A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2011/2012-es tanévi pedagógiai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2011/2012-es tanévi pedagógiai programja"

Átírás

1 A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2011/2012-es tanévi pedagógiai programja Készítette: Herczegné Varga Ilona igazgató Érvényessége: jétől ig Nevelőtestület elfogadta:

2 1. Az intézményi pedagógiai munka szervezeti és szerkezeti keretei 1.1. A pedagógiai munkát meghatározó ill. befolyásoló kihívások: 1. A globalizáció és ezzel szoros összefüggésben a multikulturális nevelés 2. A magyarságtudat, a nemzeti identitás erősítése 3. Az együttélés, az együttgondolkodás és az együttműködés elvei és gyakorlata 4. Az anyanyelvi, az idegennyelvi és az infokommunikáció szükséges és megfelelő szintű elsajátítása, alkalmazása 5. Az alapvető kompetenciák elsajátítása 6. Egymás emberi értékek alapján történő elfogadása 1.2. E kihívásoknak való megfeleléshez szükséges: 1. A pedagógus hivatás professzionális ismerete és gyakorlása 2. Széles körű és megfelelő mélységű társadalmi, szakmai és pedagógiai tájékozottság 3. A tudás-és kompetencia alapú oktatás kiteljesítése 4. Az együttműködésen alapuló csapatmunka 5. A konfliktuskezelés megfelelő módjai 1.3. A jelenlegi intézményi szerkezetet meghatározó tényezők: 1. A évi intézményi összevonás 2. A évi közoktatási törvénymódosítások 3. A szakképzési törvény és az OKJ módosításai 4. A fenntartó önkormányzatok határozatai: a nyelvi előkészítő évfolyamok indítása a kompetencia alapú oktatás bevezetése a szakmai képzési kínálat meghatározása az intézményi alapító okiratban tett módosítások az intézményi pedagógiai programban, óratervekben elfogadott változtatások 1.4. Az intézmény jelenlegi struktúrája 1. Gimnáziumi tagozat: nyelvi előkészítő évfolyammal (angol, német nyelvű): éves képzés (2004. szeptember 1.-től) 2. Kéttannyelvű gimnáziumi tagozat: nyelvi előkészítő évfolyammal, magyar-francia két tanítási nyelvű képzéssel: éves képzés (1988. szeptember 1.-től) 3. Szakközépiskolai tagozat: nyelvi előkészítő évfolyammal (angol nyelvű): éves, az érettségire felkészítő szakközépiskolai képzés (2005. szeptember 1.-től) 4. Szakképzés: érettségire épülő: postai ügyintéző: középfokú, egyéves, moduláris, OKJ-s (2007. szeptember 1.-től) 5. Kollégium: 4 tanulói csoporttal működik (2005. szeptember 1.-től) pedagógiai felügyelet biztosítása a teljes tanulmányi időszakra (2008. szeptember 1-től) 2

3 6. A szerkezetbe illeszkedő tartalmi innovációk, fejlesztések: a kétszintű érettségi vizsgára felkészítő fakultatív foglalkozások megújított programmal történő tartása, a pedagógiai programban meghatározott tantárgyakból a kompetencia-alapú oktatás bevezetésének folytatása a évfolyamokon az iskolában: matematikából életpálya-építésből szövegértésből szövegalkotásból a kompetencia-alapú nevelés folytatása a kollégiumban a szociális-életvitel kompetenciaterület fejlesztése a természettudományi és társadalomtudományi komplex tantárgyblokk bevezetésének folytatása a gimnázium évfolyamán. természettudományi blokk: fizika, kémia, biológia, földrajz, matematikával megerősítve társadalomtudományi blokk: irodalom, történelem, társadalomismeret, filozófia, tanulásmódszertan a szakközépiskolai évfolyamokon (12. és 13. osztály) a szakmai idegennyelvi képzés folytatása angol és német nyelvből a kéttannyelvű gimnáziumi tagozaton a francia célnyelvi méthode és civilizációs ismeretek tartalmi és módszertani megújításának folytatása tartalmában és módszereiben megújított tanulásmódszertani foglalkozások folytatása (9. évfolyam), melyet kiegészítünk sakkfoglalkozásokkal- ezek szolgálják a diákok stratégia és taktika alkotását. a szakképzés terén megvizsgáljuk egy újabb szakképzés, az emeltszintű informatikai alkalmazásfejlesztő OKJ-s képzés iskolarendszerben ill. tanfolyami keretek közötti indításának lehetőségeit, feltételeit, a bevonható partnereket és igényeket. A munkaerőpiac által diktált feltételek miatt nekünk pedagógusoknak és diákjainknak is el kell gondolkodni a pályaválasztás során a keresett szakmák választásán a túltelített felsőoktatási intézményi szakok helyett. Várható bevezetése 2012 szeptember 1. 3

4 2. Nevelési-oktatási célkitűzések, feladatok 2.1. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink a módosított intézményi pedagógiai programban kerültek megfogalmazásra, és ezek képezik ez évi munkánk alapját. Akkor tekintjük eredményesnek pedagógiai munkánkat, ha diákjaink az általuk is elfogadott intézményi értékrend és szabályok szerint élnek, tanulnak és viselkednek. E célok elérése érdekében, pedagógiai munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a következőkre: 1. Törekszünk a nevelési és az oktatási folyamat minél teljesebb összhangjára. 2. Fejlesztjük, mind a szaktárgyakhoz köthető kompetenciákat szövegértés, szövegalkotás, olvasás, írás, számolás, idegennyelvi és infokommunikáció mind az általános kompetenciákat problémamegoldás, kreativitás, motiváltság, tanulásképesség. A HEFOP3.1.3 és a TÁMOP programok megvalósítása során szerzett tapasztalatainkat felhasználva minél szélesebb körben valósítjuk meg céljainkat, melyek segítik az eredményes kimenetet, a kompetenciaszinteket mérő érettségi vizsgák ezáltal a felvételi eredményesség sikerességét, valamint a 10. évfolyamon mért alapkompetenciák matematikai, anyanyelvi minél jobb szinten való meglétét. Ezeket a mérési eredményeket az eddigiekhez képest alaposabban elemezzük ill. használjuk fel a fejlesztések kigondolásánál, megtervezésénél valamint az egyéni fejlesztési tervek elkészítésénél és megvalósításánál. Ebben a munkában segít az osztályfőnököknek és a szaktanároknak a szakvizsgázott mérés-értékelési szakértőnk. A kollégiumi diákok körében továbbra is fejlesztjük a szociális-életviteli és környezeti kompetenciákat. E fejlesztések kiváló színterei a kollégiumi témahét és a három hetes kollégiumi környezeti program. 3. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségek felismerésére, a tehetséggondozásra, bár a fenntartó által biztosított keret a szükséges feltételek megteremtéséhez nem elegendőek:csoportbontások, tanórán kívüli foglalkozások, fakultációk, versenyeken, pályázatokon, projektmunkában való részvétel, a végzett munka és az eredmények elismerése alapítványi, pályázati és egyéb külső erők bevonásával lesz lehetséges a tanév során. E területen tervezzük az intézmény önálló tehetségpontként történő akkreditálását: jelenleg a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézethez, mint tehetségponthoz kapcsolódva végezzük munkánkat. 4. A hátrányos helyzetben lévő, a beilleszkedési ill. magatartási problémákkal küzdő tanulók segítésére az egyéni foglalkozások, az osztályfőnökök, az ifjúságvédelmi felelős és a pedagógiai asszisztensek segítő munkája szolgál, kiegészülve az egyre gyérülő számban megvalósítható a tanulmányi előrehaladást segítő szaktárgyi korrepetálásokkal. Az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában együttműködünk a települési polgármesteri hivatalokkal, a gyámhivatallal, a Nevelési Tanácsadó szakembereivel ill. pszichológusával. 5. Az önkéntesség jegyében felajánlott munka megszervezésére alakítjuk ki a KEKSZ programot, mely a Kreativitás, az Empátia és a Közösségi Szolgálat jegyében szerveződik és mindezek mellett fejleszti a gyerekek szociális kompetenciáját, segíti a majdani felvételi pontszámok gyarapodását. E programnak a tanév során ki kell dolgoznunk a tematikáját, feladatrendszerét és a megvalósíthatóságát. 4

5 6. Az évek során jelentkező pedagógiai problémák megoldását a következők is segíthetik: megvalósítottuk a főépület területi zártságát ill. felügyeletét, részben a nagykapu beszerelésével és elektronizálásával valamint pedagógiai asszisztensek munkájával. a családokkal, a szülőkkel való szorosabb együttműködésre törekszünk, melyben kulcsszerepe van az osztályfőnököknek, szaktanároknak - ezt a munkát egyaránt segíti az ifjúságvédelmi felelős és a pedagógiai asszisztens. megoldottuk a magyar-francia kéttannyelvű tagozaton és a főépületben is a büfészolgáltatást, ezzel kielégítjük a diákok ilyen irányú igényét és megakadályozzuk az épületek elhagyását a fenntartó és a Munkaügyi Központ támogatásával pedagógiai asszisztenseket és portásokat alkalmazunk. 7. Olyan értékrend követésére neveljük diákjainkat, mely az elfogadó és befogadó magatartást, a munka és a tudás megbecsülését és elismerését, az egészséges életvitelt és a környezettudatos magatartást fogadja el követendő értéknek. E célok elérése érdekében újabb pályázati lehetőségeket próbálunk kihasználni. 8. A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) II. Új Magyarország Programjai lehetőséget biztosítanak a megvalósítani kívánt programok támogatására sikeres pályázat esetén, melyek közül a tanév során a legjelentősebbek: a TÁMOP Felkészülés a referenciaintézményi és mentortanári feladatok ellátására, a TÁMOP A pedagógus továbbképzések támogatása 2.2. Az oktató munkánk célja és feladatai sokrétűek, melyek során 1. Felkészítjük tanulóinkat: az önálló ismeretszerzésre, a képesség- és kompetenciafejlesztésre. a kétszintű érettségi vizsgákra legyen szó előrehozott vagy rendes vizsgáról a továbbtanulási céljaik megvalósítására az érettségi vizsga utáni szakképzésbe való bekapcsolódásra az egyéni karrierépítésre a természet, és a társadalom ill. az élet komplex megismerésére, megélésére 2. Felkészítő munkánk legfontosabb területei: a tanítási órák: kötelező, fakultatív tanulásmódszertani foglalkozások tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök egyéni és csoportos foglalkozások: tehetséggondozás, hátránykompenzáció, pályázatokra, versenyekre való felkészítés, projektmunkák megvalósítása szabadidős foglalkozások kollégiumi körök, szakkollégiumok az önálló ismeretszerzés lehetőségeinek bővítése, szélesítése: internet hozzáférések, SDT, önálló (megfigyelő, kísérleti, feldolgozó) munka, e-learning tananyagok kidolgozása, felhasználása 3. A tanév során a szakmai-pedagógiai munkánk átgondolására, belső fejlesztésére helyezzük intézményi szinten a hangsúlyt. 4. A Jó gyakorlataink is szolgálják az intézményi fejlesztést valamint a partnerekkel való megismertetést, az iskola és a kollégium szélesebb körben való bemutatását. 5

6 2.3. Tagozati céljaink, feladataink: 1. Az általános gimnáziumi tagozaton A nyelvi előkészítő évfolyamos képzés továbbvitele a többéves tapasztalatok birtokában: Felkészítés a kétszintű érettségi vizsgára előrehozott és a rendes vizsgaformákra egyaránt A pedagógiai program, a helyi tantervek módosítása és a módosítások alkalmazása az idegennyelvi képzésben ill. a fakultációs lehetőségekben is. A kétszintű érettségi vizsgára való felkészítő csoportok indítása továbbra is a pedagógiai programban meghatározott tárgyakból lehetséges és szükséges: 10 főnél magasabb jelentkezői létszám esetén indul a csoport 15 főnél magasabb jelentkezői létszám esetén a csoport alapóráiban is külön csoportot képezhetnek, ha ennek megvannak a feltételei A csoportok kialakítása a kéttannyelvű ill. a szakközépiskolai tagozat osztályaival közösen vagy tagozatonként külön is történhet, megfelelő létszámmal ill. hasonló tudásszintet feltételezve Mindkét idegen nyelvből (angol, német) a tanév során a munkaközösségek felkészítő munkája érettségi vizsgacentrikus és a diákokat ösztönzi az előrehozott érettségi vizsga letételére: emelt szint esetén ez nyelvvizsga-bizonyítványt is jelenthet a felvételinél többletpontokat ad a képzés intenzitása miatt elvárható ezen szint teljesítése a diákok többségénél és szakmai feladat az idegennyelvet tanító tanárok számára. Ez annál is fontosabb, mivel a nyelvi előkészítő képzés hatékonyságát a megszerzett nyelvvizsgabizonyítványok számával, az emelt szintű idegennyelvi érettségi vizsgák sikerességével tervezik majd mérni a jövőben. Az eredményesség egyben a képzés folytatásának a záloga is lesz. a diákoknak több lehetőségük és idejük marad a többi tantárgy tanulására Továbbra is biztosítjuk a tagozaton harmadik idegen nyelvként a francia nyelv felvételét, valamint szorgalmazzuk ezen diákok részvételét a kéttannyelvű tagozat projektjeiben, programjaiban. Informatikából is biztosítjuk a kétszintű érettségi vizsgára való felkészülés feltételeit, szorgalmazzuk az előrehozott érettségi vizsga letételét, nem feledve, hogy a sikeres érettségi vizsga az ECDL nemzetközi vizsgabizonyítvány megszerzését is jelentheti. A természettudományi tantárgycsoportos oktatásban résztvevő tanulók intenzív informatikai képzésben vesznek részt. Jobban ki kell használni diákjaink nagyfokú affinitását az informatikához és ez jelenjen meg jobban az iskola arculatában, szellemiségében, versenyeken való részvételben, ötletekben, projektekben, pályázatokban, prezentációkban, honlapunkon - a fejlesztéseket tudjuk ehhez biztosítani. A tagozat osztályában az idén is lesz lehetőségük a diákoknak részt venni a kompetencia alapú oktatásban matematikából és életpálya-építésből. A tagozat mindegyik osztályából jelentkezhetnek a diákok a szakköri keretekben szervezett latin nyelvi foglalkozásokra Tovább kell lépnünk az előző években bevezetett természettudományi és társadalomtudományi képzés továbbfejlesztésében, mindkét területen korlátlan lehetőségeink vannak a belső innovációra, kreativitásunk kibontakoztatására - ennek újabb jeleit mutatták meg a munkaközösségek az előző tanévben ill. a nyár folyamán. 6

7 Kihasználjuk azt az alkalmat, hogy a média szakemberünk a továbbképzésen való részvétele és az órák nyomása alóli felszabadulása miatt segíthet tanítványaival együtt: - az iskolaújság - az iskolarádió újra indításában - a honlap szerkesztésben - újságcikkek írásában - kiállítások készítésében - és nagy öregjeinkről szóló filmfelvételek készítésében. Ezen tagozat minden munkaközössége számára a tanév fő feladata a tantárgyak helyi tantervének módosítása. 2. A magyar-francia kéttannyelvű gimnáziumi tagozaton Alapvető célunk továbbra is, hogy a közoktatás rendszerében folyamatosan biztosítsuk az eredményei, sikeressége és hatása alapján e képzési formát mindenképpen megillető, méltó helyet. Ennek érdekében még hatékonyabban kell kommunikálnunk, hogy a kéttannyelvű képzés nem azonos és nem váltható ki a nyelvi előkészítő ill. a világnyelvi programmal a kéttannyelvű képzés normatív támogatását magasabb szinten kell megállapítani, mivel az elvárható és az elért eredményei is magasabb színvonalúak (célnyelvi és civilizációs ismeret, öt szaktárgyból szaknyelvi ismeret, magas szintű kommunikatív kompetenciák) meg kell szüntetni azt a negatív diszkriminatív kormányrendeletet, mely a célnyelven érettségizőket sújtja, szemben a nemzetiségi ill. a kisebbségi nyelven érettségizőkkel, nem kapják meg a 40 59% között teljesítők a középfokú-, csupán az alapfokú nyelvvizsga-bizonyítványt. Végzős diákjainkat úgy készítjük fel a kétszintű érettségi vizsgára, mind a francia, mind a magyar nyelven tanult tantárgyakból, hogy eredményeik alapján egyenes legyen az útjuk a felsőoktatásba, majd karrierjük építésében. A évfolyamok tanulóit folyamatosan tájékoztatjuk a kéttannyelvűs, kétszintű érettségi vizsgáról, az erre való felkészülésről és a felsőoktatási rendszer változásáról. A kétszintű érettségi vizsgára felkészítő csoportok indítása továbbra is a pedagógiai programunkban meghatározott tantárgyakból lehetséges és szükséges: 10 főnél magasabb jelentkezői létszám esetén indul a csoport a magyar nyelvű csoportok kialakítása a gimnáziumi osztályokkal közösen, az előképzettségnek ill. a tudásszintnek megfelelően történik. francia nyelvből az emeltszintű érettségi vizsgakövetelményeknek megfelelően folyik az emelt óraszámú képzés. a francia nyelven tanított matematikából és történelemből mind az alap-, mind a fakultatív órákon külön csoportokban folyik az oktatás. 15 főnél magasabb jelentkezői létszám esetén a csoport alapóráiban is külön csoportot képez, ha ennek megteremthetők a feltételei. a francia nyelvű informatikából is biztosítjuk a fakultatív választás lehetőségét a 11. évfolyamtól heti 2 órában. Felhívjuk a diákok figyelmét a kétnyelvűs, kétszintű érettségi vizsga sajátosságaira. 7

8 Továbbra is kihasználjuk az EU által pályázatokkal támogatott lehetőségeket: a tanár továbbképzésekre a szakmai projektmunkára a csereprogramokra. A csereprogramokkal kapcsolatosan tájékoztatni kell a diákokat és a szülőket arról, hogy az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottak értelmében, a képzés alatt egy csereprogram lebonyolítását vállalja fel kötelezően az iskola. A fogadóprogramok megfelelő szintű biztosítását a szülőknek írásban kell vállalniuk, abban az esetben, ha a gyermekük részt vesz a csereprogramban. Továbbra is kutatni kell a partnerkapcsolatokba szívesen bekapcsolódó frankofon középiskolákat. Ennek tudatában továbbra is a kisebb létszámú, komoly szakmai munkát igénylő projektek indítását és megvalósítását szorgalmazzuk. Ezen tagozat munkaközösségének is kötelező feladata lesz a tanév során a helyi tantervek módosítása, átgondolása, koherenciájának teljesebbé tétele. 3. A szakközépiskolai tagozaton 3.1. Az érettségi vizsgára felkészítő szakasz szerkezete változatlanul marad Mivel mindenki angol nyelvet tanul, így eleget teszünk a 2010/2011-től kötelező elvárásnak, miszerint minden diák számára biztosítani kell az angol nyelvtanulás lehetőségét. A helyes módszerek megismerését, elsajátítását továbbra is a tanulásmódszertani foglalkozások keretében az előkészítő évfolyamon (3 óra/hét) biztosítjuk. A tagozat b osztályaiban lehetőség van a kompetencia alapú oktatásban való részvételre életpálya-építés: évfolyamnak ajánlott matematika: mindegyik évfolyamnak ajánlott csoportbontások nélkül szociális-életviteli környezet: a kollégiumban szervezett foglalkozások, programok. A évfolyamon biztosítjuk a gazdasági alapozó tantárgyak jó szintű elsajátítása mellett a gazdasági idegennyelvi ismertek megszerzésének lehetőségét. A 12. évfolyamtól lehetőség nyílik 1-1 tantárgy fakultációs választására is: 10 fő jelentkezése esetén külön csoportban 10 főnél alacsonyabb jelentkezéskor a másik tagozatokkal egy csoportban Konzultációs, korrepetálási és tanulószobai foglalkozási alkalmakat biztosítunk elsősorban a kollégiumban A szakmai tantárgyakat tanító tanárok fontos tanévi feladata a szakmai orientációs és előkészítő tantárgyak helyi tantervének áttekintése és módosítása. 8

9 3.2. A szakközépiskolai képzés egyik alapvető célja, hogy az eredményes érettségi után, végzett diákjaink, minél nagyobb számban használják ki az intézmény által felkínált szakképzési formákban való részvételt: a középfokú postai ügyintéző (1 éves) 20 fő az emeltszintű informatikai alkalmazásfejlesztő szakképzés indításának átgondolása a tanév feladata A szakképzésben való részvétellel szemben továbbra is hatnak az eddigi kedvezőtlen tényezők: a felsőoktatásba szinte minden jelentkezőt felvesznek valamilyen képzésbe legyen az alapképzés vagy felsőfokú szakképzés az érettségizett diáklétszám folyamatosan csökken a szakképzések száma egyre nő Tagozati feladat a szakképzés esetén, a központi programnak és az OKJ-s szakmai vizsgakövetelményeknek megfelelő moduláris oktatás biztosítása Továbbra is részt veszünk a területi integrált szakképzési központ (TISZK) munkájában, minden szakmai területen, pályázatokban, dokumentumok készítésében, továbbképzésekben 4. A kollégiumban alapvető célunk: hogy a tanulók megismerésével segítsük beilleszkedésüket, személyiségük fejlődését és együttes munkával biztosítsuk céljaik megvalósítását hogy megállítsuk a tanulói létszám további csökkenését: 1. a kompetencia alapú nevelés folytatásával a szociális-életvitel és környezeti kompetencia területen, melyben a fenntarthatósági időszakban is alkalmazzuk az elsajátított és bevált új módszereket, tartalmakat, mint pl.: környezetvédelmi három hetes projekt megvalósítása, az egészségnevelési projekt megszervezése a témahéten valamint a tanulói laptop program elindítása. 2. a kéttannyelvű programok, képzések kollégiumi szervezésével 3. tehetséggondozó és hátránykompenzáló foglalkozások tartásával, konzultációkkal, korrepetálásokkal 4. a kollégium is tanuláscentrumként működjön a diákok számára. 5. a szakkollégiumi foglalkozások tartásával hogy továbbra is megvalósítsuk az egész napos pedagógiai felügyeletet hogy biztosítsuk a nyugodt tanulási és ismeretszerzési feltételeket hogy egészségesebb életvitelt alakítsunk ki a fenti célok megvalósításához: nagy munkafegyelemre folyamatos és következetes ellenőrzésre és értékelésre együttműködésre van szükség a tanulók, a pedagógusok (tanárok és nevelőtanárok) és a dolgozók között. 9

10 3. Beiskolázási stratégiánk, feladataink Intézményünk stabil jövőjét a több lábon állás, a tanulói létszám és összetétel határozza meg ez vonatkozik mind az iskolára, mind a kollégiumra. Célunk továbbra is az, hogy a jövőben is megőrizzük (a kéttannyelvű és a gimnáziumi tagozat) ill. javítsuk (szakközépiskolai tagozat, szakképzés, kollégium) a mennyiségi és minőségi mutatóinkat. E cél elérése érdekében képzési szerkezetünket jól átgondoltan alakítva kell a beiskolázási munkánkat erősíteni. 3.1 Beiskolázási munkánkat meghatározzák: az előző évek tendenciái közül a csökkenő gyereklétszám, a törvényi változások, a képzések számának és sokszínűségének növekedése, a felsőoktatási intézmények kedvezőtlen hatása: az alacsony felvételi pontszámok, a felsőfokú szakképzések nagyszámú indítása, végzőseink kis affinitása a szakképzéseink irányában a negatív hatásokat részben kompenzálja iskolánk növekvő jó hírneve és elismert eredményessége, sikerei 3.2. Az iskolai tanulólétszám alakulása: Tanév Tanulói létszám Tanulócsoport szám Átlaglétszám 2005/ fő 16 29,5 fő/ csoport 2006/ fő 15 31,2 fő/ csoport 2007/ fő fő/ csoport 2008/ fő 16 31,4 fő/ csoport 2009/ fő 17 31,4 fő/ csoport 2010/ fő 17 30,5 fő/ csoport 2011/ fő 16 31,8 fő/csoport 3.3. A tanulói létszámalakulás okai a 2011/2012-es tanévben: 1. A leérettségizett 105 fő helyére 99 fő iratkozott be a 9. évfolyamra Beiratkozott: Leérettségizett: 9.a 34 fő 13.a 34fő 9.f 36 fő 13.f 37 fő 9.b 21 fő 13.b 28 fő 91 fő 99fő Az adatok jól mutatják a szakközépiskolai képzésünk iránti mérsékeltebb igényt. 2. A szakképző évfolyamon a Magyar Posta Rt támogatása miatt az előző évhez képest nem lett alacsonyabb a létszám, a kedvezőtlen hatások ellenére sem - a postai ügyintéző képzés ujra maximális létszámmal indulhat. Beiratkozott: Végzett: 1/13.b 20 fő 1/13b 19fő 2/14g 4 fő 20 fő 23 fő 10

11 3. Az össztanulói létszámadatokat a javítóvizsgák és az osztályozó vizsgák eredményei is befolyásolják még az elkövetkező napokban. A javítóvizsgán évfolyamismétlésre bukott tanulók száma: ---fő 3.4. A kollégiumi kihasználtság alakulása: Tanév Kollégista diáklétszám Tanulócsoport szám Átlaglétszám 2006/ fő 4 23,5 fő/ csoport 2007/ fő 4 23,5 fő/ csoport 2008/ fő 4 22,5 fő/ csoport 2009/ fő 4 24 fő/ csoport 2010/ fő 4 24 fő/ csoport 2011/ fő 4 24 fő/ csoport A tanév során eredménynek tekintjük, ha a kollégiumi kihasználtság nem csökken 70% alá. (A módosított alapító okiratunk alapján a kollégium befogadóképessége 120 fő.) Legalább a kihasználtság megtartása érdekében: 1. Pályázati lehetőségek kihasználásával bővítjük a - tehetséggondozást, konzultációkat - hátránykompenzációt, korrepetálásokat - szabadidős tevékenységeket, programokat: kézművesség, színjátszás, fotóműhely, sakkszakkör, sportfoglalkozások 2. A kompetencia alapú nevelést a szociális életviteli és környezeti kompetencia terület fejlesztésével tovább folytatjuk a tanév során és nemcsak a fenntartási kőtelezettség miatt. 3. Honlapunkon külön oldalakon, részletesebben, színesebben mutatjuk be a kollégiumot és a kollégiumi életet. 4. Növeljük a komfortérzetet, a szobák és egyéb helyiségek esztétikumát, praktikumát. 5. Kéttannyelvű kollégiumi programot dolgozunk ki és vezetünk be. 6. Szorgalmazzuk a pásztói diákok /esetleg bejárók/ tanulószobai foglalkozásokon való részvételét A beiskolázási munkánk szakaszai: 1. Intézményi döntések meghozatala a szerkezeti módosításokról 2. Egyeztetés a fenntartóval a tartalmi, szerkezeti és személyi változásokról 3. Az intézményi (iskolai) és a szakképzési tájékoztató anyag elkészítése, szétküldése szóróanyag készítése, terítése. 4. Az iskolai és a szakképzési formák meghirdetése, megismertetése: általános iskolai tanulókkal, szüleikkel, pedagógusokkal az érettségiző diákokkal, középiskolákkal Módjai: megjelentetés az intézményi honlapon városi televíziókban, újságokban közlés megjelenés pályaválasztási fórumokon (városi, iskolai, megyei ) tájékoztatók tartása szülői értekezleteken, osztályfőnöki órákon Nyitott kapuk program szervezése 11

12 5. Tanév elején felajánljuk a kistérségi és a megye általános iskoláinak, munkaközösségeinek a szakmai, pedagógiai konzultáció, tapasztalatcsere lehetőségét elsősorban azért, hogy a két képzési szint egymásra épülését minél jobban biztosítsuk, valamint azért, hogy megismerjék tartalmi és módszertani innovációinkat. 6. A központi felvételi vizsgára felkészítő foglalkozásokat szervezünk és tartunk. 7. Megszervezzük és lebonyolítjuk a felvételi vizsgákat. Az idén is élünk az előzetes központi felvételi vizsga nyújtotta lehetőségekkel, így írásbeli és szóbeli vizsgát is tartunk a 8. osztályos tanulók részére. A felvételi vizsga feladatai és beszámítása: Felvételi Írásbeli Szóbeli Képzés magyar nyelv szövegértés szövegalkotás matematika logika angol nyelv német nyelv magyar nyelvű angol nyelvű német nyelvű Magyar-francia kéttannyelvű Gimnáziumi Gimnáziumi angol haladó Gimnáziumi német haladó Szakközépiskola angol haladó Szakközépiskola újrakezdő 30% 30% % % 30% - - 8% 12% 30% 30% - - 8% - 12% 30% 30% - - 8% 12% - 30% 30% % - - Tanulmányi versenyt ebben a tanévben sem szervezünk a 8. osztályos általános iskolások számára A 2012/2013-as tanévre meghirdetett képzéseink: 1. az érettségi vizsgára felkészítő szakaszra: Tagozat Képzés francia kezdő kéttannyelvű angol haladó angol újrakezdő német haladó összesen Magyar-francia kéttannyelvű gimnáziumi 35 fő 35 fő Gimnázium 18 fő 17 fő 35 fő Szakközépiskola 18 fő 17 fő 35 fő összesen 35 fő 36 fő 17 fő 17 fő 105 fő 12

13 A következő tanévre is meghirdetjük ill. továbbvisszük a gimnáziumi tagozaton a matematikával és informatikával megerősített természettudományos komplex tantárgycsoportos ill. a társadalomtudományi tantárgycsoportos képzést 2. Az érettségire épülő szakképzéseinkre: az új modulrendszerű OKJ-s képzések Képzés Képzési idő Min létszám Max. létszám Középszintű postai ügyintéző Informatikai alkalmazás fejlesztő 1 év 12 fő 20 fő 2 év 12 fő 18 fő 3. A kollégiumi csoportszervezésben meghatározó a csökkenő diáklétszám és az egész napos pedagógiai felügyelet biztosítása. A kollégiumi létszámcsökkenés ill. stagnálás elsődleges oka a beiskolázási körzet beszűkülése valamint a bejáró tanulók arányának növekedése. 13

14 4. Kapcsolataink fejlesztése Éves feladatainkat ezen a téren is a módosított pedagógiai programunkban teljes részletességgel és mélységgel kidolgozottakra építjük A belső kapcsolatrendszer fejlesztése: 1. A nevelőtestületen belüli kommunikáció és információáramlás feltételei továbbra sem változtak az épületi széttagoltság maradt, a helyiségfeltételek sem javultak ezért a tavaly is bevált rendszert javasolja folytatni az iskolavezetés. Ennek lényege és alapja a több személyes és kisközösségi találkozás, kommunikáció: az iskolavezetés heti rendszerességgel hétfői napon tart megbeszélést a nevelőtestületi értekezletekre havonta, a hónap első keddjén kor kerül sor a kollégiumi nevelőtestület hetente hétfői napon 15 órától tart értekezletet a kéttannyelvű tagozat nevelőtestülete havonta, a hónap második keddjén tól a munkaközösségek megbeszélésére havonta a hónap 3. hetében kerül sor, a munkaközösségek tagjaival és az iskolavezetés egy tagjával egyeztetett időpontban az osztályértekezletekre, egy-egy pedagógiai feladat megvalósítására szerveződött csoportmegbeszélésekre havi rendszerességgel a hónap utolsó keddjén tól kerül sor A nevelőtestületen belüli kisebb csoportoknak a jövőben is kulcsszerepe lesz a pedagógiai célok, feladatok megvalósításában: a munkaközösségek a szaktárgyi, a szakmai ill. a pedagógiai munka eredményességének és sikerességének letéteményesei. A tartalmi munka és annak fejlesztése is az ő kezükben van: a helyi tantervek módosítása, felzárkóztatás, tehetséggondozás tervének kidolgozása, fejlesztése, eszközbeszerzések fejlesztések, szakterem kialakítás, berendezés, de ami a legfontosabb, hogy ne zárjuk be egymás előtt a tanterem ajtaját, hanem tanuljunk egymástól, hospitáljunk, konzultáljunk egymással. Igaz, hogy az év megszorító intézkedéseinek egyik áldozatai a munkaközösségeink lettek, de a szükségből kovácsoljunk előnyt és az ujjászerveződött munkaközösségek komplex módon irányítsák a munkát. az osztályfőnököknek külön szerepük van az osztályukat tanító, nevelő kollégákkal való kapcsolattartásban: személyes konzultációk: egy-egy emberre, csoportra ill. az egész osztályközösségre vonatkozóan, osztály tanári ill. szülői értekezletek megszervezésében és a hozott döntések végrehajtatásában a pedagógiai asszisztensek fontos feladata a tanulók pedagógiai felügyelete, az osztályfőnökök munkájának segítése, együttműködés az iskolavezetéssel, az osztályfőnökökkel, a szaktanárokkal és a felügyelő nevelő tanárral egy-egy cél megvalósítására, feladat végrehajtására szerveződött csoportok időszakos közösséget alkotnak, szerepük az adott területen kulcsfontosságú: Pályázatírás megvalósítás, pl.: Comenius, NTP-OKA, IHM, NEFMI, TÁMOP. Fejlesztések megtervezése megvalósítása, pl.: szaktárgyi eszközfejlesztés, tananyag fejlesztések, modulok kidolgozása, Egy-egy rendezvény lebonyolítása, pl.: iskolai vagy városi megemlékezések 14

15 Egy-egy pedagógiai feladat, cél megvalósítása, elérése, pl.: NYEK osztály fejlesztése az osztályfőnökök irányításával, az idegennyelvi tanárok, a felzárkóztatást végzők (matematika, anyanyelvi kommunikáció), az informatika tanárok, a készségtárgyakat tanítók, a tanulásmódszertan tanára és a kollégiumi nevelőtanár együttműködésével. Mind a tanulói ill. osztály, valamint pedagógus létszámban elértük azt a határt, amikor a siker és az eredményesség feltételei nem biztosíthatók és a nagyobb létszámú csoportokban a hatékony munkavégzés megkérdőjeleződik. 2. A szülőkkel, a szülői munkaközösséggel való együttműködésünk, együttgondolkodásunk az elmúlt évben erősödött ezt az újjászerveződött SZK jó partnerként segíti. Szorgalmazzuk és biztosítjuk a jövőben is, hogy a szülők éljenek véleménynyilvánítási és egyetértési jogukkal: pl. az érettségi vizsga, valamint az intézmény jövőjére vonatkozó elképzelések kapcsán. Az intézményi szülői közösség terjesztette fel nevelőtestületünket a megyei Veres Pálné Díjra, melyben munkánk szülői elismerése nyilvánult meg. A széles körű tájékoztatás érdekében minden tanév elején nyílt intézményi szülői értekezletet tartunk. 3. A Mikszáthos Öregdiákok Körével erősítjük az egyre sokoldalúbb kapcsolatunkat, és törekszünk arra, hogy minél többrétűbb legyen az iskolai élethez való csatlakozásuk találkozók, ünnepségek, pályázatok, rendezvényeken való részvétel, jutalmazás, közös fellépés, programok szervezése, stb. 4. Alapítványaink mindegyike aktív támogatóként működik, az alapító okiratban megfelelő területeken. Az idei tanévben is elsősorban a diákokat érintő programok, csereprogramok, egyéni és közösségi támogatását várjuk, valamint a teljesítmények elismerését. Külön öröm, hogy a gimnáziumi életesély alapítvány most már aktívan működik: programokat támogatnak, díjjal és ösztöndíjjal ismerik el a kimagasló teljesítményeket. Mivel a kéttannyelvű tagozaton a csereprogramok jelentős része alapítványi támogatásban részesül ezért nevelőtestületi döntés értelmében kérjük a szülőket az alapítvány 2000 Ft/év/fő támogatására. Mivel ezek a befizetések támogatásként az osztályközösségeknek kifizetésre kerülnek így az induló osztályt (9.f) is beleértve a szülői közösségek továbbra is támogassák az alapítványt. 5. Az előző tanévhez hasonlóan a Közalkalmazotti Tanáccsal és a Pedagógus Szakszervezetének helyi csoportjával rendszeres kapcsolatot tart fenn, mind az intézményvezetés, mind a dolgozók és továbbra is számítunk az aktív közreműködésükre az érdekképviseleti munkában, a dolgozók munkájának elismerésében, a programok szervezésében egyaránt. 6. Az adminisztrációs és technikai munkatársainkkal való kapcsolattartás elengedhetetlen a mindennapi feladatok megoldása során munkájuk feltétlenül szükséges a pedagógiai munka hátterének megteremtéséhez, bár létszámuk csökkent: az adminisztrációs, gazdasági és pénzügyi feladatok egyre jelentősebbek meghatározott rendben végzett munkára van szükség, melynek biztosítására tartsuk be és tartassuk be a diákokkal is az előírásokat. A technikusok, karbantartók, takarítók munkáját három helyszínen kell összehangolni, melyet a kollégiumvezető igazgatóhelyettes végez. Minden feladatot a három épület igényeinek megfelelően kell elvégezni, ezért továbbra is működnie kell mindegyik épületben a karbantartási feladatok bejegyzésére szolgáló füzetnek. a rendszergazda tartózkodási helye a szerver szoba, a három épület öt gépterme aktuális tartózkodási helye és elérhetősége az ajtón kifüggesztve található. 15

16 4.2. A külső kapcsolatrendszer fejlesztése: 1. Fenntartónkkal Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlésével, annak elnökével, szakbizottságaival, a főjegyzővel, az illetékes szakosztályokkal az intézmény zavartalan működtetése, pedagógiai és szakmai elképzeléseink anyagi és erkölcsi támogatása terén feltétlenül szükséges a konszenzusos együttműködés. A kapcsolattartás elsősorban az igazgató feladata, de az érdekképviseletnek is lesznek feladatai ezen a téren. Együttműködésünk a fenntartási és működtetési feladatokon túl a fejlesztésekre, az innovációra és a benyújtott, a benyújtandó és a végrehajtott, végrehajtandó pályázatokra, projektekre is vonatkozik. 2. Fő támogatóinkkal legyenek szakmai, pénzügyi vagy pedagógiai kulturális partnereink a tanév során is tovább erősítjük, szélesítjük és mélyítjük kapcsolatainkat, melyek révén programjaink, fejlesztéseink színvonalasan megvalósíthatók lesznek. A megyei TISZK működése következtében szeptember 1.-től a szakképzési támogatásokat csak a TISZK-ek fogadhatják és azok újraelosztásáról a Fenntartói Tanács dönt.. Mindezeket figyelembe véve törekednünk kell a tanév során arra, hogy bővítsük az egyéb támogatóink körét, akik nemcsak szakképzési támogatással tudják segíteni iskolánkat. A szakmai kapcsolattartás és fejlesztés egyik fontos területe az informatikai alkalmazásfejlesztő szakképzés- a Dension Audio Systems Ltd-vel, a COMpose-IT informatikai bt-vel és az ÉRÁK-kal való kapcsolattartás elengedhetetlen e képzés indításához ill. a gyakorlatok megszervezéséhez valamint a képzés finanszírozásához. 3. A továbbiakban is fejlesztjük az általános iskolákkal való kapcsolatunkat annak érdekében, hogy az iskolánkba felvételt nyert diákok fejlődése töretlen, számuk megfelelő legyen. 4. Partnerkapcsolatainkat a tanév során minden nyelvterületen továbbfejlesztjük a koordinátor, a munkaközösség-vezető ill. a szaktanár kollégák segítségével. francia nyelvterületen: koordinátor: Atinsi Aurélien Comlan a. Ruffec két középiskolájával (francia) b. Bagnols sur Ceze gimnáziumával (francia) c. Namur iskolájával (belga) d. Morlaix középiskolájával (francia) e. Strasburg ( francia) f. Wohlen (svájci) középiskolájával Elsősorban az osztályok cserekapcsolata révén, de a COMENIUS programok kereteiben is. német nyelvterületen az Osterburken-i iskolával bonyolítunk cserét, váltott tanévekben, elsősorban a nyelvi előkészítős és a német nyelvi csoportok tanulóival. az angol munkanyelvű programok a Fiatalok lendületben program keretében beadott pályázat segítségével valósulhatnak meg kislétszámú diákcsoportoknak. angliai tanulmányutat esetenkénti szervezéssel tudnak a családok felvállalni. a Rákóczi Szövetség és a Magyarok Világszövetsége segíti az iskolát a határainkon túl élő magyar fiatalokkal való kapcsolattartásban. a kollégium vonatkozásában a Jó gyakorlatok révén alakíthatunk ki szakmai kapcsolatokat 5. Az intézmény működéséhez, a személyi feltételek biztosításához szükséges kapcsolatainkat tovább erősítjük a tanév során. pl. Nógrád Megyei Munkaügyi Központ pásztói ill. bátonyterenyei kirendeltsége. 6. Az alapítványok közül a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért és a Sodrásban alapítványokkal van igen szoros kapcsolatunk, melyet az idén is fenntartunk a szakmai és a gazdasági együttműködés reményében. 16

17 7. Kapcsolatainkat tovább mélyítjük a felsőoktatási intézményekkel- segítve diákjaink alaposabb tájékozódását ill. kollégáink szakmai és pedagógiai képzését, továbbképzését. 8. Jó gyakorlataink fejlesztéséhez partneri viszonyt alakítunk ki minden olyan intézménnyel és szervezettel, mely segíthet ebben a fejlesztő munkában pl. a Sakkszövetség, a pályázataink megvalósulását segítőkkel /TÁMOP 3.1.7, TÁMOP3.1.5, COMENIUS, / 4.3. A 2011/20012-es tanévre tervezett EU-s pályázataink: 1. A COMENIUS 1. iskolai programja, melynek témája: Hidak és utak a középkortól az EGK-ig a 2 éves program megvalósításához még nem kaptuk meg az EU-s támogatást. Ennek ellenére a tanév során újra beadjuk a pályázatunkat, melyben 5 ország Belgium (Namur), Magyarország (Pásztó), Olaszország (Caserta) Portugália (Lisszabon) és Spanyolország (Algemesi) középiskolái vesznek részt rajtunk kívül. Felelős: Atinsi Aurélien Comlan koordinátor 2. A COMENIUS 1. nyelvi programja, melynek témája: Találkozunk, tehát vagyunk és a tanév során a befejező év programja zajlik a 12.f osztállyal és a franciaországi ruffeci Roc Fleuri iskolával Felelős: Broszman György Atinsi Aurélien Comlan Gombárné Papp Tünde 3. A COMENIUS 1. internetes E-twinning programja, melynek témája választható, videokonferenciás megbeszélésekkel zajlik. Felelős: Atinsi Aurélien Comlan koordinátor 4.4. Továbbra is érvényben van az a nevelőtestületi döntés, melynek értelmében a koordinátor összehangoló munkájának eredményeképpen a COMENIUS iskolai pályázat mindig az iskola diákközösségének tanulóit érinti és nem csupán 1-1 osztályközösséget. Ehhez a témához tartozik még két dolog: 1. Bármilyen pályázat, együttműködési megállapodás, támogatóval ill. szponzorral történő egyeztetés, kérelem, segítségkérés csak az igazgatóval egyeztetve, annak beleegyezésével valósulhat meg. 2. A csereprogramok lebonyolításában résztvevő kollégák díjazása: minden kéttannyelvű tagozatra járó osztálynál egy csereprogram lebonyolítása kötelező: 2 fő kísérő tanár távollétét tudja az intézmény a költségvetéséből biztosítani további csereprogramok pályázati pénzeszközök, alapítványi támogatások, szülői befizetések igénybevételével bonyolíthatók a német csereprogram esetén is 2 fő távollétét tudja felvállalni az intézmény az elszámolások a Kollektív Szerződésben leírtak szerint történnek. 17

18 5. Hagyomány- és értékteremtő munkánk, hagyományápoló- és értékmentő feladataink Az idén is szeretnénk a régen és a közelmúltban teremtődött értékalapú és személyiségformáló hagyományainkat tovább ápolni és újakat teremteni úgy, hogy erősödjék az együvé tartózás érzése és a mikszáthos identitás. Ezen programok beépülnek a tantervekbe, a tananyagba ill. a tanórán kívüli foglalkozások menetébe ill. számonkérésbe és az értékelésbe kapjanak minél több feladatot a diákok is Folyamatosan végzendő, az előző évekről áthúzódó feladataink Az iskolai évkönyv további kötetének anyaggyűjtése, szerkesztése, megjelentetése elsősorban a középiskolánk 60. alkalmából: Felelős: igazgató Mucsinai Katalin könyvtáros Nágel István rendszergazda Az iskolatörténet feldolgozásának folytatása: Felelős: Mucsinai Katalin könyvtáros, Nagy Gabriella szaktanár Folytatni kell a könyvtárban az iskolatörténeti, az Ágasváry Lajos, a Csohány Kálmán, a Mikszáth Kálmán, a Tittel Pál és a Gaál István anyag gyűjtését, feldolgozását és kiállítását: Felelős: Mucsinai Katalin könyvtáros Az Ágasváry terem kialakítása: Felelős: matematika tanárok, természettudományos munkaközösség Az intézményi honlap (magyar és francia, angol és német nyelvű) folyamatos kiegészítése, módosítása. Felelős: Nágel István rendszergazda Stéphane Leterme francia informatikus Nádiné Nagy Márta idegennyelvi munkaközösség-vezető Balás Csabáné német nyelvi tanár Szabó Zsolt média tanár 5.2. Hagyományos rendezvényeink - gólyaprogramok a tanévet megelőző napon a 9. évfolyamos tanulóknak - gólyaavatás: javasoljuk a DÖK számára az iskolai avatást - kollégiumi avatás - Télapó estek, karácsonyi ünnepségek - kollégiumi farsang - diáknap - iskolaújság szerkesztése (Pásztoráma), iskolarádió műsora - megemlékezések: a magyar történelem és kultúra jeles eseményei - ünnepségeink: tanévnyitó, szalagavató, ballagás, tanévzáró 5.3. Kulturális és szakmai rendezvények és programok: a munkaközösségi munkatervekben kapjanak részletes kidolgozást, megfelelő hangsúlyt. 1. Mikszáth napok: - iskolai: január 16. (péntek): iskolai prózamondó verseny és dramatizált Mikszáth művek tudományos, művészeti és kommunikációs diákköri ülések, konferencia Mikszáth Kálmán születésének 165. évfordulója alkalmából-előadások, kiállítások gasztronómiai programok 18

19 2. Kollégiumi nap: természetjáró túra és színházlátogatás 3. Az osztály tanulmányi kirándulások /számozott és az órarend szerint beírt tanítási napok/ - 9. évfolyam számára ajánlott: Nógrád-megyei, környéki egy napos évfolyam számára kötelező: Mikszáth nyomában a történelmi Nógrádmegyében kétszer egy napos. Ajánlott kihasználni a Határtalanul pályázat adta lehetőségeket, mely segíti közelebb hozni egymáshoz a magyar nemzet tagjait évfolyam számára ajánlott: egy napos kirándulások Az időpontokra az osztályfőnökök közösen tesznek javaslatot. 4. A Tudomány-, a művészetek- és a Kommunikációs Nap a Mikszáth Nap keretében valósul meg. 5. A Kálmán napi programok intézményi szervezésben osztály- és csoportkeretek között kerülnek megrendezésre. 6. Szakmai, szaktárgyi tanulmányutak a munkaközösségek által, előre egyeztetve és tervezetten szervezhetők az osztályoknak, csoportoknak nem kötelező módon. 7. A szakképző évfolyamok tanulmányútjain a hallgatók megismerkednek a képzéshez kapcsolódó munkaterületekkel, munkalehetőségekkel. 8. A színházi előadások, kiállítások, hangversenyek látogatásának nevelő erejét ebben a tanévben is ki kell használnunk továbbra is legyen hagyomány az osztályok évenkénti legalább egy előadás megtekintése, ehhez zenei hangversenybérleti előadások (3 alkalom) szervezésével biztosítjuk a lehetőséget, helyben a Művelődési Házban. 9. A tanév eleji természetjárás és a kirándulások pozitívan hatnak a közösségformálódásra és az egészséges életmód kialakítására (az osztályfőnökök, a munkaközösségek készítsenek külön programokat is erre a napra). 10. A diákszínpadok működését is támogatjuk: - MI magyar nyelvű színjátszókör vezető: Dr. Szabó Irén szülő - Francia nyelvű színjátszókör vezető: Léa Nollot tanár - pályázati lehetőségek kihasználásával 11. Iskolai rendezvényeink lebonyolításának technikai feltételeit javítanunk kell a tanév során: - hangszórók udvari és folyosói, tantermi beépítésével, cseréjével, iskolacsengő - stúdió felszerelések vásárlásával Mindezeket annak érdekében, hogy a rendezvényeink, műsoraink hallhatóak, követhetőek, élvezhetőek legyenek valamint az iskolarádió is működhessen. 12. Intézményünk hagyományaihoz, megjelenéséhez szorosan kapcsolódnak az intézményhez kötődő évfordulók: / éves a pásztói középfokú oktatás Az iskolazászló: melyet a ballagási ünnepélyre megújítunk - kicserélünk 19

20 6. Személyi feltételeink Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 6.1. Alapvető célunk a teljes szakos és szakember ellátottság biztosítása minden területen: az általános képzésben, a szakképzésben, a pedagógiai munkát segítő, az intézmény működését biztosító adminisztratív ill. technikai személyzet teljes létszámban. 1. A pedagógusok kötelező óraszáma továbbra is (2007. szeptember 1-jétől): középiskolai tanár: 22 óra / hét kollégiumi nevelő: 24 óra / hét A kollégiumban továbbra sem kívánjuk alkalmazni pedagógiai felügyelőként a kollégiumi nevelőket 2. A foglalkoztatottak közül a teljes munkaidőben alkalmazottak mellett részmunkaidőben is foglalkoztatunk dolgozókat: Részmunkaidőben: az adott tantárgy alacsony óraszáma miatt: rajz és vizuális kultúra: Stadler Árpád 7 óra/hét postai szakmai tárgyak: Szabóné Szabó Zsuzsanna főállású anyaság mellett 11 óra/hét a túlórák csökkentése érdekében: matematikát és kémiát tanít: Dr. Györgyné Pécsi Magdolna 13 óra/hét francia nyelvű informatikát és matamatikát tanít: Stephane Leterme-12 óra/hét angol nyelvet tanít: Huszárné Batta Bernadett-16,5 óra/hét francia nyelvű matamatikát tanít: Kelemenné Racskó Marietta- 14óra/hét fizikát és biológiát tanít: Várkonyi Bernadett-12 óra/hét, aki heti 10 órában a bátonyterenyei Váci Mihály Gimnáziumban tanít még fizikát 3. Az adminisztratív dolgozók körében: A gazdasági-pénzügyi csoport munkáját és szerkezetét a fenntartó átszervezte, így D.Somogyi Adrien július 1.-től a Megyeházán dolgozik a munkaügyi csoportban, Oravecz Tünde tölti majd be az iskolatitkári álláshelyet, miután visszajön a szülési szabadságról, addig a NMMK segítségével oldjuk meg a helyettesítését, Zsiga Marianna pénzügyi ügyintézői képesítéssel is rendelkező volt tanítványunkat szeretnénk alkalmazni-nehézségeink abból adódnak, hogy a munkaügyi szabályok szinte napról-napra változnak. A gazdasági csoportnak csak egy tagja marad az iskolában Zsigáné Maczák Szilvia, akinek a közmunka program keretében alkalmazott segítsége 2011.augusztus 1-től Holtner Mónika. 4. A törvényi változások következtében a három év pedagógiai gyakorlattal nem rendelkező kollégákat gyakornokként alkalmazzuk, az intézményi gyakornoki szabályzatban foglaltak szerint. A tanév során gyakornokként alkalmazott: 1. Kelemenné Racskó Marietta- matamatika(francia nyelvű) Mentora: Dr Hírné Fodor Erika munkaközösség-vezető 2. Léa Nollot francia nyelv Mentora: Atinsi Aurélien koordinátor 3. Magali Mouthuy kolléganő francia nyelv Atinsi Aurélien koordinátor 4. francia nyelv Mentora: Atinsi Aurélien koordinátor 20

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2013/2014-es tanév munkaterve Készítette: Herczegné Varga Ilona igazgató Érvényessége: 2013.09.01-jétől 2014.08.31-ig Nevelőtestület

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A Mikszáth Kálmán Líceum. 2014/2015-ös tanév munkaterve. Ebben a tanévben. 60 éves a gimnáziumi képzésünk. 55 éve vettük fel Mikszáth Kálmán nevét

A Mikszáth Kálmán Líceum. 2014/2015-ös tanév munkaterve. Ebben a tanévben. 60 éves a gimnáziumi képzésünk. 55 éve vettük fel Mikszáth Kálmán nevét A Mikszáth Kálmán Líceum 2014/2015-ös tanév munkaterve Ebben a tanévben 60 éves a gimnáziumi képzésünk 55 éve vettük fel Mikszáth Kálmán nevét 35 éves a szakközépiskolai képzésünk Készítette: Herczegné

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/ Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/2017. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az utolsó két évfolyamon heti plusz két órában az emelt szintű

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

A Mikszáth Kálmán Líceum. 2016/2017-os tanév munkaterve

A Mikszáth Kálmán Líceum. 2016/2017-os tanév munkaterve A Mikszáth Kálmán Líceum 2016/2017-os tanév munkaterve Készítette: Herczegné Varga Ilona igazgató Érvényessége: 2016.09.01-jétől 2017.08.31-ig Nevelőtestület elfogadta: 2016.08.26. 2016 1. Az intézményi

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés ESEMÉNYNAPTÁR Augusztus 27. Alakuló értekezlet Az órarend és tantárgyfelosztás véglegesítése 27. Gólyatábor 27-28. Munkaközösségi megbeszélések 28-29. Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák 29. Munkaközösségi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/ https://www.oktatas.hu

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/ https://www.oktatas.hu Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/2018. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu https://www.oktatas.hu www.felvi.hu Hol tanuljak tovább? I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben