervezeti egységei és vezetői szintjei: 1. számú egység: szakközépiskola, gimnázium vezetője: általános igazgatóhelyettes 2. számú egység: szakmai képzés vezetője: gyakorlati oktatásvezető 3. számú egység: kollégium vezetője: kollégiumvezető Az eltérő tevékenységű szervezeti egységek munkáját az igazgató hangolja össze. Az intézményvezető pénzügyi, számviteli és a gazdálkodással összefüggő feladatait a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének 35/2009. (IV.29.) határozatával megállapított, 171/2009. (IX.25.), 37/2011. (II.24.), 60/2011. (IV.14.), 81/2011.(V.25.), valamint a 125/2011. (VI. 23.) határozataival módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratában foglaltaknak, a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat által fenntartott, önállóan működő költségvetési szervekben végzett háttérszolgáltatásoknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához rendeléséről szóló a 80/2011. (V.25.) MKGY határozatban szereplő és a Gazdasági Igazgatósággal március 1.-én megkötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint hajtja végre. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter bízza meg 5 évre nyilvános pályázat útján, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. Az eljárásra megfelelően irányadó a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet, illetve a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény. Az intézmény képviseletére jogosultak Az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt helyettesítő, vis maior esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megnevezi az intézmény képviseletére jogosult személyt. 10

11 Alaptevékenység o Általános középfokú oktatás o egyéb oktatás Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységeinek meghatározása: Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat Az intézmény működési köre: Az intézmény feladatellátásához biztosított vagyon megnevezése Pénzeszközök Az intézmény szakmai önállósága és különleges feladatellátása Az intézmény egységes pedagógiai, de több tantervi programmal rendelkezik. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény tevékenység jellege szerinti besorolása: Az intézmény közszolgáltató közintézmény gimnáziumi oktatás, szakközépiskolai oktatás és kollégiumi ellátás területén. A feladatellátásban gyakorolt funkciója szerinti besorolása: Szakmailag önállóan működő közszolgáltató köznevelési intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzat Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a feladatokról, hatáskörökről, jogkörökről, a szervezeti felépítésről, a tevékenységi körökről és a működési rendről a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően. Számlavezetés Az intézményi bélyegzők felirata és lenyomata: Hosszú bélyegzők: 11

12 Körbélyegzők: Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: intézményvezető általános intézményvezető-helyettes intézményvezető- helyettes 12

13 Az intézmény szervezeti vázrajza: IGAZGATÓ iskolatitkár általános igazgatóhelyettes gyakorlati oktatásvezető kollégiumvezető esti tagozat vezető munkaközösségvezetők nevelőtanár pedagógusok esti tagozatú oktatás pedagógusai pedagógusok szakmai képzés pedagógusai szakmai képzés oktatói

14 Az intézmény vezetője Intézményvezető Az intézményvezetőt, ha az szükséges pályázat útján, határozott időre bízza meg az oktatásért felelős miniszter. Felette a munkáltatói jogokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gyakorolja. Az intézményvezető az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a köznevelési törvény állapítja meg. A nevelési-oktatási intézmény vezetője a köznevelési törvény értelmében felel: az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításáért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a szülői közösséggel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli.

15 Át nem ruházható hatáskörei: dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe, egyeztetési kötelezettség terheli az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében Felelős: a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. rendkívüli szünetek elrendelése, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, képviseli az intézményt. Személyében felelős: a szakszerű és törvényes működésért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési feladataiért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért, a tanulók felmentési és fegyelmi ügyei Az intézményvezetői hatáskör átruházása: Az intézményvezető egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett vezetői hatásköréből az intézményvezető-helyettesekre ruház át feladatokat. Az intézményvezető kiadmányozza: a kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása fegyelmi büntetés kiszabása kivételével a jogi személyiségű szervezeti egység közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait, az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségeihez kapcsolódó kötelezettségvállalások, a jogi személyiségű szervezeti egység napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb leveleket, 15

16 a jogi személyiségű szervezeti egység szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a KLIK központ szerve szervezeti egysége, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartott fenn, közbenső intézkedéseket, a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. Az intézmény vezetése Az intézményvezető feladatait a pedagógiai, a szakmai, és a kollégiumi vezető-helyettesek közreműködésével látja el. A vezető-helyettesi megbízást a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető adja. A megbízás visszavonásig érvényes. Az általános igazgatóhelyettes a törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy. Az általános igazgatóhelyettes főbb feladatai: irányítja a pedagógusok munkáját, távolléte esetén helyettesíti az igazgatót Egyéb feladatait az SZMSZ függelékeként szolgáló szabályzatok, és munkaköri leírása határozza meg. A gyakorlati oktatásvezető felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy. A gyakorlati oktatásvezető főbb feladatai: irányítja közvetlenül a szakmai képzés pedagógusainak és oktatóinak munkáját, szervezi a szakmai gyakorlatokat és felelős azok koordinálásáért, szervezi és koordinálja a szakmai vizsgákat Egyéb feladatait az SZMSZ függelékeként szolgáló szabályzatok, és munkaköri leírása határozza meg. A kollégiumvezető felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy. A kollégiumvezető főbb feladatai: irányítja közvetlenül a nevelőtanár-pedagógusok munkáját, felelős a kollégium munkájának szervezéséért. Egyéb feladatait az SZMSZ függelékeként szolgáló szabályzatok, és munkaköri leírása határozza meg. A vezető-helyettesek munkájukat az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. A vezetőség értekezletei 16

17 Az intézmény vezetősége konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és közreműködik mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató ezt szükségesnek látja. Az intézmény vezetője és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, operatív jellegű, rendszeresen hetente egyszer tartanak vezetői megbeszéléseket. Az értekezletekről írásban emlékeztető feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. A vezetők értekezleteken beszámolnak a szervezeti egységek működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. A vezetőség munkaközösségekkel való kapcsolattartását a havi rendszerességgel tartott kibővített vezetői értekezlet biztosítja. Az intézményvezető közvetlen munkatársai: intézményvezető-helyettes, általános intézményvezető-helyettes Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezetőnek tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre A 2007.évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki önállóan vagy testület tagjaként-javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult. Intézményünk közalkalmazottai közül a fentiek szerinti vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettség terheli: az intézmény igazgatóját, mint a költségvetés felett rendelkező személyt, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjét, az intézményvezető-helyettesét, A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások, feltételek A költségvetés tervezésére vonatkozó szabályok A költségvetési terv összeállításakor az ellátandó feladatokból illetve az intézmény költségvetési bevételekből kell kiindulni. A vezető által kijelölt személy köteles a költségvetési tervezéssel kapcsolatos dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni. A normatív állami hozzájárulásokhoz az adatszolgáltatások valódiságáért és az adatok ellenőrzéséért a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy tartozik felelősséggel. A kitöltést alátámasztó dokumentumokat, valamint az adatszolgáltatás egy példányát a tervezés ügyiratai között feltétlenül meg kell őrizni. A költségvetési tervezés: A költségvetési tervezéskor a fenntartó által elfogadott koncepciót kell alapul venni. Amennyiben a tervezési koncepció elfogadásakor a szerv költségvetése összeállítására vonatkozóan állapított meg külön irányelveket vagy szempontokat, akkor azok 17

18 figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a szerv vezetője és a tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel. A költségvetési terv javaslatát az intézmény vezetője az általa kijelölt személy bevonásával a hatályos jogszabályok szerint állítja össze. Az elfogadott költségvetés alapján a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik az intézmény elemi költségvetésének a költségvetési rendeletnek megfelelő elkészíttetéséről. 18

19 A kibővített iskolavezetés tagjai: - az intézményvezető, - a vezető-helyettesek, - esti tagozat vezetője, - a szakmai munkaközösségek vezetői, - az intézmény közalkalmazottainak választott képviselője, - a diákönkormányzat pedagógusvezetője, - a szülői munkaközösség pedagógus vezetője. A (kibővített) vezetőség tagjai az értekezleteken kötelesek részt venni. Helyettesítés rendje Az iskolavezetés tagjai az igazgató utasítására, belső munkamegosztás révén gondoskodnak arról, hogy az épületben a tanítási idő alatt intézkedésre jogosult felelős vezető tartózkodjon. Az igazgatóhelyettesek benntartózkodási idejét az éves munkatervben évenként megújítva rögzíteni kell, és az iskola titkárságán, valamint a portán el kell helyezni. Az intézményvezető akadályoztatása esetén helyettesítését az intézményvezető-helyettes látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. Az igazgató tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Tartós távollétnek a két hét, illetve ennél hosszabb időtartam minősül. Az igazgató és helyettesei egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az igazgató által adott megbízás alapján történik. Ilyen megbízás hiányában: a kollégiumvezető, a gyakorlati oktatásvezető, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, majd a szakmai munkaközösségek vezetői (alfabetikus sorrendben: humán, idegen nyelvi, reál) látják el a helyettesítői feladatokat. Amikor iskolában esti tagozaton tanítás van (kedd, csütörtök), az a pedagógus felelős a tanulókért, aki órarend szerint utolsóként hagyja el az épületet. Amennyiben külső óraadó tartja az utolsó órát, a kollégiumban éjszakai ügyeletet tartó nevelőtanár felelős a tanulókért. A vezetők helyettesítését ellátó pedagógus felel a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működéséért, felelőssége, intézkedési jogköre az intézményvezető eltérő írásbeli intézkedésének hiányában az intézmény működésével, a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A vezető helyettesítését ellátó pedagógus a vezető akadályoztatásának megszűnése után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről. A vezető-helyettesek helyettesítése: Az intézményvezető-helyettes hiányzása esetén a helyettesi feladatokat is az intézményvezető, az ő akadályoztatása esetén az általa megbízott pedagógus látja el. A vezető megnevezése, akit helyettesíteni kell A helyettesítő megnevezése (munkakör ) 19

20 Intézményvezető Általános intézményvezető-helyettes Intézményvezető-helyettes Gyakorlati oktatásvezetőt Általános intézményvezető-helyettes, Intézményvezető-helyettes Munkaközösség vezetői beosztású kolléga Az intézmény állományában lévő szakmai tanár Kollégiumi vezetőt az adott napon legkorábban beosztott nevelőtanár beosztású kolléga Az intézményvezető, illetve az intézményvezető-helyettesek helyettesítésére vonatkozó további előírások: a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető, vagy a helyettes helyett, a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott, a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. Ha a pedagógus betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja az órarendben kijelölt óráját megtartani, az igazgatóhelyettes az alábbiak szerint gondoskodik az eseti helyettesítésről: a pedagógust elsősorban azonos szakot tanító pedagógussal kell helyettesíteni, aki a helyettesített pedagógus tanmenete szerint lehetőség szerint a helyettesített pedagógussal egyeztetett módon köteles a tananyaggal továbbhaladni; a pedagógus helyettesítése csoportfoglalkozás esetén a párhuzamos csoportok összevonásával is megszervezhető; ha az eseti helyettesítés az előző pont szerint nem lehetséges, a távollévő pedagógus órája helyett lehetőség szerint az osztályban tanító másik pedagógusnak kell órát tartani, aki ilyenkor saját szaktárgyát tanítja, és saját tanmenete szerint köteles a tananyaggal továbbhaladni. egyéb esetben az intézmény gondoskodik a tanulók pedagógiai felügyeletéről, ennek ellátására az intézmény bármely pedagógusa beosztható. ha a pedagógus távolmaradása előreláthatóan az egy hónapot meghaladja, akkor az intézmény szükség szerint az órarend módosításával gondoskodik arról, hogy a távollévő pedagógust szakszerű helyettesítése megoldott legyen. A vezető benntartózkodásának rendje Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7, 30 óra és délután 16 óra között az intézményvezetőjének vagy egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben kell írásban meghatározni. 20

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo. Köövveessssii Errzzsséébeett Baapttiissttaa Szzaakköözzéépiisskoollaa,, Szzaakiisskoollaa ééss Giimnáázziium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756 Szervezeti és Működési Szabályzat Újfehértó, 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 5 1.1. Az

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben