STEP HUHR/1101/2.1.2/0007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STEP HUHR/1101/2.1.2/0007"

Átírás

1 STEP HUHR/1101/2.1.2/0007 Eljárás utasítás a szakmai gyakorlat teljesítési rendjéről a magyar-horvát határrégió csereprogramjában való résztvevők számára IT terület Mérnök informatikus szak Készítette: Dr. Holczinger Tibor

2 Tartalom 1) Az eljárás utasítás alkalmazási területe 2 2) A Mérnök informatikus alapszak 2 3) Szakmai gyakorlatra való jelentkezés 3 4) A szakmai gyakorlat helyszínei 3 5) A STEP szakmai gyakorlat időtartama és időzítése 4 6) A szakmai gyakorlat tartalma 4 7) A gyakorlat értékelése 4 8) Feljegyzések 5 9) A beszámoló formai követelményei 5 10) Fogalomtár 5 11) Jelentkezés lap szakmai gyakorlatra 7 12) Szakmai gyakorlati szerződés 8 13) Tudástükör: Mérnök informatikus szak 13 14) Munkaidő kimutatás 14 15) Referencia- és Teljesítésigazolás 16 16) Beszámoló a szakmai gyakorlatról 17 1

3 1) Az eljárás utasítás alkalmazási területe Jelen eljárás utasítás kiterjed a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló Development of Student Trainee Exchange Program Methodology for the Hungarian - Croatian Cross Border Region című (akroním: STEP; projekt kód: HUHR/1101/2.1.2/0007) projekt gyakornoki csereprogramjában résztvevő hallgatókra; továbbá ajánlásul szolgál egyéb szakmai gyakorlati csereprogramok lebonyolításához egyaránt. A STEP projekt átfogó célja a jól képzett szakemberek támogatása annak érdekében, hogy megtalálják a számításaikat a határ menti régióban. A térségben munkát találó, együttműködő fiatalokon keresztül a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a határ mindkét oldalán tudásalapú gazdaság alakulhasson ki. A projekt keretein belül a Pannon Egyetem és a Krizevci Mezőgazdasági Főiskola a hallgatók szakmai gyakorlatával kapcsolatos csereprogram módszertanát dolgozzák ki, amely a jövőben útmutatóul szolgálhat hasonló programokhoz. A programnak köszönhetően a hallgatók munkatapasztalattal gyarapodnak, megfelelő nyelvi készségekre tesznek szert, nyitottabbak lesznek idegen kultúrák felé, továbbá kapcsolatokat szerezhetnek a határ menti régióban. Mindezekkel a tapasztalatokkal és képességekkel a hallgatók nem csak a piacképes tudásukat és a munkaszerzési lehetőségeiket bővíthetik; de a projekt hozzásegítheti őket egy határ másik oldalán fellelhető munka megszerzésében is. Ennek következtében a magyar-horvát kötelék is erősödhet a diplomás szakemberek nemzetközi kapcsolatai révén, a diplomás fiatalok munkát találhatnak a régióban, mellyel hozzájárulhatnak a térség versenyképességéhez. A program tehát fokozza a gazdasági fejlődést és a vállalkozói képességek fejlesztéséhez, s hozzájárul a jólét elősegítéséhez. 2) A Mérnök informatikus alapszak A szakon képzett mérnökinformatikusok tanulmányaik során megszerzik a műszaki informatikai rendszerek, információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások, valamint azok adat- és programrendszereinek tervezéséhez, fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges informatikai és számítástechnikai ismereteket. Rendelkeznek a szakma műveléséhez szükséges mérnöki szemlélettel, természettudományi, műszaki tudományi, biztonságtechnikai, jogi és társadalomtudományi alapokkal, az angol nyelvnek, mint az informatika alapnyelvének kellő szintű ismeretével és az értelmiségi hivatáshoz szükséges 2

4 általános műveltséggel. A szakon végzett mérnökinformatikusok kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés mesterszinten történő folytatásához. 3) Szakmai gyakorlatra való jelentkezés A szakmai gyakorlat megkezdése előtt a hallgatónak jelentkeznie kell a STEP Projekt helyi menedzserénél az adott szak tantervének megfelelően. A jelentkezés a Jelentkezési lap a szakmai gyakorlatra című nyomtatvány leadásával történik a STEP Projekt helyi menedzsere és szakmai gyakorlatért felelős oktató által közösen egyeztetett időpontig. A gyakorlat megkezdését a STEP Projekt helyi menedzsere és szakmai gyakorlatért felelős oktató hagyják jóvá. A szakmai gyakorlat helyszíne kétféle módon választható ki: a Kampusz meglévő kapcsolatrendszere és ajánlásai alapján: a hallgatók a Kampuszon rendelkezésre álló és folyamatosan bővülő adatbázisból választhatnak a gyakorlatra jelentkező hallgató javaslata alapján: amennyiben a hallgató kapcsolatban áll olyan szervezettel, intézménnyel, ami potenciális gyakorlati helyet biztosít számára, javaslatot tehet ezen szervezet programba való bevonására. Ezt a Jelentkezési lapon kell megtenni, majd a STEP Projekt helyi menedzsere, vagy annak horvát partnerszervezete felveszi a kapcsolatot az adott szervezettel. 4) A szakmai gyakorlat helyszínei A Mérnök informatikus alapszak hallgatói intézményen kívüli szakmai gyakorlaton vesznek részt. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, illetve felkérhető, amely a szak jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat és ahol léteznek felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök. Az elsősorban szóba jöhető vállalkozás- és intézménytípusok a Mérnök informatikus alapszakon: a szakminisztérium és szervei, illetve más országos informatikai irányító szervek; önkormányzatok és egyéb, informatikával foglalkozó regionális vagy helyi szervek; természetvédelmi igazgatóságok, nemzeti parkok; 3

5 kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások; közlekedési vállalatok. A szakmai gyakorlat hossza 4 hónap (illetve az ennek megfelelő teljes munkaidős óraszám), melyből a STEP Projekt keretében a hallgatók 10 hetet, vagyis 2,5 hónapot számolhatnak el. A szakmai gyakorlat teljesítéséért nem jár kredit pontot. 5) A STEP szakmai gyakorlat időtartama és időzítése A STEP gyakorlat időtartama 10 hét, amely a Mérnök informatikus alapszak kötelező gyakorlatába beszámítható. A szakmai gyakorlat a záróvizsga dátuma előtti 20. munkanap előtt teljesítendő. 6) A szakmai gyakorlat tartalma A szakmai gyakorlat olyan érdemi munka meghatározását feltételezi, amely során a hallgató megismerheti az adott intézmény működését és jellemzőit. A hallgatónak lehetőséget kell kapnia arra, hogy a szakdolgozat-témájának megfelelő szakterületet kiemelten, mélyreható alapossággal tanulmányozassa. A vállalatnak ki kell jelölnie egy konzulenst, aki felelős az adott gyakornok munkájáért, illetve útmutatásával segíti azt. A gyakorlati hely lehetőleg készítsen a hallgatónak foglalkoztatási ütemtervet, amely alapján nyomon követhető a gyakorlat menete. 7) A gyakorlat értékelése A gyakorlat során a hallgatónak havi munkaidő kimutatást kell készítnie, melyben napokra bontva mutatja be röviden a feladatait, s az arra fordított időt. Ezt a kimutatást minden hónap végén a gyakornoknak és a mentorának is alá kell írnia. A gyakorlat befejezése után a hallgató köteles egy arra vonatkozó beszámolót leadni. A beszámoló formai követelményeit a 9. pont tartalmazza. A gyakorlat befejezésekor a gyakorlati hely teljesítés-igazolást állít ki, melyben egyúttal értékeli a hallgató által elvégzett munkát. A teljesítés-igazolást a gyakorlati hely a hallgatónak adja át. 4

6 A munkaidő kimutatást, a beszámolót és a teljesítés-igazolást a gyakorlat befejezési dátuma után 10 munkanapon belül le kell adni STEP gyakorlati koordinátornak. Amennyiben a gyakorlat befejezése és a záróvizsga időpontja között kevesebb, mint 30 nap van, akkor a fenti dokumentumok leadására a záróvizsga napja előtti 20. munkanapig sort kell keríteni. 8) Feljegyzések A szakmai gyakorlattal kapcsolatos dokumentációt a keletkezésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ez alól kivételt képeznek a hallgatók által készített beszámolók, amelyek az adott hallgató sikeres záróvizsgája után egy évvel megsemmisíthetők. 9) A beszámoló formai követelményei A beszámolót Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5 sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell elkészíteni, magyar nyelven. A beszámoló utolsó oldalát a gyakorlati helyet biztosító szervezet által kijelölt mentornak és a hallgatónak egyaránt alá kell írnia. Ezt megkönnyítendő a programban résztvevő hallgatónak készítenie kell tovább egy rövidített, angol nyelvű verziót is, melyet szintén alá kell írnia a gyakorlati helyet biztosító szervezet által kijelölt mentornak és a hallgatónak is. A beszámolót papír alapon (spirálkötéssel vagy összetűzve) és elektronikusan Adobe PDF formátumban is le kell adni. Az elektronikus verzió en is elküldhető a STEP gyakorlati koordinátornak. A beszámoló elfogadása egy visszaigazoló lel történik. A beszámoló min. 8 oldal, maximum 15 oldal terjedelmű mellékletek nélkül. A beszámoló nyomtatott verziójának címlapja a mellékletben található minta szerint készítendő el. 10) Fogalomtár Az eljáráshoz kapcsolódó fogalmak értelmezésénél az egyetemi Tanulmányi- és vizsgaszabályzat az irányadó. 5

7 szakmai gyakorlat: a Pannon Egyetem alapképzéseinek tantervében szereplő tevékenység, ami nagyobbrészt önálló, felelős munkavégzést jelent a tanult elméleti ismeretek hasznosításával, valamint támogatja a szakdolgozat megírását és a záróvizsgára való felkészülést. gyakorlati hely: olyan hazai vagy külföldi intézmény, ahol a Pannon Egyetem hallgatója a tantervben előírt kötelező szakmai gyakorlatát elvégzi. jelentkezési lap: a szakmai gyakorlatra való jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány, amely tartalmazza a hallgató adatait, a fogadó intézmény adatait, a hallgató és a gyakorlati hely nyilatkozatait, valamint a tanszék döntését a gyakorlati hely elfogadásáról. szakmai gyakorlati szerződés: háromoldalú megállapodás a gyakorlati hely, az egyetem és a gyakornok között a szakmai gyakorlat feltételrendszeréről, mely a gyakorlat megkezdése előtt írásban kerül rögzítésre. beszámoló: a szakmai gyakorlat teljesítését követően a megadott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készített dolgozat, amelyben a hallgató szakmai gyakorlat alatt szerzett tapasztalatait összegzi. teljesítés-igazolás: a szakmai gyakorlat teljesítését követően a konzulens által a hallgató tevékenységéről készített írásos értékelés. 6

8 11) Jelentkezés lap szakmai gyakorlatra Personal data Name, Neptun code Contact information Postalcode: Place of living: Street, Number: Telephone: address: Data of birth Place of birth: Date of birth: Mother s name: Name of faculty, academic programme, type of programme (full-time/ correspondence) Name of supervisor Name of company/institution Address of company/institution Faculty of Information Technology Internship data Postal code: Place (city, town): Street, number: Number of active semesters: Contact information (if different from above) Postal code: Street, number/ post box: Place (city, town): Webpage: Place of internship: Tax number: Registration number: Statistical figures: Name of supervisor: Position of supervisor: Supervisor s contact information: Telephone: Period of internship: Start (yyyy.mm.dd.): Finish (yyyy.mm.dd.): Internship position to be filled: Statement The student agrees on completing the internship at the above named company/institution: (signature) The company/institution agrees on accepting the student for the internship. (stamp and signature) 7

9 12) Szakmai gyakorlati szerződés On behalf of Name: University of Pannonia Address: 10 Egyetem Street, Veszprém H-8200 Hungary Tax number: Bank account number: Statistical number: OM identification: FI Representative: Dr. Ferenc Friedler, Rector Coordinators: Dr. Rozália Pigler-Lakner, Dean Péter Mészáros, Internship Coordinator Phone number: / Fax: / hereinafter referred to as: University, on behalf of Name: Address: Tax number: Register number: Representative: Coordinator: Phone number: Supervisor: Title: 8

10 Phone number: address:... hereinafter referred to as: Host Institution and Student name: Neptun Code: Name of faculty and major: Address: address: Phone number: Place and date of birth: Mother s maiden name: Bank account number: The internship begins: and ends: hereinafter referred to as: Student, jointly the contracting Parties, in this place, at this date with the following conditions: 1. The object of the agreement The purpose of the contract is to give a legal frame of organizing and completing the internship for the sake of helping the Students put their theoretical knowledge into practice, extend their professional skills, develop their personal ability and skill, and acquire competences expected by the labour market. Internship is an activity involved in the undergraduate and graduate training schedule at the Faculty of Business and Economics, University of Pannonia. Internship means a mostly independent and responsible activity exploiting the acquired theoretical knowledge, as well as it supports the degree thesis writing and the final exam preparation. In the scope of this Contract, the abovementioned Host Institution undertakes to provide internship to the aforesaid Student and the Student accepts it as a study obligation and takes it as a compulsory study requirement. 9

11 The duration of the internship is determined on the basis of the authoritative Studies and Exams Code as well as the Student s schedule. The Student has to get the opportunity to examine the field of the discipline, connecting with the theme of the degree thesis, thoroughly and extensively. 2. The rights and obligations of the Parties 1. The Host Institution assigns a supervisor who is responsible for the trainee s work and supports with instructions. The institution possibly should prepare an employment schedule in which the course of the internship can be traced. 2. The Host Institution is required to supply a safe and healthy working environment, the workers protection education related to the Student s internship, social and washing possibilities. 3. The Host Institution is obliged to give the Student tasks which allow the Student gain experience relevant to the major field and meet the requirements of the University. 4. The supervisor of the Host Institution is expected to own specialized qualification and at least five-year professional experience with a clean record. The practical training and the supervision of the Student, who is assigned to a private workplace, must be supervised by a person who has specialized qualification and at least two-year professional experience with a clean record. During the internship, the Host Institution provides the Student s supervision and training. 5. Finishing the internship, the supervisor evaluates the Student s performance in the evaluation form (Reference Certification) that can be found as Enclosure No. 1 in the Contract. The supervisor signs it then the Host Institution provides an authorized signature and submits the internship contract to the Student. 6. The designated supervisor of the Host Institution has to report without delay any absence, offence or damage on the Student s part to the assigned coordinator of the University during the internship. 7. The Host Institution is bound to demand the Student to excuse the reason of absence. The rules of Studies and Exams Code are authoritative to the consequences of absence. 8. The Host institution must keep the rules of labour law in respect of daily work time and break. 9. Referring to Sec. (3)a) Par. 44. of Act CCIV of 2011 on the National Higher Education, the Host Institution is aware that the Student may be recompensed in the scope of the internship as part of the educational training, respectively, reaching the six-week long duration of continuous internship, the Student must be recompensed, which degree is 15% of the obligatory lowest wage (minimum wage) weekly. 10. The Host Institution must not ask for or accept any financial contribution or defrayment from the Student for arranging or fulfilling the practical training and providing the conditions. 11. The Student is required to follow the rules and the instructions of the field of work. Breaking any of them will have a labour law consequence. 10

12 12. After completing the practical hours of the subject if further employment came off on the part of the Host Institution the Student s work is qualified as an employment in the scope of the employee-employer relationship in terms of this period. 13. The Students make a report on the internship (10-20 pages) in which they summarize their experiences during the internship, present the functions of the company and their activity within the company. Making the report is one of the primary conditions of completing the internship. 14. Creating a product by the Student in the course of the internship belongs to the Host Institution. 15. The Student accepts that any secret data, information or procedure gained during the internship will be kept in secret without time boundaries. The Student does not communicate the owned information to a third person, does not take advantage of it and uses only in the course of the internship at the Host Institution. The Student does not reproduce or make use of the information for herself/himself, for others advantage, or disadvantage of the Host Institution or its clients. 16. If the activity at the Host Institution becomes the theme of the Student s degree thesis, the Student is required to show it to the assigned supervisor previously who is bound to overview the full content and countersign the degree thesis. 17. The Student is obliged to delete the disapproved information or content from the degree thesis judged by the assigned supervisor of the Host Institution. 3. Final clauses 1. The present Agreement ends: 1.1.after the expiration of the definite period 1.2.if any of the Parties ceases without a legal successor 1.3.with the Parties common assent: the internship can be ended with a written common assent by the Host Institution and the Student. The Parties are obliged to inform the coordinator of the department about ending the present Contract. The initiator of ending the internship has to give grounds to the University in writing. 1.4.with immediate effect: either Party may terminate this Contract with immediate effect if the other Party/Parties commit an obviously rude or repeated violation or they break the regulations of this Contract. In this case, the breaker of the Contract has to be warned in writing by the other Party referring to the breach of the Contract and to remedy providing a 5-day long deadline. If the other Party has not helped the break of the law from the date of delivery, the party is legally entitled to end the present Contract with immediate effect. 2. Any question not governed by the present Contract shall be resolved pursuant to the following prevailing laws, rules and decrees: 2.1.Act CLV of 2011 on the Contribution to Vocational Training and its implementation on Executive Decree 280/2011. (XII.20.), 11

13 2.2.Act CXXXIX of 2005 on Higher Education, Executive Decree 289/2005. (XII.22.) (until 31 August 2012), 2.3.Act CCIV of 2011 on National Higher Education, 2.4.Studies and Exams Code of the University of Pannonia, 2.5.The internship completion procedural law of the Faculty of Business and Economics, University of Pannonia, 2.6.The relevant disposals of the Labour Code and the Civil Code. 3. Any question not governed by the present Contract shall be put in writing in a bilateral agreement. 4. The parties hereto unanimously declare that in case of any legal claim they will begin negotiations in good faith with each other. 5. The coordinator of the department is bound to be brought in the completion of any controversial matter, request, and complaint during the internship. 6. In witness whereof the duly authorized representatives of the Parties hereto have executed this Contract in good faith on the date and place indicated below. This Internship Contract is issued in three original copies. The Contract will go into effect with the signatures. 7. Enclosures: Enclosure No. 1: Reference- and Payment Certificate, 20. University of Pannonia Host Institution Student 12

14 13) Tudástükör: Mérnök informatikus szak Természettudományi alapismeretek (42 kredit) természettudományos alapozó tárgyak (matematika, fizika, elektromosságtan) Gazdasági és humánismeretek (20 kredit) gazdasági ismereteket adó tárgyak (pl.: közgazdaságtan, vezetési és szervezési ismeretek, vállalati gazdaságtan) magas szintű, általános műveltséget adó tárgyak, melyek célja, hogy végzett hallgatóink ne csak a szakmájukat ismerő, hanem széles látókörű értelmiségiek legyenek Szakmai törzsanyag (123 kredit) kötelező tárgyak: programozás modul (pl.: programozás, szoftvertechnológia) rendszertechnikai modul (pl.: számítógép-hálózatok, irányítástechnika, elektronika, digitális technika, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes és távközlő hálózatok) informatikai rendszerek modul (pl.: adatbázisok elmélete és alkalmazása, mesterséges intelligencia, informatikai rendszerek felépítése, modellezése, analízise, informatikai rendszerek megvalósítása, biztonsága) kötelezően választható szaktárgyak korszerű technológiákban készségszintű ismereteket nyújtó tárgyak, valamint a mesterképzésbe kitekintést nyújtó tárgyak (pl.: egészségügyi információs rendszerek, képfeldolgozás, neuroszámítógépek, vizuális rendszerek, műszaki rendszerek,) laboratóriumi gyakorlatok előírt laboratóriumok: szaktárgyakhoz kapcsolódó gyakorlati feladatok elvégzése projekt labor: csoportmunka keretében egy komplett projekt elvégzése mérnöki tervezés: önálló projekt, ipari vagy egyetemi kutató helyen Szabadon válaszható tárgyak (10 kredit) Szakdolgozat (15 kredit) A tanulmányok lezárásaként szakdolgozat készítése belső vagy külső témavezető segítségével. 13

15 14) Munkaidő kimutatás 14

16 Timesheet STUDENT TRAINEE EXCHANGE PROGRAM STEP (HUHR/1101/2.1.2/0007) STUDENTS NAME: MONTH: Day Short description about the daily activities Working hours Total 0 Students signature Mentors signature 15

17 15. Referencia- és Teljesítésigazolás Neptun Code of Internship:... Personal Data of Student Name, Neptun code Place and Date of Birth / / Internship Data Name of company/institution Address of Postal code: City/Town: company/institution Street, number: Mailing address Postal code: City/Town: (only if differs from the address) Name of Supervisor Position of Supervisor Contact information of Supervisor Street, number / Post box: Telephone: Description of student s tasks and evaluation Duration of Internship Beginning End Tasks and activities during the internship Performance of the student during the internship (1-not satisfactory; 5-excellent) Reliability Attitude Quality of work Flexibility Participation in teamwork Independence Overall evaluation Detailed evaluation, comments (The other side of the paper can also be used, if needed.) Date:... PH Signature 16

18 15) Beszámoló a szakmai gyakorlatról Érkezett igen Elfogadva nem Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Beszámoló a szakmai gyakorlatról Gyakorlati hely adatai Vállalat/intézmény neve Gyakorlat időtartama -tól/től -ig Gyakorlat Neptun-kódja Konzulens neve Konzulens elérhetősége Telefonszám cím Név, Neptun-kód Elérhetőség Kar (rövidítve), szak Beadási határidő Egyetemi témavezető neve Telefonszám cím Hallgató adatai Oldalszám összesen Dr. Holczinger Tibor Alulírott... nyilatkozom, hogy az itt beadott dolgozat teljes egészében a saját munkám. Ahol forrásokra támaszkodtam, a megfelelő hivatkozásokat a szövegben megtettem, és az irodalomjegyzéket csatoltam. A dolgozat más tantárgy keretében sem a saját nevemben, sem máséban nem került beadásra. Tudatában vagyok, hogy plágium (más munkájának sajátomként történő elismertetése) esetén a dolgozat elfogadhatatlan, és további szankciókat von maga után.... (aláírás) 17

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása KT határozat száma: KT elfogadásának ideje: Hatályba lépett: 2010. január 25. Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTERVE SZÉKELYUDVARHELY KÉPZÉSI HELY

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTERVE SZÉKELYUDVARHELY KÉPZÉSI HELY PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTERVE SZÉKELYUDVARHELY KÉPZÉSI HELY Elfogadva: Érvényes 2013/2014 tanévtől SZAKVEZETŐ: Dr. Bánhegyi Gabriella egy. docens

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. oldal JOGSZABÁLY 116/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról (CEEPUS II) szóló egyezménynek a Miniszterek Közös Bizottsága

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply to

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.)

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.) AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA (hatályos 2009.) COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY (effective from 2009) Az ING Lízing Magyarország-csoport (székhely: 1068

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and.

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and. Bérleti szerződés (2014/15) Lease Contract (2014/15) amely létrejött egyrészről concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. ig. szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX Foundations ANDERSEN MUNKAERŐ-PIACI TÁMOGATÓ ÉS KÉPZÉSI PROGRAM 2009. júniusában indult az Andersen Program azzal a küldetéssel, hogy jelentősen megnövelje

Részletesebben

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) amely létrejött egyrészr l Concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. Ig. Szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban

Részletesebben

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year))

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year)) MKB fiók: (MKB branch) MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): (Contract identification number(s)) HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ LOAN APPLICATION FOR DEMANDING MKB MORTGAGE LOAN

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek 60. szám Tartalomjegyzék 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4647. számú törvényjavaslat a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. május 1 2015.

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Munkatársat keresünk felvételi referens munkakörbe A jelentkezővel kapcsolatos elvárások egyetemi vagy főiskolai

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 13., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXXI. törvény Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

A Miniszterelnökség részére

A Miniszterelnökség részére A Miniszterelnökség részére ZÁRÓ ÉRTÉKELŐ JELENTÉS az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. január 6-án elkészült, az Európai Bizottságnak elfogadásra benyújtott változatáról (EFOP 5.5) Budapest,

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben