Szépen élni! ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT. A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket: Újszász, 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szépen élni! ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT. A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket: Újszász, 2008."

Átírás

1 Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T / E S T A N É V M U N K A T E R V E A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket: Szépen élni! Szabó Gyızı igazgató Újszász, szeptember PH

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. AZ ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT 4 I.1. MINİSÉGPOLITIKA 4 I.2. VEZETÉSI STRUKTÚRA 5 I.2.A) IGAZGATÓTANÁCS 5 I.2.B) VEZETİI TANÁCS 6 I.2.C) MINİSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT 6 I.3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 7 I.3.A) TITKÁRSÁG (2 Fİ) 7 I.3.B) VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (41 Fİ) 7 I.3.C) ÓVODA (29 Fİ) 8 I.3.D) BÖLCSİDE (11 Fİ) 9 I.3.E) EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT (6 Fİ) 9 I.3.F) GAZDASÁGI CSOPORT (15 Fİ) 9 I.4. INFRASTRUKTÚRA, TÁRGYI FELTÉTELEK 10 I.4.A) VÁROSI BÖLCSİDE 10 I.4.B) VÁROSI ÓVODA 10 I.4.C) VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 11 I.4.D) EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 12 I.4.E) INTÉZMÉNYBEJÁRÁS 12 I.5. A TANÉV KIEMELKEDİ FELADATAI 13 I.5.A) AKTUÁLIS FELADATOK 13 I.5.B) MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS 15 I.5.C) TANÉV ÉRTÉKELÉSE 16 I.6. IGAZGATÓI MUNKATERV ÉS FOLYAMATBA ÉPÍTETT BELSİ ELLENİRZÉSI TERV 17 I.7. INTÉZMÉNYI SZINTŐ BELSİ ELLENİRZÉS TERVEZÉSE 25 II. VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 26 II.1. HELYZETELEMZÉS 26 II.2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEKRİL 26 II.3. AZ ELİZİ TANÉVRİL, TANÉVEKRİL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 27 II.3.A) AZ ELMÚLT TANÉV ÉRTÉKELÉSÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 27 II.3.B) PARTNERI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLAT EREDMÉNYEIBİL ADÓDÓ FELADATOK 28 II.3.C) AZ INTÉZMÉNYBEN LEFOLYTATOTT KÜLSİ SZAKMAI, TÖRVÉNYESSÉGI, PÉNZÜGYI VIZSGÁLAT EREDMÉNYÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 30 II.3.D) ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 30 II.4. AZ INTÉZMÉNYI SZINTŐ FELADATOK INTÉZMÉNYEGYSÉGRE VONATKOZÓ ELEMEI 31 II.5. A PEDAGÓGIAI-NEVELÉSI ÉS A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLKITŐZÉSEIBİL AZ AKTUÁLIS TANÉVRE VONATKOZÓ FELADATOK 32 II.5.A) ALAPELVEK: 32 II.5.B) CÉLOK 33 II.5.C) SIKERKRITÉRIUMOK 33 II.5.D) A 2008/2009-ES TANÉV FELADATAI 33 II.6. MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS FELADATAI 35 II.6.A) DOLGOZÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 35 II.6.B) TANULÓI MÉRÉSEK 35 II.7. A TANÉV RENDJÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 36 II.8. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOKBÓL ADÓDÓ FELADATOK 37 II.9. A FELADATOK RÉSZLETES ÜTEMTERVE 38 II.10. BELSİ ELLENİRZÉS TERVEZÉSE oldal

3 III. VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 52 III.1. HITVALLÁSUNK: 52 III.2. INTÉZMÉNYEGYSÉG STRUKTÚRÁJA 52 III.3. MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI CSOPORT 52 III.4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK, HUMÁNERİFORRÁS 52 III.5. INFRASTRUKTÚRA, TÁRGYI FELTÉTELEK 53 III.6. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI 53 III.7. MÉRÉS ÉRTÉKELÉS 53 III.8. AZ ELMÚLT NEVELÉSI ÉVRİL, ÉVEKRİL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 54 III.9. PARTNERI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI, ÉS AZ EBBİL FAKADÓ FELADATOK 56 III.10. EGYÉB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 57 III.11. TERVEZÉS 58 III.12. AZ INTÉZMÉNYI SZINTŐ FELADATOK INTÉZMÉNYEGYSÉGRE VONATKOZÓ ELEMEI 59 III.12.A) MINİSÉGPOLITIKA, HUMÁNERİFORRÁS 59 III.12.B) INFRASTRUKTÚRA, TÁRGYI FELTÉTELEK 59 III.12.C) 1.4.E) INTÉZMÉNYBEJÁRÁS 59 III.13. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI 59 III.13.A) AKTUÁLIS FELADATOK 59 III.13.B) A PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI PROGRAM CÉLKITŐZÉSEIBİL ADÓDÓ KIEMELT FELADATAINK A 2008/2009-ES NEVELÉSI ÉVBEN. 61 III.14. A NEVELÉSI ÉV RENDJÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 65 III.15. INTÉZMÉNYEGYSÉG HAGYOMÁNYAIBÓL ADÓDÓ FELADATOK 66 III.16. MÉRÉS ÉRTÉKELÉS 66 III.17. NEVELÉSI ÉV ÉRTÉKELÉSE 66 III.18. FELADATOK RÉSZLETEZETT ÜTEMTERVE 2008/ IV. VÁROSI BÖLCSİDE MUNKATERVE 71 IV.1. AZ ELMÚLT GONDOZÁSI ÉV ÉRTÉKELÉSÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 71 IV.1.A) PARTNERI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLAT EREDMÉNYEIBİL ADÓDÓ FELADATOK 71 IV.1.B) AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYTATOTT KÜLSİ VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEIBİL ADÓDÓ FELADATOK 71 IV.1.C) ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 72 IV.2. PARTNERI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT, ÖNÉRTÉKELÉS 72 IV.3. INTÉZMÉNYI SZINTŐ FELADATOK AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGRE VONATKOZÓ ELEMEI 73 IV.4. A GONDOZÁSI NEVELÉSI ÉS A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLKITŐZÉSEIBİL ADÓDÓ FELADATOK: 73 IV.5. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOKBÓL ADÓDÓ FELADATOK 77 IV /2009. GONDOZÁSI ÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 77 IV.7. FOLYAMATOS FELADATOK A 2007/2008-AS GONDOZÁSI ÉVBEN: 81 IV.8. BELSİ ELLENİRZÉS TERVEZÉSE 81 V. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MUNKATERVE 82 V.1. A SZAKSZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI 82 V.2. ELLÁTOTT FELADATOK: 82 V.2.A) NEVELÉSI TANÁCSADÓ 82 V.2.B) LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS 83 V.3. MUNKATERV HAVONKÉNTI LEBONTÁSBAN 2008/ oldal

4 I. Az Újszászi Nevelési Központ I.1. Minıségpolitika Az Újszászi Nevelési Központ minıségpolitikájának középpontjában az egyénre szabott tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, a város sajátos adottságaiból eredı hátrányok csökkentése áll. Ennek érdekében olyan többcélú intézményként szeretnénk mőködni, amely a törvényi kötelezettségbıl adódó és a helyi nevelési, pedagógiai programban vállalt feladatait partnerei megelégedésére látja el; a gyermeki boldogság, testi- lelki egészség megóvását, a személyiség fejlesztését a szülıi házzal közös munkálkodás eredményeként valósítja meg; olyan nevelési környezetet biztosít, amelyben a szeretet, tolerancia, a másság elfogadása, az együttmőködés, a világ iránt való érdeklıdés a meghatározó szellemi és emberi érték; minden gyermeket és tanulót hozzásegít a benne rejlı tehetség felismeréséhez és fejlesztéséhez; vállalja az alapvetı erkölcsi normák közvetítését, a helyi hagyományok ápolását; színvonalas nyelvi és számítástechnikai képzéssel, mentális képességek fejlesztésével igyekszik megfelelni a kor speciális kihívásainak; nevelı- oktató alkotómőhelyként szakmai kihívást jelent minden munkatársa számára; elkötelezett a partneri igény és elégedettség folyamatos mérésére épülı minıségfejlesztési rendszer mőködtetése mellett. Elkötelezzük magunkat munkatársaink munkahelyi közérzetének folyamatos javítása mellett. Szakalkalmazotti közösségünk az intézményi célok megvalósítása érdekében kész a folyamatos szakmai megújulásra, pedagógiai innovációra, a minıség iránt elkötelezett vezetés támogatása mellett. 4. oldal

5 I.2. Vezetési struktúra Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetık közötti feladatmegosztás Az intézmény felelıs vezetıje: Az igazgató közvetlen munkatársai Igazgatóhelyettes vezetık Vörösmarty Mihály Általános Iskola: Városi Óvoda: Városi Bölcsıde: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Gazdasági vezetı: Minıségirányítási vezetı: Az intézmény vezetését segítı testületek: I.2.a) Szabó Gyızı igazgató Bogárné Simon Klára Bogárné Simon Klára Szabóné Balogh Etelka Tugyiné Barta Mária Vígh Lászlóné intézményegységvezetı helyettes Kıvári Ernıné igazgatói hatáskörben ellátott feladat Igazgatótanács Vezetıi tanács Minıségfejlesztési csoport Közalkalmazotti tanács Alkalmazotti közösség értekezlete Szakalkalmazotti értekezlet ek alkalmazotti, szakalkalmazotti értekezletei Igazgatótanács Az igazgatótanács feladata a vezetés segítése, az intézményegységek munkájának összehangolása (Kt (9) bek.). Tagjai: 1. Szabó Gyızı igazgató 2. Kıvári Ernıné gazdasági vezetı 3. Bogárné Simon Klára intézményegység-vezetı 4. Szabóné Balogh Etelka intézményegység-vezetı 5. Tugyiné Barta Mária intézményegység-vezetı 6. Vígh Lászlóné intézményegység-vezetı helyettes 7. Kovács Józsefné általános iskola képviselıje 8. Kormos Szilvia általános iskola képviselıje 9. Molnárné H. Krisztina óvoda képviselıje 10. Ménkő Jánosné óvoda képviselıje 11. Zsigmond Ernıné bölcsıde képviselıje 12. Harsányi Józsefné bölcsıde képviselıje 13. Gyırfi Andrásné egységes pedagógiai szakszolgálat képviselıje 14. Magyarné Kovács Ildikó egységes pedagógiai szakszolgálat képviselıje Tanácskozási joggal állandó meghívottak: Közalkalmazotti Tanács elnöke, az iskolai, óvodai és bölcsıdei szülıi szervezetek vezetıi. Napirendhez kötötten tanácskozási jogú meghívottak: Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje. Kisebbségi önkormányzat vezetıje. 5. oldal

6 Az Igazgatótanács munkarendje a 2008/2009. tanévben S. Idıpont Napirend Meghívottak szeptember 23. Az éves munkaterv ismertetése Állandó meghívottak Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje február június 23. Az elsı félév munkájának értékelése az intézményegység-vezetık beszámolója alapján A tanév értékelése az éves munkaterv és a minıségirányítási program végrehajtása alapján. Állandó meghívottak Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Állandó meghívottak Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje Kisebbségi Önkormányzat Elnöke I.2.b) Vezetıi tanács A vezetıi tanács feladata az operatív vezetési feladatok koordinálása, tervezése, végrehajtásuk ellenırzése. Tagjai: Munkarendje: 1.) Szabó Gyızı igazgató; 2.) Kıvári Ernıné gazdasági vezetı; 3.) Bogárné Simon Klára, intézményegység-vezetı; 4.) Szabóné Balogh Etelka, intézményegység-vezetı; 5.) Tugyiné Barta Mária, intézményegység-vezetı; 6.) Vígh Lászlóné, intézményegység-vezetı helyettes; A vezetıi tanács hetente, hétfınként órai kezdettel tartja üléseit az igazgatói irodában. I.2.c) Minıségfejlesztési csoport A csoportot a 2008/2009. tanévben az igazgató vezeti, a csoport a vezetın kívül négy fıbıl áll. Tagjai: az általános iskola képviselıje, az óvoda képviselıje, a bölcsıde képviselıje, intézményi szintő mérés-értékelés koordinátor. A csoport feladata az intézmény minıségirányítási programja alapján az éves minıségfejlesztési munkaterv elkészítése, és a munkaterv végrehajtásának koordinálása. A 2008/2009. tanévtıl az intézményi minıségfejlesztési munkaterv kapcsolódik az intézményi szintő mérés-értékelési rendszerhez, az éves mérési-értékelési feladatok végrehajtásához is. 6. oldal

7 I.3. Személyi feltételek I.3.a) Titkárság (2 fı) S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Szabó Gyızı igazgató 2. Csekı Ferencné intézményi titkár munkaidı 50%-ában I.3.b) Vörösmarty Mihály Általános iskola (41 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Bogárné Simon Klára intézményegység-vezetı. Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Bogárné Simon Klára intézményegység-vezetı 2. Kálló István felsıs helyettes 3. Nyolcas Károlyné alsós helyettes, 4. Bakó Jánosné tanár, napközis, könyvtáros pályázatfigyelı, MFCS tag 5. Balkovicsné Vágó Katalin tanár 5.a, munkaközösség vezetı 6. Bányai Károlyné tanító 1.a 7. Bartáné Mucza Tünde iskolaotthonos tanító 2.b, DÖK segítı 8. Csajbókné Nyári Erzsébet iskolaotthonos tanító 1.c, tankönyvfelelıs 9. Csákányi Györgyné tanár, matematika, fizika 8.b 10. Darókné Nagy Zsuzsanna iskolaotthonos tanító 2.c, MFCS tag 11. Feke Ildikó tanító, tanár 2.a 12. Földi Gyuláné iskolaotthonos tanító 3.b, munkaközösség vezetı 13. Földi Krisztina tanító, tanár, angol 14. Földi Tímea napközis tanító 15. Harangozóné Kiss Tünde iskolaotthonos tanító 1.b 16. Joó Zoltánné tanító 4.b 17. Juhászné Ulviczki Zsófia tanár, magyar, angol GYES, helyette Hájerné Kiss Á. 18. Kállóné Szabó Erzsébet tanár, matematika, kémia, rajz 7.b, munkaközösség vezetı 19. Kézérné Kis Mária tanár, biológia, földrajz 6.c, munkaközösség vezetı 20. Kisné Németh Krisztina iskolaotthonos tanító 2.c 21. Kormos Szilvia tanár, magyar Honlap felelıs 22. Kovács Józsefné tanító 3.c, Igazgatótanács tagja 23. Kövesdi Kálmán tanító, gyógypedagógus ETO 24. Kurdiné Tóth Melinda tanító, 4.a, munkaközösség vezetı 25. Makainé Zérczi 6.a, munkaközösség vezetı, DÖK tanár, német Zsuzsanna segítı, tankönyvfelelıs 26. Petrik Ferencné tanár, technika, biológia 7.a 27. Pomázi Melinda tanító, tanár, informatika GYES, helyette Kecskés László 28. Rabné Vágó Katalin tanító GYES, helyette Papp Szilvia 29. Sándor Judit tanár, gyógytestnevelı 8.a 30. Siska Csilla tanár, német, történelem gyakornok 31. Sulyok Marianna iskolaotthonos tanító 1.c 32. Szabóné Balogh Mária iskolaotthonos tanító 2.b 33. Székelyfalvi Gáborné tanár, gyógypedagógus 8.c 34. Tóth Ágnes iskolaotthonos tanító 3.b 35. Tóth Gábor tanár, testnevelés, gyógytestnevelés 36. Tóthné Muhari Eszter tanító, napközi 37. Utasi Katalin tanár, matematika, kémia 6.b; MFCS tag, mérési koordinátor 38. Vargáné Dora Márta iskolaotthonos tanító 1.b 39. Vargáné Turza Judit tanító, napközi GYES, helyette Tóthné Varga M. 40. Violáné Pintér Andrea tanító 3.a, ifjúságvédelmi felelıs 41. Virágné Hamar Nóra tanár, ének, napközi 5.b 42. Hájerné Kiss Ágnes tanár, angol részmunkaidıs, 15 órában, 7. oldal

8 S. Név Feladatkör Megjegyzés Juhászné Ulviczki Zsófia helyett 43. Kecskés László tanár, matematika, informatika Pomázi Melinda helyett rendszergazda 44. Papp Gáborné tanár, magyar, történelem nyugdíjas részmunkaidıs 8 órában 45. Papp Szilvi tanár, magyar Rabné Vágó Katalin helyett 7.c, ifjúságvédelmi felelıs 46. Tóthné Varga Márta tanár, napközi Vargáné Turza Judit helyett 47. Csekı Ferencné Iskolatitkár munkaidı 50%-ában Turza Melinda pedagógiai asszisztensként a Munkaügyi Központ támogatásával október 31-ig, Bihari Tímea pedagógiai asszisztensként, mint közmunkás decemberig dolgozik az intézményegységben. I.3.c) Óvoda (29 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Szabóné Balogh Etelka intézményegység-vezetı Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Szabóné Balogh Etelka -vezetı 2. Molnárné Hegedős Krisztina Óvodapedagógus, int.egys.- vezetı helyettes 3. Alföldiné Hende Márta Óvodapedagógus, fejlesztı ped. GYES, helyette Fejesné M. Anikó 4. Deák Ottóné Óvodapedagógus 5. Kasza Judit Óvodapedagógus 6. Kocza Antalné Óvodapedagógus 7. Konkáné Csibrány Angelika Óvodapedagógus 8. Konkáné Juhász Erzsébet Óvodapedagógus 9. Ménkő Jánosné Óvodapedagógus 10. Mérész Józsefné Óvodapedagógus 11. Nagy Jánosné Óvodapedagógus 12. Nyerges Judit Óvodapedagógus 13. Szabóné Nagy Orsolya Óvodapedagógus 14. Szeremeta Gáborné Óvodapedagógus 15. Szilvási Monika Óvodapedagógus GYES, helyette Korpásné Bakos Valéria 16. Ulviczki Dóra Óvodapedagógus 17. Gyüréné Miskolczi Aranka Óvodapedagógus 18. Mérész Bernadett Óvodapedagógus 19. Farkas Józsefné Dajka 20. Farkas Kálmánné Dajka 21. Gáspár Lászlóné Dajka 22. Molnár Illésné Óvodatitkár ig 23. Virág Attiláné Dajka 24. Paróczai Lászlóné Dajka 25. Róla Istvánné Dajka 26. Turza Jánosné Dajka 27. Konkáné Pozsgai Tímea Óvodapedagógus 28. Viszkok Erika Dajka 29. Konkáné Kónya Beáta Dajka 30. dr. Korpásné Bakos Valéria Óvodapedagógus, fejl.ped. 31. Fejesné Molnár Anikó Óvodapedagógus, fejl.ped. 8. oldal

9 I.3.d) Bölcsıde (11 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Tugyiné Barta Mária intézményegység-vezetı Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Beosztás Megjegyzés 1. Tugyiné Barta Mária vezetı 2. Zsigmond Ernıné gondozónı 3. Kalóné Balogh Klára gondozónı GYESEN, Helyette Baloghné Katona Zsuzsa 4. Harsányi Józsefné gondozónı 5. Zsigray Csabáné gondozónı 6. Barta Imréné gondozónı 7. Medgyes Istvánné gondozónı 8. Hotorán Kitt gondozónı 9. Tótok Rita gondozónı 10. Bóta Károlyné konyhalány 11. Keresztes Tünde szakács 12. Baloghné Katona Zsuzsa gondozónı Kalóné Balogh Klára helyett A gondozónık többsége nem rendelkezik a megfelelı szakképesítéssel, ami a mőködési engedély feltétele. Emiatt szakképesítéssel nem rendelkezı gondozónık szakképzésben vesznek részt, melynek várható befejezése: I.3.e) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (6 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Vígh Lászlóné intézményegység-vezetı helyettes, megbízott vezetı. Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Vígh Lászlóné tanító, intézményegységvezetı helyettes intézményegység-vezetı feladatait 2008/2009. tanévben ellátja az 2. Magyarné Kovács Ildikó pszichológus 3. Szabóné Mózes Brigitta gyógypedagógus GYESEN, helyette Pege Marianna 4. Szabó Katalin logopédus 5. Gyırfi Andrásné tanító, fejlesztıpedagógus 6. Juhász Betti gyógypedagógiai asszisztens Osztott munkakörben 7. Pege Marianna gyógypedagógus Szabóné Mózes Brigitta helyett I.3.f) Gazdasági csoport (15 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Kıvári Ernıné gazdasági vezetı Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Kıvári Ernıné gazdasági vezetı 2. Siposné Tóth Marianna könyvelı 3. Battyányi Katalin gazdasági ügyintézı 4. Barta Gáborné konyhalány Iskola út Joó Jánosné takarító Kossuth u Kocsis Gézáné takarító Kossuth u Konka Menyhértné takarító Kossuth u Lakatos Andrea takarító Kossuth u oldal

10 9. Farkas Tiborné takarító Kossuth u Tótok Jánosné takarító Kossuth u Hudra József karbantartó Iskola út Tótok János karbantartó Kossuth út Szarvák Jánosné konyhalány Kossuth út Urbán Istvánné konyhalány Kossuth út Petrik Istvánné takarító Iskola út 8. Az intézmény engedélyezett létszáma 104 fı, ami az alábbiak szerint oszlik meg: Szervezeti egység Létszám fı Titkárság 2 Gazdasági csoport 15 Vörösmarty Mihály Általános Iskola 41 Városi Óvoda 29 Városi Bölcsıde 11 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 6 Összesen 104 Ez a létszám nem fedi le az összes ellátandó feladatot, így továbbra is az Önkormányzat segítségére szorulunk, mert bizonyos feladatok közcélú, vagy közhasznú munkások biztosításával is megoldható. Intézményi szinten a következı munkakörökre várunk önkormányzati segítséget: Bölcsıdébe takarító 1 fı Óvoda Bajcsy úti épületébe takarító 2 fı Iskola nagykerti épületébe konyhalány-takarító 1 fı Portás a Kossuth úti épületbe 1 fı Ételszállítás 1 fı I.4. Infrastruktúra, tárgyi feltételek I.4.a) Városi Bölcsıde Az intézményegység a 2006/2007. tanév elején költözött a negyven férıhelyes új épületbe, amely négy csoport befogadására alkalmas. Az új épületben az infrastruktúra teljes mértékben kielégíti az intézményegység igényeit. Folyamatos feladat azonban a játékeszközök bıvítése. A szakmai felügyelet elsısorban a az udvari homokozó és babház méretét kifogásolja, túl magasak, nem a korosztálynak megfelelıek. Kevés a gyermekek rendelkezésére álló játék, különösen a szerepjáték esetében. A bölcsıde fizetıs szolgáltatásként meghirdette a játszócsoportot, illetve gyermekfelügyeletet, de számottevı kereslet még nem alakult ki ezen szolgáltatások iránt. Mivel ötödik csoportszobával nem rendelkezik az intézményegység, így ezeket a gyermekeket, csak a hiányzó gyermekek helyén tudjuk fogadni, vagy a gondozónıi szobából kialakított játszószobában. I.4.b) Városi Óvoda Az óvoda két épületben üzemel. 10. oldal

11 Az Iskola út 21. sz. régi óvodaépület nem felelt meg az elvárásoknak, erısen elhasználódott, folyamatos javításra szorult. Emiatt az Iskola út 8. alatti épületben alakítottunk ki az Önkormányzat segítségével két óvodai csoport befogadására alkalmas épületrészt, és a 2008/2009. tanévet már ezen az új helyen kezdte meg az óvoda. A költözködés ugyan megtörtént, de még sok feladat vár megoldásra: Óvodaudvar kialakítása, játékeszközök áttelepítése, füvesítés, parkosítás, külsı tároló helyiség megépítése. A három egység (óvoda, iskola, szakszolgálat) együttmőködéséhez szükséges munkarend kialakítása. A közösen használt helyiségek használati rendjének kialakítása. Bajcsy úti épület ban átadott, vadonatúj épület, bútorokkal, játékokkal és fejlesztı eszközökkel felszerelve. Ebben a tanévben további kiemelt figyelmet kell fordítani a játszó udvar állapotára. Ez egyrészt a fő és a növények állapotának folyamatos javítását jelenti, másrészt az udvari játékok fejlesztését. Hiányosság ezen a területen egy udvari tároló helyiség, valamint a burkolt udvari járdák. Ezek pótlását ebben a tanévben kell megtervezni. I.4.c) Vörösmarty Mihály Általános Iskola Az iskola két részben felújított, részben újonnan épített épületben mőködik. Iskola úti épület Ez az épület három alsós osztálynak ad helyet, ezek: 1.c, 2.c és a 3.c osztályok. Az épület tartalmaz ebédlıt, tornaszobát, illetve minden kiszolgáló helyiséget. Feladatként az új környezet belakása, bebútorozása, díszítése, a házirend kialakítása jelenik meg. Kiemelt figyelmet kell fordítani az udvar állapotára. A hajdani barátságos zöld környezet az építkezés miatt megszőnt, amit fokozatosan helyre kell állítani. Az udvar mérete a nagyobb épület miatt lecsökkent, így megszőnt, illetve lényegesen kisebb lett a sportudvar. A testnevelés órák megtartásához továbbra is igénybe kell venni a Táncsics úti aszfaltpályát. A tornaszobában még nem történt meg a bordásfalak felhelyezése, ez az idei tanév feladata lesz. E tanév kiemelt feladata a másik két egységgel történı együttmőködés, a közös infrastruktúra használat kialakítása. Kossuth úti épület Ez az épület ad helyet a következı osztályoknak: Összesen: 1. évfolyam: két tanulócsoport 2. évfolyam: két tanulócsoport 3. évfolyam: két tanulócsoport 4. évfolyam: két tanulócsoport 5. évfolyam: két tanulócsoport 6. évfolyam: három tanulócsoport 7. évfolyam: három tanulócsoport 8. évfolyam: három tanulócsoport SNI tanulók: egy összevont tanulócsoport 20 tanulócsoport Az épületben a következı helyiségek találhatók Tanterem 20 db 11. oldal

12 Szaktanterem o Informatika szaktanterem o Könyvtár o Nyelvi labor o Fizika kémia szaktanterem o Rajz technika szaktanterem o Biológia-földrajz szaktanterem Csoportszoba, fejlesztıszoba 6 db +1 szertár + 1 szertár +2 szertár +2 szertár Az iskola törzstermi rendszerben mőködik. Mindegyik osztály saját törzsteremmel rendelkezik, amelynek rendjéért és tisztaságáért az osztály és osztályfınök felel. Csak a szaktantermi órák, illetve a csoportbontásos órák alkalmával kell az osztályoknak másik terembe mennie. E tanév legfontosabb feladat a diákok bevonása az épület tisztaságának megırzésébe, az udvar és környezet rendezésébe. Az épület és a környezet virágosítása. I.4.d) 1 db Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Az új intézményegység az Iskola úti épületben kapott helyet, a helyiségek funkciójának átalakításával. Az igazgatói irodának készült helyiség lett a pszichológusi szoba, a mellette lévı eddig tanári helyiség pedig a vizsgáló és fejlesztıszoba. Az iskola pedagógusainak tanári szobája átköltözött a régi épületszárnyba, a tavalyi fejlesztıszobába. A szakszolgálat szempontjából fontos kérdés az informatikaterem elhelyezése, hiszen amennyiben máshol lehetne elhelyezni a számítógépeket, akkor ezzel a helyiséggel megoldható lenne az adminisztratív feladatok leválasztása a fejlesztı-vizsgáló helyiségrıl Az informatika terem kialakítására a galéria adna lehetıséget, de ehhez az szüksége, hogy a galéria tornaszoba felıli oldalát lezárjuk. I.4.e) Intézménybejárás Az intézménybejárás célja, hogy az épületek és környezetük hibáit, hiányosságait, balesetveszélyes, vagy a gyermekfelügyeletre, az oktatás-nevelés folyamatára hátrányosan ható elemeit felderítsük, illetve intézkedjünk a kijavításukról. Az intézménybejáráson részt vesz: igazgató gazdasági vezetı érintett intézményegység-vezetı karbantartó Az intézménybejárásról a belsı ellenırzési naplóba feljegyzés készül. A 2008/2009. tanévben szeptemberben, decemberben, illetve júniusban kell intézménybejárást végezni. Az intézménybejárás szervezéséért a gazdasági vezetı a felelıs. 12. oldal

13 I.5. A tanév kiemelkedı feladatai I.5.a) Aktuális feladatok Az intézmény jó hírének erısítése. Minden intézményegység, de különösen az általános iskola mőködése szinte minden újszászi lakost érint. Majdnem minden lakosnak van közvetlen, vagy közvetett tapasztalata, híre az iskolával kapcsolatban. Intézményünk számára rendkívül fontos, hogy a szülıkkel jó kapcsolatot alakítsunk ki, hogy a szülık, illetve a lakosság jó véleménnyel legyen az iskoláról, és az egész intézményrıl. Feladatok: o A szülık igényének és elégedettségének folyamatosan mérése, elemzése. o A gyermeki, tanulói magatartászavar kialakulásának megelızése, csökkentése ennek érdekében: A bölcsıdének és az óvodának feladata, hogy minél jobb kapcsolatot alakítson ki a szülıkkel, minél jobban megismerje a családi hátteret, és ezt a kapcsolatot, valamint információt továbbadja a következı intézményfokozatnak. A bölcsıdének feladata felismerni, ha a gyermek sajátos fejlesztésre szorul, jelezni ezt az igényt, és az intézmény vezetésével közösen elindítani a szükséges fejlesztést. Az óvodának feladata diagnosztizálni a sajátos fejlesztési igényt, jelezni, és az intézmény vezetésével közösen elindítani a szükséges fejlesztéseket. Az óvodának feladata a játékba integrált nevelés keretében az iskolai szocializáció elısegítése, a szülık bevonása ebbe a folyamatba. Az iskola feladata a beérkezı tanulók diagnosztizálása, a mérési eredmények és az óvodától kapott információk alapján a szükséges egyéni fejlesztések elindítása és nyomon követése, valamint a szülık bevonása a fejlesztési folyamatba. Az pedagógiai szakszolgálat feladata részt venni a gyermekek, tanulók szőrésében, diagnosztizálásában, fejlesztésében. o Az iskolában biztosítani, hogy minden gyermek az egyéni képességei szerint tudjon haladni. Ehhez fel kell használni differenciált csoportszervezés, a kompetenciafejlesztés, a tehetséggondozás minden eszközét. o Az iskolában a törvény által biztosított órakeretben megszervezni a tanórán kívüli foglalkozásokat. o Az iskolában a frontális óravezetés módszere mellett fel kell használni a tanulói aktivitásra épülı pedagógiai módszereket. o Kiemelt figyelmet kell fordítani a fegyelem fokozására. o Minden dolgozó kötelessége a személyes példamutatás. o Minden dolgozó kötelessége, hogy a munkahelyi információkat, a többi dolgozó munkájával, a tanulókkal kapcsolatos információkat szakmai titokként kezelje. 13. oldal

14 o Minden dolgozó kötelessége, hogy az intézmény jó hírét erısítse. Az épületek külsı környezetének javítása, virágosítás, parkosítás. Az építkezések során az épületek megújultak, de ez a munka a környezetre már nem terjedt ki. Ezt a feladatot részben saját, részben önkormányzati támogatással kell megoldanunk. Mivel az elmúlt tanévben ezen a területen nem sokat tudtunk elırelépni, így a feladat továbbra is adott. Mindegyik épületnél kiemelt feladat a virágosítás, parkosítás. Feladatok: o Bölcsıdében a kiszáradt fák pótlása, a fő szakszerő gondozása (dúsítás), az épület udvari környezetének szakszerő gondozása, parkosítása, további virágosítása. o Óvodában (Bajcsy úton) faültetés, a fő szakszerő gondozása (dúsítás), telekhatáron zöld sövények kialakítása. Az utcai park gondozása, kerékpártámasz elhelyezése, az autóval érkezı szülık számára megállási lehetıség biztosítása. o Kossuth úti iskolaépületnél az udvar és az épület elıtti területek parkosítása. A régi épület szennyvízbekötése megoldódott, így a Kossuth úti utcafront parkosítható. Az iskolaudvaron megépített játszótér folyamatos karbantartása. A játszótér környezetének füvesítése, használhatóvá tétele. A játszótéri homokozó távolugrógödörré történı átalakítása. o Az Iskola úti épületnél a park szakszerő gondozása. Az óvodaudvar kialakítása. Az óvodarészben a kerékpártárolás megoldása. Bölcsıdei gondozónık szakképzésének befejezése. Az elmúlt tanévben elindult a szakképzetlen bölcsıdei dolgozók tanfolyami oktatása. Ebben a tanévben várhatóan befejezıdik a képzés. Cél, hogy minden dolgozó sikeres vizsgát tegyen és megszerezze a szükséges szakképesítést augusztusában Újszász Város Önkormányzata módosította az intézmény alapító okiratát, és létrehozta negyedik intézményegységként az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot. E tanév kiemelt feladata az új intézményegység mőködésének, az intézményegységek közötti együttmőködésnek a kialakítása. Házirendek felülvizsgálata. A bölcsıdében és óvodában felül kell vizsgálni, az iskolában pedig ki kell dolgozni az új épületek használatbavétele miatt a házirendet. A házirendeket a jogszabály szerint nyilvánosságra kell hozni. Az intézményegységek házirendjét egységes szerkezetben, a Nevelési Központ házirendjében kell rögzíteni. Továbbképzési terv felülvizsgálata. Az intézményegységek továbbképzési tervét felül kell vizsgálni, egymással összehangolni és elkészíteni az 5 évre szóló intézményi szintő továbbképzési tervet. Kölcsönös óralátogatások, hospitálások rendszerének felülvizsgálata, továbbfejlesztése és tudatosítása. Az elmúlt tanében is munkatervi feladat volt a kölcsönös óralátogatások rendszerének mőködtetése, de a kitőzött cél nem teljesült. Ebben a tanévben szintén vezetıi elvárás, hogy minden felsıs pedagógus félévente minimum két óra hospitáláson vegyen részt. Kompetencia alapú oktatás folyamatos kiterjesztése októberben kezdıdött az iskolában a HEFOP as projekt keretében a kompetencia alapú oktatásra való felkészülés. A projekt május 31-én lezárult, de az elkezdett munka folytatása továbbra is feladatunk. Cél, hogy minél több kolléga és minél több osztály 14. oldal

15 I.5.b) kapcsolódjon be ebbe a tevékenységbe, illetve a következı két tanévben információs központtá, referencia intézménnyé váljon intézményünk. Részvétel a Megyei Pedagógiai Hetek rendezvénysorozatában szakmai nap szervezésével. Az elmúlt években részt vett az intézmény e rendezvénysorozatban egy-egy jól sikerült szakmai nap megrendezésével. Ezt a hagyományt meg kell ırizni, és 2009 tavaszán is meg kell szervezni egy szakmai konferenciát, illetve hozzá kapcsolódó mőhelymunkákat. A halmozottan hátrányos helyzető gyermekekkel való foglakozás, az IPR alkalmazásának tudatosítás. Az intézmény költségvetési támogatásának mértéke sokban függ attól, hogy az IPR alkalmazásában mennyire jogszerő az óvoda és az iskola, mennyire tudatos a pedagógusok között ez a munka. Nagy nehézségek okoz a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek egyenletes szétosztása az óvodai csoportok, az iskolai osztályok között. Ehhez tudatos pedagógiai munkára, a szülıi szervezettel, az Önkormányzattal, illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal történı szoros együttmőködésre is szükség van. Ebben a tanévben kezdıdött a nem szakrendszerő képzés bevezetése az ötödik évfolyamon. Mivel ez egy teljesen új elem az iskola életében, és a következı tanévben a hatodik évfolyamon is megjelenik, ezért erre a területre kiemelt figyelmet kell fordítani. Szülıi szervezet mőködésének hatékonyabbá tétele. A bölcsıde, az óvoda és az iskola feladata a szülıi szervezetek mőködésének felülvizsgálata, szükség szerint a mőködés szabályainak módosítása. 2009/2010-es tanév munkatervének elıkészítése. A munkaterv alapjait, az intézményi közös részét már 2009 júniusában el kell készíteni annak érdekében, hogy az intézményegységek a saját munkatervüket augusztus végén, szeptember elején elkészíthessék. Az intézmény weblapjának folyamatos frissítése. Az elmúlt évben kialakított weblapszerkezet új arculatot ad az intézmény internetes megjelenésének, viszont helyenként tartalmilag szegényes, és nem tartalmaz friss információkat. El kell érni, hogy a weblap ne csak az utólagos tájékoztatás eszköze legyen, hanem a megjelenjenek az aktuális, egy-két hétre elıremutató programok is. Az intézmény weblapján meg kell jeleníteni a jogszabályban elıírt információkat, dokumentumokat. Mérés-értékelés Intézményi önértékelés. Az intézmény minıségirányítási programja szerint 2007/2008. tanévben volt esedékes az irányított önértékelés. Ez a munka elkezdıdött, az adottságok elemzése megtörtént. Az eredmények értékelése, és az intézményegységi, valamint intézményi szintő elemzése e tanév feladata lesz. Vezetık teljesítményértékelése. A vezetıi tanács tagjainak teljesítményértékelése a 2007/2008. tanévben elkezdıdött, de sem tartalmilag, sem az érintettek körét tekintve nem volt teljeskörő az értékelés. A vezetık teljesítményértékelésnek folyamatát és szempontjait ebben a tanévben át kell dolgozni, és minden vezetı tekintetében konkrét, személyre szabott teljesítménycélokkal kiegészíteni. Pedagógus dolgozók teljesítményértékelése. Elkészült a pedagógusok teljesítményértékelésének folyamatleírása, valamint több dolgozó bevonásával a kipróbálása. A tapasztalatok figyelembevételével célszerő a folyamatleírást átvizsgálni, és olyan 15. oldal

16 I.5.c) elemmel kiegészíteni, ami lehetıvé teszi minden pedagógus esetében a tanévenkénti értékelést is. Nem pedagógus dolgozók teljesítményértékelése. Az elmúlt tanévben célul tőztük ki a nem pedagógus dolgozók teljesítményértékelési rendszerének kidolgozását, de ez a feladat nem valósult meg, erre a tanévre áthúzódott. Óvodások diagnosztizáló mérése DIFER-rel (DIagnosztikus FEjlıdésvizsgáló Rendszer 4-8 évesek készségfejlıdésének vizsgálatára). Az óvodában minden évben fontos feladatként jelenik meg a gyermekek diagnosztizálása, az egyéni fejlesztés elısegítése érdekében. Iskolások diagnosztizáló mérése DIFER-rel. Jogszabály kötelezi az iskolát, hogy a pedagógusok javaslata alapján végezze el a belépı gyermekek diagnosztikus vizsgálatát. A gyermekek kiválasztásakor, és a vizsgálati eredmények feldolgozásakor figyelembe kell venni az óvoda az érintett gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatait is. Felkészülés a kompetenciamérések eredményeinek értékelésére. Az iskola minden tanévben részt vesz az országos kompetenciamérésekben. Új feladatként jelentkezik azonban a mérési eredmények feldolgozása és visszacsatolása az oktatási folyamatba. Ennek még nincs kialakult gyakorlata az iskolában, ebben a tanévben fel kell készülni erre a feladatra. Részvétel a Szegedi Tudományegyetem mérési programjában. Az elmúlt évben kapcsolódtunk a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszéke által végzett mérésekhez, úgy is mint vizsgálati, úgy is mint kontroll csoport. Ezt a feladatot ebben az évben is folytatni kell. Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy ezen mérések koordinálására egy felelıst kell kijelölni az iskolából. Tanév értékelése A két nevelıtestület feladata, hogy a szülıi szervezet véleményének kikérésével a tanév végén értékelje: az intézményi minıségirányítási program végrehajtását; illetve az iskolában még az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestületek és a szülıi szervezetek értékelését és a javasolt intézkedéseket intézményi szinten kell összegezni, majd meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, illetve a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. 16. oldal

17 I.6. Igazgatói munkaterv és folyamatba épített belsı ellenırzési terv Az intézményi szintő belsı ellenırzést az igazgató végzi. Az ellenırzés tapasztalatairól a belsı ellenırzési naplóba feljegyzés készül. Az ellenırzés tapasztalatait az ellenırzést követı vezetıi értekezleten kell feldolgozni. Dátum Nap Feladat Megjegyzés szeptember 1. Hétfı szeptember 2. Kedd szeptember 3. Szerda szeptember 4. Csütörtök szeptember 5. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Főnyírás udvaron, utcán, gaztalanítás ellenırzése szeptember 6. Szombat szeptember 7. Vasárnap szeptember 8. Hétfı szeptember 9. Kedd szeptember 10. Szerda szeptember 11. Csütörtök szeptember 12. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése szeptember 13. Szombat szeptember 14. Vasárnap szeptember 15. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete szeptember 16. Kedd szeptember 17. Szerda szeptember 18. Csütörtök szeptember 19. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Főnyírás udvaron, utcán, gaztalanítás ellenırzése szeptember 20. Szombat szeptember 21. Vasárnap szeptember 22. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete szeptember 23. Kedd Igazgatótanácsi ülés szeptember 24. Szerda szeptember 25. Csütörtök szeptember 26. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Kossuth úti játszótér állapotának ellenırzése A intézményegységi munkatervek végrehajtásának ellenırzése szeptember 27. Szombat szeptember 28. Vasárnap szeptember 29. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete szeptember 30. Kedd Intézménybejárás október 1. Szerda október 2. Csütörtök október 3. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Főnyírás udvaron, utcán, gaztalanítás ellenırzése október 4. Szombat október 5. Vasárnap október 6. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete október 7. Kedd október 8. Szerda október 9. Csütörtök 17. oldal

18 Dátum Nap Feladat Megjegyzés október 10. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése október 11. Szombat október 12. Vasárnap október 13. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete október 14. Kedd 2008-as statisztika lezárás október 15. Szerda Munkaterv véglegesítése Játszóterek ellenırzése október 16. Csütörtök október 17. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Főnyírás udvaron, utcán, gaztalanítás ellenırzése EPSZ munkájának (szakvélemények nyomtatványok vezetése, ellátottak száma) ellenırzése október 18. Szombat Iskolai értekezletek Ovibál október 19. Vasárnap október 20. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete SZMSZ, Házirend, Ped, program meglétének ellenırzése intézményegységenként október 21. Kedd október 22. Szerda MIP team ülése október 23. Csütörtök október 24. Péntek október 25. Szombat október 26. Vasárnap október 27. Hétfı Ovi bemutatónap október 28. Kedd Budapest Educatio, digitális aláírás október 29. Szerda október 30. Csütörtök október 31. Péntek november 1. Szombat november 2. Vasárnap november 3. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete SZMK-k megalakításának ellenırzése intézményegységenként november 4. Kedd november 5. Szerda november 6. Csütörtök november 7. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Az iskolaépület tisztasági ellenırzésének (intézményegység-vezetés, DÖK) értékelése EPSZ munkájának (szakvélemények nyomtatványok vezetése, ellátottak száma) ellenırzése november 8. Szombat november 9. Vasárnap november 10. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete november 11. Kedd november 12. Szerda november 13. Csütörtök november 14. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Főnyírás udvaron, utcán, gaztalanítás ellenırzése EPSZ munkájának (szakvélemények nyomtatványok vezetése, ellátottak száma) ellenırzése november 15. Szombat november 16. Vasárnap 18. oldal

19 Dátum Nap Feladat Megjegyzés november 17. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete november 18. Kedd november 19. Szerda november 20. Csütörtök november 21. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése EPSZ munkájának (szakvélemények nyomtatványok vezetése, ellátottak száma) ellenırzése november 22. Szombat november 23. Vasárnap november 24. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete november 25. Kedd november 26. Szerda Az intézmény weblapjának értékelése (következı havi program, elızı havi eseményekrıl szóló információ intézményegységenként) november 27. Csütörtök Az iskolaépület tisztasági ellenırzésének (intézményegység-vezetés, DÖK) értékelése november 28. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Főnyírás udvaron, utcán, gaztalanítás ellenırzése Kossuth úti játszótér állapotának ellenırzése A intézményegységi munkatervek végrehajtásának ellenırzése EPSZ munkájának (szakvélemények nyomtatványok vezetése, ellátottak száma) ellenırzése november 29. Szombat november 30. Vasárnap december 1. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete december 2. Kedd december 3. Szerda december 4. Csütörtök december 5. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése EPSZ munkájának (szakvélemények nyomtatványok vezetése, ellátottak száma) ellenırzése december 6. Szombat december 7. Vasárnap december 8. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete december 9. Kedd december 10. Szerda Az intézmény weblapjának értékelése (következı havi program, elızı havi eseményekrıl szóló információ intézményegységenként) december 11. Csütörtök Az iskolaépület tisztasági ellenırzésének (intézményegység-vezetés, DÖK) értékelése december 12. Péntek Intézménybejárás Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése EPSZ munkájának (szakvélemények nyomtatványok vezetése, ellátottak száma) ellenırzése december 13. Szombat december 14. Vasárnap december 15. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete december 16. Kedd december 17. Szerda december 18. Csütörtök Hibabejelentı füzetek ellenırzése december 19. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Kossuth úti játszótér állapotának ellenırzése A intézményegységi munkatervek végrehajtásának ellenırzése 19. oldal

20 Dátum Nap Feladat Megjegyzés december 20. Szombat december 21. Vasárnap december 22. Hétfı december 23. Kedd december 24. Szerda december 25. Csütörtök december 26. Péntek december 27. Szombat december 28. Vasárnap december 29. Hétfı december 30. Kedd december 31. Szerda január 1. Csütörtök január 2. Péntek január 3. Szombat január 4. Vasárnap január 5. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete Megyei Pedagógiai Hetek újszászi rendezvényének elıkészítése január 6. Kedd A bölcsıde és védınıi hálózat, családsegítı kapcsolattartásának és a korai fejlesztés ellenırzése január 7. Szerda január 8. Csütörtök január 9. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése január 10. Szombat január 11. Vasárnap január 12. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete január 13. Kedd január 14. Szerda január 15. Csütörtök A DIFER mérıeszköz alkalmazásának, és az egyéni fejlesztési tervek ellenırzése az óvodai munkában január 16. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése január 17. Szombat január 18. Vasárnap január 19. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete január 20. Kedd Óvodai csoportlétszámok ellenırzése a 3H-s gyermekek egyenletes szétosztása szempontjából január 21. Szerda Az iskola tanulólétszám változásának ellenırzése január 22. Csütörtök Pedagógusok hospitálási rendszerének értékelése január 23. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése január 24. Szombat január 25. Vasárnap január 26. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete január 27. Kedd január 28. Szerda Az intézmény weblapjának értékelése (következı havi program, elızı havi eseményekrıl szóló információ intézményegységenként) január 29. Csütörtök Az iskolaépület tisztasági ellenırzésének (intézményegység-vezetés, DÖK) értékelése január 30. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Kossuth úti játszótér állapotának ellenırzése A intézményegységi munkatervek végrehajtásának 20. oldal

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2010. március 26. Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. SZAKMAI ELEMZÉSRE ÉPÜLİ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 3.OLDAL 1.1.

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

2010/2011-es nevelési év

2010/2011-es nevelési év 2010/2011-es nevelési év Készítette: Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal Végsı Pálné intézményvezetı Humán Fıosztály Pécs, 2010. szeptember 30. 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. T AR T AL OM BEVEZETİ 1. ERİFORRÁS

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ 5052 Újszász, Bajcsy út16. OM 200626 56-552-064 ovoda@unk.hu V Á R O S I Ó V O D A I N T É Z M É N Y E G Y S É G M

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tisztelt Humán Bizottság! A Humán Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve a 80/2012. (V. 21.) számú határozatával elfogadott és az

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben