SZENT ISTVÁN EGYETEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0.0.0.0.0.0.1SZENT ISTVÁN EGYETEM"

Átírás

1 SZENT STVÁN EGYETEM GÖDÖLLÕ SZENT ISTVÁN EGYETEM T a n á c s á n a k 13/2002/2003.ET. számú h a t á r o z a t a a Munkavédelmi Szabályzatról 1

2 2 1 I. fejezet 3 A HATÁLYA A Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: MvSz): területi hatálya kiterjed az Egyetem tulajdonában lév ő, illetőleg az Egyetem által üzemeltetett, bérelt létesítményekre, területekre; személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti, vagy hallgatói jogviszonyban állókra, valamint minden egyéb szerződéses jogviszony alapján érintett személyre, melynél az egyik szerződ ő fél az Egyetem. Az MvSz előírásait értelemszerűen - alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyekre is (pl. látogatók, vendégek, stb.); Az MvSz n lép hatályba, rendelkezéseit ezen időtől visszavonásig alkalmazni kell. A hatálybalépés időpontjában a korábban kiadott MvSz és minden azon alapuló munkavédelemmel kapcsolatos utasítás érvényét veszti. 2

3 4 II. fejezet 5 A VEZETŐK ÉS DOLGOZÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI A rektor és az rektorhelyettesek munkavédelmi feladatai 1.1. Biztosítja a munkavédelem fejlesztését, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztet ő munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket A munkavédelmi feladatok végrehajtásában együttműködik az érdekképviseleti szervek képviselőivel Fegyelmi felelősségre vonást alkalmaz a munkavédelmi előírások megszegőivel szemben Gondoskodik, hogy a hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésre kerüljenek Gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról küls ő gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződések esetében Gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi szolgálat működési feltételeinek biztosításáról és rendszeres felügyeletéről Gondoskodik, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérése, értékelése megtörténjen A munkavédelmi tevékenység szervezési, szakmai irányítását az egyetem Gazdasági főigazgatója irányítása alá tartozó Biztonságszervezési Irodán keresztül látja el Előterjesztés alapján kinevezi az egyetemi veszélyesanyag felelőst (méregfelelőst), és egyetemi sugárvédelmi megbízottat. 3

4 2. Az egyetemi főtitkár munkavédelmi feladatai 2.1. Rendszeresen felülvizsgálja a munkavédelmi intézkedések, eljárások jogi szakszerűségét A munkavédelmi szabályok megsértése esetén a felelősség megállapítása céljából vizsgálatot kezdeményez A rektor eseti megbízásából - a Biztonságszervezési Iroda szakértőjének és a reprezentatív szakszervezetek véleményével összhangban - engedélyt adhat az MvSZ-ben foglalt előírásoktól való eltérésre. Az engedélyezett eltérés a munkavégzés biztonságát nem veszélyeztetheti. Elbírálja és dönt - a jogtanácsosok javaslata alapján - a munkabalesetekből és a foglalkozási megbetegedésekből származó munkavállalói kárigények ügyében. 3. A dékánok, főigazgatók, dékánhelyettesek, főigazgató-helyettesek munkavédelmi feladatai 3.1.Gondoskodnak az irányításuk alatt álló szervezeti egységekben az egészséget nem veszélyeztet ő és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáról, a megfelelő intézkedések megtételéről Gondoskodnak az elsőéves magyar és külföldi egyetemi hallgatók munkavédelmi oktatásának megtartásáról, majd képzésük során a tanulmányaikkal összefüggő munkavédelmi ismeretek folyamatos oktatásáról az általuk értett nyelven, valamint ezek dokumentálásáról Az egyetemi hallgatók gyakorlati foglalkozását megelőzően - gyakorlatvezetők útján - gondoskodnak a munkavédelmi oktatás megtartásáról és előírásszerű dokumentálásáról A munkavédelmi és tűzvédelmi előadók munkáltatói jogát gyakorolja (kivétel Gödöll ő). 4. Tanszékvezetők, terület és intézeti igazgatók, klinikaigazgatók, kutatóintézeti főigazgató, lektorátus és akadémia vezetőjének munkavédelmi feladatai 4.1. Gondoskodnak arról, hogy a belép dolgozó a munkaköréhez szükséges gyakorlati ő munkavédelmi oktatáson, a munkahelyén belépéskor részt vegyen. Továbbá 4

5 gondoskodik arról, hogy a dolgozó egy héten belül részt vegyen Biztonságszervezési Iroda szervezésében az elméleti oktatáson. A campusokon belép ő dolgozók részére a munkakörhöz szükséges elméleti munkavédelmi oktatást a Biztonságszervezési Iroda adott campuson megbízott munkavédelmi előadója köteles elvégezni. Ha a campuson nincs nincs megbízott munkavédelmi előadó akkor az elméleti munkavédelmi oktatásról a Biztonságszervezési Iroda vezetője (jelenleg Gödöllő székhelyen dolgozó) köteles gondoskodni Gondoskodnak az egyetemi hallgatók gyakorlati foglalkozását megelőzően a munkavédelmi oktatás megtartásáról és előírásszer ű dokumentálásáról Hatáskörükben gondoskodnak az egészséget nem veszélyeztet ő és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáról, a munkahelyi kockázatok felméréséről, és értékelés alapján a megelőz ő intézkedések megtételéről A biztonsági feladatok helyi ellátása érdekében sugárvédelmi megbízottat, méregfelelőst és munkavédelmi megbízottat neveznek ki írásban. A kinevezett személyekről a Biztonságszervezési Irodát tájékoztatják Gondoskodnak a munkavédelmi szabályokat megszeg ő dolgozók felelősségre vonásáról A hatóságok és a Biztonságszervezési Iroda szervezésében történ ő munkavédelmi ellenőrzésen személyesen vagy megbízottjuk útján vesznek részt Személyesen vagy felhatalmazott képviselőjük útján részt vesznek az üzembe helyezési eljáráson. Jogosultak az egység egész területén, az üzembe helyezés engedélyezésére, elrendelésére Gondoskodnak arról, hogy a beruházási, karbantartási, felújítási munkáknál már a tervezés szakaszában is érvényesüljenek a munkavédelmi előírások A munka biztonságos elvégzése érdekében gondoskodnak a szükséges technológiai, magyar nyelv ű gépkezelési és karbantartási utasítások elkészíttetéséről, illetve hozzáférhetőségéről Gondoskodnak arról, hogy a helyi munkavédelmi megbízott - a foglalkozásegészségügyi szolgálat orvosa, valamint a munkavédelmi vezet ő bevonásával - meghatározza munkakörönként a szervezeti egység dolgozóinak munkaalkalmasság orvosi vizsgálatának gyakoriságát Munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a VIII. fejezetben meghatározott módon járnak el Gondoskodnak arról, hogy a szervezeti egység területén munkát végz ő más munkáltatóval kötött munkaszerződések tartalmazzák a munkavédelmi előírásokat. 5

6 5. Kollégiumok igazgatóinak munkavédelmi feladatai 5.1. Felelősek az irányításuk alá tartozó kollégiumi területen az egészséget nem veszélyeztet ő, biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért és betartásáért. Hatáskörükben gondoskodnak a munkahelyi kockázatok felméréséről, értékeléséről és a megelőz ő intézkedések megtételéről Rendszeresen, de legalább évenként egy alkalommal, személyesen vagy megbízottjuk útján ellenőrzik, hogy a kollégiumi területen a munka- és életkörülmények megfelelnek a munkavédelmi követelményeknek. Az ellenőrzés során megállapított észrevételekről jegyzőkönyvet készítenek, illetve intézkedni kötelesek a rendellenesség(ek) megszüntetéséről Felelősek azért, hogy a kollégiumi területen a munkavédelmi előírásoknak megfelel ő gépeket, berendezéseket, eszközöket használjanak. Gondoskodnak az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetéséről, az ezzel kapcsolatos dokumentáció megőrzéséről Gondoskodnak a kollégiumok rendjéről, a berendezések és eszközök rendeltetésszer ű használatáról Gondoskodnak a kollégiumi dolgozók előzetes és évenkénti elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásáról. Az oktatásról nyilvántartást kötelesek vezetni Gondoskodnak arról, hogy kollégiumi dolgozót, lakót érint ő balesetek vizsgálata a VIII. fejezetben meghatározott módon történjen Gondoskodnak a kollégiumi dolgozók előzetes és időszakos munkaalkalmasság orvosi vizsgálatainak megtartásáról Munkavédelmi előírások vétkes megszegése esetén fegyelmi vizsgálatot kezdeményeznek, illetve tartanak a vétkessel szemben A kollégiumo(ka)t érint ő speciális munkavédelmi előírásokat külön utasításban szabályozzák A Kollégiumok főigazgatója és igazgatói jogosultak a létesítmények, gépek, berendezések munkavédelmi üzembe helyezési engedélyének kiadására A diákokat érint ő munkavédelmi intézkedések során együttműködnek a Hallgatói Önkormányzat kollégiumi szervezetével. 6

7 6. A gazdasági főigazgató munkavédelmi feladatai A rektortól átruházott hatáskörben vezeti és irányítja az Egyetem munkavédelmi tevékenységét, munkáltatói jogot gyakorol a Biztonságszervezési Iroda felett Irányítja és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó egységek vezetőinek munkavédelemmel összefügg ő feladatait Biztosítja és ellenőrzi az Egyetem munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi célokat szolgáló költségkeretének felhasználását Biztosítja a munkavédelmi oktatási és propagandaanyagok, -eszközök, valamint a tanfolyamok és vizsgadíjak költségeit Biztosítja a munkabalesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos kártérítési, járadék- és rehabilitációs igények pénzügyi fedezetét Biztosítja az MvSZ-ben meghatározott védőruha és védőfelszerelések, valamint a védőital és a tisztálkodási szerek költségfedezetét Biztosítja, hogy az irányítása alá tartozó területen beruházott, üzembe helyezett munkaeszközök, berendezések megfeleljenek a jogszabályokban meghatározott minőségtanúsítási előírásoknak A közvetlen irányítása alá tartozó területen a kiemelt létesítmény, munkahely, technológia üzemeltetési engedélyét kiadja A munkaer ő és bérgazdálkodás vezet ő munkavédelmi feladatai Irányítja és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó egységek vezetőinek a munkavédelemmel összefügg ő feladatait Biztosítja a munkabalesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos kártérítési, járadék- és rehabilitációs igények kifizetését, illetve kielégítését a hatályos jogszabályoknak megfelelően Gondoskodik arról, hogy a dolgozóval csak érvényes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat birtokában készüljön munkaszerződés Figyelemmel kíséri a nők, a fiatalkorúak és az idősöd ő munkavállalók előírás szerinti munkaköri foglalkoztatását. 7

8 7.1.5 A munkaviszony megszűnésekor ellenőrzi, hogy a jogszabályban előírt esetekben a dolgozó részt vett-e az egészségügyi záróvizsgálaton Az előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok elvégzését igazoló iratokat a dolgozó munkaügyi nyilvántartásával együtt megőrzi, és azokat kilépéskor átadja a dolgozónak. Az iratok átvételét igazolja Gondoskodik arról, hogy a felvétel során a belép ő dolgozót tájékoztassák a munkavédelmi elméleti oktatás időpontjáról A társadalombiztosítási ügyintéz ő munkavédelmi feladatai A munkabalesetekről és a foglalkozási megbetegedésekről nyilvántartást vezet és azokat, valamint a táppénzes napok számát havonta egyezteti a munkavédelmi vezetővel A munkába menet - munkából jövet közben történt sérüléseket, baleseteket (kivéve munkaúti baleset) saját hatáskörében kivizsgálja, illetve jegyzőkönyvezi a társadalombiztosítási előírásoknak megfelelően Figyelemmel kíséri a táppénzes igazolásokat. Munkabaleset esetén haladéktalanul értesíti a munkavédelmi vezetőt. Baleseti kódszámú kórisme esetén (a kódszám els ő száma 1 vagy 2), ha a sérülés munkabaleseti jellege nincs feltüntetve, nyilatkozatot kér a dolgozótól a baleset bekövetkezésére vonatkozóan Vitás esetekben véleményét egyezteti a munkavédelmi vezetővel és a Társadalombiztosítási Igazgatóság állásfoglalását is kéri A sportlétesítmény vezetőjének munkavédelmi feladatai Felelős a hatáskörébe tartozó intézményeknél a munkavédelmi előírások betartásáért, illetve az előírásokban foglaltak érvényesítéséért Kiadja a sportlétesítményekre vonatkozó munkavédelmi utasítást Gondoskodik a létesítményben elhelyezett sporteszközök, -felszerelések, épületgépészeti berendezések, villamos rendszerek és berendezések biztonságos műszaki állapotáról, illetve az előírt biztonsági felülvizsgálatok megtartásáról. 8

9 Gondoskodik a létesítmények, folyosók, lépcsők, közlekedési utak, pályák biztonságos műszaki állapotáról Gondoskodik a beosztott munkavállalók előzetes és időszakos munkavédelmi oktatásáról, illetve az előírt munkaalkalmasság orvosi vizsgálatok megszervezéséről Gondoskodik arról, hogy a hallgatókat, a sportfoglalkozások résztvevőit, a látogatókat ért baleset, munkabaleset, ellátása, bejelentése megtörténjék. 8. Az üzemeltetésért felelős vezetők munkavédelmi feladatai 8.1 Ellenőrzi és koordinálja a hatáskörébe tartozó egységek munkavédelmi tevékenységét Köteles érvényesíttetni a beruházási, felújítási, karbantartási, energetikai feladatok során a munkavédelmi előírásokat Gondoskodik az irányítása alatti területen a technológiai, kezelési és karbantartási utasítások elkészíttetéséről Gondoskodik az időszakos és az esetenkénti villamos érintésvédelmi, tűzvédelmi, szabványossági és villámvédelmi mérések elvégeztetéséről és a minősít ő iratban szerepl ő hiányosságok, hibák kijavíttatásáról és szabályos dokumentálásáról Gondoskodik, hogy a közvetlen irányítása alá tartozó területen megfelel ő minőség- tanúsítással rendelkez ő munkaeszközöket helyezzenek üzembe A nyomástartó edények és emelőgépek biztonsági felügyeletének ellátására: nyomástartó edény ügyintézőt, emelőgép-ügyintézőt bíz meg és ellenőrzi munkavégzésüket Gondoskodik a gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálatainak megtartásáról. 9. A műszaki tevékenység vezetőjének munkavédelmi feladatai 9.1. Irányítja és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó egységek vezetőinek a munkavédelemmel kapcsolatos feladatait. 9

10 9.2. Biztosítja, hogy a beruházásoknál és felújításoknál a tervezés és a kivitelezés során a munkavédelmi előírásokat be legyenek tartva Gondoskodik arról, hogy a munkaügyi miniszter rendeletében előírt gépekre és berendezésekre a szükséges magyar nyelv ű dokumentáció, illetve munkavédelmi minősít ő okirat rendelkezésre álljon. Külföldi gyártmányok esetében gondoskodik a minősítés honosításáról, a gépkönyv magyar nyelvre történ ő fordításáról Gondoskodik, hogy a kivitelezési munka befejezése után előkészítsék és megszervezzék a hatósági eljárásokat Beruházás, felújítás során gondoskodik a villamos érintésvédelmi és szigetelési mérések elvégeztetéséről, a szerelési szabványossági nyilatkozat meglétéről Műszaki ellenőr útján ellenőrzi a kivitelezési munkák a tervek és jogszabályok szerinti megfelelőségét Az energetikai tevékenység vezetőjén keresztül gondoskodik az energiatermelő berendezések biztonságos üzemeltetéséről Gondoskodik arról, hogy a gépek, tüzelő- és fűtőberendezések időszakos felülvizsgálatát, műszeres mérését elvégezzék és a vizsgálat eredményét megfelelően dokumentálják Gondoskodik a felügyelete alá tartozó gépek, berendezések időszakos és esetenkénti villamos, villámvédelmi vizsgálatainak elvégeztetéséről, a hibák kijavításáról készült dokumentáció megőrzéséről Gondoskodik arról, hogy a tüzelő- és fűtőberendezések kezelését csak az előírt képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkez ő munkavállalók végezzék Gondoskodik arról, hogy az elektromos energiaellátó hálózat kapcsolási rajzai, a közművek nyomvonalrajzai a mindenkori tényleges állapotot tartalmazzák. 10. A logisztikai tevékenységért felelős vezetők munkavédelmi feladatai Gondoskodik arról, hogy a beszerzésre kerül ő gépek, berendezések, eszközök meg-vásárlásával egyidejűleg, a forgalmazótól a minőség tanúsítványt, munkavédelmi minősítési bizonylatot, magyar nyelv ű gépkönyvet, kezelési és karbantartási utasítást beszerezzék Gondoskodik arról, hogy csak munkavédelmi minősít ő bizonyítvánnyal rendelkez ő egyéni védőeszközök kerüljenek beszerzésre. 10

11 10.3. Gondoskodik a raktár kezelésében lev ő védőfelszerelések, egyéni védőeszközök, védőruhák, munkaruhák, tisztítószerek, védőkrémek megállapított mennyiségben történ ő beszerzéséről, készletezéséről, tárolásáról Gondoskodik a gázpalackok előírás szerinti központi tárolásáról Gondoskodik az Egyetem telephelyein a szabadtéri utak megfelel ő állapotáról, tisztításáról, télen a hóeltakarításáról Gondoskodik arról, hogy a szállításnál és a rakodásnál a gépjárművezetők betartsák az anyagmozgatási, szállítási, rakodási előírásokat, valamint a közlekedési szabályokat Gondoskodik arról, hogy a gépjárművek az időszakos műszaki ellenőrzéseken, felülvizsgálatokon részt vegyenek Indokolt esetben gondoskodik az alkohol-szondás vizsgálat megtartásáról és jegyzőkönyvezéséről Gondoskodik a veszélyes áruk szállításakor a hatályos jogszabályok és a nemzetközi egyezmények előírásainak betartásáról. 11. Az üzemeltetésért felelős beosztott vezetők munkavédelmi feladatai Gondoskodik arról, hogy a munkaügyi miniszter rendeletében előírt gépekre és berendezésekre az üzemeltetéshez szükséges magyar nyelv ű dokumentáció, illetve munkavédelmi minősít ő irat rendelkezésre álljon Gondoskodik a hatáskörébe tartozó felvonók, a villamos hálózat időszakos felül- vizsgálatáról, az érintésvédelmi, szabványossági, és villámvédelmi mérések elvégzéséről, valamint a minősít ő iratban szerepl ő hiányosságok, hibák kijavíttatásáról és szabályos bizonylatolásáról Gondoskodik a gépek, berendezések, munkaeszközök, biztonsági felszerelések megfelel ő állapotának rendszeres ellenőrzéséről, és a gépkönyvi előírások alapján azok karbantartásáról és javításáról Gondoskodik arról, hogy karbantartási és felülvizsgálati terv készüljön az Egyetem épületeire, épületgépészeti berendezéseire, gépekre. Az elvégzett javítások, karbantartások munkavédelmi megfelelőségét tanúsító nyilatkozat meglétéről gondoskodik. 11

12 11.4. Az élelmezés vezetőjén keresztül gondoskodik arról, hogy a konyhai dolgozók a járványügyi érdekből kiemelt munkakörre vonatkozó érvényes egészségügyi vizsgálati okmányokkal rendelkezzenek Gondoskodik a munkahelyi létszámra meghatározott elsősegélynyújtó felszerelés biztosításáról. 12. A munkavédelmi vezet ő feladatai Az Egyetem munkavédelmi vezetője felsőfokú végzettséggel és felsőfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkez ő személy lehet, a Biztonságszervezési Iroda vezetője nevezi ki, munkáját a Biztonságszervezési Iroda keretén belül végzi Szakmai feladatainak ellátása során együttműködik a Gazdasági Főigazgatóval és a Biztonságszervezési Iroda vezetőjével, továbbá az egyetemi érdekképviseleti szervekkel, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vezetőjével. Szakmai intézkedéseit előzetesen a Biztonságszervezési Iroda vezetőjével egyezteti Jogosult az Egyetem bármely szervezeti egységében, bármely időpontban ellenőrzést tartani. Munkavédelmi hiányosság esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez annak megszüntetésére és személyi mulasztás esetén a felelősségre vonásra Jogosult a munkavégzést, gépek, berendezések működését veszély esetén leállíttatni, az előírások megszegése miatt a dolgozó további munkavégzését megtiltani. Intézkedéséről a szervezeti egység vezetőjét tájékoztatni köteles Gondoskodik a belép ő dolgozók központi, előzetes elméleti munkavédelmi oktatásának megtartásáról és a vonatkozó nyilvántartások elkészítéséről és megőrzéséről A Dékáni és Főigazgatói Hivatalok közreműködésével gondoskodik az elsőéves egyetemi hallgatók előzetes elméleti munkavédelmi oktatásának megtartásáról Ellenőrzi az egyetemi munkahelyeken a munkavédelmi előírások betartását, a védőeszközök használatát. Megszervezi és munkatervben rögzíti az Egyetem szervezeti egységeinek munkavédelmi ellenőrzéseit. Gondoskodik a munkavédelmi ellenőrzések során tapasztalt észrevételek jegyzőkönyvezéséről. A jegyzőkönyvet a további intézkedés érdekében megküldi az érintett vezetőnek Az Egyetemen történ ő műszaki fejlesztések, beruházások, felújítások során elősegíti a munkavédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását. 12

13 12.9. Ellenőrzi a technológiai előírások, a kezelési utasítások betartását, érvényesülését Részt vesz a létesítmények, gépek és berendezések üzembe helyezési eljárásán, vizsgálja a munkavédelmi szempontok érvényesülését, véleményezi az üzembe helyezést Gondoskodik arról, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos új jogszabályokat az érintett vezetők megismerjék Részt vesz az érintett egységvezetővel, valamint a munkavédelmi megbízottal együtt a munkabalesetek, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, ill. foglalkozás egészségügyi-szolgálat jelzése alapján a foglalkozási megbetegedések vizsgálatában. Gondoskodik a munkabaleseti jegyzőkönyv elkészítéséről, továbbításáról, illetve az előírt nyilvántartások vezetéséről Közreműködik a baleseti kártérítések rendezésében, elkészíti a kártérítéssel kapcsolatos dokumentációt, gondoskodik az érdekeltek törvényes határidőn belüli tájékoztatásáról Felkérésre meghatározza az egyes munkafolyamatokhoz szükséges egyéni védőeszközök fajtáját Évenként írásos jelentést készít az Egyetem munkavédelmi helyzetéről Részt vesz a hatósági (Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági Főfelügyelőség, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) ellenőrzéseken Rendszeresen, illetve szükség szerint felülvizsgálja a Munkavédelmi Szabályzatot, illetve a munkavédelemmel kapcsolatos bels ő utasításokat. A módosítással kapcsolatos javaslatát elkészíti és kezdeményezi kiadását Gondoskodik a biztonsági (munkavédelmi) megbízottak továbbképzéséről. 13. A munkavédelmi előadó feladatai Munkáját a Biztonságszervezési Iroda keretén belül végzi, feladatát az iroda vezetője és munkavédelmi vezet ő határozza meg. Felsőfokú szakmai képesítéssel kell rendelkeznie A munkavédelmi vezet ő távollétében, annak feladatait teljes jogkörben ellátja. 13

14 14. Részmunkaidős munkavédelmi előadó feladatai Munkáját az adott szervezeti egység területén belül részmunkaidőben végzi a Biztonságszervezési Iroda munkavédelmi csoportjának szakmai irányításával. Legalább középfokú szakmai képesítéssel kell rendelkeznie. 15. A szervezeti egység biztonsági (munkavédelmi) megbízottjának feladatai Tevékenységét az egységvezet ő megbízása alapján végzi. Szakmailag segíti az egység vezetőjét a munkavédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában Szervezeti egységen belül, veszély esetén jogosult a munkavégzést, illetve a gépek, berendezések működését leállíttatni, az előírások megszegése miatt a dolgozó munkavégzését megtiltani, az előírások megszegőivel szemben felelősségre vonást kezdeményezni Ellenőrzi a munkahelyeken a munkavédelmi előírások betartását Ellenőrzi a technológiai előírás, kezelési utasítások betartását, érvényesülését Részt vesz a munkahelyek, gépek és berendezések üzembe helyezési eljárásán Szervezi és ellenőrzi a belép ő dolgozók helyi, gyakorlati, valamint az időszakos munkavédelmi oktatások elvégzését Részt vesz a bels ő, illetve a hatósági ellenőrzéseken A tudomására jutott munkabalesetekről nyilvántartási és eseményvizsgálati jegyzőkönyvet vesz fel és azt haladéktalanul továbbítja a Biztonságszervezési Irodának. Részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában Gondoskodik arról, hogy az új, munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról az érdekelt vezetők tudomást szerezzenek Közreműködik a baleseti kártérítési ügyek intézésében Figyelemmel kíséri a munkavédelmi ellenőrzéseken feltárt hiányosságok felszámolását Ellenőrzi az egyes munkafolyamatokhoz szükséges egyéni védőeszközök használatát. 14

15 Alkoholos befolyásoltság gyanúja esetén értesíti az egység vezetőjét. Munkabaleset esetén jogosult alkoholszondás vizsgálat megtartására, véralkoholvizsgálat elvégeztetésére Kapcsolatot tart fenn a helyi érdekvédelmi szervezet képviselőjével A szervezeti egység vezetőjének rendszeresen beszámol munkájáról. 16. Az egyetem veszélyes vegyi anyagok kezeléséért felelős vezet ő (méregfelelős) munkavédelmi feladatai Az egyetemi méregfelelősi feladatok ellátásával olyan személy bízható meg, aki szakirányú felsőfokú képesítéssel rendelkezik Hatásköre kiterjed mindazon szervezeti egységekre, ahol méregnek minősülő gyógyszerek, vegyszerek előállításával, tárolásával, felhasználásával, szállításával foglalkoznak Irányítja a szervezeti egységekben működ ő méregfelelősök ezirányú szakmai munkáját Feladata az Egyetem területére beérkez ő méregnek minősül ő, továbbá veszélyes anyagok előírásszer ű kezelésének szervezése: A felhasználás megkezdése előtt - a tevékenységhez az azonos célra alkalmas anyagok közül - az elvégzett kockázatbecslésre figyelemmel - a kevésbé veszélyes anyagok kiválasztása. A biztonsági adatlapok alapján elkészítend ő használati utasítások felülvizsgálata. A tárolásnak, kezelésnek, illetőleg felhasználásnak, valamint a közömbösítési eljárásnak és ártalmatlanításnak az ellenőrzése. Naprakész dokumentáció vezetésének ellenőrzése Gondoskodik arról, hogy azok a személyek, akik munkájuk során mérgez ő hatású anyaggal dolgoznak (felhasználják, tárolják, kiszerelik, stb.) amennyiben vegyész, gyógyszerész, kémia tanár nincs elvégezzék az alapfokú méregkezelői- egészségügyi tanfolyamot. 17. Az egyetemi sugárvédelmi megbízott munkavédelmi feladatai 15

16 17.1. Az egyetemi sugárvédelmi megbízottjának szakirányú felsőfokú képesítéssel kell rendelkeznie A szervezeti egységekben rendszeresen köteles ellenőrizni a sugárvédelmi szabályok betartását, szakmailag irányítja a sugárvédelmi megbízottak munkáját Köteles rendszeresen felülvizsgálni a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat -ok érvényességét Gondoskodik a sugárvédelmi szakemberek, illetőleg sugárvédelmi megbízottak továbbképzéséről Gondoskodik az Egyetemi Sugárvédelmi Szabályzat rendszeres felülvizsgálatáról és a jogszabályi változások beépítéséről 18. A nyomástartó edény ügyintéz ő munkavédelmi feladatai 18.1 Feladata az Egyetemen található - hatósági felügyelet alá tartozó - nyomástartó edények nyilvántartása, a használati engedélyek megőrzése, az időszakos vizsgálatok lebonyolítása és a rendszeres üzemi ellenőrzések végzése A vonatkozó jogszabály szerint veszélyesnek minősül ő nyomástartó edények javítása, átalakítása esetén gondoskodik a hatósági engedély meglétéről Részt vesz a nyomástartó edények hatósági és házi időszakos felülvizsgálatain A berendezések használatbavételével kapcsolatos adatokat az üzemeltetőtől, beruházótól megkéri, a szükséges adatokat a hatóság illetékesének kiadja Szabálytalan üzemeltetés esetén az illetékes vezetőt felszólítja az észlelt hiányosság azonnali megszüntetésére, és jelentést tesz az egység felett felügyeletet gyakorló magasabb beosztású vezetőnek és a Biztonságszervezési Iroda vezetőjének Jogosult az általa végzett, illetve a jelenlétében történt ellenőrzések, vizsgálatok jegyzőkönyveit aláírni, az üzemviteli naplóba bejegyzést tenni, közvetlen veszély esetén, illetve használati engedély lejártakor megtiltja a további használatot, elrendeli az üzemen kívül helyezést, selejtezést, illetve selejtpótlást javasol Gondoskodik a nyomástartó berendezéseken lev ő nyomásmérők (manométerek, reduktorok) előírt vizsgálatának elvégeztetéséről, a gázpalackok nyomásmérőjének szabvány szerinti felülvizsgálatáról és dokumentálásáról. 16

17 19. Az emelőgép-ügyintéz ő munkavédelmi feladatai Az emelőgép-ügyintéz ő az emelőgép-kezelők, teherkötözők szakmai irányítója Felelős az összes emelőgép előírásszer ű nyilvántartásáért, az emelőgépekre vonatkozó előírások betartásáért, illetve betartatásáért, az Emelőgép Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint Szakértőként részt vesz az emelőgépek okozta balesetek kivizsgálásában, feladatkörébe tartozó intézkedések megtételére jogosult Ellenőrzi az emelőgépekre vonatkozó előírások betartását, az eszközök tárolását, karbantartását és rendszeres vizsgálatát Ellenőrzései során állandóan vizsgálja az emelőgépek és emelőberendezések, valamint a függesztőeszközök állapotát, a biztonsági berendezések meglétét, üzemképességét és használatát, a gép szakszer ű kezelését, kiszolgálását és karbantartását Az emelőgép naplókban lev ő bejegyzéseket és azok következményeit rendszeresen ellenőrzi és aláírja Részt vesz az emelőgépek és berendezések üzembe helyezési eljárásán, kiadja az emelőgépnaplót és megadja az üzemeltetési engedélyt A szabályoktól eltér ő, különleges emeléseket kizárólagos hatáskörben engedélyezheti, az ilyen emelés csak a naplóba rögzítve, jelenlétében és utasítása szerint hajtható végre Gondoskodik az emelőgépek, emelőszerkezetek, emelőeszközök és a függesztőeszközök időszakos vizsgálatának elvégzéséről és azok dokumentálásáról Jogosult közvetlen veszély esetén illetve a használati engedély lejártakor a további használatot megtiltani, üzemen kívül helyezést, selejtezést, illetve selejtpótlást javasolni. 20. Az Egyetemi jogtanácsos munkavédelmi feladatai A munkabalesetekből és foglalkozási megbetegedésekből adódó, a Biztonság- szervezési Iroda által előkészített kártérítési ügyek iratait jogi szempontból véleményezi és döntésre a felterjeszti. 17

18 20.2. Munkaügyi bírósági eljárásokon munkavédelmi ügyekben is képviseli az Egyetemet Munkavédelmi intézkedések esetén, felkérésre jogi szakvéleményt ad. 21. A vezetők általános munkavédelmi feladatai A vezet ő köteles: Az irányítása alá tartozó munkaterületen az egészséget nem veszélyeztet ő, biztonságos munkavégzés követelményeit a hatáskörének megfelelően betartani és betartatni, A tudomására jutott rendellenesség megszüntetéséről intézkedni, közvetlen baleseti veszély esetén a munkavégzést, illetve a munkaeszköz(ök) üzemeltetését haladéktalanul leállítani, Rendszeresen, meggyőződni, hogy a munkaterületén a munkakörülmények megfelelnek a biztonságos és egészséges munkavégzés követelményeinek, Munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a VIII. fejezetben meghatározott módon eljárni, Gondoskodni, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati munkavédelmi ismereteket elsajátítsák, illetve az előírt oktatásokon, továbbképzéseken részt vegyenek, ellenőrzi a oktatás sikeres teljesítését igazoló bizonyítvány meglétét Gondoskodni, hogy a munkaeszközök, berendezések a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően üzemeljenek és az időszakos felülvizsgálatok dokumentáltan megtörténjenek, Az előírt, illetve a tevékenységhez szükséges egyéni védőeszközök biztosítása és ellenőrizni azok rendeltetésszer ű használatát, elhasználódás és védelmi funkció elvesztése esetén intézkedik az egyéni védőeszköz pótlásáról, cseréjéről Intézkedni a munkavédelmi ellenőrzések során megállapított hiányosságok meg- szüntetéséről, A munkavédelmet érint ő döntéseiről a munkavállalók képviselőit tájékoztatni A munkavédelmi előírások vétkes megszegőjével szemben fegyelmi felelősségrevonást kezdeményezni, illetve alkalmazni. 18

19 21.11.A munkaköri leírásokban személyre szólóan meghatározni a dolgozó munkavédelmi feladatait Az irányítása alá tartozó területen a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztet ő kockázatok felmérését elvégezni, illetve elvégeztetni, és az értékelés alapján a szükséges intézkedéseket megtenni. 22. A dolgozókra vonatkozó általános munkavédelmi előírások A dolgozó köteles a munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztet ő munkavégzésre vonatkozó szabályokat elsajátítani és munkája során, azokat alkalmazni A munkára képes állapot kizárja alkohol, kábítószer és gyógyszer kivéve orvosi kezelés, betegség miatti szakorvos által felügyelt gyógyszerszedés - fogyasztását. Amennyiben a szúrópróbaszer ű illetve gyanú miatt kezdeményezett vizsgálatokon kimutatható és ezáltal bizonyítható az alkohol, kábítószer és indokolatlan gyógyszerfogyasztás ténye a vétkes dolgozó ellen a VII. fejezet 4. Pontjának 4.3 bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni A dolgozó csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez a szükséges szakmai és munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik A dolgozó a munkavégzés ideje alatt, szükség esetén többször is köteles meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények a biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelelnek-e A munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztet ő eszközt szabad használni, megfelel ő ruházatot, lábbelit kell viselni. Lógó, laza ruházatban munkát végezni tilos. Szállítási, rakodási, szerelési munkánál, valamint mozgó gépek mellett gyűr ű, nyaklánc, karköt ő, stb. nem viselhet ő A dolgozó a munkaeszközt, gépet, berendezést minden használatba vétel előtt biztonsági szempontból köteles megvizsgálni, azt rendeltetésének megfelelően használni. Munkát végezni csak kifogástalan szerszámmal, berendezéssel, eszközzel, segédeszközzel, egyéni védőfelszereléssel szabad A munkaterületen rendet, fegyelmet és tisztaságot kell tartani, illetve biztosítani A dolgozó a munkavégzés közben észlelt veszélyt jelent ő rendellenességet szakmai ismeretei és lehetőségei szerint köteles megszüntetni, vagy arra intézkedést kezdeményezni. A veszély elhárításáig munka nem végezhet ő. Rendellenes körülmények (súlyos baleset, veszélyhelyzet, meghibásodás, stb.) 19

20 kialakulása esetén a dolgozó a mentésre vonatkozó utasításokat köteles végrehajtani A dolgozó köteles a részére biztosított védőfelszerelést munkája során használni és tőle elvárható módon a tisztításáról gondoskodni A dolgozó köteles a részére előírt orvosi vizsgálatokon megjelenni (előzetes, időszakos, soron kívüli, valamint záró orvosi vizsgálat) Ha a kiadott vezetői utasítás végrehajtásával a dolgozó a saját testi épségét veszélyezteti a munka elvégzését köteles megtagadni. Ha azzal mások testi épségét is veszélyezteti, akkor is köteles a munka elvégzését megtagadni A munkahelyen elszenvedett legkisebb sérülést, rosszullétet, megbetegedést köteles vezetőjének azonnal jelenteni. Ha ebben egészségi állapota, a sérülés súlyossága akadályozza, a bejelentést munkatársának kell megtennie. Azonnal jelentenie kell a balesetveszélyes helyzetet is. 23. Egyetemi, főiskolai hallgatókra vonatkozó munkavédelmi előírások A hallgató köteles: Egészsége, testi épsége érdekében az elméleti és a gyakorlati oktatáson a feladat ellátására alkalmas állapotban megjelenni, A feladat ellátására alkalmas állapot kizárja alkohol, kábítószer és gyógyszer kivéve orvosi kezelés, betegség miatti szakorvos által felügyelt gyógyszerszedés - fogyasztását. Amennyiben a szúrópróbaszer ű illetve gyanú miatt kezdeményezett vizsgálatokon kimutatható és ezáltal bizonyítható az alkohol, kábítószer és indokolatlan gyógyszerfogyasztás ténye a vétkes hallgató ellen a Kar Dékáni Hivatalának vezetője köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni Részt venni a tanulmányai, illetve a gyakorlati oktatás megkezdése előtti munkavédelmi oktatáson, Haladéktalanul jelenteni a balesetét, sérülését, rosszullétét, a gyakorlati munkavégzésével kapcsolatba hozható megbetegedését, balesetveszélyes helyzetet, Egészségre ártalmas, veszélyes oktatási gyakorlatok során a részére kiadott egyéni védőfelszerelést, védőruházatot viselni A veszélyes munkafolyamatot, berendezést a felügyeletet ellátó személy jelenlétében végezni, illetve kezelni. 20

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavédelmi szabályzat Oldalszám:1 [51] Fejezet címe TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. A szabályzat célja 3 2. Alkalmazási terület, hatáskör... 3 3. Hivatkozások....

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) BUDAPEST, 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS... 6

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1. Területi hatálya 1.2. Személyi hatálya 1.3.

Részletesebben

Munkabiztonsági Szabályzat

Munkabiztonsági Szabályzat A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 6. számú melléklete Munkabiztonsági Szabályzat Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, 2006. január 3. Utolsó módosítás:

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008.

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. 2 BEVEZETŐ... 4 0. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI ÜGYREND... 4 0.1 KFKI Üzemeltető Kft... 5 0.2 A méregfelelősök... 5 0.3 A veszélyes

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessük reá hiszen nélküle az élet csak szánalmas botrány. (Montaigne) Módszertani útmutató A

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 2700 Cegléd, Rákóczi u. 46. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012 KÉSZÍTETTE:.. Bakos Zoltán munkabiztonsági tanácsadó Váll.ig.sz.: ES-535 835 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3. I.fejezet A

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/G.

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/G. Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/G. melléklete A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK

Részletesebben

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben."

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben. Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben." Készítette: Danyádi Ferenc En Saf Bt. 1 2013.02.20. Tisztelt résztvevők! A téma láttán, ilyenkor az alábbi kérdések vetődhetnek fel. Miről is lesz szó?

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. Törvény, valamint a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben