KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Pán-európai kutatási együttműködés támogatása c. konstrukcióhoz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Pán-európai kutatási együttműködés támogatása c. konstrukcióhoz."

Átírás

1 KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Pán-európai kutatási együttműködés támogatása c. konstrukcióhoz Kódszám: GOP /B 1

2 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A hazai kutatások az Európai Kutatási Térségbe is illeszkedő fejlesztése jelentős egyedi akciók támogatását követeli meg. Ilyen egyedi akciók lehetnek az FP7 kiemelt területein szervezett integrált hazai kutatás-fejlesztési programok, de ilyenek a pán-európai közös kutatási infrastrukturális projektek (ESFRI Roadmap) is. Ezeknek az egyedi programoknak jelentősek a hazai kutatás-fejlesztésre és innovációra gyakorolt agglomerációs és spillover hatásai, ami ipari és innovációs parkok, felsőoktatási és kutatási intézmények kialakítását és továbbfejlesztését ösztönzi. Ezeken túl (különösen a közös európai kutatási infrastruktúra megteremtése esetében) jelentős többletkeresletet gerjesztenek helyi és regionális szinten magas színvonalú tudományos és mindennapi (turisztikai, oktatási stb.) szolgáltatások iránt, ami további helyi fejlesztési potenciált képez. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 7. Nagyprojekt fejezete rögzíti, hogy a GOP keretében 50 millió euró értékhatár fölötti, az Európai Bizottság által jóváhagyandó ún. nagyprojekt 1 támogatása az 1. prioritási tengelyben (K+F és innováció a versenyképességért) szerepel, az ESFRI Roadmap-ban szereplő anyagtudományi kutatási infrastrukturális projektek közül: ELI-PP (Extreme Light Infrastructure). A.1. A KIEMELT FELHÍVÁS CÉLJA A jelen kiemelt projekt felhívás célja, hogy az összetett kidolgozási igényű, EU-s szinten is kiemelkedő fontosságú és összköltségű, az ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) által készített európai kutatási infrastruktúrák stratégiai tervében szereplő kutatási nagyberendezés projektek megvalósításának finanszírozását szolgálja. Jelen konstrukció az ESFRI Roadmap-en szereplő, osztott infrastruktúrájú Extreme Light Infrastructure (ELI) magyarországi nagyprojektje (ELI Attosecond Light Pulse Source ELI-ALPS) megvalósítása I. fázisának finanszírozását szolgálja. Az ELI-ALPS nagyprojekt két fázisban kerül megvalósításra. Az I. fázis megvalósításának finanszírozása a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) terhére történik. A II. fázis megvalósításának finanszírozása a programozási időszak magyar stratégiai referencia kerete kutatás-fejlesztési és innovációs operatív programja terhére történik. A nagyprojekt két fázisra bontásának meg kell felelnie az Európai Bizottság Guidance note on major projects spanning over two programming periods című 2 iránymutatásának valamint a Zárási útmutató (továbbiakban COCOF iránymutatásoknak). Az ELI-ALPS megvalósításának előkészítését külön pályázati konstrukcióból (GOP-1.5.1) finanszírozott projektek támogatják, de a nagyprojekt I. fázis megvalósításának támogatására kiírt jelen kiemelt projekt felhívás keretében is elszámolhatóak előkészítési költségek. A.2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PROJEKTEK VÁRHATÓ SZÁMA A kiemelt projekt felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 47 milliárd forint évekre /2006/EK rendelet 2. szakasz cikkek 2 26/01/2012. COCOF_ EN. 2

3 A támogatott projektek várható száma a években: 1 db. A.3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A kiemelt projekt felhívás keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 47 milliárd forint. A.4. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE A támogatás mértéke jelen kiemelt projekt felhívás keretében az elszámolható költségek vonatkozásában 100%, amennyiben a nem állami támogatás jogcímének megítélésének feltételeit teljesíti a projekt és a projektgazda, ugyanakkor jövedelemtermelő projekt esetében a költség-haszon elemzésben meghatározott támogatási arány. A.5. A PROJEKT JAVASLATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE A projektjavaslatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a kiemelt projekt felhívás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban kell benyújtani személyesen az alábbi címen: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet) Center Point II. Irodaház 1139 Budapest, Váci út 83. kizárólag az alábbi időpontokban: Hétfőtől-csütörtökig: óra között Pénteken: óráig. Kérjük, hogy a személyes benyújtás időpontját előzetesen a MAG Zrt. ügyfélszolgálatán, az alábbi telefonszámon jelezni szíveskedjék: A személyes átvételről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Kiemelt projekt felhívás kódszámát (GOP /B), a projekt javaslatot benyújtó szervezet nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A kiemelt projekt felhívás feltételeivel és egyéb tudnivalókkal kapcsolatban információkat honlapon talál. Telefonon és en további felvilágosítás kérhető: Ügyfélszolgálat Telefonon (kék szám) en Nemzeti Fejlesztési Ügynökség MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 3

4 A projekt javaslat benyújtása november 5-től december 5. napjáig lehetséges. B. PROJEKTGAZDA B.1. PROJEKTGAZDA, JOGI FORMA Jelen kiemelt projekt felhívásra az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Projektgazda, ill. Kedvezményezett) nyújthat be projektjavaslatot. A projektgazdával szemben támasztott követelmények: kettős könyvvitelt vezető nonprofit közhasznú gazdasági társaság, amelyben többségi állami részesedés van, amely megfelel a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretszabály (2006/C 323/01) pontja szerinti kutatási szervezet fogalmának. B.2. KUTATÁSI SZERVEZET A projektgazdának a fenntartási időszak végéig folyamatosan meg kell felelnie a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretszabály (2006/C 323/01) pontja szerinti kutatási szervezet fogalmának, és a jelen projekt keretében csak kiegészítő jelleggel végezhet gazdasági tevékenységet, az Európai Bizottság Verseny Főigazgatósága felé vállalt mértékben és feltételek alapján. Az ELI-HU Nkft., mint kutatási szervezet elsődleges célja alapkutatás, alkalmazott kutatás folytatása és azok eredményeinek terjesztése Az elkészült infrastruktúra csak csekély mértékben lesz és lehet ipari felhasználó részére biztosítva, és az ELI-HU Nkft. vállalja az ebből származó nyereségét ismét a kutatási szervezeti tevékenységeibe fekteti be. B.3. A PROJEKT GAZDÁRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Amennyiben a támogatást igénylő ellen jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul a támogatási kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig, annak tényét a támogatást igénylőnek azonnal be kell jelenteni. Nem köthető támogatási szerződés, és nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) nem engedélyezett. 4

5 a) A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. b) A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott módon az NFÜ közzéteszi. c) A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az államit adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. d) A pályázó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet ban foglalt esetek bekövetkezése esetén a támogatást és annak kamatait visszafizeti. e) Abban az esetben, ha a pályázó szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy pályázónak a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. f) Amennyiben a pályázati felhívás alapján a támogatás mértéke nem éri el a 100 %- ot, pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázónak a pályázati útmutatóban vagy a pályázati felhívásban meghatározott időpontig a 368/2011. (XII. 31.) 72. (3) bekezdésének aa)-ac) pontja szerint igazolnia kell. g) A projekt keretében beszerzett ingatlan, vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. h) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Közpénztv.) 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. i) Amennyiben a Közpénztv. 6. (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, vagy a pályázó a törvény bármely rendelkezését megsérti, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. j) A pályázat benyújtásával a pályázó nyilatkozik, hogy eleget tett a Közpénztv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. k) Amennyiben a Közpénztv. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a támogatást igénylővel, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül a támogatást igénylőnek kezdeményeznie kell a támogatási kérelmet befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen támogatási kérelemi felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. l) Amennyiben Közpénztv 8. (1) szerinti érintettség a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, az NFÜ honlapján e körülmény közzétételére sor kerül. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, 5

6 m) aki, vagy amely a jogszabályban (különösen a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatokat visszavonja; n) akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy vele szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette; o) aki, vagy amely a támogatási rendszerből történő kizárást elrendelő határozat hatálya alatt áll; p) aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; q) aki, vagy amely a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyeket legkésőbb a Támogatási Szerződés megkötéséig nem bocsátja rendelkezésre; r) akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett (a minden kétséget kizáróan adminisztrációs hibának minősülő esetek kivételével); s) aki, vagy amely a támogatási döntés meghozataláig nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerződés nem köthető, hatályos Támogatási Szerződés esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül; t) aki, vagy amely a támogatási döntés meghozataláig nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy adószámát vagy adóazonosító jelét a támogatás folyósítója és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; u) aki, vagy amely a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi előírásokat (együttesen a horizontális célokat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcsolatos esetleges ellenőrzéseknek; v) aki, vagy amely az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásával a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el; w) aki, vagy amely nem nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy amennyiben a projekt megvalósítás helyszíne az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó területen található, az eljáró hatóság engedélyével rendelkezik. x) Nem köthető támogatási szerződés, és nem folyósítható támogatás az Áht. 50. (1) b) pontja alapján köztulajdonban álló gazdasági társaságnak, ha nem tett eleget a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének. y) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet csak abban az esetben részesíthető támogatásban az Áht. 50. (1) c) pontja alapján, ha átlátható szervezetnek minősül. 6

7 z) A költségvetési szervek, valamint az egyházi fenntartású, közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézmények kivételével azon munkáltató számára, aki a bruttó forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig nem állapítható meg az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 2. (1) bekezdés n) pontja szerinti költségvetési támogatás. aa)a támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy az Avr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr ában foglaltak szerint visszafizeti. bb)a támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik. cc) A pályázónak közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítő szervezet. B.4. A PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: a) akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, üzleti év éves beszámolója alapján negatív; b) akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent. B.5. A PROJEKTGAZDA TEVÉKENYSÉGE (IPARÁG) A projekt keretében EU kutatási infrastruktúra megvalósítása történik. B.6. KÖZBESZERZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, úgy fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a projekt megkezdését jelentő, a projekt tárgyára vonatkozó megrendelés időpontja nem előzheti meg a közbeszerzési eljárás lefolytatását. Amennyiben a projekt keretében megvalósítandó beszerzések a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartoznak, a kedvezményezett a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. alcíme rendelkezései szerint köteles eljárni. Ha a kedvezményezett a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, abban az esetben is az említett alcím rendelkezései szerint köteles eljárni. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségeket a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett teljesíti, és azok teljesítését biztosítja akkor is, ha a Kbt. alapján nem ő minősül ajánlatkérőnek. 7

8 A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. alcíme szerinti közbeszerzési eljárások lefolytatásáért és Kbt. szerinti dokumentálásáért a központosított közbeszerzés kivételével a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett felelős. Ha a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az irányadó jogszabályban foglalt kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, és a felelőssége szabálytalansági eljárás keretében megállapításra kerül, a támogatási szerződés szerinti támogatás egy része vagy egésze visszavonható, kiemelt és kistérségi programban meghatározott projektek esetében az igényelthez képest csökkentett támogatás ítélhető meg. Az európai uniós értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során a 39. -t és a 39/A. -t, az európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében a 39/B-45. -t kell alkalmazni. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. alcíme alkalmazása során a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a) a projektek megvalósítását és a kapcsolódó eljárások időbeli ütemezését az ezen alcímben meghatározott határidők figyelembevételével köteles tervezni és megvalósítani, b) a dokumentumok megküldésével egyidejűleg köteles feltüntetni a beszerzés Kbt. szerinti becsült értékét, a szerződéshez rendelt elnevezést és a projekt azonosítószámát, c) a dokumentumokat elektronikus formában küldi meg. Ha az NFÜ a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39/B 45. -ban meghatározott határidőket elmulasztja, az ellenőrzést megtörténtnek kell tekinteni. Az NFÜ számára meghatározott határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, jogorvoslati, illetve szabálytalansági eljárás esetén az eljárás felfüggesztésének időtartama. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén, amennyiben a beszerzés értéke - az egybeszámítás elvének betartásával meghaladja az 1 millió forintot, legalább három ajánlatot kell bekérni, melyek tartalmukban azonosak és összehasonlíthatóak egymással. A 3 beérkezett ajánlatot és az ezek alapján megkötött szerződést a kifizetési kérelemhez be kell nyújtani, kivéve a közüzemi szolgáltatási szerződéseket, közszolgáltatókra vonatkozó szabályok betartásával összhangban. C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA C.1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE A GOP-1.1-es intézkedésben támogatható az ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) által készített európai kutatási infrastruktúrák stratégiai tervében szereplő kutatási célt szolgáló ELI alapkutatási nagyberendezés I. fázisának 3 alábbiak szerinti megvalósítása: 1. Kivitelezést megelőző tevékenységek: 3 Fázis alatt a GUIDANCE NOTE ON MAJOR PROJECTS SPANNING OVER TWO PROGRAMMING PERIODS című dokumentumban meghatározottakat értjük. 8

9 1.1.Tervezési tevékenységek - kizárólag azok a tevékenységek, amelyek a GOP és GOP azonosítószámú projektek (továbbiakban Előkészítési Projektek) során nem kerültek támogatásra épülettervezés: építésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció műszaki köteteinek (tender tervek) készítése technológiai tervezés: a technológiai beszerzésekhez specifikáció készítése 1.2.Közbeszerzési (továbbiakban a közbeszerzés alatt értendő a beszerzési eljárások összessége) dokumentáció készítése kizárólag azok a tevékenységek, amelyek az Előkészítési Projektek során nem kerültek támogatásra épület kivitelezési közbeszerzési dokumentáció nem műszaki része technológiai és IT közbeszerzési dokumentáció nem műszaki része "Mérnök" közbeszerzés dokumentációja - szolgáltatás beszerzése A projekt megvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó PR, kommunikáció a megvalósítási időszak alatt történő közbeszerzés dokumentációja - szolgáltatás beszerzése a támogatásban részesülő projektre külön vonatkozó könyvvizsgáló beszerzés dokumentációja - szolgáltatás beszerzése Projekt menedzsment közbeszerzés dokumentációja - szolgáltatás beszerzése egyéb igazolhatóan szükséges közbeszerzési dokumentáció készítése 1.3.Lőszermentesítés - kizárólag azok a tevékenységek, amelyek az Előkészítési Projektek során nem kerültek támogatásra, a Kedvezményezett vagyonkezelésében lévő területen. 1.4.Vagyoni értékű jog, szellemi termékek megszerzés és használata stb. 1.5.Terület előkészítés, területrendezés - kizárólag azok a tevékenységek, amelyek az Előkészítési Projektek során nem kerültek támogatásra a Kedvezményezett vagyonkezelésében lévő területre merültek fel. 1.6.Régészeti feltárás - kizárólag azok a tevékenységek, amelyek az Előkészítési Projektek során nem kerültek támogatásra a Kedvezményezett vagyonkezelésében lévő területre merültek fel. 1.7.Technológiai beszerzés során felmerülő, ajánlattevők egyes feladatainak elvégeztetése 1.8.Egyéb igazolhatóan szükséges tevékenységek 1.9.K+F tevékenység, amelyek az előkészítési projektek során nem kerültek támogatásra 2. Kivitelezési tevékenységek Épületépítési tevékenységek, amelyek a támogatott tevékenységhez szükségesek kiviteli tervezés amennyiben az a kivitelező feladata építés Új, vagy használt berendezések, felszerelések beszerzése, amelyek igazolhatóan a labor, műhely, iroda és fogadótér használatához szükségesek próbaüzem egyéb igazolhatóan szükséges tevékenységek Eszköz technológia megvalósítási tevékenységek szükséges K+F tevékenységek berendezés gyártása 9

10 berendezés szerelése próbaüzem egyéb igazolhatóan szükséges tevékenységek Közmű és bevezető utak kapacitásbővítése telekhatáron belül kiviteli tervezés amennyiben az a kivitelező feladata építés próbaüzem egyéb igazolhatóan szükséges tevékenységek Közműkapacitás bővítés megrendelése Zöld felület kialakítási tevékenységek kiviteli tervezés amennyiben az a kivitelező feladata építés, zöld felület kialakítás Belső utak, járdák és parkolók építése Információs technológia fejlesztés technológia megvalósításához szükséges IT tevékenységek egyéb igazolhatóan szükséges IT kialakítási, illetve fejlesztési és használat tevékenységek Mérnöki tevékenységek Projekt menedzsment Jogi, pénzügyi és közbeszerzési tanácsadás Tudományos konzultáció és tanácsadás ELI Delivery Consortium 4 -ban (ELI DC) való közreműködés ELI-ALPS működtetésére létrehozandó konzorcium (pl: ELI ERIC) előkészítésében részvétel (ELI DC tevékenységeken kívül) Közvetlenül a projekt tevékenységhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek, a nyilvánosság biztosítása Könyvvizsgálat külön a projektre vonatkozóan Tudásátadás, képzés a megvalósítás során A projektgazda a tárgyi projekt megvalósításának előkészítésére támogatás igénybevételére jogosult a GOP Projekt előkészítés c. támogatási konstrukció keretében. A projektgazdának a projekt előkészítés és a projekt megvalósítás vonatkozásában teljes átfedés-mentességet kell biztosítania, vagyis minden projektelem, ill. tevékenység csak egyszer támogatható. C.2. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE C.2.1. Általános elszámolhatósági feltételek: a) A fejlesztés eredményének a 6 konvergencia régió területén kell jelentkeznie. 4 ELI Delivery Consortium: Az ELI-DC egyesület a belga törvénykezés alapján létrehozott jogi entitás (nemzetközi nonprofit szervezet, AISBL), amelynek célja a jelenlegi és jövőbeni ELI kutatóközpontok megvalósításának támogatása, valamint az ELI páneurópai dimenziójának megőrzése. Céljait, tevékenységeit és törvény által előírt testületeit a társasági szerződés tartalmazza. Céljainak megvalósítása során az egyesület minden szükséges támogatást megkap az ELI kutatóközpontoktól. Az egyesület másfelől nem fogja befolyásolni az ELI kutatóközpontok azon képességét, hogy megfeleljenek nemzeti törvényi kötelezettségeiknek, különös tekintettel a megvalósítási fázis során az Európai Unió strukturális alapjainak felhasználásából fakadókra. 10

11 b) A Kedvezményezettnél ténylegesen felmerült költségek, melyek teljesülése (számlával, bevallással, egyéb számviteli bizonylattal) és jogalapja (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal stb.) igazolható.közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek.a költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A piaci árat meghaladó összeg nem minősül elszámolható költségnek. A piaci ár alátámasztására benyújtott árajánlatok kizárólag piaci feltételek mellett, független harmadik féltől5 származhatnak. c) Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén, amennyiben a beszerzés értéke - az egybeszámítás elvének betartásával meghaladja az 1 millió forintot, legalább három ajánlatot kell bekérni, melyek tartalmukban azonosak és összehasonlíthatóak egymással. A 3 beérkezett ajánlatot és az ezek alapján megkötött szerződést a kifizetési kérelemhez be kell nyújtani. d) Támogató előzetes engedélyének kivételével, nem fogadható el olyan árajánlat, megrendelő, szerződés, egyéb kötelezettségvállalás olyan szolgáltatótól, amelyben a projektgazda szervezet tulajdonosa/fenntartója, vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezeknek a Ptk b) értelmében közeli hozzátartozója tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol, és fordítva: amely szervezet tulajdonosa vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezek közeli hozzátartozója a projektgazda szervezetben tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol. Ennek a feltételnek a projekt benyújtástól a fenntartás időszak végéig teljesülnie kell. e) A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. f) Az egyes költségek elszámolása során kizárólag a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatók el, valamint a projekt megvalósítása során közvetlenül közreműködő személyek munkabére. g) A projekt megvalósításában résztvevő, kizárólag projekthez kapcsolódó feladatokat ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek számolhatók el, olyan mértékben, amilyen mértékben a projekttel összefüggő feladatokat látnak el a munkaidejükben, munkaköri leírással és munkaidő-nyilvántartással alátámasztva. h) A projekt megvalósításában résztvevő személyeket tételesen, a szervezeti egység és munkaidő ráfordításuk százalékos feltüntetésével meg kell adni a projektjavaslatban, ami az elszámolhatóság alapját fogja képezni. i) Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. j) Az elszámolásra kerülő egyes költségek nem szerepelnek releváns hazai vagy közösségi jogszabály, vagy a jelen Kiemelt projekt felhívás által nem elszámolhatónak minősített költségek között. k) Csak olyan vállalkozói szerződések számolhatóak el, amelyek a projekt végrehajtásához feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. l) A program végrehajtásába alvállalkozó bevonása megengedett, a feladatokat specifikáló, megbízás időtartamát rögzítő szerződéssel, amelyben az alvállalkozó hozzájárul a későbbi ellenőrzéshez is. 5 Független vállalkozás, amely nem minősül társvállalkozásnak vagy kapcsolt vállalkozásnak. 11

12 m) Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső Kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással. n) A beszerzett eszközök és szolgáltatások csak abban az esetben számolhatók el, ha: na) kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben/létesítményhez használják fel, nb) leírható eszközöknek tekinthetők, nc) a vállalat eszközei közé kerülnek besorolásra. o) Az elszámolás a Kedvezményezett egyéb nyilvántartásától elkülönítetten történik, ahol munkaszám/forrásszám alapján kerülnek rögzítésre az elkülönített költségek, az eredetivel mindenben megegyező, hitelesített számlamásolattal alátámasztva, az eredeti bemutatása mellett. p) A pályázat részeként benyújtott részletes költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét. q) Az elszámolást alátámasztó és elszámolási bizonylatok a szerződések, illetve a számlák, vagy azzal egyenértékű okmányok. Az elszámolást alátámasztó, és a kifizetések alapjául szolgáló dokumentumok részletes jegyzéke az NFÜ, illetve a közreműködő szervezet honlapjáról letölthető. r) Amennyiben a kedvezményezett a projekt megvalósítása, illetve a projekt hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt le nem vonható ÁFÁ-val növelt összköltsége, azaz a projekt költségvetését a fentieknek megfelelően kell megterveznie. s) Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jog megváltásának kizárólag a független árszakértő vagy értékbecslői határozat/szakvélemény által megállapított összeg erejéig elszámolható, amely összeg nem haladhatja meg a projekt 10 % át és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jog megváltása nélkül nem lenne megvalósítható a projekt. t) Próbaüzem költségei elszámolhatóak, azonban ha ez alatt az időszak alatt bevételek keletkeznek, akkor a mindenkor hatályos Nemzeti Elszámolhatósági Útmutatóban foglaltakat kell a keletkezett bevételekre alkalmazni. u) A kiemelt projekt felhívásban nem részletezett kérdésekben az Irányító Hatóság a mindenkor hatályos Nemzeti Elszámolhatósági Útmutatóban foglaltak alapján mérlegeli a költségek elszámolhatóságát, figyelemmel az Gazdaságfejlesztési Operatív Programra vonatkozó speciális szabályokra, illetve egyéb jogszabályokra amelyek ezt szűkíthetik. v) A projektgazda tudomásul veszi, hogy az ELI-ALPS projekt Európai Bizottság Versenyfőigazgatósága részére tett előzetes bejelentési SA344455/2012/PN (ún. prenotifikációs) eljárás során benyújtott dokumentumokban foglaltakat projekt teljes időtartama alatt (megvalósítási és fenntartási időszakban) köteles érvényesíteni. w) A 4/2011 Korm Rend bekezdése alapján a projektgazda tudomásul veszi, hogy az ELI-ALPS projekt megvalósítása tárgyában kötött támogatási szerződés utólagos európai bizottsági jóváhagyatása eredményeként az Európai Bizottság által kezdeményezett változásokat a költségek elszámolhatóságának tárgyában a GFP IH a jelen kiemelt projekt felhívásban és a támogatási szerződésben érvényesíti. 12

13 C.2.2. Az elszámolható költségek részletezése támogatható tevékenység kategóriák szerint: C Kivitelezést megelőző tevékenységek költsége: 1.1.Tervezési tevékenységek költsége - kizárólag azoknak a tevékenységeknek a költsége, amelyek az Előkészítési Projektek során nem kerültek támogatásra épülettervezés: építésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció műszaki kötetei (tender tervek) készítésének költsége technológiai tervezés készítésének költsége: a technológiai beszerzésekhez specifikáció készítésének költsége Illetékek és egyéb hatósági, eljárási és szolgáltatási díj költsége 1.2.Közbeszerzési (beszerzési) dokumentáció készítésének költsége - kizárólag azoknak a tevékenységeknek a költsége, amelyek az Előkészítési Projektek során nem kerültek támogatásra épület kivitelezési közbeszerzési dokumentáció nem műszaki része elkészítésének költsége technológiai (köz)beszerzési dokumentáció nem műszaki része elkészítésének költsége "Mérnök" beszerzés dokumentációja (szolgáltatás beszerzése) elkészítésének költsége Közvetlenül a projekt tevékenységhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek, a nyilvánosság biztosítása érdekében a megvalósítás alatt beszerzés dokumentációja (szolgáltatás beszerzése) elkészítésének költsége Projekt könyvvizsgáló beszerzés dokumentációja (szolgáltatás beszerzése) elkészítésének költsége Projekt menedzsment beszerzés dokumentációja (szolgáltatás beszerzése) elkészítésének költsége egyéb igazolhatóan szükséges közbeszerzési dokumentáció készítésének költsége 1.3.Lőszermentesítés költsége - kizárólag azoknak a tevékenységeknek a költsége, amelyek az Előkészítési Projektek során nem kerültek támogatásra 1.4.Vagyoni értékű jog, szellemi termékek megszerzésének és használatának költségei a bekerülési értékig 1.5.Terület előkészítés, területrendezés költsége, beleértve a szükséges bontás és deponálás költségeit - kizárólag azoknak a tevékenységeknek a költsége, amelyek az Előkészítési Projektek során nem kerültek támogatásra 1.6.Régészeti feltárás költsége - kizárólag azoknak a tevékenységeknek a költsége, amelyek az Előkészítési Projektek során nem kerültek támogatásra 1.7.Technológiai beszerzés során felmerülő, ajánlattevők egyes feladatainak elvégeztetésének költsége 1.8.Egyéb igazolhatóan szükséges tevékenységek költsége 1.9.K+F tevékenység költsége - kizárólag azoknak a tevékenységeknek a költsége, amelyek az Előkészítési Projektek során nem kerültek támogatásra C Kivitelezési tevékenységek költsége 2.1.Épületépítési tevékenységek elvégzésének költsége, amelyek a támogatott projekthez kapcsolódnak 13

14 a kivitelező által elvégzett kiviteli tervezés költsége építési költsége ( építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl, minden az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges átalakítást, bontást, felújítást, bővítést.) igazolhatóan szükséges labor, műhely, iroda és fogadótér berendezések, eszközök költségei próbaüzem költsége illetékek és egyéb hatósági, eljárási és szolgáltatási díj költsége egyéb igazolhatóan szükséges tevékenységek költsége 2.2.Technológia megvalósítási tevékenységek költsége szükséges K+F tevékenységek költsége berendezés gyártásának költsége berendezés szerelésének költsége próbaüzem költsége egyéb igazolhatóan szükséges tevékenységek költsége 2.3.Közmű és bevezető utak kapacitásbővítésének költségei kiviteli tervezés költségei amennyiben az a kivitelező feladata építés költsége próbaüzem költsége egyéb igazolhatóan szükséges tevékenységek költsége 2.4.Közműkapacitás bővítés megrendelésének költsége 2.5.Zöldfelület kialakítás költsége kiviteli tervezés költsége amennyiben az a kivitelező feladata építés, zöldfelület kialakítás költsége 2.6.Belső utak, járdák és parkolók építésének költségei 2.7.Információs technológia fejlesztés költsége technológia megvalósításához szükséges IT tevékenységek költsége egyéb igazolhatóan szükséges IT kialakítási, illetve fejlesztési tevékenységek költsége 2.8.Mérnöki tevékenység költsége 2.9.Projekt menedzsment költsége Jogi, pénzügyi és közbeszerzési tanácsadás költsége Tudományos konzultáció és tanácsadás költségei (különösen rendezvényszervezés, terembérlet, eszközbérlet, útiköltség, helyi közlekedés költsége, étkeztetés, szállás, napidíj) ELI Delivery Consortiumban való közreműködés költsége ELI DC hazai tagdíj hozzájárulás Munkavállalók bére és járulékai Közvetlenül kapcsolódó tanácsadás költsége ELI-ALPS működtetésre létrehozandó konzorcium (pl: ELI ERIC) előkészítésében részvétel költségei, (ELI DC tevékenységeken kívül) Munkavállalók bére és járulékai Közvetlenül kapcsolódó tanácsadás költsége Közvetlenül a projekt tevékenységhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek, a nyilvánosság biztosítása költsége (beleértve az Arculati Kézikönyv szerinti kommunikációs tevékenység költségét) Projekt könyvvizsgálat költsége A projekt megvalósítás során megvalósuló tudásátadás, tudományos publikáció, képzés költsége 14

15 C.2.3. Részletes elszámolhatósági feltételek a fenti elszámolható költségek vonatkozásában: C Bérköltség és személyi jellegű kifizetések és azok járulékai a) A projekt céljának megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet: aa) munkavállalók munkaszerződés szerinti bére, bérjellegű juttatásai és azok járulékai; ab) személyi jellegű egyéb kifizetései (projekt kapcsán felmerült hivatalos kül-, és belföldi kiküldetések, beutaztatási, utazási, szállás költségei és napidíjai; költségtérítései) ac) Megbízási díj (szakértői díj), amennyiben a tevékenységét nem munkavállalóként, hanem megbízási szerződés keretében látják el, megbízási szerződés szerinti díja, költségtérítései, egyéb juttatásai és járulékai; b) Bérköltség és személyi jellegű kifizetések és azok járulékai a Kedvezményezettnél munkaviszonyban, vagy megbízási viszonyban lévő munkavállaló, megbízott munkabérét, munkaviszonya, vagy megbízási viszony alapján járó járandóságokat, bérjellegű juttatásokat, költségtérítéseket ( szabadság, stb.) értjük a mindenkor hatályos SZJA törvény szerinti mértékig. A bérek a hazai jogszabályok (adó, társadalombiztosítás stb.) szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles. c) Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások számolhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak. d) A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján. e) Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja. C Immateriális javak beszerzése a) Független harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom, szoftver), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. C Eszköz és berendezés beszerzés a) Elszámolható a projekthez történő beszerzés költsége a vételár mértékéig. Az európai uniós támogatások a projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető legkorszerűbb technológiát használó eszközök beszerzését támogatják. A projekt céljaival közvetlen összefüggésben, indokolt esetben elszámolható meglévő eszköz átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének, zavartalan és biztonságos üzemeltetését szolgáló munka költsége is, amennyiben az felújításnak minősül. b) Az eszköz használatba vételét követően felmerült, a megvalósítási időszakot terhelő eszköz-biztosítási díj elszámolható. 15

16 c) Főszabály szerint új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. Az új jelző csak olyan beruházási jellegű termékeket illet meg, amelyeknél a Kedvezményezett rendelkezik a vétel (a számlakiállítás dátuma) időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, a gyártó és a forgalmazó által kibocsátott, hiteles dokumentumokkal. d) Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak. e) A főszabálytól eltérően az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható a használt eszköz beszerzése: f) Adott eszközt a megelőző hét évben nem EU vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) igénybevétele nem indokolt. g) Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét. h) Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét. A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet pl. független értékbecslő igénybevételével). i) A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak. C Anyagköltség a) Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a projekt tevékenységhez veszik igénybe. C Szolgáltatások igénybevétele a) Szolgáltatások igénybevétele esetén elszámolható a piaci feltételek szerint független harmadik féltől megrendelt a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatási tevékenység díja. b) A projekt megvalósítását közvetlenül szolgáló műhely, üzem, gyárcsarnok bérleti díja abban az esetben számolható el a felhívásban részletezett további feltételek mellett, ha az nem a Közép-magyarországi Régió területén helyezkedik el. c) A projekt biztonságos és hatékony működéshez szükséges közmű kapacitás bővítésének jogszabályok szerinti szolgáltatótól, illetve ellátásért felelős szervezettől történő megrendelése elszámolható. C Építési beruházás a) Építés és épület kivitelezés a projekt megvalósítás helyszínén elszámolható, amennyiben az a projekt végrehajtásához szükséges. Olyan épületek, építmények építési és értéknövelő felújítási, bővítési költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők. b) Építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, bontást, felújítást, bővítést és épületgépészeti szereléseket. c) A projekt biztonságos és hatékony működéshez szükséges közmű és útfejlesztések költségei számolhatók el. d) Építési költség a tulajdonos előzetes hozzájárulásával idegen tulajdonban levő ingatlanon is elszámolható. 16

17 C Projektmenedzsment költségek a) A projekt céljának megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet: aa) Munkavállalók, megbízottak munkaszerződés és megbízási szerződés szerinti bére, bérjellegű juttatásai, költségtérítései, és azok járulékai; ab) személyi jellegű egyéb kifizetései (projekt kapcsán felmerült hivatalos kül-, és belföldi kiküldetések, beutazások utazási, szállás költségei, költségtérítései és napidíjai;) ac) Megbízási (szakértői díj), amennyiben a tevékenységet nem munkavállalóként, hanem megbízási szerződés keretében látják el, megbízási szerződés szerinti díja, bérjellegű juttatásai, költségtérítései és járulékai; b) Bérköltség és személyi jellegű kifizetések és azok járulékai a Kedvezményezettnél munkaviszonyban, vagy megbízási viszonyban lévő munkavállaló, megbízottak munkabérét, munkaviszonya, vagy megbízási viszony alapján járó járandóságokat bérjellegű juttatásokat, költségtérítéseket (betegszabadság, szabadság, stb.) értjük. A bérek a hazai jogszabályok (adó, társadalombiztosítás stb.) szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles. c) Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások számolhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak. d) A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján. e) Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja. f) Külföldi kiküldetés, beutaztatás : A projektben résztvevő célcsoportnak, illetve munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzés, feladatvégzés a projekt megvalósításával összefüggő oktatás, továbbképzés miatt felmerülő utazási és szállásköltségek, költségtérítések elszámolhatóak. Ezen címszavak alatt számolhatóak el a munkavállalók, tudósok, előadók és meghívott előadók, (pl. szakértők) valamint tolmácsok költségei. Az utazást a legcélszerűbb útvonalon és költségkímélő módon kell megtervezni és teljesíteni. fa) Ideiglenes a külföldi kiküldetés akkor, ha annak a kiküldő által meghatározott időtartama 6 hónap vagy annál rövidebb. fb) Az ideiglenes kiküldetésben lévőket az útiköltség, napidíj, szállás költség és dologi költségtérítés illeti meg. fc) Napidíj megállapítása: A kiküldöttet az Kedvezményezettnél mindenkor érvényben lévő besorolási kategóriák szerinti napidíj táblázat által meghatározott napidíj illeti meg. A napi díj bruttó összegének utalása forintban történik. A napi díj összegének kiszámolásánál a napok számát a napidíj táblázat alapján meghatározott összeggel kell megszorozni. A megállapított összeg forintosítása a tárgyhót megelőző hó 15-i MNB deviza-középárfolyamával történik. Továbbá elszámolhatók a napidíjak után fizetendő járulékok. A napidíj a mindenkor hatályos személyi jövedelemadó jogszabályoknak megfelelően adóköteles. 17

18 fd) Szállás igénybevétele és költségtérítése: A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetében legfeljebb áfa nélkül számított Ft, külföldi szállás esetében 150 Euró mértékű költség számolható el. A szállásköltség térítés az adott ország számviteli és adójogszabályainak megfelelő számla, illetve számlát helyettesítő okmány ellenében számolható el. A számlát az Kedvezményezett nevére kell kiállíttatni, és mindenképpen szerepeltetni kell rajta az utazó nevét. Szállásköltségként a számlában szállásként feltüntetett összeget, valamint az utazási irodák szállásfoglalásként felszámolt kezelési költségét, illetve a szállásköltséghez közvetlenül kapcsolható helyi-, és idegenforgalmi adókat lehet elszámolni. A Kedvezményezett terhére a szállodaszámlában foglalt magáncélú fogyasztás - úgymint minibár költsége, mosatás, vasalás, magántelefon, egyéb - nem számolható el. fe) Közlekedési eszköz igénybevétele és költségtérítése: Az útiköltségek (utazás és helybiztosítás költsége) a 2. osztályú tömegközlekedési eszközök, külföldre repülőgéppel történő utazás esetén turista osztályú repülőjegy igénybevétele alapján számolható el. A külföldi utazás lebonyolításához kapcsolódó vízumdíj, repülőtéri használati díj, személyi és poggyászbiztosítás költsége elszámolható. Repülőgéppel történő utazás esetén elszámolható a reptéri illeték. Az utasbiztosítás költsége elszámolható. Utazási bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen arányban az a projekt tevékenységet szolgálja (pl. ha a képzés két hétig tart, akkor a havi bérlet árának felét, stb.). ff) Gépjármű igénybevételének elszámolása: Céges gépkocsi költségének elszámolása a hiánytalanul kitöltött kiküldetési rendelvény költség-elszámolási lapján, üzemanyag számla alapján történik. Hivatali vagy saját gépkocsi használata esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség vagy a NAV által közzétett elszámolható üzemanyag-költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el. Hivatali vagy saját gépkocsi használata esetén elszámolható a parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj. A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó saját személygépkocsi-használattal kapcsolatos költségek elszámolására a vonatkozó törvényi és kormányrendelet előírásainak megfelelően van lehetőség, melynek feltétele, hogy a munkavállaló a saját tulajdonú vagy házastársa tulajdonában lévő gépjármű tulajdonjogát igazolni tudja. Az igazolás bizonylata a forgalmi engedély és a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvény. (Gépkocsi balesetből származó bármilyen kártérítési igényt jelen szerződés keretein belül nem lehet elszámolni!) A hatályos jogszabályban meghatározott norma szerinti általános személygépkocsi normaköltség bizonylat nélkül érvényesíthető. A kiküldetéssel összefüggő, valamint a gépkocsi-használathoz kapcsolódó egyéb költségek ( garázsdíj stb.) nem elszámolhatóak. 18

19 fg) Dologi költségtérítés: Dologi költségtérítésként a reptéri transzfer költsége, tömegközlekedési eszközön felhasznált menetjegy, és taxi szolgáltatás, gépkocsi bérlés költsége számolható el, amennyiben az indokolt. g) Belföldi kiküldetés: A projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzés, feladatellátás a projekt megvalósításával összefüggő oktatás, továbbképzés miatt felmerülő utazási és szállásköltségek elszámolhatóak. Ezen címszavak alatt számolhatóak el a munkavállalók, felkértek (megbízottak), valamint tolmácsok költségei. Az utazást a legcélszerűbb útvonalon és költségkímélő módon kell megtervezni és teljesíteni. Belföldi kiküldetésben lévőket az útiköltség, napidíj, szállás, illetve dologi költségtérítés illeti meg. ga) Napidíj megállapítása: Törvényi előírásoknak megfelelően kerül megállapításra. A jogszabályoknak és egyéb szabályzatoknak megfelelően kerül kifizetésre az adó és járulékkötelezettségekkel együtt. gb) Szállás igénybevétele és költségtérítése: A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetében legfeljebb áfa nélkül számított Ft mértékű költség számolható el. A szállásköltség térítés az adott ország számviteli és adójogszabályainak megfelelő számla, illetve számlát helyettesítő okmány ellenében számolható el. A számlát az Kedvezményezett nevére kell kiállíttatni, és mindenképpen szerepeltetni kell rajta az utazó nevét. Szállásköltségként a számlában szállásként feltüntetett összeget, valamint az utazási irodák szállásfoglalásként felszámolt kezelési költségét, illetve a szállásköltséghez közvetlenül kapcsolható helyi-, és idegenforgalmi adókat lehet elszámolni. A Kedvezményezett terhére a szállodaszámlában foglalt magáncélú fogyasztás - úgymint minibár költsége, mosatás, vasalás, magántelefon, egyéb - nem számolható el. gc) Közlekedési eszköz igénybevétele és költségtérítése: h) Az útiköltségek (utazás és helybiztosítás költsége) a 2. osztályú tömegközlekedési eszközök számolható el. i) Az utasbiztosítás költsége elszámolható. j) Utazási bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen arányban az a projekt tevékenységet szolgálja (pl. ha a képzés két hétig tart, akkor a havi bérlet árának felét, stb.). ja) Gépjármű igénybevételének elszámolása: Céges gépkocsi költségének elszámolása a hiánytalanul kitöltött kiküldetési rendelvény költség-elszámolási lapján, üzemanyag számla alapján történik. Hivatali vagy saját gépkocsi használata esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség vagy a NAV által közzétett elszámolható üzemanyag-költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el. Hivatali vagy saját gépkocsi használata esetén elszámolható a parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj. A belföldi kiküldetéshez kapcsolódó saját személygépkocsi-használattal kapcsolatos költségek elszámolására a vonatkozó törvényi és kormányrendelet előírásainak 19

20 megfelelően van lehetőség, melynek feltétele, hogy a munkavállaló a saját tulajdonú vagy házastársa tulajdonában lévő gépjármű tulajdonjogát igazolni tudja. Az igazolás bizonylata a forgalmi engedély és a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvény. (Gépkocsi balesetből származó bármilyen kártérítési igényt jelen szerződés keretein belül nem lehet elszámolni!) A hatályos jogszabályban meghatározott norma szerinti általános személygépkocsi normaköltség bizonylat nélkül érvényesíthető. A kiküldetéssel összefüggő, valamint a gépkocsi-használathoz kapcsolódó egyéb költségek (garázsdíj stb.) nem elszámolhatóak. jb) Dologi költségtérítés: Dologi költségtérítésként tömegközlekedési eszközön felhasznált menetjegy, és taxi szolgáltatás, illetve hivatalos telefon költsége, internet indokolt esetben gépkocsi bérlés számolható el. C Projekt menedzsment: Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a teljes megvalósítás elszámolható költségének 12%-át, de indokolt esetben az IH hozzájárulásával az ennél magasabb arány is megállapítható. a) A menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége (dologi költség) (pl. nyomtató, számológép, papír, írószer, irodaszerek). b) Bérleti díjat a Kedvezményezett arányos négyzetméter/fő nagyságrendben számolhatja el. A ténylegesen használt terület 100%-a kerül elszámolásra. A munkavállalókra jutó hasznos iroda alapterület 12,00 m2/munkavállaló. Azon munkavállalók esetében, akik munkaidejüknek egy meghatározott részét fordítják a projekt megvalósítására, a munkabér elszámolásához hasonlóan az egy főre jutó hasznos iroda alapterületet is arányosítani szükséges. c) Projektmenedzsmentként a pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki és adminisztratív feladatokat ellátó munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban, munkatársaknak munkaszerződésük, vagy megbízási szerződésük alapján járó (szabadság) járandósága, bérjellegű juttatása, költségtérítései illetve az projekt menedzselésére fordított munkaidejükkel arányos része vehető figyelembe. Itt kell elszámolni az egyéb jogviszonyban a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó költségeket is. d) Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások számolhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak. e) A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján. f) Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja. g) A projekt végrehajtásában közreműködők munkabére csak akkor elszámolható, ha munkaköri feladatukat képezi. A költségeket úgy kell alátámasztani, hogy az lehetővé tegye a tevékenység megvalósításában részt vevő szervezet tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás alapján). 20

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz Pályázati Útmutató A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz 1 Tartalom Tartalom...2 A. A TÁMOGATÁSOK CÉLJA ÉS HÁTTERE...4

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben