SZAKMAI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény (2500 Esztergom, dr. Niedermann Gy. u. 1. ) SZAKMAI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA február KEMÖ ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona (150 férıhely) 2500 Esztergom, Dr. Niedermann Gy. u. 1. Tel.: 33/ Fax.: 33/ Ellátási formák: pszichiátriai betegek otthona, átmeneti otthona, rehabilitációs lakóotthonai KEMÖ ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona (100 férıhely) 2028 Pilismarót-Basaharc Tel.: 33/ Fax.: 33/ Ellátási formák: Idısek otthona, átmeneti otthona Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmények (ISZI) 2500 Esztergom, Dr. Niedermann Gyula u. 1. Tel.: 33/ Fax.: 33/ KEMÖ ISZI Zöldfenyı Idısek Otthona (50 férıhely) 2500 Esztergom, Visegrádi út 8137/0009 Tel, Fax: 33/ Ellátási forma: Idısek otthona KEMÖ ISZI Fogyatékosok Otthona(110 férıhely) 2532 Tokodaltáró, József Attila u. 4. Tel.: 33/ Fax.: 33/ Ellátási forma: Fogyatékosok otthona, lakóotthona KEMÖ ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona(55+10 férıhely) 2500 Esztergom, Dessewffy A. u. 20. Tel.: 33/ Fax.: 33/ Ellátási forma: Fogyatékosok otthona, Fogyatékosok nappali intézménye Készítette: Szabó Mónika mb. fıigazgató

2 Beszámoló az Integrált Szociális Intézmény évi mőködésérıl A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény megalakulását 2008-ban hosszas szakmai elıkészítés, több szakmai fórum elızte meg. Ebben részt vett a fenntartó részérıl Elnök Úr, Alelnök Úr, az Intézményi és Önkormányzati Fıosztály, a Megyei Szociális Referens, az érintett intézmények vezetıi. A közgyőlés 179/2008. (IX. 25.) számú határozatával megbízta Inotay György intézményvezetıt a szakmai elıkészítı munkálatokkal, valamint az Integrált Szociális Intézmény mőködési engedélyeztetési eljárásának lebonyolításával. Ehhez a vezetıi team elkészítette a saját intézménye Szakmai anyagainak módosítását, mely Szakmai Program egységes szerkezetben került benyújtásra az engedélyezı hatósághoz. Az új Szervezeti és Mőködési Szabályzat értelmében valamennyi korábban önálló intézmény telephely intézménnyé vált, a Pszichiátriai Betegek Otthona pedig székhelyen mőködı telephely intézmény lett. Az ISZI székhelye a pszichiátriai betegek otthona, mely földrajzi elhelyezkedése és tárgyi feltételei miatt is leginkább alkalmas a székhely funkciójának betöltésére. (1. sz. melléklet: organogram) A KEMÖ ISZI mőködési engedélyt december 15-én kapott, január 1-jei hatállyal. Az engedély száma: /5/2008. Valamennyi telephely mőködési engedélye módosult, hiszen telephely intézményekké váltak. Az engedély számok: KEMÖ ISZI PBO /13/2008 KEMÖ ISZI Fogyatékosok Otthona /3/2008 KEMÖ ISZI Szt. Rita Fogyatékosok Otthona /3/2008 KEMÖ ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona /3/2008 KEMÖ ISZI Esthajnal IO. Visegrádi u. telephely /5/2008

3 1. Humán erıforrás alakulása A közgyőlés 260/2008. (XII.18.) számú határozatában az ISZI létszámát 288 fı fıállású, 10 fı részmunkaidıs munkavállalói létszámban határozta meg. Az akkori létszám még a korábbi Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona teljes dolgozói létszámát, valamint a leépítés elıtti létszámot tartalmazta. A telephely vezetık kinevezését az akkori mb. fıigazgató határozatlan idejő telephely vezetıi megbízásra változtatta a közgyőlési határozat szerint a korábbi bér meghagyása mellett. Valamennyi munkavállaló munkáltatója az ISZI vezetıje lett, errıl az értesítéseket január elején valamennyien megkapták és tudomásul vették. Egyebekben a kinevezések még abban változtak, hogy a telephelyek külön alszámot kaptak, amit a MÁK regionális kirendeltségével februárban kezdhettünk csak el egyeztetni, ám az év végéig problémát okozott a hibás adminisztrációjuk, év elejére már sikerült helyesen alkalmazni. Sajnos az IMI program nem felhasználó barát és kevésbé rugalmas rendszer, nem képes a változásokat követni. Gondot okozott az is, hogy 2009-tıl lett regionális a MÁK is, és nem igazán volt egyértelmő, hogy a programmódosításokat hol végzik: Székesfehérvárott, Veszprémben, vagy még Tatabányán évben ISZI szinten 50 jogviszony szőnt meg, 37 fıvel létesítettünk közalkalmazotti jogviszonyt, melyek közül 2 fı jogviszonyát a próbaidı alatt azonnali hatállyal meg is szüntettünk évben kb. 90 dolgozó átsorolását kellett elkészíteni és közel ennyi dolgozó adataiban történt változás, melyeket szintén rögzíteni kellett. A bérminimum július 1-ei emelkedése miatt kb. 30 fınek kellett ismét illetményváltozásról szóló iratot készíteni. Megpróbáltunk egységes rendszereket felállítani a havi zárásokhoz, feladásokhoz. Az intézmény valamennyi dolgozójának személyi anyagát teljes terjedelmében át kellett vizsgálnunk, a hiányzó iratokat (pl. közalkalmazotti alapnyilvántartások) pótoltuk, igyekeztünk kijavítani a hibákat. A munkaügyi ügyintézık az új feladatoknak megfelelıen elsısorban a szociális ügyintézıkkel kerültek közvetlen szakmai kapcsolatba, valamint államkincstár bérszámfejtıivel. Az ISZI bérszámfejtését 3 fı látja el, nem 1 ügyintézıhöz tartozunk. A évi közgyőlési döntés értelmében megkezdıdött a nyugdíjas munkavállalók felmentése. Ebbıl a két idısotthon nyugdíjasai közül kerültek csak ki azok, akinek munkakörét is megszüntettük: 6 fı. Ezen dolgozók után megigényeltük az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet elıírásai szerinti felmentési idıszak felére jutó bérállományt.

4 Munkakör Bér+járulék/hó Megszőnés Megtakarítás idıpontja Gépkocsivezetı , ,- Konyhai kisegítı , ,- Konyhai kisegítı , ,- Szakács , ,- Varrónı , ,- Mosónı , ,- Foglalkoztatás , ,- szervezı Konyhai kisegítı , ,- Konyhai kisegítı , ,- Udvaros , ,- Összesen: A korábban nyugdíjas munkavállaló által betöltött munkakörben alkalmazott új munkavállalók bérezése: Munkakör Bér+jár./hó Bér+jár./hó Megszőnés Megtakarítás régi új idıpontja Ápoló , , ,- Szociális , , , - ügyintézı Portás , , ,- Raktáros , , Portás , , , Szociális , , ,- ügyintézı Takarító , , ,- A raktáros munkakörben nem történik megtakarítás, mert a belsı átszervezéssel áthelyezett munkatárs (korábban a gazdasági egységben dolgozott) egyéb feladatokat is ellát: iktatás, mozgó pénztáros, Ezen kívül START kártyával rendelkezı foglalkoztatottunk száma: 4 fı Járulék támogatásuk: tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség, az 1% munkaadói járulék és 26% tb-járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás elsı évében a bruttó munkabér 10%-ának, második évében 20%-ának megfelelı fizetési kötelezettség.

5 1 fı foglalkoztatása a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján történik, járulékkedvezmény igénybevételével. A kedvezmény bruttó ,- forint után megfizetendı (TB. járulék, munkaadói járulék és a tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetése alóli mentesség) járulékokra vonatkozik. Problémát okozott a évben a tartós betegállományban lévık magas száma, ami a munkavégzés színvonalát jelentısen visszavetette egyes területeken a helyettesítés tervezhetıségének hiánya miatt, hisz nem volt ismert a betegállományok végének idıpontja sem.

6 2. Szakmai irányítás 2.1. Vezetıi team mőködtetése Az év során mindvégig figyelmet fordítottunk arra, hogy a telephelyvezetık folyamatosan képet kapjanak az ISZI mőködésérıl, beszámolhassanak a telephely intézmények szakmai helyzetérıl, valamint számot adjanak a felmerült nehézségekrıl, esetleges hiányosságokról. Erre a heti, esetenként a szabadságok, egyéb szakmai elfoglaltságok okán kétheti rendszerességő vezetıi értekezleteken került sor a gazdaságvezetı részvételével is. A vezetıi értekezletek száma 25 volt, melyrıl emlékeztetı készült. A fenti feladatokon kívül több alkalommal történt szabályzatok módosítása, adatok egyeztetése, problémás, vagy éppen még szabályozatlan folyamatok egyeztetése, ISZI értékelése, jogszabályi változásokról tájékoztatás, értelmezés. Természetesen a vezetıi feladatok módosulása nem jelentett, és mai napig sem jelent teljes feldolgozottságot a telephelyvezetıkben, leginkább a gazdálkodási szerepvesztés okoz problémát. Sok esetben a több éves hiányokat várták az ISZI-tıl azonnal megoldani. A mindennapi kiadásokra valamennyi telephelyvezetı Ft/hónap összegő ellátmánnyal rendelkezik, mely felett rendelkezhetnek is. Ez éves szinten 1.8 E Ft, ami elégségesnek nevezhetı a centrális szolgáltatások és kifizetések mellett. Személyi változás történt október 1-jétıl. Inotay György munkaviszonya közös megegyezéssel megszőnt, helyette a vezetı ápolót, Sebák Józsefnét bíztam meg a telephely vezetıi feladatok ellátásával meglévı munkaköre mellett. Az Esthajnal Idıskorúak Otthona telephelyeként mőködı Zöldfenyı Idısek Otthonba (létszámából adódóan nem igényel külön telephely vezetıt) határozott idıre megbíztam Kucsera Ibolya mentálhigiénés munkatársat, mert azt már nem tudtam volna megfelelıen ellátni a mb. vezetıi és az Esthajnal IO. telephely vezetıi feladatom mellett Szakmai konzultáció, továbbképzés A telephelyvezetık az év során személyenként 2-3 alkalommal voltak szakmai konzultáción, továbbképzésen, az ISZI mb. fıigazgatójaként 1 alkalommal Békés megyében tájékozódtam az integráció mőködtetésérıl a fenntartó és gazdaságvezetı, munkaügyi ügyintézı bevonásával, egy alkalommal Budapesten vettem részt a évi szociális ellátást érintı változásokról szóló konferencián. Két alkalommal kértek fel szakmai elıadásra: a megyei Szociális Segítık Napja, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szakmai Napja alkalmából. A szükséges mennyiségben egyeztettem személyesen a fenntartó különbözı fıosztályaival, leggyakrabban a megyei szociális referenssel. A rendszeres szakmai kapcsolattartás telefonon és elektronikus úton történik a fenntartóval, melyet én maximálisan jónak ítélek meg valamennyi fıosztály tekintetében. A téma függvényében, de relatíve gyors ügyintézéssel segítik munkánkat a Hivatal dolgozói.

7 A Megyei Szociális és Egészségügyi Bizottság évben 6 alkalommal foglalkozott az ISZI, vagy valamelyik telephelye munkájával, mindannyiszor nagyon pozitív tartalmú visszajelzéssel éltek irányunkban, érdeklıdést, elismerést mutatva az ISZI és a telephelyek munkája iránt. Mb. fıigazgatói feladatom mellett továbbra is részt vettem a Dunántúli Idısügyi Tanácsok Szövetsége munkájában, mint Titkár, valamint a Komárom Esztergom Megyei Idısügyi Tanács munkájában, mint Elnök. Az év végén megjelent Idısügyi Stratégia konkrétabb feladatokat ad a Tanácsok részére, így reményeim szerint kézzelfoghatóbb eredményeket tudunk a évtıl felmutatni Érdekképviseleti szervek április 3-án megalakult az ISZI szintő Közalkalmazotti Tanács, melybe minden telephely intézmény 1 fıt delegált. Több egyeztetés után közösen megalkottuk a Közalkalmazotti Szabályzatot. Az év során az ISZI-t érintı lényeges kérdésekben kértem a KAT véleményét: o ISZI létszám módosítása o Munkaidı változások egyes telephelyek, munkakörök esetében o Élelmezési szabályzat módosítása kötelezı étkezés bizonyos munkakörökben A KAT vezetıjének lehetısége volt szakmai továbbképzésen részt venni. Az ISZI 3 telephelyén mőködik az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szövetségének alapszervezete. A tagoknak lehetıséget biztosítottunk szakmai tanácskozáson való részvételre, ill. közös egyeztetı fórumokra a megyei vezetıvel az ISZI infrastruktúráját felhasználva. Szakmai segítséget nyújtunk az alapszervezeteknek levelezésben, ügyintézésben egyaránt. A Pszichiátriai Betegek Otthonában mőködı alapszervezetnél történt pénzügyi visszaélés miatt magam is részt vettem, mint munkáltató, rendırségi meghallgatáson, adatszolgáltatásban év végén a munkatárs vétsége egyértelmővé vált, évben remélhetıleg rendezıdik az anyagi visszaélés is. A büntetı eljárás még nem zárult le. Az érdekképviseleti szervekkel a kapcsolat élı, alkotó jellegő, a kompetencia határok maximális betartása mellett Szakmai feladatok módosításai

8 Alapdokumentumok Az ISZI Alapító Okirata az év során 2 alkalommal, valamint 2010 januárjában módosult: o új szakfeladat számok miatt: 102/2009. (V. 28.) KH o kisegítı, kiegészítı és vállalkozási tevékenységek miatt 197/2009. (IX. 24) KH o a szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó értékesítési szándék miatt két kisegítı tevékenység beépítésével, valamint az ISZI alapfeladata egy újabb szakfeladattal módosul: 13/2010. (I. 28.) KH o Az ISZI Szervezeti és Mőködési Szabályzata szintén a szakfeladat számok miatt került módosításra, melyet november 16-án hagyott jóvá a Közgyőlés Elnöke, ennek kapcsán már a mőködés során tapasztalt módosításokat is beépítettük, kikerültek a megszőnt munkakörök, beépítésre kerültek a módosított feladatkörök. Az ISZI Szakmai Programja a telephely intézmények szakmai feladataiban történt módosítások miatt többször is változott, melyet késıbb, a pontban kívánok bemutatni Szabályzatok A pénzügyi és gazdasági Szabályzatokon kívül melyek a 4. pont alpontjaiban több helyütt is bemutatásra kerülnek - megalkottuk 2009-ben az új Élelmezési Szabályzatot, mely a három fızıkonyha eltérı gazdasági eredményei miatt nehéz feladat volt, hisz egységes munkahelyi étkeztetési rendszert kellett megalkotni. Ennek módosítása 2010-ben már megkezdıdött, március 1-jére várhatóan módosul. Új Munkaruha-, és Védıruha Szabályzat készült. A korábbi intézményi Szabályzatok meglehetısen hiányosak voltak, illetve eltértek munkakörönként és leginkább nem kerültek teljesítésre évben a lábbelik kerültek megvásárlásra, 2010-ben pedig a munkaruházatok kerülnek pótlásra, melyet a fıállású varrónık fognak anyagárból elkészíteni. Hiányoztak a képernyıs munkakörök meghatározásai, a védıszemüvegek kifizetései, melyet a munkavédelmi felügyelet nagyon szigorúan ellenıriz. Az Ittasság vizsgálatra nem volt többeknek Szabályzata, pedig minden telephelyen megjelenik problémaként 1-1 fı kapcsán. Ugyanígy hiányzott a Dohányzási Szabályzat, melyet az ÁNTSZ ellenırzései kapcsán kér Szakmai alaptevékenységek Annak ellenére, hogy a szakmai munka a telephelyvezetık feladata, számos területen szükség volt a meglévı struktúrán változtatni. Egyrészt, mert a vezetı egyáltalán nem, vagy nem jól végezte szakmai feladatát. Gondolok itt a pszichiátriai betegek otthonára, hisz október 1. után különösen, de

9 már korábban is számos hiányosság volt tapasztalható mind a belsı, mind a külsı ellenırzések során. Ez rengeteg idıt, energiát elvett. Másrészt voltak olyan területek, melyek hosszú évek óta változtatást igényeltek, de mégsem került rá sor. Harmadrészt a gazdaságossági szempontok is igényelnék azt, hogy egy egy intézmény többlet feladatot vállaljon, hisz többletfinanszírozást eredményez. Így egyik nagy terület a szociális foglalkoztatás kibıvítése volt, illetve, a meglévı szabályszerő mőködtetése. A pszichiátriai betegek otthonában 5 fıvel indult a munka rehabilitációs foglalkoztatás. A létszámbıvítés után június 3-tól 19 fı vesz részt a foglalkoztatásban. Sajnos, a lakóknak csak egy része végezte azt a tevékenységet, amire az engedély szólt. Munkafelügyelı nem volt. Az engedélyezett tevékenységekkel nem tudtunk a lakóknak az év valamennyi munkanapjára napi 6 órás munkavégzést biztosítani. Ezét szükség volt új tevékenység engedélyeztetésére, a munka jellegének megfelelı munkavezetı alkalmazására. Elkezdtük a többi telephelyen is engedélyeztetni a munka rehabilitációs foglalkoztatást. A jogszabály nem zárta ki az idısek otthonait sem, ezért itt, ill. a tokodaltárói fogyatékosok otthonában terveztük bevezetni. A szakértıi bizottság a helyszínen június 30-ig felülvizsgálta a kiválasztott 41 fı ellátottat, valamennyi alkalmasnak találta a munkavégzésre. Módosítottuk a Szakmai Programokat és benyújtottuk engedélyeztetésre a megyei szociális és gyámhivatalhoz. Sajnos szeptember 1-tıl (bizonyos pontokon október 1-jétıl) megváltozott a 112/2006. (V.12.) Korm. Rendelet, mely a folyamatban lévı engedélyekre is vonatkozott. Ez életkori korlátot vezetett be, így kiestek a 62. év felettiek (gyakorlatilag az idısek otthonai), valamint nagyon szigorú tárgyi feltételeket szabtak, mely az alapvetıen elégtelen tárgyi feltételekkel bíró tokodaltárói otthon engedélyét is megnehezítette. Így a több hónapos munka nem hozott eredményt, nem sikerült a külön támogatást megigényelni. Ezen területet tovább szigorították az év végén. Két fordulóban kellett pályázni a támogatásra, melyet megnyertünk 3 évre, de módosítani kellett a feltételeken: csökkent munkaidıben, napi négy órában tudjuk csak foglalkoztatni az ellátottakat. Ugyanígy érintette a módosítás a fejlesztı felkészítı foglalkoztatást is. Ez a pszichiátriai betegek otthonában kezdetektıl külsı foglalkoztatón keresztül valósul meg. Sajnos ez is sok hibát hordoz magában. A cég sem az engedély szerint foglalkoztatta a lakókat, amit az év során többször módosított (munkavégzés helye, tevékenység). A Szent Rita Fogyatékosok Otthonában a nappali ellátás tárgyi feltételei adottak voltak, belsı átszervezéssel egy fı létszám-bıvítéssel biztosítottá váltak az engedélyezés feltételei. A 10 fıs nappali ellátás január 1-jétıl mőködik, a telephely vezetı feladata az eddigi 4-5 fı bıvítése.

10 A pszichiátriai betegek otthonában 5 fı nappali ellátásra van mőködési engedély, mely nem mőködött az engedély óta. Ennek beindítását kezdtük meg Arató Géza, pszichiáter szakfıorvos hathatós támogatásával, így július 1-tıl változó létszámmal mőködik az ellátás. Volt olyan hónap, mikor 5 fı volt jelen az ellátásban. A kései indítás miatt végül az éves átlag 2 fı lett. A KEMÖ ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona (2028 Pilismarót Basaharc) integrált intézményünk 11 férıhelyen átlagot meghaladó elhelyezési körülményeket biztosító ápoló gondozó otthoni részleget mőködtetett. Sajnos a évi normatív finanszírozás és az eddigi kormányzati intézkedések is az irányban hatnak, hogy a már meglévı emelt szintő szolgáltatásokat is célszerőbb szüntetni. A normatív támogatás szinte a felére csökkent a évben. Mivel a fenntartó Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat az emelt szint létrehozása óta igen alacsony összegő (1,5 M; 1,6 M; 2M Ft) egyszeri hozzájárulást állapított meg - összeget soha nem emelt - nem tudjuk a finanszírozás kiesést pótolni, mivel nem terhelhetı ezen összeg a szolgáltatást igénylıkre sem. Ezért elindítottuk 2009 novemberében - Alelnök Úrral történt egyeztetés alapján - a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala felé az emelt szintő férıhelyek átminısítését ápoló gondozó otthoni ellátási formává. Az egyszeri hozzájárulások idıarányos visszafizetése megtörtént, mely Ft volt. Ezen összeg, rendelkezésre állt a korábbi befizetésekbıl január 1. után a korábbi lakrészükben változatlan feltételekkel az ápoló gondozó otthonra megállapított intézményi térítési díj fizetése mellett biztosítjuk az ellátást. Ezzel a lépéssel évi 3 M Ft-ot takarítunk meg. A fentiekhez képest apró lépés, de az Esthajnal Idıskorúak Otthona telephelyeként mőködı otthon - a lakók és dolgozók véleményét is kikérve - a korábbi nevén közismertté vált Zöld Fenyı Idısek Otthona elnevezést kapta, mely határozat november 25-én jogerıre emelkedett. Az új engedély szám: 16/13-10/2009.

11 3. Ellenırzések 3.1. Belsı ellenırzések A belsı ellenırzések leggyakoribb témája a munkaidı megfelelı kiadása, a jelenléti ívek naprakész vezetése volt, mely területen valamennyi telephely hibásan teljesített az ellenırzések során. Ebbıl adódóan került sor a Szent Rita Fogyatékosok Otthona ápoló gondozó munkakörben a 12 órás munkarend bevezetésére, mely több hónapos elıkészítı munka után próba jelleggel nov. 1-jétıl került bevezetésre, majd egy újabb egyeztetés után január 1-jétıl kötelezı jelleggel módosult. Korábban több esetbe is elıfordult, hogy 16 órát is dolgoztak egyhuzamban, ill. a hiányzásokra nagyon érzékeny három mőszakos beosztás sok túlórát eredményezett. Az új munkarend több ilyen eseményt elbír, többet pihennek a dolgozók, tervezhetıbb a szabadidejük. Több telephelyen történt táska vizit, szekrény vizit, valamint az év során 4 fegyelmi eljárás indult. Ezek az alábbiak szerint végzıdtek: o egy fı esetében nem nyert bizonyítást a mulasztása o egy fı esetében megrovás o egy fı esetében az elımeneteli rendszerben történı egy éves visszatartás a megállapított büntetés, mert már nem elsı alkalommal végzi hanyagul a munkáját. o Egy fı nem vette még át a hivatalos levelet a fegyelmi eljárás megindításáról, betegállományba vonult- áthúzódott 2010-re Külsı ellenırzések A évben példátlan mennyiségő ellenırzés történt (2. sz. melléklet) A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala valamennyi telephelyen átfogó ellenırzést tartott annak ellenére, hogy 2008-ban is mindenütt megtörténtek az ellenırzések, és ezeket kétévente kell ismételni. Ez mindig együtt jár a módszertani csoport, valamint az ÁNTSZ ellenırzésével is. A pszichiátriai otthonban ombudsmani feljelentés révén is ellenıriztek. Két alkalommal történt Munkavédelmi Felügyeleti ellenırzés, mely korábban soha nem volt a szociális ágazatban. Az utóbbi a szociális foglalkoztatáshoz kötıdött. Szintén új hatósági ellenırzés jelent meg, ez a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (1089 Budapest, Kálvária tér 7-9.) által végzett ellenırzés. Két telephelyen ellenırzött: a két idısek otthonát, valamint a pszichiátriai betegek otthonát. A évi állami normatívát már ISZI szinten a székhely intézményben, valamint az ISZI mőködésének féléves eredményét ellenırizte a fenntartó intézményi ellenırzési osztályának munkatársai. A jogszabályi módosítás miatt a szociális foglalkoztatás, valamint az új ellátási forma engedélyeztetése során a megyei szociális és gyámhivatal helyszíni szemlét is tartott 4 esetben.

12 4. Gazdálkodás Az integrált intézmény létrehozásában alapvetıen a költséghatékony intézményfenntartás motiválta a fenntartót mindamellett, hogy szakmai színvonal sérülne. A KEMÖ ISZI költségvetését az önkormányzat évi költségvetési rendeletében fogadta el, amely alapvetıen a korábbi önálló intézmények évi teljesítési adatit figyelembe véve készült, és sarokszáma a következık: Bevételek: E Ft-ban Intézményi mőködési bevételek Mőködési költségvetés támogatása Mőködés bevételek összesen: Kiadások: E Ft-ban Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési kiadások összesen: Ahhoz azonban, hogy a fenti adatokról valós képet kapjunk, mindenképpen tudni érdemes, hogy a évi beszámolókból kigyőjtött adatok alapján a korábbi intézmények összesített mőködési kiadásainak összege E Ft. Fentiek alapján világosan látható, hogy a fenntartó elvárása a mőködési kiadások csökkentése az integráció által Pénzügyi-gazdasági tevékenység, adatok Mindenekelıtt meg kell említenünk, hogy az integrációval kapcsolatos elıkészületek a szakmai elıkészületekre szőkültek le, pénzügyi-gazdasági elıkészületrıl sajnos nem beszélhetünk. Ezt a megállapítást híven tükrözi, hogy a fent említett 179/2008. közgyőlési határozatban a közgyőlés döntött az integrált intézmény megbízott vezetıjének személyérıl és az integráció létrejöttéig is megbízta az elıkészületi feladatok ellátásával, a szakmai program elkészítésével. Gazdasági területen a munka ugyanezzel egy idıben sajnos nem kezdıdött meg. Szinte természetesnek mondható, hogy az indulás napjára, január 1-re szinte semmiféle összehangolás nem történt, hiszen a korábbi intézmények évi zárását, a beszámolók elkészítését is ez idı közben kellett elvégezni.

13 Az érdemi munkát leghamarabb január vége, február közepe táján tudtuk megkezdeni, elsık között természetesen az ISZI szabályzatainak megalkotásával, a telephelyekre történı könyvelés önkormányzattal, illetve MÁK-kal történı egyeztetésével, alapvetıen a könyvelés beindításával. Tekintettel arra, hogy példaértékő összevonás a közelünkben, megyénkben nem történt, kizárólag saját magunkra hagyatkozhattunk, és már akkor is világossá vált, hogy (annak ellenére, hogy igyekeztünk minden jogszabályi környezetnek, minden elvárásnak megfelelni) nem minden esetben az elsı elgondolás lesz a végleges, a lehetı legjobb. Mindezen elıkészületi, szabályozottsági, jogi feltételnek való megfelelés közben már az elsı naptól kezdve a fenntartó alapvetı elvárásának, az integráció általi kiadások csökkenésének kívántunk megfelelni, mely munkának folyamatait és eredményeit a következı területeken folytattuk és értük el: 4.2. Személyi kiadások és járulékok Az intézmény mőködésében a legnagyobb kiadási tétel a bértömeg és annak járulékai. Ez volt az egyik terület, melyet felülvizsgáltunk. Az integrált intézmény dolgozói létszáma az integráció elıtt 298 fı volt. A munkakörök áttekintése után kiderült, hogy lehetıség van bizonyos jogszabály által nem kötelezı - munkakörök megszüntetésére és éltünk annak lehetıségével is, hogy két munkakört korengedményes nyugdíjazással szüntettünk meg (Természetesen a dolgozók szerettek is volna élni a lehetıséggel). Ezen költségek egy része a központi költségvetésbıl visszaigényelhetı. Így az ISZI új létszáma 273 fı lett, úgy, hogy nem kellett egy dolgozónak sem felmondani, hanem a megüresedett álláshelyeket szüntettük meg és szerveztük át a munkát. Továbbá nagy segítséget jelent a megüresedı álláshelyeket a foglalkoztatási hivatal által támogatott munkavállalókkal betölteni, hisz bértámogatást, ill. járuléktámogatást lehet igényelni. A fenti 25 fı bére járulékokkal együtt mintegy millió Ft-os megtakarítást eredményez éves szinten. Intézményünk vezetéséhez több kérés érkezett a munkavállalók részérıl korengedményes nyugdíjazásra vonatkozóan, azonban nem tudtunk minden kérésnek eleget tenni. A 181/1996 (XII. 6.) Kormány rendelet szerint, a munkáltató megállapodhat a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról, ha a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárnál öt évvel alacsonyabb életkort legkésıbb a korengedményes nyugdíjba vonulás idıpontjáig betölti. További feltétel, hogy rendelkezzen a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvénynek (a továbbiakban: Tny.) a korengedményes nyugdíjba vonulás

14 idıpontjában alkalmazandó rendelkezéseiben az elırehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez elıírt és az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által elızetesen igazolt szolgálati idıvel. A korengedményes nyugdíjazás további feltétele, hogy a munkáltató a munkavállaló elırehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának az eléréséig a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által megállapított - nyugdíjának az évenkénti emelések és kiegészítések nélküli összegét a fizetési értesítés kézhezvételét követı 15 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára egy összegben befizeti. Fentiek értelmezésében a munkavállalónak az öregségi nyugdíjba vonulás idıpontjáig hátralevı hónapokra esı nyugdíj összegét kellett volna intézményünknek befizetni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. Ez dolgozónként (a hátralevı hónapok számától és a megállapított nyugdíj összegétıl függıen) 1-2 millió forint költséget jelentett volna. Mindössze két dolgozó esetében kezdeményeztük a korengedményes nyugdíjazást, akiknél a jogviszony felmentéssel történı megszüntetése nagyobb költséggel járt volna a korengedményes nyugdíjazás költségeinél. A két dolgozónak a munkaköre is megszüntetésre került, így a NYUFI felé kifizetett összeg felét várhatóan az Önkormányzati Minisztérium pályázatán visszaigényelhetjük Dologi kiadások A racionalizáció másik területe a szolgáltatási szerzıdések áttekintése volt. Itt jelentıs különbségek voltak az intézmények között. Ilyen volt a foglalkozás egészségügyi orvos, informatikus, lift-, tőzjelzı karbantartás valamint az egyéb szállítások, szolgáltatások igénybevétele. Az integráció egyértelmő elınyeként a meghívásos, ill. nyilvános pályázat útján nyertes új szolgáltatókkal kedvezıbb árakat sikerült kialkudni. De ezzel még nem értünk a sor végére. A beszerzések összevonásával a nagyobb értékő beszerzések a közbeszerzés hatálya alá tartoznak, melynek lebonyolítása a fenntartó feladata. De vannak olyan beszerzéseink is, melyek már a megyei önkormányzat közbeszerzése révén olcsóbbak, hiszen a megye valamennyi intézményére kiterjesztve hirdettek pályázatot: ilyen pl. a telefon, papíráru, biztosítások. Szolgáltatási területenként éves szinten több tíz-, esetenként több százezer forintos megtakarítást sikerült elérnünk csak a szerzıdések felülvizsgálatával és az új szerzıdések megkötésével, melyre példaként áll az alábbi táblázat: Adatok: Bruttó Ft/év

15 Szolgáltatási terület Korábbi költség Az új szerzıdés létrejöttével ugyanazon szolgáltatás költsége Tőzoltó készülékek , ,- felülvizsgálata, karbantartása Tőzjelzı rendszer , ,- karbantartása Rágcsálóirtás , ,- Foglalkozás ,- egészségügyi ellátás Pszichiátriai, ,- neurológiai orvos Veszélyes hulladék , ,- szállítás, ártalmatlanítás Ágynemők mostatása ,- (Nº300 Ft/kg) ,- (Nº132 Ft/kg) Rendszergazdai tevékenység , , Szabad kapacitások kihasználása A harmadik jelentıs terület az intézmény meglévı, saját szolgáltatási kapacitásának kiaknázása. Mivel a szociális intézmények az év minden napján, 24 órás folyamatos munkarendben mőködnek és teljes körő szolgáltatást nyújtanak, így a saját konyhák kapacitásainak kihasználása és racionalizálásuk volt az ésszerő. Az egymástól 5 kmre lévı két idıs otthonba Esthajnal és Zöld Fenyı - egy konyháról, a basaharci otthonban mőködırıl biztosítjuk az étkezést. Ez azért is szerencsés, mert ugyanazon ellátotti körrıl van szó, ugyanazon étkezési igényekkel, mely megfelel az életkori sajátosságaiknak november 1-jétıl visszavettük a tokodaltárói otthon étkeztetését, melyet korábban külsı szolgáltató mőködtetett. Ott most a pszichiátriai otthon fızıkonyhájáról biztosítjuk az étkeztetést. A két hónapos mőködtetés során a szükséges ráfordítások már meg is térültek. A harmadik, esztergomi konyha lehetıségeit is igyekszünk kihasználni. A Szent Rita Fogyatékosok Otthonából szociális étkeztetést igénylık is szállítanak ebédet és a lakosság részére is nyitottak vagyunk, a hét minden napján tudunk ételt biztosítani. Tokodaltáró esetében a külsı szolgáltató által biztosított, vásárolt élelmezés kiváltása és a saját konyháról történı fızés gazdaságossági számítása a következı: A vásárolt étkeztetési szolgáltatás havi átlagára évben: E Ft.

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Id. Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma

Részletesebben

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114-15/2008. E lıterj e s z t é s a Veszprém Megyei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl. 2010. május

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl. 2010. május Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl 2010. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 3 II. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához 1 M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához B E V E Z E T İ A módszertani összeállítás a közigazgatási szerveknél végrehajtandó létszámleépítések törvényes

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzık...1 nyugdíjbiztosítási rendszerének struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tisztelt Humán Bizottság! A Humán Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve a 80/2012. (V. 21.) számú határozatával elfogadott és az

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 3 II. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények a 149/2011. (V. 27.) MÖK határozat melléklete A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2010. évi tevékenységének értékelése 2 I. A megyei önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben