A MINIMÁLIS STANDARDOKKAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK SPECIFIKÁCIÓJÁVAL. Támogatott lakhatás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MINIMÁLIS STANDARDOKKAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK SPECIFIKÁCIÓJÁVAL. Támogatott lakhatás"

Átírás

1 Munka protokoll A MINIMÁLIS STANDARDOKKAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK SPECIFIKÁCIÓJÁVAL Támogatott lakhatás 1. Bevezető A munka protokoll egy olyan jellegő dokumentum, amely leírja a munka megszervezését és folyamatát a Lakóotthonban, valamint a felhasználók és a szolgáltatást nyújtók jogait és kötelezettségeit. A protokoll fı célja, hogy egységesítse (standardizálja) a munkát és a nyújtandó szolgáltatásokat, ezzel elısegitse a nagyobb hatékonyságot és a jobb irányítást. Ezáltal a felhasználók kedvezıbb eredményeket érhetnek el, valamint a felhasználók és a szolgáltatást nyújtók nagyobb elégedettségére szolgál. EZEN PROTOKOLL EGY TERVEZET, MELY A MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTAL TÁMOGATOTT PÁLYÁZAT ( ) LEJÁRTA UTÁN, A SZERZETT TAPASZTALATOK ALAPJÁN VÁLTOZTATHATÓ. A munka protokoll a Együtt veled-értük Egyesület eddigi tapasztalatai valamint a következı dokumentumok alapján lett kidolgozva: A minimális standardok és a szolgáltatások specifikációja alapján Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Минимални стандарди и спецификација услуга Министарство рада и социјалне политике) A támogatott lakhatás szolgáltatásainak elıkészitése és támogatása alapján (Активности припреме и подршке за кориснике услуге Становање уз подршку за ОСИ САПИ, Београд) A szoláltatás megszőnésének eljárása alapján

2 (Процедуре о престанку коришћења услуга САПИ, Београд) Az Együtt veled-értük Egyesület etikai kódexe alapján 2. Hely, tér és eszközök A lakásnak a következı feltételeknek kell eleget tennie: 1. A lakásnak tartalmaznia kell több helyiséget, amelyek megfelelık a lakhatáshoz, amelyek egy egységes egészet alkotnak, valamint külön bejárattal kell rendelkeznie, 2. A lakásnak csatlakozva kell lennie a kommunális infrastruktúrához, 3. A lakásnak minimálisan tartalmaznia kell: konyhát ebédlıvel, nappali szobát, két hálószobát legfeljebb három fı részére, elıszobát és egy fürdıszobát, 4. A lakásban kiépített főtési rendszernek kell lennie, és legkevesebb egy vízmelegítıt kell tartalmaznia, 5. A lakás lehetıséget biztosít az étel biztonságos elkészítéséhez, (és tárolásához?) 6. A lakás lehetıséget biztosít a mosógép használatára, 7. A lakásnak minden személy számára minimálisan 17м 2 lakóterületet, kell biztosítania, 8. Egy lakásban legfeljebb négy felhasználó élhet, 9. Minden felhasználónak saját ággyal kell rendelkeznie, külön hellyel a személyes tárgyaik tárolására valamint hellyel az étkezésekhez. A kritériumok megegyeznek a Minimális standardokkal, amelyeket a Szociális és Munkaügyi Minisztérium írt elı. 3. Munkaszervezés ( a felhasználókkal) 3.1. A támogatási aktivitások folyamatossága A felhasználóknak biztosítva van a 24 órás támogatás, amely az ı szükségleteik és képességeik alapján változhat: - lehetséges a házigazda állandó jelenléte melletti támogatás, - lehetséges a házigazda meghatározott idınkénti látogatásával, - lehetséges a koordinátor 24 órás elérhetısége melletti támogatás - lehetséges más alternatív módokon történı támogatás. A támogatás módjáról a koordinátor felelıssége dönteni, összhangban a szülı/gyám jóváhagyásával. A támogatott lakóközösségben megszervezésre kerülnek azok a napi aktivitások, amelyek szimulálják egy család mindennapi életét.

3 Minden lakó rendelkezik egyéni támogatottsági tervel (ETT), melyeket felül kell vizsgálni legkevesebb hat (6) havonként. A támogatási aktivitások a mindennapi teendık ösztönzésére és az elért szint megtartására vonatkoznak, amelyek elengedhetetlenek a felhasználók életminıségének fejlesztéséhez, amelyek magukba foglalják: - A mindennapi teendıket - az étel beszerzését és elkészítését, a személyi higiéniát és a higiénikus lakhatási feltételek biztosítását, a személyi biztonságot, a helyes reakciót a veszélyes helyzetekben, a pénz kezelését, - A kognitív képességek fejlesztését - tájékozódás idıben és térben, a figyelem kiterjesztése, önálló döntések meghozatala, számolási és mőveltségi szint fejlesztése, a gondolatok, vágyak és szándék kifejezése, - Személyi kapcsolatok létesítése és fenntartása - pozitív kapcsolatok létesítése és fenntartása, a szabadidı barátokkal való eltöltése, adaptív viselkedés a konfliktusok során, a kapcsolat fenntartása a családdal, - Szociális kompetencia - a türelmetlen (impulzív) viselkedés kontrolálása, a veszélyes szituációk felmérése, a csoport szabad aktivitásaiban való részvétel, - A szabad idı megszervezése - tartalmas eltöltése (tartalommal való megtöltése) - A különbözı munkatevékenységek elsajátítása - támogatott munkahelyeken való munka - Önérvényesítés megtámogatása - Önálló döntéshozatal megtámogatása 3.2. Táplálkozás A támogatott lakhatás szervezıi kötelesek legkevesebb három étkezést biztosítani a felhasználóknak (lakóknak). A koordinátor az asszisztensekkel és a lakókkal együtt készíti el az étlapot heti szinten. Amennyiben valamelyik felhasználónak diétás vagy speciális étrendre van szüksége, a szülı/gyám köteles errıl írásban értesíteni a koordinátort. Amennyiben a diétás vagy speciális étrend biztosítása külön költségekkel is jár a koordinátor számára, amelyek eltér az elıre meghatározott ártól, a szülı/gyám értesítve lesz a plusz költségek megfizettetésérıl, amíg tart a diétás vagy speciális étkezés Egészségvédelem A felhasználók számára biztosítva van a napi 24 órás egészségügyi ellátás. A megelızı aktivitások egy elıre meghatározott folyamat szerint zajlanak: szisztematikus vizsgálat az általános orvosnál, további elemzés szükségesség esetén évente egyszer megelızı fogorvosi vizsgálat - legkevesebb 2 alkalommal évente nıknél egyszer évente nıgyógyászati vizsgálat heti rendszerességgel a patronázs szolgálat látogatása a lakók számára az egészségházban választott orvost biztosítása - az Egészségházzal aláírt együttmőködési nyilatkozat alapján

4 szükség esetén sürgısségi ellátás Betegség, sérülés vagy más egészségügyi gond esetén, a megbízott személynek értesíteni kell a koordinátort, a lakó szüleit/gyámját és a hatáskörbe tartozó egészségügyi intézményt. Életveszély fennállása esetén a felelıs személy, csak az életmentı tevékenység elvégzése után köteles értesíteni a koordinátort és a szülıt/gyámot. Kizárólag orvos által felirt és eredeti csomagolásban lévı gyógyszerek adhatók a lakóknak, a dobozon feltüntetett használati utasítás szerint. A szülınek/gyámnak írásban kell ajánlania a gyógyszerek szedését, amennyiben azok nincsenek orvos által felírva. A felelıs személynek nem szabad orvosságot, vagy más higiéniai - diabetikus módszert alkalmaznia, amennyiben az nincs írásban elılátva az orvos vagy szülı/gyám részérıl Kapcsolatok az elsődleges családdal és a Támogatott lakhatáson kívüli aktivitások Havonta két hétvégén a lakók hazalátogatnak az elsıdleges családjukhoz. A lakók a lakóközösséget szombaton 10 órakor hagyják el, és vasárnap 20 órakor térnek vissza. Amennyiben a lakó számára nem megoldható a hazalátogatás az elsıdleges családhoz, abban az esetben biztosítva maradnak a feltételek a lakóközösségben való maradásra. A rendkívüli hétvégi ott tartózkodás költségei meg vannak határozva az Árjegyzékben, és ezek a költségek a szülıt/gyámot terhelik teljes egészében. A lakóknak joguk van bármikor hazalátogatni az elsıdleges családjukhoz, amikor csak annak szükségét érzik. A jobb munkaszervezés érdekében a lakóknak és szüleiknek/gyámjuknak kötelességük értesíteni a koordinátort a lakó távollétérıl és a távollét idıtartamáról is. (lehetıségekhez mértek 24 órával a távollét megkezdése elıtt). A távollét ideje alatt a lakó testi/lelki épségéért a szülı/gyám a felelıs. A Támogatott lakhatásban résztvevıknek joguk van a más szövetségek vagy egyesületek szolgáltatásainak használatára. E felıl saját maguk döntenek. A szülı/gyám beleegyezésével aláírnak egy szerzıdést az együttmőködésrıl az adott szövetséggel vagy egyesülettel Munkavállalás A Támogatott lakhatás keretein belül aktívan keresik a lakó/k számára megfelelı munkát. A szolgáltatás vezetıje köteles gondoskodni arról, hogy a talált munka teljes mértékben megfeleljen a lakó vágyainak és képességeinek is. A munka megkezdése elıtt, elengedhetetlen a munkaadó és a munkatársak számára szakmai segítséget nyújtani. Perszonális asszisztencia fennállása esetén, a lakóközösség biztosítja azt.

5 A munkaadó kötelessége/kötelezettsége pedig a munkavállaló védelmét és jólétét biztosítani a munka folyamán. A honorárium a munkaért kizárólag a munkavállalót illeti meg. A lakó munkavállalásáról egy külön szerzıdést írnak alá, amely részletesen szabályozza az Egyesület (Támogatott lakhatás) és a munkaadó közti viszonyokat Utazás Amennyiben az Egyesület a saját lakói számára szervez valamilyen utazást, köteles írásos engedélyt kérni a szülıtıl/gyámtól A Lakóotthon nem rezidens szolgáltatásai A szolgáltatások nem rezidens felhasználói A szolgáltatás nem rezidens felhasználói közé azokat az egyesületi tagokat soroljuk, akik részt vettek a Támogatott lakhatás elıkészítıjén az ún. Élet iskoláján és akik megfelelnek a Felvételi kritériumok dokumentum összes feltételének, amely ezen Protokoll részét képezi Definíciók a szolgáltatások nem rezidens felhasználóinak rövidtávú gondoskodásáról A Támogatott lakhatás rövidtávú gondoskodási szolgáltatásokat nyújt azon felhasználók számára is, akik nem rezidensei a közösségnek. Az ún. Egynapos törıdésnek az a feladata, hogy idınként tehermentesítse a nem rezidens felhasználók családjait és hogy elısegítse a baráti kapcsolatok kialakulását és ápolását a rezidens és nem rezidens felhasználók között. Az egyesület ezen aktivitását (az egynapos törıdést) leggyakrabban ünnepségek vagy más alkalmak keretein belül gyakorolja. Az ún. Többnapos vagy baleseti törıdés egy olyan szolgáltatás, amelyet a lakóközösség akkor vállal magára, amennyiben a nem rezidens felhasználó elsıdleges családjában vészhelyzet alakult ki: amennyiben a szülı/gyám betegség miatt nincs abban a helyzetben, hogy ellássa a nem rezidens felhasználó mindennapi szükségleteit. A felhasználó felvételérıl a baleseti törıdésre a Koordinátor dönt. Az egynapos, többnapos illetve baleseti törıdés költségei megfizettetésre kerülnek. A szolgáltatások árai Árjegyzékkel vannak meghatározva.

6 4. Személyzet Minden személy, aki alkalmazásban van a Támogatott lakhatás projektben köteles betartani a Statútumba foglaltakat illetve tisztelni az Egyesület által hozott döntéseket és aktákat. A személyzet jogait és kötelezettségeit ezen dokumentumok illetve az Egyesület etikai kódexe és szerzıdései tartalmazzák A Támogatott lakhatás szolgáltatás vezetője Legtöbb 45 felhasználóra egy szolgáltatásvezetı jut. A vezetınek magas képzettségi szinttel kell rendelkeznie valamely humanista tudományból illetve legkevesebb egyéves munkatapasztalattal a Támogatott lakhatás projektben. A vezetınek a következı feladatokat kell ellátnia: Feltételeket biztosítása a Támogatott lakhatás szolgáltatásainak szabályszerő mőködéséhez, A pénzügyek fejlesztése együttesen az illetékes szervezetekkel, Donációk biztosítása, Személyzet alkalmazása, A felhasználók munkába való szerzıdtetése, a munkaviszony követése illetve a munkaadó támogatása és a vele való kommunikáció lebonyolítása, A minimális standardok teljesítésének külsı ellenırzése valamint a szolgáltatás minıségének javítása, Az Egyesület vezetıségének és a szolgáltatás megrendelıjének rendszeres informálása, A támogatott lakhatás reklámozása és a nyilvánosság értesítése, További feladatok és célok a szolgáltatás megtartásának és elırehaladásának érdekében. A munka felosztása illetve jobb szervezése érekében a vezetı kinevezhet egy helyettest vagy segítıt. Amennyiben viszont a szolgáltatás 10 személynél kevesebbet ölel fel, a vezetı a költségek redukálása érekében elláthatja egyben a koordinátor feladatait is. A vezetı a lemondásáról szóló döntésérıl köteles legkevesebb egy hónappal elıbb értesíteni az Egyesület vezetıségét. A vezetınek ezenkívül kötelessége ajánlani egy másik személyt, aki átveszi az ı feladatait, akit távozása elıtt betanít az adott munkakörre és segíti a munkáját legkevesebb egy hónapig. A vezetı a távozása elıtt köteles az új vezetınek átadni az összes dokumentációt a munkájáról, beleértve a felhasználók dokumentációját is Koordinátor Minden 15 felhasználóra egy koordinátor jut. A koordinátornak magas képzettségi szinttel kell rendelkeznie valamely humanista tudományból illetve legkevesebb egyéves munkatapasztalattal a célcsoporttal.

7 A koordinátornak a következı feladatokat kell ellátnia: Munkatervezés és a Támogatott lakhatás zavartalan mőködésének biztosítása, A felhasználókkal való munka: a felhasználók felkészítése a lakóközösségbe való beköltözésre, a felhasználók szükségleteinek és képességeinek felmérése, individuális tervek kidolgozása, tanácsadás, stb. A felhasználók aktivitásainak tervezése, szervezése és ellenırzése, Rendszeres havi győlések a felhasználók szüleivel/gyámjaival, Rendszeres tájékoztatás, További feladatok ellátása a Közösség szabályszerő mőködésének érdekében. A munka felosztása illetve jobb szervezése érekében a koordinátor kinevezhet egy helyettest vagy segítıt. A koordinátor a lemondásáról szóló döntésérıl köteles legkevesebb egy hónappal elıbb értesíteni az Egyesület vezetıségét. A koordinátornak ezenkívül kötelessége ajánlani egy másik személyt, aki átveszi az ı feladatait, akit távozása elıtt betanít az adott munkakörre és segíti a munkáját legkevesebb egy hónapig. A koordinátor a távozása elıtt köteles az új koordinátornak átadni az összes dokumentációt a munkájáról, beleértve a felhasználók dokumentációját is Asszisztensek Házvezetők Egy lakóközösség legkevesebb 3 asszisztenssel házvezetıvel rendelkezik. Az asszisztensnek házvezetınek középfokú szakképzetséggel kell rendelkeznie és legkevesebb 1 éves munkatapasztalattal házvezetés terén illetve meg kell felelnie a Támogatott lakhatás erre a munkakörre vonatkozó képzésén. Az asszisztensnek-házvezetınek a következı feladatokat kell ellátnia: Segítségnyújtás a felhasználóknak a mindennapi teendık elvégzésében, illetve a felhasználók személyes higiéniájának, egészségének és biztonságának biztosítása, A koordinátor utasításainak kezelése/végrehajtása és mindennapi tájékoztatása Szakmunkatársak Az egyéni támogatottsági terv (ETT) illetve a Közösségben uralkodó pillanatnyi helyzet alapján a koordinátor alkalmazhat szakmunkatársakat gyógypedagógust, szociális munkást, adminisztratív munkatársat - a Közösségi munka kisegítéséhez. A munkaórák számáról illetve a bérezésrıl a koordinátor a szolgáltatás vezetıjével közösen dönt. 5. A Támogatott lakhatásba történő felvétel 5.1. A felhasználók felkészítése

8 Miután az egyesület felvételi Bizottsága jóváhagyja az új felhasználó/lakó felvételét a Közösségbe, a Koordinátor a Felvételi kritériumok dokumentum (2. melléklet) alapján kidolgoz egy személyre szabott felkészítési tervet az új felhasználó felvételére a közösségbe. A Koordinátor kötelessége tájékoztatni a felhasználót és annak családját/gyámját a lakóközösségben való élet elınyeirıl és hátrányairól (kötelezettségeirıl) is. A felkészítés legkevesebb 1, legtovább 2 hónapig tart, amely magába foglalja: 1. A jelöltek a Közösségbe történı többszöri látogatásának megszervezését, amely során a jelöltek megismerkedhetnek a potenciális lakótársaikkal valamint a lakóközösség mindennapi életvitelével is, a. Amennyiben egy teljesen új lakócsoportot hoznak létre, az ı együttes életük megszervezésére irányul a szervezés. 2. Közvetlenül a felvétel elıtt megszervezésre kerül egy közös találkozó, amelyen a Közösség szakmai csapata a felhasználók és szüleik/gyámjaik jelenlétében tanácskoznak a kiinduló személyre szabott tervek javaslatairól, átveszik a meglévı dokumentációt és aláírnak egy ideiglenes Szerzıdést a jelöltek szüleivel/gyámjával. 3. A lakóközösségbe történı beköltözéskor javasolt hangsúlyozni a felhasználó döntésének fontosságát. Érdemes megszervezni egy ünnepi fogadást, amelyen az új lakó mellett részt vesznek a lakótársak, a lakóközösség minden kisegítıje és személyzete, a felhasználó barátai, családja vagy gyámja, illetve minden fontos személy a felhasználó számára Az alkalmazkodás időszaka Az alkalmazkodás idıszakát a beköltözés pillanatától számítják és legkevesebb 1 hónapig tart. Ezen idıszak végén felmérik a szükséges támogatás fajtáját és terjedelmét és a felhasználóval együtt véglegesítik a Személyre szabott támogatási tervet Tárgyak, amelyeket a felhasználó magával visz a Közösségbe Minden felhasználónak joga van magával vinni a lakóközösségbe olyan tárgyakat amelyek fontosak a számára (pl. bútorokat, háztartási eszközöket, ruházatot, lábbelit stb.), amennyiben azt a lakófelület lehetıvé teszi. A bevitt tárgyakról jegyzıkönyv készül és ezek a felhasználó tulajdonában maradnak. A beköltözés során feltétlenül szükséges, hogy a lakó magával hozza a szükséges ruhatárát és lábbeliket. A többi szükséges tárgy behozataláról (ágynemő, törölközı stb.) a felhasználó szüleit/gyámját a koordinátor értesíti.

9 6. A szolgáltatás használatának megszüntetése 6.1. Megszüntetés a felhasználó kérelmére A felhasználó jogai közé tartozik, hogy saját maga dönthet a Közösség elhagyásáról. A döntésérıl köteles értesíteni a koordinátort legkevesebb egy hónappal a lakóközösségbıl való távozása elıtt. Ebben az esetben a koordinátor feladata, hogy az Egyesület szakmunkatársaival és a felhasználó szüleivel/gyámjával megpróbálják áthidalni azokat a problémákat, amelyek a felhasználót a lakóközösség elhagyására sarkalják. Amennyiben ez mégsem bizonyulna sikeresnek, és a felhasználó ragaszkodik a döntéséhez, szükségessé válik, hogy ezen döntésrıl verifikációs forrás készüljön. (извор верификације) Ez összességében a felhasználó írásos kijelentése a Közösség elhagyásáról szóló döntésérıl. Amennyiben nincs rá lehetıség, hogy a felhasználó saját maga tegyen írásos kijelentést, a szolgáltatás vezetıje összeállít egy szolgálati jegyzetet a felhasználó döntésérıl, amely ezek után verifikációs forrásként felhasználható lesz. A végleges döntést a szolgáltatás megszüntetésérıl az Egyesület Igazgatóbizottsága hozza meg. A szolgáltatás befejezésérıl szóló értesítést el kell juttatni a felhasználónak, a felhasználó szüleinek/gyámjának illetve a szolgáltatás vezetıjének is. A felhasználónak a lakóközösség elhagyásának pillanatától számított egy hónapon belül joga van visszatérni oda. Ez idı alatt a szülı/gyám köteles fizetni a hozzájárulást (participációt) Megszüntetés a szülő kérelmére A szülınek/gyámnak joga van, hogy úgy döntsön kiveszi a felhasználót a lakóközösségbıl. Ezen döntés meghozatalakor köteles figyelembe venni a felhasználó szükségleteit. Az Egyesületnek pedig ilyen esetben be kell szereznie a verifikációs forrást a szülı/gyám döntésérıl. Ez a szülı írásos kérelme, hogy a gyermeke/védence felé szüntessék meg a támogatott lakhatás szolgáltatásait. A végleges döntést a szolgáltatás megszüntetésérıl az Egyesület Igazgatóbizottsága hozza meg. A szolgáltatás befejezésérıl szóló értesitést el kell juttatni a felhasználónak, a felhasználó szüleinek/gyámjának illetve a szolgáltatás vezetıjének is. A felhasználónak a lakóközösség elhagyásának pillanatától számított egy hónapon belül joga van visszatérni oda. Ez idı alatt a szülı/gyám köteles fizetni hozzájárulást (participációt) Megszüntetés az Egyesület kérelmére Egy felhasználó felé sem szüntethetı meg addig a támogatott lakhatás szolgáltatása, még részletesen nincs felderítve az oka ennek a döntésnek. A következı okok miatt szüntethetı meg a szolgáltatás:

10 Amennyiben a felhasználó a továbbiakban nem felel meg a szolgáltatások használati feltételeinek, Amennyiben a felhasználónak többé nincs szüksége a szolgáltatásokra (abban az esetben, ha a felhasználó nem mőködik együtt, vagy nem adja beleegyezését a szolgáltatás létrejöttéhez), Amennyiben lejárt a szolgáltatásnyújtás elırelátott ideje, Amennyiben az Egyesület többe nem felel meg a szolgáltatásnyújtás feltételeinek. Az Egyesület Igazgatóbizottsága hozza meg a döntést a fent említett feltételek teljesítettségérıl a szolgáltatás vezetı részletesen igazolt javaslata alapján. A szolgáltatás befejezésérıl szóló értesítést el kell juttatni a felhasználónak, a felhasználó szüleinek/gyámjának illetve a szolgáltatás vezetıjének is. 7. A dokumentáció vezetése 7.1. Szerződés a Támogatott lakhatás szolgáltatásainak használatáról A szülı/gyám egy szerzıdést ír alá a Támogatott lakhatás szolgáltatásainak használatáról. A szerzıdést minden év elején kerül megújításra és egy évig érvényes A felhasználó aktája Minden felhasználóról külön aktát kell vezetni. A felhasználók aktái személyesek és titkosak. A felhasználó aktájának tartalmaznia kell: Az egészségügyi dokumentációt: egy nyomtatványt a felhasználó lehetséges krónikus állapotáról, allergiás reakciójáról és más fontos információkról az egészségével kapcsolatban, orvosi leleteket, amelyek igazolják / alátámasztják a fenti adatokat, eredményeket a szisztematikus és más vizsgálatokról, amelyek a támogatott lakhatás ideje alatt készültek stb., A képességek skálájának értékelését évente egyszer frissítendı, A személyre szabott támogatottsági tervet szükség szerint frissítendı, de minimálisan évente kétszer, További fontos dokumentumokat. A szülınek/gyámnak, ahogyan a felhasználónak is betekintési joga van a felhasználó teljes dokumentációjába A megvalósított aktivitások dokumentációja

11 Az Egyesületnek rendelkezésére áll egy standardizált nyomtatvány a mindennapi tevékenységek bevitelére, a kötelezettségek felosztására, a felhasználók és a személyzet jelenlétének dokumentálására, az elıírt terápiák felvételére, stb. Ezt a nyomtatványt naponta ki kell tölteni Jelentés Az asszisztensek/házvezetık standardizált nyomtatványokat használnak a mindennapi tevékenységek dokumentálására/jelentésére. A szolgáltatás vezetıje pedig ezeket a jelentéseket veszi alapul a rendszeres havi jelentés elkészítésénél, valamint a befejezı éves jelentés elıkészítésénél az Egyesület vezetı szervei és a szolgáltatás megrendelıi számára. A szolgáltatás vezetıjének kötelessége, hogy minden hónap végén az Egyesület illetékes szerveinek eljutassa a hozzájárulásokból származó eszközökrıl és azok felhasználási módjáról szóló jelentését, amelyet gondoskodásra fordítanak. 8. Együttműködés a szülőkkel/gyámokkal A legfontosabb irányelv a jó együttmőködéshez a szülıkkel/gyámokkal a kölcsönös tisztelet, ıszinteség és együttes döntéshozatal mind a felhasználó mind a Támogatott lakhatás érdekeit szem elıtt tartva. A koordinátor feladata a szülıi találkozók megszervezése havi szinten vagy szükség szerint sőrőbben. A találkozókról írásos jelentést (jegyzıkönyvet) készítenek. A koordinátor köteles értesíteni a szülıket/gyámokat mindenféle változásról a Lakóközösség életében. A szülıknek/gyámoknak jogukban áll, hogy különálló találkozót hívjanak össze a Támogatott lakhatás szolgáltatásban résztvevı személyekkel. A szülök/gyámok joga és egyben kötelessége is, hogy elısegítsék a szolgáltatások minıségi fejlıdését írásos vagy szóbeli javaslatokkal illetve megjegyzéseikkel a Panasz őrlap (3. Melléklet) felhasználásával. Ezekrıl a javaslatokról a szolgáltatás vezetıje a koordinátorral együtt dönt és írásos választ küld indoklással együtt. A Támogatott lakhatás nyitott politikát vezet a szülıkkel/gyámokkal szemben, akik szívesen vannak látva minden nap, kivéve, ha ez ütközik a felhasználó szükségleteivel illetve nagyobb mértékben megzavarja a napi aktivitási tervet A szülők költségekben való részvétele - hozzájárulása A rezidens felhasználók participációja minden hónap 10-ig befizetendı. A participáció nagysága árjegyzékkel van meghatározva, amely figyelembe veszi a szolgáltatás megrendelıje által jóváhagyott költségvetési keret nagyságát is. Amennyiben a felhasználó nem tartózkodik egy hónapnál tovább a Lakóközösségben, felmentıdik a participáció egy részének kifizetése alól, amely 50% tesz ki.

12 8.2. Gyógyítási költségek A szülık/gyámok viselik a gyógyszerek beszerzési költségeit, a segéd gyógyeszközök illetve más eszközök (szemüvegek, hallókészülékek, protézisek, pelenka, stb.) beszerzési költségeit is. 9. Szupervízió (speciális szakmai személyiségfejlesztő módszer) A szolgáltatás minıségének ellenırzését a belsı és külsı szupervíziós mechanizmusok biztosítják. A belsı szupervíziót a szolgáltatás vezetıje végzi, és errıl folyamatosan tájékoztatja a koordinátort és az Egyesület illetékes szerveit. A külsı szupervíziót a szolgáltatás megrendelıje és/vagy az együttmőködı szervezet - Félúton egyesület, Pancsevó végzik. 10. Utóirat A munkaprotokoll egy nyilvános dokumentum és bárki számára elérhetı. A Támogatott lakhatás szolgáltatásainak használatáról szóló szerzıdés aláírása elıtt, szükséges elküldeni / eljuttatni a protokoll aktuális példányát az aláíró feleknek. Lehetıség van a protokoll bıvítésére és egyes részeinek cseréjére is, az aktivitások pontosítása és a szolgáltatás fejlesztése céljából. A protokoll cseréjét a szolgáltatás megvalósítására felvett személy vagy a szülı/gyám javasolhatja, de az Egyesület Igazgatóbizottsága hagyja jóvá. A Protokoll változásával egyetemben szükségessé válik egy új szerzıdés aláírása is a Támogatott lakhatás szolgáltatásainak használatára. 11. Kiegészítés - Árjegyzék A Támogatott lakhatás szolgáltatásainak árjegyzéke, amely lett elfogadva az Együtt veled-értük Egyesület Igazgatóbizottságának ülésén.

13 Szolgáltatás 1. Rendszeres havi participáció a Támogatott lakhatás rezidens szolgáltatásainak használóitól Ár din. 2. A rezidens szolgáltatások használóinak délutáni ellátása ( kevesebb 250 din. mint 6 órában) 3. A rezidens szolgáltatások használóinak egész napos ellátása ( több 500 din. mint 6 órában) hétköznap 4. A rezidens szolgáltatások használóinak egész napos ellátása ( több 750 din. mint 6 órában) hétvégén 4. Sürgısségi ellátás egy nap egy éjszaka 750 din. Az egyes sorszám (1.) alatti szolgáltatás kifizetése minden hónap 10.-ig meg kell, hogy történjen. A többi szolgáltatásért a szolgáltatás végzésének napján lehet fizetni, vagy lekésıbb két héttel a szolgáltatás elvégzése után. Az Árjegyzék Augusztus 1-én lépett életbe és abban az esetben cserélhetı, ha az összes felhasználó szülıje, a szakmai csapat és az Egyesület Igazgatóbizottsága is beleegyezését adja a cseréhez. Az Egyesület elnöke, Bagi Ferenc

14 12. Kiegészítés: Szerzıdési javaslat Szerzıdés a Támogatott lakhatás szolgáltatásainak használatáról a következı szerzıdéses felek között: 1. Együtt veled-értük Egyesület Magyarkanizsa, Petıfi Sándor utca 44., PIB: , akit Bagi Ferenc elnök képvisel ( a további szövegben: a szolgáltatás nyújtója) 2., -ból/bıl, sz.i.:, JMBG:, (a további szövegben: szülı/gyám) 1. Ez a szerzıdés szabályozza a szolgáltatás nyújtója és a Támogatott lakhatás felhasználójának szülei/gyámjai közötti viszonyokat. 2. Mindkét szerzıdéses fél kijelenti, hogy elolvasta és megértette a Munka protokollt a minimális standardokkal és a szolgáltatások specifikációjával együtt, továbbá a Támogatott lakhatás szolgáltatásainak Árjegyzékét is. 3. Ez által mindkét szerzıdéses fél kötelezi magát, hogy alkalmazkodik és betartja a Munka protokollba foglaltakat a minimális standardokkal és a szolgáltatások specifikációjával együtt. A szülı/gyám kötelezi magát, hogy elfogadja a szolgáltatás kiszabott árait és a befizetési határidıket, amelyeket a Támogatott lakhatás Árjegyzéke tartalmaz. 4. A szolgáltatást nyújtó és a szülık/gyámok azon jogaira és kötelezettségeire, amelyek nincsenek meghatározva a Támogatott lakhatás Munka protokolljával illetve Árjegyzékével a törvényes szabályozásokat és általános törvényeket alkalmazzák. 5. Vita esetén, mindkét szerzıdéses fél elfogadja a szabadkai bíróság illetékességét. 6. Ez a szerzıdés az aláírás napján lép érvénybe és január 31-ig érvényes és megegyezéses alapon felbontható. 7. Ez a szerzıdés négy azonos példányban van aláírva, amelybıl mindkét szerzıdéses fél megtart kettı-kettıt.

15 A Szolgáltatás nyújtója, Szülı/gyám

16 A felhasználó felvételi eljárása és felvételi kritériumai a Támogatott lakhatás Lakóközösségébe A felvételi bizottságot a következı összetételben pszichológus, gyógypedagógus valamint egy szociális munkás az Igazgatóbizottság nevezi ki a szükségletek tükrében a rendelkezésre álló szakemberekbıl, mégis hangsúlyt fektetve azokra a szakemberekre, akik ismerik a kérelmezıt. A Támogatott lakhatás felkészítı szolgáltatásaira valamint magára a szolgáltatás használatára a következı felhasználók jelentkezhetnek: 1. Az Egyesület azon tagjai, akik elmúltak 18 évesek. A jelentkezés során feltétlenül szükséges csatolni a következı dokumentációt is: A kategorizálásról szóló határozatot /A belsı-illetékes bizottság véleményét Az egészségügyi dokumentációt A kitöltött kérdıívet (az egyesület belsı kérdıívét az 1-es mellékletben) Az aláirt őrlapot a szolgáltatás kiválasztásáról és a részvételi díj (participáció) fizetésérıl felvétel esetén A lehetséges felhasználók értékelése a következı fázisokban zajlik: 1. Fázis: A Bizottság leellenırzi az adminisztratív elıfeltételek teljesítettségét (a kért dokumentáció teljességét, kitöltött jelentkezési őrlapot, kérdıívét, a participáció elfogadását, a felhasználó életkorát) és Elutasítja azokat a felhasználókat: Akik állandó egészségügyi ellátásra szorulnak Akik ellátásához fizioterapeuta szükséges Akiknek pszichiátriai rendellenességük van Az elutasítás oka, hogy ezekben az esetekben nem rendelkeznek megfelelı szakmai erıforrásokkal minıségi szolgáltatás nyújtásához. 2. Fázis: Szülıkkel/gyámokkal készített interjú 3. Fázis: A lehetséges felhasználóval készített interjú 4. Fázis: Az illetékességi (kompetens) skála kidolgozása Az illetékességi skála kidolgozása után elutasítják azokat a jelentkezıket, akiknek 60 pontnál kevesebbjük van a Skála minden szegmensében (praktikus, kognitív és szociális illetékesség) vagy akiknél a szociális illetékességi szegmens nagyon alacsony, kevesebb, mint 40 pont. Egyes esetekben ajánlják a Támogatott lakhatás szolgáltatásaira való felkészítı elvégzését, az ún. Élet iskoláját. Az elutasítás másik oka lehet még, hogy nem rendelkeznek megfelelı szakmai erıforrásokkal a minıségi szolgáltatás nyújtásához.

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4.4 A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELNÖKSÉG 2015. SZEPTEMBER 7-I HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE,, tekintettel az Európai

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója IGAZSÁGÜGYI HIVATAL PÁRTFOGÓ FELÜGYELİI SZOLGÁLATA JÓVÁ-TETT- 1088 BUDAPEST SZENTKIRÁLYI U. 8. V.em. TELEFON: +(36 1) 327 0533 EMAIL: kepzesikozpont@pjsz.gov.hu P-03 PROTOKOLL AZ ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A lap 1. Az ellátást igénybe vevı adatai: Név:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési helye, idıpontja: Lakóhelye:. Tartózkodási

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Tájékoztató a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó komplex szükségletfelmérés jogi szabályozásáról, igényléséről, eljárási folyamatáról

Tájékoztató a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó komplex szükségletfelmérés jogi szabályozásáról, igényléséről, eljárási folyamatáról Tájékoztató a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó komplex szükségletfelmérés jogi szabályozásáról, igényléséről, eljárási folyamatáról Jogi szabályozás A komplex szükségletfelméréssel kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László biztosításának jogi háttere Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László Rendezvények biztosításának szabályozása A jogi hátteret az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet adja Ez a rendelet

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályozásáról Törökszentmiklós Város

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata 1. Kommunikációs eszközök meghatározása, használatuk célja és általános feltételei 1. A fıiskola minden dolgozójának ill. a

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013.(II.21.) valamint 22/2011.(IX.20.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 1/2011.(I.20.) önkormányzati rendelete a házasságkötések,

Részletesebben

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a fiatalok takarékosságának,

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Önkéntesség Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Pap András Ifjúsági Unió Szekszárd - 2005. Törvény Országgyőlés által elfogadott 2005. évi LXXXVIII. törvény A közérdekő önkéntes tevékenységrıl

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT

TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT A JÁTÉKVEZETİK ÉS VERSENYBÍRÓK (DÖNTNÖKÖK) KÉPZÉSÉRİL, TOVÁBBKÉPZÉSÉRİL ÉS MINİSÍTÉSI KÖVETELMÉNYEIRİL Budapest A Magyar Tollaslabda Szövetség (a

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben