Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (X.01.) Kt. RENDELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (X.01.) Kt. RENDELETE"

Átírás

1 Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (X.01.) Kt. RENDELETE A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról (Egységes szerkezetben a 10/2007. (VII.02.) Kt., 15/2007.(X.01.) Kt., 24/2007.(XII.17. ) Kt., a 3/2009.(II.02.) Kt., a 11/2009.(IV.30.) Kt., a 21/2009.(XI.30.) Kt. rendeletekkel és a 15/2010.(X.29.), a 15/2011. (IV.04.), a 15/2011. (IX.30.), és a 17/2011. (X.28.) önkormányzati rendelettel, 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelettel) Monorierdő Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 132. (4) bekezdés a) - g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy az Sztv. által meghatározott jogi keretek között, Monorierdő Község lakóinak szociális biztonsága érdekében különös figyelemmel arra, hogy az egyének önmagukért és családjukért viselt felelősségén túlmenően, az állam mellett a helyi önkormányzat feladata a szociális ellátás feltételeinek a biztosítása meghatározza a helyi Önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit, a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) 1 A rendelet hatálya az Sztv. 3. -ában foglaltak alapján kiterjed : a) Monorierdő községben lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra; bevándoroltakra és letelepedettekre; hontalanokra; a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre; b) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén van. (2) 2 (3) 3 Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak ide értve az Sztv. 3. (2) bekezdésében foglalt személyeket is önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti. (4) 4 A rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak, jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (5) 5 6 A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 3. (1) E rendelet alkalmazásában az Sztv. fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. (2) Az Önkormányzat szociális igazgatási eljárására az Sztv. és e rendelet eljárási szabályai mellett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni. 1 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 2 Hatályon kívül helyezte a 10/2007. (VII.02.) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.). 3 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 4 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 5 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 6 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet

2 (3) 7 II. Szociális rászorultságtól függő ellátások 4. (1) 8 Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a) 9 10 Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) átruházott hatáskörben az Sztv.-ben, illetve e rendeletben meghatározott feltételek szerint lakásfenntartási támogatást, az Sztv. 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat (a továbbiakban: méltányossági ápolási díj), önkormányzati segélyt, önkormányzati segélyt b) 11 állapít meg. (2) 12 (3) 13 E rendelet 17. (4) bekezdése alapján, rendkívül sürgős esetben a Polgármester is jogosult egyszeri önkormányzati segély megállapításáról dönteni. III. Általános eljárási szabályok 5. (1) Szociális ellátás (ha e rendelet másként nem rendelkezik) kérelemre adható. A kérelmet személyesen, postai úton, meghatalmazott útján és ügygondnok útján a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni. (2) Az ellátásra vonatkozó kérelmet kizárólag a Hivatal által erre a célra megszerkesztett kérőlapon lehet előterjeszteni. Ettől eltérő esetben a kérelmezőt a Ket. vonatkozó szabályai szerint, a postai úton beérkezett kérelem esetében a megfelelő kérőlap egyidejű megküldésével hiánypótlásra kell felszólítani. A kérőlapoknak olyan adattartalmúaknak kell lenniük, amelyek alapján biztosítható az Sztv. 18. szerinti nyilvántartás teljes körű vezetése. (3) A Hivatal köteles gondoskodni arról, hogy a kérőlapok folyamatosan rendelkezésre álljanak. (4) A kérelmező köteles együttműködni az Önkormányzattal a szociális helyzetének feltárásában. (5) A kérelmező, a rendelet 4. (1) bekezdésében meghatározott szociális rászorultságtól függő ellátások iránti igénye esetén, az 5. (2) bekezdés szerinti kérőlapon köteles a maga és a családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat hitelesen igazolni. Sürgős szükség esetén ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás, bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható a bizonyíték utólagos csatolása mellett. 5/A. (1) Nem szükséges új igazolást benyújtani, illetve nyilatkozatot tenni, ha az ügyfél a korábbi kérelem elbírálásához a rendszeres havi jövedelméről három hónapon belül, tárgyévi nyugdíjáról, vagyonáról és egyéb igazolandó körülményéről a tárgyévben e rendeletben foglaltaknak megfelelően már benyújtotta. (2) 14 Munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem igazolása a munkáltató (foglalkoztató) által kiállított igazolással történik. Az ilyen igazolás aránytalanul nehéz beszerezhetősége esetén elfogadható a vizsgált személy nevére szóló bankszámlakivonat (vagy más hasonló hiteles irat) is a bér átutalásáról. Egyéb jövedelmek igazolása csak okirattal, két tanú aláírásával ellátott magánokirattal vagy az önkormányzat nyilvántartásában fellelhető adat alapján fogadható el. Magánszemélyek vállalkozási tevékenységéből (egyéni és társas vállalkozás) származó jövedelemként az állami adóhatóság által igazolt jövedelmet kell irányadónak tekinteni. Az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett az ügyfél a bizonyítani kívánt tényről nyilatkozatot tehet. (3) A jogosultság megállapításakor, az egy főre eső jövedelem számításánál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) 7 Hatályon kívül helyezte a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan (X.29.)-től. 8 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 9 Módosította a 17/2011. (X.28.) Önkormányzati rendelet. 10 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 11 Hatályon kívül helyezte a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan (X.29.)-től. 12 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 13 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 14 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet

3 származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. (4) A szociális rászorultságtól függő ellátást igénylő kérelmező vagyoni helyzete az eljárás során a Ket. szemlére vonatkozó szabályai szerint környezettanulmány felvételével is vizsgálható. A kérelmező a környezettanulmány felvételében köteles együttműködni. A rendszeres támogatások elbírálására irányuló eljárás során a kérelmező lakásán környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmány tartalmazza a kérelmező és a vele közös háztartásban élők személyes adatait és jövedelmi viszonyait, a lakásra vonatkozó alapadatokat, a szociális körülmények általános leírását; amennyiben a kérelmezőnek különélő, tartásra kötelezhető hozzátartozója van, a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy hozzátartozója semmilyen támogatást nem nyújt részére. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az a Hivatalban az igénylő vagy családtagja egyéb ellátás iránt benyújtott kérelme kapcsán 1 éven belül a rendelkezésre áll. A fent nem szabályozott esetekben, amennyiben a hatáskör gyakorlója szükségesnek tartja, környezettanulmány készíthető a jogosultságot alátámasztó tényállás tisztázásához vagy kérelmező és családja szociális helyzetének pontos megítéléséhez. (5) Amennyiben a kérelmező nem csatolja az 5/A. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat a kérelméhez, vagy a környezettanulmány felvételét indokolatlanul akadályozza (pl. az ügyintézőt nem engedi be az ingatlanára, a feltett kérdésre nem (vagy nem megfelelő teljességgel) válaszol, vagy a környezettanulmány időpontjáról szóló előzetes értesítés átvétele ellenére nem tartózkodik otthon és nem menti ki magát), vagy a szociális helyzetére vonatkozóan a tényállás tisztázását más módon akadályozza, úgy a kérelmét a Ket. 51. (2) bekezdése alapján kell elbírálni. (6) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal ellenőrizheti, amennyiben a kérelmező által benyújtott jövedelem és vagyonnyilatkozatok, igazolások, továbbá a Hivatal által a társhatóságoktól bekért igazolások és nyilatkozatok által bizonyított jövedelmi és vagyoni helyzettől lényegesen eltérő életvitel jellemzi a kérelmezőt és családját. E jogkörében: a) megkeresheti az illetékes adó- és pénzügyi ellenőrzési hivatalt, b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervét, c) megkeresheti a gépjármű nyilvántartót, d) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót, e) elrendelheti a környezettanulmány készítést, f) a szociális hatáskört gyakorló szerv jogosult az állami adóhatóságnál vagyongyarapodási vizsgálatot kezdeményezni. (7) 15 Az 5/A. (2) bekezdésében meghatározott eljárási szabályokat az Sztv. 38. (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatás, az Sztv. 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díj, az Sztv ában foglalt önkormányzati segély és az Sztv ában foglalt önkormányzati segély esetében kell alkalmazni. 5/B. (1) A pénzbeli ellátások kifizetése a jogerős vagy előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat alapján a Hivatal feladata. A Hivatal: a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. (2) A Hivatal a kifizetésre megküldött szociális ellátásokról és azok összegéről ellátási típusonként naprakész nyilvántartást vezet. (3) Pénztári úton történő kifizetés a segélyjogosultnak, vagy írásbeli meghatalmazása alapján a jogosult meghatalmazottjának teljesíthető. 5/C. (1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátások megszüntetésével és megtérítésével kapcsolatban, az Sztv. l7. -a szerinti határozat meghozatalára az ellátást megállapító szerv jogosult. (2) 16 A lakásfenntartási támogatás, az önkormányzati segély (egészben vagy részben) indokolt esetben természetben (élelmiszer, közüzemi díjak közvetlen kifizetése, térítési díjak közvetlen kifizetése) is nyújtható. A kérelemből egyértelműen ki kell, derüljön, hogy a kérelmező melyik formára tart igényt, de ez az Önkormányzatot nem köti. A támogatás természetbeli megállapítását követően az ellátásnak a jogosult számára történő biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a Hivatal gondoskodik. (3) Ahol e rendelet különösen indokolt, kivételes méltányosság, rendkívül sürgős eset kifejezést használ, azon az alábbiak értendők: a kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyai három hónapon belüli időtartamban csökkennek, vagy elemi kárt szenvedett, vagy 65 év felüli egyedül élő, vagy súlyosan fogyatékos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő, ill. pszichiátriai, vagy szenvedélybeteg. 5/D. 17 (1) A helyi lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 15 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 16 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17 Megállapította a 15/2011. (IX.30.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: IX. 30.

4 háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (2) Ha a háztartás a) (1) bekezdés a) c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) (1) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (3) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik IV. Egyes ellátásokra vonatkozó szabályok Aktív korúak ellátása 7. (1) 19 (2) 20 (3) Az Sztv. 37/D. (1) bekezdése (beilleszkedést segítő program) vonatkozásában az együttműködésre kijelölt szerv: Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Kirendeltsége 2213 Monorierdő, Béke köz 13. (a továbbiakban: kijelölt szerv). (4) 21 Az együttműködés szabályai 8. (1) Az Sztv. 37/B. (1) bekezdés b-c) pontja szerinti személy az aktív korúak ellátása folyósításának feltételeként a kijelölt szervvel együttműködik, melynek keretében a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10 munkanapon belül, a kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, és a beilleszkedést segítő programban való részvételről a kijelölt szervvel, írásban megállapodik b) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. c) megjelenési kötelezettségének a kijelölt szerv által jelzett időpontban eleget tesz. (2) A kijelölt szerv a) a beilleszkedést segítő program megvalósulásával kapcsolatos megjelenéseket, foglalkozásokat és egyéb részvételeket személyenként nyilvántartja és kérésre a támogatottnak erről igazolást ad. b) írásban, 5 munkanapon belül tájékoztatja a Hivatalt, ha az aktív korúak ellátása jogosult személy az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét megszegi. 9. (1) 22 Beilleszkedést segítő program 10. (1) Az Sztv. 37/B. (1) bekezdés b-c) pontja szerinti személy és a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által megkötött beilleszkedést segítő program a segélyezett személy korának, szociális helyzetének, mentális és egészségi állapotának megfelelő egyénre szabott esetkezelő megállapodás. (2) A beilleszkedést segítő program lehet: a segélyezett személy és családja önfenntartó képességének szinten tartására, fejlesztésére irányuló, a munkavégzésre irányuló motiváció kialakítása, erősítése és fenntartására irányuló, egyedi, személyes vagy családi körben történő esetgondozást, tanácsadást és személyes megbeszéléseket előíró, az egyéni képességek felismertetésére, szükség esetén az életmód megfelelő irányú formálására, valamint a támogatott személy munkaerő-piaci helyzetét és értékét növelő (tréning) technikákra irányuló, 18 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 19 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 20 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 21 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 22 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.)

5 időközönként csoportos foglalkozásra kötelező (pl.: problémamegoldó csoport; a személyes problémák kezelésére, feltárására {alkoholizmus, drog, játékszenvedély, stb.} megoldást bemutató előadások) illetve e típusok szakmailag indokolt vegyítése szerinti. Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei 11. (1) A beilleszkedést segítő programban vállaltaknak a támogatott köteles eleget tenni. Amennyiben e kötelezettségeinek teljesítése vonatkozásában, akadályoztatva van, e tényt köteles rövid úton előre jelezni. Amennyiben ez a jogosulton kívül álló ok miatt nem lehetséges, az akadályoztatás megszűnte után 5 munkanapon belül köteles (az erről rendelkezésre álló igazolásokkal együtt) tájékoztatást adni az akadályoztatás okáról. (2) 23 (3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül az aktív korúak ellátására jogosult részéről minden olyan magatartás, amely az Sztv. 37/F. (1) bekezdés szerinti esetkört kimeríti. (4) Az Sztv. 37/B. (1) bekezdés b-c) pontja szerinti személy az együttműködési kötelezettség megszegi ha, a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10 munkanapon belül, a kijelölt szervnél nem kérelmezi a nyilvántartásba vételét, és a beilleszkedést segítő programban való részvételről a kijelölt szervvel, írásban nem állapodik meg, b) nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, c) megjelenési kötelezettségének a kijelölt szerv által jelzett időpontban nem tesz eleget. (5) 24 11/A. 25 (1) Az aktív korúak ellátása megállapításának, valamint folyósításának egyéb feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja (a továbbiakban együtt: jogosult) köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. (2) A jogosultnak a lakókörnyezete rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház és annak udvara, kertje (a továbbiakban ezek együtt: ingatlan), a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságára, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló, ezen -ban szabályozottak szerinti kötelezettségeket kell teljesítenie. (3) Ezen alkalmazása szempontjából a jogosult lakókörnyezetét abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha a)az ingatlanon legalább egy darab, a települési szilárd kommunális hulladék szervezett gyűjtéséhez és szállításához rendszeresített, az ingatlanon keletkező szilárd kommunális hulladék mennyiségéhez mérten elegendő nagyságú szemétszállító edényzet áll rendelkezésre és annak rendeltetésszerű használata a jogosult részéről biztosított; b)az ingatlanon, az ingatlan körül lévő járda- és árokszakaszban járda, árok hiányában az ingatlan határától legalább két méter széles területsávban nincs hulladék sem kiöntött, sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban; c)az ingatlan körül lévő árokszakaszban nincs a csapadékvíz lefolyását gátoló bármilyen szilárd anyag (pl.: építési törmelék, föld stb.) és azt növények sem akadályozzák; d)az ingatlanon lakók, tartózkodók számára legalább az udvaron, kertben kiépített, emberi használatra műszakilag alkalmas állapotú, s a közegészségügyi követelményeknek megfelelő tisztaságú WC van megépítve, vagy telepítve, s azt az érintettek azt valóban használják is; e)állatok tartása esetén az ingatlanon megfelelően kialakított és az erre vonatkozó szabályok szerint állattartó hely áll rendelkezésre, a trágya megfelelően kezelt; f)az ingatlant határoló kerítés, kapu olyan állapotú, amely megakadályozza az ingatlanon tartott bármely állat elkóborlását, és a kisgyermekek felügyelet nélküli közterületre való kijutását; g)az ingatlanon nincs nyoma elszaporodott mennyiségű káros rágcsálóknak (pl.: patkány, egér stb.), káros rovaroknak (állati parazitáknak, légyinváziónak stb.); h)az ingatlanon nagyobb tömegben meglévő szilárd típusú anyagok (pl.: tüzelő, építési anyag stb.) rendezett formában vannak tárolva; i)az ingatlan mezőgazdasági művelésre alkalmas kertjének, szabad földterületének legalább 70 százalékán ebbe nem számítva a gondozott zöldfelületként hasznosított, parkosított terület, udvar nagyságát 23 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 24 Hatályon kívül helyezte a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan (X.29.)-től. 25 Beiktatta: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos: től

6 megfelelően ápolt módon haszonnövényeket (pl.: zöldséget, gyümölcsöt stb.) termesztenek; j)az ingatlan kertje, udvara, továbbá a hó eltakarítása, a jég- és síkosság mentesítés megtörtént; k)a lakás helyiségei különösen a konyha, WC, fürdőszoba, lakószoba szükség szerinti gyakorisággal, rendszeresen kitakarítottak, rendezettek, szellőztetettek, s ott nincs a szokásos napi mennyiséget meghaladóan szennyes ruha, mosatlan edény, hulladék. (4) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a rendezett lakókörnyezet biztosítására vonatkozó e rendeletben meghatározott feltételeket a jogosult nem teljesíti, úgy vele szemben a jegyző az aktívkorúak ellátására való jogosultságot megszünteti. (5) A rendezett lakókörnyezet biztosítására vonatkozóan meghatározott feltételek nem teljesítését a (4) bekezdésben foglalt intézkedés megtétele előtt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályai szerint megfelelő módon bizonyítani kell (pl.: dátumos fényképfelvétel, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv, vagy feljegyzés, tanúvallomás, stb.). Az ellenőrzésre a jegyző, vagy a nevében eljáró köztisztviselő jogosult. (6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete egyedi határozatával a jogosult számára az ingatlana mezőgazdasági művelésre alkalmas kertjének, szabad földterületének hasznosítása haszonnövény, vagy haszonnövények termelése érdekében természetbeni szociális juttatásként évente vissza nem térítendő támogatást (pl.: vetőmagot, ültetvényt stb.) biztosíthat. (7) A (6) bekezdés szerinti támogatás biztosítása előtt, annak feltételeként a jogosultnak írásban tett nyilatkozatával kell vállalnia, hogy a haszonnövényt fajtájának megfelelő módon folyamatosan, kellő rendszerességgel, gyakorisággal ápolja, gondozza, neveli (elülteti, locsolja, gyom mentesíti, s elvégzi a szükséges növényvédelmi munkákat stb.), majd a termést betakarítja és hasznosítja. Amennyiben a jogosult vállalásának nem tesz eleget, úgy a támogatást nyújtó határozattal a támogatás visszafizetésére kötelezheti. Lakásfenntartási támogatás 12. (1) A lakásfenntartási támogatásra az Sztv. vonatkozó rendelkezéseit (Sztv ) és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) szabályait (R ) kell alkalmazni. (2) Az Önkormányzat az Sztv. 38. (9) szerint adható helyi lakásfenntartási támogatást önálló ellátásként nyújtja az Sztv. 38. (1) bekezdése szerinti személynek vagy családnak, ha az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át eléri. (3) A (2) bekezdés szerinti havi költségen albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás költségeit, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás költségeit kell érteni. (4) 30 (5) A lakásméret építési- vagy használatbavételi engedéllyel, adásvételi szerződéssel, vagy egyéb hitelt érdemlő módon (bírósági végzés, bérleti szerződés, a lakás alapterületének megállapítására alkalmas földhivatali tulajdoni lap másolat) kell igazolni. Kivétel ez alól, ha a kérelmező az Sztv. 38. (1) bekezdése szerinti nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik. Egyéb bizonyítási eszköz hiányában a Hivatal méri fel a helyszínen az ingatlan nagyságát, kivéve, ha a kérelem benyújtásakor egyértelműen és kétséget kizáróan megállapítható, hogy azt el kell utasítani. (6) 31 A helyi lakásfenntartási költségek számításánál a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap számlával igazolt költségeit kell figyelembe venni. 12/A /B. (1) A támogatásra irányuló kérelem évente kétszer, a) október 1-jétől december 31-ig és b) január 1-jétől március 31-ig terjeszthető elő. 26 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 27 Módosította a 15/2011. (IX.30.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: IX Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 29 Módosította a 15/2011. (IX.30.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: IX Hatályon kívül helyezte a 10/2007. (VII.02.) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.) 31 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 32 Hatályon kívül helyezte a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan (X.29.)-től.

7 (2) A támogatás a (8) bekezdés a) pont szerinti esetben legfeljebb hat hónapra, a b) pont szerinti esetben a fűtési szezonnak a kérelem beadásától számított hátralévő időtartamára jár. A támogatás havi összege: 2500 forint. (3) A támogatásról a Bizottság dönt. (4) A támogatás folyósítása havonként történik. A jogosultnak a támogatás egy összegben nem utalható ki. A folyósítás aktuális állásáról a Hivatal naprakész nyilvántartást vezet. (5) Ha az ingatlan tulajdonosa életvitelszerűen a lakásban él, a támogatás iránti kérelmet más a háztartásban élő személy nem terjeszti elő, kivéve a Ket a szerinti képviselet esetét. (6) Az ingatlanban tartózkodás jogszerűségét (adásvételi szerződéssel, bérleti szerződéssel, szívességi lakáshasználat esetén a lakással rendelkezni jogosult 2 tanú előtt tett írásbeli hozzájárulásával, vagy egyéb hitelt érdemlő módon) kell bizonyítani. Méltányossági ápolási díj (1) 37, A Bizottság az alábbi feltételek együttes fennállása esetén ápolási díjat (méltányossági ápolási díj) állapít meg annak a hozzátartozónak (a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV törvény a továbbiakban: Ptk., 685. b. pont), aki a 18. életévét betöltött, tartósan beteg (Sztv. 41. (3) bekezdés b) pont) hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi és a) 40 b) az ápoló családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 százalékát, egyedülálló esetén annak 150 százalékát és c) 41 d) 42 (2) A méltányossági ápolási díj havi összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 százaléka. 15. (1) A jogosultság feltételeit az Önkormányzat lehetőség szerint évente, de kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. (2) Az ápolási kötelezettségének az ápolást végző akkor nem tesz eleget, ha a) az ápolt lakókörnyezetét nem tartja tisztán, b) az ápolt higiénés feltételeit nem teljesíti, c) az ápolt étkezését nem biztosítja, d) nem valósul meg az állandó ápolás, gondozás e) nem személyesen tesz eleget ápolási, gondozási kötelezettségének. Önkormányzati segély (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Sztv. 45. (4) bekezdésében meghatározott esetekben. (2) A Sztv. 45. (4) bekezdésében foglaltakon túl a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy ab) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása). b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező 33 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 34 Módosította a 17/2011. (X.28.) Önkormányzati rendelet. 35 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 36 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 37 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 38 Módosította a 17/2011. (X.28.) Önkormányzati rendelet. 39 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 40 Hatályon kívül helyezte a 24/2007. (XII.17) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.) 41 Hatályon kívül helyezte a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan (X.29.)-től. 42 Hatályon kívül helyezte a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan (X.29.)-től. 43 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 44 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet

8 ba) egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül, és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, bb) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van. 16/A (1) Önkormányzati segély igényelhető: a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszersegély), így különösen: ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagy mértékű, hogy azt nem képesek viselni, vagy c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. (2) A kérelemből mint a támogatás indoka egyértelműen ki kell, tűnjön, hogy a kérelmező (időszakosan vagy tartósan) létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető konkrét élethelyzetbe került. A létfenntartást veszélyeztető helyzetnek, valósnak és a kérelmező létfenntartásával közvetlenül kapcsolatosnak kell lennie. Ezt a kérelemben pontosan meg kell jelölni és csatolni kell az ezt alátámasztó iratokat és bizonyítékokat. (3) 47 (4) 48, A Bizottság különösen indokolt egyedi esetben, kivételes méltányosságból a támogatásra való jogosultság elbírálása során, az (2) bekezdés szerinti jövedelemhatároktól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 100 százalékával eltérhet. (5) 51 (6) 52 (7) 53 (8) 54 (9) 55 16/B. 56 (1) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek a 16/E. -ban foglalt kivétellel -, aki a 16. szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 százalékát nem haladja meg. (2) Az önkormányzati segély egyszeri összege a 16/E. -ban foglalt kivétellel - nem lehet kevesebb, mint Ft. (3) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az önkormányzati segély összege a 16/E. -ban foglalt kivétellel - az adott naptári évben nem haladhatja meg: a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja lakásfenntartási támogatásban részesül, b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem részesül lakásfenntartási támogatásban. (4) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély - kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg. (5) A polgármester az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást 45 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 46 Módosította a 17/2011. (X.28.) Önkormányzati rendelet. 47 Hatályon kívül helyezte a 10/2007. (VII.02.) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.). 48 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 49 Módosította a 17/2011. (X.28.) Önkormányzati rendelet. 50 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 51 Hatályon kívül helyezte a 24/2007. (XII.17) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.). 52 Hatályon kívül helyezte a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan (X.29.)-től. 53 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 54 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 55 Hatályon kívül helyezte a 10/2007. (VII.02.) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.). 56 Beiktatta: 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet

9 alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat. (6) Az önkormányzati segély kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a Monorierdői Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Községgazdálkodási Csoportja gondoskodik. 16/C. 57 (1) Rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott önkormányzati segély iránti igény megállapításának a 16/A. (1) bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele, hogy az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban. (2) Rendkívüli gyógyszersegély iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás. (3) Rendkívüli gyógyszersegélyre megállapított önkormányzati segély elsősorban természetben adható. 16/D. 58 (1) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt önkormányzati segély (a továbbiakban: támogatás) megállapításához csatolni kell az 5/A. szerinti jövedelemigazolásokat és a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat. (2) A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani 16/E. 59 (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segélyre jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 százalékát, b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 százalékát. (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát - a jogszabályban meghatározott adatok feltüntetését követően - az eltemettetőnek vissza kell adni. (3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének a) 10%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 százalékát, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 százalékát; b) 15 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 százalékát; c) 20%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 százalékát, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 százalékát; d) 25%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát nem haladja meg. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a Babérkoszorúi Temetkezési Vállalat által évente kiadott tájékoztató alapján kerül megállapításra. (5) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be. 16/F. 60 (1)Az önkormányzati segély megállapítására az Sztv. vonatkozó rendelkezéseit (Sztv. 45. ), a R. szabályait (R. 31. ) kell alkalmazni. Az önkormányzati segélyről a 17. (4) bekezdés szerinti esetet kivéve a Bizottság dönt. (2) Az önkormányzati segély megállapítására az Sztv a szerinti szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a támogatásban az részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130 százalékát, egyedül élő esetében pedig a 150 százalékát. 17. (1) Az egyszeri segély összege alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százaléka között lehet. (2) Beiktatta: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 58 Beiktatta: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 59 Beiktatta: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 60 Beiktatta: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 61 Hatályon kívül helyezte a 24/2007. (XII.17.) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.).

10 (3) Gyógyszerre vonatkozó egyszeri segélykérelem esetén csak 30 napnál nem régebbi, névre szóló gyógyszerszámla fogadható el. (4) Rendkívül sürgős esetben a Polgármester is jogosult egyszeri segélyről dönteni. Ilyen esetben ha a körülmények súlyossága a szociális helyzet jogszabály szerinti vizsgálatára nem ad időt vagy lehetőséget a polgármester vélelmezheti a szociális rászorultság feltételeinek fennállását azzal, hogy a megállapító határozatban rendelkezni kell arról, hogy a segélyezett a határozat átvételétől számított legfeljebb 30 napon belül utólagosan a szükséges iratokkal köteles bizonyítani a kapott önkormányzati segélyt megalapozó szociális rászorultságát, azzal hogy ennek elmulasztása esetén a jogosulatlanul felvett ellátás esetére szóló jogkövetkezmények (Sztv. 17. ) alkalmazandók. 18. (1) 62, 63, 64 A havi rendszerességgel folyósított időszaki támogatás legfeljebb 6 hónapig tarthat. Összege havonta nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 százalékát és nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 százalékánál. A Bizottság dönthet úgy is, hogy a kérelmező valós igényeinek megfelelően havonta más-más összegű támogatást állapít meg. (2) Az időszaki támogatás egy összegben nem fizethető ki. Folyósítása havonként történik. 19. (1) önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában (szociális kölcsön) is nyújtható. (2) Házasságban együtt élők esetén a szociális kölcsön iránti kérelmet mindkét házastársnak együtt kell előterjesztenie. Az élettársi kapcsolatban élő személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy élettársak, és a kölcsön iránti kérelmet mindkettőjüknek alá kell írniuk. A kölcsön folyósításáról szóló szerződésben a házastársat, illetve az élettársat egyetemleges adóstársként kell feltüntetni. (3) A kölcsön mértéke nem haladhatja meg a kérelmező által igényelt összeget, illetve az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötszörösét. (4) A kölcsönt forint alatt legfeljebb 18 hónapra, e felett 30 hónapra lehet nyújtani. (5) A kölcsönt havi egyenlő részletekben történő törlesztési feltétellel lehet nyújtani. A kérelmező más ütemezést is kérhet és a megállapított havi törlesztő-részletnél magasabbal (akár a még hátralévő teljes tartozásával) is törleszthet. (6) A kölcsön visszafizetését a folyósítását követő hónap első napjától kell megkezdeni. A kérelmező kérésére e határidő további legfeljebb három hónappal meghosszabbítható. A törlesztő-részletek a tárgyhónap 10. napján esedékesek. A határozatban rendelkezni kell a visszafizetés határidejéről és a törlesztés összegeiről. (7) A kölcsön ismételt igénybevételének feltétele az előző kölcsön visszafizetése. (8) A kölcsönszerződést a Polgármester köti meg a Ptk. vonatkozó rendelkezései ( ) és e rendelet szabályai szerint. (9) A kölcsön visszafizetésének időszaka alatt, a fizetési hátralékkal nem rendelkező adós egyszer, különleges méltányosságból legfeljebb három hónapos fizetési halasztást kaphat Az Sztv. 50. (3) bekezdése szerint közgyógyellátás 22. (1) Az Sztv. 50. (3) bekezdése szerint az jogosult közgyógyellátásra, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át és az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át, egyedül élő esetén 225%-át. (2) 67 (3) 68 (4) A kérelemhez zárt borítékban csatolni kell a háziorvos igazolását gyógyszer hatóanyagokról. (5) 69 (6) 70 (7) Az ellátással kapcsolatos kérdésekben az R rendelkezéseit is alkalmazni kell. 62 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 63 Módosította a 17/2011. (X.28.) Önkormányzati rendelet. 64 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 65 Hatályon kívül helyezte: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: (I.01.). 66 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 67 Hatályon kívül helyezte a 10/2007. (VII.02.) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.). 68 Hatályon kívül helyezte a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan (X.29.)-től. 69 Hatályon kívül helyezte a 10/2007. (VII.02.) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.).

11 V. Záró rendelkezések 24. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. (2) A rendelet 11/A. -a március 1-én lép hatályba. (3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik. (4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Sztv., valamint a R. rendelkezéseit kell alkalmazni. Szente Béla Polgármester Vargáné Vass Éva Jegyző 1. melléklet a 10/2006. (X. 01.) Kt. rendelethez 1. melléklet a 12/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelethez Monorierdői Polgármesteri Hivatal 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A. Telefon: Fax: KÉRELEM I. Az igénylő adatai: önkormányzati segély megállapításához 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 2./ Állampolgársága: magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert. (a megfelelő rész aláhúzandó) Státuszt elismerő határozat száma: /20 3./ Családi állapota: egyedülálló (hajadon, nőtlen), házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt, házastársától külön élő, elvált, özvegy. (a megfelelő rész aláhúzandó) 4./ Lakóhely: helység utca sz.. em. ajtó Tartózkodási hely: helység 70 Hatályon kívül helyezte a 10/2007. (VII.02.) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.). 71 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.)

12 utca sz. em. ajtó Értesítési és utalási cím: helység utca sz. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) 5./A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Rokonsági fok (család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. közeli hozzátartozó: a) a házastárs, az élettárs, b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.) II. Az önkormányzati segély igénylésének indoka: Az önkormányzati segély megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg. ) a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére c) a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra

13 kérem. III. Jövedelmi adatok* A jövedelmek típusai Kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmező családjában élő egyéb rokon jövedelme 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, ápolási díj, stb.) 4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 6. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás díj, stb.) 7. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 8. Föld és bérbeadásából származó jövedelem 9. Egyéb (pl.: ösztöndíj) 10. Összes jövedelem Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó (* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) IV. Egyéb nyilatkozatok: Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

14 Monorierdő, 20 év hó nap kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása/bejegyzett élettársa aláírása Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) Monorierdő, 20 év hó nap kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása/bejegyzett élettársa aláírása I. Személyi adatok Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Jövedelem típusai: 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított

15 keresetpótló juttatás. 6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. III. Mellékletek: A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyája és a vele egy háztartásban lakó személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges. Csatolandó mellékletek:,a jövedelme igazolására: a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék, b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat, c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Monori Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat, e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat, f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat, i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat - 14 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását - Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. - minden olyan okirat (pl. kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

1. melléklet a 12/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ

1. melléklet a 12/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ 1. melléklet a 12/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ 1. Személyes adatok: I. Az igénylő adatai Név:, Születési név: Születési

Részletesebben

I. Az igénylő adatai:

I. Az igénylő adatai: KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési neve / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106. Telefon: (33) 514-320

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106. Telefon: (33) 514-320 1. melléklet a 25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106. Telefon: (33) 514-320 Kérelem önkormányzati segély megállapítására

Részletesebben

Születési helye: Anyja neve:

Születési helye: Anyja neve: 1. melléklet a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához Ötvöskónyi Község Önkormányzata 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Tel.: 82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu 1. melléklet a./2013. (.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I.

Részletesebben

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához A 7/2015.(II.27.) SZ.RENDELET 1. SZ. MELLÉKLETE KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához L Az igénylő adatai 1./ Kérelmező neve /születési név is/.. Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!! Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 3. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ a) Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

I. Születési Támogatást igénylő szülő/családbafogadó gyám adatai: Neve:... Születési neve:. Születési hely, idő (év, hó, nap):. Anyja neve:.

I. Születési Támogatást igénylő szülő/családbafogadó gyám adatai: Neve:... Születési neve:. Születési hely, idő (év, hó, nap):. Anyja neve:. 7. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez KÉRELEM Iktatás helye: Települési Születési Támogatás megállapításához Kérem, hogy gyermekem születésére való tekintettel szíveskedjenek Települési Születési

Részletesebben

Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:

Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve: KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Gyermek fogadásának előkészítéséhez nyújtott támogatás Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Eseti krízistámogatás igényléséhez

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Eseti krízistámogatás igényléséhez 5. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Eseti krízistámogatás igényléséhez I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez 6. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez Alulírott (név). (település).(utca) (házszám) alatti lakos azzal a kéréssel

Részletesebben

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve:

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: 9. Melléklet a 11/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:.

KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja

Részletesebben

Kérem, hogy részemre szíveskedjenek gyógyászati segédeszköz támogatást megállapítani az alábbi indokokra tekintettel:...

Kérem, hogy részemre szíveskedjenek gyógyászati segédeszköz támogatást megállapítani az alábbi indokokra tekintettel:... KÉRELEM Iktatás helye: Települési Gyógyászati segédeszköz támogatás megállapításához Kérem, hogy részemre szíveskedjenek gyógyászati segédeszköz támogatást megállapítani az alábbi indokokra tekintettel:....

Részletesebben

KÉRELEM. I. Az igénylő adatai: (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!)

KÉRELEM. I. Az igénylő adatai: (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) KÉRELEM Alulírott azzal a kéréssel fordulok Tompa Város Polgármesteréhez, hogy részemre az alábbi körülményekre tekintettel önkormányzati segélyt szíveskedjen megállapítani. I. Az igénylő adatai: (Nyomtatott

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI K É R E L E M

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI K É R E L E M Jászdózsai Polgármesteri Hivatal 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. Telefon: 57/436-060, Fax: 57/436-020 e-mail: jegyzo@jaszdozsa.hu TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI K É R E L E M I) Személyi adatok A kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM. Települési Ápolási Támogatás megállapításához. 5. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez

KÉRELEM. Települési Ápolási Támogatás megállapításához. 5. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez 5. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez KÉRELEM Iktatás helye: Települési Ápolási Támogatás megállapításához Kérem, hogy részemre szíveskedjenek megállapítani az ápolási támogatást arra való

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Egészségügyi települési támogatás megállapításához 6. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Egészségügyi települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ a) Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:

Részletesebben

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ KÉRELEM temetési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

KÉRELEM. települési támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési támogatás megállapítására 1. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 7/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletéhez KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás megállapítására

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez

KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez 3. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.Személyes adatok Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM. települési támogatás megállapításához

KÉRELEM. települési támogatás megállapításához 1. melléklet a../.(..) önkormányzati rendelethez Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 8697. Öreglak, Fő u. 14. KÉRELEM települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési

Részletesebben

KÉRELEM Életkezdéshez nyújtható települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Életkezdéshez nyújtható települési támogatás megállapításához 1. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 7/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez KÉRELEM Életkezdéshez nyújtható települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:...

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:... 1. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /... /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/391-943 Fax: 52/391-943 1.sz. Melléklet 5/2015.(II. 27.) Önkormányzati Rendelethez KÉRELEM rendkívüli

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapítására 7. Melléklet a 11/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez 1. Az igénylő adatai: KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapítására Kérelmező neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatást nem kérhet.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatást nem kérhet. DOMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól egységes szerkezetben Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 2/A számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:..

Részletesebben

3. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

1. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

11. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

2. számú melléklet a../.(..) önkormányzati rendelethez. Születési helye, ideje (év, hó, nap) Név (születési név) Társadalombiztosítási Azonosító Jele

2. számú melléklet a../.(..) önkormányzati rendelethez. Születési helye, ideje (év, hó, nap) Név (születési név) Társadalombiztosítási Azonosító Jele 2. számú melléklet a../.(..) önkormányzati rendelethez Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 8697. Öreglak, Fő u. 14. KÉRELEM lakhatási támogatás megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre

Részletesebben

2/2013.(II.28.) 6/2012 (II.28.)

2/2013.(II.28.) 6/2012 (II.28.) Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselőtestülete Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályiról szóló,

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 6. melléklet az 5/2015.(II.5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3. melléklet a 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2170 Aszód. Szabadság tér 9. Tel.:06-28/500-691 Fax.:06-28/400-575.aszod@aszod.hu www.aszod.hu Ügyfélfogadás: hétfő,

Részletesebben

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapításához I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN) Hatályos 2013.03.01.napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 4. melléklete -1- Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani! NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Iskoláztatás miatt jelentkező többletkiadások miatti anyagi segítségre

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Iskoláztatás miatt jelentkező többletkiadások miatti anyagi segítségre Személyi adatok KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Iskoláztatás miatt jelentkező többletkiadások miatti anyagi segítségre A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

2. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

12. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez 1. Kérelmező adatai: Név :... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... TAJ szám:... Telefonszám: e-mail:...

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

2. számú melléklet Erdőkertes Önkormányzatának 20/2013.(XII.17.) rendeletéhez

2. számú melléklet Erdőkertes Önkormányzatának 20/2013.(XII.17.) rendeletéhez 2. számú melléklet Erdőkertes Önkormányzatának 20/2013.(XII.17.) rendeletéhez Erdőkertes Polgármesteri Hivatal cím: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. honlap: www.erdokertes.hu tel: 06-28-595-046 fax: 06-28-595-041

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE Az igényelt támogatás formája: *A megfelelő rész aláhúzandó - eseti önkormányzati segély általános eseti önkormányzati segély gyógyszersegély temetési segély -

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

4. számú melléklet Erdőkertes Önkormányzatának /2013.( ) rendeletéhez

4. számú melléklet Erdőkertes Önkormányzatának /2013.( ) rendeletéhez 4. számú melléklet Erdőkertes Önkormányzatának /2013.( ) rendeletéhez Erdőkertes Polgármesteri Hivatal cím: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. honlap: www.erdokertes.hu tel: 06-28-595-046 fax: 06-28-595-041 KÉRELEM

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / /

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / 1. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / b) Társadalombiztosítási

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE IGÉNYLŐLAP ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNYRE

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE IGÉNYLŐLAP ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNYRE Törökbálinti Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: hatosag@torokbalint.hu honlap: www.torokbalint.hu

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

8. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben