E L Ő T E R J E S Z T É S. a évi költségvetési terv kialakításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2011. évi költségvetési terv kialakításához"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S a évi költségvetési terv kialakításához Tisztelt Képviselő-testület! A módosított évi XXXVIII. tv ai alapján készítette el a jegyző a évi költségvetési tervezetet. A évi költségvetés kialakításánál a központi költségvetés, a kapcsolódó jogszabályokban foglaltakra tekintettel az önkormányzat érdekeit, feladatait és lehetőségeit vettük figyelembe. A bevételi lehetőségek szorításában került megtervezésre a kiadás, az egyensúly az elemi költségvetés adta lehetőségek szűkítésével és a pénzmaradvány egy részének feladatátcsoportosításával, illetve működési hitel tervezésével volt megteremthető. Ezzel a terv a működtetés feltételét elemi költségvetés szintjén biztosítani tudja. A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása egyszerűsödik. Alapjává a korábbi év közben folyamatosan változó adat helyett mindig a két évvel előbbi tény adóerőképesség válik. Ugyanúgy, ahogyan a helyben maradó SZJA. Ez utóbbi Berhidát nagyon kedvezőtlenül érinti, mivel a két évvel ezelőtti iparűzési adóalap az eddigiek közül a legmagasabb szintet mutatta, egy meghatározó vállalkozás leállásához kapcsolódó kiárusításból adódó árbevétel növekedésének következtében. Ennek hatására már a 2010 évet is nagymértékű SZJA jövedelemkülönbség mérsékléssel kapcsolatos állami bevétel kiesés következett be. A 2011-es évben az SZJA jövedelem különbség mérséklésével kapcsolatos támogatás az előző év eredeti előirányzatához viszonyítva ezer Ft-tal lesz kevesebb. A évihez viszonyítva összességében az SZJA részesedés ezer Ft-tal a központi hozzájárulások ezer Ft-tal csökkentek, az utóbbi nagyrészt az oktatási gyermeklétszámok csökkenése következtében. Együttesen ezer Ft csökkenés mutatkozik az előző évhez képest a központi forrásoknál, ami jelentősen növelte hiányunkat.

2 2 Az iparűzési adó bevétel kiesésre lehet számítani a 2011 év vonatkozásában is, mivel az egyik nagy adózónk még mindig nagyon alacsony kapacitással termel, egy másik pedig az egyeztetések szerint hamarosan áthelyezi városunkból a telephelyét. A leírtak következtében az iparűzési adóbevétel esetében is bevétel kiesés várható. A bevételi tervben a Képviselő-testületi döntés alapján helyi adóemeléssel számoltunk az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója esetében. Az intézményi saját bevételek összegében a lakbérek emelését, kapcsolódóan az üres lakás miatti csökkenést, a vízdíj és a szennyvízközművek bérleti díj összegének teljesítéshez igazítását, valamint az élelmezési bevételek növekedését vettük figyelembe. Mindezekből következik, hogy a központi hozzájárulások egyre nagyobb mértékben nem nyújtanak fedezetet a jogszabályi többletfeladatokra, központi döntések kötelező végrehajtására (pl. minimálbér kiegészítés). Már a költségvetési koncepció készítése során soha eddig még nem tapasztalt nagyságrendű, mintegy 140 millió Ft hiánnyal szembesültünk. A bevételi változások, jogszabályi lehetőségek átvezetetése és az intézményi költségvetés tervezetek részletes átvizsgálása után, a jogszabályi minimum feltételeket elismerve, de minden lehetséges igény későbbre ütemezésével és az egyszeri tételekkel csökkentésével (ezek legtöbbször a jubileumi jutalmak, nyugdíjazáshoz, gyeshez kapcsolódó tételek), vizsgáltuk át a kiadásokat, a évi teljesítéshez is korrigálva. Ennek eredményeképpen összességében ezer Ft-tal lehetett csökkenteni a költségvetési szervek évi pénzügyi terv adatait. Természetesen évközben a költségvetési szervek fenntartható működésére fokozott figyelmet kell fordítani. Meg kell állapítanunk, hogy a felülvizsgálat után is eddig nem tapasztalható méretű hiány mutatkozott összesen ezer Ft összegben, melyből ezer Ft működési és 151 ezer Ft felhalmozási célú hiányként jelent meg. A évi pénzmaradvány felülvizsgálatát követően, annak kötelezettségvállalással nem terhelt, felhasználható kereteinek zárolásával mintegy ezer Ft működési és 151 ezer Ft felhalmozási, együttesen ezer Ft hiány a pénzmaradványból lefedhető. A fennmaradó ezer Ft hiány tervezés szintjén működési hitel tervezésével volt megoldható.

3 3 Ez olyan nagyságrend, amely az eddig jól bevált helyi gazdálkodás tervezést is teljes egészében felülírja. Új, még szigorúbb alapokra kell helyezni az alapfeladatok elsődlegességének biztosítása mellett a pénzügyi előirányzatok meghatározását. Tudomásul kell venni, hogy évben csak az elkerülhetetlen feladatok megoldását lehet célul tűzni a bevételek szorításában annak érdekében, hogy minél kevesebb működési hitel felvételére legyen szükség. Ez az eddigiekhez képest még fokozottabban követeli meg egész évben, hogy a költségvetés végrehajtásában érintettek rendkívül takarékos felhasználással és körültekintően lássák el feladataikat, mert csak így lehet a működés folyamatosságát évközben biztosítani. Az már prognosztizálható, hogy a pénzmaradvány elszámolását követően áprilisban az elmúlt évekhez képest lényegesen kisebb mozgástere lesz az önkormányzatnak karbantartási, felújítási és felhalmozási feladatokra. Az idei téli időjárás miatt azzal is számolni kell, hogy a fűtési és a síkosság-mentesítési kiadások lényegesen megnőnek, így évközben ezek kiegészítésére lehet szükség. Másrészt az egyensúly megteremtése érdekében minden területen szűkítettük a kiadási előirányzatokat, pontosítottuk a várható bevételeket. Így a bevételek nem teljesülése esetén törékenyebbé válhat a terv végrehajtása egy-egy területen kiadási növekményt okozó gazdasági hatás nélkül is. A tevékenységek jogszabályi előírásai alapján a költségvetési szervek jelen feladataihoz a létszám a jegyzői elemzés szerint változatlan formájában indokolt és szükséges. A közalkalmazotti, köztisztviselői bérfejlesztésekkel a jogszabályi rendelkezések alkalmazásaként - nem számoltunk. A tervben változatlan összeggel szerepel a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja is. Az intézmények költségvetéseibe beépítésre került a közszférában dolgozók államilag finanszírozott 2011 évi bérkompenzációja, összesen ezer Ft összegben ezer Ft járulékkal együtt. A 3. sz. mellékletben összesített adatok értékelése továbbra is jelzi a kedvezőtlen folyamatokat, amelyek finanszírozási nehézségeket támasztanak ilyen csökkenő mértékű központi támogatások mellett. A két óvodát összehasonlítva a Süninél ezer Ft önkormányzati kiegészítést kell biztosítanunk 127 fő ellátottra, amely Ft/óvodás összeget jelent. Ez a Hétszínvirágnál ezer Ft, Ft/óvodás és bölcsődés hozzájárulást mutat a 72 fő

4 4 gyermekre, itt a költségeket jelentősen befolyásolja, hogy a konyha ételadagjainak zömét nem az óvodások részére készítik. A két általános iskolát vizsgálva a II. Rákóczi esetében ezer Ft az önkormányzati önrész, amely Ft/tanuló összeget jelent a 258 fő diák figyelembe vételével, míg a pedagógusok létszáma 18 fő. Az Ady iskolánál az önkormányzati kiegészítés ezer Ft, ez Ft /tanuló hozzájárulást jelent 181 fő az oktatásban résztvevő diák figyelembevételével a két tanítási év októberi statisztikai adatának átlagában, míg a pedagógusok száma 20,5 fő. A képviselőtestület nagyon bölcsen meghozta már azon döntését, hogy az Ady iskola épületében a csökkenő csoportszám miatt felszabaduló tantermeket szeptembertől a művészeti iskola használja. Ezáltal az épület kihasználtsága szinten tartható. Az Ady Endre Általános Iskola Tagintézményeként működő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetése önkormányzatunknak önként vállalt és nem kötelező feladata, amelyhez ezer Ft kiegészítést kell biztosítanunk. Ez az októberi statisztika szerinti 46+30= 76 főt figyelembe véve Ft/fő hozzájárulást jelent az elmúlt évi Ft/fő támogatáshoz képest. A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét a központi szándék szerint megalapozottabb, az értékteremtő munkát elismerő, egyszerűbben áttekinthető és finanszírozható Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltotta fel. Ennek keretében megszűnt az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és megszűnt a hagyományos központi önkormányzati közmunka program. Helyben a munkaügyi központok döntenek az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjairól. A Nemzeti Közfoglalkoztatási program lényege, hogy az állam egységes rendszerben, azonos forrásból, azonos értékeken, prioritásokon alapuló szabályozás mentén nyújt pályázatos támogatást a közfoglalkoztatással érintett többlet munkahelyek létrehozására. Az új rendszer egyik lényegi eleme, hogy közfoglalkoztatási támogatás automatikusan nem jár. A támogatások csak abban az esetben kerülnek folyósításra, ha a támogatott képes alátámasztani, hogy a foglalkoztatás értékteremtő, költségigénye megalapozott, garantálja, hogy bővül a munkahelyek száma és mindezt ellenőrizhető, elszámoltatható módon valósítja meg. Az előbbiek érdekében munkanélküliek kizárólag a munkaerő-piaci szervezet közvetítésével kerülhetnek a közfoglalkoztatási rendszerbe. Beépítésre került a költségvetésbe képviselő-testületi döntés alapján az intézményi rövid és hosszú távú közfoglalkoztatási pályázatok 2011 évi összege összesen ezer Ft összegben személyi, járulék és dologi kiadások tekintetében.

5 5 Az állami támogatás a költségvetési törvényben foglaltak szerint került figyelembevételre. A központosított állami támogatás összegével nem számolhatunk terv szinten, tekintve, hogy ezen feladatokhoz a tényleges kifizetések után igényeljük a központi támogatásokat, ezért év közben kell az előirányzatok (bevételi-kiadási) rendezését biztosítanunk a M.Á.K értesítést követően. A felhalmozási bevételeknél a lakásértékesítés törlesztő részleteit vettük figyelembe. Az új telkek értékesítésével még nem számoltunk. Az átvett pénzek között a MEP célfinanszírozása szerepel, melyből a védőnői szolgálat ezer Ft, az iskola-egészségügyi ellátás 348 ezer Ft. A mozgáskorlátozottak közlekedési pénzátvételre, kifizetését követően évközben módosított előirányzatként tervezhető. A Többcélú Társulástól az oktatási társuláshoz átvett pénzek megállapodás szerintiek úgy, mint az okmányirodai átvétel is. A körjegyzőségi átvétel összege a kiadással azonosan együttesen ezer Ft összegben vettük figyelembe. Ez fedezi a vilonyai kirendeltségen foglalkoztatott 2 fő köztisztviselő teljes költségét a körjegyzőségi megállapodás szerint. Vilonya község szociális és gyermekjóléti feladataira 997 ezer Ft, míg az oktatási társulásra ezer Ft önkormányzati kiegészítést veszünk át. Így a központi támogatás mellett a feladatok teljes költségviselője Vilonya Község Önkormányzata. A évi pénzmaradvány igénybevételeként javasoljuk figyelembe venni azokat a felújítási, felhalmozási feladatokat, tartalék összegeket, amelyek az előzetes adatok szerint függetleníthetők a zárási elszámolásoktól és várhatóan kiadásaik is felmerülnek. A már beadott pályázatok önrészének tervbe emelése szükséges. Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy a évi pénzmaradvány ellenőrzött elszámolásáig újabb feladat indítására jelenleg nincs fedezet. Az áthúzódó feladatokra és a hiány lefedésére összesen ezer Ft pénzmaradvány figyelembe vételére került sor. Ebből áthúzódó felújítási feladat ezer Ft., a felhalmozási feladat ezer Ft, kisebbségi elektori

6 6 választás működési költségeire 22 ezer Ft és a Környezetvédelmi Rehabilitációs Program (Japán hitel) 2010 évi támogatásából adódóan ezer Ft. Továbbá a már említett működési hiány fedezetéül ezer Ft és a felhalmozási hiány fedezetéül 151 ezer Ft került beemelésre. Az intézményi bejárás során felmerült és indokolt felújítási, beruházási kiadások indításáról, fedezetéről reményeink szerint a pénzmaradvány jóváhagyásakor, illetve évközi intézkedésekkel, pályázati pénzekkel lesz lehetőség. Ezen túlmenően egyéb vagyonértékesítések évközi többlet bevétele nyújthat fedezetet az intézményi eszközbeszerzési, felújítási elképzelések, további fejlesztések meghatározásához. Bár az ingatlanok jelenleg nagyon nyomott áron értékesíthetők, ezért célszerű későbbre halasztani. A felújítási, felhalmozási feladatok meghatározását továbbra is több lépcsőben javasoljuk figyelembe venni. A közműbérlet bevételét mintegy amortizációs alapként évben a helyi Környezetvédelmi Alapba javasoljuk helyezni, addig céltartalékként ajánljuk kezelni. A Bakonykarszt Zrt. vezeték felújítási költségeit e keretből lehet év közben biztosítani. A évi teljesítési adatok alapján a segélyezés jogszabály szerint biztosítandó ellátásainak önrésze emelését terveztük a növekvő ellátásokra tekintettel. A hiteltörlesztés adatait a rendelet- tervezet 13. számú melléklete részletesen tartalmazza. Az un. Japán hitelen kívül más hitel kötelezettség nincs. A költségvetés eredeti előirányzataként együttesen ezer Ft bevételt és kiadást javaslunk figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a költségvetés bevételi és kiadási oldala csak azonos lehet. A évi költségvetés egyensúlyát rendkívül nehezen, de sikerült megteremteni. A költségvetési szervek működtetése a tervezéskor rendelkezésre álló adatok szerint nagyon körültekintő gazdálkodás mellett lesz biztosítható. A tárgyévi költségvetési tervünk alapján jól látható, hogy évközben megfontolt működtetésre, takarékos gazdálkodásra lesz szükség, annak érdekében, hogy az intézményi fenntartás zavartalanul biztosítható legyen és minél kevesebb hitelre legyen szükség

7 7 Az intézményi költségvetések az egyszeri feladatok csökkentése mellett az indokolt növekedéseket és részben 4,7 %-os inflációs ellentételezést tartalmaznak, tekintettel a szűkülő forrásainkra. Továbbra is szükségesnek látom az önállóan működő költségvetési szervek vezetőinek felelősségét meghatározni a jóváhagyott előirányzatokon belüli felhasználásért. A költségvetés tervezésénél a létszámhoz kapcsolódó kötelező személyi juttatások és járulékai mellett a főhangsúlyt az intézményi üzemeltetésre kell helyezni, s csak ezen kiadási elemek biztosítása után tervezhetők a kiadási főösszeg mértékéig a beszerzések (szakmai, tárgyi) és rendezvények. A foglalkoztatási jogszabályok betartását továbbra is indokolt az intézményvezetők személyes felelősségéhez kötni, helyi rendeleti szinten is. A nettó 20 millió Ft feletti felújítási, felhalmozási tevékenység rendeleti szintű szabályozása a nyertes pályázataink zökkenőmentes lebonyolítása miatt indokolt. A pályázatoknál a jövőbeni tényleges eredményeket hozó gazdaságosabb üzemeltetés biztosítását javaslom fő feladatként meghatározni intézményeink energia felhasználásának korszerűsítése esetén. Az intézményeknél az előírásoknak megfelelő, ésszerű gazdasági megoldásokat tartalmazó akadálymentesítés további folytatásához is pályázati lehetőséggel kell élni, illetve minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami számunkra kedvező lehetőséget biztosít. A beterjesztett költségvetési terv kialakítása előtt az előírt egyeztetések megtörténtek, a Gazdasági Bizottság és a könyvvizsgáló az Ötv-ben foglalt véleményezés kialakításához a rendelettervezetet, annak mellékleteivel együtt időben megkapta. Az Áht a alapján a évi gazdasági program és költségvetési rendelet-tervezetét mellékleteivel együtt, a fenti kiegészítéssel beterjesztem.

8 8 Kérem a Képviselőtestületet, hogy a évi költségvetési terv rendelet-tervezetét vitassa meg, s az alapellátás elsődlegessége mellett jelölje ki, rangsorolja a feladatokat, és a rendelettervezetet fogadja el. Berhida, február 13. Pergő Margit polgármester

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2010. évi költségvetés ¾ éves

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

I. A téma ismertetése:

I. A téma ismertetése: E l ő t e r j e s z t é s Az 1. napirendi ponthoz Az előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Véleményezi: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása a polgármester

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Általános Indokolás a 2014. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2014. évi költségvetési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. február 25-i ülésére

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. február 25-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. február 25-i ülésére Tárgy: Kisvér Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének megalkotása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. november 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Előterjesztést látta: Lesenceistvánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése Száma: /2009. Címzett Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:..... Véleményezésre megküldve:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez

Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvényt,

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben