Söréd községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10 /2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Söréd községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10 /2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról"

Átírás

1 Söréd községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10 /2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Söréd Községi Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 37. (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. (3) bekezdésében,, 38. (9) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55/C. (1) és (4) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében, 115. (3) bekezdésében, 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, 162. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Söréd község közigazgatási területén élő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt. ) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a továbbiakban Gyvt. - hatálya alá tartozó személyekre. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendeletben alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmat az Szt. 4. -a szerint kell értelmezni. 3. Hatáskörök 3. (1) Az Szt. 45 -a szerinti önkormányzati segély és e rendelet 10. szerinti közgyógyellátás tekintetében a szociális hatáskört a képviselőtestület a polgármesterre ruházza át (3) Különös méltánylás esetén az önkormányzati segély tekintetében a képviselő testület gyakorolja a hatáskört. 4.Szociális ellátások általános eljárási szabályai 4. (1) Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelem az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Sörédi kirendeltségénél a továbbiakban Hivatal -

2 terjeszthető elő személyesen, vagy hivatalból terjesztheti elő az Szt. 45. (8) bekezdésében foglalt intézmény, szervezet. (2). A kérelemhez csatolni kell az ügy érdemi elbírálásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, egyéb bizonyítékokat, az Szt-ben és annak végrehajtási rendeleteiben előírtak szerint. (3) A benyújtott kérelmeket ha jogszabály másként nem rendelkezik a beérkezésüktől számított 15 napon belül kell elbírálni. (4) A Közös önkormányzati Hivatal a kérelmező által benyújtott igazolások valódiságát megvizsgálja, és szükség esetén az igénylőnél környezettanulmányt végez. (5) A hivatal a vizsgálat alapján a kérelmeket döntésre előkészíti és a megállapított támogatásra való jogosultság fennállását rendszeresen figyelemmel kíséri. (6) A pénzbeli és természetbeni ellátásoknál egyszerűsített határozat hozható, ha a kérelemnek helyt ad a hatáskör gyakorlója és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. (7) A pénzbeli ellátások folyósítása lakossági folyószámlára utalással vagy lakcímre postai átutalással, vagy a szolgáltatóhoz való közvetlen utalással történik, de létfenntartást veszélyeztető élethelyzetre való tekintettel házi pénztárból is történhet a kifizetés. 1. Az aktív korúak ellátása II. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 5. (1) Az Szt. 33. (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeken túl a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója vagy az ellátás jogosultja a lakókörnyezet rendezettségét biztosítsa, melynek keretében köteles az általa életvitelszerűen lakott lakást, házat rendeltetésszerűen használni, azt folyamatosan tisztán tartani, állagát megóvni, rágcsálóktól, kártevőktől mentesíteni. (2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az (1) bekezdésben foglalt lakáshoz, házhoz tartozó udvar, kert, melléképület rendben tartásáról, az ott található szemét, hulladék, építési törmelék, autóroncs, gumiabroncs, kidobott háztartási gép jogszabályszerinti eltávolításáról, eltakarításáról, az ott található gyomnövény lekaszálásáról folyamatosan gondoskodni köteles. (3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az (1) bekezdésben meghatározott lakás, ház előtti járda vagy közterület, csapadékvíz elvezető árok tisztántartásáról, az ingatlan előtti járda hó és síkosság mentesítéséről folyamatosan gondoskodni köteles. (4) Az Szt. 37. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározottakon túl rendszeres szociális segélyre jogosult az a személy, aki szakorvos által igazoltan munkavégzést

3 akadályozó krónikus vagy pszichés betegséggel, továbbá szenvedélybetegséggel küzd, de a szakértői bizottság az egészségkárosodás mértékét nem állapította meg. (5) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra jogosultság kezdő napján egészségkárosodottnak nem minősül, de rendszeres szociális segélyben részesül (továbbiakban: segélyezett) a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles megjelenni nyilvántartásba vétel céljából a Kapaszkodó Szociális Szolgáltató Központban. A nyilvántartásba vétel elmulasztását az intézmény 5 napon belül köteles jelezni a jegyzőnek. (6) A Kapaszkodó Szociális Szolgáltató Központ a segélyezettekről nyilvántartást vezet és tájékoztatja a jegyzőt az együttműködési kötelezettséget teljesítőkről, minden hónap 20. napjáig. (7) A Kapaszkodó Szociális Szolgáltató Központ által szervezett beilleszkedést segítő programok típusai a) egyéni képességet fejlesztő program b) életmódformáló foglalkoztatás. (8) A segélyezett személy az egészségügyi és mentális állapotához igazodó beilleszkedési programban köteles együttműködni, abban részt venni. (9) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a segélyezett a) a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelentkezik a Kapaszkodó Szociális Szolgáltató Központnál, b) a beilleszkedést segítő programban való részvételről nem köt megállapodást, programban nem vesz részt 60 napon belül, c) a rendszeres kapcsolattartás céljából a felszólítást átveszi, de a megadott időpontban nem jelenik meg és a távolmaradásának okát nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni, d) segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában nem működik együtt, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. (10) A megjelenési kötelezettség elmulasztását házi-, szakorvosi igazolással, vagy kórházi zárójelentéssel kell igazolni. (11) Meg kell szüntetni a segély folyósítását, ha a Kapaszkodó Szociális Szolgáltató Központtal fennálló együttműködési kötelezettségét a segélyezett személy 2 éven belül ismételten megszegi. (12) Az önkormányzat a segélyezett személyek részére biztosíthatja a közfoglalkoztatást. 3. Önkormányzati segély 6. (1) Önkormányzati segélyben részesülhet az a személy, aki: a.) létfenntartását veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került, vagy időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd és önmaga vagy családja megélhetéséről egyéb módon nem tud gondoskodni, b.) alkalmanként jelentkező többletkiadásainak fedezése érdekében, c.) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához vagy

4 iskoláztatáshoz, vagy gyermek fogadásának előkészítéséhez vagy a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt vagy d.) elhunyt személy eltemettetése miatt anyagi segítségre szorul (2) Az (1) bekezdés a) - c), pontja szerinti önkormányzati segélyre jogosult a kérelmező, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj 200 %-át nem haladja meg. (3) Önkormányzati segélyre való jogosultság elbírálásánál a szociális rászorultság mértékére tekintettel a döntésre jogosult az (1) bekezdés szerinti jövedelemhatártól felfelé, annak 20 %-áig terjedően az igénylő javára eltekinthet. (4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti önkormányzati segélyre jogosult, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott akkor, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át A kérelemhez a kérelmező nevére kiállított temetés költségét igazoló számla másolatát, halotti anyakönyvi kivonat másolatát, jövedelemigazolásokat kell csatolni (5) A (4) bekezdés szerinti segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségeknek 15 %-át alapul véve egységesen Ft. (6) Különös méltánylást érdemlő esetekben elemi kár, baleset, mozgásképtelenség, tartós betegség bekövetkező többletkiadások miatt szükséges önkormányzati segély iránti kérelem elbírálásánál az (2) bekezdés szerinti jövedelemhatártól a döntésre jogosult 200 %-kal felfelé az igénylő javára eltekinthet. (7) A (6) bekezdésben felsorolt esetekben a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi igazolások,gyógyszerköltségről háziorvosi igazolás, illetve elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készített kimutatást kell a kérelemhez csatolni. (8) Egyszeri segély éves összege a Ft-ot nem haladhatja meg. (9) Különös méltánylást érdemlő esetben megállapított egyszeri segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét is elérheti. (10) Különös méltánylást igénylő esetekben az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (11) A kamatmentes szociális kölcsön megállapítását követően a jogosulttal 15 napon belül kölcsönszerződést kell kötni, mely rögzíti a visszafizetés módját, idejét és egyéb feltételeit. A kölcsönszerződéshez mellékelni kell a támogatást megállapító határozatot. (12) A kölcsönszerződésnek tartalmazni kell a) kölcsönt igénybevevő személyi adatait, b) kölcsön összegét, a visszafizetés idejét,

5 c) az ügyfél kötelezettség vállalását fizetési kötelezettségének teljesítésére, d) a kölcsönszerződés megszegésének következményeit, e) az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy a visszafizetési kötelezettsége jövedelméből közvetlenül levonható, f) ügyvédi ellenjegyzést és g) a szerződő felek és tanuk aláírását. (13) A kamatmentes szociális kölcsön összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét, visszafizetésének futamideje pedig az egy évet. (14) Ha a kölcsön összegét a kölcsönszerződésben rögzítettek szerint, vagy határidőn belül nem fizetik meg, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vettnek kell tekinteni és a kölcsönszerződésben foglaltak szerint kell eljárni. Természetben nyújtott szociális ellátások 1. Önkormányzati segély 7. (1) Az önkormányzati segély folyósítása ha az igénylő körülményei indokolják készpénz helyett, az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával történik. (2) Ha az igénylő körülményeinél fogva halaszthatatlan segítségnyújtás szükséges, akkor a Kapaszkodó Szociális Szolgáltató Központon keresztül kell élelmiszercsomagról gondoskodni. 2. Közgyógyellátás 8. Közgyógyellátásra jogosultság állapítható meg annak a személynek az Szt. 50. (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túl a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, vagy b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 3. Adósságkezelési szolgáltatás 9. (1) Söréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kötelező feladatként adósságkezelési támogatást nyújt azon család, vagy egyedül élő személy részére, akinek a) a lakhatása veszélybe került a lakásfenntartással kapcsolatos adósság felhalmozódása miatt, és b) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és

6 c) Söréd község közigazgatási területén olyan lakásban lakik, amelyben a lakhatás céljára használt helyiségek összes alapterülete nem haladja meg a 120 m 2 t és d) vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését és az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. (2) Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartózó közüzemi díjtartozás, lakbérhátralék, hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék, közös költség. 12. (1) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75 %-át, de legfeljebb Ft-ot. (2) Adósságcsökkentési támogatást részletekben kell megállapítani az adós önrészének teljesítésétől függően. (3) Az adósságcsökkentési támogatás időtartama legfeljebb 12 hónap. (4) Az adósságkezelési tanácsadást adósságkezelési tanácsadó alkalmazásával működteti és e feladatának ellátása során együttműködik az adóssal, a tanácsadóval és a szolgáltatókkal. (5) Az adósságcsökkentési támogatási kérelmet az adósságkezelési tanácsadó állítja össze és azt mellékleteivel együtt továbbítja a közös önkormányzati hivatalnak. 6) Az ügyfél minden hónapban köteles egy alkalommal adósságkezelési tanácsadáson részt venni. A tanácsadásról való távolmaradását köteles igazolni, azt előzetesen jelezni és a tanácsadáson való részvételt pótolni. A távolmaradást orvosi igazolással kell igazolni. (7) Az adósságkezelési tanácsadó az adósságkezelési tanácsadásra jelentkező ügyfélnél helyszíni ellenőrzést végez. (8) Az adósságkezelési tanácsadó együttműködési megállapodást köt az ügyféllel a háztartás fizetőképességének helyreállítása érdekében. Az együttműködés időtartama legalább az adósságcsökkentési támogatás időtartamáig terjed. (9) Az adósságkezelési tanácsadó értesíti az önkormányzatot, ha az ügyfél az adósságkezelési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget. (10) Az adósságcsökkentés iránti kérelmet folyamatosan lehet benyújtani, melyhez csatolni kell a a) lakáshasználat jogcímét igazoló dokumentum másolatát, b) tulajdonossal, a lakás kezelőjével és a közüzemi szolgáltatókkal szemben fennálló tartozásairól szóló igazolásokat, c) a kérelmező jövedelméről szóló igazolásokat, d) nyilatkozatot arról, hogy az adósságcsökkentés céljából az adatok az adatvédelmi szabályok betartásával felhasználhatók a támogatási eljárás során

7 10. (1) Adósságcsökkentési támogatásról az adóssal megállapodást kell kötni. (2) A támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell a) a támogatott személy adatait, b) a támogatással csökkentendő hátralékok felsorolását, c) az ügyfél által vállalt önrész mértékét és megfizetését, d) a támogatás ütemezését és határidejét, e) az ügyfél kötelezettségvállalását a fizetési kötelezettségek teljesítésére, f) a támogatási megállapodás megszegésének következményeit, fa) saját tulajdonú lakás esetén a jelzálogjog bejegyzésére jogosító nyilatkozatot, vagy fb) önkormányzati lakás esetén a lakásbérleti jogviszony feltételeinek megváltoztatásához való beleegyezést, g) engedményezési nyilatkozatot a visszafizetési kötelezettség jövedelemből történő közvetlen levonhatóságáról, h) ügyvédi ellenjegyzést és, i) szerződő felek és tanuk aláírását. IV. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 1. Szociális alapszolgáltatások 11. (1) Alapszolgáltatások keretében az önkormányzat biztosítja az Szt. 86. (1) bekezdésében kötelezően előírt étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést és nappali ellátást. (2) Étkeztetés esetében szociálisan rászorultnak kell tekinteni, a) azt a személyt, aki a 62. életévét betöltötte és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át vagy b) a 18. életévét betöltötte és ba) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottsága által igazoltan az egészségkárosodásának mértéke eléri vagy meghaladja a 40 %-ot vagy bb) fogyatékossági támogatásban illetőleg vakok személyi járadékában részesül vagy (3) Az (1) bekezdésben felsorolt alapszolgáltatásokat az önkormányzat a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Alapítvány a Kapaszkodó Szociális Szolgáltató Központján keresztül láttatja el. (4) Az ellátás biztosítása iránti kérelmet a Kapaszkodó Szociális Szolgáltató Központ vezetőjénél kell benyújtani, aki a szociális rászorultság tényét vizsgálja, és az ellátást biztosítja.

8 V. Fejezet Térítési díj 12. (1) A 14. (1) bekezdésében felsorolt alapszolgáltatásokért kivéve a családsegítést- térítési díjat kell fizetni. (2 A személyes gondoskodás körébe tartozó intézményi térítési díjak megállapítására a Jobb Otthon Alapítvány Kuratóriuma jogosult. Az intézményi térítési díjak felülvizsgálatát évente április 30-ig kell elvégezni. VI. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás 13. Söréd Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Alapítvány a Kapaszkodó Szociális Szolgáltató Központján keresztül láttatja el, mely évente egyszer köteles beszámolni a képviselőtestületnek a végzett munkáról. Gyermekek napközbeni ellátás 14. Söréd Község Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátásáról a Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Söréd Tagóvodájában gondoskodik. Gyermekek átmeneti gondozása 15. Söréd Község Önkormányzata a gyermekek átmeneti gondozásáról helyettes szülőnél történő elhelyezés útján gondoskodik, a Gyvt-ben meghatározottak figyelembevételével. Térítési díjak 16. A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjakat az önkormányzat külön rendelet keretében határozza meg. Záró rendelkezések

9 17. (1) A képviselőtestülete e rendeletben szabályozott szociális ellátások keretösszegét éves költségvetési rendeletében határozza meg. (2) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (3) Hatályát veszti: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 10./2012. (VI.01.) számú önkormányzati rendelet és a 9./2007.(IX.01.) önkormányzati rendelet a gyermekek védelméről Végh Rudolf Polgármester Kovácsné Szabó Erika jegyző

10 1.melléklet a / 2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM A KÉRELMET NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KELL KITÖLTENI Kérelmező adatai: Kérelmező neve: születési neve: Születési hely: idő: év hónap nap. Anyja neve: kérelmező családi állapota: Lakóhely: Tartózkodási helye és bejelentkezés időpontja: Telefon (nem kötelező megadni): Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagokról, és jövedelmekről Rokonsági Név Születési hely szül.idő Anyja neve jövedelme fok kérelmez Házastárs/ élettárs Ingatlan adatai (amelyben lakik) Ingatlan alapterülete:.. m 2 szobáinak száma:. komfortfokozata:.. Lakáshasználat jogcíme: -tulajdonos, tulajdonos rokona, -főbérlő, főbérlő rokona, albérlő, - ágybérlő -jogcím nélküli lakó, -nincs lakása. Nem saját tulajdon esetén a tulajdonos neve: címe: Vagyon hasznosításából, bérbeadásból származó jövedelmem: VAN:.Ft/hó, NINCS Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagok vagyoni helyzetéről Tulajdon fajtája Családi ház, öröklakás Üdülő telek, hétvégi ház Garázs egyéb ingatlan Gépkocsi tipusa kora: (év) Címe szerzési éve: alapterület m 2 becsült forgalmi értéke becsült forg. értéke (Ft.) szerzési éve Rendkívüli élethelyzet indokolása: Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, (hozzátartozóim adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék....év..hó nap kérelmező aláírása

11 TÁJÉKOZTATÓ A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: - kérelmező személyi igazolványát, lakcímkártyáját, bevándorlási ill. letelepedési engedélyét - amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredeti példányát Kérelemhez MELLÉKELNI kell: 1. A kérelmező és a vele együttélő családtagok n e t t ó jövedelméről szóló igazolást a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 2. Társas és egyéni vállalkozás esetén a NAV által adott jövedelemigazoláshoz mellékelni kell a vállalkozó NYILATKOZATÁT egy év nettó jövedelméről 3. Munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli, és elhelyezkedése érdekében mióta működik együtt 4. Nyugdíjas kérelmező esetén a januárban a NYUFIG által januárban megküldött éves igazolást 5. Tankötelezettségét betöltött (16 éven felüli) gyermek tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást, nappali/esti/levelező tagozat megjelölésével. 6. gyermek elhelyezéséről szóló bírósági végzést, vagy gyámhatósági határozatot, 7. gyámság/gondnokság alá helyezett esetében a gyám/gondnok kirendelő határozatot. 8. gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozatot, és igazolást/nyilatkozatot a jelenleg kézhez kapott tartásdíj összegéről. 9. albérlet esetén az albérleti szerződés másolatát, szívességi lakáshasználat esetén a lakás tulajdonosának nyilatkozatát a szívességi lakáshasználatról, megosztott lakás esetén bírói ítélet. Rendkívüli élethelyzetbe kerül különösen az, aki és akinek a családja nem rendelkezik olyan, az Sztv 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal, amelyet értékesíthetne anélkül, hogy veszélyeztetné lakhatási és megélhetési feltételeit illetve vagyona hasznosításából jövedelem nem származik és: a) a lakhatást veszélyeztető krízisállapota miatt lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralékkal rendelkezik, vagy a tárgyévi tüzelőanyag-költség kifizetése miatt anyagi többletterhet visel, vagy b) lakhatását veszélyeztető elemi kár elszenvedése miatt anyagi segítségre szorul, vagy c) egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszerköltségének kifizetése megélhetését súlyosan nehezíti, vagy d) a társadalombiztosítási nyugellátásról rendelkező jogszabályban meghatározottak szerinti nyugellátásban részesül és megélhetése biztosításához anyagi segítségre szorul, vagy e) elhunyt személy eltemettetése miatt anyagi segítségre szorul vagy f) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához vagy iskoláztatáshoz, vagy gyermek fogadásának előkészítéséhez vagy a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1 Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8./2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 2 POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. ( VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csabaszabadi Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013.(..) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról Püspökladány Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg -

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg - Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól - A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben