fffi.! #>// I*./T ;YI Ellenjegyző AaE.. M. o/4.q5./r. ö^.t-t. ^ osztályvezető -<.. Ici4, Ofl). ^f ?Q((. 0^7 X

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "fffi.! #>// I*./T ;YI Ellenjegyző AaE.. M. o/4.q5./r. ö^.t-t. ^ osztályvezető -<.. Ici4, Ofl). ^f ?Q((. 0^7 X"

Átírás

1 Ügyiratszám:l/103442/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: Pénzügyi Osztály A szerződés tárgya: Hosszú lejáratú beruházási hitel kedvezményes kamatfeltételekkel az önkormányzati tulajdonú, és az üres lakások felújításához, korszerűsítéséhez ,- Ft összegben" tárgyú közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés ( számú hitelszerződés) A kötelezettségvállalás a <s?,/.f. évi Költségvgtés^.MM.. szakfeladaton...h't-hl.lll főkönyvi számon ~...QLu.í.üX. analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, ^^Ú^..\ÁA^^...h.XkktJJL4, Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén:.év rint.forint to/cév M&.X{UljWorint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel/ftim szerepel. Budapest, 201 ö^.t-t. ^ osztályvezető Budapest, G1...4Í.: I - / ', "ÍM r> minőségügyi vezetői Kapja.: Átvételi, időpont: ^Aláírás: ^ y U BV it^í Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály évi előirányzat Ft Felhasznált összeg Jogi és Közbeszerzési referens Jagi szakvélemény T5 Felhasználható összeg ItlJlJM F,?Q((. 0^7 X -<.. // w V / o/4.q5./r. fffi.! #>// I*./T ;YI Ellenjegyző AaE.. M. Ici4, Ofl). ^f Kötelezettségvállaló 2-*n. o ).íut, (j, WC r i

2 c^r

3 ^UniCreditBank HITELSZERZŐDÉS száma: (a továbbiakban: Hitelszerződés/Szerződés) Amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad u. 2., adószám: ) továbbiakban Adós, Másrészről az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság cégjegyzékszáma: , adószám: a továbbiakban Bank között az alábbi feltételekkel: (az Adós és a Bank a továbbiakban együttesen: a Szerződő Felek) Szerződő Felek megállapítják, hogy Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2011/S számon megjelölt közbeszerzési eljárást indított Hitelszerződés kötésére a Szerződés 1. pontjában meghatározott célok megvalósítása érdekében. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az ajánlat vonatkozásában az eljárás nyertese a Bank, mint ajánlattevő lett. A Szerződő Felek jelen Szerződést a közbeszerzési eljárásban az Adós, mint ajánlatkérő által közzétett ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a Bank, mint a nyertes ajánlattevő ajánlatának a tárgyalás lezáráskori tartalma szerint kötik meg. 1. Bank Adós részére ,- HUF, azaz Egyszázkilencvenöt millió nyolcszázhatezer Forint összegű hitelkeretet (a továbbiakban: a Hitelkeret) nyújt a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (1.31.) Korm. rendelet 22. -ának (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő, ,- Ft bruttó összköltségű beruházásra, melynek célja az Adós tulajdonában lévő lakóépületek, épületrészek felújítása, korszerűsítése. A Hitelkeret összege a beruházás 2. pontban meghatározott összköltségének legfeljebb 50%-a. A Hitelkeret nem rulírozó jellegű. 2. A Szerződés 1. pontjában meghatározott felújítás megvalósításának Bruttó bekerülési költsége: ,-Ft pénzügyi forrása: a. saját erő (rendeletben előírt lakáscélú bevételek) b. egyéb saját erő c. hitel: támogatott: üzleti: d. egyéb forrás: Forrás összesen: ,-Ft 0,-Ft ,- Ft 0,-Ft 0,-Ft ,-Ft Adós az előzőekben feltüntetett saját erő összegét költségvetési elszámolási számlán tartja és az csak a szerződés 1. pontjában megjelölt felújítás megvalósítására használható fel. A Felújítás kezdő időpontja: A Felújítás befejezésének várható időpontja: szeptember A kölcsön rendelkezésre tartásának határideje, a kölcsön folyósítása: A Bank a Hitelkeret összegét az Adós kérésére az alábbiak szerint rendelkezésre tartja, annak keretén belül az Adós részére a lehívás előfeltételei alapján a kölcsönt a lehívást követő 3 munkanapon belül a Banknál nyitott számú hitel-elszámolási számlára (a továbbiakban: Hitel-elszámolási Számla) folyósítja, amelyről a lehívott összeget a Bank a jelen Szerződés, és az Adós rendelkező levele alapján haladéktalanul átutalja az Adós OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú költségvetési bankszámlájára ( a továbbiakban: a Költségvetési számla). A Hitelkeret terhére kölcsön lehívása akkor tekinthető teljesítettnek, ha az Adós a Költségvetési számlájára megérkezik. &f~ IA I PT- FM számú Hitelszerződés U fcv

4 ^UniCreditBank Az első lehívás előfeltétele: a. Az Adós képviselőinek aláírás-mintája a Bank által rendelkezésre bocsátott aláírási kartonon, b. Az Adós hitelfelvételére vonatkozó Képviselő-testületi határozat, A lehívások előfeltételei: c. A kivitelezői szerződések hitelesített másolata Bank számára történő benyújtása, d. A beruházásra vonatkozó, műszaki ellenőr által igazolt számlák Bank számára történő benyújtása, e. A lehívó levél Bank számára történő benyújtása, f. A beruházási kölcsönön kívüli forrás rendelkezésre állásának igazolása, ha szükséges, g. Az Adós köztartozásmentességi nyilatkozata, vagy igazolása Bank számára történő benyújtása, h. 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből elektronikus úton igényelt tulajdoni lap a címlistán szereplő felújított ingatlanról Bank számára történő benyújtása, i. a Hitelkeret terhére kölcsön a már kifizetett - a beruházáshoz kapcsolódó - számlákra is folyósítható Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelkeret terhére kölcsön folyósítása forrásarányosan történik. A folyósított kölcsön forrásaránya hitelcélonként és összességében 50 %-os mértékű lehet. Az Adós tudomásul veszi, hogy- több részletben történő kölcsön lehívás esetén - a Banknak jogában áll az egyes kölcsönök összegét havonta összevonni és a különböző időpontokban igénybevett kölcsönöket egy Kölcsönlehívásként kezelni. Rendelkezésre tartási idő (a továbbiakban a Rendelkezésre Tartási Periódus): A Hitelszerződés aláírásától számított 1 évig tart. A kölcsön a rendelkezésre tartási időszakon belül vehető igénybe, azzal a megkötéssel, hogy az Adós a lehívásra vonatkozó írásbeli kérelmét köteles a Bank részére úgy megküldeni, hogy azt a Bank legkésőbb a Rendelkezésre Tartási Periódus utolsó napját megelőző 5. banki munkanapig kézhez vegye, annak érdekében, hogy a Hitelkeret terhére történő folyósítás legkésőbb a Rendelkezésre Tartási Periódus utolsó napján megtörténhessen. 4. A kölcsön visszafizetésére Bank és Adós az alábbiak szerinti törlesztési ütemezést állapítják meg: Végső lejárat: a szerződéskötéstől számított 5 év, azaz július 1. Türelmi idő szerződéskötéstől számított 1 évig, azaz szeptember 30.-ig tart. A tőketörlesztés megfizetése a türelmi időt követően negyedévente, egyenlő részletekben esedékes az alábbi táblázat szerint. Amennyiben ezek a napok munkaszüneti napra esnek, akkor a törlesztés megfizetése a következő munkanapon válik esedékessé. Az Adós tudomásul veszi, hogy a 6. pont szerinti kamatfizetési kötelezettsége a türelmi idő alatt is fennáll. Adatok Ft-ban év év 2014.év év 2016.év Összesen január 1. április 1. július október 1. Összesen Önkéntes előtörlesztés Az Adós jogában áll a kölcsönt vagy részleteit bármikor - részben vagy egészben - a kikötött időpont előtt visszafizetni. Az Adós az esetleges előtörlesztési szándékát 10 banki nappal előbb bejelenti a Bank felé. Az előtörlesztett összegekkel a Bank az utolsó törlesztőrészlete(ke)t csökkenti, illetőleg a Hitelkeret Végső lejáratát módosítja. Az Adós tudomásul veszi, hogy a részéről előtörlesztett bármely összeg nem vehető újra igénybe számú Hitelszerződés IA I PT- PA9 P % ^

5 ^UniCredit Bank Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy előtörlesztés esetén az elötörlesztett összegek után a 6. pont szerinti kamattámogatás nem számolható el. Amennyiben az Adós az igénybe vételi lehetőség megszűnéséig nem intézkedik a Hitelkeret terhére kölcsön lehívásáról, úgy az Adóst a Bank felé tőke, kamat és késedelmi kamat, vagy egyéb járulékos költségek megfizetése nem terheli. 6. A Kölcsön kamata, kamatperiódus, a kamatfizetés rendje Adós a Hitelkeret terhére folyósított kölcsön után változó mértékű kamatot tartozik fizetni, mely a kölcsön folyósításának napjától a visszafizetés előtti napjáig kell fizetni. Kamatláb: a 3 havi BUBOR éves százalékban kifejezett értéke + a megajánlott kamatfelár. A kamat számítása 360 napos bázison történik. A kamat számításának módja: a Kölcsön igénybevételétől ténylegesen eltelt naptári napok száma/360. A kamat rögzítése a tárgynegyedév első napját megelőző 2 banki munkanappal megelőzően történik, az Adós egyidejű értesítésével. Az első kamatperiódus konkrét kamatmértéke az első folyósítást megelőző második banki napon érvényes BUBOR mérték alapján kerül meghatározásra. Referencia kamatláb. 3 havi BUBOR Kamatfelár: 3,19%, azaz Három egész tizenkilencszázad százalék, amely a Hitelkeret teljes futamideje alatt fix, azonos mértékű. A kamatfelár valamennyi, Banknál felmerült költséget tartalmazza. A Referencia kamatláb és a kamatfelár együttesen: az Ügyleti kamat. Bank az Ügyleti kamaton túl egyéb költséget nem számít fel. A többször módosított 12/2001 (1.31.) Korm.rendelet előírása szerint - a lakáscélú helyiségek felújításához - Adóst 70 %-os mértékű kamattámogatás illeti meg, melyet az Adós helyett a központi költségvetés téríti meg a Banknak. A kamattámogatás számítási alapja legfeljebb az egy éves futamidejű állampapír referenciahozama tárgyév január 1-jét megelőző féléves átlagának 2 % ponttal, azaz kettő százalékponttal növelt mértéke. Az Adós esedékességkor a kamattámogatás mértékével csökkentett kamatösszeget köteles a Bank részére megfizetni. Abban az esetben, ha Adós az éves beszámolója alapján nem jogosult a kamattámogatás igénybevételére, akkor Adós a kamattámogatás összegével növelt teljes hiteldíjat köteles megfizetni. 7. A Kamatperiódus három hónap azzal, hogy az első Kamatperiódus a kölcsön folyósításának napjával kezdődik és a folyósítás naptári negyedévének megfelelő naptári negyedév utolsó napjáig tart. A további kamatperiódusok első napja megegyezik a megelőző kamatperiódus utolsó napjával. Az utolsó kamatperiódus a Hitelkeret Végső lejáratának napján végződik. Amennyiben a Kamatperiódus utolsó napja nem banki munkanap, akkor az azt követő első banki munkanap a Kamatperiódus utolsó napja. A megállapított Kamatláb mértékéről Bank minden Kamatperiódus kezdetén értesíti Adóst. A Kamatperiódus időtartama alatt a Kamatláb mértéke nem változik. Kamatfizetés: naptári negyedévenként utólag, az adott naptári negyedév utolsó banki munkanapján, illetőleg a Hitelkeret Végső lejáratának napján történik. Amennyiben ez bankmunkaszüneti nap, akkor a kamatfizetés az azt követő első bankmunkanapon esedékes. A tőke és a kamat megfizetése úgy történik, hogy az Adós az esedékes tőke és kamat összegét a Banknál vezetett Hitel-elszámolási Számlára átutalja oly módon, hogy az esedékesség napján a Hitelelszámolási Számlán rendelkezésre álljon. A törlesztés összegéből először a kamat, és késedelmi kamat, majd azt követően a tőke összege kerül elszámolásra. A Bank az esedékes törlesztőrészlet és kamat összegét 3 banki nappal előbb közli az Adóssal. 8. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek nem, vagy késedelmesen tesz eleget, úgy a késedelem időtartamára a Bank a meg nem fizetett összegre a kamaton felül a késedelembe esés napjától a Ptk 301/A (2)-(3) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke jelenleg a (/ A ' *~^ számú Hitelszerződés ^ >.

6 ^UniCreditBank késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege. 9. A hitel fedezete: a hitel futamideje alatt az önkormányzat - állami hozzájáruláson, állami támogatáson, személyi jövedelemadón, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételein kívüli - költségvetése. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy minden más kötelezettséget megelőzően biztosítja a hitel törlesztéséhez kapcsolódó tőke és kamatainak fedezetét. 10. Az Adós felhatalmazza a Bankot arra, hogy ha a teljes tartozását, vagy annak meghatározott részét esedékességkor nem fizeti meg, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott módon az Adós Költségvetési számláját megterhelje. Az Adós a Bank részéről előírt tartalmú felhatalmazást a jelen Szerződést követően, de legkésőbb az első hitel részlet lehívásáig a Bank részére megküldi, amelyet a Bankkal egyeztetve - csak a teljes tartozás (tőke+kamat+késedelmi kamatok) megfizetését követően vonhatja vissza. Az adós kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben megváltozik a költségvetési elszámolási számlája, úgy az új számlához kapcsolódó Bank részéről előírt tartalmú inkasszó felhatalmazást a számlanyitást követő 5 banki munkanapon belül a banknak megküldi. 11. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank Általános Üzleti Feltételei (a továbbiakban: ÁÜF), és a Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzata az irányadó, amennyiben a jogszabályok, illetve az MFB nem ad iránymutatást. 12. Bank a Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja a Ptk ban foglalt valamennyi esetben, valamint ha Adós a Hitelszerződésben, valamint a Szerződésre vonatkozó jogszabályokban, illetve szabályzatokban foglalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a vállalt kötelezettségeit megszegi. Felmondás esetén a fennálló kölcsöntartozás és járulékainak megfizetése azonnal esedékessé válik. 13. Adós a Szerződés aláírásával tanúsítja, hogy az Bank Általános Üzleti Feltételei, és a Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzat tartalmát megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve annyiban veszi tudomásul, amennyiben az összhangban áll és nem ellentétes a közbeszerzési kiírásban, az ajánlatkérésben, az ajánlattételben, illetve a jelen Szerződésben foglaltakkal. 14. A Bank kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen Szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/B. -a szerinti ( Üvegzseb"), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez. 15. Az Adós kijelenti, hogy korlátlan szerződéskötési jogosultsággal rendelkezik, a működése a hatályos magyar jogszabályoknak megfelel. Az Adósnak a jelen Szerződés aláírásához, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges engedélyekkel, jogosítványokkal rendelkezik. Az Adós kijelenti, hogy a Szerződés aláírásakor olyan eljárás, intézkedés, vagy követelés érvényesítése nincs folyamatban, amely hátrányosan befolyásolhatná a gazdasági vagy jogi helyzetét, illetve csökkentené a jelen Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének képességét. 16. Az Adós kijelenti, hogy amennyiben adósságrendezési eljárás indul ellene, bármilyen bírósági, vagy hatósági kötelezés, amely 50 millió forintot meghaladó fizetési kötelezettséget ír elő, vagy más hitelintézettel szemben lejárt, és meg nem fizetett tartozása keletkezik, vagy az általános, gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetéről, ami a teljesítési képességét lényegesen hátrányosan befolyásolhatja, az Adós hitelfelvétellel járó kötelezettségvállalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 88. (2) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg, 60 napot meghaladó lejárt köztartozással rendelkezik, a 12/2001 (1.31.) Korm.rendelet 22 -a alapján kamattámogatásra nem jogosult, a Bankot haladéktalanul értesíti. Lényeges hátrányos hatás fogalma: minden olyan esemény vagy körülmény hatása, amely lényegesen hátrányosan érinti a hitelfelvevő azon képességét, hogy a jelen Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja. 9~i számú Hitelszerződés

7 ^UniCreditBank 17. Egyéb szerződéses feltételek: a. Az Adós kijelenti, hogy a jelen szerződés fennállása alatt a mindenkori éves költségvetési rendeletét, zárszámadási rendeletét, a költségvetési rendeletének módosításait, a hozzá kapcsolódó MÁK lapokkal együtt és az arra vonatkozó könyvvizsgálói véleményt a kihirdetést követően azonnal a Bank számára megküldi. b. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Bank indokolt esetben az általa szükségesnek tartott mértékben és esetekben - és az Adós gazdasági tevékenységének zavarása nélkül - az Adós vagyoni, gazdasági, jogi helyzetét, gazdálkodását, valamint a jelen szerződés teljesítését, a nyilatkozatainak valódiságát, a kölcsön felhasználását, a beruházások megvalósítását jogosult ellenőrizni. c. A jelen Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket átruházni annyiban lehet, amennyiben a Közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos törvény, valamint az egyéb jogszabályok azt lehetővé teszik. d. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szerződésben megjelölt hitelcélok, vagy annak egyes beruházási elemei finanszírozására állami támogatást, vagy egyéb pályázati forrást igényel és kap, erről a támogatási szerződés megküldésével a Bankot soron kívül tájékoztatja annak érdekében, hogy a pótlólagosan elnyert támogatási források nyomán módosítandó forrásösszetétel ennek megfelelően módosításra kerülhessen az új finanszírozási arányok megjelölésével. Adós tudomásul veszi, hogy a tájékoztatás elmaradása miatti esetleges túlfinanszírozás költségeit, illetve annak következményeit köteles viselni. e. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás befejezését követő 30 napon belül a munkálatok elvégzését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv egy példányát a Bank számára benyújtja f. Az Adós a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy 1. az önkormányzatokra vonatkozó magyar számviteli törvény előírásainak megfelelően vezeti a pénzügyi és a számviteli nyilvántartásait 2. minden más kötelezettséget megelőzően biztosítja a hiteltörlesztéshez kapcsolódó tőke és kamatainak fedezetét g. Adós kötelezettséget vállal, hogy a Hitelkeret terhére lehívott kölcsönösszeg folyósítását, illetve a teljes kölcsön folyósítását követően a Bank által történő szerződésszerű teljesítést nyilatkozatával igazolja, és azt a Bank rendelkezésére bocsátja. A nyilatkozat kiadására az Adós a folyósítás, illetve az utolsó lehívást követő tizenöt napon belül köteles. h. Adós kötelezettséget vállal, hogy a Bank kérésére felvilágosítást ad minden jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsoló^ó^érdésben. Budapest, szeptembere ^7^ IfO^yZrt. UniCtedit Bank Hungary Zrt/ Harasztosy Zsdsanna Bank ^Bára László osztályvezető BUDAPEST F^rqsj ^ erület &/gló Ellenjegyezte: Melléklet: részvételi felhívás, dokumentáció ajánlati felhívás, dokumentáció ajánlat lehívó levél felhatalmazó levél az inkasszóhoz 0 /7 U IA y~~^ (/ íh, ^ v_ saám I PT- PA9 / / "- U^ , sgámú Hitelszerződés

8 5* UniCredit Bank Lehívó levél Hivatkozással a közöttünk -án aláírt számon megkötött hitelszerződésre, ezúton bejelentjük, hogy a hitelszerződésben meghatározott hitelkeret terhére kölcsönt kívánunk lehívni az alábbiak szerint: A lehívandó kölcsön összege: Ft, azaz forint A folyósítás napja: Kérjük, hogy a folyósítást a hitelszerződés alapján - a hitelszerződésben meghatározott esetleges levonásokkal - szíveskedjenek elvégezni. Egyben igazoljuk, hogy a jelen lehívás mellékleteként benyújtott valamennyi szállítói / kivitelezői számlát az Önkormányzat által az adott projektre hivatalosan kijelölt/megbízott műszaki szakértő írta alá. Kijelentjük, hogy a hitelszerződésben tett nyilatkozatok a mai napon és a folyósítás napján is maradéktalanul megfelelnek a valóságnak. Kelt 1 : Önkormányzat 1 Jelen lehívó levél benyújtásának időpontja és a folyósítás kért időpontja a rendelkezésre tartási időszakon belül kell, hogy essen számú Hitelszerződés IA V "' P ~ '~~"> f, I PT- PA9 / // 'ÍXvJj

9 OTP bank Nyrt Tárgy: felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására a számon megkötött hitelszerződéssel kapcsolatban Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Fizető fél bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett bankszámláj ának pénzforgalmi jelzőszáma: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata UniCredit Bank Hungary Zrt A felhatalmazás időtartama: a Kedvezményezett által írásban jóváhagyott írásbeli visszavonásig. Kérjük Önöket, hogy fedezethiány esetén a beszedési megbízást 35 napig sorba állítani szíveskedjenek. Kelt, k Fizető fél, számlatulajdonos A jelen felhatalmazó levél 5 eredeti példányban készül, amelyből egy eredeti példányt átvettük, az abban foglaltakat tudomásul vettük. kx Aláírás rendben. Budapest, U J A OTP BANK Nyrt Budapesti Rég/ő / // /, v ; B *iraryu-ffi, rair-"- ( a számlavezető bank cégszerű aláírása) Lapisné^éalogh Jolán számtáyézetési irányító t-itg^né Pongő fliiónika ^nrea.'tv.efési vezető tanácsadó

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzékszáma: Fővárosi

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT S1.számú melléklet Általános Szerződési Feltételek fogyasztóknak nyújtott ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez (Folyószámla-hitelkeret, Személyi kölcsön, Szabad

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral

Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral Amely létrejött egyrészről a Sopron Bank Zrt (Székhely: 9400 Sopron,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében 3. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Általános Üzletszabályzat 9. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Személyi Kölcsön, Jelzáloghitel és Folyószámla Hitelkeret

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I Hatálybalépés: 2015. augusztus 1. Közzététel: 2015. július 31. Alkalmazandó a 2014. március 15. napját követően létrejött Szerződések tekintetében. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ÁSZF

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében Hatályos: 2015. augusztus 08. napjától A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral

Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral Amely létrejött egyrészről a Sopron Bank Zrt (Székhely: 9400 Sopron,

Részletesebben

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára)

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) amely létrejött egyrészről az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN Hatályos: 2015. február 1. napjától A.....sz. szerződés... számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN A Környe-Bokod Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben