Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010."

Átírás

1 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

2 Tartalom Bevezető...7. oldal I. rész...8. oldal Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb szabályozások 1. A költségvetési szerv neve 2. A költségvetési szerv székhelye 3. A költségvetési szerv telephelye 4. Költségvetési szerv alapításának éve 5. Az alapító neve 6. Az irányító szerv neve, székhelye 7. A költségvetési szerv felügyeleti szerve 8. A költségvetési szerv jogállása 9. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje 10. A költségvetési szerv képviseletére jogosult 11. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása 12. Az iskola oktatási évfolyamainak a száma 13. Maximális gyermek-, tanulólétszáma 14. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata 15. A költségvetési szerv alaptevékenysége 16. Művészeti ágak azon belül tanszakok megnevezése 17. Gazdálkodási jogköre 18. Kezeli és használja 19. Vállalkozási tevékenység 20. Feladatellátást szolgáló vagyon 21. A költségvetési szervi vagyon feletti rendelkezési jogok 22. Záró rendelkezések 23. Az iskola költségvetési szervként való működéséből fakadó további szabályozás 24. Az intézmény további jellemzői Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2

3 II. rész A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó szabályok 1. Az intézmény szervezeti rendszere irányítása oldal 1.1. Az intézmény vezetése 1.2. Az iskola szervezeti egységei 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok oldal 2.1. A törvényes működés alapdokumentumai 2.2. Szervezési dokumentumok 2.3. A dokumentumok kötelező nyilvánossága 3. Az intézmény munkarendje oldal 3.1. A közalkalmazottak munkarendje 3.2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő más közalkalmazottak munkarendje 3.3. A pedagógusok munkarendje 3.4. Az intézmény tanulóinak munkarendje 3.5. A tanév helyi rendje 3.6. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 3.7. Az intézménybe tartózkodás rendje 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje oldal 4.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja 4.2. A ped. munka belső ellenőrzésével szemben támasztott köv 4.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak 4.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái 4.5. A ped. munka belső ellenőrzési rendje a minőségirányítási rendszerben 5. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az oktatási intézménnyel oldal 5.1. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók lehetőségei 6. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje oldal 6.1. Az igazgató távollétében 6.2. Az igazgató hatásköréből átruházza 7. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 27. oldal 7.1. Az intézmény vezetősége Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3

4 7.2. A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 7.3. Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje 7.4. Az iskolai közösségek kapcsolattartása 8. A vezetők és az iskolaszék, valamint az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája oldal 8.1. A vezetők és az iskolaszék közötti kapcsolattartás 8.2. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje 9. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek oldal 9.1. Az intézmény nevelőtestülete 9.2. A nevelőtestület értekezletei; az egy osztályban tanítók értekezletei 9.3. A nevelőtestület döntései, határozatai 9.4. A nevelőtestület által átruházott feladatok és a beszámolás rendje 9.5. Szakmai munkaközösségek 10. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja oldal Az intézmény rendszeres kapcsolatban áll Az iskola időszakos kapcsolatai 11. Ünnepeink, hagyományaink oldal Ünnepeink Hagyományaink 12. Az iskola bérbeadási és reklámtevékenysége oldal Az iskola helyiségeinek bérbeadási rendje Reklámtevékenység szabálya 13. Egészségügyi felügyelet, baleset megelőzés, iskolát óvó, védő intézkedések oldal A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A gyermekbalesetek megelőzését szolgáló előírások A tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége: Tűz-és bombariadó 14. Szülői Munkaközösség, Titoktartás oldal Az iskolai SZMK jogai A titoktartásról Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4

5 III. rész Az iskolára vonatkozó további szabályok 15. Napközi otthon oldal Napközi otthon szervezése 16. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái oldal Szakköri foglalkozások A képességek differenciált fejlesztésére szolgáló foglalkozások Tanfolyamok Erdei iskola, kirándulás Vizsgák A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 17. Diákönkormányzat oldal 18. Tanulói jogviszony oldal 18.1 Házirend A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll A tanulói jogviszony Magántanulók Osztályozó- és javítóvizsgák IV. rész Mellékletek: M-00 Egyetértő nyilatkozatok M-01 Közalkalmazotti szabályzat M-02 Kollektív szerződés M-03 Diákönkormányzat SZMSZ M-04 Iskolai könyvtár működési rendje M-05 Iskolaszék szervezeti és működési rendje M-06 Szülői munkaközösség SZMSZ M-07 Gyakornoki szabályzat M-08 Vagyonnyilatkozat tételi szabályzat M-09 Nyilatkozat tömegtájékoztató szerveknek M-10 Gazdálkodás ügyrendje M-11 Ügyviteli és iratkezelési szabályzat M-12 Szabálytalanságok kezelése M-13 Adatkezelési szabályzat Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5

6 M-14 Munkavédelmi szabályzat M-15 Tűzvédelmi szabályzat M-16 Intézményi védő-óvó előírások M-17 Munkaköri leírások Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6

7 Bevezető Szervezeti és működési szabályzat célja: Az intézmény használói ismerjék meg az iskola működési rendjét, jogosítványaikat. Azok betartásával biztosított legyen az intézmény nevelő-oktató munkájának zavartalan működése. Tudják, hogy kinek mi a feladata, miben tud segíteni a tanulók fejlődése, fejlesztése területén, mivel tud hozzájárulni az iskola hírnevének öregbítéséhez. Általános rendelkezések (217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 10 -a szerint) 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata, jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az iskola szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, belső és külső kapcsolataira vonatkozó megállapodásokat, és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (1) bekezdése alapján e szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Az SZMSZ a kialakított cél - és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamtok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadás, jóváhagyása 2.1. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetője készítette el, és előterjesztése után a nevelőtestület fogadta el Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint a szülői szervezet véleményét ki kell kérni A szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya 3.1.A SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. 3.2.Az SZMSZ és mellékletei Keszthely Város Önkormányzata Képviselőtestülete Oktatási és Kulturális Bizottsága, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottsága jóváhagyásával lépnek hatályba. A hatálybalépés időpontja Az SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg a január 28-án jóváhagyott SZMSZ hatályát veszti. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a törvények és a működés során bekövetkező változások esetén, de legkésőbb kétévente felül kell vizsgálni. 3.3.A Szervezeti és Működési Szabályzat 1-1 példányát el kell helyezni a könyvtárban, az igazgatói irodában valamint a tanári szobában. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 7

8 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb az iskola költségvetési szervként való működéséből fakadó szabályozások Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat (egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: Törzsszáma: A költségvetési szerv székhelye: 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Működési köre: Keszthely Város közigazgatási területe illetve a kapacitás kihasználtság mértékéig Keszthely környéki települések 3. A költségvetési szervnek telephelye nincs. 4. A költségvetési szerv alapításának éve: Az alapító neve: Keszthely Város Tanácsa Az alapítói jog gyakorlója ill. a fenntartó neve és címe: Keszthely Város Önkormányzata 8360 Keszthely, Fő tér Az irányító szerv neve, székhelye: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8360 Keszthely, Fő tér A költségvetési szerv felügyeleti szerve: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8360 Keszthely, Fő tér A költségvetési szerv jogállása: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott közoktatási feladatok ellátására létesített intézmény, jogi személy. Önállóan működő önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági szervezettel nem rendelkezhet. Gazdálkodási szempontból az önállóan működő és Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8

9 gazdálkodó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely intézményhez (továbbiakban: önállóan működő és gazdálkodó intézmény) integrálva. 9. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv élén Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által pályázat alapján, határozott időtartamra megbízott igazgató áll. A költségvetési szerv vezető illetmény megállapításának jogát a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: - közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény - polgári jogi jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján. 10..A költségvetési szerv képviseletére jogosult: A költségvetési szerv vezetője és az általa meghatalmazott személyek. 11. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: a.) tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv b.) közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény c.) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Gazdasági Ellátó Szervezet, Keszthely (8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42.) intézmény végzi. 12. Az iskola oktatási évfolyamainak száma: a. Általános Iskola: 8 évfolyam b. Alapfokú Művészeti Iskola: 12 évfolyam (2 évfolyam előképző, 6 alapfokú képző, 4 évfolyam továbbképző) 13. Maximális gyermek-, tanulólétszám: - Általános Iskola: 500 fő - Alapfokú Művészeti Iskola: 250 fő ebből művészeti áganként: - szín- és bábművészet: 140 fő - képző- és iparművészet: 110 fő 14. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai oktatás és nevelés, alapfokú művészetoktatás A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX: törvény 86. (1)-(3) bekezdése alapján. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9

10 Az intézmény típusa: többcélú intézmény Egységes iskola a. Általános Iskola b. Alapfokú Művészeti Iskola 15. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Alapfokú oktatás (szakágazat megnevezése) Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása (sportiskola) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, színés bábművészeti ágban Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása -Azon sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azon nem sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, akik orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytatják. -Azoknak a tanulóknak az oktatása, akiknél a szakértői bizottság szakvéleménye alapján az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt és a 2007/2008. tanévtől visszahelyezett tanulóként teljesítik tankötelezettségeiket. -Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelésű igényű tanulók oktatása. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően és organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása. Különleges gondozás keretében nyújtott gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás. -Integrált nevelés folytatása 1-8 évfolyamon -Viselkedési, beilleszkedési és magatartási zavarral, valamint tanulási nehézséggel és tanulási zavarral küzdő (diszlexiás, diszgráfiás, diskalkuliás) tanulók rehabilitációs foglalkozása. - Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató, valamint a sajátos nevelési igényű és magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók rehabilitációs foglalkozása. -Környezeti nevelés és fenntarthatóság A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve a lehetőségekhez mérten minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata, melynek célja a tanulókban a környezettudatos magatartás kialakítása, a fenntarthatóság, mint alapelv fontosságának tudatosítása, a környezetért felelős életvitel elősegítése, valamint a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása. -Esélyegyenlőség Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 10

11 Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, valamint az iskolánkban tanuló valamennyi tanuló (későbbi) iskolai sikerességének elősegítése érdekében megvalósul a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű tanuló, gyermekek integrált oktatása/nevelése. Az egymás kultúrájának megismerését szolgáló, és más tolerancia-erősítő programok megvalósítása révén kívánjuk tanulóinkban erősíteni az elfogadó, multikulturális szemléletet, valamint csökkenteni az előítéleteket. 16. Művészeti ágak, azon belül tanszakok megnevezése: a.) szín és bábművészeti ág: - színjáték - bábjáték tanszak b.) képző-és iparművészeti ág: - grafika - festészet - textilműves - kerámia - kézművesség tanszak Tagozat megnevezése: - nyelvtagozat (2-8. évfolyam) - sporttagozat (1-8. évfolyam) - matematika tagozat (3-8. évfolyam) 17. Gazdálkodási jogköre: Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv. Az előirányzat feletti rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben a költségvetés végrehajtásának általános szabályai, illetve az idevonatkozó reá irányadó törvényi előírások, és rendeletben foglaltak szerint jár el. Gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott, az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézmény között létrejött együttműködési megállapodás szerint látja el. Önálló számviteli politikát nem alakít ki, ehhez kapcsolódó szabályzatokat nem készít. A gazdálkodási jogkörében ellátandó feladatokat illetően, az önállóan működő és gazdálkodó intézmény számviteli politikájában és szabályzataiban foglaltakat kell alkalmazni. Pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, váltót nem bocsáthat ki, és nem fogadhat el. Ellenőrzési rendszerének kialakításáról, annak megfelelő működéséről az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője gondoskodik. 18. Kezeli és használja az önállóan működő és gazdálkodó intézmény kimutatásában szereplő önkormányzati tulajdont. Önálló adatközlési és statisztikai jelentési jogosítványokkal rendelkezik 19. Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 11

12 20. A feladatellátást szolgáló vagyon: Helyrajzi szám: 2805/36 hrsz.ú ingatlan Megnevezés: Földterület Épület Építmény 21. A költségvetési szervi vagyon feletti rendelkezési jogok: Az alapító tulajdonát képező ingatlan/ok/, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki. Az önkormányzat tulajdonában és a költségvetési szerv használatában lévő vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg a költségvetési szervet. Az ilyen vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata módosítása vonatkozásában a költségvetési szerv a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű használatnak megfelelően az alapfeladat ellátása sérelme nélkül az önkormányzat vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 31/2003. (XI.3.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott időtartam szerint, mértékben és módon, önállóan, illetve tulajdonosi hozzájárulás alapján dönt. 22. Záró rendelkezések: Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 247/2009.(IX. 24.) számú határozata alapján január 1-jén lép hatályba. A módosítások az eredeti szövegben félkövér dőlt betűkkel kerültek kiemelésre. 23. Az iskola költségvetési szervként való működéséből fakadó további szabályozás Az alapító okirat: - kelte: szeptember száma: 247/20089 (IX.24.) Az alapító okirat kezelésére vonatkozó szabályok Az alapító okiratban szereplő adatok nyilvánosak. A bejegyzett adatokban történő változásokat 30 napon belül az önkormányzat jegyzőjének be kell jelenteni. Az alapító okirat adatai csak a fenntartó hozzájárulásával módosíthatók. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 12

13 24. Az intézmény egyéb jellemzői Az intézmény bélyegzőinek fölirata és lenyomata a. hosszú bélyegző b. kör bélyegző 25. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos előírások A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos előírásokat a melléklet tartalmazza. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 13

14 II. rész A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó szabályok 1. Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása 1.1. Az intézmény vezetése Az intézmény vezetője Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét 2 igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, kincstárnok és iskolatitkár közreműködésével látja el Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatási törvény a állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - át nem ruházott - feladatokat Az igazgató közvetlen munkatársai igazgatóhelyettesek munkaközösség-vezetők ifjúságvédelmi felelős gondnok az iskolatitkár 1.2. Az iskola szervezeti egységei Bevezető szakasz (1. és 2. osztály) Kezdő szakasz (3. és 4. osztály) Alapozó szakasz (5. és 6. osztály) Fejlesztő szakasz (7. és 8. osztály) 1-8. évf. egész napos működés 1-4. évf. napközi 5-8. évf. tanulószoba Művészeti iskola 1-2. évf. előképző 1-6. évf. alapfok Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 14

15 2. Az intézmény működés rendjét meghatározó dokumentumok 2.1. A törvényes működés alapdokumentumai Az intézmény törvényes működését meghatározó alapdokumentumok alapító okirat pedagógiai program szervezeti és működési szabályzat és mellékletei minőségirányítási program a, Az intézmény működését meghatározó dokumentumok nyilvánosak, azok az iskolával kapcsolatban álló minden érdeklődő számára hozzáférhetőek..az intézmény működését meghatározó dokumentumokból egy- egy példány megtalálható az iskola könyvtárában, az igazgatói irodában, valamint a tanári szobában. A dokumentumok az iskola honlapján is olvasható. b, Az alapdokumentumok felülvizsgálata és módosítása a törvényi előírások megváltozásakor szükség szerint történjen A Szervezeti és Működési Szabályzat, a kollektív szerződés megújítása legkésőbb 2 évente, a Közalkalmazotti Szabályzaté az új közalkalmazotti tanács választásának tanévében történjen meg Az alapító okirat A közoktatási törvény 37. -a rendelkezik az iskola létesítéséről, alapításról. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az iskola nyilvántartásba vételét, jogszerű működését A pedagógiai program Az intézmény szakmai működését, feladatait a pedagógiai program határozza meg, melynek tartalma: a nevelés és az oktatás alapelvei, célja, feladatai a pedagógiai munka eljárásai, eszközei és felszerelései személyiség- és a közösségfejlesztés feladatai a szülők és a pedagógusok együttműködésének formái a tehetségfejlesztő és a felzárkóztató pedagógiai tevékenység Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 15

16 a gyermek- és ifjúságvédelmi, és a szociális feladatok a munka ellenőrzési, értékelési, minőségfejlesztési rendszere környezeti- és az egészségnevelési program Minőségirányítási program A pedagógiai program végrehajtása a minőségirányítási program megvalósításával biztosított. Ennek keretében az intézmény minőségfejlesztési rendszert valósít meg: az oktatási és a nevelőmunka mérhetően eredményes ellátására pedagógiai hatékonyság vizsgálatára a folyamatos fejlődés garantálása A minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti, majd az alkalmazotti közösség elfogadja. Szülői munkaközösség és a Diákönkormányzat véleményezése után a fenntartó hagyja jóvá a dokumentumot. A minőségfejlesztési munkaterv - összhangban az intézményi munkatervvel tartalma: a minőségfejlesztési folyamat szakaszai az elvégzendő feladatok az időbeni ütemezés a végrehajtásért felelős személyek nevei 2.2. Szervezési dokumentumok Az éves munkaterv Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai munkaterv határozza meg. - Az éves munkaterv az iskola hivatalos dokumentuma, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök megjelölésével. - Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, véglegesítésére, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A munkatervhez ki kell kérni: az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet, a nevelőtestület, a tanulókat érintő programok vonatkozásában az iskolai diákönkormányzat véleményét. A tanév, ezen belül is a tanítási év rendjét az oktatási miniszter állapítja meg. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 16

17 Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni: az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, a szünetek időtartamát, a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontját, az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontját, a tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálat időpontját. A bemutató órák és nyílt napok tartásának rendjét Az iskolai tanítás nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről Az ellátandó nevelési, oktatási feladatok felosztása A feladatfelosztást a pedagógiai irányításért felelős igazgató tanévenként készít el. A feladatfelosztást a nevelőtestület véleményezi. Tartalmazza: A tanulócsoportokat Az óraterv alapján tartandó kötelező és választható foglalkozásokat Az egyéni és csoportos gondozási feladatokat Ügyeleti, szervezési és vállalt funkciók szerinti feladatokat Az alkalmazott pedagógusok név szerinti feladatait: a megtartandó tanórákat, foglalkozásokat Mindezek intézményi szintű összesítését. A feladatfelosztás a pedagógus munkarend alapokmánya: a feltüntetett, kötelező óraszámba beszámítható feladatok összegzésével magában foglalja az intézmény pedagógia tevékenységének időráfordítását, sőt a gazdasági pénzügyi konzekvenciát is Órarend, foglalkozási rend A feladatfelosztás alapján a pedagógusok konkrét napi munkaidő beosztása órarend szerint történik Heti órarend, írja elő a pedagógusok és a diákok részére, hogy mikor, kinek és milyen kötelező és választható foglalkozáson kell részt venni. Órarend készítés szempontjai: az egyes tanulócsoportok héten belüli egyenletes terhelése a tanulók napi változatos foglalkozásainak összeállítása a pedagógusok beoszthatósága Ügyeleti beosztás A pedagógusi ügyelet célja a biztonságos intézményi környezet megvalósítása. A fejlődő diákok életkorukból adódóan korlátozottan cselekvőképesek, csökkent Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 17

18 belátásúak. A közoktatási törvény kiemelt felelősséget hárít az intézményekre az egészségvédelem és baleset elhárítás terén. Az ügyeletre beosztott pedagógus köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel ellátni, mert személyesen felelős a rábízott fiatalokért. Az ügyeleti beosztás munkarendhez igazodó dokumentum, amely a teljes nyilvántartási időtartamban név szerint jelöli ki ügyeletre a pedagógusokat. A beosztás azonos időtartamban folyosónként 2 pedagógust nevez meg. A törvényesség biztosítására a fenntartó ellenőrzi az intézmény gyermek és tanulóbaleset megelőző tevékenységét A dokumentumok kötelező nyilvánossága Az intézmény köteles a működési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, hogy az alkalmazottak, szülők, érdeklődők tájékozódhassanak a helyi pedagógiai programról, rendezvényekről, rendszabályokról. A dokumentáció hivatalos tárolási helyei: Az intézményi könyvtár, és a kijelölt vezető helyettesi iroda. Ezekben a helyiségekben a következő dokumentumokból kell tartani 1-1 hitelesített példányban Pedagógiai Program SZMSZ Belső szabályzatok Házirend Minőségirányítási Program Éves munkaterv Pedagógus ügyeleti és munkabeosztás (félévi lebontásban) A dokumentumok hozzáférhetőségét az érdeklődők számára oly módon kell biztosítani, hogy az iratok helyben illetve interneten, weboldalunkon olvashatók legyenek! 3. Az intézmény munkarendje 3.1. Közalkalmazottak munkarendje A közoktatásban alkalmazottak körét a közoktatási törvény 15. -a, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabályai a 16. és a 17. rögzíti. A közalkalmazottak munkavégzésének és díjazásának szabályait az intézmény kollektív szerződése tartalmazza, összhangban a Munka Törvénykönyve, ill. a Közalkalmazotti törvény hatályos előírásaival. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 18

19 3.2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő más közalkalmazottak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus alkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az intézmény igazgatója a gondnokkal egyetértésben állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. A munkaköri leírásokat az igazgató készíti el. A napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a szabadság kiadására a törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével a gondnok tesz javaslatot A pedagógusok munkarendje A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény 19. -a rögzíti. A pedagógus munkakörbe tartozó feladatok leírását, a túlórák és megbízások pénzügyi vonzata miatt, a kollektív szerződés tartalmazza A törvény 16. -a szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával vagy a tanulókkal szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll A pedagógusok napi munkaidejét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek állapítják meg az iskola órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az iskola feladatellátásainak, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai - a fenti alapelv betartása mellett - javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembevételére A pedagógus köteles 15 perccel tanítási órája előtt, és legalább 5 perccel ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (ill. a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt ennek helyén) megjelenni A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30-ig köteles bejelenteni az intézmény vezetőjének vagy az igazgatóhelyettesnek, hogy helyettesítéséről intézkedni lehessen. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor a tankönyveit hosszabb hiányzás esetén tanmeneteit az őt helyettesítő pedagógus számára elérhető helyen hagyni, hogy a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. Külön megállapodás hiányában elérhető helynek számít a hiányzó pedagógus íróasztala Egyes, indokolt esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra megtartására. A tanórák elcserélését az igazgatóhelyettesek engedélyezhetik. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 19

20 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén - lehetőség szerint - szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a pedagógust helyettesítéssel bízzák meg, úgy az köteles szakórát tartani, ill. a tanmenet szerint előre haladni. (Kivéve az idegen nyelvi órákat, ha azt nem ugyanolyan nyelvszakos helyettesíti.) A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felül - a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató adja az igazgatóhelyettesek és a munkaközösségvezetők javaslatainak meghallgatása után A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, a lehetőleg egyenlő teherviselés. Törekedni kell a fizetett túlórák igazságos elosztására. Az igazgató egyes az iskolában végzett szakmai munkával, oktatással nem szorosan összefüggő feladattal külső személyt, vállalkozót, illetve jogi személyt bízhat meg. A megbízás alapján ellátandó feladatok munkaközösség-vezető osztályfőnöki munka ifjúságvédelmi tevékenység szertárak kezelése munkavédelmi felelős tevékenység (külső jogi személy, vállalkozó) tűzvédelmi felelős tevékenység (külső jogi személy, vállalkozó) DÖK segítő tanár Megállapodás alapján vállalható feladatok tankönyvek árusítása tanulók balesetbiztosítása újságok, folyóiratok terjesztése egyéb - igazgató által engedélyezett - akciók szervezése A megállapodás alapján vállalt feladatok elvégzése a pedagógusoknak nem kötelező. A feladatok ellátására az illetékes külső szervek a pedagógust felkérhetik, és ő azt díjazás ellenében önként elvállalhatja. Ebben az esetben a vállalkozó pedagógus egyes részfeladatokban való közreműködésre csak igazgatói engedélyezés után kérhet fel más pedagógust, akik a munkát önként vállalhatják. Iskolai érdek esetén az tantestülettel történt egyeztetés után az igazgató szükség esetén az önkéntességet felkérésre változtathatja Az intézmény tanulóinak munkarendje A házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 20

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bevezető Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb szabályozások 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény neve

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Hatályos: 2013. március 31-től. Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27.

Hatályos: 2013. március 31-től. Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27. BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MűKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 31-től Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27. Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012 0 I. AZ SZMSZ CÉLJA 1. A szabályzat célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben