BMSZKI Együttes Erıvel Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BMSZKI Együttes Erıvel Program"

Átírás

1 TÁMOP Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása BMSZKI Együttes Erıvel Program Tájékoztató szociális munkásoknak a programba kerülés menetérıl (általános feltételek és a januárban induló vagyonır képzés speciális feltételei egységes szerkezetben) A tájékoztatóban nem szereplı kérdésekre vonatkozóan a Szakmai program az irányadó december 1.

2 Kinek nyújtható TÁMOP támogatás? Ki vonható be a programba? A TÁMOP program képzéseibe az a év közötti ügyfél vonható be, aki - egyaránt megfelel a TÁMOP foglalkoztatási és lakhatási támogatás, valamint az Összefogás Közalapítvány Beilleszkedési Támogatás igénybevételi feltételeinek (l. melléklet), valamint - esetfelelıs szociális munkása javasolja az ügyfél bevonását és vállalja az ügyfél hónapig tartó utógondozását és utánkövetését. Kinek nem nyújtható támogatás? - aki a támogatás igénybevételének kezdı hónapját megelızı 36 hónapon belül teljes összegő ÖKA vagy HKA lakhatási támogatásban részesült. (Bevonható az is, aki jelenleg lakhatási támogatásban részesül külön feltételekkel.) - aki az elmúlt 3 évben uniós finanszírozású foglalkoztatási programban vett részt, vagy a programba bevonás idején hazai foglalkoztatási programban vesz részt, kivéve a START programokat. A részvétellel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók - A képzés a résztvevı számára ingyenes. - A résztvevık a képzés megkezdése elıtt BKV bérletet és forint értékő étkezési utalványt kapnak (ez utóbbi segíteni fog túlélni az elsı, jövedelem nélküli hónapot.) - Az elsı hónap végétıl havi forint megélhetési támogatásban részesülnek, a képzés ideje alatt, tehát összesen 4 hónapig. - A program résztvevıi a Kocsis utcai munkásszálláson kapnak elhelyezést. Amennyiben páros vagy családos elhelyezésre van igény, a Rákosszeg parkban vagy a Kocsis utcában biztosítunk számukra lakhatást. Amennyiben csak a család / pár egyik tagja vesz részt a programban, csak ıt illetik a TÁMOP támogatások (pl. lakhatási támogatás). (De: az ÖKA lakhatási támogatás a késıbbiekben igen!) - Az elhelyezés idıtartama 7 hónap. - A lakhatási támogatás átlagos összege havi forint, amely 6 hónapig nyújtható. (A támogatást a BMSZKI a munkásszállónak utalja.) A program résztvevıit a munkásszállás díjának támogatással csökkentett összege terheli. A támogatás és az önerı aránya havonta változik. (A programba vont ügyfelek költségeinek alakulására vonatkozó vázlatos költségvetést a Szakmai program tartalmazza.) - A 7. hónaptól az ügyfél további 12 hónapig az ÖKA lakhatási támogatását veheti igénybe, amelynek összege átlagosan havi forint. - A program sikeres teljesítéséhez hozzájárulhat, ha a bekerüléskor az ügyfél rendelkezik elıtakarékossággal (és hogy a képzés idején is folytatja az elıtakarékosságot). Erre azért van szükség, hogy a képzés elvégzése után amennyiben az ügyfélnek nincs munkája, nem talál azonnal munkát fenn tudja tartani magát ill. fizetni tudja a munkásszállós elhelyezés díját. Ezért a programba kerüléskor elınyt jelenthet, ha az ügyfél legalább forint elıtakarékosságot tud felmutatni.

3 BMSZKI EEP (TÁMOP) ÖKA BEILLESZKEDÉSI TÁMOGATÁS FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS Aki legalább 120 napja folyamatosan, megszakítás nélkül hajléktalanszálláson (átmeneti szálláson, éjjeli menedékhelyen, tartós bentlakásos intézményben, családok átmeneti otthonában, anyaotthonban) lakik, vagy legalább 120 napja folyamatosan, megszakítás nélkül munkásszálláson lakik a Menhely Alapítvány által mőködtetett ún. bónos program keretében, vagy utcán, közterületen, lakásként nem használható helyiségben él, és valamelyik hajléktalanellátó vagy családsegítı intézménnyel legalább 30 napja bizonyíthatóan kapcsolatot tart Aki legalább 30 napja nem rendelkezik munkaviszonnyal és álláskeresıként regisztráltatta magát, vagy munkaviszonnyal rendelkezik, de képzettségi szintjének javításával munkavállalói státusza javítható. Aki (a szociális törvény szerinti) rendszeres jövedelemmel rendelkezik (ami származhat a TÁMOP képzési foglalkoztatási támogatásából vagy nem bejelentett munkából is), de havi nettó jövedelme, vagy az együtt költözık egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér 150%-át. Aki a projekt keretében foglalkoztatási támogatást vesz igénybe. Aki minimum átlagosan havi forint elıtakarékosságot vállal. Aki vállalja, hogy a (6 hónapos) lakhatási támogatás lejárta után önálló lakhatását 1 hónapig önerıbıl fenntartja. Aki a lakhatás költségeibıl önrészt vállal. Aki vállalja a TÁMOP program keretében, annak teljes idejére a BMSZKI-val ill. az esetfelelıs szociális munkással való együttmőködést, és az erre vonatkozó együttmőködési megállapodást megköti.

4 Ügyfél tájékoztatása Az ügyfél programba való bekerülésének elsı lépése, hogy pontos és részletes tájékoztatást kapjon esetfelelıs szociális munkásától - a program feltételeirıl, - a program menetérıl, - idıtartamáról, - a támogatások mértékérıl és formájáról, beleértve az utógondozást / utánkövetést is, ill. arról, hogy - milyen mértékő / formájú együttmőködést / elkötelezıdést kíván meg tıle a program. Amennyiben az ügyfél megfelel a BMSZKI EEP és az ÖKA feltételeinek (l. táblázat), valamint az esetfelelıs szociális munkás az ügyfél szükségleteinek (foglalkoztatási, lakhatási, addiktológiai) ismeretében reális esélyt lát arra, hogy sikeresen teljesítse a programot, csoportos tájékoztatóra, toborzásra irányíthatja az ügyfelet. Ezzel párhuzamosan elkezdıdhet a bevonáshoz szükséges dokumentumok beszerzése is. A programba vonáshoz szükséges dokumentumok - személyi igazolvány, - lakcímkártya, - TAJ-kártya, - adókártya, - legmagasabb befejezett iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány (l. melléklet), - a regisztrált álláskeresı státuszt igazoló Álláskeresık kiskönyve (kivéve, ha valaki munkaszerzıdéssel dolgozik és munkavállalói státuszát kívánjuk javítani ebben az esetben a munkaszerzıdésére van szükség) - intézményi jogviszony / tartózkodás / kapcsolattartás idejérıl szóló Igazolás, - igazolás a Munkaügyi Központból arra vonatkozóan, hogy nem vett részt az elmúlt 3 évben uniós finanszírozású foglalkoztatási programban és a program kezdetekor nem vesz részt hazai foglalkoztatási programban. Fıvárosi Munkaügyi Központ Haller utcai kirendeltsége Haller utca 6. szám Tel: 06-1/ Fax: 06-1/ Hétfı: 08:30 15:00 Kedd: 08:30 15:00 Szerda: 08:30 15:00 Csütörtök: zárva Péntek: 08:30 12:00 A személy-és vagyonır képzés további speciális feltétele: - állandó bejelentett lakcím, - feddhetetlenségi igazolás, melyet a bármely postahivatalban kérhetı formanyomtatványon lehet igényelni, bonyolult nyomtatvány, szükség lehet szociális munkások segítségére a kitöltésben (l. errıl még a melléklet)

5 Csoportos tájékoztató, toborzás Elsı EEP csoport Személy- és vagyonır képzés TÁMOP program keretében elıreláthatóan január 18-án, 15 fı részvételével 4 hónapos Személy- és vagyonır képzés indul. A képzéshez kapcsolódóan december 9-én és 16-án órai kezdettel csoportos tájékoztató, toborzás lesz, a Budapest, Dózsa György út 152. szám alatt. A toborzáson szó lesz - a képzésre való jelentkezés részletes feltételeirıl, - a korábbi hasonló képzések tapasztalatai alapján a tanfolyam menetérıl, az órák idıbeosztásáról, a vizsgák rendjérıl, - a támogatások összegérıl és utalásuk módjáról, - az iskola melletti hivatalos munkavállalás lehetıségeirıl, - az Álláskeresı Iroda és egyéb intézmények képzést támogató szolgáltatásairól, - az esetfelelıs szociális munkással való kapcsolattartás módjáról és fontosságáról, valamint arról, - hogy milyen nehézségekkel kell számolniuk a résztvevıknek és kiktıl kaphatnak segítséget a nehézségek megoldásában, ill. - hogy hogyan mőködnek a támogató hálózatok lakhatási, foglalkoztatási, addiktológiai segítségnyújtás. A tájékoztatón való részvétel nagyon ajánlott azt kérjük, hogy a programban részt venni szándékozó ügyfél és az utógondozását vállaló esetfelelıs szociális munkás együtt jöjjön el ezen alkalmak valamelyikére. Ha az ügyfél nem tud megjelenni a tájékoztatón, szociális munkása jelezze Nagy Istvánnak vagy Oláh Dórának, akik egyéni konzultációs idıpontot ajánlanak majd. Az ügyfél bevonását megelızı szociális munka Az esetfelelıs szociális munkás összegyőjti, ellenırzi a szükséges dokumentumokat. (A továbblépés csak ezek hiánytalan megléte esetén lehetséges.) Az ügyfelet a referensekhez irányítja a program foglalkoztatási referensei: Oláh Dóra, Nagy István ( ) lakhatási referensei: Varsányi Nóra és Juhász Arnold ( ) A referensek minden, hozzájuk irányított ügyféllel leülnek beszélgetni. Ha szükséges, pontosítják, részletezik a program menetét, tartalmát. Az ügyféllel történı beszélgetés alapján szőrik a jelentkezıket, javaslatukat a Harmadik szem szociális munkásnak juttatják el. Az esetfelelıs szociális munkás mindeközben folytatja a bevonás elıkészítését. Amennyiben az ügyfelet nem fordítja vissza a foglalkoztatási vagy lakhatási referens, az esetfelelıs szociális munkás írásban javasolja az ügyfél bevonását.

6 Mit tartalmaz a szociális munkás javaslata A javaslat egy kitöltendı formanyomtatványból és egy részletes esetösszefoglalóból áll. Az esetösszefoglalónak átfogó, árnyalt képet kell adnia az ügyfélrıl, az alábbi szempontokat mindenképpen figyelembe véve: - milyen az ügyfél elıélete (különös tekintettel a lecsúszás körülményeire, stb.) - milyen az ügyfél (szak)képzettsége, munkaerıpiaci helyzete (jelenleg dolgozik-e? ha dolgozik: mióta, mit csinál? nem kerül-e rosszabb munkaerıpiaci helyzetbe azáltal, hogy bevonjuk a programba? meg tudja-e ırizni munkáját a képzés idején? s ha igen, nem jelent-e ez veszélyt a képzés sikeres elvégzésére nézve? ha nem dolgozik: mikor és mit dolgozott utoljára? miért nem dolgozik? hogyan, milyen attitődökkel próbált munkát találni? stb.) - milyen az egészségi állapota (ideértve a fizikai, mentális és függıségi állapotát is) - milyen családi-kapcsolati rendszerben mozog? (van-e élettársa? vannak-e gyermekei, akikkel esetleg együtt költözhetne? vannak-e támogató vagy esetleg romboló, visszahúzó kapcsolatai? stb.) - mire irányult eddig a szociális munkással (vagy akár a korábbi szociális munkásaival) való együttmőködése és milyen az együttmőködés dinamikája? (mi minden történt az együttmőködés idején? sikerült-e mindkét oldalról betartani az együttmőködési megállapodásban foglaltakat? stb.) - mibıl él, hogyan tartja fenn magát? - elıtakarékoskodott-e a legutolsó 6 hónapban? (hogyan osztja be a pénzét, tud-e, akar-e elıtakarékoskodni? Ha nem, akkor hogyan oldja meg pénzügyi kríziseit?) - miért javasolja a szociális munkás az ügyfél bevonását? - milyen tényezık jelentenek kockázatot a program eredményes végrehajtása szempontjából? - milyen tényezık mutatnak a program eredményes végrehajtása irányába? Egyéb, az ügyfél élethelyzetének vagy személyiségének bemutatása tekintetében releváns szempontok is megjelenhetnek az esetösszefoglalóban. A szociális munkás javaslatához mellékelni kell az ügyfél kézzel írt motivációs levelét is. A javaslatokat folyamatosan, de legkésıbb december 21-én (hétfın) 9.00 óráig kell eljuttatni Zsák Györgyihez -ben a címre, és kinyomtatva, aláírva 1 példányban.

7 EEP-Bizottság, döntés a bevonásról A javaslatok kézhezvételét és tanulmányozását követıen a Harmadik szem szociális munkás Zsák Györgyi vagy Németh Balázs minden ügyféllel egyéni beszélgetést folytat, felméri az ügyfél erıforrásait, motivációját stb. Amennyiben szükségesnek látják, további tanácsadásra, tisztázó beszélgetésre irányíthatják az ügyfelet esetfelelıs szociális munkásához, a referensekhez vagy az addiktológiai konzultánshoz. A beszélgetést követıen összehívják az EEP Bizottságot, melynek tagjai: - referensek, - esetfelelıs szociális munkás, - Harmadik szem szociális munkás. A bizottság kialakítja álláspontját az ügyfél bevonásának lehetıségérıl. Az ügyfél bevonásáról a bizottság álláspontját figyelembe véve a program szakmai vezetıje, az egyik Harmadik szem szociális munkás, Zsák Györgyi dönt. A döntésrıl a Harmadik szem szociális munkás írásban értesíti az ügyfelet, majd kidolgozza az EEP terv (egyéni fejlesztési terv) és az együttmőködési megállapodás részleteit. Az EEP terv és az együttmőködési megállapodás egy háromoldalú szerzıdés. Ez után kerülhet sor az együttmőködési megállapodás és ez egyéni fejlesztési terv, valamint az Összefogás közalapítvány lakhatási támogatási szerzıdésének aláírására. Tehát: 3 szerzıdés lesz egyidejőleg aláríva lehetıség szerint mindhárom érintett fél jelenlétében. Amennyiben a szakmai vezetı nem javasolja az ügyfél programba vonását, az esetfelelıs szociális munkásnak a Harmadik szem szociális munkás javaslatát is figyelembe véve folytatni kell az intenzív szociális munkát. Az ügyfél motivációját fenntartva a referensekhez irányíthatja az ügyfelet. A foglalkoztatási referensek egyéb képzési lehetıséget kínálhatnak fel, ill. munkakeresésben nyújtanak segítséget, a lakhatási referensek az ÖKA lakhatási támogatás igénybevételében. Amennyiben a Harmadik szem szociális munkás az ügyfél késıbbi programba vonására esélyt lát (a foglalkoztatási vagy egyéb képzési komponensbe), az ügyfél lakhatási jogviszonya is meghosszabbítható. Az esetfelelıs szociális munkás utógondozói feladatvégzésének keretei - A közremőködı esetfelelıs szociális munkások különmunkájukért havonta (bruttó) Ft/ügyfél díjazásban részesülnek, részben az elıkészítés (1x10eFt), illetve a képzésben vagy a munkában tartás idıszakában (4x10eFt), valamint a TÁMOP által támogatott lakhatás idıszakában (/6+1/x10eFt) és a kötelezı utánkövetés idıszakában (6x10eFt). - A díjazást (összesen bruttó 180eFt / ügyfél) a TÁMOP eredmény-elvárásai miatt magunk is részben az eredményességhez kötjük: a díjazás egy része csak a TÁMOP elvárásai szerint eredményes EEP ügyfelek esetében lesz kifizethetı. - Mindez azt jelenti, hogy az esetfelelıs szociális munkás az elıkészítés (1 hónap) és a képzés / foglalkoztatás (4 hónap) idıszakában (1+4 hónap) x (bruttó) Ft díjazásban részesül, amelyet azután van mód kifizetni, ha az ügyfél sikeresen bizonyítványt szerez. - A lakhatás és utókövetés idıszakában (6+7 hónap) 13 x (bruttó) Ft díjazásban részesül, amit két részletben van mód kifizetni, az elsı részletet a 8. hónap letelte után, amennyiben az ügyfél elkezdi önálló lakhatását az ÖKA feltételei alapján., a második részletet az utánkövetési idıszak (13. hónap) végén. - (Vagyis az utógondozói díj abban a 4 hónapban, amikor képzésben/foglalkoztatásban és lakhatásban van az ügyfél, havi (bruttó) ft.)

8 - A esetfelelıs szociális munkás utógondozó tevékenységét és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs kötelezettségeket eljárásrend rögzíti. - Az utógondozói díj kifizetésének feltétele az is, hogy az eljárásrendben meghatározott szakmai tevékenységeket és a dokumentációt elvégezze a szociális munkás. - Amennyiben az együttmőködés sikertelenül ér véget, nincs lehetıség mérlegelésre az utógondozói díj kifizetését illetıen. - Az ÖKA által támogatott lakhatás idıszakában az ÖKA szakmai útmutatásai az irányadók az utógondozói munkára nézve.

9

10 Melléklet

11 S e g é d l e t a végzettséget igazoló másolat vagy másodlat hivatalos megkérésének ügyintézéséhez Fontos, hogy tisztában legyünk a különbséggel. Másolat: okirat, mely más okiratnak tartalmát tükrözi vissza. A hitelesített másolaton az illetékes hatóság v. hiteles személy bizonyítja, (bélyegzés, dátum, aláírás), hogy a másolat az eredetivel megegyezik. A másolat bizonyító erejét az eljárási törvények határozzák meg. Másodlat: több példányban kiállított eredeti okiratnak (estünkben az iskolai anyakönyvnek vagy ált. iskolai, szakmunkás, érettségi, stb. bizonyítványnak) második példánya. A másodlat tehát eredeti példány és nem másolat. Az OKIJ-s szakmákat nyújtó képzıhelyek az általános iskola elvégzését igazoló bizonyítvány, vagy annak hiánya esetén másodlat bemutatását követelik meg. Ennek hivatalos megkéréséhez ajánlott ügymenet: 1. Az ügyféltıl kérjük meg a születési adatain kívül az iskola (általános iskola nappali tagozat, dolgozók esti iskolája, kihelyezett szakképzı intézmény (pl. büntetésvégrehajtás alatt végzett tanulmányok, stb.), és a bizonyítvány megszerzésének évét. (Legalább egy-két év megközelítı pontossággal!) Érdemes még az osztályfınök nevét is megtudakolni. 2. Tekintetve, hogy több évtized is eltelhetett azóta, szükség lehet az iskola jogutódjának megkeresésére. Jogutódintézményrıl felvilágosítás kérhetı Budapesten a kerületi Polgármesteri Hivatalok oktatási (mővelıdési) osztályán, vagy (fıvárosi fenntartású intézmény esetében) a Fıpolgármesteri Hivatal Oktatási Osztályán. (A központi telefonszám: ) Vidéki iskolák estében a megyeközpont polgármesteri hivatal illetékes, (oktatási, mővelıdési) osztályán tudakozódjunk. Amennyiben az oktatási intézmény jogutód nélkül szőnt meg, valószínőleg az iratokat az illetékes levéltár ırzi. Budapesten ez többnyire a Budapest Fıváros Levéltára. Az ügyfélszolgálat telefonszáma: , Vidéken a megyeközpontok levéltárai. 3. Amikor eljutottunk az okirat kiadására jogosult intézményhez az iskolatitkárt vagy az adminisztrációért felelıs személyt kérjük a telefonhoz. 4. Tájékoztassuk ıt, hogy hivatalosan a BMSZKI nevében kívánunk másodlatot megkérni. Általában az ügyintézık tisztában vannak a másodlat fogalmával, de nem haszontalan tapintatosan errıl meggyızıdni. Közöljük az ügyfelünk már említett adatait, és kérjük a felesleges újabb telefonálás elkerülése céljából- a néhány nappal késıbbi visszahívás lehetıségét, hogy az ügyintézı az alapokiratot az irattárból vagy a levéltárból sikerrel elıvehesse.

12 5. Visszahíváskor egyeztessük a megtalált alapokirat adatait, és tájékoztassuk az ügyintézıt arról, hogy a BMSZKI költségvetési szerv, ezért a hivatalos kérılapon feltüntetett jogszabályhely értelmében a másodlat kiadása részére illetékmentes. Teljesen jogszerő eljárás, hogy az ügyintézı az ügyfél által adott megbízást is kérte, ilyenkor a kérılappal együtt megbízást is küldjük el. (Tehát értelemszerően nem az ügyfél, mint magánszemély kéri, mert ez esetben illetékköteles a másodlat.) 5. Az alapokirat megléte és az adatok pontos egyezése estén (a fax számának ismeretében!) haladéktalanul faxoljuk el a mellékelt, (az adatokkal hiánytalanul kitöltött, dátumozott, bélyegzett, aláírt) kérılapot. Mivel a másodlatot postán kell elküldeni, két, néha három hét is eltelik, mire megérkezik. Kiemelten fontos az adatok egyeztetése, mert - és erre is volt nem egy példa -, ha a kiállító intézmény anyakönyvében voltak a hibás adatok, elírások, azt csak az ügyfél születési anyakönyvi kivonatával lehet korrigálni, ami igen hosszadalmas eljárás. A tapasztalatok szerint az általános iskola befejezését elvégezni szándékozó ügyfelektıl, az addig teljesített tanévekrıl - az oktatási intézmény hiteles fax-másolatot is elfogad. Ebben az esetben egyszerőbb az eljárás: a kiállító intézmény és az alapokirat megtalálását, az adatok egyeztetését, a kérılap elfaxolását követıen a máso- latot mintegy fax-fordultával megkaphatjuk.

13 A vagyonırök számára nélkülözhetetlen feddhetetlenségi igazolás beszerzése változott! A jövıben ügyfeleinknek kell megvásárolni a postahivatalokban az ehhez szükséges nyomtatványkérı lapot! A borítékban található nyomtatvány értelemszerő kitöltését követıen a benne található Ft-os csekkre a 180/2005. (IX. 9.) Korm. Rendelet 4. (2) c) pontja szerint a közigazgatási hatósági eljárásban költségmentességet kérhetünk a lenti lapot kitöltve, fejléces papíron, hivatalosan, lepecsételve Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Bőnügyi Nyilvántartó Hatóság Hatósági és Koordinációs Osztály Tisztelt Cím! Alulírott, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - mint hajléktalanellátó intézmény - szociális munkása hivatalosan i g a z o l o m, név: szül: an.: hogy a jelenleg hatályos, a Budapest Fıváros Közgyőlése 24/1997. (V. 22.) Fıv. Kgy. rendelet 1. b) pontja alapján hajléktalannak minısül. A fentiekre tekintettel nevezett a hatályos 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 4. (2) c) pontja szerint a közigazgatási hatósági eljárásban költségmentességre jogosult. Budapest, 20.. aláírás

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS Készítette: Oláh Dóra, Nagy István ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS MUNKAERŐ-PIACI FOGLALKOZTATÁS Monitorozási Rendszer Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS Készítette: Oláh Dóra, Nagy István ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS MUNKAERŐ-PIACI FOGLALKOZTATÁS Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása Összefogás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

PRAKTIKUS ISMERETEK SZABADULÁSKOR

PRAKTIKUS ISMERETEK SZABADULÁSKOR ÁTVÁLTÓ Reintegrációs program fogvatartottaknak/szabadultaknak PRAKTIKUS ISMERETEK SZABADULÁSKOR Szerkesztették: A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai Budapest, 2014. TÁMOP-5.6.1.A-11/1-2011-0002 Cím: 1085

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

1. Aktív korúak ellátása

1. Aktív korúak ellátása S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 14/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A S Z O C I Á L I S E L L Á T Á S O K R Ó

Részletesebben

F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 2 / 2 0 1 1. ( X.

F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 2 / 2 0 1 1. ( X. F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 12/ 2011. ( X. 1 2. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A S Z O C I Á L I S E L L Á T Á S O K R Ó

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

Pest-İr. Iránytő. Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa

Pest-İr. Iránytő. Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa Pest-İr 2006. 2-3. szám Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. Tel./fax: 06-1-220-31-29 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu Iránytő Új szabályok

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

3. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM

3. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM 3. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) és a BMSZKI Kft. konzorciumi partnerség Nyitás az utcára pályázati programjának alapvető célja az utcán,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2011. október XI. évfolyam 3. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2011. október XI. évfolyam 3. szám Szakmai Hírlevél 2011/III. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. október XI. évfolyam 3. szám Tartalom FÓKUSZBAN:... 3 A költségvetési törvény

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben