SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: augusztus 31. Fenntartói jóváhagyás dátuma: december 15. Érvényesség: nevelőtestületi döntés szerint Tervezett felülvizsgálat dátuma: jogszabályi előírás, fenntartói döntés szerint

2 Az Óbudai Nagy László Általános Iskola (székhely: 1032 Budapest, Zápor u. 90., telephely: 1035 Budapest, Váradi u. 15/b.) közoktatási intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján, a nevelőtestület június 19-én fogadta el. Elfogadásról a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség iskolai választmánya. 2

3 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és működési szabályzat célja, feladata... 8 I.1. A Szervezeti és működési szabályzat meghatározása... 8 I.2. Az SZMSZ alapjául szolgáló, az intézmény alap- és kiegészítő tevékenységét meghatározó jogszabályok... 8 I.3. Az intézmény törvényes működését szabályozó alapdokumentumok... 9 I.4. Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya... 9 II. Az intézmény meghatározása II.1. A közoktatási intézmény jellemzői II.2. Az iskolában folyó tevékenységek az egyes feladatellátási helyeken II.3. Egyéb, a fő feladatot segítő tevékenység II.4. Az intézmény gazdálkodási jogköre II.4.1. Az intézmény gazdálkodása II.4.2. Az intézmény feladatellátást szolgáló vagyoni eszközei II.4.3. A pénzügyi tevékenységet segítő külső intézmény II.5. Az intézmény egyéb jellemzői II.5.1. Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata II.5.2. Aláírási és pecséthasználati jogkör II.5.3. Az Alapító okirat kezelésére vonatkozó szabályok II.5.4. Az iskola beiskolázási körzete III. Az intézmény működési rendje III.1. A közoktatási intézmény felépítése III.2. Az intézmény alapvető feladatai, szolgáltatásai III.3. Az intézmény munkarendje III.3.1. A közalkalmazottak munkarendje III.3.2. A pedagógusok munkarendje III.3.4. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje 20 III.3.5. Az intézmény tanulóinak munkarendje III.4. Az iskolával tanulói jogviszonyban álló gyermekek fogadásának és benntartózkodásának rendje az iskolában III.5. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje III.6. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel III.7. Az intézményi védő, óvó előírások III.7.1. A tanulók egészségének és testi épségének megóvására vonatkozó rendszabályok III.7.2. Tanulói balesetek esetén történő teendők III.7.3. Az intézmény berendezésére, felszerelésére vonatkozó rendszabályok III.7.4. A helyiségek biztonságának rendszabályai III.7.5. Az intézmények helységeinek bérbeadási rendje III.7.6. A rendkívüli események esetén történő teendők III Bombariadó esetén történő teendők IV. Az iskola szervezeti rendszere, irányítás IV.1. Az iskola szervezeti egységei IV.2. A vezetők és a szervezeti egységek, valamint a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje és formái

4 IV.3. Az intézmény szervezeti felépítése IV.4. Az intézmény irányítása IV.4.1. Az intézményvezető és feladatköre IV.4.2. A vezetési feladatok megvalósítása IV.5. Az intézmény vezetői szintjei IV.6. A vezetői helyettesítés rendje V. Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel V.1. Az iskolai közösségek jogai V.2. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége V.3. A nevelők közösségei V.3.1. A nevelőtestület V A nevelőtestület tagjai, feladat- és hatásköre V A nevelőtestület értekezletei, a belső kapcsolattartás formái és rendje V A belső kapcsolattartás általános rendje és formái V A székhely és a telephely nevelőtestületi kollektívái közötti kapcsolattartás formái V A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyek átruházására vonatkozó rendelkezések V.3.2. A nevelők szakmai munkaközösségei V A szakmai munkaközösségek szerepe, feladatai V Az intézményünkben működő szakmai munkaközösségek V A munkaközösség-vezető feladatai és jogai V A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje V.4. A szülők közösségei, a szülőkkel való kapcsolattartás és a tájékoztatás formái, rendje V.4.1. Az iskolai vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formái V.4.2. Az iskola és a szülők közötti tájékoztatás rendje V.5. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat V.5.1. A diákönkormányzat V.5.2. Az osztályközösségek V.5.3. A tanulók és a nevelők közötti tájékoztatás rendje V.5.4. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje VI. Az iskolai nevelő-oktató munka belső ellenőrzése VI.1. Célja VI.2. Szervezése VI.3. Általános követelmények VI.4. Az ellenőrzést végzők köre VI.5. Az ellenőrzés területei VI.6. Az ellenőrzés formái VI.7. A pedagógiai munka belső ellenőrzésrendje VI.8. A pedagógus egyéb feladatainak ellenőrzése VI.9. Belső ellenőrzési szabályzat VI.9.1. Az intézményi belső ellenőrzés rendeltetése VI.9.2. Helyszíni ellenőrzés VI.9.3. Az intézményi belső ellenőrzések típusai és gyakorisága VI Az ún. komplex (átfogó) ellenőrzés

5 VI A célellenőrzés VI A témaellenőrzés VI Az utóellenőrzés VI.9.4. Az intézményi belső ellenőrzés fő területei és a vezetők egyes ellenőrzési feladatai VI Felelősségi viszonyok VI A gazdálkodási tevékenység ellenőrzése VI A nevelő-oktató tevékenység ellenőrzése VI A vezetői belső ellenőrzés VI A munkafolyamatba épített belső ellenőrzés VI.9.5. A vezetők egyes ellenőrzési feladatai VI A kibővített iskolavezetőség tagjainak általános ellenőrzési feladatai VI A kibővített iskolavezetőség tagjainak egyéb ellenőrzési feladatai VI Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési feladatai VI.10. A pedagógusok munkájának ellenőrzése VI Célja VI Az ellenőrzés ütemterve VI.11. A pedagógusok teljesítményértékelése VI A pedagógusok teljesítményértékelésének elvi alapjai VI A pedagógusok teljesítményértékelésének szempontrendszere és eljárásrendje 58 VI.12. A nem pedagógus munkakörben dolgozók teljesítményértékelése VI A nem pedagógus munkakörben dolgozók teljesítményértékelésének elvi alapjai VI A nem pedagógus munkakörben dolgozók teljesítményértékelésének szempontrendszere VI.13. A kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítés VI A szakmai munka minőségi bérezésének normái VI A minőségi munka sikerkritériumai VI A szaktanári munka kiemelkedő szintű végzésének mutatói: VI A nevelő munka kiemelkedő szinten való végzésének mutatói VI A fejlesztőpedagógusok kiemelkedő szinten való munkavégzésének mutatói VII. Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének és a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje.. 62 VII.1. A tankönyvtámogatás megállapításának elvei VII.2. Az iskolai tankönyvellátás rendje VIII. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje VIII.1. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésének jogszabályi háttere VIII.2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti rendje VIII.4. A mindennapi testedzés formái VIII.5. Az iskolai diáksport egyesület működése, az iskola vezetésével való kapcsolattartásának formája és rendje IX. Az iskolai könyvtár működésének és használatának rendje IX.1. Irányítás, ellenőrzés, elhelyezés IX.2. A könyvtár állományával kapcsolatos feladatok IX.3. A könyvtár szolgáltatásai IX.4. A könyvtár használatának rendje

6 X. Az iskolai hagyományok, ünnepélyek és megemlékezések rendje X.1. Az iskolai évkönyv X.2. Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények X.2.1. Ünnepségek X.2.2. Megemlékezések X.2.3. Rendezvények X.3. Az iskola díszpolgárának megválasztása X.4. Nagy László-díj X.6. Iskolarádió XI. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai XI.1. Az iskola horizontális kapcsolatrendszere XI.2. A Comenius-I minőségbiztosítási modell keretében működő külföldi nevelési-oktatási intézményekkel ápolt kapcsolatok XI.3. Az iskolai gyermekvédelem együttműködési kapcsolatai XI.4. A nevelési tanácsadókkal való együttműködés XI.5. A munkakapcsolatok megszervezése, további partnereink XII. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása XIII. A Szervezeti és működési szabályzat és az iskola más belső szabályzatainak összefüggései, kapcsolata XIII.1. A Szervezeti és működési szabályzat koherenciája a munkajogi szabályozás intézményi szintű dokumentumaival XIII.2. Az intézmény belső szabályzatainak felsorolása XIII.3. Az intézmény alapdokumentumainak nyilvánossága, hozzáférhetősége XIV. Egyéb rendelkezések XIV.1. A térítési díj fizetésére vonatkozó rendelkezések XIV.2. Igazgatási díj iskolai bizonyítványmásodlat kiállítása esetén XIV.3. Az iskolába hozható használati eszközök bevitelének szabályozása XIV.4. A szociális ösztöndíj illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei XIV.5. A kedvezményekről nyújtott információk XIV.6. A reklámlehetőségek szabályozása az iskolában XV. Záró rendelkezések XV.1. A Szervezeti és működési szabályzat bevezetése XV.2. A Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálati rendszere XV.3. A Szervezeti és működési szabályzat módosítása XV.4. A Szervezeti és működési szabályzat nyilvánosságra hozatala XVI. Legitimációs záradék XVII. Az SZMSZ mellékletei sz. melléklet Alapító okirat 2. sz. melléklet Az intézményben dolgozó közalkalmazottak munkaköri leírásai 3. sz. melléklet Informatikai és adatkezelési szabályzat 4. sz. melléklet Közalkalmazotti szabályzat 6

7 5. sz. melléklet Kollektív szerződés 6. sz. melléklet Iskolai könyvtár működési és gyűjtőköri szabályzata 7. sz. melléklet Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés /FEUVE/ A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Ellenőrzési nyomvonalak szabályzata Kockázatkezelési szabályzat 8. sz. melléklet Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata 9. sz. melléklet Szülői munkaközösség szervezeti és működési szabályzata 7

8 I. A Szervezeti és működési szabályzat célja, feladata I.1. A Szervezeti és működési szabályzat meghatározása A Szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, az iskola külső és belső kapcsolataira vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. SZMSZ a kialakított célrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza. I.2. Az SZMSZ alapjául szolgáló, az intézmény alap- és kiegészítő tevékenységét meghatározó jogszabályok évi XCIII. törvény az illetékekről évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi LXXIX. törvény a közoktatásról (továbbiakban: Kt. illetve Közoktatási Törvény) évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 130/1995. (X. 26.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 193/2003. (XI. 23.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 17/2005. (II. 8.) Kormányrendelet a diákigazolványról 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 4/2010. (I. 19.) Korm. rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 8

9 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a Kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről /2004. (VIII. 27. ) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól az oktatásért felelős miniszter tanév rendjéről szóló rendeletei I.3. Az intézmény jogszerű működését szabályozó alapdokumentumok Pedagógiai program Szervezeti és működési szabályzat Házirend Intézményi minőségirányítási program Kollektív szerződés Közalkalmazotti szabályzat Alapító okirat Intézményi törzskönyvi bejegyzés Egyéb jogszabályban előírt szabályzatok, munkaköri leírások Az intézmény éves munkaterve és éves beszámolója I.4. Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya A Szervezeti és működési szabályzat, az egyéb belső szabályzatok és intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait. A Szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata. 9

10 II. Az intézmény meghatározása II.1. A közoktatási intézmény jellemzői Az intézmény alapítója: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Az alapítás éve: Az intézmény alapító okiratának száma: 652/ÖK/2000. (XI.29.) kelte: június 28. Az intézmény létrehozásáról rendelkező jogszabály: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete 94/ÖK/2008. (II. 27.) sz. Határozata Az intézmény neve: Óbudai Nagy László Általános Iskola Az intézmény típusa: közoktatási intézmény, általános iskola OM azonosító: Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: Székhelye: 1032 Budapest, Zápor u. 90. Telephelye: 1035 Budapest, Váradi u. 15/b. Évfolyamok száma: 8 (nyolc) általános Az intézmény elérhetőségeire vonatkozó adatok Az intézmény postacíme: 1032 Budapest III, Zápor u Budapest III, Váradi u. 15/b. Az intézmény telefonszámai: (székhely) (székhely) (székhely) (székhely) (telephely) (telephely) Az intézmény faxszámai: (székhely) (telephely) Az intézmény webcíme: Az intézmény címei: Az intézmény ellátandó alaptevékenysége: Az iskola a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 26. (1), (4) bekezdése alapján 8 évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény, ahol a Kt. 8. (3) bekezdésében meghatározottak szerinti alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az intézmény a fenntartó Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott pedagógiai program alapján végzi tevékenységét. Az intézmény sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását is végzi. 10

11 Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott általános iskolai nevelésoktatás. a.) Szakágazat szerinti besorolás: alapfokú oktatás b.) Szakfeladatok ellátása: Székhelyen: Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása; általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) gyógy-testnevelés, úszásoktatás önkormányzati fenntartású iskolák tanulói számára, fejlesztő oktatás: kis létszámú osztályt (max.15 fő) indíthat a Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkező beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók számára; sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető és oktatható mozgássérült, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, integrálható autista, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók számára; általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam); sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető és oktatható mozgássérült, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, integrálható autista, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók számára; iskolai könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása; iskolai könyvtári szolgáltatások; általános iskolai napközi-otthoni nevelés; általános iskolai tanulószobai nevelés; iskolai intézményi étkeztetés; munkahelyi étkeztetés; önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai; iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása; sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (tanuszoda); egyéb oktatást kiegészítő tevékenység; Telephelyen: Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása; 11

12 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) gyógy-testnevelés, úszásoktatás önkormányzati fenntartású iskolák tanulói számára, fejlesztő oktatás: kis létszámú osztályt (max.15 fő) indíthat a Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkező beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók számára; nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás; általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam); nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás; iskolai könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása; iskolai könyvtári szolgáltatások; általános iskolai napközi-otthoni nevelés; általános iskolai tanulószobai nevelés; iskolai intézményi étkeztetés; munkahelyi étkeztetés; önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai; iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása; sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (tanuszoda); egyéb oktatást kiegészítő tevékenység; c.) Az alaptevékenységhez kapcsolódó tevékenységek: (székhelyen és telephelyen) - vállalkozási tevékenység (székhelyen és telephelyen): nincs, mértéke: 0 % Az intézményi tevékenységek és feladatok forrásai: állami normatíva alapján biztosított költségvetési hozzájárulás a fenntartó által biztosított költségvetési támogatás az intézmény saját bevételei átvett pénzeszközök Az intézmény Alapító okiratát az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza. II.2. Az iskolában folyó tevékenységek az egyes feladatellátási helyeken Az iskola egyes feladatellátási (költség-) helyei: a székhely és a telephely. Tevékenység Feladatellátási hely Költséghely 1-8. évfolyamon folyó általános székhely, telephely iskolai oktatás iskolaotthoni oktatás 1-4. székhely évfolyamon napköziotthoni és tanulószobai székhely, telephely ellátás 5-8. évfolyamon fejlesztő foglalkozás székhely, telephely sajátos nevelési igényű tanulók székhely 12

13 Tevékenység Feladatellátási hely Költséghely gyógypedagógiai ellátása korrepetálás, felzárkóztató székhely, telephely foglalkozás iskolai étkeztetés biztosítása székhely, telephely idegen nyelv oktatása székhely: 4-8. évfolyamon telephely: 1-8. évfolyamon második idegen nyelvre való telephely felkészítés angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás telephely számítástechnika oktatása a székhely: 6-8. évfolyamon telephely: 1-8. évfolyamon ECDL-vizsgára történő felkészítés telephely tanulói szakkörök, diákkörök, székhely, telephely művészeti csoportok, tehetséggondozás tanulmányi, művészeti és székhely, telephely sportjellegű versenyek alapfokú művészetoktatás: zene és telephely képzőművészeti oktatás (műhelyfoglalkozások) Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány finanszírozásával Aelia Sabina Zene-, Képző és Táncművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében tömegsport foglalkozások székhely, telephely gyógytestnevelés székhely, telephely III. ker. feladatellátás judooktatás székhely Óbudai Judo Klub labdarúgó utánpótlás nevelésére telephely III. kerületi TUE irányuló sportoktatás környezetvédelmi vetélkedők, székhely, telephely pályázatok, tanfolyamok kiállítások székhely, telephely iskolai könyvtár telephely Megjegyzés: A megkülönböztetett hátérrel jelölt foglalkozások megszervezése nem az Óbudai Nagy László Általános Iskola, hanem a költséghely oszlopban megnevezett intézmény költségvetésének terhére történik. II.3. Egyéb, a fő feladatot segítő tevékenység helyiségek bérbeadása szakmai tanfolyamok szervezése rendezvények szervezése 13

14 II.4. Az intézmény gazdálkodási jogköre II.4.1. Az intézmény gazdálkodási jogköre Az Óbudai Nagy László Általános Iskola jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv. Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete által költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felett önálló döntési joggal rendelkezik, részjogköre van intézményi vagyon működtetésének körébe tartozó feladatoknál. Pénzügyi és számviteli, valamint a hozzá kapcsolódó nyilvántartási tevékenységet a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (1033 Budapest, Folyamőr u. 22.) látja el. II.4.2. Az intézmény feladatellátást szolgáló vagyoni eszközei Az intézmény vagyoni eszközeinek tételes felsorolását a jogszabályban meghatározott statisztikai adatszolgáltatás dokumentumai, a Közoktatási Információs Rendszerben rögzített adatok és az intézményi analitikus nyilvántartások tartalmazzák. Egyéb vagyon a vagyonnyilvántartás szerint és az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök. Fenti vagyoni eszközök a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonát képezik. II.4.3. A pénzügyi tevékenységet érintő aláírási jogkör A jogszabályokban és az intézményi normákban meghatározottak szerint, az azokban foglalt feltételek betartásával aláírási joggal az intézmény igazgatója rendelkezik. II.5. Az intézmény egyéb jellemzői II.5.1. Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata Hosszú bélyegzők: Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest III., Zápor u. 90. Tel.: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat KSZKI Óbudai Nagy László Általános Iskola (329) Telefon: Budapest, Folyamőr u. 22. Adószám: Bszlsz.: Óbudai Nagy László Általános Iskola Telephelye: 1035 Budapest III., Váradi u. 15/b. Tel.:

15 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat KSZKI Óbudai Nagy László Általános Iskola (324) Telefon: Budapest, Folyamőr u. 22. Adószám: Bszlsz.: Körbélyegzők: Óbudai Nagy László Általános Iskola OM Tel.: Telephelye: 1035 Budapest, Váradi u. 15/b. (Középen a Magyarország címere) Óbudai Nagy László Általános Iskola OM Tel.: Budapest Zápor utca 90. (Középen Magyarország címere) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat KSZKI Óbudai Nagy László Általános Iskola (329) Adószám: Bszlsz.: (Középen a következő szöveg: 1033 Budapest, Folyamőr u. 22. Telefon: ) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat KSZKI Óbudai Nagy László Általános Iskola (324) Adószám: Bszlsz.: (Középen a következő szöveg: 1033 Budapest, Folyamőr u. 22. Telefon: ) A bélyegzők nyilvántartási, használati rendjét belső intézményi szabályzat határozza meg. II.5.2. Aláírási és pecséthasználati jogkör Aláírási joga az igazgatónak, távolléte esetén az általános igazgatóhelyettesnek és az intézményegység-vezető igazgatóhelyetteseknek van. Saját működési területükön aláírási joguk van az intézményegység-vezető igazgatóhelyetteseknek, az iskolatitkárnak (pl. személyi igazolványok, iskolalátogatási igazolások) és a gazdasági ügyintézőknek (pl. terembérleti szerződések, számlák). Pecsétet az igazgató, a helyettesek, az iskolatitkár és esetenként az alább felsorolt megbízott személyek használhatnak: 15

16 bizonyítványok, naplók, törzslapok, tájékoztató füzetek (ellenőrzők) hitelesítésére az osztályfőnökök; fejlesztési tervek, foglalkozási tervek, tanmenetek esetén a munkaközösségvezetők; vásárlások, ügyintézés esetén az igazgató; Pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a pecsétet el kell zárni. II.5.3. Az alapító okirat kezelésére vonatkozó szabályok Az alapító okiratban szereplő adatok nyilvánosak. A bejegyzett adatokban történő változásokat 30 napon belül be kell jelenteni az önkormányzat jegyzőjének. II.5.4. Az iskola beiskolázási körzete Az Óbudai Nagy László Általános Iskola az Alapító okiratban foglaltak szerint, a Közoktatási Törvény 66. (2) alapján kötelező felvételt biztosító iskola. Beiskolázási körzetének meghatározásáról a fenntartó, Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete határoz. Intézményünk beiskolázási körzetét a Házirend pontja tartalmazza. 16

17 III. Az intézmény működési rendje III.1. A közoktatási intézmény felépítése Intézményünk önálló jogi személy, önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési intézmény. Az intézmény a fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. III.2. Az intézmény alapvető feladatai, szolgáltatásai Alapvető feladata az iskolának, hogy biztosítsa a Közoktatási Törvényben és más jogszabályokban által előírt feladatok teljesítését. A nevelés-oktatás folyamatának objektív színteréül szolgál az iskola épülete, helyiségei, valamennyi berendezési tárgya és eszközei. Ezek színvonalának, állagának, esztétikumának és használhatóságának meg kell felelnie az oktatási és biztonságtechnikai elvárásoknak is. Iskolánk két épületben működik: a Zápor utcai feladatellátási helyen (1032 Budapest III. kerület, Zápor utca 90. sz. alatt, továbbiakban: székhely) és a Váradi utcai feladatellátási helyen (1035 Budapest III. kerület, Váradi utca 15/b. sz. alatt, továbbiakban: telephely). A Zápor utcai épületben 1-4. évfolyamon iskolaotthonos, 5-8. évfolyamon kis létszámú osztályok, 5-6. évfolyamon napközis, 7-8. évfolyamon tanulószobai csoport oktatása, s az ehhez kapcsolódó a pedagógiai programban meghatározott nevelő-oktató tevékenység folyik. Itt található az intézményvezetés, a székhely tevékenységét irányító és koordináló pedagógiai vezetés, adminisztráció, gazdasági ügyintézés, valamint az épületben dolgozó karbantartók működési központja. A Váradi utcai épületben az 1-8. évfolyamosok oktatása, 1-6. évfolyamokon napközis, 7-8. évfolyamon tanulószobai csoport oktatása, valamint az ehhez kapcsolódó a pedagógiai programban meghatározott nevelő-oktató tevékenység folyik. Itt található a telephely tevékenységét irányító és koordináló pedagógiai vezetés, adminisztráció, gazdasági ügyintézés, valamint az épületben dolgozó karbantartók működési központja. A székhelyen és a telephelyen folyó tevékenységek részletes felsorolását az SZMSZ II.2 fejezete tartalmazza. Az iskola alapvető szolgáltatása a nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, ezen belül: kötelező tanórai foglalkozások szervezése; felzárkóztató foglalkozások (csoportos korrepetálások, egyéni foglalkozások) szervezése; fejlesztő foglalkozások a szakvéleményben javasoltak szerint; SNI-tanulók gyógypedagógiai ellátása a jogszabályok alapján, az Alapító okiratban rögzítettek szerint a szakértői véleményben javasoltaknak megfelelően; választható (nem kötelező) tanórai foglalkozások szervezése, megtartása; tanórán kívüli foglalkozások (napközis és tanulószobai foglalkozások, szakkörök, érdeklődési kör, önképző kör, énekkar és egyéb szabadidős tevékenységek) szervezése, megtartása; tanulmányi, szakmai, kulturális verseny versenyek rendezése; 17

18 judo oktatás testnevelés órák és tömegsport foglalkozások keretében alsó tagozaton; az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, kulturális illetőleg sportrendezvény; az iskola munkatervében rögzített tematikus napok (egészségnap, sportnap, Nagy László-napok, nemzetiségi nap), diákönkormányzati rendezvények (diáknap) megszervezése és lebonyolítása; tanítás kezdete előtti, napközis foglalkozás utáni ügyelet biztosítása; diáksport tevékenység (tömegsport) szervezése, megtartása; házi bajnokságok, versenyek lebonyolítása; erdei iskola, tanulmányi kirándulás szervezése; tanulmányok alatti vizsgák (javítóvizsgák, osztályozóvizsga, különbözeti vizsgák) szervezése, lebonyolítása; az iskola létesítményeinek (pl. könyvtár), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez; az intézményi vagyon működtetése, iskolai intézményi étkeztetés. Kiegészítő tevékenységek: Saját és bérelt ingatlan hasznosítása, iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás, diáksport. Pénzügyi és számviteli tevékenység: Pénzügyi és számviteli tevékenység. III.3. Az intézmény munkarendje III.3.1. A közalkalmazottak munkarendje A közoktatásban alkalmazottak körét a Közoktatási Törvény 15. -a, valamint a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet melléklete, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés szabályait a Kt. 16. és 17. -a, a pedagógusok jogait és kötelességeit a Kt a rögzíti. A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a Munka Törvénykönyvéről szóló (módosított) évi XXII. törvény /továbbiakban: Munka Törvénykönyve/, a közalkalmazottak jogállásáról szóló (módosított) évi XXXIII. törvény /továbbiakban: Közalkalmazotti Törvény/ valamint más kapcsolódó jogszabályok rendelkezései alapján a Közalkalmazotti szabályzat (SZMSZ 4. sz. melléklete) és a Kollektív szerződés (SZMSZ 5. sz. melléklete) tartalmazza. A Közalkalmazotti Törvény 39. (2) bekezdése garanciális szabályként fogalmazza meg, hogy a közalkalmazott a munkaköri feladatait a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályoknak, az egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint a munkáltató utasításainak megfelelően, a közérdek figyelembevételével látja el. Az iskola alkalmazottainak munkarendjét munkaköri leírásuk tartalmazza (SZMSZ 2. sz. melléklete). 18

19 III.3.2. A pedagógusok munkarendje A Közoktatási Törvény 16. -a szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusok munkaideje kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával vagy a tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus kötelező óráját a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, illetőleg a tanórai foglalkozás keretében való nevelésre, oktatásra köteles fordítani. A pedagógus foglalkoztatása pedagógus-munkakörben vagy szakvizsgázott pedagógusmunkakörben történik. A Kt. 17. (1)-(4) bekezdésében foglaltakat az óraadó tanár tekintetében is alkalmazni kell. Pedagógus munkakörben az alkalmazható, aki a Közoktatási Törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és a helyettesítési rendet az igazgató illetve az igazgatóhelyettesek állapítják meg. A tényleges napi munkabeosztások összeállításánál figyelembe kell venni az intézmény vezetőségének javaslatait a tanórákra és tanórán kívüli foglalkozásokra elkészített óra- és foglakozási rend, valamint ügyeleti beosztás függvényében. A pedagógus a tanítási beosztása szerinti első foglalkozása előtt 15 perccel a munkahelyén illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén köteles megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 30 percig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen felettese a helyettesítésről intézkedhessen. Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább egy nappal előbb a tanóra illetve a foglalkozás elhagyására. A tanmenettől eltérő tartalmú foglalkozás megtartását, a tanóra elcserélését az igazgató és az igazgatóhelyettesek engedélyezhetik. A pedagógus kérésére a munkajogi jogszabályokban és a kollektív szerződésben biztosított munkavégzés alóli mentesülés, szabadság valamint munkaidő-kedvezmény kiadását az igazgató előzetes jóváhagyásával az igazgatóhelyettes biztosítja. A hiányzó pedagógus helyettesítését lehetőség szerint szakos pedagógussal kell megoldani. Valamennyi pedagógus köteles tanmeneteit és foglalkozási terveit szakmai munkaközösségvezetőjéhez eljuttatni, illetve a tanári szobában hozzáférhetővé tenni annak érdekében, hogy távolmaradása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után a rátermettség, a szakmai felkészültség mértéke, az egyenletes munkaterhelés elveinek figyelembevételével. Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező az alkalomhoz illő öltözetben. A pedagógus kötelessége az iskolán kívül szervezett programokon felelni a tanulók testi épségéért, a megfelelő fegyelemről. Ha anyagi kihatással is jár a rendezvény, a szülők felé köteles elszámolni a befizetett összeg felhasználásáról hivatalos számlákkal. Ha a rendezvényen súlyos rendbontás vagy baleset történik, köteles arról értesíteni az iskola igazgatóját és a szülőket, valamint szükség esetén köteles orvosi ellátásról a helyszínen gondoskodni. A rendezvényen résztvevő tanulók folyamatos felügyelete is a kísérő pedagógus kötelessége. A pedagógus az általa oktatott tantárgy(ak)ból tanulóit magántanítványként, díjazásért, ellenszolgáltatásért nem taníthatja. 19

20 III.3.4. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a vonatkozó jogszabályok alapján az igazgató állapítja meg, s megszervezéséért az intézmény zavartalan működése érdekében az igazgatóhelyettesek a felelősek. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkaköröket betöltő alkalmazottjaink: gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök; szabadidő-szervező; pedagógiai asszisztensek. Egyéb munkaköröket betöltő alkalmazottjaink: iskolatitkárok; oktatástechnikus; gazdasági ügyintézők; karbantartók; portások; kézbesítők; gondnokok. A törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembe vételével, a kollektív szerződésben foglaltak alapján az igazgató tesz javaslatot a felsorolt alkalmazottak napi munkarendjének összehangolt kialakítására, esetleges megváltoztatására és munkavégzés alóli mentesítésük, szabadságuk, munkaidő-kedvezményeik kiadására. Az iskolában külön szerződés alapján a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkaviszony keretében más alkalmazottak is végezhetnek feladatokat. A takarítás megoldható vállalkozó céggel kötött szerződés szerint is. Ebben az esetben szerződésben kell foglalni az elvégzendő feladatokat, elvárásokat, a díjazást és az esetleges kártérítési kötelezettségeket. Az iskola mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV.12.) Kormányrendelet alapján, házipénztárári és pénzkezelési, bizonylati, a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési szabályzata alapján végzi gazdasági tevékenységét. A gazdasági egység dolgozói a gazdasági ügyintézők. III.3.5. Az intézmény tanulóinak munkarendje A házirendben rögzített intézményi rendszabályok tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, azok érvényesülésének és teljesítésének módjait, valamint az iskola belső rendjének, életének részletes szabályozását. A rendszabályok betartása kötelező, erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok ügyelnek. Az ügyeleti rend megszervezése az igazgatóhelyettesek feladata. A házirend melyet az intézmény vezetője készít el, a nevelőtestület fogad el, s a fenntartó hagy jóvá a jogszabályban meghatározottak alapján az intézmény alapdokumentumaihoz tartozik. 20

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA (4137 Magyarhomorog, Mikszáth u. 6.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 5. oldal Jogszabályok, rendeletek... 5. oldal Az SZMSZ

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 6913 Csanádpalota Szent István u. 46. 2008. Tartalomjegyzék A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 I. Általános rendelkezések... 8 I.1. Bevezetés... 8

Részletesebben