Tartalomjegyzék I. fejezet... 7 Általános rendelkezések A szabályzat célja, jogszabályi alapja: A szervezeti- és működési

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék I. fejezet... 7 Általános rendelkezések... 7 1.1. A szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 7 1.2. A szervezeti- és működési"

Átírás

1 1

2 2 Tartalomjegyzék I. fejezet... 7 Általános rendelkezések A szabályzat célja, jogszabályi alapja: A szervezeti- és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, közzététele A szervezeti- és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az intézménnyel kapcsolatos fontosabb adatok Dabas Város Önkormányzatának adatai:... 9 II. fejezet... 9 Az intézmény működési rendje Az intézmény nyitva tartása Szorgalmi időben tanítási napokon: A tanítási szünetek alatt a nyitva tartás szünetel A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama: Ügyintézési nyitva tartás A vezetők intézményben tartózkodásának rendje Az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók munkarendjének szabályai Pedagógusok munkarendjének szabályai Az intézményben ellátott feladataiból adódóan kötetlen munkaidejű beosztások a következők: A pedagógusok napi munkarendjét, az ügyeleti és helyettesítési rendet, az intézményvezető állapítja meg a tantárgyfelosztás figyelembe vételével az iskola éves munkaterve szerint A szabadság kiadásának rendje a Munka törvénykönyve alapján történik. A tanítási szünetekre szóló pedagógusi rendes szabadságok kiadása automatikusan történik Nevelői fogadóórák, alkalmazotti értekezlet Az intézménnyel jogviszonyban nem állókra vonatkozó szabályok III. fejezet Az intézmény vezetői A vezetői helyettesítés szabályai Abban az esetben, ha A vezetői helyettesítés további szabályai: Vezetői helyettesítéssel megbízott közalkalmazott A vezetői feladatok megosztás Intézményvezető: Átruházott munkáltató jogkör Tanügyekért felelős vezető... 16

3 Feladatköre általánosságban: Konkrét feladatai: Szakmai ügyekért és szakképzésért felelős vezető Műszaki vezető: Kollégiumvezető: A fentiekben részletezett vezetői feladatok valamennyi vezető esetében kiegészülnek az alábbiakkal: Gazdasági iroda irányítója Vezetői-koordinációs feladatok ellátásáért felelős munkatárs Diákönkormányzatot támogató/szabadidő-szervező tanár: Az intézmény ifjúságvédelmi feladatait ellátó pedagógus Könyvtáros tanár A kiadmányozás szabályai A képviselet szabályai Az iratkezelés alapvető szabályai Beérkező dokumentumok kezelése Kimenő dokumentumok kezelése IV. fejezet Az intézmény közösségi tagozódása és a működésformái Az intézményvezetés Tagjai: az intézményvezető A kibővített iskolavezetés tagjai az a/ pontban írtakon kívül Az intézményvezető az intézmény működésével kapcsolatos vezetői feladatok A nevelőtestület A nevelőtestület jogosult: A nevelőtestület tagjai és a nevelőtestületi értekezlet Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet Szakmai munkaközösségek A munkaközösségek tevékenysége Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő Technikai feladatokat ellátók Diákönkormányzat Az SZMK és az iskola kapcsolattartásának formái: V. fejezet Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere A fenntartóval történő kapcsolattartás-együttműködés rendje... 30

4 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Iskolaorvosi szolgáltatatás Védőnői szolgáltatás Iskolafogászati ellátás A pedagógiai szakszolgálatokkal és szakmai szolgáltatókkal való kapcsolat Gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás Külföldi kapcsolatok Referencia intézményi kapcsolataink A Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel való kapcsolattartás VI. fejezet A nevelőtestület által átruházott feladatok ellátása, a fegyelmi eljárás Fegyelmi eljárás A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai VII. fejezet Az intézmény balesetvédelmi és egyéb óvó rendszabályok előírások VIII. fejezet Feladatok a tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése során A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tenni a következő intézkedéseket: A tanulóbalesetekkel kapcsolatos intézményi feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján Az intézmény biztonságos működést garantáló szabályok IX. fejezet Feladatok rendkívüli esemény bekövetkezése esetén X. fejezet Tájékoztatás a pedagógiai programról és a szülői szervezetvéleményezési joga Tájékoztatás a pedagógiai programról A szülői szervezet véleményezési joga XI. fejezet Az intézményben szervezett, tanórán kívüli foglalkozások Tanulószobai foglalkozás a kollégiumban Szakköri foglalkozások Énekkar... 42

5 Sportkörök Korrepetálások Tanulmányi kirándulás A felnőttoktatás formái A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje XII. fejezet Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Ünnepségek, megemlékezések rendje A hagyományápolás tartalma A hagyományápolás külső megjelenési formái XIII. fejezet A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki: XIV. fejezet Az iskolai könyvtár SZMSZ-e Mellékletek Legitimációs záradék... 72

6 6

7 7 I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja, jogszabályi alapja: Jelen szervezeti és működési szabályzat a közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket határozza meg. Megalkotása a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (1), valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény bekezdésének felhatalmazása alapján történik. Legfontosabb előírásait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapozza meg A szervezeti- és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, közzététele a) A jogszabályokban meghatározott kérdésekben a fenntartó egyetértési, a diákönkormányzat és a szülői közösség véleményezési jogaikat gyakorolták. b) Az elfogadott, jóváhagyott szabályzatot az intézmény honlapján (www.kzsdabas.hu) tesszük hozzáférhetővé az érdeklődők számára A szervezeti- és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya a) A szervezeti és működési szabályzat, annak mellékletei, valamint a belső szabályzatok, az intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára, a vele szerződéses jogviszonyban állókra, és tanulójára nézve kötelező érvényű. b) A szabályzat a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti Az intézménnyel kapcsolatos fontosabb adatok A Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ keretén belül működő, pénzügyileg nem önálló intézmény. Az intézmény német megnevezése: Dabasi Kossuth Zsuzsanna Berufsschule und Schülerwohnheim

8 8 Az intézmény angol megnevezése: Dabasi Kossuth Zsuzsanna Vocational Training School and Youth Hostel A fenntartó címe: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor utca 32. Az illetékes megyeközpontú tankerület elnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete A fenntartó német megnevezése: Klebelsberg Zentrale für Institutionshaltung A fenntartó angol megnevezése: Klebelsberg Institution Maintanance Centre Vezetője: Tankerület Igazgató Címe: 2700 Cegléd, Malom tér 3. A fenntartó rövid megnevezése: KLIK Adószám: KSH szám: Az intézmény, iskola szervezeti egységkódja: Bankszámlaszám (Ceglédi Tankerület) (Magyar Államkincstár) KLIK központ bankszámlaszám: (Magyar Államkincstár) A bankszámlaszám pályázatoknál eltérhet! Deviza-számla adatai: Bank neve: Magyar Államkincstár Cím: Ceglédi Tankerület Devizaszámla Számlatulajdonos: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ SWIFT-kód: OTPVHUHB Nemzetközi számlaszám: HU (deviza) Étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézés: Dabasi Intézményfenntartó Központ Iskola alapterülete: m 2 + TISZK épület 600 m 2 Étkező alapterülete: 120 m 2

9 9 Felnőttképzési nyilvántartási szám: Dabasi Kossuth Szakképző Iskola és Kollégium helyrajzi száma: 1813/ Dabas Város Önkormányzatának adatai: Dabas Város Önkormányzatának címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B. Helyrajzi száma: 2267/2 Polgármesteri hivatal adószáma: Önkormányzat adószáma: II. fejezet Az intézmény működési rendje (az intézmény nyitva tartása, a tanulók és dolgozók intézményben tartózkodásának rendje, az alkalmazottak munkarendje és a rendes szabadság kiadásának szabályai) 2.1. Az intézmény nyitva tartása Az intézmény épületegyüttesének biztonságát riasztó rendszer védi. Az arra jogosult személyek a főépület riasztó rendszerét legkorábban 6.45 órakor helyezhetik üzemen kívül, és az intézmény napi programjához igazodóan újra üzembe helyezik a rendszert Szorgalmi időben tanítási napokon: reggel 7.00 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 20 óráig van nyitva; a tanulók tanítás előtt óráig az iskola aulájában gyülekezhetnek, az iskolai felügyeletet 7.30 órától biztosítjuk; Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem alapján - az intézményvezető adhat engedélyt A tanítási szünetek alatt a nyitva tartás szünetel A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama: A tanítás a heti órarend alapján történik. Az óraközi szünetek időtartamát a csengetési rend tartalmazza. Az óraközi szünetek rendjét az ügyeletes pedagógusok felügyelik.

10 10 A csengetési rendet és a tanműhelyi gyakorlatok rendjét a házirend tartalmazza. Indokolt esetben az intézményvezető rövidített órákat, illetve szüneteket rendelhet el. A nyílt napok tartásának rendjét és idejét a munkatervben kell meghatározni és rögzíteni. Tanulót csak rendkívüli esetben az intézményvezető vagy vezetőségi tag engedélyével - lehet tanítási óráról kihívni. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza Ügyintézési nyitva tartás A tanulói hivatalos ügyek intézése az intézmény titkárságán és gazdasági irodájában történik: szorgalmi időben az irodák ajtaján kifüggesztett ügyfélfogadási rend szerint tanítási szünetek alatt az intézményvezető által minden év június 30. napjáig a helyben szokásos módon, valamint az iskola honlapján közzétett irodai ügyelet működik. A nyitva tartás és az ügyeleti ügyfélfogadás ideje alatt az intézményvezetőnek vagy a vezetői ügyeletet ellátó személynek az intézményben kell tartózkodnia A vezetők intézményben tartózkodásának rendje Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását. Az intézmény vezetői heti egy alkalommal látnak el vezetői ügyeletet. Az ügyeletes vezető köteles mindaddig az intézményben tartózkodni, ameddig ott tanítás folyik, illetőleg az esti tagozat tanítási napján óráig. A beosztást minden tanév megkezdésekor szabályozzuk Az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók munkarendjének szabályai Valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló heti munkaideje teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 40 óra, amelyet kéthavi munkaidőkeretben kötelesek teljesíteni. A kéthavi munkaidőkeret alapul vételével történik minden páratlan hónapban a többletmunka kimutatása és elszámolása Pedagógusok munkarendjének szabályai A pedagógusok munkaidejét is a kéthavi időkeret alapul vételével kell nyilván tartani. Ennek figyelembe vételével:

11 11 a) A pedagógusok a heti munkaidejük 80 %-át, azaz 32 órát kitevő úgy nevezett kötött munkaidejüket az intézményvezető által a köznevelésről szóló törvény keretei között meghatározott feladatok ellátásával kötelesek eltölteni. b) A pedagógus számára teljes munkaidejének %-át, azaz órát kitevő úgy nevezett neveléssel-oktatással lekötött munkaidejére tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. c) A pedagógus a kötött munkaidő 26 és 32 óra közötti időre eső részét a neveléstoktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatok, tanulói felügyelet, eseti helyettesítés ellátására fordítja. d) A pedagógus a heti munkaidőnek a kötött munkaidőből fennmaradó részében a munkaideje beosztását és felhasználását maga jogosult meghatározni. A pedagógus a jelenlétét az intézményben elhelyezett elektronikus munka-időnyilvántartónál történő be-és kiléptetéssel rögzíti. Ez a folyamat kiváltja a papíralapú jelenléti ívet Az intézményben ellátott feladataiból adódóan kötetlen munkaidejű beosztások a következők: intézményvezető a szabadidő-szervezéssel, kiemelt projektekkel koordinálásával foglalkozó pedagógus az intézmény hétvégi, ünnepnapi üzemeltetéséből adódó, kiváltképp a kollégiumban szolgálatot teljesítő technikai személyzet A pedagógusok napi munkarendjét, az ügyeleti és helyettesítési rendet, az intézményvezető állapítja meg a tantárgyfelosztás figyelembe vételével az iskola éves munkaterve szerint. A pedagógus köteles a munkakezdése előtt legalább 15 perccel munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel kell korábban érkeznie. A pedagógusnak óracserére legalább 15 nappal korábban, írásban kell engedélyt kérnie az intézményvezetőtől A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra megkezdése előtt fél órával jelezni kell elsődlegesen az intézményvezető szakmai ügyekért és szakképzésért felelős helyettesének. A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - tanítási (foglalkozási) órák megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést - a vezető-helyettesek és a szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után - az intézményvezető adja. A megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai felkészültségét.

12 A szabadság kiadásának rendje a Munka törvénykönyve alapján történik. A tanítási szünetekre szóló pedagógusi rendes szabadságok kiadása automatikusan történik. Minden nemű fizetett távollétet - kivéve hozzátartozó halála - legkésőbb 15 nappal korábban kell bejelenteni az alábbiak szerint: január 1. napjától minden közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló a személyzeti ügyintéző általa kezelt, nevére szóló szabadságengedély elnevezésű tömbbel fog rendelkezni. A szabadságigény kérelmének előterjesztésekor a személyzeti ügyintéző tölt ki a tömböt, majd elvégzi a szükséges feladatokat. Abban az esetben, ha a munkavállaló a szabadságigényét óráig előterjeszti a személyzeti ügyintézőnél, az ezt követő második munkanapon 14 órától veheti át a szabadság engedélyezését igazoló szelvényt. Az egyes részlegek (titkárság, gazdasági iroda, nevelést-oktatást segítő alkalmazottak, kisegítők, technikai dolgozók) napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását. Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt legalább 15 perccel korábban kell munkahelyükön megjelenniük, távolmaradásukról értesíteniük kell az illetékes területvezetőt Napi munkaidejük 8 óra. A recepciós munkakörben foglalkoztatott munkavállaló napi munkaideje 8.00 órától óráig tart Nevelői fogadóórák, alkalmazotti értekezlet Évente kétszer az éves munkatervben meghatározott napokon, valamennyi nevelő részvételével fogadóórát és szülői értekezletet tartunk. A nevelési területért felelős vezető és az osztályfőnöki munkaközösség vezetője az általa készített terembeosztás rendjét a tanári szoba előtti folyosórészre kifüggeszti. A fogadóórán minden pedagógusnak (az óraadóknak és részmunkaidőben dolgozóknak is) részt kell vennie. A távolmaradást indokolt esetben az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek engedélyezhetik előzetes kérelem alapján. A fentieken kívül az intézmény minden pedagógus dolgozója fogadóórát tart a tanév elején közzétett időpontokban. A heti fogadóórák időpontjait a tanulók ellenőrzőjében fel kell tüntetni, ezért az osztályfőnök a felelős. Indokolt esetben a fentiektől eltérő, de előzetesen egyeztetett időpontban is fogadjuk a szülőket, gondviselőket. Alkalmazotti értekezletet kell tartani abban az esetben, ha jogszabály valamely kérdés eldöntésére a nevelőtestület helyett az alkalmazotti közösséget hatalmazza fel. Az alkalmazotti értekezletre ha jogszabály másként nem rendelkezik a nevelőtestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Évente legalább két alkalmazotti értekezlet tartása kötelező.

13 Az intézménnyel jogviszonyban nem állókra vonatkozó szabályok Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet: Az iskolával tanulói és/vagy munkakapcsolatban nem álló személyek az iskola recepcióján jelentkeznek. a) Külön engedély nélkül tartózkodhat az iskola aulájában a tanuló közvetlen hozzátartozója. b) Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az iskola aulájában és a fogadó térben a közvetlen hozzátartozó, és minden más személy, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe. A külön engedélyt az iskola recepcióján kell kérni. Csak a recepciós által adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. c) Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor; a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor; az intézménnyel kapcsolatban álló szervezetek, illetve más intézmények képviselői a recepción való jelentkezés után ügyintézés céljából beléphetnek az intézménybe. Az intézményben a vagyonvédelmet és a tanulók védelmét a recepciós szolgálat is biztosítja. A recepciós ebédidejében egy technikai/biztonsági őr dolgozója látja el a recepciós szolgálatot. A recepciós munkaideje: hétköznapokon 7.30 órától óráig tart. 16 órától 20 óráig, az iskola takarításának befejezéséig a portaszolgálati ügyeletet (az épület zárva tartása mellett) a kijelölt technikai dolgozó látja el a napi munkavégzése mellett. Ez időben feladata a főépületi ajtócsengő jelzését figyelni, és a jelzés észlelése esetén biztosítania kell az intézmény dolgozóinak a be-, illetve kilépést. III. fejezet Az intézmény vezetői (helyettesítés, feladatmegosztás, képviselet, kiadmányozás, iratkezelés alapvezető szabályai)

14 A vezetői helyettesítés szabályai Az intézményvezető köteles gondoskodni az intézmény vezetésének folyamatos biztosításáról Abban az esetben, ha a) az intézmény vezetője - akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte, stb.) miatt nem tud eleget tenni vezetői feladatai ellátásának, helyettesítését elsődlegesen a tanügyekért felelős vezető látja el; b) a tanügyekért felelős vezető - akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte, stb.) miatt nem tud eleget tenni az intézményvezető helyettesítéséből eredő feladatainak, a helyettesítés az alábbiak szerinti rendben történik: A vezető megnevezése, akit helyettesíteni kell A helyettesítő megnevezése (munkakör) Intézményvezető Tanügyekért felelős vezető (általános helyettes) Tanügyekért felelős vezető Szakmai ügyekért és szakképzésért felelős vezető Szakmai ügyekért és szakképzésért felelős Műszaki vezető vezető Műszaki vezető Kollégiumvezető Kollégiumi vezető Általa/intézményvezető által kijelölt személy A helyettesített vezető írásban ad meghatalmazást az intézményen kívüli képviseletének ellátását igénylő ügyekre A vezetői helyettesítés további szabályai: - a tanügyekért felelős vezető az intézményvezető általános helyettese, őt tartós, két egymást követő munkanapot meghaladó távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti, - a helyettesítő vezető(k) az intézmény napi zökkenőmentes működését biztosító intézkedéseket, döntéseket hozhatnak; Vezetői helyettesítéssel megbízott közalkalmazott Az iskolavezetés tagjainak egyidejű akadályoztatása esetén a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat az intézményvezető által kijelölt közalkalmazott látja el. A vezetők helyettesítését ellátó közalkalmazott felel a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működéséért, felelőssége, intézkedési jogköre az intézményvezető eltérő írásbeli intézkedésének hiányában az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről.

15 A vezetői feladatok megosztás A feladatmegosztás elvei: a munkamegosztásban a feladatmegosztás elve érvényesül a vezető beosztású dolgozók feladatainak meghatározásakor az intézményvezető gondoskodik a feladatok, a hatás- és jogkörök és a munkamegosztás összhangjáról és gyakorlásuk feltételeiről az intézményvezető rendszeresen ellenőrzi és beszámoltatja a vezető beosztású dolgozókat A vezető beosztású személyek főbb feladatkörei: Intézményvezető: vezeti nevelőtestületet az intézményvezetés tagjainak közreműködésével előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat az intézményvezetés tagjaival megosztva irányítja és ellenőrzi a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítők és a technikai alkalmazottak munkáját képviseli az intézményt a fenntartóval, a különböző társszervekkel és hatósággal fenntartott kapcsolatok során elősegíti a személyzeti munka zökkenőmentes végzését, közzéteszi az álláshirdetéseket elkészíti és elkészítteti az intézmény működéséhez szükséges szerződéseket ellenjegyzi a hiányzásértesítőket összehangolja a Köznevelési HÍD programot összefogja a gyakornokok tevékenységét irányító mentorok munkáját, segítséget nyújt a gyakornoki vizsgák megszervezéséhez elrendeli és lefolytatja, illetve összehangolja az elrendelt belső ellenőrzések végrehajtását részt vesz a különböző rendezvényeken elősegíti és ellenőrzi a Szakképző Központ Nonprofit Kft. hatékony működését kiemelt szerepet vállal az intézményt támogató szervezetek felkutatásában Átruházott munkáltató jogkör A KLIK Elnökének 5/2013. (VI.31.) KLIKE utasítása a munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházásáról szól. 1./ A fenti utasítás 2. (5) bekezdése alapján a tankerületi igazgató gyakorolja a következő munkáltatói jogokat a tankerület illetékességi területén lévő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak felett:

16 16 a) a közalkalmazott kinevezése az engedélyezett státusz keretein belül, b) a jogviszonynak a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 25. (1) bekezdés, valamint (2) bekezdés a)-d) és f) pontja valamint a felmentés jogcíme esetén a Kjt. 30. (4) bekezdés szerinti megszüntetése esetén. (Ez utóbbi a nők 40 éves szolgálati ideje alapján történő felmentésről szól) Ehhez a paragrafushoz kapcsolódóan az intézmény vezetője az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében - előterjeszti a tankerület igazgatónak a foglalkoztatni kívánt közalkalmazott kinevezési okiratát (hozzá kapcsolódóan az adatfelvételi lapját, közalkalmazotti jogviszony beszámítását és az iskolai végzettség hitelesített másolatát), amelyet az irat jobb alsó sarkában kézjegyével ellátja. - Felmentések esetében elkészíti a Kjt. előírásainak megfelelő paragrafusokkal alátámasztott és a megfelelő dokumentumokkal bizonyított (nyugdíjfolyósító határozata, munkakör felajánlás, munkáltatón belüli állás ajánlás, elfogadás, visszautasítás stb. dokumentumok csatolásával) felmentési határozatot (mintát a korábbiakban küldtünk, de akinek szüksége van rá újra küldjük), a megszüntető iratot, elszámoló lapot, ideiglenes igazolást. Az iratok jobb alsó sarkát intézményvezetői kézjeggyel el kell látni. A kinevezések, kinevezés módosítások, megszüntetések, átsorolások megjegyzés rovatát minden esetben ki kell tölteni, megjelölve benne, hogy adott irat elkészítésére milyen okból került sor, például: engedélyezett álláshelyen belül kerül kinevezésre a közalkalmazott magasabb iskolai végzettség megszerzése miatt kerül sor a kinevezés módosításra (mellékelve az iskolai végzettséget hitelesített másolatát) más munkakörbe kerül a munkavállaló felmentési határozat iktatószáma (mellékelve a felmentési határozat) stb. A munkaügyi iratokat egymást követő sorszámmal ellátott 2 példányos iratkísérővel kell beküldeni, feltüntetve rajta az intézmény szervezeti egység azonosítóját (pl. 1/2013/KLIK/120001, a következő ettől az intézménytől 2/2013/KLIK/ stb.) Az iratkísérőt mind a postai, mind a személyes kézbesítés alkalmával kötelező használni. Kinevezés módosításokat az intézmény vezetője aláírhatja, a tankerületbe pénzügyi ellenjegyzésre kell beküldeni, de a fentieket ebben az esetben is be kell tartani Tanügyekért felelős vezető Feladatköre általánosságban: Az intézményvezető általános helyettese, aki az intézmény vezetőjét teljes jogkörrel helyettesíti.

17 17 A nevelőtestület megbízásából a fegyelmi bizottság elnöke Konkrét feladatai: statisztikai adatszolgáltatás, október 1-jei, vagy azzal egyenértékű statisztika készítése (KIR felé). a tantárgyfelosztás, az órarend és a tanterembeosztás lezárása és az elektronikus napló tanügyi részének teljes feltöltése szeptember 14. napjáig, vagy az azt követő első munkanapig összehangolja az intézmény tanóráinak és tanórán kívüli foglalkozásait összeállítja, illetve irányítja az intézmény Pedagógiai Programjának részét képező nevelési programot elkészíti a közismereti tantárgyak óratervét összehangolja a hozzátartozó magyar-, idegen nyelvi-, reál- és társadalomtudományi munkaközösségek munkáját irányítja az osztályfőnökök munkáját, az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének segítségével előkészíti a szülői értekezleteket, fogadóórákat irányítja és támogatja a DÖK-öt segítő tanár, a gyermek- és ifjúságvédelemért felelős pedagógus és a szabadidő szervező munkáját gondoskodik az iskolai tanügyi dokumentumok jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről felügyeli az iskolai rendezvények szervezését, lebonyolítását intézi az SNI-s (sajátos nevelési igényű) és BTMI-s (beilleszkedési-tanulási nehézségekkel küzdő) tanulókkal kapcsolatos ügyeket ellátja a kétszintű érettségi vizsgával kapcsolatos feladatokat külön megbízás alapján irányítja a jegyzők munkáját a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációjával kapcsolatban a KIR rendszerben irányítja az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók számára szervezett osztályozó vizsgákat frissíti a Helyi tantervet és Pedagógiai Program óratervét elkészíti a tanév első félévi és az év végi zárás beszámolóit gondoskodik a tanügyigazgatáshoz kapcsolódó jogszabályok alkalmazásáról a napi gyakorlatban kezeli az ADAFOR rendszert Szakmai ügyekért és szakképzésért felelős vezető szervezi a napi szintű pedagógus-helyettesítést, törekszik a szakszerű helyettesítés megoldására elkészíti a tanév ütem-és munkatervét irányítja az intézmény Pedagógia Programjának részét képező szakmai programok elkészítését

18 18 Ellátja a beiskolázással kapcsolatos teendőket: pályaválasztás, PR tevékenység, nyílt napok, beiratkozás. irányítja a HÍD Köznevelési programok szakmai támogatását, a tanulók felvételét figyelemmel kíséri a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok változását, és gondoskodik azok alkalmazásáról a napi gyakorlatban segíti és koordinálja a hozzátartozó informatika, kereskedelmi és szolgáltató munkaközösségek munkáját ellátja a szakmai vizsgával kapcsolatos feladatokat külön megbízás alapján irányítja a könyvtáros és a rendszergazda munkáját elkészíti a tanári/pedagógus ügyelet ellátásának rendjét köteles szolgáltatni a területéhez tartozó adatokat külsős megkeresésekre letiltja az elektronikus naplóban a kilépő dolgozók hozzáférését folyamatosan biztosítja a taninform rendszeréhez való hozzáférést az intézmény tanulóinak szülei részére ellátja a Szakképző Központ Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagságával járó feladatokat Műszaki vezető: tervezi, szervezi és irányítja az intézményben folyó gyakorlati képzést kapcsolatot tart és egyeztet a Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel a gyakorlati képzés hatékonysága érdekében egyezteti a szakképzésért felelős vezetővel a szintvizsgák, köztes- és év végi záróvizsgák megtartásának anyagszükségletét, azok beszerzését a vizsga tervezett időpontja előtt 3 hónappal leadja megrendelés céljából a KLIK megrendelési folyamata szerint megszervezi és lebonyolítja a szintvizsgákat javaslatot tesz az intézményvezető részére a különböző javítási-állagmegóvási feladatok elvégzésére felel az intézmény épületegyüttesének ( m 2 ) érintés-, tűz- és villámvédelmével összefüggő, valamint a munkabiztonsági szempontból releváns vizsgálatok elvégeztetéséért, és a (szak)hatósági engedélyek-szabályzatok meglétéért, azok jogszabályokhoz történő illeszkedéséért-megfeleléséért köteles a tűzrendészeti kulcsokat elkülönítetten kezelni, tűz esetén azokat haladéktalanul át kell adnia a hatóság képviselőjének tűz esetén köteles végrehajtani a tűzriadó tervben foglalt intézkedéseket gondoskodik a behatolás-jelző rendszer folyamatos működéséről, megteszi az ezzel összefüggő intézkedéseket gondoskodik az iskolai kulcsok kiadásáról és visszavételéről eseti bejárást tart az intézményben az esetlegesen adódó hibák kiküszöböléséért.

19 19 irányítja a hozzá tartozó - technikai és karbantartó munkakörben dolgozó munkavállalókat. igazolja az iskola működtetéséhez szükséges, külső cégek által végzett munkák szakszerű teljesítését intézi a kazánház és fűtésrendszer működtetésével, felvonó üzemelésével kapcsolatos ügyeket gondoskodik a tornacsarnok és a kollégium szabad kapacitásának kihasználásáról, hasznosításáról teljes felelősséggel kezeli - az intézmény területén fellelhető kis-és nagy értékű eszközöket, amely felelőssége kiterjed ezen eszközök rendeltetésszerű használatának biztosítására, amelynek érdekében köteles írásban rögzíteni valamely eszköz kölcsönzését, illetve használatát munkanaplót vezet a szakképzés során használatos eszközökről, kiemelt figyelmet fordítva a balesetvédelmi előírások betartására. ellátja az intézmény állandó készenléti ügyeletét Kollégiumvezető: ellátja az Országos Kompetencia Mérés szervezésével kapcsolatos feladatokat elkészíti a kollégium éves munkatervét és házirendjét összeállítja a kollégium munkarendjét, a nevelőtanárok órarendjét elkészíti a nevelőtanárok munkaköri leírását rendszeresen ellenőrzi a nevelőtestület munkavégzését felelős az intézmény házi és napirendjének betartásáért, szervezi a hétvégi ügyeleteket gondoskodik a helyettesítés kiírásáról, a helyettesítés és a túlmunka elszámolásáról átruházott hatáskörben a tanulók felett gyakorolja az intézmény igazgatójának a közoktatási törvényben biztosított fegyelmi és kártérítési kötelezettségekre vonatkozó jogkörét félévenként értékeli a pedagógiai munkát, tanév végén összegzést készít az intézményvezető részére gondoskodik a tanuló-nyilvántartás vezetéséről /törzskönyv, kollégiumi napló, csoportnapló/, évente legalább négy alkalommal ellenőrzi ezeknek a dokumentumoknak a vezetését elkészíti a nevelőtanárokkal együtt a kollégisták szobabeosztását folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók által használt helyiségek rendjének, tisztaságának állapotát, és amennyiben rendellenességet tapasztal, intézkedik annak megszüntetésére kezdeményezi a nevelőtanárok elismerését, illetve fegyelmi vagy kártérítési felelősségre vonását a munkáltató jogkört gyakorló vezetőnek gondoskodik a tanulók tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatásáról, ennek dokumentálásáról.

20 A fentiekben részletezett vezetői feladatok valamennyi vezető esetében kiegészülnek az alábbiakkal: köteles szolgáltatni a területéhez tartozó adatokat külsős megkeresésekre ellátja a vezetői ügyeletet hetente legalább egy alkalommal, mely során minimum kétszer (7:30-9:40 és 9:45-14:25) ellenőrzi az ügyeletet ellátók munkáját, az órák kezdését/befejezését, illetve számon kéri a tanórák közben, esetlegesen tantermen kívül lévőket Gazdasági iroda irányítója szervezi, összehangolja, irányítja és ellenőrzi a gazdasági iroda feladatainak végrehajtásában dolgozó alkalmazottak tevékenységét, továbbá ellenőrzi a gazdasági irodából aláírásra/ellenjegyzésre kerülő dokumentumokat elkészíti és - a jogszabályi változásoknak, valamint a fenntartó által meghatározott elvárásoknak megfelelően - folyamatosan frissíti a pénzkezelési szabályzatot iránymutatást ad a gazdasági, pénzügyi és számviteli, valamint a munkaügyi tevékenység ellátásában résztvevő munkavállalók részére kapcsolatot tart a KLIK Ceglédi tankerülete pénzügyi munkatársaival adatot szolgáltat a KLIK Ceglédi tankerülete pénzügyi munkatársaira részére, amelyet másolatban megküld az intézményvezető címére képviseli az intézményt gazdasági ügyekben a fenntartónál elvégzi a belső ellenőrzést a belső ellenőrzési szabályzat és az éves ütemterv alapján megteszi a szükséges intézkedéseket - a gazdasági ügyintéző jelzése alapján - az intézmény termeiben lévő leltári tárgyakkal kapcsolatban felmerült problémák orvoslására beszámol a nevelőtestületi értekezleten félévenként rendszeresen, továbbá eseti jelleggel szükség szerint az intézmény pályázatairól külön analitikát vezet 3.9. Vezetői-koordinációs feladatok ellátásáért felelős munkatárs támogatja iskolarendszeren kívüli felnőttképzés beindítását segíti az iskolánk gimnáziumi nappali tagozatán tanuló diákokat naprakészen tartja, szükség szerint frissíti a területéhez tartozó működéssel kapcsolatos szabályzatokat megszerkeszti az intézmény alapdokumentumait szervezi, összehangolja és ellenőrzi az iskolánk mellett működő alapítvány tevékenységét elkészíti, vagy elkészítteti a magántanulói határozatokat

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A JÁNOSHALMI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁNOSHALMA 2014. 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Érettségizés feltétele 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Belső ellenőrzési terv Hatályba lép: 2009. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A nevelő-oktató munka ellenőrzése A.) Pedagógiai munka ellenőrzésének

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE...6

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben