A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ"

Átírás

1 A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

2 Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Címe: Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 1. Intézményvezető: Gubáné Csánki Ágnes Telefon: 28/ Honlap: 2

3 Tartalomjegyzék 1. Feladatok Fenntartói ÖMIP-ből következő feladataink Kiemelt feladataink: A Petőfi Sándor Általános Iskola minőségpolitikai nyilatkozata Minőségirányítási rendszer Minőségcélok A vezetés felelőssége A megismerés biztosítása Szabályozás eljárásokban (jogszerű működés) Stratégiai tervezés A pedagógiai tervezés Éves tervezés Értékelés A vezetői ellenőrzés folyamatszabállyozása A mérés, ellenőrzés az értékelés rendszere-az intézményi önértékelés rendszere Diagnosztikus mérések Országos kompetencia mérés Az intézményi önétékelés Az intézményi önértékelés alapelvei Az önértkelés célja Az intézményi önértékelés rendszere Az intézményi önértékelés eljárásrendje Az éves értékelés folyamata Az IMIP működtetése Felelősségi mátrix Belső működés A pedagógusok együttműködése A csoport vezetéséért felelős pedagógus szerepe Szervezetti felépítés Iskolánk információs rendszere A humán erőforrás biztosítása, fejlesztése A pedagógus munkatársak kiválasztása és támogatása Gyakornoki Szabályzat Nem pedagógus munkatársak kiválasztása és betanulása Nem pedagógus dolgozók értékelési rendje Nem pedagógusdolgozók értékelési lapja Gazdasági vezető értékelési lapja Az értékelés fokozatai Az értékellés célja Az értékelés szempontja Továbbképzési rendszer működtetése Pedagógus értékelési rendsze Az értékelés alapelvei Az értékelés szintje Az értékelés területei, részterületei és követelményei

4 Az értékelés területei a minősíytés szempontrendszere Az értékelés módszere A pedagógus értékelőlapok 4-8. számú melléklet Az értékelés eredménye, követelmények A teljesítményértékelés eljárásrendje A vezetők értékelése Felelősök és feladataik A vizsgált dokumentumok és felhasználásuk A teljesítményértékelés jogkövetkezménye A partnerkapcsolatok működtetése Partneri igény és elégedettségmérés A minőségirányítási rendszer kiépítése, a dokumentumok kezelése Minőségbiztosítási dokumentálási rend szabályozása Hozzáférés és nyilvánossá tétel Panaszok Tanulói panaszok ügymenete Panaszkezelési rend az alkalmazottak részére Az iskola 1. osztályosainak beiskolázási rendje Nyomonkövetés, beválásvizsgálat Az intézmény működtetése Beszerzési terv készítése Gazdasági, pénzügyi folyamatok Az intézmény működésének javítása, folyamatos fejlesztése Biztonságos intézmény-fizikai biztonság Mellékletek számú melléklet Gyakornoki Szabályzat 2. számú melléklet Nem pedagógusdolgozók értékelési lapja 3. számú melléklet Gazdasági vezető értékelési lapja 4. számú melléklet Pedagógusértékelő/önértékelő lap 5. számú melléklet Óralátogatási jegyzőkönyv 6. számú melléklet Tanulói kérdőív 7. számú melléklet Vezetői munkakörben dolgozók értékelőlapja 8. számú melléklet Teljesítményértékelési összesítő Záró rendelkezések 110 4

5 1. Feladatok 1.1. Fenntartói ÖMIP - ből következő feladataink: Minden gyermek fontos elvének következetes megvalósítása, a színvonalas, gyermekközpontú nevelés-oktatás biztosítása intézményünkben, alap és speciális feladataink átlagosnál színvonalasabb ellátása, a gyermekek, tanulók képességeinek személyiségének sokoldalú fejlesztése, felkészítésük a továbbtanulásra, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, az egészséges életmód, sportolási igény felkeltése, kulturált, igényes környezet, intézményi arculat kialakítása helyi értékek megbecsülése, képviselete, partneri igények és elégedettség figyelemmel kísérése, megfelelő kommunikáció alkalmazása, továbbképzési tervek és intézményi szükségletek összhangjának megvalósítása, részvétel a közművelődési és kulturális életben, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, az esélyegyenlőséget is segítő programok kidolgozása, alkalmazása, eredményes szereplés tanulmányi és sport versenyeken, a kulturált viselkedés, magatartás kialakítása, az idegen nyelv és informatikai ismeretek hangsúlyos átadása, az általános iskolába járók tanulmányainak befejezése, a kimaradás megakadályozása Kiemelt feladataink: Az épület külső és belső környezetének folyamatos esztétikus fejlesztése, az eszköz- és felszerelésjegyzék teljesítése, a minőségbiztosítási önértékelési rendszer technikai hátterének biztosítása, helyi nevelési pedagógiai programok beválásának vizsgálata, intézményi önértékelési rendszer működtetése, pedagógus értékelési rendszer működtetése szakszerű szolgáltatások igénybevétele. 5

6 2. A Petőfi Sándor Általános Iskola minőségpolitikai nyilatkozata A Small is beautiful a kicsi szép elv következetes végig vitele a pedagógiában mottója iskolánknak. A kicsi szép elv az emberléptékűség eszméjét hirdette meg, nagy hangsúlyt helyezve az ökológiára, a természetvédelemre, a humánus, etikai és esztétikai értékek felmutatására. A legnagyobb és leginkább létfontosságú erőforrás az oktatás, - mindenkinek egyre magasabb előképzettségre van szüksége. Az oktatásnak először is értékeszméket kell közvetítenie, arra kell megtanítania, mit kezdjenek a gyerekek az életükkel. Az iskolai közösség mindennapi életében elősegítjük, hogy a tanulóink folyamatosan tapasztalják az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit, ezek hiányának hátrányos következményeit. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. 3. Minőségirányítási rendszer 3.1. Minőségcélok Szervezeti céljaink 1. Jól felkészült, az új módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes legyen a tantestületünk. 2. Pedagógusaink munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, segítőkészek a partnereikkel szemben A vezetés felelőssége Az intézmény vezetése biztosítsa a működés rendjét, a Pedagógiai Program törvényben előírt felülvizsgálatával, az éves munkatervek elkészítésével, a vezetői értékelés és a gyakornoki szabályzat működtetésével. 6

7 Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák A hozzáférhetőség biztosítása Az intézményi működést szabályozó külső jogi rendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők az Interneten és a Korszerű iskolavezetés c. kiadványban A megismerés biztosítása Az ben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az igazgató tekinti át. Az intézményben helyi eljárásrend alapján, az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése: A működést befolyásoló fontos információt a faliújságon közzé teszi. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból havi munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja. Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor az igazgató, a helyettesekkel dönt. Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezi. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben: Egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre rendszeresen. Másrészt az intézmény igazgatója a közalkalmazotti tanács számára - a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával - egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi. 7

8 Szabályozás eljárásokban (jogszerű működés) Belső szabályozás Tartalmi rész Az SZMSZ célja Az intézmény meghatározása Jogi status Tanulói jogviszony meghatározása Az intézmény munkarendje Pedagógiai program A tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje. Indikátorrendszer Az intézmény éves munkájának tervezése A pedagógusok munkájának értékelése Teljes körű intézményi önértékelés Adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez, fejlesztéshez Az intézmény működésének, szabályozásoknak a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása A szabályozás neve SZMSZ Alapító okirat PP PP SZMSZ PP SZMSZ PP PP SZMSZ Éves munkaterv Önértékelés Vezetői értékelés Intézményi önértékelés Vezetői ellenőrzés Évvégi értékelés Külső szabályozás Tartalmi rész Szabályozás Hol található Igazgató hatásköre KTV Intézmény munkarendje KTV 40. Pedagógiai program KTV Tanórán kívüli foglalkozás szervezeti KTV 53. formája Nevelőtestület KTV Szakmai munkaközösségek KTV 58. Tanítás évi rendje KTV 52. A Nemzeti Köznevelési törvény megfelelő paragrafusai. 8

9 3.3. Stratégiai tervezés A pedagógiai tervezés (A pedagógiai program felülvizsgálatának folyamatszabályozása, amelynek célja az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása.) A folyamat leírása Feladat Felelős Résztvevők Produktum 1 A KT és szükséges törvényi Intézményvezető szabályozások megis- merése 2 A HPP módosítandó, kiegészítendő területeinek számbavétele Iskola vezetősége Azonosított területek, folyamatok 3 Munkacsoportok létrehozása a szabályozandó területekre 4 A területek szétosztása a csoportok között 5 Tantestület tájékoztatása a csoportok megalakulásáról és az első olvasat előterjesztésének időpontjáról 6 A munkacsoportok elemző munkája 7 A csoportok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosító javaslatok elfogadása 8 Tantestületi értekezlet az elemző munka és a módosító javaslatok megvitatása 9 Módosítások, kiegészítések beépítése a programba 10 A módosított PP elfogadtatása az Szülői Közösséggel és megismertetése a DÖKkel 11 A teljes program ellenőrzése, összevetése a törvényi előírásokkal Intézményvezető nevelőtestület Megalakult munkacsoportok Munkacsoportok vezetői Munkacsoportok tagjai A területekhez rendelt munkacsoportok Iskola vezetősége nevelőtestület Jegyzőkönyv Munkacsoportok vezetői Munkacsoportok vezetői Iskola vezetősége Iskola vezetősége Iskola vezetősége Intézményvezető Munkacsoportok tagjai Munkacsoportok tagjai nevelőtestület Iskolai SzMK DÖK vezetőség Iskola vezetősége Javaslat a módosításokra Hiányok pótlása Módosító javaslatok, kiegészítések Kiegészített PP. Jegyzőkönyv 12 Testületi vita Intézményvezető nevelőtestület Jegyzőkönyv 13 A PP- t megismerteti a Iskola vezetősége partnerek Jegyzőkönyv közvetlen partnerekkel 14 Felterjesztés az önkormányzathoz Intézményvezető 9

10 Éves tervezés Az éves munkaterv elkészítésének folyamata A folyamat célja: A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola oktató-nevelő munkáját. Szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. Előzetes tantárgy felosztás START Az elmúlt tanév értékelő beszámolója 1. Tájékoztatás a nevelési-oktatási célkitűzésekről Jegyzőkönyv Mk-ek tanév végi beszámolói Partneri igényfelmérés beszámolói Az adott év munkarendjéről szóló rendelet 2. Személyi feltételek aktualizálása 3. Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása 4. Feladatterv ismertetése 4/a. A DÖK vezető és az gy. védelmi felelős elkészíti a munkatervet DÖK és gy., védelmi munkaterv 5. Eseménynaptár összeállítása, felelősök hozzárendelése 6. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása 7. A nevelőtestület elfogadja az éves munkatervet és kiegészíti szept. 20-ig a munkaközösségek, a DÖK és a gyermekvédelmi munkatervekkel 9. A munkaterv véglegesítése, elküldése a fenntartónak. Elhelyezése az igazgatói irodában és a tanáriban. STOP 10

11 A folyamat leírása 1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól. 2. Az alakuló értekezleten az intézményvezető tájékoztatást ad a személyi feltételekről. 3. Ugyanakkor az igazgató a tárgyi és szervezeti feltételeket is ismerteti, a nyár folyamán milyen fejlesztések történtek. 4. A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek az első megbeszélésükön meghatározzák a célokat, feladatokat, a DÖK és a Gyermek és ifjúságvédelmi felelős elkészítik éves munkatervüket. 5. Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket, felelősöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. 6. Egy héten belül munkaközösség-vezetők összeállítják és írásba foglalják a munkaközösségi terveket. 7. Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges. 8. Ezt követően az igazgató a munkaközösségi munkatervek alapján elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenység időpontját és felelőseit is. 9. Ugyanakkor a munkaközösségi tervekkel összhangban az intézményvezető elkészíti a mérési tervet, amely tartalmazza a mérések várható idejét, szereplőit és felelőseit. 10. Ezzel egy időben az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát. 11. Az aktualizált kommunikációs adatbázis szolgálja a tájékoztatási rendszer megtervezését. 12. Ezek után az igazgató összeállítja és írásba foglalja az iskola éves munkatervét. 13. A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott területeken beavatkozás szükséges. 14. Szeptember 15-ig az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak, egyet-egyet pedig elhelyez az igazgatói irodában, tanári szobában. 11

12 Felelősségek és hatáskörök Felelős Érintett Informált 1. Igazgató Mk. vezetők, Gyermek véd. Tantestület felelős, DÖK vezető 2. Igazgató Tantestület - 3. Igazgató Tantestület - 4. Mk. vezetők Tantestület - 5. Mk. vezetők Tantestület - 6. Mk. vezetők Tantestület Tantestület 7. Mk. vezetők Tantestület Igazgató 8. Igazgató Mk. vezetők, - 9. Igazgató Mk. vezetők, DÖK vezető Igazgató Igazgató Tantestület 12. Igazgató Igazgató Tantestület Fenntartó, szülő 14. Igazgató Iskolatitkár - Dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat Kitöltő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap 1. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyvvezetkönyvtár) Dosszié (jegyző- 1 tanév - 2. Órarend Igazgatóhelyettesek iroda Igazgató-helyettesi 1 tanév Tanárok 3.DÖK és Gyermek DÖK vezető és ifj. vé- Gyermek és ifj. Igazgatói iroda 1 tanév - delmi munkaterv védelmi felelős 4.Munkaközösségi Mk. vezetők Igazgatói iroda 1 év Mk. vezetők tervek 5. Feladatterv Igazgató Igazgatói iroda 1 év Mk. vezetők 6. Mérési terv Igazgató Igazgatói iroda 1 év Mk. vezetők 7. Tájékoztatási rendszer Igazgató Iktatókönyv 1 év - 8. Az intézmény munkaterve Igazgató Igazgatói iroda 1 év Fenntartó 12

13 3.4 Ellenőrzés, értékelés A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása A folyamat leírása Cél: adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez START 1. Az általános vezetői ellenőrzés területeinek, szempontjainak meghatározása Idő- és felelősség mátrix Szempontlista Eredményes ellenőrzés Indikátorrendszer Indikátorrendszer Az ellenőrzött területek listája 2. Az ellenőrzési területek kiválasztása 3. Éves ellenőrzési terv elkészítése Az ellenőrzött területek listája Ellenőrzési terv Ellenőrzési terv Idő- és felelősség-mátrix Ellenőrzési szempontlista 4. Éves ell.-i terv ismertetése az alkalmazotti közösséggel 5. Az ellenőrzésért felelős személyek megbízása 6. Az ellenőrzés végrehajtása Jegyzőkönyv Megbízások Időterv a beszámoláshoz Feljegyzések Feljegyzések az ellenőrzésről 7. A tapasztalatok megbeszélése Ellenőrzési lista Ellenőrzési lista 8. Javaslat a feltárt hiányok pótlására Feljegyzés Ellenőrzési lista Feljegyzések 9. Az igazgató tájékoztatása az ellenőrzés tapasztalatairól 10. Az eredmények adattárba helyezése Nem Igen Elektromos adatbázis STOP 13

14 A folyamat leírása A vezetői kör a folyamat elején meghatározza az általános vezetői ellenőrzés területeit, szempontjait, delegálását, gyakoriságát és módszereit. Az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenőrzött területeket. Az iskolavezetés szeptember elején elkészíti az éves ellenőrzési tervet. Az igazgató szeptember elején ismerteti az éves ellenőrzési tervet az alkalmazotti közösséggel, értekezleten. Szeptember elején az ellenőrzésért felelős személyeket megbízza az igazgató. A megbízással egy időben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét. Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása. Az ellenőrzés tapasztalatai az ellenőrzés után. Az ellenőrzést végző személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására. Az ellenőrzést végző személy beszámol az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatónak. Az ellenőrzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén, amely majd az értékelési folyamat bemenete lesz. A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Szempontlista Az ellenőrzött területek listája Idő- és felelősségmátrix Vezetői kör igazgató Minőségirányítási dokumentum Feljegyzés Igazgató Terv Igazgató Minőségirányítási dokumentum Jegyzőkönyv Igazgató Minőségirányítási dokumentum Megbízatások Igazgató Minőségirányítási dokumentum Időterv (a beszámoláshoz) Igazgató Minőségirányítási dokumentum Ellenőrzési lista A delegált Elektronikus A feljegyzést Minőségirányítási adatbázis végző dokumentum 5 év 1 év 1 év 1 év 1 év 1 év 5 év Irattár 14

15 Felelősségek és hatáskörök Felelős Érintett Informált 1. Igazgató Iskolavezetés 2. Igazgató Iskolavezetés 3. Igazgató Iskolavezetés 4. Igazgató Alkalmazotti közösség 5. Igazgató Delegáltak 6. Igazgató Delegáltak Alkalmazotti közösség 7. Az ellenőrzést végző személy Ellenőrzött 8. Delegált ellenőrző Ellenőrzött 9. Delegált ellenőrző Ellenőrzött 10. Delegált ellenőrző Igazgató 15

16 Mérés, ellenőrzés, értékelés rendszere az intézményi önértékelés rendszere Diagnosztikus mérések Ssz Tevékenységek feladatok 1. Mérési anyag összeállítása Feladatlap készítése Mérési anyag sokszorosítása Diagnosztikus mérés elvégzése Adatfeldolgozás minden tanulóra vonatkozóan 5. Az adatok elemzése 6. Az alulteljesítés okainak feltárása Háttértényezők vizsgálata - Tanulói képességek - Szülők iskolázottsága Pedagógusok módszertani kultúrájának vizsgálata Egyéb okok feltárása Fénymásolás Módszer Határidő Felelős A feladatnak megfelelően (írás, feladat elvégzése) Adatfeldolgozó szoftver (EXCELL, ACCESS) segítségével Teljesítmények kimutatása Osztályok teljesítménye Egyéni teljesítmények (feladatonként) Attitűdvizsgálat, induktív gondolkodás mérése, olvasási képességek mérése, stb. Kérdőív Eredményesség, hozzáadott érték, képességfejlesztés, stb. - Pedagógusok távolléte miatti helyettesítések, pedagógusváltás, betegség, stb. - Alkalmazott tankönyvek, szemléltetések - Motiválás Az éves munkatervben meghatározva Íratás előtt két nappal Az éves munkatervben meghatározva Egy hét Egy hét Egy hét Érintett tanítók, szaktanárok, évfolyamfelelősök Munkaközösség vezető Érintett tanítók, szaktanárok, vezetés Érintett tanítók, szaktanárok Érintett tanítók, szaktanárok, Munkaközösség vezetők Munkaközösség tagjai és Munkaközösség vezetők 7. A feltárt okok elemzése Összehasonlító vizsgálat a tanulói teljesítménnyel érintett pedagógusok 16

17 8. Fejlesztési terv készítése Tanulókra vonatkozóan Osztályonként tanulókra lebontva az elemzések tapasztalatai alapján Pedagógusokra vonatkozóan Alkalmazott módszerek, feladatok, tankönyvek, motiválás, tanulói képességek fejlesztése, tanulói munkáltatás, felzárkóztatás, stb. két hét Érintett tanítók, szaktanárok, Munkaközösség vezetők 9. A fejlesztési tervek leadása az intézményvezetőnek Iktatott anyag /dokumentálás Munkaközösség vezető 10. A jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása Beépítése a munkaközösség éves munkatervébe A jóváhagyást követően Munkaközösség vezetők, érintett pedagógusok 17

18 Országos kompetenciamérés Cél: a kompetenciaalapú oktatás kiterjesztése az intézmény teljes pedagógiai folyamatára az országos mérés, értékelés eredményeinek javítása A kompetenciamérés értékeléséhez készült eljárásrend megvalósításának lépései: 1.A kompetenciamérés eredményeinek ismertetése az érintettekkel 2.Munkacsoport felállítása: elemzi a mérési eredményeket, következtetéseket von le következtetésből célokat, feladatokat fogalmaz meg fejlesztési tervet készít 3.A fejlesztési terv elfogadása, szülők tájékoztatása 4.Beszámoló megküldése a fenntartónak 5. Fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv beépítése az éves feladatokba. Eljárásrend Ssz. Tevékenységek/feladatok Módszer Határidő Felelős 1. Adatfeldolgozás minden tanulóra vonatkozóan Adatfeldolgozó szoftver segítségével (OKÉV) 2. Az adatok elemzése Teljesítmények kimutatása Osztályok teljesítménye Egyéni teljesítmények (tantárgyanként, feladatonként) 3. Az alulteljesítés okainak feltárása Háttértényezők vizsgálata - Tanulói képességek mérése - Szülők iskolázottsága Pedagógusok módszertani kultúrájának vizsgálata Egyéb okok feltárása Attitűdvizsgálat, induktív gondolkodás mérése, olvasási képességek mérése, stb. Kérdőív Eredményesség, hozzáadott érték, képességfejlesztés, stb. - Pedagógusok távolléte miatti helyettesítések, pedagógusváltás, betegség, stb. Az adatfeldolgozó szoftver kézhezvételét ől számított 1 hónap 1 hónap 1 hónap Érintett tanítók, szaktanárok, számítástechniku s Érintett tanítók, szaktanárok, számítás technikus, osztályfőnökök 18

19 Ssz. Tevékenységek/feladatok Módszer Határidő Felelős - Alkalmazott tankönyvek, szemléltetések - Motiválás 4. A feltárt okok elemzése Összehasonlító vizsgálat a tanulói teljesítménnyel 5. Fejlesztési terv készítése Tanulókra vonatkozóan Tantárgyanként, osztályonként tanulókra lebontva az elemzések tapasztalatai alapján 1 hónap Osztályfőnökök, érintett pedagógusok Érintett tanítók, szaktanárok, Pedagógusokra vonatkozóan Alkalmazott módszerek, feladatok, tankönyvek, motiválás, tanulói képességek fejlesztése, tanulói munkáltatás, felzárkóztatás, stb. Tanév végi munkaközössé gi értekezlet Intézményvezető Egyéb területek A feltárt okoknak megfelelő intézkedés meghozatala 7. A szülők tájékoztatása a fejlesztési tervekről 8. A fejlesztési tervek megküldése a fenntartónak 9. A fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása Fejlesztési tervek tartalma, együttműködés, szülők bevonása a fejlesztési tervek végrehajtásába Iktatott anyag /dokumentálás Beépítése az éves iskolai munkatervbe Tanév első szülői értekezlete Év végi beszámolóval A jóváhagyást követően osztályfőnökök intézményvezető igazgató, érintett pedagógusok 19

20 Országos kompetencia mérés és feldolgozásának folyamatábrája START Oktatási és kulturális miniszter által kiadott tanév rendje Országos kompetenciamérés lebonyolítása OM mérésekért felelős intézményi koordinátor Országos jelentés a kompetenciamérésekről Az országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlító vizsgálata (intézményi átlag-országos átlag) OM mérésekért felelős intézményi koordinátor, tanítók, tanárok A kompetencia mérés intézményi eredményei elérik-e a jogszabályban meghatározott minimumot? n Fenntartói felszólítás intézkedési terv készítésére Fenntartó Intézkedési terv készítése Intézményvezető i Intézkedési terv megküldése a fenntartónak (3 hónapon belül) Intézményvezető Intézkedési terv jóváhagyása Intézkedési terv Fenntartó n Intézkedési terv Intézkedési terv végrehajtása STOP Érintett pedagógusok 20

21 3.4.3 Az intézményi önértékelés Az intézményi önértékelés alapelvei Az intézményi önértékelés az intézményre irányuló külső értékelés az értékelés területei és szempontjai által összekapcsolódik, a belső fejlesztés támogatása érdekében történik, a tanulói teljesítményeket és az eredmények létrejöttében szerepet játszó folyamatokat is vizsgálja, a működési folyamatok vizsgálatának szempontja, hogy a vizsgált terület menynyiben járult hozzá az eredményességhez, az intézményi működés ellenőrzésének megállapításai az értékelés bemeneti információi, az értékelés érintettjeinek hozzá kell jutni az értékelés eredményeihez, információihoz Az önértékelés célja Az önértékelés célja, hogy mélyebb tudást nyerjen az intézmény saját működéséről, növelje annak eredményességét. Részletezve: az intézmény pedagógiai céljainak a tanulói eredményekkel való összehasonlítása, az iskolahasználók elégedettségének vizsgálata, az intézmény pedagógiai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése, az önértékelés segítségével döntéshozatal a fejlesztésekről, mindezek által javítani az eredményességet. 21

22 Az intézményi önértékelés rendszere Területek A pedagógiai program értékelése Az értékelés célja Intézményi önértékelés előkészítése Az intézményi eredményesség Értékelési szempontok az intézmény pedagógiai céljai szakszerűen megfogalmazása a program milyen mértékben támogatja a pedagógiai eredmények elérését Értékelés ideje Módszerek Indikátorok Ellenőrzést, értékelést végzők alkalmasak-e arra, hogy az ÖMIP- hez igazodóan elemzés intézményértékelés alapjául szolgáljanak ÖMIP- hez igazodóan elemzés az intézmény nevelési programja, helyi tanterve összhangban van-e a tanulási célokkal igazgató, igazgatóhelyettesek munkaközösség vezetők igazgató, igazgatóhelyettesek munkaközösség vezetők A tanulásinevelési eredményesség A szükséges képességek teljesülésének vizsgálata. A külső mérések- országos kompetenciamérés, fenntartói mérések intézményi eredményeinek Szükség esetén Statisztika, elemzés Képességek diagnosztizálásána k eredménye 1. osztály elején Alsós igazgatóhelyettes A tanulásinevelési eredményesség A meghatározott követelmények Az intézmény nevelési programjában megfogalmazott cé- Évente Statisztikai elemzés Diagnosztikus mérések Szaktanárok, munkaközösség-vezetők 22

23 Területek Az értékelés célja teljesülésének vizsgálata. Elemzések előkészítése Értékelési szempontok lok, követelmények teljesülése. Értékelés ideje Módszerek Indikátorok Ellenőrzést, értékelést végzők Évente, tanév végén statisztika Az általános iskolát be nem fejezők aránya Felsős igazgatóhelyettes Az iskola eredményességének megismerése, feladatok meghatározása Eredmények az országoshoz viszonyítva, szórás Évente, tanév végén statisztika Központi mérések jelzőszámai Igazgatóhelyettesek Munkaközösség-vezetők Elemzések előkészítése Milyen arányú az összes tanulói létszámhoz viszonyítva Évente, tanév végén statisztika Az általános iskolát be nem fejezők aránya Felsős igazgatóhelyettes A tanulásinevelési eredményesség Az iskola eredményességének megismerése, feladatok meghatározása Elemzések előkészítése Országos és városi átlagokhoz képest milyen eredményt értünk el. Milyen tanulóink eredményeinek szórása Hiányzások és bukások összefüggésének vizsgálata Évente, tanév végén Évente, tanév végén Évente, tanév végén statisztika statisztika statisztika Központi mérések jelzőszámai Tanév végi bukási arány Egy bukott tanulóra jutó bukások száma igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek 23

24 Területek Az értékelés célja Értékelési szempontok Értékelés ideje Módszerek Indikátorok Ellenőrzést, értékelést végzők Évente, Évismétlők aránya tanév végén statisztika igazgatóhelyettesek A tanulásinevelési eredményesség Partneri elégedettség Partneri elégedettség Elemzések előkészítése Intézményünk népszerűsége a térségben Szülő - pedagógus - diák együttműködése Az intézmény pedagógiai céljainak a tanulói eredményekkel való öszszehasonlítása Hiányzások és bukások összefüggésének vizsgálata Első osztályosok intézmény választása, Intézmény elhagyók, 8-osok Negatív szülői háttér feltárása, Gyermek- és ifjúságvédelem Tanulmányi versenyen való részvétel; Tanórán kívüli tevékenységeken való részvétel Évente, tanév végén Évente, tanév végén Háromévente Évente Évente statisztika statisztika Statisztika; klímateszt statisztika Statisztika, klímateszt Egy tanulóra jutó igazolatlanul hiányzott órák száma Egy tanulóra jutó igazoltan hiányzott órák száma Szülők globális elégedettsége az intézménnyel Szülői értekezleteken való részvételi arány A tanulók globális elégedettsége az intézménnyel igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek A tantestületen Egyéni célok Évente klímateszt A pedagógusok igazgató, igazgatóhelyettesek 24

25 Területek A pedagógusok teljesítményének értékelése Az értékelés célja belüli együttműködés akadályainak feltárása A pedagógusok munkájának minősítése, hiányok feltárása, javítása Értékelési szempontok egybeesése az intézményi célokkal és elvárásokkal A pedagógusok teljesítményének értékelése a munkakörükhöz tartozó feladataik ellátása alapján történik. Értékelés ideje Módszerek Indikátorok Ellenőrzést, értékelést végzők globális elégedettsége az intézménnyel Háromévente Önértékelés, vezetői értékelés Pedagógusértékelési rendszer Ld. melléklet igazgató, igazgatóhelyettesek Az intézmény működése Az intézmény működése Éves változások követése Éves változások követése Hogyan változik a tanulói létszám Informatikai eszközök használatának lehetőségei Informatikai eszközök használatának lehetőségei Milyen módon segítette a munkát a pályázati pénz évente statisztika Tanulópedagógus arány igazgatóhelyettesek évente statisztika Átlagos osztálylétszám igazgatóhelyettesek évente statisztika Egy számítógépes igazgatóhelyettesek, munkaállo- másra jutó tanulók rendszergazda száma évente statisztika Egy számítógépes munkaállomásra igazgatóhelyettesek, jutó peda- rendszergazda gógusok száma évente statisztika Sikeres és benyújtott igazgatóhelyettesek pályáza- tok aránya évente statisztika Pályázati úton gazdasági vezető 25

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 2011/2012-ES TANÉVRE GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 2011/2012-ES TANÉVRE GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 2011/2012-ES TANÉVRE GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Címe: Gödöllő, Munkácsy Mihály

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Minőségirányítási Programja 2007-2011

Petőfi Sándor Általános Iskola. Minőségirányítási Programja 2007-2011 Petőfi Sándor Általános Iskola Minőségirányítási Programja 2007-2011 Minőségirányítási Program Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Munkácsy Mihály u. 1. 2 1. Feladatok... 5 1.1. Fenntartói ÖMIP-ből

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

2 1. 5 2. 2.1. 2.2. A

2 1. 5 2. 2.1. 2.2. A Tartalomjegyzék Fenntartói MIP-ből az intézményünkre vonatkozó feladatok 2 1. Az Arany János Iskola minőségpolitikai nyilatkozata 5 2. Minőségirányítási rendszer.5 2.1. Minőségcélok.5 2.2. A vezetés felelőssége.6

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

kidolgozásával felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

kidolgozásával felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 2007. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva Igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Újlaki Általános Iskola 1023 Budapest, Ürömi u. 64. Minőségirányítási Program

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Újlaki Általános Iskola 1023 Budapest, Ürömi u. 64. Minőségirányítási Program MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Készítette: ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA Gábor Áron igazgató vezetésével Kolozsyné Grech Judit Hancsók Anita Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2009.június

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ZSÁMBÉKI PREMONTREI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. 1 Minőségirányítási Program Intézmény

Részletesebben

A mentori rendszer működésének leírása

A mentori rendszer működésének leírása 1. sz. melléklet A mentori rendszer működésének leírása (kiegészítés az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program szervezeti felépítéséhez) Bevezetés Az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program eredményességének

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁ OS ISKOLA 2490 PUSZTASZABOLCS, MÁTYÁS KIRÁLY U. 14. Telefon/Fax: (25)-273-017 titkárság E-mail: jaaiskola_p@drotposta.hu OM azonosító: 030098 Comenius 2000

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 Az intézmény neve és címe: MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2007. szeptember 1. 1 Tartalomjegyzék INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM...1 I BEVEZETÉS A FENNTARTÓ MINŐSÉGPOLITIKÁJÁBAN

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011. október 4. Diákönkormányzat véleményezése: 2011. szeptember 29. Szülői Közösség véleményezése:

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011. október 4. Diákönkormányzat véleményezése: 2011. szeptember 29. Szülői Közösség véleményezése: INTÉZMÉNYI 2011. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011. október 4. Diákönkormányzat véleményezése: 2011. szeptember 29. Szülői Közösség véleményezése: 2011. szeptember 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011. október 4. Diákönkormányzat véleményezése: 2011. szeptember 29. Szülői Közösség véleményezése:

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011. október 4. Diákönkormányzat véleményezése: 2011. szeptember 29. Szülői Közösség véleményezése: INTÉZMÉNYI 2011. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011. október 4. Diákönkormányzat véleményezése: 2011. szeptember 29. Szülői Közösség véleményezése: 2011. szeptember 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái minőségirányítási programja. 2009/2010-es tanév

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái minőségirányítási programja. 2009/2010-es tanév A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái minőségirányítási programja 2009/2010-es tanév Tartalomjegyzék 1. Fenntartói MIP-ből az intézményünkre vonatkozó feladatok 3 2. A Várkerti Általános

Részletesebben

1. Szent István Római Katolikus Általános Iskola bemutatása

1. Szent István Római Katolikus Általános Iskola bemutatása 1. Szent István Római Katolikus Általános Iskola bemutatása Egészen biztosra vehető, hogy a XIV-XV. században a plébánia-székhelyeken országszerte volt iskola. Ahol plébánia volt, ott a katolikusok elemi

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK KÉZIKÖNYVE Om: 035193

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK KÉZIKÖNYVE Om: 035193 BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1225. BUDAPEST BARTÓK BÉLA ÚT 6. MELLÉKLET MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK KÉZIKÖNYVE Om: 035193 TARTALOMJEGYZÉK I. Minőségügyi eljárások tartalmi és formai követelményei 3 II. Minőségügyi

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola és KARTAL. Minőségirányítási. (módosításokkal egybeszerkesztett szakmai dokumentum) 2009.

Könyves Kálmán Általános Iskola és KARTAL. Minőségirányítási. (módosításokkal egybeszerkesztett szakmai dokumentum) 2009. Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskola KARTAL Minőségirányítási Program (módosításokkal egybeszerkesztett szakmai dokumentum) 2009. Készítette: Bartók Anikó minőségügyi vezető Tartalomjegyzék

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGÜGYI MUNKÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGÜGYI MUNKÁRÓL BESZÁMOLÓ A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGÜGYI MUNKÁRÓL Bonyhád, 2010-10-20.. Adorján Gyöngyi minőségügyi vezető 1 1. A MINŐSÉGÜGYI CSOPORT TEVÉKENYSÉGE A

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Minőségirányítási Program Intézmény neve: Jókai Mór Általános Iskola 1163 Budapest, Tiszakömlő u. 31-35. Készítette: Bohus Mihály igazgató Sinka Márta Alkalmazotti közösség elfogadta: 2007.03.28. Fenntartói

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben