SZENT ISTVÁN EGYETEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0.0.0.0.0.0.1SZENT ISTVÁN EGYETEM"

Átírás

1 SZENT STVÁN EGYETEM GÖDÖLLÕ SZENT ISTVÁN EGYETEM T a n á c s á n a k 13/2002/2003.ET. számú h a t á r o z a t a a Munkavédelmi Szabályzatról 1

2 2 1 I. fejezet 3 A HATÁLYA A Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: MvSz): területi hatálya kiterjed az Egyetem tulajdonában lév ő, illetőleg az Egyetem által üzemeltetett, bérelt létesítményekre, területekre; személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti, vagy hallgatói jogviszonyban állókra, valamint minden egyéb szerződéses jogviszony alapján érintett személyre, melynél az egyik szerződ ő fél az Egyetem. Az MvSz előírásait értelemszerűen - alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyekre is (pl. látogatók, vendégek, stb.); Az MvSz n lép hatályba, rendelkezéseit ezen időtől visszavonásig alkalmazni kell. A hatálybalépés időpontjában a korábban kiadott MvSz és minden azon alapuló munkavédelemmel kapcsolatos utasítás érvényét veszti. 2

3 4 II. fejezet 5 A VEZETŐK ÉS DOLGOZÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI A rektor és az rektorhelyettesek munkavédelmi feladatai 1.1. Biztosítja a munkavédelem fejlesztését, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztet ő munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket A munkavédelmi feladatok végrehajtásában együttműködik az érdekképviseleti szervek képviselőivel Fegyelmi felelősségre vonást alkalmaz a munkavédelmi előírások megszegőivel szemben Gondoskodik, hogy a hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésre kerüljenek Gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról küls ő gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződések esetében Gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi szolgálat működési feltételeinek biztosításáról és rendszeres felügyeletéről Gondoskodik, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérése, értékelése megtörténjen A munkavédelmi tevékenység szervezési, szakmai irányítását az egyetem Gazdasági főigazgatója irányítása alá tartozó Biztonságszervezési Irodán keresztül látja el Előterjesztés alapján kinevezi az egyetemi veszélyesanyag felelőst (méregfelelőst), és egyetemi sugárvédelmi megbízottat. 3

4 2. Az egyetemi főtitkár munkavédelmi feladatai 2.1. Rendszeresen felülvizsgálja a munkavédelmi intézkedések, eljárások jogi szakszerűségét A munkavédelmi szabályok megsértése esetén a felelősség megállapítása céljából vizsgálatot kezdeményez A rektor eseti megbízásából - a Biztonságszervezési Iroda szakértőjének és a reprezentatív szakszervezetek véleményével összhangban - engedélyt adhat az MvSZ-ben foglalt előírásoktól való eltérésre. Az engedélyezett eltérés a munkavégzés biztonságát nem veszélyeztetheti. Elbírálja és dönt - a jogtanácsosok javaslata alapján - a munkabalesetekből és a foglalkozási megbetegedésekből származó munkavállalói kárigények ügyében. 3. A dékánok, főigazgatók, dékánhelyettesek, főigazgató-helyettesek munkavédelmi feladatai 3.1.Gondoskodnak az irányításuk alatt álló szervezeti egységekben az egészséget nem veszélyeztet ő és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáról, a megfelelő intézkedések megtételéről Gondoskodnak az elsőéves magyar és külföldi egyetemi hallgatók munkavédelmi oktatásának megtartásáról, majd képzésük során a tanulmányaikkal összefüggő munkavédelmi ismeretek folyamatos oktatásáról az általuk értett nyelven, valamint ezek dokumentálásáról Az egyetemi hallgatók gyakorlati foglalkozását megelőzően - gyakorlatvezetők útján - gondoskodnak a munkavédelmi oktatás megtartásáról és előírásszerű dokumentálásáról A munkavédelmi és tűzvédelmi előadók munkáltatói jogát gyakorolja (kivétel Gödöll ő). 4. Tanszékvezetők, terület és intézeti igazgatók, klinikaigazgatók, kutatóintézeti főigazgató, lektorátus és akadémia vezetőjének munkavédelmi feladatai 4.1. Gondoskodnak arról, hogy a belép dolgozó a munkaköréhez szükséges gyakorlati ő munkavédelmi oktatáson, a munkahelyén belépéskor részt vegyen. Továbbá 4

5 gondoskodik arról, hogy a dolgozó egy héten belül részt vegyen Biztonságszervezési Iroda szervezésében az elméleti oktatáson. A campusokon belép ő dolgozók részére a munkakörhöz szükséges elméleti munkavédelmi oktatást a Biztonságszervezési Iroda adott campuson megbízott munkavédelmi előadója köteles elvégezni. Ha a campuson nincs nincs megbízott munkavédelmi előadó akkor az elméleti munkavédelmi oktatásról a Biztonságszervezési Iroda vezetője (jelenleg Gödöllő székhelyen dolgozó) köteles gondoskodni Gondoskodnak az egyetemi hallgatók gyakorlati foglalkozását megelőzően a munkavédelmi oktatás megtartásáról és előírásszer ű dokumentálásáról Hatáskörükben gondoskodnak az egészséget nem veszélyeztet ő és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáról, a munkahelyi kockázatok felméréséről, és értékelés alapján a megelőz ő intézkedések megtételéről A biztonsági feladatok helyi ellátása érdekében sugárvédelmi megbízottat, méregfelelőst és munkavédelmi megbízottat neveznek ki írásban. A kinevezett személyekről a Biztonságszervezési Irodát tájékoztatják Gondoskodnak a munkavédelmi szabályokat megszeg ő dolgozók felelősségre vonásáról A hatóságok és a Biztonságszervezési Iroda szervezésében történ ő munkavédelmi ellenőrzésen személyesen vagy megbízottjuk útján vesznek részt Személyesen vagy felhatalmazott képviselőjük útján részt vesznek az üzembe helyezési eljáráson. Jogosultak az egység egész területén, az üzembe helyezés engedélyezésére, elrendelésére Gondoskodnak arról, hogy a beruházási, karbantartási, felújítási munkáknál már a tervezés szakaszában is érvényesüljenek a munkavédelmi előírások A munka biztonságos elvégzése érdekében gondoskodnak a szükséges technológiai, magyar nyelv ű gépkezelési és karbantartási utasítások elkészíttetéséről, illetve hozzáférhetőségéről Gondoskodnak arról, hogy a helyi munkavédelmi megbízott - a foglalkozásegészségügyi szolgálat orvosa, valamint a munkavédelmi vezet ő bevonásával - meghatározza munkakörönként a szervezeti egység dolgozóinak munkaalkalmasság orvosi vizsgálatának gyakoriságát Munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a VIII. fejezetben meghatározott módon járnak el Gondoskodnak arról, hogy a szervezeti egység területén munkát végz ő más munkáltatóval kötött munkaszerződések tartalmazzák a munkavédelmi előírásokat. 5

6 5. Kollégiumok igazgatóinak munkavédelmi feladatai 5.1. Felelősek az irányításuk alá tartozó kollégiumi területen az egészséget nem veszélyeztet ő, biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért és betartásáért. Hatáskörükben gondoskodnak a munkahelyi kockázatok felméréséről, értékeléséről és a megelőz ő intézkedések megtételéről Rendszeresen, de legalább évenként egy alkalommal, személyesen vagy megbízottjuk útján ellenőrzik, hogy a kollégiumi területen a munka- és életkörülmények megfelelnek a munkavédelmi követelményeknek. Az ellenőrzés során megállapított észrevételekről jegyzőkönyvet készítenek, illetve intézkedni kötelesek a rendellenesség(ek) megszüntetéséről Felelősek azért, hogy a kollégiumi területen a munkavédelmi előírásoknak megfelel ő gépeket, berendezéseket, eszközöket használjanak. Gondoskodnak az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetéséről, az ezzel kapcsolatos dokumentáció megőrzéséről Gondoskodnak a kollégiumok rendjéről, a berendezések és eszközök rendeltetésszer ű használatáról Gondoskodnak a kollégiumi dolgozók előzetes és évenkénti elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásáról. Az oktatásról nyilvántartást kötelesek vezetni Gondoskodnak arról, hogy kollégiumi dolgozót, lakót érint ő balesetek vizsgálata a VIII. fejezetben meghatározott módon történjen Gondoskodnak a kollégiumi dolgozók előzetes és időszakos munkaalkalmasság orvosi vizsgálatainak megtartásáról Munkavédelmi előírások vétkes megszegése esetén fegyelmi vizsgálatot kezdeményeznek, illetve tartanak a vétkessel szemben A kollégiumo(ka)t érint ő speciális munkavédelmi előírásokat külön utasításban szabályozzák A Kollégiumok főigazgatója és igazgatói jogosultak a létesítmények, gépek, berendezések munkavédelmi üzembe helyezési engedélyének kiadására A diákokat érint ő munkavédelmi intézkedések során együttműködnek a Hallgatói Önkormányzat kollégiumi szervezetével. 6

7 6. A gazdasági főigazgató munkavédelmi feladatai A rektortól átruházott hatáskörben vezeti és irányítja az Egyetem munkavédelmi tevékenységét, munkáltatói jogot gyakorol a Biztonságszervezési Iroda felett Irányítja és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó egységek vezetőinek munkavédelemmel összefügg ő feladatait Biztosítja és ellenőrzi az Egyetem munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi célokat szolgáló költségkeretének felhasználását Biztosítja a munkavédelmi oktatási és propagandaanyagok, -eszközök, valamint a tanfolyamok és vizsgadíjak költségeit Biztosítja a munkabalesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos kártérítési, járadék- és rehabilitációs igények pénzügyi fedezetét Biztosítja az MvSZ-ben meghatározott védőruha és védőfelszerelések, valamint a védőital és a tisztálkodási szerek költségfedezetét Biztosítja, hogy az irányítása alá tartozó területen beruházott, üzembe helyezett munkaeszközök, berendezések megfeleljenek a jogszabályokban meghatározott minőségtanúsítási előírásoknak A közvetlen irányítása alá tartozó területen a kiemelt létesítmény, munkahely, technológia üzemeltetési engedélyét kiadja A munkaer ő és bérgazdálkodás vezet ő munkavédelmi feladatai Irányítja és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó egységek vezetőinek a munkavédelemmel összefügg ő feladatait Biztosítja a munkabalesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos kártérítési, járadék- és rehabilitációs igények kifizetését, illetve kielégítését a hatályos jogszabályoknak megfelelően Gondoskodik arról, hogy a dolgozóval csak érvényes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat birtokában készüljön munkaszerződés Figyelemmel kíséri a nők, a fiatalkorúak és az idősöd ő munkavállalók előírás szerinti munkaköri foglalkoztatását. 7

8 7.1.5 A munkaviszony megszűnésekor ellenőrzi, hogy a jogszabályban előírt esetekben a dolgozó részt vett-e az egészségügyi záróvizsgálaton Az előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok elvégzését igazoló iratokat a dolgozó munkaügyi nyilvántartásával együtt megőrzi, és azokat kilépéskor átadja a dolgozónak. Az iratok átvételét igazolja Gondoskodik arról, hogy a felvétel során a belép ő dolgozót tájékoztassák a munkavédelmi elméleti oktatás időpontjáról A társadalombiztosítási ügyintéz ő munkavédelmi feladatai A munkabalesetekről és a foglalkozási megbetegedésekről nyilvántartást vezet és azokat, valamint a táppénzes napok számát havonta egyezteti a munkavédelmi vezetővel A munkába menet - munkából jövet közben történt sérüléseket, baleseteket (kivéve munkaúti baleset) saját hatáskörében kivizsgálja, illetve jegyzőkönyvezi a társadalombiztosítási előírásoknak megfelelően Figyelemmel kíséri a táppénzes igazolásokat. Munkabaleset esetén haladéktalanul értesíti a munkavédelmi vezetőt. Baleseti kódszámú kórisme esetén (a kódszám els ő száma 1 vagy 2), ha a sérülés munkabaleseti jellege nincs feltüntetve, nyilatkozatot kér a dolgozótól a baleset bekövetkezésére vonatkozóan Vitás esetekben véleményét egyezteti a munkavédelmi vezetővel és a Társadalombiztosítási Igazgatóság állásfoglalását is kéri A sportlétesítmény vezetőjének munkavédelmi feladatai Felelős a hatáskörébe tartozó intézményeknél a munkavédelmi előírások betartásáért, illetve az előírásokban foglaltak érvényesítéséért Kiadja a sportlétesítményekre vonatkozó munkavédelmi utasítást Gondoskodik a létesítményben elhelyezett sporteszközök, -felszerelések, épületgépészeti berendezések, villamos rendszerek és berendezések biztonságos műszaki állapotáról, illetve az előírt biztonsági felülvizsgálatok megtartásáról. 8

9 Gondoskodik a létesítmények, folyosók, lépcsők, közlekedési utak, pályák biztonságos műszaki állapotáról Gondoskodik a beosztott munkavállalók előzetes és időszakos munkavédelmi oktatásáról, illetve az előírt munkaalkalmasság orvosi vizsgálatok megszervezéséről Gondoskodik arról, hogy a hallgatókat, a sportfoglalkozások résztvevőit, a látogatókat ért baleset, munkabaleset, ellátása, bejelentése megtörténjék. 8. Az üzemeltetésért felelős vezetők munkavédelmi feladatai 8.1 Ellenőrzi és koordinálja a hatáskörébe tartozó egységek munkavédelmi tevékenységét Köteles érvényesíttetni a beruházási, felújítási, karbantartási, energetikai feladatok során a munkavédelmi előírásokat Gondoskodik az irányítása alatti területen a technológiai, kezelési és karbantartási utasítások elkészíttetéséről Gondoskodik az időszakos és az esetenkénti villamos érintésvédelmi, tűzvédelmi, szabványossági és villámvédelmi mérések elvégeztetéséről és a minősít ő iratban szerepl ő hiányosságok, hibák kijavíttatásáról és szabályos dokumentálásáról Gondoskodik, hogy a közvetlen irányítása alá tartozó területen megfelel ő minőség- tanúsítással rendelkez ő munkaeszközöket helyezzenek üzembe A nyomástartó edények és emelőgépek biztonsági felügyeletének ellátására: nyomástartó edény ügyintézőt, emelőgép-ügyintézőt bíz meg és ellenőrzi munkavégzésüket Gondoskodik a gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálatainak megtartásáról. 9. A műszaki tevékenység vezetőjének munkavédelmi feladatai 9.1. Irányítja és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó egységek vezetőinek a munkavédelemmel kapcsolatos feladatait. 9

10 9.2. Biztosítja, hogy a beruházásoknál és felújításoknál a tervezés és a kivitelezés során a munkavédelmi előírásokat be legyenek tartva Gondoskodik arról, hogy a munkaügyi miniszter rendeletében előírt gépekre és berendezésekre a szükséges magyar nyelv ű dokumentáció, illetve munkavédelmi minősít ő okirat rendelkezésre álljon. Külföldi gyártmányok esetében gondoskodik a minősítés honosításáról, a gépkönyv magyar nyelvre történ ő fordításáról Gondoskodik, hogy a kivitelezési munka befejezése után előkészítsék és megszervezzék a hatósági eljárásokat Beruházás, felújítás során gondoskodik a villamos érintésvédelmi és szigetelési mérések elvégeztetéséről, a szerelési szabványossági nyilatkozat meglétéről Műszaki ellenőr útján ellenőrzi a kivitelezési munkák a tervek és jogszabályok szerinti megfelelőségét Az energetikai tevékenység vezetőjén keresztül gondoskodik az energiatermelő berendezések biztonságos üzemeltetéséről Gondoskodik arról, hogy a gépek, tüzelő- és fűtőberendezések időszakos felülvizsgálatát, műszeres mérését elvégezzék és a vizsgálat eredményét megfelelően dokumentálják Gondoskodik a felügyelete alá tartozó gépek, berendezések időszakos és esetenkénti villamos, villámvédelmi vizsgálatainak elvégeztetéséről, a hibák kijavításáról készült dokumentáció megőrzéséről Gondoskodik arról, hogy a tüzelő- és fűtőberendezések kezelését csak az előírt képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkez ő munkavállalók végezzék Gondoskodik arról, hogy az elektromos energiaellátó hálózat kapcsolási rajzai, a közművek nyomvonalrajzai a mindenkori tényleges állapotot tartalmazzák. 10. A logisztikai tevékenységért felelős vezetők munkavédelmi feladatai Gondoskodik arról, hogy a beszerzésre kerül ő gépek, berendezések, eszközök meg-vásárlásával egyidejűleg, a forgalmazótól a minőség tanúsítványt, munkavédelmi minősítési bizonylatot, magyar nyelv ű gépkönyvet, kezelési és karbantartási utasítást beszerezzék Gondoskodik arról, hogy csak munkavédelmi minősít ő bizonyítvánnyal rendelkez ő egyéni védőeszközök kerüljenek beszerzésre. 10

11 10.3. Gondoskodik a raktár kezelésében lev ő védőfelszerelések, egyéni védőeszközök, védőruhák, munkaruhák, tisztítószerek, védőkrémek megállapított mennyiségben történ ő beszerzéséről, készletezéséről, tárolásáról Gondoskodik a gázpalackok előírás szerinti központi tárolásáról Gondoskodik az Egyetem telephelyein a szabadtéri utak megfelel ő állapotáról, tisztításáról, télen a hóeltakarításáról Gondoskodik arról, hogy a szállításnál és a rakodásnál a gépjárművezetők betartsák az anyagmozgatási, szállítási, rakodási előírásokat, valamint a közlekedési szabályokat Gondoskodik arról, hogy a gépjárművek az időszakos műszaki ellenőrzéseken, felülvizsgálatokon részt vegyenek Indokolt esetben gondoskodik az alkohol-szondás vizsgálat megtartásáról és jegyzőkönyvezéséről Gondoskodik a veszélyes áruk szállításakor a hatályos jogszabályok és a nemzetközi egyezmények előírásainak betartásáról. 11. Az üzemeltetésért felelős beosztott vezetők munkavédelmi feladatai Gondoskodik arról, hogy a munkaügyi miniszter rendeletében előírt gépekre és berendezésekre az üzemeltetéshez szükséges magyar nyelv ű dokumentáció, illetve munkavédelmi minősít ő irat rendelkezésre álljon Gondoskodik a hatáskörébe tartozó felvonók, a villamos hálózat időszakos felül- vizsgálatáról, az érintésvédelmi, szabványossági, és villámvédelmi mérések elvégzéséről, valamint a minősít ő iratban szerepl ő hiányosságok, hibák kijavíttatásáról és szabályos bizonylatolásáról Gondoskodik a gépek, berendezések, munkaeszközök, biztonsági felszerelések megfelel ő állapotának rendszeres ellenőrzéséről, és a gépkönyvi előírások alapján azok karbantartásáról és javításáról Gondoskodik arról, hogy karbantartási és felülvizsgálati terv készüljön az Egyetem épületeire, épületgépészeti berendezéseire, gépekre. Az elvégzett javítások, karbantartások munkavédelmi megfelelőségét tanúsító nyilatkozat meglétéről gondoskodik. 11

12 11.4. Az élelmezés vezetőjén keresztül gondoskodik arról, hogy a konyhai dolgozók a járványügyi érdekből kiemelt munkakörre vonatkozó érvényes egészségügyi vizsgálati okmányokkal rendelkezzenek Gondoskodik a munkahelyi létszámra meghatározott elsősegélynyújtó felszerelés biztosításáról. 12. A munkavédelmi vezet ő feladatai Az Egyetem munkavédelmi vezetője felsőfokú végzettséggel és felsőfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkez ő személy lehet, a Biztonságszervezési Iroda vezetője nevezi ki, munkáját a Biztonságszervezési Iroda keretén belül végzi Szakmai feladatainak ellátása során együttműködik a Gazdasági Főigazgatóval és a Biztonságszervezési Iroda vezetőjével, továbbá az egyetemi érdekképviseleti szervekkel, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vezetőjével. Szakmai intézkedéseit előzetesen a Biztonságszervezési Iroda vezetőjével egyezteti Jogosult az Egyetem bármely szervezeti egységében, bármely időpontban ellenőrzést tartani. Munkavédelmi hiányosság esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez annak megszüntetésére és személyi mulasztás esetén a felelősségre vonásra Jogosult a munkavégzést, gépek, berendezések működését veszély esetén leállíttatni, az előírások megszegése miatt a dolgozó további munkavégzését megtiltani. Intézkedéséről a szervezeti egység vezetőjét tájékoztatni köteles Gondoskodik a belép ő dolgozók központi, előzetes elméleti munkavédelmi oktatásának megtartásáról és a vonatkozó nyilvántartások elkészítéséről és megőrzéséről A Dékáni és Főigazgatói Hivatalok közreműködésével gondoskodik az elsőéves egyetemi hallgatók előzetes elméleti munkavédelmi oktatásának megtartásáról Ellenőrzi az egyetemi munkahelyeken a munkavédelmi előírások betartását, a védőeszközök használatát. Megszervezi és munkatervben rögzíti az Egyetem szervezeti egységeinek munkavédelmi ellenőrzéseit. Gondoskodik a munkavédelmi ellenőrzések során tapasztalt észrevételek jegyzőkönyvezéséről. A jegyzőkönyvet a további intézkedés érdekében megküldi az érintett vezetőnek Az Egyetemen történ ő műszaki fejlesztések, beruházások, felújítások során elősegíti a munkavédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását. 12

13 12.9. Ellenőrzi a technológiai előírások, a kezelési utasítások betartását, érvényesülését Részt vesz a létesítmények, gépek és berendezések üzembe helyezési eljárásán, vizsgálja a munkavédelmi szempontok érvényesülését, véleményezi az üzembe helyezést Gondoskodik arról, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos új jogszabályokat az érintett vezetők megismerjék Részt vesz az érintett egységvezetővel, valamint a munkavédelmi megbízottal együtt a munkabalesetek, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, ill. foglalkozás egészségügyi-szolgálat jelzése alapján a foglalkozási megbetegedések vizsgálatában. Gondoskodik a munkabaleseti jegyzőkönyv elkészítéséről, továbbításáról, illetve az előírt nyilvántartások vezetéséről Közreműködik a baleseti kártérítések rendezésében, elkészíti a kártérítéssel kapcsolatos dokumentációt, gondoskodik az érdekeltek törvényes határidőn belüli tájékoztatásáról Felkérésre meghatározza az egyes munkafolyamatokhoz szükséges egyéni védőeszközök fajtáját Évenként írásos jelentést készít az Egyetem munkavédelmi helyzetéről Részt vesz a hatósági (Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági Főfelügyelőség, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) ellenőrzéseken Rendszeresen, illetve szükség szerint felülvizsgálja a Munkavédelmi Szabályzatot, illetve a munkavédelemmel kapcsolatos bels ő utasításokat. A módosítással kapcsolatos javaslatát elkészíti és kezdeményezi kiadását Gondoskodik a biztonsági (munkavédelmi) megbízottak továbbképzéséről. 13. A munkavédelmi előadó feladatai Munkáját a Biztonságszervezési Iroda keretén belül végzi, feladatát az iroda vezetője és munkavédelmi vezet ő határozza meg. Felsőfokú szakmai képesítéssel kell rendelkeznie A munkavédelmi vezet ő távollétében, annak feladatait teljes jogkörben ellátja. 13

14 14. Részmunkaidős munkavédelmi előadó feladatai Munkáját az adott szervezeti egység területén belül részmunkaidőben végzi a Biztonságszervezési Iroda munkavédelmi csoportjának szakmai irányításával. Legalább középfokú szakmai képesítéssel kell rendelkeznie. 15. A szervezeti egység biztonsági (munkavédelmi) megbízottjának feladatai Tevékenységét az egységvezet ő megbízása alapján végzi. Szakmailag segíti az egység vezetőjét a munkavédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában Szervezeti egységen belül, veszély esetén jogosult a munkavégzést, illetve a gépek, berendezések működését leállíttatni, az előírások megszegése miatt a dolgozó munkavégzését megtiltani, az előírások megszegőivel szemben felelősségre vonást kezdeményezni Ellenőrzi a munkahelyeken a munkavédelmi előírások betartását Ellenőrzi a technológiai előírás, kezelési utasítások betartását, érvényesülését Részt vesz a munkahelyek, gépek és berendezések üzembe helyezési eljárásán Szervezi és ellenőrzi a belép ő dolgozók helyi, gyakorlati, valamint az időszakos munkavédelmi oktatások elvégzését Részt vesz a bels ő, illetve a hatósági ellenőrzéseken A tudomására jutott munkabalesetekről nyilvántartási és eseményvizsgálati jegyzőkönyvet vesz fel és azt haladéktalanul továbbítja a Biztonságszervezési Irodának. Részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában Gondoskodik arról, hogy az új, munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról az érdekelt vezetők tudomást szerezzenek Közreműködik a baleseti kártérítési ügyek intézésében Figyelemmel kíséri a munkavédelmi ellenőrzéseken feltárt hiányosságok felszámolását Ellenőrzi az egyes munkafolyamatokhoz szükséges egyéni védőeszközök használatát. 14

15 Alkoholos befolyásoltság gyanúja esetén értesíti az egység vezetőjét. Munkabaleset esetén jogosult alkoholszondás vizsgálat megtartására, véralkoholvizsgálat elvégeztetésére Kapcsolatot tart fenn a helyi érdekvédelmi szervezet képviselőjével A szervezeti egység vezetőjének rendszeresen beszámol munkájáról. 16. Az egyetem veszélyes vegyi anyagok kezeléséért felelős vezet ő (méregfelelős) munkavédelmi feladatai Az egyetemi méregfelelősi feladatok ellátásával olyan személy bízható meg, aki szakirányú felsőfokú képesítéssel rendelkezik Hatásköre kiterjed mindazon szervezeti egységekre, ahol méregnek minősülő gyógyszerek, vegyszerek előállításával, tárolásával, felhasználásával, szállításával foglalkoznak Irányítja a szervezeti egységekben működ ő méregfelelősök ezirányú szakmai munkáját Feladata az Egyetem területére beérkez ő méregnek minősül ő, továbbá veszélyes anyagok előírásszer ű kezelésének szervezése: A felhasználás megkezdése előtt - a tevékenységhez az azonos célra alkalmas anyagok közül - az elvégzett kockázatbecslésre figyelemmel - a kevésbé veszélyes anyagok kiválasztása. A biztonsági adatlapok alapján elkészítend ő használati utasítások felülvizsgálata. A tárolásnak, kezelésnek, illetőleg felhasználásnak, valamint a közömbösítési eljárásnak és ártalmatlanításnak az ellenőrzése. Naprakész dokumentáció vezetésének ellenőrzése Gondoskodik arról, hogy azok a személyek, akik munkájuk során mérgez ő hatású anyaggal dolgoznak (felhasználják, tárolják, kiszerelik, stb.) amennyiben vegyész, gyógyszerész, kémia tanár nincs elvégezzék az alapfokú méregkezelői- egészségügyi tanfolyamot. 17. Az egyetemi sugárvédelmi megbízott munkavédelmi feladatai 15

16 17.1. Az egyetemi sugárvédelmi megbízottjának szakirányú felsőfokú képesítéssel kell rendelkeznie A szervezeti egységekben rendszeresen köteles ellenőrizni a sugárvédelmi szabályok betartását, szakmailag irányítja a sugárvédelmi megbízottak munkáját Köteles rendszeresen felülvizsgálni a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat -ok érvényességét Gondoskodik a sugárvédelmi szakemberek, illetőleg sugárvédelmi megbízottak továbbképzéséről Gondoskodik az Egyetemi Sugárvédelmi Szabályzat rendszeres felülvizsgálatáról és a jogszabályi változások beépítéséről 18. A nyomástartó edény ügyintéz ő munkavédelmi feladatai 18.1 Feladata az Egyetemen található - hatósági felügyelet alá tartozó - nyomástartó edények nyilvántartása, a használati engedélyek megőrzése, az időszakos vizsgálatok lebonyolítása és a rendszeres üzemi ellenőrzések végzése A vonatkozó jogszabály szerint veszélyesnek minősül ő nyomástartó edények javítása, átalakítása esetén gondoskodik a hatósági engedély meglétéről Részt vesz a nyomástartó edények hatósági és házi időszakos felülvizsgálatain A berendezések használatbavételével kapcsolatos adatokat az üzemeltetőtől, beruházótól megkéri, a szükséges adatokat a hatóság illetékesének kiadja Szabálytalan üzemeltetés esetén az illetékes vezetőt felszólítja az észlelt hiányosság azonnali megszüntetésére, és jelentést tesz az egység felett felügyeletet gyakorló magasabb beosztású vezetőnek és a Biztonságszervezési Iroda vezetőjének Jogosult az általa végzett, illetve a jelenlétében történt ellenőrzések, vizsgálatok jegyzőkönyveit aláírni, az üzemviteli naplóba bejegyzést tenni, közvetlen veszély esetén, illetve használati engedély lejártakor megtiltja a további használatot, elrendeli az üzemen kívül helyezést, selejtezést, illetve selejtpótlást javasol Gondoskodik a nyomástartó berendezéseken lev ő nyomásmérők (manométerek, reduktorok) előírt vizsgálatának elvégeztetéséről, a gázpalackok nyomásmérőjének szabvány szerinti felülvizsgálatáról és dokumentálásáról. 16

17 19. Az emelőgép-ügyintéz ő munkavédelmi feladatai Az emelőgép-ügyintéz ő az emelőgép-kezelők, teherkötözők szakmai irányítója Felelős az összes emelőgép előírásszer ű nyilvántartásáért, az emelőgépekre vonatkozó előírások betartásáért, illetve betartatásáért, az Emelőgép Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint Szakértőként részt vesz az emelőgépek okozta balesetek kivizsgálásában, feladatkörébe tartozó intézkedések megtételére jogosult Ellenőrzi az emelőgépekre vonatkozó előírások betartását, az eszközök tárolását, karbantartását és rendszeres vizsgálatát Ellenőrzései során állandóan vizsgálja az emelőgépek és emelőberendezések, valamint a függesztőeszközök állapotát, a biztonsági berendezések meglétét, üzemképességét és használatát, a gép szakszer ű kezelését, kiszolgálását és karbantartását Az emelőgép naplókban lev ő bejegyzéseket és azok következményeit rendszeresen ellenőrzi és aláírja Részt vesz az emelőgépek és berendezések üzembe helyezési eljárásán, kiadja az emelőgépnaplót és megadja az üzemeltetési engedélyt A szabályoktól eltér ő, különleges emeléseket kizárólagos hatáskörben engedélyezheti, az ilyen emelés csak a naplóba rögzítve, jelenlétében és utasítása szerint hajtható végre Gondoskodik az emelőgépek, emelőszerkezetek, emelőeszközök és a függesztőeszközök időszakos vizsgálatának elvégzéséről és azok dokumentálásáról Jogosult közvetlen veszély esetén illetve a használati engedély lejártakor a további használatot megtiltani, üzemen kívül helyezést, selejtezést, illetve selejtpótlást javasolni. 20. Az Egyetemi jogtanácsos munkavédelmi feladatai A munkabalesetekből és foglalkozási megbetegedésekből adódó, a Biztonság- szervezési Iroda által előkészített kártérítési ügyek iratait jogi szempontból véleményezi és döntésre a felterjeszti. 17

18 20.2. Munkaügyi bírósági eljárásokon munkavédelmi ügyekben is képviseli az Egyetemet Munkavédelmi intézkedések esetén, felkérésre jogi szakvéleményt ad. 21. A vezetők általános munkavédelmi feladatai A vezet ő köteles: Az irányítása alá tartozó munkaterületen az egészséget nem veszélyeztet ő, biztonságos munkavégzés követelményeit a hatáskörének megfelelően betartani és betartatni, A tudomására jutott rendellenesség megszüntetéséről intézkedni, közvetlen baleseti veszély esetén a munkavégzést, illetve a munkaeszköz(ök) üzemeltetését haladéktalanul leállítani, Rendszeresen, meggyőződni, hogy a munkaterületén a munkakörülmények megfelelnek a biztonságos és egészséges munkavégzés követelményeinek, Munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a VIII. fejezetben meghatározott módon eljárni, Gondoskodni, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati munkavédelmi ismereteket elsajátítsák, illetve az előírt oktatásokon, továbbképzéseken részt vegyenek, ellenőrzi a oktatás sikeres teljesítését igazoló bizonyítvány meglétét Gondoskodni, hogy a munkaeszközök, berendezések a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően üzemeljenek és az időszakos felülvizsgálatok dokumentáltan megtörténjenek, Az előírt, illetve a tevékenységhez szükséges egyéni védőeszközök biztosítása és ellenőrizni azok rendeltetésszer ű használatát, elhasználódás és védelmi funkció elvesztése esetén intézkedik az egyéni védőeszköz pótlásáról, cseréjéről Intézkedni a munkavédelmi ellenőrzések során megállapított hiányosságok meg- szüntetéséről, A munkavédelmet érint ő döntéseiről a munkavállalók képviselőit tájékoztatni A munkavédelmi előírások vétkes megszegőjével szemben fegyelmi felelősségrevonást kezdeményezni, illetve alkalmazni. 18

19 21.11.A munkaköri leírásokban személyre szólóan meghatározni a dolgozó munkavédelmi feladatait Az irányítása alá tartozó területen a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztet ő kockázatok felmérését elvégezni, illetve elvégeztetni, és az értékelés alapján a szükséges intézkedéseket megtenni. 22. A dolgozókra vonatkozó általános munkavédelmi előírások A dolgozó köteles a munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztet ő munkavégzésre vonatkozó szabályokat elsajátítani és munkája során, azokat alkalmazni A munkára képes állapot kizárja alkohol, kábítószer és gyógyszer kivéve orvosi kezelés, betegség miatti szakorvos által felügyelt gyógyszerszedés - fogyasztását. Amennyiben a szúrópróbaszer ű illetve gyanú miatt kezdeményezett vizsgálatokon kimutatható és ezáltal bizonyítható az alkohol, kábítószer és indokolatlan gyógyszerfogyasztás ténye a vétkes dolgozó ellen a VII. fejezet 4. Pontjának 4.3 bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni A dolgozó csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez a szükséges szakmai és munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik A dolgozó a munkavégzés ideje alatt, szükség esetén többször is köteles meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények a biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelelnek-e A munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztet ő eszközt szabad használni, megfelel ő ruházatot, lábbelit kell viselni. Lógó, laza ruházatban munkát végezni tilos. Szállítási, rakodási, szerelési munkánál, valamint mozgó gépek mellett gyűr ű, nyaklánc, karköt ő, stb. nem viselhet ő A dolgozó a munkaeszközt, gépet, berendezést minden használatba vétel előtt biztonsági szempontból köteles megvizsgálni, azt rendeltetésének megfelelően használni. Munkát végezni csak kifogástalan szerszámmal, berendezéssel, eszközzel, segédeszközzel, egyéni védőfelszereléssel szabad A munkaterületen rendet, fegyelmet és tisztaságot kell tartani, illetve biztosítani A dolgozó a munkavégzés közben észlelt veszélyt jelent ő rendellenességet szakmai ismeretei és lehetőségei szerint köteles megszüntetni, vagy arra intézkedést kezdeményezni. A veszély elhárításáig munka nem végezhet ő. Rendellenes körülmények (súlyos baleset, veszélyhelyzet, meghibásodás, stb.) 19

20 kialakulása esetén a dolgozó a mentésre vonatkozó utasításokat köteles végrehajtani A dolgozó köteles a részére biztosított védőfelszerelést munkája során használni és tőle elvárható módon a tisztításáról gondoskodni A dolgozó köteles a részére előírt orvosi vizsgálatokon megjelenni (előzetes, időszakos, soron kívüli, valamint záró orvosi vizsgálat) Ha a kiadott vezetői utasítás végrehajtásával a dolgozó a saját testi épségét veszélyezteti a munka elvégzését köteles megtagadni. Ha azzal mások testi épségét is veszélyezteti, akkor is köteles a munka elvégzését megtagadni A munkahelyen elszenvedett legkisebb sérülést, rosszullétet, megbetegedést köteles vezetőjének azonnal jelenteni. Ha ebben egészségi állapota, a sérülés súlyossága akadályozza, a bejelentést munkatársának kell megtennie. Azonnal jelentenie kell a balesetveszélyes helyzetet is. 23. Egyetemi, főiskolai hallgatókra vonatkozó munkavédelmi előírások A hallgató köteles: Egészsége, testi épsége érdekében az elméleti és a gyakorlati oktatáson a feladat ellátására alkalmas állapotban megjelenni, A feladat ellátására alkalmas állapot kizárja alkohol, kábítószer és gyógyszer kivéve orvosi kezelés, betegség miatti szakorvos által felügyelt gyógyszerszedés - fogyasztását. Amennyiben a szúrópróbaszer ű illetve gyanú miatt kezdeményezett vizsgálatokon kimutatható és ezáltal bizonyítható az alkohol, kábítószer és indokolatlan gyógyszerfogyasztás ténye a vétkes hallgató ellen a Kar Dékáni Hivatalának vezetője köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni Részt venni a tanulmányai, illetve a gyakorlati oktatás megkezdése előtti munkavédelmi oktatáson, Haladéktalanul jelenteni a balesetét, sérülését, rosszullétét, a gyakorlati munkavégzésével kapcsolatba hozható megbetegedését, balesetveszélyes helyzetet, Egészségre ártalmas, veszélyes oktatási gyakorlatok során a részére kiadott egyéni védőfelszerelést, védőruházatot viselni A veszélyes munkafolyamatot, berendezést a felügyeletet ellátó személy jelenlétében végezni, illetve kezelni. 20

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS Készült: A Szegedi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzat 22. sz. melléklete, 1993. évi CXIII. Törvény

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND Az iskola biztonságos munkakörülményei és az alkalmazottak egészsége érdekében az alábbi igazgatói utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként. I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND 1. A munkavédelmi

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 48/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 4 1.1.

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

MEB 00-16 MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG ORVOSI VIZSGÁLAT RENDJE

MEB 00-16 MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG ORVOSI VIZSGÁLAT RENDJE Oldal: 1 of 11 MEB 00-16 JÓVÁHAGYÓ ALÁÍRÁS Ellenőrizte: Hatálybalépés időpontja: AZ ELŐZŐ VERZIÓ ÓTA TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK RÖVID LEÍRÁSA HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA HOZZÁFÉRÉSI

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának június 26-i elfogadására PREAMBULUM

Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának június 26-i elfogadására PREAMBULUM Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának 2014. június 26-i elfogadására PREAMBULUM A Debreceni Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. év CCIV.

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok 4 5.3 5 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók és munkáltatók a munkavédelemben 5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon, szervezett munkavégzés

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár Dokumentum adatlap Szervezet neve: I. Semmelweis Egyetem Dokumentum típusa: Szabályzat Egyéb belső szabályozó Dokumentum címe: Iktatószám: Munkavédelmi Szabályzat MFI/126/2015 Elfogadó: Szenátus Elfogadások

Részletesebben

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.01.01-2013.01.02 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 1 1. Általános rendelkezések... 1 2. Ügyrend... 2 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklete 1.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Előterjesztés. Jánoshalma Város Képviselő-testülete december 15-i ülésére

Előterjesztés. Jánoshalma Város Képviselő-testülete december 15-i ülésére Előterjesztés Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2016. december 15-i ülésére Az előterjesztés címe: Előterjesztés a munka és tűzvédelmi feladatok ellátásáról Az előterjesztést készítette: Kasziba Sándor

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 9. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi.

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Közigazgatási határozatok felülvizsgálata A munkaügyi jogvitákon kívül a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat, a munkaügyi

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/G. melléklete HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A PTE SZMSZ 19. SZÁMÚ MELLÉKLETE BALESET- ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

A PTE SZMSZ 19. SZÁMÚ MELLÉKLETE BALESET- ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A PTE SZMSZ 19. SZÁMÚ MELLÉKLETE BALESET- ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti felépítéséről rendelkező, a munkavédelemről

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

4. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

4. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Szervezeti és Működési Szabályzat 4. sz. melléklet Munkavédelmi szabályzat 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben 1 1.1. Területi hatálya 1.1.1. Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SOPRON HATÁLYOS: 2016. X. 12-TŐL - 1 - Tartalom Bevezető rendelkezések... 8 1.. Általános rendelkezések... 8 2.. Ügyrend... 9 A munkavédelmi tevékenység

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben