Sorszám: VI. Tárgy: Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési. Koncepció. Előterjesztő: Borgula Györgyné bizottsági tag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sorszám: VI. Tárgy: Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési. Koncepció. Előterjesztő: Borgula Györgyné bizottsági tag"

Átírás

1 Koncepció Gulyásné dr. Sáli Ilenrietta aljegyző (előterjesztés) Véleményező I-Iumánügyi Bizottság Bizottság Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Bizottság: Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Dr. Burján Katalin bizottsági tag Tárgy: Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési Készítette: Kovács Edina Igazgató (Koncepció) Előterjesztő: Borgula Györgyné bizottsági tag Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja el az alábbi határozati javaslatot: Az Szt. 92. (7) bekezdése értelmében a szolgáltatástervezési koncepciót az önkormányzat az elfogadást végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi. megelőzően véleményezteti az intézinényvezetőkkel ás a nemzetiségi önkormányzattal. A koncepció évre vonatkozóan (az előterjesztéshez mellékelve lett). Mezőberény Város Onkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója, és átdolgozásra került A fenti jogszabályi előírások figyelembevételével felülvizsgálatra került a évben elkészített szolgáltatástervezési koncepció elkészítése. szolgáltatások biztosításának szükségességét. kereteit, betegek, szenvedélybetegek) saj átosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés Az Szt. meghatározza azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a koncepciónak különösen tartalmaznia kell: (3) bekezdése alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat feladata a szociális A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai Tisztelt Képviselő-testület! a Képviselő-testület május 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással döntés: I db határozat Tervezett Sorszám: VI.

2 tervezetét. az előterjeszteshez mellékelt formában elfogadja. Gulyásné dr. Sáli Ilenrietta aljegyző Melőberény május 15. Határidő: intézkedésre azonnal Fe1elő Dr. Földesi szabolcs jegyző tervezetenek ai Szt. 92. (7) bekeidésben nevezettek részére történő véleményezésre megküldeséről. A Képviselő testület inegbízza Dr. 17öIdei iabo1e jegy/őt. hogy gondoskodjon a Koncepció Mezőberény Város Mezőberény Város Önkormányzati Képviclő testüiete a 1-latározati javaskit: szóló évi III. törvény (a továbbiakban: it.) 92. (3) bekezdése alapján Onkormányiatának mociális SzoIgaltatástervezés KoncepcLójának év időszakra vonatkozó siociáli igazgatásról és szocial i ellátasokról

3 (2007. évben elkészített koncepció felülvizsgálata) év SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KONCEPCIÓJA Oldal 1 / 39

4 3./ Pénzbeli, természetbeni ellátások 10 Oldal2/39 Bentiakásos 2.1.! Gazdasági háttér ! Demográfiai jellemzők ! Egészségi állapot ! A népesség gazdasági aktivitása 7 1./Bevezetés 4 Ábrajegyzék 3 Tartalom 5./Szociális alapszolgáltatások 15 4./Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rendszere, afeladat-ellátási kötelezettség bemutatása 13 6./ Gyermekjóléti alapeliátások 26 8./Személyi és tárgyifeltételek 30 9./ A szociális szolgáltatások fejlesztési irányai, prioritások 31 7./Szakosított ellátások 2.! Mezőberény város szociális helyzetképe 5 11./ Várható eredmények A fejlesztési elképzelések megvalósításának ütemezése sz. melléklet Társadalmasítás bemutatása év sz. melléklet Mezőberényben a szociális ellátás területén megvalósult fejlesztések, beruházások 5.1/ Tanyagondnoki szolgáltatás ! Étkeztetés / Házi segítségnyújtás / Családsegítő szolgáltatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás / Nappali ellátások / Közösségi pszichiátriai ellátás ! Gyermekjóléti szolgáltatás ! Gyermekek napközbeni ellátása ! Gyermekek átmeneti elhelyezése: helyettes szülői ellátás ! Idősek Otthona ! Fogyatékos személyek lakóotthona ! Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások működőképességének megőrzése / A szociális szolgáltatások fejlesztése ! Együttműködés és koordináció erősítése / Helyi közösség fejlesztése Otthoni betegápolás 18 elhelyezést nyújtó intézmények 28

5 2. táblázat Élveszületések száma ( ) 6 5. táblázat Csecsemőhalálozás és a koraszülések alakulása táblázat Mezőberény és Csárdaszállás lakosságának haláloki struktúrája, táblázat Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, és közül közfoglalkoztatásban részt vettek száma 8. táblázat Önkormányzati segélyben részesülők száma, és a támogatásra felhasznált összeg, táblázat Mezőberény szociális és gyermekjóléti ellátórendszere 14 életkorés nem szerinti bontásban táblázat Mezőberény munkariélküliségi mutatói ( óv) 8 3. táblázat Gazdasági aktivitási mutatók 7 1. táblázat A népesség korösszetételének változása ( ) 6 Oldal3/39 4. ábra Házi segítségnyújtásban részesülők száma nemek és életkor szerint ábra Idősek nappali ellátásában részesülők életkor és nem szerinti megoszlása, ábra Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek életkor és nemek szerint ábra Fogyatékosok bentlakásos ellátását igénybevevők életkor szerint, ábra Az idősek otthonában élők életkor szerinti megoszlása, ábra A támogató szolgáltatást igénybevevők száma nem és korcsoport szerint ábra Étkeztetésben részesülők életkor és nemek szerinti megoszlása év ábra Az otthoni szakápolást igénybe vevők korcsoportonként, ábra A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma nem és korcsoport szerint ábra A szolgáltatást igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint ábra A szolgáltatást igénybevevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint ábra Természetes szaporodás /fogyás és vándorlási különbözet ábra Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők korcsoportonként, ábra Állandó népesség száma, korösszetétele ( ) 6 Áb raj egyzé k férőhelyek számával táblázat Idősek nappali ellátása férőhelyeiriek és igénybevevőinek száma, táblázat Idősek Otthona bemutatása intézményenként, az engedélyezett, és december 31-én betöltött 25. táblázat Szociális és gyermekjóléti ellátásban foglalkoztatottak száma, szakképzettsége táblázat Házi segítségnyújtásban részesülők száma (fő): táblázat Házi segítségnyújtásban részesülők gondozási szükséglet szerint, táblázat Ajelzőrendszeres házi segítségnyújtás által lefedett települések a jelzőkészülékek számával, táblázat A családsegítő szolgáltatást igénybevevők, és az esetek száma táblázat Támogató szolgáltatást igénybe vevők száma táblázat A támogató szolgálat kihasználtsága táblázat Közösségi pszichiátriai nyilvántartottak száma táblázat A nappali intézményekhez kötődő szociális foglalkoztatás adatai táblázat Szociális étkeztetésben részesülők száma (fő) táblázat Otthoni betegápolásban részesülők száma, vizitkerete és a teljesített vizitek száma, táblázat A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái, táblázat Fogyatékosok nappali ellátása férőhelyeinek és igénybevevőinek száma, táblázat A gyermekjóléti szolgáltatás működésének adatai táblázat Prioritások ütemezése 34 TbIajegyzék

6 Oldal4/39 kereteit, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, nösen tartalmaznia kell, Igy A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi Ill. törvény (továb 1.! Bevezetés A koncepció készítését az Szt. Írja elő, de az egységes szemlélet, illetve az integrált intézmények műkö tos kötelezettségei és fejlesztési elképzelései is teret kapjanak. a településen élő szociálisan rászoruló személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatá biakban Szt.) 92. (3) bekezdésének értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzatnak dése szükségessé teszi, hogy a koncepcióban az önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatásokkal kapcsola elkötelezettség mellett feleljen meg a szakmai kihívásoknak. Mindezek mellett hatékony formában, jelentős változások léptek hatályba. Az állami szerepvállalás megerősödése mellett változott az önkor eredményesen nyújtson szolgáltatásokat az ellátást igénylők számára. Az Szt. következő bekezdése meghatározza azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a koncepciónak külö rozása érdekében szociális szolgáltatástervezési koncepciót kell készítenie. mára legyenek elérhetőek a szociális biztonságot garantáló szolgáltatások, ellátási formák. További cél, hogy a meglévő ellátórendszer, erősségeit és eredményeit megőrizve, a minőségi szolgáltatásért való latára évben került sor. Az azóta eltelt időszakban a szociális szolgáltatások szabályozása területén Mezőberény Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának legutóbbi felülvizsá alapuló vizsgálatát célozta meg. A legrászorultabb lakosok szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférési mányzatok feladat-ellátási kötelezettsége. Részesei vagyunk egy átalakítási folyamatnak, mely az egyen esélyeinek növelése érdekében több szolgáltatásra kiterjedően bevezetésre került a gondozási szükség lő esélyű hozzáférést, a területileg egyenlőbb lefedettséget, a szolgáltatásfejlesztés valós szükségletekre június 30-ával megszűnt. A július 1. és december 31. között az addig társulásban mű A Koncepció felülvizsgálatánál az önkormányzati feladatellátás mellett megjelenítésre kerülnek az egy Város Önkormányzata ezeket a szolgáltatásokat is önállóan, saját fenntartásában működteti. önkormányzat közötti megállapodás keretében kerültek ellátásra január 1. napjától Mezőberény A helyzetelemzés összeállítását, a koncepcióban megfogalmazott fejlesztési irányok megfogalmazását a tualizélását, melyre e dokumentum keretében kerül sor. Ebben az időszakban változott az önkormányzat feladatellátásának módja. A 2007-ben Mezőberény, let és a rászorultság kritériumainak vizsgálata. ködtetett szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) a négy Bélmegyer, Kamut és Murony Önkormányzatai által létrehozott intézményi társulás jogi személyisége adott válaszaik, adatszolgáltatásaik formájában május ii-én Szociális Szolgáltatástervezési Kon cepció felülvizsgálatával kapcsolatos társadalmi egyeztetésre került sor (2. sz. melléklet). házak, civil szervezetek által felvállalt szolgáltatások is. Polgármesteri Hivatal érintett munkatársai és a városban szolgáltatást nyújtók segítették kérdőívekre A törvényi kötelezettség teljesítésén túl a koncepció elsődleges célja, hogy a város minden lakója szá Mindezek mellett a Szt. elrendeli a szolgáltatástervezési koncepció tartalmának felülvizsgálatát és ak tások biztosításának szükségességét. d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgálta c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködések

7 Mezőberény a Dél-alföldi régióban, Békés megye középső részén a kedvezményezett Mezőberény gazdasági helyzete a 2008-ban kezdődő gazdasági válság idején megrendült. Jelentősen fő, átlagos népsűrűsége pedig 91 fő/km 2 (KSH, 2013). helyet foglaló kisváros, kistérség egyik meghatározó települése. Területe 1.18,53 km2, népessége Békési járásban 2.1.! Gazdasági háttér 2./ Mezőberény Város szociális helyzetképe Oldal5/39 Mezőberény Integrált Városfejlesztési Stratégiája frissítve a KSH évi adataival Népszámlálás Mezőberény Város Önkormá nyzati Képviselő-testű letének gazdasági programja A kedvezményezett járások besorolásárál szóló 290/2014. (Xl. 26.) Kormányrendelet alapján Mezőberény lakosságszámának vizsgálatakor szembetűnik a népességszám folyamatos és egyenletes csökkenése. A város lélekszáma 1970 és 2013 között főről főre, összesen fővel 2.2.! Demográfiai jellemzők év alatt 142,77%-ra emelkedett a megfizetett összeg úgy, hogy közben a növekedés évről évre folyama ma 3628 fő, közülük minden harmadik fő, azaz 35,15%-uk, kényszerül napi ingázásra a megélhetésért. középvállalkozások biztosítanak munkahelyet a lakosság számára. Mezőberényben a regisztrált vállalko Mára a legnagyobb munkáltatónak számító önkormányzat mellett főként ipari és mezőgazdasági kis- és zások száma 943, ebből az egyéni vállalkozásoké 356, őstermelő 307. Miközben a foglalkoztatottak szá szociális ellátórendszere fejlesztése területén. A rendszerváltás óta a város folyamatosan erőfeszítéseket tesz a munkahelyek megteremtéséhez évi népszámlálási adatok még a foglalkoztatottak helyben történő munkavállasának 79 %-os ará 3 A Az elmúlt időszakban stabilizálódó gazdasági szerkezet jellemző a településre. A létesült új vállalkozások létszámot foglalkoztató cég 2009-ben felszámolta a mintegy 650 főt foglalkoztató vállalkozását. tos volt. Mezőberény közlekedési helyzete kedvező, mivel a városban megáll a Budapest Békéscsaba Lökösháza mutatja, hogy a háztartások felében van Saját tulajdonú gépjármű. Ez pedig a kedvező tömegközlekedési lehetőségek mellett a lakosság mobilitását számottevő mértékben segíti, legyen Szó munkavállalásról, tokkal hét közben jól elérhető, békéscsabai átszállással elfogadható sűrűségű a járatszám Gyula irányába kosra jutó személygépkocsik aránya jóval elmarad a 277 db-os megyei átlagtól (252 db), az adat azt is A közúti kapcsolatrendszer is jónak mondható, hiszen a 47-es, a 46-os, valamint a 470-es főközlekedési A tömegközlekedési kapcsolatok közül Békéscsaba, Békés (járási központ), Körösladány közvetlen jára 2 is. A személyszállító gépjárművek számának lakosságszámhoz viszonyított aránya 25%. Bár az la kedett a munkanélküliség, az emberek egy jelentős része kilátástalan helyzetbe került. A legnagyobb megerősödése jellemző, ami megfigyelhető a helyi iparűzési adóbevétel növekedéséből. Az elmúlt négy csökkent a foglalkoztatottság, ami a családok életkörülményeinek drasztikus romlásához vezetett. Növe nyát mutatták. kapcsolódó beruházások mellett a hátrányos helyzetű rétegek lakhatási körülményeinek javítása és a vonalon közlekedő minden hazai és számos nemzetközi szerelvény. utak Mezőberényben keresztezik egymást. ügyintézésről vagy a szolgáltatások eléréséről. 4 s az ellátást igénybevevők életkörülményein, életminőségén voltak hivatottak javítani (1.. sz. melléklet). Bemutatásra kerülnek azok a fejlesztések, beruházások is, amelyek az utóbbi négy évben megvalósultak,

8 változott. 3(S22fl( I U310, (,813] 933/ 1< ), U /10, 1U, 1 tályhoz tartozók létszáma emelkedő tendenciát mutatva ugyan ebben az időszakban 17,2%-ról 17,5%-ra csökkent. Amennyiben csak a közelmúlt adatait figyeljük meg az 1. ábrán, akkor a vizsgált időszak utolsó hat évében, 2008 és 2013 között a fogyatkozás 243 fővel 2%-os. Forrás: TeIR/KSH-TSTAR adatok alapján saját szerkesztés 1. ábra Állandó népesség száma, korösszetétele ( ) között 19,8%-ról 18,9%-ra csökkent a 0-18 éves korosztály részaránya. Az idős, legalább 65 éves korosz 1. táblázat A népesség korösszetételének változása ( ) Forrás: TeIR/KSH-TSTAR adatok alapján Saját szerkesztés 2. táblázat Élveszületések száma ( ) ke a 76 élveszületési számmal, de 2011-ben és 2012-ben sem érte el a többi évre jellemzően 100 feletti lélekszámot. (2. sz. táblázat) kintetben, hiszen 122 gyermek látta meg a napvilágot. Azt ezt követő évben mélypontra zuhant az érté tes fogyás játszik szerepet. A vándorlási különbözet év kivételével, a 2008 és 2013 közötti időszak Év Az alábbi diagram jól szemlélteti, hogy Mezőberény népességének csökkenésében döntően a természe A halálozások száma a vizsgált 6 év mindegyikében jóval meghaladta a születések számát. Az élve szüle Forrás: Védőnői Szolgálat Fő tések és a halálozások különbözete a évben kiugróan magas volt, -80 fő (-7,4%o). A természetes fogyás 2013-ban ezer lakosra vetítve -2,6% volt, ami a kimagasló születésszámnak köszönhetően ebben ban pozitív egyenleget mutatott, szinte egyedüli településként értük ezt el a Békési járásban. A gyermek- és fiatalkorú lakosság egyre szűkülő arányt képez a lakosság összetételében, 2008 és 2013 Az élveszületések számában ingadozások mutatkoznak. A év kiemelkedő jelentőségű volt e te ,8% 63,0% 17,2% ,5 % 63,2 % 17,3 % ,2 % 63,6 % 17,2 % ,9 % 63,7 % 17,4 % ,4% 63,5% 17,1% ,9 % 63,6 % 17,5 % Év Népesség száma (fő) 0-18 év év 65 évtől ÉV 2OQ V 2010.ÉV 201 (,ÉV 20326V / I M r (,4 év L4k05$ , (136 1, /1/8, 2(3/. 2117, , (3, Oldal 6 / 39

9 t ábra Természetes szaporodás /fogyás és vándorlási különbözet S O KSH Népszámlálási adatok, Oldal7/39 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Műhelytanulmányok Nol Demográfiai jövőkép KSH-NKI (2011. május) Forrás: KSH népszámlálási adatok O Év Összesen (fő) Foglalkoztatott (fő) Munkanélküli (fő) Inaktív kereső (fő) Eltartott (fő) 3. táblázat Gazdasági aktivitási mutatók korú nem foglalkoztatottak (munkanélküliek, rokkantsági ellátásból, családi támogatásból élők) arányá nak emelkedése tovább szélesíti. A jövedelemtermelő és jövedelemfogyasztó népességcsoport létszáma közötti különbséget az aktív 2.3.! A népesség gazdasági aktivitása mel, az özvegyek számának növekedése, hiszen az idősek különböző korosztályaiban magasabb, a 75 év lyon belül. Alapvetően a nemek közötti eltérő halandósággal magyarázható, s különös figyelmet érde ben, noha ez az arány 1960-ban alig haladta meg az 5%-ot. kívül született gyermekek aránya. Magyarországon a gyermekek 41%-a született házasságon kívül születésekor, és ez a kor folyamatosan emelkedik. A korábbi tendencia folytatásaként nőtt a házasságon feletti népességben pedig megduplázódik a nők aránya. 6 a nők későbbi életkorra halasztják a gyermekvállalást. A magyar nők átlagosan 29,1 évesek a gyermekek nak visszaesésével, illetve a házasságkötési életkor kitolódásával. Gyakoribbá vált az élettársi kapcsolat, A kedvezőtlenül alacsony gyermekvállalási mutatók összefüggésben vannak a házasságkötések számá tendenciát mutat a lakosságon belül a 64 év feletti korosztály részaránya. matosan idősödő mezőberényi társadalom képét vetíti előre. Az Európai Unió országaira jellemző kettős öregedés folyamata Mezőberény helyi társadalmára isjellemző a fenti adatok értelmében. A gyermek- fiatal korosztály arányának csökkenése, a 64 éven felüli korcsoport növekedése egy folya A lakónépesség számának csökkenése mellett párhuzamosan csökken a fiatalok aránya, s emelkedő A másik nagy kihívás a hosszabbéletűség. Megnövekedett a 75 éven felüliek aránya az idős korosztá Forrás: TeIR/KSH-TSTAR adatok alapján Saját szerkesztés V2ndorIás ktilör0,ozpi mértékű volt a Dél-Alföldön (-5,3%o) és az országban mérteknél is (-3,8%o). az évben jóval kedvezőbben alakult mind a járási (-5,2%o), mind a megyei (-7,1%o) értékeknél, de kisebb

10 Oldal8/39 8 kell tartoznia, annak érdekében, hogy a potenciális munkaerőforrásból minél több hasznosuljon, a helyi Forrás: NFSZ %-ában Nyilvántartott 4. táblázat Mezőberény munkanélküliségi mutatói ( év) erő-piacra. társadalom eltartó képessége, megtartó ereje növekedhessen. A gazdaságilag aktívak száma jelentős mértékben, 30%-kal csökkent 1980-ról 2001-re, majd 10 év alatt A munkanélküliség a szegénység és a társadalomból való kirekesztődés legjelentősebb kockázati té A város munkanélküliségi helyzetét a 4. sz. táblázat szemlélteti. nyezőjének számít, ezért fontos, hogy minél több ember tudjon belépni a nyílt vagy támogatott munka tables https://www.kshhu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/iwdsdoo8.htmi; Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő- testülete évekre szóló gazdasági programja 8 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Műhelytanulmányok No1 Demográfiai jövőkép KSH-NKI (2011. május) vel, míg a nőké 5 évvel, 73,7 évről 78,7 évre nőtt, a két nem közötti különbség tehát némileg csökkent. élő lakosok közismerten az egyik legrövidebb élettartamra számíthatnak Európában. ja, hogy körükben az egészségkárosító kockázati tényezők közelednek a férfiakéhoz. ennél fogva munkakörülményeik, életmódjuk egyre hasonlóbbá válik a férfiakéhoz, aminek az a velejáró A várható élettartam hazai emelkedése azonban elmarad a legtöbb európai országtól, a Magyarországon A születéskor várható élettartam Magyarországon 1990 és 2013 között 69,4 évről 75,6 évre emelkedett. A nők várható élettartamának meghosszabbodását nehezíti, hogy a társadalomban betöltött szerepük, Az Európai unióban ez az érték 79,2 év. A magyar férfiak várható élettartama 65,1 évről 72 évre 6,9 év keresztül az elmúlt évtizedekben köszönhetően az életkörülmények javulásának, az egészségügyi ellátás, és a közegészségügy fejlődésének. Mind a születéskor, mind pedig a különböző életkorokban várható élettartam jelentős javuláson ment 2.4.! Egészségi állapot A javuló tendencia feltételezhetően köszönhető egyrészt a helyi vállalkozások megerősödésének 7, vala ben a relatív mutatószám 5,4 százalékponttal, 13,85%-ról 8,45%-ra esett vissza. mint a városban működtetett közfoglalkoztatásnak. napon túl nyilvántartásban lévő, tartósan munkanélküliek száma. A munkavállalási korú népesség lét 2011 és 2015 között javultak a város munkanélküliségi mutatói. A márciusi adatok alapján elmondható, március , március , március , március , március ,45 nélküliek részesülők száma népesség Év, hónap munka-nélküliek Nyilvántartott álláskeresők a száma (fő) korú népesség száma (Jő) (fő) (fő) Tartósan FHT-ban és Munkavállalási munkavállalási munka- RSzS-ben korú száma is kisebb visszaesések mellett Öt év viszonylatában 2%-kal emelkedett. Mindezekkel összefüggés hogy jelentősen, azaz több, mint 40%-kal csökkent a nyilvántartott munkanélküliek ezen belül a 12 hó A foglalkoztatási arány növelésének a helyi politika legfontosabb társadalmi és gazdasági céljai közé adat már 2 fő fölé emelkedett re, a foglalkoztatottak számának növekedése 1,75 főre redukálta az 10%-os növekedést ért el. Míg 1980-ban és 1990-ben 1 kereső 1-1,5 főt tartott el, addig 2001-ben ez az egy keresőre jutó eltartottak számát.

11 Kovács Ez elmúlt Öt évet tekintve megyei szinten a korábbi 4,4-ről 7,4 ezrelékre emelkedett az érték, a járási Human Development Index részeként). csecsemők száma az élve születés ezrelékében mérve. A csecsemőhalandósági rátát alkalmasnak tartják A halálozás egyik speciális esete a csecsemőhalálozás, mint demográfiai mutató, az 1 éven alul elhunyt delkező férfiaknak pedig várhatóan 57 százaléka nem éli meg a 65. életévét. 1 a népesség- és gazdaságtudományi szakemberek egy-egy terület fejlettségi szintjének értékelésére (HDI nak 26 százaléka, az alapfokú végzettségűeknek 41 százaléka, az alapfokú iskolai végzettséggel nem ren adatai alapján számítva a 30 éves, felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek 15 százaléka, a középfokúak adatok azonban lényegesen kedvezőbb képet mutatnak három évben nulla, két évre vonatkozóan 6,05 Oldal9/39 Hablicsek László - Katalin: Az életkilátások differenciálódása iskolázottság szerint, Forrás: Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv; Védőnői Szolgálat % 5,5%o 4,4% 2012 O % 0% ,9%o 6,6% 7,4%o Koraszülés ,8% 4,9% 7,9% ,9% 5,3% 8,3% % O% 5,3%o % O% 5,O%o ,7% 7,7% 8,4% ,7% 5,8% 7,8% ,7% 6,9% 8,5% Csecsemőhalálozás I Mezőberény Békési járás Békés megye 5. táblázat Csecsemőhalálozás és a koraszülések alakulása ügyi kockázat mellett a babák fejlődésükben elmaradnak, az ellátórendszertől fokozottabb odafigyelést, A szociálisan hátrányos helyzetű családokban nagyobb a kockázata a koraszülésnek, melynek oka lehet a zik. látszik, hogy Mezőberényben az elmúlt két évben közel 2%-os koraszülési esetszám csökkenés mutatko Öt év átlagában a korszülések százalékos megoszlása 5,76, míg ez az adat megyei szinten eléri a 8 %-ot és a békési járáshoz tartozó többi településen is meghaladja átlagosan a 6%-ot. Az adatokat tekintve az is zőségek azonban ennél a mutatónál is mutatkoznak, legkedvezőbb az arányszám Mezőberényben, ahol hiányos táplálkozás, a dohányzás, iskolázatlanság, életvitelszerűen helytelen életmód. A koraszülött A koraszülések arányszámait tekintve azonban már nem ilyen kedvező a kép. Mind megyei, mind járási tevékenységére utalhat és jelezheti a település kedvező fejlettségi szintjét ben és 2011-ben 1-1 kony egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások megfelelő színvonalú prevenciós és települési szinten stagnálás mutatkozik az arányszámok, esetszámok alakulásában. Területi különbö korai fejlesztést igényelnek. átlagértékkel. Mezőberényben 2011 és 2013 között csecsemőhalandóság nem fordult elő, mely a haté arányt mutat (5. sz. táblázat). csecsemőt nevelő családoknak több egészségügyi és szociális szolgáltatásra lesz szüksége. Az egészség csecsemő halt meg, ami ezrelékben kifejezve az élveszületések alacsony száma miatt magas halálozási ám a férfiak esetében a differenciálódás drámai méreteket ölt. A 2000 és 2004 közötti Öt év elhalálozási Az életesélyek társadalmi rétegenként is differenciálódnak. A nők körében is jelentősek a különbségek,

12 Oldal 10/39 jus) Külső okok Fertőző és A harmadik legjelentősebb haláloki főcsoport az ún. külső okokhoz kötődik. E csoportba tartoznak a életévek száma 3200 fölött volt, a férfiaknál közel 4000, a nőknél 2500 elveszett életév fordult elő. járulnak hozzá a korai halandósághoz. Magyarországon a lakosra jutó ilyen okok miatt elveszett szágon 2008-ban 4000 felett volt, míg a nőké 1630 életév volt ( nőre számítva). A magyarországi adatok bemutatását követően, ismerjük meg Mezőberény- Csárdaszállás lakosságának 6. táblázat Mezőberény és Csárdaszállás lakosságának haláloki struktúrája, 2012 betegedések, halálokok tekintetében hazánk vezető helyet foglal cl a nemzetközi statisztikákban. sen elmarad attól, amit társadalmi-gazdasági fejlettségünk általános szintje lehetővé tenne. Egyes meg A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen és jelentő haláloki struktúráját. Nők 53,8% 28,8% 0% 3,8% 3,8% 0% 10,0% A kardiovaszkuláris halálozásoknak köszönhető elveszett életévek férfira jutó száma Magyaror A haláloki főcsoportok közül a rosszindulatú daganatos halálozások a második legnagyobb mértékben Férfiak 42,2% 35,6% 7,8% 7,8% 2,2% 2,2% 2,2% A lakosság haláloki struktúrája alapján megállapítható, hogy az Országos adatokkal megegyezően mind a adják. A mezőberényi férfiak haláloki sorrendje szinkronban van az Országos adatokkal. A nők haláloki sorrendjében az emésztőrendszeri betegségek helyet cseréltek a légzőrendszeri betegségekkel, viszont a két nem esetén a vezető halálokot a keringési rendszer betegségei és a daganatos megbetegedések külső okok halálozásként itt is megjelennek. A keringési rendszer betegségei a halálokok között nőknél 3.! Pénzbeli, természetbeni ellátások balesetek, sérülések, gyilkosságok, öngyilkosságok. Az öngyilkosságok száma két évtizede örvendetesen ségbeli, valamint egészségmagatartásbeli defektusaira. csökken mindkét nemnél, ennek ellenére az elveszett életévek száma alapján továbbra is jelentős haláloknak kell tekintenünk, hiszen a férfiaknál 920, nőknél pedig 216 a lakosra jutó elveszett élet 11,6%-kal nagyobb gyakorisággal jelentkeznek (6. táblázat). rodás okozta életév veszteség férfiaknál 1400, a nőknél több mint 45Qh1 évek száma. Az emésztőrendszer megbetegedései okozta halálozások és ezen belül a krónikus májzsugo A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere március 1-jével jelentős átalakuláson tak egymástól, és átalakult a finanszírozás rendszere. ment keresztül. Az állam és az önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai egyértelműen elvál Forrás: Békés Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv tásának megállapítása a járási hivatalok hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatban kétféle ellátástípus állapítható meg, egyrészt a foglalkozást helyettesítő támogatás, másrészt az egész ségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (ez utóbbi a megszűnő rendszeres szociális segély he lyébe lép). Járási hatáskörben maradt az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátások, vala mint az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság. Mindezen adatok egyértelműen rámutatnak a magyar társadalom egészen súlyos életmód-és életminő Valamennyi jövedelemkompenzáló támogatás, így a jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellá Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Műhelytanulrnányok No.1 - betegségei gedések betegségei gok, öngyilkossá- tegségi Keringési Daganatos Emésztő- (balesetek, sérü- Légzőrend rendszer megbete- rendszer lések, llkossá- szer be gok) tegségek Demográfiai jövőkép KSH-NKI (2011. má okozta be- halálokok élősdiek Egyéb

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Elfogadva: 430/2012. (XI. 21.) Kt. határozattal. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST 2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 29-22 Készítették: Panyik Anita munkaszervezet-vezető, Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008-2014 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 1.1. A koncepció jogszabályi alapja.. 3 1.2. A koncepció célja. 4 1.3. A koncepció

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Kistelek Város Önkormányzata 2015. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06-1-882-3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Halászi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Halászi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Halászi Község Önkormányzata 2013-2017 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (2) Bevezetés (2) A település bemutatása (3) Értékeink, küldetésünk (7) Célok (8) A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013 Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Jánoshida 2013 Készítette: Béresné Szénási Ildikó Burai Sándor Jánoshida, 2013. október 17. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. HELYZETKÉP 1.Demográfiai jellemzők

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Harkakötöny Község Önkormányzatának

Harkakötöny Község Önkormányzatának Harkakötöny Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1.Bevezetés 3 1.1. Jogszabályi háttér bemutatása 4 2. Harkakötöny bemutatása 5 2.1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata 2013. július 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végző munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tápszentmiklós Község Önkormányzata 2013-2018 Old. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben