A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK JOGOSULTSÁGAI, JÁRANDÓSÁGAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK JOGOSULTSÁGAI, JÁRANDÓSÁGAI"

Átírás

1 A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK JOGOSULTSÁGAI, JÁRANDÓSÁGAI A Katonai nyugdíjas igazolvány Az Ön különleges társadalmi státuszát nyugállományú katona a továbbiakban is külön igazolvány fejezi ki. Ezzel igazolja jogosultságát az egyenruha viselésére és a rendfokozat használatára, a honvédségi üdülők, gyógyintézetek, a kulturális- és sportlétesítmények szolgáltatásainak igénybevételére, és ez az okmány jó szolgálatot tehet több NATO tagország tiszti klubjaiban is. AZ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKHOZ TARTOZIK, HOGY NEM SZABAD MÁSRA ÁTRUHÁZNI, LETÉTBE HELYEZNI VAGY BIZTOSÍTÉKUL ADNI. A Katonai nyugdíjas igazolvány AZ MH OBJEKTUMAIBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉSRE NEM JOGOSÍT, ILLETVE NEM HELYETTESÍTI A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÁLTAL KIADOTT NYUGDÍJAS IGAZOLVÁNYT. A Katonai nyugdíjas igazolványt a nyugállományba helyezésre kerülő személy a katonai szervezetnél kapja meg. A korábban nyugállományba helyezettek új igazolvánnyal való ellátása folyamatosan történik. Ha Ön igényt tart az új, korszerű megfelelő biztonsági elemekkel ellátott, a korábbinál könnyebben kezelhető fényképes igazolványra, akkor személyesen keresse fel a központot, irodát és vigyen magával egy három hónapnál nem régebbi 4x4-es egyen-, vagy civilruhás fényképet. A régi igazolványok (Honvédségi nyugdíjas igazolvány) a rendszerből történő kivonásig érvényesek, de érdemes mielőbb kicseréltetni a kor követelményeinek megfelelő új okmányra. AZ IGAZOLVÁNY ELVESZTÉSÉT, ELTULAJDONÍTÁSÁT VAGY MEGRONGÁLÓDÁSÁT, ESETLEG MEGSEMMISÜLÉSÉT, TOVÁBBÁ AZ IGAZOLVÁNYON FELTÜNTETETT ADATOK MEGVÁLTOZÁSÁT (PL. ELŐLÉPTETÉS) A HADKIEGÉSZÍTŐ PARANCSNOKSÁGON SZÍVESKEDJEN HALADÉKTALANUL JELEZNI. AZ ADATOK VÁLTOZÁSA ESETÉN AZ IGAZOLVÁNY CSERÉJE TÉRÍTÉSMENTES; AZ ELVESZTÉSE VAGY MEGRONGÁLÓDÁSA, ILLETVE MEGSEMMISÜLÉSE ESETÉN, HA EZ AZ ÉRINTETTNEK FELRÓHATÓ, AKKOR AZ ELŐÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEIT MEG KELL TÉRÍTENIE. AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSÁNAK ELHALÁLOZÁSA ESETÉN A KÖZVETLEN HOZZÁTARTOZÓNAK A KÖZPONTBAN, IRODÁN AZ IGAZOLVÁNYT LE KELL ADNIA. Rendfokozat- és egyenruha viselés A törvény rendelkezései szerint Ön a nyugállományba helyezést követően is jogosult rendfokozata nyugállományra utaló megjelöléssel történő használatára, illetve egyenruha viselésére kivéve, ha egészségi okok miatt nem engedélyezték, illetve, ha fegyelmi ok miatt eltiltották vagy korlátozták azzal a megkötéssel, hogy politikai rendezvényen abban nem jelenhet meg. Az egyenruhát viselő köteles betartani a katonai udvariasság szabályait. A nyugállományú katona külföldön egyenruhát csak a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítő parancsnok engedélyével viselhet. Az egyenruha viselésnek különösen nagy jelentősége van azokban a helyőrségekben, ahol a katonát katonai szervezetek, valamint toborzó- és érdekvédelmi irodák hiányában a különböző rendezvényeken a nyugállományúak jelenítik meg. De a végtisztesség megadásánál is különböző más formaságok mellett az egyenruha az, ami elsődlegesen kifejezi, hogy katonától veszünk végső búcsút.

2 Kiegészítő egyenruházati ellátás Kiegészítő egyenruházati ellátásra Ön akkor szerezhet jogosultságot, ha a honvédelem érdekében rendszeres munkát végez, és tevékenységét többnyire egyenruhában látja el, különösen az alábbi munkaterületeken: pályára irányítás; honvédelmi nevelés és oktatás; katonai igazgatási feladatok; katonai hagyományápolás; a nyugállományú katonák és a honvédségi nyugdíjasok társadalmi szervezetei működésének szervezése; kegyeleti gondoskodással járó egyes teendők. Az ellátás körébe csak a társasági öltözet ruházati cikkei tartoznak. A kiegészítő ruházati ellátást a központokon, irodákon keresztül az illetékes hadkiegészítő parancsnokságtól lehet kérni, de kezdeményezheti a volt katonai szervezete, vagy az a klub, egyesület is, amelyben Ön aktív honvédelmi tevékenységet folytat. Elismerések A nyugállományú katonák iránti megbecsülést fejezi ki az a tény, hogy érdemeik elismerése megegyezik a hivatásos állományúakéval. Ennek megfelelően a nyugállományú katona kiemelkedő munkájának honorálásaként az alábbi elismerésekben részesíthető: írásbeli dicséret; pénz- vagy tárgyjutalom; a miniszter által alapított kitüntető cím, díj, plakett, oklevél, emléklap stb.; kitüntetés; egyszeri egy rendfokozattal történő előléptetés. Kifejezetten a nyugállományú katonák érdekeit érintő, kiemelkedően eredményes munka elismerésére alapították az Aranykor kitüntető címet. Főként a honvédségi nyugdíjas szervezetek, kisközösségek fenntartásának, kulturális szabadidejük szervezésének, ügyeik intézésének, érdekeik önzetlen képviseletének felvállalásában nyújtott jelentős teljesítményért adományozható, melyre nemzeti és állami ünnepeken, illetve az idősek világnapján kerül sor. A nyugállományú katonák iránti figyelmet fejezi ki az is, hogy a honvédelmi miniszter Hadik András-díj -at alapított a nyugállományúak egészét érintő kiemelkedően eredményes munka elismerésére. Az idősek világnapján (október 1.) a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke oklevél- és pénzjutalomban részesíti azokat a nyugállományú katonákat, akik önszerveződéseik, közösségeik összetartásában eredményesen tevékenykednek. Tehát, ha Ön nyugállományú katonaként az aktív szolgálati évek után is odaadóan dolgozik a honvédelem érdekében, részt vállal társai összefogásában, a szociálisan rászorulók segítésében, a kegyeleti gondoskodásban, bizton számíthat a honvédelmi tárca vezetőinek figyelmére, elismerésére. Erre a központ, iroda felterjesztése alapján a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítő parancsnok tehet javaslatot. Az adományozást a klubok, egyesületek is kezdeményezhetik. Az elismerések adományozásával kapcsolatos általános szabályok a fokozatosság, az egyes elismerések adományozása közötti eltelt idő, a huzamosabb időn át végzett mérhető teljesítmény (Lásd a Nyugállományúak klubjai, egyesületei fejezet 3. Felterjesztés elismerésre pontjában!) a nyugállományú katonákra is vonatkoznak.

3 Előléptetés Nyugállományú katonaként, munkája legmagasabb elismerési formájaként Ön egy alkalommal, egy rendfokozattal előléptethető. Az előléptetésre az javasolható, aki a honvédelem, a nyugállományú társai érdekében, a társadalmi kapcsolatok erősítése terén kiemelkedő tevékenységet folytat, vagy arra életpályájára elismeréseként érdemes. Az előléptetésre vonatkozó javaslatot a hatályos jogszabályok szerint a volt katonai szervezet, illetve a nyugállományú katonák klubjainak, egyesületeinek a javaslatára a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokság jogosult előterjeszteni. Az előléptetésre évente két alkalommal a honvédelem napján (május 21.) és idősek világnapján (október 1.) kerülhet sor. Lakás A törvény rendelkezése alapján Ön változatlan feltételek mellett nyugállományban is jogosult a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt álló bérlakásra, illetve lakáshoz való bérleti jogát változatlan feltételek mellett folytathatja. A nyugállományba helyezést követően a feltételeknek való megfelelés esetén Önt megilleti a költözködési költségtérítés, ha az a végleges letelepedésül megválasztott településre történik. A költségtérítés kifizetését a központ, iroda közreműködésével az átköltözés előtti lakás helye szerint illetékes hadkiegészítő parancsnok engedélyezi. Nyugdíjas(idős)otthon A nyugállomány tagja, továbbá a hivatásos és nyugállományú katona özvegye amennyiben az öregségi nyugdíj korhatárt elérte jogosult a minisztérium rendelkezése alatt álló nyugdíjas(idős)otthonban jelenleg még nem működik ilyen! történő elhelyezésre. A tárca jelenleg is támogatja a civil nyugdíjas(idős)otthonban történő elhelyezést. Ennek összege a szociális helyzettől függően 2008-ban (az állami támogatás normáját alapul véve) maximum Ft lehetett. A nyugdíjas(idős)otthonban való gondoskodásra elsősorban azok számíthatnak, akiknek szociális helyzete, egészségi állapota ezt indokolja, ugyanakkor rendszeres gyógyintézeti ellátást nem igényelnek. A nyugdíjas(idős)otthon biztosítja különösen az egyedül maradottaknál, hogy időskorukat is méltó körülmények között éljék meg. Étkezés A nyugállományú katonák és közvetlen hozzátartozóik (házastárs, az általa eltartott gyermek, szülő) térítéses ebédellátásra jogosultak. Az ebéd helyben fogyasztásához, vagy elviteléhez a konyha és az étkezde kapacitásának figyelembe vétele miatt az étkezdét üzemeltető parancsnok vagy vezető hozzájárulása szükséges. Honvédségi étkezde ugyan egyre kevesebb helyen működik, de ahol lehet, szolgáltatásait érdemes igénybe venni. Van olyan előnye is, hogy ily módon folyamatos kapcsolatot lehet tartani a tényleges szolgálatot teljesítőkkel, illetve a szolgáltatást igénybe vevő volt kollégákkal. Egészségügyi szolgáltatás A nyugállományú katona, annak házastársa, özvegye vagy élettársa, valamint az általa eltartott gyermekei jogosultak a honvédség által fenntartott, illetve támogatott egészségügyi intézmények által nyújtott szolgáltatások igénybevételére. Az egészségügyi szakellátást Ön, illetve hozzátartozója járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás, rehabilitációs- és krónikus ellátás keretében veheti igénybe.

4 A HM Verőcei Betegotthonba történő beutalásra az Állami Egészségügyi Központ (a továbbiakban: ÁEK) ennek része a volt MH Honvéd Kórház és Rendelőintézet fekvőbeteg osztályainak főorvosa vagy a háziorvos tehet javaslatot. Az ellátás három hónapra engedélyezhető, melyet az intézmény igazgatója három hónappal meghosszabbíthat. Az ápolás csak térítési díj ellenében vehető igénybe. A beutalás kezdeményezését, időpontját az intézmény igazgatójával előzetesen egyeztetni kell. A rehabilitációs intézetekbe a szakorvos javaslatára a háziorvos utal be Kórházban fekvő beteg esetében ezt a jogkört közvetlenül a szakorvos gyakorolja. A gyógykezelés időpontjáról az intézmény írásos értesítést küld. Az ÁEK járó-, és fekvőbeteg-ellátáshoz a Katonai nyugdíjas igazolvány (Honvédségi nyugdíjas igazolvány) vagy a hozzátartozó esetében a központok, irodák által kiállított igazolás szükséges, mely a kiállítástól számított egy évig érvényes. Sürgősségi ellátás esetén az igényjogosultságot utólag is lehet igazolni. A szakorvosi ellátás igénybevételéhez háziorvosi beutaló szükséges, kivéve az alább felsoroltakat: - bőrgyógyászat; - fül-, orr-, gégészet; - nőgyógyászat; - általános és baleseti sebészet; - szemészet; - onkológia; - urológia; - pszichiátria. Üdülés A honvédség a nyugállományú katonák számára is biztosítja házastársával és eltartott gyermekével együtt a kedvezményes üdüléshez való jogot. A következő évre szóló beutaló iránti igényét, minden évben november 1-jéig írásban szíveskedjen jelezni a központon, irodán keresztül a hadkiegészítő parancsnokságnak, mert így jobban számíthat arra, hogy pihenését a kérésének megfelelő helyre és időre biztosítják. Beutalót az elő- és utószezonra kérhet. A beutaló alapján történő kedvezményes üdülés esetén a pihenés időtartama 14 nap, illetve az igénybevevő kérésére 7 nap is lehet. Főidényben a nyugállományú katona, illetve a gondoskodási körbe tartozó özvegy is igénybe veheti a kedvezményes üdülést a gyermeke 18. életévének betöltéséig, illetve, ha a gyermek közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, akkor tanulmányai befejezéséig, de legfeljebb 25 éves életkoráig. A hétközi-hétvégi pihenés a nyugállományú katonát és igényjogosult családtagját is megilleti, mely a szolgáltató szervezet szabad férőhelyeinek kedvezményes (az évi 14 napos kereten belül), vagy teljes térítési díjú igénybevételére biztosít lehetőséget. Az üdülési intézmény igénybevételére való jogosultságot a nyugállományú katonák a velük együtt érkező, közös háztartásban élő hozzátartozóikét is Katonai nyugdíjas igazolvánnyal (Honvédségi nyugdíjas igazolvánnyal) igazolhatják. A kedvezményt önállóan igénybe vevő hozzátartozóknak az igényjogosultságot hitelt érdemlő okmány (pl. a Katonai nyugdíjas igazolvány hitelesített másolata, vagy a hadkiegészítő parancsnokság által kiadott igazolás) bemutatásával kell igazolniuk. A HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. ügyfélszolgálati irodáján lehet érdeklődni az üdülési kérelmek elbírálásáról és az üdülők szabad férőhelyeiről.

5 Segélyezés A segélyezés a tárca költségvetésében külön meghatározott előirányzat illetve segélykeret terhére történik az MH Szociálpolitikai Közalapítvány közreműködésével. Az alapítvány a központilag biztosított összeget saját forrásaiból kuratórium döntése alapján kiegészíti. A keret a váratlan helyzetekből (hosszabb kórházi kezelés, súlyos betegség, hirtelen jött nagyobb összegű kiadás stb.) való gyors kilábalás elősegítését, kedvezőtlen szociális helyzetűek támogatását szolgálja. A központok, irodák munkatársainak, a nyugállományú kluboknak (egyesületeknek) felelőssége, hogy a rendelkezésre álló összeg a célnak megfelelően, valóban a legrászorultabbakhoz jusson el. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes központban, irodában kell benyújtani, az alapítvány által kiadott formanyomtatványon (mely letölthető az alapítvány honlapjáról, személyesen a központokban, irodáktól illetve telefonos, vagy írásos megkeresésre levélben megküldik), amelyhez csatolni kell a szükséges igazolásokat (Nyugdíjszelvény, bankszámla kivonat, gyógyszer számla, rezsiköltség stb.) Az alapítvány kuratóriuma a sürgős, egyedi elbírálást igénylő eseteket kivéve negyedévente dönt a beérkezett kérelmekről, javaslatokról. Érdemes figyelni a kérelmek benyújtásánál arra, hogy a központoktól, irodáktól az összesített javaslatoknak március, június, szeptember 1-jéig, illetve október 15-ig kell beérkeznie. Az egységes elbírálás érdekében az alapítvány kuratóriuma 2008-ban az alábbi egy főre eső jövedelmet tekinti irányadónak a segély összegének megállapításánál: Ft alatt nettó Ft Ft között nettó Ft Ft között nettó Ft Egyedülállók esetében a segély összege Ft-tal megemelhető. A ezer forintot meghaladó egy főre eső jövedelem esetén a kuratórium csak rendkívül súlyos élethelyzetnél ítél meg segélyt. A kuratórium a segélyek összegének elbírálásánál a jövedelem határokon lehetőségek hiányában nem kíván változtatni. A szigorúnak tűnő szabályokat a rendelkezésre álló keret, az egységes elbírálás elvének érvényesítése és az a törekvés indokolja, - mellyel bizonyára Ön is egyetért, hogy a segélyt az arra valóban rászorulók kapják. Egyszeri szociális támogatás A legkedvezőtlenebb körülmények között élő nyugállományú katonák segítését szolgálja az egyszeri szociális támogatás. Ezt Ön akkor igényelheti, ha a sajátjogú, teljes összegű szolgálati vagy rokkantsági nyugdíjának a tárgy év júniusában folyósított összege nem éri el a köztisztviselői illetményalap másfélszeresét. (Ez az összeg 2008-ben Ft volt.) A kérelmet az odaítéléséhez szükséges okmányokkal és adatokkal (neve, születési ideje, anyja neve, rendfokozata, lakcíme, valamint az ellátás összegét tanúsító igazolás, azaz a tárgyévi júniusi nyugdíjszelvénye, ha van, akkor a pénzintézeti számlaszáma, nyugdíjastörzsszáma, adóazonosító jele és TAJ száma) a hadkiegészítő parancsnokhoz kell tárgyév szeptember 1-jéig benyújtani. A támogatást kedvező elbírálás esetén november 30-ig folyósítják.

6 Kegyeleti gondoskodás A nyugállományú katonát a kegyelet hivatalos kifejezéséül elhalálozásakor, a végtisztesség megadásaként megilleti a katonai temetés. Ennek formája lehet hamvasztás vagy hamvasztás nélküli, egyházi, illetve világi szertartás. A temetés megszervezésénél helyt kell adni az elhunyt életében tett rendelkezésének vagy az intézkedésre jogosult hozzátartozó ilyen irányú nyilatkozatának. A nyugállomány elhunyt tagja életútja, érdemei, hivatásos szolgálatának teljesítése alapján a Magyar Honvédség halottjává illetve a Katonai Szolgálat halottjává minősíthető. A Magyar Honvédség halottjává a honvédelem érdekében kifejtett kimagasló érdemeiért a nyugállományú katonát a HM Honvéd Vezérkar főnöke minősíti. A Katonai szolgálat halottjává a nyugállományú katonát a hadkiegészítő parancsnok minősíti. A kegyeleti gondoskodás feladatainak ellátása céljából a haláleset bekövetkezése után a hozzátartozó még mielőtt a család bármilyen intézkedést tenne keresse fel a lakóhely szerint illetékes központot, irodát, és beszélje meg a szertartás előkészítésének teendőit. A temetésen az elhunyt iránti tiszteletet, megbecsülést, a testülethez való tartozást, a bajtársiasság érzését fejezi ki a katonai gyászzene, a díszkíséret, a díszőrség, a csapatzászló, a rend-, és érdemjel vivők és a kürtös. A gyászoló család iránti együttérzést, szolidaritást az mutatja a legjobban, ha a pályatársak, barátok minél nagyobb számban lehetőleg egyenruhában, személyesen adják meg a végtisztességet, s fejezik ki részvétüket. A pályatárs, barát haláláról a hadkiegészítő parancsnokság által azoknak a helyőrségeknek, illetve ott működő nyugállományú katonák klubjainak, egyesületeinek) küldött értesítés alapján szerezhetnek tudomást, ahol az elhunyt hosszabb ideig szolgálatot teljesített. Az előző hónapban elhunytak nevei megtalálható a Honvédelemi Minisztérium ( és a BEOSZ ( honlapján. A temetési költségeket meghatározott normáig a honvédség viseli a hadkiegészítő parancsnokság részére kiállított számla alapján. A temetési költség két fő részből tevődik össze: a sírhely-költségből és a temetkezési szolgáltatások költségéből. a sírhely-költséget a köztisztviselői illetményalap háromszorosáig (2008-ben ez Ft volt) téríti meg a honvédség. Ha ez az összeg nem kerül teljes egészében felhasználásra, akkor a maradvány 50%-a átcsoportosítható a temetkezési szolgáltatásokra. a temetkezési szolgáltatás költségeit a köztisztviselői illetményalap négyszereséig ( Ft) viseli a honvédség. Ez az összeg Budapesten 25%-kal, a Nemzeti Sírkertben (Fiumei út) és a Farkasréti temetőben 35%-kal növelhető.) A fenti összegek csak akkor fizethetők ki, ha a halálesetről a területileg illetékes központ, iroda tájékoztatást kap. A számlák rendezésén túl a központ, iroda munkatársai megszervezik a temetést, hozzájárulnak a végtisztesség katonákhoz méltó megadásához. Tudjuk, kínos erről beszélni hozzátartozóinkkal, de egyszer meg kell tennünk, mert tudniuk kell hátra maradt hozzátartozóinknak, hogy a gyász perceiben is számíthatnak a Magyar Honvédség segítségére. Annak a nyugállományú katonának a hozzátartozóját nem illeti meg kegyeleti költségtérítés, aki életében a kegyeleti minősítésről lemondott, illetve az intézkedésre jogosult hozzátartozója ilyen irányú nyilatkozatot tett.

7 AZ ÖZVEGYEKRŐL TÖRTÉNŐ GONDOSKODÁS A Magyar Honvédség természetes kötelességének tekinti, hogy gondoskodjon Önökről, az özvegyekről és árvákról is. Férjükkel (feleségükkel) együtt végigélték, küzdötték a katonai szolgálat szépségeit, nehézségeit. Sokszor kellett társuk távolléte miatt, a gyakorlatok, a tanulás időszakában önállóan összefogni, intézni a család dolgait. Helytálltak a munkahelyen, viselték a költözések az újrakezdés terheit, nevelték a gyermekeket, segítették őket az újabb iskolai közösségbe való beilleszkedésük során. Az érzelmileg nehezen megélhető egyedüllétet a társ, elvesztését semmi sem pótolhatja. Sokaknak nehézséget okozhat a rezsi költségek kifizetése, a mindennapi kiadások fedezése, különösen ott, ahol a család, a gyermek sem tud segítséget, támaszt nyújtani. A honvédség a jogszabályok, lehetőségek nyújtotta kereteken belül gondoskodik az özvegyekről. Meghatározott feltételek mellett gondoskodik az özvegyi nyugdíj folyósításáról. A katonaözvegyek ma is ezer szállal kötődnek a honvédséghez. Közülük sokan önzetlenül segítik a nyugállományú egyesületek, klubok munkáját, szervezik a programokat, figyelnek a kedvezőtlen helyzetben lévőkre, a betegekre. A hivatásos vagy nyugállományú katona özvegye és az általa eltartott gyermek a honvédség gondoskodásának részeként továbbra is jogosult a HM rendelkezése alatt álló lakásra, illetve a lakásbérleti jogot változatlan feltételek mellett folytathatja. Az özvegyet az ideiglenes özvegyi nyugdíjat követően a felső nyugdíjkorhatár elérését követően a társadalombiztosítási szabályoknak megfelelően megilleti az özvegyi nyugdíj, a nyugdíjas(idős)otthonban történő elhelyezés, a lakóhely szerint illetékes központok, irodák által kiállított igazolás alapján jogosult a katona-egészségügyi ellátásra, élhet az üdülés és ahol erre adottak a feltételek a katonai szervezeteknél történő étkezés lehetőségével, továbbá segélyben is részesíthető. A tárcának a katona özvegyek iránti figyelmességét fejezi ki, hogy nőnapon fogadja és elismeri a klubokban, egyesületekben kiemelkedő tevékenységet folytató hölgyeket. AZ ÁRVÁKAT MEGILLETŐ ELLÁTÁSI FORMÁK Az árvát, nappali tagozaton folytatott tanulmányok esetén 25 éves koráig árva ellátás illeti meg. A katonai szolgálattal összefüggő baleset következtében elhunyt hivatásos és szerződéses katona árvaellátásban részesülő gyermeke évente egyszer nevelési segélyre jogosult. A támogatást szeptember 30-ig folyósítják, melynek összege a köztisztviselői illetményalap 60%-a. Aki a fenti címen jogosult támogatásra, azt az év során még egy alkalommal december 15-ig a fentiekkel megegyező összegű külön pénzbeli juttatásban is részesítik. Karácsonykor a minisztérium vezetői fogadják, köszöntik és vendégül látják a kiskorú árvákat. Kérjük, hogy a szociális gondoskodással kapcsolatos kérdések az özvegyi nyugdíj, árvaellátás, egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, üdülés, segélyezés intézésében forduljon bizalommal a központok, irodák munkatársaihoz. Kérjük továbbá, hogy minden személyével kapcsolatos változásról különösen lakcímváltozás esetén mielőbb tájékoztatást adni. Az adatváltozást személyesen a megyeszékhelyeken, vagy a helyőrségben tartott fogadóórákon, esetleg telefonon, levélben is be lehet jelenteni, de az adatváltoztatások eljuttatásában szívesen közreműködnek ebben a nyugállományú katonák klubjainak aktivistái is. A HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK JÁRANDÓSÁGAI Önök, honvédségi nyugdíjasok (volt munkavállalók, polgári alkalmazottak, kinevezett polgári alkalmazottak, közalkalmazottak, köztisztviselők) a honvédelmi célok megvalósításának,

8 a katonai feladatok teljesítésének fontos részesei. Velünk voltak a kiképzéseken, a gyakorlatokon, de a laktanyai élet miden napjaiban is. Kollégaként, segítőként dolgoztak. A hivatásos, szerződéses katonáknak olyan szakmai hátteret biztosítottak, amely nélkül a szervezetek nem működhettek volna. Önök között jól felkészült mérnökök, orvosok, közgazdászok, jogászok segítették a katonai szervezetek munkáját, de elképzelhetetlen lett volna az élet az infrastrukturális hátteret, a konyhák üzemeltetését, a fűtést és meleg-vízszolgáltatást, a meghibásodott eszközök javítását stb. biztosító szakemberek nélkül. A tárca nyugdíjasként sem feledkezik meg Önökről. A nyugdíjba helyezést követően is megilleti Önöket a kedvezményes üdülés, a katona-egészségügyi szolgáltatás és a segélyezés. A honvédségtől nyugdíjba helyezetteket, ha legalább 20 év a honvédségnél eltöltött munkaviszonyuk volt, elhalálozás esetén a Honvédelmi Szervezet Saját Halottjá -vá lehet minősíteni, és külön meghatározott szabályok szerint a rendelkezésre jogosult hozzátartozót kegyeleti költségtérítés illeti meg. (Lásd: a Szociális gondoskodás formái című fejezet 8. pontjában!) Az elszámolni kívánt áfás számlát a területileg illetékes hadkiegészítő parancsnokság nevére, címére kell kiállítatni. A honvédségi nyugdíjasok a felsorolt ellátásra vonatkozó kérelmeiket volt katonai szervezeteiknél, illetve a lakóhely szerint illetékes központokban, irodákban nyújthatják be. Ez utóbbi esetben az érintettnek vagy családjának hiteles okmányokkal kell igazolnia a honvégségtől való nyugdíjba helyezést, illetve a honvédségnél eltöltött 20 év munkaviszonyt. Azok, akik nem rendelkeznek olyan hiteles okmánnyal, amely bizonyítja honvédségi nyugdíjas jogosultságukat, kérjük, forduljanak: a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Központi Irattárához, amelynek elérhetősége a következő: Budapest, VII. Verseny utca 12. Ügyfélfogadás: hétfőtőn és csütörtökön ig és ig Telefon:

Érdekvédelmi el adás El adó: Durgó Tamás százados

Érdekvédelmi el adás El adó: Durgó Tamás százados Érdekvédelmi el adás El adó: Durgó Tamás százados 1.Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda (Bács-Kiskun Megye) irodavezet Érdekvédelmi körbe tartozók létszáma: 2800 f (Bács-Kiskun Megye) KATONAI ÉRDEKVÉDELEM

Részletesebben

SEGÉLYEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SEGÉLYEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SEGÉLYEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ I. Magyar Honvédség személyi állományába tartozók szociális segélyezése. 1) A segélyezhetők köre és a segélyezés feltételei. Szociális segélyben részesíthetők a személyi állomány

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002.

Részletesebben

O B S I T O S TÁJÉKOZTATÓ A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK, HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK, HOZZÁTARTOZÓIK ÉS SZERVEZETEIK RÉSZÉRE

O B S I T O S TÁJÉKOZTATÓ A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK, HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK, HOZZÁTARTOZÓIK ÉS SZERVEZETEIK RÉSZÉRE Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársának, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek (Széchenyi István) O B S I T O S TÁJÉKOZTATÓ A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK, HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK, HOZZÁTARTOZÓIK

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

O B S I T O S TÁJÉKOZTATÓ A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK, HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK, HOZZÁTARTOZÓIK ÉS SZERVEZETEIK RÉSZÉRE

O B S I T O S TÁJÉKOZTATÓ A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK, HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK, HOZZÁTARTOZÓIK ÉS SZERVEZETEIK RÉSZÉRE O B S I T O S TÁJÉKOZTATÓ A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK, HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK, HOZZÁTARTOZÓIK ÉS SZERVEZETEIK RÉSZÉRE A kiadványt a 2014. április 30-án hatályos jogszabályoknak megfelelően a HVK Személyzeti

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

*Bankszámla száma: - -

*Bankszámla száma: - - MB 04 02 A kérelmező neve: FORMANYOMTATVÁNY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A kérelmező születési neve: A kérelmező születési helye, ideje: A kérelmező anyja neve: A kérelmező családi állapota: A kérelmező

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Polgárdi Város Önkormányzata 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

Polgárdi Város Önkormányzata 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Polgárdi Város Önkormányzata 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: (22) 576-230 E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu www.polgardi.hu 1. melléklet 19/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól

Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól Hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki a) katonai szolgálat; b) kötelező katonai előképzés; c) légitámadás és hadművelet; d) visszamaradt

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság Pontrendszer A hatályos magyar törvények értelmében a szociális támogatásokat a Diákjóléti Bizottság által meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni. MINDENKINEK KELL ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS 1.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

Szociális Támogatás kitöltési útmutató

Szociális Támogatás kitöltési útmutató Szociális Támogatás kitöltési útmutató A letölthető adatlapot az http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=19320&l=1 oldalon találod Ezt kinyomtatva, kézzel kitöltve, aláírva, a csatolt igazolásokkal együtt

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására Községi Önkormányzat KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI) Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:.. Születési helye:. Ideje:..év...hó.nap

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzatának 13/2001. (XI.12.) KT. r e n d e l e t e

Rakamaz Város Önkormányzatának 13/2001. (XI.12.) KT. r e n d e l e t e Rakamaz Város Önkormányzatának 13/2001. (XI.12.) KT. r e n d e l e t e a Képviselő-testület hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket* megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TÉRÍTÉSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP (NEM ÖNKORMÁNYZATI) 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni!

Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! A rendszeres szociális támogatás kérelméhez csatolandó igazolások és a pontrendszer (amennyiben az adott eset fennáll). Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! Kötelező igazolások

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA *

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA * Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális- és Egészségügyi Ágazat Szociális Iroda 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 3. 1751 Bp., Pf. 85. (1)-278-0914 Honlap: www.csepel.hu

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Név:... Leánykori név:... Anyja neve:... TAJ szám:... Születési hely:... Születési idő:... Lakcíme:... Kérem, hogy szíveskedjék részemre megállapítani jogosultságomat

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben