(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza."

Átírás

1 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről /2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Országos Képzési Jegyzék 1. (1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) az 1. melléklet 1. táblázata és 2. táblázata tartalmazza. (2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza. (3) A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Sztv.) pontja szerinti ágazati szakmai érettségi végzettséggel betölthető munkakörök megjelölését a 3. melléklet tartalmazza. (4) Az Sztv. 24. (5) bekezdésében foglaltak szerinti szakképesítéseket és az előfeltételként elfogadható mestervizsgákat a 4. melléklet tartalmazza. (5) A kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza. (6) Az Sztv. 5. (14) bekezdésében foglaltak szerinti agrárágazathoz tartozó szakképesítéseket a 6. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az Sztv pontja szerinti meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körben szerezhető szakképesítéseknek az 1. melléklet 1. táblázata szerinti szakképesítés-ráépülések minősülnek. (2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben szervezett távoktatás esetén az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idő legalább húsz százalékát a képzésben résztvevő és az oktatást végző személyek egyidejű egy helyen történő jelenlétét biztosító képzési formában kell megtartani. (3) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok e rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítésekre vonatkozó érvényességét a szakképesítésért rendeletben határozza meg. (4) 1 A speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális szakiskolában az 1. melléklet 1. táblázatában szereplő 32-es szintű szakképesítés is oktatható iskolai rendszerű képzés keretében, ha a szakképesítés szakképzési kerettanterve kiadásra került. 3. (1) Kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró folyamathoz kapcsolódó iskolarendszeren kívüli, munkahelyi hátterű szakképzés esetén, egy adott képzés tekintetében az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idő kérelem alapján legfeljebb harminc százalékkal csökkenthető. (2) A képzési idő csökkentésére irányuló, indoklással ellátott kérelmet az állami szakképzési és felnőttképzési szervhez (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság a továbbiakban: NMH SZFI) kell benyújtani. Az indoklásnak tartalmaznia kell a képzési idő tervezett csökkentését megalapozó gazdasági folyamat leírását, a képzési idő csökkentésének várható gazdasági előnyeit, a képzésben résztvevők tervezett létszámát, továbbá a képzési idő csökkenéséből fakadó intenzívebb képzés megvalósításának módját. (3) Az NMH SZFI a képzési idő csökkentésének lehetőségéről és mértékéről a kérelem beérkezését követő harminc napon belül, az érintett szakképesítésért véleményének kikérésével, a megjelölt gazdasági folyamat nemzetgazdaságra gyakorolt hatása, valamint a rövidebb idejű képzésből fakadó várható gazdasági, társadalmi előnyök mérlegelésével dönt. (4) Az NMH SZFI döntése ellen a hez lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni. 2. Az OKJ módosításának eljárásrendje 4. Az OKJ-ban szereplő szakképesítés törlését, szakképesítés adatainak megváltoztatását vagy új szakképesítés felvételét (a továbbiakban együtt: módosítás) a szakképesítésért kezdeményezheti az Sztv. 73. (2) bekezdés a) pontja alapján a felelős nél (a továbbiakban: ). 5. (1) A 4. szerinti kezdeményezésre irányuló javaslat a szakképesítésért hez nyújtható be. (2) A javaslathoz csatolni kell a) a módosítási javaslat részletes indoklását, amely tartalmazza a javaslat okát, annak leírását, hogy az elérni kívánt eredmény miért csak az OKJ módosításával érhető el, milyen alternatív lehetőségek vizsgálatára került sor, b) a javaslattal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó előlapot 1/33

2 ba) a javaslattevő neve, székhelye, bb) a módosítási javaslat típusa, megjelölve, hogy felvételre, adatok megváltoztatására, illetve törlésre irányul, bc) a szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai, külön megjelölve a módosuló adatokat, bd) a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendő szakmai követelménymodul, be) a szakképesítés kapcsolata más szakképesítésekkel, bf) az egy év alatt képzésben résztvevők becsült száma, bg) a gyakorlati képzést vállalók felsorolása, bh) az elméleti képzést vállalók felsorolása, bi) az állami foglalkoztatási szerv előrejelzése az adott szakképesítéssel betölthető munkahelyek számát illetően, c) a szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) OKJ-ba történő felvétele és az OKJ-ban szereplő szakképesítés adatainak módosítása esetén a szakképesítésnek az Sztv. 7. (1) bekezdésében foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményét, valamint elemzést arról, hogy a javaslatban szereplő új vagy módosuló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye milyen azonosságokat, eltéréseket, módosításokat, megfeleléseket tartalmaz az OKJ-ban szereplő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével összevetve. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adattartalmú előlap a által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon is benyújtható. 6. (1) A szakképesítésért a javaslatot az 5. (2) bekezdése szerinti dokumentumokkal együtt nyolc napon belül véleményezésre megküldi az NMH SZFI-nek és egyidejűleg az Sztv ában meghatározott Nemzeti Képesítési Bizottságnak (a továbbiakban: NKB) vagy elutasítja azt. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt. (2) Az NMH SZFI a szakképesítésért által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak az NMH SZFI-be való megérkezésétől számított harminc napon belül megküldi a szakképesítésért nek és az NKB-nak. (3) Az NKB a szakképesítésért által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak az NKB-hoz való megérkezésétől számított negyvenöt napon belül küldi meg a szakképesítésért nek. (4) A szakképesítésért az NKB véleményének megérkezésétől számított tizenöt napon belül az NMH SZFI és az NKB szakmai véleménye figyelembevételével dönt a javaslat szerinti OKJ módosítás kezdeményezéséről és az 5. (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal, valamint az NMH SZFI és az NKB véleményével együtt megküldi a nek kezdeményezve az OKJ módosítását, vagy elutasítja a javaslatot. Döntését az ágazati fejlesztési törekvésekkel való egybeesés, a kitűzött cél alternatív megvalósítási lehetőségei, a javaslatban megjelenített szakmai, társadalmi igények, továbbá az adatokkal alátámasztott gazdasági, munkaerő-piaci szükséglet szempontjainak figyelembe vételével hozza meg. A szakképesítésért az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt. 7. (1) Ha a javaslat az OKJ-ból törölt szakképesítés újrafelvételére vagy szakképesítés OKJ-ból való törlésére irányul, akkor a szakképesítésért felelős a beérkezéstől számított harminc napon belül az NMH SZFI és az NKB véleménye nélkül is továbbíthatja a javaslatot a nek, kezdeményezve az OKJ módosítását. (2) Ha a szakképesítésért az 5. (1) bekezdése szerinti javaslat nélkül kezdeményezi az OKJ módosítását, akkor a kezdeményezéséhez mellékelnie kell az 5. (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, továbbá az NMH SZFI és az NKB véleményét is. 8. (1) A a szakképesítésért kezdeményezését az előírt mellékletekkel együtt a beérkezéstől számított nyolc napon belül véleményezés céljából továbbítja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (a továbbiakban: Tanács) részére. (2) A Tanács a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a kezdeményezésnek a Tanács Titkárságához való megérkezését követően a Tanács ügyrendje szerint de legfeljebb negyvenöt napon belül küldi meg a nek. (3) A Tanács állásfoglalása, valamint az NKB és az NMH SZFI véleményének figyelembevételével a tizenöt napon belül dönt a szakképesítésért kezdeményezéséről, amelynek elfogadása esetén előkészíti az OKJ módosítását. 3. Záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Az 1. (6) bekezdése, valamint a 6. melléklet szeptember 1-jén lép hatályba. (3) 2 Az e rendelettel kiadott OKJ szerinti iskolarendszeren kívüli szakképzés a (7) bekezdésben foglalt kivétellel szeptember 1-jétől indítható. (4) A szeptember 1-jén induló iskolai rendszerű képzések a augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint is indíthatók. (5) A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 113. (4) bekezdése szerinti felsőfokú szakképzés 2012 szeptemberében a augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indítható. 2/33

3 (6) 3 Az iskolarendszeren kívüli képzések augusztus 31-ig a augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indíthatók. (7) 4 Az 1. melléklet 1. táblázatában szereplő azonosító számú Egészségfejlesztési segítő, azonosító számú Aneszteziológiai szakasszisztens, azonosító számú Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus, azonosító számú Citológiai szakasszisztens, azonosító számú Diabetológiai szakápoló és edukátor, azonosító számú Egészségügyi gyakorlatvezető, azonosító számú Endoszkópos szakasszisztens, azonosító számú Epidemiológiai szakápoló, azonosító számú Ergoterapeuta, azonosító számú Felnőtt intenzív szakápoló, azonosító számú Fizioterápiás szakasszisztens, azonosító számú Foglalkozásegészségügyi szakápoló, azonosító számú Fülilleszték készítő, azonosító számú Geriátriai és krónikus beteg szakápoló, azonosító számú Gyermek intenzív szakápoló, azonosító számú Gyógyszerkiadó szakasszisztens, azonosító számú Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens, azonosító számú Hospice szakápoló, azonosító számú Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens, azonosító számú Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, azonosító számú Kémiai laboratóriumi szakasszisztens, azonosító számú Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens, azonosító számú Légzőszervi szakápoló, azonosító számú Mikrobiológiai szakasszisztens, azonosító számú Műtéti szakasszisztens, azonosító számú Nefrológiai szakápoló, azonosító számú Onkológiai szakápoló, azonosító számú Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató, valamint azonosító számú Sürgősségi szakápoló szakképesítés esetében az iskolarendszeren kívüli szakképzés a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének kiadását követően indítható. (8) (1) E rendelet nem érinti a hatálybalépését megelőzően megkezdett szakképzés eredményes befejezését követő szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényességét. (2) A szeptember 1-je előtt megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsőfokú szakképesítést, a szeptember 1-jétől felmenő rendszerben megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt szintű szakképesítést igazolnak. 3/33

4 11. (1) 6 (2) 7 (3) 8 1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez 9 1. Az Országos Képzési Jegyzék 1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések A B C D E F G H I J 1 Szakképesítés azonosító száma Tanulmányi 2 Szint Sorszám terület Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése Szakmacsoport Ágazati besorolás Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje A szakképesítésért felelős Abroncsgyártó 8 XIV 3 év óra N, E, TK Adótanácsadó 15 XXIV óra T, TK adópolitikáért Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Aneszteziológiai szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Aranyműves 4 V 1 év óra N, E, TK oktatásért Artista 4 - P - - oktatásért Asztalos 11 XVIII 3 év óra N, E, TK Audio- és vizuáltechnikai műszerész 6 XI 1 év óra N, E, TK Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus 1 I óra TK egészségügyért Autóelektronikai műszerész 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Autógyártó 5 IX 3 év óra N, E, TK Automatikai technikus 6 XI 2 év óra N, E, TK Autószerelő 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Autótechnikus 13 XXII 1 év óra N, E, TK közlekedésért Avionikus 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Ács 9 XVI 3 év óra N, E, TK Államháztartási mérlegképes könyvelő 15 XXIV óra T, TK számviteli szabályozásért felelős Állattartó szakmunkás 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 20 XXXIII 2 év - N, E agrárpolitikáért Ápolási asszisztens 1 I óra TK egészségügyért Ápoló 1 I 1 év - N, E egészségügyért Baleseti helyszínelő óra TK rendészetért Bádogos 9 XVI 3 év óra N, E, TK Bányaipari technikus 5 VII 2 év óra N, E, TK Becsüs 17 XXVI óra TK Belovagló 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus 6 XII óra TK informatikáért Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó 9 XVI óra TK 4/33

5 Biogazdálkodó 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Biztonságszervező óra TK rendészetért Biztosítási tanácsadó 15 XXIV óra TK, T pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért Boltvezető 17 XXVI óra TK Boncmester 1 I óra TK egészségügyért Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Bőrdíszműves 10 XVII 3 év óra N, E, TK Bőrfeldolgozó-ipari technikus 10 XVII 2 év óra N, E, TK Bronzműves és szoboröntő 4 V 1 év óra N, E, TK oktatásért Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő óra TK büntetés-végrehajtásért felelős Büntetés-végrehajtási felügyelő óra TK büntetés-végrehajtásért felelős Büntetés-végrehajtási főfelügyelő óra TK büntetés-végrehajtásért felelős Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő óra TK büntetés-végrehajtásért felelős Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő óra TK büntetés-végrehajtásért felelős Bűnügyi technikus óra TK rendészetért CAD-CAM informatikus 7 XIII 2 év óra N, E, L, TK, T informatikáért Cipőkészítő 10 XVII 3 év óra N, E, TK Citológiai szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért CNC gépkezelő 5 IX 1 év óra N, E, TK Cukor- és édesipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Cukrász 18 XXVII 3 év óra N, E, TK Csecsemő és gyermekápoló 1 I 1 év - N, E egészségügyért Dekoratőr 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Diabetológiai szakápoló és edukátor 1 I óra TK egészségügyért Díszítő festő 4 V 1 év óra N, E, TK oktatásért Díszlettervező 4 VI 1 év óra N, E, TK oktatásért Díszműbádogos 9 XVI óra TK Díszműkovács 4 V 3 év óra N, E, TK oktatásért Dísznövénykertész 20 XXXIV 3 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Divat- és stílustervező 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Drog- és toxikológiai technikus 8 XV 1 év óra N, E, TK Egészségügyi asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Egészségügyi gázmester 1 I óra TK egészségügyért Egészségügyi gyakorlatvezető 1 I óra TK egészségügyért Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő 1 I óra TK egészségügyért Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő 15 XXIV óra TK, T számviteli szabályozásért felelős Egyházzenész (a szakmairány 4-2 év óra N, E, TK oktatásért Eladó 17 XXVI 3 év óra N, E, TK 5/33

6 Elektromechanikai műszerész 6 XI 3 év óra N, E, TK Elektromos gép- és készülékszerelő 6 XI 3 év óra N, E, TK Elektronikai műszerész 6 XI 3 év óra N, E, TK Elektronikai technikus 6 XI 2 év óra N, E, TK Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus 6 XII óra TK informatikáért Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus 6 XII óra TK informatikáért Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 19 XI óra TK rendészetért számviteli szabályozásért felelős Ellenőrzési szakelőadó 15 XXIV óra TK, T (államháztartásért ) Emelőgép-ügyintéző 5 IX óra TK Endoszkópos szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Epidemiológiai szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Erdészeti és vadgazdálkodási technikus 20 XXXII 2 év - N, E erdőgazdálkodásért felelős Erdészeti gépésztechnikus 20 XXXII 2 év - N, E agrárpolitikáért Erdészeti szakmunkás 20 XXXII 3 év óra N, E, TK erdőgazdálkodásért felelős Ergoterapeuta 1 I óra TK egészségügyért Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Erőművi blokkgépész 5 IX óra TK Erőművi gépész 5 IX óra TK Erősáramú berendezések felülvizsgálója 6 XI óra TK Erősáramú elektrotechnikus 6 XI 2 év óra N, E, TK Édesipari termékgyártó 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Élelmiszeripari analitikus technikus 21 XXXVI 2 év - N, E élelmiszeriparért Élelmiszeripari gépésztechnikus 21 XXXVI 2 év - N, E élelmiszeriparért Élelmiszeripari szakmunkás 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Élelmiszeripari technikus 21 XXXVI 2 év - N, E élelmiszeriparért Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány 5 IX óra TK közlekedésért Építőanyagipari minőségellenőr 9 XVI óra TK Épület- és szerkezetlakatos 5 IX 3 év óra N, E, TK Épületgépész technikus 5 VIII 2 év óra N, E, TK Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 6 XI óra TK Faipari technikus 11 XVIII 2 év óra N, E, TK 103 6/33

7 Fegyveres biztonsági őr óra TK rendészetért Fegyverműszerész 5 IX 2 év - N, E Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító 10 XVII 3 év óra N, E, TK Felnőtt intenzív szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Felvonóellenőr 5 IX óra TK építésügyért Felvonószerelő 5 IX óra TK Festő 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Festő, mázoló, tapétázó 9 XVI 3 év óra N, E, TK Férfiszabó 10 XVII 3 év óra N, E, TK Filmhangtervező 4 VI óra TK kultúráért Finommechanikai műszerész 5 IX 3 év óra N, E, TK Fitness-wellness instruktor 3 XXXVII 2 év óra N, E, TK sportpolitikáért Fizioterápiás szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Fluidumkitermelő technikus 5 VII 2 év óra N, E, TK Fodrász 19 XXX 1 év óra N, E, TK Fogászati asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Foglalkozásegészségügyi szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Foglalkozás-szervező 2 III 1 év óra N, E, TK Fogtechnikus 1 II 0,5 év óra N, E, TK egészségügyért Fogtechnikus gyakornok 1 II 2 év óra N, E, TK egészségügyért Formacikk-gyártó 8 XIV 3 év óra N, E, TK Fotográfus és fotótermék-kereskedő 19 XXIX 2 év óra N, E, TK kultúráért Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 20 XXXV 2 év - N, E, TK földügyért és térképészetért Földügyi térinformatikai szaktechnikus 20 XXXV óra TK, T földügyért és térképészetért Fő határrendész óra TK rendészetért Fővilágosító 4 VI óra TK kultúráért Fülilleszték készítő 1 II óra TK egészségügyért Gazda 20 XXXIII 3 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Gazdasági informatikus 7 XIII 2 év óra N, E, TK, L, T informatikáért Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő 5 VIII 1 év óra N, E, TK Gázautószerelő 13 XXII óra TK közlekedésért Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló 5 VIII óra TK Gázturbina gépész 5 IX óra TK Geriátriai és krónikus beteg szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Gerinchálózati rendszerüzemeltető 6 XII óra TK informatikáért Gerontológiai gondozó 2 III 1 év óra N, E, TK Gépgyártástechnológiai technikus 5 IX 2 év óra N, E, TK 7/33

8 Gépi forgácsoló 5 IX 3 év óra N, E, TK Gépjármű mechatronikus 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Gépjármű-építési, szerelési logisztikus 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Gépjárműépítő, szerelő 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Grafikus 4 V 2 év óra N, E, TK kultúráért Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó 13 XXII óra TK közlekedésért Gumiipari technikus 8 XIV 2 év óra N, E, TK Gyakorlatos színész (a szakmairány 4-2 év óra N, E, TK kultúráért Gyakorló ápoló 1 I 2 év - N, E egészségügyért Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 1 I 2 év - N, E egészségügyért Gyakorló fodrász 19 XXX 2 év óra N, E, TK Gyakorló gyógyszertári asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport 4-2 év óra N, E, TK oktatásért Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Gyakorló kozmetikus 19 XXX 2 év óra N, E, TK Gyakorló mentőápoló 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Gyakorló szövettani asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Gyártásvezető 4 VI óra TK kultúráért Gyártósori gépbeállító 5 IX 3 év óra N, E, TK Gyermek intenzív szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Gyermekotthoni asszisztens 2 III 2 év óra N, E, TK gyermek- és ifjúságvédeleméért Gyógy- és fűszernövénytermesztő 20 XXXIV 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Gyógy- és sportmasszőr 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó 1 II óra TK egészségügyért Gyógypedagógiai segítő munkatárs 3 IV 2 év óra N, E, TK oktatásért Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 8 XV 1 év óra N, E, TK Gyógyszerkiadó szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Gyógyszertári asszisztens 1 I 0,5 év óra N, E, TK egészségügyért Habilitációskutya-kiképző 2 III óra TK Hajózási technikus 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Halász, haltenyésztő 20 XXXIII 3 év óra N, E, TK halgazdálkodásért felelős Hanglemez-bemutató 4 VI óra TK kultúráért Hangmester 4 VI 2 év óra N, E, TK kultúráért Hangosítórendszer tervező technikus 4 VI óra TK kultúráért Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport 4-1 év óra N, E, TK oktatásért Hangtárvezető 4 VI óra TK kultúráért Hegesztő 5 IX 3 év óra N, E, TK Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Hídépítő és -fenntartó technikus 13 XX 2 év óra N, E, TK közlekedésért 8/33

9 Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Homlokzatépítő és -szerelő 9 XVI óra TK Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány 22-2 év óra N, E, L, T, TK honvédelemért Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány 22-0,5 év óra N, E, L, T, TK honvédelemért Hospice szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Hulladékfelvásárló és -telepkezelő 14 XXIII óra TK Hulladékgazdálkodó szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év óra N, E, L, TK Hús- és baromfiipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Húsipari termékgyártó 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető 5 VIII óra TK Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 5 VIII 3 év óra N, E, TK Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő 5 VIII 1 év óra N, E, TK Idegenvezető 18 XXVIII 2 év óra N, E, TK Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző 16 XXV óra N, E, TK IFRS mérlegképes könyvelő 15 XXIV óra TK, T számvitel szabályozásért felelős Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 7 XII 2 év óra N, E, L, TK, T informatikáért Informatikai rendszergazda 7 XIII 2 év óra N, E, L, TK, T informatikáért Ingatlankezelő 19 XXV óra TK lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért Ingatlanközvetítő 19 XVI óra TK Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 19 XVI óra TK Internetes alkalmazásfejlesztő 7 XIII óra TK, T informatikáért Ipari alpinista 9 XVI óra TK Ipari gépész 5 IX 3 év óra N, E, TK Ipari gumitermék előállító 8 XIV 3 év óra N, E, TK Ipari szigetelő bádogos 9 XVI óra TK Ipari üvegműves 8 XIV óra TK Irodai asszisztens 16 XXV 2 év óra N, E, TK IT mentor 7 XIII 2 év óra N, E, L, TK, T informatikáért Jazz-zenész (szakmairány 4-2 év óra N, E, TK oktatásért Járműfényező 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Járműipari fémalkatrész-gyártó 5 IX 3 év óra N, E, TK 9/33

10 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Járműkarosszéria készítő, szerelő 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Jelmeztervező 4 V 1 év óra N, E, TK oktatásért Jelnyelvi szaktolmács 2 III óra TK Jelnyelvi tolmács 2 III óra TK Jelzőkutya-kiképző 2 III óra TK Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Karosszérialakatos 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Kaszkadőr (a tevékenység 4 VI óra TK kultúráért Katasztófavédelmi előadó óra TK katasztrófák elleni védekezésért Katasztófavédelmi főelőadó óra TK katasztrófák elleni védekezésért Katasztófavédelmi referens óra TK katasztrófák elleni védekezésért Katasztófavédelmi szakelőadó óra TK katasztrófák elleni védekezésért Kazángépész (12 t/h felett) 5 IX óra TK Kazánkezelő (2-12 t/h között) 5 IX óra TK Kádár, bognár 11 XVIII óra TK Kályhás 9 XVI 3 év óra N, E, TK Kárpitos 11 XVIII 3 év óra N, E, TK Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány 4 V 3 év óra N, E, TK kultúráért Kerámiaműves 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 6 XI óra TK Kereskedő 17 XXVI 2 év óra N, E, TK Kertész 20 XXXIV 3 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Kertészeti szaktechnikus 20 XXXIV 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Kéményseprő 5 XVI óra TK településüzemeltetésért felelős Kémiai laboratóriumi szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens 1 I 0,5 év óra N, E, TK egészségügyért Kiadványszerkesztő 4 V 2 év óra N, E, TK kultúráért Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő 6 XI óra TK Kisfeszültségű FAM kábelszerelő 6 XI óra TK Kisfeszültségű kábelszerelő 6 XI óra TK Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő 6 XI óra TK Kisgyermek-gondozó, nevelő 2 III 2 év óra N, E, TK gyermek- és ifjúságvédeleméért 10/33

11 Kishajóépítő, -karbantartó 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) 4-2 év óra N, E, TK oktatásért Klinikai fogászati higiénikus 1 I 0,5 év óra N, E, TK egészségügyért Klinikai laboratóriumi asszisztens 1 I 0,5 év óra N, E, TK egészségügyért Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Kohászati technikus 5 X 2 év óra N, E, TK Korrektor 4 V 1 év óra N, E, L, TK kultúráért Kozmetikus 19 XXX 0,5 év óra N, E, TK Kőfaragó, műköves és épületszobrász 9 XVI 3 év óra N, E, TK Kőműves és hidegburkoló 9 XVI 3 év óra N, E, TK Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő 17 XXVI óra TK kultúráért Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 12 XIX 3 év óra N, E, TK Környezetvédelmi technikus 14 XXIII 2 év óra N, E, L, TK Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év óra N, E, TK Körzeti megbízott óra TK rendészetért Közbeszerzési referens 15 XXIV óra TK állami vagyonért, Közbeszerzési Hatóság elnöke Középfeszültségű FAM szerelő 6 XI óra TK Középfeszültségű kábelszerelő 6 XI óra TK Közlekedésautomatikai műszerész 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Közművelődési szakember I. 4 VI óra TK, T kultúráért Közművelődési szakember II. 4 VI óra TK, T kultúráért Közösségfejlesztő animátor 4 VI óra TK, T kultúráért Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 5 VIII 3 év óra N, E, TK Közterület-felügyelő óra TK rendészetért Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XXI 2 év óra N, E, TK közlekedésért Kutyakozmetikus 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Kutyavezető-rendőr óra TK rendészetért Kutyavezető-vagyonőr óra TK rendészetért Külszíni bányász 5 VII óra TK Laboratóriumi technikus 8 XV 2 év óra N, E, TK Lakberendező 4 V 1 év óra N, E, TK oktatásért Lakott-területi fakitermelő 20 XXXII óra TK erdőgazdálkodásért felelős Lábápoló 19 XXX óra TK Látszerész és fotócikk-kereskedő 19 XXIX 2 év óra N, E, TK Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XXI 2 év óra N, E, TK közlekedésért Légzőszervi szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Létesítményi energetikus 5 VIII 1 év óra N, E, TK 11/33

12 Logisztikai ügyintéző 17 XXVI 2 év óra N, E, TK, L Lovastúra-vezető 18 XXVIII 2 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Lovász 20 XXXIII 3 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Magánnyomozó óra TK rendészetért Magasépítő technikus 9 XVI 2 év óra N, E, TK Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Matróz-gépkezelő 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Mechanikus vagyonvédelmi szerelő 19 IX óra TK rendészetért Mechatronikai technikus 5 IX 2 év óra N, E, TK Mechatronikus-karbantartó 6 XI 3 év óra N, E, TK Mentálhigiénés asszisztens 2 III 1 év óra N, E, TK Mentőápoló 1 I 0,5 év óra N, E, TK egészségügyért Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 20 XXXIII 3 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Mezőgazdasági gépész 20 XXXI 3 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Mezőgazdasági gépésztechnikus 20 XXXI 2 év - N, E agrárpolitikáért Mezőgazdasági gépjavító 20 XXXI 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Mezőgazdasági technikus 20 XXXIII 2 év - N, E agrárpolitikáért Méhész 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Mélyépítő technikus 9 XVI 2 év óra N, E, TK Migrációs ügyintéző óra TK idegenrendészetért és menekültügyért Mikrobiológiai szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Mobilalkalmazás fejlesztő 7 XIII óra TK, T informatikáért Molnár 21 XXXVI 2 év óra TK élelmiszeriparért Motorkerékpár-szerelő 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Mozgássérültsegítőkutya-kiképző 2 III óra TK Mozgókép- és animációkészítő 4 VI 2 év óra N, E, TK kultúráért Mozgóképgyártó 4 VI óra TK kultúráért Mozgóképgyártó hangtechnikus 4 VI óra TK kultúráért Mozgóképterjesztő és -üzemeltető 4 VI óra TK kultúráért Mozgólépcső ellenőr 5 IX óra TK építésügyért Mozgólépcső karbantartó-szerelő 5 IX óra TK Multimédia-alkalmazásfejlesztő 7 XIII óra TK, T informatikáért Munkaruha- és védőruha-készítő 10 XVII óra TK Munkavédelmi technikus 19 XXV óra TK Műanyagfeldolgozó 8 XIV 3 év óra N, E, TK foglalkoztatáspolitikáért felelős Műanyagfeldolgozó technikus 8 XIV 2 év óra N, E, TK Műbútorasztalos 11 XVIII 1 év óra N, E, TK Műemlékfenntartó technikus 9 XVI 1 év óra N, E, L, TK 12/33

13 Műemléki díszítőszobrász 9 XVI 1 év óra N, E, TK Műemléki helyreállító 9 XVI 1 év óra N, E, TK Műszaki informatikus 7 XIII 2 év óra N, E, L, TK, T informatikáért Műszeres analitikus 8 XV 1 év óra N, E, TK Műtárgyvédelmi munkatárs 4 V óra TK kultúráért Műtéti szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Műtőssegéd-gipszmester 1 I óra TK egészségügyért Nefrológiai szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Nevelőszülő 2 III óra TK gyermek- és ifjúságvédeleméért Népi játék és kismesterségek oktatója 4 V óra TK kultúráért Népi kézműves (a szakmairány 4 V 3 év óra N, E, TK kultúráért Népzenész (szakmairány 4-2 év óra N, E, TK kultúráért Nonprofit menedzser 15 XXIV 2 év óra N, E, L, S, TK, T számvitel szabályozásért felelős Női szabó 10 XVII 3 év óra N, E, TK Növényvédelmi szaktechnikus 20 XXXIV 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év óra N, E, L, TK Nyerges 10 XVII óra TK Nyilvántartási és okmányügyintéző 22 XXV óra TK közigazgatás-fejlesztésért felelős Nyomástartóedény-gépész 5 IX óra TK Nyomdaipari gépmester 12 XIX 2 év óra N, E, TK Nyomdaipari technikus 12 XIX óra TK Okleveles adóellenőrzési szakértő 15 XXIV óra TK, T adópolitikáért Okleveles forgalmiadó-szakértő 15 XXIV óra TK, T adópolitikáért Okleveles jövedelemadó-szakértő 15 XXIV óra TK, T adópolitikáért Okleveles nemzetköziadó-szakértő 15 XXIV óra TK, T adópolitikáért Okmányvizsgáló óra TK rendészetért Olvasztár és öntő 5 IX óra TK Onkológiai szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Optikai üvegcsiszoló 19 XXIX 3 év óra N, E, TK Ortopédiai cipész 10 XVII óra TK Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő 1 II óra TK egészségügyért Ortopédiai műszerész 1 II 2 év óra N, E, TK egészségügyért Orvosi elektronikai technikus 6 XI 1 év óra N, E, TK Órás 6 IX óra TK Óvodai dajka 3 IV óra TK oktatásért 13/33

14 Öntészeti mintakészítő 5 IX óra TK Ötvös, fémműves 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Pantomimes 4-2 év óra N, E, TK kultúráért Papírgyártó és -feldolgozó 8 XIV óra TK Papíripari technikus 8 XIV 1 év óra N, E, TK Parképítő és fenntartó technikus 20 XXXIV 2 év - N, E, TK agrárpolitikáért Patkolókovács 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Pedagógiai- és családsegítő 3 IV 2 év óra N, E, TK oktatásért Pék 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő 15 XXIV óra TK, T számviteli szabályozásért felelős Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 15 XXIV 2 év óra N, E, L, S, TK, T pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért Pénzügyi-számviteli ügyintéző 15 XXIV 2 év óra N, E, L, S, TK, T számviteli szabályozásért felelős Pincér 18 XXVII 3 év óra N, E, TK Pirotechnikus 8 XIV óra TK Postai ügyintéző 17 XXVI óra TK postaügyért Pszichiátriai gondozó 2 III 1 év óra N, E, TK Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató 1 I óra TK egészségügyért Rehabilitációs nevelő, segítő 2 III 2 év óra N, E, TK Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 9 XVI 1 év óra N, E, TK Rendészeti szervező (a szakmairány óra TK rendészetért Rendezvénytechnikus 4 VI óra TK kultúráért Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány 22-2 év óra N, E, TK rendészetért Rendőr zászlós óra TK rendészetért Repülőgépész 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Repülőgépsárkány-szerelő 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Robbanásbiztos berendezés kezelője 6 XI óra TK Ruhaipari technikus 10 XVII 2 év óra N, E, TK Segédkönyvtáros 4 IV óra TK kultúráért Segédlevéltáros és ügykezelő 4 IV óra TK kultúráért Segédrestaurátor (a szakmairány 4 V óra TK kultúráért Sommelier 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Speciális állatfeldolgozó 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Speciális lábápoló 19 XXX óra TK Sportedző (a sportág 3 XXXVII 2 év óra N, E, TK sportpolitikáért Sportszervező, -menedzser 3 XXXVII óra TK sportpolitikáért Statisztikai és gazdasági ügyintéző 15 XXIV óra TK, T Központi Statisztikai Hivatal elnöke Stúdióvezető 4 VI óra TK kultúráért Sürgősségi szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Sütő- és cukrászipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért 14/33

15 Szakács 18 XXVII 3 év óra N, E, TK Szakképesített bankreferens 15 XXIV óra TK, T Szakszolgálati FAM szerelő 6 XI óra TK pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért Szállítmányozási ügyintéző 13 XXI 2 év óra N, E, TK közlekedésért Szállodai recepciós 18 XXVII óra TK Számítógép-szerelő, karbantartó 7 XIII 3 év óra N, E, TK informatikáért Szárazépítő 9 XVI 3 év óra N, E, TK Személy- és vagyonőr óra TK rendészetért Személyi edző 3 XXXVII óra TK sportpolitikáért Szenvedélybeteg gondozó 2 III 1 év óra N, E, TK Szerkesztő műsorvezető 4 VI óra TK kultúráért Szerszámkészítő 5 IX 3 év óra N, E, TK Színész II. 4-1 év óra N, E, TK kultúráért Színháztechnikus, szcenikus 4 VI 2 év óra N, E, TK kultúráért Szobrász 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Szociális asszisztens 2 III 2 év óra N, E, TK Szociális gondozó és ápoló 2 III 3 év óra N, E, TK Szociális szakgondozó 2 III 2 év óra N, E, TK Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 2 III 1 év óra N, E, TK Szoftverfejlesztő 7 XIII 2 év óra N, E, L, TK, T informatikáért Szórakoztató zenész (a szakmairány 4-2 év óra N, E, TK kultúráért Szőlész-borász 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Szövettani asszisztens 1 I 0,5 év óra N, E, TK egészségügyért Tánc instruktor 3 XXXVII óra TK sportpolitikáért Táncos (szakmairány 4-2 év óra N, E, TK oktatásért Társasházkezelő 19 XXV óra TK lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért Tartósítóipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Távérzékelési szaktechnikus 20 XXXV óra TK földügyért és térképészetért Távközlési technikus 6 XII 2 év óra N, E, TK informatikáért Tejipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Települési környezetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év óra N, E, TK Televíziós kameraman 4 VI óra TK kultúráért Temetkezési szolgáltató 19 XXV óra TK településüzemeltetésért felelős Természetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év óra N, E, TK,L Testőr óra TK rendészetért Tetőfedő 9 XVI 1 év óra N, E, TK 15/33

16 Textilanyaggyártó 10 XVII óra TK Textilipari technikus 10 XVII 2 év óra N, E, TK Textilműves 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Textiltisztító és textilszínező 10 XVII óra TK Térinformatikus 7 XIII óra TK, T informatikáért Térképész szaktechnikus 20 XXXV 1 év óra N, E, TK,L, T földügyért és térképészetért Tisztítás-technológiai szakmunkás 19 XXVII óra TK Töltőállomás-kezelő 17 XXVI óra TK Turisztikai szervező, értékesítő 18 XXVIII 2 év óra N, E, TK Tűzoltó I óra TK katasztrófák elleni védekezésért Tűzoltó szerparancsnok óra TK katasztrófák elleni védekezésért Tűzoltósági referens óra TK katasztrófák elleni védekezésért Tűzvédelmi előadó óra TK katasztrófák elleni védekezésért Tűzvédelmi főelőadó óra TK katasztrófák elleni védekezésért Uszodamester 19 XXIII óra TK Útépítő 13 XX 3 év óra N, E, TK közlekedésért Útépítő és -fenntartó technikus 13 XX 2 év óra N, E, TK közlekedésért Utómunka szakasszisztens 4 VI óra TK kultúráért Ügyviteli titkár 16 XXV 2 év óra N, E, TK Üvegcsiszoló 19 XXIX óra TK Üvegműves 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Üveggyártó 8 XIV óra TK Vadászpuska műves 5 IX 1 év óra N, E, TK Vakvezető kutya kiképzője 2 III óra TK Vas- és acélfeldolgozó 5 IX óra TK Vasútépítő és -fenntartó technikus 13 XX 2 év óra N, E, TK közlekedésért Vasútforgalmi szolgálattevő 13 XXI 2 év óra N, E, TK közlekedésért Vasúti árufuvarozási ügyintéző 13 XXI 2 év óra N, E, TK közlekedésért Vasúti személyszállítási ügyintéző 13 XXI 2 év óra N, E, TK közlekedésért Vasúti villamos jármű szerelője 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Vasúti vontatott jármű szerelője 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Vasútijármű-technikus 13 XXII 1 év óra N, E, TK közlekedésért Vállalkozási és bérügyintéző 15 XXIV 2 év óra N, E, L, S, TK, T számviteli szabályozásért felelős Vállalkozási mérlegképes könyvelő 15 XXIV óra TK, T számviteli szabályozásért felelős 16/33

17 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 15 XXIV 2 év óra N, E, L, S, TK, T adópolitikáért Vegyipari technikus 8 XV 2 év óra N, E, TK Vendéglátásszervező-vendéglős 18 XXVII 2 év óra N, E, TK Vendéglátó eladó 18 XXVII 3 év óra N, E, TK Vendéglátó-üzletvezető 18 XXVII 1 év óra N, E, TK Vidékfejlesztési szaktechnikus 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Villamos alállomás kezelő 6 XI óra TK Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető 6 XI óra TK Villamos gép és -készülék üzemeltető 6 XI óra TK Villamos hálózat kezelő 6 XI óra TK Villamos távvezeték építő, üzemeltető 6 XI óra TK Villámvédelmi felülvizsgáló 6 XI óra TK Villanyszerelő 6 XI 3 év óra N, E, TK Virágdekoratőr 20 XXVI 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Virágkötő és virágkereskedő 20 XXVI 3 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Víz- és csatornaműkezelő 14 XXIII 3 év óra N, E, TK Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 5 VIII 3 év óra N, E, TK Vízépítő technikus 9 XVI 1 év óra N, E, TK Vízgazdálkodó szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év óra N, E, TK Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő 5 VIII 1 év óra N, E, TK Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XXI 2 év óra N, E, TK közlekedésért Vizi sportmotor-szerelő 13 XXII 1 év óra N, E, TK közlekedésért Vízügyi technikus 14 XXIII 2 év óra N, E, TK Vízszigetelő, melegburkoló 9 XVI óra TK Zöldség- és gyümölcstermesztő 20 XXXIV 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Egészségfejlesztési segítő 1 I óra TK egészségügyért Kézápoló és műkörömépítő 19 XXX óra TK Vájár 5 VII 3 év óra N, E, TK 2. táblázat: részszakképesítések A B C D E F G H I J 1 Szakképesítés azonosító száma Iskolai 17/33

18 Részszakképesítések megnevezése Szakmacsoport Ágazati rendszerű Iskolarendszeren A képzés A szakképesítésért felelős 2 Szint Tanulmányi terület Sorszám besorolás képzési idő kívüli képzési idő munkarendje Adatbázis kezelő 7 XIII óra T, TK informatikáért Alapfokú katonai vezető-helyettes óra T, TK honvédelemért Aqua tréner 3 XXXVII óra TK sportpolitikáért Aranykalászos gazda 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Asztalosipari szerelő 11 XVIII óra TK Állatgondozó 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Általános laboráns 8 XV óra TK Banki, befektetési termékértékesítő 15 XXIV óra T, TK pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért Bábkészítő óra T, TK kultúráért Bányaművelő 5 VII óra TK Betegkísérő 1 I óra TK egészségügyért Bevontelektródás kézi ívhegesztő 5 IX óra TK Bérügyintéző 15 XXIV óra T, TK számviteli szabályozásért felelős Biztosításközvetítő (függő és független) 15 XXIV óra T, TK pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért Bolti hentes 21 XXXVI óra TK élelmiszeriparért Borász 21 XXXVI óra TK élelmiszeriparért Bőrtárgy készítő 10 XVII óra TK Bútor- és szőnyegbecsüs 17 XXVI óra TK Büntetés-végrehajtási őr óra TK büntetés-végrehajtásért felelős Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő óra TK büntetés-végrehajtásért felelős Cipőfelsőrész-készítő 10 XVII óra TK Cipőgyártó 10 XVII óra TK Családellátó 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Csapatszolgálati járőrtárs óra TK rendészetért Csatornamű-kezelő 14 XXIII óra TK Csontozó munkás 21 XXXVI óra TK élelmiszeriparért Csoportos fitness instruktor 3 XXXVII óra TK sportpolitikáért Csőhálózatszerelő 5 VIII óra TK Digitálistérkép- kezelő 20 XXXV óra T, TK földügyért és térképészetért Elektromos halászgép kezelője 20 XXXIII óra TK halgazdálkodásért felelős Elektronikai gyártósori műszerész 6 XI óra TK Erdőművelő 20 XXXII óra TK erdőgazdálkodásért felelős 18/33

19 Erőművi gőzturbina gépész 5 IX óra TK Erőművi kazángépész 5 IX óra TK Ékszerbecsüs 17 XXVI óra TK Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó 17 XXVI óra TK Élelmiszeripari laboráns 21 XV óra TK élelmiszeriparért Építményzsaluzat és fémállvány szerelő 9 XVI óra TK Faipari gépkezelő 11 XVIII óra TK Fakitermelő 20 XXXII óra TK erdőgazdálkodásért felelős Falusi vendéglátó 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Famegmunkáló 11 XVIII óra TK Felvonó karbantartó-szerelő 5 IX óra TK Fertőtlenítő-sterilező 1 I óra TK egészségügyért Festménybecsüs 17 XXVI óra TK Fitness instruktor 3 XXXVII óra TK sportpolitikáért Fitness-wellness asszisztens 3 XXXVII óra TK sportpolitikáért Fluidumkitermelő 5 VII óra TK Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő 5 IX óra TK Fonó 10 XVII óra TK Fröccsöntő 8 XIV óra TK Fürdőüzemi gépész 14 XXIII óra TK Gázcseretelep-kezelő 17 XXVI óra TK Gázhegesztő 5 IX óra TK Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő 16 XXV óra TK Gépi kovács 5 IX óra TK Gumikeverék-készítő 8 XIV óra TK Gyermek- és ifjúsági felügyelő 2 III óra TK gyermek- és ifjúságvédelemért Gyorséttermi ételeladó 18 XXVII óra TK Gyógyszer-készítménygyártó 8 XV óra TK Gyümölcspálinka-gyártó 21 XXXVI óra TK élelmiszeriparért Hangosító 4 VI óra TK kultúráért gyermek- és ifjúságvédelemért 19/33

20 Házi időszakos gyermekgondozó 2 III óra TK Hengerész 5 IX óra TK Horgásztókezelő 20 XXXIII óra TK halgazdálkodásért felelős Hulladékfeldolgozógép-kezelő 14 XXIII óra TK Hulladékgyűjtő és -szállító 14 XXIII óra TK Hulladékválogató és -feldolgozó 14 XXIII óra TK Húskészítmény gyártó 21 XXXVI óra TK élelmiszeriparért Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 20 XXXV óra T, TK földügyért és térképészetért Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő 5 IX óra TK Járőr óra TK rendészetért Kerékpárszerelő 13 XXII óra TK közlekedésért Kertépítő és -fenntartó 20 XXXIV óra TK agrárpolitikáért Kerti munkás 20 XXXIV óra TK agrárpolitikáért Kesztyűs 10 XVII óra TK Keveréktakarmány-gyártó 21 XXXVI óra TK élelmiszeriparért Kézi könyvkötő 12 XIX óra TK Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) 5 IX óra TK Konyhai kisegítő 18 XXVII óra TK Kosárfonó 4 V óra TK kultúráért Környezetvédelmi ügyintéző 14 XXIII óra TK Kötő 10 XVII óra TK Kulturális rendezvényszervező 4 VI óra T, TK kultúráért Lakástextil-készítő 10 XVII óra TK Lóápoló és gondozó 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Mezőgazdasági munkás 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Mélyfúró 5 VII óra TK Mézeskalács-készítő 21 XXXVI óra TK élelmiszeriparért Motorfűrész-kezelő 20 XXXII óra TK erdőgazdálkodásért felelős Mozigépész 4 VI óra TK kultúráért Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő 4 V óra TK kultúráért Múzeumi preparátor 4 V óra TK kultúráért Műanyag hegesztő 8 XIV óra TK 20/33

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint.

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint. Sorszám Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakmacsoport Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése 9 54 212

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

Szakmacsoport. 51 481 01 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750 óra T, TR informatikáért felelős miniszter

Szakmacsoport. 51 481 01 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750 óra T, TR informatikáért felelős miniszter Iskolai rendszerű OKJ előterjesztés. melléklet. táblázat A B C D E F G H I J ek/szakképesítésráépülések 3 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 5 48 0 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

1 / 47 2014.09.24. 14:58

1 / 47 2014.09.24. 14:58 1 / 47 2014.09.24. 14:58 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye Javaslattétel helye: Bács-Kiskun megye A B C D E F G H I J anulmányi Korlátozás támogatott () / () korlátozás? a keretszám kt. szerinti nem az 1. 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra, E, K 2.

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. Szakmacso port

Iskolai rendszerű képzési idő. Szakmacso port Összesítve a szakképesítések neve Alap szakképesítés megnevezése Részszakképesítés megnevezése Szakképesítés ráépülés megnevezése Szakmacso port Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az NMH

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye Szint Tanulmányi terület Sors Szakmacsoport Ágazati be Iskolai rendszer Iskolarendszeren kí képzés mu RFKB döntés 2012-ben ( vagy B) Várható munkae kereslet 2016-17-ben MKIK- GVI felmérés alapján Szakképzőévfolyamr

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Helyszín: Eger, Faiskola u. 15. (HKIK Elnöki tárgyaló) Időpont: 2015. március 26. csütörtök 14 00 Napirendi pontok:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471 III. Kormányrendeletek A Kormány 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl, a 2013/2014-es tanévben induló

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József 1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1_1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Kossuth

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Vizsgaszervező neve, székhelye A szakképesítés OKJ szerinti azonosító A szakképesítés megnevezése Engedély

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012. ( ) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. / 2012. ( ) Korm. rendelete A Kormány / 2012. ( ) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

1 / 36 2014.09.24. 15:02

1 / 36 2014.09.24. 15:02 1 / 36 2014.09.24. 15:02 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az NMH

Részletesebben

Részszakképesítések megnevezése Adatbázis kezelő3d modellező. Szakmacsoport

Részszakképesítések megnevezése Adatbázis kezelő3d modellező. Szakmacsoport 1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez Az Országos Képzési Jegyzék változásai 2016.03.04-től A 2016. augusztus 31-ig megkezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket a 2016. január 1-jén hatályos

Részletesebben

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE történő jelentkezésre A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 15. (2) bekezdése

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat A B C D E F G H I J Szakképesítés azonosító száma. Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat A B C D E F G H I J Szakképesítés azonosító száma. Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli Iskolai rendszerű OKJ előterjesztés. melléklet. táblázat A B C D E F G H I J 3 3 4 5 6 7 8 4 34 543 0 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 000 óra N, E, TR 5 34 58 0 Ács 9 XVI 3 év 00 óra N, E, TR 6 55 344 0 Adótanácsadó

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. DECEMBER 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Javaslattétel Heves megye

Javaslattétel Heves megye A Kormány 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Szakképesítés OKJ száma. Megye. Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Szakképesítés OKJ száma. Megye. Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján Nyilvántartásba vételi szám: E- 00029/2014 a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés szerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és

Részletesebben

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE Boltvezető Csőhálózatszerelő Vendéglátóüzletvezető Gyakorló mentőápoló Ápolási asszisztens Mentőápoló Szociális gondozó és ápoló Gyógypedagógiai segítő munkatárs Óvodai dajka TERVEZETT

Részletesebben

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N 1. Abroncsgyártó 3 év N 2. Ács 3 év T IGEN 3. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1 év N - 4. Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év N - 5. Államháztartási ügyintéző 2 év K 40 6. Állattartó szakmunkás

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye Javaslattétel helye: Bács-Kiskun megye A B C D E F G H I J anulmányi képzési A szakképesítésért felelős támogatott () / () 1. 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra, E, K 2. 34 582 01 Ács 9 XVI

Részletesebben

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai A szakképzésről szóló 2011- évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 43. alapján: A tanulószerződés kötésére jogosult

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK,201512016., a,393/2013.,(xi.12.),korm.,rendelet,17.,(1),bekezdés,alapján!!!!!!

MINŐSÉGCÉLOK,201512016., a,393/2013.,(xi.12.),korm.,rendelet,17.,(1),bekezdés,alapján!!!!!! a,393/2013.,(xi.12.),korm.,rendelet,17.,(1),bekezdés,alapján Oldalszám:(1(/(50( 1. OKJ#ban(szereplő(szakképesítés(megszerzésére(felkészítő(képzés(szakmai(vizsgáinak(éves(átlagos(vizsgaeredménye(szakképesítésenként,(az(

Részletesebben

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 55-344-01

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2015-2016. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2015-2016. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés szerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az nyilvánosságra

Részletesebben

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés megnevezése Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattev ő 34-543-01 Abroncsgyártó 34-582-01 Ács 51-481-01 Adatbázis kezelő 55-344-01 Adótanácsadó 55-621-01 55-344-02 Agrár

Részletesebben

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 13., kedd Tartalomjegyzék 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017.

Részletesebben

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda Tartalomjegyzék 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 332/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 333/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Új Országos Képzési Jegyzék

Új Országos Képzési Jegyzék EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI HUMÁN ERŐFORRÁS-STRATÉGIAI FŐOSZTÁLY Új Országos Képzési Jegyzék Dr. Cserháti Zoltán főosztályvezető A szakképzési rendszer átalakításának célja Alap:

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

Engedélyezett képzéseink [1]

Engedélyezett képzéseink [1] [1] z alábbi képzések indítását a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal engedélyezte, így ezeket tetszőles időpontban és helyszínen tudjuk indítani. Egyéb képzéseket engedélyeztetési eljárást követően

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

Pest megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Pest megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági miniszter.. /2013. (.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági miniszter.. /2013. (.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági. /2013. (.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ:

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ: 3. Oktatás szakmacsoport 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs 32 140 01 Óvodai dajka 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi

Részletesebben

A vizsgaszervező intézmény HORLUX Oktatási és Szolgáltató Kft.

A vizsgaszervező intézmény HORLUX Oktatási és Szolgáltató Kft. A vizsgaszervező intézmény HORLUX Oktatási és Szolgáltató Kft. Székhelyének címe: 4700 Mátészalka, Kölcsey út 10. 4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 19. 4700 Mátészalka, Zrínyi u. 19. 4700 Mátészalka, Szalkay

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2015. (...) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. /2015. (...) Korm. rendelete A Kormány /2015. (.....) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre

Részletesebben

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2012. (...) Korm. rendelete. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

TERVEZET. A Kormány. /2012. (...) Korm. rendelete. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány /2012. (.....) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3)

Részletesebben

133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet

133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1/011. (VII. 18.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 1/010. (IV..) Korm. rendelet módosításáról 1 A Kormány a szakképzésről

Részletesebben

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.VIII.30. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák

Részletesebben

Békés megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó

Békés megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Kakusziné Körtvélyesi Anikó MKIK fejlesztő koordinátor. Budapest, 2012. 10. 26.

Kakusziné Körtvélyesi Anikó MKIK fejlesztő koordinátor. Budapest, 2012. 10. 26. Kakusziné Körtvélyesi Anikó MKIK fejlesztő koordinátor Budapest, 2012. 10. 26. Országos Képzési Jegyzék ágazatspecifikus változásai 1. Épületgépész szakképesítések Előzmények Kialakított struktúra 2. Országos

Részletesebben

Zala megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Ács Ács, állványozó

Zala megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Ács Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság határozatai március 26.

A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság határozatai március 26. Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 5/2013. (III.26.) sz. határozata* 5 : Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az ülésen elhangzott

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35

Részletesebben

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

Csongrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó

Csongrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által kiadott szakmai vizsgaszervezési engedélyek:

A Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által kiadott szakmai vizsgaszervezési engedélyek: A Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által kiadott szakmai vizsgaszervezési engedélyek: 1. ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. Ssz.

Részletesebben

Vizsgajogosultság - Komplex OKJ

Vizsgajogosultság - Komplex OKJ Vizsgajogosultság - Komplex OKJ Vizsgajogosultság - Komplex OKJ Vizsgajogosultság - Komplex OKJ szakma neve Adatbázis kezelő 51 481 01 Állatgondozó 31 621 01 Ápolási asszisztens 32 723 01 Aranykalászos

Részletesebben

Vizsgajogosultság - Komplex OKJ

Vizsgajogosultság - Komplex OKJ Vizsgajogosultság - Komplex OKJ Vizsgajogosultság - Komplex OKJ szakma neve 2014.-től vizsgaszervezési engedély ügyiratszáma Adatbázis-kezelő 51 481 01 BPB/012/04873-2/2014 Állatgondozó 31 621 01 BPB/012/04873-2/2014

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 31., szerda Tartalomjegyzék 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet A szakképzési kerettantervekről 16758 16758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y

Részletesebben

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet Hatályos:

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet Hatályos: 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet Hatályos: 2016.09.02-30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f), g), h) és j) pontjában

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

ÁNTSZ OTH Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály Dr. Simon Judit főorvos

ÁNTSZ OTH Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály Dr. Simon Judit főorvos ÁNTSZ OTH Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály Dr. Simon Judit főorvos OKJ 1.melléklet 1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések Szakmacsoport : 3.Oktatás Szakközépiskolai

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz

Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben

Részletesebben