fffi.! #>// I*./T ;YI Ellenjegyző AaE.. M. o/4.q5./r. ö^.t-t. ^ osztályvezető -<.. Ici4, Ofl). ^f ?Q((. 0^7 X

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "fffi.! #>// I*./T ;YI Ellenjegyző AaE.. M. o/4.q5./r. ö^.t-t. ^ osztályvezető -<.. Ici4, Ofl). ^f ?Q((. 0^7 X"

Átírás

1 Ügyiratszám:l/103442/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: Pénzügyi Osztály A szerződés tárgya: Hosszú lejáratú beruházási hitel kedvezményes kamatfeltételekkel az önkormányzati tulajdonú, és az üres lakások felújításához, korszerűsítéséhez ,- Ft összegben" tárgyú közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés ( számú hitelszerződés) A kötelezettségvállalás a <s?,/.f. évi Költségvgtés^.MM.. szakfeladaton...h't-hl.lll főkönyvi számon ~...QLu.í.üX. analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, ^^Ú^..\ÁA^^...h.XkktJJL4, Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén:.év rint.forint to/cév M&.X{UljWorint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel/ftim szerepel. Budapest, 201 ö^.t-t. ^ osztályvezető Budapest, G1...4Í.: I - / ', "ÍM r> minőségügyi vezetői Kapja.: Átvételi, időpont: ^Aláírás: ^ y U BV it^í Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály évi előirányzat Ft Felhasznált összeg Jogi és Közbeszerzési referens Jagi szakvélemény T5 Felhasználható összeg ItlJlJM F,?Q((. 0^7 X -<.. // w V / o/4.q5./r. fffi.! #>// I*./T ;YI Ellenjegyző AaE.. M. Ici4, Ofl). ^f Kötelezettségvállaló 2-*n. o ).íut, (j, WC r i

2 c^r

3 ^UniCreditBank HITELSZERZŐDÉS száma: (a továbbiakban: Hitelszerződés/Szerződés) Amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad u. 2., adószám: ) továbbiakban Adós, Másrészről az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság cégjegyzékszáma: , adószám: a továbbiakban Bank között az alábbi feltételekkel: (az Adós és a Bank a továbbiakban együttesen: a Szerződő Felek) Szerződő Felek megállapítják, hogy Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2011/S számon megjelölt közbeszerzési eljárást indított Hitelszerződés kötésére a Szerződés 1. pontjában meghatározott célok megvalósítása érdekében. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az ajánlat vonatkozásában az eljárás nyertese a Bank, mint ajánlattevő lett. A Szerződő Felek jelen Szerződést a közbeszerzési eljárásban az Adós, mint ajánlatkérő által közzétett ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a Bank, mint a nyertes ajánlattevő ajánlatának a tárgyalás lezáráskori tartalma szerint kötik meg. 1. Bank Adós részére ,- HUF, azaz Egyszázkilencvenöt millió nyolcszázhatezer Forint összegű hitelkeretet (a továbbiakban: a Hitelkeret) nyújt a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (1.31.) Korm. rendelet 22. -ának (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő, ,- Ft bruttó összköltségű beruházásra, melynek célja az Adós tulajdonában lévő lakóépületek, épületrészek felújítása, korszerűsítése. A Hitelkeret összege a beruházás 2. pontban meghatározott összköltségének legfeljebb 50%-a. A Hitelkeret nem rulírozó jellegű. 2. A Szerződés 1. pontjában meghatározott felújítás megvalósításának Bruttó bekerülési költsége: ,-Ft pénzügyi forrása: a. saját erő (rendeletben előírt lakáscélú bevételek) b. egyéb saját erő c. hitel: támogatott: üzleti: d. egyéb forrás: Forrás összesen: ,-Ft 0,-Ft ,- Ft 0,-Ft 0,-Ft ,-Ft Adós az előzőekben feltüntetett saját erő összegét költségvetési elszámolási számlán tartja és az csak a szerződés 1. pontjában megjelölt felújítás megvalósítására használható fel. A Felújítás kezdő időpontja: A Felújítás befejezésének várható időpontja: szeptember A kölcsön rendelkezésre tartásának határideje, a kölcsön folyósítása: A Bank a Hitelkeret összegét az Adós kérésére az alábbiak szerint rendelkezésre tartja, annak keretén belül az Adós részére a lehívás előfeltételei alapján a kölcsönt a lehívást követő 3 munkanapon belül a Banknál nyitott számú hitel-elszámolási számlára (a továbbiakban: Hitel-elszámolási Számla) folyósítja, amelyről a lehívott összeget a Bank a jelen Szerződés, és az Adós rendelkező levele alapján haladéktalanul átutalja az Adós OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú költségvetési bankszámlájára ( a továbbiakban: a Költségvetési számla). A Hitelkeret terhére kölcsön lehívása akkor tekinthető teljesítettnek, ha az Adós a Költségvetési számlájára megérkezik. &f~ IA I PT- FM számú Hitelszerződés U fcv

4 ^UniCreditBank Az első lehívás előfeltétele: a. Az Adós képviselőinek aláírás-mintája a Bank által rendelkezésre bocsátott aláírási kartonon, b. Az Adós hitelfelvételére vonatkozó Képviselő-testületi határozat, A lehívások előfeltételei: c. A kivitelezői szerződések hitelesített másolata Bank számára történő benyújtása, d. A beruházásra vonatkozó, műszaki ellenőr által igazolt számlák Bank számára történő benyújtása, e. A lehívó levél Bank számára történő benyújtása, f. A beruházási kölcsönön kívüli forrás rendelkezésre állásának igazolása, ha szükséges, g. Az Adós köztartozásmentességi nyilatkozata, vagy igazolása Bank számára történő benyújtása, h. 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből elektronikus úton igényelt tulajdoni lap a címlistán szereplő felújított ingatlanról Bank számára történő benyújtása, i. a Hitelkeret terhére kölcsön a már kifizetett - a beruházáshoz kapcsolódó - számlákra is folyósítható Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelkeret terhére kölcsön folyósítása forrásarányosan történik. A folyósított kölcsön forrásaránya hitelcélonként és összességében 50 %-os mértékű lehet. Az Adós tudomásul veszi, hogy- több részletben történő kölcsön lehívás esetén - a Banknak jogában áll az egyes kölcsönök összegét havonta összevonni és a különböző időpontokban igénybevett kölcsönöket egy Kölcsönlehívásként kezelni. Rendelkezésre tartási idő (a továbbiakban a Rendelkezésre Tartási Periódus): A Hitelszerződés aláírásától számított 1 évig tart. A kölcsön a rendelkezésre tartási időszakon belül vehető igénybe, azzal a megkötéssel, hogy az Adós a lehívásra vonatkozó írásbeli kérelmét köteles a Bank részére úgy megküldeni, hogy azt a Bank legkésőbb a Rendelkezésre Tartási Periódus utolsó napját megelőző 5. banki munkanapig kézhez vegye, annak érdekében, hogy a Hitelkeret terhére történő folyósítás legkésőbb a Rendelkezésre Tartási Periódus utolsó napján megtörténhessen. 4. A kölcsön visszafizetésére Bank és Adós az alábbiak szerinti törlesztési ütemezést állapítják meg: Végső lejárat: a szerződéskötéstől számított 5 év, azaz július 1. Türelmi idő szerződéskötéstől számított 1 évig, azaz szeptember 30.-ig tart. A tőketörlesztés megfizetése a türelmi időt követően negyedévente, egyenlő részletekben esedékes az alábbi táblázat szerint. Amennyiben ezek a napok munkaszüneti napra esnek, akkor a törlesztés megfizetése a következő munkanapon válik esedékessé. Az Adós tudomásul veszi, hogy a 6. pont szerinti kamatfizetési kötelezettsége a türelmi idő alatt is fennáll. Adatok Ft-ban év év 2014.év év 2016.év Összesen január 1. április 1. július október 1. Összesen Önkéntes előtörlesztés Az Adós jogában áll a kölcsönt vagy részleteit bármikor - részben vagy egészben - a kikötött időpont előtt visszafizetni. Az Adós az esetleges előtörlesztési szándékát 10 banki nappal előbb bejelenti a Bank felé. Az előtörlesztett összegekkel a Bank az utolsó törlesztőrészlete(ke)t csökkenti, illetőleg a Hitelkeret Végső lejáratát módosítja. Az Adós tudomásul veszi, hogy a részéről előtörlesztett bármely összeg nem vehető újra igénybe számú Hitelszerződés IA I PT- PA9 P % ^

5 ^UniCredit Bank Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy előtörlesztés esetén az elötörlesztett összegek után a 6. pont szerinti kamattámogatás nem számolható el. Amennyiben az Adós az igénybe vételi lehetőség megszűnéséig nem intézkedik a Hitelkeret terhére kölcsön lehívásáról, úgy az Adóst a Bank felé tőke, kamat és késedelmi kamat, vagy egyéb járulékos költségek megfizetése nem terheli. 6. A Kölcsön kamata, kamatperiódus, a kamatfizetés rendje Adós a Hitelkeret terhére folyósított kölcsön után változó mértékű kamatot tartozik fizetni, mely a kölcsön folyósításának napjától a visszafizetés előtti napjáig kell fizetni. Kamatláb: a 3 havi BUBOR éves százalékban kifejezett értéke + a megajánlott kamatfelár. A kamat számítása 360 napos bázison történik. A kamat számításának módja: a Kölcsön igénybevételétől ténylegesen eltelt naptári napok száma/360. A kamat rögzítése a tárgynegyedév első napját megelőző 2 banki munkanappal megelőzően történik, az Adós egyidejű értesítésével. Az első kamatperiódus konkrét kamatmértéke az első folyósítást megelőző második banki napon érvényes BUBOR mérték alapján kerül meghatározásra. Referencia kamatláb. 3 havi BUBOR Kamatfelár: 3,19%, azaz Három egész tizenkilencszázad százalék, amely a Hitelkeret teljes futamideje alatt fix, azonos mértékű. A kamatfelár valamennyi, Banknál felmerült költséget tartalmazza. A Referencia kamatláb és a kamatfelár együttesen: az Ügyleti kamat. Bank az Ügyleti kamaton túl egyéb költséget nem számít fel. A többször módosított 12/2001 (1.31.) Korm.rendelet előírása szerint - a lakáscélú helyiségek felújításához - Adóst 70 %-os mértékű kamattámogatás illeti meg, melyet az Adós helyett a központi költségvetés téríti meg a Banknak. A kamattámogatás számítási alapja legfeljebb az egy éves futamidejű állampapír referenciahozama tárgyév január 1-jét megelőző féléves átlagának 2 % ponttal, azaz kettő százalékponttal növelt mértéke. Az Adós esedékességkor a kamattámogatás mértékével csökkentett kamatösszeget köteles a Bank részére megfizetni. Abban az esetben, ha Adós az éves beszámolója alapján nem jogosult a kamattámogatás igénybevételére, akkor Adós a kamattámogatás összegével növelt teljes hiteldíjat köteles megfizetni. 7. A Kamatperiódus három hónap azzal, hogy az első Kamatperiódus a kölcsön folyósításának napjával kezdődik és a folyósítás naptári negyedévének megfelelő naptári negyedév utolsó napjáig tart. A további kamatperiódusok első napja megegyezik a megelőző kamatperiódus utolsó napjával. Az utolsó kamatperiódus a Hitelkeret Végső lejáratának napján végződik. Amennyiben a Kamatperiódus utolsó napja nem banki munkanap, akkor az azt követő első banki munkanap a Kamatperiódus utolsó napja. A megállapított Kamatláb mértékéről Bank minden Kamatperiódus kezdetén értesíti Adóst. A Kamatperiódus időtartama alatt a Kamatláb mértéke nem változik. Kamatfizetés: naptári negyedévenként utólag, az adott naptári negyedév utolsó banki munkanapján, illetőleg a Hitelkeret Végső lejáratának napján történik. Amennyiben ez bankmunkaszüneti nap, akkor a kamatfizetés az azt követő első bankmunkanapon esedékes. A tőke és a kamat megfizetése úgy történik, hogy az Adós az esedékes tőke és kamat összegét a Banknál vezetett Hitel-elszámolási Számlára átutalja oly módon, hogy az esedékesség napján a Hitelelszámolási Számlán rendelkezésre álljon. A törlesztés összegéből először a kamat, és késedelmi kamat, majd azt követően a tőke összege kerül elszámolásra. A Bank az esedékes törlesztőrészlet és kamat összegét 3 banki nappal előbb közli az Adóssal. 8. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek nem, vagy késedelmesen tesz eleget, úgy a késedelem időtartamára a Bank a meg nem fizetett összegre a kamaton felül a késedelembe esés napjától a Ptk 301/A (2)-(3) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke jelenleg a (/ A ' *~^ számú Hitelszerződés ^ >.

6 ^UniCreditBank késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege. 9. A hitel fedezete: a hitel futamideje alatt az önkormányzat - állami hozzájáruláson, állami támogatáson, személyi jövedelemadón, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételein kívüli - költségvetése. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy minden más kötelezettséget megelőzően biztosítja a hitel törlesztéséhez kapcsolódó tőke és kamatainak fedezetét. 10. Az Adós felhatalmazza a Bankot arra, hogy ha a teljes tartozását, vagy annak meghatározott részét esedékességkor nem fizeti meg, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott módon az Adós Költségvetési számláját megterhelje. Az Adós a Bank részéről előírt tartalmú felhatalmazást a jelen Szerződést követően, de legkésőbb az első hitel részlet lehívásáig a Bank részére megküldi, amelyet a Bankkal egyeztetve - csak a teljes tartozás (tőke+kamat+késedelmi kamatok) megfizetését követően vonhatja vissza. Az adós kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben megváltozik a költségvetési elszámolási számlája, úgy az új számlához kapcsolódó Bank részéről előírt tartalmú inkasszó felhatalmazást a számlanyitást követő 5 banki munkanapon belül a banknak megküldi. 11. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank Általános Üzleti Feltételei (a továbbiakban: ÁÜF), és a Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzata az irányadó, amennyiben a jogszabályok, illetve az MFB nem ad iránymutatást. 12. Bank a Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja a Ptk ban foglalt valamennyi esetben, valamint ha Adós a Hitelszerződésben, valamint a Szerződésre vonatkozó jogszabályokban, illetve szabályzatokban foglalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a vállalt kötelezettségeit megszegi. Felmondás esetén a fennálló kölcsöntartozás és járulékainak megfizetése azonnal esedékessé válik. 13. Adós a Szerződés aláírásával tanúsítja, hogy az Bank Általános Üzleti Feltételei, és a Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzat tartalmát megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve annyiban veszi tudomásul, amennyiben az összhangban áll és nem ellentétes a közbeszerzési kiírásban, az ajánlatkérésben, az ajánlattételben, illetve a jelen Szerződésben foglaltakkal. 14. A Bank kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen Szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/B. -a szerinti ( Üvegzseb"), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez. 15. Az Adós kijelenti, hogy korlátlan szerződéskötési jogosultsággal rendelkezik, a működése a hatályos magyar jogszabályoknak megfelel. Az Adósnak a jelen Szerződés aláírásához, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges engedélyekkel, jogosítványokkal rendelkezik. Az Adós kijelenti, hogy a Szerződés aláírásakor olyan eljárás, intézkedés, vagy követelés érvényesítése nincs folyamatban, amely hátrányosan befolyásolhatná a gazdasági vagy jogi helyzetét, illetve csökkentené a jelen Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének képességét. 16. Az Adós kijelenti, hogy amennyiben adósságrendezési eljárás indul ellene, bármilyen bírósági, vagy hatósági kötelezés, amely 50 millió forintot meghaladó fizetési kötelezettséget ír elő, vagy más hitelintézettel szemben lejárt, és meg nem fizetett tartozása keletkezik, vagy az általános, gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetéről, ami a teljesítési képességét lényegesen hátrányosan befolyásolhatja, az Adós hitelfelvétellel járó kötelezettségvállalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 88. (2) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg, 60 napot meghaladó lejárt köztartozással rendelkezik, a 12/2001 (1.31.) Korm.rendelet 22 -a alapján kamattámogatásra nem jogosult, a Bankot haladéktalanul értesíti. Lényeges hátrányos hatás fogalma: minden olyan esemény vagy körülmény hatása, amely lényegesen hátrányosan érinti a hitelfelvevő azon képességét, hogy a jelen Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja. 9~i számú Hitelszerződés

7 ^UniCreditBank 17. Egyéb szerződéses feltételek: a. Az Adós kijelenti, hogy a jelen szerződés fennállása alatt a mindenkori éves költségvetési rendeletét, zárszámadási rendeletét, a költségvetési rendeletének módosításait, a hozzá kapcsolódó MÁK lapokkal együtt és az arra vonatkozó könyvvizsgálói véleményt a kihirdetést követően azonnal a Bank számára megküldi. b. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Bank indokolt esetben az általa szükségesnek tartott mértékben és esetekben - és az Adós gazdasági tevékenységének zavarása nélkül - az Adós vagyoni, gazdasági, jogi helyzetét, gazdálkodását, valamint a jelen szerződés teljesítését, a nyilatkozatainak valódiságát, a kölcsön felhasználását, a beruházások megvalósítását jogosult ellenőrizni. c. A jelen Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket átruházni annyiban lehet, amennyiben a Közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos törvény, valamint az egyéb jogszabályok azt lehetővé teszik. d. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szerződésben megjelölt hitelcélok, vagy annak egyes beruházási elemei finanszírozására állami támogatást, vagy egyéb pályázati forrást igényel és kap, erről a támogatási szerződés megküldésével a Bankot soron kívül tájékoztatja annak érdekében, hogy a pótlólagosan elnyert támogatási források nyomán módosítandó forrásösszetétel ennek megfelelően módosításra kerülhessen az új finanszírozási arányok megjelölésével. Adós tudomásul veszi, hogy a tájékoztatás elmaradása miatti esetleges túlfinanszírozás költségeit, illetve annak következményeit köteles viselni. e. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás befejezését követő 30 napon belül a munkálatok elvégzését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv egy példányát a Bank számára benyújtja f. Az Adós a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy 1. az önkormányzatokra vonatkozó magyar számviteli törvény előírásainak megfelelően vezeti a pénzügyi és a számviteli nyilvántartásait 2. minden más kötelezettséget megelőzően biztosítja a hiteltörlesztéshez kapcsolódó tőke és kamatainak fedezetét g. Adós kötelezettséget vállal, hogy a Hitelkeret terhére lehívott kölcsönösszeg folyósítását, illetve a teljes kölcsön folyósítását követően a Bank által történő szerződésszerű teljesítést nyilatkozatával igazolja, és azt a Bank rendelkezésére bocsátja. A nyilatkozat kiadására az Adós a folyósítás, illetve az utolsó lehívást követő tizenöt napon belül köteles. h. Adós kötelezettséget vállal, hogy a Bank kérésére felvilágosítást ad minden jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsoló^ó^érdésben. Budapest, szeptembere ^7^ IfO^yZrt. UniCtedit Bank Hungary Zrt/ Harasztosy Zsdsanna Bank ^Bára László osztályvezető BUDAPEST F^rqsj ^ erület &/gló Ellenjegyezte: Melléklet: részvételi felhívás, dokumentáció ajánlati felhívás, dokumentáció ajánlat lehívó levél felhatalmazó levél az inkasszóhoz 0 /7 U IA y~~^ (/ íh, ^ v_ saám I PT- PA9 / / "- U^ , sgámú Hitelszerződés

8 5* UniCredit Bank Lehívó levél Hivatkozással a közöttünk -án aláírt számon megkötött hitelszerződésre, ezúton bejelentjük, hogy a hitelszerződésben meghatározott hitelkeret terhére kölcsönt kívánunk lehívni az alábbiak szerint: A lehívandó kölcsön összege: Ft, azaz forint A folyósítás napja: Kérjük, hogy a folyósítást a hitelszerződés alapján - a hitelszerződésben meghatározott esetleges levonásokkal - szíveskedjenek elvégezni. Egyben igazoljuk, hogy a jelen lehívás mellékleteként benyújtott valamennyi szállítói / kivitelezői számlát az Önkormányzat által az adott projektre hivatalosan kijelölt/megbízott műszaki szakértő írta alá. Kijelentjük, hogy a hitelszerződésben tett nyilatkozatok a mai napon és a folyósítás napján is maradéktalanul megfelelnek a valóságnak. Kelt 1 : Önkormányzat 1 Jelen lehívó levél benyújtásának időpontja és a folyósítás kért időpontja a rendelkezésre tartási időszakon belül kell, hogy essen számú Hitelszerződés IA V "' P ~ '~~"> f, I PT- PA9 / // 'ÍXvJj

9 OTP bank Nyrt Tárgy: felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására a számon megkötött hitelszerződéssel kapcsolatban Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Fizető fél bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett bankszámláj ának pénzforgalmi jelzőszáma: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata UniCredit Bank Hungary Zrt A felhatalmazás időtartama: a Kedvezményezett által írásban jóváhagyott írásbeli visszavonásig. Kérjük Önöket, hogy fedezethiány esetén a beszedési megbízást 35 napig sorba állítani szíveskedjenek. Kelt, k Fizető fél, számlatulajdonos A jelen felhatalmazó levél 5 eredeti példányban készül, amelyből egy eredeti példányt átvettük, az abban foglaltakat tudomásul vettük. kx Aláírás rendben. Budapest, U J A OTP BANK Nyrt Budapesti Rég/ő / // /, v ; B *iraryu-ffi, rair-"- ( a számlavezető bank cégszerű aláírása) Lapisné^éalogh Jolán számtáyézetési irányító t-itg^né Pongő fliiónika ^nrea.'tv.efési vezető tanácsadó

^// í/t. ?,mjm-...ft <6 ^ > - ^ 1~^~~, -~\ ?oi<. 07. l/f.

^// í/t. ?,mjm-...ft <6 ^ > - ^ 1~^~~, -~\ ?oi<. 07. <r. Q'*> l/f. Ügyiratszám: 1/103442/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: Pénzügyi Osztály A szerződés tárgya: Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása céljából

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata

Kötelezettségvállalást előkészítő: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Ügyiratszám:..!?& &.& J.Q9.&/.A^43 3.sz. melléklet Tffi>Of> Kötelezettségvállalást előkészítő: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata A szerződés tárgya: Kölcsönszerződés(Telepes u. 20.) A kötelezettségvállalás

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Száma: 16781

HITELSZERZŐDÉS Száma: 16781 HITELSZERZŐDÉS Száma: 16781 amely létrejött egyrészről a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. (képviseletében Hámoriné Rudolf Irén ügyvezető, székhelye: 4400. Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. sz.,

Részletesebben

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT.

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu 2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ

Részletesebben

Budapest, 2011. JíL.dl minőségügyi vezető. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás':, ZeíUUL $h. Felhasználható összeg M!?% $,.- to (>. (^ UI.

Budapest, 2011. JíL.dl minőségügyi vezető. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás':, ZeíUUL $h. Felhasználható összeg M!?% $,.- to (>. (^ UI. ^ o L 11 U,< ^ t- ^Í,'J Ügyiratszám: 1/147442/2011 Kötelezeltségvállalást előkészítő Osztály: Pénzügyi Osztály A szerződés tárgya: Folyószámla-hitelkeret biztosítása 800 millió forint összegben" tárgyú

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18. Javaslat Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő hitelek igénybevételére

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 30.

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

A./I Kölcsönszerződés-módosítás

A./I Kölcsönszerződés-módosítás A./I Kölcsönszerződés-módosítás másrészről Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.:02-0-060272, adószám:886895-2-02, statisztikai számjel:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata további információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum (34939/2010)

Keszthely Város Önkormányzata további információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum (34939/2010) Keszthely Város Önkormányzata további információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum (34939/2010) 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2014. április 03. Hatályos: Új szerződések esetén 2014. április 03. A meghirdetés időpontjában fennálló szerződések esetén

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. augusztus 03 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Magánszemélyek részére Az mértéke

Részletesebben

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben