A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ"

Átírás

1 A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

2 Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Címe: Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 1. Intézményvezető: Gubáné Csánki Ágnes Telefon: 28/ Honlap: 2

3 Tartalomjegyzék 1. Feladatok Fenntartói ÖMIP-ből következő feladataink Kiemelt feladataink: A Petőfi Sándor Általános Iskola minőségpolitikai nyilatkozata Minőségirányítási rendszer Minőségcélok A vezetés felelőssége A megismerés biztosítása Szabályozás eljárásokban (jogszerű működés) Stratégiai tervezés A pedagógiai tervezés Éves tervezés Értékelés A vezetői ellenőrzés folyamatszabállyozása A mérés, ellenőrzés az értékelés rendszere-az intézményi önértékelés rendszere Diagnosztikus mérések Országos kompetencia mérés Az intézményi önétékelés Az intézményi önértékelés alapelvei Az önértkelés célja Az intézményi önértékelés rendszere Az intézményi önértékelés eljárásrendje Az éves értékelés folyamata Az IMIP működtetése Felelősségi mátrix Belső működés A pedagógusok együttműködése A csoport vezetéséért felelős pedagógus szerepe Szervezetti felépítés Iskolánk információs rendszere A humán erőforrás biztosítása, fejlesztése A pedagógus munkatársak kiválasztása és támogatása Gyakornoki Szabályzat Nem pedagógus munkatársak kiválasztása és betanulása Nem pedagógus dolgozók értékelési rendje Nem pedagógusdolgozók értékelési lapja Gazdasági vezető értékelési lapja Az értékelés fokozatai Az értékellés célja Az értékelés szempontja Továbbképzési rendszer működtetése Pedagógus értékelési rendsze Az értékelés alapelvei Az értékelés szintje Az értékelés területei, részterületei és követelményei

4 Az értékelés területei a minősíytés szempontrendszere Az értékelés módszere A pedagógus értékelőlapok 4-8. számú melléklet Az értékelés eredménye, követelmények A teljesítményértékelés eljárásrendje A vezetők értékelése Felelősök és feladataik A vizsgált dokumentumok és felhasználásuk A teljesítményértékelés jogkövetkezménye A partnerkapcsolatok működtetése Partneri igény és elégedettségmérés A minőségirányítási rendszer kiépítése, a dokumentumok kezelése Minőségbiztosítási dokumentálási rend szabályozása Hozzáférés és nyilvánossá tétel Panaszok Tanulói panaszok ügymenete Panaszkezelési rend az alkalmazottak részére Az iskola 1. osztályosainak beiskolázási rendje Nyomonkövetés, beválásvizsgálat Az intézmény működtetése Beszerzési terv készítése Gazdasági, pénzügyi folyamatok Az intézmény működésének javítása, folyamatos fejlesztése Biztonságos intézmény-fizikai biztonság Mellékletek számú melléklet Gyakornoki Szabályzat 2. számú melléklet Nem pedagógusdolgozók értékelési lapja 3. számú melléklet Gazdasági vezető értékelési lapja 4. számú melléklet Pedagógusértékelő/önértékelő lap 5. számú melléklet Óralátogatási jegyzőkönyv 6. számú melléklet Tanulói kérdőív 7. számú melléklet Vezetői munkakörben dolgozók értékelőlapja 8. számú melléklet Teljesítményértékelési összesítő Záró rendelkezések 110 4

5 1. Feladatok 1.1. Fenntartói ÖMIP - ből következő feladataink: Minden gyermek fontos elvének következetes megvalósítása, a színvonalas, gyermekközpontú nevelés-oktatás biztosítása intézményünkben, alap és speciális feladataink átlagosnál színvonalasabb ellátása, a gyermekek, tanulók képességeinek személyiségének sokoldalú fejlesztése, felkészítésük a továbbtanulásra, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, az egészséges életmód, sportolási igény felkeltése, kulturált, igényes környezet, intézményi arculat kialakítása helyi értékek megbecsülése, képviselete, partneri igények és elégedettség figyelemmel kísérése, megfelelő kommunikáció alkalmazása, továbbképzési tervek és intézményi szükségletek összhangjának megvalósítása, részvétel a közművelődési és kulturális életben, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, az esélyegyenlőséget is segítő programok kidolgozása, alkalmazása, eredményes szereplés tanulmányi és sport versenyeken, a kulturált viselkedés, magatartás kialakítása, az idegen nyelv és informatikai ismeretek hangsúlyos átadása, az általános iskolába járók tanulmányainak befejezése, a kimaradás megakadályozása Kiemelt feladataink: Az épület külső és belső környezetének folyamatos esztétikus fejlesztése, az eszköz- és felszerelésjegyzék teljesítése, a minőségbiztosítási önértékelési rendszer technikai hátterének biztosítása, helyi nevelési pedagógiai programok beválásának vizsgálata, intézményi önértékelési rendszer működtetése, pedagógus értékelési rendszer működtetése szakszerű szolgáltatások igénybevétele. 5

6 2. A Petőfi Sándor Általános Iskola minőségpolitikai nyilatkozata A Small is beautiful a kicsi szép elv következetes végig vitele a pedagógiában mottója iskolánknak. A kicsi szép elv az emberléptékűség eszméjét hirdette meg, nagy hangsúlyt helyezve az ökológiára, a természetvédelemre, a humánus, etikai és esztétikai értékek felmutatására. A legnagyobb és leginkább létfontosságú erőforrás az oktatás, - mindenkinek egyre magasabb előképzettségre van szüksége. Az oktatásnak először is értékeszméket kell közvetítenie, arra kell megtanítania, mit kezdjenek a gyerekek az életükkel. Az iskolai közösség mindennapi életében elősegítjük, hogy a tanulóink folyamatosan tapasztalják az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit, ezek hiányának hátrányos következményeit. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. 3. Minőségirányítási rendszer 3.1. Minőségcélok Szervezeti céljaink 1. Jól felkészült, az új módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes legyen a tantestületünk. 2. Pedagógusaink munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, segítőkészek a partnereikkel szemben A vezetés felelőssége Az intézmény vezetése biztosítsa a működés rendjét, a Pedagógiai Program törvényben előírt felülvizsgálatával, az éves munkatervek elkészítésével, a vezetői értékelés és a gyakornoki szabályzat működtetésével. 6

7 Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák A hozzáférhetőség biztosítása Az intézményi működést szabályozó külső jogi rendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők az Interneten és a Korszerű iskolavezetés c. kiadványban A megismerés biztosítása Az ben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az igazgató tekinti át. Az intézményben helyi eljárásrend alapján, az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése: A működést befolyásoló fontos információt a faliújságon közzé teszi. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból havi munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja. Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor az igazgató, a helyettesekkel dönt. Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezi. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben: Egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre rendszeresen. Másrészt az intézmény igazgatója a közalkalmazotti tanács számára - a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával - egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi. 7

8 Szabályozás eljárásokban (jogszerű működés) Belső szabályozás Tartalmi rész Az SZMSZ célja Az intézmény meghatározása Jogi status Tanulói jogviszony meghatározása Az intézmény munkarendje Pedagógiai program A tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje. Indikátorrendszer Az intézmény éves munkájának tervezése A pedagógusok munkájának értékelése Teljes körű intézményi önértékelés Adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez, fejlesztéshez Az intézmény működésének, szabályozásoknak a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása A szabályozás neve SZMSZ Alapító okirat PP PP SZMSZ PP SZMSZ PP PP SZMSZ Éves munkaterv Önértékelés Vezetői értékelés Intézményi önértékelés Vezetői ellenőrzés Évvégi értékelés Külső szabályozás Tartalmi rész Szabályozás Hol található Igazgató hatásköre KTV Intézmény munkarendje KTV 40. Pedagógiai program KTV Tanórán kívüli foglalkozás szervezeti KTV 53. formája Nevelőtestület KTV Szakmai munkaközösségek KTV 58. Tanítás évi rendje KTV 52. A Nemzeti Köznevelési törvény megfelelő paragrafusai. 8

9 3.3. Stratégiai tervezés A pedagógiai tervezés (A pedagógiai program felülvizsgálatának folyamatszabályozása, amelynek célja az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása.) A folyamat leírása Feladat Felelős Résztvevők Produktum 1 A KT és szükséges törvényi Intézményvezető szabályozások megis- merése 2 A HPP módosítandó, kiegészítendő területeinek számbavétele Iskola vezetősége Azonosított területek, folyamatok 3 Munkacsoportok létrehozása a szabályozandó területekre 4 A területek szétosztása a csoportok között 5 Tantestület tájékoztatása a csoportok megalakulásáról és az első olvasat előterjesztésének időpontjáról 6 A munkacsoportok elemző munkája 7 A csoportok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosító javaslatok elfogadása 8 Tantestületi értekezlet az elemző munka és a módosító javaslatok megvitatása 9 Módosítások, kiegészítések beépítése a programba 10 A módosított PP elfogadtatása az Szülői Közösséggel és megismertetése a DÖKkel 11 A teljes program ellenőrzése, összevetése a törvényi előírásokkal Intézményvezető nevelőtestület Megalakult munkacsoportok Munkacsoportok vezetői Munkacsoportok tagjai A területekhez rendelt munkacsoportok Iskola vezetősége nevelőtestület Jegyzőkönyv Munkacsoportok vezetői Munkacsoportok vezetői Iskola vezetősége Iskola vezetősége Iskola vezetősége Intézményvezető Munkacsoportok tagjai Munkacsoportok tagjai nevelőtestület Iskolai SzMK DÖK vezetőség Iskola vezetősége Javaslat a módosításokra Hiányok pótlása Módosító javaslatok, kiegészítések Kiegészített PP. Jegyzőkönyv 12 Testületi vita Intézményvezető nevelőtestület Jegyzőkönyv 13 A PP- t megismerteti a Iskola vezetősége partnerek Jegyzőkönyv közvetlen partnerekkel 14 Felterjesztés az önkormányzathoz Intézményvezető 9

10 Éves tervezés Az éves munkaterv elkészítésének folyamata A folyamat célja: A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola oktató-nevelő munkáját. Szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. Előzetes tantárgy felosztás START Az elmúlt tanév értékelő beszámolója 1. Tájékoztatás a nevelési-oktatási célkitűzésekről Jegyzőkönyv Mk-ek tanév végi beszámolói Partneri igényfelmérés beszámolói Az adott év munkarendjéről szóló rendelet 2. Személyi feltételek aktualizálása 3. Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása 4. Feladatterv ismertetése 4/a. A DÖK vezető és az gy. védelmi felelős elkészíti a munkatervet DÖK és gy., védelmi munkaterv 5. Eseménynaptár összeállítása, felelősök hozzárendelése 6. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása 7. A nevelőtestület elfogadja az éves munkatervet és kiegészíti szept. 20-ig a munkaközösségek, a DÖK és a gyermekvédelmi munkatervekkel 9. A munkaterv véglegesítése, elküldése a fenntartónak. Elhelyezése az igazgatói irodában és a tanáriban. STOP 10

11 A folyamat leírása 1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól. 2. Az alakuló értekezleten az intézményvezető tájékoztatást ad a személyi feltételekről. 3. Ugyanakkor az igazgató a tárgyi és szervezeti feltételeket is ismerteti, a nyár folyamán milyen fejlesztések történtek. 4. A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek az első megbeszélésükön meghatározzák a célokat, feladatokat, a DÖK és a Gyermek és ifjúságvédelmi felelős elkészítik éves munkatervüket. 5. Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket, felelősöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. 6. Egy héten belül munkaközösség-vezetők összeállítják és írásba foglalják a munkaközösségi terveket. 7. Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges. 8. Ezt követően az igazgató a munkaközösségi munkatervek alapján elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenység időpontját és felelőseit is. 9. Ugyanakkor a munkaközösségi tervekkel összhangban az intézményvezető elkészíti a mérési tervet, amely tartalmazza a mérések várható idejét, szereplőit és felelőseit. 10. Ezzel egy időben az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát. 11. Az aktualizált kommunikációs adatbázis szolgálja a tájékoztatási rendszer megtervezését. 12. Ezek után az igazgató összeállítja és írásba foglalja az iskola éves munkatervét. 13. A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott területeken beavatkozás szükséges. 14. Szeptember 15-ig az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak, egyet-egyet pedig elhelyez az igazgatói irodában, tanári szobában. 11

12 Felelősségek és hatáskörök Felelős Érintett Informált 1. Igazgató Mk. vezetők, Gyermek véd. Tantestület felelős, DÖK vezető 2. Igazgató Tantestület - 3. Igazgató Tantestület - 4. Mk. vezetők Tantestület - 5. Mk. vezetők Tantestület - 6. Mk. vezetők Tantestület Tantestület 7. Mk. vezetők Tantestület Igazgató 8. Igazgató Mk. vezetők, - 9. Igazgató Mk. vezetők, DÖK vezető Igazgató Igazgató Tantestület 12. Igazgató Igazgató Tantestület Fenntartó, szülő 14. Igazgató Iskolatitkár - Dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat Kitöltő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap 1. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyvvezetkönyvtár) Dosszié (jegyző- 1 tanév - 2. Órarend Igazgatóhelyettesek iroda Igazgató-helyettesi 1 tanév Tanárok 3.DÖK és Gyermek DÖK vezető és ifj. vé- Gyermek és ifj. Igazgatói iroda 1 tanév - delmi munkaterv védelmi felelős 4.Munkaközösségi Mk. vezetők Igazgatói iroda 1 év Mk. vezetők tervek 5. Feladatterv Igazgató Igazgatói iroda 1 év Mk. vezetők 6. Mérési terv Igazgató Igazgatói iroda 1 év Mk. vezetők 7. Tájékoztatási rendszer Igazgató Iktatókönyv 1 év - 8. Az intézmény munkaterve Igazgató Igazgatói iroda 1 év Fenntartó 12

13 3.4 Ellenőrzés, értékelés A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása A folyamat leírása Cél: adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez START 1. Az általános vezetői ellenőrzés területeinek, szempontjainak meghatározása Idő- és felelősség mátrix Szempontlista Eredményes ellenőrzés Indikátorrendszer Indikátorrendszer Az ellenőrzött területek listája 2. Az ellenőrzési területek kiválasztása 3. Éves ellenőrzési terv elkészítése Az ellenőrzött területek listája Ellenőrzési terv Ellenőrzési terv Idő- és felelősség-mátrix Ellenőrzési szempontlista 4. Éves ell.-i terv ismertetése az alkalmazotti közösséggel 5. Az ellenőrzésért felelős személyek megbízása 6. Az ellenőrzés végrehajtása Jegyzőkönyv Megbízások Időterv a beszámoláshoz Feljegyzések Feljegyzések az ellenőrzésről 7. A tapasztalatok megbeszélése Ellenőrzési lista Ellenőrzési lista 8. Javaslat a feltárt hiányok pótlására Feljegyzés Ellenőrzési lista Feljegyzések 9. Az igazgató tájékoztatása az ellenőrzés tapasztalatairól 10. Az eredmények adattárba helyezése Nem Igen Elektromos adatbázis STOP 13

14 A folyamat leírása A vezetői kör a folyamat elején meghatározza az általános vezetői ellenőrzés területeit, szempontjait, delegálását, gyakoriságát és módszereit. Az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenőrzött területeket. Az iskolavezetés szeptember elején elkészíti az éves ellenőrzési tervet. Az igazgató szeptember elején ismerteti az éves ellenőrzési tervet az alkalmazotti közösséggel, értekezleten. Szeptember elején az ellenőrzésért felelős személyeket megbízza az igazgató. A megbízással egy időben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét. Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása. Az ellenőrzés tapasztalatai az ellenőrzés után. Az ellenőrzést végző személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására. Az ellenőrzést végző személy beszámol az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatónak. Az ellenőrzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén, amely majd az értékelési folyamat bemenete lesz. A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Szempontlista Az ellenőrzött területek listája Idő- és felelősségmátrix Vezetői kör igazgató Minőségirányítási dokumentum Feljegyzés Igazgató Terv Igazgató Minőségirányítási dokumentum Jegyzőkönyv Igazgató Minőségirányítási dokumentum Megbízatások Igazgató Minőségirányítási dokumentum Időterv (a beszámoláshoz) Igazgató Minőségirányítási dokumentum Ellenőrzési lista A delegált Elektronikus A feljegyzést Minőségirányítási adatbázis végző dokumentum 5 év 1 év 1 év 1 év 1 év 1 év 5 év Irattár 14

15 Felelősségek és hatáskörök Felelős Érintett Informált 1. Igazgató Iskolavezetés 2. Igazgató Iskolavezetés 3. Igazgató Iskolavezetés 4. Igazgató Alkalmazotti közösség 5. Igazgató Delegáltak 6. Igazgató Delegáltak Alkalmazotti közösség 7. Az ellenőrzést végző személy Ellenőrzött 8. Delegált ellenőrző Ellenőrzött 9. Delegált ellenőrző Ellenőrzött 10. Delegált ellenőrző Igazgató 15

16 Mérés, ellenőrzés, értékelés rendszere az intézményi önértékelés rendszere Diagnosztikus mérések Ssz Tevékenységek feladatok 1. Mérési anyag összeállítása Feladatlap készítése Mérési anyag sokszorosítása Diagnosztikus mérés elvégzése Adatfeldolgozás minden tanulóra vonatkozóan 5. Az adatok elemzése 6. Az alulteljesítés okainak feltárása Háttértényezők vizsgálata - Tanulói képességek - Szülők iskolázottsága Pedagógusok módszertani kultúrájának vizsgálata Egyéb okok feltárása Fénymásolás Módszer Határidő Felelős A feladatnak megfelelően (írás, feladat elvégzése) Adatfeldolgozó szoftver (EXCELL, ACCESS) segítségével Teljesítmények kimutatása Osztályok teljesítménye Egyéni teljesítmények (feladatonként) Attitűdvizsgálat, induktív gondolkodás mérése, olvasási képességek mérése, stb. Kérdőív Eredményesség, hozzáadott érték, képességfejlesztés, stb. - Pedagógusok távolléte miatti helyettesítések, pedagógusváltás, betegség, stb. - Alkalmazott tankönyvek, szemléltetések - Motiválás Az éves munkatervben meghatározva Íratás előtt két nappal Az éves munkatervben meghatározva Egy hét Egy hét Egy hét Érintett tanítók, szaktanárok, évfolyamfelelősök Munkaközösség vezető Érintett tanítók, szaktanárok, vezetés Érintett tanítók, szaktanárok Érintett tanítók, szaktanárok, Munkaközösség vezetők Munkaközösség tagjai és Munkaközösség vezetők 7. A feltárt okok elemzése Összehasonlító vizsgálat a tanulói teljesítménnyel érintett pedagógusok 16

17 8. Fejlesztési terv készítése Tanulókra vonatkozóan Osztályonként tanulókra lebontva az elemzések tapasztalatai alapján Pedagógusokra vonatkozóan Alkalmazott módszerek, feladatok, tankönyvek, motiválás, tanulói képességek fejlesztése, tanulói munkáltatás, felzárkóztatás, stb. két hét Érintett tanítók, szaktanárok, Munkaközösség vezetők 9. A fejlesztési tervek leadása az intézményvezetőnek Iktatott anyag /dokumentálás Munkaközösség vezető 10. A jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása Beépítése a munkaközösség éves munkatervébe A jóváhagyást követően Munkaközösség vezetők, érintett pedagógusok 17

18 Országos kompetenciamérés Cél: a kompetenciaalapú oktatás kiterjesztése az intézmény teljes pedagógiai folyamatára az országos mérés, értékelés eredményeinek javítása A kompetenciamérés értékeléséhez készült eljárásrend megvalósításának lépései: 1.A kompetenciamérés eredményeinek ismertetése az érintettekkel 2.Munkacsoport felállítása: elemzi a mérési eredményeket, következtetéseket von le következtetésből célokat, feladatokat fogalmaz meg fejlesztési tervet készít 3.A fejlesztési terv elfogadása, szülők tájékoztatása 4.Beszámoló megküldése a fenntartónak 5. Fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv beépítése az éves feladatokba. Eljárásrend Ssz. Tevékenységek/feladatok Módszer Határidő Felelős 1. Adatfeldolgozás minden tanulóra vonatkozóan Adatfeldolgozó szoftver segítségével (OKÉV) 2. Az adatok elemzése Teljesítmények kimutatása Osztályok teljesítménye Egyéni teljesítmények (tantárgyanként, feladatonként) 3. Az alulteljesítés okainak feltárása Háttértényezők vizsgálata - Tanulói képességek mérése - Szülők iskolázottsága Pedagógusok módszertani kultúrájának vizsgálata Egyéb okok feltárása Attitűdvizsgálat, induktív gondolkodás mérése, olvasási képességek mérése, stb. Kérdőív Eredményesség, hozzáadott érték, képességfejlesztés, stb. - Pedagógusok távolléte miatti helyettesítések, pedagógusváltás, betegség, stb. Az adatfeldolgozó szoftver kézhezvételét ől számított 1 hónap 1 hónap 1 hónap Érintett tanítók, szaktanárok, számítástechniku s Érintett tanítók, szaktanárok, számítás technikus, osztályfőnökök 18

19 Ssz. Tevékenységek/feladatok Módszer Határidő Felelős - Alkalmazott tankönyvek, szemléltetések - Motiválás 4. A feltárt okok elemzése Összehasonlító vizsgálat a tanulói teljesítménnyel 5. Fejlesztési terv készítése Tanulókra vonatkozóan Tantárgyanként, osztályonként tanulókra lebontva az elemzések tapasztalatai alapján 1 hónap Osztályfőnökök, érintett pedagógusok Érintett tanítók, szaktanárok, Pedagógusokra vonatkozóan Alkalmazott módszerek, feladatok, tankönyvek, motiválás, tanulói képességek fejlesztése, tanulói munkáltatás, felzárkóztatás, stb. Tanév végi munkaközössé gi értekezlet Intézményvezető Egyéb területek A feltárt okoknak megfelelő intézkedés meghozatala 7. A szülők tájékoztatása a fejlesztési tervekről 8. A fejlesztési tervek megküldése a fenntartónak 9. A fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása Fejlesztési tervek tartalma, együttműködés, szülők bevonása a fejlesztési tervek végrehajtásába Iktatott anyag /dokumentálás Beépítése az éves iskolai munkatervbe Tanév első szülői értekezlete Év végi beszámolóval A jóváhagyást követően osztályfőnökök intézményvezető igazgató, érintett pedagógusok 19

20 Országos kompetencia mérés és feldolgozásának folyamatábrája START Oktatási és kulturális miniszter által kiadott tanév rendje Országos kompetenciamérés lebonyolítása OM mérésekért felelős intézményi koordinátor Országos jelentés a kompetenciamérésekről Az országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlító vizsgálata (intézményi átlag-országos átlag) OM mérésekért felelős intézményi koordinátor, tanítók, tanárok A kompetencia mérés intézményi eredményei elérik-e a jogszabályban meghatározott minimumot? n Fenntartói felszólítás intézkedési terv készítésére Fenntartó Intézkedési terv készítése Intézményvezető i Intézkedési terv megküldése a fenntartónak (3 hónapon belül) Intézményvezető Intézkedési terv jóváhagyása Intézkedési terv Fenntartó n Intézkedési terv Intézkedési terv végrehajtása STOP Érintett pedagógusok 20

21 3.4.3 Az intézményi önértékelés Az intézményi önértékelés alapelvei Az intézményi önértékelés az intézményre irányuló külső értékelés az értékelés területei és szempontjai által összekapcsolódik, a belső fejlesztés támogatása érdekében történik, a tanulói teljesítményeket és az eredmények létrejöttében szerepet játszó folyamatokat is vizsgálja, a működési folyamatok vizsgálatának szempontja, hogy a vizsgált terület menynyiben járult hozzá az eredményességhez, az intézményi működés ellenőrzésének megállapításai az értékelés bemeneti információi, az értékelés érintettjeinek hozzá kell jutni az értékelés eredményeihez, információihoz Az önértékelés célja Az önértékelés célja, hogy mélyebb tudást nyerjen az intézmény saját működéséről, növelje annak eredményességét. Részletezve: az intézmény pedagógiai céljainak a tanulói eredményekkel való összehasonlítása, az iskolahasználók elégedettségének vizsgálata, az intézmény pedagógiai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése, az önértékelés segítségével döntéshozatal a fejlesztésekről, mindezek által javítani az eredményességet. 21

22 Az intézményi önértékelés rendszere Területek A pedagógiai program értékelése Az értékelés célja Intézményi önértékelés előkészítése Az intézményi eredményesség Értékelési szempontok az intézmény pedagógiai céljai szakszerűen megfogalmazása a program milyen mértékben támogatja a pedagógiai eredmények elérését Értékelés ideje Módszerek Indikátorok Ellenőrzést, értékelést végzők alkalmasak-e arra, hogy az ÖMIP- hez igazodóan elemzés intézményértékelés alapjául szolgáljanak ÖMIP- hez igazodóan elemzés az intézmény nevelési programja, helyi tanterve összhangban van-e a tanulási célokkal igazgató, igazgatóhelyettesek munkaközösség vezetők igazgató, igazgatóhelyettesek munkaközösség vezetők A tanulásinevelési eredményesség A szükséges képességek teljesülésének vizsgálata. A külső mérések- országos kompetenciamérés, fenntartói mérések intézményi eredményeinek Szükség esetén Statisztika, elemzés Képességek diagnosztizálásána k eredménye 1. osztály elején Alsós igazgatóhelyettes A tanulásinevelési eredményesség A meghatározott követelmények Az intézmény nevelési programjában megfogalmazott cé- Évente Statisztikai elemzés Diagnosztikus mérések Szaktanárok, munkaközösség-vezetők 22

23 Területek Az értékelés célja teljesülésének vizsgálata. Elemzések előkészítése Értékelési szempontok lok, követelmények teljesülése. Értékelés ideje Módszerek Indikátorok Ellenőrzést, értékelést végzők Évente, tanév végén statisztika Az általános iskolát be nem fejezők aránya Felsős igazgatóhelyettes Az iskola eredményességének megismerése, feladatok meghatározása Eredmények az országoshoz viszonyítva, szórás Évente, tanév végén statisztika Központi mérések jelzőszámai Igazgatóhelyettesek Munkaközösség-vezetők Elemzések előkészítése Milyen arányú az összes tanulói létszámhoz viszonyítva Évente, tanév végén statisztika Az általános iskolát be nem fejezők aránya Felsős igazgatóhelyettes A tanulásinevelési eredményesség Az iskola eredményességének megismerése, feladatok meghatározása Elemzések előkészítése Országos és városi átlagokhoz képest milyen eredményt értünk el. Milyen tanulóink eredményeinek szórása Hiányzások és bukások összefüggésének vizsgálata Évente, tanév végén Évente, tanév végén Évente, tanév végén statisztika statisztika statisztika Központi mérések jelzőszámai Tanév végi bukási arány Egy bukott tanulóra jutó bukások száma igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek 23

24 Területek Az értékelés célja Értékelési szempontok Értékelés ideje Módszerek Indikátorok Ellenőrzést, értékelést végzők Évente, Évismétlők aránya tanév végén statisztika igazgatóhelyettesek A tanulásinevelési eredményesség Partneri elégedettség Partneri elégedettség Elemzések előkészítése Intézményünk népszerűsége a térségben Szülő - pedagógus - diák együttműködése Az intézmény pedagógiai céljainak a tanulói eredményekkel való öszszehasonlítása Hiányzások és bukások összefüggésének vizsgálata Első osztályosok intézmény választása, Intézmény elhagyók, 8-osok Negatív szülői háttér feltárása, Gyermek- és ifjúságvédelem Tanulmányi versenyen való részvétel; Tanórán kívüli tevékenységeken való részvétel Évente, tanév végén Évente, tanév végén Háromévente Évente Évente statisztika statisztika Statisztika; klímateszt statisztika Statisztika, klímateszt Egy tanulóra jutó igazolatlanul hiányzott órák száma Egy tanulóra jutó igazoltan hiányzott órák száma Szülők globális elégedettsége az intézménnyel Szülői értekezleteken való részvételi arány A tanulók globális elégedettsége az intézménnyel igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek A tantestületen Egyéni célok Évente klímateszt A pedagógusok igazgató, igazgatóhelyettesek 24

25 Területek A pedagógusok teljesítményének értékelése Az értékelés célja belüli együttműködés akadályainak feltárása A pedagógusok munkájának minősítése, hiányok feltárása, javítása Értékelési szempontok egybeesése az intézményi célokkal és elvárásokkal A pedagógusok teljesítményének értékelése a munkakörükhöz tartozó feladataik ellátása alapján történik. Értékelés ideje Módszerek Indikátorok Ellenőrzést, értékelést végzők globális elégedettsége az intézménnyel Háromévente Önértékelés, vezetői értékelés Pedagógusértékelési rendszer Ld. melléklet igazgató, igazgatóhelyettesek Az intézmény működése Az intézmény működése Éves változások követése Éves változások követése Hogyan változik a tanulói létszám Informatikai eszközök használatának lehetőségei Informatikai eszközök használatának lehetőségei Milyen módon segítette a munkát a pályázati pénz évente statisztika Tanulópedagógus arány igazgatóhelyettesek évente statisztika Átlagos osztálylétszám igazgatóhelyettesek évente statisztika Egy számítógépes igazgatóhelyettesek, munkaállo- másra jutó tanulók rendszergazda száma évente statisztika Egy számítógépes munkaállomásra igazgatóhelyettesek, jutó peda- rendszergazda gógusok száma évente statisztika Sikeres és benyújtott igazgatóhelyettesek pályáza- tok aránya évente statisztika Pályázati úton gazdasági vezető 25

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny. 1. 1.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u- 66-68. 2.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Minőségirányítási Program Előzmények Az 1993.

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 7 2.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 7 2.2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 7 2.3. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott MAGYAR ÜZLETEMBERKÉPZŐ Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2012. A nevelőtestületi jóváhagyást követően a dokumentumot

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben