A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2011/2012-es tanévi pedagógiai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2011/2012-es tanévi pedagógiai programja"

Átírás

1 A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2011/2012-es tanévi pedagógiai programja Készítette: Herczegné Varga Ilona igazgató Érvényessége: jétől ig Nevelőtestület elfogadta:

2 1. Az intézményi pedagógiai munka szervezeti és szerkezeti keretei 1.1. A pedagógiai munkát meghatározó ill. befolyásoló kihívások: 1. A globalizáció és ezzel szoros összefüggésben a multikulturális nevelés 2. A magyarságtudat, a nemzeti identitás erősítése 3. Az együttélés, az együttgondolkodás és az együttműködés elvei és gyakorlata 4. Az anyanyelvi, az idegennyelvi és az infokommunikáció szükséges és megfelelő szintű elsajátítása, alkalmazása 5. Az alapvető kompetenciák elsajátítása 6. Egymás emberi értékek alapján történő elfogadása 1.2. E kihívásoknak való megfeleléshez szükséges: 1. A pedagógus hivatás professzionális ismerete és gyakorlása 2. Széles körű és megfelelő mélységű társadalmi, szakmai és pedagógiai tájékozottság 3. A tudás-és kompetencia alapú oktatás kiteljesítése 4. Az együttműködésen alapuló csapatmunka 5. A konfliktuskezelés megfelelő módjai 1.3. A jelenlegi intézményi szerkezetet meghatározó tényezők: 1. A évi intézményi összevonás 2. A évi közoktatási törvénymódosítások 3. A szakképzési törvény és az OKJ módosításai 4. A fenntartó önkormányzatok határozatai: a nyelvi előkészítő évfolyamok indítása a kompetencia alapú oktatás bevezetése a szakmai képzési kínálat meghatározása az intézményi alapító okiratban tett módosítások az intézményi pedagógiai programban, óratervekben elfogadott változtatások 1.4. Az intézmény jelenlegi struktúrája 1. Gimnáziumi tagozat: nyelvi előkészítő évfolyammal (angol, német nyelvű): éves képzés (2004. szeptember 1.-től) 2. Kéttannyelvű gimnáziumi tagozat: nyelvi előkészítő évfolyammal, magyar-francia két tanítási nyelvű képzéssel: éves képzés (1988. szeptember 1.-től) 3. Szakközépiskolai tagozat: nyelvi előkészítő évfolyammal (angol nyelvű): éves, az érettségire felkészítő szakközépiskolai képzés (2005. szeptember 1.-től) 4. Szakképzés: érettségire épülő: postai ügyintéző: középfokú, egyéves, moduláris, OKJ-s (2007. szeptember 1.-től) 5. Kollégium: 4 tanulói csoporttal működik (2005. szeptember 1.-től) pedagógiai felügyelet biztosítása a teljes tanulmányi időszakra (2008. szeptember 1-től) 2

3 6. A szerkezetbe illeszkedő tartalmi innovációk, fejlesztések: a kétszintű érettségi vizsgára felkészítő fakultatív foglalkozások megújított programmal történő tartása, a pedagógiai programban meghatározott tantárgyakból a kompetencia-alapú oktatás bevezetésének folytatása a évfolyamokon az iskolában: matematikából életpálya-építésből szövegértésből szövegalkotásból a kompetencia-alapú nevelés folytatása a kollégiumban a szociális-életvitel kompetenciaterület fejlesztése a természettudományi és társadalomtudományi komplex tantárgyblokk bevezetésének folytatása a gimnázium évfolyamán. természettudományi blokk: fizika, kémia, biológia, földrajz, matematikával megerősítve társadalomtudományi blokk: irodalom, történelem, társadalomismeret, filozófia, tanulásmódszertan a szakközépiskolai évfolyamokon (12. és 13. osztály) a szakmai idegennyelvi képzés folytatása angol és német nyelvből a kéttannyelvű gimnáziumi tagozaton a francia célnyelvi méthode és civilizációs ismeretek tartalmi és módszertani megújításának folytatása tartalmában és módszereiben megújított tanulásmódszertani foglalkozások folytatása (9. évfolyam), melyet kiegészítünk sakkfoglalkozásokkal- ezek szolgálják a diákok stratégia és taktika alkotását. a szakképzés terén megvizsgáljuk egy újabb szakképzés, az emeltszintű informatikai alkalmazásfejlesztő OKJ-s képzés iskolarendszerben ill. tanfolyami keretek közötti indításának lehetőségeit, feltételeit, a bevonható partnereket és igényeket. A munkaerőpiac által diktált feltételek miatt nekünk pedagógusoknak és diákjainknak is el kell gondolkodni a pályaválasztás során a keresett szakmák választásán a túltelített felsőoktatási intézményi szakok helyett. Várható bevezetése 2012 szeptember 1. 3

4 2. Nevelési-oktatási célkitűzések, feladatok 2.1. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink a módosított intézményi pedagógiai programban kerültek megfogalmazásra, és ezek képezik ez évi munkánk alapját. Akkor tekintjük eredményesnek pedagógiai munkánkat, ha diákjaink az általuk is elfogadott intézményi értékrend és szabályok szerint élnek, tanulnak és viselkednek. E célok elérése érdekében, pedagógiai munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a következőkre: 1. Törekszünk a nevelési és az oktatási folyamat minél teljesebb összhangjára. 2. Fejlesztjük, mind a szaktárgyakhoz köthető kompetenciákat szövegértés, szövegalkotás, olvasás, írás, számolás, idegennyelvi és infokommunikáció mind az általános kompetenciákat problémamegoldás, kreativitás, motiváltság, tanulásképesség. A HEFOP3.1.3 és a TÁMOP programok megvalósítása során szerzett tapasztalatainkat felhasználva minél szélesebb körben valósítjuk meg céljainkat, melyek segítik az eredményes kimenetet, a kompetenciaszinteket mérő érettségi vizsgák ezáltal a felvételi eredményesség sikerességét, valamint a 10. évfolyamon mért alapkompetenciák matematikai, anyanyelvi minél jobb szinten való meglétét. Ezeket a mérési eredményeket az eddigiekhez képest alaposabban elemezzük ill. használjuk fel a fejlesztések kigondolásánál, megtervezésénél valamint az egyéni fejlesztési tervek elkészítésénél és megvalósításánál. Ebben a munkában segít az osztályfőnököknek és a szaktanároknak a szakvizsgázott mérés-értékelési szakértőnk. A kollégiumi diákok körében továbbra is fejlesztjük a szociális-életviteli és környezeti kompetenciákat. E fejlesztések kiváló színterei a kollégiumi témahét és a három hetes kollégiumi környezeti program. 3. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségek felismerésére, a tehetséggondozásra, bár a fenntartó által biztosított keret a szükséges feltételek megteremtéséhez nem elegendőek:csoportbontások, tanórán kívüli foglalkozások, fakultációk, versenyeken, pályázatokon, projektmunkában való részvétel, a végzett munka és az eredmények elismerése alapítványi, pályázati és egyéb külső erők bevonásával lesz lehetséges a tanév során. E területen tervezzük az intézmény önálló tehetségpontként történő akkreditálását: jelenleg a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézethez, mint tehetségponthoz kapcsolódva végezzük munkánkat. 4. A hátrányos helyzetben lévő, a beilleszkedési ill. magatartási problémákkal küzdő tanulók segítésére az egyéni foglalkozások, az osztályfőnökök, az ifjúságvédelmi felelős és a pedagógiai asszisztensek segítő munkája szolgál, kiegészülve az egyre gyérülő számban megvalósítható a tanulmányi előrehaladást segítő szaktárgyi korrepetálásokkal. Az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában együttműködünk a települési polgármesteri hivatalokkal, a gyámhivatallal, a Nevelési Tanácsadó szakembereivel ill. pszichológusával. 5. Az önkéntesség jegyében felajánlott munka megszervezésére alakítjuk ki a KEKSZ programot, mely a Kreativitás, az Empátia és a Közösségi Szolgálat jegyében szerveződik és mindezek mellett fejleszti a gyerekek szociális kompetenciáját, segíti a majdani felvételi pontszámok gyarapodását. E programnak a tanév során ki kell dolgoznunk a tematikáját, feladatrendszerét és a megvalósíthatóságát. 4

5 6. Az évek során jelentkező pedagógiai problémák megoldását a következők is segíthetik: megvalósítottuk a főépület területi zártságát ill. felügyeletét, részben a nagykapu beszerelésével és elektronizálásával valamint pedagógiai asszisztensek munkájával. a családokkal, a szülőkkel való szorosabb együttműködésre törekszünk, melyben kulcsszerepe van az osztályfőnököknek, szaktanároknak - ezt a munkát egyaránt segíti az ifjúságvédelmi felelős és a pedagógiai asszisztens. megoldottuk a magyar-francia kéttannyelvű tagozaton és a főépületben is a büfészolgáltatást, ezzel kielégítjük a diákok ilyen irányú igényét és megakadályozzuk az épületek elhagyását a fenntartó és a Munkaügyi Központ támogatásával pedagógiai asszisztenseket és portásokat alkalmazunk. 7. Olyan értékrend követésére neveljük diákjainkat, mely az elfogadó és befogadó magatartást, a munka és a tudás megbecsülését és elismerését, az egészséges életvitelt és a környezettudatos magatartást fogadja el követendő értéknek. E célok elérése érdekében újabb pályázati lehetőségeket próbálunk kihasználni. 8. A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) II. Új Magyarország Programjai lehetőséget biztosítanak a megvalósítani kívánt programok támogatására sikeres pályázat esetén, melyek közül a tanév során a legjelentősebbek: a TÁMOP Felkészülés a referenciaintézményi és mentortanári feladatok ellátására, a TÁMOP A pedagógus továbbképzések támogatása 2.2. Az oktató munkánk célja és feladatai sokrétűek, melyek során 1. Felkészítjük tanulóinkat: az önálló ismeretszerzésre, a képesség- és kompetenciafejlesztésre. a kétszintű érettségi vizsgákra legyen szó előrehozott vagy rendes vizsgáról a továbbtanulási céljaik megvalósítására az érettségi vizsga utáni szakképzésbe való bekapcsolódásra az egyéni karrierépítésre a természet, és a társadalom ill. az élet komplex megismerésére, megélésére 2. Felkészítő munkánk legfontosabb területei: a tanítási órák: kötelező, fakultatív tanulásmódszertani foglalkozások tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök egyéni és csoportos foglalkozások: tehetséggondozás, hátránykompenzáció, pályázatokra, versenyekre való felkészítés, projektmunkák megvalósítása szabadidős foglalkozások kollégiumi körök, szakkollégiumok az önálló ismeretszerzés lehetőségeinek bővítése, szélesítése: internet hozzáférések, SDT, önálló (megfigyelő, kísérleti, feldolgozó) munka, e-learning tananyagok kidolgozása, felhasználása 3. A tanév során a szakmai-pedagógiai munkánk átgondolására, belső fejlesztésére helyezzük intézményi szinten a hangsúlyt. 4. A Jó gyakorlataink is szolgálják az intézményi fejlesztést valamint a partnerekkel való megismertetést, az iskola és a kollégium szélesebb körben való bemutatását. 5

6 2.3. Tagozati céljaink, feladataink: 1. Az általános gimnáziumi tagozaton A nyelvi előkészítő évfolyamos képzés továbbvitele a többéves tapasztalatok birtokában: Felkészítés a kétszintű érettségi vizsgára előrehozott és a rendes vizsgaformákra egyaránt A pedagógiai program, a helyi tantervek módosítása és a módosítások alkalmazása az idegennyelvi képzésben ill. a fakultációs lehetőségekben is. A kétszintű érettségi vizsgára való felkészítő csoportok indítása továbbra is a pedagógiai programban meghatározott tárgyakból lehetséges és szükséges: 10 főnél magasabb jelentkezői létszám esetén indul a csoport 15 főnél magasabb jelentkezői létszám esetén a csoport alapóráiban is külön csoportot képezhetnek, ha ennek megvannak a feltételei A csoportok kialakítása a kéttannyelvű ill. a szakközépiskolai tagozat osztályaival közösen vagy tagozatonként külön is történhet, megfelelő létszámmal ill. hasonló tudásszintet feltételezve Mindkét idegen nyelvből (angol, német) a tanév során a munkaközösségek felkészítő munkája érettségi vizsgacentrikus és a diákokat ösztönzi az előrehozott érettségi vizsga letételére: emelt szint esetén ez nyelvvizsga-bizonyítványt is jelenthet a felvételinél többletpontokat ad a képzés intenzitása miatt elvárható ezen szint teljesítése a diákok többségénél és szakmai feladat az idegennyelvet tanító tanárok számára. Ez annál is fontosabb, mivel a nyelvi előkészítő képzés hatékonyságát a megszerzett nyelvvizsgabizonyítványok számával, az emelt szintű idegennyelvi érettségi vizsgák sikerességével tervezik majd mérni a jövőben. Az eredményesség egyben a képzés folytatásának a záloga is lesz. a diákoknak több lehetőségük és idejük marad a többi tantárgy tanulására Továbbra is biztosítjuk a tagozaton harmadik idegen nyelvként a francia nyelv felvételét, valamint szorgalmazzuk ezen diákok részvételét a kéttannyelvű tagozat projektjeiben, programjaiban. Informatikából is biztosítjuk a kétszintű érettségi vizsgára való felkészülés feltételeit, szorgalmazzuk az előrehozott érettségi vizsga letételét, nem feledve, hogy a sikeres érettségi vizsga az ECDL nemzetközi vizsgabizonyítvány megszerzését is jelentheti. A természettudományi tantárgycsoportos oktatásban résztvevő tanulók intenzív informatikai képzésben vesznek részt. Jobban ki kell használni diákjaink nagyfokú affinitását az informatikához és ez jelenjen meg jobban az iskola arculatában, szellemiségében, versenyeken való részvételben, ötletekben, projektekben, pályázatokban, prezentációkban, honlapunkon - a fejlesztéseket tudjuk ehhez biztosítani. A tagozat osztályában az idén is lesz lehetőségük a diákoknak részt venni a kompetencia alapú oktatásban matematikából és életpálya-építésből. A tagozat mindegyik osztályából jelentkezhetnek a diákok a szakköri keretekben szervezett latin nyelvi foglalkozásokra Tovább kell lépnünk az előző években bevezetett természettudományi és társadalomtudományi képzés továbbfejlesztésében, mindkét területen korlátlan lehetőségeink vannak a belső innovációra, kreativitásunk kibontakoztatására - ennek újabb jeleit mutatták meg a munkaközösségek az előző tanévben ill. a nyár folyamán. 6

7 Kihasználjuk azt az alkalmat, hogy a média szakemberünk a továbbképzésen való részvétele és az órák nyomása alóli felszabadulása miatt segíthet tanítványaival együtt: - az iskolaújság - az iskolarádió újra indításában - a honlap szerkesztésben - újságcikkek írásában - kiállítások készítésében - és nagy öregjeinkről szóló filmfelvételek készítésében. Ezen tagozat minden munkaközössége számára a tanév fő feladata a tantárgyak helyi tantervének módosítása. 2. A magyar-francia kéttannyelvű gimnáziumi tagozaton Alapvető célunk továbbra is, hogy a közoktatás rendszerében folyamatosan biztosítsuk az eredményei, sikeressége és hatása alapján e képzési formát mindenképpen megillető, méltó helyet. Ennek érdekében még hatékonyabban kell kommunikálnunk, hogy a kéttannyelvű képzés nem azonos és nem váltható ki a nyelvi előkészítő ill. a világnyelvi programmal a kéttannyelvű képzés normatív támogatását magasabb szinten kell megállapítani, mivel az elvárható és az elért eredményei is magasabb színvonalúak (célnyelvi és civilizációs ismeret, öt szaktárgyból szaknyelvi ismeret, magas szintű kommunikatív kompetenciák) meg kell szüntetni azt a negatív diszkriminatív kormányrendeletet, mely a célnyelven érettségizőket sújtja, szemben a nemzetiségi ill. a kisebbségi nyelven érettségizőkkel, nem kapják meg a 40 59% között teljesítők a középfokú-, csupán az alapfokú nyelvvizsga-bizonyítványt. Végzős diákjainkat úgy készítjük fel a kétszintű érettségi vizsgára, mind a francia, mind a magyar nyelven tanult tantárgyakból, hogy eredményeik alapján egyenes legyen az útjuk a felsőoktatásba, majd karrierjük építésében. A évfolyamok tanulóit folyamatosan tájékoztatjuk a kéttannyelvűs, kétszintű érettségi vizsgáról, az erre való felkészülésről és a felsőoktatási rendszer változásáról. A kétszintű érettségi vizsgára felkészítő csoportok indítása továbbra is a pedagógiai programunkban meghatározott tantárgyakból lehetséges és szükséges: 10 főnél magasabb jelentkezői létszám esetén indul a csoport a magyar nyelvű csoportok kialakítása a gimnáziumi osztályokkal közösen, az előképzettségnek ill. a tudásszintnek megfelelően történik. francia nyelvből az emeltszintű érettségi vizsgakövetelményeknek megfelelően folyik az emelt óraszámú képzés. a francia nyelven tanított matematikából és történelemből mind az alap-, mind a fakultatív órákon külön csoportokban folyik az oktatás. 15 főnél magasabb jelentkezői létszám esetén a csoport alapóráiban is külön csoportot képez, ha ennek megteremthetők a feltételei. a francia nyelvű informatikából is biztosítjuk a fakultatív választás lehetőségét a 11. évfolyamtól heti 2 órában. Felhívjuk a diákok figyelmét a kétnyelvűs, kétszintű érettségi vizsga sajátosságaira. 7

8 Továbbra is kihasználjuk az EU által pályázatokkal támogatott lehetőségeket: a tanár továbbképzésekre a szakmai projektmunkára a csereprogramokra. A csereprogramokkal kapcsolatosan tájékoztatni kell a diákokat és a szülőket arról, hogy az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottak értelmében, a képzés alatt egy csereprogram lebonyolítását vállalja fel kötelezően az iskola. A fogadóprogramok megfelelő szintű biztosítását a szülőknek írásban kell vállalniuk, abban az esetben, ha a gyermekük részt vesz a csereprogramban. Továbbra is kutatni kell a partnerkapcsolatokba szívesen bekapcsolódó frankofon középiskolákat. Ennek tudatában továbbra is a kisebb létszámú, komoly szakmai munkát igénylő projektek indítását és megvalósítását szorgalmazzuk. Ezen tagozat munkaközösségének is kötelező feladata lesz a tanév során a helyi tantervek módosítása, átgondolása, koherenciájának teljesebbé tétele. 3. A szakközépiskolai tagozaton 3.1. Az érettségi vizsgára felkészítő szakasz szerkezete változatlanul marad Mivel mindenki angol nyelvet tanul, így eleget teszünk a 2010/2011-től kötelező elvárásnak, miszerint minden diák számára biztosítani kell az angol nyelvtanulás lehetőségét. A helyes módszerek megismerését, elsajátítását továbbra is a tanulásmódszertani foglalkozások keretében az előkészítő évfolyamon (3 óra/hét) biztosítjuk. A tagozat b osztályaiban lehetőség van a kompetencia alapú oktatásban való részvételre életpálya-építés: évfolyamnak ajánlott matematika: mindegyik évfolyamnak ajánlott csoportbontások nélkül szociális-életviteli környezet: a kollégiumban szervezett foglalkozások, programok. A évfolyamon biztosítjuk a gazdasági alapozó tantárgyak jó szintű elsajátítása mellett a gazdasági idegennyelvi ismertek megszerzésének lehetőségét. A 12. évfolyamtól lehetőség nyílik 1-1 tantárgy fakultációs választására is: 10 fő jelentkezése esetén külön csoportban 10 főnél alacsonyabb jelentkezéskor a másik tagozatokkal egy csoportban Konzultációs, korrepetálási és tanulószobai foglalkozási alkalmakat biztosítunk elsősorban a kollégiumban A szakmai tantárgyakat tanító tanárok fontos tanévi feladata a szakmai orientációs és előkészítő tantárgyak helyi tantervének áttekintése és módosítása. 8

9 3.2. A szakközépiskolai képzés egyik alapvető célja, hogy az eredményes érettségi után, végzett diákjaink, minél nagyobb számban használják ki az intézmény által felkínált szakképzési formákban való részvételt: a középfokú postai ügyintéző (1 éves) 20 fő az emeltszintű informatikai alkalmazásfejlesztő szakképzés indításának átgondolása a tanév feladata A szakképzésben való részvétellel szemben továbbra is hatnak az eddigi kedvezőtlen tényezők: a felsőoktatásba szinte minden jelentkezőt felvesznek valamilyen képzésbe legyen az alapképzés vagy felsőfokú szakképzés az érettségizett diáklétszám folyamatosan csökken a szakképzések száma egyre nő Tagozati feladat a szakképzés esetén, a központi programnak és az OKJ-s szakmai vizsgakövetelményeknek megfelelő moduláris oktatás biztosítása Továbbra is részt veszünk a területi integrált szakképzési központ (TISZK) munkájában, minden szakmai területen, pályázatokban, dokumentumok készítésében, továbbképzésekben 4. A kollégiumban alapvető célunk: hogy a tanulók megismerésével segítsük beilleszkedésüket, személyiségük fejlődését és együttes munkával biztosítsuk céljaik megvalósítását hogy megállítsuk a tanulói létszám további csökkenését: 1. a kompetencia alapú nevelés folytatásával a szociális-életvitel és környezeti kompetencia területen, melyben a fenntarthatósági időszakban is alkalmazzuk az elsajátított és bevált új módszereket, tartalmakat, mint pl.: környezetvédelmi három hetes projekt megvalósítása, az egészségnevelési projekt megszervezése a témahéten valamint a tanulói laptop program elindítása. 2. a kéttannyelvű programok, képzések kollégiumi szervezésével 3. tehetséggondozó és hátránykompenzáló foglalkozások tartásával, konzultációkkal, korrepetálásokkal 4. a kollégium is tanuláscentrumként működjön a diákok számára. 5. a szakkollégiumi foglalkozások tartásával hogy továbbra is megvalósítsuk az egész napos pedagógiai felügyeletet hogy biztosítsuk a nyugodt tanulási és ismeretszerzési feltételeket hogy egészségesebb életvitelt alakítsunk ki a fenti célok megvalósításához: nagy munkafegyelemre folyamatos és következetes ellenőrzésre és értékelésre együttműködésre van szükség a tanulók, a pedagógusok (tanárok és nevelőtanárok) és a dolgozók között. 9

10 3. Beiskolázási stratégiánk, feladataink Intézményünk stabil jövőjét a több lábon állás, a tanulói létszám és összetétel határozza meg ez vonatkozik mind az iskolára, mind a kollégiumra. Célunk továbbra is az, hogy a jövőben is megőrizzük (a kéttannyelvű és a gimnáziumi tagozat) ill. javítsuk (szakközépiskolai tagozat, szakképzés, kollégium) a mennyiségi és minőségi mutatóinkat. E cél elérése érdekében képzési szerkezetünket jól átgondoltan alakítva kell a beiskolázási munkánkat erősíteni. 3.1 Beiskolázási munkánkat meghatározzák: az előző évek tendenciái közül a csökkenő gyereklétszám, a törvényi változások, a képzések számának és sokszínűségének növekedése, a felsőoktatási intézmények kedvezőtlen hatása: az alacsony felvételi pontszámok, a felsőfokú szakképzések nagyszámú indítása, végzőseink kis affinitása a szakképzéseink irányában a negatív hatásokat részben kompenzálja iskolánk növekvő jó hírneve és elismert eredményessége, sikerei 3.2. Az iskolai tanulólétszám alakulása: Tanév Tanulói létszám Tanulócsoport szám Átlaglétszám 2005/ fő 16 29,5 fő/ csoport 2006/ fő 15 31,2 fő/ csoport 2007/ fő fő/ csoport 2008/ fő 16 31,4 fő/ csoport 2009/ fő 17 31,4 fő/ csoport 2010/ fő 17 30,5 fő/ csoport 2011/ fő 16 31,8 fő/csoport 3.3. A tanulói létszámalakulás okai a 2011/2012-es tanévben: 1. A leérettségizett 105 fő helyére 99 fő iratkozott be a 9. évfolyamra Beiratkozott: Leérettségizett: 9.a 34 fő 13.a 34fő 9.f 36 fő 13.f 37 fő 9.b 21 fő 13.b 28 fő 91 fő 99fő Az adatok jól mutatják a szakközépiskolai képzésünk iránti mérsékeltebb igényt. 2. A szakképző évfolyamon a Magyar Posta Rt támogatása miatt az előző évhez képest nem lett alacsonyabb a létszám, a kedvezőtlen hatások ellenére sem - a postai ügyintéző képzés ujra maximális létszámmal indulhat. Beiratkozott: Végzett: 1/13.b 20 fő 1/13b 19fő 2/14g 4 fő 20 fő 23 fő 10

11 3. Az össztanulói létszámadatokat a javítóvizsgák és az osztályozó vizsgák eredményei is befolyásolják még az elkövetkező napokban. A javítóvizsgán évfolyamismétlésre bukott tanulók száma: ---fő 3.4. A kollégiumi kihasználtság alakulása: Tanév Kollégista diáklétszám Tanulócsoport szám Átlaglétszám 2006/ fő 4 23,5 fő/ csoport 2007/ fő 4 23,5 fő/ csoport 2008/ fő 4 22,5 fő/ csoport 2009/ fő 4 24 fő/ csoport 2010/ fő 4 24 fő/ csoport 2011/ fő 4 24 fő/ csoport A tanév során eredménynek tekintjük, ha a kollégiumi kihasználtság nem csökken 70% alá. (A módosított alapító okiratunk alapján a kollégium befogadóképessége 120 fő.) Legalább a kihasználtság megtartása érdekében: 1. Pályázati lehetőségek kihasználásával bővítjük a - tehetséggondozást, konzultációkat - hátránykompenzációt, korrepetálásokat - szabadidős tevékenységeket, programokat: kézművesség, színjátszás, fotóműhely, sakkszakkör, sportfoglalkozások 2. A kompetencia alapú nevelést a szociális életviteli és környezeti kompetencia terület fejlesztésével tovább folytatjuk a tanév során és nemcsak a fenntartási kőtelezettség miatt. 3. Honlapunkon külön oldalakon, részletesebben, színesebben mutatjuk be a kollégiumot és a kollégiumi életet. 4. Növeljük a komfortérzetet, a szobák és egyéb helyiségek esztétikumát, praktikumát. 5. Kéttannyelvű kollégiumi programot dolgozunk ki és vezetünk be. 6. Szorgalmazzuk a pásztói diákok /esetleg bejárók/ tanulószobai foglalkozásokon való részvételét A beiskolázási munkánk szakaszai: 1. Intézményi döntések meghozatala a szerkezeti módosításokról 2. Egyeztetés a fenntartóval a tartalmi, szerkezeti és személyi változásokról 3. Az intézményi (iskolai) és a szakképzési tájékoztató anyag elkészítése, szétküldése szóróanyag készítése, terítése. 4. Az iskolai és a szakképzési formák meghirdetése, megismertetése: általános iskolai tanulókkal, szüleikkel, pedagógusokkal az érettségiző diákokkal, középiskolákkal Módjai: megjelentetés az intézményi honlapon városi televíziókban, újságokban közlés megjelenés pályaválasztási fórumokon (városi, iskolai, megyei ) tájékoztatók tartása szülői értekezleteken, osztályfőnöki órákon Nyitott kapuk program szervezése 11

12 5. Tanév elején felajánljuk a kistérségi és a megye általános iskoláinak, munkaközösségeinek a szakmai, pedagógiai konzultáció, tapasztalatcsere lehetőségét elsősorban azért, hogy a két képzési szint egymásra épülését minél jobban biztosítsuk, valamint azért, hogy megismerjék tartalmi és módszertani innovációinkat. 6. A központi felvételi vizsgára felkészítő foglalkozásokat szervezünk és tartunk. 7. Megszervezzük és lebonyolítjuk a felvételi vizsgákat. Az idén is élünk az előzetes központi felvételi vizsga nyújtotta lehetőségekkel, így írásbeli és szóbeli vizsgát is tartunk a 8. osztályos tanulók részére. A felvételi vizsga feladatai és beszámítása: Felvételi Írásbeli Szóbeli Képzés magyar nyelv szövegértés szövegalkotás matematika logika angol nyelv német nyelv magyar nyelvű angol nyelvű német nyelvű Magyar-francia kéttannyelvű Gimnáziumi Gimnáziumi angol haladó Gimnáziumi német haladó Szakközépiskola angol haladó Szakközépiskola újrakezdő 30% 30% % % 30% - - 8% 12% 30% 30% - - 8% - 12% 30% 30% - - 8% 12% - 30% 30% % - - Tanulmányi versenyt ebben a tanévben sem szervezünk a 8. osztályos általános iskolások számára A 2012/2013-as tanévre meghirdetett képzéseink: 1. az érettségi vizsgára felkészítő szakaszra: Tagozat Képzés francia kezdő kéttannyelvű angol haladó angol újrakezdő német haladó összesen Magyar-francia kéttannyelvű gimnáziumi 35 fő 35 fő Gimnázium 18 fő 17 fő 35 fő Szakközépiskola 18 fő 17 fő 35 fő összesen 35 fő 36 fő 17 fő 17 fő 105 fő 12

13 A következő tanévre is meghirdetjük ill. továbbvisszük a gimnáziumi tagozaton a matematikával és informatikával megerősített természettudományos komplex tantárgycsoportos ill. a társadalomtudományi tantárgycsoportos képzést 2. Az érettségire épülő szakképzéseinkre: az új modulrendszerű OKJ-s képzések Képzés Képzési idő Min létszám Max. létszám Középszintű postai ügyintéző Informatikai alkalmazás fejlesztő 1 év 12 fő 20 fő 2 év 12 fő 18 fő 3. A kollégiumi csoportszervezésben meghatározó a csökkenő diáklétszám és az egész napos pedagógiai felügyelet biztosítása. A kollégiumi létszámcsökkenés ill. stagnálás elsődleges oka a beiskolázási körzet beszűkülése valamint a bejáró tanulók arányának növekedése. 13

14 4. Kapcsolataink fejlesztése Éves feladatainkat ezen a téren is a módosított pedagógiai programunkban teljes részletességgel és mélységgel kidolgozottakra építjük A belső kapcsolatrendszer fejlesztése: 1. A nevelőtestületen belüli kommunikáció és információáramlás feltételei továbbra sem változtak az épületi széttagoltság maradt, a helyiségfeltételek sem javultak ezért a tavaly is bevált rendszert javasolja folytatni az iskolavezetés. Ennek lényege és alapja a több személyes és kisközösségi találkozás, kommunikáció: az iskolavezetés heti rendszerességgel hétfői napon tart megbeszélést a nevelőtestületi értekezletekre havonta, a hónap első keddjén kor kerül sor a kollégiumi nevelőtestület hetente hétfői napon 15 órától tart értekezletet a kéttannyelvű tagozat nevelőtestülete havonta, a hónap második keddjén tól a munkaközösségek megbeszélésére havonta a hónap 3. hetében kerül sor, a munkaközösségek tagjaival és az iskolavezetés egy tagjával egyeztetett időpontban az osztályértekezletekre, egy-egy pedagógiai feladat megvalósítására szerveződött csoportmegbeszélésekre havi rendszerességgel a hónap utolsó keddjén tól kerül sor A nevelőtestületen belüli kisebb csoportoknak a jövőben is kulcsszerepe lesz a pedagógiai célok, feladatok megvalósításában: a munkaközösségek a szaktárgyi, a szakmai ill. a pedagógiai munka eredményességének és sikerességének letéteményesei. A tartalmi munka és annak fejlesztése is az ő kezükben van: a helyi tantervek módosítása, felzárkóztatás, tehetséggondozás tervének kidolgozása, fejlesztése, eszközbeszerzések fejlesztések, szakterem kialakítás, berendezés, de ami a legfontosabb, hogy ne zárjuk be egymás előtt a tanterem ajtaját, hanem tanuljunk egymástól, hospitáljunk, konzultáljunk egymással. Igaz, hogy az év megszorító intézkedéseinek egyik áldozatai a munkaközösségeink lettek, de a szükségből kovácsoljunk előnyt és az ujjászerveződött munkaközösségek komplex módon irányítsák a munkát. az osztályfőnököknek külön szerepük van az osztályukat tanító, nevelő kollégákkal való kapcsolattartásban: személyes konzultációk: egy-egy emberre, csoportra ill. az egész osztályközösségre vonatkozóan, osztály tanári ill. szülői értekezletek megszervezésében és a hozott döntések végrehajtatásában a pedagógiai asszisztensek fontos feladata a tanulók pedagógiai felügyelete, az osztályfőnökök munkájának segítése, együttműködés az iskolavezetéssel, az osztályfőnökökkel, a szaktanárokkal és a felügyelő nevelő tanárral egy-egy cél megvalósítására, feladat végrehajtására szerveződött csoportok időszakos közösséget alkotnak, szerepük az adott területen kulcsfontosságú: Pályázatírás megvalósítás, pl.: Comenius, NTP-OKA, IHM, NEFMI, TÁMOP. Fejlesztések megtervezése megvalósítása, pl.: szaktárgyi eszközfejlesztés, tananyag fejlesztések, modulok kidolgozása, Egy-egy rendezvény lebonyolítása, pl.: iskolai vagy városi megemlékezések 14

15 Egy-egy pedagógiai feladat, cél megvalósítása, elérése, pl.: NYEK osztály fejlesztése az osztályfőnökök irányításával, az idegennyelvi tanárok, a felzárkóztatást végzők (matematika, anyanyelvi kommunikáció), az informatika tanárok, a készségtárgyakat tanítók, a tanulásmódszertan tanára és a kollégiumi nevelőtanár együttműködésével. Mind a tanulói ill. osztály, valamint pedagógus létszámban elértük azt a határt, amikor a siker és az eredményesség feltételei nem biztosíthatók és a nagyobb létszámú csoportokban a hatékony munkavégzés megkérdőjeleződik. 2. A szülőkkel, a szülői munkaközösséggel való együttműködésünk, együttgondolkodásunk az elmúlt évben erősödött ezt az újjászerveződött SZK jó partnerként segíti. Szorgalmazzuk és biztosítjuk a jövőben is, hogy a szülők éljenek véleménynyilvánítási és egyetértési jogukkal: pl. az érettségi vizsga, valamint az intézmény jövőjére vonatkozó elképzelések kapcsán. Az intézményi szülői közösség terjesztette fel nevelőtestületünket a megyei Veres Pálné Díjra, melyben munkánk szülői elismerése nyilvánult meg. A széles körű tájékoztatás érdekében minden tanév elején nyílt intézményi szülői értekezletet tartunk. 3. A Mikszáthos Öregdiákok Körével erősítjük az egyre sokoldalúbb kapcsolatunkat, és törekszünk arra, hogy minél többrétűbb legyen az iskolai élethez való csatlakozásuk találkozók, ünnepségek, pályázatok, rendezvényeken való részvétel, jutalmazás, közös fellépés, programok szervezése, stb. 4. Alapítványaink mindegyike aktív támogatóként működik, az alapító okiratban megfelelő területeken. Az idei tanévben is elsősorban a diákokat érintő programok, csereprogramok, egyéni és közösségi támogatását várjuk, valamint a teljesítmények elismerését. Külön öröm, hogy a gimnáziumi életesély alapítvány most már aktívan működik: programokat támogatnak, díjjal és ösztöndíjjal ismerik el a kimagasló teljesítményeket. Mivel a kéttannyelvű tagozaton a csereprogramok jelentős része alapítványi támogatásban részesül ezért nevelőtestületi döntés értelmében kérjük a szülőket az alapítvány 2000 Ft/év/fő támogatására. Mivel ezek a befizetések támogatásként az osztályközösségeknek kifizetésre kerülnek így az induló osztályt (9.f) is beleértve a szülői közösségek továbbra is támogassák az alapítványt. 5. Az előző tanévhez hasonlóan a Közalkalmazotti Tanáccsal és a Pedagógus Szakszervezetének helyi csoportjával rendszeres kapcsolatot tart fenn, mind az intézményvezetés, mind a dolgozók és továbbra is számítunk az aktív közreműködésükre az érdekképviseleti munkában, a dolgozók munkájának elismerésében, a programok szervezésében egyaránt. 6. Az adminisztrációs és technikai munkatársainkkal való kapcsolattartás elengedhetetlen a mindennapi feladatok megoldása során munkájuk feltétlenül szükséges a pedagógiai munka hátterének megteremtéséhez, bár létszámuk csökkent: az adminisztrációs, gazdasági és pénzügyi feladatok egyre jelentősebbek meghatározott rendben végzett munkára van szükség, melynek biztosítására tartsuk be és tartassuk be a diákokkal is az előírásokat. A technikusok, karbantartók, takarítók munkáját három helyszínen kell összehangolni, melyet a kollégiumvezető igazgatóhelyettes végez. Minden feladatot a három épület igényeinek megfelelően kell elvégezni, ezért továbbra is működnie kell mindegyik épületben a karbantartási feladatok bejegyzésére szolgáló füzetnek. a rendszergazda tartózkodási helye a szerver szoba, a három épület öt gépterme aktuális tartózkodási helye és elérhetősége az ajtón kifüggesztve található. 15

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok... 6 1.3. Az alaptevékenységhez

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei 1.1. A múltbeli értékek megőrzése mellett továbbra is a gimnázium kettős funkciójának

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 2013 TARTALOM BEVEZETÉS

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben