Szám: /2014. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 11. napján megtartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szám: /2014. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 11. napján megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: /2014. Jegyzőkönvv Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 11. napján megtartott nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője 1 pld. - Irattár - Helyben 1 pld. - Munkapéldány 1 pld. - Könyvtár

2 2 Szám: Jegyzőkönvv Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 11. napján megtartott nyílt üléséről Jelen voltak: Pápai Mihály Pánczél Károly Czotter Ferenc Cseszkó Tibor Erős József Fa Zsuzsanna Gazdikné Kasa Csilla Lakos Péter Végh Tibor Véghné Bágya Ildikó Vinnai Tibor Zabánné Nagy Gyöngyi polgármester, alpolgármester, Tanácskozási joggal megjelentek: Rozgonyi Erik Sávai Mária Dr. Fa Cecília Gácsi Kiss Dezsőné Badics Ferenc Babák László Feltizi-Veress Imre Diera Éva Kojnok Balázs Zsigovits Gábor Tóth Istvánné címzetes főjegyző, aljegyző, a SZEKB külső tagja, az OKB külső tagja, az ISKB külső tagja, a Gyáli Járási Hivatal vezetője, Tankerületi igazgató, Pénzügyi és Adó Iroda vez. Igazgatási Iroda vezetője, Városfejl. és Városüz.Nonprofit.Kft.ügyv.ig. szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 megjelent tagjával határozatképes. Ismertette a napirendet, majd hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel annak elfogadását. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 133/2014.(IX.11.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a szeptember 11-ei nyílt ülésének napirendjét: 1. Beszámoló a június 26-ai rendes -testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 2. Beszámoló a lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról

3 3 3. Javaslat a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet módosítására Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 4. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 20!4. év első félévi költségvetésének teljesítéséről 5. Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.03.)sz. önkormányzati rendelet módosítására 6. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a Kertváros" Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő Kertváros" Szociális és Családvédelmi Központ közötti munka- és feladatmegosztás rendjéről szóló Megállapodás jóváhagyására. 7. Javaslat a Bursa 1-!ungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozásra Pánczél Károly alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 8. Javaslat a helyi óvodákban logopédusi álláshelyek létesítésére Pánczél Károly alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 9. Javaslat a gyáli 0169/l I hrsz.-ú út (Fácános dülő) tulajdonjogának térítésmentes átvételére Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 10. Javaslat Sztojka Péter tulajdonát képező, Gyál, Gesztenye u. 22. sz. alatti ingatlanon elmaradt csatomabeállás biztosítására. Tárgvalja: 11. Egyebek Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

4 4 1.) napirendi pont Beszámoló a június 26-ai rendes tcstületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) Pápai Mihály kérdés, hozzászólás nem lévén először a beszámoló I. pontjában található határozati javaslatot tette fel szavazásra, mely a hivatali gépjármű bérleti szerződésének felmondására vonatkozik, majd a beszámoló elfogadása következett. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal - 1 tartózkodással az alábbi 134/2014.(IX.l 1.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gyáli Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kovács Autóház Kft-vel július 12-én az MJY-350 forgalmi rendszámú TOYOTA A VENSIS SED Sol Platinum Edition típusú gépjárműre kötött gépjármű bérleti szerződést október 12-vel mondja fel. Határidő: október 12. Felelős: Polgármester. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 135/2014.(IX.l 1.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes -testületi ülés óta eltelt időszakban tör1ént fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester 2.) napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi (IX.11.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. elfogadja a lejárt határidejű Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

5 5 3.) napirendi pont Javaslat a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet módosítására Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a rendelet módosítás elfogadását. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 szavazattal - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással a következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: Pápai Mihály Pánczél Károly Czotter Ferenc Cseszkó Tibor Erős József Fa Zsuzsanna Gazdikné Kasa Csilla Lakos Péter Végh Tibor Véghné Bágya Ildikó Vinnai Tibor Zabánné Nagy Gyöngyi Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 12/2014.(IX.12.) számú rendeletét a telcpiilésképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013.(III.9.) számú rendelet módosításáról. 4.) napirendi pont Beszámoló Gyál Város Önkormányzata évi első félévi költségvetésének teljesítéséről Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) Végh Tibor elmondta, hogy a korábbiakhoz hasonlóan ismét egy nagyon precízen összeállított beszámoló készült, és megköszönte a mindenre kiterjedő anyag készítését. A 6. sz. mellékletben foglaltak kapcsán kifogásolta, hogy ott mintegy 360 millió Ft értékű KEOP szemétszállítási pályázati összeg került feltüntetésre, ami azt jelenti, hogy az elmúlt félévben minden hónapban jelentős összeget kellett volna felhasználni, de ebből a táblázatban nem található semmi. Mi ennek az oka? Diera Éva elmondta, hogy ez a pályázat a hulladékszállítással kapcsolatos, tehát ennek a közbeszerzési része még most van folyamatban, tehát az első félévben még erre vonatkozóan nem történt kifizetés. A teljesítésre várhatóan a második félévben kerül sor. Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10-0 nem szavazattal - 2 tartózkodással az alábbi 137/2014.(TX.l 1.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat évi költségvetésének!. félévi teljesítéséről szóló beszámoló jelentését. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester

6 6 5.) napirendi pont Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.( )sz. önkormányzati rendelet módosítására Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) Pápai Mihály kérdés, hozzászólás nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a rendelet-módosítás elfogadását. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 szavazattal - 3 nem szavazattal - 0 tartózkodással a következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: Pápai Mihály Pánczél Károly Czotter Ferenc Cseszkó Tibor Erős József Fa Zsuzsanna Gazdikné Kasa Csilla Lakos Péter Végh Tibor Véghné Bágya Ildikó Vinnai Tibor Zabánné Nagy Gyöngyi nem nem nem Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testiilete megalkotja a 13/2014.(IX.12.) számú rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014. ( ) önkormányzati rendelet módosításáról. 6.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a Kertváros" Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő Kertváros" Szociális és Családvédelmi Központ közötti munka- és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyására Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre kerlilt. (A jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) Erős József elmondta, hogy a támogatta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. Pápai Mihály más hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakat. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10-0 nem szavazattal - 2 tartózkodással az alábbi 138/2014.(IX.11.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy október 1- i hatállyal a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyáli Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a Kertváros" Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő Kertváros" Szociális és Családvédelmi Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv közötti, a munka- és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást. Határidő: szeptember 30. Felelős: a költségvetési szervek vezetői

7 7 7.) napirendi pont Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozásra Pánczél Károly alpolgánnester Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) Pápai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a támogatás 1 főre jutó összegét Ft/hóbanjavasolja meghatározni. Egyéb javaslat nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakat. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 139/2014.(IX.l l.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a) csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához, b) a támogatás 1 főre jutó összegét Ft/hóban határozza meg, c) felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására, d) felkéri a polgármestert a pályázati kiírással és annak lebonyolításával szükséges munkák elvégeztetésére. Határidő: szeptember 30. Felelős: Polgármester 8.) napirendi pont Javaslat a helyi óvodákban logopédusi álláshelyek létesítésére Pánczél Károly alpolgánnester Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre keriilt. (A jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) Pápai Mihály elmondta, hogy a tárgyaló bizottságok egyetértettek a határozati javaslatban foglaltakkal és javasolták annak elfogadását. Hozzászólás nem lévén szavazás következett. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 140/2014.(IX.l l.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. megemeli szeptember 15. napjától a Gyáli Liliom Óvoda létszámát 1 fővel (logopédus), melynek fedezetét a évi intézményi költségvetés személyi juttatása biztosítja; 2. megemeli szeptember 15. napjától a Gyáli Tátika Óvoda létszámát 1 fővel (logopédus), melynek fedezetét a évi intézményi költségvetés személyi juttatása biztosítja; 3. megemeli szeptember 15. napjától a Gyáli Tulipán Óvoda létszámát 1 füvei (logopédus), melynek fedezetét a évi intézményi költségvetés személyi juttatása biztosítja; 4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: szeptember 15. Felelős: polgármester

8 8 9.) napirendi pont Javaslat a gyáli 0169/11 hrsz-ú út (Fácános dűlő) tulajdonjogának térítésmentes átvételére Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) Pápai Mihály kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 141/2014.(IX.l 1.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a.) Kucserka Éva ( 1196 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 69.), Dávid István (Gyál, Bocskai u. 74.), Dávid István (Gyál, Fácános dülő 2.), Győri Mihály (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 2. 3/3.) és Németh Tibor (Gyál, Rákóczi F.u. 60.) tulajdonában lévő 0169/10 hrsz-ú ingatlan megosztása során kialakuló 0169/11 hrsz.-ú 145 m 2 területű kivett helyi közút megnevezésű földrészletet - a tulajdonos felajánlása alapján - térit és 111e11tese11 köszönettel tulajdonba veszi; b.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. elkészíttetésére, megkötésére és Határidő: október 31. Felelős: Polgármester 10.) napirendi pont Javaslat Sztojka Péter tulajdonát képező, Gyál, Gesztenye u. 22. sz. alatti ingatlanon elmaradt csatornabeállás biztosítására Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) Czotter Ferenc bejelentette a napirend kapcsán személyes érintettségét, ezért tartózkodik a szavazáskor. Pápai Mihály más hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal - 1 tartózkodással az alábbi 142/2014.(JX.11.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. biztosítja az elmaradt csatorna beállást Sztojka Péter tulajdonát képező, Gyál, Gesztenye u. 22. sz. alatti ingatlanra; 2. elfogadja az 1. pontban megjelölt ingatlanra történő csatomabeállás kivitelezésére legkedvezőbb ajánlatot tevő Gyáli Ipartestület ajánlatát; 3. biztosítja a kivitelezési munka elvégzésére a ,- Ft +ÁFA - bruttó ,- Ft - összegű fedezetet a Közműfejlesztési számlára beérkezett érdekeltségi hozzájárulások terhére; 4. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő : szeptember 30. Felelős: Polgármester

9 9 11.) napirendi pont Egyebek Lakos Péter észrevételét osztotta meg a jelenlévőkkel, mely szerint felkerült a polgármester úr honlapjára az épülő új uszoda látványterve. Emlékezete szerint, amikor a Képviselő-testület döntött a létesítmény leendő helyét illetően, akkor ez a látványterv nem került eléjük. Ez a terv a végleges külsőt mutatja, vagy csak egy elképzelés? Tudomása szerint egy tervező csoport fogja a terveket elkészíteni, melyeket a Képviselő-testület fog jóváhagyni. A költségeket és az üzemeltetést illetően szintén nincsenek információi, amit nehezményez, hiszen mindezt a testületnek kellett volna legelőször látni. Pápai Mihály elmondta, hogy egyelőre csak az uszoda helye a biztos, de a többi kérdésre még nincsen válasz, hiszen azt még senki nem tudja. Több kiviteli lehetőség közül lehetett választani, melyek kapcsán a hivatal főépítésze, valamint egy olyan szakember, aki hosszú ideje oktatja úszásra a gyerekeket, a tervezőiroda megbízottja és jómaga vett részt egy egyeztetésen. A tervező bemutatott több lehetőséget, és ekkor ismertette a város az igényeit, melyek szerint nagyobb öltözőket, kiszolgáló helyiségeket kértek, valamint azt, hogy az épület tetőtere is legyen maximálisan kihasználva. Igény volt még, hogy 25 x 15 x 1,9 m-es medence és 8 x 15 m-es medence, valamint egy szertár is elférjen az épületben. Ezeket az igényeket figyelembe véve fogják az uszodát megtervezni. Azért ajánlották a tervezők ezt a látványt, mert ez volt az olcsóbb változat. Természetesen egy csoport azon dolgozik, hogy az összes uszodára vonatkozóan kidolgozzanak egy olyan tervet, amit egységesen mindenhol szeretnének megvalósítani, hiszen köztudott, hogy itt az állam által finanszírozott és üzemeltetett létesítményekről van szó. Ezek a tervek kerülnek majd a Képviselő-testület elé, és akkor fog az új Képviselőtestület abban dönteni, hogy mennyi összeggel járul hozzá, és mit szeretnének változtatni. A honlapon lévő látványterv csak egy külső megjelenést ábrázol, amiben még szintén történhet változtatás. További hozzászólás nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárta. K.m.f. Rozgonyi Erik címzetes főjegyző ~ ~,Papai Mihály polgármestér. A -testületi nyílt ülés 20 l 4. szeptember 11-én órától óráig tartott. A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült.

10 2. sz. melléklet Szám: /2014. Jelenléti ív Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 11. napján megtartott nyílt üléséről Pápai Mihály Pánczél Károly Czotter Ferenc Cseszkó Tibor Erős József Fa Zsuzsanna Gazdikné Kasa Csilla Lakos Péter Végh Tibor Véghné Bágya Ildikó Vinnai Tibor Zabánné Nagy Gyöngyi polgármester alpolgármester... -1"' ~} 1 "... ~fi- //nv:;;mj A'"--., ~~~i~~~.j:.~ ~~v (<~ (~~-:;![ ~ ~.~;~~, ~~ ~' p;"~~~ G :::: Tanácskozási joggal meghívottak: Botlik Zoltán a PGB külsős tagja Dr. Fa Cecília az SZEKB külsős tagja Gácsi Kiss Dezsőné az OKB külsős tagja Badics Ferenc az ISKB külsős tagja Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Sávai Mária Aljegyző. }_,,-. e 1... ~- ;<;.;...,J,.... S },, ' /, 1 ' '.e..!, i-:a: ~~-:... 0:1::.e.~~-; l.,-, (/,.. ~ F ~ ). " L\\J\4,1.\~ 1 ~...

11 2 Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda vezető Kiss István Városfejlesztési Iroda vezető Kojnok Balázs Igazgatási Iroda vezető Donhauzer Ádám Városfejl. és Városüz. Nonprofit Kft. ügyv.ig. Zsigovits Gábor Városfejl. és Városüz. Nonprofit Kft. ügyv.ig. Babák László Gyáli Járási Hivatal vezetője Feltizi-Veress Imre Tankerületi igazgató Dr. Rosdy Tamás Pest Megyei Kormányhivatal főigazgatója Tóth Istvánné szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető r:---,, \:L,' 'l ',, ("',. ;J ~~, E..~.....',. I ' 1 / 1 (y~ L~d(~l... /,kt 'O. b l <;---( r~~ ~. ' 'frl ti, 1iftd l! i1 {.... l\1'..... ':".... ( #:- Rozgonyi Erik címzetes főjegyző ~~~ Pápai Mihály polgármester

Szám: /2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 21. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Szám: /2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 21. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről Szám: 6123-2/2013. Jegyzőkönyv Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 21. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: 4 példányban l pld. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője

Részletesebben

Szám: 541-2/2015. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 14. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Szám: 541-2/2015. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 14. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 541-2/2015..Jcgvzőkönvv Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 14. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld - Eredeti példány 1 pld. - Irattár

Részletesebben

Szám: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 1. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Szám: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 1. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 10776-2 2014. Jegvzőkönyv Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Készült: 3 példányban 1 pld. - Irattár - Helyben 1 pld. - Munkapéldány

Részletesebben

K I V O N A T Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 101/2016.(V.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére: Javaslat a Gyáli Rendőrőrs parancsnoki kinevezéséhez való hozzájárulásra című előterjesztést. Fenti

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 87/2012. (V.31.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2012. május 31-ei ülésének napirendjét: 1. Beszámoló a 2012. május 31-ei rendes képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 92/2014.(VI.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 30/2014.(III.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére

Részletesebben

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 166//2016.(IX.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére: Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására Javaslat a települési szilárd

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 51/2016.(III.31.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

Valente József képviselő távolmaradása okát előzetesen jelezte.

Valente József képviselő távolmaradása okát előzetesen jelezte. 1 Szám: 20-50/2011. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F: 87/350-587 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 17,45 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Szám: /2014. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 20. napján megtartott alakuló üléséről.

Szám: /2014. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 20. napján megtartott alakuló üléséről. Szám: 11225-2/2014. Jegyzőkönvv 2014. október 20. napján megtartott alakuló üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld - Eredeti példány 1 pld. - Irattár - Helyben 1 pld. - Munkapéldány 1 pld. - Könyvtár 2

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 - - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 25/2012. (II.23.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

Szám: 6140-2/2014. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 29. napján megtartott nyílt üléséről. Készült: 4 példányban

Szám: 6140-2/2014. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 29. napján megtartott nyílt üléséről. Készült: 4 példányban Szám: 6140-2/2014..Jegyzőkönyv 2014. május 29. napján megtartott nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője 1 pld. - Irattár - Helyben 1 pld. - Munkapéldány 1 pld.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DECEMBER 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DECEMBER 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-25/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. DECEMBER 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 486, 487, 488, 489, 490/2016. (XII. 5.) RENDELET SZÁM:

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete szeptember 24-én 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete szeptember 24-én 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

K I V O N A T Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 212//2016.(XI.24.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 27. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 27. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 15028-2/2016. J e g y z ő k ö n y v Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 27. napján megtartott nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld Eredeti példány 1 pld. - Irattár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat november 12-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat november 12-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2018. november 12-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 223/2018. (11.12.)-től 224/2018. (11.12)-ig Hozott rendeletek: - 1 J E G Y

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 191/2015.(IX.24.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete leveszi napirendjéről:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:23/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 13-án megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 13-án megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2018. szeptember 13-án megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 106/2018.(IX.13.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Mikekarácsonyfa. Horváth Anikó alpolgármester Varga Zoltánné, Makker Ferencné Igazi László települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Mikekarácsonyfa. Horváth Anikó alpolgármester Varga Zoltánné, Makker Ferencné Igazi László települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Az ülés helye: Jelen vannak Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. szeptember 13-án 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének szeptember 28. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének szeptember 28. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. szeptember 28. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Járások kialakításával kapcsolatos önkormányzati döntések:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ évi járási startmunka Mezőgazdasági programelem jóváhagyásáról

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ évi járási startmunka Mezőgazdasági programelem jóváhagyásáról SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. január 12. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 7988-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld. Pest Megyei Kormányhivatal vezetője

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés módosított napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés módosított napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 18. napján du. 17.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 26. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali kirendeltségének helyiségében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Szám: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 27. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Szám: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 27. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 9801-2. 2014. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 27. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője 1 pld. - Irattár - Helyben 1 pld. - Munkapéldány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 72/2017. (VIII. 02.) HATÁROZATA

JEGYZŐKÖNYV BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 72/2017. (VIII. 02.) HATÁROZATA BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Szám: 212-10/2017/K. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 2. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

/ sz. példány

/ sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 9395-28/2018. 2 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2018. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Szám: /2013. Gyál V áras Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal

Szám: /2013. Gyál V áras Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal Szám: 12662-2/2013. Jegyzőkönyv Gyál V áras Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 28. napján megtartott nyílt üléséről Készült: 4 példányban l pid. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője l

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 - - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 228/2012.(XI.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 79-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT ülésének könyvéből. egyhangúlag az alábbi napirendeket fogadta el: Péteri Község Önkormányzatának 131/2017. (IX. 28.) számú ÖKT határozata a napirendek elfogadásáról 1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Részletesebben

Szám: 11039-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 26. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Szám: 11039-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 26. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről Szám: 11039-2/2013. Jegyzőkönyv 2013. szeptember 26. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: 4 példányban l pld. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője l pld. - Irattár - Helyben l pld. - Munkapéldány

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 177/2015.(VII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. április 16-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács Lajos,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:20/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15. napján de. 8.30 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali kirendeltségének helyiségében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 30. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 30. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 11242-2/2016. J e g y z ő k ö n y v Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 30. napján megtartott nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld Eredeti példány 1 pld. - Irattár

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 213/2015.(X.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: 19. Javaslat Gyál Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére. A nyertes ajánlat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 21. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 20-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 20-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság február 21-én 16:00 órakor megtartott üléséről

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság február 21-én 16:00 órakor megtartott üléséről Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 2013. február 21-én 16:00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-én megtartott nyílt, rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-én megtartott nyílt, rendkívüli üléséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 6/2017. Határozatok száma: 93/2017. (05.15.) - 95/2017. (05.15.) Rendeletek száma: - Tárgyalt napirendi pontok: JEGYZŐKÖNYV 2017. május 15-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szám: 14/2013.

JEGYZŐKÖNYV. Szám: 14/2013. JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2013. Készült 2013. október 9-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen voltak: Szalczer György polgármester Völfinger Béla

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Szám: /2014. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 30. napján megtartott nyílt üléséről.

Szám: /2014. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 30. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 11371-2/2014. Jegyzőkönyv 2014. október 30. napján megtartott nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pid - Eredeti példány 1 pld. - Irattár - Helyben 1 pld. - Munkapéldány 1 pld. - Könyvtár 2 Szám:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2. JEGYZŐKÖNYV

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2. JEGYZŐKÖNYV Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2. Szám: Krs/784-8/2018. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. június 12. napján 08:30

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-11/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

8.sz. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

8.sz. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Csörög Község Önkormányzat 2135 Csörög, Akácfa utca 30. Szám: 8/2018. 8.sz. Jegyzőkönyv Készült: Csörögi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (2135 Csörög, Akácfa utca 30.) szám alatti épületben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 23-án megtartott nyílt, rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 23-án megtartott nyílt, rendkívüli üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 9/2015 Határozatok száma: 80-83/2015.(03.23.) Rendeletek száma: - Tárgyalt napirendi pontok: JEGYZŐKÖNYV 2015. március 23-án megtartott nyílt,

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. augusztus 19-én (kedd) 8:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2018. december 28-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács

Részletesebben