A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK JOGOSULTSÁGAI, JÁRANDÓSÁGAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK JOGOSULTSÁGAI, JÁRANDÓSÁGAI"

Átírás

1 A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK JOGOSULTSÁGAI, JÁRANDÓSÁGAI A Katonai nyugdíjas igazolvány Az Ön különleges társadalmi státuszát nyugállományú katona a továbbiakban is külön igazolvány fejezi ki. Ezzel igazolja jogosultságát az egyenruha viselésére és a rendfokozat használatára, a honvédségi üdülők, gyógyintézetek, a kulturális- és sportlétesítmények szolgáltatásainak igénybevételére, és ez az okmány jó szolgálatot tehet több NATO tagország tiszti klubjaiban is. AZ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKHOZ TARTOZIK, HOGY NEM SZABAD MÁSRA ÁTRUHÁZNI, LETÉTBE HELYEZNI VAGY BIZTOSÍTÉKUL ADNI. A Katonai nyugdíjas igazolvány AZ MH OBJEKTUMAIBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉSRE NEM JOGOSÍT, ILLETVE NEM HELYETTESÍTI A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÁLTAL KIADOTT NYUGDÍJAS IGAZOLVÁNYT. A Katonai nyugdíjas igazolványt a nyugállományba helyezésre kerülő személy a katonai szervezetnél kapja meg. A korábban nyugállományba helyezettek új igazolvánnyal való ellátása folyamatosan történik. Ha Ön igényt tart az új, korszerű megfelelő biztonsági elemekkel ellátott, a korábbinál könnyebben kezelhető fényképes igazolványra, akkor személyesen keresse fel a központot, irodát és vigyen magával egy három hónapnál nem régebbi 4x4-es egyen-, vagy civilruhás fényképet. A régi igazolványok (Honvédségi nyugdíjas igazolvány) a rendszerből történő kivonásig érvényesek, de érdemes mielőbb kicseréltetni a kor követelményeinek megfelelő új okmányra. AZ IGAZOLVÁNY ELVESZTÉSÉT, ELTULAJDONÍTÁSÁT VAGY MEGRONGÁLÓDÁSÁT, ESETLEG MEGSEMMISÜLÉSÉT, TOVÁBBÁ AZ IGAZOLVÁNYON FELTÜNTETETT ADATOK MEGVÁLTOZÁSÁT (PL. ELŐLÉPTETÉS) A HADKIEGÉSZÍTŐ PARANCSNOKSÁGON SZÍVESKEDJEN HALADÉKTALANUL JELEZNI. AZ ADATOK VÁLTOZÁSA ESETÉN AZ IGAZOLVÁNY CSERÉJE TÉRÍTÉSMENTES; AZ ELVESZTÉSE VAGY MEGRONGÁLÓDÁSA, ILLETVE MEGSEMMISÜLÉSE ESETÉN, HA EZ AZ ÉRINTETTNEK FELRÓHATÓ, AKKOR AZ ELŐÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEIT MEG KELL TÉRÍTENIE. AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSÁNAK ELHALÁLOZÁSA ESETÉN A KÖZVETLEN HOZZÁTARTOZÓNAK A KÖZPONTBAN, IRODÁN AZ IGAZOLVÁNYT LE KELL ADNIA. Rendfokozat- és egyenruha viselés A törvény rendelkezései szerint Ön a nyugállományba helyezést követően is jogosult rendfokozata nyugállományra utaló megjelöléssel történő használatára, illetve egyenruha viselésére kivéve, ha egészségi okok miatt nem engedélyezték, illetve, ha fegyelmi ok miatt eltiltották vagy korlátozták azzal a megkötéssel, hogy politikai rendezvényen abban nem jelenhet meg. Az egyenruhát viselő köteles betartani a katonai udvariasság szabályait. A nyugállományú katona külföldön egyenruhát csak a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítő parancsnok engedélyével viselhet. Az egyenruha viselésnek különösen nagy jelentősége van azokban a helyőrségekben, ahol a katonát katonai szervezetek, valamint toborzó- és érdekvédelmi irodák hiányában a különböző rendezvényeken a nyugállományúak jelenítik meg. De a végtisztesség megadásánál is különböző más formaságok mellett az egyenruha az, ami elsődlegesen kifejezi, hogy katonától veszünk végső búcsút.

2 Kiegészítő egyenruházati ellátás Kiegészítő egyenruházati ellátásra Ön akkor szerezhet jogosultságot, ha a honvédelem érdekében rendszeres munkát végez, és tevékenységét többnyire egyenruhában látja el, különösen az alábbi munkaterületeken: pályára irányítás; honvédelmi nevelés és oktatás; katonai igazgatási feladatok; katonai hagyományápolás; a nyugállományú katonák és a honvédségi nyugdíjasok társadalmi szervezetei működésének szervezése; kegyeleti gondoskodással járó egyes teendők. Az ellátás körébe csak a társasági öltözet ruházati cikkei tartoznak. A kiegészítő ruházati ellátást a központokon, irodákon keresztül az illetékes hadkiegészítő parancsnokságtól lehet kérni, de kezdeményezheti a volt katonai szervezete, vagy az a klub, egyesület is, amelyben Ön aktív honvédelmi tevékenységet folytat. Elismerések A nyugállományú katonák iránti megbecsülést fejezi ki az a tény, hogy érdemeik elismerése megegyezik a hivatásos állományúakéval. Ennek megfelelően a nyugállományú katona kiemelkedő munkájának honorálásaként az alábbi elismerésekben részesíthető: írásbeli dicséret; pénz- vagy tárgyjutalom; a miniszter által alapított kitüntető cím, díj, plakett, oklevél, emléklap stb.; kitüntetés; egyszeri egy rendfokozattal történő előléptetés. Kifejezetten a nyugállományú katonák érdekeit érintő, kiemelkedően eredményes munka elismerésére alapították az Aranykor kitüntető címet. Főként a honvédségi nyugdíjas szervezetek, kisközösségek fenntartásának, kulturális szabadidejük szervezésének, ügyeik intézésének, érdekeik önzetlen képviseletének felvállalásában nyújtott jelentős teljesítményért adományozható, melyre nemzeti és állami ünnepeken, illetve az idősek világnapján kerül sor. A nyugállományú katonák iránti figyelmet fejezi ki az is, hogy a honvédelmi miniszter Hadik András-díj -at alapított a nyugállományúak egészét érintő kiemelkedően eredményes munka elismerésére. Az idősek világnapján (október 1.) a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke oklevél- és pénzjutalomban részesíti azokat a nyugállományú katonákat, akik önszerveződéseik, közösségeik összetartásában eredményesen tevékenykednek. Tehát, ha Ön nyugállományú katonaként az aktív szolgálati évek után is odaadóan dolgozik a honvédelem érdekében, részt vállal társai összefogásában, a szociálisan rászorulók segítésében, a kegyeleti gondoskodásban, bizton számíthat a honvédelmi tárca vezetőinek figyelmére, elismerésére. Erre a központ, iroda felterjesztése alapján a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítő parancsnok tehet javaslatot. Az adományozást a klubok, egyesületek is kezdeményezhetik. Az elismerések adományozásával kapcsolatos általános szabályok a fokozatosság, az egyes elismerések adományozása közötti eltelt idő, a huzamosabb időn át végzett mérhető teljesítmény (Lásd a Nyugállományúak klubjai, egyesületei fejezet 3. Felterjesztés elismerésre pontjában!) a nyugállományú katonákra is vonatkoznak.

3 Előléptetés Nyugállományú katonaként, munkája legmagasabb elismerési formájaként Ön egy alkalommal, egy rendfokozattal előléptethető. Az előléptetésre az javasolható, aki a honvédelem, a nyugállományú társai érdekében, a társadalmi kapcsolatok erősítése terén kiemelkedő tevékenységet folytat, vagy arra életpályájára elismeréseként érdemes. Az előléptetésre vonatkozó javaslatot a hatályos jogszabályok szerint a volt katonai szervezet, illetve a nyugállományú katonák klubjainak, egyesületeinek a javaslatára a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokság jogosult előterjeszteni. Az előléptetésre évente két alkalommal a honvédelem napján (május 21.) és idősek világnapján (október 1.) kerülhet sor. Lakás A törvény rendelkezése alapján Ön változatlan feltételek mellett nyugállományban is jogosult a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt álló bérlakásra, illetve lakáshoz való bérleti jogát változatlan feltételek mellett folytathatja. A nyugállományba helyezést követően a feltételeknek való megfelelés esetén Önt megilleti a költözködési költségtérítés, ha az a végleges letelepedésül megválasztott településre történik. A költségtérítés kifizetését a központ, iroda közreműködésével az átköltözés előtti lakás helye szerint illetékes hadkiegészítő parancsnok engedélyezi. Nyugdíjas(idős)otthon A nyugállomány tagja, továbbá a hivatásos és nyugállományú katona özvegye amennyiben az öregségi nyugdíj korhatárt elérte jogosult a minisztérium rendelkezése alatt álló nyugdíjas(idős)otthonban jelenleg még nem működik ilyen! történő elhelyezésre. A tárca jelenleg is támogatja a civil nyugdíjas(idős)otthonban történő elhelyezést. Ennek összege a szociális helyzettől függően 2008-ban (az állami támogatás normáját alapul véve) maximum Ft lehetett. A nyugdíjas(idős)otthonban való gondoskodásra elsősorban azok számíthatnak, akiknek szociális helyzete, egészségi állapota ezt indokolja, ugyanakkor rendszeres gyógyintézeti ellátást nem igényelnek. A nyugdíjas(idős)otthon biztosítja különösen az egyedül maradottaknál, hogy időskorukat is méltó körülmények között éljék meg. Étkezés A nyugállományú katonák és közvetlen hozzátartozóik (házastárs, az általa eltartott gyermek, szülő) térítéses ebédellátásra jogosultak. Az ebéd helyben fogyasztásához, vagy elviteléhez a konyha és az étkezde kapacitásának figyelembe vétele miatt az étkezdét üzemeltető parancsnok vagy vezető hozzájárulása szükséges. Honvédségi étkezde ugyan egyre kevesebb helyen működik, de ahol lehet, szolgáltatásait érdemes igénybe venni. Van olyan előnye is, hogy ily módon folyamatos kapcsolatot lehet tartani a tényleges szolgálatot teljesítőkkel, illetve a szolgáltatást igénybe vevő volt kollégákkal. Egészségügyi szolgáltatás A nyugállományú katona, annak házastársa, özvegye vagy élettársa, valamint az általa eltartott gyermekei jogosultak a honvédség által fenntartott, illetve támogatott egészségügyi intézmények által nyújtott szolgáltatások igénybevételére. Az egészségügyi szakellátást Ön, illetve hozzátartozója járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás, rehabilitációs- és krónikus ellátás keretében veheti igénybe.

4 A HM Verőcei Betegotthonba történő beutalásra az Állami Egészségügyi Központ (a továbbiakban: ÁEK) ennek része a volt MH Honvéd Kórház és Rendelőintézet fekvőbeteg osztályainak főorvosa vagy a háziorvos tehet javaslatot. Az ellátás három hónapra engedélyezhető, melyet az intézmény igazgatója három hónappal meghosszabbíthat. Az ápolás csak térítési díj ellenében vehető igénybe. A beutalás kezdeményezését, időpontját az intézmény igazgatójával előzetesen egyeztetni kell. A rehabilitációs intézetekbe a szakorvos javaslatára a háziorvos utal be Kórházban fekvő beteg esetében ezt a jogkört közvetlenül a szakorvos gyakorolja. A gyógykezelés időpontjáról az intézmény írásos értesítést küld. Az ÁEK járó-, és fekvőbeteg-ellátáshoz a Katonai nyugdíjas igazolvány (Honvédségi nyugdíjas igazolvány) vagy a hozzátartozó esetében a központok, irodák által kiállított igazolás szükséges, mely a kiállítástól számított egy évig érvényes. Sürgősségi ellátás esetén az igényjogosultságot utólag is lehet igazolni. A szakorvosi ellátás igénybevételéhez háziorvosi beutaló szükséges, kivéve az alább felsoroltakat: - bőrgyógyászat; - fül-, orr-, gégészet; - nőgyógyászat; - általános és baleseti sebészet; - szemészet; - onkológia; - urológia; - pszichiátria. Üdülés A honvédség a nyugállományú katonák számára is biztosítja házastársával és eltartott gyermekével együtt a kedvezményes üdüléshez való jogot. A következő évre szóló beutaló iránti igényét, minden évben november 1-jéig írásban szíveskedjen jelezni a központon, irodán keresztül a hadkiegészítő parancsnokságnak, mert így jobban számíthat arra, hogy pihenését a kérésének megfelelő helyre és időre biztosítják. Beutalót az elő- és utószezonra kérhet. A beutaló alapján történő kedvezményes üdülés esetén a pihenés időtartama 14 nap, illetve az igénybevevő kérésére 7 nap is lehet. Főidényben a nyugállományú katona, illetve a gondoskodási körbe tartozó özvegy is igénybe veheti a kedvezményes üdülést a gyermeke 18. életévének betöltéséig, illetve, ha a gyermek közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, akkor tanulmányai befejezéséig, de legfeljebb 25 éves életkoráig. A hétközi-hétvégi pihenés a nyugállományú katonát és igényjogosult családtagját is megilleti, mely a szolgáltató szervezet szabad férőhelyeinek kedvezményes (az évi 14 napos kereten belül), vagy teljes térítési díjú igénybevételére biztosít lehetőséget. Az üdülési intézmény igénybevételére való jogosultságot a nyugállományú katonák a velük együtt érkező, közös háztartásban élő hozzátartozóikét is Katonai nyugdíjas igazolvánnyal (Honvédségi nyugdíjas igazolvánnyal) igazolhatják. A kedvezményt önállóan igénybe vevő hozzátartozóknak az igényjogosultságot hitelt érdemlő okmány (pl. a Katonai nyugdíjas igazolvány hitelesített másolata, vagy a hadkiegészítő parancsnokság által kiadott igazolás) bemutatásával kell igazolniuk. A HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. ügyfélszolgálati irodáján lehet érdeklődni az üdülési kérelmek elbírálásáról és az üdülők szabad férőhelyeiről.

5 Segélyezés A segélyezés a tárca költségvetésében külön meghatározott előirányzat illetve segélykeret terhére történik az MH Szociálpolitikai Közalapítvány közreműködésével. Az alapítvány a központilag biztosított összeget saját forrásaiból kuratórium döntése alapján kiegészíti. A keret a váratlan helyzetekből (hosszabb kórházi kezelés, súlyos betegség, hirtelen jött nagyobb összegű kiadás stb.) való gyors kilábalás elősegítését, kedvezőtlen szociális helyzetűek támogatását szolgálja. A központok, irodák munkatársainak, a nyugállományú kluboknak (egyesületeknek) felelőssége, hogy a rendelkezésre álló összeg a célnak megfelelően, valóban a legrászorultabbakhoz jusson el. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes központban, irodában kell benyújtani, az alapítvány által kiadott formanyomtatványon (mely letölthető az alapítvány honlapjáról, személyesen a központokban, irodáktól illetve telefonos, vagy írásos megkeresésre levélben megküldik), amelyhez csatolni kell a szükséges igazolásokat (Nyugdíjszelvény, bankszámla kivonat, gyógyszer számla, rezsiköltség stb.) Az alapítvány kuratóriuma a sürgős, egyedi elbírálást igénylő eseteket kivéve negyedévente dönt a beérkezett kérelmekről, javaslatokról. Érdemes figyelni a kérelmek benyújtásánál arra, hogy a központoktól, irodáktól az összesített javaslatoknak március, június, szeptember 1-jéig, illetve október 15-ig kell beérkeznie. Az egységes elbírálás érdekében az alapítvány kuratóriuma 2008-ban az alábbi egy főre eső jövedelmet tekinti irányadónak a segély összegének megállapításánál: Ft alatt nettó Ft Ft között nettó Ft Ft között nettó Ft Egyedülállók esetében a segély összege Ft-tal megemelhető. A ezer forintot meghaladó egy főre eső jövedelem esetén a kuratórium csak rendkívül súlyos élethelyzetnél ítél meg segélyt. A kuratórium a segélyek összegének elbírálásánál a jövedelem határokon lehetőségek hiányában nem kíván változtatni. A szigorúnak tűnő szabályokat a rendelkezésre álló keret, az egységes elbírálás elvének érvényesítése és az a törekvés indokolja, - mellyel bizonyára Ön is egyetért, hogy a segélyt az arra valóban rászorulók kapják. Egyszeri szociális támogatás A legkedvezőtlenebb körülmények között élő nyugállományú katonák segítését szolgálja az egyszeri szociális támogatás. Ezt Ön akkor igényelheti, ha a sajátjogú, teljes összegű szolgálati vagy rokkantsági nyugdíjának a tárgy év júniusában folyósított összege nem éri el a köztisztviselői illetményalap másfélszeresét. (Ez az összeg 2008-ben Ft volt.) A kérelmet az odaítéléséhez szükséges okmányokkal és adatokkal (neve, születési ideje, anyja neve, rendfokozata, lakcíme, valamint az ellátás összegét tanúsító igazolás, azaz a tárgyévi júniusi nyugdíjszelvénye, ha van, akkor a pénzintézeti számlaszáma, nyugdíjastörzsszáma, adóazonosító jele és TAJ száma) a hadkiegészítő parancsnokhoz kell tárgyév szeptember 1-jéig benyújtani. A támogatást kedvező elbírálás esetén november 30-ig folyósítják.

6 Kegyeleti gondoskodás A nyugállományú katonát a kegyelet hivatalos kifejezéséül elhalálozásakor, a végtisztesség megadásaként megilleti a katonai temetés. Ennek formája lehet hamvasztás vagy hamvasztás nélküli, egyházi, illetve világi szertartás. A temetés megszervezésénél helyt kell adni az elhunyt életében tett rendelkezésének vagy az intézkedésre jogosult hozzátartozó ilyen irányú nyilatkozatának. A nyugállomány elhunyt tagja életútja, érdemei, hivatásos szolgálatának teljesítése alapján a Magyar Honvédség halottjává illetve a Katonai Szolgálat halottjává minősíthető. A Magyar Honvédség halottjává a honvédelem érdekében kifejtett kimagasló érdemeiért a nyugállományú katonát a HM Honvéd Vezérkar főnöke minősíti. A Katonai szolgálat halottjává a nyugállományú katonát a hadkiegészítő parancsnok minősíti. A kegyeleti gondoskodás feladatainak ellátása céljából a haláleset bekövetkezése után a hozzátartozó még mielőtt a család bármilyen intézkedést tenne keresse fel a lakóhely szerint illetékes központot, irodát, és beszélje meg a szertartás előkészítésének teendőit. A temetésen az elhunyt iránti tiszteletet, megbecsülést, a testülethez való tartozást, a bajtársiasság érzését fejezi ki a katonai gyászzene, a díszkíséret, a díszőrség, a csapatzászló, a rend-, és érdemjel vivők és a kürtös. A gyászoló család iránti együttérzést, szolidaritást az mutatja a legjobban, ha a pályatársak, barátok minél nagyobb számban lehetőleg egyenruhában, személyesen adják meg a végtisztességet, s fejezik ki részvétüket. A pályatárs, barát haláláról a hadkiegészítő parancsnokság által azoknak a helyőrségeknek, illetve ott működő nyugállományú katonák klubjainak, egyesületeinek) küldött értesítés alapján szerezhetnek tudomást, ahol az elhunyt hosszabb ideig szolgálatot teljesített. Az előző hónapban elhunytak nevei megtalálható a Honvédelemi Minisztérium (http://www.hm.gov.hu/) és a BEOSZ (http://www.beosz.hu) honlapján. A temetési költségeket meghatározott normáig a honvédség viseli a hadkiegészítő parancsnokság részére kiállított számla alapján. A temetési költség két fő részből tevődik össze: a sírhely-költségből és a temetkezési szolgáltatások költségéből. a sírhely-költséget a köztisztviselői illetményalap háromszorosáig (2008-ben ez Ft volt) téríti meg a honvédség. Ha ez az összeg nem kerül teljes egészében felhasználásra, akkor a maradvány 50%-a átcsoportosítható a temetkezési szolgáltatásokra. a temetkezési szolgáltatás költségeit a köztisztviselői illetményalap négyszereséig ( Ft) viseli a honvédség. Ez az összeg Budapesten 25%-kal, a Nemzeti Sírkertben (Fiumei út) és a Farkasréti temetőben 35%-kal növelhető.) A fenti összegek csak akkor fizethetők ki, ha a halálesetről a területileg illetékes központ, iroda tájékoztatást kap. A számlák rendezésén túl a központ, iroda munkatársai megszervezik a temetést, hozzájárulnak a végtisztesség katonákhoz méltó megadásához. Tudjuk, kínos erről beszélni hozzátartozóinkkal, de egyszer meg kell tennünk, mert tudniuk kell hátra maradt hozzátartozóinknak, hogy a gyász perceiben is számíthatnak a Magyar Honvédség segítségére. Annak a nyugállományú katonának a hozzátartozóját nem illeti meg kegyeleti költségtérítés, aki életében a kegyeleti minősítésről lemondott, illetve az intézkedésre jogosult hozzátartozója ilyen irányú nyilatkozatot tett.

7 AZ ÖZVEGYEKRŐL TÖRTÉNŐ GONDOSKODÁS A Magyar Honvédség természetes kötelességének tekinti, hogy gondoskodjon Önökről, az özvegyekről és árvákról is. Férjükkel (feleségükkel) együtt végigélték, küzdötték a katonai szolgálat szépségeit, nehézségeit. Sokszor kellett társuk távolléte miatt, a gyakorlatok, a tanulás időszakában önállóan összefogni, intézni a család dolgait. Helytálltak a munkahelyen, viselték a költözések az újrakezdés terheit, nevelték a gyermekeket, segítették őket az újabb iskolai közösségbe való beilleszkedésük során. Az érzelmileg nehezen megélhető egyedüllétet a társ, elvesztését semmi sem pótolhatja. Sokaknak nehézséget okozhat a rezsi költségek kifizetése, a mindennapi kiadások fedezése, különösen ott, ahol a család, a gyermek sem tud segítséget, támaszt nyújtani. A honvédség a jogszabályok, lehetőségek nyújtotta kereteken belül gondoskodik az özvegyekről. Meghatározott feltételek mellett gondoskodik az özvegyi nyugdíj folyósításáról. A katonaözvegyek ma is ezer szállal kötődnek a honvédséghez. Közülük sokan önzetlenül segítik a nyugállományú egyesületek, klubok munkáját, szervezik a programokat, figyelnek a kedvezőtlen helyzetben lévőkre, a betegekre. A hivatásos vagy nyugállományú katona özvegye és az általa eltartott gyermek a honvédség gondoskodásának részeként továbbra is jogosult a HM rendelkezése alatt álló lakásra, illetve a lakásbérleti jogot változatlan feltételek mellett folytathatja. Az özvegyet az ideiglenes özvegyi nyugdíjat követően a felső nyugdíjkorhatár elérését követően a társadalombiztosítási szabályoknak megfelelően megilleti az özvegyi nyugdíj, a nyugdíjas(idős)otthonban történő elhelyezés, a lakóhely szerint illetékes központok, irodák által kiállított igazolás alapján jogosult a katona-egészségügyi ellátásra, élhet az üdülés és ahol erre adottak a feltételek a katonai szervezeteknél történő étkezés lehetőségével, továbbá segélyben is részesíthető. A tárcának a katona özvegyek iránti figyelmességét fejezi ki, hogy nőnapon fogadja és elismeri a klubokban, egyesületekben kiemelkedő tevékenységet folytató hölgyeket. AZ ÁRVÁKAT MEGILLETŐ ELLÁTÁSI FORMÁK Az árvát, nappali tagozaton folytatott tanulmányok esetén 25 éves koráig árva ellátás illeti meg. A katonai szolgálattal összefüggő baleset következtében elhunyt hivatásos és szerződéses katona árvaellátásban részesülő gyermeke évente egyszer nevelési segélyre jogosult. A támogatást szeptember 30-ig folyósítják, melynek összege a köztisztviselői illetményalap 60%-a. Aki a fenti címen jogosult támogatásra, azt az év során még egy alkalommal december 15-ig a fentiekkel megegyező összegű külön pénzbeli juttatásban is részesítik. Karácsonykor a minisztérium vezetői fogadják, köszöntik és vendégül látják a kiskorú árvákat. Kérjük, hogy a szociális gondoskodással kapcsolatos kérdések az özvegyi nyugdíj, árvaellátás, egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, üdülés, segélyezés intézésében forduljon bizalommal a központok, irodák munkatársaihoz. Kérjük továbbá, hogy minden személyével kapcsolatos változásról különösen lakcímváltozás esetén mielőbb tájékoztatást adni. Az adatváltozást személyesen a megyeszékhelyeken, vagy a helyőrségben tartott fogadóórákon, esetleg telefonon, levélben is be lehet jelenteni, de az adatváltoztatások eljuttatásában szívesen közreműködnek ebben a nyugállományú katonák klubjainak aktivistái is. A HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK JÁRANDÓSÁGAI Önök, honvédségi nyugdíjasok (volt munkavállalók, polgári alkalmazottak, kinevezett polgári alkalmazottak, közalkalmazottak, köztisztviselők) a honvédelmi célok megvalósításának,

8 a katonai feladatok teljesítésének fontos részesei. Velünk voltak a kiképzéseken, a gyakorlatokon, de a laktanyai élet miden napjaiban is. Kollégaként, segítőként dolgoztak. A hivatásos, szerződéses katonáknak olyan szakmai hátteret biztosítottak, amely nélkül a szervezetek nem működhettek volna. Önök között jól felkészült mérnökök, orvosok, közgazdászok, jogászok segítették a katonai szervezetek munkáját, de elképzelhetetlen lett volna az élet az infrastrukturális hátteret, a konyhák üzemeltetését, a fűtést és meleg-vízszolgáltatást, a meghibásodott eszközök javítását stb. biztosító szakemberek nélkül. A tárca nyugdíjasként sem feledkezik meg Önökről. A nyugdíjba helyezést követően is megilleti Önöket a kedvezményes üdülés, a katona-egészségügyi szolgáltatás és a segélyezés. A honvédségtől nyugdíjba helyezetteket, ha legalább 20 év a honvédségnél eltöltött munkaviszonyuk volt, elhalálozás esetén a Honvédelmi Szervezet Saját Halottjá -vá lehet minősíteni, és külön meghatározott szabályok szerint a rendelkezésre jogosult hozzátartozót kegyeleti költségtérítés illeti meg. (Lásd: a Szociális gondoskodás formái című fejezet 8. pontjában!) Az elszámolni kívánt áfás számlát a területileg illetékes hadkiegészítő parancsnokság nevére, címére kell kiállítatni. A honvédségi nyugdíjasok a felsorolt ellátásra vonatkozó kérelmeiket volt katonai szervezeteiknél, illetve a lakóhely szerint illetékes központokban, irodákban nyújthatják be. Ez utóbbi esetben az érintettnek vagy családjának hiteles okmányokkal kell igazolnia a honvégségtől való nyugdíjba helyezést, illetve a honvédségnél eltöltött 20 év munkaviszonyt. Azok, akik nem rendelkeznek olyan hiteles okmánnyal, amely bizonyítja honvédségi nyugdíjas jogosultságukat, kérjük, forduljanak: a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Központi Irattárához, amelynek elérhetősége a következő: Budapest, VII. Verseny utca 12. Ügyfélfogadás: hétfőtőn és csütörtökön ig és ig Telefon:

31/2002. (V. 3.) HM rendelet. a személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról. I.

31/2002. (V. 3.) HM rendelet. a személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról. I. Frissítési állapot: 2005. 12. 23. 31/2002. (V. 3.) HM rendelet a személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról A Magyar Honvédség hivatásos és szerzodéses állományú

Részletesebben

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól

Részletesebben

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról Tájékoztató 1. Tájékoztató 2. Regisztráció, jelentkezés 3. Alkalmassági vizsgálat 4. Bevonulás és szerzôdéskötés 5. Katonai

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

39/1997. (VII. 18.) BM

39/1997. (VII. 18.) BM 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 15., csütörtök Tartalomjegyzék 308/2013. (VIII. 15.) Korm. rendelet A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar Bosnyák tér közötti

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság -

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

(1997. évi XXXI. törvény 19. 20/A. )

(1997. évi XXXI. törvény 19. 20/A. ) Az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátások Szociális ellátórendszerünk szerteágazó, az ellátásokkal fõként a gyermeket nevelõ családoknak, a hátrányos munkaerõpiaci helyzetû aktív

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben