SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: augusztus 31. Fenntartói jóváhagyás dátuma: december 15. Érvényesség: nevelőtestületi döntés szerint Tervezett felülvizsgálat dátuma: jogszabályi előírás, fenntartói döntés szerint

2 Az Óbudai Nagy László Általános Iskola (székhely: 1032 Budapest, Zápor u. 90., telephely: 1035 Budapest, Váradi u. 15/b.) közoktatási intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján, a nevelőtestület június 19-én fogadta el. Elfogadásról a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség iskolai választmánya. 2

3 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és működési szabályzat célja, feladata... 8 I.1. A Szervezeti és működési szabályzat meghatározása... 8 I.2. Az SZMSZ alapjául szolgáló, az intézmény alap- és kiegészítő tevékenységét meghatározó jogszabályok... 8 I.3. Az intézmény törvényes működését szabályozó alapdokumentumok... 9 I.4. Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya... 9 II. Az intézmény meghatározása II.1. A közoktatási intézmény jellemzői II.2. Az iskolában folyó tevékenységek az egyes feladatellátási helyeken II.3. Egyéb, a fő feladatot segítő tevékenység II.4. Az intézmény gazdálkodási jogköre II.4.1. Az intézmény gazdálkodása II.4.2. Az intézmény feladatellátást szolgáló vagyoni eszközei II.4.3. A pénzügyi tevékenységet segítő külső intézmény II.5. Az intézmény egyéb jellemzői II.5.1. Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata II.5.2. Aláírási és pecséthasználati jogkör II.5.3. Az Alapító okirat kezelésére vonatkozó szabályok II.5.4. Az iskola beiskolázási körzete III. Az intézmény működési rendje III.1. A közoktatási intézmény felépítése III.2. Az intézmény alapvető feladatai, szolgáltatásai III.3. Az intézmény munkarendje III.3.1. A közalkalmazottak munkarendje III.3.2. A pedagógusok munkarendje III.3.4. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje 20 III.3.5. Az intézmény tanulóinak munkarendje III.4. Az iskolával tanulói jogviszonyban álló gyermekek fogadásának és benntartózkodásának rendje az iskolában III.5. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje III.6. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel III.7. Az intézményi védő, óvó előírások III.7.1. A tanulók egészségének és testi épségének megóvására vonatkozó rendszabályok III.7.2. Tanulói balesetek esetén történő teendők III.7.3. Az intézmény berendezésére, felszerelésére vonatkozó rendszabályok III.7.4. A helyiségek biztonságának rendszabályai III.7.5. Az intézmények helységeinek bérbeadási rendje III.7.6. A rendkívüli események esetén történő teendők III Bombariadó esetén történő teendők IV. Az iskola szervezeti rendszere, irányítás IV.1. Az iskola szervezeti egységei IV.2. A vezetők és a szervezeti egységek, valamint a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje és formái

4 IV.3. Az intézmény szervezeti felépítése IV.4. Az intézmény irányítása IV.4.1. Az intézményvezető és feladatköre IV.4.2. A vezetési feladatok megvalósítása IV.5. Az intézmény vezetői szintjei IV.6. A vezetői helyettesítés rendje V. Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel V.1. Az iskolai közösségek jogai V.2. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége V.3. A nevelők közösségei V.3.1. A nevelőtestület V A nevelőtestület tagjai, feladat- és hatásköre V A nevelőtestület értekezletei, a belső kapcsolattartás formái és rendje V A belső kapcsolattartás általános rendje és formái V A székhely és a telephely nevelőtestületi kollektívái közötti kapcsolattartás formái V A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyek átruházására vonatkozó rendelkezések V.3.2. A nevelők szakmai munkaközösségei V A szakmai munkaközösségek szerepe, feladatai V Az intézményünkben működő szakmai munkaközösségek V A munkaközösség-vezető feladatai és jogai V A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje V.4. A szülők közösségei, a szülőkkel való kapcsolattartás és a tájékoztatás formái, rendje V.4.1. Az iskolai vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formái V.4.2. Az iskola és a szülők közötti tájékoztatás rendje V.5. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat V.5.1. A diákönkormányzat V.5.2. Az osztályközösségek V.5.3. A tanulók és a nevelők közötti tájékoztatás rendje V.5.4. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje VI. Az iskolai nevelő-oktató munka belső ellenőrzése VI.1. Célja VI.2. Szervezése VI.3. Általános követelmények VI.4. Az ellenőrzést végzők köre VI.5. Az ellenőrzés területei VI.6. Az ellenőrzés formái VI.7. A pedagógiai munka belső ellenőrzésrendje VI.8. A pedagógus egyéb feladatainak ellenőrzése VI.9. Belső ellenőrzési szabályzat VI.9.1. Az intézményi belső ellenőrzés rendeltetése VI.9.2. Helyszíni ellenőrzés VI.9.3. Az intézményi belső ellenőrzések típusai és gyakorisága VI Az ún. komplex (átfogó) ellenőrzés

5 VI A célellenőrzés VI A témaellenőrzés VI Az utóellenőrzés VI.9.4. Az intézményi belső ellenőrzés fő területei és a vezetők egyes ellenőrzési feladatai VI Felelősségi viszonyok VI A gazdálkodási tevékenység ellenőrzése VI A nevelő-oktató tevékenység ellenőrzése VI A vezetői belső ellenőrzés VI A munkafolyamatba épített belső ellenőrzés VI.9.5. A vezetők egyes ellenőrzési feladatai VI A kibővített iskolavezetőség tagjainak általános ellenőrzési feladatai VI A kibővített iskolavezetőség tagjainak egyéb ellenőrzési feladatai VI Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési feladatai VI.10. A pedagógusok munkájának ellenőrzése VI Célja VI Az ellenőrzés ütemterve VI.11. A pedagógusok teljesítményértékelése VI A pedagógusok teljesítményértékelésének elvi alapjai VI A pedagógusok teljesítményértékelésének szempontrendszere és eljárásrendje 58 VI.12. A nem pedagógus munkakörben dolgozók teljesítményértékelése VI A nem pedagógus munkakörben dolgozók teljesítményértékelésének elvi alapjai VI A nem pedagógus munkakörben dolgozók teljesítményértékelésének szempontrendszere VI.13. A kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítés VI A szakmai munka minőségi bérezésének normái VI A minőségi munka sikerkritériumai VI A szaktanári munka kiemelkedő szintű végzésének mutatói: VI A nevelő munka kiemelkedő szinten való végzésének mutatói VI A fejlesztőpedagógusok kiemelkedő szinten való munkavégzésének mutatói VII. Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének és a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje.. 62 VII.1. A tankönyvtámogatás megállapításának elvei VII.2. Az iskolai tankönyvellátás rendje VIII. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje VIII.1. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésének jogszabályi háttere VIII.2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti rendje VIII.4. A mindennapi testedzés formái VIII.5. Az iskolai diáksport egyesület működése, az iskola vezetésével való kapcsolattartásának formája és rendje IX. Az iskolai könyvtár működésének és használatának rendje IX.1. Irányítás, ellenőrzés, elhelyezés IX.2. A könyvtár állományával kapcsolatos feladatok IX.3. A könyvtár szolgáltatásai IX.4. A könyvtár használatának rendje

6 X. Az iskolai hagyományok, ünnepélyek és megemlékezések rendje X.1. Az iskolai évkönyv X.2. Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények X.2.1. Ünnepségek X.2.2. Megemlékezések X.2.3. Rendezvények X.3. Az iskola díszpolgárának megválasztása X.4. Nagy László-díj X.6. Iskolarádió XI. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai XI.1. Az iskola horizontális kapcsolatrendszere XI.2. A Comenius-I minőségbiztosítási modell keretében működő külföldi nevelési-oktatási intézményekkel ápolt kapcsolatok XI.3. Az iskolai gyermekvédelem együttműködési kapcsolatai XI.4. A nevelési tanácsadókkal való együttműködés XI.5. A munkakapcsolatok megszervezése, további partnereink XII. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása XIII. A Szervezeti és működési szabályzat és az iskola más belső szabályzatainak összefüggései, kapcsolata XIII.1. A Szervezeti és működési szabályzat koherenciája a munkajogi szabályozás intézményi szintű dokumentumaival XIII.2. Az intézmény belső szabályzatainak felsorolása XIII.3. Az intézmény alapdokumentumainak nyilvánossága, hozzáférhetősége XIV. Egyéb rendelkezések XIV.1. A térítési díj fizetésére vonatkozó rendelkezések XIV.2. Igazgatási díj iskolai bizonyítványmásodlat kiállítása esetén XIV.3. Az iskolába hozható használati eszközök bevitelének szabályozása XIV.4. A szociális ösztöndíj illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei XIV.5. A kedvezményekről nyújtott információk XIV.6. A reklámlehetőségek szabályozása az iskolában XV. Záró rendelkezések XV.1. A Szervezeti és működési szabályzat bevezetése XV.2. A Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálati rendszere XV.3. A Szervezeti és működési szabályzat módosítása XV.4. A Szervezeti és működési szabályzat nyilvánosságra hozatala XVI. Legitimációs záradék XVII. Az SZMSZ mellékletei sz. melléklet Alapító okirat 2. sz. melléklet Az intézményben dolgozó közalkalmazottak munkaköri leírásai 3. sz. melléklet Informatikai és adatkezelési szabályzat 4. sz. melléklet Közalkalmazotti szabályzat 6

7 5. sz. melléklet Kollektív szerződés 6. sz. melléklet Iskolai könyvtár működési és gyűjtőköri szabályzata 7. sz. melléklet Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés /FEUVE/ A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Ellenőrzési nyomvonalak szabályzata Kockázatkezelési szabályzat 8. sz. melléklet Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata 9. sz. melléklet Szülői munkaközösség szervezeti és működési szabályzata 7

8 I. A Szervezeti és működési szabályzat célja, feladata I.1. A Szervezeti és működési szabályzat meghatározása A Szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, az iskola külső és belső kapcsolataira vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. SZMSZ a kialakított célrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza. I.2. Az SZMSZ alapjául szolgáló, az intézmény alap- és kiegészítő tevékenységét meghatározó jogszabályok évi XCIII. törvény az illetékekről évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi LXXIX. törvény a közoktatásról (továbbiakban: Kt. illetve Közoktatási Törvény) évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 130/1995. (X. 26.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 193/2003. (XI. 23.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 17/2005. (II. 8.) Kormányrendelet a diákigazolványról 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 4/2010. (I. 19.) Korm. rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 8

9 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a Kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről /2004. (VIII. 27. ) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól az oktatásért felelős miniszter tanév rendjéről szóló rendeletei I.3. Az intézmény jogszerű működését szabályozó alapdokumentumok Pedagógiai program Szervezeti és működési szabályzat Házirend Intézményi minőségirányítási program Kollektív szerződés Közalkalmazotti szabályzat Alapító okirat Intézményi törzskönyvi bejegyzés Egyéb jogszabályban előírt szabályzatok, munkaköri leírások Az intézmény éves munkaterve és éves beszámolója I.4. Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya A Szervezeti és működési szabályzat, az egyéb belső szabályzatok és intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait. A Szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata. 9

10 II. Az intézmény meghatározása II.1. A közoktatási intézmény jellemzői Az intézmény alapítója: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Az alapítás éve: Az intézmény alapító okiratának száma: 652/ÖK/2000. (XI.29.) kelte: június 28. Az intézmény létrehozásáról rendelkező jogszabály: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete 94/ÖK/2008. (II. 27.) sz. Határozata Az intézmény neve: Óbudai Nagy László Általános Iskola Az intézmény típusa: közoktatási intézmény, általános iskola OM azonosító: Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: Székhelye: 1032 Budapest, Zápor u. 90. Telephelye: 1035 Budapest, Váradi u. 15/b. Évfolyamok száma: 8 (nyolc) általános Az intézmény elérhetőségeire vonatkozó adatok Az intézmény postacíme: 1032 Budapest III, Zápor u Budapest III, Váradi u. 15/b. Az intézmény telefonszámai: (székhely) (székhely) (székhely) (székhely) (telephely) (telephely) Az intézmény faxszámai: (székhely) (telephely) Az intézmény webcíme: Az intézmény címei: Az intézmény ellátandó alaptevékenysége: Az iskola a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 26. (1), (4) bekezdése alapján 8 évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény, ahol a Kt. 8. (3) bekezdésében meghatározottak szerinti alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az intézmény a fenntartó Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott pedagógiai program alapján végzi tevékenységét. Az intézmény sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását is végzi. 10

11 Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott általános iskolai nevelésoktatás. a.) Szakágazat szerinti besorolás: alapfokú oktatás b.) Szakfeladatok ellátása: Székhelyen: Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása; általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) gyógy-testnevelés, úszásoktatás önkormányzati fenntartású iskolák tanulói számára, fejlesztő oktatás: kis létszámú osztályt (max.15 fő) indíthat a Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkező beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók számára; sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető és oktatható mozgássérült, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, integrálható autista, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók számára; általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam); sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető és oktatható mozgássérült, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, integrálható autista, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók számára; iskolai könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása; iskolai könyvtári szolgáltatások; általános iskolai napközi-otthoni nevelés; általános iskolai tanulószobai nevelés; iskolai intézményi étkeztetés; munkahelyi étkeztetés; önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai; iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása; sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (tanuszoda); egyéb oktatást kiegészítő tevékenység; Telephelyen: Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása; 11

12 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) gyógy-testnevelés, úszásoktatás önkormányzati fenntartású iskolák tanulói számára, fejlesztő oktatás: kis létszámú osztályt (max.15 fő) indíthat a Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkező beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók számára; nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás; általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam); nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás; iskolai könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása; iskolai könyvtári szolgáltatások; általános iskolai napközi-otthoni nevelés; általános iskolai tanulószobai nevelés; iskolai intézményi étkeztetés; munkahelyi étkeztetés; önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai; iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása; sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (tanuszoda); egyéb oktatást kiegészítő tevékenység; c.) Az alaptevékenységhez kapcsolódó tevékenységek: (székhelyen és telephelyen) - vállalkozási tevékenység (székhelyen és telephelyen): nincs, mértéke: 0 % Az intézményi tevékenységek és feladatok forrásai: állami normatíva alapján biztosított költségvetési hozzájárulás a fenntartó által biztosított költségvetési támogatás az intézmény saját bevételei átvett pénzeszközök Az intézmény Alapító okiratát az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza. II.2. Az iskolában folyó tevékenységek az egyes feladatellátási helyeken Az iskola egyes feladatellátási (költség-) helyei: a székhely és a telephely. Tevékenység Feladatellátási hely Költséghely 1-8. évfolyamon folyó általános székhely, telephely iskolai oktatás iskolaotthoni oktatás 1-4. székhely évfolyamon napköziotthoni és tanulószobai székhely, telephely ellátás 5-8. évfolyamon fejlesztő foglalkozás székhely, telephely sajátos nevelési igényű tanulók székhely 12

13 Tevékenység Feladatellátási hely Költséghely gyógypedagógiai ellátása korrepetálás, felzárkóztató székhely, telephely foglalkozás iskolai étkeztetés biztosítása székhely, telephely idegen nyelv oktatása székhely: 4-8. évfolyamon telephely: 1-8. évfolyamon második idegen nyelvre való telephely felkészítés angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás telephely számítástechnika oktatása a székhely: 6-8. évfolyamon telephely: 1-8. évfolyamon ECDL-vizsgára történő felkészítés telephely tanulói szakkörök, diákkörök, székhely, telephely művészeti csoportok, tehetséggondozás tanulmányi, művészeti és székhely, telephely sportjellegű versenyek alapfokú művészetoktatás: zene és telephely képzőművészeti oktatás (műhelyfoglalkozások) Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány finanszírozásával Aelia Sabina Zene-, Képző és Táncművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében tömegsport foglalkozások székhely, telephely gyógytestnevelés székhely, telephely III. ker. feladatellátás judooktatás székhely Óbudai Judo Klub labdarúgó utánpótlás nevelésére telephely III. kerületi TUE irányuló sportoktatás környezetvédelmi vetélkedők, székhely, telephely pályázatok, tanfolyamok kiállítások székhely, telephely iskolai könyvtár telephely Megjegyzés: A megkülönböztetett hátérrel jelölt foglalkozások megszervezése nem az Óbudai Nagy László Általános Iskola, hanem a költséghely oszlopban megnevezett intézmény költségvetésének terhére történik. II.3. Egyéb, a fő feladatot segítő tevékenység helyiségek bérbeadása szakmai tanfolyamok szervezése rendezvények szervezése 13

14 II.4. Az intézmény gazdálkodási jogköre II.4.1. Az intézmény gazdálkodási jogköre Az Óbudai Nagy László Általános Iskola jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv. Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete által költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felett önálló döntési joggal rendelkezik, részjogköre van intézményi vagyon működtetésének körébe tartozó feladatoknál. Pénzügyi és számviteli, valamint a hozzá kapcsolódó nyilvántartási tevékenységet a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (1033 Budapest, Folyamőr u. 22.) látja el. II.4.2. Az intézmény feladatellátást szolgáló vagyoni eszközei Az intézmény vagyoni eszközeinek tételes felsorolását a jogszabályban meghatározott statisztikai adatszolgáltatás dokumentumai, a Közoktatási Információs Rendszerben rögzített adatok és az intézményi analitikus nyilvántartások tartalmazzák. Egyéb vagyon a vagyonnyilvántartás szerint és az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök. Fenti vagyoni eszközök a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonát képezik. II.4.3. A pénzügyi tevékenységet érintő aláírási jogkör A jogszabályokban és az intézményi normákban meghatározottak szerint, az azokban foglalt feltételek betartásával aláírási joggal az intézmény igazgatója rendelkezik. II.5. Az intézmény egyéb jellemzői II.5.1. Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata Hosszú bélyegzők: Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest III., Zápor u. 90. Tel.: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat KSZKI Óbudai Nagy László Általános Iskola (329) Telefon: Budapest, Folyamőr u. 22. Adószám: Bszlsz.: Óbudai Nagy László Általános Iskola Telephelye: 1035 Budapest III., Váradi u. 15/b. Tel.:

15 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat KSZKI Óbudai Nagy László Általános Iskola (324) Telefon: Budapest, Folyamőr u. 22. Adószám: Bszlsz.: Körbélyegzők: Óbudai Nagy László Általános Iskola OM Tel.: Telephelye: 1035 Budapest, Váradi u. 15/b. (Középen a Magyarország címere) Óbudai Nagy László Általános Iskola OM Tel.: Budapest Zápor utca 90. (Középen Magyarország címere) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat KSZKI Óbudai Nagy László Általános Iskola (329) Adószám: Bszlsz.: (Középen a következő szöveg: 1033 Budapest, Folyamőr u. 22. Telefon: ) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat KSZKI Óbudai Nagy László Általános Iskola (324) Adószám: Bszlsz.: (Középen a következő szöveg: 1033 Budapest, Folyamőr u. 22. Telefon: ) A bélyegzők nyilvántartási, használati rendjét belső intézményi szabályzat határozza meg. II.5.2. Aláírási és pecséthasználati jogkör Aláírási joga az igazgatónak, távolléte esetén az általános igazgatóhelyettesnek és az intézményegység-vezető igazgatóhelyetteseknek van. Saját működési területükön aláírási joguk van az intézményegység-vezető igazgatóhelyetteseknek, az iskolatitkárnak (pl. személyi igazolványok, iskolalátogatási igazolások) és a gazdasági ügyintézőknek (pl. terembérleti szerződések, számlák). Pecsétet az igazgató, a helyettesek, az iskolatitkár és esetenként az alább felsorolt megbízott személyek használhatnak: 15

16 bizonyítványok, naplók, törzslapok, tájékoztató füzetek (ellenőrzők) hitelesítésére az osztályfőnökök; fejlesztési tervek, foglalkozási tervek, tanmenetek esetén a munkaközösségvezetők; vásárlások, ügyintézés esetén az igazgató; Pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a pecsétet el kell zárni. II.5.3. Az alapító okirat kezelésére vonatkozó szabályok Az alapító okiratban szereplő adatok nyilvánosak. A bejegyzett adatokban történő változásokat 30 napon belül be kell jelenteni az önkormányzat jegyzőjének. II.5.4. Az iskola beiskolázási körzete Az Óbudai Nagy László Általános Iskola az Alapító okiratban foglaltak szerint, a Közoktatási Törvény 66. (2) alapján kötelező felvételt biztosító iskola. Beiskolázási körzetének meghatározásáról a fenntartó, Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete határoz. Intézményünk beiskolázási körzetét a Házirend pontja tartalmazza. 16

17 III. Az intézmény működési rendje III.1. A közoktatási intézmény felépítése Intézményünk önálló jogi személy, önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési intézmény. Az intézmény a fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. III.2. Az intézmény alapvető feladatai, szolgáltatásai Alapvető feladata az iskolának, hogy biztosítsa a Közoktatási Törvényben és más jogszabályokban által előírt feladatok teljesítését. A nevelés-oktatás folyamatának objektív színteréül szolgál az iskola épülete, helyiségei, valamennyi berendezési tárgya és eszközei. Ezek színvonalának, állagának, esztétikumának és használhatóságának meg kell felelnie az oktatási és biztonságtechnikai elvárásoknak is. Iskolánk két épületben működik: a Zápor utcai feladatellátási helyen (1032 Budapest III. kerület, Zápor utca 90. sz. alatt, továbbiakban: székhely) és a Váradi utcai feladatellátási helyen (1035 Budapest III. kerület, Váradi utca 15/b. sz. alatt, továbbiakban: telephely). A Zápor utcai épületben 1-4. évfolyamon iskolaotthonos, 5-8. évfolyamon kis létszámú osztályok, 5-6. évfolyamon napközis, 7-8. évfolyamon tanulószobai csoport oktatása, s az ehhez kapcsolódó a pedagógiai programban meghatározott nevelő-oktató tevékenység folyik. Itt található az intézményvezetés, a székhely tevékenységét irányító és koordináló pedagógiai vezetés, adminisztráció, gazdasági ügyintézés, valamint az épületben dolgozó karbantartók működési központja. A Váradi utcai épületben az 1-8. évfolyamosok oktatása, 1-6. évfolyamokon napközis, 7-8. évfolyamon tanulószobai csoport oktatása, valamint az ehhez kapcsolódó a pedagógiai programban meghatározott nevelő-oktató tevékenység folyik. Itt található a telephely tevékenységét irányító és koordináló pedagógiai vezetés, adminisztráció, gazdasági ügyintézés, valamint az épületben dolgozó karbantartók működési központja. A székhelyen és a telephelyen folyó tevékenységek részletes felsorolását az SZMSZ II.2 fejezete tartalmazza. Az iskola alapvető szolgáltatása a nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, ezen belül: kötelező tanórai foglalkozások szervezése; felzárkóztató foglalkozások (csoportos korrepetálások, egyéni foglalkozások) szervezése; fejlesztő foglalkozások a szakvéleményben javasoltak szerint; SNI-tanulók gyógypedagógiai ellátása a jogszabályok alapján, az Alapító okiratban rögzítettek szerint a szakértői véleményben javasoltaknak megfelelően; választható (nem kötelező) tanórai foglalkozások szervezése, megtartása; tanórán kívüli foglalkozások (napközis és tanulószobai foglalkozások, szakkörök, érdeklődési kör, önképző kör, énekkar és egyéb szabadidős tevékenységek) szervezése, megtartása; tanulmányi, szakmai, kulturális verseny versenyek rendezése; 17

18 judo oktatás testnevelés órák és tömegsport foglalkozások keretében alsó tagozaton; az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, kulturális illetőleg sportrendezvény; az iskola munkatervében rögzített tematikus napok (egészségnap, sportnap, Nagy László-napok, nemzetiségi nap), diákönkormányzati rendezvények (diáknap) megszervezése és lebonyolítása; tanítás kezdete előtti, napközis foglalkozás utáni ügyelet biztosítása; diáksport tevékenység (tömegsport) szervezése, megtartása; házi bajnokságok, versenyek lebonyolítása; erdei iskola, tanulmányi kirándulás szervezése; tanulmányok alatti vizsgák (javítóvizsgák, osztályozóvizsga, különbözeti vizsgák) szervezése, lebonyolítása; az iskola létesítményeinek (pl. könyvtár), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez; az intézményi vagyon működtetése, iskolai intézményi étkeztetés. Kiegészítő tevékenységek: Saját és bérelt ingatlan hasznosítása, iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás, diáksport. Pénzügyi és számviteli tevékenység: Pénzügyi és számviteli tevékenység. III.3. Az intézmény munkarendje III.3.1. A közalkalmazottak munkarendje A közoktatásban alkalmazottak körét a Közoktatási Törvény 15. -a, valamint a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet melléklete, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés szabályait a Kt. 16. és 17. -a, a pedagógusok jogait és kötelességeit a Kt a rögzíti. A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a Munka Törvénykönyvéről szóló (módosított) évi XXII. törvény /továbbiakban: Munka Törvénykönyve/, a közalkalmazottak jogállásáról szóló (módosított) évi XXXIII. törvény /továbbiakban: Közalkalmazotti Törvény/ valamint más kapcsolódó jogszabályok rendelkezései alapján a Közalkalmazotti szabályzat (SZMSZ 4. sz. melléklete) és a Kollektív szerződés (SZMSZ 5. sz. melléklete) tartalmazza. A Közalkalmazotti Törvény 39. (2) bekezdése garanciális szabályként fogalmazza meg, hogy a közalkalmazott a munkaköri feladatait a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályoknak, az egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint a munkáltató utasításainak megfelelően, a közérdek figyelembevételével látja el. Az iskola alkalmazottainak munkarendjét munkaköri leírásuk tartalmazza (SZMSZ 2. sz. melléklete). 18

19 III.3.2. A pedagógusok munkarendje A Közoktatási Törvény 16. -a szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusok munkaideje kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával vagy a tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus kötelező óráját a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, illetőleg a tanórai foglalkozás keretében való nevelésre, oktatásra köteles fordítani. A pedagógus foglalkoztatása pedagógus-munkakörben vagy szakvizsgázott pedagógusmunkakörben történik. A Kt. 17. (1)-(4) bekezdésében foglaltakat az óraadó tanár tekintetében is alkalmazni kell. Pedagógus munkakörben az alkalmazható, aki a Közoktatási Törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és a helyettesítési rendet az igazgató illetve az igazgatóhelyettesek állapítják meg. A tényleges napi munkabeosztások összeállításánál figyelembe kell venni az intézmény vezetőségének javaslatait a tanórákra és tanórán kívüli foglalkozásokra elkészített óra- és foglakozási rend, valamint ügyeleti beosztás függvényében. A pedagógus a tanítási beosztása szerinti első foglalkozása előtt 15 perccel a munkahelyén illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén köteles megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 30 percig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen felettese a helyettesítésről intézkedhessen. Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább egy nappal előbb a tanóra illetve a foglalkozás elhagyására. A tanmenettől eltérő tartalmú foglalkozás megtartását, a tanóra elcserélését az igazgató és az igazgatóhelyettesek engedélyezhetik. A pedagógus kérésére a munkajogi jogszabályokban és a kollektív szerződésben biztosított munkavégzés alóli mentesülés, szabadság valamint munkaidő-kedvezmény kiadását az igazgató előzetes jóváhagyásával az igazgatóhelyettes biztosítja. A hiányzó pedagógus helyettesítését lehetőség szerint szakos pedagógussal kell megoldani. Valamennyi pedagógus köteles tanmeneteit és foglalkozási terveit szakmai munkaközösségvezetőjéhez eljuttatni, illetve a tanári szobában hozzáférhetővé tenni annak érdekében, hogy távolmaradása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után a rátermettség, a szakmai felkészültség mértéke, az egyenletes munkaterhelés elveinek figyelembevételével. Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező az alkalomhoz illő öltözetben. A pedagógus kötelessége az iskolán kívül szervezett programokon felelni a tanulók testi épségéért, a megfelelő fegyelemről. Ha anyagi kihatással is jár a rendezvény, a szülők felé köteles elszámolni a befizetett összeg felhasználásáról hivatalos számlákkal. Ha a rendezvényen súlyos rendbontás vagy baleset történik, köteles arról értesíteni az iskola igazgatóját és a szülőket, valamint szükség esetén köteles orvosi ellátásról a helyszínen gondoskodni. A rendezvényen résztvevő tanulók folyamatos felügyelete is a kísérő pedagógus kötelessége. A pedagógus az általa oktatott tantárgy(ak)ból tanulóit magántanítványként, díjazásért, ellenszolgáltatásért nem taníthatja. 19

20 III.3.4. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a vonatkozó jogszabályok alapján az igazgató állapítja meg, s megszervezéséért az intézmény zavartalan működése érdekében az igazgatóhelyettesek a felelősek. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkaköröket betöltő alkalmazottjaink: gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök; szabadidő-szervező; pedagógiai asszisztensek. Egyéb munkaköröket betöltő alkalmazottjaink: iskolatitkárok; oktatástechnikus; gazdasági ügyintézők; karbantartók; portások; kézbesítők; gondnokok. A törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembe vételével, a kollektív szerződésben foglaltak alapján az igazgató tesz javaslatot a felsorolt alkalmazottak napi munkarendjének összehangolt kialakítására, esetleges megváltoztatására és munkavégzés alóli mentesítésük, szabadságuk, munkaidő-kedvezményeik kiadására. Az iskolában külön szerződés alapján a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkaviszony keretében más alkalmazottak is végezhetnek feladatokat. A takarítás megoldható vállalkozó céggel kötött szerződés szerint is. Ebben az esetben szerződésben kell foglalni az elvégzendő feladatokat, elvárásokat, a díjazást és az esetleges kártérítési kötelezettségeket. Az iskola mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV.12.) Kormányrendelet alapján, házipénztárári és pénzkezelési, bizonylati, a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési szabályzata alapján végzi gazdasági tevékenységét. A gazdasági egység dolgozói a gazdasági ügyintézők. III.3.5. Az intézmény tanulóinak munkarendje A házirendben rögzített intézményi rendszabályok tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, azok érvényesülésének és teljesítésének módjait, valamint az iskola belső rendjének, életének részletes szabályozását. A rendszabályok betartása kötelező, erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok ügyelnek. Az ügyeleti rend megszervezése az igazgatóhelyettesek feladata. A házirend melyet az intézmény vezetője készít el, a nevelőtestület fogad el, s a fenntartó hagy jóvá a jogszabályban meghatározottak alapján az intézmény alapdokumentumaihoz tartozik. 20

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelõtestületi elfogadás dátuma: 2009. június

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013.03.28. Fenntartói jóváhagyás: Nkt. 25. (4) bekezdés szerint

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Bajza Utcai Általános Iskola

Bajza Utcai Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Bajza Utcai Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1899. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben