SZAKMAI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény (2500 Esztergom, dr. Niedermann Gy. u. 1. ) SZAKMAI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA február KEMÖ ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona (150 férıhely) 2500 Esztergom, Dr. Niedermann Gy. u. 1. Tel.: 33/ Fax.: 33/ Ellátási formák: pszichiátriai betegek otthona, átmeneti otthona, rehabilitációs lakóotthonai KEMÖ ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona (100 férıhely) 2028 Pilismarót-Basaharc Tel.: 33/ Fax.: 33/ Ellátási formák: Idısek otthona, átmeneti otthona Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmények (ISZI) 2500 Esztergom, Dr. Niedermann Gyula u. 1. Tel.: 33/ Fax.: 33/ KEMÖ ISZI Zöldfenyı Idısek Otthona (50 férıhely) 2500 Esztergom, Visegrádi út 8137/0009 Tel, Fax: 33/ Ellátási forma: Idısek otthona KEMÖ ISZI Fogyatékosok Otthona(110 férıhely) 2532 Tokodaltáró, József Attila u. 4. Tel.: 33/ Fax.: 33/ Ellátási forma: Fogyatékosok otthona, lakóotthona KEMÖ ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona(55+10 férıhely) 2500 Esztergom, Dessewffy A. u. 20. Tel.: 33/ Fax.: 33/ Ellátási forma: Fogyatékosok otthona, Fogyatékosok nappali intézménye Készítette: Szabó Mónika mb. fıigazgató

2 Beszámoló az Integrált Szociális Intézmény évi mőködésérıl A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény megalakulását 2008-ban hosszas szakmai elıkészítés, több szakmai fórum elızte meg. Ebben részt vett a fenntartó részérıl Elnök Úr, Alelnök Úr, az Intézményi és Önkormányzati Fıosztály, a Megyei Szociális Referens, az érintett intézmények vezetıi. A közgyőlés 179/2008. (IX. 25.) számú határozatával megbízta Inotay György intézményvezetıt a szakmai elıkészítı munkálatokkal, valamint az Integrált Szociális Intézmény mőködési engedélyeztetési eljárásának lebonyolításával. Ehhez a vezetıi team elkészítette a saját intézménye Szakmai anyagainak módosítását, mely Szakmai Program egységes szerkezetben került benyújtásra az engedélyezı hatósághoz. Az új Szervezeti és Mőködési Szabályzat értelmében valamennyi korábban önálló intézmény telephely intézménnyé vált, a Pszichiátriai Betegek Otthona pedig székhelyen mőködı telephely intézmény lett. Az ISZI székhelye a pszichiátriai betegek otthona, mely földrajzi elhelyezkedése és tárgyi feltételei miatt is leginkább alkalmas a székhely funkciójának betöltésére. (1. sz. melléklet: organogram) A KEMÖ ISZI mőködési engedélyt december 15-én kapott, január 1-jei hatállyal. Az engedély száma: /5/2008. Valamennyi telephely mőködési engedélye módosult, hiszen telephely intézményekké váltak. Az engedély számok: KEMÖ ISZI PBO /13/2008 KEMÖ ISZI Fogyatékosok Otthona /3/2008 KEMÖ ISZI Szt. Rita Fogyatékosok Otthona /3/2008 KEMÖ ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona /3/2008 KEMÖ ISZI Esthajnal IO. Visegrádi u. telephely /5/2008

3 1. Humán erıforrás alakulása A közgyőlés 260/2008. (XII.18.) számú határozatában az ISZI létszámát 288 fı fıállású, 10 fı részmunkaidıs munkavállalói létszámban határozta meg. Az akkori létszám még a korábbi Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona teljes dolgozói létszámát, valamint a leépítés elıtti létszámot tartalmazta. A telephely vezetık kinevezését az akkori mb. fıigazgató határozatlan idejő telephely vezetıi megbízásra változtatta a közgyőlési határozat szerint a korábbi bér meghagyása mellett. Valamennyi munkavállaló munkáltatója az ISZI vezetıje lett, errıl az értesítéseket január elején valamennyien megkapták és tudomásul vették. Egyebekben a kinevezések még abban változtak, hogy a telephelyek külön alszámot kaptak, amit a MÁK regionális kirendeltségével februárban kezdhettünk csak el egyeztetni, ám az év végéig problémát okozott a hibás adminisztrációjuk, év elejére már sikerült helyesen alkalmazni. Sajnos az IMI program nem felhasználó barát és kevésbé rugalmas rendszer, nem képes a változásokat követni. Gondot okozott az is, hogy 2009-tıl lett regionális a MÁK is, és nem igazán volt egyértelmő, hogy a programmódosításokat hol végzik: Székesfehérvárott, Veszprémben, vagy még Tatabányán évben ISZI szinten 50 jogviszony szőnt meg, 37 fıvel létesítettünk közalkalmazotti jogviszonyt, melyek közül 2 fı jogviszonyát a próbaidı alatt azonnali hatállyal meg is szüntettünk évben kb. 90 dolgozó átsorolását kellett elkészíteni és közel ennyi dolgozó adataiban történt változás, melyeket szintén rögzíteni kellett. A bérminimum július 1-ei emelkedése miatt kb. 30 fınek kellett ismét illetményváltozásról szóló iratot készíteni. Megpróbáltunk egységes rendszereket felállítani a havi zárásokhoz, feladásokhoz. Az intézmény valamennyi dolgozójának személyi anyagát teljes terjedelmében át kellett vizsgálnunk, a hiányzó iratokat (pl. közalkalmazotti alapnyilvántartások) pótoltuk, igyekeztünk kijavítani a hibákat. A munkaügyi ügyintézık az új feladatoknak megfelelıen elsısorban a szociális ügyintézıkkel kerültek közvetlen szakmai kapcsolatba, valamint államkincstár bérszámfejtıivel. Az ISZI bérszámfejtését 3 fı látja el, nem 1 ügyintézıhöz tartozunk. A évi közgyőlési döntés értelmében megkezdıdött a nyugdíjas munkavállalók felmentése. Ebbıl a két idısotthon nyugdíjasai közül kerültek csak ki azok, akinek munkakörét is megszüntettük: 6 fı. Ezen dolgozók után megigényeltük az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet elıírásai szerinti felmentési idıszak felére jutó bérállományt.

4 Munkakör Bér+járulék/hó Megszőnés Megtakarítás idıpontja Gépkocsivezetı , ,- Konyhai kisegítı , ,- Konyhai kisegítı , ,- Szakács , ,- Varrónı , ,- Mosónı , ,- Foglalkoztatás , ,- szervezı Konyhai kisegítı , ,- Konyhai kisegítı , ,- Udvaros , ,- Összesen: A korábban nyugdíjas munkavállaló által betöltött munkakörben alkalmazott új munkavállalók bérezése: Munkakör Bér+jár./hó Bér+jár./hó Megszőnés Megtakarítás régi új idıpontja Ápoló , , ,- Szociális , , , - ügyintézı Portás , , ,- Raktáros , , Portás , , , Szociális , , ,- ügyintézı Takarító , , ,- A raktáros munkakörben nem történik megtakarítás, mert a belsı átszervezéssel áthelyezett munkatárs (korábban a gazdasági egységben dolgozott) egyéb feladatokat is ellát: iktatás, mozgó pénztáros, Ezen kívül START kártyával rendelkezı foglalkoztatottunk száma: 4 fı Járulék támogatásuk: tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség, az 1% munkaadói járulék és 26% tb-járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás elsı évében a bruttó munkabér 10%-ának, második évében 20%-ának megfelelı fizetési kötelezettség.

5 1 fı foglalkoztatása a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján történik, járulékkedvezmény igénybevételével. A kedvezmény bruttó ,- forint után megfizetendı (TB. járulék, munkaadói járulék és a tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetése alóli mentesség) járulékokra vonatkozik. Problémát okozott a évben a tartós betegállományban lévık magas száma, ami a munkavégzés színvonalát jelentısen visszavetette egyes területeken a helyettesítés tervezhetıségének hiánya miatt, hisz nem volt ismert a betegállományok végének idıpontja sem.

6 2. Szakmai irányítás 2.1. Vezetıi team mőködtetése Az év során mindvégig figyelmet fordítottunk arra, hogy a telephelyvezetık folyamatosan képet kapjanak az ISZI mőködésérıl, beszámolhassanak a telephely intézmények szakmai helyzetérıl, valamint számot adjanak a felmerült nehézségekrıl, esetleges hiányosságokról. Erre a heti, esetenként a szabadságok, egyéb szakmai elfoglaltságok okán kétheti rendszerességő vezetıi értekezleteken került sor a gazdaságvezetı részvételével is. A vezetıi értekezletek száma 25 volt, melyrıl emlékeztetı készült. A fenti feladatokon kívül több alkalommal történt szabályzatok módosítása, adatok egyeztetése, problémás, vagy éppen még szabályozatlan folyamatok egyeztetése, ISZI értékelése, jogszabályi változásokról tájékoztatás, értelmezés. Természetesen a vezetıi feladatok módosulása nem jelentett, és mai napig sem jelent teljes feldolgozottságot a telephelyvezetıkben, leginkább a gazdálkodási szerepvesztés okoz problémát. Sok esetben a több éves hiányokat várták az ISZI-tıl azonnal megoldani. A mindennapi kiadásokra valamennyi telephelyvezetı Ft/hónap összegő ellátmánnyal rendelkezik, mely felett rendelkezhetnek is. Ez éves szinten 1.8 E Ft, ami elégségesnek nevezhetı a centrális szolgáltatások és kifizetések mellett. Személyi változás történt október 1-jétıl. Inotay György munkaviszonya közös megegyezéssel megszőnt, helyette a vezetı ápolót, Sebák Józsefnét bíztam meg a telephely vezetıi feladatok ellátásával meglévı munkaköre mellett. Az Esthajnal Idıskorúak Otthona telephelyeként mőködı Zöldfenyı Idısek Otthonba (létszámából adódóan nem igényel külön telephely vezetıt) határozott idıre megbíztam Kucsera Ibolya mentálhigiénés munkatársat, mert azt már nem tudtam volna megfelelıen ellátni a mb. vezetıi és az Esthajnal IO. telephely vezetıi feladatom mellett Szakmai konzultáció, továbbképzés A telephelyvezetık az év során személyenként 2-3 alkalommal voltak szakmai konzultáción, továbbképzésen, az ISZI mb. fıigazgatójaként 1 alkalommal Békés megyében tájékozódtam az integráció mőködtetésérıl a fenntartó és gazdaságvezetı, munkaügyi ügyintézı bevonásával, egy alkalommal Budapesten vettem részt a évi szociális ellátást érintı változásokról szóló konferencián. Két alkalommal kértek fel szakmai elıadásra: a megyei Szociális Segítık Napja, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szakmai Napja alkalmából. A szükséges mennyiségben egyeztettem személyesen a fenntartó különbözı fıosztályaival, leggyakrabban a megyei szociális referenssel. A rendszeres szakmai kapcsolattartás telefonon és elektronikus úton történik a fenntartóval, melyet én maximálisan jónak ítélek meg valamennyi fıosztály tekintetében. A téma függvényében, de relatíve gyors ügyintézéssel segítik munkánkat a Hivatal dolgozói.

7 A Megyei Szociális és Egészségügyi Bizottság évben 6 alkalommal foglalkozott az ISZI, vagy valamelyik telephelye munkájával, mindannyiszor nagyon pozitív tartalmú visszajelzéssel éltek irányunkban, érdeklıdést, elismerést mutatva az ISZI és a telephelyek munkája iránt. Mb. fıigazgatói feladatom mellett továbbra is részt vettem a Dunántúli Idısügyi Tanácsok Szövetsége munkájában, mint Titkár, valamint a Komárom Esztergom Megyei Idısügyi Tanács munkájában, mint Elnök. Az év végén megjelent Idısügyi Stratégia konkrétabb feladatokat ad a Tanácsok részére, így reményeim szerint kézzelfoghatóbb eredményeket tudunk a évtıl felmutatni Érdekképviseleti szervek április 3-án megalakult az ISZI szintő Közalkalmazotti Tanács, melybe minden telephely intézmény 1 fıt delegált. Több egyeztetés után közösen megalkottuk a Közalkalmazotti Szabályzatot. Az év során az ISZI-t érintı lényeges kérdésekben kértem a KAT véleményét: o ISZI létszám módosítása o Munkaidı változások egyes telephelyek, munkakörök esetében o Élelmezési szabályzat módosítása kötelezı étkezés bizonyos munkakörökben A KAT vezetıjének lehetısége volt szakmai továbbképzésen részt venni. Az ISZI 3 telephelyén mőködik az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szövetségének alapszervezete. A tagoknak lehetıséget biztosítottunk szakmai tanácskozáson való részvételre, ill. közös egyeztetı fórumokra a megyei vezetıvel az ISZI infrastruktúráját felhasználva. Szakmai segítséget nyújtunk az alapszervezeteknek levelezésben, ügyintézésben egyaránt. A Pszichiátriai Betegek Otthonában mőködı alapszervezetnél történt pénzügyi visszaélés miatt magam is részt vettem, mint munkáltató, rendırségi meghallgatáson, adatszolgáltatásban év végén a munkatárs vétsége egyértelmővé vált, évben remélhetıleg rendezıdik az anyagi visszaélés is. A büntetı eljárás még nem zárult le. Az érdekképviseleti szervekkel a kapcsolat élı, alkotó jellegő, a kompetencia határok maximális betartása mellett Szakmai feladatok módosításai

8 Alapdokumentumok Az ISZI Alapító Okirata az év során 2 alkalommal, valamint 2010 januárjában módosult: o új szakfeladat számok miatt: 102/2009. (V. 28.) KH o kisegítı, kiegészítı és vállalkozási tevékenységek miatt 197/2009. (IX. 24) KH o a szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó értékesítési szándék miatt két kisegítı tevékenység beépítésével, valamint az ISZI alapfeladata egy újabb szakfeladattal módosul: 13/2010. (I. 28.) KH o Az ISZI Szervezeti és Mőködési Szabályzata szintén a szakfeladat számok miatt került módosításra, melyet november 16-án hagyott jóvá a Közgyőlés Elnöke, ennek kapcsán már a mőködés során tapasztalt módosításokat is beépítettük, kikerültek a megszőnt munkakörök, beépítésre kerültek a módosított feladatkörök. Az ISZI Szakmai Programja a telephely intézmények szakmai feladataiban történt módosítások miatt többször is változott, melyet késıbb, a pontban kívánok bemutatni Szabályzatok A pénzügyi és gazdasági Szabályzatokon kívül melyek a 4. pont alpontjaiban több helyütt is bemutatásra kerülnek - megalkottuk 2009-ben az új Élelmezési Szabályzatot, mely a három fızıkonyha eltérı gazdasági eredményei miatt nehéz feladat volt, hisz egységes munkahelyi étkeztetési rendszert kellett megalkotni. Ennek módosítása 2010-ben már megkezdıdött, március 1-jére várhatóan módosul. Új Munkaruha-, és Védıruha Szabályzat készült. A korábbi intézményi Szabályzatok meglehetısen hiányosak voltak, illetve eltértek munkakörönként és leginkább nem kerültek teljesítésre évben a lábbelik kerültek megvásárlásra, 2010-ben pedig a munkaruházatok kerülnek pótlásra, melyet a fıállású varrónık fognak anyagárból elkészíteni. Hiányoztak a képernyıs munkakörök meghatározásai, a védıszemüvegek kifizetései, melyet a munkavédelmi felügyelet nagyon szigorúan ellenıriz. Az Ittasság vizsgálatra nem volt többeknek Szabályzata, pedig minden telephelyen megjelenik problémaként 1-1 fı kapcsán. Ugyanígy hiányzott a Dohányzási Szabályzat, melyet az ÁNTSZ ellenırzései kapcsán kér Szakmai alaptevékenységek Annak ellenére, hogy a szakmai munka a telephelyvezetık feladata, számos területen szükség volt a meglévı struktúrán változtatni. Egyrészt, mert a vezetı egyáltalán nem, vagy nem jól végezte szakmai feladatát. Gondolok itt a pszichiátriai betegek otthonára, hisz október 1. után különösen, de

9 már korábban is számos hiányosság volt tapasztalható mind a belsı, mind a külsı ellenırzések során. Ez rengeteg idıt, energiát elvett. Másrészt voltak olyan területek, melyek hosszú évek óta változtatást igényeltek, de mégsem került rá sor. Harmadrészt a gazdaságossági szempontok is igényelnék azt, hogy egy egy intézmény többlet feladatot vállaljon, hisz többletfinanszírozást eredményez. Így egyik nagy terület a szociális foglalkoztatás kibıvítése volt, illetve, a meglévı szabályszerő mőködtetése. A pszichiátriai betegek otthonában 5 fıvel indult a munka rehabilitációs foglalkoztatás. A létszámbıvítés után június 3-tól 19 fı vesz részt a foglalkoztatásban. Sajnos, a lakóknak csak egy része végezte azt a tevékenységet, amire az engedély szólt. Munkafelügyelı nem volt. Az engedélyezett tevékenységekkel nem tudtunk a lakóknak az év valamennyi munkanapjára napi 6 órás munkavégzést biztosítani. Ezét szükség volt új tevékenység engedélyeztetésére, a munka jellegének megfelelı munkavezetı alkalmazására. Elkezdtük a többi telephelyen is engedélyeztetni a munka rehabilitációs foglalkoztatást. A jogszabály nem zárta ki az idısek otthonait sem, ezért itt, ill. a tokodaltárói fogyatékosok otthonában terveztük bevezetni. A szakértıi bizottság a helyszínen június 30-ig felülvizsgálta a kiválasztott 41 fı ellátottat, valamennyi alkalmasnak találta a munkavégzésre. Módosítottuk a Szakmai Programokat és benyújtottuk engedélyeztetésre a megyei szociális és gyámhivatalhoz. Sajnos szeptember 1-tıl (bizonyos pontokon október 1-jétıl) megváltozott a 112/2006. (V.12.) Korm. Rendelet, mely a folyamatban lévı engedélyekre is vonatkozott. Ez életkori korlátot vezetett be, így kiestek a 62. év felettiek (gyakorlatilag az idısek otthonai), valamint nagyon szigorú tárgyi feltételeket szabtak, mely az alapvetıen elégtelen tárgyi feltételekkel bíró tokodaltárói otthon engedélyét is megnehezítette. Így a több hónapos munka nem hozott eredményt, nem sikerült a külön támogatást megigényelni. Ezen területet tovább szigorították az év végén. Két fordulóban kellett pályázni a támogatásra, melyet megnyertünk 3 évre, de módosítani kellett a feltételeken: csökkent munkaidıben, napi négy órában tudjuk csak foglalkoztatni az ellátottakat. Ugyanígy érintette a módosítás a fejlesztı felkészítı foglalkoztatást is. Ez a pszichiátriai betegek otthonában kezdetektıl külsı foglalkoztatón keresztül valósul meg. Sajnos ez is sok hibát hordoz magában. A cég sem az engedély szerint foglalkoztatta a lakókat, amit az év során többször módosított (munkavégzés helye, tevékenység). A Szent Rita Fogyatékosok Otthonában a nappali ellátás tárgyi feltételei adottak voltak, belsı átszervezéssel egy fı létszám-bıvítéssel biztosítottá váltak az engedélyezés feltételei. A 10 fıs nappali ellátás január 1-jétıl mőködik, a telephely vezetı feladata az eddigi 4-5 fı bıvítése.

10 A pszichiátriai betegek otthonában 5 fı nappali ellátásra van mőködési engedély, mely nem mőködött az engedély óta. Ennek beindítását kezdtük meg Arató Géza, pszichiáter szakfıorvos hathatós támogatásával, így július 1-tıl változó létszámmal mőködik az ellátás. Volt olyan hónap, mikor 5 fı volt jelen az ellátásban. A kései indítás miatt végül az éves átlag 2 fı lett. A KEMÖ ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona (2028 Pilismarót Basaharc) integrált intézményünk 11 férıhelyen átlagot meghaladó elhelyezési körülményeket biztosító ápoló gondozó otthoni részleget mőködtetett. Sajnos a évi normatív finanszírozás és az eddigi kormányzati intézkedések is az irányban hatnak, hogy a már meglévı emelt szintő szolgáltatásokat is célszerőbb szüntetni. A normatív támogatás szinte a felére csökkent a évben. Mivel a fenntartó Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat az emelt szint létrehozása óta igen alacsony összegő (1,5 M; 1,6 M; 2M Ft) egyszeri hozzájárulást állapított meg - összeget soha nem emelt - nem tudjuk a finanszírozás kiesést pótolni, mivel nem terhelhetı ezen összeg a szolgáltatást igénylıkre sem. Ezért elindítottuk 2009 novemberében - Alelnök Úrral történt egyeztetés alapján - a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala felé az emelt szintő férıhelyek átminısítését ápoló gondozó otthoni ellátási formává. Az egyszeri hozzájárulások idıarányos visszafizetése megtörtént, mely Ft volt. Ezen összeg, rendelkezésre állt a korábbi befizetésekbıl január 1. után a korábbi lakrészükben változatlan feltételekkel az ápoló gondozó otthonra megállapított intézményi térítési díj fizetése mellett biztosítjuk az ellátást. Ezzel a lépéssel évi 3 M Ft-ot takarítunk meg. A fentiekhez képest apró lépés, de az Esthajnal Idıskorúak Otthona telephelyeként mőködı otthon - a lakók és dolgozók véleményét is kikérve - a korábbi nevén közismertté vált Zöld Fenyı Idısek Otthona elnevezést kapta, mely határozat november 25-én jogerıre emelkedett. Az új engedély szám: 16/13-10/2009.

11 3. Ellenırzések 3.1. Belsı ellenırzések A belsı ellenırzések leggyakoribb témája a munkaidı megfelelı kiadása, a jelenléti ívek naprakész vezetése volt, mely területen valamennyi telephely hibásan teljesített az ellenırzések során. Ebbıl adódóan került sor a Szent Rita Fogyatékosok Otthona ápoló gondozó munkakörben a 12 órás munkarend bevezetésére, mely több hónapos elıkészítı munka után próba jelleggel nov. 1-jétıl került bevezetésre, majd egy újabb egyeztetés után január 1-jétıl kötelezı jelleggel módosult. Korábban több esetbe is elıfordult, hogy 16 órát is dolgoztak egyhuzamban, ill. a hiányzásokra nagyon érzékeny három mőszakos beosztás sok túlórát eredményezett. Az új munkarend több ilyen eseményt elbír, többet pihennek a dolgozók, tervezhetıbb a szabadidejük. Több telephelyen történt táska vizit, szekrény vizit, valamint az év során 4 fegyelmi eljárás indult. Ezek az alábbiak szerint végzıdtek: o egy fı esetében nem nyert bizonyítást a mulasztása o egy fı esetében megrovás o egy fı esetében az elımeneteli rendszerben történı egy éves visszatartás a megállapított büntetés, mert már nem elsı alkalommal végzi hanyagul a munkáját. o Egy fı nem vette még át a hivatalos levelet a fegyelmi eljárás megindításáról, betegállományba vonult- áthúzódott 2010-re Külsı ellenırzések A évben példátlan mennyiségő ellenırzés történt (2. sz. melléklet) A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala valamennyi telephelyen átfogó ellenırzést tartott annak ellenére, hogy 2008-ban is mindenütt megtörténtek az ellenırzések, és ezeket kétévente kell ismételni. Ez mindig együtt jár a módszertani csoport, valamint az ÁNTSZ ellenırzésével is. A pszichiátriai otthonban ombudsmani feljelentés révén is ellenıriztek. Két alkalommal történt Munkavédelmi Felügyeleti ellenırzés, mely korábban soha nem volt a szociális ágazatban. Az utóbbi a szociális foglalkoztatáshoz kötıdött. Szintén új hatósági ellenırzés jelent meg, ez a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (1089 Budapest, Kálvária tér 7-9.) által végzett ellenırzés. Két telephelyen ellenırzött: a két idısek otthonát, valamint a pszichiátriai betegek otthonát. A évi állami normatívát már ISZI szinten a székhely intézményben, valamint az ISZI mőködésének féléves eredményét ellenırizte a fenntartó intézményi ellenırzési osztályának munkatársai. A jogszabályi módosítás miatt a szociális foglalkoztatás, valamint az új ellátási forma engedélyeztetése során a megyei szociális és gyámhivatal helyszíni szemlét is tartott 4 esetben.

12 4. Gazdálkodás Az integrált intézmény létrehozásában alapvetıen a költséghatékony intézményfenntartás motiválta a fenntartót mindamellett, hogy szakmai színvonal sérülne. A KEMÖ ISZI költségvetését az önkormányzat évi költségvetési rendeletében fogadta el, amely alapvetıen a korábbi önálló intézmények évi teljesítési adatit figyelembe véve készült, és sarokszáma a következık: Bevételek: E Ft-ban Intézményi mőködési bevételek Mőködési költségvetés támogatása Mőködés bevételek összesen: Kiadások: E Ft-ban Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési kiadások összesen: Ahhoz azonban, hogy a fenti adatokról valós képet kapjunk, mindenképpen tudni érdemes, hogy a évi beszámolókból kigyőjtött adatok alapján a korábbi intézmények összesített mőködési kiadásainak összege E Ft. Fentiek alapján világosan látható, hogy a fenntartó elvárása a mőködési kiadások csökkentése az integráció által Pénzügyi-gazdasági tevékenység, adatok Mindenekelıtt meg kell említenünk, hogy az integrációval kapcsolatos elıkészületek a szakmai elıkészületekre szőkültek le, pénzügyi-gazdasági elıkészületrıl sajnos nem beszélhetünk. Ezt a megállapítást híven tükrözi, hogy a fent említett 179/2008. közgyőlési határozatban a közgyőlés döntött az integrált intézmény megbízott vezetıjének személyérıl és az integráció létrejöttéig is megbízta az elıkészületi feladatok ellátásával, a szakmai program elkészítésével. Gazdasági területen a munka ugyanezzel egy idıben sajnos nem kezdıdött meg. Szinte természetesnek mondható, hogy az indulás napjára, január 1-re szinte semmiféle összehangolás nem történt, hiszen a korábbi intézmények évi zárását, a beszámolók elkészítését is ez idı közben kellett elvégezni.

13 Az érdemi munkát leghamarabb január vége, február közepe táján tudtuk megkezdeni, elsık között természetesen az ISZI szabályzatainak megalkotásával, a telephelyekre történı könyvelés önkormányzattal, illetve MÁK-kal történı egyeztetésével, alapvetıen a könyvelés beindításával. Tekintettel arra, hogy példaértékő összevonás a közelünkben, megyénkben nem történt, kizárólag saját magunkra hagyatkozhattunk, és már akkor is világossá vált, hogy (annak ellenére, hogy igyekeztünk minden jogszabályi környezetnek, minden elvárásnak megfelelni) nem minden esetben az elsı elgondolás lesz a végleges, a lehetı legjobb. Mindezen elıkészületi, szabályozottsági, jogi feltételnek való megfelelés közben már az elsı naptól kezdve a fenntartó alapvetı elvárásának, az integráció általi kiadások csökkenésének kívántunk megfelelni, mely munkának folyamatait és eredményeit a következı területeken folytattuk és értük el: 4.2. Személyi kiadások és járulékok Az intézmény mőködésében a legnagyobb kiadási tétel a bértömeg és annak járulékai. Ez volt az egyik terület, melyet felülvizsgáltunk. Az integrált intézmény dolgozói létszáma az integráció elıtt 298 fı volt. A munkakörök áttekintése után kiderült, hogy lehetıség van bizonyos jogszabály által nem kötelezı - munkakörök megszüntetésére és éltünk annak lehetıségével is, hogy két munkakört korengedményes nyugdíjazással szüntettünk meg (Természetesen a dolgozók szerettek is volna élni a lehetıséggel). Ezen költségek egy része a központi költségvetésbıl visszaigényelhetı. Így az ISZI új létszáma 273 fı lett, úgy, hogy nem kellett egy dolgozónak sem felmondani, hanem a megüresedett álláshelyeket szüntettük meg és szerveztük át a munkát. Továbbá nagy segítséget jelent a megüresedı álláshelyeket a foglalkoztatási hivatal által támogatott munkavállalókkal betölteni, hisz bértámogatást, ill. járuléktámogatást lehet igényelni. A fenti 25 fı bére járulékokkal együtt mintegy millió Ft-os megtakarítást eredményez éves szinten. Intézményünk vezetéséhez több kérés érkezett a munkavállalók részérıl korengedményes nyugdíjazásra vonatkozóan, azonban nem tudtunk minden kérésnek eleget tenni. A 181/1996 (XII. 6.) Kormány rendelet szerint, a munkáltató megállapodhat a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról, ha a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárnál öt évvel alacsonyabb életkort legkésıbb a korengedményes nyugdíjba vonulás idıpontjáig betölti. További feltétel, hogy rendelkezzen a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvénynek (a továbbiakban: Tny.) a korengedményes nyugdíjba vonulás

14 idıpontjában alkalmazandó rendelkezéseiben az elırehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez elıírt és az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által elızetesen igazolt szolgálati idıvel. A korengedményes nyugdíjazás további feltétele, hogy a munkáltató a munkavállaló elırehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának az eléréséig a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által megállapított - nyugdíjának az évenkénti emelések és kiegészítések nélküli összegét a fizetési értesítés kézhezvételét követı 15 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára egy összegben befizeti. Fentiek értelmezésében a munkavállalónak az öregségi nyugdíjba vonulás idıpontjáig hátralevı hónapokra esı nyugdíj összegét kellett volna intézményünknek befizetni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. Ez dolgozónként (a hátralevı hónapok számától és a megállapított nyugdíj összegétıl függıen) 1-2 millió forint költséget jelentett volna. Mindössze két dolgozó esetében kezdeményeztük a korengedményes nyugdíjazást, akiknél a jogviszony felmentéssel történı megszüntetése nagyobb költséggel járt volna a korengedményes nyugdíjazás költségeinél. A két dolgozónak a munkaköre is megszüntetésre került, így a NYUFI felé kifizetett összeg felét várhatóan az Önkormányzati Minisztérium pályázatán visszaigényelhetjük Dologi kiadások A racionalizáció másik területe a szolgáltatási szerzıdések áttekintése volt. Itt jelentıs különbségek voltak az intézmények között. Ilyen volt a foglalkozás egészségügyi orvos, informatikus, lift-, tőzjelzı karbantartás valamint az egyéb szállítások, szolgáltatások igénybevétele. Az integráció egyértelmő elınyeként a meghívásos, ill. nyilvános pályázat útján nyertes új szolgáltatókkal kedvezıbb árakat sikerült kialkudni. De ezzel még nem értünk a sor végére. A beszerzések összevonásával a nagyobb értékő beszerzések a közbeszerzés hatálya alá tartoznak, melynek lebonyolítása a fenntartó feladata. De vannak olyan beszerzéseink is, melyek már a megyei önkormányzat közbeszerzése révén olcsóbbak, hiszen a megye valamennyi intézményére kiterjesztve hirdettek pályázatot: ilyen pl. a telefon, papíráru, biztosítások. Szolgáltatási területenként éves szinten több tíz-, esetenként több százezer forintos megtakarítást sikerült elérnünk csak a szerzıdések felülvizsgálatával és az új szerzıdések megkötésével, melyre példaként áll az alábbi táblázat: Adatok: Bruttó Ft/év

15 Szolgáltatási terület Korábbi költség Az új szerzıdés létrejöttével ugyanazon szolgáltatás költsége Tőzoltó készülékek , ,- felülvizsgálata, karbantartása Tőzjelzı rendszer , ,- karbantartása Rágcsálóirtás , ,- Foglalkozás ,- egészségügyi ellátás Pszichiátriai, ,- neurológiai orvos Veszélyes hulladék , ,- szállítás, ártalmatlanítás Ágynemők mostatása ,- (Nº300 Ft/kg) ,- (Nº132 Ft/kg) Rendszergazdai tevékenység , , Szabad kapacitások kihasználása A harmadik jelentıs terület az intézmény meglévı, saját szolgáltatási kapacitásának kiaknázása. Mivel a szociális intézmények az év minden napján, 24 órás folyamatos munkarendben mőködnek és teljes körő szolgáltatást nyújtanak, így a saját konyhák kapacitásainak kihasználása és racionalizálásuk volt az ésszerő. Az egymástól 5 kmre lévı két idıs otthonba Esthajnal és Zöld Fenyı - egy konyháról, a basaharci otthonban mőködırıl biztosítjuk az étkezést. Ez azért is szerencsés, mert ugyanazon ellátotti körrıl van szó, ugyanazon étkezési igényekkel, mely megfelel az életkori sajátosságaiknak november 1-jétıl visszavettük a tokodaltárói otthon étkeztetését, melyet korábban külsı szolgáltató mőködtetett. Ott most a pszichiátriai otthon fızıkonyhájáról biztosítjuk az étkeztetést. A két hónapos mőködtetés során a szükséges ráfordítások már meg is térültek. A harmadik, esztergomi konyha lehetıségeit is igyekszünk kihasználni. A Szent Rita Fogyatékosok Otthonából szociális étkeztetést igénylık is szállítanak ebédet és a lakosság részére is nyitottak vagyunk, a hét minden napján tudunk ételt biztosítani. Tokodaltáró esetében a külsı szolgáltató által biztosított, vásárolt élelmezés kiváltása és a saját konyháról történı fızés gazdaságossági számítása a következı: A vásárolt étkeztetési szolgáltatás havi átlagára évben: E Ft.

16 A nyersanyag kiadás növekedése a Tokodalátóra történı fızés miatt: E Ft. Ételszállító autó futása km/hó, ez összegben kifejezve: E Ft. A tokodaltárói tálalókonyhára felvett 3 dolgozó konyhai kisegítı bére járulékokkal: 355 E Ft. Közüzemi költségek, tisztítószer, stb.: 150 E Ft E Ft + 15 E Ft E Ft E Ft = E Ft. Ez havonta E Ft, ami éves szinten közel 30 millió forint megtakarítást jelent. Fenti számítás alapján az is elmondható, hogy az ételszállításhoz szükséges személygépkocsi beszerzési ára (amely bruttó E Ft volt) az elsı hónap alatt megtérült. Természetesen mind a Pszichiátriai Betegek Otthona, mind az Esthajnal Idıskorúak Otthona esetében elmondható, hogy a szabad kapacitások kihasználása által csökkent az egy adagra jutó önköltség. Intézményünk a fent felsoroltakon kívül is több területen próbálta költségeit csökkenteni, ennek egyik példája a 2009 januárjában még az akkori fıigazgató által hozott döntés, miszerint próbaképpen intézményünk egyik autóját pihentetve, annak futását a többi autóval pótolva kíséreltük meg feladatainkat ellátni. Májusban összevetettük a gépkocsik futásteljesítményét a korábbi évben megtett kilométerekkel és kiderült, hogy az egyetlen autó hiánya olyannyira megnövelik a többi autó futásának költségét (évente kb. 1 millió Ft-tal többe került volna), amely azonnal a régi rend visszaállítását követelte. Készletbeszerzéseink körében szintén sikerült az egyes telephelyeket ISZI szintre hozni, gondolunk itt elsısorban a tisztítószer beszerzésre, ami (bár több hónapos munka volt) következménye, hogy a korábbi, intézményenként is sokféle árucikket egységesítettük, és a nagy tételek rendelése miatt itt is jelentıs árkedvezményeket értünk el. Fenti költségcsökkentı tételek mellett meg kell említeni azonban azt is, hogy intézményeinken számos karbantartási munkálatot kellett végeznünk és kell a jövıben is végeznünk, ilyen például a Zöld Fenyı Idıskorúak Otthona tetıterének szigetelése, a tetıtér beázásának megszőntetése, illetve a Pszichiátriai Betegek Otthonában a beázás okozta károk helyreállítása, a teraszok korláttal történı biztosítása, ami egyenként is többszázezer forintos tétel. Intézményünk évi költségvetését terheli több olyan tétel is, amely a korábbi évek hozadéka, gondolunk itt elsısorban a 2009 januárjában elutalt, de már 2008-ban lejárt esedékességő számláinkra (csaknem 22 millió Ft értékben), vagy a Pszichiátriai

17 Betegek Otthona ellen folytatott munkaügyi perre, amelyet elvesztett az intézmény (közel 1,3 millió Ft). A KEMÖ ISZI Pszichiátriai Betegek Otthonában szociális foglalkoztatás történik, melynek keretében 19 fı munka-rehabilitációs foglalkoztatásban, 19 fı pedig (külsı foglalkoztató által) fejlesztı-felkészítı foglalkoztatásban részesül ben ennek a támogatására külön állami normatívája volt (2010-tıl pályázat útján lehet rá támogatást nyerni), azonban nehézséget jelentetett, hogy a támogatás intézményünk felé történı folyósítása (bár a MÁK a megye felé idıben átutalta,) több alkalommal is késett. Kezdeti nehézséget okozott a költözés után a könyvelései program hiánya, illetve annak késıi megérkezése. Természetesen az nem egy új kelető gond, a korábbi években is a negyedéves beszámoló leadása elıtti héten tudtuk megkezdeni a könyvelést, azonban az integrációból fakadóan, az idén a könyvelendı számlák mennyisége miatt elég jelentıs terhet jelentett a pénzügyes munkatársak számára. Lassítja a munkát a centrális beszerzés és a közbeszerzési eljárás lassúsága is, emiatt több beszerzést idıben tervezni elég nehézkes. Néhány esetben, a korábbi részérdekek ütközése miatt számolnunk kellett sajnos a változó személyi környezettel is, azonban intézményen belüli átszervezésekkel ezeket sikerült megoldanunk, így ez a tény jelentısebb problémát, idıbeli késést nem okozott. Említésre méltó, hogy az integráció kapcsán számos feladat generálódott, amelyek korábban fel sem merültek. Gondolunk itt különös tekintettel a dolgozók bérbesorolásának egységesítésére, ami a jogszabályok ellentmondásosságára utal. Tény, hogy a Kjt. és az ágazati rendelet sok esetben nem szabályozza kellıképpen az egyes eseteket, így fordulhatott elı, hogy a gyakorlatilag ugyanabban a munkakörben foglalkoztatott dolgozók az egyes (korábbi önálló) intézményekben különbözı besorolásban részesültek. Ez persze nem feltétlenül hibát, hozzá nem értést jelent, hisz a munkaügyi ügyintézık különbözı fórumok segítségével próbálták eldönteni az egyes dolgozók besorolását, ez pedig azt eredményezte, hogy különbözı besorolások keletkeztek. Fenti eltérés az ISZI létrejöttekor kiderült, azonban a mai napon is ugyanazok a jogszabályok vannak életben, így jó néhány vitatott kérdésre még ma sem tudunk (a Hivatal szakembereinek segítségével sem) egyértelmő választ adni és kapni sem. Szintén eltérés mutatkozott az ellátottak költıpénzének kezelési rendjében. Volt intézmény, ahol csak pénztárban tartották a költıpénzt, volt, ahol bankszámlát is

18 vezettek mellette. Különbség mutatkozott azonban a bankszámlát vezetı intézmények között is a bankszámlának kamat és költsége tekintetében. Intézményünk minden telephely vonatkozásában megnyitotta a költıpénz kezelésére szolgáló bankszámlát, és a számlavezetı bank felé jelezte, hogy az ezeken a számlákon keletkezı kamatot, illetve költséget az intézmény pénzforgalmi bankszámláján írja jóvá, illetve arra terhelje. Tekintettel arra, hogy ez némelyik telephely esetén ellentétes volt a megszokottal, ezért hivatalos állásfoglalást kértünk a KEMÖH Fıjegyzıjétıl a döntésre vonatkozóan, mely állásfoglalás szerint helyes az év elején felállított rend, azaz a költıpénz kezelésére szolgáló bankszámlák kamat és költsége továbbra is az intézmény pénzforgalmi számláján kerül jóváírásra, illetve oda terhelıdik. Az integráció újdonságát, pontosabban azt a tényt, hogy ilyen jellegő, ekkora mértékő összevonás nem történt még a megyei önkormányzatnál, hően tükrözi, hogy intézményünk alapító okiratát, mőködési engedélyét több alkalommal módosítani kellett, tekintettel arra (természetesen a jogszabályi változások mellett), hogy számos dolog csak a mőködés közben derült ki, illetve több esetben ezen dokumentumokat kellett a gyakorlatnak megfelelıen változtatni ISZI költségek összehasonlítása a év költségeivel Munkásságunk, elért eredményeink akkor látszanak igazán, ha van összehasonlítási alap, így a korábbi intézmények évi és az ISZI évi költségvetési adatainak összehasonlításából leszőrhetı, hogy beváltotta-e integráció a hozzá főzött reményeket: Adatok E Ft-ban ISZI ÖSSZESEN: Különbség 51. Személyi juttatások Külsı személyi juttatások Járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások (ÁFA) Egyéb folyó kiadások (Adók, biztosítások) Ellátottak pénzbeli juttatása ÖSSZESEN Mőködési költségvetés támogatása Fentiek figyelembevételével elmondható, hogy költségeinket közel 28 millió forinttal sikerült leszorítanunk, ami a évi E Ft 2,77%-a!

19 Az önkormányzat költségvetési támogatása mindemellett több mint 16 millió forinttal volt kevesebb 2009-ben, mint egy évvel korábban, ez 2,25%-os csökkenés. Fenti adatok valóságtartalmához hozzá tartozik azonban, hogy a 2009-ben kapott E Ft támogatás tartalmaz olyan tételeket, amelyek nem a intézmény évi költségvetésében kellene, hogy szerepeljenek. Ilyen például a (fentebb említett) 2009 januárjában kifizetett, évben már lejárt határidejő számlák értéke, ami közel 22 millió Ft, vagy a szociális foglalkoztatás azon része is, amelyet intézményünk a külsı foglalkoztató részére (pénzeszköz átadásként) továbbutal, ez 2009-ben E Ft volt. Csak a fenti két nagyobb tételt figyelembe véve közel 45 millió forintot könyveltünk önkormányzattól kapott támogatásra (természetesen helyesen, a jogszabályoknak megfelelıen), ami nem az intézményünk évi mőködési kiadásait szolgálja. Persze csak gondolatban, de ha ezt is megtakarításként jegyeznénk (hisz a korábbi években ilyen nem volt), akkor a évi adathoz képest a támogatás mértéke közel 60 millió Ft-tal csökkenne, ami 5,97% lenne! 4.6. A 2010-es költségvetés Az ISZI mőködésének január 1-jei kezdésére tekintettel a évi magtakarításaink jelentıs részét az év második felében, a racionalizált szerzıdésekkel, a szolgáltatások ki-, illetve visszaszervezésével sikerült elérnünk. Természetes, hogy ez a folyamat 2010-ben is folytatódik, ami a évre tervezett intézményi költségvetésünkben is visszaköszön. Adatok E Ft-ban ISZI ÖSSZESEN Teljesítési adatok Tervezet Személyi juttatások Külsı személyi juttatások Járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások (ÁFA) Egyéb folyó kiadások (Adók, biztosítások) Ellátottak pénzbeli juttatása ÖSSZESEN Mőködési költségvetés támogatása

20 Fenti táblából kitőnik, hogy intézményünk további jelentıs költségcsökkenéssel számol 2010-ben, mindezt természetesen anélkül, hogy a szakmai színvonal a legcsekélyebb mértékben sérülne. Intézményünk állami normatíván felüli önkormányzati támogatásnak mértékét az alábbi táblázat mutatja: ISZI ÖSSZESEN Teljesítési adatok Tervezet Mőködési költségvetés támogatása Normatíva bevétel: Normatíván felüli önkormányzati támogatás: A táblázatból kitőnik, hogy a normatíván felüli önkormányzati támogatás 2009-ben csaknem 23 millió Ft-tal, 2010-ben pedig várhatóan mintegy 100 millió forinttal csökken, természetesen a 2010-es év oszlopa a tervezett eredeti elıirányzatokat mutatja Szabályozottság, ellenırzés Intézményünkben, 2009 júliusában, a KEMÖH Intézményi Ellenırzési Osztály folytatott le vizsgálatot, melynek témája: az integráció tapasztalatainak ellenırzése a gazdasági folyamatok szervezésében. A vizsgálat tárgya az intézmény gazdasági folyamatai megszervezésének vizsgálata volt. Az ellenırzési jelentés összegzése: Az ellenırzés során megállapítottuk, hogy az integrált intézmény valamennyi gazdálkodási területén megkezdték a folyamatok újraszervezését. Az összevonás óta eltelt féléves idıszakban a zavartalan, folyamatos napi mőködés biztosítása mellett költséghatékony megoldásokat keresve racionalizálják a mőködést. Felülvizsgálták a szerzıdésállományt, megkezdték a régiek felmondását (többségében 3 hónap a felmondási idı), új árajánlatok bekérését, kedvezıbb feltételekkel új szerzıdések megkötését. Szabályzataikat elkészítették (egy-két kivételtıl eltekintve), azonban azok több esetben nem kellıképpen részletesek, hiányzik a felelısségi rend kidolgozása, a pontos folyamatszabályozások. Az eszközállomány (mind a nagy-, mind a kisértékő tárgyi eszközök esetén) nyilvántartása nem egységes. Az alkalmazott integrált rendszerben biztosítani kell az intézmény befektetett eszköz adatainak összesítését. A kisértékő tárgyi eszközök nyilvántartását a központi telephelyen meg kell oldani.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben Elıterjesztı:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Referatúra Fıosztály Pécs, Széchenyi tér 1.

Referatúra Fıosztály Pécs, Széchenyi tér 1. Referatúra Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 08-8/1268/2011. Ügyintézı: dr. Halmosné Czigelédi Judit Tárgy: Keszthelyi Gyula közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése Elıterjesztés az Oktatási

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. január 27-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. január 27-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Döntés a KEMÖ Szent Borbála Kórház

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 533 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 1580/2009. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Jogszabályok: - 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.) a

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI 1. Korhatár 2. Elırehozott öregségi nyugdíj, teljes összegő Elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta 1 AZ

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu TÁJÉKOZTATÓ - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Egyesített Szociális Intézmény feladatellátásáról,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2009. MÁRCIUS

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS Gazdálkodás 1 1) Szervezeti változások 2010. évben az Intézet fejlıdését

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Összeállította: Kalapos Zoltánné Elıterjesztette: Csige Tamás ELİTERJESZTÉS Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Tisztelt Polgármester Úr(ak)! A Hajdúsági

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 07-7/669/2011. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázat kiírása az Integrált Szociális Intézmény igazgatói

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 36. Melléklet: 1 db TÁRGY: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok benyújtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer módosítása

Tárgy: Az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer módosítása KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI../2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ülésére Tárgy: Az önkormányzati kiskincstári finanszírozási

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. Budapest, 2006. március 08. 2 2006. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

2011. március 21. hétfő, 09:20

2011. március 21. hétfő, 09:20 Korengedményes nyugdíj feltételei 2011: a korengedményes nyugdíj csak 2011. december 31-ig vehető igénybe! A 2010. évi feltételek maradnak 2011. december 31-ig a korengedményes nyugdíj esetében. A korengedményes

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: A Képviselı-testület 2011. január 25-i ülésére Javaslat az Oktatási Intézmények Központi Konyhája kapacitásának 3000 adagszámra való emelésére Elıterjesztı:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem 2005. évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági intézkedésekről A 2005. évi, mintegy 500 millió forint többletkiadás

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben