Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (XII.16.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (XII.16.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól"

Átírás

1 Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (XII.16.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Darnózseli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény (továbbiakban: Ötv.) 16.. (1) bekezdésében, 79.. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szabályairól szóló évi XXXVIII. törvényre és az abban foglaltak végrehajtására az alábbiak szerint rendelkezik: 1.. I. Általános rendelkezések (1) E rendelet hatálya a községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) és annak szerveire, valamint az önkormányzat vagyonára terjed ki. (2) Az önkormányzat szervei e rendelet vonatkozásában: a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságai, a polgármester, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzati vagyont megbízás alapján üzemelteto jogi és természetes személyek. (3) Az önkormányzat vagyona: az önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő - ingatlanok és ingó vagyontárgyak, vagyoni értéku jogok, - a tagsági jogot megtestesítő értékpapírok, a kárpótlási jegyek, valamint közhasznú társaságban, gazdasági társaságban az önkormányzatot megillető egyéb részesedések.. (4) E rendelet hatálya nem érinti a Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetési gazdálkodási rendjét. (5) E rendelet hatálya kiterjed - az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére. (6) Az önkormányzat és szervei a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog keretében kötött szerződések során a törvények és e rendelet szabályai szerint kötelesek eljárni. (7) E rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni az értékpapírok megszerzésére és értékesítésére, a pénzeszközökkel kapcsolatos gazdálkodásra, valamint az önkormányzatot illető követelések elengedésére, illetve mérséklésére, ha arról az önkormányzat éves költségvetéséről alkotott rendelete ettől eltérően nem rendelkezik. 2.. II. Az önkormányzati vagyon Az önkormányzat vagyona rendeltetése szerint törzsvagyonból és egyéb vagyonból áll.

2 3.. II. 1. A törzsvagyon (1) Az önkormányzat törzsvagyona a kötelező önkormányzati feladatok ellátására szolgáló vagyon. (2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani. A vagyonállapotot évente, az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban kell bemutatni. (3) Az Ötv. 79. (2) bekezdése értelmében a törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes, az alábbiak szerint: a./ forgalomképtelenek: - helyi közutak és ezek műtárgyai - parkok, terek és - minden más ingatlan amelyet a törvény vagy az önkormányzat forgalomképtelenné nyilvánít. b./ Korlátozottan forgalomképesek: - közművek - az intézmények - középületek, továbbá - az önkormányzat által meghatározott ingatlanok. (4) Az Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Vtv.) a vagyontárgyak Ötv. általi- törvényi szintű- besorolását az alábbiakkal egészítette ki: a./ forgalomképtelenek: - a vizek és vízi-közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények - a levéltári anyag b./ Korlátozottan forgalomképesek: - műemlék épületek, építmények (a műemlék, a műemlék jellegű és városképi jelentőségű épület, építmény) - védett természeti területek ( nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület és természeti emlék) (5) Az önkormányzat törzsvagyona hitel felvételéhez és kötvény kibocsátásához nem használható fel és semmilyen más módon nem terhelhető meg.

3 4.. II. 2. Egyéb vagyon Ingatlanok (1) Az önkormányzat egyéb vagyona az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátására szolgáló vagyon, valamint többletbevétel elérését szolgáló vállalkozói vagyon. Ide sorolható mindazon vagyon, amely nem tartozik e rendelet 3. (4) és (5) bekezdése alapján minősített vagyontárgyak közé. Az egyéb vagyon közül korlátozottan forgalomképesek az alább felsoroltak: -az önkormányzat önként vállalt közfeladatai megvalósításához szükséges vagyon addig, amíg azokat az önkormányzat saját feladatkörében, a felügyelete alá tartozó intézményei útján látja el, -azok az ingatlanok, amelyeket törvény, illetve e rendelet annak minősít. (2) Az önkormányzat egyéb (vállalkozói) vagyona forgalomképes. Forgalomképes ingatlanok: 1. lakóházak, lakóingatlanok és nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek 2. belterületi és külterületi földingatlanok (építési telkek, mezőgazdasági művelési földterületek, nem lakás célú építésre alkalmas földek, egyéb hasznosításra alkalmas földterület. 5.. II. 3. Egyéb vagyon (ingók) Az önkormányzat képviselő testülete a vagyon értéku jogokat, valamint az ingóságokat forgalomképes vagyonná nyilvánítja. Forgalomképes ingók és vagyoni értéku jogok - részvények, részesedések - gépek, berendezések, felszerelések, járművek - készletek, követelések, értékpapírok - pénzeszközök - vagyon értéku jogok

4 6.. II. Vagyontárgyak minősítése (1) Forgalomképes minden olyan önkormányzati vagyon, amely nem tartozik e rendelet 3. (4) és (5), valamint a 4. (1) bekezdés hatálya alá. (2) Az Ötv a értelmében az önkormányzat képviselő-testülete dönt - vagyontárgy törzsvagyonná nyilvánítása - vagyontárgyak forgalomképtelenné, korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképessé nyilvánítása - törzsvagyoni körbe tartozó vagyontárgy egyéb vagyoni körbe átsorolása tárgyában azon vagyontárgyak vonatkozásában, amelyeket az Ötv. illetve a tv ( e rendelet 2.. (4) bekezdése, illetve (5) bekezdése szerint) vagy más törvény nem sorolt be valamely kategóriába. (3) Amennyiben az önkormányzat tulajdonába e rendelet alapján egyértelműen be nem sorolható vagyontárgy kerül, azt a tulajdonba vétellel egyidejűleg képviselőtestületnek minősítenie kell, s e rendelet mellékleteit ennek megfelelően módosítani. A mellékleteket a változásnak megfelelően állandóan karban kell tartani, melynek felelőse a jegyző. (4) Törzsvagyonná az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását a közhatalom gyakorlását szolgálja. (5) Az ingatlan forgalomképessége megszűnik, amennyiben - külön jogszabály rendelkezése alapján- telekrendezési eljárásban közterületi bejegyzésre kerül sor, illetve a telekrendezési határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak. 7.. IV. A tulajdonosi jogok gyakorlása (1) Az önkormányzatot - az Ötv-ben meghatározott eltérésekkel- megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. A tulajdonost megillető jogokat- az Ötv ában foglaltak értelmében- - képviselő-testület gyakorolja. Ezt a jogát szervezeteire, intézményeire és hivatalára átruházhatja. (2) A tulajdonosi jogok gyakorlója az önkormányzat vagyontárgyait vagyonkezelési szerződéssel- e rendeletben foglaltak figyelembevételével- bízhatja másra. A vagyonkezelő szerv- - szerződéssel összhangban eseti, vagy általános meghatalmazás alapján- - tulajdonos nevében gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat és teljesíti annak kötelezettségeit. (3) Az önkormányzat tulajdonjogát nem érinti az, hogy vagyona egy részével

5 korlátozott rendelkezési joggal- önkormányzat szervei (e rendelet 1.. (2) bekezdése) gazdálkodnak. 8.. (1) Az önkormányzat vagyonkezelői a rájuk bízott vagyont kötelesek megőrizni, rendes gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. Kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, karbantartásával, felújításával, üzemeltetésével és védelmével kapcsolatos feladatokat ellátni. (2) A vagyonkezelő szervek a kezelésükben lévő önkormányzati vagyonnal a jogszabályok és e rendelet által szabályozott módon gazdálkodnak. (3) A vagyonkezelő szerveket megillető használat joga ingyenes. E szervek kötelesek teljesíteni a vagyontárgy tulajdonosát terhelő pénzügyi kötelezettségeket. (4) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik - értékhatártól függetlenül- az önkormányzat feladat és hatáskörének változásával kapcsolatban a használat jogának más önkormányzat vagy állami szerv részére történő átadását, illetve e szervektől történő átvételét rögzítő megállapodás jóváhagyása. (5) Az önkormányzati társulás működéséhez biztosított önkormányzati vagyon az ingatlan-nyilvántartásban megjelölt kizárólagos tulajdonos tulajdonjogába tartozik és azt csak a feladat-ellátáshoz szükséges hasznosításra adja a társulás részére. 9.. IV. 1. A törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az önkormányzati törzsvagyonban lévő vagyontárgy hasznosítási, illetve működtetési jogának koncessziós szerződéses keretében történő átengedése,, pályázat kiírása, elbírálása. ( A Koncesszióról szóló évi XVI. törvény alapján- - továbbiakban koncessziós törvény) A koncessziós szerződés aláírására a polgármester jogosult IV. 2. A forgalomképtelen vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása (1) A forgalomképtelen vagyontárgyak nem idegeníthetők el, nem vihetők be apportként gazdasági társaságba, nem terhelők meg, biztosítékként nem adhatók. Az ezekkel ellentételesen kötött szerződéseket érvénytelennek kell tekinteni. (2) A forgalomképtelen vagyon- tulajdonjogot nem érinto- hasznosítása a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (3) Az önkormányzatokat a tulajdonában lévő vízi-közműnek nem minősülő

6 vízlétesítményekkel kapcsolatban, mint tulajdonost terhelik a tulajdonnal összefüggo kötelezettségek, és megilleti az a jog, hogy az ezzel járó költségeket a külön jogszabályban meghatározott esetben és módon a területi érdekeltekre áthárítsa. (4) A polgármester- a képviselő-testület döntése alapján- gondoskodik a forgalomképtelen vagyon hasznosítására vonatkozó megállapodások, szerződések megkötéséről, valamint a tulajdonosi státuszból eredő jognyilatkozatok kiadásáról /elsősorban a bérleti szerződések, használati jogra vonatkozó, illetve telekrendezési eljárás végrehajtását célzó megállapodások megkötése tartozik ide./) 11.. IV. 3. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonjog gyakorlása (1) A képviselő-testület rendelkezik az e kategóriába sorolt önkormányzati vagyon megterheléséről, gazdasági társaságba vagy alapítványba történő beviteléről, valamint koncesszióba adásáról, figyelembe véve e rendelet 13. (2)-(6) bekezdéseiben foglaltakat. (2) A törvény erejénél fogva korlátozottan forgalomképes vagyonról a képviselőtestület a törvényekben meghatározott feltételek szerint jogosult rendelkezni. (3) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak akkor idegeníthetők el, ha kihasználtságuk alacsony szintje, vagy a magas fenntartási költségek miatt rendkívüli terhet jelentenének az önkormányzat, illetve a vagyonkezelő számára. (4) Az önkormányzati intézmény vezetője az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön belül - az alaptevékenység sérelme nélkül- önállóan dönt az intézmény kezelésében lévő ingatlan, ingatlanrész bérbeadásáról legfeljebb egy évi időtartamra. Az önkormányzat hivatala esetében ezek a jogok a polgármestert illetik meg. (5) A (4) bekezdésbe nem tartozó jogügyletek esetében a döntés joga a képviselőtestületé IV. 4. Forgalomképes vagyon feletti tulajdonjog gyakorlása (1) Forgalomképes ingatlan vagyontárgy megszerzéséről, valamint elidegenítéséről, továbbá az ingó- és ingatlan vagyontárgy gazdasági társaságba történő beviteléről, vagy a tulajdonviszonyok bármilyen változtatását eredményező egyéb jogügyleteiről a képiselő-testület dönt (2) Más helyi önkormányzattal közös tulajdonban lévő forgalomképes vagyon esetében az e rendelet 10. (1) és (3) bekezdése szerint hozott döntés érvényességéhez az érintett társönkormányzat(ok) előzetes beleegyezése szükséges.

7 13.. V. A korlátozottan forgalomképes és a forgalomképes vagyon hasznosítására vonatkozó szabályok (1) A vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása. (2) Hasznosítás alatt az egyes vagyontárgyak használata, bérbe-, használatba vagy haszonbérletbe adása, illetve a feladatok ellátásához nem szükséges vagyontárgy esetleges elidegenítése értendo. (3) Az önkormányzat vagyonának hasznosítása kötelező, illetve önként vállalt feladatok ellátását közvetlenül szolgálhatja vagy azt elősegítheti, a kötelező feladatok ellátását azonban nem veszélyeztetheti. (4) A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények működését szolgáló vagyon forgalomképessége olyan mértékben korlátozott, amennyire az az alapfeladatok zavartalan ellátásához szükséges. (5) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó és korlátozottan forgalomképes víziközművek csak közszolgáltatási célokra hasznosíthatók. (6) A közmű üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötésére a polgármester jogosult (7) Az ingatlan és ingó vagyon bérbeadás útján történő hasznosításának feltétele az, hogy a bérlet idején felmerülő és a bérbeadót terhelő karbantartási, fenntartási és egyéb költségek a bérleti díjban megtérüljenek. (8) Beépítésre alkalmas földterületek haszonbérbeadása, vagy bérbeadás esetén a rendezési tervben foglaltakat figyelembe kell venni. (9) A vagyon hasznosításából származó bevétel az önkormányzat költségvetését illeti és azt kizárólag fejlesztési célra lehet felhasználni. (10) Ingatlanra közös tulajdon nem alapítható. (11) A helyi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszerzéseik, valamint építési beruházásaik, felújításaik és a szolgáltatások megrendelése (továbbiakban: közbeszerzés) során- ha azok általános forgalmi adó nélkül számított értéke eléri vagy meghaladja az éves költségvetési törvényben megállapított értéket- kötelesek az évi XL. törvény valamint a évi CXXIX tv. (közbeszerzési tv.) értelmében eljárni. (12) A (11) bekezdésben meghatározott értékhatár alatti közbeszerzések esetében a kivitelező kiválasztása konkrét ajánlatok, referenciák áttanulmányozása alapján történik, a legkedvezőbb feltételek figyelembe vételével. A választásért a hivatal

8 esetében a polgármester, az önkormányzat intézményei esetében az intézményvezető felelős. (13) Az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) (1) bekezdésében foglaltak értelmében az önkormányzat rendeletében határozza meg azt az értékhatárt, amely felett a vagyont értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni - ha a törvény kivételt nem tesz- csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. Pályáztatás és versenyeztetés útján történik e rendelet hatálya alá tartozó alábbi vagyontárgyak elidegenítése, hasznosítása, hasznosítási jogának átengedése: ,-Ft forgalmi értéket meghaladó ingatlanok Ft egyedi forgalmi értéket meghaladó értéku ingók, ez az értékhatár nem vonatkozik az értékpapírok értékesítésére Ft egyedi forgalmi értéket meghaladó egyéb vagyoni elemek. (14) Az Önkormányzat minősített többséggel hozott döntéssel a tulajdonát képező forgalomképes ingatlant a településen működő közcélú egyesület részére- pályázati eljárás során- hitelfedezetként felajánlhatja V.1. Az önkormányzat intézményei kezelésében adott vagyon hasznosítására vonatkozó szabályok (1) Az önkormányzati intézmények részére a képviselő-testület a működésükhöz szükséges vagyon használati jogát a feladataik ellátásához elégséges mértékben biztosítja. (2) A vagyon használati jogával azok az intérmények rendelkeznek, melyek az adott ingatlanban e rendelet hatályba lépésekor önkormányzati feladatokat látnak el, illetve azok, amelyeket a képviselő-testület a használatra feljogosít. (3) Az önkormányzat intézményei a használati joguk birtokában- a részükre biztosított pénzügyi fedezettel arányosan- jogosultak és kötelesek a vagyont rendeltetésszerűen használni, működését, fenntartását biztosítani, a vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségeket teljesíteni és kötelesek a használatukban lévő vagyont a számviteli előírásoknak megfelelően nyilvántartani. (4) Az önkormányzat intézményeitől a képviselő-testület megvonhatja a vagyoni eszközök hasznosításának jogát, ha az, az önkormányzati célokat hatékonyabban szolgálja, és a feladatok elvégzését nem veszélyezteti. (5) Az önkormányzati intézmények a használatukban lévő ingatlanokat, s ingókat csak határozott idejű bérbeadás útján hasznosíthatják,,e ez az alapfeladatok zavartalan ellátását nem veszélyeztetheti. Az ebből származó bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg és csak fejlesztési célra használható. A bérleti szerződések egy példányát a Darnózseli Polgármesteri Hivatalnak, mint

9 vagyonnyilvántartónak meg kell küldeni. (6) Az alapító okiratban nem engedélyezett tevékenység csak a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával, és az alapító okirat egyidejű módosítása után végezhető. (7) Az önkormányzat intézménye hitelt nem vehet fel, költségvetési éven túli pénzügyi kihatással járó kötelezettséget csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhat. (8) Az önkormányzat intézménye részére ajándékként adott, vagy örökségként hagyott vagyon feletti használati jogot az ajándékozó vagy örökhagyó rendelkezése szerint megnevezett intézmény részére kell biztosítani. Ha az ajándékozó vagy örökhagyó a vagyon elidegenítéséről és a vételár adott intézmény részére történő átadásáról rendelkezett, akkor arra- külön döntés nélkülkell intézkedni. Az így kapott bevételt az intézmény az ajándékozó vagy az örökhagyó szándéka szerint köteles felhasználni V.2. A lakás hasznosítása Az önkormányzat tulajdonában levő bérlakás bérbeadásáról a képviselő-testület dönt VI. A vállalkozói vagyon hasznosítása (1) A vállalkozói vagyon körébe tartozó tulajdon hasznosításáról e rendelet 10..-a valamint az V. része rendelkezik. (2) A vállalkozói vagyon hasznosítása során az önkormányzat - gazdasági társaságot alapíthat, - alapítványt hozhat létre, vagy ehhez csatlakozhat, - biztosítékul adhatja,,agy más módon megterhelheti, - vagyonrészek használatát, vagy hasznai szedését másnak átengedheti, - tulajdonjogát másra átruházhatja. (3) Az önkormányzat vállalkozása nem veszélyeztetheti kötelező feladatainak ellátását, ezért csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. (4) Az önkormányzat ellátási feladatai elvégzésére létrehozott gazdasági társaságban az önkormányzat tulajdonosi arányának legalább 51 %-nak kell lennie a társaság irányíthatóságának biztosítása érdekében. (5) Az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság legfőbb szervében

10 tulajdonosi képviseleti joggal megbízott képviselő részére a képviselő-testület határozza meg a képviselet tartalmát, kötelezettségvállalás kereteit. Megbízásának teljesítéséről, valamint a gazdasági társasággal összefüggo döntésekről a megbízott képviselő évente egy alkalommal köteles tájékoztatni a képviselőtestületet is. (6) A nem többségi tulajdonú gazdasági társaság esetében a képviselő-testület külön, egyedileg dönt a tájékoztatás módjáról VII. Az önkormányzati vagyonról való lemondás (az Államháztartási törvény (2) bekezdése értelmében) (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát- jogszabályok eltérő rendelkezése hiányában- ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni: a.) közérdekű kötelezettségvállalás, közalapítvány javára, b.) Köztestület, társadalmi szervezet részére, -egyházak részére- elsősorban A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi. XXXII. tv. végrehajtása érdekében. c.) más önkormányzat részére, a feladat- és hatáskör átszállása kapcsán. (2) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vállalkozói vagyon tulajdonjoga csak ellenérték fejében ruházható át, kivéve az alapítvány létrehozása és az ahhoz való csatlakozás esetét. E vagyontárgyak kizárólag közszolgáltatás céljára adhatók ellenérték nélkül más szervezet használatába. (3) Vagyont ingyenesen átruházni kizárólag közcélra lehet. (4) Az önkormányzat követeléseiről lemondani csak az alábbi esetekben és módon lehet: az önkormányzati követeléseket először minősíteni kell az alábbiak szerint: Behajthatatlan követelés: - amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi. - amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet. - a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegu követelések tekintetében (2004 évben Ft) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével ( a végrehajtás veszteséget eredményez, vagy növeli a

11 veszteséget) illetve amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem jár eredménnyel. - amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, - amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. A behajthatatlan követelés leírása nem minősül az ÁHT (2) bekezdés szerint elengedésnek. Mindazon követelés elengedéséről, mely nem felel meg a behajthatatlan követelés kategóriájának a képviselő-testület dönt, amennyiben annak összege meghaladja a mindenkori költségvetési törvény által meghatározott kis összegű követelés értékhatárát VIII. Vagyon-nyilvántartás Önkormányzati vagyon nyilvántartására az önkormányzatnál lévő vagyonkataszter szolgál IX. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet 2005 január 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/b/1996.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Fazekas Zoltán polgármester Szigony Gézáné jegyző Kihirdetve: december 16. Szigony Gézáné jegyző

12 1. számú melléklet a 15/2004. (XII.16.) rendelethez A forgalomképtelen törzsvagyonról Megnevezés hrsz. Terület négyzetméterben Temető utca 75/ Rákóczi utca Duna utca Kossuth utca Széchenyi utca 165/ Árpád utca Bem utca Ifjúság utca 364/ Béke utca Ady E. utca Hársfa utca Akácfa utca 496/ Szabadság utca Szabadság utca 531/ Dózsa Gy. utca Csillag utca Táncsics utca Táncsics utca 635/ Táncsics utca 635/ Táncsics utca Táncsics utca Petőfi utca Sport utca Önkormányzati közút Önkormányzati közterület Önkormányzati közterület Önkormányzati közút Önkormányzati közterület Önkormányzati közterület Önkormányzati út Beépítetlen terület: árok Önkormányzati út 635/ Önkormányzati út 635/ Hunyadi utca Út név nélkül 04/ Út név nélkül 04/ Önkormányzati közút 04/ Külterület név nélkül (kerékpárút) 052/1 96 Külterület név nélkül (kerékpárút) 053/1 500 Külterület név nélkül (kerékpárút) Külterület név nélkül (kerékpárút) 048/2 192 Külterület név nélkül (kerékpárút) 056/2 163 Külterület név nélkül (kerékpárút) 056/3 966 Külterület név nélkül (kerékpárút) 058/ Külterület név nélkül (kerékpárút) 058/ Név nélküli út 1/2 610

13 Temető út (öböl) 163/5 158 Útmellék Hársfa út útmellék 449/ Névtelen út Névtelen út 635/ Külterületi út 0175/4 107 Külterületi út 0186/ Külterületi út 05/6 909 Külterületi út 08/ Külterületi út 032/ Külterületi út 032/ Külterületi út 034/ Külterületi út 058/ Külterületi út 058/ Külterületi út 068/ Külterületi út 068/ Külterületi út 068/ Külterületi út 073/ Külterületi út 082/ Külterületi út 0145/ Külterületi út 0145/ Külterületi út 0145/ Külterületi út 0157/ Külterületi út 0160/ Külterületi út 0160/ Külterületi út Külterületi út 0162/ Külterületi út Külterületi út Külterületi út Külterületi út Külterületi út Külterületi út Külterületi út 011/ Külterületi út 011/2 763 Külterületi út 012/ Külterületi út Külterületi út Külterületi út Külterületi út Külterületi út 069/ Külterületi út 069/2 419 Külterületi út Külterületi út Külterületi út Külterületi út 0101/ Külterületi út 0104/ Külterületi út 0105/ Külterületi út 0110/ Külterületi út 0110/ Külterületi út 0119/ Külterületi út 0120/ Külterületi út Külterületi út 0127/ Külterület név nélkül (kerékpárút) 052/2 110 Külterület név nélkül (kerékpárút) 068/29/1 2520

14 Árok Árok Külterületi árok 013/ Külterületi árok 013/ Külterületi út 0169/ Külterületi út 0185/ Szennyvízcsatorna folyóméterben m bekötések 684 db Emlékmű értékben Ft 2. számú melléklet a 15/2004. (XII.16.) rendelethez A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonról Megnevezés hrsz. Terület négyzetméterben Közpark Öregek Napközi Otthona és Védőnő Tűzoltószertár 119/ Általános Iskola és Óvoda 135/ Bem tér Park 1/ Temető Közösségi Ház 141/ Sportöltöző 635/ számú melléklet a 15/2004. (XII.16.) rendelethez A forgalomképes törzsvagyonról Megnevezés hrsz. Terület négyzetméterben Mocsár Szolgálati lakás Árpád u Szolgálati lakás Ady E. u / Szolgálati lakás Ady E. u /1 707 Temetőkert parkolója 132/1 406 Kert 319/1 32 Kert Mocsár Kert Mocsár 8 910

15 Mocsár Kert Tó Kert Kert Dögtér 02/4 216 Szántó 0109/ Szántó 0109/ Szántó 0109/ Szántó 0109/ Szántó 635/

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2.

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2. PÁPATESZÉR ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Pápateszér Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RÉSZ II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. BEVEZETŐ RÉSZ II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól I. BEVEZETŐ RÉSZ 1. Kiskunlacháza Nagyközség

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Önkormányzat képviselő testületének 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések PUSZTAVACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 14/2004. (VI.23.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról Nyíribrony Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete Nagyvisnyó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagyvisnyó Községi Önkormányzat

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cigánd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 13/2007.(XI. 29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. (módosításokkal egységes szerkezetben) 2.) Kisköre Város Önkormányzatának

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat

A Zagyvaszántói Önkormányzat A Zagyvaszántói Önkormányzat 11/2000.(X.26.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/2002.(III.21.) rendelettel és a 12/2004.(IV.30.)

Részletesebben

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Abaliget Község Önkormányzat 10/2004. (VI.16.) rendelete a települési vagyongazdálkodásról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról a 16/2006.(XI.08.) és az 5/2007.(III.7.) rendelettel

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2012.(VI.19.)és a 2/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18.

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 16/2005.

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Nagyecsed Város

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Dabas Város Önkormányzatára (továbbiakban önkormányzat) és annak szerveire, valamint az önkormányzat vagyonára terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Dabas Város Önkormányzatára (továbbiakban önkormányzat) és annak szerveire, valamint az önkormányzat vagyonára terjed ki. DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (V.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(XI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 37/2010.(X.21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (a 8/2009. (IX.16.) és az 5/2013.(III.12.) rendelettel egységes

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VII. 05.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VII. 05.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VII. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2.

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. FEJEZET A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona, a vagyon csoportosítása

1. FEJEZET A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona, a vagyon csoportosítása Nagytőke községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005.(VI. 30.) Ö. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Nagytőke község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. sz. melléklet Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Hangony Község

Részletesebben

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2008. (X.14.) számú rendeletmódosítással A Nagybakónak

Részletesebben

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát Kesztölc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület nyilvános ülésének anyaga /SZMSZ 17. (1) bek./ a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(VI.7.) Önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.14.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(X.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról A rendelet hatálya

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról A rendelet hatálya Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról 1 Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

H:\egységes ör 2005\az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló ör.doc

H:\egységes ör 2005\az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló ör.doc 12 1/7 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól a 37/2004. (VI.25.) 1, a 10/2005. (II.25.) 2, a 16/2005.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. A tulajdonosi jogok gyakorlása

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. A tulajdonosi jogok gyakorlása Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 16/2005.(VI.01.) sz. önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

Részletesebben

POCSAJ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 5/1997.(IV. 28.) számú. rendelete. az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

POCSAJ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 5/1997.(IV. 28.) számú. rendelete. az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. POCSAJ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/1997.(IV. 28.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. Pocsaj község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel -testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A Képviselô-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2004. (IV. 30.) rendelete

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2004. (IV. 30.) rendelete Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2004. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról A képviselőtestület - az 1990. évi LXV. tv. 79. 80. bekezdése, valamint a helyi önkormányzatik

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2003.

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XI. 27.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XI. 27.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1. számú melléklet Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XI. 27.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 20.) ÖR. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14./2002.(12.17).sz rendelete a község tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályainak rendezéséről 1 2 Arnót Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról 20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról Beled Nagyközség Önkormányzata a település fontos gazdasági

Részletesebben

Az önkorm. nyzati vagyon.

Az önkorm. nyzati vagyon. Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 2/2013. (II. 25.) önkorm nyzati rendelete az önkorm nkormányzat nyzat vagyonáról, és a vagyongazdálkod

Részletesebben

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2003 (X.7.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A rendelet hatálya

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2003 (X.7.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A rendelet hatálya TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2003 (X.7.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (III...) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (III...) önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (III...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Pusztaföldvár Községi

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2003./IX.3./ sz. r e n d e l e t e

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2003./IX.3./ sz. r e n d e l e t e SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2003./IX.3./ sz. r e n d e l e t e az ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL szóló 7/ 2003. /II.26/ sz. rendelettel módosított l9/l999./x.l./

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. A vagyonra vonatkozó rendelkezések 2.

Általános rendelkezések 1. A vagyonra vonatkozó rendelkezések 2. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉSS A VAGYONGAZDÁLKODÁSS SSZABÁLYAIIRÓL SSZÓLÓ 211/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETÉNEK a 16/ /2009.(X.. 01..)) KT.. SZ.. RENDELETTEL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (VI.24.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (VI.24.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (VI.24.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Bevezető Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére Sárbogárd Város Polgármestere 7000 Sárbogárd Hősök tere 2. Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 20 -i ülésére Tárgy: a Sárbogárd Város Önkormányzat vagyonpolitikai

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól [A 17/2012. (IX. 28.), a 7/2013. (IV. 29.), a 4/2014. (II.

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA, A VAGYON CSOPORTOSÍTÁSA. A rendelet hatálya

I. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA, A VAGYON CSOPORTOSÍTÁSA. A rendelet hatálya Földeák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.26.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól a módosítására kiadott 30/2012.(XII.27.) önkormányzati

Részletesebben

egységes szerkezetben a 21/2001. (VII. 17.),a 27/2003. (XII. 23.) és a 28/2006.(IX. 28.) sz. rendelettel

egységes szerkezetben a 21/2001. (VII. 17.),a 27/2003. (XII. 23.) és a 28/2006.(IX. 28.) sz. rendelettel SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8/999. (IV. 28.) sz. R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 2/200. (VII. 7.),a 27/2003. (XII. 23.) és a 28/2006.(IX.

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2012./III.30./

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2012./III.30./ JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2012./III.30./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ( egységes szerkezetben) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. Jászszentandrás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete 1 Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól Kistolmács Község Képviselőtestülete

Részletesebben