Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA HAJDÚSZOBOSZLÓ GÖNCZY P. U. 17

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rész AZ SZMSZ elkészítésének alapjául szolgáló törvények és rendeletek Az SZMSZ célja, hatálya Az intézmény fontosabb adatai Az intézmény tevékenységének rendszere Az SZMSZ-hez kapcsolódó szabályzatok jegyzéke...9 II. rész...10 A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A Közgazdasági Szakközépiskola szervezeti felépítése, vezetői, szervezete Az intézmény működésének rendje A pedagógiai munkát végzők közötti feladatmegosztás és a vezetők...10 I. Igazgató:...11 II. Vezetők...13 Igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozó feladatok:...14 Gyakorlati oktatásvezető hatáskörébe tartozó feladatok:...14 A gazdasági vezető...16 Munkaközösség-vezetők...16 Egyéb feladatot ellátó pedagógusok Az iskolai könyvtár működtetése és a könyvtáros tanár feladatai A gazdasági szervezet felépítése és annak feladatai A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája III. rész 1. Az intézmény működési rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje A helyettesítés rendje A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája A vezetők és a diákönkormányzat kapcsolata A külső kapcsolatok rendszere Az ünnepélyek, megemlékezések rendje A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolási rendje A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Intézményi ellátással összefüggő rendelkezések Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézményi védő, óvó előírások Intézkedés bombariadó esetén A tanulói jogviszony keletkezésével és megszűnésével illetve megszüntetésével kapcsolatos szabályok Tájékoztatás az iskola Pedagógiai Programjáról, SZMSZ-ről és a Házirendről Jutalmazási formák A tanulói fegyelemsértések elbírálása és kártérítési felelősség megállapítása Mindennapi testedzés lehetősége - sportolás Reklámtevékenység az iskolában A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére Szabadság Egyéb szabályok Saját gépkocsi használata Kártérítési kötelezettség Anyagi felelősség...34 IV. rész...34 Záradék.. 34

3 I. Bevezető rész 1. AZ SZMSZ elkészítésének alapjául szolgáló törvények és rendeletek jegyzéke - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény - A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R) - 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről törvény végrehajtásáról - 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről évi LXXVI. és a évi CLXXXVII törvény a szakképzésről - 26/2001. (VII.27.) OM rendelet é s a 2 7 / a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és az eljárás rendjéről évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról. - 45/1997. (III.12.) Kormány rendelet az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésről. - 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról évi CI. törvény a felnőttképzésről. - 22/2004. (II.16.) Kormányrendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről. - 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet és a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. - A 45/1999. (XII. 13.) OM-rendelet a Szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló kormányrendelet szerint. - 8/2006. (III.25.) OM rendelet A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételiről, valamint a Térségi Integrált Szakképző Központ tanácsadó testületről évi XXII. és a évi I. Törvény és a A Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról - 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi CXXIX. törvény a közbeszerzésről évi XXXVIII. törvény és a évi CXCV törvény Az államháztartásról, - A 217/1998. (XII. 30.) és a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet Az államháztartás működési rendjéről, - A számvitelről szóló évi C. törvény - A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000(XII.24.) Kormányrendelet - 193/2003.(XI.26.) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról - 195/1997. (XI.5.) Kormányrendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatás fedezetéről szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról.

4 - 362/2011. (XII.30) Kormányrendelet Az oktatási igazolványokról - 335/2005.(XII.29.) Kormányrendelet A Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéről. A fenti jogszabályok alapján a Közgazdasági Szakközépiskola nevelőtestülete a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) fogadta el. Az SZMSZ meghatározza - a törvény és a rendelet által biztosított keretek között - a szakközépiskola működésének szabályait, a belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának és alkalmazottjának. Az SZMSZ-ben foglaltak megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak, más érintettek jogorvoslati eljárás keretében kényszeríthetik ki megtartását. Az iskola tanulóira vonatkozó részletes szabályokat az SZMSZ-szel összhangban a Házirend tartalmazza. 2. Az SZMSZ célja, hatálya Célja: A jogszabályokban a helyi szabályozás körébe utalt illetve nem, vagy nem részletezetten szabályozott kérdések intézményi szabályozása annak érdekében, hogy az iskola rendeltetésszerű működése biztosítva legyen. Hatálya: Kiterjed az iskola valamennyi alkalmazottjára, függetlenül attól, hogy közalkalmazotti vagy egyéb jogviszony keretében foglalkoztatják, a tanulókra és közösségeikre, az iskola működésében érdekelt érdekképviseleti és egyéb szervezetekre, szervekre. Hatálybalépés: Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. Ennek hiányában a hatálybalépés napja a jóváhagyásra felterjesztéstől számított 30 nap elteltével az első munkanap. Az SZMSZ módosítása: A módosításra a megalkotásra vonatkozó szabályok érvényesek. Az SZMSZ alapja a hatályos jogszabályokon kívül a fenntartó által 1997-ben kiadott, majd többször módosított, az iskola fontosabb adatait (név, telephely stb.) a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat tartalmazó Alapító Okirat. 3. Az intézmény fontosabb adatai Az intézmény neve: KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA OM-azonosító: Törzsszám: Alapítás időpontja: augusztus 1. Alapító okirat kelte: július 02.. száma: OMS /2009. Határozatszám: 153/2009. (VII.02.) Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. l7.

5 Levelezési címe: 4201 Hajdúszoboszló, Pf: 37. Telefonszáma: (52) Fax.: (52) cím: Web cím: Az intézmény alapító szerve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Fenntartó szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az intézmény típusa: szakközépiskola. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Pénzforgalmi jelzőszáma: december 31-én megszűnt,. A Szakképzési Alap pénzforgalmi jelzőszáma: december 31-én megszűnt. Az intézmény vezetője az igazgató. Cégjegyzés módja: az intézmény hivatalos iratait oktatási ügyekben az igazgató, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes jegyezheti. Gazdálkodási ügyekben első helyen az igazgató, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes, második helyen a gazdasági vezető jegyezheti. Működési köre: Megyei beiskolázási körű Tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgálati szerv fajtája: Közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó Engedélyezett évfolyamok száma: - 4 évfolyamos általános középfokú képzés - 5 évfolyamos általános középfokú (nyelvi előkészítéssel) - szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzék alapján Tagozat megnevezése: Esti tagozat (felnőttoktatás) Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Ebből szakképzési évfolyamon: felnőttoktatáson: 35 fő. 420 fő 70 fő Feladatellátást szolgáló vagyon: Ingatlan vagyon: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 17. Helyrajzi szám: 1555 Tulajdoni lapszám: 1553 Ingó vagyon: Az intézmény számviteli nyilvántartásai tartalmazzák. A vagyon feletti rendelkezési joga: Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingó és ingatlan vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére.

6 Az intézmény alaptevékenysége: 8532 szakmai középfokú oktatás 8531 általános középfokú oktatás 8542 felsőfokú szakképzés nappali oktatás munkarendje szerint A Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv és a bek. alapján általános középfokú oktatás TEÁOR 85.31, továbbá a Szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. 2. alapján szakmai középfokú oktatás TEÁOR A Felsőoktatásról szóló törvény és OM engedély alapján felsőfokú szakképzés nappali oktatás munkarendje szerint TEÁOR Szakfeladatai: január 1-től Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakmai középfokú oktatás az alábbi szakokon: Marketing és reklámügyintéző Gyógymasszőr Pénzügyi-számviteli ügyintéző Vállalkozási ügyintéző Statisztikai és gazdasági ügyintéző Irodai asszisztens Kereskedelmi ügyintéző Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés az alábbi szakokon: Iskolatitkár Informatikai rendszergazda Idegenvezető Munkaerő-piaci szervező, elemző Ügyintéző titkár Gazdasági informatikus Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés

7 Felsőfokú oktatás Felsőfokú szakképzés az alábbi szakokon: Pénzügyi szakügyintéző Pénzügyi szakügyintéző Számviteli szakügyintéző Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és támogatások A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása A szakmai alaptevékenység (közfeladat) mellett szabad kapacitás terhére végez nem haszonszerzési célú tevékenységet is. A felnőttképzésről szóló évi CI. tv. alapján a regisztrációs eljárás során engedélyezett képesítek megszerzéséhez (TEÁOR 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás) A szabad kapacitás terhére végezhető szakfeladatok megnevezése és száma: Egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai továbbképzés Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás az alábbi szakokon: Ügyviteli titkár Iskolatitkár Ügyviteli titkár Ügyintéző titkár Marketing- és reklámügyintéző Informatikai rendszergazda Számítástechnikai szoftver üzemeltető Gazdasági informatikus Masszőr Gyógymasszőr Pénzügyi-számviteli ügyintéző Pénzügyi számviteli ügyintéző Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó Bérügyintéző Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó Társadalombiztosítási ügyintéző

8 Vállalkozási és bérügyintéző Banki befektetési termékértékesítő Irodai asszisztens Irodai asszisztens Gépíró, szövegszerkesztő Személyes ügyfélszolgálati asszisztens Közszolgáltatási ügyintéző Kereskedelmi ügyintéző Kereskedelmi ügyintéző Külgazdasági ügyintéző Biztosítási tanácsadó Idegenvezető Közbeszerzési referens Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző Szállodai portás, recepciós Nonprofit menedzser Nonprofit menedzser Nonprofit ügyintéző Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) Kisegítő tevékenységei, arányának felső határa a szerv kiadásaiban: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEAOR 68.20) Kisegítő tevékenység felső határa: 10 % 010. január 1-től Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Az egyik osztályban négy évfolyamon (9-12), a másik osztályban szeptembere óta nyelvi előkészítő évfolyammal kiegészítve, öt évfolyamon készülnek fel az érettségi vizsgára. Kapacitás mutató: férőhelyek száma, pedagógusok száma Szakmai oktatás Középfokú szakmai oktatás Középfokú szakmai oktatás elmélet Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Középfokú szakmai oktatás gyakorlat Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakmai oktatás (elmélet, gyakorlat) Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon

9 Kapacitás mutató: férőhelyek száma, pedagógusok száma Felnőttoktatás Középfokú felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű felnőttoktatás Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Kapacitás mutató: férőhelyek száma, pedagógusok száma Felsőfokú szakképzés 1/13. és 2/13. évfolyamon Felsőfokú szakképzés Kapacitás mutató: férőhelyek száma, pedagógusok száma Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Máshova nem sorolt egyéb oktatás o Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás o Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás o Szakmai továbbképzés o Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás Feladatmutató: képzésre jelentkezők száma Teljesítmény mutató: képzésben résztvevők száma Eredményességi mutató: képzést sikeresen elvégzők száma Kapacitás mutató: képzési férőhelyek száma, pedagógusok száma A finanszírozás forrásai: tanfolyami díjak Kisegítő tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Feladatmutató: ingatlanok száma Teljesítmény mutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület (m 2 ) 4. Az intézmény tevékenységének rendszere 4.1. A Közgazdasági Szakközépiskola alaptevékenysége: a Közoktatásról szóló évi LXXIX.. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény, az évi LXXVI. és a évi CLXXXVII. törvény a Szakképzésről, valamint az Alapító Okirat alapján a következő: a) 2001-ben megszűnt a nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére és érettségire felkészítő iskolai oktatás a évfolyamon b.) szeptemberétől nyelvi előkészítő évfolyammal kiegészített, érettségire felkészítő, nappali rendszerű szakközépiskola oktatás a évfolyamon. Feladatmutató: a tanulók száma (fő) Az elszámolás alapja: a beírási napló és a törzslap. A finanszírozás forrásai: az állami normatíva és az önkormányzati támogatás. A normatív hozzájárulás meghatározásakor a magántanulók létszámát öttel osztva kell figyelembe venni.

10 Nappali rendszerű, érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó szakközépiskolai oktatás a évfolyamon Feladatmutató: a tanulók száma (fő) Az elszámolás alapja: a beírási napló és a törzslap. A finanszírozás forrásai: az állami normatíva és az önkormányzati támogatás. A normatív hozzájárulás meghatározásakor a magántanulók létszámát öttel osztva kell figyelembe venni Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő elméleti és gyakorlati oktatás az 1/13. és a 2/13. évfolyamon. Feladatmutató: a tanulók száma (fő) Az elszámolás alapja: a beírási napló és a törzslap. A finanszírozás forrásai: az állami normatíva és az önkormányzati támogatás. A normatív hozzájárulás meghatározásakor a magántanulók létszámát öttel osztva kell figyelembe venni Érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás a évfolyamon. Az oktatás az esti munkarend szerint folyik. Feladatmutató: az iskolarendszerű felnőttoktatásban résztvevők létszáma Az elszámolás alapja: a törzslap. A finanszírozás forrásai: az állami normatíva, az önkormányzati támogatás és a térítési díj. A normatív hozzájárulás meghatározásakor a felnőttoktatási tagozaton tanulók létszámát kettővel osztva kell figyelembe venni Szakképesítés megszerzésére felkészítő elméleti és gyakorlati iskolarendszerű felnőttoktatás az 1/13. és a 2/13. évfolyamon. Az oktatás esti munkarend szerint folyik. Feladatmutató: az iskolarendszerű felnőttoktatásban résztvevő létszáma. Az elszámolás alapja: a törzslap. A finanszírozás forrásai: az állami normatíva, az önkormányzati támogatás és a térítési díj. A normatív hozzájárulás meghatározásakor a felnőttoktatási tagozaton tanulók létszámát kettővel osztva kell figyelembe venni Szakmai vizsgát az alapító okiratban szereplő szakképesítésekre szervezhet. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Az iskolai könyvtár látja el az intézmény pedagógiai tevékenységéhez, a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, megőrzését és ezek használatát (részletesen a II. rész 2.2. pont alatt). Kiegészítő tevékenység (A évi CI. tv. rendelkezéseit is figyelembe kell venni) 4.3. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a gazdasági szervezet látja el (részletesen a II. rész 2.3. pont alatt).

11 4.4. Az intézményi folyamatok ellenőrzése Az ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó szakmai-pedagógiai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési tevékenységeket, valamint a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos, folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési tevékenységeket. A gazdálkodási tevékenység belső ellenőrzési feladatait a 2/2005. (I.20.) Önkormányzati Rendelet szerint Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatala látja el én megszűnt. 5. Az SZMSZ-hez kapcsolódó szabályzatok jegyzéke Iratkezelési szabályzat Gyűjtőköri szabályzat Munkaköri leírások (és óraadó tanárok feladatai) Házirend Diákigazolványok kiadásával kapcsolatos szabályok Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Tűzriadó terv Közalkalmazotti szabályzat Ellenőrzés szabályzata Szabálytalanságok kezelés A Kockázatkezelés szabályai Vagyonnyilatkozat-tétel szabályzat Gazdasági ügyrend Leltározási szabályzatot Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Pénzkezelési szabályzat Mobiltelefon használata Önköltségszámítás szabályzata Szerződéskötés szabályzata Számviteli politika Számlarend Bizonylati szabályzat Eszközök és források értékelési szabályzata

12 II. rész A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 1. A Közgazdasági Szakközépiskola szervezeti felépítése, vezetői, szervezete 1.1. A Közgazdasági Szakközépiskola munkaszervezeti felépítése (1. sz.melléklet) 1.2. A Közgazdasági Szakközépiskola vezetői szervezete az intézmény alkalmazottainak és vezetőinek kapcsolatrendszerét mutatja (2. sz. melléklet). 2. Az intézmény működésének rendje A vezetői szervezet ábrájából leolvasható, hogy ki kitől kaphat, illetve kinek adhat utasítást, valamint az, hogy ki kinek a munkáját ellenőrizheti illetve köteles ellenőrizni. A hierarchia azonos szintjén álló vezetők egymásnak utasítást nem adhatnak, de tájékoztatási kötelezettségük van. Tájékoztatási kötelezettsége a szervezet minden tagjának van, melynek célja a munkavégzés elősegítése és információszerzés a végzett munkáról. Az iskola képviseletét, cégszerű jegyzését az igazgató látja el. A kiadmányozás szabályai: Kiadmány: az alapfeladat ellátása során keletkezett, jóváhagyott, a kiadmányozásra jogosult hiteles aláírásával és bélyegzőlenyomattal ellátott, külső szervhez vagy személyhez továbbított irat. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésére az intézmény vezetője jogosult. A folyamatba épített vezetői ellenőrzés keretében biztosítani kell, hogy a digitális aláírás, illetve az elektronikus nyomtatvány továbbítása előtt az igazgató, illetve tartós távolléte esetén a helyettesítési rendnek megfelelő vezető ellenőrizze azok adattartalmát. Gondoskodik ezen iratok papíralapú és elektronikus tárolásáról. A kiadmányozási jog részletes szabályait az Iratkezelési szabályzat tartalmazza A pedagógiai munkát végzők közötti feladatmegosztás és a vezetők feladatai Az igazgató és a II. szinthez tartozó vezetők, továbbá a témában érintett vezetők vezetői értekezleten tájékoztatják egymást, illetve alakítják ki közös álláspontjukat az aktuális vezetői feladatokról (legalább havonta egyszer). A munkaközösségek évente legalább három alkalommal vitatják meg az aktuális kérdéseket. Javaslataikat írásban juttatják el az igazgatóhoz.

13 A tájékoztatás formái: - nevelőtestületi értekezlet (részvétel kötelező) - alternatív értekezlet a pedagógusok önkéntes részvételével (vezetői értekezletet követő péntek délután) - írásos formában a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán. - munkaközösségi megbeszélések A vezetők és egyéb feladattal megbízott alkalmazottak feladatai és hatáskörük I. Igazgató: - az intézmény felelős vezetője, ezért köteles megteremteni az intézmény jogszerű működésének feltételeit, - maga hozza döntéseit, - a szükséges vélemények beszerzése után - és a felelősséget is saját személyében viseli a döntések végrehajtásának megszervezéséért, a végrehajtás ellenőrzéséért. Legfontosabb feladatai: - Gondoskodni az intézmény működtetéséhez szükséges erőforrások (pénz - majd dologi tőke - megteremtéséről, megfelelő szakképzettségű közalkalmazottak) biztosításáról. Ennek érdekében aktívan részt vesz: = a költségvetés összeállításában és annak egyeztetésében, = a pályázatok elkészítésében, = álláshirdetések, pályázati felhívások megjelentetésében, = állásbörzéken, = főiskolák, egyetemek által szervezett konzultációkon. - Gyakorolni felvétel és az elbocsátás kivételével - a munkáltatói jogokat. - A pedagógusok, és az iskolatitkár szabadságának engedélyezése. - Az érettségi vizsgával kapcsolatos adatszolgáltatás - Szakmai vizsgáztatással kapcsolatos jelentések, dokumentumok megküldése a feladat ellátásával megbízott központi ill. érdekképviseleti szerveknek. - Gondoskodni a jegyzőkönyvek (nevelőtestületi, érettségi- és szakmai vizsgák jegyzőkönyvei) tantárgyfelosztás, statisztikai adatok és egyéb jelentések határidőre történő megküldéséről. - Gondoskodni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működtetéséről. - A beérkező iratok szignálása és irattározásra átadása. - A diákönkormányzat megbeszélésein részt venni, tájékozódni a diákokat érintő kérdésekről, diákközgyűlésen tájékoztatást adni. - Köteles a diákönkormányzat által felvetett kérdésekre érdemi választ adni (legkésőbb 30 napon belül). - Szülői kérésre engedélyezi a tanuló 3 napnál hosszabb időtartamú hiányzását.

14 - Dönteni a tanulók felvételéről (vagy átvételéről), a tanórák látogatása alóli felmentési kérelmekről stb. Döntését köteles határozatba foglalni. - Igazolni a tanulók tanulói jogviszonyát illetve annak megszűnését. - Értesíti a tanköteles tanuló lakóhelye szerint illetékes jegyzőt akkor, ha a tanuló igazolatlan hiányzása a 10 órát meghaladta. - Aláírásával hitelesíteni az iskolai- valamint a végzettséget- illetve szakképzettséget igazoló dokumentumokat (bizonyítványok és törzskönyvek). - A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a H-B. M. Önkormányzattal, A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatallal, a Pedagógiai Intézettel, a Kormányhivatal, az Oktatási Minisztériummal, a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal, a szakképesítésekért felelős minisztériumokkal, a gazdálkodó szervezetekkel, az Agrárkamarával, a H-B. M Kereskedelmi és Iparkamarával tartani a kapcsolatot. - Koordinálni és irányítani a felsőfokú szakképzést. - Gondoskodni a szükséges szabályzatok és nyilvántartások elkészítéséről (és elkészíttetéséről) és azok karbantartásáról. - Diákközgyűlésen tájékoztatást adni. - Gondoskodni az intézmény pedagógiai és tárgyi fejlesztéséről. - Kiadni, érvényesíteni és bevonni a közoktatási diákigazolványt. Köteles kijelölni azt a személyt, aki a nyilvántartást vezeti és azt, aki ellenőrzi. - A pedagógusok beiskolázási tervének elkészítése stb. és végül. - Gondoskodni az adatvédelmi- és a közoktatási törvény szerinti adatok kezeléséről és továbbításáról. - Gondoskodni arról, hogy amennyiben ő vagy helyettese nem tudja teljesíteni vezetői feladatát, a helyettesítés rendje szerint a vezetői feladatot ellássák. - Az egészségfejlesztési és prevenciós programok kiválasztásakor beszerzi az iskolaegészségügyi szolgálat és a téma szakértőinek véleményét - - Ellátja az intézményellenőrzéssel kapcsolatos, jogszabályban rögzített feladatokat. - Független vizsgabizottság előtti vizsga letételére beérkezett tanulói kérelmeket továbbítja. - Felnőttoktatás indítási feltételeinek teljesüléséről tájékoztatja az érintetteket és nyilvánosságra hozza azt. _ A vezetési feladatokat - célra irányuló, egymással összehangolt cselekvések, tevékenységek folyamatát - a szervezettség és demokratizmus érdekében megosztja a II. és a III. vezetői szinthez tartozó vezetőkkel.

15 II. Vezetők A funkcionális munkamegosztás eredményeként egy-egy szakmai területért felelősek. Ezen a szakmai területen minden kérdés a hatáskörükbe tartozik, szakmai kérdésekben csak ők adhatnak utasítást, de a végrehajtás ellenőrzése is az ő feladatuk. Az alá- és fölérendeltség viszonya az adott szakmai kérdésben jelentkezik. Vezetési és irányítási feladataikat az intézmény igazgatójával együttműködve látják el. Munkájukat a hatályos törvények, rendeletek és egyéb központi irányelvek, az SZMSZ és az iskolai munkaterv alapján végzik. Vezetői megbeszéléseken konstruktívan vesznek részt. Vezetői megbízásukat az intézményvezetőtől kapják. Igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozó feladatok: - Irányítja a pedagógusok adminisztrációs munkáját, ellenőrzi az iskolai dokumentumokat (napló, törzskönyv, bizonyítvány) és a közoktatási diákigazolványokról vezetett nyilvántartást. - Kijelöli a hivatalos dokumentumok összeolvasását végző személyeket. - Hiányzó pedagógus esetén gondoskodik a tanulók folyamatos foglalkoztatásáról (óracsere vagy helyettesítés) és annak kihirdetéséről (osztályok és kollégák előzetes tájékoztatás). Ellenőrzi a pedagógusok munkaidő nyilvántartását, megállapítja a rendkívüli munka mennyiségét. A tantárgyi órák sorszáma alapján tájékoztatja az igazgatót a jelentősebb lemaradásokról. - Koordinálja és irányítja a közismereti tantárgyakhoz tartozó oktató-nevelő munkát. - Gondoskodik az eszközök meghibásodásával, tisztaságával stb. kapcsolatos észrevételek begyűjtéséről és tájékoztatja a gazdasági vezetőt. - Tájékoztatja a gazdasági vezetőt az iskolai ünnepek, rendezvények, szülői értekezletek valamint a szokásostól eltérő iskolai programok tervezett idejéről. - Tartja a kapcsolatot az iskolai sportkör vezetőjével. - A tanügyigazgatással összefüggő, valamint a KI R é s az ADAFOR rendszeren keresztül továbbított adatok tekintetében előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéseket végez. - Gondoskodik az irattározási, valamint a munka- és tűzvédelmi szabályzatok aktualizálásáról, az iratok selejtezéséről Egyéb feladatai: - Ellátja a tanügyigazgatással kapcsolatos feladatokat: - statisztikai jelentések készítése - vizsgaidőpontok lejelentése - tételigénylés - vizsgadokumentumok irattározása és megküldése - hivatalos dokumentumok megrendelése - a versenyek szervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása - Irányítja az osztályközösségekben és a tanórán kívüli foglalkozásokon folyó nevelőmunkát. - Szervezi az iskolai ünnepségeket és rendezvényeket, gondoskodik azok feltételeinek (technikai,

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét]

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét] Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a dokumentum alcímét] A Keszthelyi VSZK SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Keszthely Város

Részletesebben

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES SZMK/1287-1/2014/I-SZMK1 S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2014. 1. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PUTNOK, 2013 NOVEMBER 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT iktatószám: 228-12 /2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. november I. Bevezetés... 4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok...

Részletesebben