(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza."

Átírás

1 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről /2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Országos Képzési Jegyzék 1. (1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) az 1. melléklet 1. táblázata és 2. táblázata tartalmazza. (2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza. (3) A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Sztv.) pontja szerinti ágazati szakmai érettségi végzettséggel betölthető munkakörök megjelölését a 3. melléklet tartalmazza. (4) Az Sztv. 24. (5) bekezdésében foglaltak szerinti szakképesítéseket és az előfeltételként elfogadható mestervizsgákat a 4. melléklet tartalmazza. (5) A kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza. (6) Az Sztv. 5. (14) bekezdésében foglaltak szerinti agrárágazathoz tartozó szakképesítéseket a 6. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az Sztv pontja szerinti meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körben szerezhető szakképesítéseknek az 1. melléklet 1. táblázata szerinti szakképesítés-ráépülések minősülnek. (2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben szervezett távoktatás esetén az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idő legalább húsz százalékát a képzésben résztvevő és az oktatást végző személyek egyidejű egy helyen történő jelenlétét biztosító képzési formában kell megtartani. (3) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok e rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítésekre vonatkozó érvényességét a szakképesítésért rendeletben határozza meg. (4) 1 A speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális szakiskolában az 1. melléklet 1. táblázatában szereplő 32-es szintű szakképesítés is oktatható iskolai rendszerű képzés keretében, ha a szakképesítés szakképzési kerettanterve kiadásra került. 3. (1) Kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró folyamathoz kapcsolódó iskolarendszeren kívüli, munkahelyi hátterű szakképzés esetén, egy adott képzés tekintetében az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idő kérelem alapján legfeljebb harminc százalékkal csökkenthető. (2) A képzési idő csökkentésére irányuló, indoklással ellátott kérelmet az állami szakképzési és felnőttképzési szervhez (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság a továbbiakban: NMH SZFI) kell benyújtani. Az indoklásnak tartalmaznia kell a képzési idő tervezett csökkentését megalapozó gazdasági folyamat leírását, a képzési idő csökkentésének várható gazdasági előnyeit, a képzésben résztvevők tervezett létszámát, továbbá a képzési idő csökkenéséből fakadó intenzívebb képzés megvalósításának módját. (3) Az NMH SZFI a képzési idő csökkentésének lehetőségéről és mértékéről a kérelem beérkezését követő harminc napon belül, az érintett szakképesítésért véleményének kikérésével, a megjelölt gazdasági folyamat nemzetgazdaságra gyakorolt hatása, valamint a rövidebb idejű képzésből fakadó várható gazdasági, társadalmi előnyök mérlegelésével dönt. (4) Az NMH SZFI döntése ellen a hez lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni. 2. Az OKJ módosításának eljárásrendje 4. Az OKJ-ban szereplő szakképesítés törlését, szakképesítés adatainak megváltoztatását vagy új szakképesítés felvételét (a továbbiakban együtt: módosítás) a szakképesítésért kezdeményezheti az Sztv. 73. (2) bekezdés a) pontja alapján a felelős nél (a továbbiakban: ). 5. (1) A 4. szerinti kezdeményezésre irányuló javaslat a szakképesítésért hez nyújtható be. (2) A javaslathoz csatolni kell a) a módosítási javaslat részletes indoklását, amely tartalmazza a javaslat okát, annak leírását, hogy az elérni kívánt eredmény miért csak az OKJ módosításával érhető el, milyen alternatív lehetőségek vizsgálatára került sor, b) a javaslattal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó előlapot 1/33

2 ba) a javaslattevő neve, székhelye, bb) a módosítási javaslat típusa, megjelölve, hogy felvételre, adatok megváltoztatására, illetve törlésre irányul, bc) a szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai, külön megjelölve a módosuló adatokat, bd) a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendő szakmai követelménymodul, be) a szakképesítés kapcsolata más szakképesítésekkel, bf) az egy év alatt képzésben résztvevők becsült száma, bg) a gyakorlati képzést vállalók felsorolása, bh) az elméleti képzést vállalók felsorolása, bi) az állami foglalkoztatási szerv előrejelzése az adott szakképesítéssel betölthető munkahelyek számát illetően, c) a szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) OKJ-ba történő felvétele és az OKJ-ban szereplő szakképesítés adatainak módosítása esetén a szakképesítésnek az Sztv. 7. (1) bekezdésében foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményét, valamint elemzést arról, hogy a javaslatban szereplő új vagy módosuló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye milyen azonosságokat, eltéréseket, módosításokat, megfeleléseket tartalmaz az OKJ-ban szereplő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével összevetve. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adattartalmú előlap a által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon is benyújtható. 6. (1) A szakképesítésért a javaslatot az 5. (2) bekezdése szerinti dokumentumokkal együtt nyolc napon belül véleményezésre megküldi az NMH SZFI-nek és egyidejűleg az Sztv ában meghatározott Nemzeti Képesítési Bizottságnak (a továbbiakban: NKB) vagy elutasítja azt. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt. (2) Az NMH SZFI a szakképesítésért által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak az NMH SZFI-be való megérkezésétől számított harminc napon belül megküldi a szakképesítésért nek és az NKB-nak. (3) Az NKB a szakképesítésért által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak az NKB-hoz való megérkezésétől számított negyvenöt napon belül küldi meg a szakképesítésért nek. (4) A szakképesítésért az NKB véleményének megérkezésétől számított tizenöt napon belül az NMH SZFI és az NKB szakmai véleménye figyelembevételével dönt a javaslat szerinti OKJ módosítás kezdeményezéséről és az 5. (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal, valamint az NMH SZFI és az NKB véleményével együtt megküldi a nek kezdeményezve az OKJ módosítását, vagy elutasítja a javaslatot. Döntését az ágazati fejlesztési törekvésekkel való egybeesés, a kitűzött cél alternatív megvalósítási lehetőségei, a javaslatban megjelenített szakmai, társadalmi igények, továbbá az adatokkal alátámasztott gazdasági, munkaerő-piaci szükséglet szempontjainak figyelembe vételével hozza meg. A szakképesítésért az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt. 7. (1) Ha a javaslat az OKJ-ból törölt szakképesítés újrafelvételére vagy szakképesítés OKJ-ból való törlésére irányul, akkor a szakképesítésért felelős a beérkezéstől számított harminc napon belül az NMH SZFI és az NKB véleménye nélkül is továbbíthatja a javaslatot a nek, kezdeményezve az OKJ módosítását. (2) Ha a szakképesítésért az 5. (1) bekezdése szerinti javaslat nélkül kezdeményezi az OKJ módosítását, akkor a kezdeményezéséhez mellékelnie kell az 5. (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, továbbá az NMH SZFI és az NKB véleményét is. 8. (1) A a szakképesítésért kezdeményezését az előírt mellékletekkel együtt a beérkezéstől számított nyolc napon belül véleményezés céljából továbbítja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (a továbbiakban: Tanács) részére. (2) A Tanács a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a kezdeményezésnek a Tanács Titkárságához való megérkezését követően a Tanács ügyrendje szerint de legfeljebb negyvenöt napon belül küldi meg a nek. (3) A Tanács állásfoglalása, valamint az NKB és az NMH SZFI véleményének figyelembevételével a tizenöt napon belül dönt a szakképesítésért kezdeményezéséről, amelynek elfogadása esetén előkészíti az OKJ módosítását. 3. Záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Az 1. (6) bekezdése, valamint a 6. melléklet szeptember 1-jén lép hatályba. (3) 2 Az e rendelettel kiadott OKJ szerinti iskolarendszeren kívüli szakképzés a (7) bekezdésben foglalt kivétellel szeptember 1-jétől indítható. (4) A szeptember 1-jén induló iskolai rendszerű képzések a augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint is indíthatók. (5) A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 113. (4) bekezdése szerinti felsőfokú szakképzés 2012 szeptemberében a augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indítható. 2/33

3 (6) 3 Az iskolarendszeren kívüli képzések augusztus 31-ig a augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indíthatók. (7) 4 Az 1. melléklet 1. táblázatában szereplő azonosító számú Egészségfejlesztési segítő, azonosító számú Aneszteziológiai szakasszisztens, azonosító számú Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus, azonosító számú Citológiai szakasszisztens, azonosító számú Diabetológiai szakápoló és edukátor, azonosító számú Egészségügyi gyakorlatvezető, azonosító számú Endoszkópos szakasszisztens, azonosító számú Epidemiológiai szakápoló, azonosító számú Ergoterapeuta, azonosító számú Felnőtt intenzív szakápoló, azonosító számú Fizioterápiás szakasszisztens, azonosító számú Foglalkozásegészségügyi szakápoló, azonosító számú Fülilleszték készítő, azonosító számú Geriátriai és krónikus beteg szakápoló, azonosító számú Gyermek intenzív szakápoló, azonosító számú Gyógyszerkiadó szakasszisztens, azonosító számú Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens, azonosító számú Hospice szakápoló, azonosító számú Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens, azonosító számú Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, azonosító számú Kémiai laboratóriumi szakasszisztens, azonosító számú Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens, azonosító számú Légzőszervi szakápoló, azonosító számú Mikrobiológiai szakasszisztens, azonosító számú Műtéti szakasszisztens, azonosító számú Nefrológiai szakápoló, azonosító számú Onkológiai szakápoló, azonosító számú Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató, valamint azonosító számú Sürgősségi szakápoló szakképesítés esetében az iskolarendszeren kívüli szakképzés a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének kiadását követően indítható. (8) (1) E rendelet nem érinti a hatálybalépését megelőzően megkezdett szakképzés eredményes befejezését követő szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényességét. (2) A szeptember 1-je előtt megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsőfokú szakképesítést, a szeptember 1-jétől felmenő rendszerben megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt szintű szakképesítést igazolnak. 3/33

4 11. (1) 6 (2) 7 (3) 8 1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez 9 1. Az Országos Képzési Jegyzék 1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések A B C D E F G H I J 1 Szakképesítés azonosító száma Tanulmányi 2 Szint Sorszám terület Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése Szakmacsoport Ágazati besorolás Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje A szakképesítésért felelős Abroncsgyártó 8 XIV 3 év óra N, E, TK Adótanácsadó 15 XXIV óra T, TK adópolitikáért Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Aneszteziológiai szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Aranyműves 4 V 1 év óra N, E, TK oktatásért Artista 4 - P - - oktatásért Asztalos 11 XVIII 3 év óra N, E, TK Audio- és vizuáltechnikai műszerész 6 XI 1 év óra N, E, TK Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus 1 I óra TK egészségügyért Autóelektronikai műszerész 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Autógyártó 5 IX 3 év óra N, E, TK Automatikai technikus 6 XI 2 év óra N, E, TK Autószerelő 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Autótechnikus 13 XXII 1 év óra N, E, TK közlekedésért Avionikus 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Ács 9 XVI 3 év óra N, E, TK Államháztartási mérlegképes könyvelő 15 XXIV óra T, TK számviteli szabályozásért felelős Állattartó szakmunkás 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 20 XXXIII 2 év - N, E agrárpolitikáért Ápolási asszisztens 1 I óra TK egészségügyért Ápoló 1 I 1 év - N, E egészségügyért Baleseti helyszínelő óra TK rendészetért Bádogos 9 XVI 3 év óra N, E, TK Bányaipari technikus 5 VII 2 év óra N, E, TK Becsüs 17 XXVI óra TK Belovagló 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus 6 XII óra TK informatikáért Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó 9 XVI óra TK 4/33

5 Biogazdálkodó 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Biztonságszervező óra TK rendészetért Biztosítási tanácsadó 15 XXIV óra TK, T pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért Boltvezető 17 XXVI óra TK Boncmester 1 I óra TK egészségügyért Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Bőrdíszműves 10 XVII 3 év óra N, E, TK Bőrfeldolgozó-ipari technikus 10 XVII 2 év óra N, E, TK Bronzműves és szoboröntő 4 V 1 év óra N, E, TK oktatásért Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő óra TK büntetés-végrehajtásért felelős Büntetés-végrehajtási felügyelő óra TK büntetés-végrehajtásért felelős Büntetés-végrehajtási főfelügyelő óra TK büntetés-végrehajtásért felelős Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő óra TK büntetés-végrehajtásért felelős Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő óra TK büntetés-végrehajtásért felelős Bűnügyi technikus óra TK rendészetért CAD-CAM informatikus 7 XIII 2 év óra N, E, L, TK, T informatikáért Cipőkészítő 10 XVII 3 év óra N, E, TK Citológiai szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért CNC gépkezelő 5 IX 1 év óra N, E, TK Cukor- és édesipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Cukrász 18 XXVII 3 év óra N, E, TK Csecsemő és gyermekápoló 1 I 1 év - N, E egészségügyért Dekoratőr 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Diabetológiai szakápoló és edukátor 1 I óra TK egészségügyért Díszítő festő 4 V 1 év óra N, E, TK oktatásért Díszlettervező 4 VI 1 év óra N, E, TK oktatásért Díszműbádogos 9 XVI óra TK Díszműkovács 4 V 3 év óra N, E, TK oktatásért Dísznövénykertész 20 XXXIV 3 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Divat- és stílustervező 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Drog- és toxikológiai technikus 8 XV 1 év óra N, E, TK Egészségügyi asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Egészségügyi gázmester 1 I óra TK egészségügyért Egészségügyi gyakorlatvezető 1 I óra TK egészségügyért Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő 1 I óra TK egészségügyért Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő 15 XXIV óra TK, T számviteli szabályozásért felelős Egyházzenész (a szakmairány 4-2 év óra N, E, TK oktatásért Eladó 17 XXVI 3 év óra N, E, TK 5/33

6 Elektromechanikai műszerész 6 XI 3 év óra N, E, TK Elektromos gép- és készülékszerelő 6 XI 3 év óra N, E, TK Elektronikai műszerész 6 XI 3 év óra N, E, TK Elektronikai technikus 6 XI 2 év óra N, E, TK Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus 6 XII óra TK informatikáért Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus 6 XII óra TK informatikáért Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 19 XI óra TK rendészetért számviteli szabályozásért felelős Ellenőrzési szakelőadó 15 XXIV óra TK, T (államháztartásért ) Emelőgép-ügyintéző 5 IX óra TK Endoszkópos szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Epidemiológiai szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Erdészeti és vadgazdálkodási technikus 20 XXXII 2 év - N, E erdőgazdálkodásért felelős Erdészeti gépésztechnikus 20 XXXII 2 év - N, E agrárpolitikáért Erdészeti szakmunkás 20 XXXII 3 év óra N, E, TK erdőgazdálkodásért felelős Ergoterapeuta 1 I óra TK egészségügyért Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Erőművi blokkgépész 5 IX óra TK Erőművi gépész 5 IX óra TK Erősáramú berendezések felülvizsgálója 6 XI óra TK Erősáramú elektrotechnikus 6 XI 2 év óra N, E, TK Édesipari termékgyártó 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Élelmiszeripari analitikus technikus 21 XXXVI 2 év - N, E élelmiszeriparért Élelmiszeripari gépésztechnikus 21 XXXVI 2 év - N, E élelmiszeriparért Élelmiszeripari szakmunkás 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Élelmiszeripari technikus 21 XXXVI 2 év - N, E élelmiszeriparért Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány 5 IX óra TK közlekedésért Építőanyagipari minőségellenőr 9 XVI óra TK Épület- és szerkezetlakatos 5 IX 3 év óra N, E, TK Épületgépész technikus 5 VIII 2 év óra N, E, TK Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 6 XI óra TK Faipari technikus 11 XVIII 2 év óra N, E, TK 103 6/33

7 Fegyveres biztonsági őr óra TK rendészetért Fegyverműszerész 5 IX 2 év - N, E Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító 10 XVII 3 év óra N, E, TK Felnőtt intenzív szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Felvonóellenőr 5 IX óra TK építésügyért Felvonószerelő 5 IX óra TK Festő 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Festő, mázoló, tapétázó 9 XVI 3 év óra N, E, TK Férfiszabó 10 XVII 3 év óra N, E, TK Filmhangtervező 4 VI óra TK kultúráért Finommechanikai műszerész 5 IX 3 év óra N, E, TK Fitness-wellness instruktor 3 XXXVII 2 év óra N, E, TK sportpolitikáért Fizioterápiás szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Fluidumkitermelő technikus 5 VII 2 év óra N, E, TK Fodrász 19 XXX 1 év óra N, E, TK Fogászati asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Foglalkozásegészségügyi szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Foglalkozás-szervező 2 III 1 év óra N, E, TK Fogtechnikus 1 II 0,5 év óra N, E, TK egészségügyért Fogtechnikus gyakornok 1 II 2 év óra N, E, TK egészségügyért Formacikk-gyártó 8 XIV 3 év óra N, E, TK Fotográfus és fotótermék-kereskedő 19 XXIX 2 év óra N, E, TK kultúráért Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 20 XXXV 2 év - N, E, TK földügyért és térképészetért Földügyi térinformatikai szaktechnikus 20 XXXV óra TK, T földügyért és térképészetért Fő határrendész óra TK rendészetért Fővilágosító 4 VI óra TK kultúráért Fülilleszték készítő 1 II óra TK egészségügyért Gazda 20 XXXIII 3 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Gazdasági informatikus 7 XIII 2 év óra N, E, TK, L, T informatikáért Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő 5 VIII 1 év óra N, E, TK Gázautószerelő 13 XXII óra TK közlekedésért Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló 5 VIII óra TK Gázturbina gépész 5 IX óra TK Geriátriai és krónikus beteg szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Gerinchálózati rendszerüzemeltető 6 XII óra TK informatikáért Gerontológiai gondozó 2 III 1 év óra N, E, TK Gépgyártástechnológiai technikus 5 IX 2 év óra N, E, TK 7/33

8 Gépi forgácsoló 5 IX 3 év óra N, E, TK Gépjármű mechatronikus 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Gépjármű-építési, szerelési logisztikus 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Gépjárműépítő, szerelő 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Grafikus 4 V 2 év óra N, E, TK kultúráért Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó 13 XXII óra TK közlekedésért Gumiipari technikus 8 XIV 2 év óra N, E, TK Gyakorlatos színész (a szakmairány 4-2 év óra N, E, TK kultúráért Gyakorló ápoló 1 I 2 év - N, E egészségügyért Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 1 I 2 év - N, E egészségügyért Gyakorló fodrász 19 XXX 2 év óra N, E, TK Gyakorló gyógyszertári asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport 4-2 év óra N, E, TK oktatásért Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Gyakorló kozmetikus 19 XXX 2 év óra N, E, TK Gyakorló mentőápoló 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Gyakorló szövettani asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Gyártásvezető 4 VI óra TK kultúráért Gyártósori gépbeállító 5 IX 3 év óra N, E, TK Gyermek intenzív szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Gyermekotthoni asszisztens 2 III 2 év óra N, E, TK gyermek- és ifjúságvédeleméért Gyógy- és fűszernövénytermesztő 20 XXXIV 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Gyógy- és sportmasszőr 1 I 2 év óra N, E, TK egészségügyért Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó 1 II óra TK egészségügyért Gyógypedagógiai segítő munkatárs 3 IV 2 év óra N, E, TK oktatásért Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 8 XV 1 év óra N, E, TK Gyógyszerkiadó szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Gyógyszertári asszisztens 1 I 0,5 év óra N, E, TK egészségügyért Habilitációskutya-kiképző 2 III óra TK Hajózási technikus 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Halász, haltenyésztő 20 XXXIII 3 év óra N, E, TK halgazdálkodásért felelős Hanglemez-bemutató 4 VI óra TK kultúráért Hangmester 4 VI 2 év óra N, E, TK kultúráért Hangosítórendszer tervező technikus 4 VI óra TK kultúráért Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport 4-1 év óra N, E, TK oktatásért Hangtárvezető 4 VI óra TK kultúráért Hegesztő 5 IX 3 év óra N, E, TK Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Hídépítő és -fenntartó technikus 13 XX 2 év óra N, E, TK közlekedésért 8/33

9 Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Homlokzatépítő és -szerelő 9 XVI óra TK Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány 22-2 év óra N, E, L, T, TK honvédelemért Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány 22-0,5 év óra N, E, L, T, TK honvédelemért Hospice szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Hulladékfelvásárló és -telepkezelő 14 XXIII óra TK Hulladékgazdálkodó szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év óra N, E, L, TK Hús- és baromfiipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Húsipari termékgyártó 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető 5 VIII óra TK Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 5 VIII 3 év óra N, E, TK Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő 5 VIII 1 év óra N, E, TK Idegenvezető 18 XXVIII 2 év óra N, E, TK Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző 16 XXV óra N, E, TK IFRS mérlegképes könyvelő 15 XXIV óra TK, T számvitel szabályozásért felelős Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 7 XII 2 év óra N, E, L, TK, T informatikáért Informatikai rendszergazda 7 XIII 2 év óra N, E, L, TK, T informatikáért Ingatlankezelő 19 XXV óra TK lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért Ingatlanközvetítő 19 XVI óra TK Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 19 XVI óra TK Internetes alkalmazásfejlesztő 7 XIII óra TK, T informatikáért Ipari alpinista 9 XVI óra TK Ipari gépész 5 IX 3 év óra N, E, TK Ipari gumitermék előállító 8 XIV 3 év óra N, E, TK Ipari szigetelő bádogos 9 XVI óra TK Ipari üvegműves 8 XIV óra TK Irodai asszisztens 16 XXV 2 év óra N, E, TK IT mentor 7 XIII 2 év óra N, E, L, TK, T informatikáért Jazz-zenész (szakmairány 4-2 év óra N, E, TK oktatásért Járműfényező 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Járműipari fémalkatrész-gyártó 5 IX 3 év óra N, E, TK 9/33

10 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Járműkarosszéria készítő, szerelő 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Jelmeztervező 4 V 1 év óra N, E, TK oktatásért Jelnyelvi szaktolmács 2 III óra TK Jelnyelvi tolmács 2 III óra TK Jelzőkutya-kiképző 2 III óra TK Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Karosszérialakatos 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Kaszkadőr (a tevékenység 4 VI óra TK kultúráért Katasztófavédelmi előadó óra TK katasztrófák elleni védekezésért Katasztófavédelmi főelőadó óra TK katasztrófák elleni védekezésért Katasztófavédelmi referens óra TK katasztrófák elleni védekezésért Katasztófavédelmi szakelőadó óra TK katasztrófák elleni védekezésért Kazángépész (12 t/h felett) 5 IX óra TK Kazánkezelő (2-12 t/h között) 5 IX óra TK Kádár, bognár 11 XVIII óra TK Kályhás 9 XVI 3 év óra N, E, TK Kárpitos 11 XVIII 3 év óra N, E, TK Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány 4 V 3 év óra N, E, TK kultúráért Kerámiaműves 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 6 XI óra TK Kereskedő 17 XXVI 2 év óra N, E, TK Kertész 20 XXXIV 3 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Kertészeti szaktechnikus 20 XXXIV 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Kéményseprő 5 XVI óra TK településüzemeltetésért felelős Kémiai laboratóriumi szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens 1 I 0,5 év óra N, E, TK egészségügyért Kiadványszerkesztő 4 V 2 év óra N, E, TK kultúráért Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő 6 XI óra TK Kisfeszültségű FAM kábelszerelő 6 XI óra TK Kisfeszültségű kábelszerelő 6 XI óra TK Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő 6 XI óra TK Kisgyermek-gondozó, nevelő 2 III 2 év óra N, E, TK gyermek- és ifjúságvédeleméért 10/33

11 Kishajóépítő, -karbantartó 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) 4-2 év óra N, E, TK oktatásért Klinikai fogászati higiénikus 1 I 0,5 év óra N, E, TK egészségügyért Klinikai laboratóriumi asszisztens 1 I 0,5 év óra N, E, TK egészségügyért Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Kohászati technikus 5 X 2 év óra N, E, TK Korrektor 4 V 1 év óra N, E, L, TK kultúráért Kozmetikus 19 XXX 0,5 év óra N, E, TK Kőfaragó, műköves és épületszobrász 9 XVI 3 év óra N, E, TK Kőműves és hidegburkoló 9 XVI 3 év óra N, E, TK Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő 17 XXVI óra TK kultúráért Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 12 XIX 3 év óra N, E, TK Környezetvédelmi technikus 14 XXIII 2 év óra N, E, L, TK Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év óra N, E, TK Körzeti megbízott óra TK rendészetért Közbeszerzési referens 15 XXIV óra TK állami vagyonért, Közbeszerzési Hatóság elnöke Középfeszültségű FAM szerelő 6 XI óra TK Középfeszültségű kábelszerelő 6 XI óra TK Közlekedésautomatikai műszerész 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Közművelődési szakember I. 4 VI óra TK, T kultúráért Közművelődési szakember II. 4 VI óra TK, T kultúráért Közösségfejlesztő animátor 4 VI óra TK, T kultúráért Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 5 VIII 3 év óra N, E, TK Közterület-felügyelő óra TK rendészetért Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XXI 2 év óra N, E, TK közlekedésért Kutyakozmetikus 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Kutyavezető-rendőr óra TK rendészetért Kutyavezető-vagyonőr óra TK rendészetért Külszíni bányász 5 VII óra TK Laboratóriumi technikus 8 XV 2 év óra N, E, TK Lakberendező 4 V 1 év óra N, E, TK oktatásért Lakott-területi fakitermelő 20 XXXII óra TK erdőgazdálkodásért felelős Lábápoló 19 XXX óra TK Látszerész és fotócikk-kereskedő 19 XXIX 2 év óra N, E, TK Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XXI 2 év óra N, E, TK közlekedésért Légzőszervi szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Létesítményi energetikus 5 VIII 1 év óra N, E, TK 11/33

12 Logisztikai ügyintéző 17 XXVI 2 év óra N, E, TK, L Lovastúra-vezető 18 XXVIII 2 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Lovász 20 XXXIII 3 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Magánnyomozó óra TK rendészetért Magasépítő technikus 9 XVI 2 év óra N, E, TK Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Matróz-gépkezelő 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Mechanikus vagyonvédelmi szerelő 19 IX óra TK rendészetért Mechatronikai technikus 5 IX 2 év óra N, E, TK Mechatronikus-karbantartó 6 XI 3 év óra N, E, TK Mentálhigiénés asszisztens 2 III 1 év óra N, E, TK Mentőápoló 1 I 0,5 év óra N, E, TK egészségügyért Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 20 XXXIII 3 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Mezőgazdasági gépész 20 XXXI 3 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Mezőgazdasági gépésztechnikus 20 XXXI 2 év - N, E agrárpolitikáért Mezőgazdasági gépjavító 20 XXXI 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Mezőgazdasági technikus 20 XXXIII 2 év - N, E agrárpolitikáért Méhész 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Mélyépítő technikus 9 XVI 2 év óra N, E, TK Migrációs ügyintéző óra TK idegenrendészetért és menekültügyért Mikrobiológiai szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Mobilalkalmazás fejlesztő 7 XIII óra TK, T informatikáért Molnár 21 XXXVI 2 év óra TK élelmiszeriparért Motorkerékpár-szerelő 13 XXII 3 év óra N, E, TK közlekedésért Mozgássérültsegítőkutya-kiképző 2 III óra TK Mozgókép- és animációkészítő 4 VI 2 év óra N, E, TK kultúráért Mozgóképgyártó 4 VI óra TK kultúráért Mozgóképgyártó hangtechnikus 4 VI óra TK kultúráért Mozgóképterjesztő és -üzemeltető 4 VI óra TK kultúráért Mozgólépcső ellenőr 5 IX óra TK építésügyért Mozgólépcső karbantartó-szerelő 5 IX óra TK Multimédia-alkalmazásfejlesztő 7 XIII óra TK, T informatikáért Munkaruha- és védőruha-készítő 10 XVII óra TK Munkavédelmi technikus 19 XXV óra TK Műanyagfeldolgozó 8 XIV 3 év óra N, E, TK foglalkoztatáspolitikáért felelős Műanyagfeldolgozó technikus 8 XIV 2 év óra N, E, TK Műbútorasztalos 11 XVIII 1 év óra N, E, TK Műemlékfenntartó technikus 9 XVI 1 év óra N, E, L, TK 12/33

13 Műemléki díszítőszobrász 9 XVI 1 év óra N, E, TK Műemléki helyreállító 9 XVI 1 év óra N, E, TK Műszaki informatikus 7 XIII 2 év óra N, E, L, TK, T informatikáért Műszeres analitikus 8 XV 1 év óra N, E, TK Műtárgyvédelmi munkatárs 4 V óra TK kultúráért Műtéti szakasszisztens 1 I óra TK egészségügyért Műtőssegéd-gipszmester 1 I óra TK egészségügyért Nefrológiai szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Nevelőszülő 2 III óra TK gyermek- és ifjúságvédeleméért Népi játék és kismesterségek oktatója 4 V óra TK kultúráért Népi kézműves (a szakmairány 4 V 3 év óra N, E, TK kultúráért Népzenész (szakmairány 4-2 év óra N, E, TK kultúráért Nonprofit menedzser 15 XXIV 2 év óra N, E, L, S, TK, T számvitel szabályozásért felelős Női szabó 10 XVII 3 év óra N, E, TK Növényvédelmi szaktechnikus 20 XXXIV 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év óra N, E, L, TK Nyerges 10 XVII óra TK Nyilvántartási és okmányügyintéző 22 XXV óra TK közigazgatás-fejlesztésért felelős Nyomástartóedény-gépész 5 IX óra TK Nyomdaipari gépmester 12 XIX 2 év óra N, E, TK Nyomdaipari technikus 12 XIX óra TK Okleveles adóellenőrzési szakértő 15 XXIV óra TK, T adópolitikáért Okleveles forgalmiadó-szakértő 15 XXIV óra TK, T adópolitikáért Okleveles jövedelemadó-szakértő 15 XXIV óra TK, T adópolitikáért Okleveles nemzetköziadó-szakértő 15 XXIV óra TK, T adópolitikáért Okmányvizsgáló óra TK rendészetért Olvasztár és öntő 5 IX óra TK Onkológiai szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Optikai üvegcsiszoló 19 XXIX 3 év óra N, E, TK Ortopédiai cipész 10 XVII óra TK Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő 1 II óra TK egészségügyért Ortopédiai műszerész 1 II 2 év óra N, E, TK egészségügyért Orvosi elektronikai technikus 6 XI 1 év óra N, E, TK Órás 6 IX óra TK Óvodai dajka 3 IV óra TK oktatásért 13/33

14 Öntészeti mintakészítő 5 IX óra TK Ötvös, fémműves 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Pantomimes 4-2 év óra N, E, TK kultúráért Papírgyártó és -feldolgozó 8 XIV óra TK Papíripari technikus 8 XIV 1 év óra N, E, TK Parképítő és fenntartó technikus 20 XXXIV 2 év - N, E, TK agrárpolitikáért Patkolókovács 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Pedagógiai- és családsegítő 3 IV 2 év óra N, E, TK oktatásért Pék 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő 15 XXIV óra TK, T számviteli szabályozásért felelős Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 15 XXIV 2 év óra N, E, L, S, TK, T pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért Pénzügyi-számviteli ügyintéző 15 XXIV 2 év óra N, E, L, S, TK, T számviteli szabályozásért felelős Pincér 18 XXVII 3 év óra N, E, TK Pirotechnikus 8 XIV óra TK Postai ügyintéző 17 XXVI óra TK postaügyért Pszichiátriai gondozó 2 III 1 év óra N, E, TK Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató 1 I óra TK egészségügyért Rehabilitációs nevelő, segítő 2 III 2 év óra N, E, TK Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 9 XVI 1 év óra N, E, TK Rendészeti szervező (a szakmairány óra TK rendészetért Rendezvénytechnikus 4 VI óra TK kultúráért Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány 22-2 év óra N, E, TK rendészetért Rendőr zászlós óra TK rendészetért Repülőgépész 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Repülőgépsárkány-szerelő 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Robbanásbiztos berendezés kezelője 6 XI óra TK Ruhaipari technikus 10 XVII 2 év óra N, E, TK Segédkönyvtáros 4 IV óra TK kultúráért Segédlevéltáros és ügykezelő 4 IV óra TK kultúráért Segédrestaurátor (a szakmairány 4 V óra TK kultúráért Sommelier 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Speciális állatfeldolgozó 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Speciális lábápoló 19 XXX óra TK Sportedző (a sportág 3 XXXVII 2 év óra N, E, TK sportpolitikáért Sportszervező, -menedzser 3 XXXVII óra TK sportpolitikáért Statisztikai és gazdasági ügyintéző 15 XXIV óra TK, T Központi Statisztikai Hivatal elnöke Stúdióvezető 4 VI óra TK kultúráért Sürgősségi szakápoló 1 I óra TK egészségügyért Sütő- és cukrászipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért 14/33

15 Szakács 18 XXVII 3 év óra N, E, TK Szakképesített bankreferens 15 XXIV óra TK, T Szakszolgálati FAM szerelő 6 XI óra TK pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért Szállítmányozási ügyintéző 13 XXI 2 év óra N, E, TK közlekedésért Szállodai recepciós 18 XXVII óra TK Számítógép-szerelő, karbantartó 7 XIII 3 év óra N, E, TK informatikáért Szárazépítő 9 XVI 3 év óra N, E, TK Személy- és vagyonőr óra TK rendészetért Személyi edző 3 XXXVII óra TK sportpolitikáért Szenvedélybeteg gondozó 2 III 1 év óra N, E, TK Szerkesztő műsorvezető 4 VI óra TK kultúráért Szerszámkészítő 5 IX 3 év óra N, E, TK Színész II. 4-1 év óra N, E, TK kultúráért Színháztechnikus, szcenikus 4 VI 2 év óra N, E, TK kultúráért Szobrász 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Szociális asszisztens 2 III 2 év óra N, E, TK Szociális gondozó és ápoló 2 III 3 év óra N, E, TK Szociális szakgondozó 2 III 2 év óra N, E, TK Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 2 III 1 év óra N, E, TK Szoftverfejlesztő 7 XIII 2 év óra N, E, L, TK, T informatikáért Szórakoztató zenész (a szakmairány 4-2 év óra N, E, TK kultúráért Szőlész-borász 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Szövettani asszisztens 1 I 0,5 év óra N, E, TK egészségügyért Tánc instruktor 3 XXXVII óra TK sportpolitikáért Táncos (szakmairány 4-2 év óra N, E, TK oktatásért Társasházkezelő 19 XXV óra TK lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért Tartósítóipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Távérzékelési szaktechnikus 20 XXXV óra TK földügyért és térképészetért Távközlési technikus 6 XII 2 év óra N, E, TK informatikáért Tejipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK élelmiszeriparért Települési környezetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év óra N, E, TK Televíziós kameraman 4 VI óra TK kultúráért Temetkezési szolgáltató 19 XXV óra TK településüzemeltetésért felelős Természetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év óra N, E, TK,L Testőr óra TK rendészetért Tetőfedő 9 XVI 1 év óra N, E, TK 15/33

16 Textilanyaggyártó 10 XVII óra TK Textilipari technikus 10 XVII 2 év óra N, E, TK Textilműves 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Textiltisztító és textilszínező 10 XVII óra TK Térinformatikus 7 XIII óra TK, T informatikáért Térképész szaktechnikus 20 XXXV 1 év óra N, E, TK,L, T földügyért és térképészetért Tisztítás-technológiai szakmunkás 19 XXVII óra TK Töltőállomás-kezelő 17 XXVI óra TK Turisztikai szervező, értékesítő 18 XXVIII 2 év óra N, E, TK Tűzoltó I óra TK katasztrófák elleni védekezésért Tűzoltó szerparancsnok óra TK katasztrófák elleni védekezésért Tűzoltósági referens óra TK katasztrófák elleni védekezésért Tűzvédelmi előadó óra TK katasztrófák elleni védekezésért Tűzvédelmi főelőadó óra TK katasztrófák elleni védekezésért Uszodamester 19 XXIII óra TK Útépítő 13 XX 3 év óra N, E, TK közlekedésért Útépítő és -fenntartó technikus 13 XX 2 év óra N, E, TK közlekedésért Utómunka szakasszisztens 4 VI óra TK kultúráért Ügyviteli titkár 16 XXV 2 év óra N, E, TK Üvegcsiszoló 19 XXIX óra TK Üvegműves 4 V 2 év óra N, E, TK oktatásért Üveggyártó 8 XIV óra TK Vadászpuska műves 5 IX 1 év óra N, E, TK Vakvezető kutya kiképzője 2 III óra TK Vas- és acélfeldolgozó 5 IX óra TK Vasútépítő és -fenntartó technikus 13 XX 2 év óra N, E, TK közlekedésért Vasútforgalmi szolgálattevő 13 XXI 2 év óra N, E, TK közlekedésért Vasúti árufuvarozási ügyintéző 13 XXI 2 év óra N, E, TK közlekedésért Vasúti személyszállítási ügyintéző 13 XXI 2 év óra N, E, TK közlekedésért Vasúti villamos jármű szerelője 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Vasúti vontatott jármű szerelője 13 XXII 2 év óra N, E, TK közlekedésért Vasútijármű-technikus 13 XXII 1 év óra N, E, TK közlekedésért Vállalkozási és bérügyintéző 15 XXIV 2 év óra N, E, L, S, TK, T számviteli szabályozásért felelős Vállalkozási mérlegképes könyvelő 15 XXIV óra TK, T számviteli szabályozásért felelős 16/33

17 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 15 XXIV 2 év óra N, E, L, S, TK, T adópolitikáért Vegyipari technikus 8 XV 2 év óra N, E, TK Vendéglátásszervező-vendéglős 18 XXVII 2 év óra N, E, TK Vendéglátó eladó 18 XXVII 3 év óra N, E, TK Vendéglátó-üzletvezető 18 XXVII 1 év óra N, E, TK Vidékfejlesztési szaktechnikus 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Villamos alállomás kezelő 6 XI óra TK Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető 6 XI óra TK Villamos gép és -készülék üzemeltető 6 XI óra TK Villamos hálózat kezelő 6 XI óra TK Villamos távvezeték építő, üzemeltető 6 XI óra TK Villámvédelmi felülvizsgáló 6 XI óra TK Villanyszerelő 6 XI 3 év óra N, E, TK Virágdekoratőr 20 XXVI 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Virágkötő és virágkereskedő 20 XXVI 3 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Víz- és csatornaműkezelő 14 XXIII 3 év óra N, E, TK Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 5 VIII 3 év óra N, E, TK Vízépítő technikus 9 XVI 1 év óra N, E, TK Vízgazdálkodó szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év óra N, E, TK Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő 5 VIII 1 év óra N, E, TK Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XXI 2 év óra N, E, TK közlekedésért Vizi sportmotor-szerelő 13 XXII 1 év óra N, E, TK közlekedésért Vízügyi technikus 14 XXIII 2 év óra N, E, TK Vízszigetelő, melegburkoló 9 XVI óra TK Zöldség- és gyümölcstermesztő 20 XXXIV 1 év óra N, E, TK agrárpolitikáért Egészségfejlesztési segítő 1 I óra TK egészségügyért Kézápoló és műkörömépítő 19 XXX óra TK Vájár 5 VII 3 év óra N, E, TK 2. táblázat: részszakképesítések A B C D E F G H I J 1 Szakképesítés azonosító száma Iskolai 17/33

18 Részszakképesítések megnevezése Szakmacsoport Ágazati rendszerű Iskolarendszeren A képzés A szakképesítésért felelős 2 Szint Tanulmányi terület Sorszám besorolás képzési idő kívüli képzési idő munkarendje Adatbázis kezelő 7 XIII óra T, TK informatikáért Alapfokú katonai vezető-helyettes óra T, TK honvédelemért Aqua tréner 3 XXXVII óra TK sportpolitikáért Aranykalászos gazda 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Asztalosipari szerelő 11 XVIII óra TK Állatgondozó 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Általános laboráns 8 XV óra TK Banki, befektetési termékértékesítő 15 XXIV óra T, TK pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért Bábkészítő óra T, TK kultúráért Bányaművelő 5 VII óra TK Betegkísérő 1 I óra TK egészségügyért Bevontelektródás kézi ívhegesztő 5 IX óra TK Bérügyintéző 15 XXIV óra T, TK számviteli szabályozásért felelős Biztosításközvetítő (függő és független) 15 XXIV óra T, TK pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért Bolti hentes 21 XXXVI óra TK élelmiszeriparért Borász 21 XXXVI óra TK élelmiszeriparért Bőrtárgy készítő 10 XVII óra TK Bútor- és szőnyegbecsüs 17 XXVI óra TK Büntetés-végrehajtási őr óra TK büntetés-végrehajtásért felelős Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő óra TK büntetés-végrehajtásért felelős Cipőfelsőrész-készítő 10 XVII óra TK Cipőgyártó 10 XVII óra TK Családellátó 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Csapatszolgálati járőrtárs óra TK rendészetért Csatornamű-kezelő 14 XXIII óra TK Csontozó munkás 21 XXXVI óra TK élelmiszeriparért Csoportos fitness instruktor 3 XXXVII óra TK sportpolitikáért Csőhálózatszerelő 5 VIII óra TK Digitálistérkép- kezelő 20 XXXV óra T, TK földügyért és térképészetért Elektromos halászgép kezelője 20 XXXIII óra TK halgazdálkodásért felelős Elektronikai gyártósori műszerész 6 XI óra TK Erdőművelő 20 XXXII óra TK erdőgazdálkodásért felelős 18/33

19 Erőművi gőzturbina gépész 5 IX óra TK Erőművi kazángépész 5 IX óra TK Ékszerbecsüs 17 XXVI óra TK Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó 17 XXVI óra TK Élelmiszeripari laboráns 21 XV óra TK élelmiszeriparért Építményzsaluzat és fémállvány szerelő 9 XVI óra TK Faipari gépkezelő 11 XVIII óra TK Fakitermelő 20 XXXII óra TK erdőgazdálkodásért felelős Falusi vendéglátó 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Famegmunkáló 11 XVIII óra TK Felvonó karbantartó-szerelő 5 IX óra TK Fertőtlenítő-sterilező 1 I óra TK egészségügyért Festménybecsüs 17 XXVI óra TK Fitness instruktor 3 XXXVII óra TK sportpolitikáért Fitness-wellness asszisztens 3 XXXVII óra TK sportpolitikáért Fluidumkitermelő 5 VII óra TK Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő 5 IX óra TK Fonó 10 XVII óra TK Fröccsöntő 8 XIV óra TK Fürdőüzemi gépész 14 XXIII óra TK Gázcseretelep-kezelő 17 XXVI óra TK Gázhegesztő 5 IX óra TK Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő 16 XXV óra TK Gépi kovács 5 IX óra TK Gumikeverék-készítő 8 XIV óra TK Gyermek- és ifjúsági felügyelő 2 III óra TK gyermek- és ifjúságvédelemért Gyorséttermi ételeladó 18 XXVII óra TK Gyógyszer-készítménygyártó 8 XV óra TK Gyümölcspálinka-gyártó 21 XXXVI óra TK élelmiszeriparért Hangosító 4 VI óra TK kultúráért gyermek- és ifjúságvédelemért 19/33

20 Házi időszakos gyermekgondozó 2 III óra TK Hengerész 5 IX óra TK Horgásztókezelő 20 XXXIII óra TK halgazdálkodásért felelős Hulladékfeldolgozógép-kezelő 14 XXIII óra TK Hulladékgyűjtő és -szállító 14 XXIII óra TK Hulladékválogató és -feldolgozó 14 XXIII óra TK Húskészítmény gyártó 21 XXXVI óra TK élelmiszeriparért Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 20 XXXV óra T, TK földügyért és térképészetért Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő 5 IX óra TK Járőr óra TK rendészetért Kerékpárszerelő 13 XXII óra TK közlekedésért Kertépítő és -fenntartó 20 XXXIV óra TK agrárpolitikáért Kerti munkás 20 XXXIV óra TK agrárpolitikáért Kesztyűs 10 XVII óra TK Keveréktakarmány-gyártó 21 XXXVI óra TK élelmiszeriparért Kézi könyvkötő 12 XIX óra TK Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) 5 IX óra TK Konyhai kisegítő 18 XXVII óra TK Kosárfonó 4 V óra TK kultúráért Környezetvédelmi ügyintéző 14 XXIII óra TK Kötő 10 XVII óra TK Kulturális rendezvényszervező 4 VI óra T, TK kultúráért Lakástextil-készítő 10 XVII óra TK Lóápoló és gondozó 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Mezőgazdasági munkás 20 XXXIII óra TK agrárpolitikáért Mélyfúró 5 VII óra TK Mézeskalács-készítő 21 XXXVI óra TK élelmiszeriparért Motorfűrész-kezelő 20 XXXII óra TK erdőgazdálkodásért felelős Mozigépész 4 VI óra TK kultúráért Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő 4 V óra TK kultúráért Múzeumi preparátor 4 V óra TK kultúráért Műanyag hegesztő 8 XIV óra TK 20/33

Szakképesítés OKJ száma. Megye. Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Szakképesítés OKJ száma. Megye. Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2012. (...) Korm. rendelete. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

TERVEZET. A Kormány. /2012. (...) Korm. rendelete. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány /2012. (.....) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3)

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 9. szám 13213 III. Kormányrendeletek A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTAL oldal JOGSZABÁLYOK 1/2006. (II. 17.) r. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl...

Részletesebben

Szakmacsoport. 51 481 01 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750 óra T, TR informatikáért felelős miniszter

Szakmacsoport. 51 481 01 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750 óra T, TR informatikáért felelős miniszter Iskolai rendszerű OKJ előterjesztés. melléklet. táblázat A B C D E F G H I J ek/szakképesítésráépülések 3 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 5 48 0 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület igen adatbázis adminisztrátor 544820100000000

Részletesebben

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre Szakképzés Név Kód Képzési terület Adható e többletpont a képzési területen? (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2015. (.) NGM rendelete

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2015. (.) NGM rendelete A nemzetgazdasági miniszter /2015. (.) NGM rendelete az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet, valamint

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való: hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program...5 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék)

Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék) Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék) Központi Statisztikai Hivatal, 2004 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Amennyiben igényt tart olyan képzésekre, amely nem szerepel a listán, kérem jelezze munkatársainknak, és mi megszervezzük!

Amennyiben igényt tart olyan képzésekre, amely nem szerepel a listán, kérem jelezze munkatársainknak, és mi megszervezzük! KÉPZÉSAJÁNLAT Amennyiben igényt tart olyan képzésekre, amely nem szerepel a listán, kérem jelezze munkatársainknak, és mi megszervezzük! Mezőgazdasági képzések () Agrár árúforgalmazó szaktechnikus Agrás-

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Képzési jegyzék 2015. Partner-T-Hajdu Gépjárművezető-képző Nyíregyháza alapképesítésre felkészítő szaktanfolyam

Képzési jegyzék 2015. Partner-T-Hajdu Gépjárművezető-képző Nyíregyháza alapképesítésre felkészítő szaktanfolyam 1. "C" + "E" Nehézpótkocsi-vezető + GKI Zalaegerszeg, Nagykanizsa Technika Gépjárművezető-képző 2. "C" + ("C"+"E") kategóriás gépjárművezető + Tehergépkocsi-vezetői alapképesítésre felkészítő szaktanfolyam

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2014 / 2015. TANÉVRE VONATKOZÓAN Készítette: Változó Világért Alapítvány Hende

Részletesebben

ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111

ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111 ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111 ELŐSZÓ Tisztelt Partnerünk! 2013. évi képzési tájékoztatónk ajánlásával munkatársaim

Részletesebben

OKM közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről

OKM közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről OKM közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről Az oktatási és kulturális miniszter a külföldi ok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 67. -ának (7) bekezdésében

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre Az adatok lezárva 2014. december 1-jén. A fenti dátum után bekövetkező változásokat az elektronikus

Részletesebben

A jogszabályok által képesítési követelményekhez kötött tevékenységek, munkakörök jegyzéke a 2014. március 1 állapot szerint

A jogszabályok által képesítési követelményekhez kötött tevékenységek, munkakörök jegyzéke a 2014. március 1 állapot szerint A jogszabályok által képesítési követelményekhez kötött tevékenységek, munkakörök jegyzéke a 2014. március 1 állapot szerint Szakterület Tevékenység Tevékenység végzését képesítéshez kötő jogszabály Aneszteziológiai

Részletesebben

1343 Idősgondozási szolgáltatások vezetői 1326 Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője

1343 Idősgondozási szolgáltatások vezetői 1326 Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője A nemzetközi (ISCO-08) és a hazai () foglalkozási nómenklatúrák közötti fordítókulcs (Sárgával jelölve azok a foglalkozások, amelyek több foglalkozásba kerülhetnek.) (Kékkel jelölve azok az ISCO foglalkozások,

Részletesebben

FEOR '08 a tantárgyak tekintetében

FEOR '08 a tantárgyak tekintetében FEOR '08 a tantárgyak tekintetében MUNKAKÖR A FEOR SZERINT SZÜKSÉGES TANTÁRGY (ha ebben jó vagy érdemes a szakmában gondolkodni) GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓK 11 Törvényhozók,

Részletesebben

Citológiai szakasszisztens. Egészségügyi asszisztens

Citológiai szakasszisztens. Egészségügyi asszisztens Aneszteziológiai szakasszisztens Ápolási asszisztens Ápoló, Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet, A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7.

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7. Tartalomjegyzék I. Összehasonlító és gazdasági adatok I/1.-I/7. mellékletek... 2 II. Munkaerőpiaci adatok II/1.- II/8. mellékletek... 9 III. Oktatási adatok III/1.- III/5. mellékletek... 19 IV. Iskolázottsági

Részletesebben

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet. az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet. az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi szükséges képesítésekről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben