Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (X.01.) Kt. RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (X.01.) Kt. RENDELETE"

Átírás

1 Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (X.01.) Kt. RENDELETE A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról (Egységes szerkezetben a 10/2007. (VII.02.) Kt., 15/2007.(X.01.) Kt., 24/2007.(XII.17. ) Kt., a 3/2009.(II.02.) Kt., a 11/2009.(IV.30.) Kt., a 21/2009.(XI.30.) Kt. rendeletekkel és a 15/2010.(X.29.), a 15/2011. (IV.04.), a 15/2011. (IX.30.), és a 17/2011. (X.28.) önkormányzati rendelettel, 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelettel) Monorierdő Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 132. (4) bekezdés a) - g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy az Sztv. által meghatározott jogi keretek között, Monorierdő Község lakóinak szociális biztonsága érdekében különös figyelemmel arra, hogy az egyének önmagukért és családjukért viselt felelősségén túlmenően, az állam mellett a helyi önkormányzat feladata a szociális ellátás feltételeinek a biztosítása meghatározza a helyi Önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit, a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) 1 A rendelet hatálya az Sztv. 3. -ában foglaltak alapján kiterjed : a) Monorierdő községben lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra; bevándoroltakra és letelepedettekre; hontalanokra; a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre; b) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén van. (2) 2 (3) 3 Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak ide értve az Sztv. 3. (2) bekezdésében foglalt személyeket is önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti. (4) 4 A rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak, jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (5) 5 6 A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 3. (1) E rendelet alkalmazásában az Sztv. fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. (2) Az Önkormányzat szociális igazgatási eljárására az Sztv. és e rendelet eljárási szabályai mellett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni. 1 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 2 Hatályon kívül helyezte a 10/2007. (VII.02.) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.). 3 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 4 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 5 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 6 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet

2 (3) 7 II. Szociális rászorultságtól függő ellátások 4. (1) 8 Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a) 9 10 Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) átruházott hatáskörben az Sztv.-ben, illetve e rendeletben meghatározott feltételek szerint lakásfenntartási támogatást, az Sztv. 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat (a továbbiakban: méltányossági ápolási díj), önkormányzati segélyt, önkormányzati segélyt b) 11 állapít meg. (2) 12 (3) 13 E rendelet 17. (4) bekezdése alapján, rendkívül sürgős esetben a Polgármester is jogosult egyszeri önkormányzati segély megállapításáról dönteni. III. Általános eljárási szabályok 5. (1) Szociális ellátás (ha e rendelet másként nem rendelkezik) kérelemre adható. A kérelmet személyesen, postai úton, meghatalmazott útján és ügygondnok útján a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni. (2) Az ellátásra vonatkozó kérelmet kizárólag a Hivatal által erre a célra megszerkesztett kérőlapon lehet előterjeszteni. Ettől eltérő esetben a kérelmezőt a Ket. vonatkozó szabályai szerint, a postai úton beérkezett kérelem esetében a megfelelő kérőlap egyidejű megküldésével hiánypótlásra kell felszólítani. A kérőlapoknak olyan adattartalmúaknak kell lenniük, amelyek alapján biztosítható az Sztv. 18. szerinti nyilvántartás teljes körű vezetése. (3) A Hivatal köteles gondoskodni arról, hogy a kérőlapok folyamatosan rendelkezésre álljanak. (4) A kérelmező köteles együttműködni az Önkormányzattal a szociális helyzetének feltárásában. (5) A kérelmező, a rendelet 4. (1) bekezdésében meghatározott szociális rászorultságtól függő ellátások iránti igénye esetén, az 5. (2) bekezdés szerinti kérőlapon köteles a maga és a családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat hitelesen igazolni. Sürgős szükség esetén ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás, bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható a bizonyíték utólagos csatolása mellett. 5/A. (1) Nem szükséges új igazolást benyújtani, illetve nyilatkozatot tenni, ha az ügyfél a korábbi kérelem elbírálásához a rendszeres havi jövedelméről három hónapon belül, tárgyévi nyugdíjáról, vagyonáról és egyéb igazolandó körülményéről a tárgyévben e rendeletben foglaltaknak megfelelően már benyújtotta. (2) 14 Munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem igazolása a munkáltató (foglalkoztató) által kiállított igazolással történik. Az ilyen igazolás aránytalanul nehéz beszerezhetősége esetén elfogadható a vizsgált személy nevére szóló bankszámlakivonat (vagy más hasonló hiteles irat) is a bér átutalásáról. Egyéb jövedelmek igazolása csak okirattal, két tanú aláírásával ellátott magánokirattal vagy az önkormányzat nyilvántartásában fellelhető adat alapján fogadható el. Magánszemélyek vállalkozási tevékenységéből (egyéni és társas vállalkozás) származó jövedelemként az állami adóhatóság által igazolt jövedelmet kell irányadónak tekinteni. Az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett az ügyfél a bizonyítani kívánt tényről nyilatkozatot tehet. (3) A jogosultság megállapításakor, az egy főre eső jövedelem számításánál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) 7 Hatályon kívül helyezte a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan (X.29.)-től. 8 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 9 Módosította a 17/2011. (X.28.) Önkormányzati rendelet. 10 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 11 Hatályon kívül helyezte a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan (X.29.)-től. 12 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 13 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 14 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet

3 származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. (4) A szociális rászorultságtól függő ellátást igénylő kérelmező vagyoni helyzete az eljárás során a Ket. szemlére vonatkozó szabályai szerint környezettanulmány felvételével is vizsgálható. A kérelmező a környezettanulmány felvételében köteles együttműködni. A rendszeres támogatások elbírálására irányuló eljárás során a kérelmező lakásán környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmány tartalmazza a kérelmező és a vele közös háztartásban élők személyes adatait és jövedelmi viszonyait, a lakásra vonatkozó alapadatokat, a szociális körülmények általános leírását; amennyiben a kérelmezőnek különélő, tartásra kötelezhető hozzátartozója van, a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy hozzátartozója semmilyen támogatást nem nyújt részére. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az a Hivatalban az igénylő vagy családtagja egyéb ellátás iránt benyújtott kérelme kapcsán 1 éven belül a rendelkezésre áll. A fent nem szabályozott esetekben, amennyiben a hatáskör gyakorlója szükségesnek tartja, környezettanulmány készíthető a jogosultságot alátámasztó tényállás tisztázásához vagy kérelmező és családja szociális helyzetének pontos megítéléséhez. (5) Amennyiben a kérelmező nem csatolja az 5/A. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat a kérelméhez, vagy a környezettanulmány felvételét indokolatlanul akadályozza (pl. az ügyintézőt nem engedi be az ingatlanára, a feltett kérdésre nem (vagy nem megfelelő teljességgel) válaszol, vagy a környezettanulmány időpontjáról szóló előzetes értesítés átvétele ellenére nem tartózkodik otthon és nem menti ki magát), vagy a szociális helyzetére vonatkozóan a tényállás tisztázását más módon akadályozza, úgy a kérelmét a Ket. 51. (2) bekezdése alapján kell elbírálni. (6) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal ellenőrizheti, amennyiben a kérelmező által benyújtott jövedelem és vagyonnyilatkozatok, igazolások, továbbá a Hivatal által a társhatóságoktól bekért igazolások és nyilatkozatok által bizonyított jövedelmi és vagyoni helyzettől lényegesen eltérő életvitel jellemzi a kérelmezőt és családját. E jogkörében: a) megkeresheti az illetékes adó- és pénzügyi ellenőrzési hivatalt, b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervét, c) megkeresheti a gépjármű nyilvántartót, d) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót, e) elrendelheti a környezettanulmány készítést, f) a szociális hatáskört gyakorló szerv jogosult az állami adóhatóságnál vagyongyarapodási vizsgálatot kezdeményezni. (7) 15 Az 5/A. (2) bekezdésében meghatározott eljárási szabályokat az Sztv. 38. (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatás, az Sztv. 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díj, az Sztv ában foglalt önkormányzati segély és az Sztv ában foglalt önkormányzati segély esetében kell alkalmazni. 5/B. (1) A pénzbeli ellátások kifizetése a jogerős vagy előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat alapján a Hivatal feladata. A Hivatal: a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. (2) A Hivatal a kifizetésre megküldött szociális ellátásokról és azok összegéről ellátási típusonként naprakész nyilvántartást vezet. (3) Pénztári úton történő kifizetés a segélyjogosultnak, vagy írásbeli meghatalmazása alapján a jogosult meghatalmazottjának teljesíthető. 5/C. (1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátások megszüntetésével és megtérítésével kapcsolatban, az Sztv. l7. -a szerinti határozat meghozatalára az ellátást megállapító szerv jogosult. (2) 16 A lakásfenntartási támogatás, az önkormányzati segély (egészben vagy részben) indokolt esetben természetben (élelmiszer, közüzemi díjak közvetlen kifizetése, térítési díjak közvetlen kifizetése) is nyújtható. A kérelemből egyértelműen ki kell, derüljön, hogy a kérelmező melyik formára tart igényt, de ez az Önkormányzatot nem köti. A támogatás természetbeli megállapítását követően az ellátásnak a jogosult számára történő biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a Hivatal gondoskodik. (3) Ahol e rendelet különösen indokolt, kivételes méltányosság, rendkívül sürgős eset kifejezést használ, azon az alábbiak értendők: a kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyai három hónapon belüli időtartamban csökkennek, vagy elemi kárt szenvedett, vagy 65 év felüli egyedül élő, vagy súlyosan fogyatékos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő, ill. pszichiátriai, vagy szenvedélybeteg. 5/D. 17 (1) A helyi lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 15 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 16 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17 Megállapította a 15/2011. (IX.30.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: IX. 30.

4 háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (2) Ha a háztartás a) (1) bekezdés a) c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) (1) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (3) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik IV. Egyes ellátásokra vonatkozó szabályok Aktív korúak ellátása 7. (1) 19 (2) 20 (3) Az Sztv. 37/D. (1) bekezdése (beilleszkedést segítő program) vonatkozásában az együttműködésre kijelölt szerv: Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Kirendeltsége 2213 Monorierdő, Béke köz 13. (a továbbiakban: kijelölt szerv). (4) 21 Az együttműködés szabályai 8. (1) Az Sztv. 37/B. (1) bekezdés b-c) pontja szerinti személy az aktív korúak ellátása folyósításának feltételeként a kijelölt szervvel együttműködik, melynek keretében a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10 munkanapon belül, a kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, és a beilleszkedést segítő programban való részvételről a kijelölt szervvel, írásban megállapodik b) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. c) megjelenési kötelezettségének a kijelölt szerv által jelzett időpontban eleget tesz. (2) A kijelölt szerv a) a beilleszkedést segítő program megvalósulásával kapcsolatos megjelenéseket, foglalkozásokat és egyéb részvételeket személyenként nyilvántartja és kérésre a támogatottnak erről igazolást ad. b) írásban, 5 munkanapon belül tájékoztatja a Hivatalt, ha az aktív korúak ellátása jogosult személy az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét megszegi. 9. (1) 22 Beilleszkedést segítő program 10. (1) Az Sztv. 37/B. (1) bekezdés b-c) pontja szerinti személy és a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által megkötött beilleszkedést segítő program a segélyezett személy korának, szociális helyzetének, mentális és egészségi állapotának megfelelő egyénre szabott esetkezelő megállapodás. (2) A beilleszkedést segítő program lehet: a segélyezett személy és családja önfenntartó képességének szinten tartására, fejlesztésére irányuló, a munkavégzésre irányuló motiváció kialakítása, erősítése és fenntartására irányuló, egyedi, személyes vagy családi körben történő esetgondozást, tanácsadást és személyes megbeszéléseket előíró, az egyéni képességek felismertetésére, szükség esetén az életmód megfelelő irányú formálására, valamint a támogatott személy munkaerő-piaci helyzetét és értékét növelő (tréning) technikákra irányuló, 18 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 19 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 20 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 21 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 22 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.)

5 időközönként csoportos foglalkozásra kötelező (pl.: problémamegoldó csoport; a személyes problémák kezelésére, feltárására {alkoholizmus, drog, játékszenvedély, stb.} megoldást bemutató előadások) illetve e típusok szakmailag indokolt vegyítése szerinti. Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei 11. (1) A beilleszkedést segítő programban vállaltaknak a támogatott köteles eleget tenni. Amennyiben e kötelezettségeinek teljesítése vonatkozásában, akadályoztatva van, e tényt köteles rövid úton előre jelezni. Amennyiben ez a jogosulton kívül álló ok miatt nem lehetséges, az akadályoztatás megszűnte után 5 munkanapon belül köteles (az erről rendelkezésre álló igazolásokkal együtt) tájékoztatást adni az akadályoztatás okáról. (2) 23 (3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül az aktív korúak ellátására jogosult részéről minden olyan magatartás, amely az Sztv. 37/F. (1) bekezdés szerinti esetkört kimeríti. (4) Az Sztv. 37/B. (1) bekezdés b-c) pontja szerinti személy az együttműködési kötelezettség megszegi ha, a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10 munkanapon belül, a kijelölt szervnél nem kérelmezi a nyilvántartásba vételét, és a beilleszkedést segítő programban való részvételről a kijelölt szervvel, írásban nem állapodik meg, b) nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, c) megjelenési kötelezettségének a kijelölt szerv által jelzett időpontban nem tesz eleget. (5) 24 11/A. 25 (1) Az aktív korúak ellátása megállapításának, valamint folyósításának egyéb feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja (a továbbiakban együtt: jogosult) köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. (2) A jogosultnak a lakókörnyezete rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház és annak udvara, kertje (a továbbiakban ezek együtt: ingatlan), a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságára, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló, ezen -ban szabályozottak szerinti kötelezettségeket kell teljesítenie. (3) Ezen alkalmazása szempontjából a jogosult lakókörnyezetét abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha a)az ingatlanon legalább egy darab, a települési szilárd kommunális hulladék szervezett gyűjtéséhez és szállításához rendszeresített, az ingatlanon keletkező szilárd kommunális hulladék mennyiségéhez mérten elegendő nagyságú szemétszállító edényzet áll rendelkezésre és annak rendeltetésszerű használata a jogosult részéről biztosított; b)az ingatlanon, az ingatlan körül lévő járda- és árokszakaszban járda, árok hiányában az ingatlan határától legalább két méter széles területsávban nincs hulladék sem kiöntött, sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban; c)az ingatlan körül lévő árokszakaszban nincs a csapadékvíz lefolyását gátoló bármilyen szilárd anyag (pl.: építési törmelék, föld stb.) és azt növények sem akadályozzák; d)az ingatlanon lakók, tartózkodók számára legalább az udvaron, kertben kiépített, emberi használatra műszakilag alkalmas állapotú, s a közegészségügyi követelményeknek megfelelő tisztaságú WC van megépítve, vagy telepítve, s azt az érintettek azt valóban használják is; e)állatok tartása esetén az ingatlanon megfelelően kialakított és az erre vonatkozó szabályok szerint állattartó hely áll rendelkezésre, a trágya megfelelően kezelt; f)az ingatlant határoló kerítés, kapu olyan állapotú, amely megakadályozza az ingatlanon tartott bármely állat elkóborlását, és a kisgyermekek felügyelet nélküli közterületre való kijutását; g)az ingatlanon nincs nyoma elszaporodott mennyiségű káros rágcsálóknak (pl.: patkány, egér stb.), káros rovaroknak (állati parazitáknak, légyinváziónak stb.); h)az ingatlanon nagyobb tömegben meglévő szilárd típusú anyagok (pl.: tüzelő, építési anyag stb.) rendezett formában vannak tárolva; i)az ingatlan mezőgazdasági művelésre alkalmas kertjének, szabad földterületének legalább 70 százalékán ebbe nem számítva a gondozott zöldfelületként hasznosított, parkosított terület, udvar nagyságát 23 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 24 Hatályon kívül helyezte a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan (X.29.)-től. 25 Beiktatta: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos: től

6 megfelelően ápolt módon haszonnövényeket (pl.: zöldséget, gyümölcsöt stb.) termesztenek; j)az ingatlan kertje, udvara, továbbá a hó eltakarítása, a jég- és síkosság mentesítés megtörtént; k)a lakás helyiségei különösen a konyha, WC, fürdőszoba, lakószoba szükség szerinti gyakorisággal, rendszeresen kitakarítottak, rendezettek, szellőztetettek, s ott nincs a szokásos napi mennyiséget meghaladóan szennyes ruha, mosatlan edény, hulladék. (4) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a rendezett lakókörnyezet biztosítására vonatkozó e rendeletben meghatározott feltételeket a jogosult nem teljesíti, úgy vele szemben a jegyző az aktívkorúak ellátására való jogosultságot megszünteti. (5) A rendezett lakókörnyezet biztosítására vonatkozóan meghatározott feltételek nem teljesítését a (4) bekezdésben foglalt intézkedés megtétele előtt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályai szerint megfelelő módon bizonyítani kell (pl.: dátumos fényképfelvétel, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv, vagy feljegyzés, tanúvallomás, stb.). Az ellenőrzésre a jegyző, vagy a nevében eljáró köztisztviselő jogosult. (6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete egyedi határozatával a jogosult számára az ingatlana mezőgazdasági művelésre alkalmas kertjének, szabad földterületének hasznosítása haszonnövény, vagy haszonnövények termelése érdekében természetbeni szociális juttatásként évente vissza nem térítendő támogatást (pl.: vetőmagot, ültetvényt stb.) biztosíthat. (7) A (6) bekezdés szerinti támogatás biztosítása előtt, annak feltételeként a jogosultnak írásban tett nyilatkozatával kell vállalnia, hogy a haszonnövényt fajtájának megfelelő módon folyamatosan, kellő rendszerességgel, gyakorisággal ápolja, gondozza, neveli (elülteti, locsolja, gyom mentesíti, s elvégzi a szükséges növényvédelmi munkákat stb.), majd a termést betakarítja és hasznosítja. Amennyiben a jogosult vállalásának nem tesz eleget, úgy a támogatást nyújtó határozattal a támogatás visszafizetésére kötelezheti. Lakásfenntartási támogatás 12. (1) A lakásfenntartási támogatásra az Sztv. vonatkozó rendelkezéseit (Sztv ) és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) szabályait (R ) kell alkalmazni. (2) Az Önkormányzat az Sztv. 38. (9) szerint adható helyi lakásfenntartási támogatást önálló ellátásként nyújtja az Sztv. 38. (1) bekezdése szerinti személynek vagy családnak, ha az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át eléri. (3) A (2) bekezdés szerinti havi költségen albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás költségeit, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás költségeit kell érteni. (4) 30 (5) A lakásméret építési- vagy használatbavételi engedéllyel, adásvételi szerződéssel, vagy egyéb hitelt érdemlő módon (bírósági végzés, bérleti szerződés, a lakás alapterületének megállapítására alkalmas földhivatali tulajdoni lap másolat) kell igazolni. Kivétel ez alól, ha a kérelmező az Sztv. 38. (1) bekezdése szerinti nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik. Egyéb bizonyítási eszköz hiányában a Hivatal méri fel a helyszínen az ingatlan nagyságát, kivéve, ha a kérelem benyújtásakor egyértelműen és kétséget kizáróan megállapítható, hogy azt el kell utasítani. (6) 31 A helyi lakásfenntartási költségek számításánál a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap számlával igazolt költségeit kell figyelembe venni. 12/A /B. (1) A támogatásra irányuló kérelem évente kétszer, a) október 1-jétől december 31-ig és b) január 1-jétől március 31-ig terjeszthető elő. 26 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 27 Módosította a 15/2011. (IX.30.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: IX Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 29 Módosította a 15/2011. (IX.30.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: IX Hatályon kívül helyezte a 10/2007. (VII.02.) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.) 31 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 32 Hatályon kívül helyezte a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan (X.29.)-től.

7 (2) A támogatás a (8) bekezdés a) pont szerinti esetben legfeljebb hat hónapra, a b) pont szerinti esetben a fűtési szezonnak a kérelem beadásától számított hátralévő időtartamára jár. A támogatás havi összege: 2500 forint. (3) A támogatásról a Bizottság dönt. (4) A támogatás folyósítása havonként történik. A jogosultnak a támogatás egy összegben nem utalható ki. A folyósítás aktuális állásáról a Hivatal naprakész nyilvántartást vezet. (5) Ha az ingatlan tulajdonosa életvitelszerűen a lakásban él, a támogatás iránti kérelmet más a háztartásban élő személy nem terjeszti elő, kivéve a Ket a szerinti képviselet esetét. (6) Az ingatlanban tartózkodás jogszerűségét (adásvételi szerződéssel, bérleti szerződéssel, szívességi lakáshasználat esetén a lakással rendelkezni jogosult 2 tanú előtt tett írásbeli hozzájárulásával, vagy egyéb hitelt érdemlő módon) kell bizonyítani. Méltányossági ápolási díj (1) 37, A Bizottság az alábbi feltételek együttes fennállása esetén ápolási díjat (méltányossági ápolási díj) állapít meg annak a hozzátartozónak (a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV törvény a továbbiakban: Ptk., 685. b. pont), aki a 18. életévét betöltött, tartósan beteg (Sztv. 41. (3) bekezdés b) pont) hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi és a) 40 b) az ápoló családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 százalékát, egyedülálló esetén annak 150 százalékát és c) 41 d) 42 (2) A méltányossági ápolási díj havi összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 százaléka. 15. (1) A jogosultság feltételeit az Önkormányzat lehetőség szerint évente, de kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. (2) Az ápolási kötelezettségének az ápolást végző akkor nem tesz eleget, ha a) az ápolt lakókörnyezetét nem tartja tisztán, b) az ápolt higiénés feltételeit nem teljesíti, c) az ápolt étkezését nem biztosítja, d) nem valósul meg az állandó ápolás, gondozás e) nem személyesen tesz eleget ápolási, gondozási kötelezettségének. Önkormányzati segély (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Sztv. 45. (4) bekezdésében meghatározott esetekben. (2) A Sztv. 45. (4) bekezdésében foglaltakon túl a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy ab) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása). b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező 33 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 34 Módosította a 17/2011. (X.28.) Önkormányzati rendelet. 35 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 36 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 37 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 38 Módosította a 17/2011. (X.28.) Önkormányzati rendelet. 39 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 40 Hatályon kívül helyezte a 24/2007. (XII.17) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.) 41 Hatályon kívül helyezte a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan (X.29.)-től. 42 Hatályon kívül helyezte a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan (X.29.)-től. 43 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 44 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet

8 ba) egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül, és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, bb) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van. 16/A (1) Önkormányzati segély igényelhető: a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszersegély), így különösen: ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagy mértékű, hogy azt nem képesek viselni, vagy c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. (2) A kérelemből mint a támogatás indoka egyértelműen ki kell, tűnjön, hogy a kérelmező (időszakosan vagy tartósan) létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető konkrét élethelyzetbe került. A létfenntartást veszélyeztető helyzetnek, valósnak és a kérelmező létfenntartásával közvetlenül kapcsolatosnak kell lennie. Ezt a kérelemben pontosan meg kell jelölni és csatolni kell az ezt alátámasztó iratokat és bizonyítékokat. (3) 47 (4) 48, A Bizottság különösen indokolt egyedi esetben, kivételes méltányosságból a támogatásra való jogosultság elbírálása során, az (2) bekezdés szerinti jövedelemhatároktól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 100 százalékával eltérhet. (5) 51 (6) 52 (7) 53 (8) 54 (9) 55 16/B. 56 (1) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek a 16/E. -ban foglalt kivétellel -, aki a 16. szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 százalékát nem haladja meg. (2) Az önkormányzati segély egyszeri összege a 16/E. -ban foglalt kivétellel - nem lehet kevesebb, mint Ft. (3) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az önkormányzati segély összege a 16/E. -ban foglalt kivétellel - az adott naptári évben nem haladhatja meg: a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja lakásfenntartási támogatásban részesül, b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem részesül lakásfenntartási támogatásban. (4) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély - kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg. (5) A polgármester az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást 45 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 46 Módosította a 17/2011. (X.28.) Önkormányzati rendelet. 47 Hatályon kívül helyezte a 10/2007. (VII.02.) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.). 48 Módosította a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos (X.29.)-től. 49 Módosította a 17/2011. (X.28.) Önkormányzati rendelet. 50 Módosította: a 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 51 Hatályon kívül helyezte a 24/2007. (XII.17) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.). 52 Hatályon kívül helyezte a 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan (X.29.)-től. 53 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 54 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.30.) Kt. rendelet. Hatálytalan: 2009.(XI.30.) 55 Hatályon kívül helyezte a 10/2007. (VII.02.) Kt. rendelet. Hatálytalan: (VII.02.). 56 Beiktatta: 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 12-13 Határozatai: 234-243 T á r

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kápolnásnyék

Részletesebben

Születési helye: Anyja neve:

Születési helye: Anyja neve: 1. melléklet a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról (t e r v e z e t) E

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához A 7/2015.(II.27.) SZ.RENDELET 1. SZ. MELLÉKLETE KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához L Az igénylő adatai 1./ Kérelmező neve /születési név is/.. Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!! Társadalombiztosítási

Részletesebben

I. Az igénylő adatai:

I. Az igénylő adatai: KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési neve / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális, gyermekvédelmi ellátások, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról Felgyő

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről,

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről 2 Adásztevel

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez 6. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez Alulírott (név). (település).(utca) (házszám) alatti lakos azzal a kéréssel

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához Ötvöskónyi Község Önkormányzata 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Tel.: 82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu 1. melléklet a./2013. (.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I.

Részletesebben

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 3-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 112-6/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Gétye Község Önkormányzatának - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól Gétye Község

Részletesebben

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ KÉRELEM temetési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ KÉRELEM lakhatási támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben