BESZÁMOLÓ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY tanévben végzett munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. 2012-2013. tanévben végzett munkájáról"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY tanévben végzett munkájáról

2 A beszámoló a munkaközösségek beszámolói, értékelése alapján, azok felhasználásával, figyelembe vételével készült el. A beszámoló részét képezik mellékletként az igazgatóhelyettesek, a munkaközösségek, a gyermekvédelmi felelős, a szabadidő-szervező, a diákönkormányzat beszámolói, valamint a tanév versenyeredményeit tartalmazó táblázat. A tanév fő feladatai: 1. Minőségbiztosítás Bár a törvényi változások miatt a pedagógusok értékelésének korábbi eljárásrendje nem kötelező, a Tabán iskolában úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a korábbi években kialakított eljárást. A fejlesztő értékelésben érintett pedagógusok: Dusa Rozália, Schwarcz Anita, Kölesériné Berkó Regina, Tövisháti Anikó, Fülöp Ildikó. A minősítő értékelésben érintett pedagógusok: Barcsiné Kósa Anna, Szabóné Z. Nagy Diána, Csorba Antalné, Flachné Vidéki Katalin. Újra sor kerül az első körben (4 évvel ezelőtt minősítettek) minősítő értékelésére: Machanné Tatár Rita, Lakatosné Szécsényi Ildikó, Ótott Ildikó, Hajdúné Kovács Júlia, Petri Ilona, Ormódi Béláné). Az értékelések lezárultak, az értékelésbe bevont kollégák lelekiismeretesen végezték feladatukat. A minősítő értékelésben érintett pedagógusok mindegyike kiváló minősítést kapott. Ebben a tanévben gyakornok Pécsi Zsuzsanna tanító, a gyakornoki szabályzat szerint járunk el. Mentora: Bódiné Papp Gabriella. A mentor-mentorált páros munkája eredményes volt, beszámolójukból kiderül, hogy a pályakezdő kolléga nyitott volt az őt segítő tapasztalt párja tanácsaira, napi rendszerességgel konzultáltak a munka elején. A mentorált kolléga fokozatosan vált egyre önállóbbá, de bármikor kérheti mentora segítségét. 2. Kiemelt pedagógiai feladatok Továbbra is nagy hangsúlyt helyeztünk az alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztésére minden évfolyamon és minden tantárgynál. Ezek módja, helye megjelent meg az éves munka tervezésekor a tanmenetekben. Az OKÉV felmérés tapasztalatait, feladattípusait beépítettük a napi munkába. Az osztályfőnökök ismertették az eredményeket, tapasztalatokat a szülőkkel is. A HHH tanulókkal foglalkozó IPR csoport folytatta munkáját, feladata az előző éviek mellett a törvényi változások megismerése, azok beépítése volt munkájukba. A HHH-s és a BTM-N-es tanulók fejlesztése elsősorban Simon Anikó feladata volt. A fejlesztő munka segítése, napi kapcsolattartással, minden osztályfőnök és szaktanár kötelessége. Ezeket a feladatokat az osztályfőnökök lelkiismeretesen teljesítették, változó sikerrel. Az elmúlt évben némileg emelkedett a bukások száma, köszönhetően annak a törvényi változásnak, mely megszüntette a bukás tilalmát alsó tagozaton. A bukások számának csökkentése érdekében indokolt volt a felzárkóztató munka további erősítése, a leszakadó tanulók felzárkóztatásának érdekében. A tanítási órákon még inkább kihasználtuk a differenciálás lehetőségeit. Munkánk eredményeképpen csökkent az évismétlők száma. Az IKT eszközök, a digitális táblák használatát tanítási órákon lehetőség és indokoltság alapján szorgalmaztuk. Ismerkedtünk a digitális tananyagokkal, felhasználásuk módjával és lehetőségeivel. Szabadidős sporttevékenységünknek köszönhetően decemberben

3 gazdagodhattunk újabb eszközökkel (projektor, laptop stb.), valamint az informatikai normatíva I. félévi részét is fel tudtuk használni szerény beszerzésekre. A felhasználható tananyagok letöltésében, előkészítésében kértük a rendszergazda segítségét. Megindult a tantestületben a digitális tananyagok fejlesztése is, adatbankot hoztunk létre ezek tárolására a szerveren, így hálózaton bármely kolléga hozzáférhet ezekhez. Egyre nő az igény a kollégák körében a digitális táblák iránt. A legújabb TIOP program fel is csillantotta a reményét az újabb fejlesztéseknek. Lehetőség szerint be kell szereznünk minél több digitális táblához készült programot. A kiadók kínálnak ingyenesen vagy kedvezményesen digitális tananyagot saját tankönyveihez, de sajnos ehhez szinte egyáltalán nem sikerült anyagi hátteret biztosítani. Nevelési értekezletünk témája a témája a tehetséggondozás volt. 3. SNI, IPR Az SNI-s tanulók ellátására utazó gyógypedagógus segítségét kértük. Munkájának segítése az osztályfőnökök és szaktanárok feladata. Minden osztályfőnöknek és szaktanárnak feladata volt, hogy a csoportjában dolgozó SNI tanuló szakértői véleményét megismerje, az abban foglaltak szerint tervezze meg és végezze munkáját, saját óráin az ő igényeiket is vegye figyelembe, valamint értékelésüknél a szakértői véleményben megfogalmazottak szerint járjon el. Ez teljes mértékben meg is valósult. Az Integrációs Pedagógiai Programban résztvevő tanulókra az iskolavezetés, gyermekvédelmi felelős, osztályfőnökök, szaktanárok megkülönböztetett figyelmet, gondoskodást fordítottak. Segítették az egyéni előrehaladásukat, figyelemmel kísérték személyiségfejlesztésüket. Rendszeresen kapcsolatot tartottak a családi házzal. Az osztályfőnökök és a szaktanárok a tanulók iskolában végzett munkájáról, teljesítményéről szöveges értékelést készítettek negyedévente. Az egyéni fejlesztést Simon Anikó gyógypedagógus végezte. Nagy figyelmet fordítottunk a tehetséggondozásra is. A programban résztvevő gyerekek közül 2 tanuló jó képességekkel rendelkezik. Madarász Benedek 2.b osztályos tanulót Fülöp Ildikó tanítónő és Kölesériné Berkó Regina tanítónő tehetséggondozásban részesítette. Ákim Lászlót (5.a osztályos tanuló) Kis Anita tanárnő szintén tehetséggondozásban részesítette. A program megvalósítása hozzájárult ahhoz, hogy erősödjön a kapcsolat, a bizalom az iskola és a családi ház között. Az év során végzett munka érteléseként elmondható, hogy a programban részt vett tanulók folyamatos fejlesztésének eredményeképpen, fokozatos tanulmányi javulás figyelhető meg. A gyerekek többsége fejlődött, az órákon aktív és érdeklődő volt. Bogdán Roland Rómeó 1.a osztályos tanuló nem tudta teljesíteni a követelményeket, így évfolyamot ismétel. 4. A pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, alapdokumentumok A jelentős törvényi változások alapján március 31-ig felül kellett vizsgálni és módosítani kellett a Pedagógiai programot, az SZMSZ-t és a Házirendet. A Pedagógiai program felülvizsgálatát és az új kerettantervek szerinti helyi tantervek elkészítését Némethné Pataj Györgyi igazgatóhelyettes irányította, beszámolójában részletesen kifejti a kollégák itt végzett munkáját. A Házirend felülvizsgálatát Machanné Tatár Rita végezte el igen alapos munkával. Az SZMSZ módosítása Flachné Vidék Katalin igazgató feladata volt, segítették munkámat a helyettesek is. A munka valószínűleg még nem fejeződött be,

4 mert a törvényi szabályozás folyton változik. PL június 23-án még nincs jóváhagyott alapító dokumentumunk, aminek meg kellene jelenni pl. az SZMSZ-ben is! Hatalmas munka volt az alapdokumentumok felülvizsgálata, ráadásul mindeközben végeztük szokásos napi feladatainkat, az irodán a megcsappant létszámmal a napi többszöri adatszolgáltatást. Mindenkinek köszönöm a helytállását. 5. Alapfokú művészetoktatás A művészetoktatásban dolgozó pedagógusok fontos feladata a tehetséggondozás, versenyeztetés, a hagyományok ápolása, a művészetek befogadására, a különböző kultúrák értékei iránti nyitottságra nevelés, esztétikai nevelés, ízlésformálás. A művészetoktatás eredményeként a tanulók művészetértők és pártolók legyenek. Feladatuknak, hogy megfelelően motiválják a tanulókat, hogy a csoportok létszáma ne csökkenjen, hanem lehetőség szerint növekedjék a törvényben meghatározott kereteken belül, megfeleltek. Ebben a tanévben esedékes lett volna a működő tanszakaink minősítése, de ezt a fenntartóváltás miatt elhalasztották. A munkaközösségből Wittmanné Zelei Rozália 1 év fizetés nélküli szabadságra ment, helyettesítésére friss diplomás kolléga érkezett. A munkaközösség és más kollégák is - megadott minden segítséget, támogatást a fiatal kolléga eredményes munkájához. A különböző művészeti csoportok gyakran léptek fel az iskola falain kívül is. Ezekre a fellépésekre a szülők mellett pedagógusok kíséretét, segítségét is nagyobb mértékben kértük, hiszen iskolánk jó hírnevéért dolgoztak. 6. Emelt szintű angolnyelv-oktatás Az idegennyelv-tudás alkalmazásának lehetősége megnőtt, az életben való boldogulás fontos tényezőjévé vált. A telekommunikáció, az internet közelmúltban lezajlott változásai tovább növelték a nyelvtudás használhatóságát, újabb ösztönzést adva az idegennyelvtudás megszerzéséhez. A 21. század legfőbb kihívásának megfelelve iskolánkban hagyományosan emelt szintű angolnyelv-oktatás folyik 3. évfolyamtól kezdődően. A nívócsoportok kialakításának rendszere nyugvópontra jutott. Folyamatosan értékeljük a tapasztalatokat, s szükség szerint korrigáljuk a csoportok összetételét. Az átdolgozott vizsgakövetelmények jó tapasztalatokat hoztak. A nívócsoportok jelenlegi rendszere jó eszköz lehet arra, hogy minden tanuló a képességeinek megfelelő legjobb képzést kapja. A használható nyelvtudás megszerzése a legfontosabb feladat. A 2012/2013-as tanévben az angol nyelvi munkaközösség az eddig folytatott következetes és lendületes munkastílus továbbvitelére törekedett és ezt meg is valósította. Céljaink közé tartozott a folyamatos tehetséggondozó munka, a differenciálásra való törekvés csoportbontás keretén belül. Az idei tanévben is központi kérdés a tanulói nyelvi kompetenciák fejlesztése volt. Munkaközösségünk már évek óta nagy hangsúlyt fektet erre a kérdésre. A tanév során folyamatosan fejlesztjük a gyerekek szövegértését, beszédkészségét, hallás utáni szövegértést és az íráskészséget. Vizsgarendszerünket tovább frissítettük, mely teljesen harmonizál a kompetenciamérés és nemzetközi nyelvvizsgák alapjaival. A számítógép folyamatosan beépül oktató munkánkba, köszönhetően annak, hogy a 60-as teremben, a könyvtárban lehettek óráink, itt az internet segítségével sok honlapon találtunk hasznos oldalakat. A digitális tananyagok és tábla használata színessé tette óráinkat és tanítványaink nagy élvezettel használták.

5 Baranyi-Skultéti Gyöngyvér tartott játékos angol órákat a 2. évfolyamon heti fél-fél órában. Az új NAT szerint változik az emelt szintű oktatás óraszáma, ennek megfelelően kellett módosítani a PP-t ill. a helyi tantervet. Ebben a tanévben is megszerveztük a városi TABÁN-TESZT-TÚRA tesztversenyt február 5-én. Az emelt szintű oktatásban részt vevő nyolcadikosaink eredményesen jelentkeztek nyelvi és nyelvi előkészítő osztályokba. 7. Tehetséggondozás, felzárkóztatás Minden tanévben fontos feladat, az új köznevelési törvény külön hangsúlyt helyez rá. A nyáron kezdeményeztük az iskola tehetségpontként való regisztrálását, ezt meg is kaptuk. Az erre alakult team fogja össze az e területen végzett munkát. A tehetséggondozás területén végzett munka eredményességét kiválóan jelzik a különböző versenyek szép helyezései, díjai. Az ezen területeken kiemelkedő munkát végző pedagógusok munkáját csak a minőségi bérpótlékból lehetett honorálni. Ebben a tanévben is hasonló hatékonysággal végeztük ezt a munkát. Ezt bizonyítják a versenyeredményeink is. (Lásd melléklet!) A könyvtárban elhelyezett számítógépek nyitvatartási időben rendelkezésre álltak az internetet használni tudó tanulók előtt, hogy önálló felkészülésükhöz lehetőséget nyújtsunk. A könyvtár megújuló állománya is segítséget nyújtott tanulóinknak. Mindkét területen (felzárkóztatás, tehetséggondozás) az elért eredményeknek még nagyobb nyilvánosságot próbáltunk adni, ezzel is elismerve azoknak a munkáját, akik sok időt és energiát fektetnek bele. A kiemelkedő eredmények nyilvánosságot kapnak az iskola honlapján is. 8. Eszközfejlesztés, tárgyi feltételek javítása Az NGSZ keretéből a nyáron a földszinti fűtési vezeték kiváltása vált szükségessé. Más nagyobb munka anyagiak hiányában nem történt az épületben. A bútorok cseréje folytatódott az előző naptári évi maradvány felhasználásával. Sajnos a vállalkozó nem tudta a nyáron leszállítani a megrendelt bútorokat, de végül megérkeztek. Újabb ilyen irányú fejlesztésre ebben a naptári évben valószínűleg nem lesz lehetőség (kivéve a leendő elsősök bútorait), a jövő év meg még bizonytalanabb. A meglévő eszközök és berendezések folyamatos karbantartására, megóvására fokozottan kell figyelni. Kialakult digitális tananyagok folyamatos gyűjtésének lehetősége. Az elkészült anyagokat a munkaközösségek tagjai megoszthatják egymással. A selejtezés lezárása után elszállíttattuk a leselejtezett bútorokat, eszközöket. 9. Pályázatok Az előző tanév végén beadott pályázatok közül kedvező elbírálásban részesült a városi versenyek szervezésére beadott pályázat, bár a korábbi összegnek a töredékét kaptuk az idén ( Ft). A Határtalanul és a drogprevenciós pályázat elszámolása megtörtént, várjuk annak elfogadását. A tanév végén kaptuk a hírt, hogy Hetényiné Kulcsár Mária nyert a Határtalanul pályázaton.

6 Idén talán az átalakulás miatt kevesebb pályázat jelent meg. Köszönöm Machánné Tatár Ritának, hogy minden lehetőséget megragadott, hogy a kisebb pályázatok segítségével is bővüljenek lehetőségeink. 10. A tanulók szabadidejének hasznos eltöltése A szabadidő tartalmas felhasználása érdekében a tanulóknak meg kell ismerni az értékes szórakozásnak és az egyéni érdeklődésnek a lehetőségét. Az erkölcsi, esztétikai igényesség jegyében meg kell kívánnunk, hogy társas szokásaikra is legyenek igényesek, fordítsanak figyelmet a magatartás kultúrájára, esztétikumára színházban, társas összejövetelen, előadásokon. Közös élményeket biztosító rendezvényeket szervezünk. Az első szülői értekezleten kértük a szülőket, hogy aláírásukkal adják beleegyezésüket fénykép- ill. videofelvételek készítéséhez, illetve azok felhasználását az iskola honlapján. Gazdag kínálattal, sokféle tevékenységgel vontuk be a tanulókat a szabadidő hasznos eltöltésébe. Hagyománnyá vált DÖK programok: Családi nap, Zenei világnap, papírgyűjtés, bazár, karácsonyi ünnepség, A magyar kultúra napja, farsang, DÖK nap. Szükséges volt a szabadidő-szervező, a diákönkormányzat és a munkaközösségek együttműködése. A szabadidő-szervező segítségét előre ütemezhetően kérték a pedagógusok. A nyitott iskola filozófiáját folytatva egyre jobb és részletesebb tájékoztatást nyújtottunk az iskolahasználóknak, egyre jobban bevontuk a szülőket is a programokba. A diákönkormányzat munkájának, rendezvényeinek segítése minden pedagógus fontos feladata volt. Idén is megszerveztük a színházbérlet-vásárlást alsó és felső tagozaton egyaránt. 11. Kirándulások, erdei iskola Az oktatás-nevelés része és eszköze a tanulmányi kirándulás, illetve az erdei iskola. Az osztályfőnökök úgy tervezték és szervezték meg, hogy figyelembe vették az előző évi kirándulások tapasztalatait, na meg a szülők anyagi teherbíró-képességét is. Figyelembe vettük az új Köznevelési törvény ide vonatkozó rendelkezését Folytattuk az előző évben megkezdett egynapos túrák szervezését (Mecsek, Medveszurdok). Köszönet érte Hetényiné Kulcsár Máriának. A sítábor az idén elmaradt, mert a szülők nem tudták vállalni az anyagi terheket. Az év végi tanulmányi kirándulások és az erdei iskola rendben lezajlott, a tanulók szép élményekkel lettek gazdagabbak. Mindenhol dicsérték diákjaink fegyelmezettségét, érdeklődését, jólneveltségét. 12. Gyermekvédelmi munka A gyermek- és ifjúságvédelmi munka alapja továbbra is az évi XXXI. törvény, melyben történtek változások 2012 nyarán, ez a változás az iskolai munkánkban leginkább az igazolatlan hiányzások tekintetében jelenik meg. A gyermekvédelmi felelősök közös fóruma a Gyermekjóléti Szolgálat, mely egyesült a Családsegítő Szolgálattal. Valamennyi jelzőrendszeri fórumán részt vettem. Minden pedagógus jelzőrendszeri tag, de a jelzések mennyisége és az ellátás színvonala nem áll arányban. Sajnos folytatódik az a tendencia, hogy egy családgondozóra egyre több ellátott jut. A problémák jellege, amelyekben el kell járni, a gyermekek életkorából adódóan eltérőek.

7 Városi szinten a felső tagozatos tanulóknál kiemelt téma a hiányzás. A központba bejutott 3175 jelzés fele az iskolai hiányzásokról szól, tehát városi jelenség. Iskolánkban az idei évben 1 esetben fordult elő az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás, ez jó aránynak számít. Azonnal történt jelzés. A tanulóval és a szülővel való rendszeres beszélgetésnek sem volt visszatartó ereje. Az okok a mélyben rejlenek, melyet nem lehet 1 év alatt feltárni és orvosolni. A hiányzás és a tanítási időben való városban történő csavargás egyre növekvő tendenciát mutat az ifjúság körében. Divatos, figyelemfelhívó viselkedési attitűd, melyre intézményes válaszok nincsenek. A problémákat egyénileg az osztályfőnöki beszélgetések és az iskola egyéni érzékenysége tudja, és a családok biztonságot adó légköre tudná befolyásolni. Új megbotránkoztató jelenség vette kezdetét a serdülők körében: a kézvagdosás, mely szintén korunk jelensége. Interneten keresztül is népszerűsödik, ezért fokozottan kell figyelnünk főleg a éves korosztályra. Sokszor nem is szuicid hajlam vezérli a pengehasználatot, hanem divat, unalom, és figyelemfelhívás. Különböző formában és mértékben nálunk is előfordult. Nagyon nagy az osztályfőnökök felelőssége, mert a szülők és a gyerekek kommunikációja nem mindig elegendő. Azonnal reagáltunk, és jeleztünk a szülők felé. A szülőkkel való beszélgetés megerősítette bennünk azt a gyanút és irányt, hogy a mai szülők egyre kevesebbet tudnak gyermekeik életéről és mindennapi bajaikról, vagy nem érzik azok súlyát. Az MTA Területi bizottságának konferenciáján elhangzott, hogy a mai fiatalok énképe nincs a helyén, s ezen valamennyi társadalmi szereplőnek kell dolgoznia. Hiszen az önmagával elégedett gyerek nem megy bele kockázati tényezőkbe. Kiemelt fontosságú a családi rituálék szerepe, hiszen a rituálé állandóságot képvisel, így az élet változásai (halál, születés, kudarcok..) elviselhetőbbé válnának. A fiatalok a családi együttlétek és közös étkezések, ünnepek hiányában saját maguk szervezte közösségi programokba menekülnek (cigi, alkohol ) Az alsó tagozaton leginkább a veszélyeztető szülői magatartás került előtérbe: gondozás elmulasztása. Egyetlen esetben fordult elő a szülő részéről gyermekbántalmazás, amelyre minden érintett érzékenyen és gyorsan reagált. A gyermeket ideiglenesen a nagybácsinál helyezték el, azóta a gyermek rendezettebb, kiegyensúlyozottabban vesz részt az órákon. s újra elhelyezését a nyáron felülvizsgálják. Külön figyelmet kaptak a szociálisan rászoruló tanulók. A városi karácsonyon ismét 11 alsós tanuló vett részt. Sikerült kiválasztani és elvinni a valóban rászoruló tanulókat a rendezvényre, és szívszorító látvány volt, hogyan örültek a legapróbb ajándéknak is. A Sió program szintén a rászoruló és szorgalmas tanulókat támogatja, iskolatáskához juttatja a nehéz körülmények között élőket. 13. Kapcsolattartás a szülőkkel A szülői értekezletek és fogadóórák jól bevált rendszere mellett a kapcsolattartás minden olyan formáját alkalmazni kívánatos, mely az eredményes együttműködést segíti. Korom István havi rendszerességgel Zöld klub néven tart foglalkozásokat érdeklődő szülőknek, a szülők által felvetett témákról, problémákról. Korom István családi nevelést segítő programja folytatódott5, IPR pályázatból, 4. évfolyamon. Szülői értekezleteken kértük azokat a szülőket, akik részt vettek ilyen előadásokon, hogy osszák meg tapasztalataikat a többi szülővel, így is népszerűsítve a rendezvényeket. Alkalmanként személy szerint is meghívtunk az adott témában leginkább érintett szülőket az előadásokra!

8 A kapcsolattartás jó fóruma az iskolaszék, az SZMK. A kapcsolat jó, és élő, támogattuk az SZMK újításait, hatékony működéséhez minden segítséget megadtunk. A szülő és az iskola kapcsolata meghatározó szerepet tölt be a gyereknevelésben. Az együttműködés elengedhetetlen feltétele a hatékony oktatásnak, ám manapság ezt mintha igyekeznénk figyelmen kívül hagyni. Különös ellentmondás, hogy a legtöbb szülő igen nagy gondot fordít a megfelelő oktatási intézmény kiválasztására, ám arra már kevesebben gondolnak, hogy a jó közösség kialakításában maguk is szerepet vállaljanak. Sajnos az örökös feszített tempó a pedagógusokat és a szülőket egyaránt sújtja, pedig jogokban és lehetőségekben nincs hiány, ráadásul az egymást támogató nevelés még hatékonyabban fejtené ki hatását. Ezért fontos tudatosítani a szülőkben, hogy az iskolában történtek kihatnak a család életére is, s a szülői értekezletet nem csupán unalmas kötelességként, hanem a konstruktív együttműködés színtereként is felfoghatjuk. Ugyanígy látnia kell minden pedagógusnak, hogy a szülőknek milyen nagy hatása lehet a nevelésre, s ha kell - ezen a csatornán keresztül is ráerősíteni feladatára. A sikeres együttműködés színterei: - Szülői értekezletek - Fogadóórák - Pályaválasztási szülői értekezlet - Szülői Klub - Iskolai rendezvények - Családlátogatások - Egyéni beszélgetések - Kirándulások, osztályprogramok - Szakértői javaslatok készítésénél rendszeres a kapcsolattartás. 14. Egészségnevelés, drogprevenció Bár az idei tanév a változások és átalakulások éve, az egészségnevelési munkaközösség továbbra is a régi, megszokott és jól bevált módon tette a dolgát. Az egészséget mint értéket állandónak kell tekintenünk, a módszereket, a programokat pedig mindig az adott szükségletek és lehetőségekhez mérten tervezzük és valósítjuk meg. Tevékenységünk az iskolai program szerves része, de szorosan nem kötődik tantárgyhoz, tanmenethez. Egészségnevelő munkánk többrétegű. Kapcsolódva az osztályfőnöki órák tematikájához számos óvó-védő, preventív és értékközvetítő, személyiségformáló tevékenységet vállalunk fel esetleg szakértők, segítők, szakemberek bevonásával. A szülők és a pedagógusok mindennapi példamutatása elkerülhetetlen a témában. A programokról: A mindennapos testnevelés bevezetésének gondolata valószínűleg a mozgásszegény életmód ellensúlyozására és kivédésére született meg. Ezért volt lehangoló, hogy az idei évben elmaradtak a már annyira népszerű városi futások. Sajnáljuk, mert nagyon sok osztályfőnök több tanulót, családot mozgatott meg ezekkel a szombati programokkal.

9 Októberben megszerveztük a Tudatosság hetét. Ezen a héten környezetvédelmi programokkal, gyümölcsnappal, a Nutrikid -programmal hoztuk közelebb tanítványainkhoz az egészséget. A témák nem voltak újak, inkább a tudatosításra helyeztük a hangsúlyt. Mind az alsósok, mind a felsősök részt vettek a délutáni elfoglaltságokon, érdeklődő kérdéseik bizonyították, hogy élvezték az előadásokat. Az aulában Machanné Rita által hulladékból készült játékokkal ismerkedhettek meg a gyerekek, a Hozz egy gyümölcsöt, zöldséget jelszóval meghirdetett délutánon pedig mindenki jóízűen fogyasztotta gyümölcslevet és salátákat.(földiné, Machanné) A helyes táplálkozás fontosságára hívta fel Lakatosné Ildikó a figyelmet az 5. és 6. osztályban a Nutrikid füzetek és a kisfilm segítségével. A mozgássérültekkel való beszélgetésekből megtudhatták az alsós tanulók, hogyan kommunikálnak a siketek, a látássérültek, és kipróbálhatták a kerekesszéket és a boccia szabályait is.(földiné, Petri Ilike, napközisek) Sikeres túrát szerveztünk a Mecsekbe a Máré-várhoz (Hetényiné, Földiné) A szabadidős elfoglaltságok közül az egyik legnépszerűbb tevékenység a kerékpározás, szakembertől hallhattunk fontos információt a régi és az új KRESZ-szabályokról.(Mucsiné Szabolcski Ágnes) Segítségünkre volt a polgárőrség fiatal munkatársa is. Hagyományainkhoz híven az 5. a és az 5. b (Lakatosné Ildikó és Kis Anita) elültették a szülői segítséggel kapott fát. A környezeti nevelésre minden évben nagy hangsúlyt fektetünk. Ábrahám Krisztián tartott előadásokat alsósoknak és felsősöknek egyaránt. Örömmel tapasztalhattuk meg, hogy az alsós tagozatos tanulók egy része nagyon tájékozott, érdekli őket a környezetük, és fontosnak tartják annak megóvását. Novemberben ellátogattunk a 8. osztályos lányokkal a tiniambulanciára is. Papp Vali pedig vállalta, hogy a 7. osztályos lányoknak tart felvilágosító foglalkozásokat. Megkedvelték Valit, aki bizalmas légkört teremtve adott válaszokat. A 7. osztályos fiúk esetében úgy éreztük, hogy várunk még egy évet a felvilágosító órákkal. A DADA lassan egy régészeti fogalommá válik, pedig igény volna rá. A rendőrség bűnmegelőző óráit vettük igénybe helyette, ahol kisfilmeket láthattunk különböző témákban. Ezek a filmek lehetőséget adtak a további átbeszélésre is. Az internet veszélyeiről tartott Balogh Lujza és Simon Dominika bűnmegelőző előadást az Agorában, mely szintén komplex volt, tanároknak, szülőknek, diákoknak, csak sajnos az időzítés nem volt megfelelő május elején. Ők is kisfilmeket adtak segítségünkre, melyekkel beszélgetéseket lehet kezdeményezni osztályfőnöki órákon. A tantestület egészségmegőrző programja pedig egy ausztriai túra keretében valósult meg, ahol az eső ellenére is jól éreztük magunkat. Sikeresen felhasználtuk az almaprogram vállalkozójának felajánlását, így a napközisek labdával és konyhai eszközzel gyarapodtak. Köszönöm Petri Ilike és Rita segítségét a vásárlás lebonyolításában. Pályázatok: Machanné Rita csapatával az első félévben a Nutrikidnél pályázott, elnyerték a legtöbb rajzot benyújtó címet. A 2. félévben a tanári példaképről szólt a pályázat témája, majd az Arcadia felhívására készítettek munkákat. Májusban Földiné Erika és a szabadidőszervező Cséke Niki elkészítette a Köszönjük Sió pályázatot, ahol rászoruló gyerekek kaphatnak augusztusban iskolatáskát. Köszönöm az alsós tanító nénik és napközis kollégák segítségét a rajzok elkészítésében.

10 15. Környezeti nevelés A környezeti nevelési program konkrét feladatokat jelölt ki e területen. Megvalósítása mindenki feladata volt, irányítása az iskolavezetés és a természettudományi munkaközösség együttműködésével történt. Sok tartalmas városi programon vettünk részt a természettudományok tárgykörében, mindenütt dicsérték tanulóink tudását, érdeklődését, magatartását. 16. Olvasóvá nevelés Az olvasóvá nevelés komplex feladat, minden tantárgy lehetőséget ad a szövegértés, szövegfeldolgozás területén különböző feladatok elvégzésére. Szövegolvasást-szövegértést fejlesztő vetélkedőt is szerveztünk 6. évfolyamon, a könyvtáros segítségével a lovagkor témában, társasjáték formában. Tanulóin nagy számban vettek részt a Könyvkirály mozgalomban, szép eredményekkel. A könyvtáros szépolvasási versenyt szervezett 3. évfolyamon a könyvtárban. Csatlakoztunk a Somogyi-könyvtár pályázatához, és sok érdekes foglalkozáson vettek részt tanulóink ennek keretében. Az internetet önállóan használni tudó tanulók önálló kutatómunkát is végezhetnek. Olvasásra ösztönző a házi olvasmányok feldolgozásának újszerű, változatos formája, kooperáció a számítástechnika szakosokkal. (prezentációk készítése, stb.) Az iskolai könyvtáros segítségével rendszeressé váltak a könyvtárlátogatások. A napközivezetők szorgalmazták a könyvtárlátogatást. Az informatika órán a szöveges feladatok adásával is fejlesztettük az értő olvasás képességét. A Szitakötő folyóirat rendszeres használata a természettudományos tantárgyak óráin. Alsó tagozaton a Tappancs és Tudorka folyóiratok megrendelésével és felhasználásával is az olvasóvá nevelést szolgáltuk (PiP). 17. Pályaválasztási munka, beiskolázás A 7-8. évfolyam kiemelt feladata, de már korábban elkezdődik az osztályfőnöki órákba beépítve.(a művészeti területen kiemelkedő gyermekeknél a felkészülést korán el kell kezdeni, hogy legyen idő a szükséges képességek megfelelő kifejlesztésére.) A pályaorientációs munkát már korábban el kell kezdeni, 7. osztályban pedig már konkrétabbá kell tenni. A 8. osztályok osztályfőnökeinek a tanév egyik legfontosabb feladata volt a megfelelő iskolaválasztás előkészítése, a szülőkkel való együttműködés a beiskolázásban. A vizsgákra való felkészülést segítették a felzárkóztató órák, a házi vizsgák. Az osztályfőnökök hasznosnak tartották a nyílt napokat és a pályaválasztási börzét. Jó gyakorlat volt tanítványaink meghívása, hogy középiskolás tapasztalataikról beszámoljanak. A Munkaügyi Központ munkatársai nagy segítséget nyújtottak 8. évfolyamon. Az első szülői értekezlet előtt pályaválasztási tájékoztatást kértünk. Különösen hasznos volt ez a tájékoztatás a szakképzés változásai miatt. A központi felvételik eredményeit részletesen értékeltük mind magyarból, mind matematikából, ezeket ismertettük a tantestülettel, a szaktanárokkal. - Pályaválasztási szülői értekezletet meghívott előadó segítségével tartottuk.

11 - Felvételi előkészítő tanfolyamokról tájékoztatás nyújtottunk, sokan igénybe vették ezzel is felkészülve a középiskolai elvárásokra. - Részvettünk a szegedi Középiskolák Börzéjén osztálykeretben, de voltak, akik javaslatunkra még délután szülővel is érdeklődtek. - Pályaválasztási intézet munkatársainak segítségével foglalkozásokkal ismerkedtek, tesztet, kérdőívet töltöttek ki, előadást hallgathattak. Nagyon hasznosnak ítélték. Az év első felében 8. évfolyam tanulói egyéni beszélgetéseken vettek részt, második felében a 7. osztályosok használták ki a lehetőséget. - A nyolcadikosok 4-5 fős csoportokban üzemlátogatásokon vehettek részt, - A nyolcadikos osztályfőnökök és a felelős igazgatóhelyettes részt vett a tanév elején a TISZK tájékoztatásán, és az ott elhangzottakat tartalmazó prezentációt továbbították a hetedikes osztályfőnököknek is, akik szintén továbbították a tanítványaik szüleinek. - A 7.a osztály a Krúdy Szakközépiskolával ismerkedett egy látogatás során. - Földiné Erika tanulóinkat elkísérte a Vasváry Szakközépiskola által szervezett logikai játékok délutánjára. - Évek óta eredményesen és nagy számban veszünk részt a Kőrösy közgazdászpalánta versenyen. - Földiné Erika meghallgatott egy előadást az Agórában az internet veszélyeiről, majd megszerezte az ott vetített animációs oktatófilmeket. - A tanév végén tájékoztató előadáson vettünk részt a Kőrösy Szakközépiskolában 18. A gazdasági kultúra oktatása A korábbi években megkezdtük a gazdasági kultúra oktatását a JAM segítségével. A tapasztalatok igen kedvezőek voltak, így szükséges a megkezdett programot folytattuk. Alsó tagozaton, 2-4. évfolyamon Görbe Tünde, felső tagozaton Machánné Tatár Rita végezte a feladatot. Részt vettek Jam-eseink a két országos vásáron és a Körösy közgaszdász palánta versenyen, szép eredménnyel. Szeretnénk a vállalkozói kultúrát minél szélesebb körben terjeszteni, ennek érdekében a junioros tanulók osztályfőnöki órákon a tanév során néhány alkalommal JAM perceket tartottak. Az új kerettanterv is tartalmazza a gazdasági kultúra oktatását, így pedagógiai programunkban is megjelenítettük választható tantárgyként. 19. Vizsgák, mérések Matematikából 6. és 8. évfolyamon, angol nyelvből az emelt szintű csoportok számára 8. évfolyamon szerveztünk vizsgákat. Az eredményeket a munkaközösségek beszámolói

12 tartalmazzák. Nem mérhető eredmény, de tanítványaink visszajelzése alapján tény: a felvételi vizsgákon nagy hasznát veszik az itt nyert tapasztalatoknak. Az 1. évfolyamon DIFER mérést végeztünk, eredményei megjelentek a tanítók beszámolóiban is. A 2. évfolyamon matematika és magyar nyelv tantárgyból szintfelmérést végeztünk az emelt szintű csoportok kialakításához. Szintfelmérés végeztünk az 1. évfolyam végén az alapvető kompetenciák szintjének megállapítására. Az 1. és 2. évfolyam mérésének eredményeit a szülőkkel is ismertettük. Az országos kompetencia-mérés 6-8. évfolyamon május 29-én rendben lezajlott, eredményérők később kapunk információt. A mérések eredményeiről, tapasztalatairól szóló értékelést az egész tantestülettel megosztjuk, hiszen minden tantárgy hasznosíthatja. Az érintett osztályok szülői közösségeit is tájékoztatjuk a mérések tapasztalatairól, tanulságairól. A tanulók mérési azonosítójával a szülők saját gyermekük eredményeit részletesen is megismerhetik. Új feladat a tanulók fizikai állapotának mérése. Ez is rendben megtörtént. 20. Külső kapcsolataink bővítése Kapcsolatot építettünk ki fogyatékkal élők szervezeteivel. A kapcsolattartás mindkét fél számára előnyös. Iskolánk fontos értéknek tekinti a toleranciát, a másság elfogadását, a rászorulók segítségét. Az iskola épülete akadálymentes, ami megkönnyítheti a kapcsolattartást. Van is olyan tanulónk, akinek állapota igényli is az akadálymentes épület lehetőségeit, sőt egyiküket éppen ezért hozták ide. Több területen kívánjuk fejlesztettük a kapcsolatot az óvodákkal, hogy megismertessük és vonzóvá tegyük iskolánkat a nagycsoportosok számára. Már 4 óvodával kötöttünk együttműködési megállapodást. Intenzívebbé tesszük a beiskolázás előtti szülői értekezleteken iskolánk népszerűsítését. Iskolanyitogató programsorozatunk, valamint az érdeklődő óvodákkal szervezett közös szakmai programjaink mindkét fél számára előnyösek, hasznosak. Kapcsolatot tartunk: SZÖFCE, óvodák, Király-Kőnig P.Zeneiskola, Korzó zeneház, Szegedi Szimfonikus Zenekar, SZTE Zeneművészeti kar, Somogyi Könyvtár, Reök palota, Vadaspark, Nemzeti Színház, Múzeum, JAM, Szegedi Vízisport Egyesület, KÉSZ Labdarúgó Akadémia, kosárlabda egyesület, Nemzeti Tankönyvkiadó, Mozaik Tankönyvkiadó, Rendőrség, Százszorszép Gyermekház, Polgárőrség. Alsó tagozaton csatlakoztunk a PiP programhoz. A kapcsolattartás és az információáramlásban egyre hangsúlyosabb szerepet kap az iskola honlapja, az információk frissítése, aktualizálása a rendszergazda kiemelt feladata. Ebben közreműködött még a szabadidő-szervező is. 21. Ünnepségek: Az iskolai ünnepségek szervezésében oroszlánrészt vállaltak a humán és a művészeti munkaközösségek, valamint 1-1 rendezvény esetében az alsó tagozat. Mindegyik ünnepségünk magas színvonalú, élményt nyújtó volt. KRITIKA!!!!! A technikai lebonyolításban valamennyi ünnepségnél Reisz Ferencné, Rózsahegyi Péter-Melinda és új rendszergazdánk, Lauer Zsolt segítségére számíthattunk. A színpad összeszerelésében a nyolcadikos tanulók segítettek.

13 22. Versenyek Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink minél több fórumon, minél több formában megmérettessék felkészültségüket különböző versenyeken. Ebben a tanévben is eredményesen szerepeltünk sok-sok versenyen. Az eredményeket mellékletben csatolom a beszámolóhoz. A beszámolót a tantestület június 24-én tartott tanévzáró értekezletén ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Flachné Vidéki Katalin igazgató

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola. Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.hu 2014/2015 ös TANÉV MUNKATERVE Készítette: Kotz István igazgató

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok IKSZ Kutatások, Tapasztalatok Budapest, 2015. február 20. Dr. Bodó Márton Az IKSZ fejlesztő hatása nemzetközi tapasztalatok szerint - ha felkészítés és reflexió kapcsolódik hozzá, - ha nem alkalmi, hanem

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2015/2016. tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2015. augusztus 31. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2015/2016. tanév

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z TÉ S Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület 2004. október 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2003-2004. évi tevékenységének

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben