al pol gár mes ter, DMJV Nap ra for gó Ének ka ra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "al pol gár mes ter, DMJV Nap ra for gó Ének ka ra"

Átírás

1

2

3

4 Pro gram / Programme Július 7. kedd Népi kis mes ter sé gek Or szá gos Ipar- és Képzõmûvészeti Ki ál lí tás saj tó tá jé koz ta tó val egy be kö tött meg nyi tó ja / Opening ceremony of the Arts and Crafts and Fine Arts Exhibition connected with a press conference (Deb re ce ni Mû ve lõ dé si Köz pont, Kos suth u. 1. / City Cultural Cent re) A ki ál lí tást meg nyit ja: Ha lász Já nos Köz re mû kö dik: al pol gár mes ter, DMJV DMJV FEI Nap ra for gó Ének ka ra Július 16. csütörtök 10:00-18:00 Ér ke zés, re giszt rá ció és tá jé koz ta tás / Arrival, registration, and information (Köl csey Köz pont, Hu nya di u / Köl csey Cent re, Hu - nya di str. 1-3.) 17:00-18:30 Va cso ra / Dinner 18:30-19:00 A fesz ti vá li prog ram so ro zat meg nyi tá sa fel lép a Sunday Mo ped Zenekar Opening of the event with the participation of the Sunday Mo ped Band (Kos suth tér / Kos suth square) A részt ve võ ket kö szön ti: Hollósi Pé ter alelnök, MSMME A programosorozatot meg nyit ja: Kósa La jos polgármester, DMJV Köz re mû kö dik a Szár nyas Sár ká nyok ut ca szín há zi kom pá - nia, DMJV FEI Nap ra for gó Ének ka ra, és Var ga László versmondó 19:00-22:00 A Kul tu rá lis Fesz ti vál ün ne pé lyes meg nyi tó ja / Opening Ceremony of the Cultural Festival (Köl csey Köz pont / Köl - csey Cent re) Köz re mû köd nek a nagy há ti in téz mény mû vé sze ti cso port - jai, a tarpai Wax Spe ci á lis Tár su lat, az irá ni Simorgh & Zall Moz gás szín ház, Gás pár Laci, Po lák Teri és Szé kely Eri ka, va la mint a Bril lant hegedûduó Ukrajnából

5 Contributing the art groups of Nagyhat, the Wax Special Company, the Iranian Simorgh & Zall Theatre Group, Gás - pár Laci, Po lák Teri and Szé kely Eri ka, and the Bril lant violin duo from Ukraine A részt ve võ ket üd vöz li: Asz ta los Zsolt el nök, MSMME A részt ve võ ket kö szön ti: Dr. Rauh Edit A fesz ti vált meg nyit ja: szak ál lam tit kár, SZMM Rácz Ró bert el nök, HBMÖ A fesz ti vál prog ram ját kon fe rál ják: Var ga Vik tó ria és Magyar Márk Július 17. péntek 07:00-08:30 Reg ge li /Breakfast 09:00-12:00 Mû vé sze ti be mu ta tók / Performances (Köl csey Köz pont) 10:00-13:00 Mû vé sze ti fog lal koz ta tás az esély egyen lõ ség szol gá la tá ban - Nem zet kö zi Szak mai Kon fe ren cia (Deb re ce ni Mû ve lõ dé si Köz pont, Kos suth u. 1.) Elõ adók: Gamze Toksoy (Tö rök or szág) A fo to grá fia, mint kom mu ni ká ci ós eszköz Carla Klimke (Né met or szág) Mo zart: Va rázs fu vo la spe ci á lis fog lal ko zá sok hal mo zot tan sé rült fiatalokkal 12:00-13:30 Ebéd / Lunch 13:30-16:30 Mû vé sze ti be mu ta tók / Performances (Köl csey Köz pont) 16:30-17:00 Szak mai ér té ke lé sek / Professional assessment 17:00-20:00 Mi énk itt a tér! - a fesz ti vál mû vé sze ti cso port ja i nak sza bad - té ri be mu tat ko zá sa / Performances on open-air stage (Bal - ta zár tér / Baltazar square) Szín pa don a VÉSZTÕI NEFELEJCS EGYÜTTES, a REGÖLYI KEYBOARD MUSIC COLOR BAND, a dákai ott hon Ím, hát meg lel tem ha zá mat c. mu si cal je és a nap vá lo ga tott ze - nés-tán cos produkciói 17:30-19:30 Va cso ra / Dinner

6 18:55-19:05 Lasho Le csó Har mat Dá vid és ze ne ka ra (Cí vis Kor zó - Kos suth tér / Kos suth square) 19:05-22:00 Ma gyar Du da ze ne kar / The Hungarian Bagpipe Ensemble!DELADAP Együt tes Auszt ri á ból /!DELADAP Band from Austria (Cí vis Kor zó - Kos suth tér / Kos suth square) 20:00-23:00 FesztiválKlub Jam Band kon cert / Festival club Jam Band concert (Perényi1) Július 18. szombat 07:00-08:30 Reg ge li / Breakfast 09:00-12:00 Mû vé sze ti be mu ta tók / Performances (Köl csey Köz pont) 12:00-13:30 Ebéd / Lunch 13:30-16:30 Mû vé sze ti be mu ta tók / Performances (Köl csey Köz pont) 16:30-17:00 Szak mai ér té ke lé sek / Professional assessment 17:00-20:00 Mi énk itt a tér! - a fesz ti vál mû vé sze ti cso port ja i nak sza bad - té ri be mu tat ko zá sa / Performances on open-air stage (Bal - ta zár tér / Baltazar square) Szín pa don a TRICOLOR EGYÜTTES (Kisléta, Regöly, Tordas), a TORDASI SZIVÁRVÁNY EGYÜTTES, a MÁS-MOZAIK EGYESÜLET nem zet kö zi ze nei for má ci ó ja, a darvastói in té zet HOTEL MENTHOL c. mu si cal je és a nap vá lo ga tott ze nés-tán cos produkciói 17.30:-19:30 Va cso ra / Dinner 19:00-22:00 Rend ha gyó prí más ta lál ko zó / Exrtaordinary meeting of first violinists (Cí vis Kor zó - Kos suth tér / Kos suth square) 20:00-23:00 FesztiválKlub For má ció 90C kon cert és karaoke party / Formation 90C concert and karaoke party (Perényi1)

7 Július 19. vasárnap 07:00-08:30 Reg ge li / Breakfast 09:00-12:00 Mû vé sze ti be mu ta tók / Performances (Köl csey Köz pont) 12:00-13:30 Ebéd / Lunch 13:30-16:30 Mû vé sze ti be mu ta tók / Performances (Köl csey Köz pont) 16:30-17:00 Szak mai ér té ke lé sek / Professional assessment 17:00-20:00 Mi énk itt a tér! - a fesz ti vál mû vé sze ti cso port ja i nak sza bad - té ri be mu tat ko zá sa / Performances on open-air stage (Bal - ta zár tér / Baltazar square) Szín pa don a DÁNIAI KLUB 85 BAND, a KISLÉTAI FREESTYLE ZENEKAR, a tekerespusztai BÍBORSZÍV ZENEKAR, a ZSIRAI ZSIBONGÓK mu si cal mû so ra és a nap vá lo ga tott ze nés-tán cos pro duk ci ói 17.30:-19:30 Va cso ra / Dinner 19:00-22:00 Bog nár Szil via és Ze ne ka ra / Szil via Bognar and her band YAVA Folkclore Punk Brigade (Cí vis Kor zó - Kos suth tér / Kos suth square) 20:00-23:00 FesztiválKlub Disz kó Dr. Kon dor ral / Disco (Perényi1) Július 20. hétfõ 07:00-08:30 Reg ge li / Breakfast 09:00-11:00 Mû vé sze ti be mu ta tók / Performances (Köl csey Köz pont) 11:00-11:45 A Kul tu rá lis Fesz ti vál ün ne pé lyes záróprogramja / Closing ceremony of the Cultural Festival A Nem ze ti Szín kot tás Ze ne kar kon cert je / National Colour Music Orchestra concert A részt ve võk tõl el kö szön: A fesz ti vált be zár ja: Haj dú Lajosné alelnök, MSMME Filep Mik lós fõosztályvezetõ, HBMÖ 12:00-13:30 Ebéd / Lunch 14:00- Ha za u ta zás / Travelling home

8 A XXII. Országos és VIII. Nemzetközi Kulturális Fesztivál résztvevõi 1. Special School Stefan Kavadja, Bulgária 2. Klub 85, Dánia 3. Otthon Értelmi Fogyatékosokat Gondozó Intézet, Szerbia 4. Domov Sociálnych Sluzieb MUDr. Vladimíra Pospíšila v Petrovanoch, Szlovákia 5. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná, Szlovákia 6. Personimages, Franciaország 7. Artistes Sans Aucune Frontière, Franciaország 8. CITL Les Robinsons, Franciaország 9. State Welfare Organization, Iran 10. Polske Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umyslowym Kolo w Lecznej, Lengyelország 11. Pentru Voi Foundation, Romania 12. Napsugár Klub, Abádszalók 13. Molnár Gábor Mûhely Alapítvány, Ajka 14. Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya 15. HAHUSZO Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Fióktelepe, Balmazújváros-Nagyhát 16. Fenyves Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona, Bánhalma 17. Somogy Megyei Önkormányzat Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthona, Barcs 18. Dermák Nonprofit Kft. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd 19. Heves Megyei Önkormányzat Idõsek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete, Bélapátfalva 20. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly 21. Budapest Fõváros XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, Budapest 22. IRMÁK Kht. Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon, Csobánka 23. Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Dáka 24. Fõvárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, Darvastó 25. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézmény Nappali és Átmeneti Intézménye, Debrecen 26. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye, Debrecen 27. DERMÁK Nonprofit Kft., Derecske 28. Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, Dévaványa 29. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenõ 30. Életfa Rehabilitációs Intézet, Dunakeszi 31. Jószolgálati Otthon Közalapítvány, Dunaújváros 32. Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona, Eger 33. Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, Gyöngyös 34. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona, Gyõrtelek 35. HAHUSZO Nonprofit Kft., Hajdúnánás 36. HTKT Szivárvány Szakosított Szociális Otthon, Hódmezõvásárhely 37. Drávakastély Szociális Otthon, Kastélyosdombó 38. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Platán Otthon, Kecskemét 39. Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely 40. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona, Kisléta 41. DERMÁK Nonprofit Kft. Komádi Fogyatékosok Otthona, Komádi

9 42. Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, Magyarbánhegyes 43. Zala Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona, Magyarszerdahely-Újnéppuszta 44. Pándy Kálmán Otthon, Mohács 45. Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye, Nagykanizsa 46. Kõris Otthon, Nagykõrös 47. Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, Okány 48. V.Ö. Egyesített Szociális Intézmény Vadvirág Esély Klubja, Orosháza 49. Zala Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona, Pölöskefõ 50. Tóparti Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megye Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye, Pusztataskony 51. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Foglalkoztató Rehabilitációs Intézménye és Fogyatékosok Otthona, Putnok 52. Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta 53. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona, Szakoly 54. Sérültekért Alapítvány, Százhalombatta 55. Ezredéves Készségfejlesztõ Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Székesfehérvár 56. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mentálhyhiénés és Rehabilitációs Intézménye, Tatabánya 57. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Kikelet Ápoló - Gondozó Otthona, Tarpa 58. MSMME Egri Mûhely, Eger 59. Szõke Tisza Otthon, Tiszaug 60. Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas 61. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Angolkert Idõsek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye, Törökszentmiklós 62. Harmat Dávid és a Lasho Lecsó, Várpalota 63. Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, Vésztõ 64. Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira 65. Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye, Szolnok 66. Hegyháti Alajos Általános Iskola, Készségfejlesztõ Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Kömlõd 67. Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye, Gánt 68. Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye, Polgárdi-Tekerespuszta 69. Irmák Kht. Speciális Foglalkoztató Otthon, Albertirsa 70. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona, Hejõbába 71. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó 72. Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye, Zalaegerszeg 73. Napfényes Sziget Integrált Intézmény, Püspökladány 74. Nadácia Lumen Ústavu Sociálnej Starosltivosti pre Mládez, Soporna-Strkovec Magyarország Lengyelország Szlovákia Szerbia Franciaország Irán Bulgária Románia Dánia

10

11

12

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben