Vezet i program. a pécsi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola. igazgatói pályázatához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezet i program. a pécsi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola. igazgatói pályázatához"

Átírás

1 Vezet i program a pécsi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgatói pályázatához Pályázó neve: Józsa Tímea 2011.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés I. A vezet k közötti feladatok elosztása II. Tervezés, ellen rzés, értékelés III. Létszámgazdálkodás IV. A nevel testület és feladatai... 9 V. A helyi dokumentumok változása VI. Az oktatás szerkezete VII. Kommunikáció, kapcsolattartás, információáramlás VIII. Tanügyi és gazdasági adminisztráció IX. Az intézmény költségvetése.. 18 X. A tárgyi feltételek biztosítása. 19 Utógondolatok. 20 Források

3 BEVEZETÉS A Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola a 2011/12-es tanévben ünnepli alapításának 155. évfordulóját. Az intézmény történetét áthatják hazánk történelmének, az oktatás területén történ jogi változásoknak és a helyi elöljáróságok döntéseinek sora, mely szeptember 1-jén tovább b vült azzal, hogy a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola egyesült a Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskolából kiváló Testnevelési Általános és Középiskolával. Ez az új, összevont intézmény egy igen összetett, sokváltozós rendszert alkot, melynek elemei között számos kapcsolat áll fenn. Ahhoz, hogy jól m ködjék, az egyes elemek egymáshoz hangolása szükséges. Azonban nem lehet változtatni úgy, hogy az eddig kialakult szokásokat, hagyományokat ne vegyük figyelembe. A szokások és hagyományok áthatják mindennapjainkat, változtatás csak rájuk építve lehetséges. Vezet i programommal nem bírálni szeretném az eddigi munkát, inkább az eddigi munkára támaszkodva jobbá tenni a munka megszervezését, gondos tervezéssel, ellen rzéssel el segíteni az intézményben jelentkez feladatok végrehajtását. Pályázatomban néhány területet emeltem ki, amelyeken fontosnak tartom a szemléletváltást, a változtatást, vagy meger síteni kívánom a folyamatok irányát. Nem részletezem azokat a feladatokat, amelyeket vezet i szinten az igazgatóhelyetteseknek, a gyakorlatioktatás-vezet nek vagy a tagozatvezet nek kell megoldani, illetve azokat a célokat, nevelési elképzeléseket sem, amelyeket az egyes intézményi dokumentumok tartalmaznak. Nem kívánok kitérni a Kormány által tervezett, de még meg nem szavazott oktatást érint jogi változásokra sem. 3

4 I. A VEZET K KÖZÖTTI FELADATOK ELOSZTÁSA Helyzetelemzés Az intézményben szeptember 1-jét l az igazgató mellett hat vezet látja el a vezet i teend ket. A Király utcai épületben a két igazgatóhelyettes és a gyakorlatioktatásvezet feladata a gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás irányítása, az érettségi és szakmai vizsgák megszervezése. A Radnóti utcai épületben az igazgatóhelyettesek az egyes intézményegységekhez igazodnak: az egyik az általános iskoláért, míg a másik a gimnáziumi oktatásért felel s. A tagozatvezet szervezi a feln ttoktatással (esti és levelez munkarenddel) kapcsolatos teend ket. A fenntartó 2010-ben hozta létre a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezetet, mellyel a gazdasági vezet beosztás megsz nt mind a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskolában, mind a Mecsekaljai Óvoda Általános Iskola és Középiskolában. Fejlesztési elképzelés A tanulólétszám folyamatos csökkenése és az egy telephelyre való költözés szükségessé teszi a vezet k számának csökkentését. A fenntartó döntése alapján 2012-ben megsz nik az egyik igazgatóhelyettesi beosztás, majd a szakközépiskolai képzés kifutásával 2014-ben megsz nik a gyakorlatioktatás-vezet beosztás. A hatékony vezet i munka megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy minden területnek egy, és csakis egy felel se legyen, aki irányítja azt, döntéseket hoz és számon kérhet, ezért a munkakörök strukturálását minden évben vezet i szinten kell kezdeni. Az egyes területeket, feladatcsoportokat a vezet k egymás között felosztják, az igazgató pedig a vezet ket irányítja és ellen rzi. A feladatok elosztása során el kell kerülni az átfedéseket, és törekedni kell arra, hogy egy vezet höz kerüljenek a logikailag összetartozó, valamint az intézmény több vagy minden területét érint feladatok. A vezet i feladatok elosztásának áttekintését évente célszer elvégezni, felvéve az újonnan jelentkez feladatokat, illetve a vezet k között néhány feladatot át lehet csoportosítani, ha ezzel id takarítható meg, vagy kizárhatók a hibalehet ségek. Létre kell hozni olyan eljárásokat, adatbázisokat a vezet k részére, amikt l megsz nnek a párhuzamos vagy többször ugyanazt a munkafolyamatot ismétl feladatok, ezáltal a munkavégzés mennyisége csökken, és hatékonyabbá válik. 4

5 A vezet kt l elvárható, hogy az általuk kezelt területen tájékozottak, napra készek legyenek, folyamatosan képezzék magukat. Ezt önképzéssel, valamint a különböz szervezetek által kínált továbbképzési lehet ségeket kihasználva lehet megvalósítani. Alapvet a vezet re osztott terület jogi ismerete, hogy mind a tanulók, mind a közalkalmazottak problémáit jogszer en lehessen rendezni. Ahol viszont a jog már nem szól bele az intézmény életébe, a vezet k határozottsága ott se sz njék meg; az adott területen dolgozók véleményének kikérésével alakítsanak ki eljárási módokat, amelyekkel a visszatér feladatok végrehajtását rutinszer vé teszik, illetve egyedi esetekben legyen olyan problémamegoldó-képességük, amellyel az adott helyzetet kezelni tudják. Egy másik fontos munkamódszer, hogy a vezet k világosan fogalmazzák meg a feladatokat és elvárásaikat a területükön dolgozók számára. Nem várható el a beosztottól, hogy ki nem mondott, meg nem fogalmazott követelményekhez igazodjék, teljesítse azokat. Ne az ellen rzés során derüljön ki, hogy a hiányosságot a közalkalmazott tájékozatlansága eredményezte. Minden vezet kötelessége a rábízott terület rendszeres, tervszer és gondos ellen rzése, valamint az ellen rzéssel feltárt hibák, hiányosságok korrigálására vonatkozó utasítások kiadása. Az igazgató feladata az, hogy a vezet k munkáját irányítsa, a vezet ket rendszeresen elszámoltassa, ellen rizze, valamint a feladatok végrehajtásához a körülményeket megteremtse. Az új vezet i feladatok els sorban a két iskola összehangolásából erednek. 5

6 II. TERVEZÉS, ELLEN RZÉS, ÉRTÉKELÉS Helyzetelemzés Mindkét iskola minden évben készített munkatervet, amelyben megjelentek az oktatással kapcsolatos f bb feladatok. A 2011/12-es tanévben már egy munkaterv készült, amelyben felsorolásra kerültek mindkét intézményrész feladatai, és a munkaközösségek terveit is tartalmazza. Viszont a munkaterv összeállításánál nehézséget okozott, hogy eltér hagyományok m ködnek a két telephelyen, hogy eltér a tanulók érdekl dése a különböz programok iránt, hogy azonos tantárgyi munkaközösségek párhuzamosan m ködnek, és azonos programokat máskor és másképpen gondolnak kivitelezni. Fejlesztési elképzelés Egy ilyen sokoldalú intézmény túl nagy ahhoz, hogy gördülékenyen m ködhessen tervezés nélkül. Részletes, átfogó tervet kell készíteni az év itt nemcsak a tanévre, és nem csak az oktatás területére gondolok feladatairól, és a terjedelmesebb feladatok szervezési munkáiról. Az éves terveken túl a több évre kiható munkákat is szükséges ütemezni, mint például a felújítási és a karbantartási munkákat. A perspektivikus tervek a pályázatok benyújtásához is segítséget adnak. Egyrészt könnyebb a pályázati kiírások között a válogatás, ha hosszú távon is tudjuk, merre akarunk haladni, másrészt kidolgozott projektekkel könnyebb a pályázatokat összeállítani és benyújtani. Az ésszer tervezés alapja a takarékosságnak is. Itt nem feltétlenül csak a pénzbeli takarékosságra gondolok, hanem az id vel és az emberi er forrásokkal való takarékosságra is. A tervezés segít abban, hogy a hasonló vagy azonos feladatok egy kézben legyenek, így munkaórák spórolhatók meg. Segít abban is, hogy az egyes munkafázisok id ben elkezd djenek, és id ben befejez djenek anélkül, hogy bárkinek a határid k miatt kellene aggódnia. A tervezésnek meg kell jelennie a munka megszervezésében és elosztásában. Ne legyenek olyan feladatok, amelyekre többen ügyelnek, és olyan területek, amelyekre senki nem figyel. A munkatársak egymás közötti munkamegosztása ne eredményezze, hogy az egyik csak a kedvelt, a másik csak a nem népszer kötelezettségeket vállalja fel. Ezek megvalósítása érdekében a személyi feltételek tervezésekor el ször a feladatokat kell számba venni, és azok alapján kijelölni az egyes tevékenységekhez a feladat végrehajtóját. 6

7 A megtervezett folyamatok végrehajtását ellen rzéssel kell lezárni. A tervszer ellen rzés az alapja annak, hogy megtudjuk, jó irányba történtek-e a folyamatok, van-e korrekcióra szükség legközelebb. Az ellen rzésnek nem célja a folyamatos zaklatás, inkább a munka el segítése, jobbá tétele, a tapasztalatok lesz rése. A közalkalmazott munkájának értékelése mindig valamilyen normával való összehasonlítást jelent, ezért az értékelés el tt ezeket a normákat kell tisztázni. A normákat a törvények, az intézmény pedagógiai programja, munkaterve, Min ség Irányítási Programja adja. A normákat munkakörönként kell meghatározni, felállítani. Törekednünk kell arra, hogy minél kevesebb szubjektív elemet állítsunk normának, illetve egy-egy mulasztás mögött a valós okokat felderítsük, és ne feltételezésekre hagyatkozzunk. A normákkal minden közalkalmazottnak tisztában kell lennie, ezért ismernie kell a munkájára vonatkozó szabályokat; különösen kezd kollégáktól fontos ezt megkövetelni. Így mindenki tisztában lesz azzal, hogy milyen kívánalmaknak kell megfelelnie. A közalkalmazottaknak ismerniük kell a normáktól való eltérések következményeit is. A normával való összehasonlíthatóság másik feltétele, hogy legyen elég értékelési pont, amelyet viszonyítunk, vagyis az ellen rzésnek minden területre ki kell térnie, és lehet leg ne csak egyszer ellen rizzük le mindegyiket. Az ellen rzésnek rendszeresnek, folyamatosnak kell lennie. Tulajdonképpen az értékelés egyik alappillére az ellen rzés, ezért gondosan kell tervezni, hogy senki ne maradjon ki az ellen rzésb l, mindenkinek meg legyen az esélye arra, hogy munkáját értékeljék és elismerjék. Az ellen rzési terv nagy része nyilvános, mindenkinek lehet séget kell adni arra, hogy tudja, mit ellen rzünk és mikor. A tervszer séggel kiküszöbölhet, hogy az ellen rzés egyeseknél sokszor, míg másoknál ritkábban forduljon el, továbbá, hogy néhány terület kontrollálása elmaradjon. Tervezéssel elkerülhet, hogy az ellen rzés zavarja a munkát. 7

8 III. LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS Helyzetelemzés Az intézményben szeptember 1-jét l az engedélyezett álláshelyek száma 124,3 f melyb l 99,8 f pedagógus, 24,5 f pedig nem pedagógus álláshely. Fejlesztési elképzelés A létszámgazdálkodás egyik alapvet szabálya, hogy az ellátandó feladatokhoz kell igazítani a munkaer t. Bár az alfejezet címe fejlesztési elképzelés, mégis tényként kell kezelni, hogy a következ tanévekben folyamatos lesz a létszám csökkentése a várható fenntartói döntések alapján. Feltehet en a négy év alatt összesen körülbelül pedagógus álláshely fog megsz nni a középiskola nappali tagozatán. A központi épület kiürítésével a technikai közalkalmazottak létszáma is csökkeni fog körülbelül álláshellyel. A megsz ntetésre kerül álláshelyek számát össze kell vetni az elkövetkezend években nyugdíjba vonuló közalkalmazottak számával. Törekedni kell arra, hogy minél több aktív közalkalmazottnak maradjon meg a munkahelye. 8

9 IV. A NEVEL TESTÜLET FELADATAI Helyzetelemzés Az elmúlt évtizedekben a jogszabályi változások több ponton módosították az intézményben lév intézményegységek életét, illetve a nevel testület feladatait. Az általános iskolában módosult a felvételi eljárás, a gimnáziumban és a szakközépiskolában új érettségi követelményekhez kellett igazodni, illetve új szabályozás lépett életbe a bels vizsgák rendjével kapcsolatba is. A szakközépiskola szakképzési évfolyamain modul rendszer oktatás került bevezetésre, és ezzel egyidej leg új szakmai vizsgakövetelményekkel kellett szembe néznie a tanulóknak. Új dokumentumokat kellett kidolgozni: min ségirányítási programot és gyakornoki szabályzatot; illetve a régi dokumentumokat is helyenként át kellett alakítani. Az intézmény mindkét telephelyén a munkaközösségek a kötelez feladataikon felül rendszeresen szerveznek háziversenyeket a tanulóknak, ahonnan a legjobbak továbbjutottak a megyei, illetve az országos versenyekre. A diákok sikereket értek el a sport területén, jelent s eredmények születtek az egyes közismereti tantárgyak versenyein is. A versenyeken túl a nevel testület nagyon sok kulturális- és tantárgyhoz köthet, valamint sportprogramban vesz részt a tanulókkal. Az oktató-nevel munkát megnehezíti, hogy diákjaink eltér tudásszinttel, neveltségi szinttel jönnek hozzánk, és ez naponta feladatot ró a nevel testületre. Az intézmény egyik er ssége, hogy tanárai a tanulók problémáira nyitottak, és nemcsak a tananyaggal, hanem a tanulók nevelésével is tör dnek. Egyre több tanuló igényel egyéni bánásmódot, növekszik a sajátos nevelési igény és a tanulási nehézségekkel küzd tanulók száma. A nevel testület szakmai tudása folyamatosan b vült az elmúlt években az újabb diplomák megszerzésével, és a továbbképzéseken való részvétellel. 9

10 Fejlesztési elképzelés El re láthatóan jogi változások nem érinti a közeljöv ben az intézmény oktatási feladatait. A jelentkez feladatok a két iskola összehangolásából, az új, közös hagyományok létrehozásából, az egységes dokumentáció és az egységes adminisztráció megteremtéséb l erednek. Nem az egyik iskola programjainak, szokásrendszerének a másik iskolára való ráer ltetésér l kell szólnia a közös munkának, hanem a hangsúly mindenképpen a közös együttgondolkodáson, a közös értékteremtésen kell legyen. Ki kell válogatni a legértékesebb programokat, hagyományokat mindkét iskolából, de törekedni kell arra is, hogy a két telephely viszonylatában a munkaközösségek közötti versenyszellem következtében a feladatok reálisak, megvalósíthatóak, és mennyiségük elvégezhet legyen. Továbbra is kiemelten kell figyelemmel kísérni, és meg kell adni a szükséges segítséget a helyi versenyek szervezéséhez, illetve támogatni kell, hogy a tanulók és felkészít tanáraik más intézmények által szervezett versenyeken is részt tudjanak venni. A min ségi munkának egyik célja kell legyen, hogy az intézménybe felvett tanulók közül minél nagyobb százalékban legyenek azok, akik sikeresen fejezik be a tanéveket, illetve leérettségiznek. Sajnos a kilencedik évfolyamra beiratkozó tanulók sokszor nem rendelkeznek azzal a tudással, amit elvárnánk t lük, ezért módszereket kell kidolgozni annak érdekében, hogy a tanulás-tanítás folyamata hatékonyabb, és a tanulók számára eredményesebb, az intézmény tanulómegtartó ereje nagyobb legyen. A tanulók tanulási nehézségeit folyamatosan sz r vizsgálattal fel kell deríteni. Nem csak az általános iskolának feladata ez, hanem a gimnázium kilencedik évfolyamában is szükségesek a vizsgálatok, mert az általános iskolák nem mindig ismerik fel a tanulási nehézségekkel küzd tanulókat. Ki kell használni a továbbiakban is a továbbképzési lehet ségeket, akár pedagógustovábbképzés újabb diploma, szakvizsga megszerzése vagy akkreditált továbbképzésen való részvétel keretében kerül erre sor, akár pályázati keretek között. Folytatni kell az intézmény marketingtevékenységét az óvodákban, illetve a gimnáziumi beiskolázás segítésére az általános iskolákban. Rész kell venni a pályaválasztási kiállításon, és folytatni kell az el készít tanfolyamokat. Fontos, hogy az intézmény bekapcsolódjon drogmegel zési, egészségnevelési, környezeti nevelési, kulturális és oktatási programokba. Az erdei iskolai kirándulásoknak, a pályaorientációt el segít kirándulásoknak, a közismereti tudást b vít múzeumlátogatásoknak illetve a történelmi helyek felkeresésének szerepe nem csak a tudásb vítés, hanem nevel hatásukat is ki kell használni. 10

11 V. A HELYI DOKUMENTUMOK Helyzetelemzés Az iskolák egyesítésével a f bb szabályzatok együttes elkészítésére december 31-éig kapott haladékot az intézmény. A Szervezeti és M ködési Szabályzat, a Pedagógiai Program és a Házirend tekintetében el is kezd dtek a közös dokumentumok kidolgozásai. Az intézmény dokumentumainak Interneten való közzétételét jogszabály is el írja, mégis hiányosak vagy nem napra készek a honlapokon található dokumentumok. Fejlesztési elképzelés A nevel testület és a vezet k együttes feladata a helyi dokumentumok rendszeres karbantartása. A vezet k és az igazgató feladata, hogy id közönként, illetve jogszabályi utasításra a jogszabályokkal egyeztesse a helyi dokumentumokat, valamint biztosítsa hozzáférhet ségüket; a nevel testület jogköre pedig, hogy jóváhagyja a változtatásokat. Az iskolaszerkezeti változások, illetve a telephelyek változása miatt a decemberig elkészül szabályzatokat is az elkövetkezend négy évben módosítani kell. A nagyobb szabályzatok kialakítása után egyesíteni kell a Min ségirányítási Programokat, a Közalkalmazotti Szabályzatokat, a Gyakornoki Szabályzatokat. Új Kollektív Szerz dést kell kötni a szakszervezetekkel. Az intézmény honlapját folyamatosan aktualizálni kell; törekedni kell, hogy ne csak a kötelez elemek szerepeljenek rajta, hanem rendszeresen aktuális információkat is nyújtson az intézményi életr l. 11

12 VI. AZ OKTATÁS SZERKEZETE Helyzetelemzés A Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola történetének elmúlt másfél évszázada most egy fiatalabb négy évtizede m köd iskola történetével olvad egybe. Az alábbiakban rövid áttekintést szeretnék adni az egyes oktatási területek múltjáról és jelenér l. Ezt az összevont intézményt a sokszín ség jellemzi. Szerkezetében megtalálható az általános iskola, a szakközépiskola és az erre épül szakképzési évfolyamok, valamint a gimnázium nappali, esti és levelez munkarenddel. Összességében 52 osztályban körülbelül 1500 diák oktatása folyik jelenleg. E tanévt l az intézmény részévé váló Testnevelési Általános és Középiskola jogel dje 1969-ben nyitotta meg kapuit, és kezdetben általános iskolaként m ködött ben az iskola egyesült a Városi Sportiskolával, és ekkor lett a sport iránt elkötelezett. Jelenleg az általános iskola nyolc évfolyamon 15 osztállyal m ködik. Évente két osztály kerül beiskolázásra, de a 2010/11-es tanévben a fenntartó egy osztály indítására adott csak engedélyt. A két osztály közül az egyikben közoktatási típusú sportiskolai, míg a másikban emelt szint testnevelés oktatás folyik. A negyedik, illetve az ötödik osztálytól a sportágak között válogathatnak tanulóink. (Sportágtól függ a kezd évfolyam.) Délután napköziben folytatódik az oktatás, nevelés. A Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola jogel djében 1958-tól indult a politechnikai képzés, amely az 1961-es oktatási reform következtében szakközépiskolává alakult. A Testnevelési Általános és Középiskolában 1996-tól indult érettségi utáni OKJ-s képzés, de mára már megsz nt ez a képzési forma. Ma az egyesült intézmény szakközépiskolájában már kifutó rendszerben van a 12. évfolyamon az elektrotechnika-elektronika, valamint az informatika szakmacsoportos képzés. Az érettségi utáni szakképzési évfolyamokon az autóelektronikai m szerész szakma oktatása folyik. A Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola jogel dje az 1857-ben alapított háromosztályos reáliskola, el ször hat-, majd nyolcosztályossá alakult ben egy törvényrendelet létrehozta a nyolcosztályos gimnáziumot, majd 1945-t l az általános iskolák nyolc évfolyamossá alakítása miatt a gimnázium fokozatosan négyosztályossá vált. Az iskola 1948-ban beolvadt a Nagy Lajos Gimnáziumba, majd 1954-ben indult újra és m ködik napjainkig. 12

13 A Testnevelési Általános és Középiskola gimnáziumi képzése 1992-ben alternatív közgazdasági gimnáziumként indult, majd a közgazdasági képzést felváltotta az emelt szint számítástechnikai, illetve kés bb a közoktatási típusú sportiskolai és az emelt szint testnevelés irányultság. A gimnázium nappali tagozatán a legtöbb osztály valamilyen specializációval bír. Ma az egyesült intézményben négyéves belügyi rendészeti, emelt szint informatikai, emelt szint testnevelési és közoktatási típusú sportiskolai, illetve ötéves, intenzív nyelvi osztályra épül emelt szint idegen nyelvi valamint humán tantárgyblokkos orientációjú gimnáziumi osztályok m ködnek. A közoktatási típusú sportiskolai osztály 10. évfolyamát e tanévt l kezdve két részre bontva oktatjuk. A futball akadémiai osztály a Szántó Kovács János utcában került elhelyezésre. A Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola történetében többször is megjelenik a feln ttoktatás mind a f reáliskolában, mind szakközépiskolai szinten esti és levelez képzésben, de mára már ez az oktatási forma megsz nt. A Testnevelési Általános és Középiskolában 1999-t l van feln ttoktatás, ekkor egyesült az iskola a Dolgozók Önálló Gimnáziumával. Ma az egyesült intézményben esti és levelez munkarend közül választhatnak a feln tt hallgatók. A gimnázium esti tagozatán 8, a levelez tagozatán 4 osztály m ködik 9-12 évfolyamokon. Fejlesztési elképzelés Az általános iskolai szerkezeten változtatni nem szükséges. A középiskolát a fenntartói döntésekhez kell igazítani. A szakközépiskola utolsó szakképz évfolyama 2014-ben tesz majd szakmai vizsgát. A gimnázium nappali szerkezete is jól meghatározott a fenntartói döntés alapján. Összesen négy osztály indítható: belügyi rendészeti, emelt szint nyelvi és emelt szint informatikai (egy osztály a két képzés), közoktatási típusú sportiskolai, valamint futball akadémiai. Minden osztály négy évfolyamos. A gimnázium esti és levelez tagozata változatlan marad. Jogi változás miatt a 2012/13-as tanévt l lehet vé kell tenni a középiskolákban az angol nyelv tanulását azok számára, akik nem tanulják ezt a nyelvet. E mellett azonban meg kell rizni azt az idegen nyelvi sokszín séget, amit ez az intézmény eddig is nyújtani tudott. 13

14 VII. KOMMUNIKÁCIÓ, KAPCSOLATTARTÁS, INFORMÁCIÓÁRAMLÁS Helyzetelemzés A bels kapcsolatokra jellemz, hogy jelenleg az intézmény úgy m ködik, mintha két nevel testülete lenne. A fizikai elválasztódás a szellemi elválasztódást is magában hordozza. Rendszeresen problémák adódnak az információáramlással; a kollégák, a szervezeti egységek, de még a vezet k egymás közötti kommunikációjával is. Az intézmény érdekképviseleti szervezetei többek között jelent s ellen rz szereppel bírnak, a velük való folyamatos kapcsolattartás elengedhetetlen része az iskola életének. Az elmúlt években a diákönkormányzatok és a szül i szervezetek egyre több jogosítványt kaptak az intézményt szabályozó kérdések kialakításában. A diákok érdekképviseletei szervezetei a diákönkormányzatok, amelyek diákfórumokon, illetve a diákönkormányzatot patronáló tanárokon keresztül tartják a kapcsolatot a vezet séggel. Rendezvényeik színesítik, gazdagítják az intézmény életét. A szül k érdekképviseleti szervezetei egy ekkora intézményben önszervez d formában nem képesek m ködni, a szervezetek felépítéséhez és munkájukhoz az iskolák eddig is segítséget nyújtottak. A szül k aktívan részt vesznek a tanulóknak szervezett programok lebonyolításában. Az intézmény munkavállalói érdekképviseleti szervezetei: a szakszervezetek és a közalkalmazotti tanács. A szakszervezetek az egyesülési jog alapján létrejött társadalmi szervezetek, amelyek tagjaik munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeit képviselik. A közalkalmazotti tanács a munkavállalók által választott testület, amely a szakszervezettel ellentétben minden munkavállaló képviseletét ellátja néhány munkáltatói döntési folyamatban. Jelenleg több szakszervezet is m ködik az intézményben, a közalkalmazotti tanács választásának folyamata pedig elindult. A bels szervezetekkel való kommunikáción túl számtalan szervezettel tart fenn az intézmény kapcsolatot: óvodákkal, általános és középiskolákkal, szakképzési helyekkel, vállalkozókkal, sportegyesületekkel, a Városi Sportiskolával, a helyi és a megyei önkormányzattal, a kereskedelmi és iparkamarával, egészségügyi intézményekkel, hatóságokkal, alapítványokkal. A küls partnerek folyamatosan segítik, ellen rzik az intézmény m ködését. Az évek során differenciálódott, hogy melyik vezet melyik szervezettel tart folyamatos kapcsolatot. 14

15 Fejlesztési elképzelés A kommunikációnak és az információáramlásnak az intézmény minden szintjén m ködnie kell. M ködnie kell a vezet k és beosztottak, az egyes munkahelyek, szervezeti egységek és szervezetek között. A vezet k naprakészsége függ attól, hogy hozzájutnak-e az aktuális információkhoz: jogtárakhoz, közlönyökhöz, szakfolyóiratokhoz, Internethez. Ennek érdekében olyan megoldásokat kell keresni, amelyek jelent sen nem növelik a költségeket, mégis hozzáférhet vé teszik a mindennapi munkához szükséges információt. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vezet knek a munka szervezésével kapcsolatos információk közlésére. A pontos, részletes munkautasítások és az elvárások közlése a feladatokat végrehajthatóbbá teszi az utasított számára. A határid s feladatokhoz kapcsolódó információk id beni kifüggesztésével a munka gördülékenysége növelhet, továbbá a közalkalmazottak számára is tervezhet bbé teszi az id beosztásukat. Az el írások, etalonok ismertetése, kidolgozása egységesíti az azonos munkafázisokat. A munkaközösségek feladata lenne a szakmai etalonok kidolgozása, például az adminisztráció egységesítése. Sokszor az is megkönnyítené a munkát, ha a helyi szabályzatok rendelkezésre állnának minden munkahelyen, illetve azok a jogszabályok, amelyek alapján tanmeneteket írunk vagy vizsgáztatunk. Az intézmény honlapjának tartalmaznia kellene ezeket, hogy bárki fel tudja használni a munkájához. A küls és a bels kapcsolattartásban cél a kapcsolatok folyamatos fenntartása, ápolása. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy partnereinket az együttm ködéshez szükséges információkkal ellássuk, és pozitív hírnevünket növeljük rajtuk keresztül is. Ez része kell legyen az intézmény marketingstratégiájának is. Az iskolai diákönkormányzatokból létre kell hozni az intézmény diákönkormányzatát. Rendezvényeit továbbra is támogatni kell, illetve el kell segíteni, hogy a diákönkormányzatok tagjai többet tehessenek a diákjogok érvényesüléséért. A szül kkel folytatott párbeszédnek nem szabad kimerülnie a szül i szervezetekkel folytatott párbeszédben, minden szül vel, aki felkeresi az intézményt, tudnunk kell párbeszédet folytatni. Szorgalmazni kell, hogy az itt tanuló diákok szülei közül minél többen keressék a kapcsolatot a tanári kar tagjaival. Továbbra is (mind tanulói, mind szül i vonatkozásban) a központban a problémamegoldás, a segít készség és az együttm ködés kell hogy álljon az intézmény részér l. 15

16 A munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel továbbra is folyamatosan párbeszédet kell folytatni, a velük való kapcsolattartást rendszeressé kell tenni, amelyet érdemes az éves tervben is rögzíteni. Mind a közalkalmazotti tanács, mind a szakszervezetek könnyebben közlik problémáikat a vezet kkel, ha a találkozások id pontjai el re ismertek. Szorgalmazni kell, hogy a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek tagjai továbbképzéseken b vebb ismeretekre tegyenek szert, amelyet érdekképviseleti munkájukban alkalmazni tudnak. A küls kapcsolattartás egyik fontos eszköze az internet. A két iskola honlapját közös honlappá kell szerkeszteni. Folytatni kell az intézmény külföldi kapcsolatainak ápolását is. A cserediák rendszer kulturális tapasztalatot ad a tanulóknak, és alkalmat teremt a tanult idegen nyelvek alkalmazására is. 16

17 VIII. TANÜGYI ÉS GAZDASÁGI ADMINISZTRÁCIÓ Helyzetelemzés A tanulókról vezetett nyilvántartások és statisztikai kimutatások, a tanulók felvételével, tanulmányi el menetelével, a tankötelezettség teljesítésével és a tanulók vizsgáztatásával kapcsolatos adminisztrációs munka megn tt az utóbbi években. Ez a növekv tendencia tapasztalható a gazdasági nyilvántartások mennyiségét tekintve is. A titkárságon több számítógépen nyilvántartott adatbázist kell kezelni, mint tíz évvel ezel tt. Megjelentek az érettségi és szakmai vizsgák kezelését szolgáló szoftverek és a KIR rendszer. Az egyes iskolák külön-külön alakították ki elektronikus tanuló-nyilvántartásaikat, statisztikai programjaikat és a pedagógus munkaid nyilvántartására szolgáló adatbázisaikat. Fejlesztési elképzelés Az intézményben egységes tanuló-nyilvántartást, egységes tanulmányi statisztikát, egységes pedagógus és nem pedagógus munkaid nyilvántartását, egységes szabadságnyilvántartást kell bevezetni. A titkárságokon a párhuzamos feladatok helyett személyekhez kell kötni az egyes nyilvántartások vezetését. Úgy kell kialakítani az adatbázisokat, hogy egy adat felvitelével több különböz célú és összeállítású adatkinyerés is elvégezhet legyen. Mind a tanügyi, mind a gazdasági adminisztráció területén a feladatok végrehajtását megkönnyítené, hogy a rendszeresen visszatér feladatokat algoritmizálnánk, nyomtatványokat, iratmintákat készítenénk a feladatok gyorsabb ügyintézésére. Az intézmény munkatervében meg kell, hogy jelenjenek a titkárságok és a gazdasági csoport teend i is, aminek következtében határid re elkészülhetnek a feladatok. Mivel az osztályf nökök és szaktanárok által vezetett tanügyi dokumentációk (osztályés csoportnaplók, fejlesztési és beírási naplók, statisztikák) egyre gyakrabban használatosak pénzügyi elszámolások, különböz szervezetek felé szolgáló kimutatások alátámasztására, ezért ezekben a dokumentumokban fellehet hibákat, hiányosságokat a minimálisra kell csökkenteni. 17

18 IX. AZ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSE Helyzetelemzés A Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola bár szakmailag önálló, de nem önálló gazdálkodó. Pénzügyeit a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet felügyeli. A évben a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola ezer Ft éves el irányzatát a fenntartó a Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola létrehozásával ezer Ft-ra emelte. Az intézmény bevételi oldalának legnagyobb részét az intézményfinanszírozás ( ezer Ft) teszi ki, de jelent s a betervezett saját bevétel (5.019 ezer Ft) is. A kiadási oldalon találjuk a személyi juttatásokat és ezek munkaadói járulékait összesen ezer Ft-ot. A dologi kiadások pedig ezer Ft-ot tesznek ki a kiadásokból. Fejlesztési elképzelés A költségvetés két oldalát: a bevételeket és a kiadásokat egyensúlyban kell tartani. Növelni kell a normatív támogatásokból származó bevételt az osztályok minél magasabb létszámú feltöltésével; a saját bevételeket pedig a termek, tornatermek kiadásával. A kiadási oldalon rendszeresen át kell tekinteni a személyi és dologi kiadásokban rejl megtakarítási lehet ségeket. Néhány, nagyobb érték tárgyi eszköz beszerzésére sor kerülhet pályázatokon keresztül, de saját forrásból is kell fejleszteni a szertárakat, a szemléltet eszközöket. A beruházásokat támogató pályázati lehet ségek eltolódtak az egyre nagyobb földrajzi terület projektek felé. Feladatul kell kijelölnünk, hogy minél több ilyen projektekbe be kell kapcsolódnunk a megfelel partnerekkel. 18

19 X. A TÁRGYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA Helyzetelemzés A Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola életében nem csak a képzések változtak, hanem többször változtatott helyet, épületet is, míg a Testnevelési Általános és Középiskola épülete néhány átépítést leszámítva változatlan. A két iskola egyesülésével jelenleg három helyszínen folyik az oktatás: a Király utcában, a Koller utcában és a Radnóti Miklós utcában. Az intézmény felszereltsége elég jó, az oktatáshoz szükséges eszközök nagyrészt rendelkezésre állnak. Pályázattal sikerült nagyobb érték tárgyi eszközöket vásárolni. Legutóbb interaktív táblák beszerzésére került sor. A kisebb érték tárgyi eszközök beszerzése folyamatos. A tárgyi feltételek biztosításának fontos része a tárgyak és épületek állagának megóvása, a rongálások valamint az elhasználódás következtében keletkez hibák javítása, amelyet a rendszergazda, a portás, a karbantartó és a takarító munkakörökben dolgozók folyamatosan ellátnak. Fejlesztési elképzelés A Király utcai épület kiürítésével fokozatosan a Radnóti utcai épületbe kerül át az oktatás. Az átköltözést gondosan meg kell tervezni, a tárgyi eszközöket folyamatosan át kell szállítani. Át kell tekinteni a Radnóti utcai épület helyiségeinek funkcióit, meg kell határozni a funkcióváltásból ered feladatokat. Célul kell kit zni egy megfelel méret könyvtár kialakítását. A tárgyi feltételek tervezése során az intézmény számára jogszabályokban el írt kötelez eszközöket össze kell hasonlítani a meglév kkel, illetve át kell tekinteni munkavédelmi és t zvédelmi szempontból az intézményben folyó tevékenységeket. A karbantartás t zoltó jelleg munkáját tervezéssel megel zés jelleg vé kell alakítani. Rendszeresen áttekint, megel z munkákat kell végezni, hogy az oktatás tárgyi feltételei folyamatosan fennálljanak. A lehet ségre álló pénzügyi kereteken belül, az egyes épületrészeket fel kell újítani, ki kell festeni. Az épületek nagyobb karbantartási munkáit, felújításait szintén meg kell tervezni a reális elévülés figyelembevételével. Kiemelten kell figyelemmel kísérni az öt évnél hosszabb programokat, mert ezek gyakran elsikkadnak az igazgatói ciklusok között. Ilyenek az épületek egyes részeit vizsgáló, különböz ellen rzési és felülvizsgálati munkák. 19

20 UTÓGONDOLATOK Egy intézmény, mint rendszer, akkor életképes, ha rugalmasan tud reagálni az egyre változó igényekre, feladatokra. Néha azonban alapjaiban is át kell gondolni, hogy az évek során rosszul kialakult szokásoktól megtisztítsuk. Els dleges célom, hogy az intézmény egyes területeit összehangoljam, a változtatásokat a szakmai fórumokkal együtt alakítsam ki úgy, hogy a fejl dés irányába mutassanak a folyamatok. Pályázatomban megpróbáltam a realitások talaján állni, és figyelembe venni az intézmény tárgyi és személyi adottságait. Köszönet kollégáimnak, akik segítették véleményükkel tudatosan vagy tudtukon kívül e pályázat elkészültét. FORRÁSOK 20

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat Érvényesség: 2007. december 21-t l A SZOLNOKI KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA KÉSZÍTETTE: LIPUSZ PÉTER - HBGMNC KÖZOKTATÁSI VEZETŐ PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA 0.

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 2005. augusztus 31-i ülésére J A V A S L A T A 9. ÉS 13. ÉVFOLYAMOS OSZTÁLYOK

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6 Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor

Részletesebben

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák közvetlen el dje a szabad beszélgetések" órája, 1947-ben került a tantervbe azzal a céllal, hogy a gyerekeket érdekl és érint kérdésekr

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre

Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre Zalaszentgrót, 2013-08-29 Készítette: Tamás Gyuláné és a munkaközösség tagjai Céljaink: Deák Ferenc TTOK középiskolai idegen

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek:

Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek: Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek: 1.) 3. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. Törvényhez 2.) Jegyzkönyv: Szüli szervezet ülésérl 3.) Jelenléti ív: Szüli szervezet ülésérl 4.)

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 5516 Körösladány, Simai út 2. Tel./fax.: 06 66 474 058 E-mail: keszi.kladany@gmail.hu KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program A Kapu Program kifejlesztője a Béthel Alapítvány amelynek jogelődje 1994-ben kezdte meg működését. Az Alapítvány fő célja a kezdetektől fogva a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben