A MINIMÁLIS STANDARDOKKAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK SPECIFIKÁCIÓJÁVAL. Támogatott lakhatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MINIMÁLIS STANDARDOKKAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK SPECIFIKÁCIÓJÁVAL. Támogatott lakhatás"

Átírás

1 Munka protokoll A MINIMÁLIS STANDARDOKKAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK SPECIFIKÁCIÓJÁVAL Támogatott lakhatás 1. Bevezető A munka protokoll egy olyan jellegő dokumentum, amely leírja a munka megszervezését és folyamatát a Lakóotthonban, valamint a felhasználók és a szolgáltatást nyújtók jogait és kötelezettségeit. A protokoll fı célja, hogy egységesítse (standardizálja) a munkát és a nyújtandó szolgáltatásokat, ezzel elısegitse a nagyobb hatékonyságot és a jobb irányítást. Ezáltal a felhasználók kedvezıbb eredményeket érhetnek el, valamint a felhasználók és a szolgáltatást nyújtók nagyobb elégedettségére szolgál. EZEN PROTOKOLL EGY TERVEZET, MELY A MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTAL TÁMOGATOTT PÁLYÁZAT ( ) LEJÁRTA UTÁN, A SZERZETT TAPASZTALATOK ALAPJÁN VÁLTOZTATHATÓ. A munka protokoll a Együtt veled-értük Egyesület eddigi tapasztalatai valamint a következı dokumentumok alapján lett kidolgozva: A minimális standardok és a szolgáltatások specifikációja alapján Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Минимални стандарди и спецификација услуга Министарство рада и социјалне политике) A támogatott lakhatás szolgáltatásainak elıkészitése és támogatása alapján (Активности припреме и подршке за кориснике услуге Становање уз подршку за ОСИ САПИ, Београд) A szoláltatás megszőnésének eljárása alapján

2 (Процедуре о престанку коришћења услуга САПИ, Београд) Az Együtt veled-értük Egyesület etikai kódexe alapján 2. Hely, tér és eszközök A lakásnak a következı feltételeknek kell eleget tennie: 1. A lakásnak tartalmaznia kell több helyiséget, amelyek megfelelık a lakhatáshoz, amelyek egy egységes egészet alkotnak, valamint külön bejárattal kell rendelkeznie, 2. A lakásnak csatlakozva kell lennie a kommunális infrastruktúrához, 3. A lakásnak minimálisan tartalmaznia kell: konyhát ebédlıvel, nappali szobát, két hálószobát legfeljebb három fı részére, elıszobát és egy fürdıszobát, 4. A lakásban kiépített főtési rendszernek kell lennie, és legkevesebb egy vízmelegítıt kell tartalmaznia, 5. A lakás lehetıséget biztosít az étel biztonságos elkészítéséhez, (és tárolásához?) 6. A lakás lehetıséget biztosít a mosógép használatára, 7. A lakásnak minden személy számára minimálisan 17м 2 lakóterületet, kell biztosítania, 8. Egy lakásban legfeljebb négy felhasználó élhet, 9. Minden felhasználónak saját ággyal kell rendelkeznie, külön hellyel a személyes tárgyaik tárolására valamint hellyel az étkezésekhez. A kritériumok megegyeznek a Minimális standardokkal, amelyeket a Szociális és Munkaügyi Minisztérium írt elı. 3. Munkaszervezés ( a felhasználókkal) 3.1. A támogatási aktivitások folyamatossága A felhasználóknak biztosítva van a 24 órás támogatás, amely az ı szükségleteik és képességeik alapján változhat: - lehetséges a házigazda állandó jelenléte melletti támogatás, - lehetséges a házigazda meghatározott idınkénti látogatásával, - lehetséges a koordinátor 24 órás elérhetısége melletti támogatás - lehetséges más alternatív módokon történı támogatás. A támogatás módjáról a koordinátor felelıssége dönteni, összhangban a szülı/gyám jóváhagyásával. A támogatott lakóközösségben megszervezésre kerülnek azok a napi aktivitások, amelyek szimulálják egy család mindennapi életét.

3 Minden lakó rendelkezik egyéni támogatottsági tervel (ETT), melyeket felül kell vizsgálni legkevesebb hat (6) havonként. A támogatási aktivitások a mindennapi teendık ösztönzésére és az elért szint megtartására vonatkoznak, amelyek elengedhetetlenek a felhasználók életminıségének fejlesztéséhez, amelyek magukba foglalják: - A mindennapi teendıket - az étel beszerzését és elkészítését, a személyi higiéniát és a higiénikus lakhatási feltételek biztosítását, a személyi biztonságot, a helyes reakciót a veszélyes helyzetekben, a pénz kezelését, - A kognitív képességek fejlesztését - tájékozódás idıben és térben, a figyelem kiterjesztése, önálló döntések meghozatala, számolási és mőveltségi szint fejlesztése, a gondolatok, vágyak és szándék kifejezése, - Személyi kapcsolatok létesítése és fenntartása - pozitív kapcsolatok létesítése és fenntartása, a szabadidı barátokkal való eltöltése, adaptív viselkedés a konfliktusok során, a kapcsolat fenntartása a családdal, - Szociális kompetencia - a türelmetlen (impulzív) viselkedés kontrolálása, a veszélyes szituációk felmérése, a csoport szabad aktivitásaiban való részvétel, - A szabad idı megszervezése - tartalmas eltöltése (tartalommal való megtöltése) - A különbözı munkatevékenységek elsajátítása - támogatott munkahelyeken való munka - Önérvényesítés megtámogatása - Önálló döntéshozatal megtámogatása 3.2. Táplálkozás A támogatott lakhatás szervezıi kötelesek legkevesebb három étkezést biztosítani a felhasználóknak (lakóknak). A koordinátor az asszisztensekkel és a lakókkal együtt készíti el az étlapot heti szinten. Amennyiben valamelyik felhasználónak diétás vagy speciális étrendre van szüksége, a szülı/gyám köteles errıl írásban értesíteni a koordinátort. Amennyiben a diétás vagy speciális étrend biztosítása külön költségekkel is jár a koordinátor számára, amelyek eltér az elıre meghatározott ártól, a szülı/gyám értesítve lesz a plusz költségek megfizettetésérıl, amíg tart a diétás vagy speciális étkezés Egészségvédelem A felhasználók számára biztosítva van a napi 24 órás egészségügyi ellátás. A megelızı aktivitások egy elıre meghatározott folyamat szerint zajlanak: szisztematikus vizsgálat az általános orvosnál, további elemzés szükségesség esetén évente egyszer megelızı fogorvosi vizsgálat - legkevesebb 2 alkalommal évente nıknél egyszer évente nıgyógyászati vizsgálat heti rendszerességgel a patronázs szolgálat látogatása a lakók számára az egészségházban választott orvost biztosítása - az Egészségházzal aláírt együttmőködési nyilatkozat alapján

4 szükség esetén sürgısségi ellátás Betegség, sérülés vagy más egészségügyi gond esetén, a megbízott személynek értesíteni kell a koordinátort, a lakó szüleit/gyámját és a hatáskörbe tartozó egészségügyi intézményt. Életveszély fennállása esetén a felelıs személy, csak az életmentı tevékenység elvégzése után köteles értesíteni a koordinátort és a szülıt/gyámot. Kizárólag orvos által felirt és eredeti csomagolásban lévı gyógyszerek adhatók a lakóknak, a dobozon feltüntetett használati utasítás szerint. A szülınek/gyámnak írásban kell ajánlania a gyógyszerek szedését, amennyiben azok nincsenek orvos által felírva. A felelıs személynek nem szabad orvosságot, vagy más higiéniai - diabetikus módszert alkalmaznia, amennyiben az nincs írásban elılátva az orvos vagy szülı/gyám részérıl Kapcsolatok az elsődleges családdal és a Támogatott lakhatáson kívüli aktivitások Havonta két hétvégén a lakók hazalátogatnak az elsıdleges családjukhoz. A lakók a lakóközösséget szombaton 10 órakor hagyják el, és vasárnap 20 órakor térnek vissza. Amennyiben a lakó számára nem megoldható a hazalátogatás az elsıdleges családhoz, abban az esetben biztosítva maradnak a feltételek a lakóközösségben való maradásra. A rendkívüli hétvégi ott tartózkodás költségei meg vannak határozva az Árjegyzékben, és ezek a költségek a szülıt/gyámot terhelik teljes egészében. A lakóknak joguk van bármikor hazalátogatni az elsıdleges családjukhoz, amikor csak annak szükségét érzik. A jobb munkaszervezés érdekében a lakóknak és szüleiknek/gyámjuknak kötelességük értesíteni a koordinátort a lakó távollétérıl és a távollét idıtartamáról is. (lehetıségekhez mértek 24 órával a távollét megkezdése elıtt). A távollét ideje alatt a lakó testi/lelki épségéért a szülı/gyám a felelıs. A Támogatott lakhatásban résztvevıknek joguk van a más szövetségek vagy egyesületek szolgáltatásainak használatára. E felıl saját maguk döntenek. A szülı/gyám beleegyezésével aláírnak egy szerzıdést az együttmőködésrıl az adott szövetséggel vagy egyesülettel Munkavállalás A Támogatott lakhatás keretein belül aktívan keresik a lakó/k számára megfelelı munkát. A szolgáltatás vezetıje köteles gondoskodni arról, hogy a talált munka teljes mértékben megfeleljen a lakó vágyainak és képességeinek is. A munka megkezdése elıtt, elengedhetetlen a munkaadó és a munkatársak számára szakmai segítséget nyújtani. Perszonális asszisztencia fennállása esetén, a lakóközösség biztosítja azt.

5 A munkaadó kötelessége/kötelezettsége pedig a munkavállaló védelmét és jólétét biztosítani a munka folyamán. A honorárium a munkaért kizárólag a munkavállalót illeti meg. A lakó munkavállalásáról egy külön szerzıdést írnak alá, amely részletesen szabályozza az Egyesület (Támogatott lakhatás) és a munkaadó közti viszonyokat Utazás Amennyiben az Egyesület a saját lakói számára szervez valamilyen utazást, köteles írásos engedélyt kérni a szülıtıl/gyámtól A Lakóotthon nem rezidens szolgáltatásai A szolgáltatások nem rezidens felhasználói A szolgáltatás nem rezidens felhasználói közé azokat az egyesületi tagokat soroljuk, akik részt vettek a Támogatott lakhatás elıkészítıjén az ún. Élet iskoláján és akik megfelelnek a Felvételi kritériumok dokumentum összes feltételének, amely ezen Protokoll részét képezi Definíciók a szolgáltatások nem rezidens felhasználóinak rövidtávú gondoskodásáról A Támogatott lakhatás rövidtávú gondoskodási szolgáltatásokat nyújt azon felhasználók számára is, akik nem rezidensei a közösségnek. Az ún. Egynapos törıdésnek az a feladata, hogy idınként tehermentesítse a nem rezidens felhasználók családjait és hogy elısegítse a baráti kapcsolatok kialakulását és ápolását a rezidens és nem rezidens felhasználók között. Az egyesület ezen aktivitását (az egynapos törıdést) leggyakrabban ünnepségek vagy más alkalmak keretein belül gyakorolja. Az ún. Többnapos vagy baleseti törıdés egy olyan szolgáltatás, amelyet a lakóközösség akkor vállal magára, amennyiben a nem rezidens felhasználó elsıdleges családjában vészhelyzet alakult ki: amennyiben a szülı/gyám betegség miatt nincs abban a helyzetben, hogy ellássa a nem rezidens felhasználó mindennapi szükségleteit. A felhasználó felvételérıl a baleseti törıdésre a Koordinátor dönt. Az egynapos, többnapos illetve baleseti törıdés költségei megfizettetésre kerülnek. A szolgáltatások árai Árjegyzékkel vannak meghatározva.

6 4. Személyzet Minden személy, aki alkalmazásban van a Támogatott lakhatás projektben köteles betartani a Statútumba foglaltakat illetve tisztelni az Egyesület által hozott döntéseket és aktákat. A személyzet jogait és kötelezettségeit ezen dokumentumok illetve az Egyesület etikai kódexe és szerzıdései tartalmazzák A Támogatott lakhatás szolgáltatás vezetője Legtöbb 45 felhasználóra egy szolgáltatásvezetı jut. A vezetınek magas képzettségi szinttel kell rendelkeznie valamely humanista tudományból illetve legkevesebb egyéves munkatapasztalattal a Támogatott lakhatás projektben. A vezetınek a következı feladatokat kell ellátnia: Feltételeket biztosítása a Támogatott lakhatás szolgáltatásainak szabályszerő mőködéséhez, A pénzügyek fejlesztése együttesen az illetékes szervezetekkel, Donációk biztosítása, Személyzet alkalmazása, A felhasználók munkába való szerzıdtetése, a munkaviszony követése illetve a munkaadó támogatása és a vele való kommunikáció lebonyolítása, A minimális standardok teljesítésének külsı ellenırzése valamint a szolgáltatás minıségének javítása, Az Egyesület vezetıségének és a szolgáltatás megrendelıjének rendszeres informálása, A támogatott lakhatás reklámozása és a nyilvánosság értesítése, További feladatok és célok a szolgáltatás megtartásának és elırehaladásának érdekében. A munka felosztása illetve jobb szervezése érekében a vezetı kinevezhet egy helyettest vagy segítıt. Amennyiben viszont a szolgáltatás 10 személynél kevesebbet ölel fel, a vezetı a költségek redukálása érekében elláthatja egyben a koordinátor feladatait is. A vezetı a lemondásáról szóló döntésérıl köteles legkevesebb egy hónappal elıbb értesíteni az Egyesület vezetıségét. A vezetınek ezenkívül kötelessége ajánlani egy másik személyt, aki átveszi az ı feladatait, akit távozása elıtt betanít az adott munkakörre és segíti a munkáját legkevesebb egy hónapig. A vezetı a távozása elıtt köteles az új vezetınek átadni az összes dokumentációt a munkájáról, beleértve a felhasználók dokumentációját is Koordinátor Minden 15 felhasználóra egy koordinátor jut. A koordinátornak magas képzettségi szinttel kell rendelkeznie valamely humanista tudományból illetve legkevesebb egyéves munkatapasztalattal a célcsoporttal.

7 A koordinátornak a következı feladatokat kell ellátnia: Munkatervezés és a Támogatott lakhatás zavartalan mőködésének biztosítása, A felhasználókkal való munka: a felhasználók felkészítése a lakóközösségbe való beköltözésre, a felhasználók szükségleteinek és képességeinek felmérése, individuális tervek kidolgozása, tanácsadás, stb. A felhasználók aktivitásainak tervezése, szervezése és ellenırzése, Rendszeres havi győlések a felhasználók szüleivel/gyámjaival, Rendszeres tájékoztatás, További feladatok ellátása a Közösség szabályszerő mőködésének érdekében. A munka felosztása illetve jobb szervezése érekében a koordinátor kinevezhet egy helyettest vagy segítıt. A koordinátor a lemondásáról szóló döntésérıl köteles legkevesebb egy hónappal elıbb értesíteni az Egyesület vezetıségét. A koordinátornak ezenkívül kötelessége ajánlani egy másik személyt, aki átveszi az ı feladatait, akit távozása elıtt betanít az adott munkakörre és segíti a munkáját legkevesebb egy hónapig. A koordinátor a távozása elıtt köteles az új koordinátornak átadni az összes dokumentációt a munkájáról, beleértve a felhasználók dokumentációját is Asszisztensek Házvezetők Egy lakóközösség legkevesebb 3 asszisztenssel házvezetıvel rendelkezik. Az asszisztensnek házvezetınek középfokú szakképzetséggel kell rendelkeznie és legkevesebb 1 éves munkatapasztalattal házvezetés terén illetve meg kell felelnie a Támogatott lakhatás erre a munkakörre vonatkozó képzésén. Az asszisztensnek-házvezetınek a következı feladatokat kell ellátnia: Segítségnyújtás a felhasználóknak a mindennapi teendık elvégzésében, illetve a felhasználók személyes higiéniájának, egészségének és biztonságának biztosítása, A koordinátor utasításainak kezelése/végrehajtása és mindennapi tájékoztatása Szakmunkatársak Az egyéni támogatottsági terv (ETT) illetve a Közösségben uralkodó pillanatnyi helyzet alapján a koordinátor alkalmazhat szakmunkatársakat gyógypedagógust, szociális munkást, adminisztratív munkatársat - a Közösségi munka kisegítéséhez. A munkaórák számáról illetve a bérezésrıl a koordinátor a szolgáltatás vezetıjével közösen dönt. 5. A Támogatott lakhatásba történő felvétel 5.1. A felhasználók felkészítése

8 Miután az egyesület felvételi Bizottsága jóváhagyja az új felhasználó/lakó felvételét a Közösségbe, a Koordinátor a Felvételi kritériumok dokumentum (2. melléklet) alapján kidolgoz egy személyre szabott felkészítési tervet az új felhasználó felvételére a közösségbe. A Koordinátor kötelessége tájékoztatni a felhasználót és annak családját/gyámját a lakóközösségben való élet elınyeirıl és hátrányairól (kötelezettségeirıl) is. A felkészítés legkevesebb 1, legtovább 2 hónapig tart, amely magába foglalja: 1. A jelöltek a Közösségbe történı többszöri látogatásának megszervezését, amely során a jelöltek megismerkedhetnek a potenciális lakótársaikkal valamint a lakóközösség mindennapi életvitelével is, a. Amennyiben egy teljesen új lakócsoportot hoznak létre, az ı együttes életük megszervezésére irányul a szervezés. 2. Közvetlenül a felvétel elıtt megszervezésre kerül egy közös találkozó, amelyen a Közösség szakmai csapata a felhasználók és szüleik/gyámjaik jelenlétében tanácskoznak a kiinduló személyre szabott tervek javaslatairól, átveszik a meglévı dokumentációt és aláírnak egy ideiglenes Szerzıdést a jelöltek szüleivel/gyámjával. 3. A lakóközösségbe történı beköltözéskor javasolt hangsúlyozni a felhasználó döntésének fontosságát. Érdemes megszervezni egy ünnepi fogadást, amelyen az új lakó mellett részt vesznek a lakótársak, a lakóközösség minden kisegítıje és személyzete, a felhasználó barátai, családja vagy gyámja, illetve minden fontos személy a felhasználó számára Az alkalmazkodás időszaka Az alkalmazkodás idıszakát a beköltözés pillanatától számítják és legkevesebb 1 hónapig tart. Ezen idıszak végén felmérik a szükséges támogatás fajtáját és terjedelmét és a felhasználóval együtt véglegesítik a Személyre szabott támogatási tervet Tárgyak, amelyeket a felhasználó magával visz a Közösségbe Minden felhasználónak joga van magával vinni a lakóközösségbe olyan tárgyakat amelyek fontosak a számára (pl. bútorokat, háztartási eszközöket, ruházatot, lábbelit stb.), amennyiben azt a lakófelület lehetıvé teszi. A bevitt tárgyakról jegyzıkönyv készül és ezek a felhasználó tulajdonában maradnak. A beköltözés során feltétlenül szükséges, hogy a lakó magával hozza a szükséges ruhatárát és lábbeliket. A többi szükséges tárgy behozataláról (ágynemő, törölközı stb.) a felhasználó szüleit/gyámját a koordinátor értesíti.

9 6. A szolgáltatás használatának megszüntetése 6.1. Megszüntetés a felhasználó kérelmére A felhasználó jogai közé tartozik, hogy saját maga dönthet a Közösség elhagyásáról. A döntésérıl köteles értesíteni a koordinátort legkevesebb egy hónappal a lakóközösségbıl való távozása elıtt. Ebben az esetben a koordinátor feladata, hogy az Egyesület szakmunkatársaival és a felhasználó szüleivel/gyámjával megpróbálják áthidalni azokat a problémákat, amelyek a felhasználót a lakóközösség elhagyására sarkalják. Amennyiben ez mégsem bizonyulna sikeresnek, és a felhasználó ragaszkodik a döntéséhez, szükségessé válik, hogy ezen döntésrıl verifikációs forrás készüljön. (извор верификације) Ez összességében a felhasználó írásos kijelentése a Közösség elhagyásáról szóló döntésérıl. Amennyiben nincs rá lehetıség, hogy a felhasználó saját maga tegyen írásos kijelentést, a szolgáltatás vezetıje összeállít egy szolgálati jegyzetet a felhasználó döntésérıl, amely ezek után verifikációs forrásként felhasználható lesz. A végleges döntést a szolgáltatás megszüntetésérıl az Egyesület Igazgatóbizottsága hozza meg. A szolgáltatás befejezésérıl szóló értesítést el kell juttatni a felhasználónak, a felhasználó szüleinek/gyámjának illetve a szolgáltatás vezetıjének is. A felhasználónak a lakóközösség elhagyásának pillanatától számított egy hónapon belül joga van visszatérni oda. Ez idı alatt a szülı/gyám köteles fizetni a hozzájárulást (participációt) Megszüntetés a szülő kérelmére A szülınek/gyámnak joga van, hogy úgy döntsön kiveszi a felhasználót a lakóközösségbıl. Ezen döntés meghozatalakor köteles figyelembe venni a felhasználó szükségleteit. Az Egyesületnek pedig ilyen esetben be kell szereznie a verifikációs forrást a szülı/gyám döntésérıl. Ez a szülı írásos kérelme, hogy a gyermeke/védence felé szüntessék meg a támogatott lakhatás szolgáltatásait. A végleges döntést a szolgáltatás megszüntetésérıl az Egyesület Igazgatóbizottsága hozza meg. A szolgáltatás befejezésérıl szóló értesitést el kell juttatni a felhasználónak, a felhasználó szüleinek/gyámjának illetve a szolgáltatás vezetıjének is. A felhasználónak a lakóközösség elhagyásának pillanatától számított egy hónapon belül joga van visszatérni oda. Ez idı alatt a szülı/gyám köteles fizetni hozzájárulást (participációt) Megszüntetés az Egyesület kérelmére Egy felhasználó felé sem szüntethetı meg addig a támogatott lakhatás szolgáltatása, még részletesen nincs felderítve az oka ennek a döntésnek. A következı okok miatt szüntethetı meg a szolgáltatás:

10 Amennyiben a felhasználó a továbbiakban nem felel meg a szolgáltatások használati feltételeinek, Amennyiben a felhasználónak többé nincs szüksége a szolgáltatásokra (abban az esetben, ha a felhasználó nem mőködik együtt, vagy nem adja beleegyezését a szolgáltatás létrejöttéhez), Amennyiben lejárt a szolgáltatásnyújtás elırelátott ideje, Amennyiben az Egyesület többe nem felel meg a szolgáltatásnyújtás feltételeinek. Az Egyesület Igazgatóbizottsága hozza meg a döntést a fent említett feltételek teljesítettségérıl a szolgáltatás vezetı részletesen igazolt javaslata alapján. A szolgáltatás befejezésérıl szóló értesítést el kell juttatni a felhasználónak, a felhasználó szüleinek/gyámjának illetve a szolgáltatás vezetıjének is. 7. A dokumentáció vezetése 7.1. Szerződés a Támogatott lakhatás szolgáltatásainak használatáról A szülı/gyám egy szerzıdést ír alá a Támogatott lakhatás szolgáltatásainak használatáról. A szerzıdést minden év elején kerül megújításra és egy évig érvényes A felhasználó aktája Minden felhasználóról külön aktát kell vezetni. A felhasználók aktái személyesek és titkosak. A felhasználó aktájának tartalmaznia kell: Az egészségügyi dokumentációt: egy nyomtatványt a felhasználó lehetséges krónikus állapotáról, allergiás reakciójáról és más fontos információkról az egészségével kapcsolatban, orvosi leleteket, amelyek igazolják / alátámasztják a fenti adatokat, eredményeket a szisztematikus és más vizsgálatokról, amelyek a támogatott lakhatás ideje alatt készültek stb., A képességek skálájának értékelését évente egyszer frissítendı, A személyre szabott támogatottsági tervet szükség szerint frissítendı, de minimálisan évente kétszer, További fontos dokumentumokat. A szülınek/gyámnak, ahogyan a felhasználónak is betekintési joga van a felhasználó teljes dokumentációjába A megvalósított aktivitások dokumentációja

11 Az Egyesületnek rendelkezésére áll egy standardizált nyomtatvány a mindennapi tevékenységek bevitelére, a kötelezettségek felosztására, a felhasználók és a személyzet jelenlétének dokumentálására, az elıírt terápiák felvételére, stb. Ezt a nyomtatványt naponta ki kell tölteni Jelentés Az asszisztensek/házvezetık standardizált nyomtatványokat használnak a mindennapi tevékenységek dokumentálására/jelentésére. A szolgáltatás vezetıje pedig ezeket a jelentéseket veszi alapul a rendszeres havi jelentés elkészítésénél, valamint a befejezı éves jelentés elıkészítésénél az Egyesület vezetı szervei és a szolgáltatás megrendelıi számára. A szolgáltatás vezetıjének kötelessége, hogy minden hónap végén az Egyesület illetékes szerveinek eljutassa a hozzájárulásokból származó eszközökrıl és azok felhasználási módjáról szóló jelentését, amelyet gondoskodásra fordítanak. 8. Együttműködés a szülőkkel/gyámokkal A legfontosabb irányelv a jó együttmőködéshez a szülıkkel/gyámokkal a kölcsönös tisztelet, ıszinteség és együttes döntéshozatal mind a felhasználó mind a Támogatott lakhatás érdekeit szem elıtt tartva. A koordinátor feladata a szülıi találkozók megszervezése havi szinten vagy szükség szerint sőrőbben. A találkozókról írásos jelentést (jegyzıkönyvet) készítenek. A koordinátor köteles értesíteni a szülıket/gyámokat mindenféle változásról a Lakóközösség életében. A szülıknek/gyámoknak jogukban áll, hogy különálló találkozót hívjanak össze a Támogatott lakhatás szolgáltatásban résztvevı személyekkel. A szülök/gyámok joga és egyben kötelessége is, hogy elısegítsék a szolgáltatások minıségi fejlıdését írásos vagy szóbeli javaslatokkal illetve megjegyzéseikkel a Panasz őrlap (3. Melléklet) felhasználásával. Ezekrıl a javaslatokról a szolgáltatás vezetıje a koordinátorral együtt dönt és írásos választ küld indoklással együtt. A Támogatott lakhatás nyitott politikát vezet a szülıkkel/gyámokkal szemben, akik szívesen vannak látva minden nap, kivéve, ha ez ütközik a felhasználó szükségleteivel illetve nagyobb mértékben megzavarja a napi aktivitási tervet A szülők költségekben való részvétele - hozzájárulása A rezidens felhasználók participációja minden hónap 10-ig befizetendı. A participáció nagysága árjegyzékkel van meghatározva, amely figyelembe veszi a szolgáltatás megrendelıje által jóváhagyott költségvetési keret nagyságát is. Amennyiben a felhasználó nem tartózkodik egy hónapnál tovább a Lakóközösségben, felmentıdik a participáció egy részének kifizetése alól, amely 50% tesz ki.

12 8.2. Gyógyítási költségek A szülık/gyámok viselik a gyógyszerek beszerzési költségeit, a segéd gyógyeszközök illetve más eszközök (szemüvegek, hallókészülékek, protézisek, pelenka, stb.) beszerzési költségeit is. 9. Szupervízió (speciális szakmai személyiségfejlesztő módszer) A szolgáltatás minıségének ellenırzését a belsı és külsı szupervíziós mechanizmusok biztosítják. A belsı szupervíziót a szolgáltatás vezetıje végzi, és errıl folyamatosan tájékoztatja a koordinátort és az Egyesület illetékes szerveit. A külsı szupervíziót a szolgáltatás megrendelıje és/vagy az együttmőködı szervezet - Félúton egyesület, Pancsevó végzik. 10. Utóirat A munkaprotokoll egy nyilvános dokumentum és bárki számára elérhetı. A Támogatott lakhatás szolgáltatásainak használatáról szóló szerzıdés aláírása elıtt, szükséges elküldeni / eljuttatni a protokoll aktuális példányát az aláíró feleknek. Lehetıség van a protokoll bıvítésére és egyes részeinek cseréjére is, az aktivitások pontosítása és a szolgáltatás fejlesztése céljából. A protokoll cseréjét a szolgáltatás megvalósítására felvett személy vagy a szülı/gyám javasolhatja, de az Egyesület Igazgatóbizottsága hagyja jóvá. A Protokoll változásával egyetemben szükségessé válik egy új szerzıdés aláírása is a Támogatott lakhatás szolgáltatásainak használatára. 11. Kiegészítés - Árjegyzék A Támogatott lakhatás szolgáltatásainak árjegyzéke, amely lett elfogadva az Együtt veled-értük Egyesület Igazgatóbizottságának ülésén.

13 Szolgáltatás 1. Rendszeres havi participáció a Támogatott lakhatás rezidens szolgáltatásainak használóitól Ár din. 2. A rezidens szolgáltatások használóinak délutáni ellátása ( kevesebb 250 din. mint 6 órában) 3. A rezidens szolgáltatások használóinak egész napos ellátása ( több 500 din. mint 6 órában) hétköznap 4. A rezidens szolgáltatások használóinak egész napos ellátása ( több 750 din. mint 6 órában) hétvégén 4. Sürgısségi ellátás egy nap egy éjszaka 750 din. Az egyes sorszám (1.) alatti szolgáltatás kifizetése minden hónap 10.-ig meg kell, hogy történjen. A többi szolgáltatásért a szolgáltatás végzésének napján lehet fizetni, vagy lekésıbb két héttel a szolgáltatás elvégzése után. Az Árjegyzék Augusztus 1-én lépett életbe és abban az esetben cserélhetı, ha az összes felhasználó szülıje, a szakmai csapat és az Egyesület Igazgatóbizottsága is beleegyezését adja a cseréhez. Az Egyesület elnöke, Bagi Ferenc

14 12. Kiegészítés: Szerzıdési javaslat Szerzıdés a Támogatott lakhatás szolgáltatásainak használatáról a következı szerzıdéses felek között: 1. Együtt veled-értük Egyesület Magyarkanizsa, Petıfi Sándor utca 44., PIB: , akit Bagi Ferenc elnök képvisel ( a további szövegben: a szolgáltatás nyújtója) 2., -ból/bıl, sz.i.:, JMBG:, (a további szövegben: szülı/gyám) 1. Ez a szerzıdés szabályozza a szolgáltatás nyújtója és a Támogatott lakhatás felhasználójának szülei/gyámjai közötti viszonyokat. 2. Mindkét szerzıdéses fél kijelenti, hogy elolvasta és megértette a Munka protokollt a minimális standardokkal és a szolgáltatások specifikációjával együtt, továbbá a Támogatott lakhatás szolgáltatásainak Árjegyzékét is. 3. Ez által mindkét szerzıdéses fél kötelezi magát, hogy alkalmazkodik és betartja a Munka protokollba foglaltakat a minimális standardokkal és a szolgáltatások specifikációjával együtt. A szülı/gyám kötelezi magát, hogy elfogadja a szolgáltatás kiszabott árait és a befizetési határidıket, amelyeket a Támogatott lakhatás Árjegyzéke tartalmaz. 4. A szolgáltatást nyújtó és a szülık/gyámok azon jogaira és kötelezettségeire, amelyek nincsenek meghatározva a Támogatott lakhatás Munka protokolljával illetve Árjegyzékével a törvényes szabályozásokat és általános törvényeket alkalmazzák. 5. Vita esetén, mindkét szerzıdéses fél elfogadja a szabadkai bíróság illetékességét. 6. Ez a szerzıdés az aláírás napján lép érvénybe és január 31-ig érvényes és megegyezéses alapon felbontható. 7. Ez a szerzıdés négy azonos példányban van aláírva, amelybıl mindkét szerzıdéses fél megtart kettı-kettıt.

15 A Szolgáltatás nyújtója, Szülı/gyám

16 A felhasználó felvételi eljárása és felvételi kritériumai a Támogatott lakhatás Lakóközösségébe A felvételi bizottságot a következı összetételben pszichológus, gyógypedagógus valamint egy szociális munkás az Igazgatóbizottság nevezi ki a szükségletek tükrében a rendelkezésre álló szakemberekbıl, mégis hangsúlyt fektetve azokra a szakemberekre, akik ismerik a kérelmezıt. A Támogatott lakhatás felkészítı szolgáltatásaira valamint magára a szolgáltatás használatára a következı felhasználók jelentkezhetnek: 1. Az Egyesület azon tagjai, akik elmúltak 18 évesek. A jelentkezés során feltétlenül szükséges csatolni a következı dokumentációt is: A kategorizálásról szóló határozatot /A belsı-illetékes bizottság véleményét Az egészségügyi dokumentációt A kitöltött kérdıívet (az egyesület belsı kérdıívét az 1-es mellékletben) Az aláirt őrlapot a szolgáltatás kiválasztásáról és a részvételi díj (participáció) fizetésérıl felvétel esetén A lehetséges felhasználók értékelése a következı fázisokban zajlik: 1. Fázis: A Bizottság leellenırzi az adminisztratív elıfeltételek teljesítettségét (a kért dokumentáció teljességét, kitöltött jelentkezési őrlapot, kérdıívét, a participáció elfogadását, a felhasználó életkorát) és Elutasítja azokat a felhasználókat: Akik állandó egészségügyi ellátásra szorulnak Akik ellátásához fizioterapeuta szükséges Akiknek pszichiátriai rendellenességük van Az elutasítás oka, hogy ezekben az esetekben nem rendelkeznek megfelelı szakmai erıforrásokkal minıségi szolgáltatás nyújtásához. 2. Fázis: Szülıkkel/gyámokkal készített interjú 3. Fázis: A lehetséges felhasználóval készített interjú 4. Fázis: Az illetékességi (kompetens) skála kidolgozása Az illetékességi skála kidolgozása után elutasítják azokat a jelentkezıket, akiknek 60 pontnál kevesebbjük van a Skála minden szegmensében (praktikus, kognitív és szociális illetékesség) vagy akiknél a szociális illetékességi szegmens nagyon alacsony, kevesebb, mint 40 pont. Egyes esetekben ajánlják a Támogatott lakhatás szolgáltatásaira való felkészítı elvégzését, az ún. Élet iskoláját. Az elutasítás másik oka lehet még, hogy nem rendelkeznek megfelelı szakmai erıforrásokkal a minıségi szolgáltatás nyújtásához.

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések HÁZIREND 1. Általános információk az iskoláról Az iskola neve: Kerek Világ Általános Iskola Az iskola OM azonosítója: 101204 Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés utca 2. igazgatója: Bergmann Éva ( elérhetı

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA HÁZIREND

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA HÁZIREND SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja... 4 2. A tanulói kötelezettségek. A kötelességek teljesítésével kapcsolatos, az iskola által

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim OM: 200406 H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1. Tel.: +36 72 514

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6

Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE Készítették: Bugarszki Zsolt Gordos Erika Marketti Judit Szerkesztette:

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/8, 2012. május 8. Az MCSSZ helyzete o Táborozási segítség o e-táborozás - OTV közlemény o ECSET - jóváhagyott drótposta cím o Az új alapszabály végleges szövege o Riportok az új alapszabályról:

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd, Szabadság tér 6. Legitimációs eljárás

ÓVODAI HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd, Szabadság tér 6. Legitimációs eljárás ÓVODAI HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd, Szabadság tér 6. Intézmény OM-azonosítója: 202908 Fenntartó: Baptista Szeretetszolgálat Elnöke Intézményvezető Gazsi

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Földes Ferenc Kollégium. Ráday Kisokos

Budapesti Corvinus Egyetem Földes Ferenc Kollégium. Ráday Kisokos Budapesti Corvinus Egyetem Földes Ferenc Kollégium Ráday Kisokos 1 Tartalom Hasznos információk... 2-6. oldal A kollégiumi díj befizetése... 7. oldal Szervezeti és Mőködési Rend (SzMR)... 8-16. oldal Házirend...

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

R E N D E L E T a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

R E N D E L E T a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Број 10. 04.07.2011. СТРАНА 302. OLDAL 2011.07.04. 10. szám Magyarkanizsa község alapszabályának 63. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/2010 sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Kanizsai

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavédelmi szabályzat Oldalszám:1 [51] Fejezet címe TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. A szabályzat célja 3 2. Alkalmazási terület, hatáskör... 3 3. Hivatkozások....

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest, 2011 Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U.

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U. FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U. 3-5. Tel.: 06 52 232 313; e-mail: titkarsag@feherbot.hu ; honlap:www.feherbot.hu Nyilvántartási szám a Debreceni Törvényszéknél: 967 Felnőttképzési akkreditációs

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye:

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben