Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének"

Átírás

1 Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 17. (5) bekezdésében, a 25. (3) bek. b.) pontjában, a 26. -ában, a 32. (1) bek. b.) pontjában és (3) bekezdésében, a 37/A. (3) bekezdésében, a 43/B. (1) és (3) bekezdésében, a 45. (1) bekezdésében, a 46. (1) bekezdésében, a 47. (1) bekezdésében, az 50. (3) bekezdésében, a 92. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható módon mindent megtegyenek. Amennyiben pedig a támogatásra szorulók élethelyzete nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával segítsék elő helyzetük javítását. (2) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében Újrónafő Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), valamint annak szerve, az egészségügyi ellátórendszer és a civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kezdeményezni. 1. Hatásköri és eljárási rendelkezések 2. (1) A nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (továbbiakban: törvény) rendelkezései az irányadó. (2) A polgármester Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testület (továbbiakban: Képviselő-testület) által átruházott hatáskörébe tartozik: a) temetési segély megállapítása, b) átmeneti segély megállapítása azonnali esetben ,- Ft-ig.

2 3. A szociális ellátások iránti kérelmek akár szóban, akár írásban a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségénél (9244 Újrónafő, Szabadság u. 3.) vagy az e célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthetők elő, kivéve a 16. b), c), e) pontját, melyeket a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Egyesített Szociális Intézményében lehet előterjeszteni. 4. Az ellátást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot, egységben kell vizsgálni. Az ellátásokat úgy kell megállapítani, hogy azok elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási feltételeit. 2. Jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetése 5. (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 17. -ban foglaltak szerint jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén, a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné. (2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése szempontjából súlyosan veszélyezteti a kötelezett megélhetését a visszafizetés, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 200 %-át. (3) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama. 3. Szociális gondoskodás rendszere A Képviselő-testület a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését 6. a) pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásával, b) szociális szolgáltatások megszervezésével valósítja meg.

3 II. FEJEZET Pénzbeli szociális ellátások 4. Aktív korúak ellátása 7. (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki rendszeres szociális segélyben részesül kivéve az egészségkárosodottnak minősülő személyek a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles, amelynek keretében: a) a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központtal (továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, és b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, és c) teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat, d) kapcsolatot tart az együttműködésre kijelölt szervvel. (2) Az együttműködésre kijelölt szerv által szervezett programok, az életmód és életvezetés megváltoztatásának elősegítésére, a beilleszkedési zavarok leküzdésére, a mentális problémák megoldására irányuló egyéni és csoportos foglalkozások, tanácsadások megszervezésére irányulnak. (3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha: a) a beilleszkedési programban kötött megállapodásban meghatározottakat önhibájából nem teljesíti, b) az együttműködésre kijelölt szervnél az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időpontig nem veteti magát nyilvántartásba, c) együttműködésre kijelölt szervnél az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időpontig a beilleszkedési programról írásban nem állapodik meg. (4) Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként a Képviselő-testület előírja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani köteles. A törvényben foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki az (5) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak folyamatos fenntartásáról. (5) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű

4 használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására köteles az alábbiak szerint különösen: a) az általa lakott ingatlan vonatkozásában, a lakószobákban az egészséges személyiségfejlődéshez szükséges minimális személyes élettérnek (minimum 6 m 2 /fő) biztosítottnak kell lenni, b) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban is egy-egy darab szeméttároló edény (kuka) elhelyezése és rendeltetésszerű használata szükséges, továbbá a szemétszállítási szolgáltatás igénybevétele, c) az általa lakott ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar vonatkozásában szükséges az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása, különös tekintettel az ebtartásra és az ahhoz kapcsolódó védőoltások meglétére vonatkozóan, d) szükséges a lakáshoz tartozó udvar, kert és a kerítésen kívüli utcafronti rész gyommentesítése és rendben tatása, különös tekintettel az esetlegesen ott található gaz, szemét és lom eltávolítására, illetve mindenféle szemét zárt tárolóban történő tárolására, e) az ingatlan előtti járdának pormentesítéséről és síktalanításáról gondoskodni kell, járda hiányában 2 méter széles területsávnak a tisztántartásáról és síktalanításáról; a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb a telekhatáron kívüli és max. 20 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, valamint az ingatlan előtti vízelvezető árok kiásása és folyamatos tisztántartása a kerítés teljes hosszában a bejáratok kivételével (az árok mélysége min. 40 cm, alsó szélessége min. 40 cm, felső szélessége min. 60 cm), f) szükséges az ingatlanhoz tartozó utcafronti kerítésnek (az utcaképbe illeszkedő rendezettség szerinti megjelenésnek is eleget tevő) megléte, g) szükséges a lakás padlózatának, falazatának folyamatos tisztán tartása, takarítása, szükség esetén meszelése, h) a mosásra, valamint a rendszeres tisztálkodásra szolgáló vizes helyiség(ek) és a mindennapi használatra alkalmas módon kiépített és meglévő illemhely (WC) rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fokozott tisztántartása és fertőtlenítése szükséges, i) az ingatlanban lakó összes személy vonatkozásában a személyi higiénia biztosítása rendszeres tisztálkodás által, valamint a személyi ruházat folyamatos napi szintű tisztántartása és tiszta helyen való tárolása szükséges. 5. Ápolási díj 8. (1) Az Sztv. 43/B. (1) bekezdés szerint méltányossági ápolási díj állapítható meg a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. (2) Az ápolást végző személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-a, egyedülálló esetében 200 %-a.

5 (3) A méltányossági ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. (4) Az ápolást végző személy akkor nem teljesíti az ápolási kötelezettségét, ha az ápolást végző személy két, vagy több egymást követő napon nem gondoskodik: a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, különösen - a megfelelő étkeztetéséről, legalább napi egyszeri meleg étel, és legalább kétszeri hideg élelem biztosításáról, - gyógykezeltetéshez, gyógyszerhez való hozzájutásról, - egyéb alapápolási feladatok ellátásáról, b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményének biztosításáról, különösen: - mosdatásról, fürdetésről, - ruházat, ágynemű mosásáról, - a lakás takarításáról, tisztántartásáról és fűtéséről. c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről. (5) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a Társulás Egyesített Szociális Intézménye, mint a házi segítségnyújtást nyújtó szolgálat ellenőrizheti. Az ellenőrzés tapasztalatairól, illetve nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetén az ellenőrzést követően haladéktalanul értesíti a polgármestert. III. FEJEZET NEM RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK 6. Átmeneti segély 9. (1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy(ek) részére átmeneti segélyt nyújt, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a) a családban élők esetén a nyugdíjminimum 150 %-át b) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 200 %-át, és a kérelmező az Sztv. 4. (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik. (2) Átmeneti segély a rászoruló kérelmére vagy bármely más személy javaslatára, továbbá hivatalból is megállapítható.

6 (3) Átmeneti segély egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal adható. Az átmeneti segély alkalmankénti összege nem lehet kevesebb 5.000,- Ft-nál, és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (4) Átmeneti segély természetbeli és pénzbeli ellátásként is nyújtható. (5) Amennyiben a kérelmező létfenntartása, egészségi állapota vagy más egyéb körülmény (természeti csapás, katasztrófa, baleset) szükségessé teszi kivételes méltányosságból az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően is megállapítható. Ebben az esetben a segély megállapítására a polgármester jogosult. A kérelem elbírálásához szükséges igazolások előzetes beszerzésétől el lehet tekinteni, amennyiben vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek megfelel, és ezt írásos nyilatkozatával is megerősíti. 7. Szociális kölcsön 10. (1) Az átmeneti segély a 9. -ban meghatározottaktól eltérően kamatmentes kölcsön formájában is folyósítható annak a kérelmezőnek, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetében egyszeri nagy összegű kiadása vált szükségessé, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %- át. (2) A kamatmentes kölcsön felhasználásáról számlákkal, hivatalos iratokkal el kell számolni. (3) A kamatmentes kölcsön összege legfeljebb Ft, melyet a folyósítást követő hónaptól kezdődően 12 havi egyenlő részletben kell törleszteni. (4) Az Önkormányzat és a kölcsönt felvevő, a visszafizetés feltételeiről szerződést köt. 8. Temetési segély 11. (1) Az Sztv. 46. (1) bekezdése alapján temetési segély állapítható meg a kérelmezőnek, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 400%-át, egyedül élő személy esetén a nyugdíjminimum 450 %-át. (2) Újrónafő községben a legolcsóbb temetés költségét a mellékletben állapítja meg a Képviselő-testület. (3) A temetési segély összege a mellékletben meghatározott helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a. (4) A (3) bekezdésben meghatározott összegű temetési segélyre való jogosultságot a kérelmező vagy családtagja nevére kiállított temetési számlával kell igazolni.

7 (5) A temetési segély iránti kérelem a temetés napjától számított 60 napon belül terjeszthető elő. IV. FEJEZET TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 12. E rendeletben meghatározott ellátási formák természetben is nyújthatók, melynek formái: a) élelmiszer, b) térítési díjak kifizetése, c) tankönyv, d) vásárlási utalvány, e) tüzelőanyag, f) közüzemi díjak kifizetése, g) rászorultak költségeinek átvállalása. 9. Méltányossági közgyógyellátás 13. A Képviselő-testület az Sztv. 50. (3) bekezdése alapján méltányossági közgyógyellátási jogosultságot állapít meg, ha a) a kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, illetve b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő kérelmező, illetve olyan család esetében, amelyben fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él, ahol a családi jövedelem legfeljebb a nyugdíjminimum 200 %-át, és c) havi rendszeres gyógyító ellátás igazolt költsége eléri, illetve meghaladja a nyugdíjmininimum 15 %-át, d) egészségi állapota, illetve az orvosi igazolás alapján vélelmezhető, hogy a c) pontban említett gyógyszerköltség tartósan vagy legalább 3 hónapig fennáll. 10. Rendszeres szociális segély 14. Rendszeres szociális segély az Sztv. 47. (2) bekezdésben foglaltak alapján természetben is nyújtható, amennyiben a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége bármely ügyintézője hivatalos tudomást szerez arról, illetve azt tapasztalja, hogy a segélyben részesülő

8 a juttatást nem a saját és családja létfenntartására, megélhetésére (többek között élelmezés, közüzemi díjak kifizetése) fordítja. 11. Átmeneti segély 15. A 15. -ban említett ellátást természetbeli ellátásként kell megállapítani akkor ha: a) a kérelem erre irányul, b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik. V. FEJEZET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 16. (1) Az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások, személyes gondoskodás formái: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, d) családsegítés, e) idősek nappali ellátása. (2) Az (1) bekezdés b), c), d) és e) pontja szerinti ellátást a Képviselő-testület a Társulás keretében a társulási megállapodás alapján biztosítja. Az igénybevételének szabályait, valamint a térítési díjakat a Képviselő- testület külön rendeletben határozza meg. 12. Étkeztetés 17. (1) Étkeztetésre jogosult az a kora, illetve egészségi állapota miatt rászorult személy, aki önmaga, vagy eltartottja részére átmeneti vagy tartós jelleggel a nappali egyszeri meleg étkezésről gondoskodni nem tud. (2) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni különösen azt a személyt, aki a) mozgásában korlátozott, b) krónikus vagy akut betegségben szenved, c) fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni képtelen, d) az a) b) pontokban foglalt okok valamelyikének fennállása miatt eltartottjáról gondoskodni képtelen.

9 (3) Az étkeztetés történhet a) házi segítségnyújtás keretében házhoz szállítással, b) a jogosult általi elvitellel. (4) A térítési díj mértékét, a fizetés módját, valamint az ellátás igénybevételének nem szabályozott feltételeit a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg. VI. FEJEZET Záró rendelkezések 18. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a Képviselő-testület szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló12/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelete. Kertész Attila polgármester dr. Dudás Eszter körjegyző Záradék: E rendeletet Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 27-én alkotta. Kihirdetve: Újrónafő, augusztus 29. dr. Dudás Eszter körjegyző

10 Melléklet A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez A 11. (2) bekezdésben említett legolcsóbb temetés költsége Ft.

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Rábacsanak

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007.(V.22.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Varsány

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének egységes szerkezetű 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2014.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. Balatonederics települési Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben