SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1986 ÉPÍTÕIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM: SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT szeptember 30-tól Kaposvár

2 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 8 I. FEJEZET A Szervezeti és Mûködési Szabályzat célja Az SZMSZ jogszabályi alapja Alapító Okirat Az intézmény neve: Az intézmény létrehozásáról szóló jogszabályi hivatkozás Az intézmény nyilvántartási száma, alapító okirat kelte, alapító okirat azonosítója, az alapítás idõpontja Az intézmény székhelye, telephelye és címe: Irányító szerv neve, székhelye: Számlaszám, számlavezetõ pénzintézet Adószám, KSH statisztikai számjel Az intézmény által ellátandó és a szakfeladatrend szerinti alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítõ, kisegítõ és vállalkozási tevékenységek: A 3. pontban, az Alapító Okiratban felsoroltak Elméleti képzés Gyakorlati képzés: A kollégium Az intézmény konyhai kapacitása Az intézményi gépkocsik szabadkapacitásának kihasználása Tanfolyamok szervezése, helyiségek, tantermek bérbeadása Sportcsarnok bérbeadása Az intézet vagyonkezelésébe, jogkörébe tartozó gazdálkodó szervezetek: Belsõ ellenõrzés A szervezeti egység képviseletére jogosult, gazdálkodásának részletszabályai, kötelezettségvállalásainak (szerzõdéskötéseinek) rendje: A vagyonkezelés végrehajtásáért felelõs szervezeti egység, feladatai, vagyonkezelés rendje: Nem jogi személyiségû szervezeti egység vezetõjének jogosítványai, amiben a költségvetési terv képviselõjeként járhat el A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos elõírások, feltételek A kéthavi teljesítményértékelés és túlóra elszámolás menete (az elszámolás technikai megoldása) Vagyonnyilatkozatra kötelezett munkakörök szabályzata...18

3 3 II. FEJEZET Az intézmény szervezeti felépítése, mûködésének rendszere, a szervezeti egységek megnevezése, engedélyezett létszámok és feladatok Az iskola szervezeti egysége Az elméleti oktatás szervezeti felépítése A gazdasági szervezet szervezeti felépítése: Engedélyezett létszámok: Az intézményvezetés rendje, a szervezeti felépítése A szervezeti egységek feladatai: A helyettesítés rendje: Az iskola felnõtt közösségei Nevelõtestület Munkaközösségek (Kt )...24 a. Munkaközösségek feladatai:...24 b. Egyéb feladatok Szülõi szervezetek (Kt. 59. ) Iskolaszék Közalkalmazotti Tanács Az iskola tanulószervezetei A diákönkormányzat szervei...26 a. Osztály-diákbizottság...26 b. Diákkörök, fakultatív szakkörök...26 c. Diákközgyûlés...27 d. Diáksport egyesület...27 III. FEJEZET AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGEK, DIÁKKÉPVISELÕK, VALAMINT AZ ISKOLAI VEZETÕK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA Kapcsolat a tanulóifjúsággal Szakszervezet (mûködése esetén) Diákképviselõk Kapcsolat a kollégiummal Felnõttek közötti kapcsolat Szakszervezet Iskolai dolgozók A szülõi szervezet (Kt. 59. ) Az iskolaszék (Kt ) A vezetõk közötti kapcsolattartás rendje és formája Értekezletek, mint a kapcsolattartás színterei Rendkívüli nevelõtestületi értekezlet Az iskolavezetõségi értekezlet Munkaközösségi értekezlet Szakmai munkaközösségek együttmûködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében Szülõi értekezlet, fogadónap (1993. évi LXXIX. törvény a) Nyílt nap Egyéb kapcsolatok Kapcsolat a felügyeleti szervekkel Kapcsolat a gazdálkodó szervezetekkel, termelõi egységekkel Kapcsolat egyéb szervekkel, intézményekkel...33

4 Kapcsolat a gyermekjóléti, családsegítõ szolgálattal, az oktatásügyi közvetítõ szolgálattal Külföldi kapcsolatok...34 IV. FEJEZET AZ ISKOLA MUNKARENDJE, OSZTÁLYOK, CSOPORTOK SZERVEZÉSI, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE A tanév beosztása Az intézet munkarendje Az elméleti és a gyakorlati oktatás rendje Az elméleti oktatás rendje A gyakorlati oktatás rendje Szakközépiskolai gyakorlati oktatás rendje Szakmunkástanulók összefüggõ nyári gyakorlata Szakközépiskolások összefüggõ nyári szakmai gyakorlata Szünetek Osztályok, csoportok szervezése Az iskola helyiségeinek, létesítményeinek használati rendje Bejáró tanulók...39 V. FEJEZET A PEDAGÓGUSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A pedagógusok jogai: A tanár beosztású dolgozók kötelességei Az intézet tanáraira háruló feladatok Szakoktató kötelességei A pedagógusok nevelõ-oktató munkával összefüggõ megbízásának elvei Egyéb feladatok Osztályfõnök speciális feladatai Iskolai könyvtáros Gyermek és ifjúságvédelmi felelõs Diák Önkormányzat segítõ tanár Munkavédelmi vezetõ Tûzvédelmi felelõs Nem pedagógus besorolású munkakör a. Iskolatitkár b. Oktatástechnológus Az iskolai munka megtervezése A nevelõ-oktató munka iskolai belsõ ellenõrzésének rendszere Általános elõírások:...49

5 Az ellenõrzés módszerei, színterei: A tanulók teljesítményének ellenõrzése és értékelése:...50 A tanulók teljesítményének elbírálása (Kt )...51 VI. FEJEZET A TANULÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A tanulók felvétele és továbbtanulása (1993. LXXIX. törvény a) A tanulóviszony keletkezése, szünetelése és megszüntetése, tankötelezettség Felvétel az 9. osztályba (szakközépiskolába, szakiskolába) Beírás Tanulmányi kötelezettségek teljesítése (1993. évi LXXIX. törvény a) Iskola - szakmaváltoztatás, átlépés más iskolatípusból (Kt. 75. ) Külföldi állampolgárok felvétele A szakképzõ iskolát, illetve szakközépiskolát végzettek továbbtanulása A tanulók vizsgái a. Osztályozó vizsga b. Különbözeti vizsga: c. Javítóvizsga: d. Beszámoltató vizsga: e. Záróvizsga A mulasztások igazolására vonatkozó rendelkezések A fegyelmezõ intézkedések A fegyelmi eljárás lefolytatását megelõzõ egyeztetõ eljárás A tanulók jutalmazásának elvei a. Az egyes tanulók jutalmazásának formái a következõk: b. Megtisztelõ címek: c. A tanulók egyéb módon is jutalmazhatók (pld. könyvjutalom, pénzjutalom, tárgyjutalom formájában) Térítési díj és tandíjfizetés Az emelt szintû érettségi vizsgára felkészítõ csoportba jelentkezés szabályozása A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje, idõbeosztása A tanuló joga és kötelessége:...64 Korrepetálások:...64 Versenyek:...64 Szervezendõ mûvészeti csoportjaink:...64 Diákköreink...64 Intézeti sportkörünk: Tanulmányi kirándulás A tanulók szervezeti véleménynyilvánításának formái (Kt ) A véleménynyilvánításra jogosultak köre: A véleménynyilvánítás formái, helye: A DÖK vélemény nyilvánításának elvei, formái Az iskola különbözõ csoportjai: A tanuló szervezett véleménynyilvánításának formái: A tanulók védelme Az iskolai egészségvédelem célja Ifjúságvédelem Munkavédelem, intézményi óvó elõírások, rendkívüli események A tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggõ egyes feladatok Házirend A házirend tartalmazza:...71 a./ A tanulók jogait,...71

6 6 b./ A tanulók felelõsségét...71 c./ Az iskola munkarendjére...71 d./ Az iskolán kívüli viselkedés normáit...71 e./ Függelékek...71 VII. FEJEZET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MÛKÖDÉSE VIII. FEJEZET AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE IX. FEJEZET AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE X. FEJEZET KOLLÉGIUM SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A KOLLÉGIUM MÛKÖDTETÉSE ÉS FELÜGYELETE A KOLLÉGIUM IRÁNYÍTÁSA KOLLÉGIUMI TAGOK KÜLDÖTTGYÛLÉS KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG FEGYELMI BIZOTTSÁG A KOLLÉGIUM VEZETÕJE KOLLÉGIUMI NEVELÕTANÁROK A KOLLÉGIUM ALKALMAZOTTAI VEGYES RENDELKEZÉSEK...77 XI. FEJEZET MELLÉKLETEK A ZÁRADÉK NYILATKOZATOK... 79

7 7 Az Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium igazgatója a diákönkormányzattal és a közalkalmazotti tanáccsal egyeztetve felülvizsgálta az iskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatát és azt az érvényes jogszabályok figyelembevételével és betartásával módosította. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az iskola nevelõtestülete augusztus 24-én tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta. Kaposvár, augusztus 24. Agócs Attila igazgató A fenntartó által javasolt változtatások korrigálása után visszaküldve április 19-én. Az Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 4/1997. (I. 21.) önkormányzati rendelet 6. számú mellékletének VII/11. pontja alapján jóváhagyom. Kaposvár, május 10. Szita Károly polgármester

8 8 Bevezetés A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerû mûködésének biztosítása, a zavartalan mûködés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülõk, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erõsítése, az intézményi mûködés demokratikus rendjének garantálása érdekében az Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium nevelõtestülete a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény 40. -ának /2/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ szervezeti és mûködési szabályzatot fogadta el: 1./ A szervezeti és mûködési szabályzat feladata, hogy megállapítsa Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium mûködésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetõleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek a jogszabályok. 2./ A Szervezeti és Mûködési Szabályzatban [SZMSZ] foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetõjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetõleg igénybe veszik, használják helységeit, létesítményeit. 3./ Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: a./ az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetõleg az illetékes helyettese - munkáltatói jogkörben eljárva - hozhat intézkedést. b./ a tanulóval szemben fegyelmezõ intézkedés, illetõleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetõség. c./ a szülõt, vagy más nem iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre az igazgatót kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola területét. Kaposvár, augusztus 24. Agócs Attila igazgató

9 9 I. FEJEZET 1. A Szervezeti és Mûködési Szabályzat célja (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza az intézményi struktúra és a mûködés alapvetõ irányelveit és rendszerét. Az SZMSZ biztosítja: a szervezeti felépítettség kialakítását, a mûködés közben megvalósítandó rendezettséget, az alkalmazottak számára követendõ magatartási szabályokat. 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja évi XXII. törvény A Munka Törvénykönyvérõl évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) évi LXXVI. törvény A szakképzésrõl évi LXXIX. törvény A közoktatásról évi XXXVII. törvény A tankönyvpiac rendjérõl 138/1992. évi (X. 8.) Kormány rendelet A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról közoktatási intézményekben 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl évi XXXVIII. törvény Az államháztartásról 3/2002. (II. 15.) OM rendelet A közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl 5/1998 (II.8.) MKM rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl 30/1999 (II.5.) Kormányrendelet A diákigazolványról 15/1999 (III. 24.) OM rendelet A diákigazolványok elõállításának, kiadásának és nyilvántartásának rendjérõl 3. Alapító Okirat A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata az Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium alapító okiratát a következõk szerint határozza meg: A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1) Neve: Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium 2) Rövid neve: Építõipari Szakképzõ Iskola 3) Székhelye: 7400 Kaposvár, Cseri u. 6. 4) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Ötv. 8. (1) alapján Oktatás 5) Tagozat megnevezése, évfolyamok száma:

10 10 Nappali tagozat (iskolai oktatás) Évfolyam Általános mûveltséget szakközépiskola 4 megszilárdító és szakiskola 2 elmélyítõ szakasz szakiskolai elõkészítõ évfolyamra vagy/és érettségire 2 épülõ Szakképzés 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött 2;3 életévre épülõ Elõrehozott szakképzés 1 3;4 6) Maximális tanulólétszám: Iskola: 760 fõ Kollégium: 60 fõ 7) Alaptevékenysége: TEÁOR Szakmai középfokú oktatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás. Szakágazat szám: Szakmai középfokú oktatás Szakfeladat számok január 1-ig: Nappali rendszerû szakközépiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerû szakiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerû, szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolai oktatás. Szakiskola Szakközépiskola Saját tanmûhely üzemeltetése. Speciális szakképzési osztály felzárkóztató fakultációs programmal Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása Szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolarendszerû felnõttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. A szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkezõ sajátos nevelésû igényû gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztõ pedagógus igénybevételével Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolai nevelése, oktatása. Ellátható fogyatékosság típusai: hallássérült (nagyothalló), értelmi (enyhe fokban sérült) fogyatékos, beszédfogyatékos, július 1-tõl

11 11 a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzdõ gyermekek, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzdõ gyermekek Iskolai, intézményi közétkeztetés. A kollégium feladata és alaptevékenysége: Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nappali rendszerû iskolai oktatásban résztvevõ, kollégiumi, externátusi elhelyezésben részesülõ nem sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók (szorgalmi idõben történõ) kollégiumi foglalkozásával, folyamatos pedagógiai és rendszeres egészségügyi felügyeletének (ügyeletének), a szakmai feladat ellátásához tartozó készenlétnek, továbbá a kollégium szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátáshoz kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a kollégistákkal, externátusi elhelyezettekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Szakfeladat: Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók számára Kollégiumi intézményi közétkeztetés. TEÁOR szám: Egyéb szálláshely-szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Oktatási célok és egyéb feladatok Alaptevékenységgel összefüggõ szolgáltatás és termék értékesítése. Alaptevékenységen belül a kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenység, amely az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló és e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználása. Az intézmény helyiségeinek és nagy értékû tárgyi eszközeinek 1 évnél nem hosszabb idõre történõ bérbeadása és bérüzemeltetésbe adása. Szakfeladat számok január 1-tõl: Szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnõttoktatás (9 12/13. évfolyam) Szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9 10. évfolyam) Szakiskolai felnõttoktatás (9 10. évfolyam) 8532 Szakmai középfokú oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás

12 Emelt szintû szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés Emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényû tanulók emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintû szakközépiskolai felnõtt szakképzés Sajátos nevelési igény: Ellátható fogyatékosság típusai: hallássérült (nagyothalló), értelmi (enyhe fokban sérült) fogyatékos, beszédfogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzdõ gyermekek, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzdõ gyermekek Egyéb felnõttoktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkoztatást elõsegítõ képzések Megváltozott munkaképességûek rehabilitációs képzése Szakmai továbbképzések Kötelezõ felkészítõ képzések M.n.s. egyéb felnõttoktatás 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Üdülõi szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Kollégiumi, externátusi nevelés Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 56 VENDÉGLÁTÁS Oktatásban, üdültetésben részt vevõk, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 811 Építményüzemeltetés Építményüzemeltetés 812 Takarítás Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás

13 Zöldterület-kezelés Zöldterület-kezelés Szakképzési és felnõttképzési támogatások Közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Szakszervezeti tevékenység támogatása Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása Kulturális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 8) Mûködési köre Az oktatási intézmény beiskolázási területe elsõsorban Kaposvár város közigazgatási területe, de felvételt biztosít az ország területérõl, illetve a határon túli településekrõl jelentkezõ tanulók számára is. 9) Irányító szerv neve, székhelye: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése. Kaposvár, Kossuth tér 1. 10) Típus szerinti besorolása: szakközépiskola és szakiskola (együtt szakképzõ iskola) és kollégium A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. Közszolgáltató szerv fajtája: közoktatási közintézmény. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. 11) Vezetõjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézmény vezetõjét a Megyei Jogú Város Közgyûlése nyilvános pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.)Korm. rendelet alapján a közoktatásról szóló évi LXXIX tv. képesítési követelményeit figyelembe nevezi ki. 12) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Az intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv., a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. tv. és a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi IV. tv. alapján áll fenn. 13) Alapító, illetve a fenntartó neve és címe: Alapító: Városi Tanács Kaposvár (1986) Fenntartó: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kaposvár, Kossuth tér 1. 14) A feladatellátást szolgáló vagyon: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló hrsz. ingatlan, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 15) A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 16) Kisegítõ és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felsõ határa a szerv kiadásaiban: Az intézmény kisegítõ és vállalkozási tevékenységet nem folytat. Kaposvár, április 23.

14 14 Dr. Kéki Zoltán címzetes fõjegyzõ Szita Károly polgármester Záradék: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése az Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítását a 406/2006./XII.14../ sz. önkormányzati határozattal jóváhagyta. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése az Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítását a 81/2007./IV.26./ és a 106/2007.IV.26. sz. önkormányzati határozattal jóváhagyta. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése az Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítását 13/2008./II.28./ sz. önkormányzati határozattal jóváhagyta. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése az Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítását 126/2008./VI.5./ sz. önkormányzati határozattal jóváhagyta. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése az Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítását 12/2009./II.26./ sz. önkormányzati határozattal jóváhagyta. Az Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítását Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése 71/2009. (IV.23.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá. Az Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítását Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése 269/2009. (XII.10.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá. Kaposvár, december 10. Dr. Kéki Zoltán címzetes fõjegyzõ Szita Károly polgármester

15 15 4. Az intézmény neve: Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium OM azonosító: Az intézmény létrehozásáról szóló jogszabályi hivatkozás A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 37. (5) alapján. 6. Az intézmény nyilvántartási száma, alapító okirat kelte, alapító okirat azonosítója, az alapítás idõpontja Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: Alapító okirat kelte: április 23. Alapító okirat azonosítója: 71/2009. (IV. 23.) Alapítás idõpontja: 1986 Alapító szerv neve: Városi Tanács VB. Kaposvár 7. Az intézmény székhelye, telephelye és címe: 7400 Kaposvár, Cseri út Irányító szerv neve, székhelye: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése. Kaposvár, Kossuth tér Számlaszám, számlavezetõ pénzintézet - a számlavezetõ pénzintézet neve: OTP Bank RT Dél-Dunántúli Régió - a számlavezetõ pénzintézet címe: Kaposvár, Széchenyi tér 2. - a bankszámla száma és neve: Költségvetési elszámolási számla - költségvetési elszámolási számla száma: OTP alszámla száma és neve: Építõipari Szakképzési Hozzájárulás OTP Adószám, KSH statisztikai számjel Cégbejegyzés száma: 64/1998-III.03 Adószám: (adószám-szakigazgatási szám-gazdálkodási forma-megye kódja) PIR törzsszám:

16 Az intézmény által ellátandó és a szakfeladatrend szerinti alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítõ, kisegítõ és vállalkozási tevékenységek: A 3. pontban, az Alapító Okiratban felsoroltak Elméleti képzés Alapmûveltséget megalapozó szakasz: 2 év (A Szakiskolai Fejlesztési Program A komponensében vállalt képzés) (SZFP 2 által kiadott szakmacsoportos tanterv alapján készített helyi tanterv) A Szakiskolai Fejlesztési Program C 3 komponensében vállalt felzárkóztató képzés 4 10 hónap (A szakképzésre felkészítõ, reintegrációs moduláris képzés, az 1/2006. OM rendelet alapján [építészeti, faipari és gépészeti szakmacsoportban]) Szakképzés (OKJ): 3 év (2 év) Kõmûves* 5 szakképesítés felmenõ rendszerben kõmûves kifutó rendszerben szobafestõ- mázoló és tapétázó - kifutó rendszerben festõ, mázoló és tapétázó- felmenõ rendszerben Ács-állványozó szakképesítés - felmenõ rendszerben Ács-állványozó szakképesítés - kifutó rendszerben Bútorasztalos* szakképesítés - felmenõ rendszerben asztalos - kifutó rendszerben Épületasztalos szakképesítés- felmenõ rendszerben Burkoló (3 év) - felmenõ rendszerben Épületburkoló szakképesítés - kifutó rendszerben burkoló - kifutó rendszerben Vasbeton-és mûkõkészítõ (2 év) - kifutó rendszerben kõfaragó, mûköves és épületszobrász - felmenõ rendszerben kárpitos (2 év) - kifutó rendszerben kárpitos- felmenõ rendszerben bádogos és épületbádogos (2 év) kifutó rendszerben épület- és építménybádogos - felmenõ rendszerben Vízvezeték- és központifûtés-szerelõ*- kifutó rendszerben Gázvezeték- és készülékszerelõ* szakképesítés (Jóváhagyási szám: 20430/10/2005. VII épületgépészeti csõhálózat- és berendezés-szerelõ - felmenõ rendszerben hûtõ- és klímaberendezés szerelõ, karbantartó- felmenõ rendszerben szellõzõ-és klímaberendezés szerelõ (2 év) - kifutó rendszerben tetõfedõ - felmenõ rendszerben 2 Szakiskolai Fejlesztési Program 3 A C jelzés félreérthetõ áthallása miatt, iskolánk tantárgyfelosztásában F1 és F2 és F3 jelzéssel láttuk el, utalva a felzárkóztató jellegre. Reintegrációs, szakképzésre felkészítõ moduláris képzés. 4 Építész, faipari és gépészeti szakmacsoportban 5 A csillaggal megjelölt szakképesítések a 4245/1/2004 I /9/2004 I. 12. jóváhagyási számon kiadott központi programjai (tantervei) nem veszítik hatályukat.

17 17 Érettségi vizsgára felkészítõ szakasz ( osztály) [felmenõ rendszerben, kerettanterv alapján a pedagógiai program szerint] Mûszaki szakterület építészeti- és faipari szakmacsoport Szakterület nélküli labdarúgó osztály Technikus képzés ( évfolyam) Magasépítõ technikus képzés ( osztály) ( ) [felmenõ rendszerben, OKJ alapján] Fa és bútoripari technikus képzés ( osztály) [ ] [felmenõ rendszerben, OKJ alapján] Gyakorlati képzés: Tanmûhely Magánszféra (magánvállalkozók) Versenyszféra (üzemek, cégek) A kollégium A kollégiumi ellátás. (A kollégium Szervezeti és Mûködési Szabályzata és házirendje ezen Szervezeti és Mûködési Szabályzat melléklete) Az intézmény konyhai kapacitása (étkeztetés, rendezvények számára étterem és étkeztetés biztosítása, sütemények készítése) Az intézményi gépkocsik szabadkapacitásának kihasználása Tanfolyamok szervezése, helyiségek, tantermek bérbeadása Sportcsarnok bérbeadása 12. Az intézet vagyonkezelésébe, jogkörébe tartozó gazdálkodó szervezetek: nincs 13. Belsõ ellenõrzés A belsõ ellenõrzéseket január 1-tõl a KMJV PH jegyzõjével kötött megállapodás alapján a Hivatal Ellenõrzési Irodáján foglalkoztatott dolgozó végzi. 6 Tanulószerzõdéssel, vagy együttmûködési megállapodások alapján 7 Kaposvár, Megyei Jogú Város Önkormányzatának határozata alapján november 1-jétõl szünetel.

18 A szervezeti egység képviseletére jogosult, gazdálkodásának részletszabályai, kötelezettségvállalásainak (szerzõdéskötéseinek) rendje: Ezen SZMSZ mellékletét képezõ, április 30-tól érvényes Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata alapján. 15. A vagyonkezelés végrehajtásáért felelõs szervezeti egység, feladatai, vagyonkezelés rendje: Az iskola Vagyonvédelmi, illetve készletmozgatási belsõ szabályzata alapján. Szervezeti egység: Az intézmény gazdasági osztálya Feladatai: Az intézet vagyonkezelésében lévõ eszközök tulajdonának, állagának megvédése, vagyonkezelése. Rendje: A szabályzat alapján 16. Nem jogi személyiségû szervezeti egység vezetõjének jogosítványai, amiben a költségvetési terv képviselõjeként járhat el nincs 17. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos elõírások, feltételek Az SZMSZ kiegészítõ mellékletének 5. számú mellékletének II. fejezetének 1. pontja alapján (a melléklet oldala) 18. A kéthavi teljesítményértékelés és túlóra elszámolás menete (az elszámolás technikai megoldása) Az elméleti tanárok és gyakorlati oktatók az órabeosztási lapon szereplõ órákat számolhatják el. Az órabeosztási lap tartalmazza a pedagógus által ellátandó tanórákat, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokat (szakkör, sportkör ). Mivel az intézményben a szorgalmi idõszak ciklusalapú (A és B hét), ezért kétheti elszámolást kell készíteni, melynek összesítõ táblázata a kéthavi elszámoló táblázat. A pedagógusok a kéthavi elszámolást minden második hónap 5-ig adják le az igazgató-helyettesnek, aki az adatokat összesítõ táblázatba viszi. 19. Vagyonnyilatkozatra kötelezett munkakörök szabályzata 8 Az Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium Szervezeti és Mûködési Szabályzata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeirõl szóló évi CLII. törvény 3. -a figyelembe vételével a következõk szerint egészítette ki: A közszolgálatban álló személyeknek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége lehet a következõ okokból: 8 A június 26-án a fenntartó által jóváhagyott SZMSZ kiegészítés.

19 19 - a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, döntésre, vagy ellenõrzésre jogosult közigazgatási hatósági, vagy szabálysértési ügyben /3..(1) a)/, - a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, döntésre, vagy ellenõrzésre jogosult közbeszerzési eljárás során /3..(1) b)/, - a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, döntésre, vagy ellenõrzésre jogosult feladatai ellátása során - költségvetési, vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során, illetve - önkormányzati pénzügyi támogatások tekintetében. 3..(1)c)/, - a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, döntésre, vagy ellenõrzésre jogosult egyedi önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során 3..(1)d)/, - a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, döntésre, vagy ellenõrzésre jogosult állami, vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámolás során 3..(1) e)/, - vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõ /3.. (2) c)/. A foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége a következõ: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség oka Munkakör pontos megnevezése 3. (1) a) 3. (1) b) 3. (1) c) 3. (1) d) 3. (1) e) Igazgató x x Tagozatvezetõ igazgatóhelyettes x x Gazdasági igazgatóhelyettes x x Gyakorlati oktatásvezetõ x x Kollégiumvezetõ x x 3. (2) c)

20 20 II. FEJEZET 1. Az intézmény szervezeti felépítése, mûködésének rendszere, a szervezeti egységek megnevezése, engedélyezett létszámok és feladatok 1.1. Az iskola szervezeti egysége Iskola Elméleti oktatás Gyakorlati oktatás Kollégium Gazdálkodás ciklus (2 hetes tanítási egység) Elmélet Gyakorlat Alapvizsgára felkészítõ 9-10.osztály (8 nap elmélet, 2 nap gyakorlat) OKJ szakképzés-szakmunkás (40-60%) OKJ szakképzés-technikum Érettségi vizsgára felkészítõ szakközépiskola Gazdaságvezetõ Gazdasági csoport értékkönyvelõ, raktáros, gondnok, pénzügyes anyagkönyvelõ, technikai személyzet, gépkönyvelõ, takarítók, hivatalsegéd, pénztáros, portások, fûtõkarbantartó, gk.ügyintézõ,gk.vezetõk Gépíróadminisztrátorok

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június30-i ülésének jegyzőkönyvéből 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Hunyadi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1./ Az intézmény neve és székhelye, telephelye: Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely,

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben