SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLVA A 28/2000. (IX. 21.) OM RENDELET ÉRTELMÉBEN A 2000/2001. TANÉVBEN FELÜLVIZSGÁLVA A 30/2004. (X. 28.) OM RENDELET ÉRTELMÉBEN A 2004/2005. TANÉVBEN FELÜLVIZSGÁLVA A ÉVI CV. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A 2008/2009. TANÉVBEN FELÜLVIZSGÁLVA A ÉVI (XII. 29.) CXC. TÖRVÉNY ÉS A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI RENDELET ÉRTELMÉBEN A 2012/13. TANÉVBEN MÓDOSÍTVA A 2013/14. TANÉVBEN (2.6 ÉS 2.18 FEJEZETEK) 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA JOGSZABÁLYI HÁTTÉR ÁLTALÁNOS ELVEK ELFOGADÁS, HATÁLYBA LÉPÉS, MÓDOSÍTÁSOK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐI... 8 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE ÉS AZ IGAZGATÁSI SZERVEZET A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK A PEDAGÓGUSOK A DIÁKÖNKORMÁNYZATOT SEGÍTŐ TANÁR AZ ISKOLÁN BELÜLI INTÉZMÉNYEGYSÉGEK IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE A MŰKÖDÉST MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE A működés rendje A gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, információkhoz való hozzájutás A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje Az intézményvezetői feladat- és hatáskör leadása; a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések A külső kapcsolatok rendszere, formái és módja. Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval Ünnepélyek, megemlékezések rendje; a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az intézményi védő óvó előírások; a tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje; az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje A szülői szervezet véleményezési joggal való felruházása A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje; a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje A tankönyvellátás rendje Egyéb rendelkezések V. A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR KÜLDETÉSNYILATKOZATA A MŰKÖDÉS ALAPDOKUMENTUMAI Jogszabályok Intézményi szabályzók AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ADATAI

3 4. FENNTARTÓ ÉS MŰKÖDTETŐ GAZDÁLKODÁS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉNEK CÉLJA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR FELADATAI Az intézmény könyvtárának alapfeladatai: Az intézmény könyvtárának kiegészítő feladatai: AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE Iskolánk gyűjtőkörét meghatározó tényezők Az iskolai könyvtár gyűjtőköre A gyűjtés terjedelme, szintjei és mélysége A főgyűjtőkör kialakításának szempontjai A mellékgyűjtőkörbe tartoznak: A könyvtári állomány tartalmi összetétele dokumentumtípus és példányszám szerint GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS Az állománygyarapítás módjai a vétel és az ajándékozás Állományba vétel, feltárás Apasztás AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE Az iskolai könyvtár használata Viselkedési normák A könyvtári tagság feltételei A könyvtár alapszolgáltatásai A könyvtár egyéb szolgáltatásai A kölcsönzés szabályai A KÖNYVTÁROSTANÁR MUNKAKÖRÉBEN ELLÁTANDÓ FELADATAI (MUNKAKÖRI LEÍRÁSA) KATALÓGUSSZERKESZTÉSI SZABÁLYZAT A könyvtári állomány feltárása A feldolgozás szabályai Tankönyvtári szabályzat ZÁRÓRENDELKEZÉSEK MELLÉKLET

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) határozza meg. A évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 25. (1) 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szolgáló legfontosabb jogszabályok: A évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről évi CXXIV. törvény A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról A 229/2012 (VIII.28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról, 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 3. ÁLTALÁNOS ELVEK A évi CXC. A nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon nevelőtestülete a következő szervezeti és működési szabályzatot fogadta el: A Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon szervezeti felépítésére és a működésre vonatkozó szabályzatot az iskola vezetője (továbbiakban igazgató) készíti és terjeszti elő, a nevelőtestület fogadja el. A hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint az SZMSZ elfogadását megelőzően véleményezési jogot gyakorol a szülői szervezet (Szülők a Gödöllői Premontrei Gimnáziumért Egyesület) és a diákönkormányzat. A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, határozatlan időre szól, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az iskola előző Szervezeti és Működési szabályzata. A SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok betartása kötelező az iskola valamennyi tanulójára és azok törvényes képviselőire, illetve az iskola minden munkavállalójára és az iskola létesítményeit bármilyen jogcímen igénybevevőkre nézve. Az SZMSZ nem ismétli meg a nevelőtestület, tanulóközösségek, diákönkormányzat, szakmai munkaközösségek, szülői szervezet, igazgató, nevelők, osztályfőnökök, szülök, tanulók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó, a fenti törvényekben és rendeletekben rögzített előírásokat. 4

5 Az intézmény igazgatója gondoskodik arról, hogy a felsorolt dokumentumok az érintettek rendelkezésére álljanak. Az SZMSZ megtekinthető az iskola honlapján, valamint munkaidőben az igazgatói irodában és az iskola könyvtárában. 4. ELFOGADÁS, HATÁLYBA LÉPÉS, MÓDOSÍTÁSOK A Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium nevelőtestülete az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján az SZMSZ-t február hó 10. napján fogadta el. Az SZMSZ az intézmény fenntartójának, a Gödöllői Premontrei Perjelség kormányzó perjelének jóváhagyásával február hó 26. napján, a évi módosítás után január 1-jén, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthonra történt névmódosítás után szeptember 1-jén lépett hatályba. Felülvizsgálva a 2008/2009. tanévben, A évi CV. tv. alapján. A évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a SZMSZ- t a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon tantestülete március 21-én fogadta el. Az SZMSZ az intézmény fenntartójának, a Gödöllői Premontrei Perjelség kormányzó perjelének jóváhagyásával, szeptember 1-jétől lép hatályba. Módosítva a 2013/14. tanévben (2.6 és fejezetek). Az SZMSZ módosítása az intézmény fenntartójának, a Gödöllői Premontrei Perjelség kormányzó perjelének jóváhagyásával, szeptember 1-jén lép hatályba. 5

6 II. AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény alapító okiratában meghatározott neve: Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon Alapító: Jászóvári Premontrei Prépostság Fenntartó, (újraalapító): Alapító okirat kelte: Működési engedély száma: Az intézmény székhelye: Az intézmény OM azonosítója: Jogállása: Az intézmény felügyelete: Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény típusa: Az évfolyamok száma: Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Az intézmény alaptevékenysége (TEÁOR szám szerint): Gödöllői Premontrei Perjelség (1992); 2100 Gödöllő, Fácán sor 3. (a fenntartó neve az újraalapításkor: Premontrei Kanonokrend Gödöllői Perjelsége) február 21. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) 6/2012. nyilvántartási szám (Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály XIV-B-045/ /2012. sz. határozat) 2100 Gödöllő, Egyetem tér 16. OM jogi személy A szakmai felügyeletet a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet látja el, a törvényességi felügyeletet a fenntartó, a fenntartói tevékenység törvényes felügyeletét a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya gyakorolja. Az intézmény igazgatóját a fenntartó bízza meg a vezetői feladatok ellátására határozott időtartamra, határozatlan pedagógus munkaviszony létesítésével. A vezető felett a munkáltatói jogkört a kormányzó perjel gyakorolja. Többcélú intézmény; összetett iskola: 4 évfolyamos gimnázium 8 évfolyamos gimnázium zeneművészeti szakközépiskolai oktatás (párhuzamos oktatás keretén belül) zeneművészeti szakközépiskolai oktatás kizárólag szakképzési évfolyamokkal diákotthon gimnáziumi oktatás: 4/5/8 évfolyamos szakközépiskolai oktatás (párhuzamos oktatás) 4+1 (az 1/9; 2/10; 3/11; 4/12 évfolyamokon) közismereti, valamint szakmai orientációs és szakmacsoportos oktatás, az 5/13. évfolyamon szakmai vizsgára történő felkészítéssel zeneművészeti szakközépiskolai oktatásban (kizárólag szakképzési évfolyamokkal) az 1/13. évfolyamon 630 fő nappali munkarend szerinti oktatásban 50 fő esti munkarend szerinti oktatásban 40 fő diákotthonban gimnázium (8 évfolyamos) 8531 általános középfokú oktatás: 5-8. évfolyam az általános alapoktatás befejező része ( a második szint első foka); évfolyam a középfokú általános oktatás (második szint 2. foka) az általános 6

7 Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek (TEÁOR-szám szerint): Az intézmény munkarendje: A feladatellátást szolgáló vagyon: A vagyon feletti rendelkezési jog: A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára, felsőfokú képzésre való felkészülés gimnázium (4 és 5 évfolyamos) 8531 általános középfokú oktatás; (13.) évfolyam a középfokú általános oktatás (második szint 2. foka) az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára, felsőfokú képzésre való felkészülés; 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály indításával szakközépiskola általános középfokú oktatás, ezen belül zeneművészeti szakközépiskolai oktatás nappali munkarendben (érettségire és művészeti szakvizsgára párhuzamosan felkészítő oktatás klasszikus egyházzenei műfajban); évfolyam: az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára (párhuzamos képzés), 1/13 a szakmai vizsgára való felkészítés (OKJ szám ) diákotthon évfolyamos diákok számára tanulószobai foglalkozás kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok diáksport hozzájárulás a tanulói tankönyvellátáshoz minőségfejlesztési feladatok 8891 Gyermekek napközbeni ellátása; az intézményben rászorultsági alapon szervezett étkeztetés pedagógus szakvizsga és továbbképzés érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása bejáró tanulók ellátása 8559 Máshova nem sorolható felnőtt és egyéb oktatás 7739 Máshova nem sorolható egyéb gép (hangszerek) kölcsönzése 9499 Máshova nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek (hangversenyek, továbbképzések szervezése) Egyéb vendéglátás Egyéb szálláshely szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az iskola alapfeladatát nappali tagozatos gimnáziumi és egyházzenei szakközépiskolai oktatás, valamint esti tagozatos egyházzenei felnőttoktatás keretében végzi. A Gödöllői Premontrei Perjelség tulajdonát képező 2100 Gödöllő, Egyetem tér 16. szám alatti ingatlan (tartós használat) Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. A gimnázium önálló gazdálkodású. 7

8 1. AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐI Az iskola bélyegzőinek használatára jogosultak: igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági vezető, iskolatitkár, ill. az igazgató által eseti jelleggel megbízott személy. A bélyegzők lenyomatát és sorszámát, a használatra jogosult nevét és aláírását az igazgatóhelyettesi irodában elhelyezett Bélyegzők nyilvántartása c. füzet tartalmazza. Az iskola bélyegzőinek lenyomata: Az intézmény körbélyegzője: Az intézmény hosszú bélyegzője: Az érettségi vizsgabizottság jegyzője az érettségi vizsgaidőszakban jogosult az iskola érettségi körbélyegzőjének használatára. Az érettségi körbélyegző lenyomata: 8

9 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az intézmény vezetési tevékenységei, az alaptevékenységei és az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek határozzák meg a szervezet felépítését. 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az iskola igazgatási vezetése: igazgató igazgatóhelyettesek gazdasági vezető Az intézmény képviseletére az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a gazdasági vezető jogosult. Az aláírási jogukat az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a gazdasági vezető önállóan gyakorolhatják. Az iskola szakmai vezetése: az iskola igazgatási vezetői saját munkaterületükön szakmai munkaközösségek vezetői a mindenkori iskolai munkaterv szerint Alapfeladatokat ellátók: a pedagógusok iskolatitkár az adminisztratív és ügyviteli dolgozók a gondnok a technikai dolgozók Érdekképviseleti feladatokat ellátók: a Szülők a Gödöllői Premontrei Gimnáziumért Egyesület elnöke a diákönkormányzatot segítő tanár az iskolai Diákönkormányzat vezetősége 9

10 10

11 A Nkt 61. (3) és (6) pontjában, illetve a törvény 1-3. melléklete meghatározza az intézményben foglalkoztatott vezetők, pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők körét. A köznevelési intézmény feladatainak ellátásában gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak vesznek részt. A köznevelési törvényben előírtak szerint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők körét az intézmény a 2013/14. tanévtől fokozatosan bővíti. Az iskolában foglalkoztatott munkavállalók munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeit és jogait a hatályos törvények szabályozzák. A munkavállalók egy része nevelő-oktató munkát végző pedagógus, a többi dolgozó a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, illetve egyéb alkalmazott. Ellátandó feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza. Minden alkalmazott legyen tudatában, hogy elsősorban élete példájával nevel, ez egyaránt igaz az iskolai és az iskolán kívüli magatartásra is. Személyi ügyekben a szeretetről és a diszkrécióról soha ne feledkezzenek meg! Az iskola életével, hivatalos ügyeivel kapcsolatos intézkedések, viták - a tájékoztatás célját szolgáló anyagok kivételével szolgálati hivatali titkok, ezt valamennyi alkalmazott köteles megőrizni. A magyarországi katolikus egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára készült Etikai Kódex közmegegyezéssel elfogadott etikai normáit tartsák be. Iskolánk egyházi iskola, ezért fontos, hogy a pedagógus is olyan vallását gyakorló, katolikuskeresztény, tanítványait szeretettel nevelő ember legyen, akire a diákok felnézhetnek, és nemcsak szakmai, de emberi példának is tekinthetnek. 2. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE ÉS AZ IGAZGATÁSI SZERVEZET Igazgató: Jogköreit tartalmazza a köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei a kiegészítésekkel együtt. Az igazgató jogállását a magasabb vezetői beosztás ellátásával megbízott alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések és a munkaköri leírás határozzák meg. Vezetőhelyettesek: Igazgatóhelyettesek, tanügy-igazgatási feladatok (részletesen a munkaköri leírásban); Gazdasági vezető a számviteli-pénzügyi gazdasági munka teljes területén teljes felelősséggel az igazgató felelősségének megosztása nélkül, (részletes munkaköre a munkaköri leírásban). Az igazgató, az igazgatóhelyettes és a gazdasági vezető heti rendszerességgel hetenként egy, az igazgató által megjelölt időpontban megbeszélést tart. Igazgatási szervezet: igazgató és vezetőhelyettesek a fentiek szerinti feladattal és jogkörrel, nevelőtestület a köznevelési törvény szerinti hatáskörökkel, szakmai munkaközösségek a köznevelési törvény szerinti hatáskörökkel, könyvtáros, munka-, baleset- tűzvédelmi megbízott; iskolavezetőség Az iskolavezetőség állandó tagjai: igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető, munkaközösségvezetők, rendi képviselő, diákönkormányzatot segítő tanár. Az iskolavezetőség a szorgalmi időben hetente ülésezik. 11

12 A vezetők közötti feladatmegosztás Az intézményvezető: Az egyházi és magánintézmények vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. (Nkt. 68. (2) ) Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, felel a törvényes működésért, gazdálkodásért. Feladatai (munkaköri leírásának alapja) Az intézmény jogi képviselete. Személyzeti munka (fegyelmi ügyek, béremelések, jutalmazások, kitüntetések előkészítése). A helyettesei és a gazdasági vezető megbízása. Vezetői értekezletek összehívása. Az SZMSZ, a Pedagógiai Program, és a Házirend elkészítése. A tanév munkatervének elkészítése. Pedagógiai irányítás, kapcsolattartás a munkaközösségekkel. Óralátogatások, nevelési és nagyobb munkaértekezletek vezetése, tantestületi határozatok előkészítése, osztályfőnökök beszámoltatása, a tanulók osztályfőnöki hatáskört meghaladó jutalmazási és fegyelmi ügyei, iskolaközösségi ügyek (diákönkormányzati munka segítése, kapcsolattartás a diákönkormányzatot segítő tanárral, az iskolai információs rendszer működtetése). Kapcsolattartás a fenntartóval. A szülői szervezet (Szülők a Gödöllői Premontrei Gimnáziumért Egyesülete) működési feltételeinek biztosítása. Pedagógiai és gazdasági fejlesztések. Döntés a pedagógusok továbbképzéséről. Adminisztráció: munkatervek, szabályzatok, dokumentumok, jelentések, jegyzőkönyvek, beszámolók készítése, szerkesztése, készítésük irányítása. Külső kapcsolatok irányítása, működtetése. Gazdasági irányítás: rendszeres munkakapcsolat a gazdasági vezetővel, költségvetési gazdálkodás, műszaki fejlesztés, felújítások. Munkáltatói jogkör gyakorlása a pedagógus és adminisztratív állománycsoportban, szabadságolások engedélyezése, óracserék, rendkívüli szabadságok engedélyezése. Munkavédelmi tevékenység irányítása. A tisztségviselők munkájának segítése, irányítása. A középfokú és felsőoktatási beiskolázási munka irányítása. Az érettségi vizsgák megszervezése és irányítása. Az igazgató feladatait személyes felelősségének megosztása nélkül megosztja helyetteseivel, a tisztségviselőkkel, a nevelőtestület választott képviselőivel. Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezető, az iskolatitkár. Munkájukat a munkaköri leírások és az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. A közvetlen munkatársak az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az igazgatóhelyettesek Az igazgató nevezi ki, a tantestület véleményének kikérésével. Igazgatóhelyettesi megbízást az kaphat, aki az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa, a megbízás határozatlan időre szól. Feladatukat és hatáskörüket a munkaköri leírásuk tartalmazza. Az igazgatóhelyettes (munkaköri leírásának alapja): Távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti az igazgatót. Munkakörében az igazgatóval történt egyeztetés után utasítási és intézkedési joggal rendelkezik. Ellenőrzi és felügyeli az iskolai munkavédelmi vezető munkáját igazgatói megbízás alapján, vezetőként vagy tagként részt vesz a baleset- és munkavédelmi bejárásokon. Ellenőrizni köteles a jelentések naprakész postázását. Elkészíti az intézményi statisztikákat. Vezeti a beírási naplókat. Ellenőrzi a tanulói törzslapok vezetését. 12

13 Ellenőrzi a bizonyítványokat a szigorú számadású nyomtatványok szabályai szerint. Szervezi, vezeti és adminisztrálja a pót-, osztályozó- és javítóvizsgákat. Hospitálással ellenőrzi az iskola nevelő-oktató munkáját, tapasztalatairól tájékoztatja az igazgatót. Az igazgató utasítása szerint végez egyéb, oktatással-neveléssel összefüggő tevékenységet. Kialakítja és ellenőrzi a tanári ügyeleti szolgálatot (folyosó, ebédlő). Szervezi a tanulói orvosi vizsgálatokat az iskolaorvossal együttműködve. Ellenőrzi a pedagógusok jelenlétét, és szervezi a hiányzók helyettesítését. Összesíti az intézmény pedagógusainak túlóráit, és azokat a gazdasági irodának leadja. Ellenőrzi a délutáni foglalkozások munkáját, időszakosan felülvizsgálja és ellenőrzi a haladási és osztályozónaplókat. Összeállítja és elkészíti az iskola igazgatójával a tantárgyfelosztást. Koordinálja az iskola órarendjének összeállítását, és megszervezi az iskola órarendjének esetenkénti változásait. Az igazgatót segíti az értekezletek előkészítésében. Vezeti, iktatja az értekezleti jegyzőkönyveket. Nyilvántartja az iskola bélyegzőit és a felhasználók körét. Rendszeresen tájékozódik az intézmény bérgazdálkodását szabályozó törvényekben, rendeletekben. Évente szükség szerint segíti a tervezési munkát. Koordinálja a tanév iskolai rendezvényeinek lebonyolítását. Megtervezi a fogadóórák rendjét, beosztásukat elkészíti. Figyelemmel kíséri az alkalmazottak jogviszonyát szabályozó rendelkezéseket, közreműködik azok végrehajtásában. Szervezi a különböző tanulmányi versenyeket. Elvégzi az általános iskolai és a felsőoktatási beiskolázással kapcsolatos adminisztratív teendőket. Koordinálja az iskolai tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat. Gazdasági vezető (munkaköri leírásának alapja): Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény költségvetési gazdálkodását, az igazgatóval együttműködve. Végzi munkatársával megosztva feladatait, a fentiekkel kapcsolatos teljes adminisztrációt. Felel a számviteli, pénzügyi, adó, társadalombiztosítási jogszabályok megtartásáért. Gondoskodik az intézmény munkájának, üzemelésének tárgyi feltételeiről, az üzemelés zavartalanságáról. Koordinálja (szakmai pályázat esetén megfelelő szakos tanárkollégákat bevonva) az iskola számára megfelelő pályázatokat, ezek ügyintézését lebonyolítja. Elkészíti a szabadságolási tervet, ellenőrzi a szabadságok nyilvántartását. Tájékoztatja a nevelőtestületet és igazgatóságot a gazdasági pénzügyi munkáról. Gondoskodik a vagyonőrzés, munka- és balesetvédelem, az élet- és munkakörülmények feltételeinek fejlesztéséről. Szervezi és végezteti a leltározást, selejtezést. Megszervezi a meghibásodott műszaki eszközök javítását. A szakmai beszerzéseket a szertárosok és munkaközösség-vezetők javaslatai alapján, az igazgatóval való egyeztetés után végzi. Utalványozási jogköre van. Munkatársai bevonásával segíti a pedagógusok adminisztratív teendőinek elvégzését. Az alkalmazás kivételével gyakorolja a munkáltatói jogkört az adminisztratív és technikai dolgozók állománycsoportjában. Ellenőrzi munkájukat. 3. A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK Az iskola szakmai munkaközösségei: magyar nyelv és irodalom média tánc és dráma történelem földrajz matematika informatika 13

14 angol nyelv német orosz francia latin nyelv természettudományi (biológia, kémia, fizika, természetismeret, technika-életvitel) vizuális kultúra hittan osztályfőnöki testnevelés egyházzenei zenei kollégiumi Egy tanár több munkaközösség tagja is lehet. A szakmai munkaközösség javaslattételi és véleményezési jogköre gyakorlásával (pedagógiai program, továbbképzési program, felvételi követelmények, tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározása, tankönyvek és oktatási segédanyagok kiválasztása, éves munkaterv stb.) kapcsolódik be az iskola életébe. A szakmai munkaközösségek legfontosabb feladata a munkaközösségükbe tartozó pedagógus munkájának a segítése. A munkaközösség-vezető (munkaköri leírásának alapja): A szakmai munkaközösségeket választott munkaközösség-vezetők irányítják, akiket az intézményvezető legfeljebb öt évre bíz meg. A munkaközösségek döntéseiket egyszerű szótöbbséggel hozzák meg. A munkaközösség javaslatot tesz a továbbképzési program és a beiskolázási terv készítésekor, dönt szakterületén belül az iskolai tanulmányi versenyek megrendezéséről és lebonyolításáról, az iskolán kívüli versenyeken való részvételről. Figyelemmel kíséri a pedagógiai programban foglaltak érvényesülését. A nevelőtestület által átruházott hatáskörben a munkaközösség-vezető véleményezi a munkaközösségbe tartozó pedagógusok intézményi megbízatásait. Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, az osztályfőnöki és egyéb megbízások elosztására, amelyek véglegesítésről az igazgatóság dönt. Saját hatáskörében javaslatot tesz a tankönyvek és taneszközök kiválasztására, belső mérések szervezésére és lebonyolítására. Tanév elején éves a munkaközösségek munkatervet készítenek, melyek eseményeit az iskolai munkaterv elkészítése előtt a munkaközösség-vezetők egyeztetik egymással. Figyelemmel kísérik szaktárgyuk tanulmányi versenyeit, erről tájékoztatják munkaközösségük tagjait, és a munkaközösségen belül koordinálják a versenyjelentkezéseket. Bemutató órákat, szakmai, módszertani értekezletet tartanak, javaslatot tesznek eszközbeszerzésre. Az iskolavezetők munkáját segítendő, tanórák látogatásával közreműködnek a pedagógusok ellenőrzésében és értékelésében. Az új pályakezdő kollégák munkáját folyamatosan segítik (rendtagok, kollégák, dolgozók bemutatása, épületbejárás, szokások, feladatok ismertetése, e-napló kezelése, iskolai alapdokumentumok megismertetése, adminisztratív feladatok ismertetése stb.). A munkaközösségek vezetői tanév végi beszámolóban részletesen ismertetik munkaközösségük eredményeit, jövőbeli célkitűzéseiket. A munkaközösség-vezetők részletes feladatait egyéni munkaköri leírásaik tartalmazzák. 4. A PEDAGÓGUSOK A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb döntéshozó szerve. Döntési jogkörét a Nkt a szabályozza. A Nkt a meghatározza a pedagógusok előmeneteli rendszerét (gyakornok, pedagógus I., pedagógus II., mesterpedagógus, kutatótanár). A gyakornokok kivételével a pedagógusok munkaidejét a Nkt a 5-7. pontjának megfelelően kell szabályozni. A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének (40 óra) nyolcvan százalékát 32 óra (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 14

15 intézményvezető által az e törvény keretei között meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. A teljes munkaidő ötvenöt hatvanöt százalékában óra (a továbbiakban: nevelésseloktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében óra a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelésoktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. A kötött munkakörben végzett munka nem képezi egyezkedés tárgyát a munkáltató és dolgozó között, ez különösen igaz a helyettesítések, felügyeletek, kíséretek, ügyeletek ellátásánál. Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. Munkaidőn kívüli (heti pihenőnap, általános érvényű ünnepnap) végzett munkáért a rendeletben meghatározott térítést kell biztosítani. A pedagógusok kötelességeit és jogait az Nkt. 62, 63. -a tartalmazza. A pedagógusoknak munkakörükben ellátandó feladatai (munkaköri leírásuk alapja): A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben (22-26 óra) a pedagógusok tanórai és tanórákon kívüli egyéb foglalkozásokat pl.: szakkör, diákkör, önképzőkör, emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő fakultációs órák, énekkar, tömegsport órák, korrepetálás, tehetséggondozás (a tanulók felkészítése tanulmányi-, kulturális- és sportversenyekre) tartanak. A kötött munkaidő fennmaradó részében (27-32 óra) a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést, eseti tanulószobai felügyelet, ebédeltetési- és folyosófelügyeletet; továbbá felügyelet lát el az osztályozó-, javító- és pótvizsgákon; tanulói kíséretet biztosít iskolán kívüli orvosi vizsgálatra vagy rendezvényre. Állandó helyettesi beosztása idején az iskolában tartózkodik. A tanórán kívüli beosztásokat, feladatokat az iskola igazgatósága lehetőség szerint három nappal az esedékesség előtt a nevelők tudomására hozza. A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Az intézményben a pedagógus munkakörbe tartozóknak a nevelés-oktatást előkészítő, illetve azzal összefüggő további feladatokat kell ellátnia: Éves tanórai munkáját tanmenetben tervezi meg, mely minimálisan tartalmazza a hónapra, hétre beosztott haladási ütemet, a kötelező iskolai dolgozatok írásának hozzávetőleges időpontját. A tananyagban való jelentős elmaradását jelenti az igazgatóságnak, és konzultál a pótlás módjáról, ha az az éves tananyag elvégzését veszélyezteti. Felkészül a tanításra, foglalkozási terveket, segédanyagokat, szemléltető és kísérleti eszközöket készít elő. Az iskolai adminisztrációt pontosan elvégzi. Vezeti a haladási-, osztályozó-, elektronikus-naplót; illetve a tanulószobai, diákköri, sportköri, stb. naplókat, szakleltárokat, munkája elvégzését igazoló teljesítmény-nyilvántartó lapokat. A tanuló félévi és év végi osztályzatait a megadott határidőig lezárja, azt az elektronikus naplóban rögzíti. Anyakönyvet, egyéb hivatalos dokumentumot illetéktelen (tanuló, szülő) kezébe a tanár nem adhat. Ezzel összefüggésben gondoskodik arról, hogy az elektronikus napló használatához kialakított személyes belépési kódja illetéktelen személy tudomására ne jusson. Értékeli a tanulók munkáját. A dolgozatokat és feladatlapokat három héten belül kijavítja, ismerteti a tanulókkal az elbírálás szempontjait, valamint az érdemjegyeket. A tanulókkal minden egyes esetben közli szóbeli vagy írásos és egyéb teljesítményeikkel kapcsolatos érdemjegyüket. Javító- osztályozó- és pótvizsgákon vesz részt vizsgáztatóként, illetve bizottsági tagként. 15

16 Részt vesz a tanári értekezleteken (osztályozó-, tanévnyitó és záró-, nevelési- és munkaértekezletek). Részt vesz a félévenkénti fogadó órákon, továbbá az általános munkaidőn túli időpontban megjelöl havonta egy fogadóórát, melyről az igazgatóság értesíti a szülőket. A fogadóórán a tanár akkor áll a szülő rendelkezésére, ha tőle előzetesen írásban vagy szóban értesítést kapott. Tájékoztatja a szülőket a tanulók munkájáról, feladatairól, az iskolai programokról, rendezvényekről. Információkat továbbít az érintettekhez. Amennyiben a tanuló a tanévzárást megelőző 30. nap előtt elégtelen osztályzatra áll, a szaktanár írásos értesítést küld a szülőnek. Kulturális- és sportfoglalkozásokat szervez iskolán belül, és ezeken részt vesz (klubdélután, szaktárgyi és sportversenyek, előadások, stb.). Iskolán kívüli programokat szervez, és ezeken részt vesz (múzeum-, tárlat-, hangverseny és színházlátogatás, sport-, tanulmányi-, kulturális versenyek). Részt vesz az iskolai és iskolán kívüli továbbképzéseken. Részt vesz a munkaközösségek munkájában. Tanulmányi kirándulásokat szervez, és azokon részt vesz. Részt vesz az iskolai ünnepségeken, szentmiséken, lelki gyakorlatokon, illetve ezek előkészítő- és szervezőmunkáiban, és ott a tanulókkal kapcsolatos teendőket ellátja. A tanítás nélküli munkanapon program, illetve beosztás szerint végzi a munkáját; Részt vesz a szertárrendezésben, leltározásban; testnevelőknél a tornacsarnok, szertárak, pálya rendjének biztosításában; Sportnapok szervezésében és irányításában vesz részt. Beíratási munkát beosztás szerint végez. Kezeli, megőrzi, rendben- és nyilvántartja a munkájához biztosított informatikai és technikai eszközöket, az átvett anyagokat, felszerelési tárgyakat, naprakész elszámolási állapotban. Az iskola könyvtárából, és tanári könyvtárából használatra megkapott / átvett, munkájához szükséges könyveket, tankönyveket, tanári segédkönyveket, a tanév végén június 30-ig visszaadja. Az iskolavezetés által hivatalosan megnevezett felsőoktatási intézmény hallgatójával annak tanítási gyakorlata alatt, a tanítási órákon és azon kívül is foglalkozik. Részt vesz az iskola pedagógiai programjának, házirendjének, helyi tantervének elkészítésében. A pedagógus munkahelyére legkésőbb 10 perccel munkakezdés előtt érkezik meg (tanórák, felügyeletek, ünnepségek, kirándulások, stb.). Akadályoztatását legkésőbb 15 perccel munkakezdés előtt, de a nap folyamán mindenképpen jelzi (személyesen vagy telefon útján, vagy egyéb más módon). Távollétének várható időtartamát az igazgatóság tudomására hozza, elősegíti a helyettesítés megszervezését, a szakszerűen helyettesítő kollégát ellátja útbaigazítással, tankönyvvel, kijelöli az elvégzendő anyagot, stb. Tartós nyári vagy szorgalmi időn kívüli távollétének helyét, időtartamát, ideiglenes lakcímét távozása előtt az igazgatóságnak jelenti. Rendkívüli szabadságot, eltávozást, óracserét a tanár legalább egy nappal az esedékesség előtt kérhet (rendkívüli esetek kivételével). A munkahelyen az általános magatartási szabályoknak megfelelően, munkára kész állapotban jelenik meg, a kötelező iskolai ünnepségeken ünneplő ruhában. A tanár munkakörével összeférhetetlen ajándékot, kölcsönt, jogtalan előnyt nem fogadhat el, és nem vehet igénybe, kivéve a mindennapos életben szokásos apró figyelmességeket. Megbízás alapján ellátandó feladatok: Vezetői megbízások: igazgatóhelyettesi, munkaközösség-vezetői, osztályfőnöki megbízás. Megbízásos kíséretek: ifjúsági programokra, kulturális versenyekre, tanulmányi versenyekre, stb. Az iskola képviselete ünnepségeken, társadalmi rendezvényeken, tanácskozásokon, stb. (A tanulók bármilyen célú munkaköri kötelességként való kísérése kiküldetés, az útiköltség, és napidíj, továbbá szállásdíj, kiküldetési rendelvényen számolhatók el, csatolva a számlákat és egyéb bizonylatokat.) Egyéb megbízások: órarend készítése, beszámolók felmérések készítése, diákönkormányzat segítése, tankönyvrendelés elkészítése, munkakörbe nem tartozó adminisztratív feladatok, érettségi jegyzői feladatok. A pedagógusok nevelő oktató munkával összefüggő teendőkkel való megbízásának elvei A megbízásokat a munkáltató (igazgató) és a dolgozó megegyezése alapján adja az iskola igazgatója. 16

17 Az igazgatóhelyettesi megbízásokat a tantestület véleményének kikérése után az igazgató adja ki. Kiadásukhoz a tantestület legalább 50%+1 fő szavazattöbbsége szükséges, a szavazás titkos. A munkaközösség-vezetők megbízását a tagok kezdeményezése alapján az igazgató adja. Vezetői, munkaközösség-vezetői, osztályfőnöki megbízás a szakmai képesítés, egyéni alkalmasság, az adott témában való jártasság, korábban szerzett gyakorlat és önkéntes vállalás alapján történik. Iskolaérdekből fontos megbízásra, elsősorban osztályfőnökségre, önkéntes vállalkozó hiányában az igazgató hivatalból jelöl ki nevelőt. Előbbieket a felelősi és egyéb megbízásoknál is figyelembe kell venni. A megbízásokat, ha iskolaérdekűek (diákönkormányzatot segítő tanár, munkavédelmi megbízott, stb.) a nevelőtestület, ha szűkebb hatáskörök (szertárosság, iskolarádió stb.), az illetékes szakmai munkaközösség véleményezi. A tisztségviselőknek a munkatervben meghatározott ütemezés szerint, illetve tanév végén tájékoztatni kell munkájukról a nevelőtestületet, az igazgatóságot. Nem megfelelő munkavégzés esetén a megbízások igazgatói hatáskörben visszavonhatók. Ha munkaköréhez előírt képesítés megszerzéséről van szó, a dolgozó (pedagógus) továbbtanulásra kötelezhető. Megbízásokról, kivéve sürgős eseteket, személyes okból (családi körülmények változásai, egészségügyi problémák, túlterhelés) tanév végén lehet lemondani. A felelősi megbízások, kíséretek, egyéb megbízások elosztásánál arányosságra, egyenlő terhelés kialakítására kell törekedni. A megbízásokat minden tanév elején ki kell adni, illetve meg kell erősíteni. Az összeférhetetlenség esetei A pedagógus az általa oktatott tárgyból saját tanulóját díjazásért, ellenszolgáltatásért nem korrepetálhatja, taníthatja. Azonos munkaidőre eső további munkaviszony nem létesíthető, nem azonos munkaidőre eső jogviszony esetén az intézmény igazgatóját értesíteni kell. Ha a tevékenység akadályozza vagy hátráltatja az intézményben folytatott nevelő-oktató munkát, vagy a pedagógus, illetve az iskola tekintélyét a növendékek körében csorbítja, az igazgató nem engedélyezheti. Az osztályfőnöki megbízásokkal kapcsolatos pedagógiai és egyéb feladatok, elvek (a pedagógus munkaköri leírást kiegészítő munkaköri leírásuk alapján): Az osztályfőnökök tevékenységüket az osztályukkal együttesen kialakított program, tantestületi és munkaközösségi határozatok, valamint igazgatói utasítások alapján látják el. A tanár osztályfőnöki megbízatásában kapcsolatot tart az osztályban tanító nevelőkkel, az iskola igazgatóságával, a diákönkormányzattal, osztálya szülői választmányával és a szülőkkel, a munkatervben meghatározott időpontokban fogadóórát, szülői értekezletet tart. Szükség esetén családlátogatást bonyolít le. Vezeti az elektronikus naplót, elkészíti az abban előírt statisztikákat, a tanulói adatváltozásokat átvezeti az elektronikus naplóba. A házirendben megfogalmazott elveknek megfelelően írásos dokumentumok alapján vezeti a hiányzások adminisztrálását az elektronikus naplóban. Amennyiben a tanuló hiányzása a tanévben a 150 órát eléri, írásban figyelmezteti a szülőt a 250 óra elérése esetén várható következményekre. Beíratja a szülők számára szükséges információkat az ellenőrző könyvbe, azok tudomásulvételét ellenőrzi. Kiállítja és elkészíti az osztály anyakönyvét/törzslapját, a tanulók bizonyítványait. Szervezi és lebonyolítja osztálya tanulmányi kirándulásait. Az egységes pedagógiai eljárások kialakítása érdekében órákat látogat, osztályértekezleteket szervez, vezeti osztálya osztályozó értekezleteit. Lebonyolítja a fakultációs jelentkezéseket, a nyolcadikos és tizedikes évfolyamvizsgákra való jelentkezéseket. Segíti az érettségi vizsgákra és a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezést. Tanulóit értesíti minden kötelező iskolai programról, részt vesz minden osztályrendezvényen, ünnepségen, vagy gondoskodik maga helyett felelős felügyelőtanárról. Lehetőség szerint figyelemmel kíséri tanulói iskolán kívüli tevékenységét is. 17

18 Nevelőmunkájában gondot fordít a tanulók teljes személyiségfejlődésére, kulturális és önképzési igényeik felkeltésére, fejlesztésére. Ennek érdekében tanórán kívüli színház-, múzeum-, stb. látogatásokat szervez. Értékeli és minősíti osztálya tanulóinak magatartását és szorgalmát. Az osztályozó konferencia előtt az osztály tanulóival, az osztályban tanító nevelőkkel egyezteti véleményét. Az osztályfőnökök beszámolási kötelezettséggel tartoznak az igazgatóságnak és nevelőtestületnek az osztály tanulmányi és nevelési problémáiról, szülői értekezletekről, tanulmányi kirándulások lefolyásáról, a hatáskörüket meghaladó fegyelmi ügyekről, balesetekről. Az osztályfőnök joga - a diákönkormányzat véleményének meghallgatásával - a szociális ügyekkel kapcsolatos javaslattétel. Saját hatáskörben végrehajtja a jutalmazásokat és büntetéseket, illetve ezek magasabb szintjére előterjesztést tesz az igazgatóságnak. Az osztályfőnökök tevékenységét az osztályfőnöki munkaközösség koordinálja. Új osztályfőnök megbízására vagy annak visszavonására az osztályfőnöki munkaközösség-vezető tesz javaslatot az igazgatónak. A nevelőtestület tisztségviselői: osztályfőnökök, diákönkormányzatot segítő tanár, pályaválasztási felelős, munka-, baleset- és tűzvédelmi megbízott, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, munkaközösségek vezetői, szertárosok. 5. A DIÁKÖNKORMÁNYZATOT SEGÍTŐ TANÁR Feladatai: a diákönkormányzat munkájának segítése, a különböző szak- és kulturális területeken működő diákcsoportok munkájának összehangolása, a diák-önkormányzati jogosítványok érvényesülésének segítése, az iskola hagyományrendszerének ápolása, továbbfejlesztése, a diákönkormányzat által szervezett iskolai - tanórán kívüli - megmozdulások, ünnepélyek, kulturális események, stb. irányítása, összefogása 6. AZ ISKOLÁN BELÜLI INTÉZMÉNYEGYSÉGEK Iskolai könyvtár Az intézményben egységes, a tanárok és tanulók igényeit egyformán szolgáló könyvtár működik. Az iskolai könyvtár tartozéka a folyóirattár és a tankönyvtár. A könyvtár nyitva tartását, kapcsolatait, a könyvtári munka főbb elveit a könyvtár szervezeti és működési szabályzata részletezi. Gazdasági szervezet Az intézmény önálló költségvetési szerv. Gazdasági szervezetének élén a gazdasági vezető áll, aki gazdálkodási és pénzügyi feladatait az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. A gazdasági szervezet végzi a költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a munkaerő-gazdálkodással, a pénzgazdálkodással és a gazdasági folyamatba beépített belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. 18

19 Az intézmény gazdálkodását a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos hatályos törvények és jogszabályok, valamint a Gödöllői Premontrei Perjelség kormányzó perjele által kiadott utasítások és intézkedések határozzák meg. A pénzügyi fegyelem megtartása az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége. A költségvetési gazdálkodásnak a nevelő-oktató munka fejlesztését, az intézmény vagyonának megőrzését, annak gazdaságos felhasználását és fejlesztését, a dolgozók megfelelő munkakörülményeinek biztosítását és javítását kell szolgálnia. Diákotthon A Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola diákotthona 40 fő elhelyezésére nyújt lehetőséget. A diákotthonba a gimnáziumi és a szakközépiskolai vidéki tanulók kérhetik felvételüket éves korig, azaz évfolyamig. A diákotthon vezetését 1 fő kollégiumi nevelőtanár látja el. A felügyeleti és nevelési feladatokat az iskola tanárai, a premontrei rend tagjai, valamint pedagógiai felügyelők látják el. A kollégiumi pedagógiai munkát a 46/2001. (XII.22.) OM rendelettel kiadott Kollégiumi nevelés alapprogramja határozza meg. 19

20 IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 1. A MŰKÖDÉST MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységét és az ezzel kapcsolatos működési rendet, valamint az iskola törvényes működését az alábbi dokumentumok határozzák meg: alapító okirat működési engedély szervezeti és működési szabályzat pedagógiai program házirend éves munkaterv belső szabályzatok Ezek az alapdokumentumok az iskola irattárában megtalálhatók. Az alapító okiratot a fenntartó készíti el, szükség esetén módosítja. Ez a dokumentum határozza meg az intézmény legfontosabb jellemzőit. A működési engedélyt a fenntartói tevékenység törvényes felügyeletét gyakorló Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya adja ki. A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Elkészítéséért a vezető a felelős. A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai program nevelési programja meghatározza az iskolában folyó nevelő-oktató munka szakmai alapjait. A pedagógiai program tartalmazza az iskola helyi tantervét, a tantervi szabályozás legalsó, de a gyakorlat szempontjából legmeghatározóbb szintjét, melyet a nevelőtestület az iskola pedagógiai programjában kitűzött céljainak, alapelveinek megfelelően kiválaszt, összeállít. Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait. Intézményünkben a minden tanulóra érvényes házirenden kívül a kollégiumi életet önálló házirend szabályozza. A házirend, a szervezeti és működési szabályzat, valamint a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programja a nevelőtestület jóváhagyásával, a diákönkormányzat és a szülői szervezet véleményezési jogának gyakorlásával, a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az SZMSZ, a pedagógiai program és a házirend nyilvános. Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely tartalmazza az adott tanév nevelési-oktatási feladatait, célkitűzéseit a nevelőtestület munkaközösségeinek javaslata alapján időre lebontva, megjelölve a feladatokat, határidőket és a felelősöket. A munkatervet a tantestület fogadja el a tanévnyitó értekezleten. Az éves munkatervet meghatározza az adott tanévre kiadott, a tanév rendjéről szóló rendelet kezdést, befejezést, érettségi-felvételi vizsgák időpontjait, központi mérések időpontjait, a szünetek időtartamát. Az éves munkaterv része továbbá az iskola igazgatója által meghatározott 5-6 tanítás nélküli munkanap felhasználása, ami évente eltérően alakul. Az iskola működéséhez további belső szabályzatok szükségesek. Ezeket rendszeresen felül kell vizsgálni. Egy-egy példányuk megtalálható az adott témáért felelősnél és az irattárban. 20

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Készítette: Fábián Bertalan intézményvezető Gödöllő, 2013. március 25. I. Bevezetés 1. Az intézmény általános jellemzői: A Szervezeti

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE AZ NKT. 73. (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN LÉTREHOZANDÓ INTÉZMÉNYI TANÁCSRA VONATKOZÓ NORMÁKKAL 5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE 5.1. A VEZETŐI STRUKTÚRA 1 5.

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gödöllő, Szabadság tér 19. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gödöllő, Szabadság tér 19. Szervezeti és Működési Szabályzata Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gödöllő, Szabadság tér 19. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta Vezetői ellenőrzés: iskolai szabályoknak, normáknak való megfelelés. Az intézmény ellenőrzési terve: CÉLCS. TERÜLET GYAKORISÁG ELLENŐRZÉST VÉGZŐ Adminisztráció VISSZACSATOLÁS

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben