Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010."

Átírás

1 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

2 Tartalom Bevezető...7. oldal I. rész...8. oldal Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb szabályozások 1. A költségvetési szerv neve 2. A költségvetési szerv székhelye 3. A költségvetési szerv telephelye 4. Költségvetési szerv alapításának éve 5. Az alapító neve 6. Az irányító szerv neve, székhelye 7. A költségvetési szerv felügyeleti szerve 8. A költségvetési szerv jogállása 9. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje 10. A költségvetési szerv képviseletére jogosult 11. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása 12. Az iskola oktatási évfolyamainak a száma 13. Maximális gyermek-, tanulólétszáma 14. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata 15. A költségvetési szerv alaptevékenysége 16. Művészeti ágak azon belül tanszakok megnevezése 17. Gazdálkodási jogköre 18. Kezeli és használja 19. Vállalkozási tevékenység 20. Feladatellátást szolgáló vagyon 21. A költségvetési szervi vagyon feletti rendelkezési jogok 22. Záró rendelkezések 23. Az iskola költségvetési szervként való működéséből fakadó további szabályozás 24. Az intézmény további jellemzői Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2

3 II. rész A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó szabályok 1. Az intézmény szervezeti rendszere irányítása oldal 1.1. Az intézmény vezetése 1.2. Az iskola szervezeti egységei 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok oldal 2.1. A törvényes működés alapdokumentumai 2.2. Szervezési dokumentumok 2.3. A dokumentumok kötelező nyilvánossága 3. Az intézmény munkarendje oldal 3.1. A közalkalmazottak munkarendje 3.2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő más közalkalmazottak munkarendje 3.3. A pedagógusok munkarendje 3.4. Az intézmény tanulóinak munkarendje 3.5. A tanév helyi rendje 3.6. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 3.7. Az intézménybe tartózkodás rendje 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje oldal 4.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja 4.2. A ped. munka belső ellenőrzésével szemben támasztott köv 4.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak 4.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái 4.5. A ped. munka belső ellenőrzési rendje a minőségirányítási rendszerben 5. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az oktatási intézménnyel oldal 5.1. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók lehetőségei 6. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje oldal 6.1. Az igazgató távollétében 6.2. Az igazgató hatásköréből átruházza 7. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 27. oldal 7.1. Az intézmény vezetősége Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3

4 7.2. A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 7.3. Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje 7.4. Az iskolai közösségek kapcsolattartása 8. A vezetők és az iskolaszék, valamint az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája oldal 8.1. A vezetők és az iskolaszék közötti kapcsolattartás 8.2. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje 9. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek oldal 9.1. Az intézmény nevelőtestülete 9.2. A nevelőtestület értekezletei; az egy osztályban tanítók értekezletei 9.3. A nevelőtestület döntései, határozatai 9.4. A nevelőtestület által átruházott feladatok és a beszámolás rendje 9.5. Szakmai munkaközösségek 10. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja oldal Az intézmény rendszeres kapcsolatban áll Az iskola időszakos kapcsolatai 11. Ünnepeink, hagyományaink oldal Ünnepeink Hagyományaink 12. Az iskola bérbeadási és reklámtevékenysége oldal Az iskola helyiségeinek bérbeadási rendje Reklámtevékenység szabálya 13. Egészségügyi felügyelet, baleset megelőzés, iskolát óvó, védő intézkedések oldal A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A gyermekbalesetek megelőzését szolgáló előírások A tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége: Tűz-és bombariadó 14. Szülői Munkaközösség, Titoktartás oldal Az iskolai SZMK jogai A titoktartásról Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4

5 III. rész Az iskolára vonatkozó további szabályok 15. Napközi otthon oldal Napközi otthon szervezése 16. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái oldal Szakköri foglalkozások A képességek differenciált fejlesztésére szolgáló foglalkozások Tanfolyamok Erdei iskola, kirándulás Vizsgák A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 17. Diákönkormányzat oldal 18. Tanulói jogviszony oldal 18.1 Házirend A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll A tanulói jogviszony Magántanulók Osztályozó- és javítóvizsgák IV. rész Mellékletek: M-00 Egyetértő nyilatkozatok M-01 Közalkalmazotti szabályzat M-02 Kollektív szerződés M-03 Diákönkormányzat SZMSZ M-04 Iskolai könyvtár működési rendje M-05 Iskolaszék szervezeti és működési rendje M-06 Szülői munkaközösség SZMSZ M-07 Gyakornoki szabályzat M-08 Vagyonnyilatkozat tételi szabályzat M-09 Nyilatkozat tömegtájékoztató szerveknek M-10 Gazdálkodás ügyrendje M-11 Ügyviteli és iratkezelési szabályzat M-12 Szabálytalanságok kezelése M-13 Adatkezelési szabályzat Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5

6 M-14 Munkavédelmi szabályzat M-15 Tűzvédelmi szabályzat M-16 Intézményi védő-óvó előírások M-17 Munkaköri leírások Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6

7 Bevezető Szervezeti és működési szabályzat célja: Az intézmény használói ismerjék meg az iskola működési rendjét, jogosítványaikat. Azok betartásával biztosított legyen az intézmény nevelő-oktató munkájának zavartalan működése. Tudják, hogy kinek mi a feladata, miben tud segíteni a tanulók fejlődése, fejlesztése területén, mivel tud hozzájárulni az iskola hírnevének öregbítéséhez. Általános rendelkezések (217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 10 -a szerint) 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata, jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az iskola szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, belső és külső kapcsolataira vonatkozó megállapodásokat, és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (1) bekezdése alapján e szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Az SZMSZ a kialakított cél - és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamtok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadás, jóváhagyása 2.1. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetője készítette el, és előterjesztése után a nevelőtestület fogadta el Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint a szülői szervezet véleményét ki kell kérni A szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya 3.1.A SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. 3.2.Az SZMSZ és mellékletei Keszthely Város Önkormányzata Képviselőtestülete Oktatási és Kulturális Bizottsága, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottsága jóváhagyásával lépnek hatályba. A hatálybalépés időpontja Az SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg a január 28-án jóváhagyott SZMSZ hatályát veszti. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a törvények és a működés során bekövetkező változások esetén, de legkésőbb kétévente felül kell vizsgálni. 3.3.A Szervezeti és Működési Szabályzat 1-1 példányát el kell helyezni a könyvtárban, az igazgatói irodában valamint a tanári szobában. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 7

8 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb az iskola költségvetési szervként való működéséből fakadó szabályozások Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat (egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: Törzsszáma: A költségvetési szerv székhelye: 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Működési köre: Keszthely Város közigazgatási területe illetve a kapacitás kihasználtság mértékéig Keszthely környéki települések 3. A költségvetési szervnek telephelye nincs. 4. A költségvetési szerv alapításának éve: Az alapító neve: Keszthely Város Tanácsa Az alapítói jog gyakorlója ill. a fenntartó neve és címe: Keszthely Város Önkormányzata 8360 Keszthely, Fő tér Az irányító szerv neve, székhelye: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8360 Keszthely, Fő tér A költségvetési szerv felügyeleti szerve: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8360 Keszthely, Fő tér A költségvetési szerv jogállása: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott közoktatási feladatok ellátására létesített intézmény, jogi személy. Önállóan működő önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági szervezettel nem rendelkezhet. Gazdálkodási szempontból az önállóan működő és Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8

9 gazdálkodó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely intézményhez (továbbiakban: önállóan működő és gazdálkodó intézmény) integrálva. 9. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv élén Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által pályázat alapján, határozott időtartamra megbízott igazgató áll. A költségvetési szerv vezető illetmény megállapításának jogát a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: - közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény - polgári jogi jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján. 10..A költségvetési szerv képviseletére jogosult: A költségvetési szerv vezetője és az általa meghatalmazott személyek. 11. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: a.) tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv b.) közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény c.) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Gazdasági Ellátó Szervezet, Keszthely (8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42.) intézmény végzi. 12. Az iskola oktatási évfolyamainak száma: a. Általános Iskola: 8 évfolyam b. Alapfokú Művészeti Iskola: 12 évfolyam (2 évfolyam előképző, 6 alapfokú képző, 4 évfolyam továbbképző) 13. Maximális gyermek-, tanulólétszám: - Általános Iskola: 500 fő - Alapfokú Művészeti Iskola: 250 fő ebből művészeti áganként: - szín- és bábművészet: 140 fő - képző- és iparművészet: 110 fő 14. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai oktatás és nevelés, alapfokú művészetoktatás A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX: törvény 86. (1)-(3) bekezdése alapján. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9

10 Az intézmény típusa: többcélú intézmény Egységes iskola a. Általános Iskola b. Alapfokú Művészeti Iskola 15. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Alapfokú oktatás (szakágazat megnevezése) Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása (sportiskola) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, színés bábművészeti ágban Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása -Azon sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azon nem sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, akik orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytatják. -Azoknak a tanulóknak az oktatása, akiknél a szakértői bizottság szakvéleménye alapján az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt és a 2007/2008. tanévtől visszahelyezett tanulóként teljesítik tankötelezettségeiket. -Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelésű igényű tanulók oktatása. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően és organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása. Különleges gondozás keretében nyújtott gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás. -Integrált nevelés folytatása 1-8 évfolyamon -Viselkedési, beilleszkedési és magatartási zavarral, valamint tanulási nehézséggel és tanulási zavarral küzdő (diszlexiás, diszgráfiás, diskalkuliás) tanulók rehabilitációs foglalkozása. - Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató, valamint a sajátos nevelési igényű és magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók rehabilitációs foglalkozása. -Környezeti nevelés és fenntarthatóság A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve a lehetőségekhez mérten minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata, melynek célja a tanulókban a környezettudatos magatartás kialakítása, a fenntarthatóság, mint alapelv fontosságának tudatosítása, a környezetért felelős életvitel elősegítése, valamint a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása. -Esélyegyenlőség Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 10

11 Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, valamint az iskolánkban tanuló valamennyi tanuló (későbbi) iskolai sikerességének elősegítése érdekében megvalósul a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű tanuló, gyermekek integrált oktatása/nevelése. Az egymás kultúrájának megismerését szolgáló, és más tolerancia-erősítő programok megvalósítása révén kívánjuk tanulóinkban erősíteni az elfogadó, multikulturális szemléletet, valamint csökkenteni az előítéleteket. 16. Művészeti ágak, azon belül tanszakok megnevezése: a.) szín és bábművészeti ág: - színjáték - bábjáték tanszak b.) képző-és iparművészeti ág: - grafika - festészet - textilműves - kerámia - kézművesség tanszak Tagozat megnevezése: - nyelvtagozat (2-8. évfolyam) - sporttagozat (1-8. évfolyam) - matematika tagozat (3-8. évfolyam) 17. Gazdálkodási jogköre: Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv. Az előirányzat feletti rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben a költségvetés végrehajtásának általános szabályai, illetve az idevonatkozó reá irányadó törvényi előírások, és rendeletben foglaltak szerint jár el. Gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott, az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézmény között létrejött együttműködési megállapodás szerint látja el. Önálló számviteli politikát nem alakít ki, ehhez kapcsolódó szabályzatokat nem készít. A gazdálkodási jogkörében ellátandó feladatokat illetően, az önállóan működő és gazdálkodó intézmény számviteli politikájában és szabályzataiban foglaltakat kell alkalmazni. Pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, váltót nem bocsáthat ki, és nem fogadhat el. Ellenőrzési rendszerének kialakításáról, annak megfelelő működéséről az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője gondoskodik. 18. Kezeli és használja az önállóan működő és gazdálkodó intézmény kimutatásában szereplő önkormányzati tulajdont. Önálló adatközlési és statisztikai jelentési jogosítványokkal rendelkezik 19. Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 11

12 20. A feladatellátást szolgáló vagyon: Helyrajzi szám: 2805/36 hrsz.ú ingatlan Megnevezés: Földterület Épület Építmény 21. A költségvetési szervi vagyon feletti rendelkezési jogok: Az alapító tulajdonát képező ingatlan/ok/, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki. Az önkormányzat tulajdonában és a költségvetési szerv használatában lévő vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg a költségvetési szervet. Az ilyen vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata módosítása vonatkozásában a költségvetési szerv a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű használatnak megfelelően az alapfeladat ellátása sérelme nélkül az önkormányzat vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 31/2003. (XI.3.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott időtartam szerint, mértékben és módon, önállóan, illetve tulajdonosi hozzájárulás alapján dönt. 22. Záró rendelkezések: Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 247/2009.(IX. 24.) számú határozata alapján január 1-jén lép hatályba. A módosítások az eredeti szövegben félkövér dőlt betűkkel kerültek kiemelésre. 23. Az iskola költségvetési szervként való működéséből fakadó további szabályozás Az alapító okirat: - kelte: szeptember száma: 247/20089 (IX.24.) Az alapító okirat kezelésére vonatkozó szabályok Az alapító okiratban szereplő adatok nyilvánosak. A bejegyzett adatokban történő változásokat 30 napon belül az önkormányzat jegyzőjének be kell jelenteni. Az alapító okirat adatai csak a fenntartó hozzájárulásával módosíthatók. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 12

13 24. Az intézmény egyéb jellemzői Az intézmény bélyegzőinek fölirata és lenyomata a. hosszú bélyegző b. kör bélyegző 25. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos előírások A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos előírásokat a melléklet tartalmazza. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 13

14 II. rész A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó szabályok 1. Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása 1.1. Az intézmény vezetése Az intézmény vezetője Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét 2 igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, kincstárnok és iskolatitkár közreműködésével látja el Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatási törvény a állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - át nem ruházott - feladatokat Az igazgató közvetlen munkatársai igazgatóhelyettesek munkaközösség-vezetők ifjúságvédelmi felelős gondnok az iskolatitkár 1.2. Az iskola szervezeti egységei Bevezető szakasz (1. és 2. osztály) Kezdő szakasz (3. és 4. osztály) Alapozó szakasz (5. és 6. osztály) Fejlesztő szakasz (7. és 8. osztály) 1-8. évf. egész napos működés 1-4. évf. napközi 5-8. évf. tanulószoba Művészeti iskola 1-2. évf. előképző 1-6. évf. alapfok Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 14

15 2. Az intézmény működés rendjét meghatározó dokumentumok 2.1. A törvényes működés alapdokumentumai Az intézmény törvényes működését meghatározó alapdokumentumok alapító okirat pedagógiai program szervezeti és működési szabályzat és mellékletei minőségirányítási program a, Az intézmény működését meghatározó dokumentumok nyilvánosak, azok az iskolával kapcsolatban álló minden érdeklődő számára hozzáférhetőek..az intézmény működését meghatározó dokumentumokból egy- egy példány megtalálható az iskola könyvtárában, az igazgatói irodában, valamint a tanári szobában. A dokumentumok az iskola honlapján is olvasható. b, Az alapdokumentumok felülvizsgálata és módosítása a törvényi előírások megváltozásakor szükség szerint történjen A Szervezeti és Működési Szabályzat, a kollektív szerződés megújítása legkésőbb 2 évente, a Közalkalmazotti Szabályzaté az új közalkalmazotti tanács választásának tanévében történjen meg Az alapító okirat A közoktatási törvény 37. -a rendelkezik az iskola létesítéséről, alapításról. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az iskola nyilvántartásba vételét, jogszerű működését A pedagógiai program Az intézmény szakmai működését, feladatait a pedagógiai program határozza meg, melynek tartalma: a nevelés és az oktatás alapelvei, célja, feladatai a pedagógiai munka eljárásai, eszközei és felszerelései személyiség- és a közösségfejlesztés feladatai a szülők és a pedagógusok együttműködésének formái a tehetségfejlesztő és a felzárkóztató pedagógiai tevékenység Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 15

16 a gyermek- és ifjúságvédelmi, és a szociális feladatok a munka ellenőrzési, értékelési, minőségfejlesztési rendszere környezeti- és az egészségnevelési program Minőségirányítási program A pedagógiai program végrehajtása a minőségirányítási program megvalósításával biztosított. Ennek keretében az intézmény minőségfejlesztési rendszert valósít meg: az oktatási és a nevelőmunka mérhetően eredményes ellátására pedagógiai hatékonyság vizsgálatára a folyamatos fejlődés garantálása A minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti, majd az alkalmazotti közösség elfogadja. Szülői munkaközösség és a Diákönkormányzat véleményezése után a fenntartó hagyja jóvá a dokumentumot. A minőségfejlesztési munkaterv - összhangban az intézményi munkatervvel tartalma: a minőségfejlesztési folyamat szakaszai az elvégzendő feladatok az időbeni ütemezés a végrehajtásért felelős személyek nevei 2.2. Szervezési dokumentumok Az éves munkaterv Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai munkaterv határozza meg. - Az éves munkaterv az iskola hivatalos dokumentuma, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök megjelölésével. - Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, véglegesítésére, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A munkatervhez ki kell kérni: az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet, a nevelőtestület, a tanulókat érintő programok vonatkozásában az iskolai diákönkormányzat véleményét. A tanév, ezen belül is a tanítási év rendjét az oktatási miniszter állapítja meg. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 16

17 Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni: az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, a szünetek időtartamát, a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontját, az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontját, a tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálat időpontját. A bemutató órák és nyílt napok tartásának rendjét Az iskolai tanítás nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről Az ellátandó nevelési, oktatási feladatok felosztása A feladatfelosztást a pedagógiai irányításért felelős igazgató tanévenként készít el. A feladatfelosztást a nevelőtestület véleményezi. Tartalmazza: A tanulócsoportokat Az óraterv alapján tartandó kötelező és választható foglalkozásokat Az egyéni és csoportos gondozási feladatokat Ügyeleti, szervezési és vállalt funkciók szerinti feladatokat Az alkalmazott pedagógusok név szerinti feladatait: a megtartandó tanórákat, foglalkozásokat Mindezek intézményi szintű összesítését. A feladatfelosztás a pedagógus munkarend alapokmánya: a feltüntetett, kötelező óraszámba beszámítható feladatok összegzésével magában foglalja az intézmény pedagógia tevékenységének időráfordítását, sőt a gazdasági pénzügyi konzekvenciát is Órarend, foglalkozási rend A feladatfelosztás alapján a pedagógusok konkrét napi munkaidő beosztása órarend szerint történik Heti órarend, írja elő a pedagógusok és a diákok részére, hogy mikor, kinek és milyen kötelező és választható foglalkozáson kell részt venni. Órarend készítés szempontjai: az egyes tanulócsoportok héten belüli egyenletes terhelése a tanulók napi változatos foglalkozásainak összeállítása a pedagógusok beoszthatósága Ügyeleti beosztás A pedagógusi ügyelet célja a biztonságos intézményi környezet megvalósítása. A fejlődő diákok életkorukból adódóan korlátozottan cselekvőképesek, csökkent Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 17

18 belátásúak. A közoktatási törvény kiemelt felelősséget hárít az intézményekre az egészségvédelem és baleset elhárítás terén. Az ügyeletre beosztott pedagógus köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel ellátni, mert személyesen felelős a rábízott fiatalokért. Az ügyeleti beosztás munkarendhez igazodó dokumentum, amely a teljes nyilvántartási időtartamban név szerint jelöli ki ügyeletre a pedagógusokat. A beosztás azonos időtartamban folyosónként 2 pedagógust nevez meg. A törvényesség biztosítására a fenntartó ellenőrzi az intézmény gyermek és tanulóbaleset megelőző tevékenységét A dokumentumok kötelező nyilvánossága Az intézmény köteles a működési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, hogy az alkalmazottak, szülők, érdeklődők tájékozódhassanak a helyi pedagógiai programról, rendezvényekről, rendszabályokról. A dokumentáció hivatalos tárolási helyei: Az intézményi könyvtár, és a kijelölt vezető helyettesi iroda. Ezekben a helyiségekben a következő dokumentumokból kell tartani 1-1 hitelesített példányban Pedagógiai Program SZMSZ Belső szabályzatok Házirend Minőségirányítási Program Éves munkaterv Pedagógus ügyeleti és munkabeosztás (félévi lebontásban) A dokumentumok hozzáférhetőségét az érdeklődők számára oly módon kell biztosítani, hogy az iratok helyben illetve interneten, weboldalunkon olvashatók legyenek! 3. Az intézmény munkarendje 3.1. Közalkalmazottak munkarendje A közoktatásban alkalmazottak körét a közoktatási törvény 15. -a, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabályai a 16. és a 17. rögzíti. A közalkalmazottak munkavégzésének és díjazásának szabályait az intézmény kollektív szerződése tartalmazza, összhangban a Munka Törvénykönyve, ill. a Közalkalmazotti törvény hatályos előírásaival. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 18

19 3.2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő más közalkalmazottak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus alkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az intézmény igazgatója a gondnokkal egyetértésben állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. A munkaköri leírásokat az igazgató készíti el. A napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a szabadság kiadására a törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével a gondnok tesz javaslatot A pedagógusok munkarendje A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény 19. -a rögzíti. A pedagógus munkakörbe tartozó feladatok leírását, a túlórák és megbízások pénzügyi vonzata miatt, a kollektív szerződés tartalmazza A törvény 16. -a szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával vagy a tanulókkal szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll A pedagógusok napi munkaidejét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek állapítják meg az iskola órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az iskola feladatellátásainak, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai - a fenti alapelv betartása mellett - javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembevételére A pedagógus köteles 15 perccel tanítási órája előtt, és legalább 5 perccel ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (ill. a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt ennek helyén) megjelenni A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30-ig köteles bejelenteni az intézmény vezetőjének vagy az igazgatóhelyettesnek, hogy helyettesítéséről intézkedni lehessen. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor a tankönyveit hosszabb hiányzás esetén tanmeneteit az őt helyettesítő pedagógus számára elérhető helyen hagyni, hogy a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. Külön megállapodás hiányában elérhető helynek számít a hiányzó pedagógus íróasztala Egyes, indokolt esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra megtartására. A tanórák elcserélését az igazgatóhelyettesek engedélyezhetik. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 19

20 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén - lehetőség szerint - szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a pedagógust helyettesítéssel bízzák meg, úgy az köteles szakórát tartani, ill. a tanmenet szerint előre haladni. (Kivéve az idegen nyelvi órákat, ha azt nem ugyanolyan nyelvszakos helyettesíti.) A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felül - a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató adja az igazgatóhelyettesek és a munkaközösségvezetők javaslatainak meghallgatása után A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, a lehetőleg egyenlő teherviselés. Törekedni kell a fizetett túlórák igazságos elosztására. Az igazgató egyes az iskolában végzett szakmai munkával, oktatással nem szorosan összefüggő feladattal külső személyt, vállalkozót, illetve jogi személyt bízhat meg. A megbízás alapján ellátandó feladatok munkaközösség-vezető osztályfőnöki munka ifjúságvédelmi tevékenység szertárak kezelése munkavédelmi felelős tevékenység (külső jogi személy, vállalkozó) tűzvédelmi felelős tevékenység (külső jogi személy, vállalkozó) DÖK segítő tanár Megállapodás alapján vállalható feladatok tankönyvek árusítása tanulók balesetbiztosítása újságok, folyóiratok terjesztése egyéb - igazgató által engedélyezett - akciók szervezése A megállapodás alapján vállalt feladatok elvégzése a pedagógusoknak nem kötelező. A feladatok ellátására az illetékes külső szervek a pedagógust felkérhetik, és ő azt díjazás ellenében önként elvállalhatja. Ebben az esetben a vállalkozó pedagógus egyes részfeladatokban való közreműködésre csak igazgatói engedélyezés után kérhet fel más pedagógust, akik a munkát önként vállalhatják. Iskolai érdek esetén az tantestülettel történt egyeztetés után az igazgató szükség esetén az önkéntességet felkérésre változtathatja Az intézmény tanulóinak munkarendje A házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 20

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013.

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalom Bevezető... 7. oldal I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb szabályozások...

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRAT Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája, Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat Az intézmény neve: Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Logopédiai és Gyógytestnevelési

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben