Tartalomjegyzék I. fejezet... 7 Általános rendelkezések A szabályzat célja, jogszabályi alapja: A szervezeti- és működési

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék I. fejezet... 7 Általános rendelkezések... 7 1.1. A szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 7 1.2. A szervezeti- és működési"

Átírás

1 1

2 2 Tartalomjegyzék I. fejezet... 7 Általános rendelkezések A szabályzat célja, jogszabályi alapja: A szervezeti- és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, közzététele A szervezeti- és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az intézménnyel kapcsolatos fontosabb adatok Dabas Város Önkormányzatának adatai:... 9 II. fejezet... 9 Az intézmény működési rendje Az intézmény nyitva tartása Szorgalmi időben tanítási napokon: A tanítási szünetek alatt a nyitva tartás szünetel A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama: Ügyintézési nyitva tartás A vezetők intézményben tartózkodásának rendje Az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók munkarendjének szabályai Pedagógusok munkarendjének szabályai Az intézményben ellátott feladataiból adódóan kötetlen munkaidejű beosztások a következők: A pedagógusok napi munkarendjét, az ügyeleti és helyettesítési rendet, az intézményvezető állapítja meg a tantárgyfelosztás figyelembe vételével az iskola éves munkaterve szerint A szabadság kiadásának rendje a Munka törvénykönyve alapján történik. A tanítási szünetekre szóló pedagógusi rendes szabadságok kiadása automatikusan történik Nevelői fogadóórák, alkalmazotti értekezlet Az intézménnyel jogviszonyban nem állókra vonatkozó szabályok III. fejezet Az intézmény vezetői A vezetői helyettesítés szabályai Abban az esetben, ha A vezetői helyettesítés további szabályai: Vezetői helyettesítéssel megbízott közalkalmazott A vezetői feladatok megosztás Intézményvezető: Átruházott munkáltató jogkör Tanügyekért felelős vezető... 16

3 Feladatköre általánosságban: Konkrét feladatai: Szakmai ügyekért és szakképzésért felelős vezető Műszaki vezető: Kollégiumvezető: A fentiekben részletezett vezetői feladatok valamennyi vezető esetében kiegészülnek az alábbiakkal: Gazdasági iroda irányítója Vezetői-koordinációs feladatok ellátásáért felelős munkatárs Diákönkormányzatot támogató/szabadidő-szervező tanár: Az intézmény ifjúságvédelmi feladatait ellátó pedagógus Könyvtáros tanár A kiadmányozás szabályai A képviselet szabályai Az iratkezelés alapvető szabályai Beérkező dokumentumok kezelése Kimenő dokumentumok kezelése IV. fejezet Az intézmény közösségi tagozódása és a működésformái Az intézményvezetés Tagjai: az intézményvezető A kibővített iskolavezetés tagjai az a/ pontban írtakon kívül Az intézményvezető az intézmény működésével kapcsolatos vezetői feladatok A nevelőtestület A nevelőtestület jogosult: A nevelőtestület tagjai és a nevelőtestületi értekezlet Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet Szakmai munkaközösségek A munkaközösségek tevékenysége Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő Technikai feladatokat ellátók Diákönkormányzat Az SZMK és az iskola kapcsolattartásának formái: V. fejezet Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere A fenntartóval történő kapcsolattartás-együttműködés rendje... 30

4 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Iskolaorvosi szolgáltatatás Védőnői szolgáltatás Iskolafogászati ellátás A pedagógiai szakszolgálatokkal és szakmai szolgáltatókkal való kapcsolat Gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás Külföldi kapcsolatok Referencia intézményi kapcsolataink A Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel való kapcsolattartás VI. fejezet A nevelőtestület által átruházott feladatok ellátása, a fegyelmi eljárás Fegyelmi eljárás A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai VII. fejezet Az intézmény balesetvédelmi és egyéb óvó rendszabályok előírások VIII. fejezet Feladatok a tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése során A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tenni a következő intézkedéseket: A tanulóbalesetekkel kapcsolatos intézményi feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján Az intézmény biztonságos működést garantáló szabályok IX. fejezet Feladatok rendkívüli esemény bekövetkezése esetén X. fejezet Tájékoztatás a pedagógiai programról és a szülői szervezetvéleményezési joga Tájékoztatás a pedagógiai programról A szülői szervezet véleményezési joga XI. fejezet Az intézményben szervezett, tanórán kívüli foglalkozások Tanulószobai foglalkozás a kollégiumban Szakköri foglalkozások Énekkar... 42

5 Sportkörök Korrepetálások Tanulmányi kirándulás A felnőttoktatás formái A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje XII. fejezet Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Ünnepségek, megemlékezések rendje A hagyományápolás tartalma A hagyományápolás külső megjelenési formái XIII. fejezet A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki: XIV. fejezet Az iskolai könyvtár SZMSZ-e Mellékletek Legitimációs záradék... 72

6 6

7 7 I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja, jogszabályi alapja: Jelen szervezeti és működési szabályzat a közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket határozza meg. Megalkotása a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (1), valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény bekezdésének felhatalmazása alapján történik. Legfontosabb előírásait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapozza meg A szervezeti- és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, közzététele a) A jogszabályokban meghatározott kérdésekben a fenntartó egyetértési, a diákönkormányzat és a szülői közösség véleményezési jogaikat gyakorolták. b) Az elfogadott, jóváhagyott szabályzatot az intézmény honlapján (www.kzsdabas.hu) tesszük hozzáférhetővé az érdeklődők számára A szervezeti- és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya a) A szervezeti és működési szabályzat, annak mellékletei, valamint a belső szabályzatok, az intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára, a vele szerződéses jogviszonyban állókra, és tanulójára nézve kötelező érvényű. b) A szabályzat a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti Az intézménnyel kapcsolatos fontosabb adatok A Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ keretén belül működő, pénzügyileg nem önálló intézmény. Az intézmény német megnevezése: Dabasi Kossuth Zsuzsanna Berufsschule und Schülerwohnheim

8 8 Az intézmény angol megnevezése: Dabasi Kossuth Zsuzsanna Vocational Training School and Youth Hostel A fenntartó címe: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor utca 32. Az illetékes megyeközpontú tankerület elnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete A fenntartó német megnevezése: Klebelsberg Zentrale für Institutionshaltung A fenntartó angol megnevezése: Klebelsberg Institution Maintanance Centre Vezetője: Tankerület Igazgató Címe: 2700 Cegléd, Malom tér 3. A fenntartó rövid megnevezése: KLIK Adószám: KSH szám: Az intézmény, iskola szervezeti egységkódja: Bankszámlaszám (Ceglédi Tankerület) (Magyar Államkincstár) KLIK központ bankszámlaszám: (Magyar Államkincstár) A bankszámlaszám pályázatoknál eltérhet! Deviza-számla adatai: Bank neve: Magyar Államkincstár Cím: Ceglédi Tankerület Devizaszámla Számlatulajdonos: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ SWIFT-kód: OTPVHUHB Nemzetközi számlaszám: HU (deviza) Étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézés: Dabasi Intézményfenntartó Központ Iskola alapterülete: m 2 + TISZK épület 600 m 2 Étkező alapterülete: 120 m 2

9 9 Felnőttképzési nyilvántartási szám: Dabasi Kossuth Szakképző Iskola és Kollégium helyrajzi száma: 1813/ Dabas Város Önkormányzatának adatai: Dabas Város Önkormányzatának címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B. Helyrajzi száma: 2267/2 Polgármesteri hivatal adószáma: Önkormányzat adószáma: II. fejezet Az intézmény működési rendje (az intézmény nyitva tartása, a tanulók és dolgozók intézményben tartózkodásának rendje, az alkalmazottak munkarendje és a rendes szabadság kiadásának szabályai) 2.1. Az intézmény nyitva tartása Az intézmény épületegyüttesének biztonságát riasztó rendszer védi. Az arra jogosult személyek a főépület riasztó rendszerét legkorábban 6.45 órakor helyezhetik üzemen kívül, és az intézmény napi programjához igazodóan újra üzembe helyezik a rendszert Szorgalmi időben tanítási napokon: reggel 7.00 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 20 óráig van nyitva; a tanulók tanítás előtt óráig az iskola aulájában gyülekezhetnek, az iskolai felügyeletet 7.30 órától biztosítjuk; Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem alapján - az intézményvezető adhat engedélyt A tanítási szünetek alatt a nyitva tartás szünetel A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama: A tanítás a heti órarend alapján történik. Az óraközi szünetek időtartamát a csengetési rend tartalmazza. Az óraközi szünetek rendjét az ügyeletes pedagógusok felügyelik.

10 10 A csengetési rendet és a tanműhelyi gyakorlatok rendjét a házirend tartalmazza. Indokolt esetben az intézményvezető rövidített órákat, illetve szüneteket rendelhet el. A nyílt napok tartásának rendjét és idejét a munkatervben kell meghatározni és rögzíteni. Tanulót csak rendkívüli esetben az intézményvezető vagy vezetőségi tag engedélyével - lehet tanítási óráról kihívni. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza Ügyintézési nyitva tartás A tanulói hivatalos ügyek intézése az intézmény titkárságán és gazdasági irodájában történik: szorgalmi időben az irodák ajtaján kifüggesztett ügyfélfogadási rend szerint tanítási szünetek alatt az intézményvezető által minden év június 30. napjáig a helyben szokásos módon, valamint az iskola honlapján közzétett irodai ügyelet működik. A nyitva tartás és az ügyeleti ügyfélfogadás ideje alatt az intézményvezetőnek vagy a vezetői ügyeletet ellátó személynek az intézményben kell tartózkodnia A vezetők intézményben tartózkodásának rendje Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását. Az intézmény vezetői heti egy alkalommal látnak el vezetői ügyeletet. Az ügyeletes vezető köteles mindaddig az intézményben tartózkodni, ameddig ott tanítás folyik, illetőleg az esti tagozat tanítási napján óráig. A beosztást minden tanév megkezdésekor szabályozzuk Az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók munkarendjének szabályai Valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló heti munkaideje teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 40 óra, amelyet kéthavi munkaidőkeretben kötelesek teljesíteni. A kéthavi munkaidőkeret alapul vételével történik minden páratlan hónapban a többletmunka kimutatása és elszámolása Pedagógusok munkarendjének szabályai A pedagógusok munkaidejét is a kéthavi időkeret alapul vételével kell nyilván tartani. Ennek figyelembe vételével:

11 11 a) A pedagógusok a heti munkaidejük 80 %-át, azaz 32 órát kitevő úgy nevezett kötött munkaidejüket az intézményvezető által a köznevelésről szóló törvény keretei között meghatározott feladatok ellátásával kötelesek eltölteni. b) A pedagógus számára teljes munkaidejének %-át, azaz órát kitevő úgy nevezett neveléssel-oktatással lekötött munkaidejére tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. c) A pedagógus a kötött munkaidő 26 és 32 óra közötti időre eső részét a neveléstoktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatok, tanulói felügyelet, eseti helyettesítés ellátására fordítja. d) A pedagógus a heti munkaidőnek a kötött munkaidőből fennmaradó részében a munkaideje beosztását és felhasználását maga jogosult meghatározni. A pedagógus a jelenlétét az intézményben elhelyezett elektronikus munka-időnyilvántartónál történő be-és kiléptetéssel rögzíti. Ez a folyamat kiváltja a papíralapú jelenléti ívet Az intézményben ellátott feladataiból adódóan kötetlen munkaidejű beosztások a következők: intézményvezető a szabadidő-szervezéssel, kiemelt projektekkel koordinálásával foglalkozó pedagógus az intézmény hétvégi, ünnepnapi üzemeltetéséből adódó, kiváltképp a kollégiumban szolgálatot teljesítő technikai személyzet A pedagógusok napi munkarendjét, az ügyeleti és helyettesítési rendet, az intézményvezető állapítja meg a tantárgyfelosztás figyelembe vételével az iskola éves munkaterve szerint. A pedagógus köteles a munkakezdése előtt legalább 15 perccel munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel kell korábban érkeznie. A pedagógusnak óracserére legalább 15 nappal korábban, írásban kell engedélyt kérnie az intézményvezetőtől A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra megkezdése előtt fél órával jelezni kell elsődlegesen az intézményvezető szakmai ügyekért és szakképzésért felelős helyettesének. A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - tanítási (foglalkozási) órák megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést - a vezető-helyettesek és a szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után - az intézményvezető adja. A megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai felkészültségét.

12 A szabadság kiadásának rendje a Munka törvénykönyve alapján történik. A tanítási szünetekre szóló pedagógusi rendes szabadságok kiadása automatikusan történik. Minden nemű fizetett távollétet - kivéve hozzátartozó halála - legkésőbb 15 nappal korábban kell bejelenteni az alábbiak szerint: január 1. napjától minden közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló a személyzeti ügyintéző általa kezelt, nevére szóló szabadságengedély elnevezésű tömbbel fog rendelkezni. A szabadságigény kérelmének előterjesztésekor a személyzeti ügyintéző tölt ki a tömböt, majd elvégzi a szükséges feladatokat. Abban az esetben, ha a munkavállaló a szabadságigényét óráig előterjeszti a személyzeti ügyintézőnél, az ezt követő második munkanapon 14 órától veheti át a szabadság engedélyezését igazoló szelvényt. Az egyes részlegek (titkárság, gazdasági iroda, nevelést-oktatást segítő alkalmazottak, kisegítők, technikai dolgozók) napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását. Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt legalább 15 perccel korábban kell munkahelyükön megjelenniük, távolmaradásukról értesíteniük kell az illetékes területvezetőt Napi munkaidejük 8 óra. A recepciós munkakörben foglalkoztatott munkavállaló napi munkaideje 8.00 órától óráig tart Nevelői fogadóórák, alkalmazotti értekezlet Évente kétszer az éves munkatervben meghatározott napokon, valamennyi nevelő részvételével fogadóórát és szülői értekezletet tartunk. A nevelési területért felelős vezető és az osztályfőnöki munkaközösség vezetője az általa készített terembeosztás rendjét a tanári szoba előtti folyosórészre kifüggeszti. A fogadóórán minden pedagógusnak (az óraadóknak és részmunkaidőben dolgozóknak is) részt kell vennie. A távolmaradást indokolt esetben az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek engedélyezhetik előzetes kérelem alapján. A fentieken kívül az intézmény minden pedagógus dolgozója fogadóórát tart a tanév elején közzétett időpontokban. A heti fogadóórák időpontjait a tanulók ellenőrzőjében fel kell tüntetni, ezért az osztályfőnök a felelős. Indokolt esetben a fentiektől eltérő, de előzetesen egyeztetett időpontban is fogadjuk a szülőket, gondviselőket. Alkalmazotti értekezletet kell tartani abban az esetben, ha jogszabály valamely kérdés eldöntésére a nevelőtestület helyett az alkalmazotti közösséget hatalmazza fel. Az alkalmazotti értekezletre ha jogszabály másként nem rendelkezik a nevelőtestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Évente legalább két alkalmazotti értekezlet tartása kötelező.

13 Az intézménnyel jogviszonyban nem állókra vonatkozó szabályok Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet: Az iskolával tanulói és/vagy munkakapcsolatban nem álló személyek az iskola recepcióján jelentkeznek. a) Külön engedély nélkül tartózkodhat az iskola aulájában a tanuló közvetlen hozzátartozója. b) Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az iskola aulájában és a fogadó térben a közvetlen hozzátartozó, és minden más személy, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe. A külön engedélyt az iskola recepcióján kell kérni. Csak a recepciós által adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. c) Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor; a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor; az intézménnyel kapcsolatban álló szervezetek, illetve más intézmények képviselői a recepción való jelentkezés után ügyintézés céljából beléphetnek az intézménybe. Az intézményben a vagyonvédelmet és a tanulók védelmét a recepciós szolgálat is biztosítja. A recepciós ebédidejében egy technikai/biztonsági őr dolgozója látja el a recepciós szolgálatot. A recepciós munkaideje: hétköznapokon 7.30 órától óráig tart. 16 órától 20 óráig, az iskola takarításának befejezéséig a portaszolgálati ügyeletet (az épület zárva tartása mellett) a kijelölt technikai dolgozó látja el a napi munkavégzése mellett. Ez időben feladata a főépületi ajtócsengő jelzését figyelni, és a jelzés észlelése esetén biztosítania kell az intézmény dolgozóinak a be-, illetve kilépést. III. fejezet Az intézmény vezetői (helyettesítés, feladatmegosztás, képviselet, kiadmányozás, iratkezelés alapvezető szabályai)

14 A vezetői helyettesítés szabályai Az intézményvezető köteles gondoskodni az intézmény vezetésének folyamatos biztosításáról Abban az esetben, ha a) az intézmény vezetője - akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte, stb.) miatt nem tud eleget tenni vezetői feladatai ellátásának, helyettesítését elsődlegesen a tanügyekért felelős vezető látja el; b) a tanügyekért felelős vezető - akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte, stb.) miatt nem tud eleget tenni az intézményvezető helyettesítéséből eredő feladatainak, a helyettesítés az alábbiak szerinti rendben történik: A vezető megnevezése, akit helyettesíteni kell A helyettesítő megnevezése (munkakör) Intézményvezető Tanügyekért felelős vezető (általános helyettes) Tanügyekért felelős vezető Szakmai ügyekért és szakképzésért felelős vezető Szakmai ügyekért és szakképzésért felelős Műszaki vezető vezető Műszaki vezető Kollégiumvezető Kollégiumi vezető Általa/intézményvezető által kijelölt személy A helyettesített vezető írásban ad meghatalmazást az intézményen kívüli képviseletének ellátását igénylő ügyekre A vezetői helyettesítés további szabályai: - a tanügyekért felelős vezető az intézményvezető általános helyettese, őt tartós, két egymást követő munkanapot meghaladó távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti, - a helyettesítő vezető(k) az intézmény napi zökkenőmentes működését biztosító intézkedéseket, döntéseket hozhatnak; Vezetői helyettesítéssel megbízott közalkalmazott Az iskolavezetés tagjainak egyidejű akadályoztatása esetén a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat az intézményvezető által kijelölt közalkalmazott látja el. A vezetők helyettesítését ellátó közalkalmazott felel a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működéséért, felelőssége, intézkedési jogköre az intézményvezető eltérő írásbeli intézkedésének hiányában az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről.

15 A vezetői feladatok megosztás A feladatmegosztás elvei: a munkamegosztásban a feladatmegosztás elve érvényesül a vezető beosztású dolgozók feladatainak meghatározásakor az intézményvezető gondoskodik a feladatok, a hatás- és jogkörök és a munkamegosztás összhangjáról és gyakorlásuk feltételeiről az intézményvezető rendszeresen ellenőrzi és beszámoltatja a vezető beosztású dolgozókat A vezető beosztású személyek főbb feladatkörei: Intézményvezető: vezeti nevelőtestületet az intézményvezetés tagjainak közreműködésével előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat az intézményvezetés tagjaival megosztva irányítja és ellenőrzi a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítők és a technikai alkalmazottak munkáját képviseli az intézményt a fenntartóval, a különböző társszervekkel és hatósággal fenntartott kapcsolatok során elősegíti a személyzeti munka zökkenőmentes végzését, közzéteszi az álláshirdetéseket elkészíti és elkészítteti az intézmény működéséhez szükséges szerződéseket ellenjegyzi a hiányzásértesítőket összehangolja a Köznevelési HÍD programot összefogja a gyakornokok tevékenységét irányító mentorok munkáját, segítséget nyújt a gyakornoki vizsgák megszervezéséhez elrendeli és lefolytatja, illetve összehangolja az elrendelt belső ellenőrzések végrehajtását részt vesz a különböző rendezvényeken elősegíti és ellenőrzi a Szakképző Központ Nonprofit Kft. hatékony működését kiemelt szerepet vállal az intézményt támogató szervezetek felkutatásában Átruházott munkáltató jogkör A KLIK Elnökének 5/2013. (VI.31.) KLIKE utasítása a munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházásáról szól. 1./ A fenti utasítás 2. (5) bekezdése alapján a tankerületi igazgató gyakorolja a következő munkáltatói jogokat a tankerület illetékességi területén lévő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak felett:

16 16 a) a közalkalmazott kinevezése az engedélyezett státusz keretein belül, b) a jogviszonynak a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 25. (1) bekezdés, valamint (2) bekezdés a)-d) és f) pontja valamint a felmentés jogcíme esetén a Kjt. 30. (4) bekezdés szerinti megszüntetése esetén. (Ez utóbbi a nők 40 éves szolgálati ideje alapján történő felmentésről szól) Ehhez a paragrafushoz kapcsolódóan az intézmény vezetője az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében - előterjeszti a tankerület igazgatónak a foglalkoztatni kívánt közalkalmazott kinevezési okiratát (hozzá kapcsolódóan az adatfelvételi lapját, közalkalmazotti jogviszony beszámítását és az iskolai végzettség hitelesített másolatát), amelyet az irat jobb alsó sarkában kézjegyével ellátja. - Felmentések esetében elkészíti a Kjt. előírásainak megfelelő paragrafusokkal alátámasztott és a megfelelő dokumentumokkal bizonyított (nyugdíjfolyósító határozata, munkakör felajánlás, munkáltatón belüli állás ajánlás, elfogadás, visszautasítás stb. dokumentumok csatolásával) felmentési határozatot (mintát a korábbiakban küldtünk, de akinek szüksége van rá újra küldjük), a megszüntető iratot, elszámoló lapot, ideiglenes igazolást. Az iratok jobb alsó sarkát intézményvezetői kézjeggyel el kell látni. A kinevezések, kinevezés módosítások, megszüntetések, átsorolások megjegyzés rovatát minden esetben ki kell tölteni, megjelölve benne, hogy adott irat elkészítésére milyen okból került sor, például: engedélyezett álláshelyen belül kerül kinevezésre a közalkalmazott magasabb iskolai végzettség megszerzése miatt kerül sor a kinevezés módosításra (mellékelve az iskolai végzettséget hitelesített másolatát) más munkakörbe kerül a munkavállaló felmentési határozat iktatószáma (mellékelve a felmentési határozat) stb. A munkaügyi iratokat egymást követő sorszámmal ellátott 2 példányos iratkísérővel kell beküldeni, feltüntetve rajta az intézmény szervezeti egység azonosítóját (pl. 1/2013/KLIK/120001, a következő ettől az intézménytől 2/2013/KLIK/ stb.) Az iratkísérőt mind a postai, mind a személyes kézbesítés alkalmával kötelező használni. Kinevezés módosításokat az intézmény vezetője aláírhatja, a tankerületbe pénzügyi ellenjegyzésre kell beküldeni, de a fentieket ebben az esetben is be kell tartani Tanügyekért felelős vezető Feladatköre általánosságban: Az intézményvezető általános helyettese, aki az intézmény vezetőjét teljes jogkörrel helyettesíti.

17 17 A nevelőtestület megbízásából a fegyelmi bizottság elnöke Konkrét feladatai: statisztikai adatszolgáltatás, október 1-jei, vagy azzal egyenértékű statisztika készítése (KIR felé). a tantárgyfelosztás, az órarend és a tanterembeosztás lezárása és az elektronikus napló tanügyi részének teljes feltöltése szeptember 14. napjáig, vagy az azt követő első munkanapig összehangolja az intézmény tanóráinak és tanórán kívüli foglalkozásait összeállítja, illetve irányítja az intézmény Pedagógiai Programjának részét képező nevelési programot elkészíti a közismereti tantárgyak óratervét összehangolja a hozzátartozó magyar-, idegen nyelvi-, reál- és társadalomtudományi munkaközösségek munkáját irányítja az osztályfőnökök munkáját, az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének segítségével előkészíti a szülői értekezleteket, fogadóórákat irányítja és támogatja a DÖK-öt segítő tanár, a gyermek- és ifjúságvédelemért felelős pedagógus és a szabadidő szervező munkáját gondoskodik az iskolai tanügyi dokumentumok jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről felügyeli az iskolai rendezvények szervezését, lebonyolítását intézi az SNI-s (sajátos nevelési igényű) és BTMI-s (beilleszkedési-tanulási nehézségekkel küzdő) tanulókkal kapcsolatos ügyeket ellátja a kétszintű érettségi vizsgával kapcsolatos feladatokat külön megbízás alapján irányítja a jegyzők munkáját a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációjával kapcsolatban a KIR rendszerben irányítja az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók számára szervezett osztályozó vizsgákat frissíti a Helyi tantervet és Pedagógiai Program óratervét elkészíti a tanév első félévi és az év végi zárás beszámolóit gondoskodik a tanügyigazgatáshoz kapcsolódó jogszabályok alkalmazásáról a napi gyakorlatban kezeli az ADAFOR rendszert Szakmai ügyekért és szakképzésért felelős vezető szervezi a napi szintű pedagógus-helyettesítést, törekszik a szakszerű helyettesítés megoldására elkészíti a tanév ütem-és munkatervét irányítja az intézmény Pedagógia Programjának részét képező szakmai programok elkészítését

18 18 Ellátja a beiskolázással kapcsolatos teendőket: pályaválasztás, PR tevékenység, nyílt napok, beiratkozás. irányítja a HÍD Köznevelési programok szakmai támogatását, a tanulók felvételét figyelemmel kíséri a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok változását, és gondoskodik azok alkalmazásáról a napi gyakorlatban segíti és koordinálja a hozzátartozó informatika, kereskedelmi és szolgáltató munkaközösségek munkáját ellátja a szakmai vizsgával kapcsolatos feladatokat külön megbízás alapján irányítja a könyvtáros és a rendszergazda munkáját elkészíti a tanári/pedagógus ügyelet ellátásának rendjét köteles szolgáltatni a területéhez tartozó adatokat külsős megkeresésekre letiltja az elektronikus naplóban a kilépő dolgozók hozzáférését folyamatosan biztosítja a taninform rendszeréhez való hozzáférést az intézmény tanulóinak szülei részére ellátja a Szakképző Központ Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagságával járó feladatokat Műszaki vezető: tervezi, szervezi és irányítja az intézményben folyó gyakorlati képzést kapcsolatot tart és egyeztet a Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel a gyakorlati képzés hatékonysága érdekében egyezteti a szakképzésért felelős vezetővel a szintvizsgák, köztes- és év végi záróvizsgák megtartásának anyagszükségletét, azok beszerzését a vizsga tervezett időpontja előtt 3 hónappal leadja megrendelés céljából a KLIK megrendelési folyamata szerint megszervezi és lebonyolítja a szintvizsgákat javaslatot tesz az intézményvezető részére a különböző javítási-állagmegóvási feladatok elvégzésére felel az intézmény épületegyüttesének ( m 2 ) érintés-, tűz- és villámvédelmével összefüggő, valamint a munkabiztonsági szempontból releváns vizsgálatok elvégeztetéséért, és a (szak)hatósági engedélyek-szabályzatok meglétéért, azok jogszabályokhoz történő illeszkedéséért-megfeleléséért köteles a tűzrendészeti kulcsokat elkülönítetten kezelni, tűz esetén azokat haladéktalanul át kell adnia a hatóság képviselőjének tűz esetén köteles végrehajtani a tűzriadó tervben foglalt intézkedéseket gondoskodik a behatolás-jelző rendszer folyamatos működéséről, megteszi az ezzel összefüggő intézkedéseket gondoskodik az iskolai kulcsok kiadásáról és visszavételéről eseti bejárást tart az intézményben az esetlegesen adódó hibák kiküszöböléséért.

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELFOGADTA A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE június hó 29. napján.

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÁSA, MŰKÖDTETÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 6 ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben