Sorszám: VI. Tárgy: Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési. Koncepció. Előterjesztő: Borgula Györgyné bizottsági tag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sorszám: VI. Tárgy: Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési. Koncepció. Előterjesztő: Borgula Györgyné bizottsági tag"

Átírás

1 Koncepció Gulyásné dr. Sáli Ilenrietta aljegyző (előterjesztés) Véleményező I-Iumánügyi Bizottság Bizottság Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Bizottság: Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Dr. Burján Katalin bizottsági tag Tárgy: Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési Készítette: Kovács Edina Igazgató (Koncepció) Előterjesztő: Borgula Györgyné bizottsági tag Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja el az alábbi határozati javaslatot: Az Szt. 92. (7) bekezdése értelmében a szolgáltatástervezési koncepciót az önkormányzat az elfogadást végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi. megelőzően véleményezteti az intézinényvezetőkkel ás a nemzetiségi önkormányzattal. A koncepció évre vonatkozóan (az előterjesztéshez mellékelve lett). Mezőberény Város Onkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója, és átdolgozásra került A fenti jogszabályi előírások figyelembevételével felülvizsgálatra került a évben elkészített szolgáltatástervezési koncepció elkészítése. szolgáltatások biztosításának szükségességét. kereteit, betegek, szenvedélybetegek) saj átosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés Az Szt. meghatározza azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a koncepciónak különösen tartalmaznia kell: (3) bekezdése alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat feladata a szociális A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai Tisztelt Képviselő-testület! a Képviselő-testület május 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással döntés: I db határozat Tervezett Sorszám: VI.

2 tervezetét. az előterjeszteshez mellékelt formában elfogadja. Gulyásné dr. Sáli Ilenrietta aljegyző Melőberény május 15. Határidő: intézkedésre azonnal Fe1elő Dr. Földesi szabolcs jegyző tervezetenek ai Szt. 92. (7) bekeidésben nevezettek részére történő véleményezésre megküldeséről. A Képviselő testület inegbízza Dr. 17öIdei iabo1e jegy/őt. hogy gondoskodjon a Koncepció Mezőberény Város Mezőberény Város Önkormányzati Képviclő testüiete a 1-latározati javaskit: szóló évi III. törvény (a továbbiakban: it.) 92. (3) bekezdése alapján Onkormányiatának mociális SzoIgaltatástervezés KoncepcLójának év időszakra vonatkozó siociáli igazgatásról és szocial i ellátasokról

3 (2007. évben elkészített koncepció felülvizsgálata) év SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KONCEPCIÓJA Oldal 1 / 39

4 3./ Pénzbeli, természetbeni ellátások 10 Oldal2/39 Bentiakásos 2.1.! Gazdasági háttér ! Demográfiai jellemzők ! Egészségi állapot ! A népesség gazdasági aktivitása 7 1./Bevezetés 4 Ábrajegyzék 3 Tartalom 5./Szociális alapszolgáltatások 15 4./Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rendszere, afeladat-ellátási kötelezettség bemutatása 13 6./ Gyermekjóléti alapeliátások 26 8./Személyi és tárgyifeltételek 30 9./ A szociális szolgáltatások fejlesztési irányai, prioritások 31 7./Szakosított ellátások 2.! Mezőberény város szociális helyzetképe 5 11./ Várható eredmények A fejlesztési elképzelések megvalósításának ütemezése sz. melléklet Társadalmasítás bemutatása év sz. melléklet Mezőberényben a szociális ellátás területén megvalósult fejlesztések, beruházások 5.1/ Tanyagondnoki szolgáltatás ! Étkeztetés / Házi segítségnyújtás / Családsegítő szolgáltatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás / Nappali ellátások / Közösségi pszichiátriai ellátás ! Gyermekjóléti szolgáltatás ! Gyermekek napközbeni ellátása ! Gyermekek átmeneti elhelyezése: helyettes szülői ellátás ! Idősek Otthona ! Fogyatékos személyek lakóotthona ! Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások működőképességének megőrzése / A szociális szolgáltatások fejlesztése ! Együttműködés és koordináció erősítése / Helyi közösség fejlesztése Otthoni betegápolás 18 elhelyezést nyújtó intézmények 28

5 2. táblázat Élveszületések száma ( ) 6 5. táblázat Csecsemőhalálozás és a koraszülések alakulása táblázat Mezőberény és Csárdaszállás lakosságának haláloki struktúrája, táblázat Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, és közül közfoglalkoztatásban részt vettek száma 8. táblázat Önkormányzati segélyben részesülők száma, és a támogatásra felhasznált összeg, táblázat Mezőberény szociális és gyermekjóléti ellátórendszere 14 életkorés nem szerinti bontásban táblázat Mezőberény munkariélküliségi mutatói ( óv) 8 3. táblázat Gazdasági aktivitási mutatók 7 1. táblázat A népesség korösszetételének változása ( ) 6 Oldal3/39 4. ábra Házi segítségnyújtásban részesülők száma nemek és életkor szerint ábra Idősek nappali ellátásában részesülők életkor és nem szerinti megoszlása, ábra Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek életkor és nemek szerint ábra Fogyatékosok bentlakásos ellátását igénybevevők életkor szerint, ábra Az idősek otthonában élők életkor szerinti megoszlása, ábra A támogató szolgáltatást igénybevevők száma nem és korcsoport szerint ábra Étkeztetésben részesülők életkor és nemek szerinti megoszlása év ábra Az otthoni szakápolást igénybe vevők korcsoportonként, ábra A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma nem és korcsoport szerint ábra A szolgáltatást igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint ábra A szolgáltatást igénybevevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint ábra Természetes szaporodás /fogyás és vándorlási különbözet ábra Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők korcsoportonként, ábra Állandó népesség száma, korösszetétele ( ) 6 Áb raj egyzé k férőhelyek számával táblázat Idősek nappali ellátása férőhelyeiriek és igénybevevőinek száma, táblázat Idősek Otthona bemutatása intézményenként, az engedélyezett, és december 31-én betöltött 25. táblázat Szociális és gyermekjóléti ellátásban foglalkoztatottak száma, szakképzettsége táblázat Házi segítségnyújtásban részesülők száma (fő): táblázat Házi segítségnyújtásban részesülők gondozási szükséglet szerint, táblázat Ajelzőrendszeres házi segítségnyújtás által lefedett települések a jelzőkészülékek számával, táblázat A családsegítő szolgáltatást igénybevevők, és az esetek száma táblázat Támogató szolgáltatást igénybe vevők száma táblázat A támogató szolgálat kihasználtsága táblázat Közösségi pszichiátriai nyilvántartottak száma táblázat A nappali intézményekhez kötődő szociális foglalkoztatás adatai táblázat Szociális étkeztetésben részesülők száma (fő) táblázat Otthoni betegápolásban részesülők száma, vizitkerete és a teljesített vizitek száma, táblázat A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái, táblázat Fogyatékosok nappali ellátása férőhelyeinek és igénybevevőinek száma, táblázat A gyermekjóléti szolgáltatás működésének adatai táblázat Prioritások ütemezése 34 TbIajegyzék

6 Oldal4/39 kereteit, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, nösen tartalmaznia kell, Igy A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi Ill. törvény (továb 1.! Bevezetés A koncepció készítését az Szt. Írja elő, de az egységes szemlélet, illetve az integrált intézmények műkö tos kötelezettségei és fejlesztési elképzelései is teret kapjanak. a településen élő szociálisan rászoruló személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatá biakban Szt.) 92. (3) bekezdésének értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzatnak dése szükségessé teszi, hogy a koncepcióban az önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatásokkal kapcsola elkötelezettség mellett feleljen meg a szakmai kihívásoknak. Mindezek mellett hatékony formában, jelentős változások léptek hatályba. Az állami szerepvállalás megerősödése mellett változott az önkor eredményesen nyújtson szolgáltatásokat az ellátást igénylők számára. Az Szt. következő bekezdése meghatározza azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a koncepciónak külö rozása érdekében szociális szolgáltatástervezési koncepciót kell készítenie. mára legyenek elérhetőek a szociális biztonságot garantáló szolgáltatások, ellátási formák. További cél, hogy a meglévő ellátórendszer, erősségeit és eredményeit megőrizve, a minőségi szolgáltatásért való latára évben került sor. Az azóta eltelt időszakban a szociális szolgáltatások szabályozása területén Mezőberény Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának legutóbbi felülvizsá alapuló vizsgálatát célozta meg. A legrászorultabb lakosok szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférési mányzatok feladat-ellátási kötelezettsége. Részesei vagyunk egy átalakítási folyamatnak, mely az egyen esélyeinek növelése érdekében több szolgáltatásra kiterjedően bevezetésre került a gondozási szükség lő esélyű hozzáférést, a területileg egyenlőbb lefedettséget, a szolgáltatásfejlesztés valós szükségletekre június 30-ával megszűnt. A július 1. és december 31. között az addig társulásban mű A Koncepció felülvizsgálatánál az önkormányzati feladatellátás mellett megjelenítésre kerülnek az egy Város Önkormányzata ezeket a szolgáltatásokat is önállóan, saját fenntartásában működteti. önkormányzat közötti megállapodás keretében kerültek ellátásra január 1. napjától Mezőberény A helyzetelemzés összeállítását, a koncepcióban megfogalmazott fejlesztési irányok megfogalmazását a tualizélását, melyre e dokumentum keretében kerül sor. Ebben az időszakban változott az önkormányzat feladatellátásának módja. A 2007-ben Mezőberény, let és a rászorultság kritériumainak vizsgálata. ködtetett szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) a négy Bélmegyer, Kamut és Murony Önkormányzatai által létrehozott intézményi társulás jogi személyisége adott válaszaik, adatszolgáltatásaik formájában május ii-én Szociális Szolgáltatástervezési Kon cepció felülvizsgálatával kapcsolatos társadalmi egyeztetésre került sor (2. sz. melléklet). házak, civil szervezetek által felvállalt szolgáltatások is. Polgármesteri Hivatal érintett munkatársai és a városban szolgáltatást nyújtók segítették kérdőívekre A törvényi kötelezettség teljesítésén túl a koncepció elsődleges célja, hogy a város minden lakója szá Mindezek mellett a Szt. elrendeli a szolgáltatástervezési koncepció tartalmának felülvizsgálatát és ak tások biztosításának szükségességét. d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgálta c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködések

7 Mezőberény a Dél-alföldi régióban, Békés megye középső részén a kedvezményezett Mezőberény gazdasági helyzete a 2008-ban kezdődő gazdasági válság idején megrendült. Jelentősen fő, átlagos népsűrűsége pedig 91 fő/km 2 (KSH, 2013). helyet foglaló kisváros, kistérség egyik meghatározó települése. Területe 1.18,53 km2, népessége Békési járásban 2.1.! Gazdasági háttér 2./ Mezőberény Város szociális helyzetképe Oldal5/39 Mezőberény Integrált Városfejlesztési Stratégiája frissítve a KSH évi adataival Népszámlálás Mezőberény Város Önkormá nyzati Képviselő-testű letének gazdasági programja A kedvezményezett járások besorolásárál szóló 290/2014. (Xl. 26.) Kormányrendelet alapján Mezőberény lakosságszámának vizsgálatakor szembetűnik a népességszám folyamatos és egyenletes csökkenése. A város lélekszáma 1970 és 2013 között főről főre, összesen fővel 2.2.! Demográfiai jellemzők év alatt 142,77%-ra emelkedett a megfizetett összeg úgy, hogy közben a növekedés évről évre folyama ma 3628 fő, közülük minden harmadik fő, azaz 35,15%-uk, kényszerül napi ingázásra a megélhetésért. középvállalkozások biztosítanak munkahelyet a lakosság számára. Mezőberényben a regisztrált vállalko Mára a legnagyobb munkáltatónak számító önkormányzat mellett főként ipari és mezőgazdasági kis- és zások száma 943, ebből az egyéni vállalkozásoké 356, őstermelő 307. Miközben a foglalkoztatottak szá szociális ellátórendszere fejlesztése területén. A rendszerváltás óta a város folyamatosan erőfeszítéseket tesz a munkahelyek megteremtéséhez évi népszámlálási adatok még a foglalkoztatottak helyben történő munkavállasának 79 %-os ará 3 A Az elmúlt időszakban stabilizálódó gazdasági szerkezet jellemző a településre. A létesült új vállalkozások létszámot foglalkoztató cég 2009-ben felszámolta a mintegy 650 főt foglalkoztató vállalkozását. tos volt. Mezőberény közlekedési helyzete kedvező, mivel a városban megáll a Budapest Békéscsaba Lökösháza mutatja, hogy a háztartások felében van Saját tulajdonú gépjármű. Ez pedig a kedvező tömegközlekedési lehetőségek mellett a lakosság mobilitását számottevő mértékben segíti, legyen Szó munkavállalásról, tokkal hét közben jól elérhető, békéscsabai átszállással elfogadható sűrűségű a járatszám Gyula irányába kosra jutó személygépkocsik aránya jóval elmarad a 277 db-os megyei átlagtól (252 db), az adat azt is A közúti kapcsolatrendszer is jónak mondható, hiszen a 47-es, a 46-os, valamint a 470-es főközlekedési A tömegközlekedési kapcsolatok közül Békéscsaba, Békés (járási központ), Körösladány közvetlen jára 2 is. A személyszállító gépjárművek számának lakosságszámhoz viszonyított aránya 25%. Bár az la kedett a munkanélküliség, az emberek egy jelentős része kilátástalan helyzetbe került. A legnagyobb megerősödése jellemző, ami megfigyelhető a helyi iparűzési adóbevétel növekedéséből. Az elmúlt négy csökkent a foglalkoztatottság, ami a családok életkörülményeinek drasztikus romlásához vezetett. Növe nyát mutatták. kapcsolódó beruházások mellett a hátrányos helyzetű rétegek lakhatási körülményeinek javítása és a vonalon közlekedő minden hazai és számos nemzetközi szerelvény. utak Mezőberényben keresztezik egymást. ügyintézésről vagy a szolgáltatások eléréséről. 4 s az ellátást igénybevevők életkörülményein, életminőségén voltak hivatottak javítani (1.. sz. melléklet). Bemutatásra kerülnek azok a fejlesztések, beruházások is, amelyek az utóbbi négy évben megvalósultak,

8 változott. 3(S22fl( I U310, (,813] 933/ 1< ), U /10, 1U, 1 tályhoz tartozók létszáma emelkedő tendenciát mutatva ugyan ebben az időszakban 17,2%-ról 17,5%-ra csökkent. Amennyiben csak a közelmúlt adatait figyeljük meg az 1. ábrán, akkor a vizsgált időszak utolsó hat évében, 2008 és 2013 között a fogyatkozás 243 fővel 2%-os. Forrás: TeIR/KSH-TSTAR adatok alapján saját szerkesztés 1. ábra Állandó népesség száma, korösszetétele ( ) között 19,8%-ról 18,9%-ra csökkent a 0-18 éves korosztály részaránya. Az idős, legalább 65 éves korosz 1. táblázat A népesség korösszetételének változása ( ) Forrás: TeIR/KSH-TSTAR adatok alapján Saját szerkesztés 2. táblázat Élveszületések száma ( ) ke a 76 élveszületési számmal, de 2011-ben és 2012-ben sem érte el a többi évre jellemzően 100 feletti lélekszámot. (2. sz. táblázat) kintetben, hiszen 122 gyermek látta meg a napvilágot. Azt ezt követő évben mélypontra zuhant az érté tes fogyás játszik szerepet. A vándorlási különbözet év kivételével, a 2008 és 2013 közötti időszak Év Az alábbi diagram jól szemlélteti, hogy Mezőberény népességének csökkenésében döntően a természe A halálozások száma a vizsgált 6 év mindegyikében jóval meghaladta a születések számát. Az élve szüle Forrás: Védőnői Szolgálat Fő tések és a halálozások különbözete a évben kiugróan magas volt, -80 fő (-7,4%o). A természetes fogyás 2013-ban ezer lakosra vetítve -2,6% volt, ami a kimagasló születésszámnak köszönhetően ebben ban pozitív egyenleget mutatott, szinte egyedüli településként értük ezt el a Békési járásban. A gyermek- és fiatalkorú lakosság egyre szűkülő arányt képez a lakosság összetételében, 2008 és 2013 Az élveszületések számában ingadozások mutatkoznak. A év kiemelkedő jelentőségű volt e te ,8% 63,0% 17,2% ,5 % 63,2 % 17,3 % ,2 % 63,6 % 17,2 % ,9 % 63,7 % 17,4 % ,4% 63,5% 17,1% ,9 % 63,6 % 17,5 % Év Népesség száma (fő) 0-18 év év 65 évtől ÉV 2OQ V 2010.ÉV 201 (,ÉV 20326V / I M r (,4 év L4k05$ , (136 1, /1/8, 2(3/. 2117, , (3, Oldal 6 / 39

9 t ábra Természetes szaporodás /fogyás és vándorlási különbözet S O KSH Népszámlálási adatok, Oldal7/39 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Műhelytanulmányok Nol Demográfiai jövőkép KSH-NKI (2011. május) Forrás: KSH népszámlálási adatok O Év Összesen (fő) Foglalkoztatott (fő) Munkanélküli (fő) Inaktív kereső (fő) Eltartott (fő) 3. táblázat Gazdasági aktivitási mutatók korú nem foglalkoztatottak (munkanélküliek, rokkantsági ellátásból, családi támogatásból élők) arányá nak emelkedése tovább szélesíti. A jövedelemtermelő és jövedelemfogyasztó népességcsoport létszáma közötti különbséget az aktív 2.3.! A népesség gazdasági aktivitása mel, az özvegyek számának növekedése, hiszen az idősek különböző korosztályaiban magasabb, a 75 év lyon belül. Alapvetően a nemek közötti eltérő halandósággal magyarázható, s különös figyelmet érde ben, noha ez az arány 1960-ban alig haladta meg az 5%-ot. kívül született gyermekek aránya. Magyarországon a gyermekek 41%-a született házasságon kívül születésekor, és ez a kor folyamatosan emelkedik. A korábbi tendencia folytatásaként nőtt a házasságon feletti népességben pedig megduplázódik a nők aránya. 6 a nők későbbi életkorra halasztják a gyermekvállalást. A magyar nők átlagosan 29,1 évesek a gyermekek nak visszaesésével, illetve a házasságkötési életkor kitolódásával. Gyakoribbá vált az élettársi kapcsolat, A kedvezőtlenül alacsony gyermekvállalási mutatók összefüggésben vannak a házasságkötések számá tendenciát mutat a lakosságon belül a 64 év feletti korosztály részaránya. matosan idősödő mezőberényi társadalom képét vetíti előre. Az Európai Unió országaira jellemző kettős öregedés folyamata Mezőberény helyi társadalmára isjellemző a fenti adatok értelmében. A gyermek- fiatal korosztály arányának csökkenése, a 64 éven felüli korcsoport növekedése egy folya A lakónépesség számának csökkenése mellett párhuzamosan csökken a fiatalok aránya, s emelkedő A másik nagy kihívás a hosszabbéletűség. Megnövekedett a 75 éven felüliek aránya az idős korosztá Forrás: TeIR/KSH-TSTAR adatok alapján Saját szerkesztés V2ndorIás ktilör0,ozpi mértékű volt a Dél-Alföldön (-5,3%o) és az országban mérteknél is (-3,8%o). az évben jóval kedvezőbben alakult mind a járási (-5,2%o), mind a megyei (-7,1%o) értékeknél, de kisebb

10 Oldal8/39 8 kell tartoznia, annak érdekében, hogy a potenciális munkaerőforrásból minél több hasznosuljon, a helyi Forrás: NFSZ %-ában Nyilvántartott 4. táblázat Mezőberény munkanélküliségi mutatói ( év) erő-piacra. társadalom eltartó képessége, megtartó ereje növekedhessen. A gazdaságilag aktívak száma jelentős mértékben, 30%-kal csökkent 1980-ról 2001-re, majd 10 év alatt A munkanélküliség a szegénység és a társadalomból való kirekesztődés legjelentősebb kockázati té A város munkanélküliségi helyzetét a 4. sz. táblázat szemlélteti. nyezőjének számít, ezért fontos, hogy minél több ember tudjon belépni a nyílt vagy támogatott munka tables Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő- testülete évekre szóló gazdasági programja 8 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Műhelytanulmányok No1 Demográfiai jövőkép KSH-NKI (2011. május) vel, míg a nőké 5 évvel, 73,7 évről 78,7 évre nőtt, a két nem közötti különbség tehát némileg csökkent. élő lakosok közismerten az egyik legrövidebb élettartamra számíthatnak Európában. ja, hogy körükben az egészségkárosító kockázati tényezők közelednek a férfiakéhoz. ennél fogva munkakörülményeik, életmódjuk egyre hasonlóbbá válik a férfiakéhoz, aminek az a velejáró A várható élettartam hazai emelkedése azonban elmarad a legtöbb európai országtól, a Magyarországon A születéskor várható élettartam Magyarországon 1990 és 2013 között 69,4 évről 75,6 évre emelkedett. A nők várható élettartamának meghosszabbodását nehezíti, hogy a társadalomban betöltött szerepük, Az Európai unióban ez az érték 79,2 év. A magyar férfiak várható élettartama 65,1 évről 72 évre 6,9 év keresztül az elmúlt évtizedekben köszönhetően az életkörülmények javulásának, az egészségügyi ellátás, és a közegészségügy fejlődésének. Mind a születéskor, mind pedig a különböző életkorokban várható élettartam jelentős javuláson ment 2.4.! Egészségi állapot A javuló tendencia feltételezhetően köszönhető egyrészt a helyi vállalkozások megerősödésének 7, vala ben a relatív mutatószám 5,4 százalékponttal, 13,85%-ról 8,45%-ra esett vissza. mint a városban működtetett közfoglalkoztatásnak. napon túl nyilvántartásban lévő, tartósan munkanélküliek száma. A munkavállalási korú népesség lét 2011 és 2015 között javultak a város munkanélküliségi mutatói. A márciusi adatok alapján elmondható, március , március , március , március , március ,45 nélküliek részesülők száma népesség Év, hónap munka-nélküliek Nyilvántartott álláskeresők a száma (fő) korú népesség száma (Jő) (fő) (fő) Tartósan FHT-ban és Munkavállalási munkavállalási munka- RSzS-ben korú száma is kisebb visszaesések mellett Öt év viszonylatában 2%-kal emelkedett. Mindezekkel összefüggés hogy jelentősen, azaz több, mint 40%-kal csökkent a nyilvántartott munkanélküliek ezen belül a 12 hó A foglalkoztatási arány növelésének a helyi politika legfontosabb társadalmi és gazdasági céljai közé adat már 2 fő fölé emelkedett re, a foglalkoztatottak számának növekedése 1,75 főre redukálta az 10%-os növekedést ért el. Míg 1980-ban és 1990-ben 1 kereső 1-1,5 főt tartott el, addig 2001-ben ez az egy keresőre jutó eltartottak számát.

11 Kovács Ez elmúlt Öt évet tekintve megyei szinten a korábbi 4,4-ről 7,4 ezrelékre emelkedett az érték, a járási Human Development Index részeként). csecsemők száma az élve születés ezrelékében mérve. A csecsemőhalandósági rátát alkalmasnak tartják A halálozás egyik speciális esete a csecsemőhalálozás, mint demográfiai mutató, az 1 éven alul elhunyt delkező férfiaknak pedig várhatóan 57 százaléka nem éli meg a 65. életévét. 1 a népesség- és gazdaságtudományi szakemberek egy-egy terület fejlettségi szintjének értékelésére (HDI nak 26 százaléka, az alapfokú végzettségűeknek 41 százaléka, az alapfokú iskolai végzettséggel nem ren adatai alapján számítva a 30 éves, felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek 15 százaléka, a középfokúak adatok azonban lényegesen kedvezőbb képet mutatnak három évben nulla, két évre vonatkozóan 6,05 Oldal9/39 Hablicsek László - Katalin: Az életkilátások differenciálódása iskolázottság szerint, Forrás: Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv; Védőnői Szolgálat % 5,5%o 4,4% 2012 O % 0% ,9%o 6,6% 7,4%o Koraszülés ,8% 4,9% 7,9% ,9% 5,3% 8,3% % O% 5,3%o % O% 5,O%o ,7% 7,7% 8,4% ,7% 5,8% 7,8% ,7% 6,9% 8,5% Csecsemőhalálozás I Mezőberény Békési járás Békés megye 5. táblázat Csecsemőhalálozás és a koraszülések alakulása ügyi kockázat mellett a babák fejlődésükben elmaradnak, az ellátórendszertől fokozottabb odafigyelést, A szociálisan hátrányos helyzetű családokban nagyobb a kockázata a koraszülésnek, melynek oka lehet a zik. látszik, hogy Mezőberényben az elmúlt két évben közel 2%-os koraszülési esetszám csökkenés mutatko Öt év átlagában a korszülések százalékos megoszlása 5,76, míg ez az adat megyei szinten eléri a 8 %-ot és a békési járáshoz tartozó többi településen is meghaladja átlagosan a 6%-ot. Az adatokat tekintve az is zőségek azonban ennél a mutatónál is mutatkoznak, legkedvezőbb az arányszám Mezőberényben, ahol hiányos táplálkozás, a dohányzás, iskolázatlanság, életvitelszerűen helytelen életmód. A koraszülött A koraszülések arányszámait tekintve azonban már nem ilyen kedvező a kép. Mind megyei, mind járási tevékenységére utalhat és jelezheti a település kedvező fejlettségi szintjét ben és 2011-ben 1-1 kony egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások megfelelő színvonalú prevenciós és települési szinten stagnálás mutatkozik az arányszámok, esetszámok alakulásában. Területi különbö korai fejlesztést igényelnek. átlagértékkel. Mezőberényben 2011 és 2013 között csecsemőhalandóság nem fordult elő, mely a haté arányt mutat (5. sz. táblázat). csecsemőt nevelő családoknak több egészségügyi és szociális szolgáltatásra lesz szüksége. Az egészség csecsemő halt meg, ami ezrelékben kifejezve az élveszületések alacsony száma miatt magas halálozási ám a férfiak esetében a differenciálódás drámai méreteket ölt. A 2000 és 2004 közötti Öt év elhalálozási Az életesélyek társadalmi rétegenként is differenciálódnak. A nők körében is jelentősek a különbségek,

12 Oldal 10/39 jus) Külső okok Fertőző és A harmadik legjelentősebb haláloki főcsoport az ún. külső okokhoz kötődik. E csoportba tartoznak a életévek száma 3200 fölött volt, a férfiaknál közel 4000, a nőknél 2500 elveszett életév fordult elő. járulnak hozzá a korai halandósághoz. Magyarországon a lakosra jutó ilyen okok miatt elveszett szágon 2008-ban 4000 felett volt, míg a nőké 1630 életév volt ( nőre számítva). A magyarországi adatok bemutatását követően, ismerjük meg Mezőberény- Csárdaszállás lakosságának 6. táblázat Mezőberény és Csárdaszállás lakosságának haláloki struktúrája, 2012 betegedések, halálokok tekintetében hazánk vezető helyet foglal cl a nemzetközi statisztikákban. sen elmarad attól, amit társadalmi-gazdasági fejlettségünk általános szintje lehetővé tenne. Egyes meg A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen és jelentő haláloki struktúráját. Nők 53,8% 28,8% 0% 3,8% 3,8% 0% 10,0% A kardiovaszkuláris halálozásoknak köszönhető elveszett életévek férfira jutó száma Magyaror A haláloki főcsoportok közül a rosszindulatú daganatos halálozások a második legnagyobb mértékben Férfiak 42,2% 35,6% 7,8% 7,8% 2,2% 2,2% 2,2% A lakosság haláloki struktúrája alapján megállapítható, hogy az Országos adatokkal megegyezően mind a adják. A mezőberényi férfiak haláloki sorrendje szinkronban van az Országos adatokkal. A nők haláloki sorrendjében az emésztőrendszeri betegségek helyet cseréltek a légzőrendszeri betegségekkel, viszont a két nem esetén a vezető halálokot a keringési rendszer betegségei és a daganatos megbetegedések külső okok halálozásként itt is megjelennek. A keringési rendszer betegségei a halálokok között nőknél 3.! Pénzbeli, természetbeni ellátások balesetek, sérülések, gyilkosságok, öngyilkosságok. Az öngyilkosságok száma két évtizede örvendetesen ségbeli, valamint egészségmagatartásbeli defektusaira. csökken mindkét nemnél, ennek ellenére az elveszett életévek száma alapján továbbra is jelentős haláloknak kell tekintenünk, hiszen a férfiaknál 920, nőknél pedig 216 a lakosra jutó elveszett élet 11,6%-kal nagyobb gyakorisággal jelentkeznek (6. táblázat). rodás okozta életév veszteség férfiaknál 1400, a nőknél több mint 45Qh1 évek száma. Az emésztőrendszer megbetegedései okozta halálozások és ezen belül a krónikus májzsugo A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere március 1-jével jelentős átalakuláson tak egymástól, és átalakult a finanszírozás rendszere. ment keresztül. Az állam és az önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai egyértelműen elvál Forrás: Békés Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv tásának megállapítása a járási hivatalok hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatban kétféle ellátástípus állapítható meg, egyrészt a foglalkozást helyettesítő támogatás, másrészt az egész ségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (ez utóbbi a megszűnő rendszeres szociális segély he lyébe lép). Járási hatáskörben maradt az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátások, vala mint az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság. Mindezen adatok egyértelműen rámutatnak a magyar társadalom egészen súlyos életmód-és életminő Valamennyi jövedelemkompenzáló támogatás, így a jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellá Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Műhelytanulrnányok No.1 - betegségei gedések betegségei gok, öngyilkossá- tegségi Keringési Daganatos Emésztő- (balesetek, sérü- Légzőrend rendszer megbete- rendszer lések, llkossá- szer be gok) tegségek Demográfiai jövőkép KSH-NKI (2011. má okozta be- halálokok élősdiek Egyéb

13 gyógyszerkiadási, ápolási célra vagy más címen kifizetett segélyek. kosság szociális és foglalkoztatási helyzetének egyik indikátora. Jelzi, hogy hányan élnek a településen olyanok, akik munkanélküliként már nem jogosultak álláskeresési támogatásra, s megélhetésük más 3.1/ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás szorul kiegészítésre, pótlásra annak érdekében, hogy megélhetését, létfenntartását biztosítani tudja. érzékeltetni, hogy az önkormányzat illetékességi területén a lakosság mekkora csoportjának jövedelme rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátással, és az abban részesülők számával próbáljuk Az átalakítás ismeretében, de ebben a fejezetben attól függetlenül, néhány 2014-ben hatályos szociális Az aktívkorúak ellátásán belül, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosultak száma a la Oldal 11 / 39 zet, munkahely elvesztése, gyermek megtartása, fogadásának előkészítése, családba való visszakerülé mek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. sének elősegítése, iskoláztatás, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása) vagy a gyer nak a személyeknek, akik önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud nak, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások (betegség, haláleset, elemi kár, krízishely A város képviselő-testülete a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt azok 3.3/ Önkormányzati segély 667 szociálisan rászoruló háztartás részesült, e. Ft támogatási összegben. A támogatásra az jogo nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,- Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs szolgá Itatókna k történő utalás formájában támogatásban. A mezőberényi háztartások 16%-a részesült tüzelési utalvány, vagy a közüzemi díjak esetén közvetlenül a vagyona. sult, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi A lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadásokhoz nyújtott támogatásban évben összesen 3.2/ Lakásfenntartási támogatás ek jelenléte az erőteljes (43,8%). korosztályból veszik igénybe a legnagyobb arányban (36,5%), a közfoglalkoztatásban a év közötti korcsoportok eltérő arányban jelennek meg a két rendszerben. Addig, amíg az FHT-t a év közötti A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közel 60%-a vesz részt a közfoglalkoztatásban. A Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 5sszesen Nő Férfi lők lők lők lők FHT tásban részesü- FHT tásban részesü- FHT tásban részesü- FHT tásban részesü Közfoglalkozta- Közfoglalkozta- Közfoglalkozta- Közfoglalkozta Életkor év év év Összesen száma életkor és nem szerinti bontásban táblázat Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, és közül közfoglalkoztatásban részt vettek Ft), és vagyonuk nincs évben összesen 565 személy, a lakosság 5%-a vette igénybe ezt az ellátási formát. Az önkormány zat a támogatásra e. Ft-ot használt fel. kezetet kifejező arányszám) jutó jövedelmük nem haladja meg a nyugdíjminimum 90%-át (2014-ben módon sem biztosított, vagyis családjukban az egy fogyasztási egységre (családon belüli fogyasztási szer támogatás elnevezésre hallgatnak. Ide tartoznak a korábbi átmeneti, családi krízis-, lakásfenntartási, Az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők, melyek egységesen települési

14 védelmi támogatásban részesülők. sültek. Önkormányzati segély formájában Összesen Gyógyszertámogatás Ebből: (fő) (e. Ft) Támogatásban részesítettek száma Támogatásra felhasznált összeg Pénzbeli ellátásként nyújtott Természetbeni ellátásként nyújtott 3.4/ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A segély adható eseti jelleggel, vagy kamatmentes kölcsön formájában. A jogosultság a támogatott céltól zi ugyan, bemutatását a koncepcióban mégis azért tartjuk indokoltnak, mert érzékeny indikátora az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíj legkisebb összegének 140%-át ( Ft), a gyermekvé adott település jövedelmi viszonyainak. Megmutatja, hogy hány gyermek él olyan családban, ahol az delmi törvény által meghatározott esetekben a 130%-át ( Ft) e. Ft összeget fordított. A támogatások 95%-a természetbeni ellátásként jutott a rászorulókhoz. Mind a támogatottak számában, mind a támogatások összegében kiemelkednek a rendkívüli gyermek- függően az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-hoz kötött. Önkormányzati segélyben 2014-ben összesen fő részesült, akik támogatására az önkormányzat te két alkalommal a jegyző által folyósított pénzbeli támogatásnak, illetve a külön jogszabályban megha tározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 8. táblázat Önkormányzati segélyben részesülők száma, és a támogatásra felhasznált összeg, 2014 A Mezőberényben élő 0-18 éves gyermekek 34,51%-a jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvez hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, éven A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül hátrányos helyzetű 105 tő halmozottan 3.5/ Családi szükséglet kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás a nyugdíjminimum másfélszeresét. A gyermeknevelés a szegénység egyik rizikófaktorának számít. Az önkormányzat az elmúlt évben öngondoskodó háztáji programba 49 tő aktívkorúak ellátásában része vetőmagjait kapták. A támogatásban részesülők vállaltak egy 150 m2-es földterület előkészítését kony sülőt (rendszeres szociális segély, foglalkoztatás helyettesítő támogatás) vont be. Támogatás keretében hátrányos helyzetű 159 tő gyermek, amely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ményre, vagyis minden harmadik gyermek olyan családban él, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el A program célja a hátrányos helyzetű családok támogatásán túl az öngondoskodás erősítése, a felelős Az önkormányzat évben erre a célra e. Ft-ot biztosított. elméleti és gyakorlati képzésben részesültek a háztáji termeléssel kapcsolatban, konyhakerti zöldségek 15,15 % illetve 22,94 %-át teszi ki. zettségek teljesítését követően a kedvezményezettek egyszeri Ft. szociális támogatásban része ségvállalás erősítése. hakerti növények tavaszi vetéséhez, a növények elültetését, gondozását, majd betakarítását. A kötele A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a gyermekvédelmi rendszer részét képe Kamatmentes kölcsön Temetési kölcsön - delmi támogatás Rendkívüli gyermekvé Eseti támogatás Oldal 12/39

15 gyermekjóléti alapellátások, idősek átmeneti elhelyezése. törvény 94. (2)-(3) bekezdése határozza meg, hogy a személyes gondoskodások közül szociális alapszolgáltatások, lakosságszámától függően típusú szolgáltatásokat köteles megszervezni. Mezőberény lakosságszáma fő fölötti, így Mezőberény Város Önkormányzata az alábbi szolgáltatásokról köteles gon doskodni: milyen a település 86. (1)-(2) bekezdése, valamint A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Az önkormányzatok számára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi Ill. törvény Oldal 13 / 39 foglalja össze: bemutatását, valamint Mezőberény város szociális és gyermekjóléti ellátórendszerét a 9. sz. táblázat Az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségét Saját intézményének fenntartásával teljesíti. Ennek re, a feladat-ellátási kötelezettség bemutatása 4./Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rendsze

16 Oldal 14/39 9. táblázat Mezőberény szociális és gyermekjóléti ellátórendszere Ellátást nyújtó megnevezése Mezőberény Városi Mezőberényi II. Békés Mezőberényi Fogjunk össze Városi Ellátás típusa Mécses Közösségi Város Önkor- Humánsegítő és kerületi Evangéli- Református Közhasznú Szociális Egyesület Misszió mányzata Szociális Szolgálat kus Egyház Egyház Egyesület Szolgáltató Központ Tanyagondnoki szolgálat Családsegítés Étkeztetés Házi segítségnyújtás 60 fő Otthoni szakápolás 2 Jelzőrenclszeres házi segítség- Q, - Fogyatékkal nyújtás Nappali ellátás Idősek 3Ofh 5Ofh 4Ofh élők fő 30 fő 2628 fő 25 fh 25 fh 50 fh 2 Pszichiátriai betegek 60 L/ Támogató Szolgálat Közösségi szolgáltatás Lakóotthon 8+12 Idősek átmeneti otthona Idősek Otthona Gyermekjóléti Szolgáltatás Gyermekek Bölcsőde 56! napközbeni. ellátása Családi napközi Helyettes szülői hálózat 4 Kapu Program fh fh fh 130 fh fh fh Az önkormányzat számára kötelező, jelenleg is biztositott szolgáltatás Önként vállalt feladatok Kötelező. Kizárólag jelenleg egyházak, nem biztositott civil szervezetek szolgáltatás által nyújtott szolgáltatás

17 A harmadik szektorhoz tartozó egyházi szervezetek kötelező önkormányzati feladatok felvállalásával lyé. Az Idősek átmeneti elhelyezésének szükséglete elenyésző esetben merült föl. A tartós férőhelyekre át idősek átmeneti ellátásán kívül valamennyi szolgáltatást biztosítja. Önként vállalt feladataival pedig Megállapítható, hogy Mezőberényben az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatai közül az meneti időszakra felvett idősek a végleges elhelyezés igényével lépnek fel Szinte valamennyi esetben. A hosszabbéletűségből adódóan a tartós bentlakásos elhelyezésre jelentkezik markáns szükséglet. egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódó szükségletekhez igazodik. Amennyiben igény jelentkezik rá, lehetőség van néhány tartós férőhely átminősítése átmeneti férőhely Oldal 15 / 39 Egyház Várakozók száma: I Férőhely kihasználtság: 130 % lat I Intézmény neve Humánsegítő Szolga az előző adat százalékában az előző adat százalékában Engedélyezett férőhely (fő) Betöltött férőhely (fő) 10. táblázat Szociális étkeztetésben részesülők száma (fő): szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Étkeztetést öt szolgáltató biztosít, köztük az önkormányzat intézménye, három egyházi fenntartású in tézmény és egy civil szervezet. képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, ről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésé 5.2.! Étkeztetés igénybe a szolgáltatást. betöltötte az 50 évet, a középkorúak száma 33 fő, míg a 25 év alatti fiatalok, gyermekek közül 11 tő veszi intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgálta tásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgá Itatásokhoz való hozzájutás biztosítása, to vábbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. tanyákon, akik közül személyesen hozzávetőlegesen 180 főt ismer. 5.1/Tanyagondnoki szolgáltatás 5./Szociális alapszolgáltatások Az önként vállalt feladatok pedig elébe mennek a speciális lakossági szükségleteknek. lehetővé teszik az időskorúak számára, hogy a szolgáltatásokat lakóhelyeikhez közel vehessék igénybe. szer nyújt védőhálót az ellátási szükséglettel megjelenő lakosságnak. A fenti táblázatból kitűnik, hogy Mezőberényben egy jól kiépített, sokszínű, pluralizált intézményrend A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyai lakott helyek A szolgálatot Mezőberényben egy fő tanyagondnok látja el. Az ő becslése szerint A évi Népszámlálási adatok szerint 221 fő a külterületi lakosság száma. Az ellátott lakosok száma 108 fő. A nemek aránya kiegyenlített, 50-50%-os. Az ellátottak 60% százaléka I j fi % I fő I fő % fő II. ker. EvanélikusJ ember él a

18 L l otthon, Idősek Klubja Mezőberényi Református Szeretet és Családi Napközi Mécses Egyesület I 50 - férőhely kihasználtság: - várakozók száma: 7 tartásában való közreműködést, lakókörnyezetében. 5.3./ Házi segítségnyújtás életévét. A 70 és 80 év közöttiek aránya 31%. Minden harmadik étkeztetett férfi. Férőhely kihasználtság: 70%J28% 38% Várakozók száma: O O Közösségi Misszió Humán szolgáltató nincs férőhely- 103 szám korlát Központja Forrás: szolgáltatók statisztikái - Férőhely kihasznaltsag: Várakozók száma: 3. ábra Étkeztetésben részesülők életkor és nemek szerinti megoszlása év o io Forrás: Szolgáltatók statisztikái Az étkeztetésben részesülők magas életkort értek el, közülük minden negyedik személy betöltötte a 80. A házi segítségnyújtás célja, a szolgáltatást igénybe vevő személy önálló életvitelének fenntartása a saját A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek meg Oldal 16/39

19 Városunkban a házi segítségnyújtást az önkormányzat intézményén kívül a Református Egyház, a II. kerü minimum 1 órás gondozási szükséglet fennállása esetén nyújtható az igénylő számára. A gondozási szük rultság, az önkiszolgálási képesség, valamint a szociális rászorultság mértékétől függ. letvizsgálat azt kívánja elősegíteni, hogy intézményi elhelyezésre csak valóban indokolt esetekben kerül jön sor. ségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, ami az egészségi állapottól, az ápolásra való rászo tabb, valódi rászorultságot figyelembe vevő szolgáltatási rendszer működtetése. A gondozási szükség A szolgáltatás igénybevétele 2008 óta gondozási szükséglet vizsgálatához kötött, csak meghatározott, A gondozási szükségletvizsgálat célja elsősorban a megfelelő szolgáltatás biztosítása, valamint a célzot Oldal 17/39 Ismerve a házi segítségnyújtást igénybevevők létszámát, nem meglepő, hogy Mezőberényben tízezer megye tízezer hatvan éven felüli lakosára 1381 fő, míg járásunkban 1237 fő jut. adatokhoz (381 fő) viszonyítva kiemelkedően magas a házi segítségnyújtásban részesülők létszáma. A hatvan éven felüli lakosra 1807 fő ellátott jut. Békés megyében, benne a Békési járásban az országos Forrás: Szolgáltatók statisztikái Humán Szolgáltató Központja Közösségi Misszió T az előző adat százalékában Engedélyezett férőhely (fő) 11. táblázat Házi segítségnyújtásban részesülők száma (fő): A Közösségi Misszió ellátottainak száma kiemelkedően magas, 360 fő. Gondozási szükségletük 96%-ban lettel rendelkező ellátottak aránya 16-29% közötti a vizsgált három évben (12. tábla) támogatás szempontjából figyelembe vehető gondozási napok száma viszont csökkent. Ennek oka lehet, re megemelkedett. Előbbi 71%-kal, az ellátotti létszám pedig több, mint két és félszeresével. Az állami hogy az ellátottak magas gondozási szükséglettel rendelkeznek. A kettőnél több órás gondozási szükség A Humánsegítő Szolgálat engedélyezett férőhelyszáma, ezzel együtt ellátottainak száma 2006-ról órát tesz ki. leti Evangélikus Egyház, valamint a Közösségi Misszió biztosítja. tást. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyúj

20 száma. _Jii 123 I3 Idősek Klubja Központja Szolgáltató Közösségi Misszió Református Egyház II. ker. Szolgalat óra óra óra táblazat Házi segítségnyújtásban részesülők gondozási szükséglet szerint, 2014 Év Mezőberényi megnevezése több több több Szolgáltató vagy vagy vagy Humánsegítő Humán ábra Házi segítségnyújtásban részesülők száma nemek és életkor szerint 2014 Evangélikus Forrás: Szolgáltatók adatai A fenti diagram jól szemlélteti, hogy az étkeztetésben részesülők Otthoni betegápolás Forrás: szolgáltatók adatai 89 év közötti korosztály is közel 30%-os arányt képvisel. finanszírozza. A szakápoláson kívül biztosított a szakirányú terápiás szolgáltatáson belül a gyógytorna is. alapellátás a háziorvos elrendelése alapján saját otthonában látja el a betegeket. 25%-kal túllépi a finanszírozott keretet. Az igényt jelzi, az ellátottak 2006-hoz képest 33%-kal magasabb honápolási szolgálat keretein belül látják el. A kórházi kezelést kiváltó, illetve lerövidítő egészségügyi Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, azt az ott ev év év év A vizitszámokat a szerződésben meghatározott kereteken belül az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Az otthoni betegápolásban a teljesített vizitszám jellemzően a mai napig is legalább megközelítően I 72 O Onő DMrIU -: 52 I %-a 70. életévét betöltötte. A 80 és Oldal 18 / 39

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA. 2015 2017. év

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA. 2015 2017. év MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2017. év (2007. évben elkészített koncepció felülvizsgálata) Oldal 1 / 40 Tartalom Ábrajegyzék... 3 1./ Bevezetés... 4

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2012-2014. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben Férfi 78790 79006 79388 Nő 91213 91438 91589 Összesen: 170003 170444 170977 Forrás: eközig

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015.

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. I. Fejezet A koncepció célja, funkciója A koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tájékoztató a. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A. évben Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben