Szervezeti és Működési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA HAJDÚSZOBOSZLÓ GÖNCZY P. U. 17

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rész AZ SZMSZ elkészítésének alapjául szolgáló törvények és rendeletek Az SZMSZ célja, hatálya Az intézmény fontosabb adatai Az intézmény tevékenységének rendszere Az SZMSZ-hez kapcsolódó szabályzatok jegyzéke...9 II. rész...10 A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A Közgazdasági Szakközépiskola szervezeti felépítése, vezetői, szervezete Az intézmény működésének rendje A pedagógiai munkát végzők közötti feladatmegosztás és a vezetők...10 I. Igazgató:...11 II. Vezetők...13 Igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozó feladatok:...14 Gyakorlati oktatásvezető hatáskörébe tartozó feladatok:...14 A gazdasági vezető...16 Munkaközösség-vezetők...16 Egyéb feladatot ellátó pedagógusok Az iskolai könyvtár működtetése és a könyvtáros tanár feladatai A gazdasági szervezet felépítése és annak feladatai A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája III. rész 1. Az intézmény működési rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje A helyettesítés rendje A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája A vezetők és a diákönkormányzat kapcsolata A külső kapcsolatok rendszere Az ünnepélyek, megemlékezések rendje A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolási rendje A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Intézményi ellátással összefüggő rendelkezések Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézményi védő, óvó előírások Intézkedés bombariadó esetén A tanulói jogviszony keletkezésével és megszűnésével illetve megszüntetésével kapcsolatos szabályok Tájékoztatás az iskola Pedagógiai Programjáról, SZMSZ-ről és a Házirendről Jutalmazási formák A tanulói fegyelemsértések elbírálása és kártérítési felelősség megállapítása Mindennapi testedzés lehetősége - sportolás Reklámtevékenység az iskolában A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére Szabadság Egyéb szabályok Saját gépkocsi használata Kártérítési kötelezettség Anyagi felelősség...34 IV. rész...34 Záradék.. 34

3 I. Bevezető rész 1. AZ SZMSZ elkészítésének alapjául szolgáló törvények és rendeletek jegyzéke - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény - A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R) - 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről törvény végrehajtásáról - 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről évi LXXVI. és a évi CLXXXVII törvény a szakképzésről - 26/2001. (VII.27.) OM rendelet é s a 2 7 / a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és az eljárás rendjéről évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról. - 45/1997. (III.12.) Kormány rendelet az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésről. - 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról évi CI. törvény a felnőttképzésről. - 22/2004. (II.16.) Kormányrendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről. - 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet és a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. - A 45/1999. (XII. 13.) OM-rendelet a Szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló kormányrendelet szerint. - 8/2006. (III.25.) OM rendelet A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételiről, valamint a Térségi Integrált Szakképző Központ tanácsadó testületről évi XXII. és a évi I. Törvény és a A Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról - 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi CXXIX. törvény a közbeszerzésről évi XXXVIII. törvény és a évi CXCV törvény Az államháztartásról, - A 217/1998. (XII. 30.) és a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet Az államháztartás működési rendjéről, - A számvitelről szóló évi C. törvény - A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000(XII.24.) Kormányrendelet - 193/2003.(XI.26.) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról - 195/1997. (XI.5.) Kormányrendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatás fedezetéről szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról.

4 - 362/2011. (XII.30) Kormányrendelet Az oktatási igazolványokról - 335/2005.(XII.29.) Kormányrendelet A Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéről. A fenti jogszabályok alapján a Közgazdasági Szakközépiskola nevelőtestülete a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) fogadta el. Az SZMSZ meghatározza - a törvény és a rendelet által biztosított keretek között - a szakközépiskola működésének szabályait, a belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának és alkalmazottjának. Az SZMSZ-ben foglaltak megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak, más érintettek jogorvoslati eljárás keretében kényszeríthetik ki megtartását. Az iskola tanulóira vonatkozó részletes szabályokat az SZMSZ-szel összhangban a Házirend tartalmazza. 2. Az SZMSZ célja, hatálya Célja: A jogszabályokban a helyi szabályozás körébe utalt illetve nem, vagy nem részletezetten szabályozott kérdések intézményi szabályozása annak érdekében, hogy az iskola rendeltetésszerű működése biztosítva legyen. Hatálya: Kiterjed az iskola valamennyi alkalmazottjára, függetlenül attól, hogy közalkalmazotti vagy egyéb jogviszony keretében foglalkoztatják, a tanulókra és közösségeikre, az iskola működésében érdekelt érdekképviseleti és egyéb szervezetekre, szervekre. Hatálybalépés: Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. Ennek hiányában a hatálybalépés napja a jóváhagyásra felterjesztéstől számított 30 nap elteltével az első munkanap. Az SZMSZ módosítása: A módosításra a megalkotásra vonatkozó szabályok érvényesek. Az SZMSZ alapja a hatályos jogszabályokon kívül a fenntartó által 1997-ben kiadott, majd többször módosított, az iskola fontosabb adatait (név, telephely stb.) a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat tartalmazó Alapító Okirat. 3. Az intézmény fontosabb adatai Az intézmény neve: KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA OM-azonosító: Törzsszám: Alapítás időpontja: augusztus 1. Alapító okirat kelte: július 02.. száma: OMS /2009. Határozatszám: 153/2009. (VII.02.) Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. l7.

5 Levelezési címe: 4201 Hajdúszoboszló, Pf: 37. Telefonszáma: (52) Fax.: (52) cím: Web cím: Az intézmény alapító szerve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Fenntartó szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az intézmény típusa: szakközépiskola. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Pénzforgalmi jelzőszáma: december 31-én megszűnt,. A Szakképzési Alap pénzforgalmi jelzőszáma: december 31-én megszűnt. Az intézmény vezetője az igazgató. Cégjegyzés módja: az intézmény hivatalos iratait oktatási ügyekben az igazgató, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes jegyezheti. Gazdálkodási ügyekben első helyen az igazgató, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes, második helyen a gazdasági vezető jegyezheti. Működési köre: Megyei beiskolázási körű Tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgálati szerv fajtája: Közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó Engedélyezett évfolyamok száma: - 4 évfolyamos általános középfokú képzés - 5 évfolyamos általános középfokú (nyelvi előkészítéssel) - szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzék alapján Tagozat megnevezése: Esti tagozat (felnőttoktatás) Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Ebből szakképzési évfolyamon: felnőttoktatáson: 35 fő. 420 fő 70 fő Feladatellátást szolgáló vagyon: Ingatlan vagyon: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 17. Helyrajzi szám: 1555 Tulajdoni lapszám: 1553 Ingó vagyon: Az intézmény számviteli nyilvántartásai tartalmazzák. A vagyon feletti rendelkezési joga: Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingó és ingatlan vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére.

6 Az intézmény alaptevékenysége: 8532 szakmai középfokú oktatás 8531 általános középfokú oktatás 8542 felsőfokú szakképzés nappali oktatás munkarendje szerint A Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv és a bek. alapján általános középfokú oktatás TEÁOR 85.31, továbbá a Szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. 2. alapján szakmai középfokú oktatás TEÁOR A Felsőoktatásról szóló törvény és OM engedély alapján felsőfokú szakképzés nappali oktatás munkarendje szerint TEÁOR Szakfeladatai: január 1-től Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakmai középfokú oktatás az alábbi szakokon: Marketing és reklámügyintéző Gyógymasszőr Pénzügyi-számviteli ügyintéző Vállalkozási ügyintéző Statisztikai és gazdasági ügyintéző Irodai asszisztens Kereskedelmi ügyintéző Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés az alábbi szakokon: Iskolatitkár Informatikai rendszergazda Idegenvezető Munkaerő-piaci szervező, elemző Ügyintéző titkár Gazdasági informatikus Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés

7 Felsőfokú oktatás Felsőfokú szakképzés az alábbi szakokon: Pénzügyi szakügyintéző Pénzügyi szakügyintéző Számviteli szakügyintéző Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és támogatások A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása A szakmai alaptevékenység (közfeladat) mellett szabad kapacitás terhére végez nem haszonszerzési célú tevékenységet is. A felnőttképzésről szóló évi CI. tv. alapján a regisztrációs eljárás során engedélyezett képesítek megszerzéséhez (TEÁOR 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás) A szabad kapacitás terhére végezhető szakfeladatok megnevezése és száma: Egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai továbbképzés Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás az alábbi szakokon: Ügyviteli titkár Iskolatitkár Ügyviteli titkár Ügyintéző titkár Marketing- és reklámügyintéző Informatikai rendszergazda Számítástechnikai szoftver üzemeltető Gazdasági informatikus Masszőr Gyógymasszőr Pénzügyi-számviteli ügyintéző Pénzügyi számviteli ügyintéző Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó Bérügyintéző Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó Társadalombiztosítási ügyintéző

8 Vállalkozási és bérügyintéző Banki befektetési termékértékesítő Irodai asszisztens Irodai asszisztens Gépíró, szövegszerkesztő Személyes ügyfélszolgálati asszisztens Közszolgáltatási ügyintéző Kereskedelmi ügyintéző Kereskedelmi ügyintéző Külgazdasági ügyintéző Biztosítási tanácsadó Idegenvezető Közbeszerzési referens Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző Szállodai portás, recepciós Nonprofit menedzser Nonprofit menedzser Nonprofit ügyintéző Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) Kisegítő tevékenységei, arányának felső határa a szerv kiadásaiban: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEAOR 68.20) Kisegítő tevékenység felső határa: 10 % 010. január 1-től Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Az egyik osztályban négy évfolyamon (9-12), a másik osztályban szeptembere óta nyelvi előkészítő évfolyammal kiegészítve, öt évfolyamon készülnek fel az érettségi vizsgára. Kapacitás mutató: férőhelyek száma, pedagógusok száma Szakmai oktatás Középfokú szakmai oktatás Középfokú szakmai oktatás elmélet Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Középfokú szakmai oktatás gyakorlat Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakmai oktatás (elmélet, gyakorlat) Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon

9 Kapacitás mutató: férőhelyek száma, pedagógusok száma Felnőttoktatás Középfokú felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű felnőttoktatás Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Kapacitás mutató: férőhelyek száma, pedagógusok száma Felsőfokú szakképzés 1/13. és 2/13. évfolyamon Felsőfokú szakképzés Kapacitás mutató: férőhelyek száma, pedagógusok száma Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Máshova nem sorolt egyéb oktatás o Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás o Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás o Szakmai továbbképzés o Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás Feladatmutató: képzésre jelentkezők száma Teljesítmény mutató: képzésben résztvevők száma Eredményességi mutató: képzést sikeresen elvégzők száma Kapacitás mutató: képzési férőhelyek száma, pedagógusok száma A finanszírozás forrásai: tanfolyami díjak Kisegítő tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Feladatmutató: ingatlanok száma Teljesítmény mutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület (m 2 ) 4. Az intézmény tevékenységének rendszere 4.1. A Közgazdasági Szakközépiskola alaptevékenysége: a Közoktatásról szóló évi LXXIX.. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény, az évi LXXVI. és a évi CLXXXVII. törvény a Szakképzésről, valamint az Alapító Okirat alapján a következő: a) 2001-ben megszűnt a nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére és érettségire felkészítő iskolai oktatás a évfolyamon b.) szeptemberétől nyelvi előkészítő évfolyammal kiegészített, érettségire felkészítő, nappali rendszerű szakközépiskola oktatás a évfolyamon. Feladatmutató: a tanulók száma (fő) Az elszámolás alapja: a beírási napló és a törzslap. A finanszírozás forrásai: az állami normatíva és az önkormányzati támogatás. A normatív hozzájárulás meghatározásakor a magántanulók létszámát öttel osztva kell figyelembe venni.

10 Nappali rendszerű, érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó szakközépiskolai oktatás a évfolyamon Feladatmutató: a tanulók száma (fő) Az elszámolás alapja: a beírási napló és a törzslap. A finanszírozás forrásai: az állami normatíva és az önkormányzati támogatás. A normatív hozzájárulás meghatározásakor a magántanulók létszámát öttel osztva kell figyelembe venni Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő elméleti és gyakorlati oktatás az 1/13. és a 2/13. évfolyamon. Feladatmutató: a tanulók száma (fő) Az elszámolás alapja: a beírási napló és a törzslap. A finanszírozás forrásai: az állami normatíva és az önkormányzati támogatás. A normatív hozzájárulás meghatározásakor a magántanulók létszámát öttel osztva kell figyelembe venni Érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás a évfolyamon. Az oktatás az esti munkarend szerint folyik. Feladatmutató: az iskolarendszerű felnőttoktatásban résztvevők létszáma Az elszámolás alapja: a törzslap. A finanszírozás forrásai: az állami normatíva, az önkormányzati támogatás és a térítési díj. A normatív hozzájárulás meghatározásakor a felnőttoktatási tagozaton tanulók létszámát kettővel osztva kell figyelembe venni Szakképesítés megszerzésére felkészítő elméleti és gyakorlati iskolarendszerű felnőttoktatás az 1/13. és a 2/13. évfolyamon. Az oktatás esti munkarend szerint folyik. Feladatmutató: az iskolarendszerű felnőttoktatásban résztvevő létszáma. Az elszámolás alapja: a törzslap. A finanszírozás forrásai: az állami normatíva, az önkormányzati támogatás és a térítési díj. A normatív hozzájárulás meghatározásakor a felnőttoktatási tagozaton tanulók létszámát kettővel osztva kell figyelembe venni Szakmai vizsgát az alapító okiratban szereplő szakképesítésekre szervezhet. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Az iskolai könyvtár látja el az intézmény pedagógiai tevékenységéhez, a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, megőrzését és ezek használatát (részletesen a II. rész 2.2. pont alatt). Kiegészítő tevékenység (A évi CI. tv. rendelkezéseit is figyelembe kell venni) 4.3. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a gazdasági szervezet látja el (részletesen a II. rész 2.3. pont alatt).

11 4.4. Az intézményi folyamatok ellenőrzése Az ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó szakmai-pedagógiai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési tevékenységeket, valamint a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos, folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési tevékenységeket. A gazdálkodási tevékenység belső ellenőrzési feladatait a 2/2005. (I.20.) Önkormányzati Rendelet szerint Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatala látja el én megszűnt. 5. Az SZMSZ-hez kapcsolódó szabályzatok jegyzéke Iratkezelési szabályzat Gyűjtőköri szabályzat Munkaköri leírások (és óraadó tanárok feladatai) Házirend Diákigazolványok kiadásával kapcsolatos szabályok Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Tűzriadó terv Közalkalmazotti szabályzat Ellenőrzés szabályzata Szabálytalanságok kezelés A Kockázatkezelés szabályai Vagyonnyilatkozat-tétel szabályzat Gazdasági ügyrend Leltározási szabályzatot Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Pénzkezelési szabályzat Mobiltelefon használata Önköltségszámítás szabályzata Szerződéskötés szabályzata Számviteli politika Számlarend Bizonylati szabályzat Eszközök és források értékelési szabályzata

12 II. rész A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 1. A Közgazdasági Szakközépiskola szervezeti felépítése, vezetői, szervezete 1.1. A Közgazdasági Szakközépiskola munkaszervezeti felépítése (1. sz.melléklet) 1.2. A Közgazdasági Szakközépiskola vezetői szervezete az intézmény alkalmazottainak és vezetőinek kapcsolatrendszerét mutatja (2. sz. melléklet). 2. Az intézmény működésének rendje A vezetői szervezet ábrájából leolvasható, hogy ki kitől kaphat, illetve kinek adhat utasítást, valamint az, hogy ki kinek a munkáját ellenőrizheti illetve köteles ellenőrizni. A hierarchia azonos szintjén álló vezetők egymásnak utasítást nem adhatnak, de tájékoztatási kötelezettségük van. Tájékoztatási kötelezettsége a szervezet minden tagjának van, melynek célja a munkavégzés elősegítése és információszerzés a végzett munkáról. Az iskola képviseletét, cégszerű jegyzését az igazgató látja el. A kiadmányozás szabályai: Kiadmány: az alapfeladat ellátása során keletkezett, jóváhagyott, a kiadmányozásra jogosult hiteles aláírásával és bélyegzőlenyomattal ellátott, külső szervhez vagy személyhez továbbított irat. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésére az intézmény vezetője jogosult. A folyamatba épített vezetői ellenőrzés keretében biztosítani kell, hogy a digitális aláírás, illetve az elektronikus nyomtatvány továbbítása előtt az igazgató, illetve tartós távolléte esetén a helyettesítési rendnek megfelelő vezető ellenőrizze azok adattartalmát. Gondoskodik ezen iratok papíralapú és elektronikus tárolásáról. A kiadmányozási jog részletes szabályait az Iratkezelési szabályzat tartalmazza A pedagógiai munkát végzők közötti feladatmegosztás és a vezetők feladatai Az igazgató és a II. szinthez tartozó vezetők, továbbá a témában érintett vezetők vezetői értekezleten tájékoztatják egymást, illetve alakítják ki közös álláspontjukat az aktuális vezetői feladatokról (legalább havonta egyszer). A munkaközösségek évente legalább három alkalommal vitatják meg az aktuális kérdéseket. Javaslataikat írásban juttatják el az igazgatóhoz.

13 A tájékoztatás formái: - nevelőtestületi értekezlet (részvétel kötelező) - alternatív értekezlet a pedagógusok önkéntes részvételével (vezetői értekezletet követő péntek délután) - írásos formában a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán. - munkaközösségi megbeszélések A vezetők és egyéb feladattal megbízott alkalmazottak feladatai és hatáskörük I. Igazgató: - az intézmény felelős vezetője, ezért köteles megteremteni az intézmény jogszerű működésének feltételeit, - maga hozza döntéseit, - a szükséges vélemények beszerzése után - és a felelősséget is saját személyében viseli a döntések végrehajtásának megszervezéséért, a végrehajtás ellenőrzéséért. Legfontosabb feladatai: - Gondoskodni az intézmény működtetéséhez szükséges erőforrások (pénz - majd dologi tőke - megteremtéséről, megfelelő szakképzettségű közalkalmazottak) biztosításáról. Ennek érdekében aktívan részt vesz: = a költségvetés összeállításában és annak egyeztetésében, = a pályázatok elkészítésében, = álláshirdetések, pályázati felhívások megjelentetésében, = állásbörzéken, = főiskolák, egyetemek által szervezett konzultációkon. - Gyakorolni felvétel és az elbocsátás kivételével - a munkáltatói jogokat. - A pedagógusok, és az iskolatitkár szabadságának engedélyezése. - Az érettségi vizsgával kapcsolatos adatszolgáltatás - Szakmai vizsgáztatással kapcsolatos jelentések, dokumentumok megküldése a feladat ellátásával megbízott központi ill. érdekképviseleti szerveknek. - Gondoskodni a jegyzőkönyvek (nevelőtestületi, érettségi- és szakmai vizsgák jegyzőkönyvei) tantárgyfelosztás, statisztikai adatok és egyéb jelentések határidőre történő megküldéséről. - Gondoskodni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működtetéséről. - A beérkező iratok szignálása és irattározásra átadása. - A diákönkormányzat megbeszélésein részt venni, tájékozódni a diákokat érintő kérdésekről, diákközgyűlésen tájékoztatást adni. - Köteles a diákönkormányzat által felvetett kérdésekre érdemi választ adni (legkésőbb 30 napon belül). - Szülői kérésre engedélyezi a tanuló 3 napnál hosszabb időtartamú hiányzását.

14 - Dönteni a tanulók felvételéről (vagy átvételéről), a tanórák látogatása alóli felmentési kérelmekről stb. Döntését köteles határozatba foglalni. - Igazolni a tanulók tanulói jogviszonyát illetve annak megszűnését. - Értesíti a tanköteles tanuló lakóhelye szerint illetékes jegyzőt akkor, ha a tanuló igazolatlan hiányzása a 10 órát meghaladta. - Aláírásával hitelesíteni az iskolai- valamint a végzettséget- illetve szakképzettséget igazoló dokumentumokat (bizonyítványok és törzskönyvek). - A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a H-B. M. Önkormányzattal, A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatallal, a Pedagógiai Intézettel, a Kormányhivatal, az Oktatási Minisztériummal, a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal, a szakképesítésekért felelős minisztériumokkal, a gazdálkodó szervezetekkel, az Agrárkamarával, a H-B. M Kereskedelmi és Iparkamarával tartani a kapcsolatot. - Koordinálni és irányítani a felsőfokú szakképzést. - Gondoskodni a szükséges szabályzatok és nyilvántartások elkészítéséről (és elkészíttetéséről) és azok karbantartásáról. - Diákközgyűlésen tájékoztatást adni. - Gondoskodni az intézmény pedagógiai és tárgyi fejlesztéséről. - Kiadni, érvényesíteni és bevonni a közoktatási diákigazolványt. Köteles kijelölni azt a személyt, aki a nyilvántartást vezeti és azt, aki ellenőrzi. - A pedagógusok beiskolázási tervének elkészítése stb. és végül. - Gondoskodni az adatvédelmi- és a közoktatási törvény szerinti adatok kezeléséről és továbbításáról. - Gondoskodni arról, hogy amennyiben ő vagy helyettese nem tudja teljesíteni vezetői feladatát, a helyettesítés rendje szerint a vezetői feladatot ellássák. - Az egészségfejlesztési és prevenciós programok kiválasztásakor beszerzi az iskolaegészségügyi szolgálat és a téma szakértőinek véleményét - - Ellátja az intézményellenőrzéssel kapcsolatos, jogszabályban rögzített feladatokat. - Független vizsgabizottság előtti vizsga letételére beérkezett tanulói kérelmeket továbbítja. - Felnőttoktatás indítási feltételeinek teljesüléséről tájékoztatja az érintetteket és nyilvánosságra hozza azt. _ A vezetési feladatokat - célra irányuló, egymással összehangolt cselekvések, tevékenységek folyamatát - a szervezettség és demokratizmus érdekében megosztja a II. és a III. vezetői szinthez tartozó vezetőkkel.

15 II. Vezetők A funkcionális munkamegosztás eredményeként egy-egy szakmai területért felelősek. Ezen a szakmai területen minden kérdés a hatáskörükbe tartozik, szakmai kérdésekben csak ők adhatnak utasítást, de a végrehajtás ellenőrzése is az ő feladatuk. Az alá- és fölérendeltség viszonya az adott szakmai kérdésben jelentkezik. Vezetési és irányítási feladataikat az intézmény igazgatójával együttműködve látják el. Munkájukat a hatályos törvények, rendeletek és egyéb központi irányelvek, az SZMSZ és az iskolai munkaterv alapján végzik. Vezetői megbeszéléseken konstruktívan vesznek részt. Vezetői megbízásukat az intézményvezetőtől kapják. Igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozó feladatok: - Irányítja a pedagógusok adminisztrációs munkáját, ellenőrzi az iskolai dokumentumokat (napló, törzskönyv, bizonyítvány) és a közoktatási diákigazolványokról vezetett nyilvántartást. - Kijelöli a hivatalos dokumentumok összeolvasását végző személyeket. - Hiányzó pedagógus esetén gondoskodik a tanulók folyamatos foglalkoztatásáról (óracsere vagy helyettesítés) és annak kihirdetéséről (osztályok és kollégák előzetes tájékoztatás). Ellenőrzi a pedagógusok munkaidő nyilvántartását, megállapítja a rendkívüli munka mennyiségét. A tantárgyi órák sorszáma alapján tájékoztatja az igazgatót a jelentősebb lemaradásokról. - Koordinálja és irányítja a közismereti tantárgyakhoz tartozó oktató-nevelő munkát. - Gondoskodik az eszközök meghibásodásával, tisztaságával stb. kapcsolatos észrevételek begyűjtéséről és tájékoztatja a gazdasági vezetőt. - Tájékoztatja a gazdasági vezetőt az iskolai ünnepek, rendezvények, szülői értekezletek valamint a szokásostól eltérő iskolai programok tervezett idejéről. - Tartja a kapcsolatot az iskolai sportkör vezetőjével. - A tanügyigazgatással összefüggő, valamint a KI R é s az ADAFOR rendszeren keresztül továbbított adatok tekintetében előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéseket végez. - Gondoskodik az irattározási, valamint a munka- és tűzvédelmi szabályzatok aktualizálásáról, az iratok selejtezéséről Egyéb feladatai: - Ellátja a tanügyigazgatással kapcsolatos feladatokat: - statisztikai jelentések készítése - vizsgaidőpontok lejelentése - tételigénylés - vizsgadokumentumok irattározása és megküldése - hivatalos dokumentumok megrendelése - a versenyek szervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása - Irányítja az osztályközösségekben és a tanórán kívüli foglalkozásokon folyó nevelőmunkát. - Szervezi az iskolai ünnepségeket és rendezvényeket, gondoskodik azok feltételeinek (technikai,

16 hangosítás, lobogózás) biztosításáról. - Elkészíti a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendjét és gondoskodik a tanár- és osztály szerinti órarend tanári szobában való kifüggesztéséről, és a terembeosztások osztálytermekben való kifüggesztéséről. - Megszervezi a tanulók iskola-egészségügyi ellátását. - Feladatait 7.20-tól 16 óráig végzi, emellett az iskola nyitvatartási idejében az igazgatóval és a gyakorlati oktatásvezetővel megosztva - előre meghatározott terv szerint - ügyeletet lát el. - Az igazgató hiányzása esetén az azonnali intézkedést igénylő kérdésekben eljár (pl. a beérkező sürgős iratokat szignálja, ügyet intéz és távolmaradást engedélyez). - Gondoskodik a gyermekbalesetek jegyzőkönyvezéséről és annak a fenntartóhoz történő továbbításáról. - Tájékoztatja az igazgatót feladatainak teljesítéséről. Gyakorlati oktatásvezető hatáskörébe tartozó feladatok: - Koordinálja és irányítja az iskolában folyó gyakorlati képzést. - Megszervezi a tanulók kötelező szakmai gyakorlatát és ellenőrzi azt. Javaslatot tesz a díjak kifizetésére. - A gyakorlati képzéssel összefüggő előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéseket végez. Egyéb feladatai: - Az iskolában folyó gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében összegyűjti az igényeket, és azt a tanmenettel együtt átadja a gazdasági ügyintézőnek - Pályázati lehetőségek felkutatása a források növelésére - pályázat készítése. - A szakmai tantárgyak tananyagát érintő jogszabályokról és azok változásairól tájékoztatja az illetékeseket. - Részt vesz a szakmai vizsgáztatás előkészítésében és megszervezésében. - Részt vesz a szakmai versenyek (OSZTV, SZETV, stb.) előkészítésében és lebonyolításában. - Feladatai teljesítéséről tájékoztatja az igazgatót. A gazdasági vezető A gazdasági vezetője az intézmény pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen a tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési és meghatározott ellenőrzési feladatok ellátásáért felelős személy. Feladatait az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el, a pénzügyi- gazdasági feladatok tekintetében annak helyettese. A gazdasági szervezetben az engedélyezett álláshelyek száma (6+1 fő iskolatitkár) 7 fő.

17 Munkaközösség-vezetők feladatai: - összehangolja az érintett pedagógusok munkáját, (a nevelési program, a Pedagógiai Program előírásainak egységes értelmezésével segíti annak végrehajtását) - gondoskodik a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítéséről, - az alkalmazható módszereket egymásnak bemutatják és segítik a hatékony pedagógiai módszerek alkalmazását (a tervező munka során is) - részt vesz a tankönyvválasztás elveinek meghatározásában A szakmai munkaközösségek éves program szerint végzik a munkájukat. A munkaközösség tagjai munkaköri feladataik ellátása során együttműködnek. A szakmai munkaközösségek élén a munkaközösség-vezetők állnak, akik megbízásukat a munkaközösség kezdeményezésére az igazgatótól kapják A munkaközösség vezető segíti a fiatal, pályakezdő pedagógusok munkáját, részt vesz a belső intézményi dokumentumok megismertetésében annak érdekében, hogy a gyakornoki követelmények teljesíteni tudják. Részt vesz a szakmai munka tervezésében, ellenőrzésében és értékelésében. Javaslatot tehet a kibővített vezetői értekezletek témáira Tájékoztatja a vezetőket a munkaközösségben folyó szakmai munkáról (beszámoló és írásos forma) Osztályfőnöki munkaközösség-vezető hatásköréhez tartozó feladatok: - Külső előadót igénylő témák összegyűjtése (védőnő, illetve BM-dolgozó), a tervezett - időpontok egyeztetése - lejelentése. - Javaslatot tesz az igazgatónak az összevont szülői értekezlet témáira. - Segíti és ellenőrzi az osztályfőnöki órák pedagógiai program szerinti megtartását. - Ellenőrzi: évente legalább egyszer valamennyi osztály osztályfőnöki óráját - Irányítja a szülők tájékoztatását (egységes tájékoztatás) Humán közismereti munkaközösség-vezető hatáskörébe tartozó feladatok: - A humán műveltségi versenyek szervezése, lebonyolítása, a feltételek biztosítása. - A saját szakterületéhez tartozó oktató-nevelő munka koordinálása és - irányítása. - A munkaközösség tagjainak mozgósítása az iskolai rendezvények lebonyolítására. - Idegen nyelvi munkaközösség-vezető hatáskörébe tartozó feladatok - Az idegen nyelvi versenyek, programok szervezése - Az idegen nyelvek oktatásának koordinálása Természettudományos munkaközösség vezető hatáskörébe tartozó feladatok - Koordinálja a természettudományos tantárgyak oktatását - A matematika tantárgy tanításával kapcsolatos módszertani konzultációkat tart Közgazdasági munkaközösség-vezető hatáskörébe tartozó feladatok: - Koordinálja és irányítja a saját szakterületéhez tartozó oktató-nevelő munkát. - Javaslatot tesz a gyakorlati képzés belső struktúrájára, évfolyamonként a gyakorlati jelleg erősítésére az elméleti órákon. - Javaslatot tesz a belső továbbképzések és tanácskozások témáira és idejére.

18 Osztályfőnök(ök) legfontosabb feladatai: - Az osztályában aktív szerepet vállalni a direkt nevelésben. - Vezeti és ellenőrzi az osztállyal kapcsolatos dokumentumokat a házirendben rögzítettek figyelembevételével (beírás, napló, törzskönyv, bizonyítvány, a tanuló ellenőrző könyve). - A tanuló adataiban bekövetkezett változásokat (a tanuló bejelentése alapján) a dokumentumokba bevezeti és arról tájékoztatja az iskolatitkárt, aki a KIR adatbázisát aktualizálja - Folyamatosan tájékozódik osztályának tanulmányi előmeneteléről, tanórán kívüli elfoglaltságáról, szociális- és egészségügyi problémáiról és az esetleges problémák megoldása érdekében felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel rendelkező vezetőkkel, kollegákkal. - Az osztály egészét érintő tanulói nyilatkozatokat, igénylőlapokat, kérvényeket összegyűjti és továbbítja az ifjúságvédelmi felelősnek, vagy igazgatóhelyettesnek, vagy igazgatónak. - Az előrehozott, valamint a rendes érettségire való jelentkezési lapokat összegyűjti és továbbítja az igazgatóhelyettesnek. - A tanuló hiányzását engedélyezi, elbírálja és hetente összesíti, az igazolatlan hiányzásról azonnal tájékoztatja az igazgatóhelyettest - Hivatalos levélben tájékoztatja a szülőket a tanuló igazolatlan hiányzásáról és annak következményeiről, továbbá a tanuló tanulmányi előmeneteléről. (A hivatalos levelek aláírására az igazgató jogosult.) - A tanuló ellenőrző könyvébe szereplő szülői kéréseket, nyilatkozatokat szükség esetén továbbítja (pl.: az igazgató felé, ha a tanuló motorkerékpárral vagy autóval érkezik az iskolába). - Ha a tanuló nem osztályozható a magas hiányzási órák miatt, akkor kezdeményezi az igazgatónál a nevelőtestület összehívását. - Ha a tanulóval szemben többször kellett fegyelmező intézkedést alkalmazni, akkor gondoskodik a Házirendben rögzített büntetések kiszabásáról. - A szülői értekezletek és az iskolai rendezvények időpontjáról, a tanulókat érintő egyéb kérdésekről az ellenőrző könyvbe történő bejegyzésekkel tájékoztatja a szülőket. - Tanulói jogsérelem esetén együttműködni a szaktanárral a Házirend szabályai alapján. - Javaslatot tesz a félévi és év végi osztályozó értekezleten a tanulók magatartás és szorgalom jegyeire. Amennyiben a tanuló félévi, illetve év végi osztályzatát a szaktanár a tanuló számára hátrányosan határozta meg, kezdeményezi az osztályzat nevelőtestületi döntéssel való meghatározását. - A Házirend alapján javaslatot tesz a tanuló jutalmazására. - Tartja a kapcsolatot: - a diákönkormányzatot segítő pedagógussal - az ifjúságvédelmi felelőssel - a szabadidő-szervezővel (szervezőkkel) - a tankönyvfelelőssel.

19 Megbízását - határozott időre - az igazgatótól kapja. A szaktanár legfontosabb feladatai: - A tantárgyának megfelelő tanórák szakszerű megtartása az általa választott változatos, az oktatási-nevelési cél elérését legjobban segítő módszerekkel. - A tanulók teljesítményének folyamatos értékelése és a kapott érdemjegyek naplóban történő rögzítése. - A témazáró dolgozatok összeállítása, megíratása előzetes bejelentés után két héttel korábban - kijavítása legkésőbb 10 munkanapon belül. - Feleletmentes órát biztosítani a tanuló számára a Házirend előírása szerint. - Bejegyezni az osztálynaplóba a tanuló hiányzását. Csak azt a tanulót nem kell hiányzóként nyilvántartani, aki az igazgatótól kérte felmentését az óra látogatása alól, és az erről szóló határozattal rendelkezik. - Javaslatot tesz a tanuló félévi és év végi osztályzatára vagy: a tanuló évközi teljesítménye és a pedagógiai programban rögzített elvek, vagy: az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán (tanulmányok alatti vizsgák) nyújtott teljesítménye alapján. - Gyűjti a tanuló szakórai hiányzását, és jelzi az osztályfőnöknek (igazgatónak), ha a tanuló a magas hiányzás miatt nem osztályozható. - A tanuló témazáró dolgozatait megőrzi a következő tanév végéig, a szülő kérésére a tanulónak legfeljebb egy hétre betekintés miatt átadja. - Iskolai ünnepségeken részt venni, az iskolai rendezvényeken beosztás szerint ügyeletet ellátni. - A tantárgy tanításához szükséges tankönyveket kiválasztani, a munkaközösség tagjaival együtt dönteni a szükséges tankönyvekről. Egyéb feladatot ellátó pedagógusok Diákmozgalmat segítő pedagógus A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti. A diákönkormányzat döntési és véleményezési jogokkal rendelkezik, melyek gyakorlása előtt a nevelőtestület véleményét ismernie kell. A nevelőtestület és a diákönkormányzat közötti kapcsolattartás eredményesebb lehet akkor, ha a felkért nagykorú személy pedagógus és a nevelőtestület tagja. A feladatot elláthatják közalkalmazotti jogviszonyban állók megbízásos jogviszony keretében is. Ebben az esetben feladatai a következők: - Segíti a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elkészítését. - Felhívja a diákönkormányzat képviselőinek figyelmét az iskolai munkatervben rögzített feladatok teljesítésére, az évi rendes diákközgyűlés összehívására.

20 - Segíti az évi rendes diákközgyűlés napirendi pontjainak összeállítását és nyilvánosságra hozatalát. - Segíti a diákközgyűlések megszervezését és előkészítését. - A nevelőtestület diákokat érintő döntéséről az IDB-t tájékoztatja, egyes döntések előtt - a tájékoztatáshoz szükséges idő lejártával - a diákönkormányzat véleményét kikéri. - Részt vesz a diákönkormányzat megbeszélésein, annak demokratikus működését segíti. - Tájékoztatja az osztályfőnöki munkaközösséget és az igazgatót. Ifjúságvédelmi felelős feladata - Az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. - A pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett tanulóknál - a veszélyeztető okok feltárása érdekében - családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét. - Gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén az intézményvezető útján értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. - A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken. - A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél, szükség esetén javaslatot tesz a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására. Az osztályfőnökök véleménye alapján a támogatásra jogosultak névsorát (indoklással együtt) további intézkedés miatt az igazgatónak továbbítja. - Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély-telefon, gyermekek átmeneti otthona stb.) címét, illetve telefonszámát. - A tankönyvtámogatás összegének meghatározásához, az ingyenes tankönyvellátáshoz szükséges vezetői információkat biztosítja. A szabadidő-szervező feladatait megbízás alapján több pedagógus is elláthatja. A feladatok főbb csoportjai: - A tanulóközösség programjának segítése. Így különösen: - Az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások,

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő VI-174/3026/2012. sz. határozat melléklete 11. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó 1. Az intézmény adatai (OM azonosító, törzsszám) 1.1. Az intézmény megnevezése 1.2. Az intézmény székhelye 1.3. Tagintézmény(ek) megnevezése, székhelye(k) 1.4.

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola \\Server2\vezetok$\Muk_eng\Muk_eng_2015\Alapito Okirat-MUA 20150526.doc ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2015. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal egységes

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben