SZAKÉRTŐI JELENTÉSRE TETT ÉSZREVÉTELEZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKÉRTŐI JELENTÉSRE TETT ÉSZREVÉTELEZÉS"

Átírás

1 Szeged M.J.V. Közgyűlése Átvételi és Pénzügyi Ideiglenes Bizottsága Dr. Gyimesi László bizottsági elnök részére SZAKÉRTŐI JELENTÉSRE TETT ÉSZREVÉTELEZÉS A és közötti időszakban, a Szegedi Vásár és Piac Kft. székhelyén, megbízott átvilágító szakértők által lefolytatott átvilágítás eredményéről készült Jelentés megállapításaival kapcsolatos alábbi észrevételeket, véleményeket és megjegyzéseket Pusztai Lajos, a Társaság volt ügyvezetője teszi. Az Észrevételezés ugyanabban a szerkezetben készült, mint maga a Jelentés, vagyis a három fejezetbe, azon belül több alfejezetbe és alpontokba foglalt megállapításokra közvetlenül történik írásos reagálás. A megállapításoknak csak kivonatolt, lényegi része került át a Jelentésből, kiemelt betűtípussal, míg az észrevételek normál betűtípussal íródtak. Az Észrevételezés célja, hogy a (nyilvánvalóan hiányos ismeretek miatt) több pontban téves megállapításokra és következtetésekre jutó szakértői Jelentés ne gerjesszen további tévedéseket. 0. BEVEZETÉS 0.a.) Jelek arra vonatkozóan, hogy az átvilágítás jóhiszemű A Jelentés I. fejezetében az átvilágítók részéről történt egy olyan empatikus megállapítás, amelyből arra lehetne következtetni, hogy talán alapos ismereteket nyertek a Társaság elmúlt években végzett tevékenységéről, munkafeltételeiről, eredményeiről, sikereiről. Ugyanis megállapították, hogy A Társaság az elmúlt években igen zaklatott körülmények között dolgozott. A Mars téri piac több szakaszos építése, átépítése, a folyamatos és nagy közéleti viharok által kísért bódé áthelyezések" és a rengeteg peres eljárás bizonyos beruházási és rekonstrukciós folyamatokat nehezen tervezhetővé és kivitelezhetővé tett. A tulajdonos önkormányzat rendszeresen beavatkozott a folyamatokba. A felfokozott (átpolitizált) hangulat és az esetenként lehetetlen építési-műszaki környezet ( átépíteni a piacot és új nagycsarnokot építeni zavartalan működés közben" sok problémát okozhatott (pl. a beléptető rendszer teljes területét érintő több szakaszos kábelezése). Természetesen érthető, ha egy átvilágítással megbízott bizottság nyolc sornál terjedelmesebb méltatást és együttérzést nem támaszt az átvilágítandó Társasággal szemben. Azonban. 0.b.) Jelek arra vonatkozóan, hogy az átvilágítók nem tudtak mélyrehatóan megismerkedni a Társaság ügyeivel További néhány pontban (II.. és II.5.) úgy fogalmaz meg elmarasztaló és vádló

2 megállapításokat az átvilágító, mintha nem ismerné a Mars téri piac rekonstrukciójának terveit, körülményeit és koncepcióját. Például a piac takarításával és őrzésével kapcsolatban egyenes arányt állít fel az őrzött és takarított terület és a szolgáltatások díjazása között. A Jelentés azt állítja, hogy mivel a piac területe az építkezés alatt felére csökkent, ezért a rendészeti és takarítási feladatokra arányosan kisebb, pontosan feleannyi díjat kellett volna fizetni. Holott éppen az ellenkezője igaz! A piac fejlesztésének koncepciója szerint az építkezések ideje alatt a piacnak változatlan kapacitással kellett üzemelnie. Ez olyan szervezési, építészeti, munkavédelmi, logisztikai feladatokat rótt a Társaságra és a generál kivitelezőre, amelyet részleteiben taglalni itt nincs mód. Ezek közül a feladatok közül különösen nagy rész hárult a rendészi és takarítói személyzetre. Az igaz, hogy a piac egyes területei időnként és részben munkaterületté váltak és kisebb lett a használható terület, azonban a piacra járó közönség megmaradt, ugyanazon vásárlói tömeg jelent meg továbbra is a piacon, ugyanannyi piaci asztalról történt az árusítás. A leszűkített, szétszabdalt, állandóan változó piaci területen, a megszokott rend felborulása miatt többletfeladat hárult mindenkire: A szemetelés és hulladékképződés fokozottabb lett, az ideiglenes terelő és átjáró utakon koncentráltabbá vált a szemét felgyülemlése, a szokásps takarítási eszközöket, technológiákat, gépi takarítást nem lehetett alkalmazni, az új helyekre felállított hulladék tárolókat nem használták, a munkaterületről gyakorta építési hulladékokat hordott a szél. A felsorolt okok miatt gyakrabban, illetve folyamatosan kellett takarítani, növelni kellett a takarító személyzet létszámát. A rendészet feladatai is megnövekedtek, mivel a zegzugos, palánkokkal határolt, állandóan változó terület sokkal nehezebben volt ellenőrizhető és bejárható. A kisebb területre koncentrálódott vásárlói tömegben nehezebben lehetett védekezni a zsebmetszők ellen. Ráadásul tovább nehezítette a helyzetet, hogy a térfigyelő kamerák leszerelése is elkezdődött, illetve a megmaradt kamerák nem tudták belátni az elkerített területeket és útvonalakat. Szükségszerű volt a rendészeti állomány növelése, illetve minőségi javítása. A felvázolt körülmények beálltakor mindkét szolgáltató megkereste az ügyvezetőt azzal a kérelemmel, hogy a többletfeladatok miatt közös megegyezéssel 40-60%-al emelhessék a szolgáltatás díját. Abban történt megegyezés, hogy a rekonstrukció időszakában nem kerül sor a díjak emelésére. A régi partneri kapcsolatra jellemző, felelősségteljes szolgáltatói megnyilvánulás volt részükről, köszönet járt érte. Az átvilágítók által felvetett díjcsökkentésről nem esett szó, de az elmondottak ismeretében minden ilyen jellegű megoldás veszélyeztette volna a piac rendjét, amelyet felelős vezető nem vállalhatott fel. 0.c.) A volt ügyvezető nélküli átvilágítás igazságtalansága, egyoldalúsága és következményei Az átvilágítás kezdetekor az ügyvezető már nem volt állásában, így nem volt módja arra, hogy az átvilágítás szempontjából megkerülhetetlen iratanyagot átadhassa, illetve egy alapos és átfogó átvilágításhoz a kellő információt megadhassa. Ráadásul a társaság gazdasági vezetőjének is felmondott az új ügyvezetés, aki pedig a volt ügyvezető távollétében valamelyest segíthette volna az átvilágítás munkáját. Éppen 2

3 ezért napját követően a társaságnál lezajlott eseményekre rálátása nem lehetett, az ügyek intézéséért, a meglévő és keletkezett dokumentumok iktatásáért, tárolásáért, kiszolgáltatásáért, vagy bármilyen iratkezelésért felelősség vállalására nem kötelezhető. Mivel a volt ügyvezető óta nincs birtokában azoknak az iratoknak, terveknek, levelezéseknek, számláknak, amelyek elengedhetetlenek egy teljes körű válasz elkészítéséhez, ezért jelen észrevételek is emlékezetből fogalmazódtak, nem teljesek, hiányoznak bizonyos dátumok, számsorok, adatolások. Azonban amennyiben az átvilágítást végző szakértők Jelentése és jelen Észrevételezés együttes áttanulmányozása során esetleges kérdések merülnének fel, a volt ügyvezető készen áll arra, hogy szóbeli vagy írásbeli kiegészítést tegyen, illetve az esetleges hiányzó adatok vagy dokumentumok eredetijének, vagy másolati példányának felkutatásában segédkezzen. I. SZABÁLYOZOTTSÁG, SZERVEZETTSÉG I.a.) A beszerzési szabályzat csak a közbeszerzésekre vonatkozik. A Társaság Beszerzési szabályzata is úgy készült, mint ahogy az önkormányzati cégek fontosabb belső jogi dokumentumai általában készültek: Az illetékes önkormányzati irodákon megszerkesztettek egy egységes formájú és szövegezésű tervezetet, amelyet a jogi képviselő átdolgozott, majd az illetékes irodákkal történt egyeztetés után megküldte az ügyvezetőnek aláírásra. Ezt követően egy aláírt példány visszakerült a tulajdonoshoz, aki kifogást nem emelt a szabályzattal kapcsolatban. I.b.) Az 5 M Ft feletti szerződésekre nincs versenyeztetés, árajánlat, gazdasági döntés. Az 5 M Ft feletti szerződések esetében mindenképpen, de nemegyszer ennél kisebb összegű szerződések esetében is előzetes versenyeztetés történt. Az erre vonatkozó, bekért árajánlatok és egyéb iratok fellelhetők az irattárban. Ezen túlmenően a másolati példányok megtalálhatók az ügyvezető iratszekrényében, az egyes konkrét ügyre vonatkozó egyéb iratanyagot tartalmazó dossziéban. Az ügyvezető által napi használatra ilyen formában tematikusan rendszerezett iratanyagoknak a tartalmáról és az adott témával kapcsolatos teendőkről az újonnan kinevezett ügyvezető többszöri és részletes szóbeli tájékoztatást kapott a kettős ügyvezetés időszakában. I.c.) A számlákhoz nincsenek teljesítési igazolások, nem látszik, hogy a kifizetéseket ki engedélyezte. A Társaságnál a kifizetéseket rendszerint a gazdasági vezető engedélyezte a számlák aláírásával, egyúttal mellékelve a teljesítési igazolásokat is. Ennek természetesen előfeltétele volt, hogy meggyőződjön a teljesítésről, amelyet általában az ügyvezető vagy a piacvezető leigazolt. Az évek óta szerződéses viszonyban álló szolgáltató partnerek esetében, akik havi rendszerességgel számlázták a szerződésben meghatározott ugyanazon fix összeget ugyanazon szolgáltatásért, nyilvánvalóan az eljárásmód és ellenőrzés rutinszerű volt, de ettől a számviteli törvény előírásai nem csorbultak. Ilyenkor például nem volt 3

4 szükség arra, hogy a gazdasági vezető külön informálódjon az ügyvezetőnél, vagy a piacvezetőnél a szolgáltatás teljesítése iránt, hiszen az ellenőrzések folyamatosan, naponta történtek és csak a teljesítés elmaradása vagy elhanyagolása esetén lett volna oka a kifizetés megtagadásának. A rendszeres könyvvizsgálói jelentésben, vagy a tulajdonos részéről történt belső ellenőrzések alkalmával, de a társaságnál tartott többszöri Áfa ellenőrzés során sem történt utalás vagy megjegyzés, sem szóban sem írásban arra vonatkozóan, hogy a számlák alapján történő kifizetésekhez hiányoztak volna a teljesítésigazolások, vagy a kifizetést engedélyező aláírásából nem lehetett volna megállapítani az aláíró kilétét. I.d.) A bizonylatokon hiányzik a könyvelés kelte, a kijelölt főkönyvi számlák, könyvelő aláírása, a Számviteli törvény C. 67. előírásai nincsenek betartva. A Társaságnál régtől alkalmazott módszer volt, hogy a könyvelési tételek nem a számlákra lettek írva, hanem külön nyomtatványra. Minden szállítói számla mellé csatolva lett egy belsőleg készített formanyomtatvány, amin feltüntetésre került, hogy milyen főkönyvi számlákra kerülnek lekönyvelésre a gazdasági események, melyik időpontban, és ki a könyvelő. A szállítói számlákat tehát a könyvelő munkatárs könyvelte, ő látta el aláírásával ezeket a számlákhoz tűzött nyomtatványokat. A pénztári kifizetések számláit is rendszerint a gazdasági vezető írta alá, ami azt jelentette, hogy a pénztáros kifizetheti a jóváhagyott összeget. A pénztári bizonylaton a pénztáros mindig feltüntette, hogy a gazdasági eseményt milyen főkönyvi számlákra rögzítette, amit aláírásával is igazolt. A rendszeres könyvvizsgálói jelentésben, vagy a tulajdonos részéről történt belső ellenőrzések alkalmával, de a társaságnál tartott többszöri Áfa ellenőrzés során sem történt utalás vagy megjegyzés, sem szóban sem írásban arra vonatkozóan, hogy az általunk alkalmazott könyvelési bizonylatolás nem felelt volna meg az előírásoknak. I.e.) A főkönyvi könyvelési program korszerűtlen. A főkönyvi, bér- és munkaügyi programot 995-ben vásárolta a Társaság. Törvényi változás esetén (ÁFA, SZJA, TB, számviteli témában), a program készítője azonnal frissítette a programokat. A rendszeres könyvvizsgálói jelentésben, vagy a tulajdonos részéről történt belső ellenőrzések alkalmával, de a társaságnál tartott többszöri Áfa ellenőrzés során sem történt utalás vagy megjegyzés, sem szóban sem írásban arra vonatkozóan, hogy az általunk alkalmazott programok, amivel könyveltünk, illetve a bérszámfejtést végeztük korszerűtlen lett volna, vagy nem felelt volna meg az előírásoknak. I.f.) Az analitikus nyilvántartás kézzel történik (tárgyi eszközök). Mivel a Társaságnál soha nem volt nagy mennyiségű az értékkel nyilvántartott tárgyi eszközállomány, ezért szükségtelennek tartottuk, hogy erre egy külön programot vásároljunk. A tárgyi eszközök nyilvántartása során a főkönyvvel való egyeztetés minden esetben megtörtént. Az értékcsökkenés nem csak a kartonokon lett vezetve, hanem külön egy Excel táblázaton is. Az egyeztetés a főkönyvi programmal, ezeken is megtörtént, 4

5 5 eltérés soha nem mutatkozott. I.g.) A számítógépes analitikus nyilvántartások nem kompatibilisek a főkönyvvel (bérprogram). A bér- és munkaügyi programot szintén 995-ben vásárolta a Társaság. A programban megvolt annak a lehetősége, hogy importálás útján, a bérprogramban rögzített adatok átkerüljenek a főkönyvbe, de a bérprogramot kezelő munkatárs és a gazdasági vezető megfelelőbbnek találták azt a módszert, hogy a bérprogram által kinyomtatott havi bérelszámolás külön vegyesen kerüljön rögzítésre a főkönyvi programban. Eltérés nem volt a kettő között, az egyeztetés rendszeresen megtörtént. I.h.) A főkönyv DOS-os, vezetői riportokra alkalmatlan. Ügyvezetői igény alapján személyre szabott, specifikus vezetői információs rendszer lett kialakítva, amely sokkal átfogóbb, képlékenyebb és átláthatóbb módon nyújtott betekintést a társaság napi ügymenetébe, mint az általános riportkészítő rendszerek. A főkönyvből (könyvelői igazolással) kinyert adatok alapján az adatbázis felelős munkatárs rendszeresen készített könnyen és gyorsan áttekinthető, táblázatokkal, színes grafikonokkal, diagramformákkal, elemzésekkel kiegészített adatsorokat úgy a Társaság egészéről, mint az egyes üzletágakról, piacokról, piacrészekről. Ezekben összehasonlító módszerekkel naprakészen követni lehetett a bevételeket, kiadásokat, a likviditási adatokat, stb. akár az előző évekhez (995-ig) viszonyítottan is. Egyes költségekről, elsősorban közüzemi számlákról, telefonszámlákról, járműhasználatról, beruházási adatokról, vagy az ügyvezető által elemzésre kijelölt bevétel-, vagy költségadatokról részletes kimutatások és elemzések készültek. A vezetői riportok, elemzések, grafikonok és táblázatok kinyomtatott formái megtalálhatók az irattárban, elektronikus formában pedig fellelhetők az ügyvezetői számítógépen vagy az adatbázis felelősnél lementve. I.i.) A gazdasági vezető szakképzettségének hiánya. A Gazdasági vezető mérlegképes könyvelői végzettséggel került a Társaság jogelődjeihez 995-ben. Ezzel a képesítéssel vált gazdasági vezetővé. A rendszeres könyvvizsgálói jelentésben, vagy a tulajdonos részéről történt belső ellenőrzések alkalmával, de a társaságnál tartott többszöri Áfa ellenőrzés során sem történt utalás vagy megjegyzés, sem szóban sem írásban a gazdasági vezető végzettségével vagy alkalmatlanságával kapcsolatosan. I.j.) Nincs transzferár szabályzat és nyilvántartás. Az önkormányzati cégek belső szabályzatai általában központi kezdeményezésre és irányítással készültek, vagyis az Önkormányzati irodákban előzetesen elkészült egy egységes szövegezésű mintairat, amelyet a jogi képviselő cégre szabott. Mivel a Társaság transzferálási ügyleteinek mennyisége soha nem indokolta, ezért nem is merült fel igény a szabályzat elkészítéséhez. A tulajdonos részéről nem történt, arra való utalás, hogy a Társaságnak szüksége lenne Transzferár szabályzatra, de ilyen irányú jelzés sem a könyvvizsgálótól sem a

6 6 jogi képviselőtől nem érkezett. I.k.) Nincs rendelkezés a 0-ra leírt eszközök főkönyvi nyilvántartásáról. Nincs nyoma annak, hogy használatban vannak olyan eszközök, amelyek összességükben 26 M Ft bekerülési értékkel bírtak, és bár könyvi értékük 0 Ft, piaci értékük azonban feltehetőleg nem 0 Ft. A feltehetőleg kitétel helyesen utal arra a közismert tényre, hogy egyes informatikai, elektronikai, telekommunikációs eszközök elavulási sebessége nincs arányban a könyvekben számon tartott értékükkel és különösen eltér a piaci értéküket illetően. Tudjuk, hogy elajándékozni sem lehet alig használt nyomtatókat, hiszen egy korszerűbb, nagyobb tudással bíró új eszköz olcsóbb, mint a réginek a tintapatronja. Néhány hónapos mobiltelefonunkat apró pénzért becserélik új, jobb paraméterekkel bíró, kisebb méretű, habkönnyűre. És sajnos nem kell senkinek a hatalmas katódcsöves monitorunk. Ezektől az eszközöktől általában nem lehet megszabadulni, nem javíthatók, vagy javításuk nem gazdaságos. I.l.) A selejtezési jegyzőkönyv kiállítása nem szabályos. Például ceruzával írták rá a tárgyi eszköz kartonra, hogy a piacos fiúknak kell". Az olyan irodai eszközök, berendezések, és számítástechnikai eszközök esetében, amelyek elavultak vagy elhasználódtak, de csökkentett üzemmódban használni tudtuk, a selejtezések alkalmával megvizsgáltuk olyan szempontból, hogy esetleg más területen tudjuk-e tovább használni. Ilyen esetekben rá lett írva a kartonra, hogy a társaságon belül hova szállítottuk át, ki kapta meg használatra. Több esetben megtörtént, hogy valóban használható volt még évekig, de az is megtörtént, hogy mégis selejtezésre került, mert a javítás túl sokba került volna. I.m.) A selejtezés során nincs rendelkezés a visszanyert haszonanyagokról értékesítéséről. A Társaság megállapodást kötött a rendszergazdai feladatokat ellátó Compax Kft.-vel a 0 értékre amortizálódott, és az azokból még hasznosítható alkatrészek kinyerését követően a hasznosíthatatlan számítástechnikai eszközök elszállításáról. Ennek alapján a megsemmisítés és az újrahasznosítás lehetősége és feladata is a Compaxhoz került. A Társaság ezzel lemondott az esetleges újrahasznosításból származó bevételről, mivel úgy értékelte, hogy az ebből kinyerhető bevétel meghaladná a megsemmisítéssel járó várható költségeket. Az informatikai hulladékok elszállítását közvetlenül megelőzően a Társaság, valamint a ComPax Kft. munkatársai közösen válogatták és bontották ki a visszamaradó, még esetleg hasznosítható alkatrészeket. Erről azonban külön jegyzőkönyv nem készült, tekintettel a jelentéktelen visszamaradt értékre. I.n.) Nem alkalmaztak független belső ellenőrt. A folyamatba épített ellenőrzés is minden bizonnyal a gazdasági vezető kezén ment keresztül. Vizsgálatunk során megbizonyosodtunk arról, hogy a számviteli szabályozottság biztosított, a működés alapvető szabályzatai rendelkezésre állnak. (!)

7 7 A független könyvvizsgálat rendszeres volt. Évente legalább háromszor megjelent a könyvvizsgáló, illetve munkatársa. A beérkező számlákat, illetve a vegyes könyvelési tételeket teljes részletességében átnézték. Ha valamelyik tétel könyvelése szerintük nem a megfelelő főkönyvi számlán került rögzítésre, akkor az általuk kijelölt főkönyvi számlára lettek átjavítva. Mindig átfogó ellenőrzés alá kerültek az új szerződések, kiemelt figyelemmel a nagyobb összegeket tartalmazó szerződésekre, illetve a beruházásokkal kapcsolatos összes szerződésre. A pénztári bizonylatokat szúrópróba szerűen ellenőrizték, ami azt jelentette, hogy egy negyedéves vizsgálat áttekintésekor csak egy-két hónap pénztár bizonylatait nézték át teljes egészében. A munkaügyi adatokat, illetve a bérszámfejtést is szúrópróba szerűen ellenőrizték. Kijelölten bizonyos hónapokat vizsgáltak részletesen, illetve egyes személyek bérkartonjait kérték el szúrópróbaszerűen. A társaságunk által beadott bevallásokat (ÁFA, SZJA) részletesen átnézték. Részletekbe menően átvizsgálták az adófolyószámlákat, illetve az eredmény kimutatást és a mérleget. Betekintettek a selejtezési jegyzőkönyvekbe, az értékcsökkenések elszámolásába, mind a számviteli törvény, mind az adótörvény szempontjából. A főkönyvi kivonat alapján ellenőrizték a tárgyi eszközök nyilvántartását, leltárát. Az érték nélküli tárgyi eszközök nem voltak csatolva a mérleg mellékleteként, de minden évben elkészült a leltárfelvétel, ami az érték nélkül nyilvántartott kartonok, kimutatások mellé volt lefűzve. Az igazgató váltás során is ennek alapján készült az átadáskori leltár. A könyvvizsgálatok során soha nem történt utalás, vagy megjegyzés esetleges hiányosságokra a könyvvitelben, elszámolásokban, illetve arra vonatkozóan, hogy a belső ellenőrzés nem megfelelő. A Felügyelő Bizottság rendszeresen tartotta üléseit, amelyeken soha nem történt utalás, vagy megjegyzés könyvviteli hiányosságokra, vagy a belső ellenőrzés nem elegendő mértékére. A Társaság azon alkalmazottaitól, akiknek a könyvvitelre rálátásuk volt, vagy egyes elemeiben maguk is részt vettek, soha nem történt utalás, megjegyzés arra vonatkozóan, hogy szabálytalanság történt volna. A Szegedi Önkormányzat, mint Tulajdonos által felügyelt gazdasági társaságok (köztük Társaságunk is) ellenőrzéséről az Állami Számvevőszék 2005 óta készít jelentéseket. A 2009 évre kiállított jelentésben például az van aláhúzva, hogy a kialakított kontrollok működésének megfelelősége kiváló volt Mivel a felsorolt ellenőrző funkciók egyikétől sem érkezett jelzés szabálytalanság meglétére, ezért ügyvezetői szempontból érthetően nem látszott ok arra, hogy külön független belső ellenőrző apparátus, vagy személy megbízást kapjon újabb ellenőrzés lefolytatására. II. SZERZŐDÉSEK VIZSGÁLATA A felsorolt 6 szolgáltató cég többségével a Társaság még a vizsgált időszak előtt kötött szolgáltatói szerződést. A megörökölt cégekkel olyan új szerződések köttettek, amelyek rendre kedvezőbbek voltak a Társaságra nézve. Az elmúlt években

8 8 bebizonyosodott, hogy együttműködő, megbízásukat jól ellátó üzletfelekről van szó. II..a.) A Nagy Kft. részére piactakarításra, parkgondozásra kifizetett összegek változatlanok maradtak annak ellenére, hogy az építési területeken takarításra nem is volt szükség. A Nagy Kft. is a megörökölt szolgáltatói körbe tartozik, mint a Társaság által üzemeltetett piacok takarításával megbízott cég. A Bevezetésben részben kifejtett fejlesztési koncepció szerint az építkezések ideje alatt a piacnak mindvégig teljes kapacitással kellett üzemelnie. Ehhez egy átgondolt és összehangolt tervet kellett készíteni, amelynek az építészeti, munkavédelmi, logisztikai és piacüzemeltetési feladatai között nagy jelentőséggel bírt a piac folyamatos takarítása, a keletkezett hulladék, szemét összegyűjtése és elszállítása. A piac takarítandó felülete valóban lecsökkent az építési terület nagyságával, de ebből nem következik az, hogy a takarítás feladati lecsökkentek volna, ellenkezőleg. Mivel továbbra is ugyanazon vásárlói tömeg jelent meg a lecsökkent, szétszabdalt, folyton változó területen, a piaci asztalok száma valamivel még nagyobb is lett, a megszokott rend felborulása miatt többletfeladat hárult mindenkire, de a takarító személyzetre kiemelten. Az ideiglenesen kialakított terelő utakon és fedett átjárókon koncentráltabbá vált a szemét felgyülemlése, a szokásos takarítási eszközöket és technológiákat nem lehetett alkalmazni. Mivel az emberek a megszokott helyeken nem találták a hulladéktárolókat, ezért több szemét maradt szétszórva. A palánkkal bekerített munkaterületről építési hulladékokat hordott a szél, de a munkagépek piactéren való áthaladása is fokozta a hulladékképződést A takarító cég vezetője a felsorolt okokra hivatkozva többször is jelezte, hogy gyakrabban és intenzívebben kell takarítani, ezért szükség van a takarítók létszámának megkétszerezésére, amihez a szolgáltatás díjának arányos növelését indítványozza. A díjemelésre azonban nem került sor, elsősorban azért, mert az üzleti terv ilyen mérvű emelést nem engedett meg. Végül a takarítás többletmunkáját sikerült cégen belül megoldani anélkül, hogy az a szolgáltatás színvonalát rontotta volna. A szolgáltatás díjának csökkentésével és a takarítás színvonalának ezzel járó leépítésével felelős vezető nem számolhatott, mert az kaotikus közegészségügyi állapotokat idézhetett volna elő. II..b.) A Nagy Kft. részére piactakarításra, parkgondozásra kifizetett összegek teljesítési igazolás nélkül történtek. Azon partnerek esetében, akik hosszú évek óta szolgáltattak a Társaságnak, nyilvánvalóan a teljesítési igazolás rutinszerű volt. Amikor rendszeresen ugyanazt a feladatot, ugyanazon társaság változatlan személyzettel ellátja, majd a megbízásba foglalt ugyanazon fix összeget havi rendszerességgel számlázza, évek óta hibátlanul, akkor a kialakult bizalom megengedi a lazább ellenőrzést. Ennek ellenére a takarítási munkavégzés ellenőrzése, a teljesített munka leigazolása mindig megtörtént. II..c.) A Nagy Kft. részére parkgondozásra kifizetett összegek kérdése. Az építészeti tervek alapján az új piaci csarnokokon hatalmas felületű tetőkertek illetve parkosított, fásított földszinti téregységek kialakítására került sor.

9 Ezen a helyen most nincs mód arra, hogy a piac parkosításának terveiről, a környezetvédelmi hatóságok által megkövetelt zöldfelületek indokoltságáról, valamint a kertészeti munkák kivitelezése és karbantartása körüli szakmai nézeteltérésekről szólni lehessen. A piac rekonstrukciója I. ütemében megépült kiscsarnokok tetőkertjének, valamint a csarnokok körül kialakított parkövezetének átvételét követően a Társaság karbantartási szerződést kötött azzal a céggel, amelyik a növényzet telepítését végezte. Ennek indoka elsősorban az volt, hogy a meglehetősen drága és sokféle növényzet ápolását senki nem vállalta az előírt garanciális feltételekkel. Az aggodalom beigazolódott, mivel a telepített növényzet egy része a szakszerű gondozás ellenére kipusztult, és garanciális pótlásra volt szükség. Mivel a garanciális idő letelte után a karbantartó cég továbbra is ragaszkodott a viszonylag magas díjszabáshoz, ezért elfogadtuk a régi parkgondozó cég (Nagy Kft.) kedvező ajánlatát, és mintegy fele akkora összegért kötöttünk szerződést a tetőkertek és földszinti zöldövezet takarítására és karbantartására. A II. ütem befejezését követően nagyságrendileg megnövekedett a tetőkertek, parkok, zöld övezetek területe ezért a megbízási szerződést is módosítani kellett. A szolgáltatás díjtételének emelkedése arányos volt a megnövekedett feladattal. II..d.) A Nagy Kft. szerződését én (!) a kinevezett új igazgató közös megegyezéssel megszüntette. Mivel a jelzett időpontban még kettős ügyvezetés volt a Társaságnál, ám a volt ügyvezető ezt a dokumentumot nem írta alá, ezért észrevételezés helyett kérdések merülnek fel. A jelentés szövegkörnyezetéből nem lehet kiérteni, hogy az átvilágítók a szerződés felmondásának tényét az új ügyvezetés dicséreteként, vagy elmarasztalásul emelte ki, illetve hogy bármelyik eset vonatkozik-e a volt ügyvezetőre is? II..e.) Az átalánydíjas szerződés a Mars téri piac és a Szegedi Nemzetközi vásár teljes területének takarítására vonatkozik, ezért az átalánydíjon felül megrendelt és kifizetett szolgáltatások jogossága megkérdőjelezhető. A Nagy Kft. részére átalánydíjat meghaladóan kifizetett tételekre szerződéskötés nem volt, vagy legalább is ilyen szerződést bemutatni nem tudtak. A Nagy Kft. és a Társaság között létrejött első átalánydíjas szerződést még a volt ügyvezető elődje kötötte, a továbbiakban a szerződésnek általában csak módosításai történtek. A szolgáltatással ellátandó terület túl precíz körülírása nem volt indokolt, mivel az sűrűn változott. (A Szegedi Nemzetközi Vásár területe például már régóta nincs meg és amikor megvolt, akkor sem volt pontosan körülírható.) Lényeg, hogy a szolgáltató feladatkörébe tartozott a Társaság által üzemeltetett összes piac területe, amelynek meghatározottsága nem volt kétséges. Nem adódott ebből félreértés a szerződött felek között, annak ellenére, hogy az utóbbi években lefolytatott rekonstrukciók következtében rendre változtak a piacok területei, valamint beépítettségük foka. A piacrekonstrukciók bontásokkal, köztes állapotokkal, építési szakaszolásokkal jártak, ami olyan gyors alkalmazkodási képességet követelt meg a takarító személyzettől, amelyet például heti szerződésmódosításokkal lekövetni nem volt ésszerű. Az elsődleges követelmény mindenkor az volt, hogy az adott körülményekhez mérten a piacok legyenek tiszták. Az is egyértelmű volt a szerződött felek között, hogy mi nem tartozik az átalánydíjas 9

10 takarítás körébe. Természetesen minden olyan takarítási feladat, amely a piacok napi normális üzemeltetési körén kívül esik. Ilyenek például a szezonális piacok (fenyővásár) takarítása, saját rendezvények utáni takarítás, búcsúvásárok takarítása, a csarnokablakok időnkénti mosása, stb. Ezekre a feladatokra minden esetben külön megbízás történt, amelynek ellenőrzését, teljesítésigazolását a piacvezető végezte. II..f.) A Nagy Kft.-vel megkötött szerződésekből és számlákból nem lehetett megállapítani, hogy a megrendelt tételek konkrétan milyen feladatok ellátására vonatkoznak, azokat milyen feltételekkel, milyen minőségben és hol végezték. A teljesítést ki igazolja és mikor minősül teljesítettnek. A piactakarítási műveletek egyrészt túl egyszerűek ahhoz, hogy részletes írásos dokumentum szülessen róluk, másrészt túl sok előre nem tervezhető eleme van ahhoz, hogy hibátlan műveleti rendbe lehessen szorítani. Általában a takarító személyzet képzettsége sem olyan, hogy szóbeli utasításokon túlmenő technológiai leírások alapján dolgozni tudjon. A takarítás feltételeinek és a munka elvárt minőségének írásba foglalása általában tovább tartott volna, mint bizonyos munkák elvégzése. Sok esetben olyan élethelyzet is adódott a piactakarítás során, amikor a munkavégzés feltételeinek gyors változása miatt el is kellett volna térni egy leírt munkafolyamattól, ha lett volna ilyen. Ebben az esetben megeshetett volna, hogy egy másik papírszagú átvilágítás éppen ezért marasztalta volna el a Társaság ügyvezetőjét. Függetlenül attól, hogy részletes technológiai leírások nem születtek, amennyiben a szolgáltató megfelelt annak a szóban sokszor hangoztatott fő követelménynek, hogy Az adott körülményekhez mérten a piacok tiszták legyenek! - akkor a teljesítés igazolása minden esetben megtörtént. II.2.a.) A Goboker Kft. által elvégzett karbantartási feladat teljesítését Kálmán László piacvezető igazolta le. Kálmán Lászlónál, ugyanúgy, mint a gazdasági vezetőnél, kifogásolható, hogy a munkaköréhez szükséges végzettséggel nem rendelkezett! Az átvizsgált számlák mellett lévő teljesítésigazolás megbízási szerződésekre hivatkozik, de a megbízási szerződéseket - az idő rövidsége miatt - tételesen ellenőrizni nem tudtuk. Kálmán László (ugyan úgy, mint a gazdasági vezető) 996 óta dolgozik a Társaságnál. Kezdetben csoportvezetőként, majd piacvezetőként elismerésre méltó munkát végzett. Évek óta, a Társaság legnehezebb időszakaiban is bizonyította rátermettségét, alkalmasságát. Ennek megkérdőjelezése olyan méltánytalan és embertelen, amelynek indítékait érteni sem lehet. II.2.b.) A Goboker Kft i teljesítési határidővel benyújtott egy számlát, mely 4 db könnyűszerkezetes bódé áthelyezéséről szólt. Szerződést igen, teljesítésigazolást nem kaptunk. Nem kaptunk információt, hogy más ajánlatot kértek-e? A bódék áthelyezésére 3 db ajánlat érkezett: - Merkbau Kft Ft+ÁFA napján - Tree Ring Bt Ft+ÁFA napján - Goboker Kft Ft+ÁFA napján A Gobokerrel megkötött szerződés, számla és teljesítésigazolás eredetije fellelhető az 0

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖNYVELŐI FELADATOKHOZ

SEGÉDLET A KÖNYVELŐI FELADATOKHOZ Harkai István SEGÉDLET A KÖNYVELŐI FELADATOKHOZ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVELŐK ÉS CÉGVEZETŐK RÉSZÉRE A FELADAT- ÉS FELELŐSSÉGMEGOSZTÁSRÓL Szerkesztette: Harkai István, 2014 Kiadó: Minőségi Könyvelők Klubja

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

A bázisvállalat vállalatirányítási, elszámolási és szervezeti rendszerének átalakítása, fejlesztésének bemutatása egy konkrét példán keresztül

A bázisvállalat vállalatirányítási, elszámolási és szervezeti rendszerének átalakítása, fejlesztésének bemutatása egy konkrét példán keresztül Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A bázisvállalat vállalatirányítási, elszámolási és szervezeti rendszerének átalakítása, fejlesztésének bemutatása egy konkrét példán keresztül

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az alapítvány jelenlegi szervezeti felépítése, belső struktúrája és vezetési szintjei 7

Tartalomjegyzék. Az alapítvány jelenlegi szervezeti felépítése, belső struktúrája és vezetési szintjei 7 Tartalomjegyzék Előzmények, 3 Bevezetés 4 Az alapítvány jelenlegi szervezeti felépítése, belső struktúrája és vezetési szintjei 7 Tervezés, pénzügyi kontrolling 10 Workflow, működés és döntéshozatal 13

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. január 29-én megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. január 29-én megtartott ülésének Szám: 192/2014. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2014. január 29-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELET Tiszaug

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI ISMERETEK

ELLENŐRZÉSI ISMERETEK MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék ELLENŐRZÉSI ISMERETEK Miskolc, 2012.02. 2012. Összeállította: Dr. Nagy László BEVEZETÉS

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium. Fehér Könyv. Korrupció, átvilágítás és büntetőjogi konzekvenciák 2011.

Honvédelmi Minisztérium. Fehér Könyv. Korrupció, átvilágítás és büntetőjogi konzekvenciák 2011. Honvédelmi Minisztérium Fehér Könyv Korrupció, átvilágítás és büntetőjogi konzekvenciák 2011. 1. Bevezetés A rendszerváltás óta a Magyar Honvédség folyamatos átalakuláson ment keresztül. Az elmúlt több

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

A kivitelezési és tervezési szerződések új magánjogi szabályozásának társadalmi gazdasági hatásai

A kivitelezési és tervezési szerződések új magánjogi szabályozásának társadalmi gazdasági hatásai Dr. Barta Judit A kivitelezési és tervezési szerződések új magánjogi szabályozásának társadalmi gazdasági hatásai Bevezető Az épített környezet éppoly fontos a civilizált társadalom számára, mint a természetes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Csalásra utaló jelek ismertetője az ERFA, az ESZA és a KA vonatkozásában

Csalásra utaló jelek ismertetője az ERFA, az ESZA és a KA vonatkozásában Európai Bizottság Regionális Politikák Főigazgatósága COCOF 09/0003/00-EN Csalásra utaló jelek ismertetője az ERFA, az ESZA és a KA vonatkozásában Jogi nyilatkozat: A jelen munkaanyagot az Európai Bizottság

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Teljeskörű ügyfélazonosítás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.3.8 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Tanulmány. az AVOP program működéséről. Megállapítások és javaslatok szakmai összefoglalója. Készítette: Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány

Tanulmány. az AVOP program működéséről. Megállapítások és javaslatok szakmai összefoglalója. Készítette: Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány Tanulmány az AVOP program működéséről Megállapítások és javaslatok szakmai összefoglalója Készítette: Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány Készült az FVM AVOP Irányító Hatóság megbízásából a Szent

Részletesebben

1 A megküldött javaslati pontokkal teljes mértékben egyetértve az alábbi kiegészítéseket, megfontolásokat tartanám fontosnak kötelező könyvvizsgálat

1 A megküldött javaslati pontokkal teljes mértékben egyetértve az alábbi kiegészítéseket, megfontolásokat tartanám fontosnak kötelező könyvvizsgálat 1 A megküldött javaslati pontokkal teljes mértékben egyetértve az alábbi kiegészítéseket, megfontolásokat tartanám fontosnak kötelező könyvvizsgálat kérdésében: minden típusú és formájú hitel és kölcsön

Részletesebben

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 10.2. B E S Z Á M O L Ó A MEGSZŰNT KÖZPONTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETEKKEL KAPCSOLATOS EKI TEVÉKENYSÉGRŐL

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 10.2. B E S Z Á M O L Ó A MEGSZŰNT KÖZPONTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETEKKEL KAPCSOLATOS EKI TEVÉKENYSÉGRŐL Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 10.2. B E S Z Á M O L Ó A MEGSZŰNT KÖZPONTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETEKKEL KAPCSOLATOS EKI TEVÉKENYSÉGRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 1. Feladatleírás 2. Jogi háttér

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

A könyvvizsgálati munka szakaszai

A könyvvizsgálati munka szakaszai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálók kötelező továbbképzése 2012. A könyvvizsgálati munka szakaszai A könyvvizsgálat során alkalmazandó módszertan elméleti és gyakorlati kérdései Oktatási anyag

Részletesebben