TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA"

Átírás

1 TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Egészségügyi szervező alapszak (BSc) egészségturizmus-szervező szakirány indítási kérelme Egészségügyi Fakultás Gyula Szarvas, 2007.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ADATLAP... 4 Az adatlap mellékletei A Tessedik Sámuel Főiskola támogató javaslatai Az alapszak képzési és kimeneti követelményeinek leírása Felhasználói vélemények Egészségügyi Minisztérium támogató nyilatkozata Gazdasági Minisztérium támogató nyilatkozata Oktatási Minisztérium állásfoglalása Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium véleménye Békés megyei országgyűlési képviselők Oktatási Miniszternek készített beadványa Magyarországi Románok Önkormányzatának támogató nyilatkozata Együttműködési megállapodás Gyula Városa és a Tessedik Sámuel Főiskola között Danubius támogató nyilatkozata Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt. Vezérigazgatójának véleménye Magyar Turizmus Zrt. támogató nyilatkozata Magyar Turizmus Zrt. gyakornoki programra vonatkozó javaslata Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesületének támogató nyilatkozata Magyar Wellness Társaság állásfoglalása II. A SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM INDOKLÁSA II.1. Az intézmény szakmai bemutatása II.1.1. Áttekintés a gyulai főiskolai képzésről II.1.2. Az egészségturizmus oktatásának bevezetése II.2. Az egészségturisztikai képzések iránti igény az átalakuló egészségiparban II.2.1. Az egészségturizmus piaci igényei és az oktatási követelmények II.2.2. A szakképzettség várható hasznosítása II.3. Az indítható alapszakra épülő mesterképzési (MA, MSc) és egyéb továbbtanulási lehetőségek II.4. A mesterképzésre való felkészítés és a tehetséggondozás formái II.5. Képzési kapacitás és a tervezett hallgatói létszám III. AZ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÉS SZAKIRÁNY TANTERVE ÉS A TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA III.1. A tantárgyi programok rendszere III.1.1. A képzés mennyiségi jellemzői III.1.2. Nappali tagozat kredit alapú mintatanterve III.1.3. Levelező tagozat kredit alapú mintatanterve III. 2. Tantárgyi programok III.3. Kompetenciák elsajátítása III.3.1. Programszervezési alapelvek III A kompetenciák és elsajátításuk rendszere III. 4. Idegen nyelvi követelmények teljesítésének feltételei III. 5. Értékelési, ellenőrzési és tájékoztatási módszerek

3 IV. A KÉPZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI IV.1. A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei IV.2. Tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói IV.3. Az oktatók személyi-szakmai adatai IV.4. Nyilatkozatok Intézményvezető nyilatkozata Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló oktatók nyilatkozatai Az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatóinak nyilatkozatai V. A SZAKINDÍTÁS KUTATÁSI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEI V.1. A kutatási tevékenység bemutatása V.2. A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra Intézményvezető nyilatkozata a szellemi és infrastrukturális feltételek biztosításáról MELLÉKLETEK Hallgatói létszám alakulása Bevételek alakulása SWOT-analízis Egészségturisztikai Innovációs és Képző Központ Rekreációs szakkal való összehasonlítás Fakultás tudományos kutatási stratégiája Pályázatok

4 I. ADATLAP 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Tessedik Sámuel Főiskola 5540 Szarvas, Szabadság út 2. Tel/Fax: 66/ , 66/ A képzésért felelős kar megnevezése: Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi Fakultás 5700 Gyula, Szent István út Tel/Fax: 66/ Az indítandó alapszak megnevezése: Egészségügyi szervező alapszak (BSc) 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Egészségügyi szervező Egészségturizmus-szervező szakirány 5. Az indítani tervezett szakirány megnevezése: Egészségturizmus-szervező szakirány 6. A képzési idő: 1. 7 félév, 210 kreditpont 2. Az összóraszámon belül a tanórák száma - nappali tagozaton: 2500 óra - levelező tagozaton: 1090 óra 3. A szakmai gyakorlat A képzésen belül a gyakorlatok aránya: - nappali tagozaton 60 % 1520 óra - levelező tagozaton 53 % 585 óra Intézményen kívüli szakmai gyakorlat (Szakmai gyakorlat I-VII.) - nappali tagozaton 670 óra - levelező tagozaton 300 óra 7. A szakindítás folytatásának tervezett időpontja: szeptember A szakért felelős oktató megnevezése és aláírása: Dr. Várkonyi Tibor szakvezető, MTA doktora címzetes egyetemi tanár 9. Szarvas, június 13. A Tessedik Sámuel Főiskola felelős vezetője: Dr. Patay István rektor, egyetemi tanár aláírás aláírás 4

5 AZ ADATLAP MELLÉKLETEI 1. A Tessedik Sámuel Főiskola támogató javaslatai 2. Az alapszak képzési és kimeneti követelményei 3. Felhasználói vélemények 3.1. Egészségügyi Minisztérium támogató nyilatkozata 3.2. Gazdasági Minisztérium támogató nyilatkozata 3.3. Oktatási Minisztérium állásfoglalása 3.4. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium véleménye 3.5. Békés megyei országgyűlési képviselők Oktatási Miniszternek készített beadványa 3.6. Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának támogató nyilatkozata 3.7. Együttműködési megállapodás Gyula Városa és a Tessedik Sámuel Főiskola között 3.8. Danubius támogató nyilatkozata 3.9. Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt. Vezérigazgatójának véleménye Magyar Turizmus Zrt. Támogató nyilatkozata Magyar Turizmus Zrt. Gyakornoki programra vonatkozó javaslata Dél-alföldi Gyógy-és Termálfürdők Közhasznú Egyesületének támogató nyilatkozata Magyar Wellness Társaság állásfoglalása 5

6 1. A Tessedik Sámuel Főiskola támogató javaslatai 1. sz. melléklet TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI FAKULTÁS 5700 Gyula, Szent István u Gyula, Pf.: 39. Telefon: 66/ Fax: 66/ JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT az Egészségügyi Fakultás Tanácsának határozatáról Készült: a Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi Fakultás Tanácsának ülésén, június 7-én. 11/2007. (VI.7.) sz. határozat: A Fakultás Tanácsa az Egészségügyi szervező alapszakon indított egészségturizmusszervező szakirány létrehozását és elindítását rendkívül sikeresnek tartja. A szak és a szakirány fontos szerepet játszik a régió (és az ország) turisztikai térségfejlesztési törekvéseiben, ezért mindenképpen szükségesnek tartja a képzés folytatásának engedélyezését. Felelős: Dr. Köteles Lajos az Egészségügyi Fakultás igazgatója 6

7 1. sz. melléklet TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA A Tessedik Sámuel Főiskola az egészségügyi szervező alapszakra épített egészségturizmus szervező szakirány és BSc-szintű képzés folytatására irányuló szakindítási kérelem beadását támogatja. Gyula, június 13.. Dr. Patay István főiskolai rektor 7

8 2. Az alapszak képzési és kimeneti követelményeinek leírása 2. sz. melléklet AZ ALAPSZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEINEK LEÍRÁSA (Oktatási Minisztérium dokumentuma) 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc), szakképzettség: egészségügyi szervező (megjelölve a szakirányt) választható szakirányok: egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus-szervező a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: health care manager (specialization in health insurance, health care administration 3. Képzési terület: orvos és egészségtudomány 4. Képzési ág: egészségtudományi 5. A képzési idő félévekben: 7 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit 6.1 A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 25 kredit; 6.2 A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit; 6.3 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 6.4 A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit; 6.5 A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kredit: 75 kredit; 6.6 Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kredit: - 8

9 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügyben és a humánbiztosításban zajló folyamatok törvényszerűségeit megismerve ellátják ezen területek informatikai, gazdasági, adatszolgáltatási tevékenységeit. Képesek az egészségügy működéséhez szükséges és a működése során keletkező információk rögzítését, tárolását, visszakeresését és célszerű kiértékelését végző számítógépes rendszereket üzemeltetni. Kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. Közös kompetenciák az egészségügyi szervező alapképzési szakon: Az alapfokozattal rendelkező szakemberek képesek: - az egészségügy működésében keletkező információk rögzítését, tárolását és kiértékelését végző számítógépes rendszerek üzemeltetésére és a korszerű informatikai módszerek alkalmazására, - matematikai és statisztikai ismeretek birtokában statisztikák, jelentések, beszámolók elkészítésére, elemzésére és prezentálására, - az egészségügyi intézmények finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátására, a szükséges adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, illetve intézményi controlling rendszerek kialakítására és működtetésére, - ismerik a társadalombiztosítás, betegbiztosítás rendszerét, a finanszírozási, elszámolási módokat, az adatszolgáltatási kötelezettségeket. Az egészségügyi szervezők az egészségügyi ügyvitelszervező szakirányon: - képesek a megszerzett elméleti felkészültség, szakmai ismeretek, gyakorlati készségek birtokában, erkölcsi elvek és magatartásbeli előírások ismeretében egészségügyi ügyvitelszervezőként, információrendszer szervezőjeként, kontrollerként munkahelyi feladataik ellátására; - ismerik az egészségügy struktúráját, az egészségügyi intézmények rendszerét, felépítését, működési mechanizmusát; tájékozottak az intézmények közötti információáramlásról, adatszolgáltatási kötelezettségeiről, döntési mechanizmusairól; képesek a korszerű menedzsment ismeretek alkalmazására; 9

10 - ismerik az alapvető gazdasági összefüggéseket, törvényszerűségeket (makromikroökonómia), tudják alkalmazni az intézményi (vállalati) gazdálkodás alapvető szabályait (vállalat-gazdaságtan, számvitel, pénzügy, gazdaságstatisztika, gazdasági elemzés); - ismerik és használják az egészségügy finanszírozásával (makro- és mikro (intézményi) szintű forrásteremtés és allokáció), endofinanszírozásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdéseket; - önállóan tudnak egészségügyi számítógépes rendszereket kezelni, működtetni; alkalmazzák a rendszer- és információelmélet, valamint a szervezés- és vezetéselmélet fontosabb fejezeteit; - ismerik a számvitel és adózás alapjait, birtokolják az alapvető számvitel-elemzési technikákat; - ellátják a szakmához tartozó általános értelmiségi feladatokat, képesek az értékteremtésre és közvetítésre. Az egészségügyi szervezők az egészségbiztosítási szakirányon alkalmasak: - a legújabb tudományos eredmények birtokában az egészségügy és a humánbiztosítás területén informatikai, gazdasági, biztosítási és adatszolgáltatási tevékenységek végzésére, ellenőrzésére, elemzésére, megfelelő szintű döntések előkészítésére, illetve meghozatalára; - az egészségbiztosító intézményei dokumentációs és informatikai rendszerének szervezésére, irányítására; - társadalombiztosítási és családtámogatási biztosítások megállapítására és számfejtésére, más előírt ügyviteli feladatok ellátására; - a szakterületnek megfelelően hatósági és nem hatósági tevékenység körében ellenőrzési feladatok előkészítésének lefolytatására; - az egészségügyi intézmények és a társadalombiztosítási szervek tevékenységével kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátására, támogatására; - egészségbiztosítási tevékenység megszervezésére és irányítására az egészségügyi intézményekben az államháztartás részét képező szerveknél és az üzleti szférában. 10

11 Az egészségügyi szervezők az egészségturizmus-szervező szakirányon ismerik: - az egészségügyi és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működési módját, az európai együttműködési lehetőségeket; - a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét; - a turizmus általános elméletét, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák elemeit, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciáit; - a wellness termékcsoport összetevőit, a wellness és rekreációs központok felépítését és működését; - a gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok egészségmegőrzésben betöltött szerepét; - a vízgyógyászat és a fizioterápia alkalmazási köreit, a különböző kezelési módok szerepét a rehabilitációban és a prevencióban; - a termál- és gyógyfürdők, valamint az egészségturizmushoz kapcsolódó intézmények programszervezői feladatait; - a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásait és turisztikai lehetőségeit, a falusi és ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségeket; képesek: - az orvosi útmutatások alapján az egyének egészségi állapotának megfelelő egészségturisztikai programok készítésére; - az egészséges életmódot segítő preventív szakmai anyagok készítésére; - részt venni az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében; - az egészségturizmus fejlesztését és a nemzetközi együttműködés erősítését szolgáló projektek készítésére, közreműködésre az Európai Unió turizmusfejlesztési programjainak megvalósításában. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: alapozó ismeretek: kredit egészségtudományi és társadalomtudományi alapozó ismeretek (anatómia, élettani kórélettani alapok, elsősegélynyújtás, népegészségtan, pszichológiai, jogi, közgazdasági, etikai ismeretek, társadalomismeret); informatikai alapozó ismeretek. 11

12 szakmai törzsanyag: kredit egészségügyi informatikai ismeretek: alapvető klinikai, matematikai ismeretek, orvosi latinnyelv, operációs rendszerek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbáziskezelés, prezentáció, grafika, egészségügyben alkalmazott azonosítórendszerek, dokumentációs technikák, egészségügyhöz kapcsolódó adat és titokvédelmi szabályok; egészségügyi gazdasági és biztosítási ismeretek: az egészségügyi ellátórendszer elemei, egészségügyi és betegbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása, közgazdaságtan mikro- és makroökonómiai összefüggései, szervezetek pénzügyeinek alapjai, számviteli előírások, könyvviteli rendszer, statisztikai eljárásmódok, az egészségügy jogi szabályozása; differenciált szakmai anyag: kredit a) egészségbiztosítás szakirány: a társadalombiztosítás története, az ellátások fedezeti rendszere, biztosítási jogviszony, nyilvántartási rendszerek, szolgáltatások, költségvetési szervek gazdálkodása, nyugdíjbiztosítási rendszer, baleseti és ápolási biztosítási rendszerek, egészségügyi intézmények kontrolling rendszerei, intézmények irányítása, vezetése, ellenőrzési rendszerek, az üzleti (for-profit) biztosítók és az önkéntes-kölcsönös (non-profit) pénztárak, a társadalom- és a humánbiztosítás jogszabályi környezete; b) egészségügyi ügyvitelszervezői szakirány: az egészségügy struktúrája, az egészségügyben folyó adatszolgáltatási tevékenységek, az egészségügyi azonosító és dokumentációs rendszerek, az egészségügyi alapellátás információs rendszere, az egészségügy gazdaságtana, finanszírozási módszere, statisztikája, adózása, hálózatok tervezése, az egészségügyi szervezetek gazdasági irányítása (kontrollingja), minőségbiztosítása, az egészségügyi adatvédelem jogi szabályozása. c) egészségturizmus-szervező szakirány: speciális egészségturisztikai szolgáltatások rendszerei, módszerei, a turizmus általános elmélete, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciái, egészségturisztikai intézményrendszer (gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok), a wellness termékcsoport összetevői, a vízgyógyászat és a fizioterápia alkalmazási körei, a stressz okai, következményei, az egészséges életmódot segítő preventív programok készítése, a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásai. 12

13 9. Szakmai gyakorlat A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A területi szakmai gyakorlat a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által irányított, ellenőrzött, oktató vezetésével tanóra keretében végzett szakmai tevékenység 10. Nyelvi követelmények Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert középfokú C típusú (az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete szerinti B2 szint) államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 13

14 3. Felhasználói vélemények 3. FELHASZNÁLÓI VÉLEMÉNYEK 14

15 3.1. Egészségügyi Minisztérium támogató nyilatkozata 1.1. sz. melléklet 15

16 3.2. Gazdasági Minisztérium támogató nyilatkozata 3.2. sz. melléklet 16

17 3.3. Oktatási Minisztérium állásfoglalása 3.3. sz. melléklet 17

18 3.4. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium véleménye 3.4. sz. melléklet 18

19 3.5. sz. melléklet 3.5. Békés megyei országgyűlési képviselők Oktatási Miniszternek készített beadványa 19

20 20

21 3.6. sz. melléklet 3.6. Magyarországi Románok Önkormányzatának támogató nyilatkozata 21

22 3.7. sz. melléklet 3.7. Együttműködési megállapodás Gyula Városa és a Tessedik Sámuel Főiskola között 22

23 23

24 3.8. Danubius támogató nyilatkozata 3.8. sz. melléklet 24

25 25

26 3.9. Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt. Vezérigazgatójának véleménye 3.9. sz. melléklet 26

27 3.10. Magyar Turizmus Zrt. támogató nyilatkozata sz. melléklet 27

28 28

29 3.11. sz. melléklet Magyar Turizmus Zrt. gyakornoki programra vonatkozó javaslata 29

30 3.12. Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesületének támogató nyilatkozata sz. melléklet 30

31 3.13. Magyar Wellness Társaság állásfoglalása sz. melléklet 31

32 II. A SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM INDOKLÁSA 32

33 II.1. AZ INTÉZMÉNY S ZAKMAI BEMUTATÁSA II.1.1. Áttekintés a gyulai főiskolai képzésről A gyulai főiskolai képzés eddigi története három időszakra osztható: : A megszervezéstől a felszámolás elhatározásáig Az első időszak lényegében a diplomás ápolóképzés tündöklésének és hanyatlásának korszaka. Az 1993-ban országosan megszervezett 4 diplomás ápolóképzés egyikének helyszíne Gyula volt. A városban 1846 óta működő 1400 ágyas kórház, az 1960-as évektől országosan elismert itteni ápolóképzés megfelelő alapot teremtettek az új képzési program sikerességéhez. Néhány év alatt az itteni diplomás ápolóképzést országosan is a legszínvonalasabbak között tartották nyilván. A Debreceni Orvostudományi Egyetem 1996/97-ben már a tagozat továbbfejlesztését tervezte, amikor kezdetét vette a felsőoktatási integráció. Az új feltételek között az Egyetem lemondott az itteni képzésről, az ápolóképzést a nyíregyházi főiskolai karára helyezte át és megkezdte a tagozat felszámolását. A 2000-ben létrehozott Tessedik Sámuel nevét viselő regionális főiskola azonban esélyt teremtett a megmaradásra és a továbbfejlesztésre : A stabilizáció időszaka új fejlesztési stratégia kialakulása Az kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy egyetlen alapszakra nem lehet a tagozat fennmaradását építeni. Olyan rokon szakokat kellett keresni, amelyeknek alapját vagy részét képezi a színvonalas ápolóképzés és amelyek a térség igényeire épülnek. Az ápolóképzés két évig tartó sikeres stabilizálását követően az első újabb szakindítás az általános szociális munkás képzés volt. A térségből az integráció nyomán kivonuló Nyíregyházi Főiskola helyét vette át a gyulai szakindítás, amelynek jellemzőjévé lett a térség szociális valósága sajátosságait is figyelembe vevő speciális programja és gyakorlatiassága. Ennek és a fokozatosan kiépülő jó oktatói gárdának köszönhetően ez a program is hamarosan elismertté és sikeressé vált után: A fejlesztési koncepció megvalósításának kezdetei Az egészségügyben végbemenő piaci változásokat is figyelembe vevő új stratégiai program elfogadása nyomán átfogó, átgondolt és tervszerű fejlesztés kezdődött a tevékenység minden területén ban indult a képzés az Általános szociális munkás szakon, 2006-ban az Egészségügyi szervező szak egészségturizmus-szervező 33

34 szakiránya kezdte meg tevékenységét. Az új oktatási programok rövid idő alatt népszerűvé váltak, az egyre szélesebb felsőoktatási versenyhelyzetben is nőtt a jelentkezések száma. (2003-ban 200, 2004-ben 320, 2005-ben 600, 2006-ban 800). A 2004 és 2006 közötti években a Fakultáson a hallgatói létszám a négyszeresére nőtt, és jelentősen emelkedtek a működési bevételek (lásd 1. és 2. sz. mellékletek). A dinamikus fejlődés alapját ugyan az új szakok képezték, de az általuk megkövetelt változtatások minden szakot egyaránt átformáltak. A Fakultás egyedülálló új szervezeti struktúrája például a személyes felelősségetérdekeltséget, a szakok önelszámolásának gazdasági hatékonyság-növekedését és a gyors reagálóképességét teremtette meg. Az integrált főiskola egységes humánerőforrás gazdálkodása kiszélesítette a főállású oktatók racionális foglalkoztatásának lehetőségeit és segített a gyulai oktatás főállású minősített szakemberigényeinek biztosításában. A pályázati forrásokból elért fejlesztések új, kedvező infrastrukturális és tárgyi feltételeket hoztak létre minden szak számára. (Új Könyvtár, új, modern technikai eszközökkel ellátott előadótermek, E-learning Központ, szociális és jóléti szolgáltatások, stb.) Az új, modern oktatási programok megjelenése lehetővé tette a szakok szakmai együttműködését. Közös rendszerben működik az egységes nyelvoktatás, az E- learning felzárkóztató programok, a kötelezően és szabadon választható modulok, a külföldi pályázati rendszer, stb. A piaci orientáció valamennyi képzési program meghatározó részévé vált. (Az Európai Uniós és a pályázati ismeretek a kötelező programok részévé lettek: a vállalkozási ismeretek a kötelezően és szabadon választható körben jelennek meg.) A nemzetközi munkaerőpiaci szakmai együttműködési programokban minden szak érdekeltté lett és hallgatói részt vesznek és vehetnek azokban. A sokszínűvé lett és egyre nagyobb létszámú diákság életének keretei kibővültek számos új lehetőség teremtődött. Kialakult a főiskola átfogó minőségbiztosítási rendszere. 34

35 II.1.2. Az egészségturizmus oktatásának bevezetése 1. A képzés előtörténete Már a gyulai főiskolai oktatás megmentését szolgáló első elképzelésekben is megjelent az a felismerés, hogy az itteni képzésnek új utakat kell találnia nem lehet reális esélye a szegedi és a debreceni egyetemek bázisán működő egészségügyi főiskolákkal való versenynek. Az egészségügyben (és a hozzá kapcsolódó területeken) a világon és Európában végbemenő változások megismerését követően körvonalazódott a lehetséges új profil a Magyarországon is elkerülhetetlenül bekövetkező stratégiai változásokra való felkészítés. Ezek egyike az egészségturizmus, amely a turizmus új trendjeként bontakozott ki a világ néhány fejlettebb-gazdagabb részén. Európában több országban (Franciaország, Németország, Olaszország) is megjelentek azok a különféle új tartalmú szakképzések, amelyek az új funkciókra igyekeztek átképezni-felkészíteni a turizmusban dolgozókat. A mi felismerésünk volt, hogy a turizmus új ágazata olyan komplex ismereteket követel, hogy csak egy széleskörű (nem csak a hagyományos tartalmú) egészségügyi képzési alapra lehet építeni-integrálni a részképzéseket! A szak tervezésének másik újdonsága, hogy kialakításában kezdettől fogva részt vettek (és ma is részt vesznek!) a turisztikai piac érintett szereplői. (A Magyar Turizmus Zrt., a Danubius Zrt., a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület, az Alföld Spa, stb. ) Az Egészségturizmus-szervező szakalapítási kérelmet Magyarországon elsőként, eredeti programösszeállítással 2002-ben, a lehető legrosszabb időpontban adtuk be a Magyar Akkreditációs Bizottságnak. Napirendre került a felsőoktatás bolognai folyamatba illesztése, azaz a hagyományos képzési rendszer teljeskörű átszervezése ezért ezt az újabb szakot már nem engedélyezték, bár akkor még elvben egyetértettek vele. Későbbi kísérleteink ennél rosszabbul jártak. Az új rendszer kialakulatlansága, az intézményi ellenérdekeltség és az egészségügyi felsőoktatásban is tetten érhető szemléleti konzervativizmus együttes következménye, hogy újabb kísérleteink is kudarccal végződtek. (A kialakult helyzetre jellemző, hogy a beadott képzési programok véleményezői egymás javaslatát bírálták de a lényegről, hogy ez a 35

36 hagyományos egészségügyi felsőoktatás egyik első megújítási kísérlete nem esett szó.) A különféle piaci szereplők gazdasági érdekeinek szorításában döntött úgy az akkori oktatási miniszter, hogy az általunk elkészített tartalommal, az egészségügyi szervező szak új szakirányaként 2 évre hozzájárul a szak és szakirány indításához. Egyben az általunk elkészített szakirányra vonatkozó képesítési követelményi javaslat lett kisebb módosításokkal a hivatalos egészségturizmus-szervezői elvárásrendszer (lásd Adatlap 2. sz. melléklete) A 2006 tavaszán tartott MAB Látogatói Bizottsága szükségesnek tartotta az új képzést, megalapozottnak találta ennek előkészítését és támogatólag nyilatkozott további sorsáról. 2. Az első tények és tapasztalatok 2002 óta az egészségturizmus egyes formái (pl. Wellness) Magyarország turizmusában is megjelentek, és annak legdinamikusabban fejlődő elemévé váltak. Az új tartalmú képzési programok szükségességét ma már mindenki elfogadja. Az egészségturizmus, mint új és fontos térségfejlesztési tényező ma már beépült a különféle hazai és európai uniós fejlesztési programokba. (Napirenden van a hazai egészségturizmus országos fejlesztési stratégiájának előkészítése, amelynek oktatási fejezetének elkészítésében közreműködünk. Az egészségturisztikai oktatás helyzetét bemutató SWOT-analízist 3. sz. melléklet tartalmazza. A gyulai fejlesztési elképzelés ( Egészségturisztikai Innovációs és Képző Központ, lásd 4. sz. mellékletben) nem csak a főiskola fejlesztésének egyik kulcseleme, hanem része a térség tervezett uniós fejlesztésének is. Nem véletlen, hogy (több esetben a mi eredeti képzési programunk egyes elemeire építve!) egyre több felsőoktatási intézmény szervez valamilyen egészségturisztikai képzést-képzéseket. A teljeskörű egészségügyi ismeretekre építő igazi komplex egészségturisztikai képzést azonban semmi sem pótolja. Pozitívum, hogy programunk nem csak Magyarországon terjed, hanem nemzetközi érdeklődést váltott ki. (A Padovai Egyetem, a finn Laurea University of Applied Sciences (Helsinki) Egyetem velünk szakmai együttműködésben erre az alapra kíván építeni a Nemzetközi gyógyturizmus szervező master-szakot! 36

37 A hallgatói érdeklődés is igazolta, hogy ennek a képzésnek fontos szerepe lehet az egészségügy és a turizmus új felkészültségű szakembereinek felkészítésében. Az új szak új típusú nemzetközi együttműködést is generált. A nemzetközi munkaerőpiaci felkészítés érdekében például az Olasz Szállodaszövetséggel kialakított szakmai program keretében hallgatóink a világ egyik turisztikai központjában szerezhetnek ismereteket. Különösen izgalmas változások jelentek meg a határmenti turisztikai piaci résztvevőkkel való együttműködésben. A gyulai Intézet (=Fakultás) készítette el Arad-Békés megyék első közös turisztikai térképét; (mellékelve); sikeres PHARE-CBC pályázattal megteremtettük az az E-learning Központot, amely kisés középvállalkozók európai uniós pénzügyi felkészítését segítette, magyar és román nyelvű programokkal; újabb sikeres INTERREG pályázat alapozza meg a két év óta tervezett közös határmenti turizmus szakértők képzését. Az együttműködés új perspektíváját nyitja meg az a megállapodás, amelynek értelmében a Román Fürdőszövetség velünk kívánja megszervezni az ottani egészségturizmus oktatást és közösen egyes új szakképzéseket (például fürdőtechnikus). A Fakultás innovációs-katalizátori funkciójának kibontakozását jelzi az is, hogy szakmai irányítóként vesz részt a tervezett magyar-román regionális turisztikai klaszter szervezésében, a tervezett dél-alföldi lovas turizmus konzorcium létrehozásában és üzleti résztvevőként működik közre a Gyulán szerveződő rehabilitációs vállalkozásokban (lásd Adatlap 3.7. sz. melléklet). A dinamikusan végbemenő változások rendkívüli szakmai és befektetői érdeklődést is kiváltottak. A változások hatásáról és lehetőségeiről több nemzetközi és hazai konferencián is beszámoltunk. A vállalkozók bizalmának jele, hogy az ő anyagi eszközeikkel hoztuk létre a Fakultás új épületrészében a Wellness Étterem és Tankonyhát; a Konditermet és a Szoláriumot. (Újabb befektetők az uniós fejlesztés elmaradása esetén átveszik a fejlesztési program finanszírozását.) A tervezett, és Európai Uniós pályázatként benyújtott Termálkutató Központ a gyógyvíz felhasználás módjainak kimunkálásában teremtett üzleti érdeklődést. További részletezés nélkül is nyilvánvaló, hogy Gyulán (és lassabb ütemben a Tessedik Sámuel Főiskolán) egy olyan modern főiskolai képzés van 37

38 kialakulóban, amely az európai felsőoktatási igényeknek és követelményeknek megfelelően innovatív és hatékony. A fejlesztés alapja az egészségügy és a turizmus modernizációjához kapcsolódás, az azokra épülő átfogó oktatásfejlesztési és piaci együttműködési stratégia megvalósítása, a hatékony térségi innovációs központ létrehozása. 3. A változások hatásai az egészségturizmus oktatási programra Nyilvánvaló, hogy a szakirány létrehozására beadott kérelemek időpontjaihoz (2004, 2005) képest végbement változások megjelentek a képzési programban is. Az oktatásban is részt vevő piaci szereplőkkel folyamatosan együttműködve reagáltunk a hazai igények alakulására (például a Wellness és az Alternatív gyógyászat gyors terjedése nyomán ezek oktatásának megerősítése, új oktatási modulok beillesztése, az önálló vállalkozói ismeretek nagyobb súlya; a kötelezően és szabadon választható stúdiumok nagyobb és színesebb választéka; az önállóan elvégzendő, kreatív jellegű feladatok nagyobb aránya, stb. ) Az egészségügyi alapra épülő szakirány iránti igényt növeli a medical wellness és annak egyes irányzatai (pl. high level wellness) gyors elterjedése. A nemzetközi együttműködés igényelte változtatások. (Ilyen például a nyelvoktatás hatékonyabbá tételét szolgáló átszervezés, az olasz nyelv intenzív oktatásának bevezetése, az olaszországi nyári gyakorlati munkavégzés lehetősége, a finnországi tapasztalatszerzés belső pályázaton történő elérhetősége, stb.) A hazai és a nemzetközi felsőoktatási változások elemzése és azok eredményeinek beépítése (például az európai kultúrák és a viselkedéskultúra ismeretének kötelezővé tétele, a team-munka előtérbe helyezése, a legkiválóbb gyakorlati szakemberek meghívása, stb.). A gyakorlati képzési program átalakítása, a megváltozott igényekhez illesztése. (Ma már szinte minden típusú turisztikai vállalkozás kiépített bizonyos egészségturisztikai szolgáltatásokat.) Az egészségturizmus oktatása ebben a kialakult szakmai struktúrában rendkívüli terheket ró a hallgatókra. Az egyes modulok belső tartalmi átalakítása, a hallgatói teljesítmények folyamatos nyomonkövetése és a felzárkóztatás különféle lehetőségeinek (például E-learning programok) kimunkálása és bevezetése nélkülözhetetlenné vált. 38

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 34/2008.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2008. szeptember

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention) 2. Az

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Tagozat: nappali, esti Képzési idő: 4 félév Választható szakirányok: Egészségpolitika tervezés és elemzés Egészség-gazdaságtan Összes kredit:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A szegedi fizika alapszak

A szegedi fizika alapszak A szegedi fizika alapszak SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Dr. Varga Zsuzsa 2005. december 16. Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 projekt támogatásával. A Bologna-folyamat 1999 Bologna, 2001 Prága,

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK művelődésszervező felnőttképzési szervező

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben