A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA"

Átírás

1 A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. (Mt 24,42) A Máté evangélium e mondata találóan foglalja össze a karácsony eltti négy hét mondanivalóját. Éberségre, állandó készenlétre buzdít, a várakozás lelkületét bontakoztatja ki bennünk. Megváltónk születésének ünnepére készülünk, és e rövid néhány hét alatt igyekszünk átélni a megtestesülést megelz évezredek reményteljes várakozását. Tulajdonképpen egész életünk ádvent, az Úrral való találkozás várása. Mert lehet, hogy földi életünkben mi még nem tapasztaljuk meg az Emberfia második, dicsséges eljövetelét, életünk végén mégis találkozni fogunk Vele. Amikor ádventben a liturgia éberségre int, erre a találkozásra készít fel. Az ádvent latin eredet szó. Értelmét magyarul legjobban a megérkezés, a közeledés és az eljövetel szavakkal lehet visszaadni. Az Úr érkezésére, eljövetelére gondolunk. Látogatására való emlékezés minden évben ünnepi örömmel tölt el minket. Hiszünk mai jelenlétében, amikor nap mint nap összejön egyházának közössége, hogy a szentmisén megjelenítse Jézus Krisztus megváltói keresztáldozatát. Ádvent mai liturgikus formája hosszú évszázadok alatt alakult ki. A korai keresztény századokban különböz hagyományok és szokások éltek egymás mellett. A karácsonyra való elkészületi id liturgikus alakításában jelenlegi ismereteink szerint Antióchia, Ravenna és Gallia járt élen. Ír misszionáriusok hatására Galliában ádvent idszak a bnbánati jelleget kapott. Ilyenkor a szentmisében elmaradt a Dicsség és az Alleluja, a zsolozsmából pedig a Te Deum imádkozása, a pap pedig lila szín miseruhába öltözött. Sok minden átvett ebbl a római liturgia, amely a 12. századra szinte az egész Nyugaton általánosan elfogadott lett. Nagy Szent Gergely pápa az adventi idszakot végül is 4 hétben határozta meg. Ez terjedt el a legszélesebb körben, míg végül a 12. században általánosan elfogadott lett a nyugati kereszténységben. Sokféle hagyomány és szokás segíti a hívket ádvent idején, hogy elcsendesedve és magukba fordulva felkészüljenek karácsony titkaira. Csak néhányat említünk közülük: gyertyagyújtás az ádventi koszorún, a Szent család képének körbevitele egy egy közösség hív családjai között, betlehemezés a karácsonyt közvetlenül megelz napokban, vagy katolikus vidékeken a hajnali szentmisék, az ún. roráté misék. Karácsony egyik legnagyobb titka, amelyre ádvent idszaka készít föl minket: Isten itt van velünk, nem hagyott magunkra minket. Ha nem is láthatjuk t úgy, ha nem is érzékeljük úgy, mint életünk sok más realitását, mégis itt van, és számtalan módon tudtunkra is adja jelenlétét. Legyünk hát éberek, várjuk figyelmes lelkülettel t, hogy évenként megismétld ádventi várakozásunk egyszer majd örömteli és véget nem ér találkozás lehessen! (István atya)

2 Helytörténet Deák Varga József Az épület távoli múltjából csak annyi bizonyos, hogy Sárközy János, a család somogyi ágának megalapítója decemberében már Nagybajomban lakott. Az si lakhely tehát vagy azon évben, vagy az azt megelz pár évben épülhetett. Azt azonban nagy valószínséggel állíthatjuk, hogy az si lakhely alapjaiban megegyezik a mai épület északi szárnyával, ahol jelenleg a múzeum található. Valószínsíti feltevésünket az a tény, hogy a 18. századi, II. József császár által elrendelt katonai felmérés során készült térkép ezen a helyen már egy nagyobb épületet jelez. (Ezek a térképek még nem mérethelyes ábrázolással készültek.) De további adatok is alátámasztják feltevésünket: 1. A ház évi felújítása során az udvari szárny északi oldalán egy kb. 1,2 m széles alapfalat tártak fel a kmvesek, amely a mai épülettel szerves kapcsolatban nem állt. Tekintve, hogy Nagybajom határa még az újkor elején is rendkívül alacsony fekvés, számos tóval, vízállással tarkított terület volt, épületünk pedig egy enyhe hajlású lankán helyezkedik el, nyilvánvaló, hogy korábban talán már a török idket megelzen itt egy földesúri lakó, vagy gazdasági épület, esetleg egy kisebb ersség állhatott. A fal vastagsága legalábbis erre enged következtetni. Nem sok ilyen, állandó lakóház építésére alkalmas hely adódhatott a 18. század végi Nagybajomban. Így Sárközy János, mint földesúr, magának foglalhatta el a már nyilván lakatlan területet. 2. Ugyanezen felújítás során pár helyen falbontás is történt, ahonnan IS jel téglák kerültek el. A betk típusa arra utal, hogy a monogram Ioannes Sárközy -t takar. Köztudott, hogy abban az idben a latin volt a hivatalos nyelv, ennek megfelelen is Ioannes Sárközynek írta magát. E tényt pedig a nagybajomi református egyház tulajdonában lév, korabeli, aranyozott ezüst kehely igazolja, melynek talpán a következ szöveg olvasható: IO. SÁRKÖZY OBFULLIT RAEFOR: ECC N: Bajomien. Ugyanerre a korabeliségre utal a jelenlegi múzeum bejárati részén a folyosó régi kelheimi kburkolata, mely csak ezen a kis szakaszon maradt meg. Meglehetsen hiányos, töredezett formában, de megvan, és a korhség egyik bizonyítékául meg is kell, hogy maradjon. A Sárközy János által emelt lakóház a maga korában elég jelents épületnek számíthatott a faluban. Déli és nyugati oldalán süvegboltozatú, nyitott boltíves folyosó határolta a küls falakat, ez adott némi kúriaszer jellegzetességet a háznak. A nyitott körfolyosó az épület hszigetelése tekintetében nem volt elnyös megoldás, ezért a késbbiekben egy részét már befalazták. Egy 1914-ben készült fényképen jól látható, hogy a ház keleti végében és a nyugati záródáson maradt csak nyitva a folyosó, a többi részét korábban befalazták, de a régi boltívek nyoma egyértelmen kivehet a képen. Ezek a boltívek a folyosó falsíkjának bels felén ma is láthatók ban Sárközy István felújíttatta és déli irányban az utcafronton megtoldotta a kúriát. Az egész épületnek egy klasszicista homlokzatot alakított ki. A 19. század vége felé már két családos testvér lakta a házat. Ekkor némi bels átalakítások történtek, de az épület küls megjelenésében ez a módosítás nem éreztette hatását. A következ bvítést már Sárközy Imre végeztette a házon. Megtoldatta az utcafronti szárny déli végét nyugati irányban, ezzel egy csonka U alakú alaprajz alakult ki. Ugyanekkor emeltette (1896) azt a romantikus stílusú tornyot is, mely a kúria jelenlegi legszembetnbb jellegzetessége. Ekkor még az addig be nem falazott folyosó részek nyitottak maradtak, errl tanúskodik a már említetett 1914-ben készült fénykép. Nincs pontos adatunk arra, hogy a nyitott boltíveket mikor falazták be, de egy körül készült felvételen a bels falsíkok teljesen fedettek, egy-egy kisebb méret ablak szolgált csak a folyosó megvilágítására. A fbejárati közlekedést a torony alatt, fent boltívben záródó kétszárnyú ajtóval oldották meg, míg a személyzeti közlekedést az udvari szárny vége felé nyitott ajtóval biztosították, mely elé egy kis fedett koldusállást építettek. E sorok írója az épületet az 1950-es évek elején még ebben az állapotban látta. Az utána következ évtizedek alatt a kúria sorsában történt változásokról a következ fejezetekben számolunk be. 2

3 Szent Erzsébet tisztelete a történelmi Magyarországon 1. Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templomaink: 1 Veszele (1754) 2 Usztye 3 Zábrezs 4 Prószék 5 Kelecsény 6 Újterebes (1769) 7 Szepesdaróc 8 Erzsébetháza 9 Betlér 10 Kassa (1477) 11 Nagysáros 12 Tapolylengyel 13 Kisgézsény 14 Sárospatak 15 Ófehértó (1736) 16 Szatmárnémeti 17 Nyírlugos (1765) 18 Tibolddaróc (1815) 19 Domaháza (1760) 20 Kisgömöri (1886) 21 Bükkszenterzsébet (1761) 22 Gyöngyös (1640) 23 Nagyfüged (1777) 24 Mátraszlls (1669) 25 Csákányháza (1849) 26 Terbeléd (1896) 27 Trincs (1923) 28 Nagy-Zell 29 Óvár (1883) 30 Szente 31 Kosd (1740) 32 Veresegyház (1719) 33 Zsámbok (1712) 34 Kartal (1868) 35 Kecskemét 36 Budapest, VII., Rózsák tere (1901) 36 Budapest, Pesterzsébet (1909) 37 Budapest, Viziváros (1901) 38 Leányvár (1803) 39 Csúz 40 Drégelypalánk (1500) 41 Zólyom 42 Besztercebánya (1363) 43 Körmöcbánya 44 Szénásfalu 45 Alsóhámor 46 Újbánya 47 Komját (1705) 48 Vágkirályfa 49 Nyítrapereszlény 50 Nagybélic 51 Bellus 52 Csúz 53 Nagytarajos 54 Verbóc 55 Erzsébetkápolna 56 Pozsony (Erzsébet-apácák) 57 Pozsony-virágvölgy 58 Nagylég 59 Küll 60 Szombathely (ferencesek) (1460) 61 Gyrvár 62 Körmend 63 rihodos 64 Kerta* (1356) 65 Várpalota 66 Kárász (1855) 67 Palotabozsok (1772) 68 Püspökszenterzsébet (1787) 69 Németpalkonya (1816) 70 Lapáncsa 71 Ráctöttös 72 Kisnyárád (1777) 73 Bácsbokod (1780) 74 Ópáva (1766) 75 Nagyerzsébetlak (1895) 76 Káptalanfalva (1887) 77 Temesvár 78 Krösbánya 79 Szászváros (ferencesek) 80 Nagyenyed 81 Szamosfalva 82 Erzsébetváros (1708) 83 Székelylengyelfalva 84 Tibód Alsószuca Alsózsolca (1936) Balatonfenyves (1975) Bánffyhunyad (középkor) Bél (1744) Cséke (1341) Csoma (középkor) Diósgyr (1937) Ditró Draves Felsmándpuszta Felsmaróc Gyr Halásztelek (1958) 2007 Szent Erzsébet év Hercegtöttös (1870) Istvándi (1947) Istvánlak Kaposgyarmat (1923) Kaposszekcs (1899) Károlymajor (1935) Kazsok Kerta Késmárk (1251) Komár* (1356) Kötcse Lulla (1983) Mácsa (1896) Magas (1672) Magyarbóly (1862) Magyarköblös Makkosjánosi (1321) Malah (XIV.sz.) Mecsekszakáll (1929) Mélykút (1959) Mezpetri (1748) Mezsámsond Meztúr (középkor) Nagyszlatina Nagyszombat* (1240) Nagytoldipuszta (1945) Nova* (1500) Nrincse rhodos Pozsnykápolna* (1244) Rajk* (1247) Selmecbánya Somodor Somogybabod (1971) Somogydöröcske (1995) Szabadka (1897) Szalóksámson (1347) Szelincs Szenterzsébet Szentes (1663) Taksonyfalva Tapolyhermány (1766) Tapolylengyel (1830) Újpalánka (1806) Újszeged (1912) Újvidék (1931) Vajdácska (1935) Zágráb* (1310) Jelmagyarázat: A számozott helynevek (Takács Ince OFM, A katholikus Magyarország c. könyve alapján) a mellékelt térképen (következ oldalon) találhatók meg. A számozatlan helynevekkel együtt (Bálint Sándor, Ünnepi Kalendárium II. c. könyve alapján) összesen 122 Erzsébetrl elnevezett templom és kápolna található a történelmi Magyarországon. * A templomokból nem maradtak fenn még romok sem. A Kaposvári Egyházmegye területén lév iskolakápolnák és templomok. 3

4 2. Híres Szent Erzsébet szobrok, oltárok, képek Magyarországon Arnótfalva (oltártábla, 1485), Bakabánya (oltártábla, 1480), Bártfa (faszobor, 1480 és szárnyas oltár, 1480), Berki (oltártábla, 1485), Berzenke (oltártábla 1500, Szépmvészeti Múzeum), Besztercebánya (oltártábla, 1509), Csíkcsatószeg (otártábla, 1530), Csíksomlyó (oltártábla, 1510, Szépmvészeti Múzeum), Csíkszentlélek (oltártábla, 1510, Szépmvészeti Múzeum), Dubrava (oltártábla, 1510), Illés (oltártábla, 1510, Turócszentmihályi Múzeum), Jánosrét (oltártábla, 1470), Kassa (13. századi pecsét Erzsébettel, aki alamizsnát oszt), Kassa (szárnyas oltár és szobrok, 1474), Körmöcbánya (faszobor, 1500), Leibic (oltártábla, 1521, Szépmvészeti Múzeum), Lcse (Szent Erzsébet-oltár, 1493), Malompatak (oltártábla, 1515) Mélykút (oltárkép, 1959), Móriczhida (barokk oltárkép), Pozsony (freskók, 1742), Szepesszombat (oltártábla, 1480, 1520), Szmrecsány (oltártábla 1480), Zsámbok (foltárkép, 1777), Zsegra (faszobor, 1370). Rajkai István 1. Sárospatak Szent Erzsébet év van. Mi magyarok Árpád-háziként tiszteljük, a német katolikusok pedig Thüringiai jelzvel említik nevét. Nem véletlenül, hiszen éveinek java részét Németországban élte le. Puskás Öcsi nevén kívül viszont nincs még egy magyar név, amely oly ismersen csengene a világon, mint az övé. 4 Ebben az emlékévben sokat beszélünk még istenszeretetérl, istenkeresésérl. Úgy gondoltam, nem ártana legalább lélekben ellátogatni azokra a helyekre, amelyek hozzá kötdnek, megismerkedni azzal a milivel, amelyben felntt és amelyben Isten kegyelmét felhasználva szentté lett. Persze nem könny vállalkozás ez, hiszen jómagam sem jártam mindegyik helyen. De az Internet segítségével ma már sok olyan helyre eljuthat az ember, ahol a valóságban nem fordul meg. Kezdjük mindjárt szülhelyével, ahol csupán néhány évet töltött. A középkorból származó leírások vagy nem nevezik meg születési helyét, van olyan, amely születési évérl sem tesz említést, vagy Pozsonyt, némelyik pedig Óbudát tartja annak.

5 A ma el történészek egyike se vitatja el Sárospataktól ezt a jogot. Erzsébet emlékét a patakiak hségesen rzik. Erzsébet szentté avatásának napjára, pünkösdhétfre mindig nagy ünnepséggel készülnek ben is a legfontosabb ünnepi események Sárospatakon e nap körül zajlanak (vö. Credo november, 5. oldal). A vár kápolnáját Szent Erzsébet tiszteletére szentelték, és a vártól nem messze álló templomban rzik Szent Erzsébet ereklyéjét. A templom elterében áll Varga Imre Kossuth díjas szobrászmvész alkotása, Szent Erzsébet és férje, Thüringiai Lajos rgróf lovasszobra. Járjuk elször végig gondolatban az si, vár közelében álló katolikus templomot! si nevén Patak már az Árpádházi királyok kedvenc tartózkodási helye volt. I. Endre királyunk a királyi szálláshely közelében kis, kör alakú kápolnát építtetett családja és az udvartartás részére. Mivel legfeljebb 60 személy befogadására volt alkalmas, nem sokkal késbb jóval nagyobb, román stílusú templomot építettek melléje. Az els kápolnát méter vastag fal vette körül, bels átmérje 7 méter volt. Amikor elkészült a mellé épült templom, a kis királyi kápolna osszárium lett, azaz temetkezésre használták. A kápolna alapjai a mai templom alatt láthatóak. A román stílusú templom alapfala pedig az 1965-ös ásatások alkalmával került felszínre. A ma látogatható, háromhajós, gótikus csarnoktemplomot 1492-ben építették fel. Története szorosan összefügg a vár történetével, mert a vár gazdái a templom kegyurai is voltak, és szinte mindegyik alakított, bvített, módosított rajta valamit. Amikor a templom elkészült, a vár gazdái a Pálócziak voltak. A család férfi tagjai azonban a törökkel vívott harcokban mind elestek. A leányág házasodása révén a várat és a templomot a Perényiek vették át. Az 1526-os mohácsi csata után a várat hatalmas védfallal vették körül, hasonlóan az ország többi várához, hogy amikor a török seregek ostromolják, védeni tudják a várat a támadókkal szemben. A templom északi fala része lett a Bodrogtól Bodrogig húzódó vár falának, ezért megvastagították, ágyúkilövket és lréseket vágtak bele. A templom ettl kezdve a vár védbástyája lett. Szerencsére azonban nem kellett Pataknak a törökkel háborúznia. A templomban az 1500-as évek második felében hol katolikus, hol református istentiszteleteket tartottak. A törvény értelmében ugyanis a jobbágyoknak azt a vallást kellett követniük, amit a vár ura képviselt. A reformáció Németországból terjedt el, de eleinte nem voltak templomaik. Ha reformátusok voltak a vár gazdái, református istentiszteleteket tartottak benne. Ennek az állapotnak II. Rákóczi György felesége, Báthory Zsófia vetett véget. Végleg vissza adta a templomot a katolikusoknak. A templom történetének egyik legszomorúbb évtizedét az osztrák zsoldos sereg megszállása alatt élte át. Wesselényi-féle összeesküvés okmányát a pataki vár Sub Rosa termében írták alá. A császár azonban megtudta, és az összeesküvket halállal büntette. Kivéve I. Rákóczi Ferencet, akit édesanyja, Báthory Zsófia súlyos anyagi áldozatok árán mentett meg a haláltól. A pataki várat azonban 1669-ben zsoldosok szállták meg. Vezérük, Stahrenberg kapitány az összes várkaput befalaztatta, és a templom északi, valamint déli falán két nagy boltíves kaput vágatott. 12 éven át amíg Thököly fel nem szabadítja Patak várát csak ezen az úton lehetett a várba bejutni. A templom els része ebben az idben hol kaszárnya, hol lporraktár, hol pedig istálló volt ben tzvész pusztított a városban és a várban. A templom is áldozatul esett és 50 éven át romos állapotban, használaton kívül állt ben barokkos dongaboltozatot kapott. Ekkor kapta meg a templom barokk berendezését is. 5

6 A mai templom felújítása és restaurálása 1964 tl 1970 ig tartott. Mindenhol az eredeti formák visszaállítására törekedtek. Kibontották az északi fal ablakait, másfél méter mélyen földet ástak ki. Az egész templom alatt kriptarendszer húzódott: hosszú folyosó, két oldalán 22 kripta, közel 200 koporsóval. A vár gazdái: Pálócziak, Perényiek, Dobók, Lórántffyak és Rákócziak, valamint az udvartartás vezet emberei, ftisztek, papok és szerzetesek temetkeztek ide. Régen a koporsókba sok érték került. A zsoldosok lehatoltak a kriptákba és kifosztották a koporsókat, szétszórták a csontokat, összetörték a sírköveket, lefaragták a címereket, feliratokat. Mivel a felújítás több millió forintba került volna, feltöltötték a kriptarendszert, a lejáratokat körülbetonozták. Ma már csak a vaskarikákkal ellátott betonlapok jelzik, hol voltak a lejáratok. Az templom északi falán azonban kiállították a kriptából felkerült sírköveket. Itt áll Dobó Katalin fiának, Sebesi Ferencnek a sírköve 1565 bl. Huszonhárom évesen esett el Szerencs török ostromában, mint a vár kapitánya. Egy másik, ketts vörös márvány sírk alatt, amely 1613-ban készült, az egri hs fia, Dobó Ferenc és felesége, Kerecsényi Judit nyugodott egykor. A legutolsó, vaskarikás sírk Lorántffy Zsuzsanna egyik rendkívül mvelt udvarhölgye. Szakmári Nyír Katalin nyughelyét jelölte. A sírkövet 1634 ben faragták homokkbl. Az egyetlen épebb magyar nyelv sírk az orgona alatt látható ban a várnagy, Ibrányi Mihály édesanyjának, Rákóczi Sárának (aki Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem leánya volt) és két unokájának, Györgynek és Bálintnak. A hollóházi porcelángyár (1831) alapítói is itt nyugodtak, sírkövük itt látható. A templom foltára teljesen fából készült, majdnem tökéletes márványutánzattal. Az oltárt a budavári kármeliták készítették saját templomuk számára. Az kolostoruk helyén a várban sajnos ma Várszínház mködik. Az oltár akkor került Sárospatakra, amikor II. József császár feloszlatta rendjüket, és értékeiket elárvereztette. Az oltárkép ezért nem Szent Erzsébetet, hanem a Szepltelen fogantatást ábrázolja, amely Maulbertsch nek, Mária Terézia udvari festjének alkotása. A két mellékoltár szintén barokk fafaragás. Mindkett a helyi trinitárius kolostorból került ide a rend feloszlatása után. A foltár melletti a lorettói Fekete Madonnát, a kápolnában lév pedig Szent Annát ábrázolja, ölében a kis Szz Máriával. Szent Erzsébet emlékét a Vártemplom keleti falán lév szekrényke rzi, amelyben Szent Erzsébet ereklyéje van elhelyezve. Az ereklye Erzsébet koponyacsontjának picinyke darabját tartalmazza, valamint egy tenyérnyi nagyságú selyem brokát ruha darabját. Az ereklye évente egyszer látható, pünkösd második napján, amikor Szent Erzsébetet néhány évvel halála után szentté avatták. Sárospatak, mint város kialakulásában nagy szerepet játszott történelmi vára, amit még I. Endre [András] építtetett. Itt született II. Endre [András] leánya Szent Erzsébet. V. István királynak is kedvenc tartózkodási helye a vár, aki restauráltatta és 1262-ben kezdte építeni híres vörös tornyát, amelyet a vár urai a késbbi századokban tovább magasítottak és kiegészítettek. A királyi várat 1390-ben kapta meg Perényi Miklós a királytól, szolgálatai elismeréseként. A várat ma Rákóczi vár nak nevezik, és a magyar történelemnek fontos fellegvára volt. Érdemes közelebbrl is megnézni. Szent Erzsébet korának nyomai sajnos a sok átalakítás miatt nem láthatóak. A várba és környékére lépve azonban eltndhet az ember, hogy a kicsi Erzsébet lábai ezeket a helyeket érintették. Mint említettük már a vár kápolnáját Szent Erzsébet tiszteletére szentelték. A kápolna azonban jóval késbbi, mint Erzsébet kora. Szent Erzsébet II. Endre [András] ( ) leányaként látta meg a napvilágot. még ismerhette a kör alakú kápolnát, járhatott a mellé épült román stílusú templomban is. Mi azonban ezeket már nem láthatjuk. De amikor belépünk a mai templomba, pontosan azon a helyen járunk, ahol a gyermek Erzsébet is lépegetett, és biztosan sokat imádkozott. 6

7 56 os forradalom November 18-án, szombaton vendégünk volt Brenner József szombathelyi helynök-plébános atya, aki rendkívül érdekes eladást tartott testvére, János vértanú haláláról. A Szombathelyi Egyházmegye december 15-tl Brenner János Év -et hirdetett, amelynek végén lezárják a vérta- Soós Viktor nú pap boldoggá avatási perét. Ebbl az alkalomból jelentetjük meg mostani és januári számainkban a Szombathelyi Egyházmegye honlapjáról Soós Viktor írását. 1. A gyilkosság és a nyomozás Diákévek. Brenner János Szombathelyen született december 27-én. A családnak második fiúgyermeke, késbb mindhárom fiúból pap lett. Iskoláit a Püspöki Elemi Iskolában kezdete Szombathelyen szén a család Pécsre költözött. Itt a Gyakorló Iskolában, majd a Ciszterci Gimnáziumban folytatta tanulmányait tól a Szombathelyi Premontrei Gimnázium diákja. Az iskolák államosítása után Zircre megy azzal a szándékkal, hogy belép a szerzetbe. Mint ciszter oblátus érettségizett. A szerzetesek feloszlatása után titokban novicius, és egyszer fogadalmat tesz. Az Anasztáz nevet kapja. Egy évig a budapesti Hittudományi Akadémia civil hallgatója. Másodéven a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékeként az ottani szemináriumban folytatja teológiai tanulmányait. Miután a szemináriumokat 1952-ben feloszlatják, tanulmányait a Gyri Szemináriumban fejezi be június 19-én megyés püspöke pappá szenteli és az újmisés papot Rábakethelyre küldi káplánnak. E plébánia Szentgotthárd II. kerülete. Plébánosa Dr. Kozma Ferenc. Buzgó lelkipásztori munkáját nem jó szemmel nézték azok, akik az 1956-os forradalom leverése után legfbb ellenségeiket az egyház papjaiban látták. Máig sem tisztázott körülmények között december 15-én éjjel sürgs betegellátás ürügyén kicsalták plébániai lakásából. A gyilkosság. Brenner János december 14-én, szombaton reggel mutatta be élete utolsó szentmiséjét Máriaújfaluban. A farkasfai fíliában karácsony eltti gyóntatást hirdettek december 14- ére. A plébános, dr. Kozma Ferenc ebéd után busszal szándékozott eljutni Farkasfára. Miután a buszmegállóba megérkezett a menetrendszerinti járat, a vezet így kiáltott rá a felszállni készül plébánosra: Vén csuhás, menj gyalog, a busz megtelt, nem férsz fel rá. A történések után Kozma Ferenc visszament a plébániára, gumicsizmát húzott és az erdn keresztül gyalog indult el a mintegy 10 km-re lev faluba. A gyóntatás befejezése után az éjszakát az egyik családnál töltötte, mivel másnap mondta a szentmisét. Egyedül marad. Ezt felelte a fiatal káplán: Amál néni, mitl félnék? Szemtanúk elmondása szerint, ezen a december 14-i szombaton nagy jövés-menés volt Szentgotthárdon. A tanácstagok részére baráti estet rendeztek, ugyanakkor rendrségi bált is. A rábakethelyi sírásó, miközben a másnapi fiatal halott temetésére készítette a sírhelyet, brkabátosok egy csoportját látta a templom és a temet körül. A rábakethelyi hívek vasárnap reggel a fél 8-as misére mentek, azonban a templom zárva volt és nem találták egyik papot sem. Az egyik ministráns fiút leküldték a plébániára. zörgetett, de senki nem nyitott ajtót. Arra gondoltak, hogy talán beteghez hívhatták el. Miközben másodszor is lement a fiú a plébániára, Málcsi nénit, a házvezetnt, már ott találta. A falon vérnyomokat találtak, és A káplán atya otthon tartózkodott. Estefelé Málcsi néni a házvezetn is elköszönt tle, mivel a faluban, saját házában lakott. Búcsúzáskor ezt kérdezte: Tisztelend úr, most nem fog félni? 7

8 látták, hogy a káplán atya ágya üres, de nincs bevetve. Ugyanebben az idben mondta a szentmisét Kozma Ferenc Farkasfán. Mise közben elhívták az oltártól. Néhány szót váltott az illetvel, majd folytatta tovább a szentmisét. Kozma Ferenc megrendült arcán látni lehetett, hogy valami kivételes esemény történhetett, de a pap az oltárt nem hagyta el. Miután a misét befejezte, megrendülten hozta a hívek tudomására, hogy mi történt az éjszaka: káplánját meggyilkolták. Mind a mai napig nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt éjszaka a plébánián, és hogyan követték el a gyilkosságot. Ami biztos: éjfél körül egy tizenhét éves fiatalember, Kóczán Tibor zörgetett be a plébániára. A káplán kinézett szobája ablakán, és beengedte, mert ismerte a fiút, aki korábban ministráns volt. Tibor elmondta jövetelének okát, hogy nagybátyja súlyos beteg, szentségekkel kellene ellátni. Felöltözött, magára vette a karinget és a stólát, majd a télikabátját. Ezután együtt fölmentek a templomba, ahol a betegek olaját és az Oltáriszentséget burzába helyezte és a nyakába akasztotta. Miután kijöttek a templomból János atya ezt kérdezte a fiútól: Nagyon rosszul van a nagybácsi? Sürgs a betegellátás? Tibor csak ennyit felelt: Igen. Mire János atya: Akkor menjünk a gyalogösvényen, hogy minél elbb odaérjünk. A káplán a rövidebb úton, a dombháton keresztül indult el Zsidára. Magával vitte még elemlámpáját is, amivel világított a sötétben. Tibor azzal az indokkal, hogy késre jár és otthon már várják, elköszönt a káplán atyától, aki ismerte a helyet ahová hívták. 8 Az erd szélén már várták az atyát és rátámadtak. Megpróbált elmenekülni, Zsida felé rohant. A támadók többen voltak, a vetésben két férfi és egy ni cipsarok nyomát látták a hívek. A faluban, a kivérzés helyéhez közel, kiáltásokat hallottak, majd ilyen szavakat: Vigyázzatok arra fut..., Ne bántsatok!, Istenem segíts! Az áldozat elemlámpájával védekezett. Miután leütötték a szemüvegét, nehezen tudott tájékozódni, mivel igen ers szemüveget viselt. Az elemlámpát a támadók megszerezték, és ezzel többször fejbe verték az áldozatot, és 32 késszúrással megsebesítették. A védekezés azért is volt nehezebb, mivel Brenner János nem csak az életét védte, hanem bal kezét az Oltáriszentség fölé helyezte, így óvta azt. A káplán atya valójában nem a késszúrásokba halt bele, hanem ennek következményeként, rengeteg vért veszített, megfulladt az átvágott torkán megakadt vértl. Támadói a még él káplánt lábánál fogva húzták a tett helyszínéhez közeli Somfalvi-ház mögé. Az volt a szándékuk, hogy beledobják az ott lév szárazkútba. Azonban a kutyák hangos ugatására a ház lakói felébredtek és villanyt gyújtottak. A gyilkosok megijedtek és a szemben lev domb felé menekültek. Somfalvi Sándorné és lánya, Somfalvi Katalin, miután elcsendesedett a környék, elmerészkedtek házukból, és a földön fekv alakban felismerték a káplán atyát, aki ersen vérzett. Mivel a kés a légcsövét is átvágta, ezért ersen hörgött. Somfalvi Sándor Szentgotthárdra ment kerékpáron, értesítette a rendrséget. Dr. Hantos László ügyeletes orvost a rendrség hívta, és egy nyomozó kísérte a helyszínre. Mire az orvos kiért, már csak a bekövetkezett halált állapíthatta meg. A nyomozás Kezdetét vette egy hatalmas nyomozás, amely a gyilkosság után fél nappal kezddött el. A kihozott kutyák nem tudtak nyomot venni, holott a kutyák között volt a híres Kántor is, de sem ért el eredményt. Azzal védekezett a rendrség, hogy elz éjjel disznótoros vacsorán vett részt az rs. Másnap aztán annál nagyobb apparátussal, hosszú idn keresztül folyt a vizsgálat. Egy sereg nyomozó táborozott a szentgotthárdi rendrségen. A helyszínen maradt kalapról kutyákkal szagot vetettek és az egész falut kiállíttatták, hogy a kutyák mindenkit végigszagoljanak. Minden 16 éven felüli férfinak az iskolához kellett mennie, itt volt a "szagolj", ahol es csoportokba osztották be ket. Egy másik alkalommal Szentgotthárdra hívták be az egyházközségi tagokat, ahol szintén egy kutyás szagoltatás volt. Több falu lakosságát félemlítették meg ezzel. Sok embert meghurcoltak, éjjelenként hallgatták ki ket. A plébánost dr. Kozma Ferencet is többször kihallgatták és meg is verték. Úgy bántak vele, mint egy közönséges gyanúsítottal. A rendrség a nyomozás során az áldozatra terhel bizonyítékként nvel való kapcsolatot keresett, mivel a meggyilkolt kezében ni hajszálakat találtak. Azért keresték a ni kapcsolatokat, hogy ezáltal rossz hírbe hozzák a már meggyilkolt káplánt. Brenner Jánosra nézve azonban semmi terhel bizonyítékot nem találtak, mert nem volt ilyen. A nyomozás során Brenner János két testvérét Lászlót és Józsefet is beidézték a szentgotthárdi rendrségre. Egymástól elkülönített helyiségbe vezették be ket, ahol egy köteg papírt tettek mindkettjük elé azzal az utasítással, hogy írjanak le mindent, amit a testvérükrl tudnak, különösen a nügyeire

9 való tekintettel. Mivel ilyenrl nem volt tudomásuk nem is lehetett, mert nem volt ilyen kapcsolata Brenner Jánosnak, ezért a papírokat üresen hagyták. A nyomozás során megtalálták a káplán atya személyi igazolványát a bncselekmény helyszínétl mintegy 40 km-re lév Egyházasrádóc és Kisunyom közötti vasúti töltés mellett. A Legfelsbb Bíróság peranyaga szerint a vádlott, Tóka Ferenc azon az éjszakán kerékpáron vitte a személyi igazolványt a lakhelyétl 13 km-re lév rátóti vasútállomásra, ahol a 3.53-kor Szombathely felé induló vonatra dobta fel. Érdekes, hogy a 4 óra múlva, 30 km-re odébb megtalált személyi igazolvány teljesen száraz volt. Ez szerepelt az els peranyagban. Hét évvel késbb, amikor Kóczán Tibort vádolták a gyilkossággal, akkor t azzal gyanúsították, hogy személyesen dobta ki az igazolványt a vonatból a WCkagylón keresztül. A rábakethelyi plébánián volt egy betegellátó könyv. Ide azt írták be, hogy kihez mentek és milyen szentségekkel látták el. Amikor a nyomozók kiszálltak a plébániára, ebbl a könyvbl kitépték azt a lapot, amelyen Brenner atya utolsó bejegyzése volt azon a decemberi éjszakán. A rendrség bejelentette, hogy megtalálták a gyilkost, aki felismerte saját kalapját és megmondta, hogy hová dobta a plébánia kulcsait. A feltételezett tettes bevallotta tettét, majd lejátszotta a bncselekményt. Tóka Ferencet aki az els elítélt volt kétszer, két bíróság ítélte halálra. Három év börtön letöltése után rehabilitálták, és kártalanították. volt a gyilkos? Esetleg rá osztották, hogy ismerje el a gyilkosságot? De akkor ki ölte meg a káplánt? A nyomozást azok a hírhedt ÁVÓ-sok végezték, akik híressé tették magukat azzal, hogy a szombathelyi egyházmegye papjait egy éjjel, a szombathelyi püspökvárban tartott lelkigyakorlat során végigverték. A nyomozás végén valaki megjegyezte: Lefolytatták Brenner János szentté avatási perét! Mindenki eltt nyilvánvalóvá vált az Isten ügyét hségesen szolgáló, tiszta lelk, becsületes pap élete. Kóczán Tibor aki kihívta Brenner Jánost véres nadrággal és cipvel ment haza, amiért az édesanyja felelsségre vonta és kérdezte a történtekrl. Az édesanya több embernek beszélt a faluban fia viselt dolgairól. Pár hónap múlva a rábakethelyi határrlaktanya mellett egy katona véletlenül agyonltte az aszszonyt, aki a kukoricaföldön kapált. Amikor felelsségre vonták a határrt, arra hivatkozott, hogy madárra célzott. (Ilyen alacsonyan repülnek a madarak...?!) Beszéltek arról is, hogy a gyilkosság egyik feltételezett résztvevje kórházba került, ahol szobáját 2 ávós katona rizte, félve attól, hogy illetéktelenek keresik fel és a beteg olyat mond el, ami kellemetlen lenne a hatóság számára. Egyedül egy ápolót engedtek be a szobájába. A beteg lázálmában a gyilkosságról beszélt, ezért öngyilkosságot színlelve kidobták az ablakon. Ápolóját pedig, aki hallhatta az elhangzottakat, másnap a szombathelyi Gyöngyös patakba fulladva találták meg kerékpárjával együtt. Megjegyzend, hogy a víz átlagos mélysége mindössze 40 cm. A gyilkos kilenc év múlva is gyilkos!, ezen a címen adtak hírt az újságok 1966 tavaszán, kilenc esztendvel a gyilkosság után. Megtalálták Brenner János második gyilkosát, azt a fiatalkorút, aki kihívta. Más bncselekményei mellé még hét évet kapott. Természetesen is lejátszotta a gyilkosságot. Ügyét Budapesten, a Fvárosi Bíróságon tárgyalták. Ezután nagy hallgatás következett. Már korábban is figyeltek arra, hogy az ügy minél kisebb nyilvánosságot kapjon. A fiú, szabadulása után az t kérdezknek, hogy: Ki bízta meg azzal, hogy beteghez hívja káplánjukat? mindig ezt felelte: Nem merek beszélni, mert megbízóim még élnek és félek! Elismerte, hogy hívta ki a káplánt, de megbízói kilétérl semmit sem árult el. Dr. Kozma Ferenc plébánosnak a gyilkosság után nem sokkal meggyónt a gyilkos. Ezután amikor a plébános hazament, rokonainak és hozzátartozóinak a következket mondta: Ne kérdezzetek semmit. Tudok mindent, a gyilkos meggyónt nekem, de nem beszélhetek. Köztudott, hogy a katolikus egyház papjait köti a gyónási titok. Ezért nem beszélhetett a plébános. A hívek elmondták, hogy amikor szóba került Brenner János vértanú halála, dr. Kozma Ferenc plébános mindig csak ezt mondta: Ó, azt hagyjuk! Nem mert beszélni, nehogy valami is kitudódjék a gyónással kapcsolatban. Kozma Ferenc rokonai elmondták, hogy óriási fájdalom volt számára, hogy elvesztette káplánját és az különösen is bántotta, hogy errl nyilvánosan nem beszélhetett. A plébánost 1958-ban Rábakethelyrl Oszkóra helyezték. Egy békepap került a helyére és elég valószín, hogy elhelyezésébe a gyilkosság is belejátszott. Brenner János véres karingjét Kozma Ferenc rizte haláláig Oszkón, ezután került vissza Rábakethelyre, ahol eldugva rizték. A nyomozók azt akarták bizonyítani, hogy a gyilkosok szándéka a magyarlaki templom építésére félretett pénz megszerzése volt. Ám annál inkább gyanították az emberek, hogy a rendrség és a kommunista párt kívánja megfélemlíteni az ott lakókat. (Folytatjuk.) 9

!!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe

!!!#$%$&''()*# Egy kevert világból Isten örömébe !!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe Olyan világban élünk, ahol a jó és rossz össze van keverve, mint egykor a tiszta magyar pirospaprika a mérgez anyagot tartalmazó, de olcsó külföldi paprikával.

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december. Adventi lelkinap - 7. oldal

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december. Adventi lelkinap - 7. oldal CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december Mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk! Adventi lelkinap - 7. oldal Helytörténet Marics József (Berzence):

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA. 14. évfolyam 4. szám 2012. április hónap 138. szám

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA. 14. évfolyam 4. szám 2012. április hónap 138. szám CREDO A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 14. évfolyam 4. szám 2012. április hónap 138. szám Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek AZ UNIÓBA BELÉPÉSÜNK A KISEBBIK ROSSZ VÁLASZTÁSA VOLT HELYTÖRTÉNET

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 10. szám - 163-2014. október A Kolping Iskola csapata A Bajomifi csapata Nagybajom 2014. 09. 27-28. Helytörténet Marics József (Berzence):

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja -

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - 2014. KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Fájdalmas Szûzanya búcsú Híven teljesítem kötelességeimet Kolostorszentelés Keresd azt, ki megváltja a világot!

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 15 15. ÉVESEK LETTÜNK Lukáts Istvánné: A lap 15 éves születésnapjára 15 évvel ezelőtt, 1999 szeptemberében jelent

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

Ú T. 39 százalék. A nagyatádi Szent Kereszt plébánia lapja I. évf. II. szám 2013. október hónap

Ú T. 39 százalék. A nagyatádi Szent Kereszt plébánia lapja I. évf. II. szám 2013. október hónap K E R E S Z T - Ú T A nagyatádi Szent Kereszt plébánia lapja I. évf. II. szám 2013. október hónap 39 százalék Rövidhír az egyik országos napilapban: A magyar lakosság 55 százaléka támogatja az eutanáziát

Részletesebben

Regina Krónika. VIII. évfolyam 7 8. szám 2007. július 1. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika. VIII. évfolyam 7 8. szám 2007. július 1. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika Az ünnep elterjesztésében a minden emberire érzékeny ferencesek jártak elöl a XIII. századtól. 1389-et írtak, amikor tisztelete egyetemességet szerzett a világegyházban. Cs. Varga István

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old.

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. BOLDOGASSZONY Ádvent 2. évfolyam, 10. szám ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. ÚJ VÉRTA Ú Bogdánffy Szilárd püspök élete - 6. old. KARÁCSO YRA KÉSZÜLÜ K Az adventi idő jellemzői

Részletesebben

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Az Ige testté lett, és közöttünk lakott! Jn 1,14 Babits Mihály: Karácsonyi ének Mért fekszel

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. KARÁCSONY 21. évfolyam 78. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Nyisztor Zsolt: Karácsony, szeretet-szolgálat 1 Páprádi Bíborka (10.E) - Czimmrmann Csilla:

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március NAGYBÖJT-2015 A MEGSZENTELT ÉLET ÉVÉBEN március 1. Nagyböjt 2. vasárnapja JTer 22,1-2.9a.10-13.15-18; Róm 8,31b-34;

Részletesebben

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 12 szám. 2009. december Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelt Balatonlelleiek! Ismét eltelt egy év. Az utolsó hónap, a decem ber figyelmeztet, hogy eljött

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5,9 Krisztus

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben