BMSZKI Együttes Erıvel Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BMSZKI Együttes Erıvel Program"

Átírás

1 TÁMOP Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása BMSZKI Együttes Erıvel Program Tájékoztató szociális munkásoknak a programba kerülés menetérıl (általános feltételek és a januárban induló vagyonır képzés speciális feltételei egységes szerkezetben) A tájékoztatóban nem szereplı kérdésekre vonatkozóan a Szakmai program az irányadó december 1.

2 Kinek nyújtható TÁMOP támogatás? Ki vonható be a programba? A TÁMOP program képzéseibe az a év közötti ügyfél vonható be, aki - egyaránt megfelel a TÁMOP foglalkoztatási és lakhatási támogatás, valamint az Összefogás Közalapítvány Beilleszkedési Támogatás igénybevételi feltételeinek (l. melléklet), valamint - esetfelelıs szociális munkása javasolja az ügyfél bevonását és vállalja az ügyfél hónapig tartó utógondozását és utánkövetését. Kinek nem nyújtható támogatás? - aki a támogatás igénybevételének kezdı hónapját megelızı 36 hónapon belül teljes összegő ÖKA vagy HKA lakhatási támogatásban részesült. (Bevonható az is, aki jelenleg lakhatási támogatásban részesül külön feltételekkel.) - aki az elmúlt 3 évben uniós finanszírozású foglalkoztatási programban vett részt, vagy a programba bevonás idején hazai foglalkoztatási programban vesz részt, kivéve a START programokat. A részvétellel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók - A képzés a résztvevı számára ingyenes. - A résztvevık a képzés megkezdése elıtt BKV bérletet és forint értékő étkezési utalványt kapnak (ez utóbbi segíteni fog túlélni az elsı, jövedelem nélküli hónapot.) - Az elsı hónap végétıl havi forint megélhetési támogatásban részesülnek, a képzés ideje alatt, tehát összesen 4 hónapig. - A program résztvevıi a Kocsis utcai munkásszálláson kapnak elhelyezést. Amennyiben páros vagy családos elhelyezésre van igény, a Rákosszeg parkban vagy a Kocsis utcában biztosítunk számukra lakhatást. Amennyiben csak a család / pár egyik tagja vesz részt a programban, csak ıt illetik a TÁMOP támogatások (pl. lakhatási támogatás). (De: az ÖKA lakhatási támogatás a késıbbiekben igen!) - Az elhelyezés idıtartama 7 hónap. - A lakhatási támogatás átlagos összege havi forint, amely 6 hónapig nyújtható. (A támogatást a BMSZKI a munkásszállónak utalja.) A program résztvevıit a munkásszállás díjának támogatással csökkentett összege terheli. A támogatás és az önerı aránya havonta változik. (A programba vont ügyfelek költségeinek alakulására vonatkozó vázlatos költségvetést a Szakmai program tartalmazza.) - A 7. hónaptól az ügyfél további 12 hónapig az ÖKA lakhatási támogatását veheti igénybe, amelynek összege átlagosan havi forint. - A program sikeres teljesítéséhez hozzájárulhat, ha a bekerüléskor az ügyfél rendelkezik elıtakarékossággal (és hogy a képzés idején is folytatja az elıtakarékosságot). Erre azért van szükség, hogy a képzés elvégzése után amennyiben az ügyfélnek nincs munkája, nem talál azonnal munkát fenn tudja tartani magát ill. fizetni tudja a munkásszállós elhelyezés díját. Ezért a programba kerüléskor elınyt jelenthet, ha az ügyfél legalább forint elıtakarékosságot tud felmutatni.

3 BMSZKI EEP (TÁMOP) ÖKA BEILLESZKEDÉSI TÁMOGATÁS FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS Aki legalább 120 napja folyamatosan, megszakítás nélkül hajléktalanszálláson (átmeneti szálláson, éjjeli menedékhelyen, tartós bentlakásos intézményben, családok átmeneti otthonában, anyaotthonban) lakik, vagy legalább 120 napja folyamatosan, megszakítás nélkül munkásszálláson lakik a Menhely Alapítvány által mőködtetett ún. bónos program keretében, vagy utcán, közterületen, lakásként nem használható helyiségben él, és valamelyik hajléktalanellátó vagy családsegítı intézménnyel legalább 30 napja bizonyíthatóan kapcsolatot tart Aki legalább 30 napja nem rendelkezik munkaviszonnyal és álláskeresıként regisztráltatta magát, vagy munkaviszonnyal rendelkezik, de képzettségi szintjének javításával munkavállalói státusza javítható. Aki (a szociális törvény szerinti) rendszeres jövedelemmel rendelkezik (ami származhat a TÁMOP képzési foglalkoztatási támogatásából vagy nem bejelentett munkából is), de havi nettó jövedelme, vagy az együtt költözık egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér 150%-át. Aki a projekt keretében foglalkoztatási támogatást vesz igénybe. Aki minimum átlagosan havi forint elıtakarékosságot vállal. Aki vállalja, hogy a (6 hónapos) lakhatási támogatás lejárta után önálló lakhatását 1 hónapig önerıbıl fenntartja. Aki a lakhatás költségeibıl önrészt vállal. Aki vállalja a TÁMOP program keretében, annak teljes idejére a BMSZKI-val ill. az esetfelelıs szociális munkással való együttmőködést, és az erre vonatkozó együttmőködési megállapodást megköti.

4 Ügyfél tájékoztatása Az ügyfél programba való bekerülésének elsı lépése, hogy pontos és részletes tájékoztatást kapjon esetfelelıs szociális munkásától - a program feltételeirıl, - a program menetérıl, - idıtartamáról, - a támogatások mértékérıl és formájáról, beleértve az utógondozást / utánkövetést is, ill. arról, hogy - milyen mértékő / formájú együttmőködést / elkötelezıdést kíván meg tıle a program. Amennyiben az ügyfél megfelel a BMSZKI EEP és az ÖKA feltételeinek (l. táblázat), valamint az esetfelelıs szociális munkás az ügyfél szükségleteinek (foglalkoztatási, lakhatási, addiktológiai) ismeretében reális esélyt lát arra, hogy sikeresen teljesítse a programot, csoportos tájékoztatóra, toborzásra irányíthatja az ügyfelet. Ezzel párhuzamosan elkezdıdhet a bevonáshoz szükséges dokumentumok beszerzése is. A programba vonáshoz szükséges dokumentumok - személyi igazolvány, - lakcímkártya, - TAJ-kártya, - adókártya, - legmagasabb befejezett iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány (l. melléklet), - a regisztrált álláskeresı státuszt igazoló Álláskeresık kiskönyve (kivéve, ha valaki munkaszerzıdéssel dolgozik és munkavállalói státuszát kívánjuk javítani ebben az esetben a munkaszerzıdésére van szükség) - intézményi jogviszony / tartózkodás / kapcsolattartás idejérıl szóló Igazolás, - igazolás a Munkaügyi Központból arra vonatkozóan, hogy nem vett részt az elmúlt 3 évben uniós finanszírozású foglalkoztatási programban és a program kezdetekor nem vesz részt hazai foglalkoztatási programban. Fıvárosi Munkaügyi Központ Haller utcai kirendeltsége Haller utca 6. szám Tel: 06-1/ Fax: 06-1/ Hétfı: 08:30 15:00 Kedd: 08:30 15:00 Szerda: 08:30 15:00 Csütörtök: zárva Péntek: 08:30 12:00 A személy-és vagyonır képzés további speciális feltétele: - állandó bejelentett lakcím, - feddhetetlenségi igazolás, melyet a bármely postahivatalban kérhetı formanyomtatványon lehet igényelni, bonyolult nyomtatvány, szükség lehet szociális munkások segítségére a kitöltésben (l. errıl még a melléklet)

5 Csoportos tájékoztató, toborzás Elsı EEP csoport Személy- és vagyonır képzés TÁMOP program keretében elıreláthatóan január 18-án, 15 fı részvételével 4 hónapos Személy- és vagyonır képzés indul. A képzéshez kapcsolódóan december 9-én és 16-án órai kezdettel csoportos tájékoztató, toborzás lesz, a Budapest, Dózsa György út 152. szám alatt. A toborzáson szó lesz - a képzésre való jelentkezés részletes feltételeirıl, - a korábbi hasonló képzések tapasztalatai alapján a tanfolyam menetérıl, az órák idıbeosztásáról, a vizsgák rendjérıl, - a támogatások összegérıl és utalásuk módjáról, - az iskola melletti hivatalos munkavállalás lehetıségeirıl, - az Álláskeresı Iroda és egyéb intézmények képzést támogató szolgáltatásairól, - az esetfelelıs szociális munkással való kapcsolattartás módjáról és fontosságáról, valamint arról, - hogy milyen nehézségekkel kell számolniuk a résztvevıknek és kiktıl kaphatnak segítséget a nehézségek megoldásában, ill. - hogy hogyan mőködnek a támogató hálózatok lakhatási, foglalkoztatási, addiktológiai segítségnyújtás. A tájékoztatón való részvétel nagyon ajánlott azt kérjük, hogy a programban részt venni szándékozó ügyfél és az utógondozását vállaló esetfelelıs szociális munkás együtt jöjjön el ezen alkalmak valamelyikére. Ha az ügyfél nem tud megjelenni a tájékoztatón, szociális munkása jelezze Nagy Istvánnak vagy Oláh Dórának, akik egyéni konzultációs idıpontot ajánlanak majd. Az ügyfél bevonását megelızı szociális munka Az esetfelelıs szociális munkás összegyőjti, ellenırzi a szükséges dokumentumokat. (A továbblépés csak ezek hiánytalan megléte esetén lehetséges.) Az ügyfelet a referensekhez irányítja a program foglalkoztatási referensei: Oláh Dóra, Nagy István ( ) lakhatási referensei: Varsányi Nóra és Juhász Arnold ( ) A referensek minden, hozzájuk irányított ügyféllel leülnek beszélgetni. Ha szükséges, pontosítják, részletezik a program menetét, tartalmát. Az ügyféllel történı beszélgetés alapján szőrik a jelentkezıket, javaslatukat a Harmadik szem szociális munkásnak juttatják el. Az esetfelelıs szociális munkás mindeközben folytatja a bevonás elıkészítését. Amennyiben az ügyfelet nem fordítja vissza a foglalkoztatási vagy lakhatási referens, az esetfelelıs szociális munkás írásban javasolja az ügyfél bevonását.

6 Mit tartalmaz a szociális munkás javaslata A javaslat egy kitöltendı formanyomtatványból és egy részletes esetösszefoglalóból áll. Az esetösszefoglalónak átfogó, árnyalt képet kell adnia az ügyfélrıl, az alábbi szempontokat mindenképpen figyelembe véve: - milyen az ügyfél elıélete (különös tekintettel a lecsúszás körülményeire, stb.) - milyen az ügyfél (szak)képzettsége, munkaerıpiaci helyzete (jelenleg dolgozik-e? ha dolgozik: mióta, mit csinál? nem kerül-e rosszabb munkaerıpiaci helyzetbe azáltal, hogy bevonjuk a programba? meg tudja-e ırizni munkáját a képzés idején? s ha igen, nem jelent-e ez veszélyt a képzés sikeres elvégzésére nézve? ha nem dolgozik: mikor és mit dolgozott utoljára? miért nem dolgozik? hogyan, milyen attitődökkel próbált munkát találni? stb.) - milyen az egészségi állapota (ideértve a fizikai, mentális és függıségi állapotát is) - milyen családi-kapcsolati rendszerben mozog? (van-e élettársa? vannak-e gyermekei, akikkel esetleg együtt költözhetne? vannak-e támogató vagy esetleg romboló, visszahúzó kapcsolatai? stb.) - mire irányult eddig a szociális munkással (vagy akár a korábbi szociális munkásaival) való együttmőködése és milyen az együttmőködés dinamikája? (mi minden történt az együttmőködés idején? sikerült-e mindkét oldalról betartani az együttmőködési megállapodásban foglaltakat? stb.) - mibıl él, hogyan tartja fenn magát? - elıtakarékoskodott-e a legutolsó 6 hónapban? (hogyan osztja be a pénzét, tud-e, akar-e elıtakarékoskodni? Ha nem, akkor hogyan oldja meg pénzügyi kríziseit?) - miért javasolja a szociális munkás az ügyfél bevonását? - milyen tényezık jelentenek kockázatot a program eredményes végrehajtása szempontjából? - milyen tényezık mutatnak a program eredményes végrehajtása irányába? Egyéb, az ügyfél élethelyzetének vagy személyiségének bemutatása tekintetében releváns szempontok is megjelenhetnek az esetösszefoglalóban. A szociális munkás javaslatához mellékelni kell az ügyfél kézzel írt motivációs levelét is. A javaslatokat folyamatosan, de legkésıbb december 21-én (hétfın) 9.00 óráig kell eljuttatni Zsák Györgyihez -ben a címre, és kinyomtatva, aláírva 1 példányban.

7 EEP-Bizottság, döntés a bevonásról A javaslatok kézhezvételét és tanulmányozását követıen a Harmadik szem szociális munkás Zsák Györgyi vagy Németh Balázs minden ügyféllel egyéni beszélgetést folytat, felméri az ügyfél erıforrásait, motivációját stb. Amennyiben szükségesnek látják, további tanácsadásra, tisztázó beszélgetésre irányíthatják az ügyfelet esetfelelıs szociális munkásához, a referensekhez vagy az addiktológiai konzultánshoz. A beszélgetést követıen összehívják az EEP Bizottságot, melynek tagjai: - referensek, - esetfelelıs szociális munkás, - Harmadik szem szociális munkás. A bizottság kialakítja álláspontját az ügyfél bevonásának lehetıségérıl. Az ügyfél bevonásáról a bizottság álláspontját figyelembe véve a program szakmai vezetıje, az egyik Harmadik szem szociális munkás, Zsák Györgyi dönt. A döntésrıl a Harmadik szem szociális munkás írásban értesíti az ügyfelet, majd kidolgozza az EEP terv (egyéni fejlesztési terv) és az együttmőködési megállapodás részleteit. Az EEP terv és az együttmőködési megállapodás egy háromoldalú szerzıdés. Ez után kerülhet sor az együttmőködési megállapodás és ez egyéni fejlesztési terv, valamint az Összefogás közalapítvány lakhatási támogatási szerzıdésének aláírására. Tehát: 3 szerzıdés lesz egyidejőleg aláríva lehetıség szerint mindhárom érintett fél jelenlétében. Amennyiben a szakmai vezetı nem javasolja az ügyfél programba vonását, az esetfelelıs szociális munkásnak a Harmadik szem szociális munkás javaslatát is figyelembe véve folytatni kell az intenzív szociális munkát. Az ügyfél motivációját fenntartva a referensekhez irányíthatja az ügyfelet. A foglalkoztatási referensek egyéb képzési lehetıséget kínálhatnak fel, ill. munkakeresésben nyújtanak segítséget, a lakhatási referensek az ÖKA lakhatási támogatás igénybevételében. Amennyiben a Harmadik szem szociális munkás az ügyfél késıbbi programba vonására esélyt lát (a foglalkoztatási vagy egyéb képzési komponensbe), az ügyfél lakhatási jogviszonya is meghosszabbítható. Az esetfelelıs szociális munkás utógondozói feladatvégzésének keretei - A közremőködı esetfelelıs szociális munkások különmunkájukért havonta (bruttó) Ft/ügyfél díjazásban részesülnek, részben az elıkészítés (1x10eFt), illetve a képzésben vagy a munkában tartás idıszakában (4x10eFt), valamint a TÁMOP által támogatott lakhatás idıszakában (/6+1/x10eFt) és a kötelezı utánkövetés idıszakában (6x10eFt). - A díjazást (összesen bruttó 180eFt / ügyfél) a TÁMOP eredmény-elvárásai miatt magunk is részben az eredményességhez kötjük: a díjazás egy része csak a TÁMOP elvárásai szerint eredményes EEP ügyfelek esetében lesz kifizethetı. - Mindez azt jelenti, hogy az esetfelelıs szociális munkás az elıkészítés (1 hónap) és a képzés / foglalkoztatás (4 hónap) idıszakában (1+4 hónap) x (bruttó) Ft díjazásban részesül, amelyet azután van mód kifizetni, ha az ügyfél sikeresen bizonyítványt szerez. - A lakhatás és utókövetés idıszakában (6+7 hónap) 13 x (bruttó) Ft díjazásban részesül, amit két részletben van mód kifizetni, az elsı részletet a 8. hónap letelte után, amennyiben az ügyfél elkezdi önálló lakhatását az ÖKA feltételei alapján., a második részletet az utánkövetési idıszak (13. hónap) végén. - (Vagyis az utógondozói díj abban a 4 hónapban, amikor képzésben/foglalkoztatásban és lakhatásban van az ügyfél, havi (bruttó) ft.)

8 - A esetfelelıs szociális munkás utógondozó tevékenységét és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs kötelezettségeket eljárásrend rögzíti. - Az utógondozói díj kifizetésének feltétele az is, hogy az eljárásrendben meghatározott szakmai tevékenységeket és a dokumentációt elvégezze a szociális munkás. - Amennyiben az együttmőködés sikertelenül ér véget, nincs lehetıség mérlegelésre az utógondozói díj kifizetését illetıen. - Az ÖKA által támogatott lakhatás idıszakában az ÖKA szakmai útmutatásai az irányadók az utógondozói munkára nézve.

9

10 Melléklet

11 S e g é d l e t a végzettséget igazoló másolat vagy másodlat hivatalos megkérésének ügyintézéséhez Fontos, hogy tisztában legyünk a különbséggel. Másolat: okirat, mely más okiratnak tartalmát tükrözi vissza. A hitelesített másolaton az illetékes hatóság v. hiteles személy bizonyítja, (bélyegzés, dátum, aláírás), hogy a másolat az eredetivel megegyezik. A másolat bizonyító erejét az eljárási törvények határozzák meg. Másodlat: több példányban kiállított eredeti okiratnak (estünkben az iskolai anyakönyvnek vagy ált. iskolai, szakmunkás, érettségi, stb. bizonyítványnak) második példánya. A másodlat tehát eredeti példány és nem másolat. Az OKIJ-s szakmákat nyújtó képzıhelyek az általános iskola elvégzését igazoló bizonyítvány, vagy annak hiánya esetén másodlat bemutatását követelik meg. Ennek hivatalos megkéréséhez ajánlott ügymenet: 1. Az ügyféltıl kérjük meg a születési adatain kívül az iskola (általános iskola nappali tagozat, dolgozók esti iskolája, kihelyezett szakképzı intézmény (pl. büntetésvégrehajtás alatt végzett tanulmányok, stb.), és a bizonyítvány megszerzésének évét. (Legalább egy-két év megközelítı pontossággal!) Érdemes még az osztályfınök nevét is megtudakolni. 2. Tekintetve, hogy több évtized is eltelhetett azóta, szükség lehet az iskola jogutódjának megkeresésére. Jogutódintézményrıl felvilágosítás kérhetı Budapesten a kerületi Polgármesteri Hivatalok oktatási (mővelıdési) osztályán, vagy (fıvárosi fenntartású intézmény esetében) a Fıpolgármesteri Hivatal Oktatási Osztályán. (A központi telefonszám: ) Vidéki iskolák estében a megyeközpont polgármesteri hivatal illetékes, (oktatási, mővelıdési) osztályán tudakozódjunk. Amennyiben az oktatási intézmény jogutód nélkül szőnt meg, valószínőleg az iratokat az illetékes levéltár ırzi. Budapesten ez többnyire a Budapest Fıváros Levéltára. Az ügyfélszolgálat telefonszáma: , Vidéken a megyeközpontok levéltárai. 3. Amikor eljutottunk az okirat kiadására jogosult intézményhez az iskolatitkárt vagy az adminisztrációért felelıs személyt kérjük a telefonhoz. 4. Tájékoztassuk ıt, hogy hivatalosan a BMSZKI nevében kívánunk másodlatot megkérni. Általában az ügyintézık tisztában vannak a másodlat fogalmával, de nem haszontalan tapintatosan errıl meggyızıdni. Közöljük az ügyfelünk már említett adatait, és kérjük a felesleges újabb telefonálás elkerülése céljából- a néhány nappal késıbbi visszahívás lehetıségét, hogy az ügyintézı az alapokiratot az irattárból vagy a levéltárból sikerrel elıvehesse.

12 5. Visszahíváskor egyeztessük a megtalált alapokirat adatait, és tájékoztassuk az ügyintézıt arról, hogy a BMSZKI költségvetési szerv, ezért a hivatalos kérılapon feltüntetett jogszabályhely értelmében a másodlat kiadása részére illetékmentes. Teljesen jogszerő eljárás, hogy az ügyintézı az ügyfél által adott megbízást is kérte, ilyenkor a kérılappal együtt megbízást is küldjük el. (Tehát értelemszerően nem az ügyfél, mint magánszemély kéri, mert ez esetben illetékköteles a másodlat.) 5. Az alapokirat megléte és az adatok pontos egyezése estén (a fax számának ismeretében!) haladéktalanul faxoljuk el a mellékelt, (az adatokkal hiánytalanul kitöltött, dátumozott, bélyegzett, aláírt) kérılapot. Mivel a másodlatot postán kell elküldeni, két, néha három hét is eltelik, mire megérkezik. Kiemelten fontos az adatok egyeztetése, mert - és erre is volt nem egy példa -, ha a kiállító intézmény anyakönyvében voltak a hibás adatok, elírások, azt csak az ügyfél születési anyakönyvi kivonatával lehet korrigálni, ami igen hosszadalmas eljárás. A tapasztalatok szerint az általános iskola befejezését elvégezni szándékozó ügyfelektıl, az addig teljesített tanévekrıl - az oktatási intézmény hiteles fax-másolatot is elfogad. Ebben az esetben egyszerőbb az eljárás: a kiállító intézmény és az alapokirat megtalálását, az adatok egyeztetését, a kérılap elfaxolását követıen a máso- latot mintegy fax-fordultával megkaphatjuk.

13 A vagyonırök számára nélkülözhetetlen feddhetetlenségi igazolás beszerzése változott! A jövıben ügyfeleinknek kell megvásárolni a postahivatalokban az ehhez szükséges nyomtatványkérı lapot! A borítékban található nyomtatvány értelemszerő kitöltését követıen a benne található Ft-os csekkre a 180/2005. (IX. 9.) Korm. Rendelet 4. (2) c) pontja szerint a közigazgatási hatósági eljárásban költségmentességet kérhetünk a lenti lapot kitöltve, fejléces papíron, hivatalosan, lepecsételve Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Bőnügyi Nyilvántartó Hatóság Hatósági és Koordinációs Osztály Tisztelt Cím! Alulírott, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - mint hajléktalanellátó intézmény - szociális munkása hivatalosan i g a z o l o m, név: szül: an.: hogy a jelenleg hatályos, a Budapest Fıváros Közgyőlése 24/1997. (V. 22.) Fıv. Kgy. rendelet 1. b) pontja alapján hajléktalannak minısül. A fentiekre tekintettel nevezett a hatályos 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 4. (2) c) pontja szerint a közigazgatási hatósági eljárásban költségmentességre jogosult. Budapest, 20.. aláírás

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei dokumentációs,nyilvántartási és információáramlási rendszere

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei dokumentációs,nyilvántartási és információáramlási rendszere Munkaerő-paci reintegráció a hajléktalan-ellátásban Pályázati azonosító: A/57, FT id.: HU-32 A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei dokumentációs,nyilvántartási és információáramlási

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - )

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - ) A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidıszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatójáról a 2013. június július közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101.

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

4. (4) e) pályázati eljárás során valótlan adatot közöl, az eredményhirdetéstıl számított 2 évig.

4. (4) e) pályázati eljárás során valótlan adatot közöl, az eredményhirdetéstıl számított 2 évig. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 4/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2010.09.03 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK TÁMOGATÁSA 1. KÖR I. JOGOSULTSÁGI KATEGÓRIA: (Jelölje x-szel) A kategória A szolgáltatásból 2009. március 31. elıtt kikapcsoltak

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:.. Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:..

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A lap 1. Az ellátást igénybe vevı adatai: Név:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési helye, idıpontja: Lakóhelye:. Tartózkodási

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:.. Kérelem házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú)

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) 1/12/ LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, TOLLAL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!) 1) A MEGPÁLYÁZOTT LAKÁS CÍME: XV. kerület....... utca... sz.. emelet.. ajtó XV. kerület.......

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása Pályázat kódszáma: LSZ-2015-2 2015. december 1. A pályázati konstrukció tárgya, célja Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert. KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Dr. Felkai

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM A kérelmező adatai: SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM a) Neve: b) Születési neve: c) Születési hely, idő: d) Anyja neve: e) Bejelentett lakóhelye: (érvényes személyi igazolvány, lakcím kártya szerinti lakcím)

Részletesebben

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr.

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr. Kérelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága:

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2010-0006

TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2010-0006 TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2010-0006 BMSZKI Elsı lépés Alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezı hajléktalan emberek képessé tevı és önálló életvitelt elısegítı programja A projekt célja Projekt célja: 67 alacsony

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:.. Kérelem időskorúak és demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 26.065/2007. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben