P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P E D A G Ó G I A I P R O G R A M"

Átírás

1 JÓ SZÓVAL OKTASD, JÁTSZANI IS ENGEDD / József Attila/ P E D A G Ó G I A I P R O G R A M LESENCE VÖLGYE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: A LESENCE VÖLGYE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE FELÜLVIZSGÁLAT: március 7/2014./I.17./ kormányrendelet figyelembe vételével felülvizsgált JÓVÁHAGYTA:. Hegyiné Kalamár Lívia igazgató. JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: március 28.

2 BEVEZETÉS... 4 Iskolánk adatai... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 6 I.1. Helyzetelemzés... 6 I.2. Tárgyi feltételek... 7 I.3. Személyi feltételek... 8 I.4. Irányítási - szervezeti struktúra... 8 I.5. Érdekegyeztetés, érdekvédelem fórumai... 9 I.6. Az intézmény hagyományai I.7. Pedagógiai munkánk fejlesztése érdekében I.8. Az iskola információs rendszere I.9. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka I.9.1. Alapelveink I.9.2. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai céljai, feladatai, eszközei, eljárásai I.9.3. Nevelő munkánk fő területei a NAT alapján: I.9.4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok I.9.5. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok I.9.6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok I.9.7. I.9.8. A pedagógusok helyi, intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje I.9.9. A tanulók részvétele az intézmény döntési folyamataiban I A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolatának formái I A gyermek - és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok I Fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok I A tanulmányok alatti vizsgák szabályai I A felvétel és az átvétel szabályai I Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása II. HELYI TANTERV II.1. Választott kerettanterv: II.2. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények tantervek II.3. Az órakeret felosztása II.4. Az 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma

3 II.5. Mindennapos testnevelés megszervezése II.6. Választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai II.7. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer II.7.1. Osztályozás, értékelés II.7.2. Szorgalom és magatartás értékelésének szempontjai II.8. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formája, rendje, korlátjai és a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe II.8.1 Az írásbeli beszámoltatás formái II.8.2. A sajátos nevelési igényű tanulók írásbeli beszámoltatásának szempontjai: II.9. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei II.10. A tanulók fizikai állapotának mérése II.11. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek II.12. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának, módjai, szabályai II.13. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések II Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE 1.) Az intézmény fenntartójának címe megváltozott. Új cím:1051 Budapest. Nádor u ) Az intézmény köznevelési alapfeladatai közül kikerültek a pedagógiai szakszolgálati feladatok /pl.gyógytestnevelés/. 3.) A tanulószobai, napközi otthoni csoportok neve: másnapi felkészülésre változott. 4.) Az intézmény telephelyei közül kikerült a Lesencetomaj Kossuth u. 91. épület. 5.) Az intézményben könyvtár nem működik a 2014/2015. tanévtől, a feladatokat a községi könyvtárak látják el szakmai együttműködés keretében. 6.) A határozatlan időre kinevezett pedagógusok létszáma: 16 fő. 7.) Az intézmény kapcsolatrendszerébe bekerült az intézményi tanács. 8.) Az intézmény hagyományai közé bekerült a gólyatábor. 9.) A tanulók fizikai állapotának mérése fejezet átdolgozásra került /Hungarofit helyett NETFIT/ 4

5 BEVEZETÉS Ez a program a Lesence Völgye Általános Iskola pedagógiai programja, amely az intézmény elmúlt években tovább fejlesztett hagyományaira, jelenlegi feltételeinkre és jövőbeni céljainkra épül. Nevelő-oktató munkánk a tudás közvetítésére, az erkölcsi értékrend átadására, egymás elfogadására és megbecsülésére épül. Iskolánk adatai Az intézmény székhelye: 8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca. 2. Tel./fax. : 87/ , telephelye: 8319 Lesenceistvánd, Nemess Imre tér 1. Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Tankerület: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerület Intézmény kódja: Az intézmény törzsszáma: OM-azonosító: Köznevelési alapfeladatok: - általános iskolai nevelés-oktatás - alsó tagozat: 8319 Lesenceistvánd, Nemess Imre tér 1. - felső tagozat: 8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása (enyhe értelmi fogyatékos) Az intézmény működési területe: Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Lesencefalu és Uzsa községek közigazgatási területe Iskolai osztályok, csoportok száma: Az iskola oktatási évfolyamainak száma: 8 Osztályok száma: 8 5

6 I. NEVELÉSI PROGRAM I.1. Helyzetelemzés Iskolánk a Lesence Völgye Általános Iskola, a Nedeczky Károly Általános Iskola Lesencetomaj és Lesencefalu Önkormányzatának közös fenntartású intézménye, valamint a Nemess Imre Általános Iskola Lesenceistvánd és Uzsa Önkormányzatának közös fenntartású intézménye- összevonásával jött létre. A négy település összlakossága kb fő. A lesencetomaji iskola alapításának éve Első tanítója Bányai József volt. A lesenceistvándi iskola alapításának éve1880. Első tanítója Nemess Imre volt ig Lesenceistvándról is Lesencetomajra jártak iskolába a felső tagozatosok. Az iskolákat ben körzetesítették, így a Balatonedericsi Általános Iskola tagiskolája volt mindkét intézmény ig, majd ismét önálló oktatási intézmények lettek. A lesencetomaji iskola 1998 májusában vette fel a Nedeczky Károly Általános Iskola nevet. A névadónk tiszteletére rendezett Nedeczky nap hagyománnyá vált, melyre meghívtuk a környező iskolákat is. Az intézmény névadójának első évfordulóján Lesencetomaj és Lesencefalu települések Önkormányzata zászlót adományozott iskolának. A lesenceistvándi iskola 2002-ben vette fel a Nemess Imre Általános Iskola nevet. Korábban a települések lakosságának döntő többségét a termelőszövetkezet és Tapolca ipari üzemei foglalkoztatták. A mezőgazdaság és az ipar leépülése miatt a lakosság egy része a mezőgazdaságból próbál megélni, kis része a környező városokban talált munkát vagy önálló vállalkozásba kezdett, jelentős a munkanélküliek száma. A munkanélküliek számának növekedésével romlott a családok egy részének anyagi helyzete, ami sok más problémát is maga után von. Sok család a gyermekek nevelését, ellátását teljesen az iskolára és óvodára próbálja hárítani, pedig ez a szülők és az iskola illetve az óvoda együttműködése nélkül nem valósítható meg. A gyermekek körében a családi hátteret tekintve nagy a szóródás, anyagi, tudásbeli célok, eszközök tekintetében is. Sok gyerek jár többféle szakkörre, különórára, zeneiskolába és mindent megkap tudása gyarapításához, de egyre több gyerek kerül szociálisan hátrányos helyzetbe, aminek negatív hatása nehezen ellensúlyozható. 6

7 Iskolánk fontos feladatának tekinti a szocializációs hátrányok csökkentését, az esélyegyenlőség biztosítását a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Ennek érdekében felzárkóztató foglalkozásokat, az alsó tagozatban kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat szervezünk. A tehetséggondozás terén is értünk el eredményeket. Több tanulónk megyei, sőt országos versenyre is eljutott. Nagy gondot fordítunk a tanórán kívüli foglalkozásokra és a tanulók szabadidős tevékenységének szervezésére. Iskolánkban a következő szakkörök működnek: sportkör, aerobic, számítástechnika, énekkar, szintetizátor, középiskolai előkészítő. Rendszeresek a színházlátogatások is. Iskolánkban fontos szerepet kap a tanulók környezettudatos magatartásának kialakítása. Több éven át részt veszünk egy országos légszennyezés mérési programban, valamint több környezet és természetvédelmi vetélkedőn, pályázaton. Rendszeresek iskolánkban a kerékpár és gyalogtúrák. Sajnos az erdei iskolát pályázati lehetőség hiányában, a megnövekedett költségek miatt az utóbbi években nem sikerült megszervezni. A családok döntő többsége az anyagi nehézségek ellenére is viszonylag rendezett körülményeket biztosít gyermekei számára, de kevés azoknak a tanulóknak a száma, akik a szünidőt nyaralással tölthetik. I.2. Tárgyi feltételek Az alsó tagozat Lesenceistvándon a felső tagozat Lesencetomajon helyezkedik el. A tantermeink rendezettek. A lesencetomaji felső iskola épületében szaktantermek, igazgatói iroda, gazdasági iroda és tanári szoba, valamint a számítástechnika tantárgy oktatására alkalmas terem található. A lesenceistvándi iskolaépületében öt tanterem, tornaszoba, nevelői szoba, fejlesztő foglalkoztató található. Az iskola telephelyeinek udvara tágas, rendezett. Az iskolapark fáinak folyamatos és tervszerű pótlása szükséges, mivel sok a beteg és elöregedett fa. Ezekre a feladatokra rendelkezésre álló anyagi erőforrásainkat pályázatok útján igyekszünk bővíteni. A kézilabdapálya Lesencetomajon és Lesenceistvándon is bitumenes. Pályázatok útján az iskola udvarán kosárlabda, röplabda pályákat is kialakítottunk. Az iskola felszereltsége, eszközellátottsága megfelelő. Nagy hangsúlyt helyezünk az idegen nyelv és a számítástechnika oktatás feltételeinek javítására. Rendelkezünk hordozható nyelvi laborral, a számítógép parkot pályázat útján korszerűsítettük. Interaktív táblák segítik a korszerű ismeretszerzést. 7

8 Pályázat útján, a Világ Nyelv Program keretében, idegen nyelvű könyvtárat alakítottunk ki. A testnevelés tantárgy oktatásához megfelelő mennyiségű és minőségű eszközzel rendelkezünk. Az alsó tagozatban a tornaszoba kialakítása tovább javította a testnevelés oktatásának feltételeit. A felső tagozatosok részére a lesencetomaji művelődési ház nyújt lehetőséget a téli testnevelés órák megtartására. Térképállományunkat felújítottuk. A könyvtár állománya is növekedett könyvekkel, Cd - kel, videofilmekkel, interaktív tananyagokkal. A fejlesztés egy része pályázatok útján nyert pénzeken történt, másik része a költségvetésből, illetve alapítványi támogatásokból valamint a szülői munkaközösség is támogatta iskolánkat eszközök beszerzésében. I.3. Személyi feltételek Az oktató - nevelő munka személyi feltételei adottak. Iskolánk személyi állománya stabil, ami lehetővé teszi a kitűzött nevelési - oktatási feladatok színvonalas megvalósítását. A nevelőtestület munkafegyelme, munkához való viszonya jó, a nevelőket igényes munkavégzés jellemzi. A pedagógusok szakmai ismereteinek fejlesztése továbbképzések és önképzés keretében történik. A beiskolázások a középtávú továbbképzési tervnek és az éves beiskolázási tervnek megfelelően történnek. A nevelőtestület tagjainak 100% - a már eleget tett a 120 órás továbbképzési kötelezettségének. Három fő rendelkezik szakvizsgával. Négy fő további szakképesítést szerzett. Az iskolai munkát 1 fő iskolatitkár, 2 fő fűtő és karbantartó, 2 fő takarító segíti. I.4. Irányítási - szervezeti struktúra Igazgató: Az intézmény élén a fenntartó által öt évre kinevezett igazgató áll. Az igazgató egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek. Az intézményben folyó pedagógiai tevékenység irányítója. Hatásköre az intézmény, tervező, szervező, ellenőrző feladatainak ellátása; az iskola képviselete; a pedagógusok és egyéb beosztású dolgozók szakmai képviselete; az intézmény jog szerinti működtetése, irányítása. A pedagógiai szakmai munka során elsősorban helyettesére, illetve a szakmai munkaközösségekre és azok vezetőire támaszkodik. Az iskolában alsó tagozatos és osztályfőnöki munkaközösség működik. Az iskola belső szakmai ellenőrzését az igazgató és helyettese valamint saját szakterületén a 8

9 munkaközösség vezető végzi. A látogatásokról feljegyzéseket készítenek, azok tapasztalatait a nevelővel, szükségesetén a tantestülettel megbeszélik. Az intézmény érdekvédelmi szervezeteivel a szabályzatnak megfelelően elvégzi a szükséges véleményeztetéseket, egyeztetéseket, kapcsolatot tart az iskolában működő közalkalmazotti tanács elnökével és a diákönkormányzat elnökével. Igazgatóhelyettes: Az igazgató közvetlen munkatársa. Segítségére van az intézmény vezetésében és igazgatásában, helyettesíti őt hosszabb távolléte idején. Munkamegosztás a vezetői feladatok ellátásában a szervezeti és működési szabályzatban és a munkaköri leírásban rögzítettek alapján. Az intézményben folyamatosan működik: Közalkalmazotti Tanács Szülői Munkaközösség / arányosan van biztosítva az egyes községek képviselete / Diákönkormányzat Az intézmény az alábbi szabályzatokkal rendelkezik: Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend SZM Szervezeti és Működési Szabályzata Tűzvédelmi Szabályzat Munkavédelmi Szabályzat Belső ellenőrzési Szabályzat Leltározási Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat Gyakornoki Szabályzat I.5. Érdekegyeztetés, érdekvédelem fórumai Szakalkalmazotti: Közalkalmazotti Tanács Feladata a jogok és kötelességek összhangjának a megteremtése. A közalkalmazottak munkakörülményeinek, munkafeltételeinek és anyagi helyzetének javításához szükséges feltételek feltárása, a dolgozók képviselete. Tanulói Diákönkormányzat 9

10 Tagjainak száma osztályonként 2 fő / az 5. osztálytól kezdve /. Joga van a diákságot képviselni minden olyan kérdésben, ami a tanulókat érinti. Szülői Szülői Munkaközösség Feladata a szülők véleményének, a szülők érdekeinek képviselete. Tagjainak száma: 2 szülő osztályonként. A helyi közösségek érdekeinek védelmében, (nevelőtestület, szülői szervezet, települési önkormányzat együtt) Intézményi Tanács Tagjainak száma: 3 fő Feladatköre, hatásköre: Nkt. 121.paragrafusában foglaltak szerint I.6. Az intézmény hagyományai gólyatábor első osztályosok fogadása, megajándékozása /A költségek a szülőket terhelik/ országjáró kirándulások / nevezetes történelmi, irodalmi emlékhelyek, természeti értékeink, kulturális örökségünk megismerése / A költségek a szülőket terhelik./ színházlátogatás /A költségek a szülőket terhelik./ környezetünk turisztikai megismerése /kerékpáros és gyalogtúrák / sportvetélkedők, sportnap /május 1./ madarak és fák napja / gyermeknap /SZM támogatással/ karácsony / játszóház, ünnepi műsor / farsang kulturális bemutató 2 évenként anyák napja megemlékezés a nemzeti ünnepeinkről Lesence Kupa szaktárgyi versenyek ballagás, tanévzáró / a 8. osztályos tanulók ünnepi műsorral búcsúznak / 10

11 I.7. Pedagógiai munkánk fejlesztése érdekében Legfontosabb feladatunk a nevelőtestület egységének, stabilitásának fejlesztése. Pedagógusaink önmagukra nézve kötelezően betartandó követelménynek tekintsék a személyes példaadást a szakmai igényesség terén; a munkafegyelem terén; az etikus magatartás terén; az egymás közötti, illetve a gyerekekkel a szülőkkel valamint más iskolák pedagógusaival való kapcsolatban. A tagozatok közötti kapcsolat javítása a döntéshozatal jobb előkészítése, a döntési helyzetekbe való bevonás érdekében az iskolavezetés megbeszéléseinek gyakoriságát növeljük, valamint a nevelőtestület nevelési, módszertani megbeszéléseit havi rendszerességgel tartjuk. Szervezeti hagyományaink ápolásával fejlesztjük a közösségi tudatot, növeljük intézményünk hírnevét. Új utak keresése, folyamatos továbbképzés, önképzés. A nevelőtestületünk jellemzői továbbra is a rend, a szakmai felkészültség, a problémaérzékenység, a kreativitás és a tolerancia legyenek. Megfelelő munkahelyi elismerés, előrejutási és fejlődési lehetőség biztosítása, megfelelő jövőkép kialakítása, a biztonságérzet megteremtése. Különböző eredményvizsgálatok, bemutatók, hospitálások végzése. Minőségirányítási rendszer működtetése. Az elért eredmények kommunikálása, megjelenítése. I.8. Az iskola információs rendszere Az iskola vezetői hetente tartanak konzultációt és hangolják össze a tartalmi és szervezeti tevékenységet. Az iskola tantestülete havonta beszéli meg az aktuális kérdéseket. A munkaközösség értekezleteit, foglalkozásait saját munkaterv alapján tartja, évente legalább négy alkalommal. A szülői munkaközösség saját munkaterv alapján tanácskozik. 11

12 I.9. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka A tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos területe is. Gyermekeink optimális személyiségfejlődését szolgáló nevelő-oktató rendszerünk az esélyegyenlőségre alapul, a klasszikus emberi értékekre épül, a mai kor követelményeit, normáit közvetítve. Célunk, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket. A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek kialakításához és fejlesztéséhez. I.9.1. Alapelveink Gyermekközpontúság Alapelvünk, hogy az iskola a gyermekekért van. A gyermekközpontúság feltétele a gyermek szeretete, tisztelete. Ez azonban nem a személyiség központú illetve a tudás és teljesítmény centrikus iskola közötti választás. Célunk a gyermekközpontú szeretetteljes, értékközvetítő, értékteremtő és képességfejlesztő iskola. Demokratizmus Az iskola működése során szükséges, hogy a pedagógusok, a szülők, a tanulók és a fenntartó érdekei is kifejeződjenek. Ennek érdekében működtetjük a szülők érdekvédelmi szervezeteit és a tanulók érdekvédelmi szervezetét a diákönkormányzatot. Az iskolának meg kell teremtenie a színteret a gyermekek érdekeinek érvényesítésére, jogaik gyakorlására. Olyan demokratikus magatartást kívánunk fejleszteni, amelyben az egyén és a közösség érdekei egyaránt megfelelő szerephez jutnak. Nyitottság Célunk az életkori sajátosságoknak megfelelően olyan szemlélet és magatartás alakítása, amely nyitottságával képes a másság, a különböző kultúrák elfogadására. Ismerjék az egyetemes emberi kultúra legnagyobb hatású eredményeit. Szerezzenek információkat az emberiség közös problémáiról, az ezek megoldása érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. 12

13 Értékkövetés, értékteremtés Alapvetőnek tartjuk a következő értékeket, amelyek a nevelés egész folyamatában jelen vannak: humanizmus autonómia tolerancia becsület, őszinteség felelősségérzet hazaszeretet hagyományok tisztelete természet szeretete, védelme I.9.2. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az általános iskola fő feladata a műveltség alapozása, a személyiség formálása, a közösségek fejlesztése és a nemzeti azonosságtudat kialakítása, a nemzeti hagyomány, a nemzeti öntudat fejlesztése. A tananyag feldolgozásával, összefüggéseinek feltárásával megalapozza a tanulók műveltségét, világszemléletük és személyes világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. Megalapozza a középfokon tovább építhető általános műveltséget. Tovább adja és megőrzi az évszázadok alatt kialakított európai humanista értékeket, ugyanakkor figyelembe veszi a modernizáció jogos igényét. Célunk, hogy a felnövekvő nemzedék a haza felelős polgárává váljék; kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága; reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert; megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka világában; törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát illetően; váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; 13

14 ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat; tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését; törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; I.9.3. Nevelő munkánk fő területei a NAT alapján Az erkölcsi nevelés A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés felkészít az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segít választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. 14

15 Állampolgárságra, demokráciára nevelés A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Az önismeret mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. A családi életre nevelés A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, ismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 15

16 kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. A testi és lelki egészségre nevelés Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Iskolánk ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és - megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. Fenntarthatóság, környezettudatosság A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 16

17 Pályaorientáció Az iskolának a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. Gazdasági és pénzügyi nevelés A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. Médiatudatosságra nevelés Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. A tanulás tanítása A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 17

18 érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. Az alsó tagozat az általános iskola első, alapozó szakasza. Időtartama 4 tanév. Az alsó tagozatos oktatásban, nevelésben a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében a tanító átvezeti a kisgyermeket az óvoda játékközpontú tanulási tevékenységéből a tantárgy és tanóra rendszerű iskolai tanulás tevékenységébe. Őrzi és továbbfejleszti a megismerés, a megértés, így a tanulás iránti fokozott érdeklődést és nyitottságot. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában az alsó tagozati nevelés elemi ismeretek közvetítésével, alapvető képességek, és biztos alapkészségek kifejlesztésével a műveltséget alapozza, a társas kapcsolatok, a természet, a lakóhely a régió, majd a tágabb társadalom, a technika és a szellem értékei iránt fogékonnyá tesz, ezek védelmére tanít. Az alsó tagozat tanítási, nevelési tevékenységével kielégíti a gyermek játék, és mozgás iránti vágyát, segíti természetes fejlődését, érését. Az általános iskola felső tagozata szervesen folytatja az alsó tagozaton elkezdett oktató - nevelő munkát, ismereteken alapuló biztos alapkészségeket és képességeket alakít ki, segíti az életkorhoz és a szellemi fejlettséghez igazodó képzést. A felső tagozat egységes rendszert alkot, de a gyerekek gondolkodásának fejlődéséhez, életkori sajátosságaihoz igazodóan mégis két - pedagógiailag elkülöníthető - szakaszra tagolódik. Figyelembe veszi, hogy az átlagos éves ( 5-6.évfolyamos ) tanulókra a konkrét gondolkodás a jellemző. Ezért az 5-6. évfolyamon a képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik. A serdülőkor kezdetétől, a 7-8. évfolyamokon az elvont fogalmi gondolkodás kerül fokozatosan előtérbe. A felső tagozat továbbfejleszti a tanulókban a világ megismerése iránti kíváncsiságot, a jól megalapozott tanulási szokásokat, technikákat. Módszereket ad az önálló ismeretszerzéshez, az ismeretek feldolgozásához, a feladatvégzéshez, a probléma megoldáshoz. Feladata a 18

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1. Bevezetés...

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM Tartalom NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 1 PREAMBULUM... 3 I. BEVEZETÉS... 4 I.1 AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA, NÉV, ALAPÍTÓ OKIRAT SZÁMA, ÚJ HATÁROZAT KELTE, JOGÁLLÁS, GAZDÁLKODÁSI MÓD, FENNTARTÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Iktatószám:80/10-6/2014 Ügyintézés helye: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOM Alapdokumentum I. Törvények, rendeletek 3.old. II. Bevezető III. Nevelési programja 4.old.

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

1Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6

1Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 Olyan embereket kell az iskolának kibocsátania, akik megtalálják helyüket az életben és szemüket a táguló horizontra függesztve szilárdan megállnak lábukon. Ez a feladat az iskolát minden szinten a legfontosabb

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés:

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV. Évi óraszám: 36 óra /32 óra. Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 20/2012.

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV. Évi óraszám: 36 óra /32 óra. Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 20/2012. OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV Évi óraszám: 36 óra /3 óra Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 0/01. évi EMMI rendelet Oktatási segédanyag: Bácskai Júlia: Magánélettan 1- Szabó Kálmán:

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Iktatószám: Békéscsaba, 2013.augusztus 27 -------------------------------------------------

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, 03, Tankerülete II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola :1037 Budapest, Erdőalja út 5. /Fax: 250-3269/6 @: erdoalja-a@kszki.obuda.hu : www.erdoalja.sulinet.hu

Részletesebben

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét.

Részletesebben