BESZÁMOLÓ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY tanévben végzett munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. 2012-2013. tanévben végzett munkájáról"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY tanévben végzett munkájáról

2 A beszámoló a munkaközösségek beszámolói, értékelése alapján, azok felhasználásával, figyelembe vételével készült el. A beszámoló részét képezik mellékletként az igazgatóhelyettesek, a munkaközösségek, a gyermekvédelmi felelős, a szabadidő-szervező, a diákönkormányzat beszámolói, valamint a tanév versenyeredményeit tartalmazó táblázat. A tanév fő feladatai: 1. Minőségbiztosítás Bár a törvényi változások miatt a pedagógusok értékelésének korábbi eljárásrendje nem kötelező, a Tabán iskolában úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a korábbi években kialakított eljárást. A fejlesztő értékelésben érintett pedagógusok: Dusa Rozália, Schwarcz Anita, Kölesériné Berkó Regina, Tövisháti Anikó, Fülöp Ildikó. A minősítő értékelésben érintett pedagógusok: Barcsiné Kósa Anna, Szabóné Z. Nagy Diána, Csorba Antalné, Flachné Vidéki Katalin. Újra sor kerül az első körben (4 évvel ezelőtt minősítettek) minősítő értékelésére: Machanné Tatár Rita, Lakatosné Szécsényi Ildikó, Ótott Ildikó, Hajdúné Kovács Júlia, Petri Ilona, Ormódi Béláné). Az értékelések lezárultak, az értékelésbe bevont kollégák lelekiismeretesen végezték feladatukat. A minősítő értékelésben érintett pedagógusok mindegyike kiváló minősítést kapott. Ebben a tanévben gyakornok Pécsi Zsuzsanna tanító, a gyakornoki szabályzat szerint járunk el. Mentora: Bódiné Papp Gabriella. A mentor-mentorált páros munkája eredményes volt, beszámolójukból kiderül, hogy a pályakezdő kolléga nyitott volt az őt segítő tapasztalt párja tanácsaira, napi rendszerességgel konzultáltak a munka elején. A mentorált kolléga fokozatosan vált egyre önállóbbá, de bármikor kérheti mentora segítségét. 2. Kiemelt pedagógiai feladatok Továbbra is nagy hangsúlyt helyeztünk az alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztésére minden évfolyamon és minden tantárgynál. Ezek módja, helye megjelent meg az éves munka tervezésekor a tanmenetekben. Az OKÉV felmérés tapasztalatait, feladattípusait beépítettük a napi munkába. Az osztályfőnökök ismertették az eredményeket, tapasztalatokat a szülőkkel is. A HHH tanulókkal foglalkozó IPR csoport folytatta munkáját, feladata az előző éviek mellett a törvényi változások megismerése, azok beépítése volt munkájukba. A HHH-s és a BTM-N-es tanulók fejlesztése elsősorban Simon Anikó feladata volt. A fejlesztő munka segítése, napi kapcsolattartással, minden osztályfőnök és szaktanár kötelessége. Ezeket a feladatokat az osztályfőnökök lelkiismeretesen teljesítették, változó sikerrel. Az elmúlt évben némileg emelkedett a bukások száma, köszönhetően annak a törvényi változásnak, mely megszüntette a bukás tilalmát alsó tagozaton. A bukások számának csökkentése érdekében indokolt volt a felzárkóztató munka további erősítése, a leszakadó tanulók felzárkóztatásának érdekében. A tanítási órákon még inkább kihasználtuk a differenciálás lehetőségeit. Munkánk eredményeképpen csökkent az évismétlők száma. Az IKT eszközök, a digitális táblák használatát tanítási órákon lehetőség és indokoltság alapján szorgalmaztuk. Ismerkedtünk a digitális tananyagokkal, felhasználásuk módjával és lehetőségeivel. Szabadidős sporttevékenységünknek köszönhetően decemberben

3 gazdagodhattunk újabb eszközökkel (projektor, laptop stb.), valamint az informatikai normatíva I. félévi részét is fel tudtuk használni szerény beszerzésekre. A felhasználható tananyagok letöltésében, előkészítésében kértük a rendszergazda segítségét. Megindult a tantestületben a digitális tananyagok fejlesztése is, adatbankot hoztunk létre ezek tárolására a szerveren, így hálózaton bármely kolléga hozzáférhet ezekhez. Egyre nő az igény a kollégák körében a digitális táblák iránt. A legújabb TIOP program fel is csillantotta a reményét az újabb fejlesztéseknek. Lehetőség szerint be kell szereznünk minél több digitális táblához készült programot. A kiadók kínálnak ingyenesen vagy kedvezményesen digitális tananyagot saját tankönyveihez, de sajnos ehhez szinte egyáltalán nem sikerült anyagi hátteret biztosítani. Nevelési értekezletünk témája a témája a tehetséggondozás volt. 3. SNI, IPR Az SNI-s tanulók ellátására utazó gyógypedagógus segítségét kértük. Munkájának segítése az osztályfőnökök és szaktanárok feladata. Minden osztályfőnöknek és szaktanárnak feladata volt, hogy a csoportjában dolgozó SNI tanuló szakértői véleményét megismerje, az abban foglaltak szerint tervezze meg és végezze munkáját, saját óráin az ő igényeiket is vegye figyelembe, valamint értékelésüknél a szakértői véleményben megfogalmazottak szerint járjon el. Ez teljes mértékben meg is valósult. Az Integrációs Pedagógiai Programban résztvevő tanulókra az iskolavezetés, gyermekvédelmi felelős, osztályfőnökök, szaktanárok megkülönböztetett figyelmet, gondoskodást fordítottak. Segítették az egyéni előrehaladásukat, figyelemmel kísérték személyiségfejlesztésüket. Rendszeresen kapcsolatot tartottak a családi házzal. Az osztályfőnökök és a szaktanárok a tanulók iskolában végzett munkájáról, teljesítményéről szöveges értékelést készítettek negyedévente. Az egyéni fejlesztést Simon Anikó gyógypedagógus végezte. Nagy figyelmet fordítottunk a tehetséggondozásra is. A programban résztvevő gyerekek közül 2 tanuló jó képességekkel rendelkezik. Madarász Benedek 2.b osztályos tanulót Fülöp Ildikó tanítónő és Kölesériné Berkó Regina tanítónő tehetséggondozásban részesítette. Ákim Lászlót (5.a osztályos tanuló) Kis Anita tanárnő szintén tehetséggondozásban részesítette. A program megvalósítása hozzájárult ahhoz, hogy erősödjön a kapcsolat, a bizalom az iskola és a családi ház között. Az év során végzett munka érteléseként elmondható, hogy a programban részt vett tanulók folyamatos fejlesztésének eredményeképpen, fokozatos tanulmányi javulás figyelhető meg. A gyerekek többsége fejlődött, az órákon aktív és érdeklődő volt. Bogdán Roland Rómeó 1.a osztályos tanuló nem tudta teljesíteni a követelményeket, így évfolyamot ismétel. 4. A pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, alapdokumentumok A jelentős törvényi változások alapján március 31-ig felül kellett vizsgálni és módosítani kellett a Pedagógiai programot, az SZMSZ-t és a Házirendet. A Pedagógiai program felülvizsgálatát és az új kerettantervek szerinti helyi tantervek elkészítését Némethné Pataj Györgyi igazgatóhelyettes irányította, beszámolójában részletesen kifejti a kollégák itt végzett munkáját. A Házirend felülvizsgálatát Machanné Tatár Rita végezte el igen alapos munkával. Az SZMSZ módosítása Flachné Vidék Katalin igazgató feladata volt, segítették munkámat a helyettesek is. A munka valószínűleg még nem fejeződött be,

4 mert a törvényi szabályozás folyton változik. PL június 23-án még nincs jóváhagyott alapító dokumentumunk, aminek meg kellene jelenni pl. az SZMSZ-ben is! Hatalmas munka volt az alapdokumentumok felülvizsgálata, ráadásul mindeközben végeztük szokásos napi feladatainkat, az irodán a megcsappant létszámmal a napi többszöri adatszolgáltatást. Mindenkinek köszönöm a helytállását. 5. Alapfokú művészetoktatás A művészetoktatásban dolgozó pedagógusok fontos feladata a tehetséggondozás, versenyeztetés, a hagyományok ápolása, a művészetek befogadására, a különböző kultúrák értékei iránti nyitottságra nevelés, esztétikai nevelés, ízlésformálás. A művészetoktatás eredményeként a tanulók művészetértők és pártolók legyenek. Feladatuknak, hogy megfelelően motiválják a tanulókat, hogy a csoportok létszáma ne csökkenjen, hanem lehetőség szerint növekedjék a törvényben meghatározott kereteken belül, megfeleltek. Ebben a tanévben esedékes lett volna a működő tanszakaink minősítése, de ezt a fenntartóváltás miatt elhalasztották. A munkaközösségből Wittmanné Zelei Rozália 1 év fizetés nélküli szabadságra ment, helyettesítésére friss diplomás kolléga érkezett. A munkaközösség és más kollégák is - megadott minden segítséget, támogatást a fiatal kolléga eredményes munkájához. A különböző művészeti csoportok gyakran léptek fel az iskola falain kívül is. Ezekre a fellépésekre a szülők mellett pedagógusok kíséretét, segítségét is nagyobb mértékben kértük, hiszen iskolánk jó hírnevéért dolgoztak. 6. Emelt szintű angolnyelv-oktatás Az idegennyelv-tudás alkalmazásának lehetősége megnőtt, az életben való boldogulás fontos tényezőjévé vált. A telekommunikáció, az internet közelmúltban lezajlott változásai tovább növelték a nyelvtudás használhatóságát, újabb ösztönzést adva az idegennyelvtudás megszerzéséhez. A 21. század legfőbb kihívásának megfelelve iskolánkban hagyományosan emelt szintű angolnyelv-oktatás folyik 3. évfolyamtól kezdődően. A nívócsoportok kialakításának rendszere nyugvópontra jutott. Folyamatosan értékeljük a tapasztalatokat, s szükség szerint korrigáljuk a csoportok összetételét. Az átdolgozott vizsgakövetelmények jó tapasztalatokat hoztak. A nívócsoportok jelenlegi rendszere jó eszköz lehet arra, hogy minden tanuló a képességeinek megfelelő legjobb képzést kapja. A használható nyelvtudás megszerzése a legfontosabb feladat. A 2012/2013-as tanévben az angol nyelvi munkaközösség az eddig folytatott következetes és lendületes munkastílus továbbvitelére törekedett és ezt meg is valósította. Céljaink közé tartozott a folyamatos tehetséggondozó munka, a differenciálásra való törekvés csoportbontás keretén belül. Az idei tanévben is központi kérdés a tanulói nyelvi kompetenciák fejlesztése volt. Munkaközösségünk már évek óta nagy hangsúlyt fektet erre a kérdésre. A tanév során folyamatosan fejlesztjük a gyerekek szövegértését, beszédkészségét, hallás utáni szövegértést és az íráskészséget. Vizsgarendszerünket tovább frissítettük, mely teljesen harmonizál a kompetenciamérés és nemzetközi nyelvvizsgák alapjaival. A számítógép folyamatosan beépül oktató munkánkba, köszönhetően annak, hogy a 60-as teremben, a könyvtárban lehettek óráink, itt az internet segítségével sok honlapon találtunk hasznos oldalakat. A digitális tananyagok és tábla használata színessé tette óráinkat és tanítványaink nagy élvezettel használták.

5 Baranyi-Skultéti Gyöngyvér tartott játékos angol órákat a 2. évfolyamon heti fél-fél órában. Az új NAT szerint változik az emelt szintű oktatás óraszáma, ennek megfelelően kellett módosítani a PP-t ill. a helyi tantervet. Ebben a tanévben is megszerveztük a városi TABÁN-TESZT-TÚRA tesztversenyt február 5-én. Az emelt szintű oktatásban részt vevő nyolcadikosaink eredményesen jelentkeztek nyelvi és nyelvi előkészítő osztályokba. 7. Tehetséggondozás, felzárkóztatás Minden tanévben fontos feladat, az új köznevelési törvény külön hangsúlyt helyez rá. A nyáron kezdeményeztük az iskola tehetségpontként való regisztrálását, ezt meg is kaptuk. Az erre alakult team fogja össze az e területen végzett munkát. A tehetséggondozás területén végzett munka eredményességét kiválóan jelzik a különböző versenyek szép helyezései, díjai. Az ezen területeken kiemelkedő munkát végző pedagógusok munkáját csak a minőségi bérpótlékból lehetett honorálni. Ebben a tanévben is hasonló hatékonysággal végeztük ezt a munkát. Ezt bizonyítják a versenyeredményeink is. (Lásd melléklet!) A könyvtárban elhelyezett számítógépek nyitvatartási időben rendelkezésre álltak az internetet használni tudó tanulók előtt, hogy önálló felkészülésükhöz lehetőséget nyújtsunk. A könyvtár megújuló állománya is segítséget nyújtott tanulóinknak. Mindkét területen (felzárkóztatás, tehetséggondozás) az elért eredményeknek még nagyobb nyilvánosságot próbáltunk adni, ezzel is elismerve azoknak a munkáját, akik sok időt és energiát fektetnek bele. A kiemelkedő eredmények nyilvánosságot kapnak az iskola honlapján is. 8. Eszközfejlesztés, tárgyi feltételek javítása Az NGSZ keretéből a nyáron a földszinti fűtési vezeték kiváltása vált szükségessé. Más nagyobb munka anyagiak hiányában nem történt az épületben. A bútorok cseréje folytatódott az előző naptári évi maradvány felhasználásával. Sajnos a vállalkozó nem tudta a nyáron leszállítani a megrendelt bútorokat, de végül megérkeztek. Újabb ilyen irányú fejlesztésre ebben a naptári évben valószínűleg nem lesz lehetőség (kivéve a leendő elsősök bútorait), a jövő év meg még bizonytalanabb. A meglévő eszközök és berendezések folyamatos karbantartására, megóvására fokozottan kell figyelni. Kialakult digitális tananyagok folyamatos gyűjtésének lehetősége. Az elkészült anyagokat a munkaközösségek tagjai megoszthatják egymással. A selejtezés lezárása után elszállíttattuk a leselejtezett bútorokat, eszközöket. 9. Pályázatok Az előző tanév végén beadott pályázatok közül kedvező elbírálásban részesült a városi versenyek szervezésére beadott pályázat, bár a korábbi összegnek a töredékét kaptuk az idén ( Ft). A Határtalanul és a drogprevenciós pályázat elszámolása megtörtént, várjuk annak elfogadását. A tanév végén kaptuk a hírt, hogy Hetényiné Kulcsár Mária nyert a Határtalanul pályázaton.

6 Idén talán az átalakulás miatt kevesebb pályázat jelent meg. Köszönöm Machánné Tatár Ritának, hogy minden lehetőséget megragadott, hogy a kisebb pályázatok segítségével is bővüljenek lehetőségeink. 10. A tanulók szabadidejének hasznos eltöltése A szabadidő tartalmas felhasználása érdekében a tanulóknak meg kell ismerni az értékes szórakozásnak és az egyéni érdeklődésnek a lehetőségét. Az erkölcsi, esztétikai igényesség jegyében meg kell kívánnunk, hogy társas szokásaikra is legyenek igényesek, fordítsanak figyelmet a magatartás kultúrájára, esztétikumára színházban, társas összejövetelen, előadásokon. Közös élményeket biztosító rendezvényeket szervezünk. Az első szülői értekezleten kértük a szülőket, hogy aláírásukkal adják beleegyezésüket fénykép- ill. videofelvételek készítéséhez, illetve azok felhasználását az iskola honlapján. Gazdag kínálattal, sokféle tevékenységgel vontuk be a tanulókat a szabadidő hasznos eltöltésébe. Hagyománnyá vált DÖK programok: Családi nap, Zenei világnap, papírgyűjtés, bazár, karácsonyi ünnepség, A magyar kultúra napja, farsang, DÖK nap. Szükséges volt a szabadidő-szervező, a diákönkormányzat és a munkaközösségek együttműködése. A szabadidő-szervező segítségét előre ütemezhetően kérték a pedagógusok. A nyitott iskola filozófiáját folytatva egyre jobb és részletesebb tájékoztatást nyújtottunk az iskolahasználóknak, egyre jobban bevontuk a szülőket is a programokba. A diákönkormányzat munkájának, rendezvényeinek segítése minden pedagógus fontos feladata volt. Idén is megszerveztük a színházbérlet-vásárlást alsó és felső tagozaton egyaránt. 11. Kirándulások, erdei iskola Az oktatás-nevelés része és eszköze a tanulmányi kirándulás, illetve az erdei iskola. Az osztályfőnökök úgy tervezték és szervezték meg, hogy figyelembe vették az előző évi kirándulások tapasztalatait, na meg a szülők anyagi teherbíró-képességét is. Figyelembe vettük az új Köznevelési törvény ide vonatkozó rendelkezését Folytattuk az előző évben megkezdett egynapos túrák szervezését (Mecsek, Medveszurdok). Köszönet érte Hetényiné Kulcsár Máriának. A sítábor az idén elmaradt, mert a szülők nem tudták vállalni az anyagi terheket. Az év végi tanulmányi kirándulások és az erdei iskola rendben lezajlott, a tanulók szép élményekkel lettek gazdagabbak. Mindenhol dicsérték diákjaink fegyelmezettségét, érdeklődését, jólneveltségét. 12. Gyermekvédelmi munka A gyermek- és ifjúságvédelmi munka alapja továbbra is az évi XXXI. törvény, melyben történtek változások 2012 nyarán, ez a változás az iskolai munkánkban leginkább az igazolatlan hiányzások tekintetében jelenik meg. A gyermekvédelmi felelősök közös fóruma a Gyermekjóléti Szolgálat, mely egyesült a Családsegítő Szolgálattal. Valamennyi jelzőrendszeri fórumán részt vettem. Minden pedagógus jelzőrendszeri tag, de a jelzések mennyisége és az ellátás színvonala nem áll arányban. Sajnos folytatódik az a tendencia, hogy egy családgondozóra egyre több ellátott jut. A problémák jellege, amelyekben el kell járni, a gyermekek életkorából adódóan eltérőek.

7 Városi szinten a felső tagozatos tanulóknál kiemelt téma a hiányzás. A központba bejutott 3175 jelzés fele az iskolai hiányzásokról szól, tehát városi jelenség. Iskolánkban az idei évben 1 esetben fordult elő az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás, ez jó aránynak számít. Azonnal történt jelzés. A tanulóval és a szülővel való rendszeres beszélgetésnek sem volt visszatartó ereje. Az okok a mélyben rejlenek, melyet nem lehet 1 év alatt feltárni és orvosolni. A hiányzás és a tanítási időben való városban történő csavargás egyre növekvő tendenciát mutat az ifjúság körében. Divatos, figyelemfelhívó viselkedési attitűd, melyre intézményes válaszok nincsenek. A problémákat egyénileg az osztályfőnöki beszélgetések és az iskola egyéni érzékenysége tudja, és a családok biztonságot adó légköre tudná befolyásolni. Új megbotránkoztató jelenség vette kezdetét a serdülők körében: a kézvagdosás, mely szintén korunk jelensége. Interneten keresztül is népszerűsödik, ezért fokozottan kell figyelnünk főleg a éves korosztályra. Sokszor nem is szuicid hajlam vezérli a pengehasználatot, hanem divat, unalom, és figyelemfelhívás. Különböző formában és mértékben nálunk is előfordult. Nagyon nagy az osztályfőnökök felelőssége, mert a szülők és a gyerekek kommunikációja nem mindig elegendő. Azonnal reagáltunk, és jeleztünk a szülők felé. A szülőkkel való beszélgetés megerősítette bennünk azt a gyanút és irányt, hogy a mai szülők egyre kevesebbet tudnak gyermekeik életéről és mindennapi bajaikról, vagy nem érzik azok súlyát. Az MTA Területi bizottságának konferenciáján elhangzott, hogy a mai fiatalok énképe nincs a helyén, s ezen valamennyi társadalmi szereplőnek kell dolgoznia. Hiszen az önmagával elégedett gyerek nem megy bele kockázati tényezőkbe. Kiemelt fontosságú a családi rituálék szerepe, hiszen a rituálé állandóságot képvisel, így az élet változásai (halál, születés, kudarcok..) elviselhetőbbé válnának. A fiatalok a családi együttlétek és közös étkezések, ünnepek hiányában saját maguk szervezte közösségi programokba menekülnek (cigi, alkohol ) Az alsó tagozaton leginkább a veszélyeztető szülői magatartás került előtérbe: gondozás elmulasztása. Egyetlen esetben fordult elő a szülő részéről gyermekbántalmazás, amelyre minden érintett érzékenyen és gyorsan reagált. A gyermeket ideiglenesen a nagybácsinál helyezték el, azóta a gyermek rendezettebb, kiegyensúlyozottabban vesz részt az órákon. s újra elhelyezését a nyáron felülvizsgálják. Külön figyelmet kaptak a szociálisan rászoruló tanulók. A városi karácsonyon ismét 11 alsós tanuló vett részt. Sikerült kiválasztani és elvinni a valóban rászoruló tanulókat a rendezvényre, és szívszorító látvány volt, hogyan örültek a legapróbb ajándéknak is. A Sió program szintén a rászoruló és szorgalmas tanulókat támogatja, iskolatáskához juttatja a nehéz körülmények között élőket. 13. Kapcsolattartás a szülőkkel A szülői értekezletek és fogadóórák jól bevált rendszere mellett a kapcsolattartás minden olyan formáját alkalmazni kívánatos, mely az eredményes együttműködést segíti. Korom István havi rendszerességgel Zöld klub néven tart foglalkozásokat érdeklődő szülőknek, a szülők által felvetett témákról, problémákról. Korom István családi nevelést segítő programja folytatódott5, IPR pályázatból, 4. évfolyamon. Szülői értekezleteken kértük azokat a szülőket, akik részt vettek ilyen előadásokon, hogy osszák meg tapasztalataikat a többi szülővel, így is népszerűsítve a rendezvényeket. Alkalmanként személy szerint is meghívtunk az adott témában leginkább érintett szülőket az előadásokra!

8 A kapcsolattartás jó fóruma az iskolaszék, az SZMK. A kapcsolat jó, és élő, támogattuk az SZMK újításait, hatékony működéséhez minden segítséget megadtunk. A szülő és az iskola kapcsolata meghatározó szerepet tölt be a gyereknevelésben. Az együttműködés elengedhetetlen feltétele a hatékony oktatásnak, ám manapság ezt mintha igyekeznénk figyelmen kívül hagyni. Különös ellentmondás, hogy a legtöbb szülő igen nagy gondot fordít a megfelelő oktatási intézmény kiválasztására, ám arra már kevesebben gondolnak, hogy a jó közösség kialakításában maguk is szerepet vállaljanak. Sajnos az örökös feszített tempó a pedagógusokat és a szülőket egyaránt sújtja, pedig jogokban és lehetőségekben nincs hiány, ráadásul az egymást támogató nevelés még hatékonyabban fejtené ki hatását. Ezért fontos tudatosítani a szülőkben, hogy az iskolában történtek kihatnak a család életére is, s a szülői értekezletet nem csupán unalmas kötelességként, hanem a konstruktív együttműködés színtereként is felfoghatjuk. Ugyanígy látnia kell minden pedagógusnak, hogy a szülőknek milyen nagy hatása lehet a nevelésre, s ha kell - ezen a csatornán keresztül is ráerősíteni feladatára. A sikeres együttműködés színterei: - Szülői értekezletek - Fogadóórák - Pályaválasztási szülői értekezlet - Szülői Klub - Iskolai rendezvények - Családlátogatások - Egyéni beszélgetések - Kirándulások, osztályprogramok - Szakértői javaslatok készítésénél rendszeres a kapcsolattartás. 14. Egészségnevelés, drogprevenció Bár az idei tanév a változások és átalakulások éve, az egészségnevelési munkaközösség továbbra is a régi, megszokott és jól bevált módon tette a dolgát. Az egészséget mint értéket állandónak kell tekintenünk, a módszereket, a programokat pedig mindig az adott szükségletek és lehetőségekhez mérten tervezzük és valósítjuk meg. Tevékenységünk az iskolai program szerves része, de szorosan nem kötődik tantárgyhoz, tanmenethez. Egészségnevelő munkánk többrétegű. Kapcsolódva az osztályfőnöki órák tematikájához számos óvó-védő, preventív és értékközvetítő, személyiségformáló tevékenységet vállalunk fel esetleg szakértők, segítők, szakemberek bevonásával. A szülők és a pedagógusok mindennapi példamutatása elkerülhetetlen a témában. A programokról: A mindennapos testnevelés bevezetésének gondolata valószínűleg a mozgásszegény életmód ellensúlyozására és kivédésére született meg. Ezért volt lehangoló, hogy az idei évben elmaradtak a már annyira népszerű városi futások. Sajnáljuk, mert nagyon sok osztályfőnök több tanulót, családot mozgatott meg ezekkel a szombati programokkal.

9 Októberben megszerveztük a Tudatosság hetét. Ezen a héten környezetvédelmi programokkal, gyümölcsnappal, a Nutrikid -programmal hoztuk közelebb tanítványainkhoz az egészséget. A témák nem voltak újak, inkább a tudatosításra helyeztük a hangsúlyt. Mind az alsósok, mind a felsősök részt vettek a délutáni elfoglaltságokon, érdeklődő kérdéseik bizonyították, hogy élvezték az előadásokat. Az aulában Machanné Rita által hulladékból készült játékokkal ismerkedhettek meg a gyerekek, a Hozz egy gyümölcsöt, zöldséget jelszóval meghirdetett délutánon pedig mindenki jóízűen fogyasztotta gyümölcslevet és salátákat.(földiné, Machanné) A helyes táplálkozás fontosságára hívta fel Lakatosné Ildikó a figyelmet az 5. és 6. osztályban a Nutrikid füzetek és a kisfilm segítségével. A mozgássérültekkel való beszélgetésekből megtudhatták az alsós tanulók, hogyan kommunikálnak a siketek, a látássérültek, és kipróbálhatták a kerekesszéket és a boccia szabályait is.(földiné, Petri Ilike, napközisek) Sikeres túrát szerveztünk a Mecsekbe a Máré-várhoz (Hetényiné, Földiné) A szabadidős elfoglaltságok közül az egyik legnépszerűbb tevékenység a kerékpározás, szakembertől hallhattunk fontos információt a régi és az új KRESZ-szabályokról.(Mucsiné Szabolcski Ágnes) Segítségünkre volt a polgárőrség fiatal munkatársa is. Hagyományainkhoz híven az 5. a és az 5. b (Lakatosné Ildikó és Kis Anita) elültették a szülői segítséggel kapott fát. A környezeti nevelésre minden évben nagy hangsúlyt fektetünk. Ábrahám Krisztián tartott előadásokat alsósoknak és felsősöknek egyaránt. Örömmel tapasztalhattuk meg, hogy az alsós tagozatos tanulók egy része nagyon tájékozott, érdekli őket a környezetük, és fontosnak tartják annak megóvását. Novemberben ellátogattunk a 8. osztályos lányokkal a tiniambulanciára is. Papp Vali pedig vállalta, hogy a 7. osztályos lányoknak tart felvilágosító foglalkozásokat. Megkedvelték Valit, aki bizalmas légkört teremtve adott válaszokat. A 7. osztályos fiúk esetében úgy éreztük, hogy várunk még egy évet a felvilágosító órákkal. A DADA lassan egy régészeti fogalommá válik, pedig igény volna rá. A rendőrség bűnmegelőző óráit vettük igénybe helyette, ahol kisfilmeket láthattunk különböző témákban. Ezek a filmek lehetőséget adtak a további átbeszélésre is. Az internet veszélyeiről tartott Balogh Lujza és Simon Dominika bűnmegelőző előadást az Agorában, mely szintén komplex volt, tanároknak, szülőknek, diákoknak, csak sajnos az időzítés nem volt megfelelő május elején. Ők is kisfilmeket adtak segítségünkre, melyekkel beszélgetéseket lehet kezdeményezni osztályfőnöki órákon. A tantestület egészségmegőrző programja pedig egy ausztriai túra keretében valósult meg, ahol az eső ellenére is jól éreztük magunkat. Sikeresen felhasználtuk az almaprogram vállalkozójának felajánlását, így a napközisek labdával és konyhai eszközzel gyarapodtak. Köszönöm Petri Ilike és Rita segítségét a vásárlás lebonyolításában. Pályázatok: Machanné Rita csapatával az első félévben a Nutrikidnél pályázott, elnyerték a legtöbb rajzot benyújtó címet. A 2. félévben a tanári példaképről szólt a pályázat témája, majd az Arcadia felhívására készítettek munkákat. Májusban Földiné Erika és a szabadidőszervező Cséke Niki elkészítette a Köszönjük Sió pályázatot, ahol rászoruló gyerekek kaphatnak augusztusban iskolatáskát. Köszönöm az alsós tanító nénik és napközis kollégák segítségét a rajzok elkészítésében.

10 15. Környezeti nevelés A környezeti nevelési program konkrét feladatokat jelölt ki e területen. Megvalósítása mindenki feladata volt, irányítása az iskolavezetés és a természettudományi munkaközösség együttműködésével történt. Sok tartalmas városi programon vettünk részt a természettudományok tárgykörében, mindenütt dicsérték tanulóink tudását, érdeklődését, magatartását. 16. Olvasóvá nevelés Az olvasóvá nevelés komplex feladat, minden tantárgy lehetőséget ad a szövegértés, szövegfeldolgozás területén különböző feladatok elvégzésére. Szövegolvasást-szövegértést fejlesztő vetélkedőt is szerveztünk 6. évfolyamon, a könyvtáros segítségével a lovagkor témában, társasjáték formában. Tanulóin nagy számban vettek részt a Könyvkirály mozgalomban, szép eredményekkel. A könyvtáros szépolvasási versenyt szervezett 3. évfolyamon a könyvtárban. Csatlakoztunk a Somogyi-könyvtár pályázatához, és sok érdekes foglalkozáson vettek részt tanulóink ennek keretében. Az internetet önállóan használni tudó tanulók önálló kutatómunkát is végezhetnek. Olvasásra ösztönző a házi olvasmányok feldolgozásának újszerű, változatos formája, kooperáció a számítástechnika szakosokkal. (prezentációk készítése, stb.) Az iskolai könyvtáros segítségével rendszeressé váltak a könyvtárlátogatások. A napközivezetők szorgalmazták a könyvtárlátogatást. Az informatika órán a szöveges feladatok adásával is fejlesztettük az értő olvasás képességét. A Szitakötő folyóirat rendszeres használata a természettudományos tantárgyak óráin. Alsó tagozaton a Tappancs és Tudorka folyóiratok megrendelésével és felhasználásával is az olvasóvá nevelést szolgáltuk (PiP). 17. Pályaválasztási munka, beiskolázás A 7-8. évfolyam kiemelt feladata, de már korábban elkezdődik az osztályfőnöki órákba beépítve.(a művészeti területen kiemelkedő gyermekeknél a felkészülést korán el kell kezdeni, hogy legyen idő a szükséges képességek megfelelő kifejlesztésére.) A pályaorientációs munkát már korábban el kell kezdeni, 7. osztályban pedig már konkrétabbá kell tenni. A 8. osztályok osztályfőnökeinek a tanév egyik legfontosabb feladata volt a megfelelő iskolaválasztás előkészítése, a szülőkkel való együttműködés a beiskolázásban. A vizsgákra való felkészülést segítették a felzárkóztató órák, a házi vizsgák. Az osztályfőnökök hasznosnak tartották a nyílt napokat és a pályaválasztási börzét. Jó gyakorlat volt tanítványaink meghívása, hogy középiskolás tapasztalataikról beszámoljanak. A Munkaügyi Központ munkatársai nagy segítséget nyújtottak 8. évfolyamon. Az első szülői értekezlet előtt pályaválasztási tájékoztatást kértünk. Különösen hasznos volt ez a tájékoztatás a szakképzés változásai miatt. A központi felvételik eredményeit részletesen értékeltük mind magyarból, mind matematikából, ezeket ismertettük a tantestülettel, a szaktanárokkal. - Pályaválasztási szülői értekezletet meghívott előadó segítségével tartottuk.

11 - Felvételi előkészítő tanfolyamokról tájékoztatás nyújtottunk, sokan igénybe vették ezzel is felkészülve a középiskolai elvárásokra. - Részvettünk a szegedi Középiskolák Börzéjén osztálykeretben, de voltak, akik javaslatunkra még délután szülővel is érdeklődtek. - Pályaválasztási intézet munkatársainak segítségével foglalkozásokkal ismerkedtek, tesztet, kérdőívet töltöttek ki, előadást hallgathattak. Nagyon hasznosnak ítélték. Az év első felében 8. évfolyam tanulói egyéni beszélgetéseken vettek részt, második felében a 7. osztályosok használták ki a lehetőséget. - A nyolcadikosok 4-5 fős csoportokban üzemlátogatásokon vehettek részt, - A nyolcadikos osztályfőnökök és a felelős igazgatóhelyettes részt vett a tanév elején a TISZK tájékoztatásán, és az ott elhangzottakat tartalmazó prezentációt továbbították a hetedikes osztályfőnököknek is, akik szintén továbbították a tanítványaik szüleinek. - A 7.a osztály a Krúdy Szakközépiskolával ismerkedett egy látogatás során. - Földiné Erika tanulóinkat elkísérte a Vasváry Szakközépiskola által szervezett logikai játékok délutánjára. - Évek óta eredményesen és nagy számban veszünk részt a Kőrösy közgazdászpalánta versenyen. - Földiné Erika meghallgatott egy előadást az Agórában az internet veszélyeiről, majd megszerezte az ott vetített animációs oktatófilmeket. - A tanév végén tájékoztató előadáson vettünk részt a Kőrösy Szakközépiskolában 18. A gazdasági kultúra oktatása A korábbi években megkezdtük a gazdasági kultúra oktatását a JAM segítségével. A tapasztalatok igen kedvezőek voltak, így szükséges a megkezdett programot folytattuk. Alsó tagozaton, 2-4. évfolyamon Görbe Tünde, felső tagozaton Machánné Tatár Rita végezte a feladatot. Részt vettek Jam-eseink a két országos vásáron és a Körösy közgaszdász palánta versenyen, szép eredménnyel. Szeretnénk a vállalkozói kultúrát minél szélesebb körben terjeszteni, ennek érdekében a junioros tanulók osztályfőnöki órákon a tanév során néhány alkalommal JAM perceket tartottak. Az új kerettanterv is tartalmazza a gazdasági kultúra oktatását, így pedagógiai programunkban is megjelenítettük választható tantárgyként. 19. Vizsgák, mérések Matematikából 6. és 8. évfolyamon, angol nyelvből az emelt szintű csoportok számára 8. évfolyamon szerveztünk vizsgákat. Az eredményeket a munkaközösségek beszámolói

12 tartalmazzák. Nem mérhető eredmény, de tanítványaink visszajelzése alapján tény: a felvételi vizsgákon nagy hasznát veszik az itt nyert tapasztalatoknak. Az 1. évfolyamon DIFER mérést végeztünk, eredményei megjelentek a tanítók beszámolóiban is. A 2. évfolyamon matematika és magyar nyelv tantárgyból szintfelmérést végeztünk az emelt szintű csoportok kialakításához. Szintfelmérés végeztünk az 1. évfolyam végén az alapvető kompetenciák szintjének megállapítására. Az 1. és 2. évfolyam mérésének eredményeit a szülőkkel is ismertettük. Az országos kompetencia-mérés 6-8. évfolyamon május 29-én rendben lezajlott, eredményérők később kapunk információt. A mérések eredményeiről, tapasztalatairól szóló értékelést az egész tantestülettel megosztjuk, hiszen minden tantárgy hasznosíthatja. Az érintett osztályok szülői közösségeit is tájékoztatjuk a mérések tapasztalatairól, tanulságairól. A tanulók mérési azonosítójával a szülők saját gyermekük eredményeit részletesen is megismerhetik. Új feladat a tanulók fizikai állapotának mérése. Ez is rendben megtörtént. 20. Külső kapcsolataink bővítése Kapcsolatot építettünk ki fogyatékkal élők szervezeteivel. A kapcsolattartás mindkét fél számára előnyös. Iskolánk fontos értéknek tekinti a toleranciát, a másság elfogadását, a rászorulók segítségét. Az iskola épülete akadálymentes, ami megkönnyítheti a kapcsolattartást. Van is olyan tanulónk, akinek állapota igényli is az akadálymentes épület lehetőségeit, sőt egyiküket éppen ezért hozták ide. Több területen kívánjuk fejlesztettük a kapcsolatot az óvodákkal, hogy megismertessük és vonzóvá tegyük iskolánkat a nagycsoportosok számára. Már 4 óvodával kötöttünk együttműködési megállapodást. Intenzívebbé tesszük a beiskolázás előtti szülői értekezleteken iskolánk népszerűsítését. Iskolanyitogató programsorozatunk, valamint az érdeklődő óvodákkal szervezett közös szakmai programjaink mindkét fél számára előnyösek, hasznosak. Kapcsolatot tartunk: SZÖFCE, óvodák, Király-Kőnig P.Zeneiskola, Korzó zeneház, Szegedi Szimfonikus Zenekar, SZTE Zeneművészeti kar, Somogyi Könyvtár, Reök palota, Vadaspark, Nemzeti Színház, Múzeum, JAM, Szegedi Vízisport Egyesület, KÉSZ Labdarúgó Akadémia, kosárlabda egyesület, Nemzeti Tankönyvkiadó, Mozaik Tankönyvkiadó, Rendőrség, Százszorszép Gyermekház, Polgárőrség. Alsó tagozaton csatlakoztunk a PiP programhoz. A kapcsolattartás és az információáramlásban egyre hangsúlyosabb szerepet kap az iskola honlapja, az információk frissítése, aktualizálása a rendszergazda kiemelt feladata. Ebben közreműködött még a szabadidő-szervező is. 21. Ünnepségek: Az iskolai ünnepségek szervezésében oroszlánrészt vállaltak a humán és a művészeti munkaközösségek, valamint 1-1 rendezvény esetében az alsó tagozat. Mindegyik ünnepségünk magas színvonalú, élményt nyújtó volt. KRITIKA!!!!! A technikai lebonyolításban valamennyi ünnepségnél Reisz Ferencné, Rózsahegyi Péter-Melinda és új rendszergazdánk, Lauer Zsolt segítségére számíthattunk. A színpad összeszerelésében a nyolcadikos tanulók segítettek.

13 22. Versenyek Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink minél több fórumon, minél több formában megmérettessék felkészültségüket különböző versenyeken. Ebben a tanévben is eredményesen szerepeltünk sok-sok versenyen. Az eredményeket mellékletben csatolom a beszámolóhoz. A beszámolót a tantestület június 24-én tartott tanévzáró értekezletén ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Flachné Vidéki Katalin igazgató

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL A NYITRA UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Készült: 2004. Felülvizsgálat és módosítás: 2005. Felülvizsgálat és módosítás:

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben