ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, március 31. Horváth Attila igazgató 1

2 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 16/2013 (II.28) EMMI-rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik a gimnázium honlapján, továbbá egy-egy kinyomtatott példány munkaidőben megtekinthető az iskola könyvtárában. A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára, a szülőkre, az iskola közösségeire és minden dolgozójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. A szervezeti és működési szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, az diákönkormányzat és az iskolaszék véleményezésével és az intézményvezető jóváhagyásával lehetséges. 2

3 1.1. Az intézmény elnevezése: 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai Zrínyi Miklós Gimnázium székhelye: Zalaegerszeg Rákóczi út Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Alapító szerve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata A gimnázium állami gimnázium, melynek működtetéséért Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata felel. Fenntartója: 1.3. A Zrínyi Miklós Gimnázium Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapítás időpontja: szeptember 1. (Magyar Királyi Állami Főgymnázium) OM azonosító: törzskönyvi azonosító szám: Alapító okirat kelte: július Az intézmény jogállása Az intézmény nem önálló jogi személy, képviseletét a munkáltatói jogkör kivételével teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott igazgató látja el. Az intézmény önálló költségvetéssel január 1-től nem rendelkezik Az intézmény tevékenysége Az intézmény 8 évfolyamos gimnáziumi valamint 1 évfolyamos nyelvi előkészítőt követő 4 évfolyamos képzés keretében folytat oktatást, részt vesz az Arany János Tehetséggondozó Programban Az intézmény székhelye, működtetése Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja. Az intézmény az általa használt ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város az intézmény székhelyét képező épületet, a telket és a feladatellátáshoz szükséges ingóságot használatra átadta az intézmény számára. 3

4 2. Az intézmény irányítási és szervezeti felépítése Az iskola vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzése, külső kapcsolatok 2.1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolat-tartás rendje Az intézmény vezetője Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét két igazgatóhelyettes közreműködésével látja el. A köznevelési intézmény vezetője a Köznevelési törvény előírásai szerint felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók életés munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire átruházhatja. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatokat. Kapcsolatot tart a gazdasági munkatárson keresztül a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezettel (továbbiakban ZEGESZ). Kizárólagos jogkörébe tartozik: a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása; a reál munkaközösség munkájának irányítása; az iskolaszékkel való együttműködés és kapcsolattartás; Felelős az Arany János tehetséggondozó programért. Hatáskörét az igazgatóhelyettesek fejezetben leírtak szerint ruházza át Az igazgatóhelyettesek A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során az intézmény igazgatójával egyeztetve bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. Részletes feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. 4

5 A tanulmányi igazgatóhelyettes az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését, közvetlenül irányítja a matematika fizika - informatika és az idegen nyelvi munkaközösségek munkáját, felelős a mindenkori tanév rendje mellékletében felsorolt tanulmányi versenyek és az írásbeli érettségi szervezéséért; kapcsolatot tart: - a Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvánnyal, - a szülői munkaközösség választmányával A nevelési igazgatóhelyettes az igazgató, valamint a tanulmányi igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését, közvetlenül irányítja a humán és az osztályfőnöki munkaközösségek munkáját, felelős az iskolában és az iskolán kívül ellátott túlmunkák irányításáért, ellenőrzéséért, jogosságának igazolásáért, az iskolai és iskolán kívüli rendezvényekért, tanári ügyeletek beosztásáért, kapcsolatot tart: - az iskolai diákönkormányzattal, - a vonzáskörzetbe tartozó általános iskolákkal Az iskolavezetőség Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. A szakmai vezetőség tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a munkaközösség-vezetők választott képviselői - közalkalmazotti tanács vezetője - az AJTP programfelelőse Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján havonta tanácskoznak. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre - napirendi ponttól függően - tanácskozási joggal meghívható a diákönkormányzat vezetője és az iskolai érdekképviseleti szervek vezetői. Az operatív vezetési ügyekben az igazgató és az igazgatóhelyettesek heti rendszerességgel - a hét első munkanapján megbeszélést tartanak Az intézmény vezetője és helyettesei bent tartózkodásának rendje: Munkanapokon között az intézményben tartózkodnak és 8.00 óra, illetve és (pénteken 15.30) között közülük egy fő ügyeletet tart, aminek rendjét évente külön szabályozzuk. A helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén - azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, teljes felelősséggel fentiek alapján mindkét igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén a tanulmányi igazgatóhelyettes gyakorolja a kizárólagos jogkörönként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. 5

6 2.5. A Zrínyi Miklós Gimnázium szervezeti felépítése IGAZGATÓ Igazgatóhelyettes I. Igazgatóhelyettes II. Oktatást közvetlenül segítő dolgozók Iskolatitkárok Munkaközösségvezetők Munkaközösségvezetők Pedagógusok Pedagógusok 6

7 2.6. Kapcsolattartás a belső- és a külső szervezetekkel Az iskolaszékkel való együttműködés szervezése az igazgató feladata. Az iskola igazgatója és az iskolaszék képviselője az együttműködés tartalmát és formáját évente az iskolai munkaterv, illetve az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítja meg. Az iskolaszék képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjának tárgyalásához, amelyekben az iskolaszéknek véleményezési jogosultsága van. Az iskolaszék véleményét minden, a jogszabályok által előírt esetben ki kell kérni. Ha az iskolaszék az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az igazgató gondoskodik A szülői munkaközösség való kapcsolattartás feladata a tanulmányi igazgatóhelyettes feladata. Az igazgatóhelyettes és a szülői munkaközösség választmányának képviselője az együttműködés tartalmát és formáját évente az iskolai munkaterv, illetve a szülői munkaközösség programjának egyeztetésével állapítja meg. A szülői munkaközösség véleményét minden, a jogszabályok által előírt esetben ki kell kérni. Ha a szülői munkaközösség az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az igazgatóhelyettes gondoskodik Intézményi tanács A köznevelési törvény 73. -ának (3) bekezdése lehetőséget ad az intézményi tanács megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a pedig szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit. Mivel iskolánkban jól működik az Iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat közötti egyeztetés, biztosítjuk a fenntartó és a partnerszervezetek közötti információáramlást, az intézmény tantestülete és a partnerszervezetek nem tartják szükségesnek az intézményi tanács megalakítását A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás A kapcsolattartás az ifjúságvédelmi felelős feladata. A kapcsolattartás folyamatos. Az ifjúságvédelmi felelős a munkavégzésről az igazgatónak tartozik beszámolni A pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás A kapcsolattartásért az igazgató felelős. Az adott feladat megoldását esetenként átruházhatja az igazgatóhelyettesekre Az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás A kapcsolattartásért az igazgató a felelős. Az egészségügyi ellátásból adódó feladatokat a nevelési igazgatóhelyettes látja el. 7

8 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 3.1. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: az alapító okirat a szervezeti és működési szabályzat a pedagógiai program a házirend Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működését szolgálják az alábbi dokumentumok: - a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), - egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje) Az alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja A pedagógiai program A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető a könyvtárban, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban Az éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembevételével az intézmény pedagógiai programját alapul véve tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét az igazgató készíti el, kikérve az iskolaszék, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményét, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás az alábbi jogszabályokban foglaltak szerint történik: a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a Tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény, a 16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. Az iskolai tankönyvellátásról a tankönyvfelelős gondoskodik. A tankönyvfelelőst minden évben az igazgató bízza meg. Munkáját a tankönyvellátóval kötött szerződés alapján végzi. 8

9 3.3. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet előírásainak megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött dokumentumok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény igazgatójának vagy oktatási igazgatóhelyettesének alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattárba kell helyezni Intézményi bélyegzők használata Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, és az iskolatitkárok a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. Az érettségi vizsgabizottság jegyzője jogosult a vizsgabizottság bélyegzőjének használatára az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány, érettségi törzslapkivonat, érettségi jegyzőkönyvek hitelesítésekor. 4. Az iskola munkarendje A tanév rendjét az oktatásért felelős miniszter határozza meg A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje: Az iskola tanítási időben (a tanév során) 6.30-tól ig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon ha nincsenek rendezvények zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre eseti kérelmek alapján az igazgató ad engedélyt. Iskolai és osztályrendezvények esetén az előzetesen egyeztetett nyitva tartás érvényes. Tanítási időn kívül munkanap a nyitva tartás 8.00-tól ig tart. 9

10 Nyári szünetben az iskola előre meghirdetett módon biztosít ügyeleti napot. Az iskola napi munkarendje a következő: Az iskolai munka 7 óra 10 perctől 17 óra 00 percig tart, kivéve a sportfoglalkozásokat, amelyek ig tarthatnak. A tanítási órák néhány 0. órát leszámítva ( ) 8.00 órakor kezdődnek, és 14 óra 20 percig tartanak. A tanítási órák- és a tanórán kívüli foglalkozások rendjét az órarend (és a foglalkozási naplók) határozzák meg, ettől eltérni csak az ügyeletes vezető előzetes engedélyével lehet. Csengetési rend: 0. óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: A szakkörök rendjét az adott foglalkozási terv tartalmazza. A tanulóknak legkésőbb 7 óra 50 percre kell az iskolába megérkezniük. Amennyiben a tanulónak nincs 8 órakor kezdődő tanítási órája, az iskolába az első tanítási óra előtt legalább 10 perccel kell érkeznie. Bármely iskolai foglalkozás esetén annak befejezése előtt csak előzetes szülői írásbeli kérelemre lehet elhagyni az iskola, illetve a foglalkozás helyszínét. Egyéb indokolt esetben csak az osztályfőnök, a pótosztályfőnök, az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt az iskola elhagyására a tanítási idő befejeződése előtt. Ez a rendelkezés érvényes az órák közti szünetekre és a lyukasórákra is. Az engedélyt a tanuló egy un. kilépővel bizonyíthatja, amelyet egy formanyomtatványon a távozását jóváhagyó személy állít ki. Ennek hiányában az iskola elhagyása igazolatlan hiányzásnak minősül. A kilépőjét visszaérkezéskor le kell adni az osztályfőnöknek. Az étkezések rendje: Az ebéd elfogyasztására az órarend alapján kialakított étkezési rend szerint van lehetőség, a tanítási órák közti szünetben annak a tanulónak, akinek még később órája van, ebédelni tilos. Tanítási órákon, egyéb foglalkozásokon étkezni, inni nem szabad. Az ebédlőben a tanulók fegyelmezetten várakozzanak, és kulturáltan étkezzenek. Az étkezés befejezése után tálcájukat és evőeszközeiket vissza kell vinniük a gyűjtőhelyre. A menzás tanulók kötelesek engedelmeskedni az ügyeletes tanárnak és az ügyeletes tanulóknak. Az ebédlőbe kabátot, táskát bevinni tilos! Ebédelni csak lyukas órában vagy az utolsó tanóra befejeztével szabad. A menzán 12:00 és között csak az étkező tanulók tartózkodhatnak az ebéd elfogyasztásának idejéig Ügyeleti rend A intézmény vezetője és helyettesei munkanapokon 8.00 és óra között az intézményben tartózkodnak és (pénteken 15.30) között 10

11 közülük egy fő ügyeletet tart. Az iskola vezetőségének napi ügyeleti rendjét évenként szabályozzuk. Az iskolai rend és fegyelem megtartása érdekében a nevelőtestület tagjai - az iskola igazgatója által jóváhagyott rend szerint - folyosó-, illetve menzaügyeletet kötelesek ellátni. A folyosóügyeletet reggel 7.40-től 8.00 óráig és szünetekben a tanév elején kialakított ügyeleti rend alapján látják el a pedagógusok. A beosztás minden tanévre az órarend függvényében készül el. Az ügyeletes pedagógus 7.40-kor kezdi meg munkáját. Az ügyelet az első órára való becsengetésig, 8 óráig tart. A diákügyelet rendje: A diákügylet 7 óra 40 perctől 14 óra 20 percig tart. Az ügyeletes tanuló a portán tartózkodik, feladatait a házirend tartalmazza. Minden évfolyamos osztály ügyel, osztályonként minden nap egy-egy tanulót bíznak meg a feladattal. Az ügyletes tanulók megbízására jogosult az adott osztály osztályfőnöke. Az ügyeleti rend összeállításánál az osztályfőnök kikéri az osztály diákönkormányzatának (ODB) véleményét. A nevelőtestület és az iskolai diákönkormányzat az ügyeletesek munkáját félévenként értékeli. Az iskolával jogviszonyban nem álló vendéget az ügyeletes diák útbaigazítja vagy elkíséri a céljához és figyelemmel kíséri távozását. A menzaügyelet rendje: A menzaügyeletes tanár munkáját alkalmanként 1 tanuló segíti. Egy osztály 15 tanítási napon ügyel, az ügyeleti beosztás a tanév elején a 12. évfolyammal kezdődik, majd lefelé haladva kerülnek sorra az alsóbb évfolyamok. (9 12. évfolyam) Az ügyeletes feladatai: a rend biztosítása sorbaálláskor és az étkezés ideje alatt a kancsók friss vízzel való feltöltése a székek és a terítők elrendezése Amennyiben nem sikerül a rend fenntartása, kéri az ügyeletes tanár segítségét. A tanulói ügyelet az 5. óra után kezdődik (12 óra 30 perckor) és 14 óra 45 percig tart. A menzaügyeleti rend összeállítása az osztályfőnök feladata, melyben kikéri az osztály diákönkormányzatának véleményét. Az iskola könyvtárosa a könyvtár ajtajára kifüggesztett rend szerint kölcsönzői ügyeletet tart A pedagógusok munkarendje A pedagógus köteles első órája vagy az egyéb programok kezdete előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni (folyosóügyelet esetén 25 perccel). A pedagógus a munkából való távolmaradásának okát lehetőleg előző napon, de legkésőbb a munkakezdés előtt 15 perccel köteles az igazgatónak vagy helyetteseinek bejelenteni. A szakszerű helyettesítés elvégzése érdekében a hiányzó pedagógus adja le javaslatát az egyes osztályokban elvégzendő tananyaggal kapcsolatban. A helyettesítő tanárok kötelesek ennek megfelelően haladni! A pedagógus a munkakörében meghatározott feladatok ellátásán túl nem köteles az iskolában tartózkodni. 11

12 A pedagógus, ha ezt valami halaszthatatlan dolog indokolja, az igazgató engedélyével munkaidőben is eltávozhat az iskolából abban az esetben, ha elmaradt óráit óracserével megtartja. A pedagógus a tanév folyamán jogszabályban rögzített módon gyermekgondozási szabadnapokra jogosult. Ezek igénybevételének lehetőségét legalább egy nappal korábban az igazgatónál köteles kérni. A napokat időarányosan használják fel, legalább a felét az I. félévben Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírásukat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető vagy helyettesei, az oktatást segítő dolgozók és adminisztratív dolgozók esetében az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik Munkakörileírás-minták Minta a tanulmányi- és nevelési igazgatóhelyettes munkaköri leírására Munkakör megnevezése: Közvetlen felettese: igazgatóhelyettes, tanár a gimnázium igazgatója A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az igazgató irányításával, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. A tanulmányi igazgatóhelyettes az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését, közvetlenül irányítja a matematika fizika - informatika és az idegen nyelvi munkaközösségek munkáját, felelős a mindenkori tanév rendje mellékletében felsorolt tanulmányi versenyek és az írásbeli érettségi szervezéséért; kapcsolatot tart: - a Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvánnyal, - a szülői munkaközösség választmányával. A nevelési igazgatóhelyettes az igazgató, valamint a tanulmányi igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését, közvetlenül irányítja a humán és az osztályfőnöki munkaközösségek munkáját, felelős az iskolában és az iskolán kívül ellátott túlmunkák irányításáért, ellenőrzéséért, jogosságának igazolásáért, az iskolai és iskolán kívüli rendezvényekért, tanári ügyeletek beosztásáért, kapcsolatot tart: - az iskolai diákönkormányzattal, - a vonzáskörzetbe tartozó általános iskolákkal. Az igazgatóhelyettes által tanított osztályokat és csoportokat, valamint esetleges osztályfőnöki megbízását az adott tanév tantárgyfelosztása tartalmazza. 12

13 A köznevelésről szóló évi CXC törvényben előírtaknak és az iskola pedagógiai programjának megfelelően végzi pedagógusi tevékenységét. Él jogaival és kötelességeivel. Hogy szaktárgyát magas szinten tanítsa, ismernie kell szaktárgya követelményrendszerét a különböző pedagógia szakmunkákat a tantárgy történeti előzményeit a hazai tantárgy-pedagógiaikutatásokat és fejlesztéseket. A vele azonos, illetve rokon tárgyat tanító pedagógusokkal együtt munkaközösségben dolgozik. Feladatai a következők: A hozzá tartozó szaktárgyak körében végre kell működnie a teljesítménymérésekben. A mérést és az eredmény értékelését a munkaközösség-vezető útmutatásai alapján végzi. A tanév elején a követelményeket, a mérési eredményeket figyelembe vevő, képességek fejlesztését célzó munkatervet készít. Közreműködik a követelményrendszer kipróbálásában és korrekciójában. Fel kell ismernie a szaktárgyában kimagasló teljesítményt és eredetiséget mutató tanulókat. Szaktárgya körében közreműködik a tehetséggondozásban. A hátrányos helyzetű, a lassú tempóban haladó tanulók számára felzárkóztató órákat tart. Az igazgatóhelyettesek kérésére részt vesz a tantárgyával kapcsolatos szabadidős programok, versenyek lebonyolításában. Törekszik arra, hogy a tanulókban kialakítsa a tárgyával kapcsolatos értékőrző, értékteremtő attitűdöt. Kötelessége az igazgatóhelyettesek által adott eseti feladatok (helyettesítés; ügyelet; tanulók, osztályok kísérése; stb.) ellátása. A szaktárgyi tanulás irányítása mellett valamennyi pedagógusnak minden lehetséges helyzetben kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre nevelés az iskolai és iskolán kívüli környezet tisztaságának megőrzése és védelme az egyes tanulók emberi méltóságának tiszteletben tartása a szakszerű ügyeletellátás Munkájáról évenként - az igazgató vagy a munkaközösség-vezető által megadott szempontok alapján - szóban vagy írásban beszámolót készít. Munkájáért felelősséget vállal. A tanulók felméréseit, témazáró dolgozatait a következő tanév kezdetéig (szeptember 1.) megőrzi. Gondoskodik arról, hogy a tanulóknak megfelelő számú érdemjegyük legyen, amelyeket az osztálynaplóban rögzít. Rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók haladásáról. Az ellenőrzőbe beírt szaktárgyi jegyeket havonta ellenőrzi. A pedagógiai programban megfogalmazott követelmények alapján megalapozott osztályzatok kialakítására törekszik. Jelen van a közös fogadóórákon és valamennyi iskolai szintű eseményen. Valamennyi pedagógus kötelessége minden olyan iskolai élettel kapcsolatos feladat ellátása, amellyel az intézmény igazgatója megbízza. 13

14 Minta pedagógus munkaköri leírására Munkakör megnevezése: Közvetlen felettese: tanár a gimnázium két igazgatóhelyettese A tanított osztályokat és csoportokat, valamint esetleges osztályfőnöki megbízását az adott tanév tantárgyfelosztása tartalmazza. A köznevelésről szóló évi CXC törvényben előírtaknak és az iskola pedagógiai programjának megfelelően végzi pedagógusi tevékenységét. Él jogaival és kötelességeivel. Hogy szaktárgyát magas szinten tanítsa, ismernie kell szaktárgya követelményrendszerét a különböző pedagógia szakmunkákat a tantárgy történeti előzményeit a hazai tantárgy-pedagógiaikutatásokat és fejlesztéseket A vele azonos, illetve rokon tárgyat tanító pedagógusokkal együtt munkaközösségben dolgozik. Munkáját közvetlenül a munkaközösség-vezető irányítja, aki közvetlen feladatokkal bízhatja meg. Feladatai a következők: Szaktárgya körében végre kell működnie a teljesítménymérésekben. A mérést és az eredmény értékelését a munkaközösség-vezető útmutatásai alapján végzi. A tanév elején a követelményeket, a mérési eredményeket figyelembe vevő, képességek fejlesztését célzó munkatervet készít. Közreműködik a követelményrendszer kipróbálásában és korrekciójában. Fel kell ismernie a szaktárgyában kimagasló teljesítményt és eredetiséget mutató tanulókat. Szaktárgya körében közreműködik a tehetséggondozásban. A hátrányos helyzetű, a lassú tempóban haladó tanulók számára felzárkóztató órákat tart. Az igazgatóhelyettesek kérésére részt vesz a tantárgyával kapcsolatos szabadidős programok, versenyek lebonyolításában. Törekszik arra, hogy a tanulókban kialakítsa a tárgyával kapcsolatos értékőrző, értékteremtő attitűdöt. Kötelessége az igazgatóhelyettesek által adott eseti feladatok (helyettesítés; ügyelet; tanulók, osztályok kísérése; stb.) ellátása. A szaktárgyi tanulás irányítása mellett valamennyi pedagógusnak minden lehetséges helyzetben kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre nevelés az iskolai és iskolán kívüli környezet tisztaságának megőrzése és védelme az egyes tanulók emberi méltóságának tiszteletben tartása a szakszerű ügyeletellátás a tanulói étkeztetésben való közreműködés Munkájáról évenként, - az igazgató vagy a munkaközösség-vezető által megadott szempontok alapján - szóban vagy írásban beszámolót készít. Munkájáért felelősséget vállal. A tanulók felméréseit, témazáró dolgozatait a következő tanév kezdetéig (szeptember 1.) megőrzi. 14

15 Gondoskodik arról, hogy a tanulóknak megfelelő számú érdemjegye legyen, amelyeket az osztálynaplóban rögzít. Rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók haladásáról. Az ellenőrzőbe beírt szaktárgyi jegyeket havonta ellenőrzi. A pedagógiai programban megfogalmazott követelmények alapján megalapozott, értékálló osztályzatok kialakítására törekszik. Jelen van a közös fogadóórákon és valamennyi iskolai szintű eseményen. Osztályfőnöki megbízatás esetén a pedagógusnak a fentiek mellett feladata: Koordinálja és szervezi osztálya szabadidős tevékenységét. Nyomon követi a tanulók fejlődését, tevékenységét és konfliktusait a szülői házban és a kortárscsoportban. Az osztályfőnöknek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie osztályának tanulóit az oktatási-nevelési folyamat során. Tapasztalatairól visszajelzést kell adnia az egyes területek vezetőinek. Törekednie kell arra, hogy jelen legyen azokon az eseményeken, melyeken tanulóinak többsége is részt vesz. Kötelessége, hogy a szülőket tájékoztassa gyermekük iskolai teljesítményéről, a házirendről, a szervezeti és működési szabályzatról és a pedagógiai programról. Gondoskodik arról, hogy a szülők szavazás útján megválasszák az osztály szülői munkaközösségének vezetőit. Kötelessége az osztállyal kapcsolatos adminisztráció pontos és határidőre történő elvégzése. Feltérképezi, hogy kik azok a szülők, akik kompetensek az oktató-nevelő folyamat segítésében, pályaválasztási, iskolai szabadidős és közművelődési programok szervezésében. Pontos információkkal kell rendelkeznie osztálya szociometriai képéről, az osztályon belüli konfliktusok, rivalizációról, uralkodó értékekről. Tisztában kell lennie az iskola által preferált alapértékek fejlettségével osztály tanulóinál. Ismeri, hogy osztályában kik a hátrányos helyzetű, ill. veszélyeztetett tanulók. Együttműködik az intézmény ifjúságvédelmi felelősével és pszichológusával. Az osztályfőnöki órákat a tanév elején megírt munkaterv alapján tartja. Az osztályfőnöki órán kívül átlagosan legalább heti egy órában foglalkozik az osztály adminisztrációs és egyéb ügyeivel. Munkaközösség vezetői megbízatás esetén Főbb felelősségek és tevékenységek Felelős az adott munkaközösség iskolai szintű működéséért, a munkaközösségi feladatok koordinálásáért. Feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása. Felelős a szakmai munkához szükséges eszközök rendeltetésszerű használatának biztosításáért, a jelentkező problémák azonnali jelzéséért. Évente tervet készít a szakmai fejlesztési elképzelésekről. Figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak szakmai munkáját, azt koordinálja, szükség esetén segíti. Az igazgató által átadott területen szakmai szempontú ellenőrzést végez, annak eredményéről beszámol az igazgatónak. Részt vesz az intézmény munkájának értékelésében, azt az igazgató felkérésére rövid jelentésekkel segíti. 15

16 Figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak továbbképzését, önképzését. Különleges felelőssége Személyi feladatok munkaerő-fejlesztési elképzelések megfogalmazása továbbképzési javaslatok megfogalmazása értékelésben, jutalmazásban való közreműködés Tervezés és technikai döntések szakmai munkaterv összeállítása az iskolai munkatervhez való kapcsolódási pontok megfogalmazása beszerzési, fejlesztési tervek előterjesztése koordinálja a tankönyvrendelést a pedagógiai programban és az szmsz-ben megfogalmazottak alapján tanulmányi versenyek lebonyolítási rendjének kialakítása a szakmai eszközök beszerzésének tervezése, irányítása Bizalmas információk kötelessége a személyiségjogok maximális tiszteletben tartása a kollégákkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli az osztályokkal, kapcsolatos információt bizalmasan kezeli a minősítés során megfogalmazottakat hivatali titokként kezeli Ellenőrzési feladatok Átlagosan havi egy-két órában köteles órát látogatni. Az óralátogatásokról és a megbeszélésekről feljegyzést készít, amely alapján jelentésében értékelést készít az igazgató részére. Ellenőrzi a munkaközösség munkatervének időarányos megvalósulását. Mérésmetodikai feladatokban közreműködik. Részt vesz a munkaközösség és tagjai értékelésében. eevégzi az igazgató által átruházott egyéb ellenőrzési feladatokat. Kapcsolatok Kapcsolatot tart az igazgatóval és annak helyetteseivel. Együttműködik munkaközösség-vezető társaival. Napi szakmai-pedagógiai kapcsolatot tart a munkaközösség tagjaival. Kapcsolatot tart a nem iskolai szintű szakmai csoportokkal. Munkakörülmények Figyelemmel kíséri a munkaközösség szertárainak biztonsági előírásait. Ellenőrzi az előadótermek biztonságos működtetését. Figyelemmel kíséri a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeit. Jelzi a területén jelentkező hiányosságokat. Járandósága 16

17 a kjt.-ben megfogalmazott alapilletmény a köznevelési törvényben megfogalmazott órakedvezmény igazgatói döntésnek megfelelő bérkiegészítés Valamennyi pedagógus kötelessége minden olyan iskolai élettel kapcsolatos feladat ellátása, amellyel az intézmény igazgatója megbízza Minta az oktatást közvetlenül segítő alkalmazott munkaköri leírására A munkakör megnevezése: iskolatitkár Jogállása: szervezetileg és fegyelmileg az igazgatónak alárendelten végzi munkáját Munkaideje: heti 40 óra az alábbi munkaidő-beosztás szerint: hétfő-péntek 7.30-tól ig, közben naponta 60 perc munkaközi szünettel Helyettesítése: távolléte esetén helyettesítését a másik iskolatitkár látja el A munkakörhöz tartozó feladatai: - a kapott hivatalos posta felbontása és ügyintézése - a postakönyvi bejegyzések és pénzügyi elszámolások naprakész vezetése - az iktatás szakszerű ellátása, az ügyiratok szabályszerű kezelése, számlák érkeztetése - telefonközpont kezelése - tanulóijogviszony-igazolások, bizonyítványmásolatok kiállítása - beírási napló és tanulók nyilvántartási könyvének vezetése - hivatalos válaszlevelek önálló megfogalmazása és továbbítása - tantestületi értekezleten a jegyzőkönyv vezetése - diákigazolvány-ügyintézés - a gyermekek utáni szabadságnapok nyilvántartása a pedagógusoknál - fénymásolási feladatok ellátása - a reprezentációs feladatok ellátása - iskolaorvossal, védőnővel való kapcsolattartás - tanügyi nyomtatványok és bizonyítványok rendelése - SULIBOX ügyeinek intézése - az oktató-nevelő munkával kapcsolatos egész évi aktuális feladatokhoz a feltételek megteremtése (beiskolázás, továbbtanulás, érettségik stb.) A fentieken túl köteles ellátni mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézmény igazgatója és helyettesei esetileg vagy rendszeresen megbízzák. Kötelessége: az iskola vagyonának védelme, a munka- és tűzvédelmi szabályok betartása. 17

18 A munkakör megnevezése: rendszergazda Jogállása: Feladatait a fizika-informatika munkaközösség irányításával köteles ellátni. Fegyelmileg az igazgatónak alárendelten végzi munkáját. Munkaideje: heti 40 óra az alábbiak szerint, amely tartalmaz napi 20 perc munkaközi szünetet hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: Tanítási szünetben: naponta A munkakörhöz tartozó feladatai: a számítástechnika terem felügyelete a számítógépes információs hálózatok aktualizálása a számítógépekkel és a számítógépes hálózatokkal kapcsolatosan felmerülő problémák megoldása (karbantartás, javítás stb.) a gazdasági irodában alkalmazott számítástechnikai programokkal kapcsolatos problémák megoldása számítástechnika, fizikaórák előkészítése a fizikaszertár rendben tartása, kísérleti eszközök előkészítése, elpakolása számítástechnikával, fizikával kapcsolatos kisebb anyagbeszerzések lebonyolítása feladatait tanítási szünetben az iskolavezetés és a munkaközösség határozza meg a tanárok részére informatikai segítségnyújtás szabadságát lehetőség szerint tanítási szünetekben kell igénybe vennie hangosítás technikai felszerelésének felügyelete, karbantartása napi munkaidejét 12-ig a fizika, után a számítástechnika feladatai töltik ki informatikai, fizikai versenyek előkészítése, bemutatókon való közreműködés A munkakörhöz tartozó felelősségi kör meghatározása: Felelős a feladatkörében meghatározott, feladatok legjobb tudása szerint végrehajtásáért. Felelős a számítógépek áramtalanításáért. Felelőssége a közalkalmazottakra vonatkozó évi 33. tv.-ben foglaltak alapján áll fenn. Kötelessége: az iskola vagyonának végelme, a munka és tűzvédelmi szabályok betartása az energiatakarékosság az előírt munkavédelmi oktatásokon való részvétel. A fentieken túl köteles elvégezni minden olyan feladatot, amivel munkahelyi vezetője esetileg vagy rendszeresen megbízza. 18

19 4.6. Az iskolai ünnepélyek, megemlékezések rendje Részletezését évenként a munkatervi kiegészítés tartalmazza. Az ünnepélyeken, közös iskolai rendezvényeken és ünnepi megemlékezéseken a nevelőtestület és a tanulóifjúság minden tagja részt vesz. Ilyen alkalmakkor az ünneplő ruha viselete az első tanítási órától az ünnepély végéig kötelező. (Ennek megszegése a házirendben szereplő büntetéssel jár.) Ünnepi egyenruha matrózblúz/fehér ing, sötét szoknya/nadrág, zrínyis sál/nyakkendő vagy jelvény, az ünnepi ruhához illő cipő. 5. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje, időbeosztása Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Tanórán kívüli foglalkozás tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál. A tanórán kívüli foglalkozások szervezése, az igények felmérése a tanév első három hetében történik. A foglalkozások az iskolavezetés által jóváhagyott terv és leadott szakköri névsor alapján október 1-jétől indíthatók. A tanulók jelentkezése a foglalkozásokra önkéntes, a korrepetálások esetében javaslatot tesz a szaktanár és az osztályfőnök, de a szakkörre való felvétel esetén a foglalkozásokon a részvétel kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások helyét és idejét a tanulmányi igazgatóhelyettes rögzíti, a foglalkozásokról naplót kell vezetni. A tanórán kívüli foglalkozásoknak 2 formáját különböztetjük meg: iskolán belüli iskolán kívüli. Az iskolán belüli foglalkozások a tanóra foglalkozások után, tól óráig tarthatnak. Ettől eltérni külön igazgatói engedéllyel lehet. Állandó foglalkozások tanulószobai foglalkozás (ideje hétfő-csütörtök: ig, pénteken ig) tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások (szaktárgyi és hobbikörök) tömegsport művészeti csoportok (énekkar, irodalmi színpad stb.) iskolai diáksportkörök, mindennapos testnevelés délutáni foglalkozásai Az adott foglalkozások időkeretét a szakköri naplók tartalmazzák. Időszakos foglalkozások iskolanap (évi 1 nap) tehetségnap tanulmányi versenyek és bajnokságok Az iskolán belüli foglalkozások vezetőit -az iskolai diákönkormányzat és a megfelelő munkaközösség-vezetők véleményének meghallgatásával - az igazgató jelöli ki. A kulturális megmozdulások szervezőit (a tanárok közül) az igazgató kéri fel. (színházi közönségszervezőt, hangversenyszervezőt stb.). Az iskolai kulturális munka egészét a diákmozgalmat segítő tanár bevonásával a nevelési igazgatóhelyettes fogja össze. 19

20 A tanórán kívüli versenyek, vetélkedők megszervezése az diákönkormányzat és a tantestület feladata, s ezt az éves munkatervben is rögzítik. Szükség esetén bevonják a szülői munkaközösséget is. A diákkörök működését az igazgató engedélyezi. Az iskolán kívüli foglalkozásokra 20 fő tanulóként egy-egy tanári kíséretet kell biztosítani. A tanuló iskolán kívüli társadalmi, kulturális és sporttevékenységét az osztályfőnök engedélyezi a szülő véleményének és a tanulói személyiség érdekeinek figyelembevételével. Az osztálykirándulásokat az igazgató engedélyezi az osztályfőnök és az diákönkormányzat javaslatára, kikérve a szülők véleményét is. Minden osztály tanévenként 1-1 tanítási napot felhasználhat tanulmányi kirándulásra. A közösségi szolgálat ellátása, végrehajtása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet ban előírtaknak megfelelően történik. A külföldi utazásokra vonatkozó közös szabályok: Tanítási idő alatt, szorgalmi időben ill. tanulók számára szorgalmi időn kívül szervezett egyéni és csoportos utazáshoz, - amelynek célja továbbképzésen, kulturális, sport és tudományos rendezvényen való részvétel, nyelvgyakorlás - az igazgató engedélye szükséges. A tanulók csoportos utazása esetén az engedély megadásához szükséges kérelmet az utazó csoport vezetője az utazás előtt két hónappal az igazgatónak írásban nyújthat be. A kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, kísérő tanárok nevét, a várható költségeket. 6. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje 6.1. A pedagógusok nevelő-oktató munkájának ellenőrzése és értékelése A munka belső ellenőrzésére jogosultak az igazgató az igazgatóhelyettesek a diákmozgalmat segítő tanár a munkaközösség-vezetők tantárgyfelelős tanárok Az ellenőrzés területei és módszerei Az igazgató az iskolában és az iskolán kívül folyó nevelő-oktató munka minden területét ellenőrzi. Az ellenőrzés módszerei: megfigyelés, óralátogatás, eredmények elemzése, naplók, írásos anyagok, jelentések átnézése, beszámoltatás. Az igazgatóhelyettesek a munkaköri leírásban rögzítettek szerint végzik ellenőrző, értékelő munkájukat az 1. fejezetben leírtak alapján. Az iskolavezetés éves, ill. havi ütemterv szerint beszámoltatja az egyes területek felelőseit (munkaközösség-vezetőket, diákmozgalmat segítő tanárt stb.), ill. az egyes nevelőket munkájukról, s egyben értékelik is tevékenységüket. A diákmozgalmat segítő tanár ellenőrzi az ifjúsági mozgalmat, a diákköröket, az öntevékeny művészeti csoportokat, kulturális és egyéb - nem szaktárgyi - vetélkedőket, stb. Az ellenőrzés módszerei: foglalkozások látogatása, eredmények elemzése, diákköri naplók átnézése, versenyeken való részvétel. A munkaközösség-vezetők ellenőrzik a tanmeneteket. Kéthavonta átnézik a naplókat (van-e elég szaktárgyi érdemjegy, megíratták-e kellő számban a dolgozatokat?). Az ellenőrzés módszereik: óralátogatás, megfigyelés, eredmények elemzése. 20

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje...

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Prohászka Ottokár Jóváhagyás dátuma: 2014. április 30. Hatálybalépés dátuma: 2014. május 1. Érvényes: visszavonásig Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi Széchenyi u.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben